Hungarian
Ügyszám:
.
1150/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 58/2001. (XII. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/527
.
A határozat kelte: Budapest, 12/03/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
  Bagi  István,  dr. Harmathy Attila, dr. Németh János  és  dr.
  Tersztyánszkyné     dr.     Vasadi     Éva     alkotmánybírók
  különvéleményével – meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja:
  A  névjog az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt  emberi
  méltóságból levezethető alapvető jog.
  Minden    embernek    elidegeníthetetlen    joga    van    az
  (ön)azonosságát  kifejező saját névhez és annak  viseléséhez.
  Ez a jog az állam által nem korlátozható.
  A  névjog  egyéb  elemei – így különösen  a  névválasztás,  a
  névváltoztatás,   a   névmódosítás  –   a   jogalkotó   által
  alkotmányosan korlátozhatók.

  2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az anyakönyvekről,
  a  házasságkötési eljárásról és a névviselésről  szóló  1982.
  évi  17.  törvényerejű  rendelet  28.  §-ának  (1)  bekezdése
  “egyszer...”  szövegrésze  alkotmányellenes,  ezért   ezt   a
  rendelkezést 2002. december 15-e napjával megsemmisíti.
  E    rendelkezés    hatályban   maradó    szövegrésze:    “Az
  anyakönyvvezető  –  a szülők kérelmére  –  a  14  éven  aluli
  kiskorú személy utónevét módosíthatja.”

  3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az anyakönyvekről,
  a  házasságkötési eljárásról és a névviselésről  szóló  1982.
  évi  17. törvényerejű rendelet 28. §-ának (2) bekezdése  “...
  egyszer  ...”  szövegrésze  alkotmányellenes,  ezért  ezt   a
  rendelkezést 2002. december 15-e napjával megsemmisíti.
  E  rendelkezés  hatályban  maradó  szövegrésze:  ”Ha  a  több
  utónévvel    rendelkező    személy   valamelyik    utónevének
  kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének  cseréjét
  kéri,  az  alapbejegyzést  az  anyakönyvvezető  módosítja.  A
  módosítást  követően  az anyakönyvben legfeljebb  két  utónév
  maradhat.”

  4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a névváltoztatásról
  szóló   11/1955.   (II.   20.)  MT   rendelet   1.   §-a,   a
  névváltoztatásról  szóló  11/1955.  (II.  20.)  MT   rendelet
  végrehajtásáról,  valamint a névviseléssel kapcsolatos  egyes
  kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  4.
  és  5.  §-a,  valamint  az anyakönyvekről,  a  házasságkötési
  eljárásról és a névviselésről szóló 2/1982. (VIII.14.)  MT-TH
  rendelkezés  48.  §.  (3)  bekezdése alkotmányellenes,  ezért
  ezeket   a   rendelkezéseket  2002.  december  15-e  napjával
  megsemmisíti.

  5.    Az    Alkotmánybíróság    megállapítja:    mulasztásban
  megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet  jött  létre   annak
  következtében,   hogy  az  Országgyűlés  a   házasságról,   a
  családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 26.  §-
  ában  nem  tette lehetővé, hogy a házasságkötést  követően  a
  férj is viselhesse felesége családi nevét.
  Az   Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
  szabályozási feladatának 2002. december 15-éig tegyen eleget.

  6. Az Alkotmánybíróság:
  a)  a  névviselés  és  névváltoztatás  tárgyában  jogorvoslat
  hiányát kifogásoló, Alkotmány 70/K. §-ának sérelmét állító,
  b)  az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a
  névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15. §
  (4)  és  27.  §  (2)-(4)  bekezdéseiben  foglalt  rendelkezés
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló,
  c) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi
  IV. törvény 26. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezés
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló,
  d)  a  névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT rendelet
  4.  §-ában  és  5.  §  (1) bekezdésében  foglalt  rendelkezés
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló,
  e)  a névváltoztatásról szóló 11/1995. (II. 20.) MT. rendelet
  végrehajtásáról,  valamint a névviseléssel kapcsolatos  egyes
  kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  1.
  §-a      alkotmányellenességének      megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
  7. Az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek:
  a) a törvényerejű rendeleti szintű szabályozás,
  b)       a      “Magyar      Utónévkönyv”      alkalmazásának
  alkotmányellenességét állítják, elutasítja.

  8.  Az  Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely a Györgyike
  utónév  anyakönyvezését  megtagadó  határozatot  kifogásolja,
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás
                                I.
                                
   Az Alkotmánybírósághoz a névviselés, névváltoztatás tárgyában
   több   indítvány   érkezett,  amelyeket  az  Alkotmánybíróság
   egyesített és egy eljárásban bírált el.

   1.  Az egyik indítványozó az anyakönyvekről, a házasságkötési
   eljárásról   és   a  névviselésről  szóló   1982.   évi   17.
   törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 27. és 28. §-ai
   egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását és
   ennek nyomán e rendelkezések megsemmisítését kérte.
   Álláspontja szerint e kérdés törvényerejű rendeletben történő
   szabályozása  ellentétes  a Magyar Köztársaság  Alkotmányáról
   szóló  1949.  évi  XX.  törvény 8. § (2) bekezdésével,  amely
   szerint  a  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   Úgy    véli,   hogy   a   törvényerejű   rendelet   korlátozó
   rendelkezései   ellentétesek   az   Alkotmány   67.   §   (2)
   bekezdésének tartalmával is, amelynek értelmében  a  szülőket
   megilleti  az  a  jog,  hogy a gyermeküknek  adandó  nevelést
   megválasszák. Hivatkozik továbbá arra is, hogy  az  Alkotmány
   68.  §  (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság védelemben
   részesíti  a  nemzeti  és  etnikai kisebbségeket,  biztosítja
   kollektív   részvételüket  a  közéletben,  saját   kultúrájuk
   ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást,  a
   saját nyelven való névhasználat jogát. Álláspontja szerint  a
   névhasználati  jog  megilleti a  magyar  nemzetiségűeket  is.
   Ennek  reményében az indítványozó azzal a kérelemmel  fordult
   az  anyakönyvi hivatalhoz, hogy gyermekük második utóneveként
   a  Györgyike  nevet  anyakönyvezzék. Ezt a  nevet  a  családi
   hagyományok  folytatásaként kívánták  az  újszülöttnek  adni,
   tekintettel  arra, hogy már a kislány nagyanyja, dédnagyanyja
   és  üknagyanyja is ezt a nevet viselte. Az anyakönyvvezető  a
   kérést  arra  hivatkozással tagadta meg, hogy csak  a  "Ladó-
   féle"  Utónévkönyvben szereplő Györgyi név  bejegyzésére  van
   mód;  ezért  ezt  a nevet is anyakönyvezte.  Az  indítványozó
   szerint  az  emberi jogok durva megsértése viszont  az,  hogy
   valaki  nem  viselheti ősei nevét. Ez a helyzet –  állítja  –
   ellentétes  az  Alkotmány  8. § (1)  bekezdésével  is,  amely
   szerint  a  Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait;  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   Alkotmányellenesnek  tartja  továbbá   azt   is,   hogy   nem
   jogszabály tartalmazza az anyakönyvezhető neveket. Hivatkozik
   még   arra,   hogy   a   jogszabály  nem  biztosít   bírósági
   jogorvoslati   lehetőséget  az  anyakönyvvezető   eljárásával
   szemben. Ez – mondja – ellentétes az Alkotmány 70/K.  §-ával,
   miszerint  az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
   érvényesíthetőek.
   Az  indítványozó hangsúlyozza, hogy már a névválasztás  során
   védeni kell a gyermekek jogait, garanciákat kell nyújtani  az
   esetleges  hátrányos  szülői  névválasztás  megelőzésére  [az
   Alkotmány 67. § (1) bekezdésére figyelemmel] azonban – mondja
   – ennek a szabályozása is törvényi formát kíván.

   2.  A második indítványozó a névváltoztatásról szóló 11/1955.
   (II.  20.)  MT rendelet (a továbbiakban: Mtr.),  valamint  az
   annak  végrehajtásáról és a névviseléssel  kapcsolatos  egyes
   kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  (a
   továbbiakban:  Bmr.)  alkotmányossági felülvizsgálatát  kérte
   arra  hivatkozással, hogy – állítása szerint –  e  rendeletek
   egyes szabályai sértik a személyiségi jogokat és így magát az
   Alkotmányt is. Ilyenekként idézi az Mtr. 1. §-át, valamint  a
   Bmr.  1.,  4.  és  5. §-át. Úgy gondolja, hogy  a  névviselés
   szorosan a személyhez kötött jog, amely nem tehető függővé  a
   belügyminiszter  akaratától; a családi  név  megválasztásánál
   sérelmezi  továbbá a külön engedélyezési kötelezettséget,  de
   alkotmányellenesnek tartja azt is, hogy az állampolgárok  nem
   változtathatják meg tetszésük és belátásuk szerint a nevüket.

   3.  A  harmadik indítványozó az Mtr. 4. §-ának és  5.  §  (1)
   bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítását   és   e
   rendelkezések  megsemmisítését a  következőkre  hivatkozással
   kérte:
   – az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra
   és  kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
   meg,   alapvető   jog   lényeges   tartalmát   azonban    nem
   korlátozhatja;
   –  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése szerint minden  embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelytől önkényesen senkit sem lehet megfosztani;
   –  az  Alkotmány  59.  §  (1) bekezdése értelmében  mindenkit
   megillet  a  jó  hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez,
   valamint  a magántitok és a személyes adatok védelméhez  való
   jog;
   –  az  Alkotmány  66.  §  (1) bekezdése alapján  Magyarország
   biztosítja  a férfiak és a nők egyenjogúságát minden  polgári
   is kulturális jog tekintetében;
   –  az  Mtr.  rendelet hivatkozott rendelkezései  ütköznek  az
   Alkotmány 70/A. §-ában foglaltakkal.

   4.  A  negyedik indítványozó az Atvr. 27. § (2)  bekezdésének
   megsemmisítését  kérte  azon az  alapon,  hogy  az  sérti  az
   "emberi jogokat". Hivatkozik arra, hogy az Alkotmány 54.  §-a
   "általánosságban   kimondja",  hogy  a   Magyar   Köztársaság
   tiszteletben tartja az emberi jogokat, továbbá utal a Polgári
   Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
   Ptk.)   77.   §-ának  (1)  bekezdésére  is,   amely   szerint
   mindenkinek joga van a névviseléshez.
   Úgy  ítéli  meg,  hogy az Alkotmány és a  Ptk.  értelmében  a
   névviselés  az  ember egyik legszemélyesebb  joga:  "mindenki
   olyan  nevet  viselhet,  amit  szüleitől  kapott,  vagy  maga
   választ  magának,  hogy  utódaira hagyja".  A  névviselést  –
   mondja  –  nem  lehet korlátozni. Számtalanszor  előfordul  –
   állítja  –, hogy valaki a kapott családi nevéhez más  családi
   nevet    is    szeretne    hozzáfűzni,    ezáltal    szeretné
   megkülönböztetni a családját más családoktól. Így például "az
   apja  nevét  viselő  személy szívesen  viselné  másod-családi
   névként   a  közéletből,  vagy  egyéb  okból  családi   nevén
   közismert anyjának családi nevét". Az indítványozó szerint ez
   különösen  akkor  lenne indokolt, amikor "a  személy  Kovács,
   Kiss,  vagy Nagy családi neveket kapott apja után és utódaira
   az anyja nevét is szívesen áthagyakozná".

   A  probléma megoldása – véli az indítványozó – nemcsak  jogi,
   hanem etikai kérdéssé is válik, sőt a kettős családi név egy-
   egy  családnak a társadalomban való elhelyezkedését is nyomon
   tudja  követni. (Pl. szakmai dinasztiák alapítása). A  kettős
   családi  név tehát – mondja – sokszínűséget biztosíthatna  az
   ország életében. Mindezt – szerinte – megakadályozza az Atvr.
   27.   §  (2)  bekezdése,  ezért  kéri  annak  hatályon  kívül
   helyezését.

   Az    Alkotmánybíróság    az    indítványt    megküldte     a
   belügyminiszternek.

   5.  Az  ötödik  indítványozó az Atvr. 42. §  (1)  bekezdésben
   foglalt  felhatalmazás alapján kiadott, az anyakönyvekről,  a
   házasságkötési  eljárásról és a névviselésről  szóló  2/1982.
   (VIII.14.) MT-TH rendelkezés (a továbbiakban Atvr.Vhr.) 48. §
   (3)  bekezdésének megsemmisítését kéri, állítva,  hogy  annak
   tartalma  magasabb szintű jogszabályba, az Atvr.  31.  §  (1)
   bekezdésébe  ütközik. Úgy látja, hogy “míg a  magasabb  rendű
   jogszabály  csak arról beszél, hogy bizonyos  betűjeleket  el
   kell  hagyni  az  anyakönyvezés során, az alacsonyabb  szintű
   rendelkezés  már  a  név  megváltoztatásának  jogát   is   az
   anyakönyvvezető  kezébe  adja  azzal,  hogy  meghatározza   a
   betűjel  egyetlen lehetséges helyét, méghozzá a név  elején.”
   Ezzel – állítja – egyrészt korlátozza a kérelmező névviselési
   jogát, másrészt megváltoztatja azokat a neveket, amelyekben a
   megkülönböztetés  a  felmenőket illetően korábban,  iratokkal
   igazolhatóan a családi név után került anyakönyvezésre. Ezért
   a kérelmező inkább nem is választja a betűjelzés bejegyzését,
   hiszen  az  számára teljesen idegen lesz, s az  még  a  saját
   családjától is megkülönböztetné.
   Az  indítványozó  esetében a család – a  dédapáig  igazolható
   módon  visszavezethetően – a Tóth Gy. nevet  viselte  családi
   névként.  Ezt  a  nevet a Belügyminisztérium  Állampolgársági
   Főosztálya    a   N-18/2/1998.   számú   határozatában    nem
   engedélyezte,  utalva  arra, hogy az Atvr.  Vhr.  48.  §  (3)
   bekezdése értelmében megkülönböztető betűjelet csak a családi
   nevet   megelőzően  lehet  anyakönyvezni,  s  ettől   eltérni
   névváltoztatási eljárásban sem lehet.
   A  kérelmező szerint teljesen indokolatlan korlátot állít fel
   és  az  ember  identitásához való jogát sérti a betű  helyére
   vonatkozó iménti előírás. Úgy gondolja, hogy a más sorrend új
   nevet is keletkeztet. Márpedig – mondja – az Atvr. 31. §  (1)
   bekezdése  –  amely  szerint igazolni kell  a  szülő  vagy  a
   nagyszülő  megkülönböztető betűjellel való anyakönyvezését  –
   éppen  arra  irányul, hogy megőrizze a család által  használt
   nevet.

   Hiába a hiteles dokumentum – állítja –, ha az anyakönyvvezető
   az  Atvr.  Vhr.  48. § (3) bekezdése alapján  úgyis  eltérhet
   tőle.  Álláspontja szerint a hatóságnak ez a  jogosítványa  a
   közhitelesség elvével sem egyeztethető össze. Felveti továbbá
   azt  is,  hogy  ez  a megoldás ütközik a jogalkotásról  szóló
   1987.  évi  XI.  törvény  (a továbbiakban:  Jat.)  1.  §  (2)
   bekezdésében  írt  rendelkezésbe  is,  amelynek   értelmében:
   “alacsonyabb   szintű  jogszabály  nem  lehet  ellentétes   a
   magasabb  szintű  jogszabállyal”.  A  kifogásolt  rendelkezés
   ugyanis  –  állítja –, olyan korlátozást vezet be, amely  nem
   következik  az  Atvr.  szabályaiból, hanem  éppen  ellentétes
   azzal.

   6.  A  hatodik indítványozó azt kifogásolja, hogy a  hatályos
   jogi szabályozás – a házasságról, a családról és a gyámságról
   szóló  1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)  26.  §-
   ának  (4), (5) bekezdése – nem teszi lehetővé a számára, hogy
   –  megszűnt második házasságát követően – ismét felvehesse az
   első  házasságában  viselt (férjezett) nevét.  Ezt  annál  is
   inkább sérelmezi, mivel első férje egyébként ehhez megadná  a
   hozzájárulását  is. Kifogásolja továbbá az  indítványozó  azt
   is,  hogy az általa támadott jogszabályi rendelkezések kogens
   szabályok, s az azoktól való eltérésre, kivétel alkalmazására
   nincs  mód. Álláspontja szerint a Csjt. e kivételt nem  tűrő,
   kategorikusan   tiltó   rendelkezései   sértik   az    emberi
   méltósághoz való alapvető jogot és a személyiségi jogokat, de
   szerinte  sérelmet  szenved a magántitokhoz  és  a  személyes
   adatok  védelméhez fűződő alkotmányos jog is.  Úgy  gondolja,
   hogy  a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik az, hogy
   a  Csjt. a feleségnek a házassága megszűnése után is lehetővé
   teszi  volt férje teljes nevének a házasságra utaló toldással
   való   viselését,   éspedig  a  volt  férj   hozzájárulásának
   esetleges hiánya ellenére is. Ugyanakkor – mondja – a második
   házasság   felbomlása   után  a   törvény   az   előző   férj
   hozzájárulása ellenére is megtiltja a volt feleségnek  előbbi
   férje  nevének a házasságra utaló toldással való használatát.
   Ebben  az  összefüggésben utalt az indítványozó  a  Ptk.  ama
   rendelkezésére, amely szerint a személyhez fűződő jogokat nem
   sérti  az  a  magatartás,  amelyhez a  jogosult  hozzájárult,
   feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket  nem
   sért  vagy nem veszélyeztet. Mindezekre figyelemmel  kéri  az
   altala         támadott        törvényi         rendelkezések
   alkotmányellenességének a megállapítását.

   7.  Három  indítványozó a Csjt. névviselésre  vonatkozó  azon
   rendelkezéseit sérelmezi (26. §), amelyek szerint a  férfi  –
   házasságkötése esetén – nem viselheti felesége családi nevét.
   Ezek  az  indítványok  azt állítják,  hogy  mindez  hátrányos
   megkülönböztetést jelent a férfi számára.
   A  három indítványozó egyike az Atvr. 15. § (4) bekezdését is
   alkotmányellenesnek tartja, szerinte az az  Alkotmány  66.  §
   (1) bekezdésének rendelkezésébe ütközik.

   Az  Alkotmánybíróság kérdést intézett a családi  név  egyházi
   anyakönyvezésére  vonatkozólag  a  három  történelmi   egyház
   vezetőjéhez   (az   esztergomi  prímás   érsekhez,   a   déli
   evangélikus   egyházkerület  püspökéhez   és   a   tiszántúli
   református egyházkerület püspökéhez). A megkérdezettek  arról
   tájékoztatták    az    Alkotmánybíróságot,    hogy    egyházi
   anyakönyvezésük  az  állami anyakönyvi  szabályok  messzemenő
   figyelembevételével történik.
                                
                                II.

