English
Hungarian
Ügyszám:
.
158/D/2005
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 3/2007. (II. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/107
.
A döntés kelte: Budapest, 02/12/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                                  

   Az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz, valamint mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítása   tárgyában
   hivatalból  eljárva – dr. Balogh Elemér, dr.  Bragyova  András,
   dr.   Kovács   Péter  és  dr.  Paczolay  Péter   alkotmánybírók
   párhuzamos indokolásával – meghozta a következő
                                  
                            határozatot:
                                  
   1.    Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet  idézett  elő
   azáltal,  hogy  a  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.
   törvény 77. §-ában a szabálysértési őrizet szabályozásánál  nem
   biztosította az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből és 57.  §  (5)
   bekezdéséből      levezethető     garanciális     követelmények
   érvényesülését.
   Az  Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotói
   feladatának 2007. december 31. napjáig tegyen eleget.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a szabálysértésekről szóló  1999.  évi
   LXIX.  törvény  77.  §  (1)-(2) és a 86.  §  (1)  bekezdéseivel
   összefüggésben a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  indítványozó  a Budapesti XVIII. és XIX.  Kerületi  Bíróság
    előtt   11.Sz.XIX.520/2004.   szám   alatt   folyamatban   volt
    szabálysértési    ügyben    alkalmazott    őrizetbe    vétellel
    összefüggésben    fordult    alkotmányjogi     panasszal     az
    Alkotmánybírósághoz. Indítványában az Alkotmánybíróságról szóló
    1989.  évi  XXXII.  törvény (a továbbiakban:  Abtv.)  1.  §  d)
    pontjára   hivatkozással   kérte,  hogy   az   Alkotmánybíróság
    állapítsa  meg  a  szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.
    törvény  (a továbbiakban: Sztv.) 77. § (1)-(2) és a 86.  §  (1)
    bekezdéseinek            „mulasztásban            megnyilvánuló
    alkotmányellenességét”. Álláspontja szerint „az Alkotmány 50. §
    (1)-(2)  bekezdésében foglalt bírói eljáráshoz való  jogot,  az
    Alkotmány  55.  §  (1)-(2)  bekezdését,  valamint  57.  §   (5)
    bekezdésében  foglalt  jogorvoslathoz  való  jogot”  sérti  „és
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességhez  vezet  [az
    Sztv.]  azáltal,  hogy a szabálysértési őrizettel  kapcsolatban
    nem  biztosít  az  őrizetbe  vettnek  jogorvoslati  jogot”.  Az
    indítványozó  indítványa alátámasztásaként utalt az  1993.  évi
    XXXI.  törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és  az  alapvető
    szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt
    Egyezmény  5.,  6.  és  13.  cikkeiben  és  az  1976.  évi   8.
    törvényerejű  rendelettel  kihirdetett,  az  Egyesült  Nemzetek
    Közgyűlése  XXI.  ülésszakán, 1966. december  16-án  elfogadott
    Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmány 2. Cikk 3.
    pontjában    megfogalmazott   követelményekre,   valamint    az
    Alkotmánybíróság 63/1997. (XII. 11.) AB határozatára (ABH 1997,
    365.).
    Az   indítványozó   az   Sztv.  77.  §   (1)-(2)   bekezdésével
    összefüggésben  alkotmányellenes jogalkalmazói  gyakorlatot  is
    kifogásolt   és   azt   kérte,  hogy  az  Alkotmánybíróság   az
    alkotmányjogi panasznak „adjon helyt, jelezve ezzel  az  ügyben
    alkalmazott rendőrségi gyakorlat alkotmányellenességét”.

                                  II.

    1. Az Alkotmány rendelkezése:
    „55.  §  (2)  A  bűncselekmény  elkövetésével  gyanúsított   és
    őrizetbe  vett  személyt a lehető legrövidebb időn  belül  vagy
    szabadon  kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani.  A  bíró
    köteles  az  elé  állított  személyt meghallgatni  és  írásbeli
    indokolással  ellátott  határozatban  szabadlábra  helyezéséről
    vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni.
    (…)
    57.  § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”

