Hungarian
Ügyszám:
.
1275/B/2009
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 35/2011. (V. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/205
.
A határozat kelte: Budapest, 05/03/2011
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az  Alkotmánybíróság  folyamatban lévő  ügyekben  alkalmazandó
  jogszabály  alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló
  bírói kezdeményezések tárgyában meghozta a következő
   
                             határozatot:
   
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmányos követelmény,
  hogy a bíró az elé tárt jogvitát alkotmányos jogszabály alapján
  döntse  el. Amennyiben a bíró az előtte folyamatban lévő perben
  alkalmazandó   jog   alkotmányellenességét   észleli    —    az
  alkotmányellenes  jogszabály  mellőzésére  vonatkozó  hatásköre
  hiányában  —,  az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.
  törvény 38. § (1) bekezdése alapján köteles az Alkotmánybíróság
  eljárását kezdeményezni.
   
   2.    A   bírói   kezdeményezések   alapján   indult   konkrét
  normakontroll eljárásokban az azonos ténybeli alapú, azonos jog
  alapján  megítélendő polgári peres ügyekben az Alkotmánybíróság
  megállapíthatja  az  általa  alkotmányellenesnek   nyilvánított
  jogszabály    általános    alkalmazási    tilalmát.    Ha    az
  Alkotmánybíróság nem általános, hanem csak konkrét  alkalmazási
  tilalmat rendel el, akkor — újabb bírói kezdeményezés esetén  —
  lefolytatja  a  kizárólag  alkalmazási  tilalom  iránti   bírói
  indítvánnyal  kapcsolatos eljárást.  Az  általános,  illetve  a
  konkrét   alkalmazási  tilalomra  vonatkozó   alkotmánybírósági
  rendelkezés  jogkövetkezményeit az eljáró  bíró  vonja  le,  és
  hozza meg a peres ügyben az annak megfelelő döntést.

  3.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy amennyiben a bíró  —
  az   eljárás   felfüggesztése  mellett  —  az  Alkotmánybíróság
  eljárását  kezdeményezi az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi
  XXXII.  törvény 38. § (1) bekezdése alapján, akkor  alkotmányos
  követelmény,   hogy   az  Alkotmánybíróságnak   címzett   bírói
  kezdeményezés  közvetlenül, más bírói fórumok  eljárása  nélkül
  jusson   el   az  annak  elbírálására  hatáskörrel   rendelkező
  Alkotmánybíróság elé.
   
   4.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest főváros
  közterületein és erdőterületein a járművel várakozás  rendjének
  egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
  járművek tárolásának szabályozásáról szóló 38/1993. (XII.  27.)
  Főv. Kgy. 2005. június 30. napjáig hatályos rendeletének 27. és
  28.  §-ai alkotmányellenesek voltak, ezért azok a jogerősen  le
  nem zárt polgári peres eljárásokban nem alkalmazhatók.
   
   5.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Budapest főváros
  közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
  kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
  tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv.  Kgy.
  2009.  május  31.  napjáig  hatályos  rendeletének  41.  §  (2)
  bekezdése  és  53.  §-a  alkotmányellenes  volt,  ezért  az   a
  jogerősen   le   nem   zárt  polgári  peres  eljárásokban   nem
  alkalmazható.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzé teszi.
                               Indokolás
    
    I.
    
    A  folyamatban  lévő perek felfüggesztése  mellett  több  száz
   olyan  bírói  kezdeményezés  érkezett  az  Alkotmánybírósághoz,
   amely   eljárásokban   a  jogviták  elbírálásának   alapja   az
   Alkotmánybíróság 109/2009. (XI. 18.) AB határozatban (ABH 2009,
   941.  a  továbbiakban:  Abh.)  alkotmányellenesnek  minősített,
   parkolásra  vonatkozó fővárosi közgyűlési  rendeletek  valamely
   rendelkezése lenne, és amely rendelkezésekkel kapcsolatosan  az
   Alkotmánybíróság  az Abh.-ban konkrét eljárásokban  alkalmazási
   tilalmat   mondott  ki.  Az  indítványozó  bírák   az   előttük
   folyamatban   lévő  perekben  alkalmazandó  már  nem   hatályos
   fővárosi  közgyűlési rendeletek alkotmányellenességét  az  Abh.
   alapján  megállapítottnak tekintették. Indítványaikban ezért  e
   rendelkezések alkalmazási tilalmának kimondását kérték.
    
    A  kezdeményező bírák egy csoportjának álláspontja szerint  az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban: Abtv.) 38. § (1) bekezdése értelmében  a  bírónak
   nem  csak  joga,  de kötelessége is az előtte folyamatban  lévő
   eljárás  felfüggesztése mellett az Alkotmánybírósághoz fordulni
   abban    az    esetben,   amennyiben   az   alkalmazandó    jog
   alkotmányellenességét  észleli.  Az  indokolás  értelmében   az
   Alkotmánybíróság  eljárásának nem képezheti eljárási  akadályát
   az  sem,  hogy a testület a korábbiakban már megállapította  az
   alkalmazandó     rendelkezések     alkotmányellenességét     és
   alkalmazhatatlanságát, hiszen az Abh. csupán az abban megjelölt
   peres eljárások tekintetében járhat res iudicata hatással.
    Ezen  túlmenően az indítványozó bírák értelmezése  szerint  az
   Abtv.  38. § (1) bekezdésének célja az, hogy bírósági  eljárás,
   ítélet  ne  alapulhasson alkotmányellenes jogszabályon.  E  cél
   elérését   —   és   a   jogbiztonságot  —  pedig   teljességgel
   megkérdőjelezné  az, ha a bírói jogosítvány  gyakorlását  éppen
   egy       korábbi,      alkotmányellenességet       megállapító
   alkotmánybírósági döntés akadályozná meg.
    