   Az    indítványozók   által   hivatkozott,    illetőleg    az
   Alkotmánybíróság     által     figyelembevett     jogszabályi
   rendelkezések:

   A)  A  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.  évi  XX.
   törvény (a továbbiakban: Alkotmány) szerint:
   “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   “7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
   továbbá  a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső  jog
   összhangját.”
   “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   ˛15.  §  A  Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét.”
   “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   “56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”
   “59.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet  a  jó
   hírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
   “66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők
   egyenjogúságát   minden   polgári  és   politikai,   valamint
   gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.”
   “67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
   a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
   védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
   és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.”
   “67. § (2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek
   adandó nevelést megválasszák.”
   “68.  § (2) Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti
   és  etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív részvételüket
   a   közéletben,   saját   kultúrájuk  ápolását,   anyanyelvük
   használatát,  az  anyanyelvű oktatást, a saját  nyelven  való
   névhasználat jogát.”
   “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
   (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
   (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
   segíti.”
   “70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
   igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
   hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
   érvényesíthetők.”

   B)  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) szerint:
   “49. § (1) Ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki
   indítványára  azt  állapítja meg, hogy a  jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
   elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő,  a
   mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő  megjelölésével  –
   felhívja feladatának teljesítésére.”

   C) A Jat. értelmében:
   “1.  §.  (1)  A  jogalkotó szervek a következő jogszabályokat
   alkotják:
        a) az Országgyűlés törvényt,
        b)
       c) a Kormány rendeletet,
       d)  a  miniszterelnök  és Kormány tagja  (a  továbbiakban
   együtt: miniszter) rendeletet,
       e)
       f) az önkormányzat rendeletet.
   (2) E rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály
   nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.”
   “2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg:


   c)  az  állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit,  ezek
   feltételeit  és  korlátozásait, valamint érvényre  juttatásuk
   eljárási szabályait.”
   “5. § “Az állampolgárok alapvető joga és kötelességei körében
   törvényben  kell szabályozni különösen ... f) az öröklést,  a
   személyhez  és  a  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat   és
   kötelességeket. ... ”

   D) A Ptk. alapján:
   “75.  §  (1)  A  személyhez fűződő jogokat  mindenki  köteles
   tiszteletben  tartani.  E  jogok  a  törvény  védelme   alatt
   állnak.”
   “77. § (1) Mindenkinek joga van a névviseléshez.
   (2)    Tudományos,   irodalmi,   művészi    vagy    egyébként
   közszerepléssel  járó  tevékenységet  –  mások  jogainak   és
   törvényes érdekeinek sérelme nélkül – felvett névvel is lehet
   folytatni.”

   E) A Csjt. szerint:
   “26. § (1) A feleség a házasságkötés után választása szerint
   a)  a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással,
   amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
   b)  a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással
   és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy
   c)  férje  családi nevéhez hozzákapcsolja a  saját  utónevét,
   vagy
   d) kizárólag a maga teljes nevét viseli.
   (2)    Az   anyakönyvvezető   köteles   a   menyasszonyt    a
   házasságkötést megelőzően tájékoztatni arról, hogy  joga  van
   választani, milyen nevet kíván viselni a házasságkötés  után.
   A   menyasszony  köteles  az  anyakönyvvezető  felhívására  a
   névviselésről nyilatkozni.
   (3)    A   házasság   megszűnése,   illetőleg   érvénytelenné
   nyilvánítása után a volt feleség a házasság fennállása  alatt
   viselt nevét viseli tovább is. Ha ettől el kíván térni, ezt a
   házasság  megszűnése,  illetőleg  érvénytelenné  nyilvánítása
   után az anyakönyvvezetőnek egy alkalommal bejelentheti. Ilyen
   esetben sem viselheti azonban a volt férje nevét a házasságra
   utaló  toldással  [(1) bekezdés a) és b) pontja],  ha  azt  a
   házasság fennállása alatt nem viselte.
   (4)  Új  házasságkötés esetében a feleség volt férje nevét  a
   házasságra utaló toldással [(1) bekezdés a) és b)  pont]  nem
   viselheti,  és  ez  a  joga akkor  sem  éled  fel,  ha  újabb
   házassága megszűnt.
   (5)  Az  (1)-(3) bekezdés szerint választott név  viselésétől
   eltérést    csak   a   névváltoztatásra   jogosult    hatóság
   engedélyezhet.
   (6)  A  bíróság a volt férj – annak halála után az  ügyész  –
   kérelmére  eltilthatja a volt feleséget az (1)  bekezdés  a),
   illetőleg  b) pontja szerinti név viselésétől, ha a feleséget
   szándékos  bűncselekmény  miatt jogerősen  szabadságvesztésre
   ítélték.”
   “42.  §  (1)  A gyermek – szüleinek megállapodása  szerint  –
   apjának  vagy anyjának családi nevét viseli. Házasságban  élő
   szülők  gyermeke  azonban anyjának családi nevét  csak  akkor
   viselheti,  ha  az  anya kizárólag a  maga  nevét  viseli.  A
   házasságban  élő  szülők  valamennyi közös  gyermekének  csak
   közös családi nevet lehet adni.
   (2)  Ha  nincs  olyan  személy, akit a gyermek  apjának  kell
   tekinteni, a gyermek az anyja családi nevét viseli mindaddig,
   amíg  a képzelt apát az anyakönyvbe be nem jegyezték. Az anya
   a  képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás
   során  bejelentheti, hogy a gyermeke továbbra is az ő családi
   nevét viseli.
   (3) A gyermek utónevét a szülők határozzák meg.”

   F)  A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
   LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) szerint:
   “12.  § (1) A kisebbséghez tartozó személynek joga van  saját
   és  gyermeke utónevének szabad megválasztásához,  családi  és
   utónevének anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez
   és  annak  –  jogszabályban meghatározott  keretek  között  –
   hivatalos  okmányokban  való  feltüntetéséhez.  A  nem  latin
   írásmóddal  történő  bejegyzés esetén kötelező  a  fonetikus,
   latin betűs írásmód egyidejű alkalmazása is.
   (2)  Kérésre  az anyakönyvezés és az egyéb személyi  okmányok
   kiállítása  –  az (1) bekezdésben meghatározottak  szerint  –
   kétnyelvű is lehet.”
   “61.   §  (1)  E  törvény  értelmében  Magyarországon   honos
   népcsoportnak  minősülnek: a bolgár, a  cigány,  a  görög,  a
   horvát,  a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin,  a
   szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.˛

   G) Az Atvr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
   “15.  §  (4)  A  kiskorú számára a gyámhatóság által  kiadott
   előzetes  házasságkötési engedély a kiadástól  számított  hat
   hónapig érvényes.”
   “27. § (1) A magyar állampolgár családi és utónevet visel.
   (2)  A  családi  név  egytagú.  Többtagú  családi  név  akkor
   viselhető,  ha  annak  a  szülőnek az anyakönyvi  bejegyzése,
   akinek  az  érintett  személy a  nevét  viseli,  ilyen  nevet
   tartalmaz.
   (3) Az utónév legfeljebb kéttagú lehet.
   (4) Az anyakönyvbe azt a családi és utónevet kell bejegyezni,
   amely az érintett személyt a születés, a házasságkötés vagy a
   haláleset  időpontjában  megillette. Anyakönyvezni  a  szülők
   által meghatározott sorrendben legfeljebb két – ha jogszabály
   másként   nem   rendelkezik  –,  a  nemzetiségi   utónevekkel
   kiegészített Magyar Utónévkönyvbe felvett, a gyermek  nemének
   megfelelő    utónevet    szabad.   A    Magyarországon    élő
   nemzetiségiek,   illetőleg  nemzetiségi  anyanyelvűek   –   a
   nemzetiséghez  tartozás igazolása nélkül  –  a  nemzetiségnek
   megfelelő utónevet viselhetnek.
   (5)   A   hatósági  eljárásban,  igazolásban,  igazolványban,
   nyilvántartásban magyar állampolgár azt a családi és utónevet
   viseli,  amely a születési, illetőleg a házasságban  élő  nők
   esetében a házassági anyakönyv szerint őt megilleti.”
   “28.  §  (1) Az anyakönyvvezető – a szülők kérelmére –  a  14
   éven aluli kiskorú személy utónevét egyszer módosíthatja.
   (2)   Ha  a  több  utónévvel  rendelkező  személy  valamelyik
   utónevének    kizárólagos   viselését   vagy   az    utónevek
   sorrendjének    cseréjét   kéri,   az    alapbejegyzést    az
   anyakönyvvezető egyszer módosítja. A módosítást  követően  az
   anyakönyvben legfeljebb két utónév maradhat.”
   “31. § (1) Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek
   megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést  az  anyakönyvbe  az
   érdekelt   kérelmére  be  kell  jegyezni.  Erre   akkor   van
   lehetőség,  ha  a  szülőnek vagy nagyszülőnek  az  anyakönyvi
   bejegyzése,  akinek a családi nevét a kérelmező  viseli,  azt
   tartalmazza.
   (2)  Nem  lehet  az (1) bekezdés rendelkezése  alapján  olyan
   betűjelzést bejegyezni, amelyet jogszabály tilt,  vagy  amely
   személyhez fűződő jogot sért.
   (3)  Az  anyakönyvbe  korábban bejegyzett  betű  –  és  egyéb
   jelzéseket  –  az  (1) bekezdés kivételével –  az  anyakönyvi
   kivonat kiállításakor figyelmen kívül kell hagyni.”
   “42.  § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1983. január 1. napján
   lép  hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben  is
   alkalmazni  kell.  Végrehajtásáról  a  belügyminiszter  –   a
   házasságkötéssel  és  a  házasság  megszűnésével  kapcsolatos
   eljárás tekintetében az igazságügy-miniszterrel egyetértésben
   – gondoskodik.”

   H) Az Mtr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
   “1. § Magyar állampolgár családi és utónevét – kérelmére –  a
   belügyminiszter megváltoztathatja.”
   “4. § Ha a feleség férje családi vagy teljes nevét viseli,  a
   férj nevének megváltoztatása reá is kiterjed.”
   “5.  §  (1)  Férjes,  elvált vagy özvegy nő  a  házasságkötés
   folytán  szerzett nevét névváltoztatással nem  változtathatja
   meg.”

   2.    Az   Atvr.   Vhr.   Alkotmánybíróság   által   vizsgált
     rendelkezései:
   “48.  §  (2)  Ha  a  megkülönböztető  betűjel  (At.  31.   §)
   anyakönyvezését   kérik,  az  anyakönyvvezető   a   kérelmező
   szülőjének,    nagyszülőjének   születési   vagy    házassági
   anyakönyvi másolatát a kérelem elbírálása előtt beszerzi.
   (3) A megkülönböztető betűjel (At. 31. §) anyakönyvezésekor a
   betűjelet  a  családi  nevet megelőzően,  nagy  betűvel  kell
   bejegyezni és a családi névtől ponttal kell elkülöníteni.”

   J) A Bmr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
   “1.  § A név megváltoztatása iránti kérelemben [11/1955. (II.
   20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.)] elő kell adni azokat a
   körülményeket, amelyek a névváltoztatást indokolják.”
   “4.  §  Idegen  hangzású, magyartalanul képzett  név,  kettős
   családi  név,  történelmi név, régies írásmóddal  írott  vagy
   olyan családi név felvételét, amelyet már sok család visel  –
   különös  méltánylást érdemlő körülmények  kivételével  –  nem
   lehet engedélyezni.”
   “5.  § A névváltoztatás útján nyert név megváltoztatását csak
   kivételes esetekben lehet engedélyezni.”

                               III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   1. Az Alkotmánybíróság kiemeli:
   A  hatályos  szabályozás az emberi személyiség jogi  védelmét
   több   szinten  is  törekszik  megoldani.  Míg  az  alapjogok
   tekintetében az Alkotmány jelenti a fő forrást, addig a  Ptk.
   normái  vagy  –  jelen  esetben – a  közigazgatás  anyakönyvi
   szabályai   (Atvr.)  konkretizálják  az  egyes   személyiségi
   jogokat.   (A   tényleges   helyzetre   figyelemmel   azonban
   idetartoznak és ebben a körben vizsgálandóak az Mtr. és  Bmr.
   rendelkezései is.)
   Az  a  körülmény,  hogy  az  emberi  személyiség  alkotmányos
   garanciák     által    is    védetté    vált     e     század
   alkotmányfejlődésében,    azt    eredményezte,     hogy     a
   megjelenítésére  alkalmas  formák  –  így  a  névjog   is   –
   alkotmányos    alapjogokhoz   hasonló    állami    védelemben
   részesültek.    Ennek   hátterében   főképpen    az    alábbi
   megfontolások állottak:
   a)   a   név   eredendően  az  állami  akarattól  függetlenül
   keletkezik, s elsősorban a társadalmi szokások, konvenciók és
   vallásos hagyományok által determinált;
   b)  az  államot  a  névvel  kapcsolatban  alapvetően  csak  a
   regisztrálás   joga  illeti  meg  és  a  regisztrált   adatok
   védelmének a kötelezettsége terheli;
   c)  az  állam a nevek elsődleges használójaként jelenik  meg;
   ennek  ellenére mégis csak “semleges félként”  rendelkezik  a
   regisztrálás jogával;
   d) az állam jogi parancsában csak az állami regisztrálás jogi
   feltételeit  írja  elő,  illetve azt állapítja  meg,  hogy  a
   közhitelű nyilvántartásban milyen adatokat tart nyilván;
   e)  minthogy  a  személyiség  természetes  léte  az  államtól
   független, így jogi léte sem engedi meg, hogy – az érintettek
   akaratát  figyelmen  kívül hagyva – külső  fél  –  mindenféle
   korlátozás  nélkül  – határozza meg e jog érvényesíthetőségét
   és lényeges tartalmát.
   Mindezekre  tekintettel talált az Alkotmánybíróság  közvetett
   kapcsolatot az emberi méltósághoz való alapjoggal. “…  az  is
   ellentétes az emberi méltósághoz való alapvető joggal,  ha  …
   az  állam  indok  nélkül avatkozik be  a  magánszféra  körébe
   tartozó viszonyokba.”
   [46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215.]

   2. A fenti szempontok és megfontolások az Alkotmánybíróság  –
   alapvető   személyiségi   jogokkal   kapcsolatos   –   eddigi
   gyakorlatában is tükröződnek:
   “Az  Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az ún.
   “általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti.
   (…)  Az  általános  személyiségi jog  “anyajog”,  azaz  olyan
   szubszidiárius  alapjog,  amelyet mind  az  Alkotmánybíróság,
   mind   a  bíróságok  minden  esetben  felhívhatnak  az  egyén
   autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a  konkrét,
   nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.” [8/1990.  (IV.
   23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 44, 45.]
   Ugyancsak  egyik  korai határozatában  szólt  részletesen  az
   Alkotmánybíróság  az emberi méltósághoz  való  jog  közelebbi
   tartalmáról:  “az  emberi méltósághoz való jog  azt  jelenti,
   hogy  van  az  egyén  autonómiájának,  önrendelkezésének  egy
   olyan,  mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél
   fogva  ...  az ember alany marad, s nem válhat eszközzé  vagy
   tárggyá.   A   méltósághoz  való  jognak   ez   a   felfogása
   különbözteti  meg  az  embert  a jogi  személyektől,  amelyek
   teljesen  szabályozás  alá  vonhatók,  nincs  “érinthetetlen”
   lényegük.  A  méltóság az emberi élettel  eleve  együtt  járó
   minőség,  amely oszthatatlan és korlátozhatatlan…”  [64/1991.
   (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 308-309]. Kifejezésre
   juttatta   az  Alkotmánybíróság  azt  is,  hogy  "az   emberi
   méltósághoz  való  jog korántsem csupán a jó  hírnévhez  való
   jogot  foglalja magában, hanem egyebek között  a  magánszféra
   védelméhez  fűződő jogot is. Ennél fogva az is ellentétes  az
   emberi méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben
   kellő  alap nélkül alkalmaznak hatósági kényszert, s  ezáltal
   az  állam  indok  nélkül avatkozik be  a  magánszféra  körébe
   tartozó  viszonyokba." [46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
   1991, 211, 215.]
   Az   “általános   személyiségi   jog”   –   mint   az   ember
   értékminőségének  a  kifejeződése – olyan  általános  értéket
   testesít meg, amelynek garanciális védelmét alkotmányosan nem
   lehet e személyiséget alkotó egyes vonatkozások értékelésétől
   függővé  tenni, hanem annak védelmét (az állammal,  illetőleg
   másokkal  szemben)  általánosan,  s  a  személyiség  tartalmi
   elveit  tekintve  egyenlően (egyenlő  feltételekkel)  kell  a
   törvényi szabályozás szintjén biztosítani. Az egyenlő, teljes
   és   korlátozhatatlan  jogképesség  (Ptk.  8.  §-a)   elvéből
   következik,   hogy   a   személyiség   jogi   védelme   –   a
   jogkövetkezmények között különböztetve – jogalkotási úton nem
   korlátozható  csak az ún. súlyosabb esetekre. [34/1992.  (VI.
   1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 199.]
   Hasonlóképpen  fontos  elvi tételek  kerültek  rögzítésre  az
   56/1994. (XI. 10.) AB határozatban is: “A magánszférához való
   jog,   az   önmegvalósítás   joga,   a   személyiség   szabad
   kibontakozása   és  az  autonómia  védelme   megköveteli   az
   Alkotmány    8.    §   (1)   bekezdésében   írt    szempontok
   érvényesülését, azaz azt, hogy az állam az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen alapvető jogait tartsa tiszteletben és
   védelmezze.” (ABH 1994, 312, 314.)
   Az  Alkotmánybíróság 995/B/1990. AB határozata értelmében  az
   ember  neve arra szolgál, hogy őt mástól megkülönböztesse.  A
   név   egyben   hordozója   lehet   a   családi   kapcsolatnak
   (leszármazás,  családba tartozás, vagy azon  kívüli  lét),  a
   társadalmi    helyzetnek   (korábban   nemesi,    nagycsaládi
   hovatartozás,     előjogok),    nemiségnek     és     nemzeti
   hovatartozásnak. Anyakönyvezése után a személy  ezt  a  nevet
   jogosult, de köteles is viselni, mert ez identitásának  egyik
   meghatározója. (ABH 1993, 515, 522.) “A név megválasztásának,
   viselésének  a  joga nem az Alkotmányban nevesített  formában
   szabályozott önálló alapjog, hanem az ember olyan joga, amely
   bizonyos  kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  54.  §-ának   (1)
   bekezdésében  szabályozott emberi méltósággal,  illetőleg  az
   59. § (1) bekezdésében szabályozott jó hírnévhez való joggal.
   Ez a kapcsolat azonban nem annyira szoros, hogy a névviselési
   jog  önálló  alapjogi státuszát megalapozná. Ilyen értelmezés
   mellett  megengedett,  – hogy éppen  mások  és  a  társadalom
   egészének érdekében – a név választásával, viselésével és  az
   anyakönyvezett  név megváltoztatásával kapcsolatosan  törvény
   korlátozásokat állapítson meg.” (ABH 1993, 515, 522.)
   Az   Alkotmánybíróság  1270/B/1997.  AB  határozata   ezt   a
   “bizonyos    kapcsolatot”   a   következőkben   látja:    “az
   Alkotmánybíróság  a 8/1990. (IV. 23.) AB  határozata  óta  az
   emberi  méltósághoz való jogot az ún. “általános személyiségi
   jog”   egyik   megfogalmazásának  tekinti,  amely   általános
   személyiségi  jog  egyik aspektusa a magánszféra  védelme.  A
   Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
   továbbiakban: Ptk.) 75. §-ában foglalt általános személyiségi
   jog  és  a Ptk. VII. fejezetében nevesített néhány klasszikus
   személyhez fűződő jog is az általános személyiségi jog részét
   képezi, és mint ilyenek részesülnek alapjogi védelemben” (ABH
   2000,  713,  717.).  A  Ptk.  77.  §-ában  nevesített  jog  a
   névviselés  joga,  az  tehát már most is alapjogi  védelemben
   részesül.
   Több  alkalommal  hangsúlyozta az  Alkotmánybíróság,  hogy  a
   szabályozás    során   az   alapvető   jogoknak    csak    az
   elkerülhetetlenül szükséges, arányos és a lényeges  tartalmát
   nem   érintő   korlátozása  felel  meg   az   alkotmányossági
   követelményeknek. [25/1991. (V. 18.) AB határozat, ABH  1991.
   414,  418;  59/1991. (X. 19.) AB határozat,  ABH  1991.  258,
   261.]
   Az  Alkotmánybíróság  a 995/B/1990. AB határozattal  elbírált
   ügyben  még  nem  kényszerült arra,  hogy  a  névjog  körében
   további differenciált, részletes vizsgálatokat is elvégezzen.
   Az  ott  vizsgált  ügyben elegendő volt még annak  kimondása,
   hogy  a  névjog  egésze csak "bizonyos kapcsolatban"  áll  az
   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdésében  szabályozott   emberi
   méltósággal, illetőleg az 59. § (1) bekezdésében szabályozott
   jó hírnévhez való joggal. (ABH 1993, 515, 522.)
   A  most  elbírált ügyben az Alkotmánybíróságnak  viszont  már
   tovább  kell  lépnie,  mivel  az indítványok  szükségessé  és
   elkerülhetetlenné  teszik  a  névjog  alkotóelemeire  történő
   bontását, s azok egyenkénti alkotmányossági vizsgálatát.

