English
Hungarian
Ügyszám:
.
1150/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 58/2001. (XII. 7.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/527
.
A döntés kelte: Budapest, 12/03/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában  –  dr.
   Bagi  István,  dr. Harmathy Attila, dr. Németh János  és  dr.
   Tersztyánszkyné     dr.     Vasadi     Éva     alkotmánybírók
   különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:
                                
   1. Az Alkotmánybíróság megállapítja:
   A  névjog az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében foglalt  emberi
   méltóságból levezethető alapvető jog.
   Minden    embernek    elidegeníthetetlen    joga    van    az
   (ön)azonosságát  kifejező saját névhez és annak  viseléséhez.
   Ez a jog az állam által nem korlátozható.
   A  névjog  egyéb  elemei – így különösen  a  névválasztás,  a
   névváltoztatás,   a   névmódosítás  –   a   jogalkotó   által
   alkotmányosan korlátozhatók.

   2.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az anyakönyvekről,
   a  házasságkötési eljárásról és a névviselésről  szóló  1982.
   évi  17.  törvényerejű  rendelet  28.  §-ának  (1)  bekezdése
   “egyszer...”  szövegrésze  alkotmányellenes,  ezért   ezt   a
   rendelkezést 2002. december 15-e napjával megsemmisíti.
   E    rendelkezés    hatályban   maradó    szövegrésze:    “Az
   anyakönyvvezető  –  a szülők kérelmére  –  a  14  éven  aluli
   kiskorú személy utónevét módosíthatja.”

   3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az anyakönyvekről,
   a  házasságkötési eljárásról és a névviselésről  szóló  1982.
   évi  17. törvényerejű rendelet 28. §-ának (2) bekezdése  “...
   egyszer  ...”  szövegrésze  alkotmányellenes,  ezért  ezt   a
   rendelkezést 2002. december 15-e napjával megsemmisíti.
   E  rendelkezés  hatályban  maradó  szövegrésze:  ”Ha  a  több
   utónévvel    rendelkező    személy   valamelyik    utónevének
   kizárólagos viselését vagy az utónevek sorrendjének  cseréjét
   kéri,  az  alapbejegyzést  az  anyakönyvvezető  módosítja.  A
   módosítást  követően  az anyakönyvben legfeljebb  két  utónév
   maradhat.”

   4. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a névváltoztatásról
   szóló   11/1955.   (II.   20.)  MT   rendelet   1.   §-a,   a
   névváltoztatásról  szóló  11/1955.  (II.  20.)  MT   rendelet
   végrehajtásáról,  valamint a névviseléssel kapcsolatos  egyes
   kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  4.
   és  5.  §-a,  valamint  az anyakönyvekről,  a  házasságkötési
   eljárásról és a névviselésről szóló 2/1982. (VIII.14.)  MT-TH
   rendelkezés  48.  §.  (3)  bekezdése alkotmányellenes,  ezért
   ezeket   a   rendelkezéseket  2002.  december  15-e  napjával
   megsemmisíti.

   5.    Az    Alkotmánybíróság    megállapítja:    mulasztásban
   megnyilvánuló  alkotmányellenes  helyzet  jött  létre   annak
   következtében,   hogy  az  Országgyűlés  a   házasságról,   a
   családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 26.  §-
   ában  nem  tette lehetővé, hogy a házasságkötést  követően  a
   férj is viselhesse felesége családi nevét.
   Az   Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   szabályozási feladatának 2002. december 15-éig tegyen eleget.

   6. Az Alkotmánybíróság:
   a)  a  névviselés  és  névváltoztatás  tárgyában  jogorvoslat
   hiányát kifogásoló, Alkotmány 70/K. §-ának sérelmét állító,
   b)  az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a
   névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15. §
   (4)  és  27.  §  (2)-(4)  bekezdéseiben  foglalt  rendelkezés
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló,
   c) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi
   IV. törvény 26. § (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezés
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló,
   d)  a  névváltoztatásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT rendelet
   4.  §-ában  és  5.  §  (1) bekezdésében  foglalt  rendelkezés
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló,
   e)  a névváltoztatásról szóló 11/1995. (II. 20.) MT. rendelet
   végrehajtásáról,  valamint a névviseléssel kapcsolatos  egyes
   kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  1.
   §-a      alkotmányellenességének      megállapítására      és
   megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasítja.
   7. Az Alkotmánybíróság azokat az indítványokat, amelyek:
   a) a törvényerejű rendeleti szintű szabályozás,
   b)       a      “Magyar      Utónévkönyv”      alkalmazásának
   alkotmányellenességét állítják, elutasítja.

   8.  Az  Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely a Györgyike
   utónév  anyakönyvezését  megtagadó  határozatot  kifogásolja,
   visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás
                                 I.
                                 
    Az Alkotmánybírósághoz a névviselés, névváltoztatás tárgyában
    több   indítvány   érkezett,  amelyeket  az  Alkotmánybíróság
    egyesített és egy eljárásban bírált el.

    1.  Az egyik indítványozó az anyakönyvekről, a házasságkötési
    eljárásról   és   a  névviselésről  szóló   1982.   évi   17.
    törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Atvr.) 27. és 28. §-ai
    egyes rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását és
    ennek nyomán e rendelkezések megsemmisítését kérte.
    Álláspontja szerint e kérdés törvényerejű rendeletben történő
    szabályozása  ellentétes  a Magyar Köztársaság  Alkotmányáról
    szóló  1949.  évi  XX.  törvény 8. § (2) bekezdésével,  amely
    szerint  a  Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra  és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    Úgy    véli,   hogy   a   törvényerejű   rendelet   korlátozó
    rendelkezései   ellentétesek   az   Alkotmány   67.   §   (2)
    bekezdésének tartalmával is, amelynek értelmében  a  szülőket
    megilleti  az  a  jog,  hogy a gyermeküknek  adandó  nevelést
    megválasszák. Hivatkozik továbbá arra is, hogy  az  Alkotmány
    68.  §  (2) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság védelemben
    részesíti  a  nemzeti  és  etnikai kisebbségeket,  biztosítja
    kollektív   részvételüket  a  közéletben,  saját   kultúrájuk
    ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást,  a
    saját nyelven való névhasználat jogát. Álláspontja szerint  a
    névhasználati  jog  megilleti a  magyar  nemzetiségűeket  is.
    Ennek  reményében az indítványozó azzal a kérelemmel  fordult
    az  anyakönyvi hivatalhoz, hogy gyermekük második utóneveként
    a  Györgyike  nevet  anyakönyvezzék. Ezt a  nevet  a  családi
    hagyományok  folytatásaként kívánták  az  újszülöttnek  adni,
    tekintettel  arra, hogy már a kislány nagyanyja, dédnagyanyja
    és  üknagyanyja is ezt a nevet viselte. Az anyakönyvvezető  a
    kérést  arra  hivatkozással tagadta meg, hogy csak  a  "Ladó-
    féle"  Utónévkönyvben szereplő Györgyi név  bejegyzésére  van
    mód;  ezért  ezt  a nevet is anyakönyvezte.  Az  indítványozó
    szerint  az  emberi jogok durva megsértése viszont  az,  hogy
    valaki  nem  viselheti ősei nevét. Ez a helyzet –  állítja  –
    ellentétes  az  Alkotmány  8. § (1)  bekezdésével  is,  amely
    szerint  a  Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait;  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    Alkotmányellenesnek  tartja  továbbá   azt   is,   hogy   nem
    jogszabály tartalmazza az anyakönyvezhető neveket. Hivatkozik
    még   arra,   hogy   a   jogszabály  nem  biztosít   bírósági
    jogorvoslati   lehetőséget  az  anyakönyvvezető   eljárásával
    szemben. Ez – mondja – ellentétes az Alkotmány 70/K.  §-ával,
    miszerint  az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
    érvényesíthetőek.
    Az  indítványozó hangsúlyozza, hogy már a névválasztás  során
    védeni kell a gyermekek jogait, garanciákat kell nyújtani  az
    esetleges  hátrányos  szülői  névválasztás  megelőzésére  [az
    Alkotmány 67. § (1) bekezdésére figyelemmel] azonban – mondja
    – ennek a szabályozása is törvényi formát kíván.

    2.  A második indítványozó a névváltoztatásról szóló 11/1955.
    (II.  20.)  MT rendelet (a továbbiakban: Mtr.),  valamint  az
    annak  végrehajtásáról és a névviseléssel  kapcsolatos  egyes
    kérdések rendezéséről szóló 2/1955. (IV. 23.) BM rendelet  (a
    továbbiakban:  Bmr.)  alkotmányossági felülvizsgálatát  kérte
    arra  hivatkozással, hogy – állítása szerint –  e  rendeletek
    egyes szabályai sértik a személyiségi jogokat és így magát az
    Alkotmányt is. Ilyenekként idézi az Mtr. 1. §-át, valamint  a
    Bmr.  1.,  4.  és  5. §-át. Úgy gondolja, hogy  a  névviselés
    szorosan a személyhez kötött jog, amely nem tehető függővé  a
    belügyminiszter  akaratától; a családi  név  megválasztásánál
    sérelmezi  továbbá a külön engedélyezési kötelezettséget,  de
    alkotmányellenesnek tartja azt is, hogy az állampolgárok  nem
    változtathatják meg tetszésük és belátásuk szerint a nevüket.

    3.  A  harmadik indítványozó az Mtr. 4. §-ának és  5.  §  (1)
    bekezdése   alkotmányellenességének   megállapítását   és   e
    rendelkezések  megsemmisítését a  következőkre  hivatkozással
    kérte:
    – az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerint az alapvető jogokra
    és  kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja
    meg,   alapvető   jog   lényeges   tartalmát   azonban    nem
    korlátozhatja;
    –  az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése szerint minden  embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelytől önkényesen senkit sem lehet megfosztani;
    –  az  Alkotmány  59.  §  (1) bekezdése értelmében  mindenkit
    megillet  a  jó  hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez,
    valamint  a magántitok és a személyes adatok védelméhez  való
    jog;
    –  az  Alkotmány  66.  §  (1) bekezdése alapján  Magyarország
    biztosítja  a férfiak és a nők egyenjogúságát minden  polgári
    is kulturális jog tekintetében;
    –  az  Mtr.  rendelet hivatkozott rendelkezései  ütköznek  az
    Alkotmány 70/A. §-ában foglaltakkal.

    4.  A  negyedik indítványozó az Atvr. 27. § (2)  bekezdésének
    megsemmisítését  kérte  azon az  alapon,  hogy  az  sérti  az
    "emberi jogokat". Hivatkozik arra, hogy az Alkotmány 54.  §-a
    "általánosságban   kimondja",  hogy  a   Magyar   Köztársaság
    tiszteletben tartja az emberi jogokat, továbbá utal a Polgári
    Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a  továbbiakban:
    Ptk.)   77.   §-ának  (1)  bekezdésére  is,   amely   szerint
    mindenkinek joga van a névviseléshez.
    Úgy  ítéli  meg,  hogy az Alkotmány és a  Ptk.  értelmében  a
    névviselés  az  ember egyik legszemélyesebb  joga:  "mindenki
    olyan  nevet  viselhet,  amit  szüleitől  kapott,  vagy  maga
    választ  magának,  hogy  utódaira hagyja".  A  névviselést  –
    mondja  –  nem  lehet korlátozni. Számtalanszor  előfordul  –
    állítja  –, hogy valaki a kapott családi nevéhez más  családi
    nevet    is    szeretne    hozzáfűzni,    ezáltal    szeretné
    megkülönböztetni a családját más családoktól. Így például "az
    apja  nevét  viselő  személy szívesen  viselné  másod-családi
    névként   a  közéletből,  vagy  egyéb  okból  családi   nevén
    közismert anyjának családi nevét". Az indítványozó szerint ez
    különösen  akkor  lenne indokolt, amikor "a  személy  Kovács,
    Kiss,  vagy Nagy családi neveket kapott apja után és utódaira
    az anyja nevét is szívesen áthagyakozná".

    A  probléma megoldása – véli az indítványozó – nemcsak  jogi,
    hanem etikai kérdéssé is válik, sőt a kettős családi név egy-
    egy  családnak a társadalomban való elhelyezkedését is nyomon
    tudja  követni. (Pl. szakmai dinasztiák alapítása). A  kettős
    családi  név tehát – mondja – sokszínűséget biztosíthatna  az
    ország életében. Mindezt – szerinte – megakadályozza az Atvr.
    27.   §  (2)  bekezdése,  ezért  kéri  annak  hatályon  kívül
    helyezését.

    Az    Alkotmánybíróság    az    indítványt    megküldte     a
    belügyminiszternek.

    5.  Az  ötödik  indítványozó az Atvr. 42. §  (1)  bekezdésben
    foglalt  felhatalmazás alapján kiadott, az anyakönyvekről,  a
    házasságkötési  eljárásról és a névviselésről  szóló  2/1982.
    (VIII.14.) MT-TH rendelkezés (a továbbiakban Atvr.Vhr.) 48. §
    (3)  bekezdésének megsemmisítését kéri, állítva,  hogy  annak
    tartalma  magasabb szintű jogszabályba, az Atvr.  31.  §  (1)
    bekezdésébe  ütközik. Úgy látja, hogy “míg a  magasabb  rendű
    jogszabály  csak arról beszél, hogy bizonyos  betűjeleket  el
    kell  hagyni  az  anyakönyvezés során, az alacsonyabb  szintű
    rendelkezés  már  a  név  megváltoztatásának  jogát   is   az
    anyakönyvvezető  kezébe  adja  azzal,  hogy  meghatározza   a
    betűjel  egyetlen lehetséges helyét, méghozzá a név  elején.”
    Ezzel – állítja – egyrészt korlátozza a kérelmező névviselési
    jogát, másrészt megváltoztatja azokat a neveket, amelyekben a
    megkülönböztetés  a  felmenőket illetően korábban,  iratokkal
    igazolhatóan a családi név után került anyakönyvezésre. Ezért
    a kérelmező inkább nem is választja a betűjelzés bejegyzését,
    hiszen  az  számára teljesen idegen lesz, s az  még  a  saját
    családjától is megkülönböztetné.
    Az  indítványozó  esetében a család – a  dédapáig  igazolható
    módon  visszavezethetően – a Tóth Gy. nevet  viselte  családi
    névként.  Ezt  a  nevet a Belügyminisztérium  Állampolgársági
    Főosztálya    a   N-18/2/1998.   számú   határozatában    nem
    engedélyezte,  utalva  arra, hogy az Atvr.  Vhr.  48.  §  (3)
    bekezdése értelmében megkülönböztető betűjelet csak a családi
    nevet   megelőzően  lehet  anyakönyvezni,  s  ettől   eltérni
    névváltoztatási eljárásban sem lehet.
    A  kérelmező szerint teljesen indokolatlan korlátot állít fel
    és  az  ember  identitásához való jogát sérti a betű  helyére
    vonatkozó iménti előírás. Úgy gondolja, hogy a más sorrend új
    nevet is keletkeztet. Márpedig – mondja – az Atvr. 31. §  (1)
    bekezdése  –  amely  szerint igazolni kell  a  szülő  vagy  a
    nagyszülő  megkülönböztető betűjellel való anyakönyvezését  –
    éppen  arra  irányul, hogy megőrizze a család által  használt
    nevet.

    Hiába a hiteles dokumentum – állítja –, ha az anyakönyvvezető
    az  Atvr.  Vhr.  48. § (3) bekezdése alapján  úgyis  eltérhet
    tőle.  Álláspontja szerint a hatóságnak ez a  jogosítványa  a
    közhitelesség elvével sem egyeztethető össze. Felveti továbbá
    azt  is,  hogy  ez  a megoldás ütközik a jogalkotásról  szóló
    1987.  évi  XI.  törvény  (a továbbiakban:  Jat.)  1.  §  (2)
    bekezdésében  írt  rendelkezésbe  is,  amelynek   értelmében:
    “alacsonyabb   szintű  jogszabály  nem  lehet  ellentétes   a
    magasabb  szintű  jogszabállyal”.  A  kifogásolt  rendelkezés
    ugyanis  –  állítja –, olyan korlátozást vezet be, amely  nem
    következik  az  Atvr.  szabályaiból, hanem  éppen  ellentétes
    azzal.

    6.  A  hatodik indítványozó azt kifogásolja, hogy a  hatályos
    jogi szabályozás – a házasságról, a családról és a gyámságról
    szóló  1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)  26.  §-
    ának  (4), (5) bekezdése – nem teszi lehetővé a számára, hogy
    –  megszűnt második házasságát követően – ismét felvehesse az
    első  házasságában  viselt (férjezett) nevét.  Ezt  annál  is
    inkább sérelmezi, mivel első férje egyébként ehhez megadná  a
    hozzájárulását  is. Kifogásolja továbbá az  indítványozó  azt
    is,  hogy az általa támadott jogszabályi rendelkezések kogens
    szabályok, s az azoktól való eltérésre, kivétel alkalmazására
    nincs  mód. Álláspontja szerint a Csjt. e kivételt nem  tűrő,
    kategorikusan   tiltó   rendelkezései   sértik   az    emberi
    méltósághoz való alapvető jogot és a személyiségi jogokat, de
    szerinte  sérelmet  szenved a magántitokhoz  és  a  személyes
    adatok  védelméhez fűződő alkotmányos jog is.  Úgy  gondolja,
    hogy  a hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközik az, hogy
    a  Csjt. a feleségnek a házassága megszűnése után is lehetővé
    teszi  volt férje teljes nevének a házasságra utaló toldással
    való   viselését,   éspedig  a  volt  férj   hozzájárulásának
    esetleges hiánya ellenére is. Ugyanakkor – mondja – a második
    házasság   felbomlása   után  a   törvény   az   előző   férj
    hozzájárulása ellenére is megtiltja a volt feleségnek  előbbi
    férje  nevének a házasságra utaló toldással való használatát.
    Ebben  az  összefüggésben utalt az indítványozó  a  Ptk.  ama
    rendelkezésére, amely szerint a személyhez fűződő jogokat nem
    sérti  az  a  magatartás,  amelyhez a  jogosult  hozzájárult,
    feltéve, hogy a hozzájárulás megadása társadalmi érdeket  nem
    sért  vagy nem veszélyeztet. Mindezekre figyelemmel  kéri  az
    altala         támadott        törvényi         rendelkezések
    alkotmányellenességének a megállapítását.

    7.  Három  indítványozó a Csjt. névviselésre  vonatkozó  azon
    rendelkezéseit sérelmezi (26. §), amelyek szerint a  férfi  –
    házasságkötése esetén – nem viselheti felesége családi nevét.
    Ezek  az  indítványok  azt állítják,  hogy  mindez  hátrányos
    megkülönböztetést jelent a férfi számára.
    A  három indítványozó egyike az Atvr. 15. § (4) bekezdését is
    alkotmányellenesnek tartja, szerinte az az  Alkotmány  66.  §
    (1) bekezdésének rendelkezésébe ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság kérdést intézett a családi  név  egyházi
    anyakönyvezésére  vonatkozólag  a  három  történelmi   egyház
    vezetőjéhez   (az   esztergomi  prímás   érsekhez,   a   déli
    evangélikus   egyházkerület  püspökéhez   és   a   tiszántúli
    református egyházkerület püspökéhez). A megkérdezettek  arról
    tájékoztatták    az    Alkotmánybíróságot,    hogy    egyházi
    anyakönyvezésük  az  állami anyakönyvi  szabályok  messzemenő
    figyelembevételével történik.
                                 
                                 II.

