Ügyszám: 1281/B/1992
.
.
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
Az indítvány lényege:

A határozat száma: 8/1993. (II. 27.) AB határozat

ABH oldalszáma: 1993/99
.
A határozat kelte: Budapest, 02/23/1993
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság  törvény  alkotmányellenessége  utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő

                          határozatot:

  Az Alkotmánybíróság  a lelkiismereti  és vallásszabadságról,
  valamint az  egyházakról szóló  1990. évi  IV. törvény  9. §
  (1)   bekezdés   a )     pontja      alkotmányellenességének
  megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   A   lelkiismereti   és   vallásszabadságról,   valamint   az
   egyházakról szóló  1990. évi  IV. törvény   ( a továbbiakban
   Ltv. )  9. §  (1)  bekezdés  a )  pontja szerint  az  egyház
   nyilvántartásba vételének egyik feltétele, hogy "az egyházat
   legalább  száz  természetes  személy   megalapította.  "  Az
   indítvány szerint  ez a feltétel ellenkezik az Alkotmány 60.
   §-nak    az   együttes    vallásgyakorlást    biztosító  (2)
   bekezdésével, illetve  az állam és az egyház szétválasztását
   kimondó  (3) bekezdésével. Az indítvány szerint  ugyanis  az
   egyház taglétszámának vizsgálata nem tartozhat az államra; a
   jogi  személyiség   elnyeréséhez  nem   támaszthat   különös
   feltételeket.  A  száz  hívőnél  kisebb  vallási  közösségek
   tagjai  e   feltétel  miatt   nem   élhetnek   a   közösségi
   vallásgyakorlásnak az Ltv-ben biztosított módjaival, illetve
   állandóan hátrányba  kerülnek a nagy, bejegyzett egyházakkal
   szemben.

                               II.

   Az  Alkotmány  60. §  (2) bekezdése  alapján  a  gondolat, a
   lelkiismeret és  a vallás  szabadságához  való  jog  magában
   foglalja, hogy  vallását  és  meggyőződését  mindenki  "akár
   egyénileg,  akár   másokkal  együttesen   nyilvánosan   vagy
   magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását  mellőzze,
   gyakorolhassa  vagy  taníthassa".  Ez  a  rendelkezés  -  az
   "együttes" és "nyilvános" vallásgyakorlás szabadsága révén -
   felöleli a vallási gyülekezési és egyesülési szabadságot is,
   amelyet egyébként az Alkotmánynak a gyülekezési jogról szóló
   62.  §-a  és  az egyesülési jogról szóló 63. § (1) bekezdése
   általában garantál.

   1.  Az   együttes  -  vagy  az  Ltv.  szóhasználata  szerint
   "közösségi"  -   vallásgyakorlás  szabadsága   nincs   kötve
   semmilyen szervezeti formához. A másokkal együttesen történő
   vallásgyakorlásnak   az   Alkotmány 60.  § (2)  bekezdésében
   biztosított  joga  mindenkit  megillet  arra  való  tekintet
   nélkül,   hogy    az   együttes    vallásgyakorlás   jogilag
   szabályozott  szervezeti   keretek  között,   vagy   anélkül
   történik-e, illetve, hogy milyen szervezeti formában folyik.
   Sem az  egyéni, sem  a közösségi  vallásgyakorlás szabadsága
   nem tehető  alkotmányosan függővé  sem  vallásos  szervezeti
   tagságtól, sem a vallási közösség szervezeti formájától.

   Az Ltv.  megfelel ennek a követelménynek. A lelkiismereti és
   vallásszabadság      alapvető       alkotmányos      jogának
   részletezéseként az  Ltv. I. fejezetében meghatározott egyes
   jogok mindenkit  megilletnek. Az  Ltv. 6. és 7. §-ában külön
   kiemelt, közösségi  vallásgyakorláshoz  való  jogokat  -  az
   indítvány állításával  ellentétben  -  nem  csakis  valamely
   egyház tagjai  gyakorolhatják, hanem  mindenki, aki valamely
   vallási közösségben  részt kíván  venni. Összhangban  áll az
   Ltv.     ezen      rendelkezéseivel     a   fogva  tartottak
   vallásgyakorlásáról szóló  8/1990. (IV.27.) IM rendelet  is,
   amelynek 14.  §-a szerint a rendelet alkalmazásában egyházon
   a vallásfelekezetet  és a vallási közösséget is érteni kell.
   Hasonlóképpen nem  függ  valamely  egyházhoz  tartozástól  a
   lelkiismereti okból való szolgálatmegtagadás joga sem.