    2. Az Sztv. érintett rendelkezése:
    „77.  §  (1)  A  rendőrség elzárással is sújtható szabálysértés
    esetén  –  ha  tettenérésre kerül sor –  az  eljárás  alá  vont
    személyt  gyorsított  bírósági  eljárás  lefolytatása  céljából
    őrizetbe veheti.
    (2)  A  szabálysértési  őrizet a bíróság  érdemi  határozatának
    meghozataláig, de legfeljebb hetvenkét óráig tart.  Az  eljárás
    alá  vont  személyt  nyomban  szabadon  kell  bocsátani,  ha  a
    szabálysértési  őrizet  tartama alatt a  bíróság  a  gyorsított
    eljárást nem folytatta le, vagy nem szabott ki elzárást.
    (3) Ha az elzárást kiszabó határozat nem emelkedett jogerőre és
    alappal feltehető, hogy az eljárás alá vont személy szabadlábon
    újabb,  elzárással  is sújtható szabálysértést  követne  el,  a
    bíróság  a szabálysértési őrizet tartamát a másodfokú határozat
    meghozataláig indokolt határozattal meghosszabbíthatja.
    (4)  A  szabálysértési  őrizet a (3) bekezdésben  meghatározott
    esetben   a   másodfokú  bíróság  határozatának  meghozataláig,
    illetve  a  nem  jogerősen  kiszabott  elzárás  tartamáig,   de
    legfeljebb a meghosszabbítástól számított tíz napig tart.
    (5)    A    szabálysértési   őrizet   tartamát   meghosszabbító
    határozattal szemben az eljárás alá vont személy  és  védője  a
    kihirdetéskor  fellebbezést jelenthet be. A  megyei  bíróság  a
    szabálysértési   őrizet   tartamának   meghosszabbítása   miatt
    bejelentett  fellebbezést az érdemi határozat ellen bejelentett
    fellebbezéssel együtt bírálja el.
    (6)  A szabálysértési őrizet elrendeléséről az eljárás alá vont
    személy    által    megjelölt   hozzátartozót    a    rendőrség
    haladéktalanul  értesíti, ennek hiányában az eljárás  alá  vont
    személy által megjelölt más személyt kell értesíteni.
    (7)    A    fegyveres   szervek   hivatásos   állományú   tagja
    szabálysértési őrizetbe vételéről a parancsnokát is  értesíteni
    kell.”

                                 III.

    1. Az Alkotmánybíróság elsőként az indítvány elbírálhatóságának
    kérdésében foglalt állást.
    Az Abtv. 48. § (2) bekezdése szerint az alkotmányjogi panaszt a
    jogerős  határozat kézbesítésétől számított hatvan napon  belül
    lehet  írásban  benyújtani. A jelen ügyben az indítványozó  egy
    szabálysértési  őrizetbe  vétellel  összefüggésben  fordult  az
    Alkotmánybírósághoz.   A   2004.   december   6-án    kezdődött
    szabálysértési  őrizetet a Budapesti XVIII.  és  XIX.  Kerületi
    Bíróság    a    2004.   december   9-én   tartott   tárgyaláson
    11.Sz.XIX.520/2004/2-I. szám alatt hozott végzésével  szüntette
    meg.  Az indítványozó az indítványt 2005. február 4-én ajánlott
    küldeményként  adta postára, tehát a törvényes határidőn  belül
    nyújtotta  be az Alkotmánybírósághoz (768/D/2002. AB határozat,
    ABH  2003,  1542,  1544.; 917/D/2002. AB határozat,  ABH  2004,
    1680, 1684.; 540/D/2002. AB határozat, ABH 2004, 1614, 1615.).
    Az  Abtv.  48. § (1) bekezdése szerint Alkotmányban biztosított
    jogainak  megsértése miatt alkotmányjogi panasszal az fordulhat
    az Alkotmánybírósághoz, akinek a jogsérelme az alkotmányellenes
    jogszabály  alkalmazása  folytán  következett  be,   és   egyéb
    jogorvoslati   lehetőségeit  már  kimerítette,  illetőleg   más
    jogorvoslati    lehetőség   nincs   számára   biztosítva.    Az
    Alkotmánybíróság  már több határozatában  rámutatott,  hogy  az
    „Abtv.  48.  §  (1)  bekezdése szerint az alkotmányjogi  panasz
    benyújtásának  feltételei közé tartozik, hogy  az  Alkotmányban
    biztosított   jog   sérelme  »az  alkotmányellenes   jogszabály
    alkalmazása  folytán«  következzék be.  Ennél  fogva  az  Abtv.
    alapján   a   szabályozás  hiánya  miatt,   azaz   mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmánysértés    megállapítására    irányuló
    indítvány alkotmányjogi panaszként való előterjesztése az Abtv.-
    ből  nem  vezethető le” (1044/B/1997. AB határozat,  ABH  2004,
    1160,  1176.;  986/B/1999. AB határozat, ABH 2005,  889,  900.;
    276/D/2002. AB határozat, ABK 2006. június, 486, 488.).
    Erre    tekintettel   az   Alkotmánybíróság   a    mulasztásban
    megnyilvánuló   alkotmányellenességre  alapított  alkotmányjogi
    panaszt  az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről  és  annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozata (ABH 2003, 2065.)  29.
    §   e)   pontja   alapján   –   érdemi   vizsgálat   nélkül   –
    visszautasította.