    A  bírák  egy  másik  csoportja  eltérő  indokok  alapján,  de
   hasonló eredményre jutott.
    Az   indítványozó  másodfokú  tanács  elnöke  az  Abtv.  —  az
   indítványban tévesen 22. § (2) bekezdésként megjelölt —  22.  §
   (3)   bekezdésének   és   43.  §  (4)   bekezdésének   együttes
   értelmezéséből  arra a következtetésre jutott, hogy  a  konkrét
   normakontroll  eljárásban alkotmányellenességet és  alkalmazási
   tilalmat   kimondó   alkotmánybírósági  döntés   res   iudicata
   helyzetet  eredményez.  Ezért más perben  ugyanazon  jogszabály
   alkotmányellenességére  és alkalmazási  tilalmának  kimondására
   bírói indítvány érdemi elbírálása nem lehetséges.
    Utalva  ugyanakkor az Alkotmány 50. § (1) és (3)  bekezdésére,
   az 57. § (1) bekezdésére, valamint a bíróságok szervezetéről és
   igazgatásáról  szóló 1997. évi LXVI. törvény  (a  továbbiakban:
   Bszi.)  2.  §  (2)  bekezdésére,  az  indítványozó  tanácselnök
   megállapította,   hogy   a   bíró  az  alkotmányos   törvénynek
   alárendelten  köteles a jogviták eldöntésére.  Az  Alkotmányból
   folyó ezen kötelezettségének azonban nem tud eleget tenni, mert
   a  perbe  vitt  jogvita  megítélése — az  Alkotmánybíróság  res
   iudicata-t  eredményező döntéséhez képest — időben később  vált
   szükségessé.  Így  az  utóbbi eset(ek)ben  a  bírónak  ismerten
   alkotmányellenes jogszabály érvényesülését kell biztosítania.
    Azon  túl,  hogy  a helyzet sérti a bíróság előtti  egyenlőség
   jogát,  nem  egyeztethető össze a jogállamiság elvével  sem.  A
   fenti törvényi szabályok ugyanis az egyedi ügyekben kizárják az
   egyedi  alkotmány-, illetve jogvédelmet, de nem teszik lehetővé
   a   konkrét   eljárásban   az   alkotmányellenes   jogszabályok
   alkalmazásának generális jellegű kizárását sem.
    
    Az   Alkotmánybíróság  az  ideiglenes  ügyrendjéről  és  annak
   közzétételéről   szóló,   többször   módosított   és   egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
   január,  3.,  a  továbbiakban: Ügyrend). 28.  §  (1)  bekezdése
   alapján  elrendelte  a  tárgyuk szerint összefüggő  indítványok
   együttes eljárásban történő vizsgálatát és elbírálását.
    
    
    II.
    
    Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:
    „2.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam”.
    32/A.    §    (1)   „Az   Alkotmánybíróság   az   Alkotmányban
   meghatározott esetek kivételével felülvizsgálja a  jogszabályok
   alkotmányosságát,  illetőleg ellátja a  törvénnyel  hatáskörébe
   utalt feladatokat.”
    32/A.     (3)    Az    Alkotmánybíróság    alkotmányellenesség
   megállapítása   esetén  megsemmisíti  a  törvényeket   és   más
   jogszabályokat. (…)”
    „50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai   védik   és
   biztosítják  az alkotmányos rendet, a természetes személyek,  a
   jogi   személyek  és  a  jogi  személyiséggel  nem   rendelkező
   szervezetek   jogait   és  törvényes   érdekeit,   büntetik   a
   bűncselekmények elkövetőit.”
    „57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”
    
    Az Abtv. indítványokkal érintett törvényi rendelkezései:
    „38.  § (1) A bíró – a bírósági eljárás felfüggesztése mellett
   –  az  Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi,  ha  az  előtte
   folyamatban  levő  ügy elbírálása során olyan jogszabályt  vagy
   közjogi  szervezetszabályozó eszközt kell alkalmazni,  amelynek
   alkotmányellenességét észleli”.
       „42.  §  (1)  A  40.  §-ban  foglalt  esetben  a  határozat
   közzétételét  követő napon veszti hatályát  a  jogszabály  vagy
   annak   rendelkezése,  és  minősül  visszavontnak   a   közjogi
   szervezetszabályozó eszköz vagy annak rendelkezése.”
    „43.  § (1) Azt a jogszabályt vagy közjogi szervezetszabályozó
   eszközt,    amelyet   az   Alkotmánybíróság   a   határozatában
   megsemmisít,  az  erről szóló határozatnak a  hivatalos  lapban
   való közzététele napjától nem lehet alkalmazni.
    (2)  A jogszabálynak vagy a közjogi szervezetszabályozó eszköz
   megsemmisítése,  – (3) bekezdésben foglalt eset  kivételével  –
   nem    érinti   a   határozat   közzététele   előtt   létrejött
   jogviszonyokat,    s    a   belőlük   származó    jogokat    és
   kötelezettségeket.”
    (…)
    „(4) Az Alkotmánybíróság a 42. § (1) bekezdésében, valamint  a
   43. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott időponttól eltérően is
   meghatározhatja az alkotmányellenes jogszabály  hatályon  kívül
   helyezését  vagy konkrét esetben történő alkalmazhatóságát,  ha
   ezt  a  jogbiztonság,  vagy az eljárást kezdeményező  különösen
   fontos érdeke indokolja.”
    
    III.
    