   Nem alkotmányossági  kérdés, hogy a hosszú történelmi múltra
   visszatekintő, nagy létszámú egyházak ismertsége, szervezeti
   struktúrája és  az állammal való, sok területen begyakorlott
   együttműködése megkönnyíti tagjai számára a vallásgyakorlást
   ott,  ahol   ehhez  más   (  gyakran  állami  )  intézmények
   közreműködésére van szükség, mint például egészségügyi, vagy
   akár    büntetés  végrehajtási       intézményekben.       A
   vallásgyakorláshoz való  jog  érvényesítése  a  gyakorlatban
   nehezebb vagy  könnyebb lehet  attól  függően  is,  hogy  az
   illető vallási  közösség milyen  jogi formában szerveződött,
   illetve    egyáltalán     öltött-e    jogi     formát.     A
   vallásszabadsághoz   való   jog   érvényesítésében   meglévő
   gyakorlati különbségek  azonban alkotmányos  határok  között
   maradnak   mindaddig,    amíg   nem    diszkriminatív   jogi
   szabályozásból erednek, illetve amíg nem vezetnek arra, hogy
   bárki vallásgyakorlását megakadályozzák.

   2. Az  állam  határozza  meg,  hogy  magánszemélyek  részére
   milyen feltételekkel,  milyen  jogi  személyek  létrehozását
   teszi   lehetővé;    erre   nézve    az   Alkotmányból   sem
   kötelezettsége, sem döntésének korlátja nem adódik.

   Az egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény  (  a
   továbbiakban   Egytv.    )   az   egyesülési   jog   alapján
   létrehozható,  jogi   személyiséggel  rendelkező   szervezet
   alaptípusaként   bevezette    a    "társadalmi    szervezet"
   intézményét, amelynek  szabályai -  néhány  kivétellel  -  a
   pártokra és szakszervezetekre is vonatkoznak. A hatályos jog
   szerinti egységes  szabályozásból  azonban  nem  következik,
   hogy bármely  "társadalmi szervezet",  illetve az egyesülési
   jogon vagy  más alkotmányos  jogon alapuló  egyéb  szervezet
   vonatkozásában ettől  eltérő  szabályozás  alkotmányosan  ne
   lenne lehetséges.  Alkotmányossági kérdést  csupán az  vetne
   fel, ha  összehasonlítható szervezetek  közül a  törvényhozó
   egyesek számára  megadná a  jogi személlyé  válás, vagy  egy
   adott szervezeti forma alapításának lehetőségét, míg másokat
   önkényesen kizárna  ebből, vagy  aránytalanul nehézzé  tenné
   számukra e jogállás megszerzését.

   Az állam  mind az egyesülési jog, mind más alkotmányos jogok
   alapján létrejött  szervezetek és  közösségek jogi személlyé
   válásának feltételeit  az  illető  szervezet  vagy  közösség
   sajátosságának megfelelően, eltérően is szabályozhatja.

   A vallási  közösségek belátásuk  szerint igénybe  vehetik  a
   tevékenységükkel összeegyeztethető  jogi  szervezeti  formák
   bármelyikét, de  erre nem  kötelesek. A  vallási közösség az
   általa  választott   jogi  szervezeti   formának   megfelelő
   jogállást  nyeri   el;  vallási   közösség  voltából  fakadó
   sajátosságait ennek  keretei között  érvényesítheti, azaz  a
   vallásszabadság jogára  hivatkozva nem  mentesülhet az adott
   jogi formával járó kogens szabályok alól, másrészt nem élvez
   többletjogokat sem.

   Nincs olyan  jogi rendelkezés,  amely a vallási közösségeket
   jogi  személlyé   válásuk  tekintetében  más  szervezetekkel
   szemben hátrányosan megkülönböztetné.

   3. Az  "egyház" a  hatályos jogban  az a  szervezeti  forma,
   amely   tekintettel    van   a   közösségi   vallásgyakorlás
   történelmileg kialakult  sajátosságaira, s  lehetővé  teszi,
   hogy   a   vallási   közösségek   e   sajátos   minőségükben
   illeszkedjenek a jogrendbe. Az Ltv. 8. §-a szerint az azonos
   hitelvet követők  vallásuk gyakorlása  céljából  létrehozott
   önkormányzattal     rendelkező      vallási      közösséget,
   vallásfelekezetet, egyházat ( a továbbiakban együtt: egyház)
   hozhatnak   létre. Egyház   minden olyan vallási tevékenység
   végzése  céljából  alapítható,  amely  az  Alkotmánnyal  nem
   ellentétes, és amely törvénybe nem ütközik.