    Az    indítványozók   által   hivatkozott,    illetőleg    az
    Alkotmánybíróság     által     figyelembevett     jogszabályi
    rendelkezések:

    A)  A  Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.  évi  XX.
    törvény (a továbbiakban: Alkotmány) szerint:
    “2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    “7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
    továbbá  a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső  jog
    összhangját.”
    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    ˛15.  §  A  Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
    intézményét.”
    “54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
    veleszületett  joga van az élethez és az emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    “56. § A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”
    “59.  § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet  a  jó
    hírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”
    “66. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a férfiak és a nők
    egyenjogúságát   minden   polgári  és   politikai,   valamint
    gazdasági, szociális és kulturális jog tekintetében.”
    “67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van
    a  családja,  az  állam  és  a  társadalom  részéről  arra  a
    védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi
    és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.”
    “67. § (2) A szülőket megilleti az a jog, hogy a gyermeküknek
    adandó nevelést megválasszák.”
    “68.  § (2) Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti
    és  etnikai kisebbségeket. Biztosítja kollektív részvételüket
    a   közéletben,   saját   kultúrájuk  ápolását,   anyanyelvük
    használatát,  az  anyanyelvű oktatást, a saját  nyelven  való
    névhasználat jogát.”
    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
    hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
    segíti.”
    “70/K.  §  Az  alapvető  jogok megsértése  miatt  keletkezett
    igények,  továbbá a kötelességek teljesítésével  kapcsolatban
    hozott   állami  döntések  elleni  kifogások  bíróság   előtt
    érvényesíthetők.”

    B)  Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
    továbbiakban: Abtv.) szerint:
    “49. § (1) Ha az Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg bárki
    indítványára  azt  állapítja meg, hogy a  jogalkotó  szerv  a
    jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
    elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett  elő,  a
    mulasztást  elkövető  szervet  –  határidő  megjelölésével  –
    felhívja feladatának teljesítésére.”

    C) A Jat. értelmében:
    “1.  §.  (1)  A  jogalkotó szervek a következő jogszabályokat
    alkotják:
         a) az Országgyűlés törvényt,
         b)
        c) a Kormány rendeletet,
        d)  a  miniszterelnök  és Kormány tagja  (a  továbbiakban
    együtt: miniszter) rendeletet,
        e)
        f) az önkormányzat rendeletet.
    (2) E rangsornak megfelelően az alacsonyabb szintű jogszabály
    nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal.”
    “2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg:


    c)  az  állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit,  ezek
    feltételeit  és  korlátozásait, valamint érvényre  juttatásuk
    eljárási szabályait.”
    “5. § “Az állampolgárok alapvető joga és kötelességei körében
    törvényben  kell szabályozni különösen ... f) az öröklést,  a
    személyhez  és  a  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat   és
    kötelességeket. ... ”

    D) A Ptk. alapján:
    “75.  §  (1)  A  személyhez fűződő jogokat  mindenki  köteles
    tiszteletben  tartani.  E  jogok  a  törvény  védelme   alatt
    állnak.”
    “77. § (1) Mindenkinek joga van a névviseléshez.
    (2)    Tudományos,   irodalmi,   művészi    vagy    egyébként
    közszerepléssel  járó  tevékenységet  –  mások  jogainak   és
    törvényes érdekeinek sérelme nélkül – felvett névvel is lehet
    folytatni.”

    E) A Csjt. szerint:
    “26. § (1) A feleség a házasságkötés után választása szerint
    a)  a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással,
    amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
    b)  a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással
    és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy
    c)  férje  családi nevéhez hozzákapcsolja a  saját  utónevét,
    vagy
    d) kizárólag a maga teljes nevét viseli.
    (2)    Az   anyakönyvvezető   köteles   a   menyasszonyt    a
    házasságkötést megelőzően tájékoztatni arról, hogy  joga  van
    választani, milyen nevet kíván viselni a házasságkötés  után.
    A   menyasszony  köteles  az  anyakönyvvezető  felhívására  a
    névviselésről nyilatkozni.
    (3)    A   házasság   megszűnése,   illetőleg   érvénytelenné
    nyilvánítása után a volt feleség a házasság fennállása  alatt
    viselt nevét viseli tovább is. Ha ettől el kíván térni, ezt a
    házasság  megszűnése,  illetőleg  érvénytelenné  nyilvánítása
    után az anyakönyvvezetőnek egy alkalommal bejelentheti. Ilyen
    esetben sem viselheti azonban a volt férje nevét a házasságra
    utaló  toldással  [(1) bekezdés a) és b) pontja],  ha  azt  a
    házasság fennállása alatt nem viselte.
    (4)  Új  házasságkötés esetében a feleség volt férje nevét  a
    házasságra utaló toldással [(1) bekezdés a) és b)  pont]  nem
    viselheti,  és  ez  a  joga akkor  sem  éled  fel,  ha  újabb
    házassága megszűnt.
    (5)  Az  (1)-(3) bekezdés szerint választott név  viselésétől
    eltérést    csak   a   névváltoztatásra   jogosult    hatóság
    engedélyezhet.
    (6)  A  bíróság a volt férj – annak halála után az  ügyész  –
    kérelmére  eltilthatja a volt feleséget az (1)  bekezdés  a),
    illetőleg  b) pontja szerinti név viselésétől, ha a feleséget
    szándékos  bűncselekmény  miatt jogerősen  szabadságvesztésre
    ítélték.”
    “42.  §  (1)  A gyermek – szüleinek megállapodása  szerint  –
    apjának  vagy anyjának családi nevét viseli. Házasságban  élő
    szülők  gyermeke  azonban anyjának családi nevét  csak  akkor
    viselheti,  ha  az  anya kizárólag a  maga  nevét  viseli.  A
    házasságban  élő  szülők  valamennyi közös  gyermekének  csak
    közös családi nevet lehet adni.
    (2)  Ha  nincs  olyan  személy, akit a gyermek  apjának  kell
    tekinteni, a gyermek az anyja családi nevét viseli mindaddig,
    amíg  a képzelt apát az anyakönyvbe be nem jegyezték. Az anya
    a  képzelt személy apaként való bejegyzésére irányuló eljárás
    során  bejelentheti, hogy a gyermeke továbbra is az ő családi
    nevét viseli.
    (3) A gyermek utónevét a szülők határozzák meg.”

    F)  A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
    LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) szerint:
    “12.  § (1) A kisebbséghez tartozó személynek joga van  saját
    és  gyermeke utónevének szabad megválasztásához,  családi  és
    utónevének anyanyelve szabályai szerinti anyakönyveztetéséhez
    és  annak  –  jogszabályban meghatározott  keretek  között  –
    hivatalos  okmányokban  való  feltüntetéséhez.  A  nem  latin
    írásmóddal  történő  bejegyzés esetén kötelező  a  fonetikus,
    latin betűs írásmód egyidejű alkalmazása is.
    (2)  Kérésre  az anyakönyvezés és az egyéb személyi  okmányok
    kiállítása  –  az (1) bekezdésben meghatározottak  szerint  –
    kétnyelvű is lehet.”
    “61.   §  (1)  E  törvény  értelmében  Magyarországon   honos
    népcsoportnak  minősülnek: a bolgár, a  cigány,  a  görög,  a
    horvát,  a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin,  a
    szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.˛

    G) Az Atvr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
    “15.  §  (4)  A  kiskorú számára a gyámhatóság által  kiadott
    előzetes  házasságkötési engedély a kiadástól  számított  hat
    hónapig érvényes.”
    “27. § (1) A magyar állampolgár családi és utónevet visel.
    (2)  A  családi  név  egytagú.  Többtagú  családi  név  akkor
    viselhető,  ha  annak  a  szülőnek az anyakönyvi  bejegyzése,
    akinek  az  érintett  személy a  nevét  viseli,  ilyen  nevet
    tartalmaz.
    (3) Az utónév legfeljebb kéttagú lehet.
    (4) Az anyakönyvbe azt a családi és utónevet kell bejegyezni,
    amely az érintett személyt a születés, a házasságkötés vagy a
    haláleset  időpontjában  megillette. Anyakönyvezni  a  szülők
    által meghatározott sorrendben legfeljebb két – ha jogszabály
    másként   nem   rendelkezik  –,  a  nemzetiségi   utónevekkel
    kiegészített Magyar Utónévkönyvbe felvett, a gyermek  nemének
    megfelelő    utónevet    szabad.   A    Magyarországon    élő
    nemzetiségiek,   illetőleg  nemzetiségi  anyanyelvűek   –   a
    nemzetiséghez  tartozás igazolása nélkül  –  a  nemzetiségnek
    megfelelő utónevet viselhetnek.
    (5)   A   hatósági  eljárásban,  igazolásban,  igazolványban,
    nyilvántartásban magyar állampolgár azt a családi és utónevet
    viseli,  amely a születési, illetőleg a házasságban  élő  nők
    esetében a házassági anyakönyv szerint őt megilleti.”
    “28.  §  (1) Az anyakönyvvezető – a szülők kérelmére –  a  14
    éven aluli kiskorú személy utónevét egyszer módosíthatja.
    (2)   Ha  a  több  utónévvel  rendelkező  személy  valamelyik
    utónevének    kizárólagos   viselését   vagy   az    utónevek
    sorrendjének    cseréjét   kéri,   az    alapbejegyzést    az
    anyakönyvvezető egyszer módosítja. A módosítást  követően  az
    anyakönyvben legfeljebb két utónév maradhat.”
    “31. § (1) Az egy családhoz tartozók vagy azonos családnevűek
    megkülönböztetésére szolgáló betűjelzést  az  anyakönyvbe  az
    érdekelt   kérelmére  be  kell  jegyezni.  Erre   akkor   van
    lehetőség,  ha  a  szülőnek vagy nagyszülőnek  az  anyakönyvi
    bejegyzése,  akinek a családi nevét a kérelmező  viseli,  azt
    tartalmazza.
    (2)  Nem  lehet  az (1) bekezdés rendelkezése  alapján  olyan
    betűjelzést bejegyezni, amelyet jogszabály tilt,  vagy  amely
    személyhez fűződő jogot sért.
    (3)  Az  anyakönyvbe  korábban bejegyzett  betű  –  és  egyéb
    jelzéseket  –  az  (1) bekezdés kivételével –  az  anyakönyvi
    kivonat kiállításakor figyelmen kívül kell hagyni.”
    “42.  § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1983. január 1. napján
    lép  hatályba; rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben  is
    alkalmazni  kell.  Végrehajtásáról  a  belügyminiszter  –   a
    házasságkötéssel  és  a  házasság  megszűnésével  kapcsolatos
    eljárás tekintetében az igazságügy-miniszterrel egyetértésben
    – gondoskodik.”

    H) Az Mtr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
    “1. § Magyar állampolgár családi és utónevét – kérelmére –  a
    belügyminiszter megváltoztathatja.”
    “4. § Ha a feleség férje családi vagy teljes nevét viseli,  a
    férj nevének megváltoztatása reá is kiterjed.”
    “5.  §  (1)  Férjes,  elvált vagy özvegy nő  a  házasságkötés
    folytán  szerzett nevét névváltoztatással nem  változtathatja
    meg.”

    2.    Az   Atvr.   Vhr.   Alkotmánybíróság   által   vizsgált
      rendelkezései:
    “48.  §  (2)  Ha  a  megkülönböztető  betűjel  (At.  31.   §)
    anyakönyvezését   kérik,  az  anyakönyvvezető   a   kérelmező
    szülőjének,    nagyszülőjének   születési   vagy    házassági
    anyakönyvi másolatát a kérelem elbírálása előtt beszerzi.
    (3) A megkülönböztető betűjel (At. 31. §) anyakönyvezésekor a
    betűjelet  a  családi  nevet megelőzően,  nagy  betűvel  kell
    bejegyezni és a családi névtől ponttal kell elkülöníteni.”

    J) A Bmr. Alkotmánybíróság által vizsgált rendelkezései:
    “1.  § A név megváltoztatása iránti kérelemben [11/1955. (II.
    20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.)] elő kell adni azokat a
    körülményeket, amelyek a névváltoztatást indokolják.”
    “4.  §  Idegen  hangzású, magyartalanul képzett  név,  kettős
    családi  név,  történelmi név, régies írásmóddal  írott  vagy
    olyan családi név felvételét, amelyet már sok család visel  –
    különös  méltánylást érdemlő körülmények  kivételével  –  nem
    lehet engedélyezni.”
    “5.  § A névváltoztatás útján nyert név megváltoztatását csak
    kivételes esetekben lehet engedélyezni.”

                                III.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    1. Az Alkotmánybíróság kiemeli:
    A  hatályos  szabályozás az emberi személyiség jogi  védelmét
    több   szinten  is  törekszik  megoldani.  Míg  az  alapjogok
    tekintetében az Alkotmány jelenti a fő forrást, addig a  Ptk.
    normái  vagy  –  jelen  esetben – a  közigazgatás  anyakönyvi
    szabályai   (Atvr.)  konkretizálják  az  egyes   személyiségi
    jogokat.   (A   tényleges   helyzetre   figyelemmel   azonban
    idetartoznak és ebben a körben vizsgálandóak az Mtr. és  Bmr.
    rendelkezései is.)
    Az  a  körülmény,  hogy  az  emberi  személyiség  alkotmányos
    garanciák     által    is    védetté    vált     e     század
    alkotmányfejlődésében,    azt    eredményezte,     hogy     a
    megjelenítésére  alkalmas  formák  –  így  a  névjog   is   –
    alkotmányos    alapjogokhoz   hasonló    állami    védelemben
    részesültek.    Ennek   hátterében   főképpen    az    alábbi
    megfontolások állottak:
    a)   a   név   eredendően  az  állami  akarattól  függetlenül
    keletkezik, s elsősorban a társadalmi szokások, konvenciók és
    vallásos hagyományok által determinált;
    b)  az  államot  a  névvel  kapcsolatban  alapvetően  csak  a
    regisztrálás   joga  illeti  meg  és  a  regisztrált   adatok
    védelmének a kötelezettsége terheli;
    c)  az  állam a nevek elsődleges használójaként jelenik  meg;
    ennek  ellenére mégis csak “semleges félként”  rendelkezik  a
    regisztrálás jogával;
    d) az állam jogi parancsában csak az állami regisztrálás jogi
    feltételeit  írja  elő,  illetve azt állapítja  meg,  hogy  a
    közhitelű nyilvántartásban milyen adatokat tart nyilván;
    e)  minthogy  a  személyiség  természetes  léte  az  államtól
    független, így jogi léte sem engedi meg, hogy – az érintettek
    akaratát  figyelmen  kívül hagyva – külső  fél  –  mindenféle
    korlátozás  nélkül  – határozza meg e jog érvényesíthetőségét
    és lényeges tartalmát.
    Mindezekre  tekintettel talált az Alkotmánybíróság  közvetett
    kapcsolatot az emberi méltósághoz való alapjoggal. “…  az  is
    ellentétes az emberi méltósághoz való alapvető joggal,  ha  …
    az  állam  indok  nélkül avatkozik be  a  magánszféra  körébe
    tartozó viszonyokba.”
    [46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215.]

    2. A fenti szempontok és megfontolások az Alkotmánybíróság  –
    alapvető   személyiségi   jogokkal   kapcsolatos   –   eddigi
    gyakorlatában is tükröződnek:
    “Az  Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az ún.
    “általános személyiségi jog” egyik megfogalmazásának tekinti.
    (…)  Az  általános  személyiségi jog  “anyajog”,  azaz  olyan
    szubszidiárius  alapjog,  amelyet mind  az  Alkotmánybíróság,
    mind   a  bíróságok  minden  esetben  felhívhatnak  az  egyén
    autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a  konkrét,
    nevesített alapjogok egyike sem alkalmazható.” [8/1990.  (IV.
    23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 44, 45.]
    Ugyancsak  egyik  korai határozatában  szólt  részletesen  az
    Alkotmánybíróság  az emberi méltósághoz  való  jog  közelebbi
    tartalmáról:  “az  emberi méltósághoz való jog  azt  jelenti,
    hogy  van  az  egyén  autonómiájának,  önrendelkezésének  egy
    olyan,  mindenki más rendelkezése alól kivont magja, amelynél
    fogva  ...  az ember alany marad, s nem válhat eszközzé  vagy
    tárggyá.   A   méltósághoz  való  jognak   ez   a   felfogása
    különbözteti  meg  az  embert  a jogi  személyektől,  amelyek
    teljesen  szabályozás  alá  vonhatók,  nincs  “érinthetetlen”
    lényegük.  A  méltóság az emberi élettel  eleve  együtt  járó
    minőség,  amely oszthatatlan és korlátozhatatlan…”  [64/1991.
    (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 308-309]. Kifejezésre
    juttatta   az  Alkotmánybíróság  azt  is,  hogy  "az   emberi
    méltósághoz  való  jog korántsem csupán a jó  hírnévhez  való
    jogot  foglalja magában, hanem egyebek között  a  magánszféra
    védelméhez  fűződő jogot is. Ennél fogva az is ellentétes  az
    emberi méltósághoz való alapvető joggal, ha valakivel szemben
    kellő  alap nélkül alkalmaznak hatósági kényszert, s  ezáltal
    az  állam  indok  nélkül avatkozik be  a  magánszféra  körébe
    tartozó  viszonyokba." [46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
    1991, 211, 215.]
    Az   “általános   személyiségi   jog”   –   mint   az   ember
    értékminőségének  a  kifejeződése – olyan  általános  értéket
    testesít meg, amelynek garanciális védelmét alkotmányosan nem
    lehet e személyiséget alkotó egyes vonatkozások értékelésétől
    függővé  tenni, hanem annak védelmét (az állammal,  illetőleg
    másokkal  szemben)  általánosan,  s  a  személyiség  tartalmi
    elveit  tekintve  egyenlően (egyenlő  feltételekkel)  kell  a
    törvényi szabályozás szintjén biztosítani. Az egyenlő, teljes
    és   korlátozhatatlan  jogképesség  (Ptk.  8.  §-a)   elvéből
    következik,   hogy   a   személyiség   jogi   védelme   –   a
    jogkövetkezmények között különböztetve – jogalkotási úton nem
    korlátozható  csak az ún. súlyosabb esetekre. [34/1992.  (VI.
    1.) AB határozat, ABH 1992, 192, 199.]
    Hasonlóképpen  fontos  elvi tételek  kerültek  rögzítésre  az
    56/1994. (XI. 10.) AB határozatban is: “A magánszférához való
    jog,   az   önmegvalósítás   joga,   a   személyiség   szabad
    kibontakozása   és  az  autonómia  védelme   megköveteli   az
    Alkotmány    8.    §   (1)   bekezdésében   írt    szempontok
    érvényesülését, azaz azt, hogy az állam az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen alapvető jogait tartsa tiszteletben és
    védelmezze.” (ABH 1994, 312, 314.)
    Az  Alkotmánybíróság 995/B/1990. AB határozata értelmében  az
    ember  neve arra szolgál, hogy őt mástól megkülönböztesse.  A
    név   egyben   hordozója   lehet   a   családi   kapcsolatnak
    (leszármazás,  családba tartozás, vagy azon  kívüli  lét),  a
    társadalmi    helyzetnek   (korábban   nemesi,    nagycsaládi
    hovatartozás,     előjogok),    nemiségnek     és     nemzeti
    hovatartozásnak. Anyakönyvezése után a személy  ezt  a  nevet
    jogosult, de köteles is viselni, mert ez identitásának  egyik
    meghatározója. (ABH 1993, 515, 522.) “A név megválasztásának,
    viselésének  a  joga nem az Alkotmányban nevesített  formában
    szabályozott önálló alapjog, hanem az ember olyan joga, amely
    bizonyos  kapcsolatban  áll  az  Alkotmány  54.  §-ának   (1)
    bekezdésében  szabályozott emberi méltósággal,  illetőleg  az
    59. § (1) bekezdésében szabályozott jó hírnévhez való joggal.
    Ez a kapcsolat azonban nem annyira szoros, hogy a névviselési
    jog  önálló  alapjogi státuszát megalapozná. Ilyen értelmezés
    mellett  megengedett,  – hogy éppen  mások  és  a  társadalom
    egészének érdekében – a név választásával, viselésével és  az
    anyakönyvezett  név megváltoztatásával kapcsolatosan  törvény
    korlátozásokat állapítson meg.” (ABH 1993, 515, 522.)
    Az   Alkotmánybíróság  1270/B/1997.  AB  határozata   ezt   a
    “bizonyos    kapcsolatot”   a   következőkben   látja:    “az
    Alkotmánybíróság  a 8/1990. (IV. 23.) AB  határozata  óta  az
    emberi  méltósághoz való jogot az ún. “általános személyiségi
    jog”   egyik   megfogalmazásának  tekinti,  amely   általános
    személyiségi  jog  egyik aspektusa a magánszféra  védelme.  A
    Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
    továbbiakban: Ptk.) 75. §-ában foglalt általános személyiségi
    jog  és  a Ptk. VII. fejezetében nevesített néhány klasszikus
    személyhez fűződő jog is az általános személyiségi jog részét
    képezi, és mint ilyenek részesülnek alapjogi védelemben” (ABH
    2000,  713,  717.).  A  Ptk.  77.  §-ában  nevesített  jog  a
    névviselés  joga,  az  tehát már most is alapjogi  védelemben
    részesül.
    Több  alkalommal  hangsúlyozta az  Alkotmánybíróság,  hogy  a
    szabályozás    során   az   alapvető   jogoknak    csak    az
    elkerülhetetlenül szükséges, arányos és a lényeges  tartalmát
    nem   érintő   korlátozása  felel  meg   az   alkotmányossági
    követelményeknek. [25/1991. (V. 18.) AB határozat, ABH  1991.
    414,  418;  59/1991. (X. 19.) AB határozat,  ABH  1991.  258,
    261.]
    Az  Alkotmánybíróság  a 995/B/1990. AB határozattal  elbírált
    ügyben  még  nem  kényszerült arra,  hogy  a  névjog  körében
    további differenciált, részletes vizsgálatokat is elvégezzen.
    Az  ott  vizsgált  ügyben elegendő volt még annak  kimondása,
    hogy  a  névjog  egésze csak "bizonyos kapcsolatban"  áll  az
    Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdésében  szabályozott   emberi
    méltósággal, illetőleg az 59. § (1) bekezdésében szabályozott
    jó hírnévhez való joggal. (ABH 1993, 515, 522.)
    A  most  elbírált ügyben az Alkotmánybíróságnak  viszont  már
    tovább  kell  lépnie,  mivel  az indítványok  szükségessé  és
    elkerülhetetlenné  teszik  a  névjog  alkotóelemeire  történő
    bontását, s azok egyenkénti alkotmányossági vizsgálatát.

    3.  Az  emberi  jogok  különböző katalógusai  emberi  jogként
    nevesítik a saját névhez való jogot. Így pl. az 1976. évi  8.
    törvényerejű  rendelettel kihirdetett  Polgári  és  Politikai
    Jogok    Nemzetközi    Egyezségokmánya    (a    továbbiakban:
    Egyezségokmány)  24.  cikkének  2.  pontja  szerint:  “Minden
    gyermeket  közvetlenül születése után anyakönyvezni  kell  és
    nevet   kell  neki  adni.”  Az  1991.  évi  LXIV.  törvénnyel
    kihirdetett, a “Gyermek Jogairól” Szóló Egyezmény 7. cikk. 1.
    pontja  értelmében: “A gyermeket születésekor  anyakönyvezik,
    és   ettől   kezdve  joga  van  ahhoz,  hogy  nevet   kapjon,
    állampolgárságot  szerezzen  és  lehetőség  szerint   ismerje
    szüleit, valamint ahhoz, hogy ezek neveljék.”
    Az   Európai   Emberi  Jogi  Egyezményhez  kapcsolódó   bírói
    gyakorlat  az  Egyezmény 8. cikke (a magánszféra  tisztelete)
    alá  vonta  a  saját névhez való jogot. A Bíróság  gyakorlata
    szerint   azonban   a   8.   cikk   nem   teremt   jogot    a
    névváltoztatáshoz. A Bíróság nem minősítette így az Egyezmény
    8.  cikke  megsértésének azt, hogy a finn panaszos részére  a
    hatóságok  nem  engedélyezték  vezetéknevének  indok  nélküli
    megváltoztatását (Eur. Court HR, Stjerna v. Finnland judgment
    of  25  November  1994,  Series  A.no.299-B),  ugyanakkor  az
    Egyezmény   14.   cikkében  deklarált  diszkrimináció-tilalom
    alapján  a  8.  cikk megsértésében (magán-  és  családi  élet
    védelme)  elmarasztalta Svájcot, mert a  panaszos  számára  a
    svájci  hatóságok  nem engedélyezték, hogy  felesége  családi
    nevével   kiegészítse  saját  családi  nevét,   holott   erre
    fordított   esetben   a  svájci  jog  lehetőséget   biztosít.
    (Eur.Court  HR,  Burgherz  v.  Switzerland  judgment  of  22.
    February 1994, Series A.no. 280-B).
    A  Bíróság  gyakorlata szerint ugyanakkor a névváltoztatáshoz
    való  jog a transzszexuálisok esetében elvezethet odáig, hogy
    követelhessék    az    anyakönyvben    feltüntetett     nevük
    megváltoztatását,  s  őket át is kell anyakönyvezni,  éspedig
    nemcsak  a  nemük, de a nevük változása miatt  is.  Az  állam
    tehát  köteles  nemük  megváltozását  –  a  névváltoztatással
    együtt – tudomásul venni. (Eur.Court HR, B.v. France judgment
    of 25 March 1992, Series, A.no.232-C.)

    4. Az ismertetett emberi jogi deklarációkból és a strasbourgi
    Bíróság gyakorlatából levonható az a következtetés, hogy  már
    önmagában  (pusztán)  a saját névhez való  jog:  emberi  jog.
    Alapjogi védelmet kaphatnak azonban – az Alkotmány 54. §  (1)
    bekezdése alapján, az önrendelkezési jog részeként – a névjog
    további    összetevő   elemei:   így   a   névválasztás,    a
    névváltoztatás, névmódosítás joga is. Az “egységes”  alapjogi
    védelem  ugyanakkor  nem jelenti azt, hogy  a  névjog  minden
    eleme  korlátozhatatlan  lenne, ellenkezőleg:  éppen  hogy  a
    korlátozhatóság  súlya és mélysége alapján  húzhatók  közéjük
    egyértelmű határvonalak. Ez a disztinkció ad eligazítást arra
    nézve  is,  hol  húzhatók meg egyiknél,  másiknál  az  állami
    korlátozás  (korlátozhatóság) határai,  másik  oldalról:  hol
    kezdődik  esetükben a közérdek érvényesíthetősége  és  meddig
    terjed az érintett egyének önrendelkezési joga.
    A  névjog  (mint  egységes alapjogi védelmet érdemlő  komplex
    jog)  önrendelkezési  joggal közvetlenül kapcsolatba  hozható
    része  csak  kényszerítő, elkerülhetetlen okból korlátozható,
    akkor, ha a korlátozás szükséges és az a korlátozással elérni
    kívánt célhoz képest arányos.
    Mindössze  a  névjog első tartományához tartozó saját  névhez
    való  jog  élvez  olyan  abszolút  alkotmányossági  védelmet,
    amelynél a korlátozhatóság kérdése fel sem merülhet. Ebben az
    esetben   ugyanis  olyan  alapjogról  van  szó,  amelynél   a
    kizárólagosságot,  a  mindenki mástól  való  megkülönböztetés
    esélyét  kell biztosítani. Valójában a saját névhez való  jog
    fogalmilag  is korlátozhatatlan jog: s nem lehet  különbséget
    tenni annak korlátozható és korlátozhatatlan része – lényeges
    és  lényegtelen  tartalma – között. A saját névhez  való  jog
    csak  a  jog teljességével van fogalmi azonosságban, tehát  a
    maga   egészében   “lényeges  tartalom”:  s   ilyenként   nem
    korlátozható,  vagyis elidegeníthetetlen, érinthetetlen  jog,
    amely felett az állam nem rendelkezhet. Minden embernek kell,
    hogy  legyen  saját neve és ez a név nem helyettesíthető  sem
    számmal,  sem kóddal, sem egyéb szimbólummal. A saját  név  a
    személy   identitásának   egyik   –   mégpedig   alapvető   –
    meghatározója,  amely  azonosítását, egyúttal  másoktól  való
    megkülönböztetését   is   szolgálja,    ezért    a    személy
    individualitásának, egyedi, helyettesíthetetlen  voltának  is
    az  egyik  kifejezője.  A  saját névhez  való  jog  tehát  az
    önazonossághoz  való jog alapvető eleme, így  olyan  alapvető
    jog,   amely   a  születéssel  keletkezik,  az  állam   által
    elvonhatatlan   és   –   lényeges   tartalmát   tekintve    –
    korlátozhatatlan. Ugyanilyen megítélést és védelmet kaphat  a
    saját név viseléséhez való jog is, amely a saját névhez  való
    jognak  kifelé,  mások  felé  való  megjelenítése.  Tartalmát
    tekintve  azt  fejezi  ki,  hogy  a  meglévő  –  állam  által
    regisztrált  –  neve senkitől sem vehető el, s  az  állam  az
    érintett  beleegyezése nélkül a nevet nem  is  változtathatja
    meg.   Vagyis   a   saját   név   viselésének   a   joga   is
    korlátozhatatlan alapvető jog.
    Minden   egyes   ember   sérthetetlen  és  elidegeníthetetlen
    alapvető jogáról van itt szó valójában, amelynek tiszteletben
    tartása és védelme az államnak Alkotmányból folyó kötelessége
    is.  [Alkotmány 8. § (1) bekezdése]. Ennek az alapvető jognak
    a     lényeges     tartalmát    is    sérthetetlensége     és
    elidegeníthetetlen   volta  adja,  mely   lényeges   tartalom
    törvényben  sem korlátozható. [Alkotmány 8. § (2) bekezdése].
    Ebből  következően a saját névhez és annak  viseléséhez  való
    jog korlátozhatatlan alapvető jog.
    A névjog másik tartományába tartozó részjogok a “szükségesség
    és  arányosság”  tesztje alapulvételével  korlátozhatók.  Ide
    tartozik  a  névválasztás  és a névváltoztatás,  névmódosítás
    joga, amelyek lényeges tartalma eltérő mércével korlátozható.
    A  korlátozás  alkotmányosságának a “szükségesség-arányosság”
    teszt     alkalmazásán    belüli    differenciálásának     az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában már van  előzménye,  ezért  a
    mérce  differenciált  alkalmazása  nem  változtatja  meg   az
    alapjogi  korlátozás  vizsgálatának eddigi  alkotmánybírósági
    gyakorlatát.  A  most követett (és követendő)  eljárás  tehát
    összhangban   áll  a  21/1994.  (IV.  16.)  AB   határozatban
    írtakkal,   közelebbről   azzal,  hogy   “Az   alkotmányosság
    értékelésének  vázolt módszertana szerint a  szükségesség  és
    arányosság  kritériumait  lehet  lazítani  vagy  szigorítani,
    attól  függően, hogy … milyen fajta korlátozásáról van  szó.”
    (ABH 1994, 117, 122.)

    A  névválasztással  kapcsolatban utal az Alkotmánybíróság  az
    Alkotmány  67.  § (2) bekezdésére, amely szerint:  a  gyermek
    nevelésének  joga  a szülőket illeti meg.  Minthogy  pedig  a
    gyermeket  a születése pillanatától megilleti a saját  névhez
    való  jog,  a  szülőknek a névválasztáshoz  való  joga  olyan
    elsődleges és alapvető jognak minősül, amely szintén csak  az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti korlátozásoknak vethető
    alá.
    Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a névválasztáshoz való jog
    egyéb  részelemeiben  is  olyan jog,  amely  az  állam  által
    korlátozásoknak  vethető alá, s ez a  korlátozás  csak  akkor
    lesz alkotmányellenes, ha az szükségtelen és aránytalan.
    Az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza azonban: azt a kérdést,  mi
    minősül  névnek, és hogy a saját névhez való jogot a  személy
    milyen   tárgyi   körben  gyakorolhatja,  a  közfelfogás,   a
    nyelvtudomány  és a társadalmi-történeti hagyományok  alapján
    az  állam  jogosult meghatározni. A névválasztás tekintetében
    ezért  az  állam  nagyobb önállóságot élvez, itt  felállíthat
    korlátokat  s  ezek  a korlátok és korlátozások  éppen  abból
    fakadnak,  hogy  a névválasztás is “tradíció-kötött”,  s  ez,
    illetőleg  mások  jogainak védelme és  érvényesíthetősége  is
    kényszerítheti az államot a beavatkozásra.
    Ilyen  korlátozás  lehet pl. az, hogy a  családban  született
    gyermeknek  nem  adható az apa vagy az anya  családi  nevétől
    különböző   családnév   vagy   olyan   utónév,   amelyet    a
    nyelvtudománnyal, a hagyományokkal nem lehet  igazolni,  vagy
    amely  alkalmas  arra,  hogy  a személy  önazonosságát  hamis
    színben tüntesse fel: pl. többszörösen elvált feleség – saját
    döntése alapján – valamelyik korábbi férje nevét viselje.

    Hasonló  a helyzet a névváltoztatási és névmódosítási  joggal
    összefüggésben is: az állam az Alkotmány 8. §  (2)  bekezdése
    keretében  maradva  e  tekintetben  is  nagyobb  mozgástérrel
    rendelkezik,  azaz mind a “szükségesség” mind az “arányosság”
    mércéjének   megvonásakor   érvényesítheti   a   közérdekűség
    szempontjait,  azaz az állami nyilvántartások egységességéhez
    és  áttekinthetőségéhez fűződő követelményeket. Ettől azonban
    a  névváltoztatáshoz való jog nem veszíti  el  alapvető  jogi
    karakterét,  sőt más jogokkal összefüggésben azt kifejezetten
    is  el kell ismerni. Az ilyen megkülönböztetés az alkotmányos
    alapjogok katalógusában nem egyedülálló és nem is ismeretlen.
    Pl.  a fegyveres katonai szolgálat megtagadása önmagában véve
    még  nem alapjog; a lelkiismereti szabadsággal összefüggésben
    azonban  alapjoggá  válik. Ugyanígy alapvető  joggá  válik  a
    nemüket    megváltoztató   transzszexuálisok    esetében    a
    névváltoztatáshoz   való  jog,  de  a   személy   nemzetiségi
    identitásának  joga  is  indokolhatja  az  alapvető  jogkénti
    minősítést.   Hasonlóképpen  alapvető  jogkénti   alkotmányos
    védelmet    érdemel   az   emberi   méltósággal   közvetlenül
    összefüggésbe hozható névváltoztatásra vonatkozó igény, amely
    önmagában is gyűjtőkategóriaként kezelhető. Ide tartozhat pl.
    a  méltatlan,  obszcén, stb. nevet eredményező  családi  vagy
    utónév  megváltoztatásának  a joga  (  a  méltatlan  hangzású
    névösszetétel   megbontásának  a  joga);   alapvető   jogként
    élvezhet   védelmet  az  az  igény  is,  hogy   a   kérelmező
    megszabadulhasson rossz emlékeket (is) idéző családi nevétől.
    [Pl.  elhíresült  (ritka) nevű bűnöző  gyermeke,  vagy  annak
    nevét  viselő  közeli hozzátartozója, de lehet  ez  a  név  a
    történelem   során  hírhedtté  vált  is].  Alapvető   jogként
    alapozhatják meg a névváltoztatást az olyan családi nevek is,
    amelyek  taszítóan vagy nevetségesen csengenek, vagy  amelyek
    alkalmat adnak kétértelmű vagy méltánytalan szójátékokra.  Az
    utóbbi  esetekben  tehát az alapvető jogkénti  elismerést  az
    emberi  méltósággal  való nyilvánvalóan szoros  és  közvetlen
    kapcsolat indokolja. Ugyanez lehet az alapja és indoka  annak
    is, hogy a többes (összetett) név megválasztása is – bizonyos
    határig – alapvető jogként részesülhessen védelemben.

    5.  A névjog egyes elemeinek fentiek szerinti “megbontásakor”
    a  kiindulást  továbbra  is az emberi  méltósághoz  való  jog
    jelenti.  Mi következik, s mi nem az emberi méltósághoz  való
    alapjogból?
    E  kérdés  megválaszolásához az Alkotmánybíróság áttekintette
    az eddigi gyakorlatát:
    Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdését
    értelmező  8/1990. (IV. 23.) AB határozatában (ABH 1990,  42)
    az   emberi   méltóságból   való   jogból,   mint   általános
    személyiségi jogból új alapjogot, a rendelkezéshez való jogot
    vezette le. Ugyanebben a határozatában azt is kimondta,  hogy
    az   emberi  méltósághoz  való  jog  tartalmilag  azonos   az
    általános  személyiségi  joggal.  Az  általános  személyiségi
    jogot  további  részelemeire bontotta, a személyiség  jogilag
    (alkotmányjogilag) releváns formáit, létformáit  nevesítette;
    ezeket  részben  a  modern  alkotmányok  rendelkezéseiből,  a
    nemzetközi   jogirodalomból,  az  európai  Alkotmánybíróságok
    gyakorlatából  emelte  ki  és  építette  be  a  gyakorlatába.
    Ilyenként  munkálta  ki  a magánélet szabadságához  való  jog
    tartalmát [46/1991. (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991,  211.],
    másrészt  a  személyiségi  jog releváns  megnyilvánulásaiból,
    aspektusaiból konkrét egyedi jogokat olvasztott ki.  [Pl.  az
    önazonossághoz,  önrendelkezéshez  való  jogból   a   vérségi
    származás  kiderítésének  a  jogát  57/1991.  (XI.   8.)   AB
    határozat, ABH 1991. 272.].
    Az    Alkotmánybíróság   a   személyiségi    jogok    további
    megbontásával újabb “rész” jogokig is eljutott.  Így  pl.  az
    önrendelkezési   (rendelkezési)   jogból   a    házasságkötés
    szabadságának  jogát [22/1992. (IV. l0.)  AB  határozat,  ABH
    1992.   122.],   a  fél  perbeli  részvételével   kapcsolatos
    rendelkezési jogot [9/1992. (I. 30.) AB határozat, ABH  1992,
    59;  1/1994.  (I.  7.)  AB  határozat;  (ABH  1994,  29.],  a
    pernyertességből folyó rendelkezési jogot [4/1998. (III.  1.)
    AB  határozat,  ABH 1998, 71.] vezette le. Az  önazonossághoz
    (személyi  integritáshoz)  való jogból  a  vérségi  származás
    kiderítéséhez való jogot [57/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH
    1991,  272]az  általános  cselekvési  szabadságból  pedig   a
    sportolók  versenyzéshez való jogát [27/1990.  (XI.  22.)  AB
    határozat,  ABH  1990,  187.] és  a  jogügyletek  létrehozása
    szabadságának  és a művészeti alkotáshoz való hozzáférhetőség
    jogát  [24/1996.  (VI.  25.) AB határozat,  ABH  1996,  107.]
    deriválta.

    6.  A  névjog  legalább két személyiségi  joghoz  kapcsolódik
    szervesen: az önazonossághoz és a magánszférához való joghoz.
    A névjog ezáltal önálló – nevesített alapvető jogként – része
    az általános személyiségi jognak.
    Az  Alkotmánybíróságnak  a  nem vagyoni  kár  szabályozásának
    alkotmányi  vizsgálata  tárgyában  hozott  határozatából   is
    következik a névjog önálló, alapvető jogkénti elismerése: “ a
    személy  általános  személyiségi joggal védett  meghatározott
    dimenzióit  illetően sem nyugodhat tehát  a  jogok  elosztása
    olyan    szempontokon,    amelyek   a    személyeket,    mint
    tulajdonosokat,  mint  vagyoni  jog  alanyait,  mint  névvel,
    küllemmel,  személyes adatokkal, nem nevesített  személyiségi
    jogokkal   stb.   rendelkező  személyeket   nem   egyenlőként
    kezelik.”  [34/1992. (VI. 1.) AB határozat,  ABH  1992,  192,
    197].
    A “névvel rendelkezés” tehát a személy általános személyiségi
    joggal   védett   dimenziói  közé  tartozik,   ami   úgy   is
    értelmezhető,   hogy  a  névjog  alapvető   jogot   megillető
    alkotmányi védelem alatt áll. [Közelebbről: az Alkotmány 8. §
    (1) és 8. § (2) bekezdéseinek tartalma az irányadó.]
    Az  Alkotmánybíróság a 64/1991. (XII. 17.)  AB  határozatában
    foglaltak  szerint  (ABH  1991, 297,  308,  312.)  az  emberi
    méltósághoz való jog csak az emberi státus meghatározójaként,
    az   élethez  való  joggal  fennálló  egységben  abszolút  és
    korlátozhatatlan.   Anyajog   mivoltából   levezetett   egyes
    részjogai,  mint  pl. az önrendelkezéshez, az  önazonossághoz
    való  jog  azonban  az Alkotmány 8. § (2)  bekezdése  szerint
    bármely  más alapjoghoz hasonlóan korlátozhatók. (879/B/1992.
    AB határozat, ABH 1996, 397, 401.)

    7. A névjogot tehát – a fenti elvi alapok felhasználásával  –
    alkotóelemeire  kell bontani, s összetevő  elemeit  egyenként
    kell minősíteni aszerint, hogy azokra az alapjogi korlátozást
    milyen mélységben és súllyal kell alkalmazni.
    A  fentiekben  ezt tette az Alkotmánybíróság  azzal,  hogy  a
    névjog  egyik  összetevő  elemét, a saját  névhez,  illetőleg
    annak  viseléséhez  való jogot, mint  alapvető  emberi  jogot
    korlátozhatatlan   jogként,   más   elemeit   (mint   pl.   a
    névválasztás,   névváltoztatás,   névmódosítás)   pedig    az
    Alkotmány  8. § (2) bekezdése szerint korlátozható  jogokként
    definiálta.

    Az  Alkotmánybíróság  a  fenti követelmények  és  kritériumok
    figyelembevételével  végezte  el  a  beérkezett   indítványok
    alkotmányossági vizsgálatát.

                                 IV.
                                 
    1.  A névjog és annak egyes elemeinek minősítéséből kiindulva
    az   Alkotmánybíróságnak  mindenekelőtt  az  adott   tárgykör
    szabályozási  szintjét kifogásoló indítványokra kell  választ
    adnia.
    Ez utóbbiak két vonatkozásban is megfogalmazódtak: egyrészt a
    törvényerejű rendeleti szintű szabályozást érintő, másrészt a
    minisztertanácsi   és   belügyminiszteri   rendeleti   szintű
    szabályozással szemben. Az indítványozók mindkét  tekintetben
    a törvényi szintű rendezést sürgetik.
    Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata   a   törvényerejű
    rendeletet a törvénnyel azonos szintű szabályozásként  ismeri
    el [7/1994. (II. 18.) AB határozat, ABH 1994, 68, 71.], sőt a
    20/1994.  (IV. 16.) AB határozatában expressis verbis  ki  is
    mondta  azt, hogy "... a hatályos törvényerejű rendeletek  az
    Alkotmány   8.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásában  törvénynek
    minősülnek". (ABH 1994, 106, 112.)
    Az  Alkotmánybíróság ennek megfelelően elutasította az  adott
    tárgykör   törvényerejű   rendeleti  szintű   szabályozásának
    alkotmányellenességét állító indítványt.
    Azokra az indítványokra, amelyek az Mtr. 1. §-ának és a  Bmr.
    4.   és  5.  §-ának  jogforrási  szintjét  kifogásolják,   az
    Alkotmánybíróság  ezek tartalmi vizsgálata  során  (IV.  2.5.
    pont) ad választ.

    Áttételesen   jogforrástani  összefüggéseket  érint   az   az
    indítványozói észrevétel is, amely szerint az ún.  "Ladó-féle
    Utónévkönyv"   –   nem  jogszabályként   –   tartalmazza   az
    anyakönyvezhető  neveket. Az Atvr.  27.  §  (4)  bekezdésében
    erről  a  következő  olvasható: "... Anyakönyvezni  a  szülők
    által meghatározott sorrendben legfeljebb két – ha jogszabály
    másként   nem   rendelkezik   –  a  nemzetiségi   utónevekkel
    kiegészített Magyar Utónévkönyvbe felvett, a gyermek  nemének
    megfelelő utónevet szabad...". A Magyar Utónévkönyv  jelenleg
    tehát – az Atvr. szövegéből kitűnően – fontos része az Atvr.-
    nek, e könyv figyelembevétele nélkül az ma gyakorlatilag  nem
    hajtható  végre. A névválasztás, névváltoztatás, névmódosítás
    a  szükségesség és arányosság tesztje alkalmazásával –  állam
    által  –  korlátozható jog. E korlátozás pedig –  alkotmányos
    elvárásokat  nem  sértő  módon –  tárgyiasulhat  külön  könyv
    figyelembeveendőségének elrendelésében is. Jelen  esetben  ez
    történt,  s  ez  nem  minősíthető az állam részéről  alapvető
    jogot   sértő   korlátozásnak.  Az   Alkotmánybíróság   ennek
    megfelelően  e  részében  elutasította  az  indítványt,  azaz
    pusztán   azt   a  körülményt,  hogy  az  Atvr.   Utónévkönyv
    figyelembevételét     rendeli     el,     nem      tekintette
    alkotmányellenesnek, s ezért megsemmisítendőnek sem az  Atvr.
    27. § (4) bekezdését.

    2.  Az indítványok többsége tartalmi kérdések tárgyában  kéri
    az  Alkotmánybíróság  döntését. Ezek közös  alapja  az,  hogy
    mindenkinek  a személyiségéhez szorosan kapcsolódó  joga  azt
    eldönteni, hogy milyen nevet kíván viselni, ezért  nem  lehet
    azt  a  belügyminiszter tetszésétől függővé  tenni.  Jóllehet
    egyetértenek az indítványozók azzal, hogy a családi  név  nem
    változtatható   meg  történelmi  névre,  az  ezen   túlmutató
    korlátozásokat,  valamint az engedélyezésre  utalást  azonban
    már  alkotmányossági szempontból nem tartják  elfogadhatónak.
    Alkotmánysértőnek    ítélik    mindezeken     túlmenően     a
    névváltoztatás útján nyert név megváltoztatásának a  tiltását
    is,   illetve   annak   csak   kivételes   esetekre   történő
    korlátozását.  E  felfogás szerint  a  név  megváltoztatására
    vonatkozó jog az állampolgárokat nem csak egyetlen alkalommal
    illeti   meg,  hanem  mindannyiszor,  ahányszor  azzal   élni
    kívánnak.   Az   indítványok  mind   a   családi,   mind   az
    utónévviselés- és változtatás jelenlegi rendjét kifogásolják,
    beleértve  azt  a  korlátozást is, hogy azok  csak  egytagúak
    lehetnek.

    2.1.    Az    Alkotmánybíróság   az   indítványok   tartalmi-
    alkotmányossági   vizsgálatakor   a   névhez   fűződő   jogok
    társadalmi-történelmi determináltságából indul ki, amely –  a
    fentebb  írtak szerint – eligazítást nyújthat a névjog  egyes
    összetevő  elemeinél  az  egyéni  és  a  közérdek   (azaz   a
    magánszféra  és  az állami szabályozhatóság)  határvonalainak
    kijelöléséhez is.
    Mindehhez elengedhetetlenül fontos a történelmi előzmények és
    társadalmi tradíciók rövid áttekintése:
    Mind  a  névjog kialakulása, mind annak jogi védelemben  való
    részesítése  a jogban viszonylag kései termék. A  jogfejlődés
    már  régóta ismeri a szimbolikus jelek fontosságát, ahogy azt
    a  címerjog  kialakulása is mutatja, ám e  megkülönböztetések
    eleinte  nem  az egyes emberre, az élő személyre vonatkoztak,
    hanem  inkább  azt voltak hivatva kifejezni, hogy  ki  milyen
    közösség  vagy csoport tagja. Maga a névhasználat is  eleinte
    ezen  az  úton  halad,  s kezdetben a név  hivatalosan  is  a
    nagycsalád,   vagy  a  nemzetség  megkülönböztető   jelzésére
    szolgált. Lényegében ugyanilyen szerepet játszottak  bizonyos
    ruhaviseleti  szabályok  és szokások  is,  amelyek  az  egyes
    embernek az adott társadalmon belüli bizonyos réteghez,  azon
    belül  pedig bizonyos korosztályhoz való tartozását jelezték,
    s nem az egyes ember identitását hangsúlyozták. A csoportokon
    belül  az  egyes egyed megkülönböztetésére voltak  hivatottak
    viszont  a  kialakuló ún. keresztnevek, illetve  a  gúny-  és
    ragadványnevek.  Elsősorban  – öröklési  jogi  okokból  –  az
    említett  két  csoportból  az elsőnek,  tehát  a  közösséget,
    csoportot megkülönböztető névnek volt jogi relevanciája.
    A polgári kor az egyént, mint tulajdonost is fokozottan
    előtérbe állította, amely azután szükségszerű alapjává lett
    egy modern felfogású névjog és névhasználati jog
    kialakulásának is, az egyes egyedek feltétlen és megbízható
    megkülönböztetésének.
    Elősegítette  a  ma  ismert nevek –  családi  név  és  utónév
    együttese  – megjelenését a modernkori állami (és más  egyéb)
    adminisztrációk   kialakulása.   Már   a   késő   feudalizmus
    abszolutista  állama,  de különösen  az  ezt  követő  polgári
    korszak   államgépezete  számára  szükséges  volt  az   állam
    alattvalóinak,  majd  polgárainak  a  számbavétele  mind   az
    adózás,  mind  a katonaállítás, mind az iskoláztatás  és  más
    állami  feladatok  hatékony ellátása  végett,  nemkülönben  a
    vallásfelekezetek nyilvántartásai is ezt követelték meg.
    Alapvetően tehát a XVIII. században felgyorsuló államfejlődés
    eredménye  a  családi név és az utónév együttese.  E  korszak
    abszolutizmusba  hajló államapparátusa számára  egyre  inkább
    kormányzási  axiómává vált az alattvalókra, azok viszonyainak
    a  megismerésére vonatkozó igény. Nem véletlenül e  században
    kezdődnek  meg  az  első  “regnicoláris  conscriptiók”,  azaz
    országos összeírások is.
    A  mindennapi  életben  azonban – mindezektől  függetlenül  –
    tovább él a színes, elődöktől áthagyományozódott névadási  és
    névviselési  szokás, ahol változatlanul  fontos  szerepe  van
    vidékenként  a nagycsaládi együttélés huzamosabb fennmaradása
    miatt   a   családi  név  mellett  az  utóneveknek  (korabeli
    szóhasználattal  élve:  keresztneveknek),  illetve  különféle
    ragadványneveknek.

    A  fentiekből is következik, hogy a nevet az emberek adják, a
    név  az  élő  emberé,  s az állam ebbe  csak  a  regisztrálás
    igényével  és  szintjén  szólhat  bele,  s  ennek  során   is
    kénytelen  igazodni  a mindenkori (társadalmi)  viszonyokhoz.
    Egyenesen   következik  ebből  az  is,  hogy   az   állam   a
    regisztrálandó  név lényeges tartalmát nem határozhatja  meg.
    Azaz:  a névjog tulajdonképpeni tartalmát formálisan az egyes
    ember,  tényleges  tartalmát viszont a  társadalmi  szokások,
    konvenciók  és vallási hagyományok határozzák  meg,  amit  az
    állam   –  mint  közhitelességű  bejegyzésekre  feljogosított
    anyakönyvi szervezettel rendelkező – csak regisztrálhat.
    Mindemellett  hangsúlyozza  azonban  az  Alkotmánybíróság:  a
    “névjogot”  nem  kezeli egészében abszolút  érvényűnek,  azaz
    annak  valamennyi alkotóelemét egyaránt minden  korlátozástól
    (korlátozhatóságtól) mentesnek.
    Van  ugyanakkor a névjog körében – a III. rész  4.  pontjában
    írtak  szerint  –  az egyén autonómiájának, önrendelkezésének
    egy olyan, mindenki más rendelkezése alól kivont magva, amely
    az  egyes  ember “érinthetetlen” lényegét, a saját névhez  és
    annak  viseléséhez  való jog biztosítása  útján  van  hivatva
    kifejezésre juttatni. A lényeges tartalom itt valójában  maga
    a  saját névhez, illetőleg annak viseléséhez fűződő jog. Erre
    tekintettel  a  saját  névhez és annak viseléséhez  való  jog
    tekintetében  semmilyen  indokból  sem  fogadható  el  állami
    korlátozás   és   nem   is  lenne  az  összeegyeztethető   az
    Alkotmánnyal.   Sem   kényelmi   szempont,   sem    egyébként
    áthidalható technikai nehézség nem szolgálhat alapul  itt  az
    állami   korlátozáshoz.   Az  államnak   erre   a   területre
    “végszükségben”  sincs beavatkozási joga. Ugyanakkor  viszont
    alapvető kötelessége e jogoknak mások által való megsértését,
    illetve  ezekbe  bármilyen  beavatkozást  megtiltani,   s   a
    sérelmet  szenvedőt  megvédeni. Ezen a  területen  az  állami
    jelenlét  elsősorban  abban nyilvánul  meg,  hogy  a  védelem
    biztosítása  érdekében  az állam közhitelűen  regisztrálja  a
    névvel    összefüggő   tényeket.   Az   állami    szabályozás
    (korlátozás)  nem vonatkozhat e tekintetben  az  alapjog  [az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdése szóhasználatában: alapvető  jog]
    érinthetetlen      lényegére      (alapvetően      társadalmi
    meghatározottságára).  [20/1990. (X. 4.)  AB  határozat,  ABH
    1990, 69, 71; 7/1991. (II. 28.) AB határozat,. ABH 1991,  22,
    25.]
    Az  Alkotmánybíróság mindezekre tekintettel  megállapítja:  a
    személyiség természetes léte az államtól független, így  jogi
    léte  sem engedi meg, hogy – az érintettek akaratát figyelmen
    kívül   hagyva  –  az  állam  (mint  külső  fél)   mindenféle
    korlátozás   nélkül   határozza   meg   a   névjog   említett
    aspektusának jogi érvényesíthetőségét és lényeges tartalmát.

    2.2.  A  szabad névválasztás és névváltoztatás,  névmódosítás
    joga is (a névjog részeként) a személy elkülönülését szolgáló
    személyiségi  jog, amely – hasonlóképpen a  fentiekhez  –  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdése alapján, az önrendelkezési  jog
    részeként  az Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti  alapvető
    jogot  megillető  védelmet kaphat  –,  s  ilyenként  törvényi
    szintű szabályozást kíván.
    “Az  állampolgárok  alapvető  joga  és  kötelességei  körében
    törvényben  kell  szabályozni különösen ...  az  öröklést,  a
    személyhez  és  a  szellemi  alkotáshoz  fűződő  jogokat   és
    kötelességeket.” (Jat. 5. § f) pont.)
    Az  állam  a  személyhez  fűződő jogok törvényi  szabályozása
    során   köteles   –   a   szükségesség   és   az   arányosság
    szempontjainak  figyelembe vételével – e  jogoknak  is  mások
    által való megsértését, illetve beavatkozását megtiltani, s a
    sérelmet   elszenvedőt  megvédeni.  Minthogy  a  személyiségi
    jogokba való beavatkozás általános tilalma az államra  magára
    is érvényes, így e területen is az állami jelenlét csak abban
    nyilvánulhat  meg,  hogy  a  védelem  biztosítása   érdekében
    közhitelűen  regisztrálja  a névjoggal  összefüggő  tényeket.
    Kérdéses  lehet azonban, hogy miként juttathatja  kifejezésre
    az  állam a névjoggal összefüggő tények regisztrációja  során
    az  Alkotmány  8.  §  (1) bekezdésében is  rögzített  védelmi
    kötelezettségét. Pusztán passzív résztvevője-e az eljárásnak,
    vagy  olyan  aktív  szereplő-e, aki maga is  közreműködhet  a
    hatékony    védelem    és   garanciarendszer    feltételeinek
    megteremtésében.
    Az  állami garanciák súlya itt eltérő aszerint, hogy az állam
    a  nyilvántartott  (regisztrált) nevek  védelmét  igyekszik-e
    megoldani,   illetőleg  a  névjog  ezen  kívüli  vetületeinek
    törvényi  szabályozását  végzi-e  el.  Az  előbbi  esetben  –
    alapvető  jogot megillető védelmet élvező névjogi  vetületről
    lévén szó – az államnak nem áll módjában szabadon beavatkozni
    az  egyének magánszférájába. Minden kétséget kizáróan ebbe  a
    körbe tartozik a saját névhez és annak viseléséhez való  jog.
    Ugyanakkor  viszont a név választásához, a  névváltoztatáshoz
    és  a  névmódosításhoz való jog esetében szélesebb az  állami
    beavatkozás lehetősége annak ellenére, hogy e névjogi  elemek
    is   az   Alkotmány  8.  §-ának  védelme  alatt   állnak.   E
    beavatkozást    okkal    alapozhatja    meg    a    közhitelű
    nyilvántartások   felfektetésének   egységességéhez   és    a
    jogbiztonsághoz fűződő (köz)érdek, amely pl. a családi és  az
    utónevek eltérő kezelését is eredményezheti.
    Nem  jár  tehát el alkotmányellenesen az állam  akkor,  ha  a
    feltételek  és korlátok meghatározása során ez utóbbi  körben
    (azaz  a névválasztás és a névváltoztatás tekintetében) külön
    kezeli  a  családi  és  az  utóneveket,  s  a  közérdekűségre
    tekintettel abból indul ki, hogy a családi nevek felett a név
    viselője  sem  rendelkezik olyan szabadon,  mint  például  az
    utónevekkel.    A    családi   név   választásánál    és    a
    névváltoztatásnál, névmódosításnál például  nem  szükségszerű
    és  aránytalan (végső soron emberi méltóságot sértő) az olyan
    állami  szabályozás,  amely  elutasítja  a  kérelmező   (akár
    tetszőleges  számú) névváltoztatási, névmódosítási  kérelmét.
    Az  állam e korlátozása nyilvánvalóan azt a közérdeket fejezi
    ki,   hogy   a   tetszőlegesen  szabad  számú,   teljesen   a
    magánszemély  uralma  alatt  álló  családi  név   választása,
    változtatása  és  módosítása ne vezethessen  el  addig,  hogy
    valaki kibújhasson kötelezettségeinek a teljesítése alól (pl.
    eltűnjön    az    adósnévjegyzékről),    illetőleg    bűnügyi
    nyilvántartásban szereplő személy esetében reálisan  számolni
    kelljen eljárási-azonosítási nehézségekkel.
    Az  állam  joga,  de egyben felelőssége is olyan  –  törvényi
    szintű  –  szabályozás kialakítása, amely egyidejűleg  teremt
    módot  a  névjog említett elemeiben kifejezésre jutó alapvető
    személyiségi  (önrendelkezési)  jog  kiteljesítésére,  de  az
    alkotmányos  kereteket tiszteletben tartó – egységességet  és
    jogbiztonságot érvényre juttató – szabályozásra is. Nem  lépi
    át  ezt  a  keretet  az,  ha az állam operál  –  főképpen  az
    utónévadás,     illetve     utónév-változtatás,     módosítás
    szabályainak meghatározásánál – a "fontos ok" vagy  a  "valós
    indok"  kategóriáival,  főleg ha ezek  közelebbi  mibenlétére
    utalásokat is tesz.

    Az    Alkotmánybíróság    e   "korlátozhatóság"    határainak
    kijelöléséhez    áttekintette    a    fontosabb    nemzetközi
    tapasztalatokat.
    Ausztriában   "komoly  ok"-nak  számít  az,  hogy   az   első
    választott  utónév "használható" és olyan legyen,  amely  nem
    árthat   a   gyermek  érdekeinek  (§  21.  Abs.  2.  Pst.G.);
    Belgiumban  sem  családi,  sem utónevek  nem  jegyezhetők  be
    akkor, ha azok "zavart keltenek", illetőleg a gyermeknek vagy
    másoknak   ártanak.  (Cc.  art.  216.,  §  1./L.  14-7-1976);
    Franciaországban  sem választhatnak a szülők  a  gyermeküknek
    olyan   utónevet,  amely  önmagában  vagy  a  családi  névhez
    kapcsolva   nyilvánvalóan   ellentétes   lenne   a    gyermek
    érdekeivel, valamint, ha az mások családi nevének  bitorlását
    eredményezné (Art. 57 Cc -L 93-2208-01-1993);
    Görögországban csak akkor változtatható meg az utónév, ha  az
    a   viselőjének   a   jogi  vagy  társadalmi   kapcsolataiban
    nehézséget okoz (N. 2130/1993. 8. cikk), feltétel továbbá  az
    is, hogy a kért utónév ne legyen ellentétes a "jó erkölccsel"
    sem;   Hollandiában  is  megtagadja  az  anyakönyvvezető   az
    utónévadást  akkor,  ha  az illetlen  hangzású,  vagy  azonos
    valamely létező családnévvel (kivétel utóbbi alól az az eset,
    amikor  a családnév utónévként is használatos) (BW. 1. kötet,
    4.  cikk); a Német Szövetségi Köztársaságban az olyan családi
    nevek  megváltoztatására  van  mód,  amelyek  taszítóan  vagy
    nevetségesen  csengenek,  amelyek alkalmat  adnak  kétértelmű
    vagy  méltatlan  szójátékokra. Mindezeken  túlmenően  viszont
    "fontos okból" megtagadható akár a kért családi név is,  így:
    a  név  a kérelmező környezetében gyakran előfordul, s emiatt
    felidézi  az összetévesztés veszélyét; nehézkes leírni,  vagy
    kiejteni, szorosan összekapcsolódik bűncselekménnyel. A német
    szabályozásból  ugyanakkor egyértelműen  kitetszik,  hogy  az
    utónév megtartásához már kisebb közérdek fűződik. A PstG. 70.
    §-a  szerint olyan megnevezések, amelyek lényegük szerint nem
    utónevek,  nem  választhatók. A joggyakorlat szerint  fiúknak
    csak férfinév, a lányoknak csak női név adható (§ 262 DA). Ez
    alól kivétel a Mária név, ez ugyanis kiegészítő utónévként  –
    egy  férfinévvel  együtt – fiúknak is adható (BVEwGE-31-kötet
    130. old).

    Olaszországban is tilos komikus hangzású neveket adni  (AStC,
    72. cikk), de Portugáliában sem hagyhat az utónév kétséget  a
    gyermek neme felől, s nem tartalmazhat politikai utalást sem,
    nem   téveszthető   össze  fantázianevekkel,  családnevekkel,
    illetve  tárgyakat,  állatokat  vagy  tulajdonságokat  jelölő
    nevekkel,  hacsak  azt a portugál névtan nem  ismeri  gyakori
    utónévként [CRC 128. (2, 3, és 4), valamint 130. (3) cikkei].
    Spanyolországban  is elutasítják az extravagáns,  nevetséges,
    illetlen vagy szubverzív utó-, családi- és álneveket. A  jogi
    szabályozás ugyancsak tiltja több mint két egyszerű vagy több
    mint  egy  összetett utónév adását, de az olyanét  is,  amely
    zavart kelthetne az adott személy neme tekintetében (art.  54
    LRC. /1977/, 192 RRC /1977/, R. 2-7-1980.) Svájcban sem lehet
    olyan  utónevet  adni, amely megbotránkoztató  vagy  képtelen
    hangzású,  amely  nyilvánvalóan  ellentétes  a  gyermek  vagy
    harmadik  személy érdekeivel, de olyanokat sem,  amelyek  nem
    utalnak  egyértelműen a gyermek nemére. (OEC.  69.  cikk);  a
    török  népességi  törvény 16. cikke a nemzeti  kultúrával,  a
    közillemmel,   a   közerkölccsel,  vagy   a   jogszabályokkal
    összeegyeztethetetlen utónév adását tiltja.
    Az  Emberi  Jogok  Európai Bíróságának egyik 1996-ban  hozott
    ítélete (Eur. Court H.R., Case of Guillot v. France, judgment
    of   24   October  1996),  az  1993.  évi  XXXI.   törvénnyel
    kihirdetett, az 1950. november 4-én Rómában kelt,  az  emberi
    jogok   és   az  alapvető  szabadságjogok  védelméről   szóló
    egyezmény  8.  cikkével  kapcsolatban  tisztázta  az   állami
    beavatkozás határait:
    Az Egyezmény 8. cikke szerint:
    “1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét,
    lakását és levelezését tiszteletben tartsák.
    2.   E   jog   gyakorlásába   hatóság   csak   a   törvényben
    meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor  az  egy
    demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság,
    vagy  az  ország  gazdasági jóléte érdekében,  zavargás  vagy
    bűncselekmény megelőzése, a közegészségügy vagy az  erkölcsök
    védelme,  avagy  mások  jogainak  és  szabadságainak  védelme
    érdekében szükséges.”
    Az Ítélet rendelkező része szerint:
    “Nem  sérti az Egyezmény 8. cikkét (a magán- és családi  élet
    tiszteletben  tartásához való jog), hogy  az  anyakönyvvezető
    megtagadta  a  szülők által választott,  a  névadásról  szóló
    törvény   szerint  használatos  regiszterekben  nem  szereplő
    keresztnév  anyakönyvezését, majd  bírói  határozattal  ennek
    jóváhagyása,   mivel   az  eljáró  hatóságok   a   másodlagos
    kérelemnek helyt adtak és a kiválasztott keresztnevet  –  bár
    eltérő  formában – anyakönyvezték. Mindemellett a gyermek  az
    eredetileg    választott   nevet   korlátlanul   használhatja
    magánjellegű kapcsolataiban.”

    2.3.  Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az állam  –  a
    névválasztás, a névváltoztatás és a névmódosítás tekintetében
    –  alkotmányos kereteket és korlátokat tisztelő  feltételeket
    állapíthat meg. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állam  ne
    lenne  köteles  egyidejűleg  azon  is  munkálkodni,  hogy   a
    névválasztásban,  a  névváltoztatásban és  a  névmódosításban
    megnyilvánuló  személyhez  fűződő  jog  kiteljesedéséhez   is
    minden   lehetséges  módon  –  pl.  a  névválaszték   állandó
    bővítésével  – megteremtse a feltételeket. Kielégíti  ezt  az
    elvárást  az,  ha  az állam egy tartalmában állandóan  bővülő
    névjegyzék   (esetünkben:  Magyar  Utónévkönyv)  alkalmazását
    rendeli  el. Azaz: az Atvr. 27. § (4) bekezdésének  “felvett”
    szóhasználata semmiképpen nem jelenti azt, hogy a  névjegyzék
    egyszer és mindenkorra érvényes névkatalógust tartalmazna.

    2.4.   Az   Alkotmánybíróság   hangsúlyozza:   a   közérdeket
    kifejezésre  juttató  egységesség és  a  jogbiztonság  elvére
    figyelemmel  önmagában nem minősíthető alkotmányellenesnek  a
    névválasztás, a névváltoztatás és a névmódosítás tekintetében
    az  állam szabályozási joga. Az állami beavatkozás csak akkor
    sérti    a    név   viselőjének   identitását,   rendelkezési
    szabadságát,  s  mindezeken keresztül az  emberi  méltósághoz
    való  jogát,  ha az nem szükséges és a beavatkozással  elérni
    kívánt célhoz képest aránytalan jogsérelmet okoz.
    A   törvényalkotónak  e  tekintetben  is   egyidejűleg   kell
    alkotmányos követelményeket kielégítő korszerű szabályozással
    reális  esélyt  biztosítania a személyhez fűződő  jog  részét
    képező     névviselési     és    névváltoztatási     kérelmek
    teljesíthetőségére és az egységes, biztonságos, megbízható és
    kiszámítható állami nyilvántartási rendszer megteremtésére.

    2.5.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a  névviseléssel  és
    névváltoztatással   kapcsolatos  érdemi   kérdések   –   akár
    megváltozott tartalommal – sem szabályozhatóak az Mtr.-ben és
    Bmr.-ben, de ugyanígy az Atvr. Vhr.-ben sem.
    Az  Mtr.  1.  §-a,  a BMr. 4. és 5. §-ai olyan  engedélyezési
    jogköröket  tartalmaznak,  amelyek  nem  választhatók  el   a
    személyhez fűződő jogoktól és kötelességektől, mely  utóbbiak
    pedig  –  a Jat. 5. §-a értelmében az állampolgárok  alapvető
    jogai és kötelességei körében vizsgálandók. Ilyenekként pedig
    azokat “törvényben kell szabályozni.”
    Az  Alkotmánybíróság erre figyelemmel megsemmisítette az Mtr.
    1. §-át, valamint a Bmr. 4. és 5. §-át, ugyanakkor e szempont
    alapulvételével nem találta alkotmánysértőnek a Bmr 1.  §-át,
    amelynek   értelmében:   "A   név   megváltoztatása    iránti
    kérelemben... elő kell adni azokat a körülményeket, amelyek a
    névváltoztatást indokolják." Ez utóbbi ugyanis olyan eljárási-
    technikai  rendelkezés, amely nincs szoros  összefüggésben  a
    személyhez fűződő jogok és kötelességek lényeges tartalmával.
    Az   Alkotmánybíróság  alkotmányellenesnek   minősítette   és
    megsemmisítette  az Atvr.Vhr. 48. § (3) bekezdésében  foglalt
    rendelkezést   is,  éspedig  két  okból  is:  egyrészt   arra
    figyelemmel,  hogy  az indítványozó felmenőitől  “örökölt”  –
    anyakönyvezett- neve szigorú alapjogi védelem alatt áll, s ez
    a  védelem az indítványozót az állammal szemben is megilleti;
    másrészt  amiatt, mivel alacsonyabb szintű jogszabály  [Atvr.
    Vhr.  48. § (3) bekezdése] ütközik magasabb szintű jogszabály
    [Atvr.  31.  §  (1)  bekezdése]  rendelkezésébe.  A  vizsgált
    esetben  nyilvánvaló  ugyanis,  hogy  az  Atvr.  31.  §   (1)
    bekezdésének  egésze áll alkotmányos védelem alatt,  amelynek
    korlátozására  (így a betűjelzés sorrendi alkalmazására)  sem
    kapott felhatalmazást az államtitkár. Az Atvr. Vhr. 48. § (3)
    bekezdése  tehát alkotmányellenes módon állapítja  meg  –  az
    Atvr. 31. §-ával összefüggésben – a betűjelzés sorrendiségére
    vonatkozó  szabályt.  Ennek  következménye  adott  esetben  a
    névviselési  jog  alkotmányellenes  korlátozása  lett,  mivel
    továbbhatásában  azoknak a neveknek a  megváltoztatásával  is
    együtt  járt,  amelyeknél  a  megkülönböztetés  a  felmenőket
    illetően korábban, iratokkal igazolhatóan a családi név  után
    került anyakönyvezésre.
    A  betűjelzés sorrendi megállapításával a vizsgált esetben  a
    kérelmező számára teljesen idegen, nem is a családját  és  őt
    magát  azonosító  név  jött létre. A  más  sorrend  új  nevet
    keletkeztetett,  amely  már  nem  képes  arra  sem,  hogy   a
    felmenőkkel való kapcsolatot érzékeltesse. A vizsgált esetben
    az  Atvr.  és az Atvr. Vhr. közötti ütközés eredményeként  az
    indítványozótól   gyakorlatilag  a  saját   nevét   –   annak
    beleegyezése  nélkül  –  elvették,  és  az  állam   őt   arra
    kényszerítette, hogy az ő általa meghatározott nevet viselje.
    Márpedig  a saját névhez és annak viseléséhez minden embernek
    joga van: az, mint az önazonossághoz való jog alapvető jog, a
    születéssel keletkező elidegeníthetetlen emberi jog, amely az
    állam által elvonhatatlan és – lényeges tartalmát tekintve  –
    korlátozhatatlan.  A  jelen  esetben  viszont  az   állam   a
    regisztrálandó tény lényeges tartalmát maga határozta meg.
    Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság –  mint  alapvető  jog
    sérelmét  előidéző rendelkezést – az Atvr.  Vhr.  48.  §  (3)
    bekezdését megsemmisítette.

    2.6.  Az  egyik indítványozó az Atvr. 27. § (4)  bekezdésében
    foglalt  azt  a  rendelkezést is alkotmányellenesnek  tartja,
    amely  a  magyar  származású magyar  és  a  magukat  valamely
    nemzetiséghez  valló  magyar  állampolgárok  névválasztásának
    rendje között tesz különbséget. Álláspontja szerint itt olyan
    ellentmondás található, amelyet a jogalkalmazás is  csak  úgy
    tud  feloldani, hogy gyakorlatilag nem alkalmazzák az idézett
    rendelkezésben foglaltakat.
    A  Nek.  tv.  12. §-ának (1) bekezdése a nemzeti  és  etnikai
    kisebbségek számára “szabad” névválasztást biztosít,  míg  az
    Atvr.   27.  §  (4)  bekezdése  a  “nemzetiségnek  megfelelő”
    kifejezést  használja. A Nek. tv. értelmében  a  kisebbséghez
    tartozó  személynek  joga van a saját és gyermeke  utónevének
    “szabad”  megválasztásához, családi és utónevének  anyanyelve
    szabályai   szerinti   anyakönyveztetéséhez   és   annak    –
    jogszabályban  meghatározott  keretek  között   –   hivatalos
    okmányokban való feltüntetéséhez. Az anyakönyvvezető a  nevet
    a választott formában anyakönyvezi.

    Kétségkívül  megállapítható,  hogy  az  Atvr.   27.   §   (4)
    bekezdésében   írt,   “nemzetiségnek  megfelelő”   kifejezés,
    illetőleg  a  Nek. tv. 12. § (1) bekezdésében  megfogalmazott
    “szabad” kifejezés nem ugyanazt a tartalmat fedi. Nyilvánvaló
    ugyanis,  hogy  a  “szabad”  névválasztás  szélesebb  mozgási
    lehetőséget   biztosít  annál,  mint  amit  a  “nemzetiségnek
    megfelelő”  kitétel határol körül. A két törvényi rendelkezés
    között   tehát   kollízió  feszül,  amelynek  alkotmányossága
    feltétlenül vizsgálatot érdemel.
    “Az   Alkotmánybíróság  elvi  éllel  mutat  rá   arra,   hogy
    meghatározott életviszonyok, illetőleg tényállások ellentétes
    –   vagy  az  értelmezéstől  függően  ellentétes  –  törvényi
    rendezése  önmagában  nem  jelent  alkotmányellenességet.  Az
    ilyen rendelkezés alkotmányellenessé csak akkor válik, ha  az
    egyben az Alkotmány valamely rendelkezésének a sérelmével  is
    együtt  jár,  vagyis  ha az ellentétes  tartalmú  szabályozás
    anyagi alkotmányellenességhez vezet, ...” [35/1991. (VI. 20.)
    AB határozat, ABH 1991, 175,176.]
    Az   Alkotmány  68.  §  (2)  bekezdése  szerint:  “A   Magyar
    Köztársaság  védelemben  részesíti  a  nemzeti   és   etnikai
    kisebbségeket.    Biztosítja   kollektív   részvételüket    a
    közéletben,    saját    kultúrájuk   ápolását,    anyanyelvük
    használatát,  az  anyanyelvű oktatást, a saját  nyelven  való
    névhasználat    jogát.”   Az   Alkotmány    e    rendelkezése
    nyilvánvalóvá  teszi,  hogy a magukat valamely  nemzetiséghez
    tartozónak valló magyar állampolgárok (kisebbség) nemzetiségi
    hovatartozásukra  tekintettel  vesznek  részt  a  közéletben,
    ilyenként     ápolják    saját    kultúrájukat,    használják
    anyanyelvüket,   s   ugyancsak  “nemzetiségi”,   (kisebbségi)
    létükhöz  kapcsolódik “a saját nyelven való  névhasználat”-uk
    is.
    A  Nek. tv. 12. § (1) bekezdésében írt az a lehetőség,  amely
    szerint “a kisebbséghez tartozó személynek joga van saját  és
    gyermeke  utónevének szabad megválasztásához”  sem  jelenthet
    tehát  minden  kötöttségtől mentességet, az a “nemzetiségének
    megfelelő” módon értelmezhető és értelmezendő. A kisebbséghez
    tartozó  személyek “szabadsága” tehát nemzetiségi mivoltukhoz
    kapcsolódik,   amelyet   világosan  érzékeltet   az   idézett
    rendelkezés  folytatása  is,  amely  szerint  a  kisebbséghez
    tartozó   személynek  ez  a  joga  “családi   és   utónevének
    anyanyelve  szabályai szerinti anyakönyveztetése”,  illetőleg
    annak  – jogszabályok keretei közötti – hivatalos okmányokban
    való feltüntetése tekintetében áll fenn. A Nek. tv. 12. § (1)
    bekezdésének  ez  a tartalma tehát értelmezéssel  feltárható;
    erre tekintettel az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg  az
    idézett  rendelkezés “szabad” szóhasználatát. E  “szabadság”,
    amely    a    “nemzetiségnek   megfelelő”   keretek    között
    gyakorolható,  nem  áll ellentétben az Alkotmány  68.  §  (2)
    bekezdésében foglaltakkal, ellenkezőleg: törvényértelmezéssel
    abból közvetlenül le is vezethető.
    A  név megválasztásánál tehát mind a magyar származású magyar
    állampolgároknál, mind pedig a nemzetiségű származású  magyar
    állampolgároknál    (kisebbség)    található    bizonyos    –
    alkotmányossági szempontból nem kifogásolható – kötöttség.  E
    kötöttség   lényegi  magva  mindkét  állampolgári  csoportnál
    ugyanaz:  az  adott  nemzetiség (magyar és más  nemzetiségek)
    hagyományai,  szokásai.  A magyar származású  (magukat  annak
    valló)  magyar állampolgárok esetében ennek összefoglalása  a
    Magyar      Utónévkönyvben     található      meg,      amely
    figyelembevételének  Atvr.  27. §  (4)  bekezdésében  történt
    elrendelése  nem  kifogásolható alkotmányossági  szempontból.
    Ebben   találhatók  Magyarországon  a  magyar   nemzetiségnek
    megfelelő   nemzetiségi  utónevek,   ebből   választhatók   a
    “megfelelő  utónevek”.  A  Magyarországon  élő  nemzetiségek,
    illetőleg     nemzetiségi    anyanyelvűek     ugyancsak     a
    “nemzetiségüknek megfelelő” utónevet viselhetik. [Atvr. 27. §
    (4)  bekezdés] Ez utóbbiak névválasztása is csak erre a körre
    korlátozódhat,  nem  viselhetnek  tehát  ők   sem   tetszésük
    szerinti    utónevet.   Nem   áll   fenn   ezért    hátrányos
    megkülönböztetés a magyar származású magyar és a  nemzetiségi
    származású (magukat annak valló) magyar állampolgárok  között
    azon  az  alapon,  hogy  a  magyar  származásúak  kötött,   a
    nemzetiségű  származású magyar állampolgárok  pedig  teljesen
    szabad névválasztási joggal rendelkeznének.
    Az   Alkotmánybíróság  az  erre  alapított  indítványt  ezért
    elutasította.
    Az  Alkotmánybíróság megállapítja: kétségkívül visszaélésekre
    adhat  okot  ugyanakkor az a körülmény, hogy a kisebbségeknek
    nem  kell  igazolniuk  nemzetiségi  hovatartozásukat.  Bár  a
    jogalkotói  szándék  nyilvánvalóan nem  irányult  arra,  hogy
    ezzel  a lehetőséggel az adott nemzetiséghez nem tartozók  is
    éljenek, ezt a szabályozás jelenlegi módja és tartalma mégsem
    zárja  ki. Ennek a szabályozásból eredő, ám mégis a tényleges
    szabályozási  szándékot és akaratot  is  –  adott  esetben  –
    negligálni    képes    gyakorlatnak    a    kialakulását    a
    jog(törvény)alkotás        további        differenciálásával,
    pontosításával az államnak kell megszüntetnie.

    2.7.  Nem minősítette az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek
    az  Atvr.  27.  §  (4) bekezdésének azt a rendelkezését  sem,
    amelynek  értelmében  –  összhangban  a  Atvr.  27.   §   (3)
    bekezdésében   foglaltakkal  –  csak   két   utónevet   lehet
    anyakönyvezni.   Az   állam   ugyanis   a   közérdekre    (az
    egységességre  és a jogbiztonságra figyelemmel) korlátozhatja
    a  választható  utónevek  számát,  azaz  az  adható  utónevek
    számának   meghatározása  nem  tartozik  a   korlátozhatatlan
    alapjogok körébe. Hasonlóképpen ítélte meg az Atvr. 27. § (2)
    bekezdésének  tartalmát  is, amely  szerint  “A  családi  név
    egytagú.  Többtagú családi név akkor viselhető,  ha  annak  a
    szülőnek az anyakönyvi bejegyzése, akinek az érintett személy
    a  nevét viseli, ilyen nevet tartalmaz.” Az Atvr. ugyanis nem
    teszi  eleve  lehetetlenné a többtagú családi név  viselését,
    azt  mindössze  arra az esetre szorítja, amikor  az  érintett
    személy   e  (többtagú)  családi  név  fennálltát  anyakönyvi
    bejegyzéssel  igazolni tudja. Az állam e  korlátozását  kellő
    alappal  indokolja az állami nyilvántartások  egységességéhez
    és a jogbiztonsághoz fűződő közérdek.

    2.8.   Az   Alkotmánybíróság  ugyanakkor  alkotmányellenesnek
    ítélte  az  Atvr.  28.  §  (1)  és  (2)  bekezdésébe  foglalt
    rendelkezéseket, amelyek értelmében: “(1) Az  anyakönyvvezető
    –  a  szülők  kérelmére  – a 14 éven  aluli  kiskorú  személy
    utónevét  egyszer  módosíthatja.  (2)  Ha  a  több  utónévvel
    rendelkező    személy   valamelyik   utónevének   kizárólagos
    viselését  vagy  az utónevek sorrendjének cseréjét  kéri,  az
    alapbejegyzést  az anyakönyvvezető egyszer módosítja  ...”  E
    szigorú és merev szabályozás ugyanis a közvetlenül érintettek
    [az  (1)  bekezdés  értelmében a  “szülők”,  a  (2)  bekezdés
    szerint    “a    több    utónévvel    rendelkező    személy”]
    névváltoztatási  jogát  már  oly mértékben  korlátozza,  hogy
    gyakorlatilag annak rendelkezési jogát is elvonja.  Az  állam
    ilyen mélységű beavatkozása a magánszférába kellő alkotmányos
    indokkal  már  nem támasztható alá. Az államot  –  a  fentiek
    szerint  –  megilleti az a jog, hogy kéttagúra korlátozza  az
    adható  (és  viselhető) utónevek számát; ezt célzó jogalkotói
    szabadsága  azonban nem terjedhet addig, hogy – eltérést  nem
    tűrő   módon  –  mindössze  egy  alkalommal  adjon  módot   a
    módosításra,   illetőleg   valamelyik   utónév    kizárólagos
    viselésére,  vagy  az  utónevek  sorrendjének  cseréjére.  Ez
    esetben  tehát  a kogens szabályozási mód maga  jelent  olyan
    aránytalan  korlátozást, amely kellő  alkotmányos  indokokkal
    már  nem támasztható alá. Méltányolható ugyan itt is az állam
    arra   irányuló   törekvése,  hogy  az   egységesség   és   a
    jogbiztonság  szempontjait  (mint  a  közérdekűség   lényeges
    komponenseit)  kifejezésre juttassa, ezt azonban  nem  teheti
    meg  úgy, hogy az alapvetően társadalmi determinációk  uralma
    alatt  álló  területen a jogosultakat megillető rendelkezései
    jogot mindössze egyetlen egy esetben engedje érvényesülni.
    Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozza    ugyanakkor:    nincs
    alkotmányossági   szempontból  jelentősége  a   változtatások
    számának,  azaz nem arról van szó, hogy kétszeri,  háromszori
    stb.   módosítás  lehetővé  tétele  már  alkotmányos   lenne.
    Alkotmányellenesnek  maga  a  kogens,   eltérést   nem   tűrő
    szabályozási mód tekinthető, amely az állam számára  –  kellő
    alap  nélküli  – beavatkozást tesz lehetővé az  állampolgárok
    magánautonómiájába.  Az  állam  a  közérdekre   hivatkozással
    választhat  olyan  szabályozási  módot  és  rögzíthet   olyan
    szabályozási  tartalmat, amely az egységesség és jogbiztonság
    szempontjainak érvényre juttatását célozza, ezt  azonban  nem
    teheti  meg  úgy,  hogy kategorikusan  kizárja  a  későbbi  –
    módosítást  célzó  –  magánkezdeményezéseket.  Ez  utóbbiakat
    precízebb,  differenciáltabb szabályozással,  jogi  és  jogon
    kívüli eszközökkel korlátozhatja, de nem teheti meg azt, hogy
    ezek  számát  mindössze  egyre korlátozza.  Az  ilyen  állami
    beavatkozás  akár  közérdekre  is  hivatkozó  alkotmányossági
    megfontolásokkal sem támasztható alá, az aránytalan  sérelmet
    okoz,  amely  –  alapvető jogról lévén szó – megengedhetetlen
    állami korlátozást jelent.

    Tekintettel  arra, hogy az Atvr. 28. § (1) és  (2)  bekezdése
    ilyen  tartalmú – fokozott védelmet érdemlő – rendelkezéseket
    fogalmaz   meg,  az  Alkotmánybíróság  a  kizárólag  egyetlen
    alkalomra    szóló,    kogens,   korlátozó    rendelkezéseket
    megsemmisítette.
    Az   Alkotmánybíróság  az  Atvr.  28.  §   (1)   bekezdésével
    összefüggésben  kiemeli: az Atvr. 28. § (1) bekezdésében  írt
    névmódosítás “ura” ez esetben is a kérelmező, s nem pedig  az
    állam   nevében   eljáró  anyakönyvvezető.  A  “módosíthatja”
    kifejezésnek  tehát  nem lehet olyan értelmet  tulajdonítani,
    hogy  itt az állam (anyakönyvvezető) szabad belátása  szerint
    dönthetne.  Itt  is nem többről, mint regisztrálandó  tényről
    van  szó, amelynek lényeges tartalmát a kérelmező állampolgár
    (itt:  a  szülő),  s nem pedig az állam (az  anyakönyvvezető)
    határozza meg.

    2.9. Állampolgári alapjog korlátozását véli megállapíthatónak
    az  az indítvány is, amely szerint a hatályos szabályozás nem
    biztosít   jogorvoslatot   az   anyakönyvvezető   eljárásával
    szemben.  Ez – állítja az indítványozó – ütközik az Alkotmány
    70/K.  pontjában foglalt rendelkezéssel, amelynek alapján  az
    alapvető jogok megsértése miatt keletkezett igények,  továbbá
    a  kötelességek  teljesítésével  kapcsolatban  hozott  állami
    döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők.
    Korábban  már rámutatott az Alkotmánybíróság arra,  hogy  “az
    általános  személyiségi jog” részét képezi az  önazonossághoz
    és  önrendelkezéshez  való  jog  is  [57/1991.  (XI.  8.)  AB
    határozat,  ABH  1991,  272, 279.] Az  önrendelkezési  jognak
    pedig fontos tartalmi eleme – egyebek mellett – az egyén joga
    arra,  hogy  az  igény  állapotába  került  alanyi  jogait  a
    különböző   állami   szervek,  vagy  a   bíróság   előtt   is
    érvényesítse  [1/1994. (I. 7.) AB határozat,  ABH  1994,  29,
    35.]
    Az Alkotmánybíróság a következők miatt utasítja el a bírói út
    hiányát kifogásoló indítványt:
    a) Ha magyar anyanyelvű, magyar állampolgárságú, kisebbséghez
    nem  tartozó  [Nek.  tv.  61.  § (1)  bekezdésében  felsorolt
    nemzetiségek]  szülők  olyan  utónév  anyakönyvezését  kérik,
    amelyet  az utónévkönyv nem tüntet fel, az anyakönyvvezető  –
    alkotmányossági   szempontból  nem  kifogásolható   módon   –
    “szakértői”  szakvéleményt kér a Magyar  Tudományos  Akadémia
    Nyelvtudományi  Intézetétől.  Ez  a  vélemény   azonban   nem
    hatósági, hanem szakértői állásfoglalás, amelynek alapján  az
    anyakönyvvezető  dönt.  Döntése  ellen  fellebbezni  lehet  a
    Megyei (Fővárosi) Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez, s  ha  ő
    is  elutasítja  a szülők kérését, a közigazgatási  bírósághoz
    fordulhatnak jogorvoslatért.
    b)  Az  anyakönyvi hatóságnak tájékoztatnia kell a  szülőket,
    hogy  a  kért név bejegyzésének megtagadása esetén –  akár  a
    Nyelvtudományi Intézet elutasító szakvéleményének birtokában,
    akár anélkül –, bírósághoz fordulhatnak.
    c)  A gyámhatóságnak a névviselést érintő határozata, illetve
    az  anyakönyvvezetőnek  a név anyakönyvi  bejegyzése  vagy  a
    bejegyzés   megtagadására   vonatkozó   döntése   ellen    az
    államigazgatási   eljárás   általános   szabályairól   szóló,
    többszörösen   módosított  1957.  évi  IV.  törvény   szerint
    fellebbezéssel   lehet  élni,  a  másodfokú   államigazgatási
    határozat  ellen  pedig az érintettek a bírósághoz  keresetet
    nyújthatnak be.
    Szemben tehát az indítványozó álláspontjával, lehetőség van a
    bírói    út    igénybevételére.    Erre    tekintettel     az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    2.10.  Az  egyik  indítvány a Mtr. 4. §-át és  az  5.  §  (1)
    bekezdésében foglalt rendelkezések alkotmányosságát  azon  az
    alapon is vitatja, hogy azok ütköznek az Alkotmány 54. §  (1)
    bekezdésében, 59. § (1) bekezdésében, 66. § (1) bekezdésében,
    valamint 70/A. §-ában foglalt szabályokba. Úgy véli,  hogy  a
    Mtr.  e rendelkezései [“4. § Ha a feleség férje családi  vagy
    teljes  nevét viseli, a férj nevének megváltoztatása  reá  is
    kiterjed.  5.  §  (1)  Férjes,  elvált  vagy  özvegy   nő   a
    házasságkötés  folytán  szerzett nevét névváltoztatással  nem
    változtathatja meg”] is sértik az Alkotmányt.
    A   nőkkel   szembeni   megkülönböztetés  minden   formájának
    felszámolásáról  1979. december 18-án New Yorkban  elfogadott
    egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény, kihirdetve az 1982. évi
    10.   törvényerejű  rendelet  által)  16.  cikk   1.   pontja
    értelmében:  “A  Részes  Államok  kötelesek  megtenni  minden
    szükséges  intézkedést a nőkkel szemben a  házassággal  és  a
    családi     kapcsolatokkal     összefüggésben     alkalmazott
    megkülönböztetések   kiküszöbölése   végett   és    különösen
    kötelesek   a   férfiak   és  nők  egyenjogúságának   alapján
    biztosítani:”
    “g)   azonos   személyes  jogokat  a  férj   és   a   feleség
    viszonylatában,  ideértve  a  családi  név,  a  szakma  és  a
    foglalkozás megválasztásának jogát is.”
    Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a   nő   említett
    összefüggésben vizsgált névviselése (névhasználata) törvényi,
    s  nem  pedig  minisztertanácsi rendeleti szintű szabályozást
    kíván.  Az  ő  esetében  is  csak  ezáltal  realizálódhat  az
    Egyezségokmány 26. cikkében megfogalmazott elvárás,  amelynek
    értelmében “A törvény előtt minden személy egyenlő és  minden
    megkülönböztetés nélkül joga van egyenlő törvényes védelemre.
    Erre   tekintettel   a  törvénynek  minden  megkülönböztetést
    tiltania  kell és minden személy számára egyenlő és  hatékony
    védelmet   kell   biztosítania   bármilyen   megkülönböztetés
    ellen...”

    A   vizsgált   esettel   kapcsolatban   az   Alkotmánybíróság
    megállapítja,   hogy  a  házasságkötés  ténye   nem   jelenti
    automatikusan  a  névváltoztatás  kötelezettségét  is  a   nő
    számára [Csjt. 26. § (1) bekezdés].
    Ennek  megfelelően  a  házasulandó nő szabadon  mérlegelheti,
    hogy felveszi-e házastársa nevét. Ha úgy dönt, hogy felveszi,
    nem  lesz  alkotmánysértő az a jogszabályi előírás,  amelynek
    értelmében a felvett nevet nem változtathatja meg. A házasság
    megszűnése után ismét szabad belátásától függ, hogy a felvett
    nevet  továbbra  is viselni kívánja-e, vagy  pedig  leánykori
    nevéhez   tér   vissza.  A  nő  szabad   választási   akarata
    korlátozásmentesen  érvényesülhet. A névviseléshez  való  jog
    megsértéséről  csak  akkor lehetne szó, ha  ez  a  választási
    lehetősége sem a házasság megkötésekor, sem annak – esetleges
    – felbontásakor nem állna fenn.

    Mindezekre figyelemmel az Alkotmánybíróság az Mtr. 4. §-ának,
    5. § (1) bekezdésének alkotmányellenességének megállapítására
    és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    2.11  Az Alkotmánybíróság ugyanakkor megállapítja: a hatályos
    magyar  szabályozás  nem  elégíti ki  maradéktalanul  sem  az
    Egyezmény 16. cikk 1/g) pontjában, sem az Egyezségokmány  26.
    cikkében  írtakat. Ezek az egyezmények ugyanis  –  szemben  a
    hatályos  magyar megoldással – nemcsak a nők,  de  a  férfiak
    számára  is  lehetővé teszik a házasságkötésük  alkalmával  a
    névváltoztatáshoz való jogot.

    Az  Egyezmény  szerint:  “A Részes Államok  ...  kötelesek  a
    férfiak  és  a  nők  egyenlőségének alapján biztosítani:  ...
    azonos  személyes jogokat a férj és a feleség viszonylatában,
    ideértve   a   családi  név,  a  szakma  és   a   foglalkozás
    megválasztásának a jogát is.”

    Az  Egyezségokmány  26. cikke értelmében:  “A  törvény  előtt
    minden személy egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga
    van   egyenlő   törvényes  védelemre.  Erre   tekintettel   a
    törvénynek minden megkülönböztetést tiltania kell  és  minden
    személy   számára   egyenlő   és   hatékony   védelmet   kell
    biztosítania  bármilyen megkülönböztetés ellen, mint  amilyen
    például a faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb
    vélemény,   nemzeti   vagy  társadalmi  származás,   vagyoni,
    születési vagy más helyzet alapján történő megkülönböztetés.”
    Az  indítványokkal  támadott  rendelkezés  nincs  összhangban
    ezekkel  a  –  hazánk által is elfogadott  és  kihirdetett  –
    nemzetközi   egyezményekkel,  s  az   indítvánnyal   támadott
    rendelkezés  ütközik  az  Alkotmány  7.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt   rendelkezésébe  is,  amely   szerint:   “A   Magyar
    Köztársaság   jogrendszere   elfogadja   a   nemzetközi   jog
    általánosan elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt
    nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”
    Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi:  az  Európai  Emberi   Jogi
    Egyezményhez  kapcsolódó  bírói  gyakorlatba  is  ütközik   a
    hatályos  magyar szabályozás. [Lásd: Eur. Court MR,  Burgherz
    v.  Switzerland judgment of 22. February 1994, Series A.  no.
    280-B.]
    A  külföldi  megoldások  már  elmozdultak  ebbe  az  irányba:
    Belgiumban – szokásjog alapján – a feleség viselheti a  férje
    nevét, a férj pedig "kiegészítheti" a saját családi nevével a
    felesége    családi   nevét;   Franciaországban   ugyan    az
    anyakönyvezett név "szent", a feleség felveheti férje  nevét,
    az   a  hivatalos  iratain  is  szerepelhet,  s  a  férj   is
    "hozzáteheti"  nevéhez a felesége családi nevét;  hivatalosan
    azonban  az anyakönyvezett adatok a mérvadóak; Görögországban
    a  társadalmi kapcsolataiban bármelyik házastárs használhatja
    vagy  hozzáteheti a saját családi nevéhez – a másik házastárs
    hozzájárulásával    –   házastársa    családi    nevét    is;
    Németországban a Szövetségi Alkotmánybíróság az 1991. III. 5-
    i  határozatával [BGBI. I.s. 807] érvénytelenítette a  BGB  §
    1355.  Abs.  2.  mondatát,  amely akként  rendelkezett,  hogy
    automatikusan  a  férj neve lesz a családi név  akkor,  ha  a
    házastársak  nem  határozzák  meg  kifejezetten   a   családi
    nevüket;   Svájcban   a  házastársak  közös   családi   nevet
    használnak,   éspedig  a  férjét.  A   jegyesek   azonban   –
    kérelmükre,  s amennyiben azt törvényes érdekük  indokolja  –
    engedélyt  kaphatnak arra, hogy a házasságkötés  pillanatától
    kezdve családi névként a feleség nevét használják.

    A  Csjt. 26. §-ának rendelkezései ez idő szerint csak  a  nők
    számára  teszik lehetővé azt, hogy a házasságkötést  követően
    felvegyék  a  férjük nevét, míg arról a szabályozás  hallgat,
    hogy a férfiak is felvehetik-e feleségük családi nevét.
    Az    Alkotmánybíróságnak   a   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó  hatáskörét  az
    Abtv.   49.  §-a  szabályozza.  Az  Abtv.  49.  §-a   szerint
    mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
    megállapítására  akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó  szerv  a
    jogszabályi  felhatalmazásból származó  jogalkotói  feladatát
    elmulasztotta és ezzel alkotmányellenességet idézett elő.  Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a jogalkotó szerv
    jogalkotási     kötelezettségének     konkrét     jogszabályi
    felhatalmazás  nélkül  is  köteles  eleget   tenni,   ha   az
    alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás iránti igény  –
    annak  nyomán  állott  elő, hogy az  állam  jogszabályi  úton
    avatkozott    bizonyos   életviszonyokba   és   ezáltal    az
    állampolgárok  egy csoportját megfosztotta alkotmányos  jogai
    érvényesítésének  lehetőségétől.  [22/1990.   (X.   16.)   AB
    határozat,   ABH   1990,   83,   86.]   Az   Alkotmánybíróság
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg
    akkor  is,  ha  alapjog érvényesüléséhez szükséges  garanciák
    hiányoznak. [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992,  227,
    231.]
    Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít   meg,   ha   adott
    tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992. (VI.
    10.) AB határozat, ABH 1992, 204-205.], hanem akkor is ha  az
    adott   szabályozási   koncepción   belül   az   Alkotmányból
    levezethető   tartalmú   jogszabályi  rendelkezés   hiányzik.
    [22/1995.  (III.  31.)  AB határozat,  ABH  1995,  108,  113;
    29/1997. (IV. 29.) AB határozat, ABH 1997, 122, 128; 15/1998.
    (V.  8.)  AB  határozat, ABH 1998, 132, 138.]  A  szabályozás
    tartalmának  hiányos voltából eredő alkotmánysértő  mulasztás
    megállapítása  esetében  is a mulasztás,  vagy  a  kifejezett
    jogszabályi  felhatalmazáson nyugvó, vagy ennek hiányában,  a
    feltétlen    jogszabályi   rendezést    igénylő    jogalkotói
    kötelezettség  elmulasztásán alapul. [4/1999. (III.  31.)  AB
    határozat, ABH 1999, 52, 57.]
    Az  Alkotmánybíróság “feltétlen jogszabályi rendezést igénylő
    jogalkotási kötelezettségének” tekinti azt, hogy a  jogalkotó
    biztosítsa  az  Alkotmány  66. § (1)  bekezdésében  foglaltak
    érvényesülését, nevezetesen: “A Magyar Köztársaság biztosítja
    a   férfiak  és  a  nők  egyenjogúságát  minden  polgári   és
    politikai,  valamint gazdasági, szociális és  kulturális  jog
    tekintetében.”
    Tartalmi  alkotmánysértést idéz elő tehát  a  Csjt.  26.  §-a
    azzal,  hogy  nem  teszi  lehetővé a  férfiak  számára  is  –
    házasságkötésük után – feleségük családi nevének felvételét.
    Tekintettel  arra,  hogy  a Csjt. a Jat.  megalkotása  előtti
    jogszabály, az Alkotmánybíróság utal az alábbiakra:
    “A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (a továbbiakban:
    Jat.)  61. § (2) bekezdése szerint: “E törvény nem  érinti  a
    hatálybalépés előtt alkotott jogszabály, határozat, utasítás,
    szabvány,  ármegállapítás és jogi iránymutatás  hatályát.”  A
    szakaszhoz  fűzött  indokolás a  törvényalkotói  szándékot  a
    következőképpen fogalmazza meg. “E rendelkezés célja az, hogy
    a  törvény  alkalmazása  ne okozzon zavart  a  jogéletben.  A
    törvény  rendelkezéseit  a hatálybalépése  előtt  kibocsátott
    jogszabályok,  határozatok, utasítások,  jogi  iránymutatások
    vonatkozásában folyamatosan, azok felülvizsgálata során  kell
    átvinni a gyakorlatba.”
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Jat. szabálya  nem
    sérti  az Alkotmány egyetlen rendelkezését sem. Ellenkezőleg,
    összhangban   áll   az  Alkotmánynak  a  Magyar   Köztársaság
    jogállamiságát   deklaráló   2.   §   (1)   bekezdésével.   A
    jogállamiság  egyik  fontos tartalmi  eleme  a  jogbiztonság,
    amelynek  megőrzését  célozza a Jat. rendelkezése.  [45/1991.
    (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 206, 207.]
    Hozzáfűzte azonban ehhez az Alkotmánybíróság azt is, hogy:
    “Az   Alkotmánybíróság  –  a  gyakorlatára   vonatkozó   elvi
    állásfoglalása szerint [2/1991. (X. 29.) TÜ-áf.] –  az  1987.
    évi  XI.  törvény  (a  továbbiakban: JAT) hatálybalépéséig  a
    megalkotásuk   időpontjában  jogforrástani  szempontból   nem
    alkotmányellenes,   ám  a  későbbiek  során   alkotmányossági
    szempontból  elégtelenné vált jogforrási szinten  megalkotott
    jogszabályoknak  kizárólag  e  formai  alkotmánysértés  címén
    történő  megsemmisítésétől tartózkodik ugyan,  ha  azonban  a
    formai alkotmánysértés tartalmi alkotmánysértéssel párosul, a
    jogszabályt   az   utólagos  normakontrolleljárás   keretében
    megsemmisíti.   Az  Alkotmánybíróságnak   ez   a   gyakorlata
    vonatkozik mind a felhatalmazás alapján kiadott, mind pedig a
    felhatalmazó   jogszabályokra.”   [58/1991.   (XI.   8.)   AB
    határozat,  ABH  1991, 288, 289-290.,  61/1995.  (X.  6.)  AB
    határozat, ABH 1995, 317, 318.; 617/B/1995. AB határozat, ABH
    1997, 814, 816.]

    Az   Alkotmánybíróság  szerint  a  Csjt.   26.   §-ában   írt
    rendelkezések biztosítják a nő számára a házasságkötés  utáni
    névváltoztatási jogot, nem adnak viszont lehetőséget a  férfi
    számára  ahhoz,  hogy  maga  is  ugyanezt  megtehesse.   Erre
    tekintettel   az   Alkotmánybíróság  a   Csjt.   26.   §-ának
    rendelkezéseit nem semmisítette meg, hanem – hiányos  voltára
    figyelemmel  –  vele kapcsolatban mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet állapított meg.

    2.12.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: nem alkotmányellenes
    a  Csjt. 26. § (4) bekezdésének tartalma amiatt sem, hogy  az
    előírja:  “új  házasságkötés esetében a  feleség  volt  férje
    nevét  a  házasságra utaló toldással [(1) bekezdés a)  és  b)
    pont]  nem  viselheti, és ez a joga akkor sem  éled  fel,  ha
    újabb házassága megszűnt.”

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  nem  jár  el  tehát
    alkotmányellenesen  az  állam akkor, ha  a  jogi  szabályozás
    révén  nem  nyújt  segédkezet ahhoz,  hogy  megszűnt  második
    házasságát követően a nő (a 2.11. pontban írtakra tekintettel
    akár  a férfi is) újra felvehesse az első házasságában viselt
    nevét.  A  közfelfogás, a társadalmi-történelmi  hagyományok,
    nemkülönben  a  névújrafelvétellel érintett további  (korábbi
    közelebbi-távolabbi)   családtagok   személyiségi    jogainak
    védelme  elegendő alapot adnak arra, hogy  az  állam  a  jogi
    szabályozásban a közérdeket megjelenítve elutasítsa az  ilyen
    tárgyú  kérelmet.  Éspedig e szabályozási  önállóságát  az  a
    körülmény sem befolyásolja, ha egyébként az érintett  egykori
    férj    a   névhasználathoz   maga   is   hozzájárulna.    Az
    Alkotmánybíróság   rámutat  arra,  hogy   a   választott,   a
    törvényben biztosított asszonynév – annak anyakönyvezése után
    –  a  feleség  saját  nevévé  válik,  aki  az  anyakönyvezést
    követően ezt a nevet nemcsak jogosult, de köteles is viselni,
    mert   ez   identitásának  egyik  meghatározója.  Tekintettel
    azonban  arra,  hogy ez a jog – ami egyidejűleg kötelezettség
    is  – a feleség házasságkötéséhez kapcsolódik, indokolt, hogy
    a  törvény a névviselést a kapcsolat közvetlen, de legalábbis
    közvetett  –  a volt házasságra utaló viszony – fennállásához
    kösse.  A  volt  feleség  újabb  házasságkötésével  az  előző
    házasságához  fűződő  kapcsolata  jogi  értelemben   teljesen
    megszűnik. Újra házas, “férjezett” jogi státuszba kerül és ez
    a  státusza  meghatározója  lesz  névjogának  is,  legalábbis
    korábbi férjezett voltára utaló névviselése tekintetében.  Ha
    nem  így  lenne,  a  személy neve, amely  individualitása  és
    identitása    kifejezésére   alkalmas,   nem   a   valóságnak
    megfelelően tűntetné fel családjogi státuszát. Ezért a  Csjt.
    26.   §   (4)   bekezdését  alkotmányossági  szempontból   az
    indítványozó megalapozatlanul kifogásolja.
    A  házasság  megszűnésével és új házasságkötéssel  a  korábbi
    házasságra  tekintettel  viselt “származékos˛  név  elveszíti
    keletkezési  alapját  és az csak újabb,  a  megelőző  férjjel
    kötött ismételt házasság révén szerezhető vissza. Mindezek  a
    változások  a  feleség saját elhatározásából, saját  döntései
    alapján  következnek  be,  s  emiatt  nem  sértik  az  emberi
    méltóság  alapjogát. A támadott törvényi  szabályok  azáltal,
    hogy  többszöri házasság esetén csak a legutóbbi  házasságban
    szerzett,  férjezett név használatára jogosítják fel  a  volt
    feleséget,  kifejezetten  összhangban  állnak  az   Alkotmány
    házasságot  védő  rendelkezésével. Ezért az  Alkotmánybíróság
    nem  állapította  meg  az  emberi  méltóság  sérelmét,  s  az
    indítványt elutasította.
    Hangsúlyozza továbbá: az indítványozó által támadott törvényi
    rendelkezések   nem  állnak  értékelhető  összefüggésben   az
    Alkotmánynak a jó hírnév, a magántitok és a személyes  adatok
    védelmére vonatkozó szabályaival sem.
    A  megkülönböztetés tilalmának – állított – sérelmét illetően
    utal  az Alkotmánybíróság arra az állandó gyakorlatára, amely
    szerint  az  Alkotmány  70/A.  §-ának  (1)  bekezdése  azt  a
    követelményt támasztja a jogalkotóval szemben, hogy  a  jogok
    és  kötelezettségek  megállapítása során  köteles  az  azonos
    helyzetben  lévő  jogalanyokat indokolatlan  megkülönböztetés
    nélkül,   egyenlőkként  kezelni  [30/1997.   (IV.   29.)   AB
    határozat,  ABH  1997,  130,  136.].  Az  indítványozó  által
    hivatkozott  összefüggésben nincs szó azonos helyzetben  lévő
    jogalanyokról.   Az   Alkotmánybíróság  a   már   hivatkozott
    995/B/1990.  számú  határozatában  megállapította,   hogy   a
    házasságkötés elhatározása a házasulandók első közös döntése,
    amelynek   során   a  menyasszonynak  nyilatkoznia   kell   a
    házasságkötés  után  viselendő nevéről. A feleség  választása
    tehát  a  törvényben  biztosított  lehetőségek  egyikének,  a
    leendő    férj    tudtával   és   hozzájárulásával    történő
    elhatározása,  amelynek  következtében  a  választott  név  a
    feleség  saját  nevévé  válik (ABH 1993,  515,  521.).  Az  a
    törvényi   rendelkezés  tehát,  amely  szerint   a   házasság
    megszűnése  után a feleség volt férjének a nevét továbbra  is
    viselheti,  annyit  jelent, hogy  –  függetlenül  a  házasság
    megszűnésétől – a házassággal megszerzett, saját nevét viseli
    tovább.   Vagyis   a  házasság  felbontása  nem   eredményezi
    automatikusan a névváltozás kényszerét. Más a helyzet azonban
    akkor,  ha az újabb házasságkötéssel a volt feleség  korábban
    sajátjaként   viselt   asszonynevét,   illetőleg   az   annak
    viselésére  való  jogosultságát elveszti.  Ebben  az  esetben
    saját  nevévé  az új házasságban viselt, a Csjt.  26.  §  (1)
    bekezdés a)-d) pontja szerint választott újabb neve válik.  A
    kétféle   helyzet   tehát   nem  összehasonlítható,   így   a
    megkülönböztetés tilalmának sérelme a támadott rendelkezésben
    nem állapítható meg.
    Fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Csjt. 26.  §  (4)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
    Az  indítványozó  alkotmányellenesnek  és  megsemmisítendőnek
    ítélte  a  Csjt. 26. § (5) bekezdését is, amely szerint:  “Az
    (1)-(3)  bekezdés szerint választott név viselésétől eltérést
    csak a névváltoztatásra jogosult hatóság engedélyezhet.”
    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint az idézett  törvényi
    rendelkezés  és  az Alkotmány indítványozó által  hivatkozott
    70/A. § (1) bekezdése között nincs tartalmi összefüggés; erre
    tekintettel     a     Csjt.    26.    §     (5)     bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    2.13.   Az  egyik  indítványozó  alkotmányellenesnek,   ezért
    megsemmisítendőnek  ítélte az Atvr. 15.  §  (4)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezést  is, amelynek  értelmében:  “A  kiskorú
    számára  a  gyámhatóság által kiadott előzetes házasságkötési
    engedély a kiadástól számított hat hónapig érvényes.”
    Az   Alkotmánybíróság  megállapítja:  az  indítványozó  által
    kifogásolt  Atvr. 15. § (4) bekezdése és az Alkotmány  általa
    idézett  66.  § (1) bekezdésének tartalma között  értékelhető
    összefüggés nincs. Erre tekintettel a hivatkozott rendelkezés
    alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
    vonatkozó indítványt elutasította.

    2.14.   Egy  másik  indítványozó  azt  sérelmezte,  hogy   az
    anyakönyvvezető  az  erre  irányuló  kérelem   ellenére   sem
    anyakönyvezte   második   utónévként   a   Györgyike   nevet,
    hivatkozással  arra,  hogy  az  utónévkönyv  szerint  csak  a
    Györgyi név anyakönyvezhető. Tekintettel arra, hogy a  Magyar
    Utónévkönyv  időközben felvette ezt a nevet  a  névjegyzékbe,
    így  ma  már  elhárult az akadály az utólagos  névváltoztatás
    elől.  (Lásd  Ladó  János – Bíró Ágnes:  Magyar  Utónévkönyv,
    Budapest, 1998. 180. old.)
    Az Alkotmánybíróság ezért az indítványt visszautasította.

    3. Az Alkotmánybíróság megállapítja: az előző pontokban leírt
    anomáliák   nagyobbik   része  a   tárgykör   alkotmányossági
    követelményeket figyelmen kívül hagyó szétszórt, korszerűtlen
    szabályozására vezethetők vissza. (Az elavultságra példa:  az
    Atvr.  változatlanul  tartalmazza azt a  rendelkezést,  amely
    szerint  az  anyakönyvvezető  köteles  a  házasságkötésnél  a
    közreműködést  megtagadni, ha a tanácsadáson a házasulók  nem
    vettek  részt;  a  házasságkötés előtti  kötelező  tanácsadás
    ugyanakkor már régen megszűnt.)
    A   törvényhozónak  meg  kell  teremtenie  az  összhangot   a
    kapcsolódó  jogterületekkel, különös tekintettel  a  polgárok
    személyi  adat- és lakcímének nyilvántartásáról, a  személyes
    adatok  védelméről  és  a  közérdekű adatok  nyilvánosságáról
    szóló,  1990  óta megalkotott új törvényekkel. E jogterületek
    összhangjának   megteremtése  csak  új  (a   névviselést   és
    névhasználatot is magában foglaló, alkotmányos  kritériumokat
    kielégítő) anyakönyvi törvény megalkotásával érhető el.
    Az    egyértelmű,   ellentmondásmentes,   egységes   törvényi
    szabályozás hiánya ma fontos személyiségi alapjogok  sérelmét
    idézi elő.

    Az   anyakönyvi   nyilvántartás   és   igazgatás   (és   vele
    összefüggésben  a névviselés és névhasználat  joga)  jelenleg
    csak  részben  alapul  hatályos, kihirdetett  jogi  normákon,
    egyes   részeit   –  a  magas  szintű  szabályozást   igénylő
    jogszabályi  rendelkezéseket is – főhatósági állásfoglalások,
    jogértelmezések   köntösébe  bújtatott  latens   szabályozási
    formák pótolják.

    A  jogalkotónak  magának  kell  tehát  megtalálnia  a  helyes
    megoldást,  ami  magától  értetődően  vonatkozik  a  törvényi
    szabályozás tartalmára is.
    A   határozatnak  a  Magyar  Közlönyben  való   közzétételére
    vonatkozó rendelkezése az Abtv. 41. §-án alapul.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

     Nem  értek egyet a határozat rendelkező részének 1, 2, 3,  4,
     5., valamint 6. d) pontjaival. Indokaim a következők:

     1.   A  névjog  összefoglaló  címként  szerepelhet  a  névvel
     kapcsolatban felmerülő különböző jogi kérdések tárgyalásánál,
     de  nézetem  szerint  nem állapítható  meg  a  névjog  átfogó
     alkotmányjogi    kategóriájának    léte,    amelynek    olyan
     részjogosítványai    lennének,    mint    a     névválasztás,
     névváltoztatás.

     A  névvel összefüggésben jelentkeznek alkotmányjogi kérdések,
     ezek  azonban  nem  vezethetők  vissza  azonos  alapra,  jogi
     jellegük  és szabályozásuk eltérő. Így például a házasságról,
     a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 42. §-
     ának  (3)  bekezdése  szerint a  gyermek  utónevét  a  szülők
     határozzák  meg. A szülőknek az a joga, hogy gyermekük  nevét
     megválasszák,  a családi viszonyokkal áll összefüggésben,  az
     Alkotmány  67.  §-ának (2) bekezdésével hozható  kapcsolatba,
     nem  az emberi méltóságra vezethető vissza. Az alapjoggá való
     minősítésnek nem látom alapját, ami nem jelenti azt, hogy  ne
     jelentene adott esetben alkotmányjogilag vizsgálandó  kérdést
     e  jog  sérelme.  Egyébként a gyermek  nevének  szülők  által
     történő  meghatározását az Emberi Jogok  Európai  Bírósága  a
     magán-  és  családi  élet  körébe eső  kérdésnek  minősítette
     (Guillot   v.  France  ügyben  1996.  október  24-én   hozott
     határozat,  Bírósági Határozatok Emberi Jogi Füzetek  1997/4.
     69-70.).

     Más  a megítélése a névhez való jognak. A 64/1991. (XII. 17.)
     AB   határozat   az   ember   jogi  alaphelyzetét   vizsgálva
     kifejtette,  hogy  az  emberi  léthez  tartozik   az   emberi
     méltósághoz  való  jog.  Ez az emberi  méltósághoz  való  jog
     fejeződik  ki  az önrendelkezési jogban is,  abban,  hogy  az
     ember  nem  válhat tárggyá (ABH 1991, 297, 308.).  Az  emberi
     méltóság  kifejeződése  az  is,  hogy  alany  voltát   mástól
     megkülönböztető  megjelöléssel kifejezésre juttathassa,  neve
     lehessen. A másoktól megkülönböztető névhez való jog  nemcsak
     az  embert  illeti  meg, hanem a jogalanyokat  általában.  Az
     Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint az alapvető jogok
     az embereken kívül a jogi személyeket is általában megilletik
     [21/1990.  (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 82.;  28/1991.
     (VI. 3.) AB határozat, ABH 1991, 88, 114.; 24/1996. (VI. 25.)
     AB  határozat,  ABH 1996, 107, 110.]. A jogi személyeknél  és
     egyéb   (nem   természetes  személy)  jogalanyoknál   ez   az
     azonosítás  azonban szűkebb körű, mint az  embernél,  mert  a
     forgalombiztonság   és   a  gazdasági   verseny   szempontjai
     játszanak itt meghatározó szerepet. Ezzel szemben az embernél
     a  név  nemcsak az áruforgalomban való részvétel,  a  verseny
     tekintetében   jelentős,   hanem   az   emberi    méltósággal
     össszefüggő  önazonosság szempontjából is. Ennek  megfelelően
     kell nagyobb védelmet élveznie az ember nevének.

     A  névváltoztatás  joga  az előzőekkel részben  összefüggően,
     részben  attól eltérően jelentkezik. Az Emberi Jogok  Európai
     Bírósága    a   névváltoztatással   kapcsolatban    felmerülő
     panaszokat  a  Rómában 1950. november 4-én  kelt,  az  emberi
     jogok  és  az alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény
     8.    cikkével    (magán-   és   családi   élet   védelmével)
     összefüggésben   vizsgálja,  de  nagyon  széles   mérlegelési
     lehetőséget   ismer  el  az  egyes  államok   számára,   hogy
     megtagadják  a  hozzájárulást állampolgáraik  névváltoztatási
     szándéka  esetén (ld. korábbi esetekre is hivatkozva  Stjerna
     v. Finland ügyben 1994. november 25-én hozott határozatot, 37-
     38.  pont).  A  névváltoztatás sajátos kérdései merülnek  fel
     házasságkötés   esetén,   ami   státusváltozást   jelent   és
     alkotmányjogilag is más szempontok figyelembevételét igényli,
     mint  a  névváltoztatás  egyéb eseteiben.  A  995/B/1990.  AB
     határozat  egyébként  éppen  a házasságkötéssel  kapcsolatban
     történő névváltoztatásról állapította meg, hogy itt az emberi
     méltósággal és a jó hírnévvel való kapcsolat nem elég  szoros
     az  alapvető jogként való elismeréshez (ABH 1993, 515, 522.).
     A  névváltoztatás nem házasságkötéshez kapcsolódó eseteiben a
     korlátozás  lényeges  kérdése  azon  személyek  névhez   való
     jogának védelme, akikkel azonos családnevet kíván felvenni  a
     névváltoztatásra   készülő  személy.  A   gazdasági   életben
     felmerülő   versenyszempontokon  túlmenően   az   önazonosság
     sérelme igényel alkotmányjogi értékelést.

     Az  előzőekben említettektől eltérő természetű kérdéseket vet
     fel  a névhasználat joga. A névhasználat engedélyezése üzleti
     célokra   régóta  ismert.  Családnevek  üzleti   célra   való
     felhasználása   tárgyában  a  Kúria   több   esetben   hozott
     határozatot [Balás P. Elemér, Személyiségi jog, In:  Szladits
     Károly /szerk./, Magyar Magánjog, I. 664-665]

     2.  Az  anyakönyvekről,  a  házasságkötési  eljárásról  és  a
     névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 28. §-
     ának  (1) és (2) bekezdésénél az alkotmányellenesség  nézetem
     szerint   elsődlegesen  abban  áll,  hogy  az   utónevet   az
     anyakönyvvezető   módosítja.  A  névhez   való   jog   emberi
     méltóságon   alapuló,  önazonosságot  kifejező  természetével
     ellentétben áll az, hogy az állam különböző szervei adják  és
     módosítják  a  személyek nevét. Az emberi méltóságon  alapuló
     szabályozási    rendszerben    az    állam    szervei    csak
     nyilvántartásba  vehetik  a  választott  nevet,  ennek  során
     ellenőrzik,  hogy  a  jogszabályban  előírt  feltételeket   a
     névválasztásnál, névváltoztatásnál megtartották-e,  és  ha  a
     szabályok     megsértésére    hivatkozva    megtagadják     a
     nyilvántartásba  vételt, akkor bírósághoz lehet  fordulni.  A
     28.  §-nak  az  anyakönyvvezető által  történő  névmódosítást
     kimondó mindkét bekezdését nézetem szerint meg kellett  volna
     semmisíteni.

     Külön  vizsgálatot igényel egyébként a szülőknek az  a  joga,
     hogy   a   gyermek  nevét  a  megszületést  követően   később
     megváltoztassák.    A   gyermekek   önrendelkezési    jogának
     érvényesítésére  nem  a  polgári jogi szerződésekre  irányadó
     cselekvőképtelen,   korlátozottan  cselekvőképes   kategóriák
     alkalmazása a megfelelő. Már a 14. életév betöltése előtt  is
     véleményt tud formálni a gyermek arról, változzék-e  a  neve,
     és ha igen, mi legyen az új neve.

     3.  A  határozat rendelkező részének 4. pontja több  1955-ből
     származó jogszabályt helyez hatályon kívül a szabályozás  nem
     megfelelő  szintje  miatt.  Az  Alkotmánybíróság  –  1991-ben
     kialakított  álláspont szerint – tartózkodik a  jogalkotásról
     szóló  1987. évi XI. törvény hatálybalépése előtt megalkotott
     jogszabályok    megsemmisítésétől,    ha    e    jogszabályok
     megalkotásuk  idején  jogforrástani  szempontból  nem  voltak
     alkotmányellenesek  és  csak  később  váltak  elégtelenné   a
     jogforrási szint alacsony volta miatt [58/1991. (XI.  8.)  AB
     határozat,  ABH 1991, 288, 289-290.]. A 4. pontban  felsorolt
     jogszabályokat   tehát  nem  kellett  volna   megsemmisíteni.
     Kivételt  jelent azonban a névváltoztatásról  szóló  11/1955.
     (II.  20.)  MT rendelet 1. §-a, mert ennek alapján  a  magyar
     állampolgár    családi   és   utónevét   a    belügyminiszter
     megváltoztatja. Az előző pontban kifejtettek szerint az ember
     nevét  az  állam nem változtathatja meg, ezért ez  a  szabály
     alkotmányellenes  és ezen az alapon megsemmisítendő.  Szintén
     kivételt jelent a 2/1982. (VIII. 14.) MT-TH rendelkezés 48. §-
     ának   (3)   bekezdése,   amely  azért  alkotmányellenes   és
     megsemmisítendő,    mert   magasabb   szintű    jogszabállyal
     ellentétes rendelkezést tartalmaz.

     4.  A  határozat  rendelkező részének 5.  pontjától  eltérően
     véleményem  szerint  nem áll fenn mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenes  helyzet.  A 995/B/1990.  AB  határozat  már
     foglalkozott   a   házasságkötéskor   megváltoztatott   nevek
     kérdésével. Rámutatott arra, hogy az asszonyok neve a  XVIII.
     század  végén  kialakult szokásoknak  megfelelően  jelezte  a
     házasságkötéssel beállott változást. A kialakult  megoldás  a
     nő   társadalmi   helyzetével  állt  összefüggésben,   és   a
     névváltozással   a   gyermekek   jogállása   és   a   vagyoni
     következmények kapcsolatban álltak. A nő férjezett státusának
     tanúsítása,  a  gyermekek családi státusa  ma  is  indokolttá
     teheti  azt  a hagyományos megoldást, amelynél  a  feleség  a
     férje  nevének  felvételével,  -né  toldattal  vagy  a  saját
     nevének  a  férj nevéhez való kapcsolásával jelzi  a  családi
     kapcsolatot  (ABH 1993, 515, 521-522.). Ez a  megoldás  tehát
     nem jelent indokolatlan megkülönböztetést a férjjel szemben.
     A 9/1990. (IV. 25.) AB határozat már kifejtette azt, hogy nem
     minden  megkülönböztetés tiltott. A megkülönböztetés  tilalma
     csak azt jelenti, hogy az emberi méltóság alapjogát nem lehet
     sérteni (ABH 1990, 46, 48.). A történelmi hagyományokra és  a
     női  nem sajátosságaira tekintettel a pozitív diszkriminációt
     is alkotmányosnak fogadta el a 46/1994. (X. 21.) AB határozat
     (ABH   1994,   260,   267.).   A   nem   alapjogokat   érintő
     megkülönböztetésről  pedig  a 857/B/1994.  AB  határozat  azt
     fejtette ki, hogy csak akkor alkotmányellenes, ha az önkényes
     vagy indokolatlan (ABH 1995, 716, 717.).
     A  jelen  esetben  a  férj  névváltoztatása  nem  alapjog,  a
     megkülönböztetés  nem  önkényes. A  támadott  jogszabály  nem
     alkotmányellenes,  és  a  keletkezett  helyzet  sem  az.   Az
     indítványokat tehát el kellett volna utasítani.

     5. A határozat rendelkező része a 6. d) pontban elutasítja az
     indítványokat.  Az ebben a pontban tárgyalt névváltoztatásról
     szóló  11/1995. (II. 20.) MT rendelet 4. §-a szerint  a  férj
     nevének megváltoztatása kiterjed a feleségre is, ha a feleség
     a  férje  családi  vagy  teljes nevét viseli.  Ez  a  szabály
     lehetővé  teszi, hogy egy asszonynak a nevét megkérdezése  és
     hozzájárulása nélkül más megváltoztassa. Az emberi méltóságon
     nyugvó  névhez  való jog sérelmét jelenti  ez  a  szabály.  A
     családvédelmi szempontok indokolttá teszik azt, hogy a család
     tagjai azonos névvel rendelkezzenek, de ezt az eredményt  más
     úton is el lehet érni. Az önrendelkezést, önazonosítást sértő
     ezt a szabályt meg kellett volna semmisíteni.

     Az  említett  rendelet 5. §-a szerint a férjes,  elvált  vagy
     özvegy   nő   a   házasságkötés   folytán   szerzett    nevét
     névváltoztatással  nem változtathatja  meg.  A  családvédelmi
     szempontok  ebben az esetben is a névváltoztatás korlátozását
     indokolhatják,  a teljes tilalmat azonban nem.  A  jog  olyan
     megszüntetéséről van szó, amelynél sem a szükségesség, sem az
     arányosság  nem állapítható meg. Ezért ezt a rendelkezést  is
     meg kellett volna semmisíteni.

     Budapest 2001. december 3.
                                               Dr. Harmathy Attila
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom.
                                                   Dr. Bagi István
                                                     alkotmánybíró

     A   különvéleményhez   –  annak  4.  pontja   kivételével   –
     csatlakozom.

                                                  Dr. Németh János
                                                     alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező részének
     1.  pontjával. Álláspontom szerint a névjog az Alkotmány XII.
     fejezetében foglaltak alapján nem tekinthető alapvető jognak.

     Egyetértek  azzal,  hogy a határozat az egyén  autonómiájának
     védelméből  indul  ki. Ebből azonban arra  a  következtetésre
     kellett   volna  jutni,  hogy  nincs  olyan  tényállás   azaz
     jogszabály,  amely indokolná, hogy az általános  személyiségi
     jogból az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi értelemben  vett,
     az  állami  beavatkozás  ellen védő  tartalommal  rendelkező,
     elvont  névjogot  (egyéb elemeivel együtt) vezessen  le.  Nem
     indokolható az sem, hogy az Alkotmánybíróság ezt  a  levezett
     névjogot  alapvető  jognak  minősítse  és  ekként  részesítse
     védelemben.  Ehhez képest a rendelkező rész 1. pontja  utolsó
     mondatában  szereplő  “egyéb elemek”  levezetését  sem  látom
     megalapozottnak.

     A  névviselésről a házasságról, a családról és  a  gyámságról
     szóló  1952.  évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.)  és  az
     anyakönyvekről,    a   házasságkötési   eljárásról    és    a
     névviselésről  szóló 1982. évi 17. törvényerejű  rendelet  (a
     továbbiakban: Atvr.) rendelkezik.

     Sem  a  Csjt.,  sem  az  anyakönyvre  vonatkozó  szabályok  –
     bizonyos  kivételektől eltekintve – nem  keletkeztetnek  vagy
     alakítanak  családi  vagy utónevet. A Csjt.  ebben  a  körben
     arról  rendelkezik,  hogy a gyermek családi  nevéül  kinek  a
     családi  nevét lehet megállapítani és a gyermek  utónevét  ki
     jogosult meghatározni. Az anyakönyvezés szabályai csupán arra
     köteleznek,  hogy a személy keletkezett családi  és  utónevét
     nyilvántartásba vegyék.

     Ezt  fejezi  ki  a jogszabály akkor, amikor úgy  rendelkezik,
     hogy   az   anyakönyvbe  azt  a  családi  és  utónevet   kell
     bejegyezni,   amely  az  érintett  személyt  a  születés,   a
     házasságkötés vagy a haláleset időpontjában megillette.

     Az  anyakönyv  hatósági nyilvántartás, amely –  az  ellenkező
     bizonyításáig  –  közhitelűen tanúsítja a  benne  feljegyzett
     adatokat,  illetőleg azok változását. A nyilvántartásba  vett
     név  arra  szolgál, hogy a személy a köz előtt is,  hivatalos
     kapcsolataiban, ezen a néven jelenjen meg.

     A  “névjog”  a  különös személyiségi jogok egyike,  személyek
     egymás közötti – és nem az államhoz való – viszonyát rendezi.
     A  névjogot vagy másképpen névviselési jogot a Ptk.  77.  §-a
     szabályozza. A polgári jog szabályai szerint mindenkinek joga
     van  a névviseléshez. A névviselési jog tiltja a jogosulatlan
     névhasználatot,  védi  a személyt attól,  hogy  más  a  nevét
     jogosulatlanul használja.

     A  polgári  jog  megengedi, hogy a személy  a  magánszférában
     tetszése szerint felvett nevet is viseljen, ha ez mások jogát
     nem  sérti.  A névviselési jog a nyilvántartásba  vett  és  a
     felvett  nevet  is  egyaránt védi.  A  polgári  jogi  védelem
     szempontjából  nem szükséges, hogy a név a  közjog  szabályai
     szerint  is nyilvántartásba vehető legyen és az sem,  hogy  a
     felvett   nevet  nyilvántartásba  vegyék.  A  nyilvántartásba
     vételnek  tehát  nem  a védelem az oka,  hanem  egyes  állami
     feladatok ellátásával függ össze.

     A  személynek a magánszférában viselt neve és az  anyakönyvbe
     bejegyzett  családi és utóneve egybeeshet  és  el  is  térhet
     egymástól.

     Az  Alkotmányban megfogalmazott “általános személyiségi jog”,
     az  emberi  méltósághoz való alapvető  jog  nem  a  személyek
     egymás közötti viszonyára vonatkozik, hanem a személyeknek az
     államhoz  való  viszonyára. Ez a jog az  illetéktelen  állami
     beavatkozás  ellen  védi a magánszférát. Az  Alkotmánybíróság
     gyakorlata szerint az általános személyiségi jogot  az  egyén
     autonómiájának  védelmére  lehet  felhívni,   ha   az   adott
     tényállásra   a   nevesített  alapvető   jogok   egyike   sem
     alkalmazható.

     Alkotmányossági kérdést – megfelelő indítvány alapján – ezért
     az  jelenthetne, hogy a személy milyen esetekben  hivatkozhat
     autonómiájának  védelme  érdekében alapos  okkal  arra,  hogy
     jogszabály tegye lehetővé számára a viselni kívánt név állami
     nyilvántartásba   vételét  azért,  hogy  így   mások   előtt,
     hivatalos kapcsolataiban is, ezen a néven jelenhessen meg.

     2.   Nem   értek   egyet  a  rendelkező  rész  5.   pontjában
     foglaltakkal  sem,  mert álláspontom szerint  alkotmányossági
     szempontból nem szükséges az, hogy a törvényhozó a Csjt.  26.
     §-ában tegye lehetővé, hogy a házasságkötést követően a  férj
     is viselhesse felesége családi nevét.

     Sem  az  Alkotmány 7. § (1) bekezdése vagy 70/A. §-a, sem  az
     Egyezmény  16.  cikk  1/g) pontja vagy az Egyezségokmány  26.
     cikke  rendelkezéseit  nem lehet akként  értelmezni,  hogy  a
     férfiakra   és  a  nőkre  nézve  a  szabályozásnak  mindenben
     azonosnak  kell  lennie. A nőkkel szembeni  megkülönböztetést
     tiltó   Egyezmény   értelmében  “a   nőkkel   szemben   .....
     alkalmazott    megkülönböztetések    kiküszöbölése    végett”
     kötelesek  a  Részes  Államok  minden  szükséges  intézkedést
     megtenni és azonos személyes jogokat biztosítani, “ideértve a
     családi név ... megválasztásának a jogát is”.

     A  Csjt.  26. §-a megfelel ennek a követelménynek. A  szabály
     értelmében házasságkötéssel összefüggő névváltoztatás joga  a
     házastársak  közül a feleséget illeti meg,  a  menyasszony  a
     névviselésről   nyilatkozni   köteles.   A    feleségnek    a
     házasságkötéssel  kapcsolatos  névváltoztatási  joga   egyben
     kötelezettséget  is  jelent  abban  az  értelemben,  hogy   a
     szabadon  választott névhez kötve van. Ezt a  kötelezettséget
     fogalmazza meg a Csjt. 26. § (5) bekezdése, amely  szerint  a
     választott  név  viselésétől eltérést csak a névváltoztatásra
     jogosult hatóság engedélyezhet.

     Az  Egyezségokmány  26.  cikke  és  az  Európai  Emberi  Jogi
     Egyezmény   14.   cikke   általános   diszkrimináció-tilalmat
     fogalmaz  meg, e rendelkezések névváltoztatáshoz való  jogról
     nem  szólnak.  Nem  minden  megkülönböztetés  jelent  tiltott
     diszkriminációt,  hanem csak az, amelynek nincs  objektív  és
     ésszerű  oka.  A  többségi határozatban felhívott  nemzetközi
     egyezmények  nem  írják  elő, hogy a  névváltoztatáshoz  való
     jogot a férfiak számára is biztosítani kell a házasságkötésük
     alkalmával.  Elegendő, ha a jogszabályok esélyt  adnak  arra,
     hogy a férj felvehesse felesége családi nevét.

     Alkotmányossági     kérdést    a    diszkrimináció-tilalommal
     összefüggésben  az  jelenthetne, ha a jogszabályok  kizárnák,
     hogy a férj a felesége családnevét vegye fel, mert ugyanezt a
     nők számára a szabályok a fentiek szerint lehetővé teszik.  A
     névváltoztatásra vonatkozó rendelkezések általános  szabályai
     házasságban  élő  férfiak  számára  is  lehetővé   teszik   a
     névváltoztatást  és  nem zárják ki eleve  azt,  hogy  a  férj
     felesége    családnevét   vegye   fel.    A    családi    név
     megváltoztatására irányuló kérelemben feleségük családi nevét
     is   megjelölhetik   használni   kívánt   új   névként.   Nem
     alkotmányellenes   az,   ha   a  férfiak   vonatkozásában   a
     szabályozás nem a Csjt. 26. §-ában nyer megfogalmazást, hanem
     a     névváltoztatás    során    nyílik    a    jogszabályban
     megfogalmazottak szerint lehetőség feleségük családi  nevének
     felvételére.

     Mulasztásban         megnyilvánuló        alkotmányellenesség
     megállapításának mindezekre figyelemmel nem lett volna helye.

     Budapest, 2001. december 3.
                                Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Provisions of the Family Act excluding the possibility of having a double-barrelled name as a family name
      Number of the Decision:
      .
      58/2001. (XII. 7.)
      Date of the decision:
      .
      12/03/2001
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0058_2001.pdfen_0058_2001.pdf