    Az  Alkotmánybíróság az Abh.-ban utólagos normakontroll, bírói
   kezdeményezések  és alkotmányjogi panaszok  alapján  döntött  a
   parkolással   kapcsolatos  törvényi  és   fővárosi   közgyűlési
   rendeletek  alkotmányosságáról. Az Abh. határidő  tűzésével,  a
   jövőre  nézve  semmisítette  meg a  —  helyi  —  közútkezelőket
   parkolási  díj és pótdíj szedésének elrendelésére  felhatalmazó
   törvényi   rendelkezéseket,   valamint   a   Budapest   főváros
   közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes
   kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek
   tárolásának  szabályiról  szóló 24/2009.  (V.  11.)  Főv.  Kgy.
   rendeletet.    A    törvényi   rendelkezések    (Kkt.,    Ötv.)
   alkotmányellenességének  okát  a  delegált   jogkörben   eljáró
   önkormányzati  jogalkotói  felhatalmazás  kereteinek  hiányában
   jelölte  meg.  A  vizsgált két törvényszakasz  ugyanis  önérdek
   egyoldalú   érvényesítését,  önkényes  jogalkotási  lehetőséget
   biztosított  az  önkormányzatok számára a parkolási  díjak-  és
   pótdíjak megállapításakor. Az Alkotmánybíróság ebben az esetben
   nem egy jogalkotási hiányosságot, mulasztást értékelt, hanem az
   önkényes    jogalkotás    lehetőségét    szüntette    meg     a
   megsemmisítéssel.  Ugyanakkor  a  törvények  olyan   kérdéseket
   hagytak  nyitva,  illetve  hagytak az  önkormányzati  jogalkotó
   szabad  döntésére,  amelyek — alapjoggal, illetve  alkotmányban
   védett  joggal mutatott szoros összefüggésük okán  —  a  díjhoz
   hasonlóan  törvényi  szabályozást,  de  legalábbis  megfelelően
   részletezett törvényi felhatalmazást igényeltek volna.
    Mivel   e   megállapítások  a  parkolással   kapcsolatos,   az
   elbírálás  idején  már nem hatályos, ám peres eljárásokban  még
   alkalmazandó,  korábbi fővárosi közgyűlési  rendeletek  (1993.,
   2005.)  esetében  is  fennálltak, ezért az  alkotmányellenesség
   konzekvenciáit az Alkotmánybíróság az indítványokban  megjelölt
   perekre   vonatkoztatottan,  alkalmazási  tilalom  kimondásával
   vonta   le.  Az  indítványozó  bírák  e  határozat  ismeretében
   függesztették  fel az előttük folyamatban lévő  eljárásokat  és
   nyújtották be indítványaikat.
    
    Az  Alkotmánybíróság  elmúlt húszéves  gyakorlata  során  több
   alkalommal,  többféle összefüggésben szembesült az  alkalmazási
   tilalom  főszabálytól eltérő megállapításának kérdésével  és  e
   határozati rendelkezés — lehetséges — következményeivel. Eltérő
   jogi  környezetben, és összefüggések között ugyan, de markánsan
   két  álláspont jelent meg a döntéseiben: bizonyos esetekben élt
   az  alkalmazási  tilalom kimondásának különböző  megoldásaival,
   más   esetekben  viszont  a  jogbiztonság  alkotmányos   elvére
   tekintettel res iudicatára hivatkozva döntött.
    
    1.  Működésének  első  időszakában  több  olyan  határozat  is
   született,  amely a vizsgált és alkotmányellenesnek  minősített
   jogszabály  alkalmazását  általános  jelleggel  tilalmazta.   E
   döntések mindegyike konkrét normakontroll indítványra született
   (bírói  kezdeményezés, avagy alkotmányjogi  panasz),  és  közös
   volt az eljárásokban az érintett jogviszonyok közjogi karaktere
   is  (minden  esetben  adófizetési kötelezettséget  megállapító,
   közigazgatási     határozatban     alkalmazott     jogszabályok
   alkotmányosságát  vizsgálta a testület). Az Alkotmánybíróság  e
   döntései  szerint  az általános jellegű, ex nunc  megállapított
   (alkotmányellenesség  és)  alkalmazási  tilalom   hatásában   a
   visszamenőleges hatályú megsemmisítéssel egyenértékű. Az  ilyen
   döntés  a  kihirdetésig lezárult ügyekre nincs hatással,  de  a
   folyamatban  lévő  —  közigazgatási és  peres  —  ügyekben  már
   alkalmazni kell [7/1994.(II. 18.) AB határozat, ABH  1994,  68,
   70.].
    Más  esetben  a  testület  mérlegelte az  alkalmazási  tilalom
   kimondásának szinte valamennyi döntési alternatíváját az egyedi
   ügyben     visszamenőleges    hatályú    alkalmazási    tilalom
   elrendelésétől  az ex nunc hatályú, általános jellegű  kizárási
   tilalomig  [38/1992. (VI. 22.) AB határozat, ABH  1992,  355.].
   Míg   a  jogbiztonsággal  összeegyeztethetetlennek  ítélte   az
   alkotmányellenes   jogszabály  alkalmazásának   visszamenőleges
   hatályú,  általános jellegű megsemmisítését az évek óta  lezárt
   ügyek  tömeges  felülvizsgálatának lehetősége miatt,  addig  az
   alkotmányellenesség  megállapítására  tekintettel  „okszerűnek”
   tartotta  az  ex  nunc  hatályú általános  jellegű  alkalmazási
   tilalom  kimondását a még le nem záródott ügyekben  [ABH  1992,
   355, 357-358.].
    A  fentiekből  az az általános következtetés adódik,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   a  bírói  kezdeményezések   alapján   indult
   eljárásokban   a  vizsgált  jogszabály  alkotmányellenességének
   megállapításakor a megsemmisítés helyett szükségképpen  élt  az
   alkalmazási tilalom, mint jogkövetkezmény kimondásával.
    Az  Abtv.  43.  § (2) bekezdése alapján az alkotmányellenesség
   megállapítása  nem  érintheti  a  határozat  közzététele  előtt
   létrejött jogviszonyokat. Mégis a 43. § (4) bekezdés szerint az
   alkotmányellenesség   rendszerinti,   de   nem   szükségképpeni
   következménye  az alkalmazási tilalom, amelyről  a  testület  a
   jogbiztonság  érvényesülésének  generális  érdeke  mellett   az
   indítványozó  konkrét  ügyben  nyilvánvalóvá  tett,   különösen
   fontos érdeke alapján dönthet.
    A   döntésekből  kitűnően  az  általános  alkalmazási  tilalom
   hatása  kiterjedt a folyamatban lévő, valamint a később  induló
   ügyekre  is, és az Abtv. 27. § (1) bekezdése alapján vertikális
   viszonylatban,  tehát  a  jogalkalmazó  állami  szervek  és   a
   személyek   viszonylatában  feltétlen   érvényesülést   követel
   magának.
    