   A vallási  közösségek  szabad  választásuk  szerint  vehetik
   igénybe ezt  a jogintézményt  is. Az  "egyház"  jogállásának
   elnyeréséhez azonban  az Ltv. azt a feltételt szabja, hogy -
   eltérően a  társadalmi szervezet  alapításához szükséges tíz
   tagtól -  az  egyházat  legalább  száz  természetes  személy
   megalapította.

   Ez a  feltétel az  Alkotmánybíróság szerint nem sérti az ezt
   az alapítói létszámot el nem érő vallási közösségek együttes
   vallásgyakorláshoz való jogát.

   a )  Az egyház  és az állam szétválasztásának az Ltv. 15. és
   16. §-ában  szabályozott szervezeti  következményei azokra a
   vallási közösségekre  vonatkoznak, amelyek  az Ltv.  8.  §-a
   szerinti   egyházként  működnek. Az  Alkotmány   60.  §  (3)
   bekezdésében  kimondott  szétválasztás  azonban  -  amely  a
   vallásszabadság jogának  része  -  nem  szűkíthető  az  Ltv.
   idézett rendelkezéseire. Az állam nemcsak az egyházakkal, de
   semmilyen   vallással    vagy   vallási    közösséggel   nem
   kapcsolódhat össze  intézményesen, nem  azonosíthatja  magát
   egyetlen  vallás   tanításával  sem,  nem  foglalhat  állást
   hitbéli   igazságok   kérdésében.   A   vallási   közösségek
   önállóságába sajátosan vallási jellegüket érintő beavatkozás
   alkotmányosan nem  lehetséges,  függetlenül  attól,  hogy  a
   közösségek milyen szervezeti formában működnek.

   b )  Az Ltv.  - a  nagyobb szervezeti autonómián kívül - nem
   biztosít   az   egyházak   részére   olyan   többletjogokat,
   amelyekkel más vallási közösségek ne élhetnének.

   Az   Ltv.  17. §. (1)  bekezdése szerint  az   egyházi  jogi
   személy elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális,
   egészségügyi, sport,  illetőleg  gyermek-  és ifjúságvédelmi
   tevékenységet, amelyet  törvény nem  tart fenn  kizárólag az
   állam vagy  állami szerv  számára. E  tevékenységi körben az
   egyházi jogi  személy intézményt létesíthet és tarthat fenn.
   Az   Ltv.  17.  §  (1)  bekezdésében    meghatározott,   nem
   kizárólag az állam számára fenntartott tevékenységet azonban
   bárki, s  így a  nem egyházként működő vallási közösségek is
   elláthatják, ha  a tevékenységre előírt feltételeknek eleget
   tesznek.

   Az  indítvány  állításával  ellentétben  tehát  az  Ltv.  az
   oktatási,  szociális   stb.  tevékenység   tekintetében  nem
   eredményez  semmilyen   jogi  megkülönböztetést   a  vallási
   közösségek között. Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy nincs
   lényeges  különbség   az   egyház   illetve   a   társadalmi
   szervezetek gazdálkodási  szabályaiban sem; továbbá, hogy az
   oktatási, szociális stb. tevékenység normatív támogatása nem
   az egyházi minőséghez, hanem tényleges tevékenységhez jár.

   c )  Különbség az egyházak és más vallási szervezetek között
   annyiban van,  hogy az  egyházak  nagyobb  belső  autonómiát
   élveznek,  illetve,   hogy   az  Ltv. 17.  §  (2)  bekezdése
   "egyházi  jogi   személy"  részére   ad   jogot   fakultatív
   hitoktatásra állami iskolában.

   Az  Egytv.   kötelezően  előírja   a  társadalmi   szervezet
   szervezeti rendjének  demokratikus minimumát  ( a legfelsőbb
   szervnek választott  testületnek kell  lennie,  összehívása,
   hatásköre  kötelezően  szabályozott,  Egytv.  11, 12.  §  ).
   Ezzel szemben  az egyház  szervezeti felépítése  teljesen az
   "alapszabályra" van  bízva, csupán  a jogrendbe kapcsolódást
   biztosító    ügyintéző    és    képviselő    szervét    kell
   "megválasztania" (  Ltv. 9.  § )  . Ez  az egyesületi  jogot
   idéző terminológia  és a "választás" nem vonatkozott azonban
   a  "történelmi",  és  a  többi,  az  Ltv.  hatálybalépésekor
   "törvényesen      elismert       egyházként,      bejegyzett
   szerzetesrendként működő  szervezetre",  amelyek  bejegyzése
   hivatalból történt.   (  Ltv. 22.  §. ) Ezeknél a bejegyzett
   tagságot sem  vizsgálták. Az  egyházak szélesebb autonómiája
   valósul meg  azáltal  is,  hogy  míg  a  társadalmi  szervek
   működése  felett   -  a   pártokat  kivéve  -  az  ügyészség
   törvényességi felügyeletet gyakorol, s a bíróság a törvényes
   működés biztosítására  az egyesület  működésébe beavatkozhat
   ( Egytv. 14-16. § ), az  egyházakra  hasonló  felügyelet  és
   beavatkozás  nem   vonatkozik.  Kifejezetten   az   egyházak
   felügyeletére az állam nem hozhat létre szervet ( Ltv. 16. §
   (1)  bekezdés ) ,    az    egyház     belső    törvényeinek,
   szabályainak  érvényre   juttatására  állami   kényszer  nem
   alkalmazható ( Ltv. 15. § (2) bekezdés ) .

