Hungarian
Ügyszám:
.
1464/B/2007
Előadó alkotmánybíró: Stumpf István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 1464/B/2007. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/1778
.
A döntés kelte: Budapest, 07/05/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában — dr.
  Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleményével — meghozta a
  következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  1.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV.  törvény 180. § (1) bekezdésében a „vagy egyéb  ilyen
  cselekményt   követ   el”  szövegrész  alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére  irányuló   indítványt
  elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV.  törvény 269/A. §-ában a „vagy más ilyen  cselekményt
  követ  el”  szövegrész alkotmányellenességének megállapítására
  és  megsemmisítésére irányuló indítványt — az Alkotmány  2.  §
  (1)   bekezdése,   valamint  57.  §  (1)  és  (4)   bekezdései
  vonatkozásában — elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
  évi  IV.  törvény 269/A. §-ában a „vagy más ilyen  cselekményt
  követ  el”  szövegrész alkotmányellenességének megállapítására
  is megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást —
  az Alkotmány 61. § (1) bekezdése vonatkozásában — megszünteti.
                              Indokolás

                                 I.

   1. Az indítványozó a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
   IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 180. § (1) bekezdésének,
   valamint a 269/A. §-ának részleges megsemmisítése iránt
   terjesztett elő kérelmet. A Btk. 180. §-a a becsületsértést,
   míg 269/A. §-a a nemzeti jelkép megsértését rendeli büntetni.
   Az előbbi szerint a bűncselekmény úgy is megvalósítható, hogy
   az elkövető „vagy egyéb ilyen cselekményt követ el”, míg az
   utóbbi szerint úgy, hogy az elkövető „vagy más ilyen
   cselekményt követ el”. Az indítványozó megítélése szerint
   mindkét szövegrész ellentétes az Alkotmány 2. §
   (1) bekezdésével, 61. § (1) bekezdésével (ezzel összefüggésben
   a 8. §-sal), valamint 57. § (1) és (4) bekezdésével.
   Az indítványozó kifejtette, hogy a kifogásolt fordulatok azért
   nem felelnek meg az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében foglalt
   jogállamiság követelményének, mert azok megfogalmazása
   rendkívül határozatlan diszpozíciót eredményez, mely akár
   önkényes jogalkalmazáshoz is vezethet.
   A véleménynyilvánítás szabadsága kapcsán az indítványozó
   előadta, hogy a Btk. érintett rendelkezései az Alkotmány 61. §
   (1) bekezdésének korlátozását valósítják meg. E korlátozás
   azonban csak akkor felelne meg az alkotmányos feltételeknek,
   ha erre másik alapvető jog védelme vagy érvényesülése, illetve
   egyéb alkotmányos érték védelme miatt van szükség, és ha e
   védelem más módon nem érhető el. Az elérni kívánt cél
   fontossága és az ennek érdekében okozott jogsérelem súlya
   megfelelő arányban kell, hogy álljon egymással. A támadott
   szövegrészek határozatlanságuk folytán „indokolatlanul
   leszállítják a szabad véleménynyilvánításhoz való alapjog
   korlátozhatóságának küszöbét”, s ezért sértik az Alkotmány 61.
   § (1) bekezdését.
   Az indítványozó szerint az Alkotmány 57. § (1) bekezdése azért
   sérül, mert a sérelmezett fordulatok határozatlansága
   következtében nem érvényesülhet a büntetőeljárásról szóló
   1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) alapelvi
   szinten megfogalmazott törvényes vád kritériuma. Ennek ugyanis
   feltétele, hogy a vádemelésre egy „pontosan körülírt, büntető
   törvénybe ütköző cselekmény miatt” kerüljön sor. Mindez a
   védelemhez való jog hatékony érvényesülését is lehetetlenné
   teszi.
   Végül, az Alkotmány 57. § (4) bekezdésében megfogalmazott
   nullum crimen sine lege elve azért sérül, mert „a diszpozíció
   szélsőségesen bizonytalan megfogalmazása semmiféle konkrétumot
   nem tartalmaz”, így nem lehet tudni, mi az a magatartás,
   amelyet a törvény büntetni rendel.

   2. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a Btk.
   180. § (1) bekezdését, valamint 269/A. §-át a Büntető
   Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról
   szóló 2009. évi LXXX. törvény 56. § (7) bekezdés c) pontja
   módosította. A változás azonban csak a kiszabható büntetési
   tételt érintette, az indítványozó által felvetett
   alkotmányossági problémát nem. Időközben módosult az Alkotmány
   57. § (4) bekezdése és 61. § (1) bekezdése is. Az Alkotmány
   57. § (4) bekezdését a 2007. évi CLXVII. törvény 2009.
   december 1-jei hatállyal módosította, lehetővé téve a kettős
   büntethetőség követelménye alóli kivételt. Az Alkotmány 61. §
   (1) bekezdése helyébe pedig az Alkotmány 2010. július 6-i
   módosítása 2010. július 7-ével új rendelkezést iktatott be,
   amely az alkotmánymódosítás indokolása értelmében csak a
   rendelkezés „szóhasználata” tekintetében jelent változást, „de
   annak tartalmán, illetve — elsősorban az alkotmánybírósági
   gyakorlat által meghatározott — korlátozási lehetőségein nem
   változtat”. E módosítások tehát az indítvány tartalmát szintén
   nem érintették. Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság az
   indítványt érdemben elbírálta.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely  vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által  felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (…)
   (4)  Senkit  nem  lehet bűnösnek nyilvánítani  és  büntetéssel
   sújtani  olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés  idején  a
   magyar  jog vagy — a határozatok kölcsönös elismerése  elvének
   érvényesülése  céljából  az Európai Unió  jogi  aktusai  által
   meghatározott körben, az alapvető jogok lényeges tartalmát nem
   korlátozva   —  a  szabadságon,  a  biztonságon   és   a   jog
   érvényesülésén  alapuló térség létrehozásában közreműködő  más
   állam joga szerint nem volt bűncselekmény.”
   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
   szabad véleménynyilvánítás és szólás szabadságához, továbbá  a
   közérdekű adatok megismeréséhez, valamint terjesztéséhez.”
   2. A Btk. indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „180. § (1) Aki a 179. § esetén kívül mással szemben
   a)   a  sértett  munkakörének  ellátásával,  közmegbízatásának
   teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben,
   b) nagy nyilvánosság előtt
   a  becsület  csorbítására  alkalmas kifejezést  használ,  vagy
   egyéb  ilyen  cselekményt  követ el,  vétség  miatt  egy  évig
   terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
   „269/A.  §  Aki  nagy nyilvánosság előtt a Magyar  Köztársaság
   himnuszát,  zászlaját  vagy címerét sértő  vagy  lealacsonyító
   kifejezést  használ, vagy más ilyen cselekményt követ  el,  ha
   súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig
   terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  Az  Alkotmánybíróság figyelemmel volt arra, hogy  13/2000.
   (V.  12.)  AB  határozatában (ABH 2000, 61.;  a  továbbiakban:
   Abh.)  az Alkotmány 61. § (1) bekezdésével összefüggésben  már
   vizsgálta  a Btk. 269/A. §-át. Mivel a testület az Abh.-ban  a
   véleménynyilvánítás  szabadsága korlátozását  szükségesnek  és
   arányosnak találta, az indítványt elutasította.
   Az   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata   szerint   az
   indítványban  felvetett kérdés ítélt dolognak minősül,  ha  az
   újabb    indítványt   ugyanazon   jogszabályi    rendelkezésre
   vonatkozóan  azonos okból vagy összefüggésben terjesztik  elő.
   Az  érdemi döntéssel elbírált ügyben hozott határozat  ugyanis
   az  Alkotmánybíróságot is köti. (1620/B/1991. AB  végzés,  ABH
   1991,  972,  973.) Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről
   és annak közzétételéről szóló, többször módosított és egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK  2009.
   január,   3.;  a  továbbiakban:  Ügyrend)  31.  §  c)   pontja
   értelmében  ítélt  dolog, ha az indítvány az  Alkotmánybíróság
   által  érdemben  már elbírált jogszabállyal azonos  jogszabály
   (jogszabályi  rendelkezés) felülvizsgálatára  irányul,  és  az
   indítványozó  az  Alkotmánynak ugyanarra  a  §-ára,  illetőleg
   alkotmányos   elvére  (értékére)  —  ezen   belül   —   azonos
   alkotmányos  összefüggésre hivatkozva kéri az  alkotmánysértés
   megállapítását.
   Bár jelen ügyben az indítványozó a Btk. 269/A. §-ának csak egy
   szövegrészét, s nem egészét kérte megsemmisíteni,  tekintettel
   arra,  hogy az Alkotmánybíróság az Abh.-ban a tényállás egésze
   vonatkozásában fejtette ki, hogy nem sérül az Alkotmány 61.  §
   (1)  bekezdése,  az indítvány ebben a részében ítélt  dolognak
   minősül. Ezért az Alkotmánybíróság a Btk. 269/A. §-ában  „vagy
   más     ilyen     cselekményt     követ     el”     szövegrész
   alkotmányellenességének megállapítása és megsemmisítése  iránt
   az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdése  alapján  előterjesztett
   indítvány tárgyában az eljárást megszüntette.

