Hungarian
Ügyszám:
.
506/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 506/B/1995. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/722
.
A döntés kelte: Budapest, 11/01/1999
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta  az
  alábbi
                                 
                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  az iskolarendszeren kívüli  magánoktatás
  egyes  kérdéseiről  és  az  oktatói  munkaközösségekről  szóló
  36/1990.   (II.   28.)  MT  rendelet  7.   §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   Az   indítványozók   egyedi  ügyükből   kiindulva   kérik   az
   iskolarendszeren kívüli magánoktatás egyes kérdéseiről  és  az
   oktatói   munkaközösségekről  szóló  36/1990.  (II.  28.)   MT
   rendelet  (a  továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdésében  foglalt
   rendelkezés megsemmisítését. E rendelkezés szerint: “A tagot a
   munkaközösség többi tagja – egyhangú szavazással – kizárhatja,
   ha  a  tag  írásbeli  felszólítás  ellenére  sem  tesz  eleget
   kötelezettségeinek    vagy    magatartásával     nagymértékben
   veszélyezteti  a  munkaközösség jóhírét.  Az  érintett  tag  a
   kizárás  kérdésében  nem  szavazhat.”  Az  indítványozók  arra
   hivatkoznak,  hogy ennek alapján akár egy  tag  is  meg  tudja
   akadályozni   az  egyébként  minden  szempontból   indokolható
   kizárást.  Ez  a  szabály az indítványozók  véleménye  szerint
   indokolatlanul   szigorúbb,  mint  a  gazdasági   társaságokra
   vonatkozó  ugyanilyen rendelkezések, amelyek csupán minősített
   szavazati többséget írnak elő.

   Az  indítványozók  az alkotmányellenesség megállapítását  arra
   alapozzák,  hogy  az  R.  kifogásolt  rendelkezése  sérti   az
   Alkotmány 9. § (2) bekezdését, miszerint “A Magyar Köztársaság
   elismeri  és  támogatja a vállalkozás  jogát  és  a  gazdasági
   verseny szabadságát”.

                                 II.
                                  
   Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   az   indítvány   a
      következők miatt megalapozatlan.

   1. Az Alkotmánybíróság már számos határozatában foglalkozott a
   vállalkozás  jogával.  Az  54/1993.  (X.  13.)  AB   határozat
   szerint:   "A   vállalkozás   joga   a   foglalkozás    szabad
   megválasztásához  való  alkotmányos  alapjog  (70/B.   §   (1)
   bekezdés)  egyik  aspektusa, annak egyik, a  különös  szintjén
   történő  megfogalmazása. A vállalkozás joga azt jelenti,  hogy
   bárkinek  Alkotmány  biztosította  joga  a  vállalkozás,  azaz
   üzleti  tevékenység kifejtése.” A vállalkozás joga “a  fentiek
   értelmében  egy  bizonyos, a vállalkozások  számára  az  állam
   által  teremtett közgazdasági feltételrendszerbe való  belépés
   lehetőségének  biztosítását, más szóval a  vállalkozóvá  válás
   lehetőségének  – esetenként szakmai szempontok által  motivált
   feltételekhez  kötött, korlátozott – biztosítását  jelenti.  A
   vállalkozás   joga   tehát   nem  abszolutizálható,   és   nem
   korlátozhatatlan:  senkinek nincs  alanyi  joga  meghatározott
   foglalkozással kapcsolatos vállalkozás, sem pedig ennek  adott
   vállalkozási  jogi formában való gyakorlásához. A  vállalkozás
   joga  annyit  jelent  – de annyit alkotmányos  követelményként
   feltétlenül  –  hogy  az állam ne akadályozza  meg,  ne  tegye
   lehetetlenné  a vállalkozóvá válást. " [ ABH 1993,  340,  341-
   342]

   A jelenleg vizsgált esetben is irányadó megállapítás szerint a
   vállalkozás  joga  mint a foglalkozás szabad  megválasztásához
   való  alkotmányos  alapjog nem tartalmazza  egy  meghatározott
   vállalkozási  formában folytatott tevékenységhez  való  jogot.
   Amennyiben     az     érintettek    működésükre,     gazdasági
   eredményességükre  vagy  bármely egyéb  okra  tekintettel  nem
   tartják   megfelelőnek  valamely  vállalkozási   formát,   úgy
   módjukban áll egy másik, számukra kielégítő formát választani.
   A  vállalkozási  forma megválasztásával  ugyanakkor  az  abban
   résztvevők  egyben  elfogadják az adott  vállalkozási  formára
   vonatkozó szabályokat is.

