Hungarian
Ügyszám:
.
879/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 879/B/1992. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1996/397
.
A döntés kelte: Budapest, 04/16/1996
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessége utólagos
  vizsgálatára irányuló  eljárásban - dr. Sólyom László és dr.
  Zlinszky János alkotmánybírók különvéleményével - meghozta a
  következő

                         határozatot :

  Az  Alkotmánybíróság   a  házasságról,   a  családról  és  a
  gyámságról  szóló   1952.  évi   IV.  törvény   43.  §   (5)
  bekezdésében   és    44.   §-ában    foglalt   rendelkezések
  alkotmányellenességének       megállapítására       irányuló
  indítványokat  és   e  rendelkezések  megsemmisítése  iránti
  kérelmeket elutasítja.
                            Indokolás

                                I.

   1.  Az   indítványozók  a  házasságról,  a  családról  és  a
   gyámságról szóló  1952. évi  IV. törvény  ( a továbbiakban :
   Csjt. ) 43. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés és 44. §-
   ában    foglalt     rendelkezések    alkotmányellenességének
   megállapítását és  megsemmisítését kérték. E rendelkezéseket
   az  Alkotmánybíróság  57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozatában
   foglaltak folytán  ( ABH 1991,  272-287. ) az 1992. évi XVI.
   törvény állapította  meg. A  Csjt-t módosító  törvény  1992.
   április 1.  napján lépett hatályba, rendelkezéseit azonban a
   folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

   A Csjt.  43. § (5) bekezdése értelmében az apaság vélelmét a
   gyermek a  nagykorúsága  elérése  után  egy  évig,  a  többi
   jogosult pedig  a gyermek  születéséről szerzett  értesülése
   időpontjától számított  egy év  alatt támadhatja  meg. Az  a
   jogosult, aki  a megtámadás  alapjául szolgáló tényről a reá
   nézve  megállapított  határidő  kezdete  után  értesült,  az
   értesüléstől számított egy év alatt támadhatja meg az apaság
   vélelmét.

   A Csjt.  44. §  (1) bekezdése  szerint az  apaságnak  és  az
   anyaságnak, továbbá  az  utólagos  házasságkötés  hatályának
   bírósági megállapítását keresettel lehet kérni, s keresettel
   lehet megtámadni az apaság vélelmét is. A pert a jogosultnak
   személyesen kell megindítania.

   A (2) bekezdés szerint a korlátozottan cselekvőképes személy
   a   pert   csak   törvényes   képviselője   hozzájárulásával
   indíthatja meg.  Ha a  törvényes  képviselő  a  hozzájárulás
   megadásában tartósan  gátolva van,  vagy a hozzájárulást nem
   adja meg, azt a gyámhatóság hozzájárulása pótolja.

   A (3) bekezdés szerint cselekvőképtelen jogosult helyett - a
   gyámhatóság hozzájárulásával  - a törvényes képviselő léphet
   fel.

   A (4)  bekezdésben foglaltak  szerint az  apaság  vélelmének
   megdöntése iránti  per megindítása  előtt  a  gyámhatóságnak
   cselekvőképtelen kiskorú esetében - elháríthatatlan akadályt
   kivéve - az anyát és a vélelmezett apát meg kell hallgatnia.
   A gyámhatóság  a perindításhoz csak akkor járulhat hozzá, ha
   a származás  kiderítése és  a családi  jogállás rendezése  a
   kiskorú érdekében  áll. Ha  az anya  és  a  vélelmezett  apa
   között  a   gyermek  elhelyezése   vitás,  a  gyámhatóság  a
   hozzájárulást csak kivételesen indokolt esetben adhatja meg.

