English
Hungarian
Ügyszám:
.
1281/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 8/1993. (II. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/99
.
A döntés kelte: Budapest, 02/23/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  törvény  alkotmányellenessége  utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő

                           határozatot:

   Az Alkotmánybíróság  a lelkiismereti  és vallásszabadságról,
   valamint az  egyházakról szóló  1990. évi  IV. törvény  9. §
   (1)   bekezdés   a )     pontja      alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    A   lelkiismereti   és   vallásszabadságról,   valamint   az
    egyházakról szóló  1990. évi  IV. törvény   ( a továbbiakban
    Ltv. )  9. §  (1)  bekezdés  a )  pontja szerint  az  egyház
    nyilvántartásba vételének egyik feltétele, hogy "az egyházat
    legalább  száz  természetes  személy   megalapította.  "  Az
    indítvány szerint  ez a feltétel ellenkezik az Alkotmány 60.
    §-nak    az   együttes    vallásgyakorlást    biztosító  (2)
    bekezdésével, illetve  az állam és az egyház szétválasztását
    kimondó  (3) bekezdésével. Az indítvány szerint  ugyanis  az
    egyház taglétszámának vizsgálata nem tartozhat az államra; a
    jogi  személyiség   elnyeréséhez  nem   támaszthat   különös
    feltételeket.  A  száz  hívőnél  kisebb  vallási  közösségek
    tagjai  e   feltétel  miatt   nem   élhetnek   a   közösségi
    vallásgyakorlásnak az Ltv-ben biztosított módjaival, illetve
    állandóan hátrányba  kerülnek a nagy, bejegyzett egyházakkal
    szemben.

                                II.

    Az  Alkotmány  60. §  (2) bekezdése  alapján  a  gondolat, a
    lelkiismeret és  a vallás  szabadságához  való  jog  magában
    foglalja, hogy  vallását  és  meggyőződését  mindenki  "akár
    egyénileg,  akár   másokkal  együttesen   nyilvánosan   vagy
    magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását  mellőzze,
    gyakorolhassa  vagy  taníthassa".  Ez  a  rendelkezés  -  az
    "együttes" és "nyilvános" vallásgyakorlás szabadsága révén -
    felöleli a vallási gyülekezési és egyesülési szabadságot is,
    amelyet egyébként az Alkotmánynak a gyülekezési jogról szóló
    62.  §-a  és  az egyesülési jogról szóló 63. § (1) bekezdése
    általában garantál.

    1.  Az   együttes  -  vagy  az  Ltv.  szóhasználata  szerint
    "közösségi"  -   vallásgyakorlás  szabadsága   nincs   kötve
    semmilyen szervezeti formához. A másokkal együttesen történő
    vallásgyakorlásnak   az   Alkotmány 60.  § (2)  bekezdésében
    biztosított  joga  mindenkit  megillet  arra  való  tekintet
    nélkül,   hogy    az   együttes    vallásgyakorlás   jogilag
    szabályozott  szervezeti   keretek  között,   vagy   anélkül
    történik-e, illetve, hogy milyen szervezeti formában folyik.
    Sem az  egyéni, sem  a közösségi  vallásgyakorlás szabadsága
    nem tehető  alkotmányosan függővé  sem  vallásos  szervezeti
    tagságtól, sem a vallási közösség szervezeti formájától.

    Az Ltv.  megfelel ennek a követelménynek. A lelkiismereti és
    vallásszabadság      alapvető       alkotmányos      jogának
    részletezéseként az  Ltv. I. fejezetében meghatározott egyes
    jogok mindenkit  megilletnek. Az  Ltv. 6. és 7. §-ában külön
    kiemelt, közösségi  vallásgyakorláshoz  való  jogokat  -  az
    indítvány állításával  ellentétben  -  nem  csakis  valamely
    egyház tagjai  gyakorolhatják, hanem  mindenki, aki valamely
    vallási közösségben  részt kíván  venni. Összhangban  áll az
    Ltv.     ezen      rendelkezéseivel     a   fogva  tartottak
    vallásgyakorlásáról szóló  8/1990. (IV.27.) IM rendelet  is,
    amelynek 14.  §-a szerint a rendelet alkalmazásában egyházon
    a vallásfelekezetet  és a vallási közösséget is érteni kell.
    Hasonlóképpen nem  függ  valamely  egyházhoz  tartozástól  a
    lelkiismereti okból való szolgálatmegtagadás joga sem.

    Nem alkotmányossági  kérdés, hogy a hosszú történelmi múltra
    visszatekintő, nagy létszámú egyházak ismertsége, szervezeti
    struktúrája és  az állammal való, sok területen begyakorlott
    együttműködése megkönnyíti tagjai számára a vallásgyakorlást
    ott,  ahol   ehhez  más   (  gyakran  állami  )  intézmények
    közreműködésére van szükség, mint például egészségügyi, vagy
    akár    büntetés  végrehajtási       intézményekben.       A
    vallásgyakorláshoz való  jog  érvényesítése  a  gyakorlatban
    nehezebb vagy  könnyebb lehet  attól  függően  is,  hogy  az
    illető vallási  közösség milyen  jogi formában szerveződött,
    illetve    egyáltalán     öltött-e    jogi     formát.     A
    vallásszabadsághoz   való   jog   érvényesítésében   meglévő
    gyakorlati különbségek  azonban alkotmányos  határok  között
    maradnak   mindaddig,    amíg   nem    diszkriminatív   jogi
    szabályozásból erednek, illetve amíg nem vezetnek arra, hogy
    bárki vallásgyakorlását megakadályozzák.

    2. Az  állam  határozza  meg,  hogy  magánszemélyek  részére
    milyen feltételekkel,  milyen  jogi  személyek  létrehozását
    teszi   lehetővé;    erre   nézve    az   Alkotmányból   sem
    kötelezettsége, sem döntésének korlátja nem adódik.

    Az egyesülési  jogról  szóló  1989.  évi  II.  törvény  (  a
    továbbiakban   Egytv.    )   az   egyesülési   jog   alapján
    létrehozható,  jogi   személyiséggel  rendelkező   szervezet
    alaptípusaként   bevezette    a    "társadalmi    szervezet"
    intézményét, amelynek  szabályai -  néhány  kivétellel  -  a
    pártokra és szakszervezetekre is vonatkoznak. A hatályos jog
    szerinti egységes  szabályozásból  azonban  nem  következik,
    hogy bármely  "társadalmi szervezet",  illetve az egyesülési
    jogon vagy  más alkotmányos  jogon alapuló  egyéb  szervezet
    vonatkozásában ettől  eltérő  szabályozás  alkotmányosan  ne
    lenne lehetséges.  Alkotmányossági kérdést  csupán az  vetne
    fel, ha  összehasonlítható szervezetek  közül a  törvényhozó
    egyesek számára  megadná a  jogi személlyé  válás, vagy  egy
    adott szervezeti forma alapításának lehetőségét, míg másokat
    önkényesen kizárna  ebből, vagy  aránytalanul nehézzé  tenné
    számukra e jogállás megszerzését.

    Az állam  mind az egyesülési jog, mind más alkotmányos jogok
    alapján létrejött  szervezetek és  közösségek jogi személlyé
    válásának feltételeit  az  illető  szervezet  vagy  közösség
    sajátosságának megfelelően, eltérően is szabályozhatja.

    A vallási  közösségek belátásuk  szerint igénybe  vehetik  a
    tevékenységükkel összeegyeztethető  jogi  szervezeti  formák
    bármelyikét, de  erre nem  kötelesek. A  vallási közösség az
    általa  választott   jogi  szervezeti   formának   megfelelő
    jogállást  nyeri   el;  vallási   közösség  voltából  fakadó
    sajátosságait ennek  keretei között  érvényesítheti, azaz  a
    vallásszabadság jogára  hivatkozva nem  mentesülhet az adott
    jogi formával járó kogens szabályok alól, másrészt nem élvez
    többletjogokat sem.

    Nincs olyan  jogi rendelkezés,  amely a vallási közösségeket
    jogi  személlyé   válásuk  tekintetében  más  szervezetekkel
    szemben hátrányosan megkülönböztetné.

    3. Az  "egyház" a  hatályos jogban  az a  szervezeti  forma,
    amely   tekintettel    van   a   közösségi   vallásgyakorlás
    történelmileg kialakult  sajátosságaira, s  lehetővé  teszi,
    hogy   a   vallási   közösségek   e   sajátos   minőségükben
    illeszkedjenek a jogrendbe. Az Ltv. 8. §-a szerint az azonos
    hitelvet követők  vallásuk gyakorlása  céljából  létrehozott
    önkormányzattal     rendelkező      vallási      közösséget,
    vallásfelekezetet, egyházat ( a továbbiakban együtt: egyház)
    hozhatnak   létre. Egyház   minden olyan vallási tevékenység
    végzése  céljából  alapítható,  amely  az  Alkotmánnyal  nem
    ellentétes, és amely törvénybe nem ütközik.

    A vallási  közösségek  szabad  választásuk  szerint  vehetik
    igénybe ezt  a jogintézményt  is. Az  "egyház"  jogállásának
    elnyeréséhez azonban  az Ltv. azt a feltételt szabja, hogy -
    eltérően a  társadalmi szervezet  alapításához szükséges tíz
    tagtól -  az  egyházat  legalább  száz  természetes  személy
    megalapította.

    Ez a  feltétel az  Alkotmánybíróság szerint nem sérti az ezt
    az alapítói létszámot el nem érő vallási közösségek együttes
    vallásgyakorláshoz való jogát.

    a )  Az egyház  és az állam szétválasztásának az Ltv. 15. és
    16. §-ában  szabályozott szervezeti  következményei azokra a
    vallási közösségekre  vonatkoznak, amelyek  az Ltv.  8.  §-a
    szerinti   egyházként  működnek. Az  Alkotmány   60.  §  (3)
    bekezdésében  kimondott  szétválasztás  azonban  -  amely  a
    vallásszabadság jogának  része  -  nem  szűkíthető  az  Ltv.
    idézett rendelkezéseire. Az állam nemcsak az egyházakkal, de
    semmilyen   vallással    vagy   vallási    közösséggel   nem
    kapcsolódhat össze  intézményesen, nem  azonosíthatja  magát
    egyetlen  vallás   tanításával  sem,  nem  foglalhat  állást
    hitbéli   igazságok   kérdésében.   A   vallási   közösségek
    önállóságába sajátosan vallási jellegüket érintő beavatkozás
    alkotmányosan nem  lehetséges,  függetlenül  attól,  hogy  a
    közösségek milyen szervezeti formában működnek.

    b )  Az Ltv.  - a  nagyobb szervezeti autonómián kívül - nem
    biztosít   az   egyházak   részére   olyan   többletjogokat,
    amelyekkel más vallási közösségek ne élhetnének.

    Az   Ltv.  17. §. (1)  bekezdése szerint  az   egyházi  jogi
    személy elláthat minden olyan nevelési-oktatási, kulturális,
    egészségügyi, sport,  illetőleg  gyermek-  és ifjúságvédelmi
    tevékenységet, amelyet  törvény nem  tart fenn  kizárólag az
    állam vagy  állami szerv  számára. E  tevékenységi körben az
    egyházi jogi  személy intézményt létesíthet és tarthat fenn.
    Az   Ltv.  17.  §  (1)  bekezdésében    meghatározott,   nem
    kizárólag az állam számára fenntartott tevékenységet azonban
    bárki, s  így a  nem egyházként működő vallási közösségek is
    elláthatják, ha  a tevékenységre előírt feltételeknek eleget
    tesznek.

    Az  indítvány  állításával  ellentétben  tehát  az  Ltv.  az
    oktatási,  szociális   stb.  tevékenység   tekintetében  nem
    eredményez  semmilyen   jogi  megkülönböztetést   a  vallási
    közösségek között. Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy nincs
    lényeges  különbség   az   egyház   illetve   a   társadalmi
    szervezetek gazdálkodási  szabályaiban sem; továbbá, hogy az
    oktatási, szociális stb. tevékenység normatív támogatása nem
    az egyházi minőséghez, hanem tényleges tevékenységhez jár.

    c )  Különbség az egyházak és más vallási szervezetek között
    annyiban van,  hogy az  egyházak  nagyobb  belső  autonómiát
    élveznek,  illetve,   hogy   az  Ltv. 17.  §  (2)  bekezdése
    "egyházi  jogi   személy"  részére   ad   jogot   fakultatív
    hitoktatásra állami iskolában.

    Az  Egytv.   kötelezően  előírja   a  társadalmi   szervezet
    szervezeti rendjének  demokratikus minimumát  ( a legfelsőbb
    szervnek választott  testületnek kell  lennie,  összehívása,
    hatásköre  kötelezően  szabályozott,  Egytv.  11, 12.  §  ).
    Ezzel szemben  az egyház  szervezeti felépítése  teljesen az
    "alapszabályra" van  bízva, csupán  a jogrendbe kapcsolódást
    biztosító    ügyintéző    és    képviselő    szervét    kell
    "megválasztania" (  Ltv. 9.  § )  . Ez  az egyesületi  jogot
    idéző terminológia  és a "választás" nem vonatkozott azonban
    a  "történelmi",  és  a  többi,  az  Ltv.  hatálybalépésekor
    "törvényesen      elismert       egyházként,      bejegyzett
    szerzetesrendként működő  szervezetre",  amelyek  bejegyzése
    hivatalból történt.   (  Ltv. 22.  §. ) Ezeknél a bejegyzett
    tagságot sem  vizsgálták. Az  egyházak szélesebb autonómiája
    valósul meg  azáltal  is,  hogy  míg  a  társadalmi  szervek
    működése  felett   -  a   pártokat  kivéve  -  az  ügyészség
    törvényességi felügyeletet gyakorol, s a bíróság a törvényes
    működés biztosítására  az egyesület  működésébe beavatkozhat
    ( Egytv. 14-16. § ), az  egyházakra  hasonló  felügyelet  és
    beavatkozás  nem   vonatkozik.  Kifejezetten   az   egyházak
    felügyeletére az állam nem hozhat létre szervet ( Ltv. 16. §
    (1)  bekezdés ) ,    az    egyház     belső    törvényeinek,
    szabályainak  érvényre   juttatására  állami   kényszer  nem
    alkalmazható ( Ltv. 15. § (2) bekezdés ) .