   2. Az Alkotmánybíróság ezt követően először az Alkotmány 2.  §
   (1) bekezdésére alapított indítványrészt vizsgálta meg.
   Az    Alkotmánybíróság   már   több   korábbi    határozatában
   foglalkozott  azzal  a kérdéssel, hogy a  büntető  tényállások
   megfogalmazásával  összefüggésben  a  jogalkotóval  szemben  a
   jogállamiság követelménye milyen elvárásokat támaszt. Az ezzel
   kapcsolatos  megállapításokat a 769/B/2006. AB határozatban  a
   következőképpen foglalta össze:
   „1.1.  Az  Alkotmánybíróság  már  a  11/1992.  (III.  5.)   AB
   határozatában   leszögezte,  hogy  az   állam   büntetőhatalma
   gyakorlásának kereteit előre, törvényben kell meghatározni.  A
   büntetőhatalom gyakorlásának törvényessége azonban  nemcsak  a
   nullum  crimen sine lege és a nulla poena sine lege klasszikus
   elvének érvényesülését jelenti.
   Az  alkotmányos  büntetőjog  magában  foglalja  a  büntetőjogi
   felelősségre   vonás  jogszerűségének  a  büntetési   rendszer
   alakításának  törvényességére vonatkozó  tartományát  is.  »Az
   egyén  alkotmányos  szabadságát,  emberi  jogait  nem  csak  a
   büntetőjog  különös részének tényállásai és büntetési  tételei
   érintik,   hanem  alapvetően  a  büntetőjogi   felelősség,   a
   büntetéskiszabás    és    büntethetőség    összefüggő     zárt
   szabályrendszere.« (ABH 1992, 77, 86.)
   1.2.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában a  normavilágosság  a
   jogbiztonság  alapvető  eleme, a normaszövegnek  tehát  minden
   esetben  meg  kell felelnie a jogbiztonság követelményének.  A
   26/1992. (IV. 30.) AB határozat szerint »a világos, érthető és
   megfelelően   értelmezhető  normatartalom   a   normaszöveggel
   szemben  alkotmányos követelmény. A jogbiztonság  —  amely  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésében deklarált jogállamiság  fontos
   eleme  —  megköveteli, hogy a jogszabály szövege  értelmes  és
   világos,  a  jogalkalmazás  során felismerhető  normatartalmat
   hordozzon.« (ABH 1992, 135, 142.)
   A     büntetőjogi    normákra    vonatkozó    normavilágossági
   követelményeket   az   Alkotmánybíróság   több   határozatában
   értelmezte:  »[a] büntetőjogi szankció kilátásba  helyezésével
   tilalmazott  magatartás  leíró diszpozícióinak  határozottnak,
   körülhatároltnak,  világosan  megfogalmazottnak  kell  lennie.
   Alkotmányossági   követelmény  a  védett  jogtárgyra   és   az
   elkövetési  magatartásra  vonatkozó  törvényi  akarat  világos
   kifejezésre  juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmaznia,
   hogy  az  egyén mikor követi el a büntetőjogilag  szankcionált
   jogsértést.   Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az    önkényes
   jogértelmezés lehetőségét a jogalkalmazók részéről.  Vizsgálni
   kell  tehát, hogy a tényállás a büntetendő magatartások  körét
   nem  túl szélesen jelöli-e ki és elég határozott-e.« [30/1992.
   (V.  26.) AB határozat, ABH 1992, 167, 176.; 2/1994. (I.  14.)
   AB  határozat,  ABH  1994,  41,  55.;  58/1997.  (XI.  5.)  AB
   határozat,  ABH  1997,  348,  352.;  12/1999.  (V.   21.)   AB
   határozat,  ABH  1999,  106,  112.;  18/2000.  (VI.   6.)   AB
   határozat,  ABH 2000, 117, 130-131.; 73/2006.  (XII.  15.)  AB
   határozat, ABH 2006, 987, 989.]” (ABH 2008, 2453, 2454-2455.)
   Az   Alkotmánybíróság  az  1160/B/1992.  AB  határozatában   a
   jogszabályok  törvényi  tényállásával kapcsolatban  ugyanakkor
   azt is kifejtette, hogy „általában a jogalkotás dönti el, hogy
   valamely életviszonyt szabályoz-e, és azt is, hogy ezt  milyen
   részletességgel, mennyire esetszerűen teszi (1621/B/1992.). Ez