   Az állam  és egyház  szétválasztása nem jelenti azt, hogy az
   állam az  egyházak sajátosságaira  ne lehetne tekintettel, s
   minden  más   társadalmi   szervezettel   azonosan   kellene
   szabályoznia  az   "egyház"   jogállását.   Ilyen   egységes
   szabályozási   kötelessége    az   államnak   a   társadalmi
   szervezetekkel kapcsolatban  sincs; nem  lenne  akadálya  az
   Egytv. szerinti  "társadalmi szervezettől" eltérő szervezeti
   formák  kialakításának.   Az  állam  a  vallási  szervezetek
   számára nem köteles sajátos szervezeti formát létrehozni, de
   nincs  megkötve   abban  sem,  milyen  sajátos  formát  vagy
   formákat hozhat  létre.  Az  állam  tehát  -  amíg  ezzel  a
   vallásszabadságot, s  ezen belül az együttes vallásgyakorlás
   jogát  nem  sérti  - belátása  szerint határozhatja  meg  az
   "egyház" alapításának  feltételeit és  jogállását. A fent az
   a )   és   b )   pontban   kifejtettek    szerint    bármely
   vallási közösség  vallásgyakorláshoz   való  joga  sértetlen
   marad akkor   is,  ha   az "egyház"  jogállást nem  nyerheti
   el, vagy nem kívánja elnyerni.

   Az  Ltv-ben   szabályozott   "egyház"   nagyobb   szervezeti
   autonómiája az  állam és  az  egyház  szétválasztásával  van
   összhangban, jóllehet  abból nem  következik  kényszerítően.
   Tükrözi  azonban   azt,  hogy   a  szétválasztás  történelmi
   folyamatában   elsősorban   az   államnak   a   "történelmi"
   egyházaktól  való   elválasztásáról,  és   az  azokhoz  való
   viszonyáról  volt  szó.  Az  egyház  alapításához  szükséges
   legalább száz  személy előírásával  a  Ltv.  a  hagyományos,
   nagylétszámú egyházfogalomnak és a kisebb vallási közösségek
   egyházként  elismerésének  egyaránt eleget  kívánt tenni.  E
   szabályozás ellen alkotmányos kifogás nem emelhető.

   Az állam  és  egyház  szétválasztása  miatt  az  államnak  a
   vallási közösség  önértelmezésére kell  hagyatkoznia  abban,
   hogy  valóban  vallást gyakorolnak ( Ltv. 9. § (1)  bekezdés
   d )  pont. ) .  Az állami iskolában való vallásoktatás jogát
   az állam  az illető  vallási tanok kialakultságához kötheti.
   Ennek biztosítására  nincs az  államnak  más  eszköze,  mint
   minimális társadalmi  elfogadottság megkövetelése. Ezért nem
   önkényes megkülönböztetés, hogy a vallás tanításának ehhez a
   sajátos formájához  csak a  legalább száz  taggal rendelkező
   egyházaknak van joga.

   4. A   fentiek  alapján  az Ltv.  9. §  (1)  bekezdése   a )
   pontja, amely  szerint az  egyház nyilvántartásba  vételének
   egyik feltétele,  hogy az egyházat legalább száz természetes
   személy megalapította,  nem sérti  sem az ezt a létszámot el
   nem érő  vallási közösségek együttes vallásgyakorláshoz való
   jogát, sem  az egyház  és állam  szétválasztásának elvét. Az
   Alkotmánybíróság ezért az indítványt elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

        Dr. Ádám Antal                    Dr. Herczegh Géza
        alkotmánybíró                         alkotmánybíró

        Dr. Kilényi Géza                   Dr. Lábady Tamás
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró

        Dr. Schmidt Péter                   Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                        alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
          alkotmánybíró                      alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .