Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02794/2015
Első irat érkezett: 06/06/2014
.
Az ügy tárgya: a Be. 3. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (3) bekezdése, valamint 308. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróságok kijelölése - ügyészi indítvány kötelező beszerzése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/01/2015
.
Előadó alkotmánybíró: Dienes-Oehm Egon Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az ellene folyamatban lévő büntetőeljárásban az eljáró bíróság kúriai kijelölését követően - alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Be. 3. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (3) bekezdése, valamint 308. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességenek és nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása és megsemmisítése, valamint a folyamatban lévő ügyekben való alkalmazásának kizárása iránt. Úgy találta, hogy az eljáró bíróság kijelölése során az ügyészi indítvány kötelező beszerzésének előírása sérti a fegyverek egyenlőségének elvét, mivel a terheltek és a védők álláspontja a kijelölési eljárásban nem jelenhet meg. Mindez a védelemhez való jog csorbítására is alkalmas. Az indítványozó megítélése szerint a tisztességes eljáráshoz, illetve a jogorvoslathoz való jogot sérti, hogy a kúriai kijelölő végzéssel szemben nincs helye rendes jogorvoslatnak. A törvényes bíróhoz való joggal tartotta ellentétesnek azt, hogy az illetékesség akkor is rögzül, ha annak eredeti megállapítására szabálytalanul, akár alaptörvény-ellenesen került sor. .
.
Támadott jogi aktus:
  a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 3. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (3) bekezdése, 308. § (1) bekezdése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2794_0_2015_inditvany.pdfIV_2794_0_2015_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A döntés száma: 3205/2015. (X. 27.) AB végzés
  .
  Az ABH 2015 tárgymutatója: alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés (Abtv. 29. §); alkotmányjogi panasz és a jogsérelem orvoslása; bírósághoz fordulás joga; jogorvoslathoz való jog
  .
  A döntés kelte: Budapest, 10/13/2015
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2015.10.12 15:30:00 3. öttagú tanács
  .

  .
  A döntés szövege (pdf):
  3205_2015_végzés.pdf3205_2015_végzés.pdf
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   1. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 3. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (3) bekezdése, valamint 308. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

   2. Az Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 3. § (4) bekezdése, 20. § (1) és (3) bekezdése, valamint 308. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt visszautasítja.

   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó és társai ellen indult büntető ügyben az indítványozó jogi képviselője útján a büntető ügyben eljáró bíróságnak (Szolnoki Törvényszék) az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke általi kijelölése kapcsán alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. (3175/2015. (IX. 23.) AB végzés). Ebben a panaszban az indítványozó még az OBH elnöke általi bíróság-kijelölés alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezéseket támadta. Az alkotmányjogi panasz benyújtását követően az Alkotmánybíróság – mások panasza alapján eljárva – a 36/2013. (XII. 5.) AB határozatában a bírósági ügyáthelyezés korábban hatályban volt szabályozását alaptörvény-ellenesnek találta. Erre tekintettel az indítványozó büntető ügyében a Szolnoki Törvényszék illetékessége hiányát állapította meg, és az eredetileg illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez tette át az ügyet. A Fővárosi Törvényszék azonban ugyancsak illetékessége hiányát állapította meg. Ezt követően a Kúria a Bkk.III.494/2014/4. számú végzésében eljáró bíróságnak a Szolnoki Törvényszéket jelölte ki.
   [2] Ennek nyomán az indítványozó korábbi alkotmányjogi panaszát 2014. június 6. napján kiegészítette, és – egyebek mellett – az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (1) bekezdése alapján újabb alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Ebben – a Kúria Bkk.III.494/2014/4. számú végzésével összefüggésben – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 3. § (4) bekezdése, a 20. § (1) és (3) bekezdései, továbbá a 308. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének, illetve nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az Alkotmánybíróság a kiegészített indítványnak ezt a részét mint önálló alkotmányjogi panaszt, melynek elbírálása külön eljárásban célszerűbbnek mutatkozott, az Abtv. 58. § (3) bekezdése alapján elkülönítette.
   [3] A panaszos véleménye szerint az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott tisztességes eljáráshoz való jogot, ezen belül a fegyverek egyenlőségének elvét sérti, hogy a bíróságok között felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés megszüntetése során a kijelölési eljárásban a bíróságoknak kötelező az ügyészség álláspontjának beszerzése, miközben a terhelt és a védő álláspontja nem jelenhet meg. Mindez az Alaptörvény XXVIII. cikk (3) bekezdésében biztosított védelemhez való jog csorbítására is alkalmas.
   [4] A Be. 3. § (4) bekezdése kizárja a jogorvoslatot a Kúria döntése, így a Be. 20. §-ában szabályozott hatásköri vagy illetékességi összeütközés, illetőleg az illetékességet meghatározó körülmények hiánya miatti eljárás esetében is. Az indítványozó szerint a Kúrián „elsőfokú eljárásban született végzés” elleni rendes jogorvoslat kizártsága az Alaptörvény XVIII. cikk (1) és (7) bekezdésével ellentétes. Az indítványozó hangsúlyozta, hogy – a kifogásolt kúriai végzésben foglaltak értelmében – a Kúria döntése nem a korábbi, az OBH elnöke által hozott határozatnak „szerez érvényt […], hanem egy új kijelölési eljárást lezáró döntés”. Mindez viszont a konkrét ügyben azt jelentette, hogy „az eljárás terheltjei alapjogainak érvényesíthetősége tovább erodálódott, hiszen az új kijelö­lési eljárásban nem vehettek részt, és jogorvoslati joguk nem volt”.
   [5] A Be. 308. § (1) bekezdése értelmében a tárgyalás megkezdése után áttételnek csak akkor van helye, ha – egyebek mellett – az ügy elbírálására a Be. 17. § (5)–(6) bekezdése szerint más bíróság illetékes. Az indítványozó szerint sérti a törvényes bíróhoz való jogot, hogy az illetékesség akkor is rögzül, ha annak eredeti megállapítása szabálytalanul, törvénytelenül vagy akár alaptörvény-ellenesen történt. Az a tény, hogy az ügyben eljáró felsőbb bíróságnak hivatalból is észlelnie kell azt, hogy az elsőfokú ítélet jogsértő eljáráson alapul, arra a kizárólagos következményre vezet, hogy az elsőfokú eljárást meg kell ismételni. Így a terheltek újabb joga, az eljárás ésszerű időn belül való befejezéshez fűződő joga is sérül.
   [6] A megjelölt szabályokat az indítványozó az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 6. és 13. cikkébe (tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog) is ütközőnek tartotta.

   [7] 2. Az Abtv. 50. § (1) bekezdése és az Ügyrend 5. § (1) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság tanácsban járt el az ügyben. Az Abtv. 56. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság az ügyrendjében meghatározottak szerinti tanácsban eljárva dönt az alkotmányjogi panasz befogadásáról. A tanács mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.
   [8] Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben arra a következtetésre jutott, hogy az alkotmányjogi panasz nem fogadható be, mert nem felel meg az Abtv. 26. § (1) bekezdésében, illetve a 29. §-ában foglalt feltételeknek az alábbiak miatt.

   [9] 2.1. Az Abtv. 26. § (1) bekezdése szerint: „Az Alaptörvény 24. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján alkotmány­jogi panasszal az Alkotmánybírósághoz fordulhat az egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet, ha az ügyben folytatott bírósági eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása folytán az Alaptörvényben biztosított jogának sérelme következett be, és jogorvoslati lehetőségeit már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.” Az alkotmányjogi panasz befogadásának tehát feltétele, hogy a bírói eljárásban alkalmazzák az alkotmányjogi panasszal támadott jogszabályt. A Be. 308. § (1) bekezdése az ügy áttételére vonatkozó szabályt fogalmaz meg, melyet a Kúria a Bkk.III.494/2014/4. számú végzésében nem alkalmazott, azzal össze­függésben az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogának sérelme a kijelölési eljárásban nem következhetett be. Ugyanez igaz a Be. 20. § (1) bekezdésére is: ez a rendelkezés az eljáró bíróságnak hatásköri, illetve illetékességi összeütközés miatti kijelöléséről szól. A kúriai végzés azonban a Be. 20. § (3) bekezdésén alapul. A bírói döntés indokolása – amellett, hogy részletesen elemzi az illetékességi összeütközés kérdéseit és a kijelölés eseteit – a 4. oldalon kifejezetten rögzíti, hogy „jelen eljárásjogi helyzetben az illetékesség kérdéses; azonban nincs szó illetékességi összeütközésről, mivel érvényesen csupán a Szolnoki Törvényszék végzése által vitatott az illetékesség, a Fővárosi Törvényszék végzését ugyanis a Fővárosi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte”.

   [10] 2.2. Az Abtv. 29. §-a értelmében „az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén fogadja be”. Az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az alkotmányjogi panasz a Be. 3. § (4) bekezdésével, illetve 20. § (3) bekezdésével összefüggésben ezt a feltételt nem elégíti ki.
   [11] Ami a Be. 3. § (4) bekezdését illeti, ez a rendelkezés úgy fogalmaz, hogy a Kúria határozatai ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye. A panasz indokolása értelmében e szabály egyrészt a tisztességes eljáráshoz, másrészt a jogorvoslathoz való jogot sérti, mert a lényegét tekintve elsőfokú eljárásban született végzés elleni fellebbezést a törvény kizárja. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a felhozott indokok alapján a támadott rendelkezés és a tisztességes eljáráshoz való jog között alkotmányjogilag értékelhető kapcsolat nem áll fenn: a tisztességes eljáráshoz való jogból a döntések elleni jogorvoslat biztosításának kötelezettsége nem vezethető le.
   [12] A felhozott érvek fényében csak a jogorvoslathoz való alapjog sérelme merülhetne fel. A jogorvoslathoz való jog azonban – az alkotmánybírósági gyakorlat fényében – csupán az ügydöntő (érdemi) határozatok kapcsán foglalja magában egy másik fórumhoz való fordulás lehetőségét, mely jelleget a vizsgált döntés tárgya és személyekre gyakorolt hatása szerint kell megítélni. {2/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH 1992, 27, 31.; 22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995, 108, 109.; 9/2013. (III. 6.) AB határozat, Indokolás [28], 3057/2015. (III. 31.) AB határozat, Indokolás [61]; 3124/2015. (VII. 9.) AB határozat, Indokolás [43]} Az eljáró bíróságot kijelölő döntés nem ügydöntő vagy érdemi határozat. Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, mert az illetékességet meghatározó körülmények sem állapíthatók meg, akkor a Kúria nem az ügy érdemében (vagyis a büntetőjogi felelősség tárgyában) határoz, hanem az eljárás lefolytatásának egyik nélkülözhetetlen feltételéről, az eljárás egyik főszemélyéről, a konkrétan eljáró bíróságról dönt. Ezzel biztosítja, hogy az ügy bíróság elé kerülhessen, s a bírósághoz fordulás joga, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog egyáltalán érvényesülhessen. Ez a döntés arra az esetre pótolja a „törvényes bíróságot”, amikor a jogszabályi rendelkezések alapján az illetékes fórum nem állapítható meg. Ez önmagában a terhelt jogait és kötelezettségeit nem érinti, az ő helyzetére kihatással nincs. A jogorvoslathoz való joggal kapcsolatban tehát a panasz sem alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdést, sem bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenességet nem vet fel.
   [13] A Be. 20. § (3) bekezdésével összefüggésben a panasz szintén nem elégíti ki az Abtv. 29. §-ában foglalt követelményt. A panaszos e rendelkezéssel kapcsolatban – az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) és (3) bekezdése alapján – az ügyészi indítvány kötelező beszerzésének az előírását kifogásolta. Ez a bekezdés azonban – szemben a 20. § (1) bekezdésével – nem tartalmazza az ügyészi indítvány beszerzésének a kötelezettségét: csupán a kijelölés indokát, illetve a kijelölő bíróságot rögzíti. Az indítványozó által állított alkotmányossági probléma tehát nem következik a törvényi előírásból. A (3) bekezdés esetleges megsemmisítésével az állított jogsérelem nem volna kiküszöbölhető. Kétségtelen, hogy a Kúria végzésének indokolása (3. oldal) a Be. 20. § (3) bekezdésének alkalmazása vonatkozásában is úgy fogalmaz, hogy szükséges az ügyészi indítvány beszerzése. A végzés Alaptörvénnyel való összhangja azonban az Abtv. 27. §-ának előírása folytán nem vizsgálható (az indítványozónak a végzés megsemmisítésére irányuló panaszát az Alkotmánybíróság a 3175/2015. (IX. 23.) AB végzésével visszautasította).

   [14] 3. Az indítványozó kezdeményezte azt is, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, hogy a támadott törvényi szabályok ellentétesek az Egyezmény 6. és 13. cikkével. Tartalmában ez törvény nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló indítvány. Az Abtv. 32. § (2) bekezdése értelmében jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatára irányuló eljárást az országgyűlési képviselők egynegyede, a Kormány, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, valamint az alapvető jogok biztosa indítványozhat, valamint a bírósági eljárás felfüggesztése mellett az egyedi ügyben eljáró bíró kezdeményezhet. Az indítványozó nem tartozik a felsoroltak közé, alkotmányjogi panasz keretében jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata nem kérhető.
   [15] Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt – figyelemmel az Abtv. 26. § (1) bekezdésére, 29. §-ára és 32. § (2) bekezdésére – az Ügyrend 30. § (2) bekezdés c) és h) pontjai alapján visszautasí­totta.
     Dr. Szalay Péter s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
     előadó alkotmánybíró

     Dr. Lévay Miklós s. k.,
     alkotmánybíró
     Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
     alkotmánybíró

     Dr. Salamon László s. k.,
     alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     06/06/2014
     .
     Number of the Decision:
     .
     3205/2015. (X. 27.)
     Date of the decision:
     .
     10/13/2015
     .
     .