   a    jogszabály    homályosságától,    értelmezhetetlenségétől
   különálló kérdés. Ha egy jogszabály tényállása túl részletező,
   túl  szűk,  túlságosan eseti, az megköti  a  jogalkalmazót  és
   megakadályozza,    megnehezíti,   hogy   a    jogszabály    az
   életviszonyok szabályozásában betöltse szerepét. Ha pedig  egy
   jogszabály  törvényi  tényállása túl  elvont,  túl  általános,
   akkor   a  jogszabály  rendelkezése  a  jogalkalmazó  belátása
   szerint  kiterjeszthető vagy leszűkíthető.  Az  ilyen  szabály
   lehetőséget   ad  a  szubjektív  jogalkalmazói   döntésre,   a
   különböző   jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,  a  jogegység
   hiányára. Ez csorbítja a jogbiztonságot. A jogszabálynak ezért
   az  életviszonyok  tipikus vonásait kell  figyelembe  vennie.”
   (ABH 1993, 607, 608.)
   Az  Alkotmánybíróság 435/B/1999. AB határozatában  (ABH  2001,
   1080,    1083.)    rámutatott,   majd    több    határozatában
   megerősítette,  hogy  „a  Btk.-ban  szereplő  a   »tartalmilag
   elvontabb« tényállások esetében az elkövetési magatartások  az
   életben   olyan  széles  körben  és  olyan  változatos   módon
   jelentkezhetnek  hogy azok előzetes, kimerítő felsorolása  nem
   lehetséges. Ebben az esetben a joghézagot éppen az  jelentené,
   ha   a   jogalkotó  »kazuisztikusan,  illetve  taxatíve   vagy
   példálózóan  sorolná  fel a visszaélések  egyéb  változatait.«
   Ezzel  ugyanis  alkalmat teremtene az analógia — büntetőjogban
   tilos  —  alkalmazására, vagy lefedetlenül hagyná a bűnözésben
   megjelenő újabb módszereket és formákat, s így megakadályozná,
   hogy  a büntető törvény betöltse rendeltetését. Ezért az ilyen
   esetekben  a  tényállás absztrakt jellege  olyan  jogtechnikai
   megoldást  jelent, amely a jogállamiság alkotmányos  alapelvét
   nem  sérti.” (673/B/2004. AB határozat, ABH 2006, 1604, 1614.;
   689/B/2003.  AB határozat, ABH 2006, 1526, 1532.;  769/B/2006.
   AB határozat, ABH 2008, 2453, 2456.)
   Az  indítványozó jelen ügyben azt kifogásolta,  hogy  a  „vagy
   egyéb  ilyen cselekményt követ el”, illetve a „vagy más  ilyen
   cselekményt követ el” fordulatok nem elég egzaktak, ezért  nem
   elégítik ki a normavilágosság követelményét.
   Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a „szóbeli” vagy „nem
   tettleges”  becsületsértést tipikusan verbálisan  követik  el,
   ezért  is  emeli ki nevesítve a törvényi tényállás a „becsület
   csorbítására   alkalmas   kifejezés  használatát”   az   egyéb
   elkövetési  magatartások közül. (A sértő kifejezés  használata
   történhet írásban is, de jellemzően szóban hangzik el.) Az  is
   tény  ugyanakkor,  hogy más becsületének, emberi  méltóságának
   sérelme ezen kívül megvalósítható egyéb cselekmény útján is. E
   magatartások   széles  spektrumot  fedhetnek  le,   változatos
   formában fordulhatnak elő.
   A     kifogásolt    fordulat    nem    tekinthető     teljesen
   meghatározatlannak. A törvényszöveg ugyanis kifejezetten  utal
   arra,  hogy egyéb „ilyen” cselekmény elkövetése von csak  maga
   után  büntetőjogi felelősséget. Azaz nem bárminemű  magatartás
   valósítja  meg  a bűncselekményt. Az egyéb cselekményeknek  is
   alkalmasnak  kell  lenniük  a becsület  csorbítására,  továbbá
   összefüggésben    kell   állniuk   a   sértett    munkakörének
   ellátásával,  közmegbízatásának teljesítésével vagy  közérdekű
   tevékenységével,  illetve  azt nagy  nyilvánosság  előtt  kell
   elkövetni.
   A  normavilágosság sérelme miatt az alkotmányellenesség  akkor
   állapítható  meg,  ha  a  szabályozás a  jogalkalmazó  számára
   értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre ad módot, és  ennek
   következtében a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan, előre
   nem  látható helyzetet teremt a címzettek számára,  illetve  a
   normaszöveg túl általános megfogalmazása miatt teret  enged  a
   szubjektív,   önkényes  jogalkalmazásnak.   [1160/B/1992.   AB
   határozat,  ABH  1993,  607,  608.;  10/2003.  (IV.   3.)   AB
   határozat, ABH 2003, 130, 135-136.; 1063/B/1996. AB határozat,
   ABH  2005, 722, 725-726.; 381/B/1998. AB határozat, ABH  2005,
   766,  769.]  Éppen ezért az Alkotmánybíróság  mindig  is  nagy
   jelentőséget  tulajdonított annak,  hogy  az  általa  vizsgált
   kérdés  megválaszolásához rendelkezésre áll-e olyan  kialakult
   bírói  gyakorlat,  amely — határozata meghozatala  során  —  a
   jogalkalmazót       a       jogbiztonság      érvényesüléséhez
   elengedhetetlenül  szükséges mértékben  segíti  [47/2003.  (X.
   27.)  AB határozat, ABH 2003, 525, 535.; 56/2010. (V.  5.)  AB
   határozat, ABH 2010, 383, 388-389.].
   A  becsületsértés, illetve a rágalmazás büntetőjogi tényállása
   kapcsán   kialakult  bírói  gyakorlat  értelmében  a  becsület
   csorbítására   való  alkalmasságot  nem  a   sértett   érzelmi
   beállítottságából  folyó szubjektív értékítélet,  hanem  annak
   alapján  kell  megítélni,  hogy  a  megnyilatkozás  az   adott
   körülmények  között  a  becsületérzés  megsértésére  objektíve
   alkalmas-e  (BH 1981. 220.; BH 1994. 171.; BH  1995.  77.;  BH
   1998. 470.; BH 2004. 172.). Azt, hogy egy magatartás csorbítja-
   e  más  becsületét, az általános erkölcs, a közfelfogás  dönti
   el.  Általában  véve  a  becsületet csorbítónak  tekintendő  a
   cselekmény, ha az emberi méltóságot támadja, illetve  alkalmas
   arra,  hogy  más  társadalmi megítélését  kedvezőtlen  irányba
   befolyásolja   (ezenfelül   ilyen  a   gyalázkodó,   sértegető
   cselekmény is). (BH 1994. 171.)
   Bizonyos  eltérésekkel,  de hasonló megállapítások  tehetők  a
   nemzeti  jelkép megsértése elnevezésű bűncselekmény elkövetési
   magatartásaival  összefüggésben is. Az  elsődleges  elkövetési
   magatartás    itt    is    a   nyelvi   eszközökkel    történő
   véleménynyilvánítás,  azaz  a sértő,  lealacsonyító  kifejezés
   használata.  A „más ilyen cselekmény” keretében sokféle  egyéb
   elkövetési  magatartás beletartozhat. Ezeket —  az  elkövetési
   tárgyakra  figyelemmel  is — nem lehet kimerítően  felsorolni.
   Ilyen  lehet pl. zászló elégetése, a nemzeti jelkép  leköpése,
   megtaposása,  lealacsonyító környezetbe  helyezése.  Szükséges
   ugyanakkor,  hogy a cselekmény ugyanolyan sértő, lealacsonyító

   jellegű  legyen.  A  bírói gyakorlat  feladata,  hogy  konkrét
   történeti   tényállások  kapcsán  foglaljon   állást   egy-egy
   cselekménynek   a   nemzeti  jelképet   sértő,   lealacsonyító
   jellegéről.   Ennek   során   iránymutató   jelentőségűek   az
   Alkotmánybíróságnak  az  Abh.-ban  kifejtett   megállapításai.
   Eszerint  „[a]  törvényhozó  a  nemzeti  jelkép  megsértésének
   bűncselekményét a közrend elleni bűncselekményeket meghatározó
   XVI. fejezet II. címében, a köznyugalom elleni bűncselekmények
   között,  közvetlenül a közösség elleni izgatás bűncselekményét
   követően helyezte el.
   A  vitatott  bűncselekmény — Btk.-beli szerkezeti  elhelyezése
   alapján  —  általános  jogi  tárgyát  közvetetten  a  közrend,
   közelebbről  a  köznyugalom  képezi.  A  közvetlen  elkövetési
   tárgya  pedig  a  Magyar  Köztársaság  himnusza,  zászlaja  és
   címere.
   (…)
   A  21/1996.  (V.  17.)  AB határozatban  foglaltak  szerint  a
   bűncselekmények  meghatározása és szankcionálása  törvényhozói
   kompetencia,  amely  felett kivételes esetekben  érvényesülhet
   csak  alkotmánybírósági  kontroll.  (ABH  1996,  74,  82.)  Az
   Országgyűlés  mérlegelési  jogkörébe  tartozik   tehát   annak
   eldöntése, hogy a nemzeti jelképek számára önállóan nevesített
   büntetőjogi védelmet intézményesít-e, avagy beéri a Btk.  271.
   §-ában  meghatározott  büntetőjogi felelősségnek  az  említett
   elkövetési magatartásra való alkalmazásával.
   Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  nemzeti  jelképeket
   illető  negatív  tartalmú vélemények, a jelképek  történetére,
   értékére, közjogi jelentőségére vonatkozó tudományos  nézetek,
   művészi  kifejezések, illetőleg kritikák hangoztatása, esetleg
   megváltoztatásukat   vagy   eltörlésüket   célzó    javaslatok
   kifejezésre  juttatása, értelemszerűen nem  eshet  büntetőjogi
   szankcionálás   alá,   hanem   része   a   véleménynyilvánítás
   alkotmányos szabadságának.” (ABH 2000, 61, 70-71.)
   A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével összefüggésben elutasította.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően   a   becsületsértés
   tényállásának   „vagy  egyéb  ilyen  cselekményt   követ   el”
   szövegrészét  vizsgálta meg az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdése
   vonatkozásában.
   Az   Alkotmánybíróság   a  véleménynyilvánítás   szabadságával
   kapcsolatos  gyakorlatát  — a később többször  megerősített  —
   30/1992.  (V.  26.)  AB  határozatában  alapozta  meg.   Ebben
   kifejtette:   „Valamennyi  alkotmányos  alapjog   tekintetében
   fontos  kérdés,  hogy  azokat lehet-e és milyen  feltételekkel
   megszorítani, korlátozni, kollíziójuk esetén milyen szempontok
   alapján kell a prioritást meghatározni. A véleménynyilvánítás,
   illetve az ebbe beletartozó sajtószabadság esetén ez a  kérdés
   kiemelt  jelentőséget kap, mivel ezen szabadságok a  plurális,
   demokratikus társadalom alapvető értékei közé tartoznak.
   Éppen  ezért  a véleménynyilvánítás szabadságának  kitüntetett
   szerepe  van  az  alkotmányos alapjogok között, tulajdonképpen
   anyajoga   többféle  szabadságjognak,  az  ún.   kommunikációs
   alapjogoknak. Ebből eredő külön nevesített jogok a szólás és a
   sajtószabadság,   amely  utóbbi  felöleli  valamennyi   médium
   szabadságát,  továbbá  az  informáltsághoz  való   jogot,   az
   információk  megszerzésének szabadságát. Tágabb  értelemben  a
   véleménynyilvánítási szabadsághoz tartozik a művészi, irodalmi
   alkotás  szabadsága  és  a  művészeti  alkotás  terjesztésének
   szabadsága,  a tudományos alkotás szabadsága és  a  tudományos
   ismeretek  tanításának  szabadsága. Ez  utóbbiak  tiszteletben
   tartásáról  és védelméről az Alkotmány 70/G. §-ában  külön  is
   rendelkezik. A véleménynyilvánítási szabadsághoz kapcsolódik a
   lelkiismereti   és  vallásszabadság  (60.   §),   valamint   a
   gyülekezési jog is (62. §).
   Ez   a   jogegyüttes  teszi  lehetővé  az  egyén  megalapozott
   részvételét   a   társadalmi   és   politikai   folyamatokban.
   Történelmi   tapasztalat,   hogy   mindannyiszor,   amikor   a
   véleménynyilvánítás    szabadságát    korlátozták,    sérelmet
   szenvedett  a  társadalmi igazságosság, az emberi kreativitás,
   csökkent   az   emberben  rejlő  képességek   kibontakozásának
   lehetősége.  A káros következmények nem csupán az  individuum,
   hanem  a társadalom életében is megmutatkoztak és az emberiség
   fejlődésének sok szenvedéssel járó zsákutcájához vezettek.  Az
   eszmék,  nézetek szabad kifejtése, a mégoly népszerűtlen  vagy
   sajátos  elképzelések szabad megnyilvánulása a fejlődni  képes
   és valóban eleven társadalom létezésének alapfeltétele.
   2.2. Az Alkotmány 8. §-ában rögzíti, hogy a Magyar Köztársaság
   elismeri  az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető
   jogait,   ezek  tiszteletben  tartása  és  védelme  az   állam
   elsőrendű  kötelessége. Az alapvető jogokra és  kötelességekre
   vonatkozó  szabályokat  törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
   lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   Az  állam  akkor nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez,
   ha másik alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,
   illetve  egyéb alkotmányos érték védelme más módon nem  érhető
   el.   Az   alapjog  korlátozásának  alkotmányosságához   tehát
   önmagában  nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy  szabadság
   védelme  vagy egyéb alkotmányos cél érdekében történik,  hanem
   szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az
   elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek érdekében  okozott
   alapjogsérelem  súlya megfelelő arányban legyen  egymással.  A
   törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
   alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az  kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen  történik,  vagy ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt  célhoz  képest aránytalan.” [ABH 1992, 167,  170-171.;
   büntető  tényállások  vonatkozásában megerősítette  különösen:

   36/1994.  (VI.  24.)  AB határozat, ABH 1994,  219,  222-223.;
   Abh.,  ABH 2000, 61, 66.; 14/2000. (V. 12.) AB határozat,  ABH
   2000, 83, 90.; 18/2000. (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000,  117,
   121.;  18/2004.  (V. 25.) AB határozat, ABH 2004,  303,  305.;
   95/2008. (VII. 3.) AB határozat, ABH 2008, 782, 786.]
   A    36/1994.   (VI.   24.)   AB   határozatában,   ahol    az
   Alkotmánybíróság a „Hatóság vagy hivatalos személy megsértése”
   címszó   alatt  a  Btk.  232.  §-ában  szereplő  bűncselekmény
   törvényi tényállását alkotmányellenesnek találta, több  ponton
   érintette  a  becsületvédelem büntetőjogi aspektusait,  így  a
   becsületsértést   is.  Ennek  kapcsán  kiemelte,   hogy   „[a]
   becsületvédelem  büntetőjogi eszközei  a  véleménynyilvánítási
   szabadságot  az emberi méltósághoz való jog és a jó  hírnévhez
   való jog alkotmányos értékeinek védelmében korlátozzák.
   Az  Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése szerint minden embernek
   veleszületett    joga   van   az   emberi   méltósághoz.    Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata — a 8/1990. (IV.  23.)  AB
   határozattól  kezdve (ABH 1990, 42.) — az  emberi  méltósághoz
   való  jogot  mint általános személyiségi jogot fogja  fel.  Az
   általános    személyiségi   jog    »anyajog«,    azaz    olyan
   szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind
   a    bíróságok   minden   esetben   felhívhatnak   az    egyén
   autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra a nevesített
   alapjogok egyike sem alkalmazható.” (ABH 1994, 219, 224.)
   Az    Alkotmánybíróság   hangsúlyozta:   „Az    Alkotmány    a
   véleménynyilvánítási  szabadság  megfogalmazásánál  nem   tesz
   kifejezett  különbséget tényközlés és  értékítélet  között.  A
   véleménynyilvánítási   szabadság  alapvető   célja   annak   a
   lehetőségnek  biztosítása,  hogy  az  egyén  mások  véleményét
   formálja,   meggyőzzön   másokat   saját   álláspontjáról.   A
   véleménynyilvánítás  szabadsága  ezért  általában   mindenféle
   közlés  szabadságát magában foglalja, mégpedig  függetlenül  a
   közlés   módjától  és  értékétől,  erkölcsi   minőségétől   és
   többnyire  valóságtartalmától  is.  Önmagában  valamely   tény
   közlése  is véleménynek minősülhet, hiszen magának a közlésnek
   a    körülményei   is   tükrözhetnek   véleményt,    azaz    a
   véleménynyilvánítás  alkotmányos  alapjoga  nem   korlátozódik
   csupán  az  értékítéletekre. A véleménynyilvánítási  szabadság
   határainak  megvonásánál  azonban indokolt  különbséget  tenni
   értékítélet és tényközlés tekintetében.
   Az   értékítéletre,   az   egyén   személyes   véleményére   a
   véleménynyilvánítási   szabadság  minden   esetben   kiterjed,
   függetlenül attól, hogy az értékes vagy értéktelen, igaz  vagy
   hamis,  érzelmen vagy észérveken alapul. A szintén alkotmányos
   oltalom  alatt  álló  emberi  méltóság,  becsület,  jó  hírnév
   azonban  az  értékítéletben megnyilvánuló véleménynyilvánítási
   szabadság   külső  korlátja  lehet,  és  ezek   védelmében   a
   büntetőjogi   felelősség  érvényesítése   sem   tekinthető   —
   általánosságban  —  aránytalannak,  így  alkotmányellenesnek.”
   (ABH 1994, 219, 230.) Az értékítéletekkel összefüggésben tehát
   fontos,  hogy „[a] véleménynyilvánítás szabadsága (…) kiterjed
   a  becsületsértésre  alkalmas,  valóságnak  megfelelő  tények,
   információk  közlésére  is,  amely  szabadságnak   az   emberi
   méltóság,  a  becsület és a jó hírnév védelme  külső  korlátja
   lehet”. (ABH 1994, 219, 231.)
   Az Alkotmánybíróság korábbi határozataiból következik, hogy az
   emberi   méltóság  védelme  érdekében  alkotmányosan  indokolt
   büntetőjogi  eszközök igénybevétele is. Az  indítványozó  maga
   sem kifogásolja a véleménynyilvánítás jogának e célból történő
   korlátozását,  s  nem  támadja a becsületsértés  tényállásának
   egészét, csupán annak egyik elkövetési magatartását. Ennek oka
   az  indítványozó  szerint,  hogy az „egyéb  ilyen  cselekményt
   követ  el”  fordulat túlzottan bizonytalan  jogfogalom,  ezért
   aránytalanul korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.
   Az  Alkotmánybíróság  12/1999. (V.  21.)  AB  határozatában  a
   közösség elleni izgatás (akkor) új tényállását vizsgálta  meg,
   s  arra  a  következtetésre jutott, hogy „a gyűlölet keltésére
   alkalmas egyéb ilyen cselekmény” büntethetősége indokolatlanul
   korlátozza     a    véleménynyilvánítás    szabadságát.     Az
   Alkotmánybíróság e korábbi döntésében úgy fogalmazott, hogy „a
   gyűlölet  keltésére  alkalmas egyéb cselekmény  büntethetősége
   nemcsak    azért   alkotmányellenes,   mert   leszállítja    a
   korlátozhatóság küszöbét, de meghatározhatatlansága miatt is”.
   (ABH  1999,  106, 113.) A megsemmisítés indoka  lényegében  az
   volt,  hogy  a  jogalkotó  túlzott  mértékben  kitágította   a
   büntetendővé  nyilvánított magatartások  körét,  a  gyűlöletre
   uszítás   törvényi  tényállásának  a  30/1992.  (V.  26.)   AB
   határozatban   adott  értelmezését,  egyben  a   büntethetőség
   alkotmányos  mértékét.  A 30/1992. (V. 26.)  AB  határozatában
   ugyanis   az   Alkotmánybíróság  a  büntethetőség  alkotmányos
   korlátját a gyűlöletre uszításban és nem általában a „gyűlölet
   keltésében”  határozta  meg, mivel csak  az  uszítás  foglalja
   magában  azt  a  bizonyos  mérték fölötti  veszélyt,  amely  a
   véleménynyilvánításhoz  való  jog korlátozását  megengedhetővé
   teszi.
   A  véleménynyilvánítási  szabadság korlátozásának  megítélését
   illetően   a  jelen  ügy  elbírálásakor  lényeges  különbséget
   jelent,  hogy  míg  az  Alkotmánybíróság által  megsemmisített
   gyűlöletkeltés  bűncselekménye a köznyugalom elvont  —  egyéni
   jogok  sérelmének veszélyével nem járó — veszélyeztetése ellen
   nyújtott  védelmet, addig a becsületsértés védett jogi  tárgya
   konkrét  személy becsülete, az emberi méltóság, illetve  a  jó
   hírnév.  Fontos  továbbá,  hogy a becsületsértés  esetében  az
   „egyéb ilyen cselekmény” nem jelenti az emberi méltóságra való
   veszély  kisebb  mértékét  a „becsület  csorbítására  alkalmas
   kifejezés  használatához” képest. A Btk. a nyelvi  eszközökkel
   elkövetett becsületcsorbításhoz hasonló módon rendeli büntetni
   az    emberi    méltóságnak   minden    egyéb    magatartással

   megvalósított, ugyanolyan súlyos sérelmét is.  Bár  egy  ilyen
   megfogalmazás önmagában elég absztrakt, az Alkotmánybíróság  a
   fentiekben   már   utalt  arra,  hogy  a  bírói   gyakorlatban
   kidolgozottak,  illetve  kidolgozhatók  azok  a   kritériumok,
   amelyekkel  az állami büntetőhatalom nem lépi át  a  szükséges
   mértéket.
   Mindezt  figyelembe véve az Alkotmánybíróság a  jelen  esetben
   arra  a  következtetésre jutott, hogy az alkotmánysérelem  nem
   áll  fenn.  Miként arra fent már utalt, önmagában azért,  mert
   nem  nevesítetten  sorolja fel a törvény az  egyéb  lehetséges
   elkövetési   magatartások  körét,  hanem  ennél   absztraktabb
   megoldást  választ,  nem  lépi  át  az  állami  büntetőhatalom
   gyakorlásának határait. Az elvontabb megfogalmazás épp  azt  a
   célt   szolgálja,   hogy   egy   konkrétabb   felsorolás    ne
   eredményezhesse  olyan  cselekmények  büntetlenül   maradását,
   amelyek   bár  nem  szerepelnek  a  tényállásban,  az   emberi
   méltóságot,   becsületet,  jó  hírnevet  ugyanolyan,   esetleg
   súlyosabb  fokban sértik, mint a nevesítetten  felsoroltak,  s
   emiatt  a  véleménynyilvánítás szabadságának  korlátozása  nem
   tekinthető aránytalannak.
   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   a   Btk.   180.   §
   (1)  bekezdésének  „vagy  egyéb ilyen  cselekményt  követ  el”
   szövegrészével kapcsolatban az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdése
   sérelmének    megállapítására    irányuló    indítványt     is
   elutasította.

   4.   Az   indítványozó   szerint  a  kifogásolt   szövegrészek
   határozatlansága  folytán  sérül  az  Alkotmány  57.   §   (1)
   bekezdésében megfogalmazott tisztességes eljáráshoz  való  jog
   is.
   Az  Alkotmánybíróság a rágalmazás tényállását az Alkotmány 57.
   §   (1)   bekezdésével   összefüggésben   a   762/D/2000.   AB
   határozatban  vizsgálta. Ennek keretében megállapította,  hogy
   „[a]z   Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése  a  bíróság   előtti
   egyenlőség, a bírói függetlenség és pártatlanság,  valamint  a
   nyilvános   és  igazságos  tárgyalás  alkotmányi   előírásaira
   vonatkozik.  Tartalmilag ezek a rendelkezések a büntetőeljárás
   alapelveit emelik be az Alkotmányba.
   A  Btk.  179.  §-a,  mint anyagi büntetőjogi  szabály,  és  az
   eljárási  alapelveket tartalmazó fenti alkotmányi  rendelkezés
   között  azonban  alkotmányjogilag értékelhető összefüggés  nem
   mutatható ki.” (ABH 2001, 1151, 1154.)
   A fenti megállapítások a becsületsértés anyagi jogi tényállása
   és   az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése  vonatkozásában  is
   irányadók.   Az  Alkotmánybíróság  gyakorlatában   az   érdemi
   alkotmányossági  összefüggés hiánya az indítvány  elutasítását
   eredményezi  [985/B/1991. AB határozat, ABH  1991,  652,  653-
   654.;  32/2000.  (X. 20.) AB határozat, ABH 2000,  215,  220.;
   19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321, 343.]. Ezért az
   Alkotmánybíróság  az  indítványt  az  Alkotmány  57.   §   (1)
   bekezdése tekintetében elutasította.

   5.   Az   Alkotmánybíróság  végül  az  Alkotmány  57.  §   (4)
   bekezdésére   alapított  indítványrészt  vizsgálta   meg.   Az
   indítványozó  szerint  a nullum crimen sine  lege  elve  azért
   sérül,    mert   a   diszpozíció   szélsőségesen   bizonytalan
   megfogalmazása miatt nem lehet tudni, mi is az  a  magatartás,
   amelyet  a  törvény büntetni rendel. Az Alkotmány  57.  §  (4)
   bekezdése értelmében senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani és
   büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt, amely az elkövetés
   idején  a magyar jog vagy — a határozatok kölcsönös elismerése
   elvének  érvényesülése céljából az Európai Unió  jogi  aktusai
   által   meghatározott  körben,  az  alapvető  jogok   lényeges
   tartalmát nem korlátozva — a szabadságon, a biztonságon  és  a
   jog  érvényesülésén alapuló térség létrehozásában  közreműködő
   más állam joga szerint nem volt bűncselekmény.
   Az  Alkotmánybíróság már a 11/1992. (III. 5.) AB határozatában
   foglalkozott  az  állami büntetőhatalom jogállami  kereteivel,
   különösen  a  visszaható  büntető jogalkotás  tilalmával  (ABH
   1992,  77, 86-87.). Ebben megállapította: „Az Alkotmánybíróság
   a  nullum  crimen et nulla poena sine lege elvét a büntetőjogi
   legalitás  alkotmányos elve alapján értelmezi.  Ennek  kapcsán
   elvégezte    az    alkotmányos    jogállamok    alkotmányainak
   összehasonlító  vizsgálatát.  Megállapította,  hogy  ezek  nem
   egyszerűen  azt jelentik ki, hogy a bűncselekményt  törvényben
   kell tiltani, és törvényben kell büntetéssel fenyegetni, hanem
   általában  azt követelik meg, hogy a büntetőjogi  felelősségre
   vonásnak,  az  elítélésnek és megbüntetésnek kell törvényesnek
   és  törvényen alapulónak lennie. Ugyanazt teszik  tehát,  mint
   amit  az  Alkotmányunk 57. § (4) bekezdése előír. Ez pedig  az
   alapjogok  között  szabályozza  az  egyén  jogát  arra,   hogy
   büntetése  és  elítélése törvényes legyen.  Az  Alkotmány  úgy
   rendelkezik,  hogy: Senkit nem lehet bűnösnek nyilvánítani  és
   büntetéssel sújtani.... Itt tehát nemcsak arról van szó,  hogy
   az  állam  törvényben tiltja a bűncselekményeket és törvényben
   büntetéssel  fenyeget, hanem az egyén ahhoz való  jogáról  van
   szó, hogy csakis törvényesen ítéljék el (nyilvánítsák bűnössé)
   és    büntetését   is   törvényesen   szabják   ki    (sújtsák
   büntetéssel).” (ABH 1992, 77, 86.)
   A  11/1992.  (III. 5.) AB határozatában foglaltakat összegezve
   az Alkotmánybíróság megállapította: „a nullum crimen sine lege
   és  a  nulla  poena  sine  lege elvei a büntetőjogi  legalitás
   alkotmányos  elvének  részei, de nem  egyedüli  kritériumai  a
   büntetőjogi    felelősségre   vonás   alkotmányosságának.    A
   büntetőjog  legalitásának alkotmányos elve az Alkotmánybíróság
   álláspontja szerint a következőket jelenti:
   —  Az  Alkotmány  8. § (1) és (2) bekezdése megköveteli,  hogy
   törvény  és  ne alacsonyabb szintű jogforrás határozza  meg  a