    2.  Az  első évek gyakorlatát a 68/1995. (XII. 7.)  AB  végzés
   zárta  le  (ABH  1995,  431.). A tisztázás igényével  született
   döntés    szerint   az   alkotmányellenesség   megállapításának
   jogkövetkezménye   főszabály   szerint   (Abtv.   40.   §)    a
   megsemmisítés, amely jogkövetkezmény a határozat kihirdetésének
   napján áll be, és ugyanezen időponttól kezdődően (ex nunc)  nem
   lehet    alkalmazni   [Abtv.   42.   §   (1)   bekezdés].    Az
   alkotmányellenesség   és   az   annak   általános,   elsődleges
   következményeként  előírt megsemmisítés  tehát  a  kihirdetésig
   teljesített kötelezettségeket, gyakorolt jogokat nem érintheti.
   Ehhez  képest  kivételes az az eset, amikor a  hatályvesztésre,
   illetve  alkalmazási  tilalom kimondására a  fentiektől  eltérő
   módon,  az  Abtv.  43. § (4) bekezdése szerint  kerül  sor.  Az
   alkotmánybírósági döntések erga omnes hatálya [Abtv. 27. §  (1)
   bekezdés]  az  utóbbi esetben azt jelenti, hogy a hatályvesztés
   és  a konkrét normakontroll eljárásokban az alkalmazási tilalom
   a  konkrét  normakontrollal nem érintett személyek esetében  az
   általános  szabályok  szerint alakul  (ex  nunc  jelleggel),  a
   kivételes  jogkövetkezmények pedig csak  a  konkrét  ügy  által
   érintett  személy(ek)re vonatkozhatnak. A határozat  értelmében
   tehát  a  konkrét ügyben folytatott normakontroll eredményeként
   megállapított    alkotmányellenesség   generálisan    csak    a
   kihirdetést  követően  keletkezett jogviszonyokra  fejti  ki  a
   hatását, a már lezárt jogviszonyokat nem érintheti.
    Praktikusan  mindez azt eredményezi, hogy az  elbírálás  alatt
   álló,   párhuzamosan  folyó  jogviták  közül  csak   annak   az
   eljárásnak  az  érintettje lehet „nyertese” az Alkotmánybíróság
   döntésének, amely eljárásban az eljáró bíró, illetve a  jogerős
   döntést  követően  az  érintett peres fél  az  Alkotmánybíróság
   előtt — időben — alkotmányossági eljárást kezdeményezett.
    
    3.  Az  ezt követő időszakban még két alkalommal merült fel  a
   kivételes jogkövetkezmény értelmezésének, vagyis az alkalmazási
   tilalom hatályának kérdése.
    Az  egyik esetben [33/2003. (VI. 19.) AB határozat, ABH  2003,
   394.]   a  testület  az  alkotmányellenesség  ex  nunc  hatályú
   megállapítása mellett generális alkalmazási tilalmat mondott ki
   folyamatban lévő ügyek tekintetében. A jogbiztonság alkotmányos
   elvére   alapozott   indokolás  szerint   az   alkotmányellenes
   jogszabály  érvényesülése a folyamatban lévő  közigazgatási  és
   peres  eljárásokban  is megakadályozandó, amelynek  eszköze  az
   Abtv.  42-43. §-ai. Az alkotmányellenesség következményeinek  —
   hatásában   generális  —  megállapítását  az   alkotmányellenes
   jogszabállyal okozott jogsérelem jellege, anyagi vonzata  és  a
   kérelmező jogaira gyakorolt hatása dönti el (ABH 2003, 394, 399-
   400.).
    
    A   442/D/2000.   számú  AB  végzés  korábbi   döntésben   már
   alkotmányellenesnek   ítélt  és  megsemmisített   önkormányzati
   rendelettel   kapcsolatos,   kizárólag   alkalmazási    tilalom
   kimondására irányuló indítvány tárgyában született. A  többségi
   álláspont a konkrét normakontroll eljárásban megállapítani kért
   alkotmányellenességet   az  alkalmazási   tilalommal   egységes
   jogkövetkezményként  kezelte. Ezért az  eljárást  az  indítvány
   alkotmányellenesség  megállapítására vonatkozó  részében  ítélt
   dologra  hivatkozással  megszüntette, az alkalmazási  tilalomra
   irányuló   kérelmet  pedig  hatáskörének  hiányára  tekintettel
   visszautasította. (ABH 2003. 1843.)
    
    IV.
    
    1.  Az  indítványok mindegyike a konkrét normakontroll eljárás
   keretei  között  mozog. A kezdeményező bírák  valójában  azt  a
   kérdést  vetik  fel,  hogy a bírák jogok és  törvényes  érdekek
   védelmére  vonatkozó  alkotmányos  kötelezettsége  és  a  felek
   törvény előtti egyenlőséghez való joga milyen jogkövetkezmények
   levonását  teszik szükségessé — avagy engedik meg — a  vizsgált
   jogszabály    alkotmányellenességének   korábbi   megállapítása
   esetében. Az Alkotmánybíróság tehát a hatáskörének vizsgálatára
   irányuló eljárásában az indítványokban jelzett Abtv. 43. §  (4)
   bekezdésén  túl,  a tartalmi összefüggés okán vonta  vizsgálata
   körébe  az  Abtv.  azon szabályait, amelyek az Alkotmánybíróság
   alkotmányellenességet    megállapító   döntésének    lehetséges
   jogkövetkezményeit tartalmazzák [42. § (1) bekezdését, valamint
   a 43. § (1)-(2) bekezdései].
    
    Előjáróban  célszerű  kitérni arra, hogy  a  III.  pont  alatt
   bemutatott joggyakorlat alapját képező tényállásokhoz képest az
   utóbbi   években   több,  azonos  ténybeli   alapból   származó
   Dsorozatper-kategória”  jelent meg a bíróságokon,  alkalmanként
   több  ezres ügyszámban. Ilyenek például a különböző parkolással
   kapcsolatos  pertípusok  [az  Abh.-ban  elbírált  indítványokon
   kívül  például: 2/2009. (I. 23.) AB határozat, ABH 2009,  51.],
   az  ingatlan-nyilvántartási eljárásokhoz kötődő perek [51/2009.
   (IV. 28.) AB határozat, ABH 2009, 374.], de ilyennek minősültek
   például   egyes   társadalombiztosítási  peres   eljárások   is
   [11/2003.  (VI. 9.) AB határozat, ABH 2003, 153.].  A  bírósági
   eljárásokkal    összefüggésben    tömegesen     érkeztek     az
   Alkotmánybíróságra   a   bírói  kezdeményezések,   illetve   az
   alkotmányjogi panaszok az alkalmazandó, illetve az  alkalmazott
   jogszabályok   alkotmányosságának  vizsgálata  és   alkalmazási
   tilalom kimondása céljából.
    
    Az   alkalmazandó  jogszabály  alkotmányellenességét   észlelő
   bírónak  részben  eljárási, részben pedig  hatásköri  szabályok
   miatt minden előtte folyamatban lévő perben indítványoznia kell
   az  alkotmányossági kontrollt. A polgári perrendtartásról szóló
   1952.   évi   III.  törvény  (a  továbbiakban:  Pp.)  tárgyalás
   felfüggesztésére vonatkozó rendelkezései ugyanis (Pp.  152.  §-
   155.  §)  nem  teszik  lehetővé, hogy az  Alkotmánybíróság  egy
   konkrét  normakontroll eljárásban hozott  döntése  alkalmazható
   legyen   valamennyi,  azonos  vagy  hasonló  ténybeli   alapból
   származó,   azonos   jogszabály  alapján  megítélendő   jogvita
   elbírálására.  A  Pp. szabályai egyáltalán nem tartalmazzák  az
   Alkotmánybírósághoz  fordulás eljárási szabályait,  ezért  arra
   sem  adnak  egyértelmű  választ,  hogy  az  Alkotmánybírósághoz
   forduló  bíró  eljárást felfüggesztő végzésében  megfogalmazott
   kérdés,  amelynek  lényege  a  perben  alkalmazandó  jogszabály
   alkotmányosságának  megítélése  közvetlenül  vagy  jogorvoslati
   eljárást követően juthat-e el az Alkotmánybírósághoz. E mellett
   az  Alkotmánybíróság  döntése csak  a  határozat  meghozataláig
   felfüggesztett  és  az alkotmányértelmező  fórumhoz  megküldött
   perekben alkalmazható. A bíráknak tehát a „sorozatper”  minden,
   adott  esetben több ezresre rúgó eljárását fel kell függeszteni
   és  meg  kell  küldeni az Alkotmánybíróság számára ahhoz,  hogy
   azokban   az   Alkotmánybíróság  döntésének  érvényt   tudjanak
   szerezni.   Az  eljáró  bíró  részéről  „időben”  nem   észlelt
   alkotmányellenesség,  avagy a jogerős döntés  meghozatala  után
   indítható alkotmányjogi panasz időigénye azt eredményezi,  hogy
   a   jogvitát   ismerten  alkotmányellenes  jog   alapján   kell
   eldöntenie.
    