    2.   Az  Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  értelmében
    „mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
    akkor   kerülhet  sor,  ha  a  jogalkotó  szerv  a  jogszabályi
    felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
    és  ezzel alkotmányellenességet idézett elő. A jogalkotó  szerv
    jogszabály-alkotási   kötelezettségének   konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha  azt  észleli,
    hogy  a  hatás- és feladatkörébe tartozó területen  jogszabályi
    rendezést   igénylő  kérdés  merült  fel.  Az  Alkotmánybíróság
    mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
    ha    alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
    hiányoznak,  illetve,  ha  a hiányos szabályozás  alapvető  jog
    érvényesítését veszélyezteti. [22/1990. (X. 16.) AB  határozat,
    ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,
    227,   232.]   Mivel   az  Alkotmánybíróságnak   –   az   Abtv.
    preambulumában  is  megfogalmazott  –  elsődleges  feladata  az
    Alkotmányban biztosított alapjogok védelme, a testület  szükség
    esetén    hivatalból   eljárva   állapít    meg    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet,  s  erre   sor   kerülhet
    alkotmányjogi  panasz  alapján indult eljárásban  is”  [6/2001.
    (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.].
    Az   Alkotmánybíróság   –  az  indítványozó   által   felvetett
    kérdésben,  az Alkotmány 55. § (2) és az 57. § (5)  bekezdéseit
    illetően – hivatalból folytatta le az eljárást.

    3.  Az  Alkotmánybíróság  több  határozatában  foglalkozott   a
    szabálysértési   eljárással  szemben   támasztott   alkotmányos
    követelményekkel.   Következetesen  érvényesített   álláspontja
    szerint a szabálysértési eljárás bár jelentős mértékben eltér a
    büntető eljárástól, tartalmilag azonban „rokonságot mutat.  (…)
    A   szabálysértési   eljárás   a  büntető   eljáráshoz   képest
    egyszerűbb,  nem érvényesülnek benne maradéktalanul  a  büntető
    eljárás   alapelvei   sem.   (…)   A   bűncselekmények   és   a
    szabálysértések    súlyukat,   társadalomra   veszélyességüket,
    továbbá   szankciós   rendszerüket  illetően   sem   állíthatók
    egymással   párhuzamba.   Nem  kezelhetők   a   szabálysértések
    ugyanolyan  igénymércével,  mint a bűncselekmények,  illetve  a
    büntető   eljárás  során  érvényesülő  garanciális   szabályok”
    (1284/B/1990.  AB  határozat,  ABH  1991,  562,  563-564.).  Az
    Alkotmánybíróság  ugyanakkor  –  összhangban  az  Emberi  Jogok
    Európai Bíróságának gyakorlatával – arra is rámutatott, hogy  a
    szabálysértési eljárás kriminális jellegéből következik, hogy a
    büntető    eljárással    szemben    támasztott,    Alkotmányban
    megfogalmazott követelményeknek ennek az eljárásnak is meg kell
    felelnie [63/1997. (XII. 12.) AB határozat, ABH 1997, 365, 368-
    369.].

    4.  Az  Alkotmány  55. § (2) bekezdése szerint a  bűncselekmény
    elkövetésével  gyanúsított és őrizetbe vett személyt  a  lehető
    legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, vagy  bíró
    elé  kell  állítani.  Az Alkotmánybíróság a büntető  eljárásban
    alkalmazott      előzetes      letartóztatás      intézményének
    alkotmányossági  vizsgálata  során  a  26/1999.  (IX.  8.)   AB
    határozatban  hangsúlyozta,  hogy  az  „állami  büntető   igény
    érvényesítése  érdekében  a  társadalom  védelme,  a   közérdek
    szempontjából  alkotmányosan  is szükséges  és  indokolt  annak
    lehetővé   tétele,   hogy  az  állam  a  bűncselekmény   alapos
    gyanújával terhelt személyt szabadságától időlegesen  megfossza
    a     büntetőjogi     felelősségre    vonás     meghiúsításának
    megakadályozása   érdekében.   A   személyi   szabadság   ilyen
    korlátozásának  alkotmányos lehetőségét közvetve  az  Alkotmány
    55.  §  (2)  bekezdése  is  kifejezésre  juttatja  az  előzetes
    letartóztatás  tárgyában  történő  bírói  döntés   garanciáinak
    megfogalmazásával” (ABH 1999, 265, 276.).
    Az Alkotmánybíróság szerint az „Alkotmány 55. § (2) bekezdése a
    hangsúlyt  az  őrizetbe vett személy előzetes letartóztatásának
    bírói  hatáskörére helyezi” [19/1999. (VI. 25.)  AB  határozat,
    ABH 1999, 150, 154.].
    Hasonló garanciális jelentőséget tulajdonít az Alkotmánybíróság
    a  „lehető legrövidebb idő” előírásának [26/1999. (IX.  8.)  AB
    határozat,  ABH 1999, 265, 272.; 673/B/1990. AB határozat,  ABH
    1992, 446, 447.].
    Az  egyén Alkotmányból eredő joga a személyi szabadságra  és  a
    személyi biztonságra ugyanis akkor élvez hatékony védelmet,  ha
    az  eljárás  tényleges időtartama nemcsak  a  törvény  szerinti
    maximális  határidőn belül marad, hanem az ügy  sajátosságaival
    is adekvát.