   büntetendő   cselekményeket  (a   büntetendőséget)   és   azok
   büntetését  (a büntetéssel fenyegetést). (Ennek  felel  meg  a
   Btk. 1. §-a és 10. §-a.)
   —    A    bűncselekménnyé   nyilvánításnak   és    büntetéssel
   fenyegetésnek    alkotmányos    indokon    kell     alapulnia:
   szükségesnek,  arányosnak és végső soron  igénybevettnek  kell
   lennie [Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdése, aminek megfelel a
   Btk. 10. §-a].
   —  A  bűnössé nyilvánítást (elítélést) csak bíróság végezheti,
   mégpedig   a   büntetőjogi  felelősség  határozatban   történő
   megállapításával. Ez következik az Alkotmánynak az ártatlanság
   vélelmét deklaráló 57. § (2) bekezdéséből.
   — Csak az elkövetéskor hatályos törvény szerint lehet elítélni
   (bűnösnek  nyilvánítani) és megbüntetni (büntetéssel sújtani).
   Ezt  követeli  meg az Alkotmány 57. § (4) bekezdése  és  ennek
   felel meg a Btk.-nak a visszaható hatály tilalmát kimondó 2. §-
   a.  A bíróság az elkövetéskor hatályos törvény szerint bírálja
   el a bűncselekményt (állapítja meg a büntetőjogi felelősséget,
   nyilvánít  bűnössé, ítél el), a büntetést is  eszerint  szabja
   ki,  kivéve,  ha  új  törvény lépett hatályba,  amely  enyhébb
   elbírálást   tesz   lehetővé,  vagy  a  cselekmény   már   nem
   bűncselekmény,  és  így nem büntetendő.  Ezt  követeli  meg  a
   visszaható  hatály tilalmát magában foglaló jogbiztonság  elve
   (előre  láthatóság, kiszámíthatóság), amely a  jogállamiságból
   folyik    és   amelynek   logikus   előfeltétele   a   törvény
   elkövetéskori  megismerhetősége  (Btk.  2.  §).  A  visszaható
   hatály  kifejezett  tilalma mellett az  elbíráláskori  enyhébb
   szabály alkalmazásának előírása a jogállamiság követelményéből
   fakad:  az  Alkotmány ugyanis nem engedheti  meg  alapelveitől
   idegen normák alkalmazását (például halálbüntetés kiszabását),
   még  az  elkövetéskori törvény alkalmazási főszabálya  mellett
   sem.” (ABH 1992, 77, 87.)
   Az 57. § (4) bekezdésre vonatkozóan a 435/B/1999. AB határozat
   megerősítette,  s  kiemelte, hogy „[a]z Alkotmány  57.  §  (4)
   bekezdése,  és  ennek megfelelően a Btk. 2. §-a  a  büntetőjog
   egyik  klasszikus alapelvét definiálja, kimondván a visszaható
   hatály  tilalmát. A bűncselekményt tehát az elkövetése  idején
   hatályban  lévő törvény szerint kell elbírálni, és ettől  csak
   abban  az  esetben  lehet eltérni, ha az új  törvény  enyhébb,
   illetve az elkövetőre nézve kedvezőbb. Az Alkotmány 57. §  (4)
   bekezdése  azt tartalmazza, hogy valamely személy  büntetőjogi
   felelősségrevonása és megbüntetése csak olyan hatályos büntető
   törvény   alapján   történhet,   amely   időben   megelőzi   a
   bűnelkövetést. Ez az alkotmányi rendelkezés nem egyéb, mint  a
   visszaható büntető jogalkotás tilalma.” (ABH 2001, 1080, 1081-
   1082.)
   Az  indítványozó a jelen ügyben sem állította, hogy visszaható
   büntető   jogalkotásra  került  volna  sor.   Érvelését   arra
   alapozta,  hogy a törvényi tényállás határozatlansága  folytán
   sérül  a nullum crimen sine lege elve. Ez a hivatkozás azonban
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből fakadó jogbiztonság körében
   értékelhető,  melyet  az Alkotmánybíróság jelen  határozatában
   már  elbírált.  Az indítványozó által felvetett összefüggésben
   az   Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdésének  sérelme   így   nem
   állapítható  meg,  ezért az indítványt az  Alkotmánybíróság  e
   tekintetben is elutasította.
                         Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                        előadó alkotmánybíró
            Dr. Balogh Elemér alkotmánybíró különvéleménye
                                   
    1.  Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1.  és  2.
    pontjával. Álláspontom szerint a Büntető Törvénykönyvről szóló
    1978.  évi  IV. törvény 180. § (1) bekezdésének a „vagy  egyéb
    ilyen  cselekményt követ el” szövegrésze és  a  269/A.  §-ának
    „vagy    más   ilyen   cselekményt   követ   el”   szövegrésze
    alkotmányellenes,  mivel  sérti  az  Alkotmány   57.   §   (4)
    bekezdésében  foglalt  nullum crimen, nulla  poena  sine  lege
    elvének tilalmát.
    Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában a büntetőjog  legalitásának
    alkotmányos  elve olyan gyűjtőfogalom, amely  az  Alkotmánynak
    kifejezetten  a  büntetőjogra  vonatkozó  garanciáit   (nullum
    crimen,  nulla poena sine lege elve, ártatlanság  vélelme)  és
    azokat   az   általános   elveket  (alapjogot   csak   törvény
    korlátozhat,  a korlátozásnak szükségesnek és arányosnak  kell
    lennie,   normavilágosság  követelménye)   foglalja   magában,
    amelyek  az  egész  jogrendszer,  ezen  belül  az  alkotmányos
    büntetőjog számára is mércét jelentenek.
    Az  Alkotmánybíróság a 8. § (1) és (2) bekezdéséből vezette le
    azt   a   követelményt,  hogy  csak  törvény  állapíthat   meg
    bűncselekményt   és   a   2.   §  (1)   bekezdésében   foglalt
    jogállamiságból folyó jogbiztonság követelményéhez kapcsolta a
    normavilágosság   követelményét  a  büntetőjogi   jogszabályok
    vonatkozásában is. Az Alkotmány 57. § (4) bekezdésének  önálló
    tartalmát a büntetőjogi normák visszaható hatályának tilalmára
    korlátozta.  A határozat is az Alkotmány 2. § (1) bekezdéséből
    fakadó   jogbiztonság   körében  végezte   el   a   kifogásolt
    jogszabályi  rendelkezések vizsgálatát, és így jutott  arra  a
    következtetésre,  hogy  az Alkotmány 57.  §  (4)  bekezdésének
    sérelme nem állapítható meg.
    Egyetértek  azzal  –  a  11/1992. (III.  5.)  AB  határozatban
    kifejtett – állásponttal, miszerint a nullum crimen sine lege,
    nulla   poena  sine  lege  elve  nem  egyedüli  kritériuma   a
    büntetőjogi felelősségre vonás alkotmányosságának. (ABH  1992,
    77,  87.)  Nem  értek azonban egyet azzal – a  435/B/1999.  AB
    határozatban   expressis  verbis  kimondott  –   állásponttal,
    miszerint az Alkotmány 57. § (4) bekezdése nem egyéb,  mint  a
    visszaható büntető jogalkotás tilalma (ABH 2001, 1080, 1082.).
    Álláspontom  szerint  az  Alkotmány  57.  §  (4)  bekezdése  a
    jogállamiság  elvének a büntetőjogra vetített  konkretizálása,
    és   mint  speciális  szabály  a  következő  elveket  foglalja
    magában:
    a) a törvényesség elve (az állami büntetőhatalom gyakorlásának
    feltételeit előre törvényben kell rögzíteni);
    b)   a   büntetőjogi   normákra   vonatkozó   normavilágossági
    követelmények   (világos,  egyértelmű,   kiszámítható,   előre
    látható);
    c) a visszaható hatály tilalmát.
    Ezt  az értelmezést támasztja alá a büntetőjogi dogmatika  is,
    amely  négy  követelményt vezet le a nullum  crimen  et  nulla
    poena sine lege elvének tilalmából:
    „A)    Az   elkövetéskor   hatályos   törvény   alkalmazásának
    követelménye   és  a  súlyosabb  büntető  törvény   visszaható
    hatályának  tilalma  (nullum  crimen/nulla  poena  sine   lege
    praevia).
    B)  A  pontos  törvényi  meghatározottság  követelménye  és  a
    határozatlan büntetőtörvény és jogkövetkezmény tilalma (nullum
    crimen/nulla poena sine lege certa).
    C)  Az  írott büntetőtörvény követelménye és a büntethetőséget
    alapító  és a büntetőjogi szankciót megalapozó vagy  szigorító
    szokásjog,  illetve  bírói  jog tilalma  (nullum  crimen/nulla
    poena sine lege scripta).
    D)  a  bírónak  a  törvényben írt normaszöveghez  kötésének  a
    követelménye  és  a büntethetőség- és szankciómegalapozó  vagy
    –szigorító  analógia tilalma (nullum crimen/nulla  poena  sine
    lege   stricta).”  (Nagy  Ferenc  –  Tokaji  Géza:  A   magyar
    büntetőjog általános része, Budapest, 1998, 48. o.)