   2. Az  indítványozók álláspontja  szerint a Csjt. módosított
   rendelkezései alkotmányellenesek,  mert nem  felelnek meg az
   Alkotmánybíróságnak    a    gyermek    vérségi    származása
   kiderítéséhez   való   jogával   kapcsolatos   határozatában
   foglaltaknak  és   ellentétesek  az   Alkotmány  67.  §  (1)
   bekezdésében foglalt rendelkezéssel is. Véleményük szerint a
   Csjt. 43.  § (5) bekezdése a korábbi szabályozáshoz képest a
   kiskorú gyermek családi jogállásának tisztázása tekintetében
   lényegi változást  nem hozott,  a  szabályozás  továbbra  is
   lehetővé teszi,  hogy  a  gyermek  törvényes  képviselője  a
   gyermek  vérségi   származása   kiderítéséhez   való   jogát
   végérvényesen elvonja.  Az a  rendelkezés  ugyanis,  hogy  a
   gyermek 19  éves koráig  támadhatja meg  az apaság vélelmét,
   tartalmilag  azt   jelenti,  hogy   a  gyermek  nagykorúsága
   betöltéséig  e   jogosultság  a   törvényes  képviselőjét  -
   tipikusan anyját - illeti meg korlátlanul.

   A  törvényes   képviselő  perindítási   jogának  alkotmányos
   korlátozására nem  alkalmas a  Csjt. módosított 44. §-a sem,
   mert a  kiskorú érdekének  szempontját a  törvény módosítása
   előtt  is   megfelelően   figyelembe   kellett   venni.   Az
   indítványozók szerint  a törvényi  változás mindössze annyi,
   hogy a  gyermek érdekének  figyelembe vételét  -  a  korábbi
   rendeleti szabályozás  helyett -  ma a  Csjt.  írja  elő.  A
   támadott szabályozás ezért nem minősül az alapjog-korlátozás
   megfelelő garanciájának,  így a  módosítás nem  felel meg az
   Alkotmány   rendelkezéseinek    és    az    Alkotmánybíróság
   határozatában foglaltaknak.

   Az indítványozók  ezért kérték  a  kifogásolt  rendelkezések
   alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését.

                               II.

   Az  Alkotmánybíróság   az  indítványokat   megalapozatlannak
   találta.

   1. Az  Alkotmánybíróság 57/1991.  (XI. 8.)  AB határozatában
   megállapította,   hogy    a   gyermek   vérségi   származása
   kiderítéséhez való  jogának a  törvényes képviselő korlátlan
   perindítási jogosultsága  útján történő végérvényes elvonása
   alkotmányellenes. Ezért  a Csjt.  módosítás előtti 44. § (1)
   bekezdésének azt  a rendelkezését,  amely szerint a teljesen
   cselekvőképtelen   jogosult    helyett   -   a   gyámhatóság
   hozzájárulásával  -   a  törvényes   képviselő  jogosult   a
   perindításra, a  jövőre nézve  - 1992.  évi március  hó 31-i
   hatállyal - megsemmisítette.

   Az Alkotmánybíróság  határozatában rámutatott  arra, hogy az
   Alkotmány 67. § (1) bekezdésének rendelkezését nem lehet úgy
   értelmezni, hogy  az  tartalmazza  a  gyermeknek  a  családi
   álláshoz, a  vérségi családba  tartozáshoz való  jogát is. E
   rendelkezés  szerint   ugyanis  a   gyermeknek  joga  van  a
   családja, az  állam és  a társadalom részéről arra védelemre
   és gondoskodásra,  amely  a  megfelelő  testi,  szellemi  és
   erkölcsi  fejlődéséhez   szükséges.  Ebből   az   alkotmányi
   szabályból pedig  csak a  tényleges  családi  gondoskodáshoz
   való jogosultság  következik. Ez nemcsak a vérségi, hanem az
   ún. szociológiai  családba tartozást  és e  család  részéről
   való gondoskodást és védelmet is magába foglalja.

   Ám rámutatott  az Alkotmánybíróság  arra is,  hogy a vérségi
   származás kiderítése,  illetőleg az  arra vonatkozó törvényi
   vélelem   vitatása,    kétségbevonása,       mindenkinek   a
   legszemélyesebb  joga,   amely  az   Alkotmány  54.   §  (1)
   bekezdésében írt általános személyiségi jog körébe tartozik.

