English
Hungarian
Ügyszám:
.
94/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Tersztyánszky Ödön Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 59/1993. (XI. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/353
.
A döntés kelte: Budapest, 11/23/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítványok és alkotmányjogi
   panasz tárgyában meghozta a következő

                          határozatot :

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a   Polgári
   Perrendtartásról szóló  1952. évi  III. törvény 130. §   (1)
   bekezdés   i )    pontja    alkotmányellenes,    ezért   azt
   megsemmisíti.  A   megsemmisített  rendelkezés  a  határozat
   közzétételének napján veszti hatályát.

   Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasznak azt a részét,
   amely  a   rendelkezés  konkrét   ügyben  való   alkalmazása
   kizárásának kimondására irányul, elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  közzéteszi  a  Magyar
   Közlönyben.
                             Indokolás

                                 I.

    A Polgári  Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény ( a
    továbbiakban :   Pp  )  130.  §  (1)  bekezdés  i  )  pontja
    kimondja, hogy a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása
    nélkül elutasítja, ha megállapítható, hogy ". . . a felperes
    követelése   nyilvánvalóan    alaptalan   vagy    lehetetlen
    szolgáltatásra ( megállapításra ) irányul".

    Az Alkotmánybírósághoz  több indítvány  érkezett, amelyekben
    az  idézett  rendelkezés  alkotmányellenességét  állították.
    Ezeket az  Alkotmánybíróság egyesítette  és  egy  eljárásban
    bírálta el.

    Az egyik  indítványozó szerint  a Pp 130. § (1) bekezdés i )
    pontja  sérti   az  Alkotmány   57.   §   (1)   bekezdésében
    foglaltakat.

    Az Alkotmány  ugyanis mindenkinek  biztosítja, hogy "ügyét a
    bíróság nyilvános  tárgyaláson  bírálja  el".  A  kifogásolt
    rendelkezés pedig "egyoldalú bírói vélelem alapján megengedi
    a per idézés kibocsátása nélküli elutasítását".

    A  másik   indítványozó  a  Fővárosi  Bíróság  előtt  1.  P.
    22.644/1992. szám  alatt folyamatban  volt és  a  Legfelsőbb
    Bíróság előtt Pf. IV. 20.472/1992. számon befejezett ügyével
    kapcsolatban a  rendelkezés alkalmazása  miatt alkotmányjogi
    panaszt is előterjesztett.

    A harmadik  indítványozó a  Pp  130.  §  (1)  bekezdés  i  )
    pontjának nem jogerős bírósági végzésben való alkalmazásával
    összefüggésben terjesztett  elő "alkotmányjogi  panaszt"  és
    kérte  a   rendelkezés   alkotmányellenessé   nyilvánítását.
    Jóllehet  a   jogerős  (   másodfokú  )  bírósági  végzés  a
    keresetlevél elutasítását  a Pp  130. §  (1)  bekezdés  b  )
    pontjára  alapította,   indítványában  az  elsőfokú  bíróság
    végzésének  indokolásában  felhívott  Pp 130. § (1) bekezdés
    i ) pontja alkotmányossági vizsgálatát kérte.

                                II.

    A Polgári Perrendtartásról szóló 1911 : I. t. cz. 141. §-a a
    következő rendelkezést tartalmazta :
    ".  .   .  ha   már  a  keresetlevél  elintézése  alkalmával
    nyilvánvaló, hogy a 180. § 1. , 2. , 3. , 5. és 6. pontjában
    meghatározott  valamely   pergátló  körülmény,   az  ügyvédi
    képviselet hiánya  ( 98.  § )  ,  vagy  valamely  hivatalból
    figyelembe veendő  s nem  pótolható más  hiány  forog  fenn,
    úgyszintén ha  a felperes  a  kijavítás  végett  visszaadott
    keresetlevelet  újból   hiányosan  adja   be,  a  bíróság  a
    keresetlevelet   idézés    kibocsátása   nélkül   hivatalból
    visszautasítja. "

    A 180. § szerint "pergátló kifogások :

         1.  hogy   a  kereset  érvényesítése  egyáltalában  nem
    tartozik a  polgári perútra  vagy hogy  külön eljárásnak van
    fenntartva;

         2. hogy  törvény szerint  a polgári  pert más  hatósági
    eljárásnak kell megelőznie;

         3. hogy  a per nem tartozik a bíróság hatáskörébe, vagy
    hogy a bíróság nem illetékes;

         4. hogy az ügyben választottbíróságnak kell eljárnia;

         5. a perfüggőség kifogása (147. §) ;

         6. hogy  a  felek  valamelyikének  nincs  perképessége,
    illetőleg, hogy  törvényes  képviselője  mellőzve  van  vagy
    nincsen igazolva.