   3.  Az  emberi  jogok  különböző katalógusai  emberi  jogként
   nevesítik a saját névhez való jogot. Így pl. az 1976. évi  8.
   törvényerejű  rendelettel kihirdetett  Polgári  és  Politikai
   Jogok    Nemzetközi    Egyezségokmánya    (a    továbbiakban:
   Egyezségokmány)  24.  cikkének  2.  pontja  szerint:  “Minden
   gyermeket  közvetlenül születése után anyakönyvezni  kell  és
   nevet   kell  neki  adni.”  Az  1991.  évi  LXIV.  törvénnyel
   kihirdetett, a “Gyermek Jogairól” Szóló Egyezmény 7. cikk. 1.
   pontja  értelmében: “A gyermeket születésekor  anyakönyvezik,
   és   ettől   kezdve  joga  van  ahhoz,  hogy  nevet   kapjon,
   állampolgárságot  szerezzen  és  lehetőség  szerint   ismerje
   szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.”
   Az   Európai   Emberi  Jogi  Egyezményhez  kapcsolódó   bírói
   gyakorlat  az  Egyezmény 8. cikke (a magánszféra  tisztelete)
   alá  vonta  a  saját névhez való jogot. A Bíróság  gyakorlata
   szerint   azonban   a   8.   cikk   nem   teremt   jogot    a
   névváltoztatáshoz. A Bíróság nem minősítette így az Egyezmény
   8.  cikke  megsértésének azt, hogy a finn panaszos részére  a
   hatóságok  nem  engedélyezték  vezetéknevének  indok  nélküli
   megváltoztatását (Eur. Court HR, Stjerna v. Finnland judgment
   of  25  November  1994,  Series  A.no.299-B),  ugyanakkor  az
   Egyezmény   14.   cikkében  deklarált  diszkrimináció-tilalom
   alapján  a  8.  cikk megsértésében (magán-  és  családi  élet
   védelme)  elmarasztalta Svájcot, mert a  panaszos  számára  a
   svájci  hatóságok  nem engedélyezték, hogy  felesége  családi
   nevével   kiegészítse  saját  családi  nevét,   holott   erre
   fordított   esetben   a  svájci  jog  lehetőséget   biztosít.
   (Eur.Court  HR,  Burgherz  v.  Switzerland  judgment  of  22.
   February 1994, Series A.no. 280-B).
   A  Bíróság  gyakorlata szerint ugyanakkor a névváltoztatáshoz
   való  jog a transzszexuálisok esetében elvezethet odáig, hogy
   követelhessék    az    anyakönyvben    feltüntetett     nevük
   megváltoztatását,  s  őket át is kell anyakönyvezni,  éspedig
   nemcsak  a  nemük, de a nevük változása miatt  is.  Az  állam
   tehát  köteles  nemük  megváltozását  –  a  névváltoztatással
   együtt – tudomásul venni. (Eur.Court HR, B.v. France judgment
   of 25 March 1992, Series, A.no.232-C.)

   4. Az ismertetett emberi jogi deklarációkból és a strasbourgi
   Bíróság gyakorlatából levonható az a következtetés, hogy  már
   önmagában  (pusztán)  a saját névhez való  jog:  emberi  jog.
   Alapjogi védelmet kaphatnak azonban – az Alkotmány 54. §  (1)
   bekezdése alapján, az önrendelkezési jog részeként – a névjog
   további    összetevő   elemei:   így   a   névválasztás,    a
   névváltoztatás, névmódosítás joga is. Az “egységes”  alapjogi
   védelem  ugyanakkor  nem jelenti azt, hogy  a  névjog  minden
   eleme  korlátozhatatlan  lenne, ellenkezőleg:  éppen  hogy  a
   korlátozhatóság  súlya és mélysége alapján  húzhatók  közéjük
   egyértelmű határvonalak. Ez a disztinkció ad eligazítást arra
   nézve  is,  hol  húzhatók meg egyiknél,  másiknál  az  állami
   korlátozás  (korlátozhatóság) határai,  másik  oldalról:  hol
   kezdődik  esetükben a közérdek érvényesíthetősége  és  meddig
   terjed az érintett egyének önrendelkezési joga.
   A  névjog  (mint  egységes alapjogi védelmet érdemlő  komplex
   jog)  önrendelkezési  joggal közvetlenül kapcsolatba  hozható
   része  csak  kényszerítő, elkerülhetetlen okból korlátozható,
   akkor, ha a korlátozás szükséges és az a korlátozással elérni
   kívánt célhoz képest arányos.
   Mindössze  a  névjog első tartományához tartozó saját  névhez
   való  jog  élvez  olyan  abszolút  alkotmányossági  védelmet,
   amelynél a korlátozhatóság kérdése fel sem merülhet. Ebben az
   esetben   ugyanis  olyan  alapjogról  van  szó,  amelynél   a
   kizárólagosságot,  a  mindenki mástól  való  megkülönböztetés
   esélyét  kell biztosítani. Valójában a saját névhez való  jog
   fogalmilag  is korlátozhatatlan jog: s nem lehet  különbséget
   tenni annak korlátozható és korlátozhatatlan része – lényeges
   és  lényegtelen  tartalma – között. A saját névhez  való  jog
   csak  a  jog teljességével van fogalmi azonosságban, tehát  a
   maga   egészében   “lényeges  tartalom”:  s   ilyenként   nem
   korlátozható,  vagyis elidegeníthetetlen, érinthetetlen  jog,
   amely felett az állam nem rendelkezhet. Minden embernek kell,
   hogy  legyen  saját neve és ez a név nem helyettesíthető  sem
   számmal,  sem kóddal, sem egyéb szimbólummal. A saját  név  a
   személy   identitásának   egyik   –   mégpedig   alapvető   –
   meghatározója,  amely  azonosítását, egyúttal  másoktól  való
   megkülönböztetését   is   szolgálja,    ezért    a    személy
   individualitásának, egyedi, helyettesíthetetlen  voltának  is
   az  egyik  kifejezője.  A  saját névhez  való  jog  tehát  az
   önazonossághoz  való jog alapvető eleme, így  olyan  alapvető
   jog,   amely   a  születéssel  keletkezik,  az  állam   által
   elvonhatatlan   és   –   lényeges   tartalmát   tekintve    –
   korlátozhatatlan. Ugyanilyen megítélést és védelmet kaphat  a
   saját név viseléséhez való jog is, amely a saját névhez  való
   jognak  kifelé,  mások  felé  való  megjelenítése.  Tartalmát
   tekintve  azt  fejezi  ki,  hogy  a  meglévő  –  állam  által
   regisztrált  –  neve senkitől sem vehető el, s  az  állam  az
   érintett  beleegyezése nélkül a nevet nem  is  változtathatja
   meg.   Vagyis   a   saját   név   viselésének   a   joga   is
   korlátozhatatlan alapvető jog.
   Minden   egyes   ember   sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen
   alapvető jogáról van itt szó valójában, amelynek tiszteletben
   tartása és védelme az államnak Alkotmányból folyó kötelessége
   is.  [Alkotmány 8. § (1) bekezdése]. Ennek az alapvető jognak
   a     lényeges     tartalmát    is    sérthetetlensége     és
   elidegeníthetetlen   volta  adja,  mely   lényeges   tartalom
   törvényben  sem korlátozható. [Alkotmány 8. § (2) bekezdése].
   Ebből  következően a saját névhez és annak  viseléséhez  való
   jog korlátozhatatlan alapvető jog.
   A névjog másik tartományába tartozó részjogok a “szükségesség
   és  arányosság”  tesztje alapulvételével  korlátozhatók.  Ide
   tartozik  a  névválasztás  és a névváltoztatás,  névmódosítás
   joga, amelyek lényeges tartalma eltérő mércével korlátozható.
   A  korlátozás  alkotmányosságának a “szükségesség-arányosság”
   teszt     alkalmazásán    belüli    differenciálásának     az
   Alkotmánybíróság  gyakorlatában már van  előzménye,  ezért  a
   mérce  differenciált  alkalmazása  nem  változtatja  meg   az
   alapjogi  korlátozás  vizsgálatának eddigi  alkotmánybírósági
   gyakorlatát.  A  most követett (és követendő)  eljárás  tehát
   összhangban   áll  a  21/1994.  (IV.  16.)  AB   határozatban
   írtakkal,   közelebbről   azzal,  hogy   “Az   alkotmányosság
   értékelésének  vázolt módszertana szerint a  szükségesség  és
   arányosság  kritériumait  lehet  lazítani  vagy  szigorítani,
   attól  függően, hogy … milyen fajta korlátozásáról van  szó.”
   (ABH 1994, 117, 122.)

   A  névválasztással  kapcsolatban utal az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány  67.  § (2) bekezdésére, amely szerint:  a  gyermek
   nevelésének  joga  a szülőket illeti meg.  Minthogy  pedig  a
   gyermeket  a születése pillanatától megilleti a saját  névhez
   való  jog,  a  szülőknek a névválasztáshoz  való  joga  olyan
   elsődleges és alapvető jognak minősül, amely szintén csak  az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti korlátozásoknak vethető
   alá.
   Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a névválasztáshoz való jog
   egyéb  részelemeiben  is  olyan jog,  amely  az  állam  által
   korlátozásoknak  vethető alá, s ez a  korlátozás  csak  akkor
   lesz alkotmányellenes, ha az szükségtelen és aránytalan.
   Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza azonban: azt a kérdést,  mi
   minősül  névnek, és hogy a saját névhez való jogot a  személy
   milyen   tárgyi   körben  gyakorolhatja,  a  közfelfogás,   a
   nyelvtudomány  és a társadalmi-történeti hagyományok  alapján
   az  állam  jogosult meghatározni. A névválasztás tekintetében
   ezért  az  állam  nagyobb önállóságot élvez, itt  felállíthat
   korlátokat  s  ezek  a korlátok és korlátozások  éppen  abból
   fakadnak,  hogy  a névválasztás is “tradíció-kötött”,  s  ez,
   illetőleg  mások  jogainak védelme és  érvényesíthetősége  is
   kényszerítheti az államot a beavatkozásra.
   Ilyen  korlátozás  lehet pl. az, hogy a  családban  született
   gyermeknek  nem  adható az apa vagy az anya  családi  nevétől
   különböző   családnév   vagy   olyan   utónév,   amelyet    a
   nyelvtudománnyal, a hagyományokkal nem lehet  igazolni,  vagy
   amely  alkalmas  arra,  hogy  a személy  önazonosságát  hamis
   színben tüntesse fel: pl. többszörösen elvált feleség – saját
   döntése alapján – valamelyik korábbi férje nevét viselje.

   Hasonló  a helyzet a névváltoztatási és névmódosítási  joggal
   összefüggésben is: az állam az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdése
   keretében  maradva  e  tekintetben  is  nagyobb  mozgástérrel
   rendelkezik,  azaz mind a “szükségesség” mind az “arányosság”
   mércéjének   megvonásakor   érvényesítheti   a   közérdekűség
   szempontjait,  azaz az állami nyilvántartások egységességéhez
   és  áttekinthetőségéhez fűződő követelményeket. Ettől azonban
   a  névváltoztatáshoz való jog nem veszíti  el  alapvető  jogi
   karakterét,  sőt más jogokkal összefüggésben azt kifejezetten
   is  el kell ismerni. Az ilyen megkülönböztetés az alkotmányos
   alapjogok katalógusában nem egyedülálló és nem is ismeretlen.
   Pl.  a fegyveres katonai szolgálat megtagadása önmagában véve
   még  nem alapjog; a lelkiismereti szabadsággal összefüggésben
   azonban  alapjoggá  válik. Ugyanígy alapvető  joggá  válik  a
   nemüket    megváltoztató   transzszexuálisok    esetében    a
   névváltoztatáshoz   való  jog,  de  a   személy   nemzetiségi
   identitásának  joga  is  indokolhatja  az  alapvető  jogkénti
   minősítést.   Hasonlóképpen  alapvető  jogkénti   alkotmányos
   védelmet    érdemel   az   emberi   méltósággal   közvetlenül
   összefüggésbe hozható névváltoztatásra vonatkozó igény, amely
   önmagában is gyűjtőkategóriaként kezelhető. Ide tartozhat pl.
   a  méltatlan,  obszcén, stb. nevet eredményező  családi  vagy
   utónév  megváltoztatásának  a joga  (  a  méltatlan  hangzású
   névösszetétel   megbontásának  a  joga);   alapvető   jogként
   élvezhet   védelmet  az  az  igény  is,  hogy   a   kérelmező
   megszabadulhasson rossz emlékeket (is) idéző családi nevétől.
   [Pl.  elhíresült  (ritka) nevű bűnöző  gyermeke,  vagy  annak
   nevét  viselő  közeli hozzátartozója, de lehet  ez  a  név  a
   történelem   során  hírhedtté  vált  is].  Alapvető   jogként
   alapozhatják meg a névváltoztatást az olyan családi nevek is,
   amelyek  taszítóan vagy nevetségesen csengenek, vagy  amelyek
   alkalmat adnak kétértelmű vagy méltánytalan szójátékokra.  Az
   utóbbi  esetekben  tehát az alapvető jogkénti  elismerést  az
   emberi  méltósággal  való nyilvánvalóan szoros  és  közvetlen
   kapcsolat indokolja. Ugyanez lehet az alapja és indoka  annak
   is, hogy a többes (összetett) név megválasztása is – bizonyos
   határig – alapvető jogként részesülhessen védelemben.

   5.  A névjog egyes elemeinek fentiek szerinti “megbontásakor”
   a  kiindulást  továbbra  is az emberi  méltósághoz  való  jog
   jelenti.  Mi következik, s mi nem az emberi méltósághoz  való
   alapjogból?
   E  kérdés  megválaszolásához az Alkotmánybíróság áttekintette
   az eddigi gyakorlatát:
   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdését
   értelmező  8/1990. (IV. 23.) AB határozatában (ABH 1990,  42)
   az   emberi   méltóságból   való   jogból,   mint   általános
   személyiségi jogból új alapjogot, a rendelkezéshez való jogot
   vezette le. Ugyanebben a határozatában azt is kimondta,  hogy
   az   emberi  méltósághoz  való  jog  tartalmilag  azonos   az
   általános  személyiségi  joggal.  Az  általános  személyiségi
   jogot  további  részelemeire bontotta, a személyiség  jogilag
   (alkotmányjogilag) releváns formáit, létformáit  nevesítette;
   ezeket  részben  a  modern  alkotmányok  rendelkezéseiből,  a
   nemzetközi   jogirodalomból,  az  európai  Alkotmánybíróságok
   gyakorlatából  emelte  ki  és  építette  be  a  gyakorlatába.
   Ilyenként  munkálta  ki  a magánélet szabadságához  való  jog
   tartalmát [46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991,  211.],
   másrészt  a  személyiségi  jog releváns  megnyilvánulásaiból,
   aspektusaiból konkrét egyedi jogokat olvasztott ki.  [Pl.  az
   önazonossághoz,  önrendelkezéshez  való  jogból   a   vérségi
   származás  kiderítésének  a  jogát  57/1991.  (XI.   8.)   AB
   határozat, ABH 1991. 272.].
   Az    Alkotmánybíróság   a   személyiségi    jogok    további
   megbontásával újabb “rész” jogokig is eljutott.  Így  pl.  az
   önrendelkezési   (rendelkezési)   jogból   a    házasságkötés
   szabadságának  jogát [22/1992. (IV. l0.)  AB  határozat,  ABH
   1992.   122.],   a  fél  perbeli  részvételével   kapcsolatos
   rendelkezési jogot [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
   59;  1/1994.  (I.  7.)  AB  határozat;  (ABH  1994,  29.],  a
   pernyertességből folyó rendelkezési jogot [4/1998. (III.  1.)
   AB  határozat,  ABH 1998, 71.] vezette le. Az  önazonossághoz
   (személyi  integritáshoz)  való jogból  a  vérségi  származás
   kiderítéséhez való jogot [57/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH
   1991,  272]az  általános  cselekvési  szabadságból  pedig   a
   sportolók  versenyzéshez való jogát [27/1990.  (XI.  22.)  AB
   határozat,  ABH  1990,  187.] és  a  jogügyletek  létrehozása
   szabadságának  és a művészeti alkotáshoz való hozzáférhetőség
   jogát  [24/1996.  (VI.  25.) AB határozat,  ABH  1996,  107.]
   deriválta.

   6.  A  névjog  legalább két személyiségi  joghoz  kapcsolódik
   szervesen: az önazonossághoz és a magánszférához való joghoz.
   A névjog ezáltal önálló – nevesített alapvető jogként – része
   az általános személyiségi jognak.
   Az  Alkotmánybíróságnak  a  nem vagyoni  kár  szabályozásának
   alkotmányi  vizsgálata  tárgyában  hozott  határozatából   is
   következik a névjog önálló, alapvető jogkénti elismerése: “ a
   személy  általános  személyiségi joggal védett  meghatározott
   dimenzióit  illetően sem nyugodhat tehát  a  jogok  elosztása
   olyan    szempontokon,    amelyek   a    személyeket,    mint
   tulajdonosokat,  mint  vagyoni  jog  alanyait,  mint  névvel,
   küllemmel,  személyes adatokkal, nem nevesített  személyiségi
   jogokkal   stb.   rendelkező  személyeket   nem   egyenlőként
   kezelik.”  [34/1992. (VI. 1.) AB határozat,  ABH  1992,  192,
   197].
   A “névvel rendelkezés” tehát a személy általános személyiségi
   joggal   védett   dimenziói  közé  tartozik,   ami   úgy   is
   értelmezhető,   hogy  a  névjog  alapvető   jogot   megillető
   alkotmányi védelem alatt áll. [Közelebbről: az Alkotmány 8. §
   (1) és 8. § (2) bekezdéseinek tartalma az irányadó.]
   Az  Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatában
   foglaltak  szerint  (ABH  1991, 297,  308,  312.)  az  emberi
   méltósághoz való jog csak az emberi státus meghatározójaként,
   az   élethez  való  joggal  fennálló  egységben  abszolút  és
   korlátozhatatlan.   Anyajog   mivoltából   levezetett   egyes
   részjogai,  mint  pl. az önrendelkezéshez, az  önazonossághoz
   való  jog  azonban  az Alkotmány 8. § (2)  bekezdése  szerint
   bármely  más alapjoghoz hasonlóan korlátozhatók. (879/B/1992.
   AB határozat, ABH 1996, 397, 401.)

   7. A névjogot tehát – a fenti elvi alapok felhasználásával  –
   alkotóelemeire  kell bontani, s összetevő  elemeit  egyenként
   kell minősíteni aszerint, hogy azokra az alapjogi korlátozást
   milyen mélységben és súllyal kell alkalmazni.
   A  fentiekben  ezt tette az Alkotmánybíróság  azzal,  hogy  a
   névjog  egyik  összetevő  elemét, a saját  névhez,  illetőleg
   annak  viseléséhez  való jogot, mint  alapvető  emberi  jogot
   korlátozhatatlan   jogként,   más   elemeit   (mint   pl.   a
   névválasztás,   névváltoztatás,   névmódosítás)   pedig    az
   Alkotmány  8. § (2) bekezdése szerint korlátozható  jogokként
   definiálta.

   Az  Alkotmánybíróság  a  fenti követelmények  és  kritériumok
   figyelembevételével  végezte  el  a  beérkezett   indítványok
   alkotmányossági vizsgálatát.

                                IV.
                                
   1.  A névjog és annak egyes elemeinek minősítéséből kiindulva
   az   Alkotmánybíróságnak  mindenekelőtt  az  adott   tárgykör
   szabályozási  szintjét kifogásoló indítványokra kell  választ
   adnia.
   Ez utóbbiak két vonatkozásban is megfogalmazódtak: egyrészt a
   törvényerejű rendeleti szintű szabályozást érintő, másrészt a
   minisztertanácsi   és   belügyminiszteri   rendeleti   szintű
   szabályozással szemben. Az indítványozók mindkét  tekintetben
   a törvényi szintű rendezést sürgetik.
   Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata   a   törvényerejű
   rendeletet a törvénnyel azonos szintű szabályozásként  ismeri
   el [7/1994. (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 68, 71.], sőt a
   20/1994.  (IV. 16.) AB határozatában expressis verbis  ki  is
   mondta  azt, hogy "... a hatályos törvényerejű rendeletek  az
   Alkotmány   8.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásában  törvénynek
   minősülnek". (ABH 1994, 106, 112.)
   Az  Alkotmánybíróság ennek megfelelően elutasította az  adott
   tárgykör   törvényerejű   rendeleti  szintű   szabályozásának
   alkotmányellenességét állító indítványt.
   Azokra az indítványokra, amelyek az Mtr. 1. §-ának és a  Bmr.
   4.   és  5.  §-ának  jogforrási  szintjét  kifogásolják,   az
   Alkotmánybíróság  ezek tartalmi vizsgálata  során  (IV.  2.5.
   pont) ad választ.

   Áttételesen   jogforrástani  összefüggéseket  érint   az   az
   indítványozói észrevétel is, amely szerint az ún.  "Ladó-féle
   Utónévkönyv"   –   nem  jogszabályként   –   tartalmazza   az
   anyakönyvezhető  neveket. Az Atvr.  27.  §  (4)  bekezdésében
   erről  a  következő  olvasható: "... Anyakönyvezni  a  szülők
   által meghatározott sorrendben legfeljebb két – ha jogszabály
   másként   nem   rendelkezik   –  a  nemzetiségi   utónevekkel
   kiegészített Magyar Utónévkönyvbe felvett, a gyermek  nemének
   megfelelő utónevet szabad...". A Magyar Utónévkönyv  jelenleg
   tehát – az Atvr. szövegéből kitűnően – fontos része az Atvr.-
   nek, e könyv figyelembevétele nélkül az ma gyakorlatilag  nem
   hajtható  végre. A névválasztás, névváltoztatás, névmódosítás
   a  szükségesség és arányosság tesztje alkalmazásával –  állam
   által  –  korlátozható jog. E korlátozás pedig –  alkotmányos
   elvárásokat  nem  sértő  módon –  tárgyiasulhat  külön  könyv
   figyelembeveendőségének elrendelésében is. Jelen  esetben  ez
   történt,  s  ez  nem  minősíthető az állam részéről  alapvető
   jogot   sértő   korlátozásnak.  Az   Alkotmánybíróság   ennek
   megfelelően  e  részében  elutasította  az  indítványt,  azaz
   pusztán   azt   a  körülményt,  hogy  az  Atvr.   Utónévkönyv
   figyelembevételét     rendeli     el,     nem      tekintette
   alkotmányellenesnek, s ezért megsemmisítendőnek sem az  Atvr.
   27. § (4) bekezdését.

   2.  Az indítványok többsége tartalmi kérdések tárgyában  kéri
   az  Alkotmánybíróság  döntését. Ezek közös  alapja  az,  hogy
   mindenkinek  a személyiségéhez szorosan kapcsolódó  joga  azt
   eldönteni, hogy milyen nevet kíván viselni, ezért  nem  lehet
   azt  a  belügyminiszter tetszésétől függővé  tenni.  Jóllehet
   egyetértenek az indítványozók azzal, hogy a családi  név  nem
   változtatható   meg  történelmi  névre,  az  ezen   túlmutató
   korlátozásokat,  valamint az engedélyezésre  utalást  azonban
   már  alkotmányossági szempontból nem tartják  elfogadhatónak.
   Alkotmánysértőnek    ítélik    mindezeken     túlmenően     a
   névváltoztatás útján nyert név megváltoztatásának a  tiltását
   is,   illetve   annak   csak   kivételes   esetekre   történő
   korlátozását.  E  felfogás szerint  a  név  megváltoztatására
   vonatkozó jog az állampolgárokat nem csak egyetlen alkalommal
   illeti   meg,  hanem  mindannyiszor,  ahányszor  azzal   élni
   kívánnak.   Az   indítványok  mind   a   családi,   mind   az
   utónévviselés- és változtatás jelenlegi rendjét kifogásolják,
   beleértve  azt  a  korlátozást is, hogy azok  csak  egytagúak
   lehetnek.

   2.1.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványok   tartalmi-
   alkotmányossági   vizsgálatakor   a   névhez   fűződő   jogok
   társadalmi-történelmi determináltságából indul ki, amely –  a
   fentebb  írtak szerint – eligazítást nyújthat a névjog  egyes
   összetevő  elemeinél  az  egyéni  és  a  közérdek   (azaz   a
   magánszféra  és  az állami szabályozhatóság)  határvonalainak
   kijelöléséhez is.
   Mindehhez elengedhetetlenül fontos a történelmi előzmények és
   társadalmi tradíciók rövid áttekintése:
   Mind  a  névjog kialakulása, mind annak jogi védelemben  való
   részesítése  a jogban viszonylag kései termék. A  jogfejlődés
   már  régóta ismeri a szimbolikus jelek fontosságát, ahogy azt
   a  címerjog  kialakulása is mutatja, ám e  megkülönböztetések
   eleinte  nem  az egyes emberre, az élő személyre vonatkoztak,
   hanem  inkább  azt voltak hivatva kifejezni, hogy  ki  milyen
   közösség  vagy csoport tagja. Maga a névhasználat is  eleinte
   ezen  az  úton  halad,  s kezdetben a név  hivatalosan  is  a
   nagycsalád,   vagy  a  nemzetség  megkülönböztető   jelzésére
   szolgált. Lényegében ugyanilyen szerepet játszottak  bizonyos
   ruhaviseleti  szabályok  és szokások  is,  amelyek  az  egyes
   embernek az adott társadalmon belüli bizonyos réteghez,  azon
   belül  pedig bizonyos korosztályhoz való tartozását jelezték,
   s nem az egyes ember identitását hangsúlyozták. A csoportokon
   belül  az  egyes egyed megkülönböztetésére voltak  hivatottak
   viszont  a  kialakuló ún. keresztnevek, illetve  a  gúny-  és
   ragadványnevek.  Elsősorban  – öröklési  jogi  okokból  –  az
   említett  két  csoportból  az elsőnek,  tehát  a  közösséget,
   csoportot megkülönböztető névnek volt jogi relevanciája.
   A polgári kor az egyént, mint tulajdonost is fokozottan
   előtérbe állította, amely azután szükségszerű alapjává lett
   egy modern felfogású névjog és névhasználati jog
   kialakulásának is, az egyes egyedek feltétlen és megbízható
   megkülönböztetésének.
   Elősegítette  a  ma  ismert nevek –  családi  név  és  utónév
   együttese  – megjelenését a modernkori állami (és más  egyéb)
   adminisztrációk   kialakulása.   Már   a   késő   feudalizmus
   abszolutista  állama,  de különösen  az  ezt  követő  polgári
   korszak   államgépezete  számára  szükséges  volt  az   állam
   alattvalóinak,  majd  polgárainak  a  számbavétele  mind   az
   adózás,  mind  a katonaállítás, mind az iskoláztatás  és  más
   állami  feladatok  hatékony ellátása  végett,  nemkülönben  a
   vallásfelekezetek nyilvántartásai is ezt követelték meg.
   Alapvetően tehát a XVIII. században felgyorsuló államfejlődés
   eredménye  a  családi név és az utónév együttese.  E  korszak
   abszolutizmusba  hajló államapparátusa számára  egyre  inkább
   kormányzási  axiómává vált az alattvalókra, azok viszonyainak
   a  megismerésére vonatkozó igény. Nem véletlenül e  században
   kezdődnek  meg  az  első  “regnicoláris  conscriptiók”,  azaz
   országos összeírások is.
   A  mindennapi  életben  azonban – mindezektől  függetlenül  –
   tovább él a színes, elődöktől áthagyományozódott névadási  és
   névviselési  szokás, ahol változatlanul  fontos  szerepe  van
   vidékenként  a nagycsaládi együttélés huzamosabb fennmaradása
   miatt   a   családi  név  mellett  az  utóneveknek  (korabeli
   szóhasználattal  élve:  keresztneveknek),  illetve  különféle
   ragadványneveknek.

   A  fentiekből is következik, hogy a nevet az emberek adják, a
   név  az  élő  emberé,  s az állam ebbe  csak  a  regisztrálás
   igényével  és  szintjén  szólhat  bele,  s  ennek  során   is
   kénytelen  igazodni  a mindenkori (társadalmi)  viszonyokhoz.
   Egyenesen   következik  ebből  az  is,  hogy   az   állam   a
   regisztrálandó  név lényeges tartalmát nem határozhatja  meg.
   Azaz:  a névjog tulajdonképpeni tartalmát formálisan az egyes
   ember,  tényleges  tartalmát viszont a  társadalmi  szokások,
   konvenciók  és vallási hagyományok határozzák  meg,  amit  az
   állam   –  mint  közhitelességű  bejegyzésekre  feljogosított
   anyakönyvi szervezettel rendelkező – csak regisztrálhat.
   Mindemellett  hangsúlyozza  azonban  az  Alkotmánybíróság:  a
   “névjogot”  nem  kezeli egészében abszolút  érvényűnek,  azaz
   annak  valamennyi alkotóelemét egyaránt minden  korlátozástól
   (korlátozhatóságtól) mentesnek.
   Van  ugyanakkor a névjog körében – a III. rész  4.  pontjában
   írtak  szerint  –  az egyén autonómiájának, önrendelkezésének
   egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magva, amely
   az  egyes  ember “érinthetetlen” lényegét, a saját névhez  és
   annak  viseléséhez  való jog biztosítása  útján  van  hivatva
   kifejezésre juttatni. A lényeges tartalom itt valójában  maga
   a  saját névhez, illetőleg annak viseléséhez fűződő jog. Erre
   tekintettel  a  saját  névhez és annak viseléséhez  való  jog
   tekintetében  semmilyen  indokból  sem  fogadható  el  állami
   korlátozás   és   nem   is  lenne  az  összeegyeztethető   az
   Alkotmánnyal.   Sem   kényelmi   szempont,   sem    egyébként
   áthidalható technikai nehézség nem szolgálhat alapul  itt  az
   állami   korlátozáshoz.   Az  államnak   erre   a   területre
   “végszükségben”  sincs beavatkozási joga. Ugyanakkor  viszont
   alapvető kötelessége e jogoknak mások által való megsértését,
   illetve  ezekbe  bármilyen  beavatkozást  megtiltani,   s   a
   sérelmet  szenvedőt  megvédeni. Ezen a  területen  az  állami
   jelenlét  elsősorban  abban nyilvánul  meg,  hogy  a  védelem
   biztosítása  érdekében  az állam közhitelűen  regisztrálja  a
   névvel    összefüggő   tényeket.   Az   állami    szabályozás
   (korlátozás)  nem vonatkozhat e tekintetben  az  alapjog  [az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdése szóhasználatában: alapvető  jog]
   érinthetetlen      lényegére      (alapvetően      társadalmi
   meghatározottságára).  [20/1990. (X. 4.)  AB  határozat,  ABH
   1990, 69, 71; 7/1991. (II. 28.) AB határozat,. ABH 1991,  22,
   25.]
   Az  Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel  megállapítja:  a
   személyiség természetes léte az államtól független, így  jogi
   léte  sem engedi meg, hogy – az érintettek akaratát figyelmen
   kívül   hagyva  –  az  állam  (mint  külső  fél)   mindenféle
   korlátozás   nélkül   határozza   meg   a   névjog   említett
   aspektusának jogi érvényesíthetőségét és lényeges tartalmát.

   2.2.  A  szabad névválasztás és névváltoztatás,  névmódosítás
   joga is (a névjog részeként) a személy elkülönülését szolgáló
   személyiségi  jog, amely – hasonlóképpen a  fentiekhez  –  az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdése alapján, az önrendelkezési  jog
   részeként  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti  alapvető
   jogot  megillető  védelmet kaphat  –,  s  ilyenként  törvényi
   szintű szabályozást kíván.
   “Az  állampolgárok  alapvető  joga  és  kötelességei  körében
   törvényben  kell  szabályozni különösen ...  az  öröklést,  a
   személyhez  és  a  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat   és
   kötelességeket.” (Jat. 5. § f) pont.)
   Az  állam  a  személyhez  fűződő jogok törvényi  szabályozása
   során   köteles   –   a   szükségesség   és   az   arányosság
   szempontjainak  figyelembe vételével – e  jogoknak  is  mások
   által való megsértését, illetve beavatkozását megtiltani, s a
   sérelmet   elszenvedőt  megvédeni.  Minthogy  a  személyiségi
   jogokba való beavatkozás általános tilalma az államra  magára
   is érvényes, így e területen is az állami jelenlét csak abban
   nyilvánulhat  meg,  hogy  a  védelem  biztosítása   érdekében
   közhitelűen  regisztrálja  a névjoggal  összefüggő  tényeket.
   Kérdéses  lehet azonban, hogy miként juttathatja  kifejezésre
   az  állam a névjoggal összefüggő tények regisztrációja  során
   az  Alkotmány  8.  §  (1) bekezdésében is  rögzített  védelmi
   kötelezettségét. Pusztán passzív résztvevője-e az eljárásnak,
   vagy  olyan  aktív  szereplő-e, aki maga is  közreműködhet  a
   hatékony    védelem    és   garanciarendszer    feltételeinek
   megteremtésében.
   Az  állami garanciák súlya itt eltérő aszerint, hogy az állam
   a  nyilvántartott  (regisztrált) nevek  védelmét  igyekszik-e
   megoldani,   illetőleg  a  névjog  ezen  kívüli  vetületeinek
   törvényi  szabályozását  végzi-e  el.  Az  előbbi  esetben  –
   alapvető  jogot megillető védelmet élvező névjogi  vetületről
   lévén szó – az államnak nem áll módjában szabadon beavatkozni
   az  egyének magánszférájába. Minden kétséget kizáróan ebbe  a
   körbe tartozik a saját névhez és annak viseléséhez való  jog.
   Ugyanakkor  viszont a név választásához, a  névváltoztatáshoz
   és  a  névmódosításhoz való jog esetében szélesebb az  állami
   beavatkozás lehetősége annak ellenére, hogy e névjogi  elemek
   is   az   Alkotmány  8.  §-ának  védelme  alatt   állnak.   E
   beavatkozást    okkal    alapozhatja    meg    a    közhitelű
   nyilvántartások   felfektetésének   egységességéhez   és    a
   jogbiztonsághoz fűződő (köz)érdek, amely pl. a családi és  az
   utónevek eltérő kezelését is eredményezheti.
   Nem  jár  tehát el alkotmányellenesen az állam  akkor,  ha  a
   feltételek  és korlátok meghatározása során ez utóbbi  körben
   (azaz  a névválasztás és a névváltoztatás tekintetében) külön
   kezeli  a  családi  és  az  utóneveket,  s  a  közérdekűségre
   tekintettel abból indul ki, hogy a családi nevek felett a név
   viselője  sem  rendelkezik olyan szabadon,  mint  például  az
   utónevekkel.    A    családi   név   választásánál    és    a
   névváltoztatásnál, névmódosításnál például  nem  szükségszerű
   és  aránytalan (végső soron emberi méltóságot sértő) az olyan
   állami  szabályozás,  amely  elutasítja  a  kérelmező   (akár
   tetszőleges  számú) névváltoztatási, névmódosítási  kérelmét.
   Az  állam e korlátozása nyilvánvalóan azt a közérdeket fejezi
   ki,   hogy   a   tetszőlegesen  szabad  számú,   teljesen   a
   magánszemély  uralma  alatt  álló  családi  név   választása,
   változtatása  és  módosítása ne vezethessen  el  addig,  hogy
   valaki kibújhasson kötelezettségeinek a teljesítése alól (pl.
   eltűnjön    az    adósnévjegyzékről),    illetőleg    bűnügyi
   nyilvántartásban szereplő személy esetében reálisan  számolni
   kelljen eljárási-azonosítási nehézségekkel.
   Az  állam  joga,  de egyben felelőssége is olyan  –  törvényi
   szintű  –  szabályozás kialakítása, amely egyidejűleg  teremt
   módot  a  névjog említett elemeiben kifejezésre jutó alapvető
   személyiségi  (önrendelkezési)  jog  kiteljesítésére,  de  az
   alkotmányos  kereteket tiszteletben tartó – egységességet  és
   jogbiztonságot érvényre juttató – szabályozásra is. Nem  lépi
   át  ezt  a  keretet  az,  ha az állam operál  –  főképpen  az
   utónévadás,     illetve     utónév-változtatás,     módosítás
   szabályainak meghatározásánál – a "fontos ok" vagy  a  "valós
   indok"  kategóriáival,  főleg ha ezek  közelebbi  mibenlétére
   utalásokat is tesz.