   Az   általános    személyiségi   jog    részét   képezi   az
   önazonossághoz és  önrendelkezéshez való jog is. E jog pedig
   magába foglalja,  hogy mindenkinek  a  legszemélyesebb  joga
   vérségi származását  kideríteni, vérségi jogállását kétségbe
   vonni,  vagy   felkutatni,  illetőleg   az,   hogy   vérségi
   származását -  a vérségi kapcsolatban közvetlenül érintettek
   körén kívül  - senki  ne tegye  vitássá. Ennek  a  jognak  a
   korlátozás  nélküli  elvonása  a  mások  által  lefolytatott
   korábbi perléssel, amelynek eredménye kétségbevonhatatlan és
   felülvizsgálhatatlan, a  gyermek  identitásához  való  jogát
   sérti  és   ez  egyben  az  alkotmányosan  védett  általános
   személyiségi   jog   megsértésével   is   együtt   jár.   Az
   Alkotmánybíróság  ezért   megállapította,  hogy   a  gyermek
   vérségi származása  kiderítéséhez való  jogának a  törvényes
   képviselő korlátlan  perindítási jogosultsága  útján történő
   végérvényes elvonása alkotmányellenes.

   2. A Csjt. 43. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés elleni
   támadásra   megfelelően   irányadóak   az   Alkotmánybíróság
   57/1991. (XI.  8.) AB  határozatában kifejtettek ( ABH 1991,
   280. ) .  E szerint  a kifogásolt  rendelkezés nem  üti el a
   gyermeket annak  a legszemélyesebb jogának érvényesítésétől,
   hogy    nagykorúsága     elérése    után     önazonossághoz,
   önrendelkezéshez   való   jogai   érvényesítése   védelmében
   felléphessen. Az  apasági vélelem  megtámadásának lehetősége
   ugyanis a  gyermek  számára  nagykorúsága  elérése  után  is
   adott,  következésképpen  ez  a  szabályozás  önmagában  nem
   alkotmányellenes.

   A kifogásolt  rendelkezés csak  a Csjt.  44. §  (2)  és  (3)
   bekezdésében foglaltakkal  összefüggésben nyeri el értelmét.

   E szerint  ugyanis a  korlátozottan cselekvőképes  személy a
   megtámadási pert csak törvényes képviselője hozzájárulásával
   indíthatja meg,  a cselekvőképtelen jogosult helyett pedig -
   a  gyámhatóság  hozzájárulásával  -  a  törvényes  képviselő
   léphet fel.  Az a  szabály tehát, amely lehetőséget biztosít
   arra, hogy  a gyermek  a nagykorúsága  elérése után egy évig
   még  előterjeszthesse   a  megtámadási  keresetet,  éppen  a
   gyermek    személyes    joga    érvényesítésének    törvényi
   biztosítéka,   így    az   Alkotmánybíróság    határozatában
   foglaltakkal teljességgel összhangban áll. A gyermek ugyanis
   személyesen,   azaz    törvényes    képviselői,    illetőleg
   gyámhatósági közreműködés nélkül csak teljesen cselekvőképes
   személyként, vagyis nagykorúsága elérése után támadhatja meg
   az  apaság  vélelmét.  Ekkor  pedig  ugyanaz  a  megtámadási
   határidő áll rendelkezésére, mint bármely más jogosultnak, a
   törvény   tehát    a    megtámadásra    jogosultak    között
   alkotmányellenes megkülönböztetést nem tartalmaz.

   Az indítványozók alkotmányossági kifogása tartalmilag nem is
   erre a törvényi szabályozásra, hanem arra vonatkozik, hogy a
   gyermek jogán  - és  helyett -  cselekvőképtelensége  idején
   törvényes  képviselője   léphet  fel,  illetőleg  a  gyermek
   korlátozottan cselekvőképesként is ilyen pert csak törvényes
   képviselője -  bizonyos  esetekben  pedig  a  gyámhatóság  -
   hozzájárulásával kezdeményezhet.  Az  indítványozók  szerint
   ugyanis e  szabályozással a  törvény lehetővé  teszi, hogy a
   kiskorú   anyja    -   nagykorúságának   eléréséig   -   más
   jogosultakkal ellentétben  18 évig bármikor kezdeményezze az
   apaság vélelmének megdöntését.