    5.  Az  Alkotmánybíróság értelmezésében az Alkotmány 57. §  (5)
    bekezdésében foglalt jogorvoslathoz való jog olyan  alkotmányos
    alapjog,  amely  mindenkit megillet, akinek jogát,  vagy  jogos
    érdekét  a  bírói,  államigazgatási vagy  más  hatósági  döntés
    érinti.  A  jogorvoslathoz való jog tárgyát tekintve  a  bírói,
    illetőleg  a  hatósági döntésekre terjed ki.  A  jogorvoslathoz
    való  jog  tartalma  az érdemi határozatok tekintetében  a  más
    szervhez  vagy  a  magasabb  fórumhoz  fordulás  lehetősége.  A
    jogorvoslathoz  való  jog „törvényben meghatározottak  szerint”
    gyakorolható,  ezért az egyes eljárásokban  eltérő  szabályozás
    lehetséges.  A jogorvoslathoz való jogot kizárólag  a  jogviták
    ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében és azzal arányosan
    korlátozhatja – minősített többséggel – a törvényhozó  [5/1992.
    (I.  30.)  AB  határozat, ABH 1992, 27,  31.;  1437/B/1990.  AB
    határozat,  ABH 1992, 453, 454.; 513/B/1994. AB határozat,  ABH
    1994,  731,  733-734.; 22/1995. (III. 31.)  AB  határozat,  ABH
    1995,  108, 109-110.; 23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998,
    182, 186.; 24/1999. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1999, 237, 243-
    246.;  29/1999. (X. 6.) AB határozat, ABH 1999, 294, 297-298.].
    „Minden  jogorvoslat  lényegi, immanens eleme  a  »jogorvoslás«
    lehetősége,     vagyis    a    jogorvoslat    fogalmilag     és
    szubsztanciálisan  tartalmazza a  jogsérelem  orvosolhatóságát”
    [23/1998. (VI. 9.) AB határozat, ABH 1998, 182, 186.].

    6. Az Sztv. a szabálysértési őrizetet az elzárással is sújtható
    szabálysértések   körében   a   gyorsított    bíróság    előtti
    felelősségre         vonás        érdekében        elrendelhető
    kényszerintézkedésként  szabályozza,  amely  a  bíróság  érdemi
    határozatának meghozataláig, de legfeljebb 72 óráig tarthat. Az
    elzárással  is  sújtható szabálysértés elkövetőjét,  amennyiben
    tetten  érték,  a  rendőrség állítja elő. Az  előállítás  miatt
    önálló    jogorvoslatnak:   panasznak   (ami    után    további
    jogorvoslatnak, végső soron bírósági kontrollnak) van helye  [a
    Rendőrségről  szóló 1994. évi XXXIV. törvény  (a  továbbiakban:
    Rtv.)  92.  § (1) bekezdés, 93. §]. Az előállítást  követően  a
    rendőrség  rendeli el a szabálysértési őrizetet,  ami  ellen  a
    törvény önálló jogorvoslatot nem biztosít, azt a bíróság  által
    hozott  érdemi határozat ellen benyújtott jogorvoslatban  lehet
    kifogásolni.   A   bíróság   a   tárgyalás   megtartása   előtt
    megvizsgálja,  hogy  megvannak-e az őrizetbe  vétel  feltételei
    [Sztv.   126.  §  (2)  bekezdés].  Ennek  hiányában  az   ügyet
    visszaadja    a   rendőrségnek,   majd   később   az    írásban
    előterjesztett  feljelentésre  az  –  elzárással  is   sújtható
    szabálysértésekre vonatkozó – általános szabályok (Sztv. 119. –
    120.  §)  szerint  jár  el  és  hoz  határozatot,  amely  ellen
    ugyancsak jogorvoslatnak van helye (Sztv. 121. §).

    7.  Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben megállapította: az Sztv-
    nek  a  szabálysértési őrizetre vonatkozó  szabályozása  azzal,
    hogy  a  bűncselekmény társadalomra veszélyességét el  nem  érő
    magatartás   miatt,   önálló  jogorvoslati   lehetőség   nélkül
    eredményez 72 óráig tartó szabadságkorlátozást, nem  felel  meg
    az   Alkotmány  55.  §  (2)  bekezdésében  és  az  57.  §   (5)
    bekezdésében megfogalmazott garanciális követelményeknek. Mivel
    a   törvényhozó  nem  biztosított  az  érintettek   számára   a
    szabálysértési     őrizet    elrendelése    elleni     hatékony
    jogorvoslatot, ezért az Alkotmánybíróság megítélése szerint  az
    őrizet  –  önmagában  alkotmányellenesnek  nem  minősíthető   –
    legfeljebb  72  órás  időtartama  nem  felel  meg   „a   lehető
    legrövidebb  időn  belüli” szabadon bocsátás vagy  bíróság  elé
    állítás alkotmányi követelményének.
    Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy  alkotmányosan  nem
    indokolható,  hogy  az Alkotmány 57. § (5)  bekezdése  szerinti
    „közigazgatási  és más hatósági döntés ellen”  is  biztosítandó
    jogorvoslatot a szabálysértési őrizettel szemben miért  csak  a
    szabálysértést  érdemben tárgyaló bírói szakaszban,  a  bíróság
    által hozott érdemi határozat ellen benyújtott fellebbezésben –
    azaz  az  eljárás  végén  –  lehet  igénybe  venni.  Semmi  sem
    indokolja,  hogy  a  szabálysértési  őrizettel  szemben   annak
    elrendelésekor  ne  lehessen jogorvoslattal élni.  A  jogalkotó
    szabadságában   áll  annak  eldöntése,  hogy  a  szabálysértési
    őrizettel szemben annak elrendelésekor benyújtható jogorvoslati
    kérelem  bírói elbírálásának biztosítását a jelenlegi  rendszer
    szerinti   időtartam  megtartásával  vagy  éppen  rövidítésével
    illetve  más,  rendelkezésre álló bírói fórum  bekapcsolásával,
    vagy pedig egyéb módon célszerűbb biztosítani.
    Az  Alkotmánybíróság  állandó gyakorlata szerint,  ha  valamely
    alapjog    érvényesüléséhez,   vagy   védelméhez   a   vizsgált
    szabályozásban    foglalt   garanciális    rendelkezések    nem
    elégségesek,  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
    állapít  meg. „Az alapjog érvényesüléséhez szükséges  garanciák
    hiánya  értelemszerűen vonatkozik arra is,  amikor  az  alapjog
    korlátozásának  alkotmányosságához  elengedhetetlen   garanciák
    hiányoznak” [36/2000. (X. 27.) AB határozat, ABH 2000, 241, 274-
    275.]. Ebben az esetben az Alkotmánybíróság az Alkotmány 55.  §
    (2)  bekezdésében  és az 57. § (5) bekezdésében  megfogalmazott
    garanciák   hiánya   miatt  állapította  meg   a   mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenes helyzetet és  hívta  fel  –  az
    Abtv.  49.  §  (1)  bekezdése alapján határidő  tűzésével  –  a
    törvényhozót jogalkotási feladatának teljesítésére.