    Az 1952.  évi III.  törvény 130.  § (1) bekezdése - az ehhez
    fűzött indokolás  szerint -  ". .  . tágabb  körben  kívánja
    elejét venni  annak,  hogy  olyan  jogviták  is  tárgyalásra
    kerülhessenek, amelyekről  már  eleve  megállapítható,  hogy
    érdemi elbírálásukat  valamely  körülmény  amúgyis  kizárja.
    Ehhez képest  a 130.  § a  keresetlevél elutasításának  okai
    közé sorozza  a tulajdonképpeni pergátló körülményeken felül
    ( Pp  180. §  ) azokat  az eseteket  is, amikor a per érdemi
    elbírálásának az  az  akadálya,  hogy  annak  tárgyában  már
    korábban jogerős  ítéletet hoztak  ( res iudicata ) , vagy a
    követelés időelőtti  avagy bírósági úton nem érvényesíthető"
    ( 130. § (1) bek. d ) és f ) pont. ) .

    Az 1954.  évi VI.  törvény (  Ppn ) 35. § (1) bekezdése a Pp
    130. § (1) bekezdés f ) pontját kiegészítette. A kiegészítés
    szerint a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül
    elutasítja,   ha    megállapítható,   hogy   "a   keresettel
    érvényesített jog nyilvánvalóan alaptalan".

    Az 1957.  évi VIII.  törvény ( II. Ppn ) 40. § (1) bekezdése
    módosította a  Pp 130.  § (1)  bekezdését és az említett f )
    pontban foglalt rendelkezést megszüntette. A törvényjavaslat
    indokolása szerint  a rendelkezés "nemcsak elvi okokból esik
    kifogás alá,  hanem azért is, mert az alaptalan perek elleni
    harcban nem  bizonyul hatásos  eszköznek,  az  ilyen  alapon
    történt elutasítás az alperesnek nem ad ugyanis jogvédelmet,
    nem akadályozza meg a felperest abban, hogy bármikor új pert
    indítson".

    Az eljárás  egyszerűsítését és  gyorsítását célzó  1972. évi
    26. számú  törvényerejű rendelet  ( III.  Ppn )  22.  §-a  a
    kifogásolt  szabályt,  amelynek  felvételét  -  ugyancsak  a
    törvényjavaslat indokolása  szerint  -  "gyakorlati  igények
    indokolják", a Pp 130. § (1) bekezdésébe ismét beiktatta.

                                III.

    Az  alkotmányellenesség   megállapítását  kérő   indítványok
    alaposak.

    1.
    Az  Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése  értelmében  a  Magyar
    Köztársaságban mindenkinek  alapvető joga  van  ahhoz,  hogy
    valamely perben  a jogait  és kötelességeit  a törvény által
    felállított független  és  pártatlan  bíróság  igazságos  és
    nyilvános tárgyaláson bírálja el.

    Az Alkotmánynak  ez a  rendelkezése, az eljárási garanciákon
    túl,  a  bírósághoz  fordulás  jogát  foglalja  magában.  Az
    alapvető jogból  következően az  államra az  a kötelezettség
    hárul, hogy  - egyebek  között -  a polgári  jogi  jogok  és
    kötelezettségek (  a polgári  joginak tekintett  jogviták  )
    elbírálására  bírói   utat  biztosítson.  Ez  a  rendelkezés
    azonban -  az Alkotmány  8. §  (2) bekezdésére figyelemmel -
    nem jelent korlátozhatatlan alanyi jogot a perindításra.

    Az eleve  sikerre nem  vezető eljárások  "kibontakozását"  a
    polgári eljárásjogban  szabályozott un.  perakadályok  (  Pp
    130. § (1) bekezdése ) korlátozzák. A jogszabályi korlátozás
    azonban -  ugyancsak  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére
    figyelemmel  -   nem  érintheti  az  alapvető  jog  lényeges
    tartalmát; az  alkotmányosság követelménye  kielégítéséhez a
    korlátozásnak elkerülhetetlenül  szükségesnek és  az  elérni
    kívánt célhoz képest arányosnak kell lennie.