   Az Alkotmánybíróság az indítványokat ebben az összefüggésben
   sem találta megalapozottnak.

   A Csjt.  módosított 44.  § (4)  bekezdése három  garanciális
   szabályt vezetett  be  a  törvényes  képviselő  ( az  anya )
   perindítási kezdeményezésének a korlátozására :

   - Az  apaság vélelmének  megdöntése iránti  per  megindítása
   előtt a  gyámhatóságnak cselekvőképtelen  kiskorú esetében -
   elháríthatatlan akadályt  kivéve - az anyát és a vélelmezett
   apát meg kell hallgatnia.
   - A  gyámhatóság a  perindításhoz csak akkor járulhat hozzá,
   ha a  származás kiderítése és a családi jogállás rendezése a
   kiskorú érdekében áll.
   -  Ha  az  anya  és  a  vélelmezett  apa  között  a  gyermek
   elhelyezése  vitás,   a  gyámhatóság  a  hozzájárulást  csak
   kivételesen indokolt esetben adhatja meg.

   E rendelkezések közül a kiskorú érdekének szempontja nem új,
   mert a  gyámhatóságokról, az egyes gyámhatósági feladatokról
   és a  gyámhatósági eljárásról  szóló 12/1987.  (VI. 29.)  MM
   rendelet  51.   §  (3)   bekezdése  már   korábban  is   úgy
   rendelkezett, hogy a gyámhatóság elutasítja az eseti gondnok
   kirendelése iránti kérelmet, ha a gondnokrendelést a családi
   jogállás rendezése  iránti per megindítása érdekében kérték,
   de megítélése  szerint a  per nem áll a kiskorú érdekében. A
   kiskorú mindenek felett álló érdekének követelményét azonban
   a Csjt. támadott módosítása törvényi szintre emelte.

   Rámutat az  Alkotmánybíróság arra,  hogy a támadott törvényi
   rendelkezéseken túlmenően a törvényes képviselő perindítási,
   perkezdeményezési jogának  további fontos törvényi garanciái
   vannak. Ilyen  mindenek  előtt  az  államigazgatási  eljárás
   általános szabályiról  szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1)
   bekezdése, amelynek alapján a gyámhatóságnak a perindításhoz
   való hozzájárulást  kimondó határozata  - jogszabálysértésre
   hivatkozva -  bíróság előtt megtámadható. Amennyiben tehát a
   vélelmezett  apa   úgy  ítéli   meg,  hogy   a   hozzájáruló
   nyilatkozat nem  áll a  kiskorú gyermek érdekében, illetőleg
   hogy a  gyámhatóság a  Csjt. 44.  § (4) bekezdésében foglalt
   törvényi rendelkezéseket  figyelmen kívül  hagyta, vagy  nem
   kellően    értékelte,     az    államigazgatási    határozat
   felülvizsgálatát  keresettel   kérheti   a   bíróságtól.   E
   garanciális  szabály   a  törvényes   képviselő  perindítási
   jogának  fontos   korlátja,  mert   ennek  folytán   már  az
   államigazgatási  eljárás   keretében  a   bírósági   eljárás
   garanciális szabályai  között vizsgálható,  hogy a törvényes
   képviselő perindítási  jogosultságának az  engedélyezése - a
   kiskorú  mindenek   felett  álló  érdeke  összefüggésében  -
   nyomósabb  szempont-e,  mint  a  gyermek  joga  ahhoz,  hogy
   vérségi származását maga derítse ki.