    A  jogállamiság (jogbiztonság, normavilágosság)  és  a  nullum
    crimen,  nulla  poena sine lege elv viszonyának  tisztázása  a
    büntetőjogi     jogkövetkezmény     (szankció)      különleges
    rendeltetésénél  (ultima  ratio, a  jogi  és  erkölcsi  normák
    épségének fenntartása), és szükségképpen alapjogokat korlátozó
    mivoltánál  fogva  elengedhetetlen.  A  jogrendszer   egészére
    irányadó  törvényesség  és  normavilágosság  elve  ugyanis   a
    büntetőjog  vonatkozásában szigorúbb elvek. A  normavilágosság
    követelménye  a  büntetőjogilag  tiltott  magatartás  törvényi
    tényállásokban történő pontos leírását igényli.
    2.  Az Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében elegendő,  ha  a
    jogszabály   szövege   a  jogalkalmazás   során   felismerhető
    normatartalmat  hordoz.  A  határozat  is  arra   alapítja   a
    normavilágosság   sérelmének   az   elutasítását,    hogy    a
    becsületsértés  és a nemzeti jelkép megsértése bűncselekmények
    vonatkozásában kialakult bírói gyakorlat áll rendelkezésre.  A
    megállapításból  az  a  következtetés  vonható  le,   hogy   a
    szabályozás    a   jogalkalmazó   számára   értelmezhető    és
    alkalmazható.    A   többségi   indokolás   a   becsületsértés
    vonatkozásában több BH-ra is hivatkozik, de ezek  nem  a  Btk.
    180  §  (1) bekezdésében foglalt „vagy egyéb ilyen cselekményt
    követ el” és a 269/A. § „vagy más ilyen cselekményt követ  el”
    bírósági  gyakorlatát  mutatják  be.  A  hivatkozott  BH-k   a
    „szóbeli”     becsületsértés     elkövetési     magatartásához
    kapcsolódnak  és  csupán  azt támasztják  alá,  hogy  a  bírói
    gyakorlat    értelmében   a   becsület    csorbítására    való
    alkalmasságot nem a sértett szubjektív értékítélete,  hanem  a
    becsületérzés megsértésére való objektíve alkalmasság  alapján
    kell megítélni.
    Az  1981.  220 BH-ban a bíróság azt állapította  meg,  hogy  a
    következő szövegű távirat: „N. doktor azt üzeni, hogy a helyed
    biztosított  a legmegfelelőbb helyen” megfogalmazás  objektíve
    alkalmatlan az emberi becsület csorbítására. Az 1994. 171. BH-
    ban a bíróság megállapította, hogy a televízió egyik műsorában
    tett  kijelentés: „az akkori belügyminiszter azt  fontolgatta,
    hogy  a  tömegbe  lövet…”  az ember tudattartalmára  vonatkozó
    állítás, mely a tényállítás fogalma alá esik. Az 1995. 77. BH-
    ban  a bíróság kimondta, hogy a becsületsértés nem állapítható
    meg,   ha   a   vádlott   nyilatkozata  a  sértett   becsülete
    csorbítására    alkalmas   kifejezésként   nem    értékelhető,
    ugyanakkor azonban rosszalló értékítéletet foglal magában.  Az
    1998.   470.   BH-ban  a  bíróság  azt  mondta  ki,   hogy   a
    polgármesteri   hivatal  által  lefolytatott  birtokháborítási
    eljárás  során  az  ügyfélnek az a kijelentése,  mely  szerint
    azért tartja zárva a szobája ajtaját, mert attól tart, hogy  a
    férje  és  annak  édesanyja  a  szobába  bemenve  turkálnak  a
    holmijai között, nem alkalmas a becsület csorbítására. A 2004.
    172. BH-ban azt állapította meg a bíróság, hogy becsületsértés
    valósul   meg,  ha  a  polgári  peres  eljárásban  az  alperes
    képviselőjeként  részt  vevő terhelt a  bíróságnak  megküldött
    nyilatkozatában   az  igazságügyi  szakértő  által   készített
    magánszakértői véleményt demagógnak, mérhetetlenül elfogultnak
    és mérhetetlenül tisztességtelennek nevezi.
    A  határozat  tényként  állapítja meg, hogy  más  becsületének
    sérelme  a  „szóbeli”  vagy  „nem tettleges”  becsületsértésen
    kívül  megvalósítható egyéb cselekmény útján is,  de  egyetlen
    ilyen   magatartást   sem   nevez  meg.   A   nemzeti   jelkép
    megsértésének  nyelvi  eszközökön  túlmenő  egyéb   elkövetési
    magatartásai  vonatkozásában  a  többségi  indokolás  felsorol
    ugyan  néhány  példát, de ezek forrását nem  jelöli  meg,  így
    kérdéses, hogy mi a kialakult bírói gyakorlat, amely  a  norma
    címzettjei számára is megismerhető.
    Egyetértek  az Alkotmánybíróság azon gyakorlatával („élő  jog”
    doktrinája),   miszerint   „a   jogszabályt   értelmezett   és
    alkalmazott  tartalmával  együttesen  kell  érteni”   [először
    57/1991.  (XI.  8.)  AB  határozat, ABH  1991,  272,  276.]  A
    büntetőjogi  diszpozíciók  meghatározása  esetében  azonban  a
    normavilágosság sérelmét nem csak akkor kell megállapítani, ha
    a   norma   alkotmányossági  felülvizsgálatának   pillanatában
    rendelkezésre  áll  olyan kialakult bírói gyakorlat,  amely  a
    jogbiztonság érvényesülését segíti.
    Az  „élő  jog”  pont attól élő, hogy változik,  így  absztrakt
    normakontroll  eljárásban azt is meg kell  vizsgálni,  hogy  a
    kifogásolt  jogszabályi rendelkezések nem engednek-e  teret  a
    szubjektív, önkényes jogalkalmazásnak, aminek következtében  a
    norma  hatását  tekintve kiszámíthatatlan, előre  nem  látható
    helyzetet teremt a címzettek számára.
    3.  A Btk. 180. § (1) bekezdésének elkövetési magatartása –  a
    rágalmazás esetén kívül – mással szemben becsület csorbítására
    alkalmas  kifejezés használata (szóbeli becsületsértés),  vagy
    egyéb   ilyen   cselekmény  elkövetése,  a  (2)   bekezdésének
    elkövetési  magatartása  a sértett teste  ellen  irányuló,  az
    ember  becsületét csorbító bántalmazással vagy támadó  jellegű
    megérintéssel   valósul  meg  (tettleges  becsületsértés).   A
    szakirodalom szerint az „egyéb ilyen cselekmény elkövetése”  a
    szóbeli   becsületsértés   elkövetési   magatartása,   és   ez
    következik   a   §   rendszertani   értelmezéséből    is.    A
    szakirodalomban  fellelhető példák  azonban  azt  bizonyítják,
    hogy minden olyan magatartás megvalósíthatja a tényállást, ami
    a   sértettel  szemben  megalázó,  lealacsonyító,  lekicsinylő
    értékítéletet  fejez  ki. A jogszabályoknak  kétségtelenül  az
    életviszonyok  tipikus vonásait kell figyelembe  venniük,  így
    elegendő a cselekmény típus megjelölése. Álláspontom szerint a
    Btk.   180.   §   (1)  bekezdésében  megjelölt,  a   „becsület
    csorbítására  alkalmas kifejezés használata” olyan  cselekmény
    típus,  amely  alkalmas  a  szóbeli megnyilatkozáson  kívül  a
    kifejezés   aktív  magatartással  (pl.  testi  hibás   személy
    kigúnyoló  utánzása,  mutogatás), és mulasztással  (kéznyújtás