   Az    Alkotmánybíróság    e   "korlátozhatóság"    határainak
   kijelöléséhez    áttekintette    a    fontosabb    nemzetközi
   tapasztalatokat.
   Ausztriában   "komoly  ok"-nak  számít  az,  hogy   az   első
   választott  utónév "használható" és olyan legyen,  amely  nem
   árthat   a   gyermek  érdekeinek  (§  21.  Abs.  2.  Pst.G.);
   Belgiumban  sem  családi,  sem utónevek  nem  jegyezhetők  be
   akkor, ha azok "zavart keltenek", illetőleg a gyermeknek vagy
   másoknak   ártanak.  (Cc.  art.  216.,  §  1./L.  14-7-1976);
   Franciaországban  sem választhatnak a szülők  a  gyermeküknek
   olyan   utónevet,  amely  önmagában  vagy  a  családi  névhez
   kapcsolva   nyilvánvalóan   ellentétes   lenne   a    gyermek
   érdekeivel, valamint, ha az mások családi nevének  bitorlását
   eredményezné (Art. 57 Cc -L 93-2208-01-1993);
   Görögországban csak akkor változtatható meg az utónév, ha  az
   a   viselőjének   a   jogi  vagy  társadalmi   kapcsolataiban
   nehézséget okoz (N. 2130/1993. 8. cikk), feltétel továbbá  az
   is, hogy a kért utónév ne legyen ellentétes a "jó erkölccsel"
   sem;   Hollandiában  is  megtagadja  az  anyakönyvvezető   az
   utónévadást  akkor,  ha  az illetlen  hangzású,  vagy  azonos
   valamely létező családnévvel (kivétel utóbbi alól az az eset,
   amikor  a családnév utónévként is használatos) (BW. 1. kötet,
   4.  cikk); a Német Szövetségi Köztársaságban az olyan családi
   nevek  megváltoztatására  van  mód,  amelyek  taszítóan  vagy
   nevetségesen  csengenek,  amelyek alkalmat  adnak  kétértelmű
   vagy  méltatlan  szójátékokra. Mindezeken  túlmenően  viszont
   "fontos okból" megtagadható akár a kért családi név is,  így:
   a  név  a kérelmező környezetében gyakran előfordul, s emiatt
   felidézi  az összetévesztés veszélyét; nehézkes leírni,  vagy
   kiejteni, szorosan összekapcsolódik bűncselekménnyel. A német
   szabályozásból  ugyanakkor egyértelműen  kitetszik,  hogy  az
   utónév megtartásához már kisebb közérdek fűződik. A PstG. 70.
   §-a  szerint olyan megnevezések, amelyek lényegük szerint nem
   utónevek,  nem  választhatók. A joggyakorlat szerint  fiúknak
   csak férfinév, a lányoknak csak női név adható (§ 262 DA). Ez
   alól kivétel a Mária név, ez ugyanis kiegészítő utónévként  –
   egy  férfinévvel  együtt – fiúknak is adható (BVEwGE-31-kötet
   130. old).

   Olaszországban is tilos komikus hangzású neveket adni  (AStC,
   72. cikk), de Portugáliában sem hagyhat az utónév kétséget  a
   gyermek neme felől, s nem tartalmazhat politikai utalást sem,
   nem   téveszthető   össze  fantázianevekkel,  családnevekkel,
   illetve  tárgyakat,  állatokat  vagy  tulajdonságokat  jelölő
   nevekkel,  hacsak  azt a portugál névtan nem  ismeri  gyakori
   utónévként [CRC 128. (2, 3, és 4), valamint 130. (3) cikkei].
   Spanyolországban  is elutasítják az extravagáns,  nevetséges,
   illetlen vagy szubverzív utó-, családi- és álneveket. A  jogi
   szabályozás ugyancsak tiltja több mint két egyszerű vagy több
   mint  egy  összetett utónév adását, de az olyanét  is,  amely
   zavart kelthetne az adott személy neme tekintetében (art.  54
   LRC. /1977/, 192 RRC /1977/, R. 2-7-1980.) Svájcban sem lehet
   olyan  utónevet  adni, amely megbotránkoztató  vagy  képtelen
   hangzású,  amely  nyilvánvalóan  ellentétes  a  gyermek  vagy
   harmadik  személy érdekeivel, de olyanokat sem,  amelyek  nem
   utalnak  egyértelműen a gyermek nemére. (OEC.  69.  cikk);  a
   török  népességi  törvény 16. cikke a nemzeti  kultúrával,  a
   közillemmel,   a   közerkölccsel,  vagy   a   jogszabályokkal
   összeegyeztethetetlen utónév adását tiltja.
   Az  Emberi  Jogok  Európai Bíróságának egyik 1996-ban  hozott
   ítélete (Eur. Court H.R., Case of Guillot v. France, judgment
   of   24   October  1996),  az  1993.  évi  XXXI.   törvénnyel
   kihirdetett, az 1950. november 4-én Rómában kelt,  az  emberi
   jogok   és   az  alapvető  szabadságjogok  védelméről   szóló
   egyezmény  8.  cikkével  kapcsolatban  tisztázta  az   állami
   beavatkozás határait:
   Az Egyezmény 8. cikke szerint:
   “1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét,
   lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
   2.   E   jog   gyakorlásába   hatóság   csak   a   törvényben
   meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor  az  egy
   demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság,
   vagy  az  ország  gazdasági jóléte érdekében,  zavargás  vagy
   bűncselekmény megelőzése, a közegészségügy vagy az  erkölcsök
   védelme,  avagy  mások  jogainak  és  szabadságainak  védelme
   érdekében szükséges.”
   Az Ítélet rendelkező része szerint:
   “Nem  sérti az Egyezmény 8. cikkét (a magán- és családi  élet
   tiszteletben  tartásához való jog), hogy  az  anyakönyvvezető
   megtagadta  a  szülők által választott,  a  névadásról  szóló
   törvény   szerint  használatos  regiszterekben  nem  szereplő
   keresztnév  anyakönyvezését, majd  bírói  határozattal  ennek
   jóváhagyása,   mivel   az  eljáró  hatóságok   a   másodlagos
   kérelemnek helyt adtak és a kiválasztott keresztnevet  –  bár
   eltérő  formában – anyakönyvezték. Mindemellett a gyermek  az
   eredetileg    választott   nevet   korlátlanul   használhatja
   magánjellegű kapcsolataiban.”

   2.3.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az állam  –  a
   névválasztás, a névváltoztatás és a névmódosítás tekintetében
   –  alkotmányos kereteket és korlátokat tisztelő  feltételeket
   állapíthat meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam  ne
   lenne  köteles  egyidejűleg  azon  is  munkálkodni,  hogy   a
   névválasztásban,  a  névváltoztatásban és  a  névmódosításban
   megnyilvánuló  személyhez  fűződő  jog  kiteljesedéséhez   is
   minden   lehetséges  módon  –  pl.  a  névválaszték   állandó
   bővítésével  – megteremtse a feltételeket. Kielégíti  ezt  az
   elvárást  az,  ha  az állam egy tartalmában állandóan  bővülő
   névjegyzék   (esetünkben:  Magyar  Utónévkönyv)  alkalmazását
   rendeli  el. Azaz: az Atvr. 27. § (4) bekezdésének  “felvett”
   szóhasználata semmiképpen nem jelenti azt, hogy a  névjegyzék
   egyszer és mindenkorra érvényes névkatalógust tartalmazna.

   2.4.   Az   Alkotmánybíróság   hangsúlyozza:   a   közérdeket
   kifejezésre  juttató  egységesség és  a  jogbiztonság  elvére
   figyelemmel  önmagában nem minősíthető alkotmányellenesnek  a
   névválasztás, a névváltoztatás és a névmódosítás tekintetében
   az  állam szabályozási joga. Az állami beavatkozás csak akkor
   sérti    a    név   viselőjének   identitását,   rendelkezési
   szabadságát,  s  mindezeken keresztül az  emberi  méltósághoz
   való  jogát,  ha az nem szükséges és a beavatkozással  elérni
   kívánt célhoz képest aránytalan jogsérelmet okoz.
   A   törvényalkotónak  e  tekintetben  is   egyidejűleg   kell
   alkotmányos követelményeket kielégítő korszerű szabályozással
   reális  esélyt  biztosítania a személyhez fűződő  jog  részét
   képező     névviselési     és    névváltoztatási     kérelmek
   teljesíthetőségére és az egységes, biztonságos, megbízható és
   kiszámítható állami nyilvántartási rendszer megteremtésére.

   2.5.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  névviseléssel  és
   névváltoztatással   kapcsolatos  érdemi   kérdések   –   akár
   megváltozott tartalommal – sem szabályozhatóak az Mtr.-ben és
   Bmr.-ben, de ugyanígy az Atvr. Vhr.-ben sem.
   Az  Mtr.  1.  §-a,  a BMr. 4. és 5. §-ai olyan  engedélyezési
   jogköröket  tartalmaznak,  amelyek  nem  választhatók  el   a
   személyhez fűződő jogoktól és kötelességektől, mely  utóbbiak
   pedig  –  a Jat. 5. §-a értelmében az állampolgárok  alapvető
   jogai és kötelességei körében vizsgálandók. Ilyenekként pedig
   azokat “törvényben kell szabályozni.”
   Az  Alkotmánybíróság erre figyelemmel megsemmisítette az Mtr.
   1. §-át, valamint a Bmr. 4. és 5. §-át, ugyanakkor e szempont
   alapulvételével nem találta alkotmánysértőnek a Bmr 1.  §-át,
   amelynek   értelmében:   "A   név   megváltoztatása    iránti
   kérelemben... elő kell adni azokat a körülményeket, amelyek a
   névváltoztatást indokolják." Ez utóbbi ugyanis olyan eljárási-
   technikai  rendelkezés, amely nincs szoros  összefüggésben  a
   személyhez fűződő jogok és kötelességek lényeges tartalmával.
   Az   Alkotmánybíróság  alkotmányellenesnek   minősítette   és
   megsemmisítette  az Atvr.Vhr. 48. § (3) bekezdésében  foglalt
   rendelkezést   is,  éspedig  két  okból  is:  egyrészt   arra
   figyelemmel,  hogy  az indítványozó felmenőitől  “örökölt”  –
   anyakönyvezett- neve szigorú alapjogi védelem alatt áll, s ez
   a  védelem az indítványozót az állammal szemben is megilleti;
   másrészt  amiatt, mivel alacsonyabb szintű jogszabály  [Atvr.
   Vhr.  48. § (3) bekezdése] ütközik magasabb szintű jogszabály
   [Atvr.  31.  §  (1)  bekezdése]  rendelkezésébe.  A  vizsgált
   esetben  nyilvánvaló  ugyanis,  hogy  az  Atvr.  31.  §   (1)
   bekezdésének  egésze áll alkotmányos védelem alatt,  amelynek
   korlátozására  (így a betűjelzés sorrendi alkalmazására)  sem
   kapott felhatalmazást az államtitkár. Az Atvr. Vhr. 48. § (3)
   bekezdése  tehát alkotmányellenes módon állapítja  meg  –  az
   Atvr. 31. §-ával összefüggésben – a betűjelzés sorrendiségére
   vonatkozó  szabályt.  Ennek  következménye  adott  esetben  a
   névviselési  jog  alkotmányellenes  korlátozása  lett,  mivel
   továbbhatásában  azoknak a neveknek a  megváltoztatásával  is
   együtt  járt,  amelyeknél  a  megkülönböztetés  a  felmenőket
   illetően korábban, iratokkal igazolhatóan a családi név  után
   került anyakönyvezésre.
   A  betűjelzés sorrendi megállapításával a vizsgált esetben  a
   kérelmező számára teljesen idegen, nem is a családját  és  őt
   magát  azonosító  név  jött létre. A  más  sorrend  új  nevet
   keletkeztetett,  amely  már  nem  képes  arra  sem,  hogy   a
   felmenőkkel való kapcsolatot érzékeltesse. A vizsgált esetben
   az  Atvr.  és az Atvr. Vhr. közötti ütközés eredményeként  az
   indítványozótól   gyakorlatilag  a  saját   nevét   –   annak
   beleegyezése  nélkül  –  elvették,  és  az  állam   őt   arra
   kényszerítette, hogy az ő általa meghatározott nevet viselje.
   Márpedig  a saját névhez és annak viseléséhez minden embernek
   joga van: az, mint az önazonossághoz való jog alapvető jog, a
   születéssel keletkező elidegeníthetetlen emberi jog, amely az
   állam által elvonhatatlan és – lényeges tartalmát tekintve  –
   korlátozhatatlan.  A  jelen  esetben  viszont  az   állam   a
   regisztrálandó tény lényeges tartalmát maga határozta meg.
   Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság –  mint  alapvető  jog
   sérelmét  előidéző rendelkezést – az Atvr.  Vhr.  48.  §  (3)
   bekezdését megsemmisítette.

   2.6.  Az  egyik indítványozó az Atvr. 27. § (4)  bekezdésében
   foglalt  azt  a  rendelkezést is alkotmányellenesnek  tartja,
   amely  a  magyar  származású magyar  és  a  magukat  valamely
   nemzetiséghez  valló  magyar  állampolgárok  névválasztásának
   rendje között tesz különbséget. Álláspontja szerint itt olyan
   ellentmondás található, amelyet a jogalkalmazás is  csak  úgy
   tud  feloldani, hogy gyakorlatilag nem alkalmazzák az idézett
   rendelkezésben foglaltakat.
   A  Nek.  tv.  12. §-ának (1) bekezdése a nemzeti  és  etnikai
   kisebbségek számára “szabad” névválasztást biztosít,  míg  az
   Atvr.   27.  §  (4)  bekezdése  a  “nemzetiségnek  megfelelő”
   kifejezést  használja. A Nek. tv. értelmében  a  kisebbséghez
   tartozó  személynek  joga van a saját és gyermeke  utónevének
   “szabad”  megválasztásához, családi és utónevének  anyanyelve
   szabályai   szerinti   anyakönyveztetéséhez   és   annak    –
   jogszabályban  meghatározott  keretek  között   –   hivatalos
   okmányokban való feltüntetéséhez. Az anyakönyvvezető a  nevet
   a választott formában anyakönyvezi.

   Kétségkívül  megállapítható,  hogy  az  Atvr.   27.   §   (4)
   bekezdésében   írt,   “nemzetiségnek  megfelelő”   kifejezés,
   illetőleg  a  Nek. tv. 12. § (1) bekezdésében  megfogalmazott
   “szabad” kifejezés nem ugyanazt a tartalmat fedi. Nyilvánvaló
   ugyanis,  hogy  a  “szabad”  névválasztás  szélesebb  mozgási
   lehetőséget   biztosít  annál,  mint  amit  a  “nemzetiségnek
   megfelelő”  kitétel határol körül. A két törvényi rendelkezés
   között   tehát   kollízió  feszül,  amelynek  alkotmányossága
   feltétlenül vizsgálatot érdemel.
   “Az   Alkotmánybíróság  elvi  éllel  mutat  rá   arra,   hogy
   meghatározott életviszonyok, illetőleg tényállások ellentétes
   –   vagy  az  értelmezéstől  függően  ellentétes  –  törvényi
   rendezése  önmagában  nem  jelent  alkotmányellenességet.  Az
   ilyen rendelkezés alkotmányellenessé csak akkor válik, ha  az
   egyben az Alkotmány valamely rendelkezésének a sérelmével  is
   együtt  jár,  vagyis  ha az ellentétes  tartalmú  szabályozás
   anyagi alkotmányellenességhez vezet, ...” [35/1991. (VI. 20.)
   AB határozat, ABH 1991, 175,176.]
   Az   Alkotmány  68.  §  (2)  bekezdése  szerint:  “A   Magyar
   Köztársaság  védelemben  részesíti  a  nemzeti   és   etnikai
   kisebbségeket.    Biztosítja   kollektív   részvételüket    a
   közéletben,    saját    kultúrájuk   ápolását,    anyanyelvük
   használatát,  az  anyanyelvű oktatást, a saját  nyelven  való
   névhasználat    jogát.”   Az   Alkotmány    e    rendelkezése
   nyilvánvalóvá  teszi,  hogy a magukat valamely  nemzetiséghez
   tartozónak valló magyar állampolgárok (kisebbség) nemzetiségi
   hovatartozásukra  tekintettel  vesznek  részt  a  közéletben,
   ilyenként     ápolják    saját    kultúrájukat,    használják
   anyanyelvüket,   s   ugyancsak  “nemzetiségi”,   (kisebbségi)
   létükhöz  kapcsolódik “a saját nyelven való  névhasználat”-uk
   is.
   A  Nek. tv. 12. § (1) bekezdésében írt az a lehetőség,  amely
   szerint “a kisebbséghez tartozó személynek joga van saját  és
   gyermeke  utónevének szabad megválasztásához”  sem  jelenthet
   tehát  minden  kötöttségtől mentességet, az a “nemzetiségének
   megfelelő” módon értelmezhető és értelmezendő. A kisebbséghez
   tartozó  személyek “szabadsága” tehát nemzetiségi mivoltukhoz
   kapcsolódik,   amelyet   világosan  érzékeltet   az   idézett
   rendelkezés  folytatása  is,  amely  szerint  a  kisebbséghez
   tartozó   személynek  ez  a  joga  “családi   és   utónevének
   anyanyelve  szabályai szerinti anyakönyveztetése”,  illetőleg
   annak  – jogszabályok keretei közötti – hivatalos okmányokban
   való feltüntetése tekintetében áll fenn. A Nek. tv. 12. § (1)
   bekezdésének  ez  a tartalma tehát értelmezéssel  feltárható;
   erre tekintettel az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg  az
   idézett  rendelkezés “szabad” szóhasználatát. E  “szabadság”,
   amely    a    “nemzetiségnek   megfelelő”   keretek    között
   gyakorolható,  nem  áll ellentétben az Alkotmány  68.  §  (2)
   bekezdésében foglaltakkal, ellenkezőleg: törvényértelmezéssel
   abból közvetlenül le is vezethető.
   A  név megválasztásánál tehát mind a magyar származású magyar
   állampolgároknál, mind pedig a nemzetiségű származású  magyar
   állampolgároknál    (kisebbség)    található    bizonyos    –
   alkotmányossági szempontból nem kifogásolható – kötöttség.  E
   kötöttség   lényegi  magva  mindkét  állampolgári  csoportnál
   ugyanaz:  az  adott  nemzetiség (magyar és más  nemzetiségek)
   hagyományai,  szokásai.  A magyar származású  (magukat  annak
   valló)  magyar állampolgárok esetében ennek összefoglalása  a
   Magyar      Utónévkönyvben     található      meg,      amely
   figyelembevételének  Atvr.  27. §  (4)  bekezdésében  történt
   elrendelése  nem  kifogásolható alkotmányossági  szempontból.
   Ebben   találhatók  Magyarországon  a  magyar   nemzetiségnek
   megfelelő   nemzetiségi  utónevek,   ebből   választhatók   a
   “megfelelő  utónevek”.  A  Magyarországon  élő  nemzetiségek,
   illetőleg     nemzetiségi    anyanyelvűek     ugyancsak     a
   “nemzetiségüknek megfelelő” utónevet viselhetik. [Atvr. 27. §
   (4)  bekezdés] Ez utóbbiak névválasztása is csak erre a körre
   korlátozódhat,  nem  viselhetnek  tehát  ők   sem   tetszésük
   szerinti    utónevet.   Nem   áll   fenn   ezért    hátrányos
   megkülönböztetés a magyar származású magyar és a  nemzetiségi
   származású (magukat annak valló) magyar állampolgárok  között
   azon  az  alapon,  hogy  a  magyar  származásúak  kötött,   a
   nemzetiségű  származású magyar állampolgárok  pedig  teljesen
   szabad névválasztási joggal rendelkeznének.
   Az   Alkotmánybíróság  az  erre  alapított  indítványt  ezért
   elutasította.
   Az  Alkotmánybíróság megállapítja: kétségkívül visszaélésekre
   adhat  okot  ugyanakkor az a körülmény, hogy a kisebbségeknek
   nem  kell  igazolniuk  nemzetiségi  hovatartozásukat.  Bár  a
   jogalkotói  szándék  nyilvánvalóan nem  irányult  arra,  hogy
   ezzel  a lehetőséggel az adott nemzetiséghez nem tartozók  is
   éljenek, ezt a szabályozás jelenlegi módja és tartalma mégsem
   zárja  ki. Ennek a szabályozásból eredő, ám mégis a tényleges
   szabályozási  szándékot és akaratot  is  –  adott  esetben  –
   negligálni    képes    gyakorlatnak    a    kialakulását    a
   jog(törvény)alkotás        további        differenciálásával,
   pontosításával az államnak kell megszüntetnie.