   A kiskorú  jogai és  érdekei érvényre  juttatásának  további
   fontos törvényi garanciája, hogy a Csjt. 43. § (1) bekezdése
   nem az  apasági  vélelem  megdöntésének,  hanem  az  apasági
   vélelem  megtámadhatóságának  feltételeiről  rendelkezik.  E
   szerint az  apaság vélelmét  akkor lehet  megtámadni, vagyis
   ilyen perindításra  akkor  van  lehetőség,  ha  az,  akit  a
   vélelem alapján apának kell tekintetni, a gyermek anyjával a
   fogamzás  idejében   nemileg   nem   érintkezett,   vagy   a
   körülmények szerint  egyébként lehetetlen,  hogy  a  gyermek
   tőle származik.  A jogalkalmazást  végző bíróságok  joga  és
   felelőssége eldönteni ilyen törvényi garanciák mellett, hogy
   a gyermek identitásához fűződő személyes jogának, vagy annak
   tulajdonítanak-e  elsőbbséget,   hogy  a  gyermek  érdekében
   családi jogállása már kiskorúsága idején rendeződjék.

   3.  Az   Alkotmánybíróság  már   az  57/1991.  (XI.  8.)  AB
   határozatában ( ABH  1991,  280.  )  rámutatott  arra,  hogy
   álláspontja  szerint   a  törvényes   képviselő  perindítási
   jogosultságának csak  a korlátlansága  alkotmányellenes.  Az
   Alkotmánybíróság  64/1991.   (XII.  17.)   AB  határozatában
   foglaltak  szerint   ( ABH  1991,  308,  312.  )  az  emberi
   méltósághoz   való    jog    csak    az    emberi    státusz
   meghatározójaként,   az   élethez   való   joggal   fennálló
   egységében abszolút  és korlátozhatatlan. Anyajog mivoltából
   levezetett egyes részjogai, mint pl. az önrendelkezéshez, az
   önazonossághoz való  jog  azonban  az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése   szerint   bármely   más   alapjoghoz   hasonlóan
   korlátozhatók.

   Az Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  az  állam
   akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha másik
   alapvető jog  vagy szabadság  védelme,  vagy  érvényesülése,
   illetve egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem érhető
   el.  Az   alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához  tehát
   szükséges,  hogy  a  korlátozás  megfeleljen  az  arányosság
   követelményeinek :   az  elérni kívánt  cél fontossága és az
   ennek  érdekében   okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban legyenek  egymással.  A  törvényhozó  a  korlátozás
   során köteles  az adott  cél elérésére  alkalmas  legenyhébb
   eszközt alkalmazni  ( 30/1992. /V.  25. /  AB határozat, ABH
   1992, 167, 171. ) .

   Az Alkotmány  8. §  (2) bekezdése  alapján tehát  a  gyermek
   vérségi származása  kiderítéséhez  való  személyes  joga  is
   korlátozható.  A   nemzetközi  jogösszehasonlítás   is   azt
   mutatja, hogy  a törvény  által meghatározott  és  megfelelő
   törvényi garanciákkal  védett esetekben  a vérségi származás
   kiderítésére -  törvényes képviselő  útján -  már a  gyermek
   kiskorúsága idején is lehetőség van. Az Alkotmány 15. §-ának
   családvédelmi  rendelkezése   és  az  Alkotmány  67.  §  (1)
   bekezdésének  az   a  szabálya,   amely  szerint   a  Magyar
   Köztársaságban  minden   gyermeknek  joga   van  a  családja
   részéről  arra   a  védelemre   és  gondoskodásra,  amely  a
   megfelelő   testi,   szellemi   és   erkölcsi   fejlődéséhez
   szükséges,   a   gyermek   mindenek   felett   álló   érdeke
   figyelembevételének  szempontját  is  magába  foglalja.  Ezt
   fejezi  ki   egyébként  az   1991.  évi   LXIV.   törvénnyel
   kihirdetett, a  Gyermek jogairól  szóló, New  Yorkban  1989.
   november 20-án  kelt Egyezmény  3. cikkének 1. pontja, amely
   szerint  az   Egyezményben  részes   államok  bíróságai   és
   törvényhozó  szervei   a  gyermeket  érintő  döntéseikben  a
   gyermek mindenek  felett álló  érdekére  vannak  figyelemmel
   elsősorban. Az  Egyezmény kihirdetése  kapcsán került  sor a
   Csjt. módosítására  az 1995.  évi XXXI.  törvénnyel, amely a
   Csjt. 1.  § (2)  bekezdésébe alapelvként  iktatta be, hogy a
   törvény  alkalmazása   során  mindenkor  a  kiskorú  gyermek
   érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni.