    Az  Alkotmánybíróság az indítványok alapján, az utóbbi  időben
   viszonylag   rendszeresen  és  tömegesen  jelentkező   probléma
   alapján  vizsgálta meg az Abtv. fent hivatkozott rendelkezéseit
   a megjelölt alkotmányi rendelkezések fényében.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. § (3) bekezdés első
   mondatán   alapuló   jogköre  az  alkotmányellenes   jogszabály
   megsemmisítése.
    A  megsemmisítés tehát az alkotmányellenesség — nem  egyedüli,
   de   kétségtelenül   a   legfontosabb  —  jogkövetkezménye.   A
   jogkövetkezmény levonásának módja (a megsemmisítés a jogszabály
   egészét,  vagy  egy  részét, esetleg töredékét  érinti),  avagy
   idődimenziója   már   egy   további   döntés    eredménye.    A
   jogkövetkezmények   levonásánál   úgy   az   Abtv.,   mint   az
   Alkotmánybíróság   gyakorlata  a  jog  kiszámítható   működését
   tartotta és tartja szem előtt [pro futuro megsemmisítés kapcsán
   lásd  például: 47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH  2003,  525,
   550.]. Az Abtv. főszabályként az Alkotmánybíróság határozatának
   közzétételét   követő   naptól   (ex   nunc)   rendeli   el   a
   hatályvesztést, amellyel az alkotmányellenes jogszabály kikerül
   a  jogrendből  [42.  § (1) bekezdés]. Az ex nunc  megsemmisítés
   elsődlegességét az indokolja, hogy a jogkövetkezmény  a  lehető
   legkevésbé   tegye  kétségessé  a  már  létrejött  jogviszonyok
   alapján  érvényesített  jogokat, teljesített  kötelezettségeket
   [Abtv.  42.  §  (2)  bekezdés]. Az Abtv. ezzel  a  jogbiztonság
   alkotmányos elvének érvényesülését teszi általános szabállyá.
    Az  Abtv.  ugyanakkor  külön rendelkezik  az  alkotmányellenes
   jogszabály  hatályvesztéséről [a határozat közzétételét  követő
   nap,   42.   §   (1)   bekezdés]  és  alkalmazhatóságáról   [az
   alkotmányellenes  jogszabály az erről  szóló  alkotmánybírósági
   határozatnak a hivatalos lapban való közzétételét követő naptól
   nem  alkalmazható,  43. § (1) bekezdés]:  egyértelmű,  hogy  az
   alkotmányellenesség  miatt  hatályát  vesztő   jog   társadalmi
   viszonyokat  nem  szabályozhat, ezért a jogbiztonságból  fakadó
   követelmény,    hogy    a    hatályvesztést     követően     az
   alkotmányellenesség   miatt   hatályát    vesztett    szabályok
   alkalmazása sem lehet alkotmányos.
    Az  Abtv. 42. § (1) bekezdése és a 43. § (1)-(2) és  a  43.  §
   (4)  bekezdései  a  hatályvesztés  és  az  alkalmazási  tilalom
   beállta időpontjának meghatározása tekintetében a megítélt eset
   körülményeihez igazodó, alkotmánybírósági mérlegelést  igénylő,
   hatásában  eltérő döntési alternatívákat biztosít. A mérlegelés
   elsődleges szempontja a jogbiztonság fenntartása, mindenekelőtt
   a lezárt jogviszonyok érintetlenül hagyása, illetve a létrejött
   jogviszonyok   lehetőségekhez  képest  zavartalan   lezárásának
   garantálása. Mindezzel együtt azonban a hatályvesztés és főként
   az   alkalmazás   tilalmának  időpontját  az   Alkotmánybíróság
   alkotmányos értékek és elvek, illetve egyéni érdekek figyelembe
   vétele  alapján  —  utóbbi esetben akár a jogbiztonság  elvének
   mellőzésével   —   oly  módon  is  meghatározhatja,   hogy   az
   alkotmányellenesség  jogkövetkezménye  kifejezetten  érinti   a
   lezárt  avagy  létrejött  jogviszonyokat.  Eltekintve  most  „a
   különösen  fontos  egyéni érdek” esetétől, az alkotmánybírósági
   mérlegelés    középpontjában   ekkor    is    a    jogbiztonság
   fenntartásának alkotmányos elve áll: a jogbiztonság fenntartása
   ugyanis — bizonyos körülmények között — indokolttá teheti, hogy
   az Alkotmánybíróság ne ismerje el jogviszonyok alkotmányellenes
   jog  alapján  történő  létrejöttét,  avagy  indokolhatja  annak
   megakadályozását,   hogy  jogviszonyok   alkotmányellenes   jog
   alapján záródjanak le.
    Az  Abtv.  43. § (4) bekezdése tehát lehetőséget ad a hatályon
   kívül    helyezés    időpontjának   a   főszabálytól    eltérő,
   visszamenőleges   hatályú,  avagy  a   jövőre   nézve   történő
   meghatározására.  Megjegyzendő,  hogy  az  Abtv.  43.   §   (4)
   bekezdése    az    alkotmányellenesség   miatt   megsemmisített
   jogszabály  „hatályvesztéséről” rendelkezik, ami  azt  jelenti,
   hogy  az  Alkotmánybíróság megsemmisítő  döntése  a  jogalkotói
   hatályon kívül helyező döntéssel egyenértékű és ennek a ténynek
   a megsemmisítést követően nagy jelentősége van a jogviszonyokra
   gyakorolt hatás tekintetében.
    
    Az    alkotmányossági   vizsgálat   eredményeként    meghozott
   megsemmisítő   döntés,  mint  jogkövetkezmény   önmagában   nem
   feltétlenül  érinti  az  egyéni  jogvédelem  körét.  Ezért   az
   Alkotmánybíróság az egyéni jogvédelem céljait szolgáló  konkrét
   normakontroll    eljárásokban    az    Abtv.     alapján     az
   alkotmányellenesnek   minősített   jogszabály    megsemmisítése
   mellett a jogszabály alkalmazását is kizárhatja. Ebben a körben
   a  megsemmisítést és az alkalmazási tilalmat kimondó  határozat
   két   következménnyel   jár:  az  alkotmányellenes   jogszabály
   főszabályként ex nunc, generális jelleggel veszti hatályát  (az
   absztrakt normakontroll eljárásokkal azonos következmény) és  —
   az   Alkotmánybíróság   jelenlegi  gyakorlata   szerint   —   a
   határozatban  megjelölt  egyedi  jogvita  nem  dönthető  el  az
   alkotmányellenesnek minősülő norma alapján.
    Az   alkotmányellenesség  megállapítása  és   az   alkalmazási
   tilalom  kimondása praktikusan azt jelenti,  hogy  a  létrejött
   jogviszonyokból  származó jogok és kötelezettségek  megítélése,
   érvényesíthetősége  a  perben  kétségessé  válik.   A   konkrét
   normakontroll  eljárásban kimondott alkalmazási  tilalom  tehát
   szükségképpen   —  az  Alkotmánybíróság  jelenleg   alkalmazott
   jogértelmezése  mellett  is — visszamenőleges  hatályú,  hiszen
   kizárja  a  már  létrejött jogviszonyokból  származó  jogok  és
   kötelezettségek  érvényesítését  a  jogviszony   keletkezésekor
   hatályos — utóbb alkotmányellenesnek minősülő — jog alapján.
    
    Az   egyedi   jogvédelem  céljait  szolgáló  alkotmánybírósági
   eljárások  azonban  további  kérdéseket  vetnek  fel:  a  peres
   eljárásokban a jogvita eldöntésekor a bíró eljárhat a hatályos,
   illetve  már nem hatályos jogszabály alapján is. Utóbbi esetben
   az   Alkotmánybíróság  az  elé  kerülő  konkrét   normakontroll
   eljárásokban   már   hatályon  kívül   helyezett   jogszabályok
   alkotmányosságát  is vizsgálni tartozik. Az alkotmányellenesség
   következménye  ebben  az  esetben  tehát  csak  az  alkalmazási
   tilalom kimondásában jelenhet meg.
    Praktikus  oldalról  ez a döntés is arra az  eredményre  vezet
   tehát,  hogy  a  már  nem  hatályos,  de  alkalmazandó,   utóbb
   alkotmányellenesnek  minősített  jogszabályra  alapított  és  a
   perben    érvényesíteni   kívánt   igények,    kötelezettségek,
   megítélése megváltozik.
    