    elől  való megszégyenítő elfordulás) megvalósuló formáinak  az
    összefoglalására. Az „egyéb ilyen cselekmény” kitétel  azonban
    egy  „gumifogalom”,  amely alapján nem állapítható  meg,  hogy
    mely  cselekmények tényállásszerűek. Az „ilyen”  kitétel  arra
    utal, hogy a becsület megsértésére alkalmasnak kell lennie, de
    a  „cselekmény” olyan általános fogalom, amely teret enged  az
    önkényes   jogértelmezésnek.   Így   olyan   magatartások   is
    tényállásszerűek lehetnek, amelyek nem tartalmaznak közlést és
    nem  vonhatók a „szóbeli” becsületsértés körébe (például  ház,
    kerítés,  ajtókilincs  bekenése,  szoknya  felemelése,  nadrág
    lerántása   stb.)   Az   Országgyűlés  mérlegelési   jogkörébe
    tartozik, hogy – tekintettel az alapjogok tiszteletben tartása
    és védelmére is – a becsület csorbítására alkalmas, szóbeli és
    tettleges   becsületsértésen  kívül  „más  módon”   elkövetett
    cselekményeket  büntetni rendeli-e vagy sem. Az  „egyéb  ilyen
    cselekményt  követ  el” megfogalmazása azonban,  különösen  az
    adott  szövegkörnyezetben, eltérő értelmezésre ad  módot,  így
    előre nem látható helyzetet teremthet a címzettek számára.
    4. A Btk. 269/A. § elkövetési magatartása a Magyar Köztársaság
    himnuszát,  zászlaját vagy címerét (elkövetési tárgyak)  sértő
    vagy lealacsonyító kifejezés használata, vagy ilyen cselekmény
    elkövetése.  A sértő vagy lealacsonyító kifejezés egyértelműen
    leírja   a  tilalmazott  magatartást,  alatta  olyan  szóbeli,
    becsmérlő  megnyilvánulásokat kell érteni, amelyek e  jelképek
    méltóságához fűződő társadalmilag kialakult érzületet  sértik,
    megvalósulási formájukban gyalázkodó jellegűek.  A  „vagy  más
    ilyen  cselekményt követ el” szövegrészből az „ilyen”  kitétel
    arra  utal,  hogy a cselekménynek alkalmasnak  kell  lennie  a
    jelképek  tiszteletének megsértésére. A „más  (…)  cselekmény”
    megfogalmazás  arra  enged következtetni, hogy  az  elkövetési
    magatartás  a  nyelvi  eszközökkel való  megvalósítás  mellett
    aktív   magatartással   is   megvalósítható.   Az   elkövetési
    magatartások sokféle módon megvalósulhatnak, és ezek  kimerítő
    felsorolása  lehetetlen és szükségtelen.  Szükségesnek  tartom
    ugyanakkor,   hogy  a  jogalkotó  –  az  ütköző   alapjog   és
    alkotmányos  cél  mérlegelését követően  –  megjelöljön  olyan
    cselekmény  típusokat, amelyek mindenkiben  a  nemzeti  jelkép
    megsértésének  érzületét keltik, például a zászló  vagy  címer
    letépése, elégetése, letiprása.

    5.  Számos  európai  ország büntető  törvénykönyve  bünteti  a
    nemzeti  jelképek  megsértését: a svájci  Btk.  270.  cikke  a
    svájci felségjelek tettleges megsértését, a német Btk. 90. §-a
    az  állam és jelképei meggyalázást, az osztrák Btk. 248. §  az
    állam  és  szimbólumainak meggyalázását, az  olasz  Btk.  292.
    cikke  a  zászló  és  más  nemzeti jelképek  meggyalázását  és
    megrongálását.
    A   nemzetközi  gyakorlat  is  az  egyes  cselekmény   típusok
    kiemelésének, megjelölésének kodifikációs technikáját  követi:
    Svájcban  a  nemzeti jelképek, különösen a címer és  a  zászló
    rosszhiszemű eltávolítása, megkárosítása és egyéb  módon  való
    megalázását  büntetik, Németországban a tevőleges magatartások
    felsorolása  mellett  (aki a zászlót  eltávolítja,  összetöri,
    kárt  okoz  benne,  használhatatlanná vagy  felismerhetetlenné
    teszi)  büntetnek  minden olyan magatartást,  amely  a  zászló
    vonatkozásában   meggyalázó   garázdálkodást   valósít    meg.
    Olaszországban is a zászlónak és egyéb nemzeti  jelképeknek  a
    gyalázkodó   kifejezésekkel  illetését  és  a   nyilvános   és
    szándékos tönkretételét, megrongálását büntetik.

    6.   A   Btk.  különös  része  számos  bűncselekmény  esetében
    elkövetési  magatartásként szintén cselekmény típusokat  jelöl
    meg és a „más módon” kitétellel csupán a kivitelezés módozatai
    tekintetében enged teret a jogalkalmazásnak. Például:

    – a háborús bűncselekmények körében:

    –  a  polgári  lakosság elleni erőszak Btk. „158.  §  (1)  Aki
    hadműveleti  vagy megszállt területen polgári személlyel  vagy
    hadifogollyal    szemben   erőszakot   alkalmaz,    embertelen
    bánásmódot   tanúsít  vagy  hatalmával  más   módon   súlyosan
    visszaél, amennyiben súlyosabb bűncselekmény nem valósul  meg,
    bűntettet   követ   el,   és  öt  évtől   tíz   évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.”,

    –  a háborús fosztogatás Btk. „159. § (1) Aki hadműveleti vagy
    megszállt  területen a polgári javakat fosztogatja, illetve  a
    lakosságot  szolgáltatás  kikényszerítésével  vagy  más  módon
    súlyosan megkárosítja, amennyiben súlyosabb bűncselekmény  nem
    valósul  meg,  bűntettet követ el, és  két  évtől  nyolc  évig
    terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

    – a közlekedési bűncselekmények körében:

    –  a  közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény Btk. „184.  §
    (1) Aki közlekedési útvonal, jármű, üzemi berendezés vagy ezek
    tartozéka  megrongálásával  vagy  megsemmisítésével,   akadály
    létesítésével,   közlekedési   jelzés   eltávolításával   vagy
    megváltoztatásával,  megtévesztő  jelzéssel,  közlekedő  jármű
    vezetője  ellen  erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával  avagy
    más, hasonló módon a vasúti, légi, vízi vagy közúti közlekedés
    biztonságát veszélyezteti, bűntettet követ el, és  három  évig
    terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

    7.  A  büntetőjogi  tényállás meghatározottságának  vizsgálata
    során  tekintettel  kell a bűncselekmények jogi  tárgyának,  a
    becsületsértés   esetében  az  emberi  méltóság,   a   személy
    becsületének,  a nemzeti jelkép megsértése esetében  a  Magyar
    Köztársaság   alkotmányos  jelképei  tiszteletben   tartásával
    kapcsolatban  megnyilvánuló  köznyugalom  elvontságára  is.  A
    fenti  jogi  tárgyak  védelme  ugyanis  a  véleménynyilvánítás
    szabadságának   korlátozásához  vezet.   Az   Alkotmánybíróság
    korábbi határozataiból egyértelműen következik, hogy az emberi
    méltóság     védelme     érdekében    indokolt     lehet     a
    véleménynyilvánítás     szabadságának      korlátozása.      A
    becsületsértés  „vagy  egyéb  ilyen  cselekményt   követ   el”
    elkövetési magatartása azonban túl tág, nem jelöli ki a  bírói
    mérlegelés határait, és így önkényes jogalkalmazói gyakorlatot
    eredményezhet.

    A  nemzeti jelképek megsértésének „más ilyen cselekményt követ
    el” elkövetési magatartásának meghatározatlansága azért is vet
    fel  alkotmányossági  aggályokat, mert  a  véleménynyilvánítás
    alapjogát  ebben  az esetben nem egy másik  alapjog,  hanem  a
    köznyugalom   védelmének  alkotmányos  célja  korlátozza.   Az
    európai   országok  gyakorlatában  az  állam  és   jelképeinek
    meggyalázását   az   állam   elleni  bűncselekmények   körében
    szabályozzák.

    Budapest, 2011. július 5.

                           Dr. Balogh Elemér
                             alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     1464/B/2007
     Date of the decision:
     .
     07/05/2011
     .
     .