   A kiskorú  gyermeknek alapvető  érdeke fűződik  ahhoz,  hogy
   családi jogállása  rendeződjön, vérségi  származása -  ha ez
   lehetséges -  már kiskorában  megállapítást nyerjen. A Csjt.
   támadott módosítása  ennek  az  Alkotmányban  is  védett  és
   nemzetközi egyezménnyel  is  megerősített  érdeknek  a  szem
   előtt  tartásával  korlátozta  a  gyermeke  személyes  jogát
   vérségi    származása     kiderítéséhez.    A     korlátozás
   elkerülhetetlen alapjogi  korlátozás, mert  a gyermek teljes
   cselekvőképességének    elnyerése     előtt    identitásának
   kiderítéséhez való jogát személyesen nem érvényesítheti. Így
   mindazokban  az  esetekben,  amikor  a  gyermek  vélelmezett
   apától  való   származása  -   akár  az  anyával  való  nemi
   érintkezés hiánya  miatt, akár  egyéb okból  - lehetetlen, a
   gyermek családi  jogállásának rendezése  -  mint  a  gyermek
   alkotmányosan védett  alapvető  érdeke  -  csak  az  alapjog
   korlátozásával érhető el.

   A  korlátozás   egyúttal  a  gyermek  mindenek  felett  álló
   érdekével arányban áll. Azok a törvényi garanciák, amelyek a
   törvényes  képviselő   perindítási  jogának   korlátlanságát
   kizárják, elegendő  biztosítékok arra,  hogy az  alkotmányos
   alapjog  sérelme   csak  elkerülhetetlen   esetekben  és   a
   korlátozással elérni  kívánt  céllal  arányos  mértékben  és
   okokból következzen  be. Már  a gyámhatóság  a közigazgatási
   eljárásban,  majd   a  bíróság   a  közigazgatási  határozat
   törvényességének  a   felülvizsgálata  során  -  a  törvényi
   előírásoknak megfelelően - köteles mérlegelni az alkotmányos
   alapjog  és   a  gyermek   mindenek  felett  álló  -  érdeke
   alkotmányos     szempontját      és     esetenként      ezek
   figyelembevételével köteles  dönteni a  törvényes  képviselő
   perindításának megengedése  vagy elutasítása tárgyában. Ezek
   a garanciák megfelelnek az alapjogi korlátozásokkal szembeni
   alkotmányi   rendelkezésnek,   az   Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdésében foglaltaknak,  de az  Alkotmánybíróság  korábbi
   határozatában támasztott  alkotmányos  követelményeknek  is,
   ezért az Alkotmánybíróság az indítványokat megalapozatlannak
   ítélte és elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal         Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

                          Dr. Lábady Tamás
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                           alkotmánybíró

            Dr. Szabó András      Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

              Dr. Vörös Imre       Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró        alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

    1. Az Alkotmánybíróság 57/1991. (XI. 8.) AB határozata ( ABH
    1991, 272,  a továbbiakban  1. Abh.  )  alkotmányellenessége
    miatt megsemmisítette  a Csjt.  akkor  hatályos  44.  §  (1)
    bekezdésének azt  a rendelkezését,  amelynek  értelmében  az
    apaság vélelmét megtámadó perben a teljesen cselekvőképtelen
    jogosult  helyett  -  a  gyámhatóság  hozzájárulásával  -  a
    törvényes  képviselő   léphet  fel.   A  hatályban   tartott
    törvényszöveg szerint "A pert a jogosultnak személyesen kell
    megindítania".  A  Csjt  44.  §  -ának  az  1992.  évi  XVI.
    törvénnyel megállapított  új szövege  ismét lehetővé  tette,
    hogy  a  cselekvőképtelen  jogosult  helyett  a  gyámhatóság
    hozzájárulásával a  törvényes  képviselő  indítson  pert  az
    apaság  vélelmének   megdöntésére,  azzal  a  megszorítással
    azonban, hogy  a gyámhatóságnak  - cselekvőképtelen  kiskorú
    esetében - a per megindítása előtt az anyát és a vélelmezett
    apát meg kell hallgatnia; hogy a perindításhoz a gyámhatóság
    csak akkor  járulhat hozzá,  ha a  származás kiderítése és a
    családi jogállás  rendezése a kiskorú érdekében áll; továbbá
    ha az anya és a vélelmezett apa között a gyermek elhelyezése
    vitás,  a   gyámhatóság  a  hozzájárulást  csak  kivételesen
    indokolt esetben adhatja meg.