    Az állam  és egyház  szétválasztása nem jelenti azt, hogy az
    állam az  egyházak sajátosságaira  ne lehetne tekintettel, s
    minden  más   társadalmi   szervezettel   azonosan   kellene
    szabályoznia  az   "egyház"   jogállását.   Ilyen   egységes
    szabályozási   kötelessége    az   államnak   a   társadalmi
    szervezetekkel kapcsolatban  sincs; nem  lenne  akadálya  az
    Egytv. szerinti  "társadalmi szervezettől" eltérő szervezeti
    formák  kialakításának.   Az  állam  a  vallási  szervezetek
    számára nem köteles sajátos szervezeti formát létrehozni, de
    nincs  megkötve   abban  sem,  milyen  sajátos  formát  vagy
    formákat hozhat  létre.  Az  állam  tehát  -  amíg  ezzel  a
    vallásszabadságot, s  ezen belül az együttes vallásgyakorlás
    jogát  nem  sérti  - belátása  szerint határozhatja  meg  az
    "egyház" alapításának  feltételeit és  jogállását. A fent az
    a )   és   b )   pontban   kifejtettek    szerint    bármely
    vallási közösség  vallásgyakorláshoz   való  joga  sértetlen
    marad akkor   is,  ha   az "egyház"  jogállást nem  nyerheti
    el, vagy nem kívánja elnyerni.

    Az  Ltv-ben   szabályozott   "egyház"   nagyobb   szervezeti
    autonómiája az  állam és  az  egyház  szétválasztásával  van
    összhangban, jóllehet  abból nem  következik  kényszerítően.
    Tükrözi  azonban   azt,  hogy   a  szétválasztás  történelmi
    folyamatában   elsősorban   az   államnak   a   "történelmi"
    egyházaktól  való   elválasztásáról,  és   az  azokhoz  való
    viszonyáról  volt  szó.  Az  egyház  alapításához  szükséges
    legalább száz  személy előírásával  a  Ltv.  a  hagyományos,
    nagylétszámú egyházfogalomnak és a kisebb vallási közösségek
    egyházként  elismerésének  egyaránt eleget  kívánt tenni.  E
    szabályozás ellen alkotmányos kifogás nem emelhető.

    Az állam  és  egyház  szétválasztása  miatt  az  államnak  a
    vallási közösség  önértelmezésére kell  hagyatkoznia  abban,
    hogy  valóban  vallást gyakorolnak ( Ltv. 9. § (1)  bekezdés
    d )  pont. ) .  Az állami iskolában való vallásoktatás jogát
    az állam  az illető  vallási tanok kialakultságához kötheti.
    Ennek biztosítására  nincs az  államnak  más  eszköze,  mint
    minimális társadalmi  elfogadottság megkövetelése. Ezért nem
    önkényes megkülönböztetés, hogy a vallás tanításának ehhez a
    sajátos formájához  csak a  legalább száz  taggal rendelkező
    egyházaknak van joga.

    4. A   fentiek  alapján  az Ltv.  9. §  (1)  bekezdése   a )
    pontja, amely  szerint az  egyház nyilvántartásba  vételének
    egyik feltétele,  hogy az egyházat legalább száz természetes
    személy megalapította,  nem sérti  sem az ezt a létszámot el
    nem érő  vallási közösségek együttes vallásgyakorláshoz való
    jogát, sem  az egyház  és állam  szétválasztásának elvét. Az
    Alkotmánybíróság ezért az indítványt elutasította.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

         Dr. Ádám Antal                    Dr. Herczegh Géza
         alkotmánybíró                         alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                   Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                   Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                        alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
           alkotmánybíró                      alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The minimum number of members for the registration of a church
     Number of the Decision:
     .
     8/1993. (II. 27.)
     Date of the decision:
     .
     02/23/1993
     Summary:
     The requirement under the Freedom of Conscience, Freedom of Religion and Churches Act of at least 100 members to found a church is not unconstitutional because the distinction has no influence on the most important functions of the churches, such as worship, education and social charity. Moreover, the state cannot interfere with the affairs of religious communities, even if they are not established as church.
     .
     CODICES summary:
     http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/614EB2B4ACF446AAC1257ADA0052ACF2?OpenDocument
     .
     en_0008_1993.pdfen_0008_1993.pdf