    További  kérdés a konkrét normakontroll eljárások kapcsán  az,
   hogy  az  alkalmazási tilalom, milyen személyi körre  terjedhet
   ki. Másképpen megfogalmazva: az alkotmánybírósági eljárásban az
   egyedi  jogvédelem „egyedisége” a konkrét per alanyait  jelenti
   csupán,    avagy   minden,   az   alkotmánybírósági   határozat
   meghozatala  idején folyamatban lévő, azonos  ténybeli  alapból
   származó,  ugyanazon jog alapján megítélendő perbe  vitt  igény
   jogosultját,  kötelezettjét  is. Utóbbi  alanyi  körbe  sorolva
   azokat  az  érintetteket,  akik az alkotmánybírósági  határozat
   általános    alkalmazási   tilalmat   kimondó   rendelkezésének
   eredményeként részesülnek az „egyéni alkotmányos jogvédelemben”
   (ha az AB határozata generálisan rendelkezik a folyamatban lévő
   peres   eljárásokra  vonatkozó  alkalmazási   tilalomról),   de
   ideértve  azokat az érintetteket is, akik generális alkalmazási
   tilalomról   szóló   rendelkezés   hiányában   kérnek   „egyéni
   alkotmányos  jogvédelmet”  a korábban  már  alkotmányellenesnek
   minősített  jogszabály  alkalmazásával  szemben  (utólag,  csak
   alkalmazási tilalom kimondását kéri az indítványozó).
    
    A   határozat   III.   pontja  alatt  leírt  alkotmánybírósági
   gyakorlatban  az  1990-s  évek elején,  az  Abtv.  jelenlegivel
   megegyező   rendelkezései  alapján  volt  példa  az   általános
   alkalmazási   tilalommal   érintett  személyi   kör   szélesebb
   értelmezésére,  mivel  a  folyamatban lévő  ügyek  tekintetében
   általános  alkalmazási tilalmat mondott ki  a  testület.  Ennek
   lehetőségét zárta le a 68/1995. (XII. 7.) AB végzés azzal, hogy
   az  alkotmányellenesség erga omnes hatályát — ex nunc jelleggel
   —  csak  az  alkotmányellenesség tekintetében  ismerte  el,  az
   alkalmazási  tilalomra  vonatkozó döntés  kivételes  és  egyedi
   jellegének  kimondása mellett. Ezért az utóbbi döntés  csak  az
   alkotmánybírósági  eljárásban  közvetlenül   érintett   felekre
   terjed  ki  kötelező jelleggel. Ebből viszont  az  következett,
   hogy  az  Alkotmánybíróság elvetette  a  generális  alkalmazási
   tilalom kimondását.
    Következésképpen   a   folyamatban   lévő   egyéb,    de    az
   Alkotmánybíróság eljárásával közvetlenül nem érintett  perekben
   a  res  iudicata  intézménye  kizárta  az  „egyéni  alkotmányos
   védelem” lehetőségét.
    
    3.  Az Alkotmánybíróság alkotmányos rendeletetése az Alkotmány
   értelmezésén    keresztül   annak   védelme,    az    Alkotmány
   rendelkezéseinek  érvényre juttatása, akár  egyedi  jogvitákban
   is.  Alkotmányos  és  ezért alkalmazandó jogszabály  az,  amely
   összhangban  van  az  Alkotmány rendelkezéseivel,  tartalmával.
   Alkotmánybíráskodás  nélkül  az  Alkotmány  puszta   deklaráció
   maradna,  a  jogállamiság  elve  írott  malaszt.  Az  Alkotmány
   alkotmánybírósági értelmezési monopóliuma azonban  nem  jelenti
   egyúttal az alkalmazás monopóliumát is.
    
    3.1.  Az  Alkotmánybíróság alkotmányvédelmi feladatának  egyik
   lényeges    célja   az,   hogy   alkotmányellenes   norma    ne
   érvényesülhessen a jogrendben.
    Az  egyedi jogvita eldöntésére hivatott bíró az Alkotmány  50.
   §  (1)  bekezdéséből fakadó kötelezettsége, hogy az alkotmányos
   rend  mellett védje a természetes és a jogi személyek, valamint
   a  jogi  személyiséggel  nem rendelkező szervezetek  jogait  és
   törvényes  érdekeit.  A  bíró az alkalmazandó  jog  alkotmányos
   értelmezése    alapján   köteles   a   határozathozatalra.    A
   jogértelmezéssel   feloldhatatlan  alkotmányellenesség   esetén
   azonban,  a  jog  félre tételére vonatkozó  hatáskör  hiányában
   szükségképpen és törvényi kötelezettsége alapján működik együtt
   az     Alkotmánybírósággal.    Másképpen    megfogalmazva     a
   jogértelmezéssel  feloldhatatlan alkotmányellenesség  esetén  a
   peres fél törvényes bíróhoz való joga csak az alkotmánybírósági
   eljárás során érvényesülhet.
    Az  Abtv.  38.  §  (1)  bekezdése értelmében  „[a]  bíró  —  a
   bírósági  eljárás  felfüggesztése mellett — az Alkotmánybíróság
   eljárását  kezdeményezi,  ha  az előtte  folyamatban  levő  ügy
   elbírálása    során    olyan    jogszabályt    vagy     közjogi
   szervezetszabályozó    eszközt   kell   alkalmazni,    amelynek
   alkotmányellenességét észleli”.
    Az  Alkotmánybíróság 152/B/2009. szám alatti határozatában  az
   Abtv.  38.  §  (1)  bekezdése kapcsán  megállapította,  hogy  e
   szabály  a  bírósági szervezeti hierarchiától független  eszköz
   minden  bíró  kezében,  amennyiben az előtte  folyamatban  lévő
   ügyben  alkalmazandó  jogszabály  alkotmányossága  tekintetében
   aggálya  támad.  A bíró számára adott törvényes  eszköz  kettős
   természetű,  mivel részben eljárási szabály,  részben  pedig  a
   konkrét normakontroll egyik formáját rögzítő hatásköri szabály.
   Az  Alkotmány  50. § (3) bekezdésére hivatkozva rögzítette  azt
   is,  hogy  a  bírák  értelemszerűen  –  alkotmányossági  aggály
   megfogalmazása     és     az    alkotmánybírósági     vizsgálat
   lefolytatásának   eredményeként   –   csak   az    Alkotmánnyal
   összhangban  lévő  törvényeknek vannak alárendelve.  Épp  ennek
   garanciája  az  utólagos normakontroll keretében meglévő  bírói
   kezdeményezés,  amely az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdésével  és
   50. § (3) bekezdésével egyaránt szoros összefüggésben áll. (ABK
   2010. november, 1288, 1295.)
    Az   Alkotmánybíróság  42/2005.  (XI.  14.)  AB  határozatában
   kifejezetten nyomatékosította azt is, hogy az Abtv. 38.  §  (1)
   bekezdésébe foglalt, az alkotmánybírósági eljárás megindítására
   irányuló bírói kezdeményezés — az ítélkezésben megnyilvánuló  —
   bírói függetlenség részeként értelmezendő. (ABH 2005, 504, 514-
   515.).
    