    Az  Alkotmánybíróság  a  határozat  Magyar  Közlönyben  történő
    közzétételét  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Balogh Elemér                  Dr. Bragyova András
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Holló András                       Dr. Kiss László
         alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kovács Péter                    Dr. Paczolay Péter
          előadó alkotmánybíró                    alkotmánybíró
     Dr. Bragyova András alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértek   a   határozat  rendelkező  részében  foglaltakkal,
     ugyanakkor  álláspontom  szerint a  mulasztásban  megnyilvánuló
     alkotmányellenességet egyedül az Alkotmány 55. § (2)  bekezdése
     (a   habeas   corpus)  alapján,  vagyis  a  személyi  szabadság
     alkotmányellenes korlátozása miatt kellett volna megállapítani.
     A  szabálysértési  őrizet  jelenlegi  szabálya  ugyanis  nem  a
     jogorvoslathoz való jogot korlátozza, hanem az Alkotmány 55. §-
     ában védett személyi szabadságot. Ehhez képest a jogorvoslathoz
     való jog korlátozása, ha egyáltalán megállapítható, másodlagos.
     A   személyi   szabadságtól  való  megfosztás,  mint   személyi
     szabadsághoz való jog korlátozására három alapvető követelményt
     fogalmaz meg az Alkotmány:
     (1)  az  intézkedésnek  az Alkotmány  55.  §  (1)  bekezdésében
     meghatározott  követelményeknek  megfelelő  jogi  szabályozáson
     kell alapulnia;
     (2)  a szabályozásnak – mint minden alapjog-korlátozásnak – meg
     kell felelnie az arányosság, szükségesség követelményeinek;
     (3)   meg  kell  felelnie  az  Alkotmány  55.  §  (2)  és   (3)
     bekezdéseiben meghatározott eljárási követelményeknek.

     Az  Sztv.  77.  § (1) bekezdése szerinti szabálysértési  őrizet
     szabályozása  ez  utóbbi  követelmény  tekintetében   tartalmaz
     mulasztást.  Az  Alkotmány 55. § (2) bekezdésében  található  a
     személyi   szabadság  legfontosabb  eljárási   garanciája:   „a
     bűncselekmény   elkövetésével  gyanúsított  és  őrizetbe   vett
     személyt  a  lehető legrövidebb időn belül vagy  szabadon  kell
     bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles  az  elé
     állított személyt meghallgatni és írásbeli indoklással ellátott
     határozatban  szabadlábra helyezéséről  vagy  letartóztatásáról
     haladéktalanul dönteni”.

     1.  Az  Alkotmánybíróság többször kifejtette, hogy az Alkotmány
     „bűncselekmény”  terminusa  a kriminális  szabálysértéseket  is
     magában foglalja [így pl.: 63/1997 (XII. 12.) AB határozat, ABH
     365,   368.].   Ezt   esetünkben  nemcsak   a   szabálysértések
     („kihágások”)  történeti  eredete –  a  bűncselekmények  hármas
     felosztása  – indokolja, hanem különösen az, hogy az elzárással
     is  sújtható  szabálysértések  (tiltott  kéjelgés,  garázdaság,
     veszélyes   fenyegetés,  önkényes  beköltözés,  a   lopás   egy
     speciális  alakzata,  a  terménylopás,  rendzavarás,  veszélyes
     fenyegetés) mind „szabályos” bűncselekmények enyhébb (bagatell)
     alakzatai.   A  személyi  szabadság  korlátozása  szempontjából
     egyébként is mindegy, milyen a szabadságkorlátozásra  okot  adó
     cselekmény  jogi  minősítése:  a szabálysértési  őrizetbe  vett
     ugyanabba  a  rendőrségi fogdába kerül,  mint  a  bűncselekmény
     elkövetésének gyanúja miatt őrizetbe vettek.

     2.  Az  Alkotmány  55.  § (2) bekezdése  tehát  alkalmazandó  a
     szabálysértési őrizetre is. Így a szabálysértési őrizetbe  vett
     személynek  is  joga van arra, hogy „a lehető legrövidebb  időn
     belül”  bíró döntsön a szabadságkorlátozás fenntartásáról  vagy
     megszűntetéséről. A Sztv. 77. § (1) bekezdésében  meghatározott
     hetvenkét   órás   határidő  –  a  határozat   szerint   is   –
     alkotmányellenesen hosszú, mivel lényegesen hosszabb,  mint  az
     Alkotmányban megkívánt „lehető legrövidebb” idő. Bizonyítja ezt
     egyébként  az  is,  hogy az Sztv. eredeti, 1999.  június  28-án
     kihirdetett szövegében még huszonnégy óra volt a szabálysértési
     őrizet  leghosszabb  időtartama,  azonban  ezt  még  az   Sztv.
     hatályba lépése – 2000. március 1. – előtt az 1999. december 21-
     én elfogadott, a büntető jogszabályok módosításáról szóló 1999.
     évi  CXX.  törvény  41.  §-a  hetvenkét  órára  emelte,  így  a
     huszonnégy  órás  időtartamról  szóló  szabály  nem  is  lépett
     hatályba.  A  módosító törvény indoklása szerint  a  huszonnégy
     órás határidő „adott esetben indokolatlanul rövid lehet, és így
     megalapozott   az  ügy  érdemi  elbírálását  is  akadályozhatja
     (sic).”
     Ez  az  indoklás nem állítja, hogy a hetvenkét  óra  a  „lehető
     legrövidebb  idő”,  hanem  pusztán  célszerűségi  szempontokkal
     érvel.  Az ügy megalapozott elbírálására való hivatkozás  annál
     kevésbé  indokolt, mert a szabálysértési őrizet előfeltétele  a
     tettenérés,    ami   a   tényállás   alapvető   tisztázottságát
     mindenképpen feltételezi.

     3.    Az   Alkotmány   55.   §   (2)   bekezdése   szerint    a
     szabadságkorlátozás fenntartásáról vagy megszűntetéséről  szóló
     döntést   nemcsak  a  „lehető  legrövidebb  időn  belül”   kell
     meghozni,  hanem  bírónak kell róla döntenie méghozzá  írásbeli
     indoklással.   A   mai  szabályozásban  éppen  az   alkotmányos
     mulasztás,   hogy  a  szabálysértési  őrizetbe   vett   személy
     szabadságának  korlátozásáról csak hetvenkét óra után  születik
     bírói  döntés. A jogorvoslathoz való jog [Alkotmány 57.  §  (5)
     bekezdés] sérelme is abban áll, hogy a szabálysértési  őrizetbe
     vett  személy szabadságkorlátozásáról csak hetvenkét  óra  után
     születik jogorvoslattal támadható bírói határozat.

     Budapest, 2007. február 12.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró

     A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom.

           Dr. Balogh Elemér               Dr. Paczolay Péter
           alkotmánybíró                        alkotmánybíró

     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A   határozat   rendelkező  részével  és  annak   indokolásával
     egyetértek.  Az  indokolást  azonban  a  következőkkel  kívánom
     kiegészíteni.

     1.  Az Alkotmány 55. § (2) bekezdése szövegszerűen közel áll az
     1993.  évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és  az
     alapvető  szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november
     4-én  kelt  Egyezmény  (a továbbiakban:  Emberi  Jogok  Európai
     Egyezménye) 5. cikk 1. és 3. §-aihoz.
     Az Emberi Jogok Európai Bírósága számos ítéletében foglalkozott
     az  őrizetbe  vétel  jogszerűségének az  Emberi  Jogok  Európai
     Egyezményének   5.   cikkében   foglaltakat   érintő   eljárási
     garanciáival.
     „5. Cikk — Szabadsághoz és biztonsághoz való jog
      