   2.7.  Nem minősítette az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek
   az  Atvr.  27.  §  (4) bekezdésének azt a rendelkezését  sem,
   amelynek  értelmében  –  összhangban  a  Atvr.  27.   §   (3)
   bekezdésében   foglaltakkal  –  csak   két   utónevet   lehet
   anyakönyvezni.   Az   állam   ugyanis   a   közérdekre    (az
   egységességre  és a jogbiztonságra figyelemmel) korlátozhatja
   a  választható  utónevek  számát,  azaz  az  adható  utónevek
   számának   meghatározása  nem  tartozik  a   korlátozhatatlan
   alapjogok körébe. Hasonlóképpen ítélte meg az Atvr. 27. § (2)
   bekezdésének  tartalmát  is, amely  szerint  “A  családi  név
   egytagú.  Többtagú családi név akkor viselhető,  ha  annak  a
   szülőnek az anyakönyvi bejegyzése, akinek az érintett személy
   a  nevét viseli, ilyen nevet tartalmaz.” Az Atvr. ugyanis nem
   teszi  eleve  lehetetlenné a többtagú családi név  viselését,
   azt  mindössze  arra az esetre szorítja, amikor  az  érintett
   személy   e  (többtagú)  családi  név  fennálltát  anyakönyvi
   bejegyzéssel  igazolni tudja. Az állam e  korlátozását  kellő
   alappal  indokolja az állami nyilvántartások  egységességéhez
   és a jogbiztonsághoz fűződő közérdek.

   2.8.   Az   Alkotmánybíróság  ugyanakkor  alkotmányellenesnek
   ítélte  az  Atvr.  28.  §  (1)  és  (2)  bekezdésébe  foglalt
   rendelkezéseket, amelyek értelmében: “(1) Az  anyakönyvvezető
   –  a  szülők  kérelmére  – a 14 éven  aluli  kiskorú  személy
   utónevét  egyszer  módosíthatja.  (2)  Ha  a  több  utónévvel
   rendelkező    személy   valamelyik   utónevének   kizárólagos
   viselését  vagy  az utónevek sorrendjének cseréjét  kéri,  az
   alapbejegyzést  az anyakönyvvezető egyszer módosítja  ...”  E
   szigorú és merev szabályozás ugyanis a közvetlenül érintettek
   [az  (1)  bekezdés  értelmében a  “szülők”,  a  (2)  bekezdés
   szerint    “a    több    utónévvel    rendelkező    személy”]
   névváltoztatási  jogát  már  oly mértékben  korlátozza,  hogy
   gyakorlatilag annak rendelkezési jogát is elvonja.  Az  állam
   ilyen mélységű beavatkozása a magánszférába kellő alkotmányos
   indokkal  már  nem támasztható alá. Az államot  –  a  fentiek
   szerint  –  megilleti az a jog, hogy kéttagúra korlátozza  az
   adható  (és  viselhető) utónevek számát; ezt célzó jogalkotói
   szabadsága  azonban nem terjedhet addig, hogy – eltérést  nem
   tűrő   módon  –  mindössze  egy  alkalommal  adjon  módot   a
   módosításra,   illetőleg   valamelyik   utónév    kizárólagos
   viselésére,  vagy  az  utónevek  sorrendjének  cseréjére.  Ez
   esetben  tehát  a kogens szabályozási mód maga  jelent  olyan
   aránytalan  korlátozást, amely kellő  alkotmányos  indokokkal
   már  nem támasztható alá. Méltányolható ugyan itt is az állam
   arra   irányuló   törekvése,  hogy  az   egységesség   és   a
   jogbiztonság  szempontjait  (mint  a  közérdekűség   lényeges
   komponenseit)  kifejezésre juttassa, ezt azonban  nem  teheti
   meg  úgy, hogy az alapvetően társadalmi determinációk  uralma
   alatt  álló  területen a jogosultakat megillető rendelkezései
   jogot mindössze egyetlen egy esetben engedje érvényesülni.
   Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozza    ugyanakkor:    nincs
   alkotmányossági   szempontból  jelentősége  a   változtatások
   számának,  azaz nem arról van szó, hogy kétszeri,  háromszori
   stb.   módosítás  lehetővé  tétele  már  alkotmányos   lenne.
   Alkotmányellenesnek  maga  a  kogens,   eltérést   nem   tűrő
   szabályozási mód tekinthető, amely az állam számára  –  kellő
   alap  nélküli  – beavatkozást tesz lehetővé az  állampolgárok
   magánautonómiájába.  Az  állam  a  közérdekre   hivatkozással
   választhat  olyan  szabályozási  módot  és  rögzíthet   olyan
   szabályozási  tartalmat, amely az egységesség és jogbiztonság
   szempontjainak érvényre juttatását célozza, ezt  azonban  nem
   teheti  meg  úgy,  hogy kategorikusan  kizárja  a  későbbi  –
   módosítást  célzó  –  magánkezdeményezéseket.  Ez  utóbbiakat
   precízebb,  differenciáltabb szabályozással,  jogi  és  jogon
   kívüli eszközökkel korlátozhatja, de nem teheti meg azt, hogy
   ezek  számát  mindössze  egyre korlátozza.  Az  ilyen  állami
   beavatkozás  akár  közérdekre  is  hivatkozó  alkotmányossági
   megfontolásokkal sem támasztható alá, az aránytalan  sérelmet
   okoz,  amely  –  alapvető jogról lévén szó – megengedhetetlen
   állami korlátozást jelent.

   Tekintettel  arra, hogy az Atvr. 28. § (1) és  (2)  bekezdése
   ilyen  tartalmú – fokozott védelmet érdemlő – rendelkezéseket
   fogalmaz   meg,  az  Alkotmánybíróság  a  kizárólag  egyetlen
   alkalomra    szóló,    kogens,   korlátozó    rendelkezéseket
   megsemmisítette.
   Az   Alkotmánybíróság  az  Atvr.  28.  §   (1)   bekezdésével
   összefüggésben  kiemeli: az Atvr. 28. § (1) bekezdésében  írt
   névmódosítás “ura” ez esetben is a kérelmező, s nem pedig  az
   állam   nevében   eljáró  anyakönyvvezető.  A  “módosíthatja”
   kifejezésnek  tehát  nem lehet olyan értelmet  tulajdonítani,
   hogy  itt az állam (anyakönyvvezető) szabad belátása  szerint
   dönthetne.  Itt  is nem többről, mint regisztrálandó  tényről
   van  szó, amelynek lényeges tartalmát a kérelmező állampolgár
   (itt:  a  szülő),  s nem pedig az állam (az  anyakönyvvezető)
   határozza meg.

   2.9. Állampolgári alapjog korlátozását véli megállapíthatónak
   az  az indítvány is, amely szerint a hatályos szabályozás nem
   biztosít   jogorvoslatot   az   anyakönyvvezető   eljárásával
   szemben.  Ez – állítja az indítványozó – ütközik az Alkotmány
   70/K.  pontjában foglalt rendelkezéssel, amelynek alapján  az
   alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények,  továbbá
   a  kötelességek  teljesítésével  kapcsolatban  hozott  állami
   döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.
   Korábban  már rámutatott az Alkotmánybíróság arra,  hogy  “az
   általános  személyiségi jog” részét képezi az  önazonossághoz
   és  önrendelkezéshez  való  jog  is  [57/1991.  (XI.  8.)  AB
   határozat,  ABH  1991,  272, 279.] Az  önrendelkezési  jognak
   pedig fontos tartalmi eleme – egyebek mellett – az egyén joga
   arra,  hogy  az  igény  állapotába  került  alanyi  jogait  a
   különböző   állami   szervek,  vagy  a   bíróság   előtt   is
   érvényesítse  [1/1994. (I. 7.) AB határozat,  ABH  1994,  29,
   35.]
   Az Alkotmánybíróság a következők miatt utasítja el a bírói út
   hiányát kifogásoló indítványt:
   a) Ha magyar anyanyelvű, magyar állampolgárságú, kisebbséghez
   nem  tartozó  [Nek.  tv.  61.  § (1)  bekezdésében  felsorolt
   nemzetiségek]  szülők  olyan  utónév  anyakönyvezését  kérik,
   amelyet  az utónévkönyv nem tüntet fel, az anyakönyvvezető  –
   alkotmányossági   szempontból  nem  kifogásolható   módon   –
   “szakértői”  szakvéleményt kér a Magyar  Tudományos  Akadémia
   Nyelvtudományi  Intézetétől.  Ez  a  vélemény   azonban   nem
   hatósági, hanem szakértői állásfoglalás, amelynek alapján  az
   anyakönyvvezető  dönt.  Döntése  ellen  fellebbezni  lehet  a
   Megyei (Fővárosi) Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez, s  ha  ő
   is  elutasítja  a szülők kérését, a közigazgatási  bírósághoz
   fordulhatnak jogorvoslatért.
   b)  Az  anyakönyvi hatóságnak tájékoztatnia kell a  szülőket,
   hogy  a  kért név bejegyzésének megtagadása esetén –  akár  a
   Nyelvtudományi Intézet elutasító szakvéleményének birtokában,
   akár anélkül –, bírósághoz fordulhatnak.
   c)  A gyámhatóságnak a névviselést érintő határozata, illetve
   az  anyakönyvvezetőnek  a név anyakönyvi  bejegyzése  vagy  a
   bejegyzés   megtagadására   vonatkozó   döntése   ellen    az
   államigazgatási   eljárás   általános   szabályairól   szóló,
   többszörösen   módosított  1957.  évi  IV.  törvény   szerint
   fellebbezéssel   lehet  élni,  a  másodfokú   államigazgatási
   határozat  ellen  pedig az érintettek a bírósághoz  keresetet
   nyújthatnak be.
   Szemben tehát az indítványozó álláspontjával, lehetőség van a
   bírói    út    igénybevételére.    Erre    tekintettel     az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

   2.10.  Az  egyik  indítvány a Mtr. 4. §-át és  az  5.  §  (1)
   bekezdésében foglalt rendelkezések alkotmányosságát  azon  az
   alapon is vitatja, hogy azok ütköznek az Alkotmány 54. §  (1)
   bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében,
   valamint 70/A. §-ában foglalt szabályokba. Úgy véli,  hogy  a
   Mtr.  e rendelkezései [“4. § Ha a feleség férje családi  vagy
   teljes  nevét viseli, a férj nevének megváltoztatása  reá  is
   kiterjed.  5.  §  (1)  Férjes,  elvált  vagy  özvegy   nő   a
   házasságkötés  folytán  szerzett nevét névváltoztatással  nem
   változtathatja meg”] is sértik az Alkotmányt.
   A   nőkkel   szembeni   megkülönböztetés  minden   formájának
   felszámolásáról  1979. december 18-án New Yorkban  elfogadott
   egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény, kihirdetve az 1982. évi
   10.   törvényerejű  rendelet  által)  16.  cikk   1.   pontja
   értelmében:  “A  Részes  Államok  kötelesek  megtenni  minden
   szükséges  intézkedést a nőkkel szemben a  házassággal  és  a
   családi     kapcsolatokkal     összefüggésben     alkalmazott
   megkülönböztetések   kiküszöbölése   végett   és    különösen
   kötelesek   a   férfiak   és  nők  egyenjogúságának   alapján
   biztosítani:”
   “g)   azonos   személyes  jogokat  a  férj   és   a   feleség
   viszonylatában,  ideértve  a  családi  név,  a  szakma  és  a
   foglalkozás megválasztásának jogát is.”
   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a   nő   említett
   összefüggésben vizsgált névviselése (névhasználata) törvényi,
   s  nem  pedig  minisztertanácsi rendeleti szintű szabályozást
   kíván.  Az  ő  esetében  is  csak  ezáltal  realizálódhat  az
   Egyezségokmány 26. cikkében megfogalmazott elvárás,  amelynek
   értelmében “A törvény előtt minden személy egyenlő és  minden
   megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre.
   Erre   tekintettel   a  törvénynek  minden  megkülönböztetést
   tiltania  kell és minden személy számára egyenlő és  hatékony
   védelmet   kell   biztosítania   bármilyen   megkülönböztetés
   ellen...”

   A   vizsgált   esettel   kapcsolatban   az   Alkotmánybíróság
   megállapítja,   hogy  a  házasságkötés  ténye   nem   jelenti
   automatikusan  a  névváltoztatás  kötelezettségét  is  a   nő
   számára [Csjt. 26. § (1) bekezdés].
   Ennek  megfelelően  a  házasulandó nő szabadon  mérlegelheti,
   hogy felveszi-e házastársa nevét. Ha úgy dönt, hogy felveszi,
   nem  lesz  alkotmánysértő az a jogszabályi előírás,  amelynek
   értelmében a felvett nevet nem változtathatja meg. A házasság
   megszűnése után ismét szabad belátásától függ, hogy a felvett
   nevet  továbbra  is viselni kívánja-e, vagy  pedig  leánykori
   nevéhez   tér   vissza.  A  nő  szabad   választási   akarata
   korlátozásmentesen  érvényesülhet. A névviseléshez  való  jog
   megsértéséről  csak  akkor lehetne szó, ha  ez  a  választási
   lehetősége sem a házasság megkötésekor, sem annak – esetleges
   – felbontásakor nem állna fenn.

   Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Mtr. 4. §-ának,
   5. § (1) bekezdésének alkotmányellenességének megállapítására
   és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   2.11  Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapítja: a hatályos
   magyar  szabályozás  nem  elégíti ki  maradéktalanul  sem  az
   Egyezmény 16. cikk 1/g) pontjában, sem az Egyezségokmány  26.
   cikkében  írtakat. Ezek az egyezmények ugyanis  –  szemben  a
   hatályos  magyar megoldással – nemcsak a nők,  de  a  férfiak
   számára  is  lehetővé teszik a házasságkötésük  alkalmával  a
   névváltoztatáshoz való jogot.

   Az  Egyezmény  szerint:  “A Részes Államok  ...  kötelesek  a
   férfiak  és  a  nők  egyenlőségének alapján biztosítani:  ...
   azonos  személyes jogokat a férj és a feleség viszonylatában,
   ideértve   a   családi  név,  a  szakma  és   a   foglalkozás
   megválasztásának a jogát is.”

   Az  Egyezségokmány  26. cikke értelmében:  “A  törvény  előtt
   minden személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga
   van   egyenlő   törvényes  védelemre.  Erre   tekintettel   a
   törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell  és  minden
   személy   számára   egyenlő   és   hatékony   védelmet   kell
   biztosítania  bármilyen megkülönböztetés ellen, mint  amilyen
   például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb
   vélemény,   nemzeti   vagy  társadalmi  származás,   vagyoni,
   születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.”
   Az  indítványokkal  támadott  rendelkezés  nincs  összhangban
   ezekkel  a  –  hazánk által is elfogadott  és  kihirdetett  –
   nemzetközi   egyezményekkel,  s  az   indítvánnyal   támadott
   rendelkezés  ütközik  az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésében
   foglalt   rendelkezésébe  is,  amely   szerint:   “A   Magyar
   Köztársaság   jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi   jog
   általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt
   nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”
   Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi:  az  Európai  Emberi   Jogi
   Egyezményhez  kapcsolódó  bírói  gyakorlatba  is  ütközik   a
   hatályos  magyar szabályozás. [Lásd: Eur. Court MR,  Burgherz
   v.  Switzerland judgment of 22. February 1994, Series A.  no.
   280-B.]
   A  külföldi  megoldások  már  elmozdultak  ebbe  az  irányba:
   Belgiumban – szokásjog alapján – a feleség viselheti a  férje
   nevét, a férj pedig "kiegészítheti" a saját családi nevével a
   felesége    családi   nevét;   Franciaországban   ugyan    az
   anyakönyvezett név "szent", a feleség felveheti férje  nevét,
   az   a  hivatalos  iratain  is  szerepelhet,  s  a  férj   is
   "hozzáteheti"  nevéhez a felesége családi nevét;  hivatalosan
   azonban  az anyakönyvezett adatok a mérvadóak; Görögországban
   a  társadalmi kapcsolataiban bármelyik házastárs használhatja
   vagy  hozzáteheti a saját családi nevéhez – a másik házastárs
   hozzájárulásával    –   házastársa    családi    nevét    is;
   Németországban a Szövetségi Alkotmánybíróság az 1991. III. 5-
   i  határozatával [BGBI. I.s. 807] érvénytelenítette a  BGB  §
   1355.  Abs.  2.  mondatát,  amely akként  rendelkezett,  hogy
   automatikusan  a  férj neve lesz a családi név  akkor,  ha  a
   házastársak  nem  határozzák  meg  kifejezetten   a   családi
   nevüket;   Svájcban   a  házastársak  közös   családi   nevet
   használnak,   éspedig  a  férjét.  A   jegyesek   azonban   –
   kérelmükre,  s amennyiben azt törvényes érdekük  indokolja  –
   engedélyt  kaphatnak arra, hogy a házasságkötés  pillanatától
   kezdve családi névként a feleség nevét használják.

   A  Csjt. 26. §-ának rendelkezései ez idő szerint csak  a  nők
   számára  teszik lehetővé azt, hogy a házasságkötést  követően
   felvegyék  a  férjük nevét, míg arról a szabályozás  hallgat,
   hogy a férfiak is felvehetik-e feleségük családi nevét.
   Az    Alkotmánybíróságnak   a   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó  hatáskörét  az
   Abtv.   49.  §-a  szabályozza.  Az  Abtv.  49.  §-a   szerint
   mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
   megállapítására  akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó  szerv  a
   jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
   elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.  Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv
   jogalkotási     kötelezettségének     konkrét     jogszabályi
   felhatalmazás  nélkül  is  köteles  eleget   tenni,   ha   az
   alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény  –
   annak  nyomán  állott  elő, hogy az  állam  jogszabályi  úton
   avatkozott    bizonyos   életviszonyokba   és   ezáltal    az
   állampolgárok  egy csoportját megfosztotta alkotmányos  jogai
   érvényesítésének  lehetőségétől.  [22/1990.   (X.   16.)   AB
   határozat,   ABH   1990,   83,   86.]   Az   Alkotmánybíróság
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg
   akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  garanciák
   hiányoznak. [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992,  227,
   231.]
   Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít   meg,   ha   adott
   tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI.
   10.) AB határozat, ABH 1992, 204-205.], hanem akkor is ha  az
   adott   szabályozási   koncepción   belül   az   Alkotmányból
   levezethető   tartalmú   jogszabályi  rendelkezés   hiányzik.
   [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1995,  108,  113;
   29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128; 15/1998.
   (V.  8.)  AB  határozat, ABH 1998, 132, 138.]  A  szabályozás
   tartalmának  hiányos voltából eredő alkotmánysértő  mulasztás
   megállapítása  esetében  is a mulasztás,  vagy  a  kifejezett
   jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában,  a
   feltétlen    jogszabályi   rendezést    igénylő    jogalkotói
   kötelezettség  elmulasztásán alapul. [4/1999. (III.  31.)  AB
   határozat, ABH 1999, 52, 57.]
   Az  Alkotmánybíróság “feltétlen jogszabályi rendezést igénylő
   jogalkotási kötelezettségének” tekinti azt, hogy a  jogalkotó
   biztosítsa  az  Alkotmány  66. § (1)  bekezdésében  foglaltak
   érvényesülését, nevezetesen: “A Magyar Köztársaság biztosítja
   a   férfiak  és  a  nők  egyenjogúságát  minden  polgári   és
   politikai,  valamint gazdasági, szociális és  kulturális  jog
   tekintetében.”
   Tartalmi  alkotmánysértést idéz elő tehát  a  Csjt.  26.  §-a
   azzal,  hogy  nem  teszi  lehetővé a  férfiak  számára  is  –
   házasságkötésük után – feleségük családi nevének felvételét.
   Tekintettel  arra,  hogy  a Csjt. a Jat.  megalkotása  előtti
   jogszabály, az Alkotmánybíróság utal az alábbiakra:
   “A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban:
   Jat.)  61. § (2) bekezdése szerint: “E törvény nem  érinti  a
   hatálybalépés előtt alkotott jogszabály, határozat, utasítás,
   szabvány,  ármegállapítás és jogi iránymutatás  hatályát.”  A
   szakaszhoz  fűzött  indokolás a  törvényalkotói  szándékot  a
   következőképpen fogalmazza meg. “E rendelkezés célja az, hogy
   a  törvény  alkalmazása  ne okozzon zavart  a  jogéletben.  A
   törvény  rendelkezéseit  a hatálybalépése  előtt  kibocsátott
   jogszabályok,  határozatok, utasítások,  jogi  iránymutatások
   vonatkozásában folyamatosan, azok felülvizsgálata során  kell
   átvinni a gyakorlatba.”
   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat. szabálya  nem
   sérti  az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem. Ellenkezőleg,
   összhangban   áll   az  Alkotmánynak  a  Magyar   Köztársaság
   jogállamiságát   deklaráló   2.   §   (1)   bekezdésével.   A
   jogállamiság  egyik  fontos tartalmi  eleme  a  jogbiztonság,
   amelynek  megőrzését  célozza a Jat. rendelkezése.  [45/1991.
   (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 206, 207.]
   Hozzáfűzte azonban ehhez az Alkotmánybíróság azt is, hogy:
   “Az   Alkotmánybíróság  –  a  gyakorlatára   vonatkozó   elvi
   állásfoglalása szerint [2/1991. (X. 29.) TÜ-áf.] –  az  1987.
   évi  XI.  törvény  (a  továbbiakban: JAT) hatálybalépéséig  a
   megalkotásuk   időpontjában  jogforrástani  szempontból   nem
   alkotmányellenes,   ám  a  későbbiek  során   alkotmányossági
   szempontból  elégtelenné vált jogforrási szinten  megalkotott
   jogszabályoknak  kizárólag  e  formai  alkotmánysértés  címén
   történő  megsemmisítésétől tartózkodik ugyan,  ha  azonban  a
   formai alkotmánysértés tartalmi alkotmánysértéssel párosul, a
   jogszabályt   az   utólagos  normakontrolleljárás   keretében
   megsemmisíti.   Az  Alkotmánybíróságnak   ez   a   gyakorlata
   vonatkozik mind a felhatalmazás alapján kiadott, mind pedig a
   felhatalmazó   jogszabályokra.”   [58/1991.   (XI.   8.)   AB
   határozat,  ABH  1991, 288, 289-290.,  61/1995.  (X.  6.)  AB
   határozat, ABH 1995, 317, 318.; 617/B/1995. AB határozat, ABH
   1997, 814, 816.]

   Az   Alkotmánybíróság  szerint  a  Csjt.   26.   §-ában   írt
   rendelkezések biztosítják a nő számára a házasságkötés  utáni
   névváltoztatási jogot, nem adnak viszont lehetőséget a  férfi
   számára  ahhoz,  hogy  maga  is  ugyanezt  megtehesse.   Erre
   tekintettel   az   Alkotmánybíróság  a   Csjt.   26.   §-ának
   rendelkezéseit nem semmisítette meg, hanem – hiányos  voltára
   figyelemmel  –  vele kapcsolatban mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenességet állapított meg.

   2.12.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: nem alkotmányellenes
   a  Csjt. 26. § (4) bekezdésének tartalma amiatt sem, hogy  az
   előírja:  “új  házasságkötés esetében a  feleség  volt  férje
   nevét  a  házasságra utaló toldással [(1) bekezdés a)  és  b)
   pont]  nem  viselheti, és ez a joga akkor sem  éled  fel,  ha
   újabb házassága megszűnt.”

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  nem  jár  el  tehát
   alkotmányellenesen  az  állam akkor, ha  a  jogi  szabályozás
   révén  nem  nyújt  segédkezet ahhoz,  hogy  megszűnt  második
   házasságát követően a nő (a 2.11. pontban írtakra tekintettel
   akár  a férfi is) újra felvehesse az első házasságában viselt
   nevét.  A  közfelfogás, a társadalmi-történelmi  hagyományok,
   nemkülönben  a  névújrafelvétellel érintett további  (korábbi
   közelebbi-távolabbi)   családtagok   személyiségi    jogainak
   védelme  elegendő alapot adnak arra, hogy  az  állam  a  jogi
   szabályozásban a közérdeket megjelenítve elutasítsa az  ilyen
   tárgyú  kérelmet.  Éspedig e szabályozási  önállóságát  az  a
   körülmény sem befolyásolja, ha egyébként az érintett  egykori
   férj    a   névhasználathoz   maga   is   hozzájárulna.    Az
   Alkotmánybíróság   rámutat  arra,  hogy   a   választott,   a
   törvényben biztosított asszonynév – annak anyakönyvezése után
   –  a  feleség  saját  nevévé  válik,  aki  az  anyakönyvezést
   követően ezt a nevet nemcsak jogosult, de köteles is viselni,
   mert   ez   identitásának  egyik  meghatározója.  Tekintettel
   azonban  arra,  hogy ez a jog – ami egyidejűleg kötelezettség
   is  – a feleség házasságkötéséhez kapcsolódik, indokolt, hogy
   a  törvény a névviselést a kapcsolat közvetlen, de legalábbis
   közvetett  –  a volt házasságra utaló viszony – fennállásához
   kösse.  A  volt  feleség  újabb  házasságkötésével  az  előző
   házasságához  fűződő  kapcsolata  jogi  értelemben   teljesen
   megszűnik. Újra házas, “férjezett” jogi státuszba kerül és ez
   a  státusza  meghatározója  lesz  névjogának  is,  legalábbis
   korábbi férjezett voltára utaló névviselése tekintetében.  Ha
   nem  így  lenne,  a  személy neve, amely  individualitása  és
   identitása    kifejezésére   alkalmas,   nem   a   valóságnak
   megfelelően tűntetné fel családjogi státuszát. Ezért a  Csjt.
   26.   §   (4)   bekezdését  alkotmányossági  szempontból   az
   indítványozó megalapozatlanul kifogásolja.
   A  házasság  megszűnésével és új házasságkötéssel  a  korábbi
   házasságra  tekintettel  viselt “származékos˛  név  elveszíti
   keletkezési  alapját  és az csak újabb,  a  megelőző  férjjel
   kötött ismételt házasság révén szerezhető vissza. Mindezek  a
   változások  a  feleség saját elhatározásából, saját  döntései
   alapján  következnek  be,  s  emiatt  nem  sértik  az  emberi
   méltóság  alapjogát. A támadott törvényi  szabályok  azáltal,
   hogy  többszöri házasság esetén csak a legutóbbi  házasságban
   szerzett,  férjezett név használatára jogosítják fel  a  volt
   feleséget,  kifejezetten  összhangban  állnak  az   Alkotmány
   házasságot  védő  rendelkezésével. Ezért az  Alkotmánybíróság
   nem  állapította  meg  az  emberi  méltóság  sérelmét,  s  az
   indítványt elutasította.
   Hangsúlyozza továbbá: az indítványozó által támadott törvényi
   rendelkezések   nem  állnak  értékelhető  összefüggésben   az
   Alkotmánynak a jó hírnév, a magántitok és a személyes  adatok
   védelmére vonatkozó szabályaival sem.
   A  megkülönböztetés tilalmának – állított – sérelmét illetően
   utal  az Alkotmánybíróság arra az állandó gyakorlatára, amely
   szerint  az  Alkotmány  70/A.  §-ának  (1)  bekezdése  azt  a
   követelményt támasztja a jogalkotóval szemben, hogy  a  jogok
   és  kötelezettségek  megállapítása során  köteles  az  azonos
   helyzetben  lévő  jogalanyokat indokolatlan  megkülönböztetés
   nélkül,   egyenlőkként  kezelni  [30/1997.   (IV.   29.)   AB
   határozat,  ABH  1997,  130,  136.].  Az  indítványozó  által
   hivatkozott  összefüggésben nincs szó azonos helyzetben  lévő
   jogalanyokról.   Az   Alkotmánybíróság  a   már   hivatkozott
   995/B/1990.  számú  határozatában  megállapította,   hogy   a
   házasságkötés elhatározása a házasulandók első közös döntése,
   amelynek   során   a  menyasszonynak  nyilatkoznia   kell   a
   házasságkötés  után  viselendő nevéről. A feleség  választása
   tehát  a  törvényben  biztosított  lehetőségek  egyikének,  a
   leendő    férj    tudtával   és   hozzájárulásával    történő
   elhatározása,  amelynek  következtében  a  választott  név  a
   feleség  saját  nevévé  válik (ABH 1993,  515,  521.).  Az  a
   törvényi   rendelkezés  tehát,  amely  szerint   a   házasság
   megszűnése  után a feleség volt férjének a nevét továbbra  is
   viselheti,  annyit  jelent, hogy  –  függetlenül  a  házasság
   megszűnésétől – a házassággal megszerzett, saját nevét viseli
   tovább.   Vagyis   a  házasság  felbontása  nem   eredményezi
   automatikusan a névváltozás kényszerét. Más a helyzet azonban
   akkor,  ha az újabb házasságkötéssel a volt feleség  korábban
   sajátjaként   viselt   asszonynevét,   illetőleg   az   annak
   viselésére  való  jogosultságát elveszti.  Ebben  az  esetben
   saját  nevévé  az új házasságban viselt, a Csjt.  26.  §  (1)
   bekezdés a)-d) pontja szerint választott újabb neve válik.  A
   kétféle   helyzet   tehát   nem  összehasonlítható,   így   a
   megkülönböztetés tilalmának sérelme a támadott rendelkezésben
   nem állapítható meg.
   Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Csjt. 26.  §  (4)
   bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
   Az  indítványozó  alkotmányellenesnek  és  megsemmisítendőnek
   ítélte  a  Csjt. 26. § (5) bekezdését is, amely szerint:  “Az
   (1)-(3)  bekezdés szerint választott név viselésétől eltérést
   csak a névváltoztatásra jogosult hatóság engedélyezhet.”
   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az idézett  törvényi
   rendelkezés  és  az Alkotmány indítványozó által  hivatkozott
   70/A. § (1) bekezdése között nincs tartalmi összefüggés; erre
   tekintettel     a     Csjt.    26.    §     (5)     bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

   2.13.   Az  egyik  indítványozó  alkotmányellenesnek,   ezért
   megsemmisítendőnek  ítélte az Atvr. 15.  §  (4)  bekezdésében
   foglalt  rendelkezést  is, amelynek  értelmében:  “A  kiskorú
   számára  a  gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési
   engedély a kiadástól számított hat hónapig érvényes.”
   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  az  indítványozó  által
   kifogásolt  Atvr. 15. § (4) bekezdése és az Alkotmány  általa
   idézett  66.  § (1) bekezdésének tartalma között  értékelhető
   összefüggés nincs. Erre tekintettel a hivatkozott rendelkezés
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   vonatkozó indítványt elutasította.

   2.14.   Egy  másik  indítványozó  azt  sérelmezte,  hogy   az
   anyakönyvvezető  az  erre  irányuló  kérelem   ellenére   sem
   anyakönyvezte   második   utónévként   a   Györgyike   nevet,
   hivatkozással  arra,  hogy  az  utónévkönyv  szerint  csak  a
   Györgyi név anyakönyvezhető. Tekintettel arra, hogy a  Magyar
   Utónévkönyv  időközben felvette ezt a nevet  a  névjegyzékbe,
   így  ma  már  elhárult az akadály az utólagos  névváltoztatás
   elől.  (Lásd  Ladó  János – Bíró Ágnes:  Magyar  Utónévkönyv,
   Budapest, 1998. 180. old.)
   Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt visszautasította.

   3. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az előző pontokban leírt
   anomáliák   nagyobbik   része  a   tárgykör   alkotmányossági
   követelményeket figyelmen kívül hagyó szétszórt, korszerűtlen
   szabályozására vezethetők vissza. (Az elavultságra példa:  az
   Atvr.  változatlanul  tartalmazza azt a  rendelkezést,  amely
   szerint  az  anyakönyvvezető  köteles  a  házasságkötésnél  a
   közreműködést  megtagadni, ha a tanácsadáson a házasulók  nem
   vettek  részt;  a  házasságkötés előtti  kötelező  tanácsadás
   ugyanakkor már régen megszűnt.)
   A   törvényhozónak  meg  kell  teremtenie  az  összhangot   a
   kapcsolódó  jogterületekkel, különös tekintettel  a  polgárok
   személyi  adat- és lakcímének nyilvántartásáról, a  személyes
   adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról
   szóló,  1990  óta megalkotott új törvényekkel. E jogterületek
   összhangjának   megteremtése  csak  új  (a   névviselést   és
   névhasználatot is magában foglaló, alkotmányos  kritériumokat
   kielégítő) anyakönyvi törvény megalkotásával érhető el.
   Az    egyértelmű,   ellentmondásmentes,   egységes   törvényi
   szabályozás hiánya ma fontos személyiségi alapjogok  sérelmét
   idézi elő.

   Az   anyakönyvi   nyilvántartás   és   igazgatás   (és   vele
   összefüggésben  a névviselés és névhasználat  joga)  jelenleg
   csak  részben  alapul  hatályos, kihirdetett  jogi  normákon,
   egyes   részeit   –  a  magas  szintű  szabályozást   igénylő
   jogszabályi  rendelkezéseket is – főhatósági állásfoglalások,
   jogértelmezések   köntösébe  bújtatott  latens   szabályozási
   formák pótolják.

   A  jogalkotónak  magának  kell  tehát  megtalálnia  a  helyes
   megoldást,  ami  magától  értetődően  vonatkozik  a  törvényi
   szabályozás tartalmára is.
   A   határozatnak  a  Magyar  Közlönyben  való   közzétételére
   vonatkozó rendelkezése az Abtv. 41. §-án alapul.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 1, 2, 3,  4,
    5., valamint 6. d) pontjaival. Indokaim a következők:

    1.   A  névjog  összefoglaló  címként  szerepelhet  a  névvel
    kapcsolatban felmerülő különböző jogi kérdések tárgyalásánál,
    de  nézetem  szerint  nem állapítható  meg  a  névjog  átfogó
    alkotmányjogi    kategóriájának    léte,    amelynek    olyan
    részjogosítványai    lennének,    mint    a     névválasztás,
    névváltoztatás.

    A  névvel összefüggésben jelentkeznek alkotmányjogi kérdések,
    ezek  azonban  nem  vezethetők  vissza  azonos  alapra,  jogi
    jellegük  és szabályozásuk eltérő. Így például a házasságról,
    a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 42. §-
    ának  (3)  bekezdése  szerint a  gyermek  utónevét  a  szülők
    határozzák  meg. A szülőknek az a joga, hogy gyermekük  nevét
    megválasszák,  a családi viszonyokkal áll összefüggésben,  az
    Alkotmány  67.  §-ának (2) bekezdésével hozható  kapcsolatba,
    nem  az emberi méltóságra vezethető vissza. Az alapjoggá való
    minősítésnek nem látom alapját, ami nem jelenti azt, hogy  ne
    jelentene adott esetben alkotmányjogilag vizsgálandó  kérdést
    e  jog  sérelme.  Egyébként a gyermek  nevének  szülők  által
    történő  meghatározását az Emberi Jogok  Európai  Bírósága  a
    magán-  és  családi  élet  körébe eső  kérdésnek  minősítette
    (Guillot   v.  France  ügyben  1996.  október  24-én   hozott
    határozat,  Bírósági Határozatok Emberi Jogi Füzetek  1997/4.
    69-70.).

    Más  a megítélése a névhez való jognak. A 64/1991. (XII. 17.)
    AB   határozat   az   ember   jogi  alaphelyzetét   vizsgálva
    kifejtette,  hogy  az  emberi  léthez  tartozik   az   emberi
    méltósághoz  való  jog.  Ez az emberi  méltósághoz  való  jog
    fejeződik  ki  az önrendelkezési jogban is,  abban,  hogy  az
    ember  nem  válhat tárggyá (ABH 1991, 297, 308.).  Az  emberi
    méltóság  kifejeződése  az  is,  hogy  alany  voltát   mástól
    megkülönböztető  megjelöléssel kifejezésre juttathassa,  neve
    lehessen. A másoktól megkülönböztető névhez való jog  nemcsak
    az  embert  illeti  meg, hanem a jogalanyokat  általában.  Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az alapvető jogok
    az embereken kívül a jogi személyeket is általában megilletik
    [21/1990.  (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 82.;  28/1991.
    (VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 88, 114.; 24/1996. (VI. 25.)
    AB  határozat,  ABH 1996, 107, 110.]. A jogi személyeknél  és
    egyéb   (nem   természetes  személy)  jogalanyoknál   ez   az
    azonosítás  azonban szűkebb körű, mint az  embernél,  mert  a
    forgalombiztonság   és   a  gazdasági   verseny   szempontjai
    játszanak itt meghatározó szerepet. Ezzel szemben az embernél
    a  név  nemcsak az áruforgalomban való részvétel,  a  verseny
    tekintetében   jelentős,   hanem   az   emberi    méltósággal
    össszefüggő  önazonosság szempontjából is. Ennek  megfelelően
    kell nagyobb védelmet élveznie az ember nevének.