    2.
    A  bírósághoz   való  fordulás   alapvető  joga   nemcsak  a
    beadványok előterjesztésének  jogára  szorítkozik,  hanem  a
    bírósági  eljárásban   a   fél   pozícióját   biztosítja   a
    személyeknek. A  személyek alanyai, alakítói és nem tárgyai,
    "elszenvedői"   a    bírósági    eljárásnak.    Alkotmányban
    biztosított joguk van arra, hogy a bíróság az eljárásba vitt
    jogaikat és  kötelességeiket elbírálja,   (  s  ne  csak  az
    ezeket tartalmazó  beadványról mondjon  véleményt )  és arra
    is, hogy  lehetőséget kapjanak  a bírósági  döntés  alapjául
    szolgáló  tényállással   és  jogi  kérdésekkel  kapcsolatban
    nyilatkozataik megtételére.

    A Pp 130. § (1) bekezdésében szabályozott esetekben - az i )
    pont kivételével  - arról van szó, hogy meghatározott félnek
    meghatározott bíróság  előtt a  konkrét  ügyben  hiányzik  a
    keresetindítási joga  - akár  azért, mert ilyen nem is volt,
    akár azért,  mert még  nincs illetve  már elveszett  -, vagy
    hiányzik   valamilyen   más,   szükségszerü   és   tételesen
    meghatározott előfeltétel.  Az i  ) pont alkalmazása viszont
    eleve azt  feltételezi, hogy  a félnek  van  keresetindítási
    joga  és   az   általános   szabályok   szerinti   elbírálás
    lehetőségéhez   szükséges    további    előfeltételek    sem
    hiányoznak, keresetlevelét mégis elutasítják.

    Amíg  tehát   a  többi   esetben   a   bíróság   a   kereset
    teljesítésének   konkrét    eljárásjogi   és   anyagi   jogi
    előfeltételeiről, az érvényesíthetőség elvi lehetősége felöl
    dönt, addíg az i ) pont esetében már magának a keresetnek az
    érdeméről foglal állást és tagadja meg annak teljesítését.

    Ezért - ha a keresetlevél az egyéb előfeltételeknek megfelel
    - az i ) pont alkalmazása ténylegesen megfosztja a felperest
    az elvileg hiánytalan és teljes eljárási pozíciójától.

    A bíróságok számos esetben más elutasítási ok helyett ( vagy
    amellett  )   hivatkoznak  az   i  )   pontra,  holott  ezek
    bármelyikének fennállta  szükségszerűen  megelőzi  és  ezzel
    kiszorítja az  i ) pontban foglalt rendelkezés alkalmazását.
    ( Miként  ez az  egyik indítványra okot adó konkrét bírósági
    ügyben is előfordult. )

    Erre utal  a  Legfelsőbb  Bíróság  ítélkezési  gyakorlatából
    meríthető több  jogeset indokolása  :   eszerint az i ) pont
    alkalmazására csak  kivételesen, akkor  kerülhet sor,  ha az
    anyagi  jogszabályok   alapján  tárgyalás   tartása   nélkül
    mindenki által  felismerhető, hogy  a követelést  nem  lehet
    teljesíteni (  BH 1989/1. sz. 17. , BH 1989/5. sz. 193. , BH
    1985/5. sz.  193. )  . Ebben  a kérdésben csak a hatáskörrel
    rendelkező bíróság dönthet ( BH 1974/12. sz. 478. ) .

    A törvény  nem zárja  ki ilyen esetben a keresetlevél újbóli
    beadását, illetőleg  ennek ismételt  elutasítása lehetőségét
    sem.  Alkotmányossági   szempontból  azonban   nincs   döntő
    jelentősége annak, hogy az alapvető jog lényeges tartalmának
    ez a  megszorítása a  keresetindítási  jog  tekintetében  az
    adott személyre  nézve az  eljárási  jog  tételes  szabályai
    szerint nem végleges.

    A  bírósághoz  fordulás  joga  -  az  Alkotmány  50.  §  (1)
    bekezdéséből  is   következően  -   általános   eszköze   az
    állampolgárok (  és  más  személyek  )  jogai  és  törvényes
    érdekei  védelmének.  "Gyakorlati  igények"  teljesítése  az
    alkotmányosság szempontjából - nem lehet elfogadható indok a
    Pp 130.  § (1) bekezdés i ) pontja rendelkezései fenntartása
    mellett.