      1.   Mindenkinek  joga  van  a  szabadságra  és   a   személyi
     biztonságra. Szabadságától senkit sem lehet megfosztani, kivéve
     az  alábbi  esetekben  és  a törvényben  meghatározott  eljárás
     útján:
      (…)
     c)  törvényes letartóztatás vagy őrizetbe vétel abból a célból,
     hogy  e  bűncselekmény  elkövetése  alapos  gyanúja  miatt   az
     illetékes hatóság elé állítsák vagy amikor ésszerű oknál  fogva
     szükséges,  hogy  megakadályozzák  bűncselekmény  elkövetésében
     vagy annak elkövetése után a szökésben;
      (…)
     3.  E  Cikk  1.  c)  bekezdésének  rendelkezésével  összhangban
     letartóztatott    vagy    őrizetbe   vett    minden    személyt
     haladéktalanul  bíró,  vagy a törvény által  bírói  hatáskörrel
     felruházott  más  tisztségviselő  elé  kell  állítani,   és   a
     letartóztatott  vagy őrizetbe vett személynek  joga  van  arra,
     hogy ésszerű időhatáron belül tárgyalást tartsanak ügyében vagy
     a  tárgyalásig  szabadlábra helyezzék. A  szabadlábra  helyezés
     olyan  feltételekhez köthető, melyek biztosítják a  tárgyaláson
     való megjelenést.”
     Az  Emberi  Jogok  Európai Bírósága az 5. cikk  1.  c)  pontban
     érintett „alapos gyanú”-t illetően hangsúlyozta, hogy „a gyanúk
     alapossága  az  5. cikk 1.c által a szabadságtól való  önkényes
     megfosztással szemben biztosított védelem lényegi eleme. (….) A
     gyanú    alapossága    feltételezi   olyan    tényeknek    vagy
     információknak a létét, amelyet egy objektív külső szemlélőt is
     arra a következtetésre bírnának, hogy az illető elkövethette  a
     jogsértést.  Ami  alaposnak minősül, az azonban  a  körülmények
     összessége  alapján állapítható meg” (Fox, Campbell és  Hartley
     c.  Egyesült  Királyság  ügyben 1990.  augusztus  30-án  hozott
     ítélet, 32. §). Ezt felidézve, az Emberi Jogok Európai Bírósága
     arra  is  rámutatott,  hogy „az 5. cikk 1.c  szerinti  őrizetbe
     vétel során végrehajtott kihallgatás célja az, hogy kiegészítse
     a    bűnügyi   nyomozást,   megerősítve   vagy   elutasítva   a
     letartóztatásra  okot adó gyanúkat. Ezért  tehát,  a  gyanúknak
     alapot  adó tényeknek nem kell ugyanolyan szintűeknek  lenniük,
     mint  amelyek  szükségesek  az  elítéléshez  vagy  akárcsak   a
     vádemeléshez,  ami  a  büntető  eljárás  következő  fázisa.  Az
     őrizetbe  vétel időtartamának megítélésében a gyanú megkövetelt
     foka is jelentőséggel bír” (Murray c. Egyesült Királyság ügyben
     1994.  szeptember 21-én hozott ítélet 55-56. §).  „Az  a  tény,
     hogy  [a  panaszost] nem helyezték vád alá  és  nem  állították
     bíróság  elé,  hanem  szabadon engedték egy  mintegy  egy  órás
     kihallgatás után, nem jelenti azt, hogy letartóztatásának célja
     és fogva tartásának célja ne lett volna összeegyeztethető az 5.
     cikk 1.c-vel. Ha a letartóztatás és a fogvatartás célja valóban
     az,  hogy az illetőt az illetékes bírói szerv elé állítsák, úgy
     az  ennek  a  célnak  az  elérését szolgáló  mechanizmusok  nem
     meghatározó  jellegűek”  (Murray c. Egyesült  Királyság  ügyben
     1994.  szeptember 21-én hozott ítélet 67-68. §). Ugyanezeket  a
     kritériumokat  sorolta fel az Emberi Jogok Európai  Bírósága  a
     Goussinski  c.  Oroszország ügyben  2004.  május  19-én  hozott
     ítéletének 53. §-ában.
      Az  Emberi  Jogok Európai Bírósága szerint az  őrizetbe  vétel
     illetve a letartóztatás vonatkozásában a garanciarendszer három
     feltételre  épül:  működjön gyorsan, legyen automatikus,  olyan
     független,  bírói  természetű  intézmény  végezze,  amelynek  a
     szabadlábra  helyezésre  is  jogosultsága  van  (Zervudacki  c.
     Franciaország  ügyben hozott 2006. július 27-i  ítélet,  33-35.
     §).
      A  jelen ügy vonatkozásában érintett idődimenziót illetően  az
     előbbinek van jelentősége.
     A   Emberi   Jogok   Európai  Bírósága   leszögezte,   hogy   a
     „haladéktalanul”  fogalom nem azonosítható az  „azonnalisággal”
     (Brogan  c.  Egyesült  Királyság ügyben  1988  november  29-ben
     hozott  ítélet  58-59.  §-a).  Az időtartam  vonatkozásában  az
     Emberi Jogok Európai Bíróságának [a kezdetben hat majd öt napot
     még   tolerálhatónak  tekintett  kissé  bizonytalan  gyakorlata
     szigorodott  és egyértelműbbé vált] és a Brogan  ügyben  hozott
     ítélet  (62.  §)  nyomán  a  négy napot  meghaladó  időtartamot
     túlzottnak   tekintik  és  ezt,  mint  abszolútnak   tekinthető
     időtartamot  az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  a  McKay  c.
     Egyesült  Királyság ügyben hozott 2006. október 3-i  ítéletének
     47.  §-ában  is megerősítette, hozzátéve azonban, hogy  [az  5.
     cikk 3 §-nak] „nem lehet olyan értelmet tulajdonítani, ami  azt
     jelentené,  hogy  az  ideiglenes  őrizetből  való  elbocsátásra
     irányuló eljárásnak hamarabb kellene lezajlania, mint  az  első
     automatikus  ellenőrzésnek, amelyre a Bíróság  a  maximum  négy
     napos időtartamot meghatározta”.
      Az  Emberi  Jogok Európai Bírósága ugyanakkor  ennél  rövidebb
     időtartamot    is    összeegyeztethetetlennek    tartott     az
     Egyezménnyel, ha ti. a tényleges időtartam már túllépte  azt  a
     maximumot,   amit   a   nemzeti  jog  előírt   (Zervudacki   c.
     Franciaország  ügyben hozott 2006. július 27-i  ítélet,  44-46.
     §).
      Az  Emberi Jogok Európai Bírósága az ügyészség által gyakorolt
     kontrollt  abban  az esetben nem tartotta elégségesnek,  ha  az
     ügyészség  a  nyomozati eljárásban játszott szerepe  miatt  nem
     volt  bírói hatáskörrel felruházott személynek tekinthető (A.S.
     c. Lengyelország ügyben hozott 2006. október 23-i ítélet 81. §,
     Yosifov c. Bulgária ügyben hozott 2006. december 7-i ítélet 48.
     §, stb.). Ilyen esetben még a hamar gyakorolt ellenőrzés esetén
     is  az  5.  cikk 3. § szerinti időtartamot úgy kell  számítani,
     hogy az az első bírói kontroll megvalósításáig tart.
      Az   őrizetbe   vétel  esetén  megkövetelt  bírói  kontrollnak
     ténylegesnek  kell lennie, és a szinte szó szerint  azonos,  az
     ügy  és  az  elkövető személyi sajátosságaihoz  nem  igazított,
     blankettavégzések kibocsátása ugyanakkor a bírósági  kontrollal
     szemben   támasztott  minőségi  kritériumokat   nem   teljesíti
     (Svipsta  c. Lettország ügyben hozott 2006. március 9-i  ítélet
     109.  §).  Az  Emberi Jogok Európai Bírósága nem elégedett  meg
     azzal,  ha  csak ügy érdemében döntő bíró bírálhatja  felül  az
     őrizetbe vétel jogosságát (Svipsta c. Lettország ügyben  hozott
     2006.  március  9-i  ítélet 142. §), de  ebben  az  ügyben  egy
     hónapot meghaladó időtartam is eltelt az őrizetbe vétel  és  az
     érdemi bírói tárgyaláson hozott ítélet között. Az Emberi  Jogok
     Európai  Bírósága  arra is rámutatott, hogy az  őrizetbe  vétel
     vonatkozásában  hozott döntésnek és e döntés  kontrolljának  az
     alternatívákat  is  megfelelően  mérlegelnie  kell  (Dombek  c.
     Lengyelország ügyben 2006. december 12-én hozott ítélet 70. §).

     2.  Az  Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatát figyelembe
     véve  a  hatályos  magyar  megoldás prima  facie  az  Egyezmény
     szerinti keretek között elhelyezhető.
      Az   Emberi   Jogok   Európai  Bíróságának   gyakorlatára   is
     figyelemmel  nem tulajdonítható különösebb jelentőség  annak  a
     szóhasználati  különbségnek,  amely  az  Alkotmány  55.  §  (2)
     bekezdésében  szereplő „lehető legrövidebb időn belül”  illetve
     az  Emberi  Jogok Európai Egyezményének 5. cikk 3  bekezdésének
     magyar   fordításában  használt  „haladéktalanul”  határozószók
     között pusztán nyelvtani szempontból megállapítható.
      Tekintettel arra, hogy az emberi jogokat illetően egy  nemzeti
     jogvédelmi  rendszer nagyvonalúbb, precízebb lehet a nemzetközi
     kötelezettségvállalásai szerintieknél, nincs  elméleti  illetve
     nemzetközi jogi akadálya annak [és nem ütközik az Alkotmány  7.
     §  (1)  által megkövetelt „összhang” szabályával sem],  hogy  a
     minimum  követelményektől  felfelé térjen  el  (lásd  ebben  az
     értelemben  az Emberi Jogok Európai Egyezménye 53.  cikkét,  az
     1976.  évi  8. törvényerejű rendelettel kihirdetett Polgári  és
     Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 5. cikk 2-t.).
      Mivel   az  Alkotmánybíróság  számára  maga  az  Alkotmány   a
     viszonyítási  alap,  ezért megközelítése  a  nemzetközi  emberi
     jogvédelmi intézményekétől eltérhet és szigorúbb is lehet.

      Budapest, 2007. február 12.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Detention for a minor offence
     Number of the Decision:
     .
     3/2007. (II. 13.)
     Date of the decision:
     .
     02/12/2007
     Summary:
     Legislation which allows for detention for seventy two hours for a minor offence, with no legal remedy available, is incompatible with the guarantees contained in the Hungarian Constitution.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2007-1-003
     .