    Véleményem szerint  a Csjt.  hatályos 44. § -ával szemben is
    fennállnak  azok   az  alkotmányossági   kifogások,  amelyek
    alapján az  1. Abh.  1991-ben  megsemmisítette  a  törvényes
    képviselő  perindítási   lehetőségét  az  apaság  vélelmének
    megdöntésére. Ezért  a Csjt. 44. §-a alkotmányellenességének
    megállapítására és  megsemmisítésére  irányuló  indítványnak
    helyt kellett volna adni.

    2. Az  1.  Abh.  szerint  a  Csjt.  korábbi  rendelkezésének
    alkotmányellenessége  abban   állt,  hogy   annak  a   bírói
    gyakorlatban   élő   alkalmazása   gyakorlatilag   korlátlan
    lehetőséget adott  arra,  hogy  a  cselekvőképtelen  kiskorú
    helyett  a   gyámhatóság   által   ( rendszerint   az   anya
    kezdeményezésére )  kirendelt   eseti  gondnok   az   apaság
    vélelmének  megdöntésére  pert  indítson.  Az  ilyen  perben
    hozott ítélet  pedig végérvényesen  elvonta a  gyermek jogát
    arra,  hogy   vérségi   származásának   kiderítéséről   maga
    rendelkezzék. A  határozatból  ugyanis  egyértelmű,  hogy  a
    gyermek identitásához  való joga az önrendelkezési jog egyik
    vetülete;  a  gyermek  legszemélyesebb  joga,  hogy  vérségi
    származását  kiderítse,   illetve  hogy  azt  más  ne  tegye
    vitássá.  ( ABH  1991, 279 ) . A határozat elismeri, hogy "a
    vérségi  kapcsolatban  közvetlenül  érdekelteknek"  is  joga
    lehet a  származás bírósági  megállapítására, illetve hogy a
    vérségi származás kiderítésére - törvényes képviselő útján -
    már a  gyermek kiskorúsága  idején is  lehetőség nyílhat. Az
    utóbbi azonban  csak  akkor  alkotmányos,  ha  a  törvény  a
    gyermek    e     legszemélyesebb    jogának     korlátozását
    "meghatározott és  megfelelő  törvényi  garanciákkal  védett
    esetekben" engedi  meg, illetve,  ha a  gyermek  perindítási
    jogát nem  "általánosságban zárja ki, illetőleg korlátozza".
     ( ABH 1991, 280, 281 )

    A Csjt.  1992-ben  megállapított  új  44.  §-a  az  1.  Abh.
    meghozatala   idején   a   hatályos   jogban   már   meglévő
    garanciákhoz képest  - egyetlen  rendelkezéstől eltekintve -
    nem tartalmaz  új biztosítékot,  csupán a  kiskorú érdekének
    követelményét  emeli   törvényi  szintre.  Ezzel  a  gyermek
    személyes   jogérvényesítése    "meghatározott"   és    "nem
    általános"  korlátozásának  követelménye  nem  teljesül.  Az
    egyetlen  konkrét  esetcsoport  külön  kiemelése  -  a  Csjt
    szerint a  gyámhatóság  a  hozzájárulást  "csak  kivételesen
    indokolt esetben"  adhatja meg,  ha az anya és a vélelmezett
    apa között  a  gyermek  elhelyezése  vitás  -  a  korlátozás
    megengedhetőségét csupán  szigorítja, ismérvét  azonban  nem
    teszi konkrétabbá.  Az  apaság  vélelme  megtámadhatóságának
    általános feltétele - a származás lehetetlensége, Csjt 43. §
    (1) bekezdés  -, illetve  a gyámhatósági  határozat bírósági
    felülvizsgálatának lehetősége  már  az  1.  Abh.  idején  is
    fennállt.