    A  névváltoztatás  joga  az előzőekkel részben  összefüggően,
    részben  attól eltérően jelentkezik. Az Emberi Jogok  Európai
    Bírósága    a   névváltoztatással   kapcsolatban    felmerülő
    panaszokat  a  Rómában 1950. november 4-én  kelt,  az  emberi
    jogok  és  az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény
    8.    cikkével    (magán-   és   családi   élet   védelmével)
    összefüggésben   vizsgálja,  de  nagyon  széles   mérlegelési
    lehetőséget   ismer  el  az  egyes  államok   számára,   hogy
    megtagadják  a  hozzájárulást állampolgáraik  névváltoztatási
    szándéka  esetén (ld. korábbi esetekre is hivatkozva  Stjerna
    v. Finland ügyben 1994. november 25-én hozott határozatot, 37-
    38.  pont).  A  névváltoztatás sajátos kérdései merülnek  fel
    házasságkötés   esetén,   ami   státusváltozást   jelent   és
    alkotmányjogilag is más szempontok figyelembevételét igényli,
    mint  a  névváltoztatás  egyéb eseteiben.  A  995/B/1990.  AB
    határozat  egyébként  éppen  a házasságkötéssel  kapcsolatban
    történő névváltoztatásról állapította meg, hogy itt az emberi
    méltósággal és a jó hírnévvel való kapcsolat nem elég  szoros
    az  alapvető jogként való elismeréshez (ABH 1993, 515, 522.).
    A  névváltoztatás nem házasságkötéshez kapcsolódó eseteiben a
    korlátozás  lényeges  kérdése  azon  személyek  névhez   való
    jogának védelme, akikkel azonos családnevet kíván felvenni  a
    névváltoztatásra   készülő  személy.  A   gazdasági   életben
    felmerülő   versenyszempontokon  túlmenően   az   önazonosság
    sérelme igényel alkotmányjogi értékelést.

    Az  előzőekben említettektől eltérő természetű kérdéseket vet
    fel  a névhasználat joga. A névhasználat engedélyezése üzleti
    célokra   régóta  ismert.  Családnevek  üzleti   célra   való
    felhasználása   tárgyában  a  Kúria   több   esetben   hozott
    határozatot [Balás P. Elemér, Személyiségi jog, In:  Szladits
    Károly /szerk./, Magyar Magánjog, I. 664-665]

    2.  Az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a
    névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28. §-
    ának  (1) és (2) bekezdésénél az alkotmányellenesség  nézetem
    szerint   elsődlegesen  abban  áll,  hogy  az   utónevet   az
    anyakönyvvezető   módosítja.  A  névhez   való   jog   emberi
    méltóságon   alapuló,  önazonosságot  kifejező  természetével
    ellentétben áll az, hogy az állam különböző szervei adják  és
    módosítják  a  személyek nevét. Az emberi méltóságon  alapuló
    szabályozási    rendszerben    az    állam    szervei    csak
    nyilvántartásba  vehetik  a  választott  nevet,  ennek  során
    ellenőrzik,  hogy  a  jogszabályban  előírt  feltételeket   a
    névválasztásnál, névváltoztatásnál megtartották-e,  és  ha  a
    szabályok     megsértésére    hivatkozva    megtagadják     a
    nyilvántartásba  vételt, akkor bírósághoz lehet  fordulni.  A
    28.  §-nak  az  anyakönyvvezető által  történő  névmódosítást
    kimondó mindkét bekezdését nézetem szerint meg kellett  volna
    semmisíteni.

    Külön  vizsgálatot igényel egyébként a szülőknek az  a  joga,
    hogy   a   gyermek  nevét  a  megszületést  követően   később
    megváltoztassák.    A   gyermekek   önrendelkezési    jogának
    érvényesítésére  nem  a  polgári jogi szerződésekre  irányadó
    cselekvőképtelen,   korlátozottan  cselekvőképes   kategóriák
    alkalmazása a megfelelő. Már a 14. életév betöltése előtt  is
    véleményt tud formálni a gyermek arról, változzék-e  a  neve,
    és ha igen, mi legyen az új neve.

    3.  A  határozat rendelkező részének 4. pontja több  1955-ből
    származó jogszabályt helyez hatályon kívül a szabályozás  nem
    megfelelő  szintje  miatt.  Az  Alkotmánybíróság  –  1991-ben
    kialakított  álláspont szerint – tartózkodik a  jogalkotásról
    szóló  1987. évi XI. törvény hatálybalépése előtt megalkotott
    jogszabályok    megsemmisítésétől,    ha    e    jogszabályok
    megalkotásuk  idején  jogforrástani  szempontból  nem  voltak
    alkotmányellenesek  és  csak  később  váltak  elégtelenné   a
    jogforrási szint alacsony volta miatt [58/1991. (XI.  8.)  AB
    határozat,  ABH 1991, 288, 289-290.]. A 4. pontban  felsorolt
    jogszabályokat   tehát  nem  kellett  volna   megsemmisíteni.
    Kivételt  jelent azonban a névváltoztatásról  szóló  11/1955.
    (II.  20.)  MT rendelet 1. §-a, mert ennek alapján  a  magyar
    állampolgár    családi   és   utónevét   a    belügyminiszter
    megváltoztatja. Az előző pontban kifejtettek szerint az ember
    nevét  az  állam nem változtathatja meg, ezért ez  a  szabály
    alkotmányellenes  és ezen az alapon megsemmisítendő.  Szintén
    kivételt jelent a 2/1982. (VIII. 14.) MT-TH rendelkezés 48. §-
    ának   (3)   bekezdése,   amely  azért  alkotmányellenes   és
    megsemmisítendő,    mert   magasabb   szintű    jogszabállyal
    ellentétes rendelkezést tartalmaz.

    4.  A  határozat  rendelkező részének 5.  pontjától  eltérően
    véleményem  szerint  nem áll fenn mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenes  helyzet.  A 995/B/1990.  AB  határozat  már
    foglalkozott   a   házasságkötéskor   megváltoztatott   nevek
    kérdésével. Rámutatott arra, hogy az asszonyok neve a  XVIII.
    század  végén  kialakult szokásoknak  megfelelően  jelezte  a
    házasságkötéssel beállott változást. A kialakult  megoldás  a
    nő   társadalmi   helyzetével  állt  összefüggésben,   és   a
    névváltozással   a   gyermekek   jogállása   és   a   vagyoni
    következmények kapcsolatban álltak. A nő férjezett státusának
    tanúsítása,  a  gyermekek családi státusa  ma  is  indokolttá
    teheti  azt  a hagyományos megoldást, amelynél  a  feleség  a
    férje  nevének  felvételével,  -né  toldattal  vagy  a  saját
    nevének  a  férj nevéhez való kapcsolásával jelzi  a  családi
    kapcsolatot  (ABH 1993, 515, 521-522.). Ez a  megoldás  tehát
    nem jelent indokolatlan megkülönböztetést a férjjel szemben.
    A 9/1990. (IV. 25.) AB határozat már kifejtette azt, hogy nem
    minden  megkülönböztetés tiltott. A megkülönböztetés  tilalma
    csak azt jelenti, hogy az emberi méltóság alapjogát nem lehet
    sérteni (ABH 1990, 46, 48.). A történelmi hagyományokra és  a
    női  nem sajátosságaira tekintettel a pozitív diszkriminációt
    is alkotmányosnak fogadta el a 46/1994. (X. 21.) AB határozat
    (ABH   1994,   260,   267.).   A   nem   alapjogokat   érintő
    megkülönböztetésről  pedig  a 857/B/1994.  AB  határozat  azt
    fejtette ki, hogy csak akkor alkotmányellenes, ha az önkényes
    vagy indokolatlan (ABH 1995, 716, 717.).
    A  jelen  esetben  a  férj  névváltoztatása  nem  alapjog,  a
    megkülönböztetés  nem  önkényes. A  támadott  jogszabály  nem
    alkotmányellenes,  és  a  keletkezett  helyzet  sem  az.   Az
    indítványokat tehát el kellett volna utasítani.

    5. A határozat rendelkező része a 6. d) pontban elutasítja az
    indítványokat.  Az ebben a pontban tárgyalt névváltoztatásról
    szóló  11/1995. (II. 20.) MT rendelet 4. §-a szerint  a  férj
    nevének megváltoztatása kiterjed a feleségre is, ha a feleség
    a  férje  családi  vagy  teljes nevét viseli.  Ez  a  szabály
    lehetővé  teszi, hogy egy asszonynak a nevét megkérdezése  és
    hozzájárulása nélkül más megváltoztassa. Az emberi méltóságon
    nyugvó  névhez  való jog sérelmét jelenti  ez  a  szabály.  A
    családvédelmi szempontok indokolttá teszik azt, hogy a család
    tagjai azonos névvel rendelkezzenek, de ezt az eredményt  más
    úton is el lehet érni. Az önrendelkezést, önazonosítást sértő
    ezt a szabályt meg kellett volna semmisíteni.

    Az  említett  rendelet 5. §-a szerint a férjes,  elvált  vagy
    özvegy   nő   a   házasságkötés   folytán   szerzett    nevét
    névváltoztatással  nem változtathatja  meg.  A  családvédelmi
    szempontok  ebben az esetben is a névváltoztatás korlátozását
    indokolhatják,  a teljes tilalmat azonban nem.  A  jog  olyan
    megszüntetéséről van szó, amelynél sem a szükségesség, sem az
    arányosság  nem állapítható meg. Ezért ezt a rendelkezést  is
    meg kellett volna semmisíteni.

    Budapest 2001. december 3.
                                              Dr. Harmathy Attila
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom.
                                                  Dr. Bagi István
                                                    alkotmánybíró

    A   különvéleményhez   –  annak  4.  pontja   kivételével   –
    csatlakozom.

                                                 Dr. Németh János
                                                    alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező részének
    1.  pontjával. Álláspontom szerint a névjog az Alkotmány XII.
    fejezetében foglaltak alapján nem tekinthető alapvető jognak.

    Egyetértek  azzal,  hogy a határozat az egyén  autonómiájának
    védelméből  indul  ki. Ebből azonban arra  a  következtetésre
    kellett   volna  jutni,  hogy  nincs  olyan  tényállás   azaz
    jogszabály,  amely indokolná, hogy az általános  személyiségi
    jogból az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi értelemben  vett,
    az  állami  beavatkozás  ellen védő  tartalommal  rendelkező,
    elvont  névjogot  (egyéb elemeivel együtt) vezessen  le.  Nem
    indokolható az sem, hogy az Alkotmánybíróság ezt  a  levezett
    névjogot  alapvető  jognak  minősítse  és  ekként  részesítse
    védelemben.  Ehhez képest a rendelkező rész 1. pontja  utolsó
    mondatában  szereplő  “egyéb elemek”  levezetését  sem  látom
    megalapozottnak.

    A  névviselésről a házasságról, a családról és  a  gyámságról
    szóló  1952.  évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)  és  az
    anyakönyvekről,    a   házasságkötési   eljárásról    és    a
    névviselésről  szóló 1982. évi 17. törvényerejű  rendelet  (a
    továbbiakban: Atvr.) rendelkezik.

    Sem  a  Csjt.,  sem  az  anyakönyvre  vonatkozó  szabályok  –
    bizonyos  kivételektől eltekintve – nem  keletkeztetnek  vagy
    alakítanak  családi  vagy utónevet. A Csjt.  ebben  a  körben
    arról  rendelkezik,  hogy a gyermek családi  nevéül  kinek  a
    családi  nevét lehet megállapítani és a gyermek  utónevét  ki
    jogosult meghatározni. Az anyakönyvezés szabályai csupán arra
    köteleznek,  hogy a személy keletkezett családi  és  utónevét
    nyilvántartásba vegyék.

    Ezt  fejezi  ki  a jogszabály akkor, amikor úgy  rendelkezik,
    hogy   az   anyakönyvbe  azt  a  családi  és  utónevet   kell
    bejegyezni,   amely  az  érintett  személyt  a  születés,   a
    házasságkötés vagy a haláleset időpontjában megillette.

    Az  anyakönyv  hatósági nyilvántartás, amely –  az  ellenkező
    bizonyításáig  –  közhitelűen tanúsítja a  benne  feljegyzett
    adatokat,  illetőleg azok változását. A nyilvántartásba  vett
    név  arra  szolgál, hogy a személy a köz előtt is,  hivatalos
    kapcsolataiban, ezen a néven jelenjen meg.

    A  “névjog”  a  különös személyiségi jogok egyike,  személyek
    egymás közötti – és nem az államhoz való – viszonyát rendezi.
    A  névjogot vagy másképpen névviselési jogot a Ptk.  77.  §-a
    szabályozza. A polgári jog szabályai szerint mindenkinek joga
    van  a névviseléshez. A névviselési jog tiltja a jogosulatlan
    névhasználatot,  védi  a személyt attól,  hogy  más  a  nevét
    jogosulatlanul használja.

    A  polgári  jog  megengedi, hogy a személy  a  magánszférában
    tetszése szerint felvett nevet is viseljen, ha ez mások jogát
    nem  sérti.  A névviselési jog a nyilvántartásba  vett  és  a
    felvett  nevet  is  egyaránt védi.  A  polgári  jogi  védelem
    szempontjából  nem szükséges, hogy a név a  közjog  szabályai
    szerint  is nyilvántartásba vehető legyen és az sem,  hogy  a
    felvett   nevet  nyilvántartásba  vegyék.  A  nyilvántartásba
    vételnek  tehát  nem  a védelem az oka,  hanem  egyes  állami
    feladatok ellátásával függ össze.

    A  személynek a magánszférában viselt neve és az  anyakönyvbe
    bejegyzett  családi és utóneve egybeeshet  és  el  is  térhet
    egymástól.

    Az  Alkotmányban megfogalmazott “általános személyiségi jog”,
    az  emberi  méltósághoz való alapvető  jog  nem  a  személyek
    egymás közötti viszonyára vonatkozik, hanem a személyeknek az
    államhoz  való  viszonyára. Ez a jog az  illetéktelen  állami
    beavatkozás  ellen  védi a magánszférát. Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata szerint az általános személyiségi jogot  az  egyén
    autonómiájának  védelmére  lehet  felhívni,   ha   az   adott
    tényállásra   a   nevesített  alapvető   jogok   egyike   sem
    alkalmazható.

    Alkotmányossági kérdést – megfelelő indítvány alapján – ezért
    az  jelenthetne, hogy a személy milyen esetekben  hivatkozhat
    autonómiájának  védelme  érdekében alapos  okkal  arra,  hogy
    jogszabály tegye lehetővé számára a viselni kívánt név állami
    nyilvántartásba   vételét  azért,  hogy  így   mások   előtt,
    hivatalos kapcsolataiban is, ezen a néven jelenhessen meg.

    2.   Nem   értek   egyet  a  rendelkező  rész  5.   pontjában
    foglaltakkal  sem,  mert álláspontom szerint  alkotmányossági
    szempontból nem szükséges az, hogy a törvényhozó a Csjt.  26.
    §-ában tegye lehetővé, hogy a házasságkötést követően a  férj
    is viselhesse felesége családi nevét.

    Sem  az  Alkotmány 7. § (1) bekezdése vagy 70/A. §-a, sem  az
    Egyezmény  16.  cikk  1/g) pontja vagy az Egyezségokmány  26.
    cikke  rendelkezéseit  nem lehet akként  értelmezni,  hogy  a
    férfiakra   és  a  nőkre  nézve  a  szabályozásnak  mindenben
    azonosnak  kell  lennie. A nőkkel szembeni  megkülönböztetést
    tiltó   Egyezmény   értelmében  “a   nőkkel   szemben   .....
    alkalmazott    megkülönböztetések    kiküszöbölése    végett”
    kötelesek  a  Részes  Államok  minden  szükséges  intézkedést
    megtenni és azonos személyes jogokat biztosítani, “ideértve a
    családi név ... megválasztásának a jogát is”.

    A  Csjt.  26. §-a megfelel ennek a követelménynek. A  szabály
    értelmében házasságkötéssel összefüggő névváltoztatás joga  a
    házastársak  közül a feleséget illeti meg,  a  menyasszony  a
    névviselésről   nyilatkozni   köteles.   A    feleségnek    a
    házasságkötéssel  kapcsolatos  névváltoztatási  joga   egyben
    kötelezettséget  is  jelent  abban  az  értelemben,  hogy   a
    szabadon  választott névhez kötve van. Ezt a  kötelezettséget
    fogalmazza meg a Csjt. 26. § (5) bekezdése, amely  szerint  a
    választott  név  viselésétől eltérést csak a névváltoztatásra
    jogosult hatóság engedélyezhet.

    Az  Egyezségokmány  26.  cikke  és  az  Európai  Emberi  Jogi
    Egyezmény   14.   cikke   általános   diszkrimináció-tilalmat
    fogalmaz  meg, e rendelkezések névváltoztatáshoz való  jogról
    nem  szólnak.  Nem  minden  megkülönböztetés  jelent  tiltott
    diszkriminációt,  hanem csak az, amelynek nincs  objektív  és
    ésszerű  oka.  A  többségi határozatban felhívott  nemzetközi
    egyezmények  nem  írják  elő, hogy a  névváltoztatáshoz  való
    jogot a férfiak számára is biztosítani kell a házasságkötésük
    alkalmával.  Elegendő, ha a jogszabályok esélyt  adnak  arra,
    hogy a férj felvehesse felesége családi nevét.

    Alkotmányossági     kérdést    a    diszkrimináció-tilalommal
    összefüggésben  az  jelenthetne, ha a jogszabályok  kizárnák,
    hogy a férj a felesége családnevét vegye fel, mert ugyanezt a
    nők számára a szabályok a fentiek szerint lehetővé teszik.  A
    névváltoztatásra vonatkozó rendelkezések általános  szabályai
    házasságban  élő  férfiak  számára  is  lehetővé   teszik   a
    névváltoztatást  és  nem zárják ki eleve  azt,  hogy  a  férj
    felesége    családnevét   vegye   fel.    A    családi    név
    megváltoztatására irányuló kérelemben feleségük családi nevét
    is   megjelölhetik   használni   kívánt   új   névként.   Nem
    alkotmányellenes   az,   ha   a  férfiak   vonatkozásában   a
    szabályozás nem a Csjt. 26. §-ában nyer megfogalmazást, hanem
    a     névváltoztatás    során    nyílik    a    jogszabályban
    megfogalmazottak szerint lehetőség feleségük családi  nevének
    felvételére.

    Mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
    megállapításának mindezekre figyelemmel nem lett volna helye.

    Budapest, 2001. december 3.
                               Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     58/2001. (XII. 7.)
     Date of the decision:
     .
     12/03/2001
     .
     .