   Ha  a  hatályos  szabályozás kizárólag  oktatói  munkaközösség
   formájában  engedné a gépjárművezető-képzést,  mint  gazdasági
   eredmény  elérésére  irányuló tevékenység  folytatását,  akkor
   merülhetne fel az indítvány által tartalmazott alkotmányossági
   kérdés,  nevezetesen:  az állam az R. 7.  §  (2)  bekezdésében
   foglalt  rendelkezéssel megakadályozza-e a vállalkozás jogának
   érvényesülését, az adott foglalkozás folytatását.  Tekintettel
   arra,  hogy  az  állam nem ír elő kötött vállalkozási  formát,
   ezért   a   foglalkozás  szabad  megválasztásának  alkotmányos
   alapjoga  érvényesül,  alkotmányellenes korlátozás  nem  merül
   fel.

   2.  Az indítványozók a vállalkozás jogán túlmenően hivatkoznak
   a  gazdasági verseny szabadságára is. Ezzel összefüggésben  az
   Alkotmánybíróság  a  21/1994. (IV. 16.) AB  határozatra  utal.
   Eszerint: “A gazdasági verseny szabadsága szintén nem alapjog,
   hanem  a  piacgazdaság olyan feltétele, amelynek  meglétét  és
   működését   biztosítani  az  Alkotmány  9.  §  (2)   bekezdése
   értelmében az államnak is feladata. A versenyszabadság  állami
   ‘elismerése  és támogatása’ megköveteli a vállalkozáshoz  való
   jog  és  a  piacgazdasághoz szükséges többi –  az  1.  pontban
   felsorolt   [‘a   tulajdonhoz  való  jog,  a  köztulajdon   és
   magántulajdon    egyenlősége;   a    vállalkozás    joga,    a
   versenyszabadság; az állami tulajdon; az állami vállalatok  és
   a szövetkezetek illetve az önkormányzatok tulajdoni önállósága
   –  a  munkához  és  a  foglalkozásválasztáshoz  való  jog;  az
   érdekvédelmi   szervezkedés  joga;  a  szabad   mozgáshoz   és
   letelepedéshez  való jog – végül a diszkrimináció  tilalma  és
   végső  esetre  az  emberi méltósághoz való  jogból  levezetett
   általános  személyiségi jog (9-14, 70/B, 70/C, 58,  70/A,  54.
   §).’]   –   alapjog   objektív,   intézményvédelmi   oldalának
   kiépítését.    Elsősorban   ezeknek   az    alapjogoknak    az
   érvényesítése  és védelme által valósul meg a szabad  verseny,
   amelynek – a piacgazdasághoz hasonlóan – külön alkotmányossági
   mércéje   nincs.”  [ABH  1994,  117,  119,  120]  Az   idézett
   határozatban felsorolt alapjogok közül az indítványozók  éppen
   a  vállalkozás jogára hivatkoztak, amellyel összefüggésben  az
   Alkotmánybíróság  a  jelen határozatban  alkotmányellenességet
   nem  állapított meg. Ennek megfelelően önmagában  a  gazdasági
   verseny    szabadsága   korlátozásának   vagy    megsértésének
   vizsgálatába az Alkotmánybíróság ezúttal sem bocsátkozott.
    
   3.    Az  indítvány külön kitér arra is, hogy indokolatlan  az
   oktatói  munkaközösségek  kivétele a  gazdasági  társaságokról
   szóló korábban hatályos 1988. évi VI. törvény (a továbbiakban:
   Gt.)  hatálya  alól. A gazdasági társaságokról szóló  jelenleg
   hatályos 1997. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: új Gt.) sem
   rendeli  a  törvény  hatálya alá az oktatói munkaközösségeket;
   gazdasági társaságnak csak a közkereseti és a betéti társaság,
   a  közös  vállalat,  a  korlátolt felelősségű  társaság  és  a
   részvénytársaság  számít.  Kétségtelen,   hogy   az   új   Gt.
   hatálybalépésével  a  gazdasági  társaságok  és   az   oktatói
   munkaközösségek  közötti szabályozási különbség,  különösen  a
   kötelezettségszegő   tag  kizárhatósága  tekintetében   tovább
   fokozódott. Az indítványozók a Gt. szabályozási módját,  amely
   a   tag   kizárásához   nem  kívánta  meg  az   egyhangúságot,
   célszerűbbnek vélik.

   Az Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben rámutat, hogy állandó
   gyakorlata    szerint    a    jogszabályok    célszerűségének,
   hatékonyságának  és igazságosságának kérdéseit  nem  vizsgálja
   [772/B/1990/5. AB határozat, ABH 1991, 519, 522]. Ekként az  a
   célszerűségi  szempont, hogy indokolt lett  volna  az  oktatói
   munkaközösségeket a gazdasági társaságokról szóló  szabályozás
   körébe   vonni,   nem  alkotmányossági,  hanem   a   jogalkotó
   belátására tartozó kérdés.

   4.    Az  1-3. pontokban foglaltak alapján az Alkotmánybíróság
   az    R.    7.   §   (2)   bekezdése   alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt elutasította.
      Dr. Erdei Árpád                           Dr. Holló András
      előadó alkotmánybíró                         alkotmánybíró

                            Dr. Kiss László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    506/B/1995
    Date of the decision:
    .
    11/01/1999
    .
    .