    3.  A  törvény  szerint  a  gyámhatóság  a  cselekvőképtelen
    kiskorú helyett  indított perhez  csak akkor járulhat hozzá,
    ha "a  származás kiderítése és a családi jogállás rendezése"
    a kiskorú  érdekében áll.  Ez a  két  feltétel  ritkán  esik
    egybe,  sőt   természete  szerint  ellentmond  egymásnak.  A
    gyermek érdeke  elsősorban az,  hogy  szilárd  és  rendezett
    családban nevelkedjék;  ezt a  rendezettséget a jog vélelmek
    felállításával is  szolgálja. A  gyermek  rendezett  családi
    jogállásának nem  feltétlenül eleme a vérségi kötelék; sőt a
    feladatát betöltő családi viszonyokat a megbolygatástól óvni
    kell.  Ilyen   családban   a   gyermek   vérségi   származás
    kiderítéséhez való  joga bizonyosan nem indokolja, hogy a 14
    éven aluli  gyermek helyett pert indítsanak. Természetesen a
    gyakorlatban az  apasági vélelem  megtámadására -  a kiskorú
    helyett is  - legtöbbször  akkor kerül sor, ha a vélelmezett
    apa és  az anya  kapcsolata felbomlik,  vagy ha a gyermek új
    családba kerül.  Ilyenkor is  nyitott kérdés  marad azonban,
    hogy az  új család miért ne tölthetné be feladatát a gyermek
    vérségi származásának megállapítása nélkül is, illetve, hogy
    annak megállapítása  valóban a  gyermek érdekét  szolgálja-e
    ( s nem  inkább például  az anyáét ) . E kérdés eldöntésénél
    különös súllyal  kell figyelembe  venni, hogy a gyermek joga
    vérségi   származásának    tisztázására   nemcsak    az    ő
    legszemélyesebb joga,  hanem hogy a gyermeknek ahhoz is joga
    van, hogy fenntartsa a vélelmezett apa-gyermek kapcsolatot -
    például  a  vélelmezett  apához  fűződő  érzelmi  kapcsolata
    miatt. A  gyermek vérségi  származása nem válhat eszközzé az
    anya és  a vélelmezett  apa egymás  közötti vitájában - mert
    éppen a jogosult gyermekre és legszemélyesebb jogára nézve a
    helyette indított  pernek  visszavonhatatlan  következményei
    vannak. Ennek  kivédésére nem  elegendő  azt  előírni,  hogy
    gyermekelhelyezési  vita   esetén   a   perindításhoz   való
    gyámhatósági hozzájárulást  "kivételesen  indokolt  esetben"
    lehet csak megadni.

    A   törvényhozó    tehát   a    Csjt.   új   rendelkezésének
    megállapításakor   a    gyermek   önazonosságára   vonatkozó
    rendelkezési   jogának   természetét   nem   vette   kellően
    figyelembe; nem határozta meg elegendő részletességgel, hogy
    a családi  jogállás rendezése  mikor követeli  meg a vérségi
    származás bírói  megállapítását olyan  súllyal,  hogy  az  a
    gyermeknek   erre   irányuló   jogát   jogát   végérvényesen
    elvonhatja.

    Budapest, 1996. április 16
                                               Dr. Sólyom László
                                                  alkotmánybíró

    A különvéleményben foglaltakhoz csatlakozom.
                                              Dr. Zlinszky János
                                                 alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     879/B/1992
     Date of the decision:
     .
     04/16/1996
     .
     .