    3.
    Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi XXXII.  törvény ( a
    továbbiakban :   ABtv  ) 48.  §  (1)  bekezdése  szerint  az
    Alkotmányban   biztosított    jogainak   megsértése    miatt
    alkotmányjogi panasszal fordulhat az Alkotmánybírósághoz az,
    akinek   a   jogsérelme   az   alkotmányellenes   jogszabály
    alkalmazása folytán  következett be,  és egyéb  jogorvoslati
    lehetőségeit már  kimerítette,  illetőleg  más  jogorvoslati
    lehetőség nincs  számára biztosítva.  A (3) bekezdés szerint
    ilyen esetben  az Alkotmánybíróság  eljárására a 4043. §-ban
    foglaltak az irányadók.

    Az ABtv  43. §  (4) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság
    meghatározhatja   -   kizárhatja   -   az   alkotmányellenes
    jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságát, ha ezt
    a  jogbiztonság  vagy  az  eljárást  kezdeményező  különösen
    fontos érdeke indokolja.

    Az egyik  indítványozó állított  jogsérelme a  Pp 130. § (1)
    bekezdés i  ) pontja  alkalmazása folytán következett be. Az
    eljáró első és másodfokú bíróság a keresetlevél elutasítását
    e rendelkezésre alapította.

    A jogbiztonság  önmagában nem  indokolja, hogy  a kifogásolt
    szabály alkalmazását  az Alkotmánybíróság visszahatóan zárja
    ki. Az Alkotmánybíróság a konkrét ügy adatai alapján azt sem
    látta megállapíthatónak,  hogy ezt az indítványozó különösen
    fontos érdeke  - pl.  a keresetlevél  beadásához fűződő jogi
    hatályok fenntartása  - indokolná.  A különösen fontos érdek
    mérlegeléséhez az  indítványozó sem  hozott fel  értékelhető
    adatot.  Az   Alkotmánybíróság  ezért  az  ABtv  43.  §  (4)
    bekezdésében foglalt  feltételek megvalósulásának  hiányában
    mellőzte  annak   kimondását,   hogy   az   alkotmányellenes
    rendelkezés a  Fővárosi Bíróság  előtt 1.  P. 22.  644/1992.
    szám alatt  folyamatban volt  és a  Legfelsőbb Bíróság előtt
    Pf.  IV.   20.  472/1992.   számon  befejezett   ügyben  nem
    alkalmazható.

    A másik  indítványozó beadványa  - tartalma  alapján  -  nem
    tekinthető  alkotmányjogi  panasznak.  A  konkrét  ügyben  a
    másodfokú    bíróság     nem    az     indítványozó    által
    alkotmányellenesnek  állított   jogszabályt  alkalmazta.  Az
    Alkotmánybíróság hatáskör  hiányában nem  vizsgálhatja  azt,
    hogy az  indítványozó ügyében  a keresetlevél elutasításának
    esetleg  más   jogi  indokolás   alapján  volt-e  helye.  Az
    Alkotmánybíróságnak az  ABtv 1.  § d ) pontja alapján indult
    eljárásban  az   alkalmazott  jogszabály  alkotmányosságának
    vizsgálatára   van    hatásköre.   Erre    figyelemmel    az
    Alkotmánybíróság  ezt  a  beadványt a Pp 130. § (1) bekezdés
    i )  pontja    alkotmányellenessége    utólagos    absztrakt
    vizsgálatára irányuló indítványként bírálta el.

    Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság  a rendelkező  részben
    foglaltak szerint határozott.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal              Dr. Kilényi Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás             Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                           Dr. Szabó András
                            alkotmánybíró

                        Dr. Tersztyánszky Ödön
                         előadó alkotmánybíró

                Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Reject a complaint without issuing a summons
     Number of the Decision:
     .
     59/1993. (XI. 29.)
     Date of the decision:
     .
     11/23/1993
     Summary:
     Under Hungarian civil procedural law, courts could reject a complaint without issuing a summons if the claim was evidently unfounded or impossible. This general clause had been introduced to the Civil Procedural Code in 1952, and it was abolished in 1957. Legislature re-established the clause in 1972 in order to speed up procedures. According to the Constitutional Court, this provision violated the citizens' rights to a fair trial by an independent court as provided by the Constitution. The Court emphasised that citizens had a right to have their claim judged by a court, and access to the courts could not be rejected by a simple reference to practical needs. It annulled the related provision of the Civil Procedural Code.
     .
     CODICES summary:
     www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-3-016
     .