    3.2.   Amennyiben   az  Alkotmánybíróság  el   kívánja   látni
   alkotmányvédelmi  —  és  az  egyéni  jogvédelmet  szükségképpen
   érintő  —  feladatát,  úgy  a peres eljárásokban  alkalmazandó,
   illetve  az  elbírálás  idején már  nem  hatályos  jogszabályok
   esetében   sem   engedheti  alkotmányellenes  normák   érvényre
   juttatását.  Az Alkotmánybíróság kontrollját tehát a  jogalkotó
   hatályon   kívül  helyező  aktusát  „túlélő”,  alkotmányellenes
   jogszabály  sem kerülheti el. Eljárása során két  kérdést  kell
   tisztáznia:    a    bírói    kezdeményezésben    citált     jog
   alkotmányosságát     és    perbeli    alkalmazhatóságát.     Az
   Alkotmánybíróság  ilyenkor  részben alkotmányvédelmi  feladatát
   gyakorolja,  részben viszont — a jogbiztonság  keretei  között,
   közvetetten — az egyén (jog)védelmére siet.
    Mindez  a  bírósági jogalkalmazás oldaláról is megközelíthető:
   az  Alkotmánybírósághoz forduló bíró az  Alkotmány  50.  §  (1)
   bekezdéséből eredő kötelezettsége alapján a jogvitában érintett
   felek  egyéni jogainak védelmében jár el, de ezt az alkotmányos
   kötelezettségét csak az Alkotmánybíróság érdemi döntése alapján
   teljesítheti. Az Alkotmánybíróság érdemi döntésének hiányában a
   jogvédelem ezen módja — adott esetben formai okokból — elmarad.
   A bíró nem tud eleget tenni alkotmányos kötelezettségének.
    A  kifejtettek  szerint a perbeli alkalmazhatóságra  vonatkozó
   döntés  célja  kettős:  megakadályozza,  hogy  alkotmányellenes
   jogszabály  alapján  lehessen  igényt  érvényesíteni,  másrészt
   viszont  —  az Abtv. 38. § (1) bekezdése szerinti hatásköri  és
   eljárási szabály alapján — megteremti a lehetőségét annak, hogy
   az igényérvényesítő peres fél eljusson törvényes bírójához és a
   megközelítőleg  azonos időben és körülmények  között  létrejött
   jogviszonyokból   származó  jogviták   állam   általi   (bírói)
   megítélésére azonos jogi környezetben kerüljön sor.
    E  célnak alárendelten köteles az Alkotmánybíróság és  a  bíró
   az  együttműködésre: nyomatékot adva a 152/B/2009. szám  alatti
   határozatban   kifejtett  álláspontjának,  az  Alkotmánybíróság
   megállapítja,  hogy  a bíró az alkalmazandó  joggal  összefüggő
   alkotmányos  aggályait köteles — az Abtv. 38. §  (1)  bekezdése
   alapján  —  az  Alkotmánybíróság elé tárni, az Alkotmánybíróság
   pedig  köteles  az elé tárt alkotmányossági kérdésben  érdemben
   dönteni.
    Az  Alkotmánybíróság  ennek  a kölcsönös  kötelezettségnek  és
   felelősségnek    megfelelően   rögzítette   jelen    határozata
   rendelkező részében az Alkotmány 50. § (1) bekezdésére,  és  az
   Abtv.  38.  §  (1)  bekezdésére alapozott,  „bíróságok  közötti
   párbeszédet” rögzítő alkotmányos követelményt.”
    
    3.3.   A   „bíróságok   közötti  párbeszéd”   megteremtésének,
   fenntartásának    további    aspektusa    a    peres    eljárás
   felfüggesztését  előíró  Abtv.  38.  §  (1)  bekezdés  eljárási
   háttere. Mivel az Abtv. 38. § (1) bekezdése szerinti eljárás az
   egyetlen olyan lehetőség, amely e „párbeszédet” biztosítja, úgy
   feltétlen   érdek  fűződik  ahhoz,  hogy  az  alkotmánybírósági
   eljárást    kezdeményező    bíró   indítványa    eljusson    az
   Alkotmánybírósághoz.  A  IV.3.1. pont értelmében  és  utalva  a
   152/B/2009.  AB határozatban foglaltakra, az Abtv.  38.  §  (1)
   bekezdése  jelen  formájában egyszerre  hatásköri  és  eljárási
   szabály.
    A  Pp.  152.  §  (1) bekezdése szerint „[h]a a  per  eldöntése
   olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában az
   eljárás  büntetőbírói vagy államigazgatási hatáskörbe tartozik,
   a  bíróság  a  per  tárgyalását  ennek  az  eljárásnak  jogerős
   befejezéséig  felfüggesztheti. Ha ez az eljárás még  megindítva
   nincs,  a  büntetőeljárás megindításáról  hivatalból  üldözendő
   bűncselekmény  esetében a bíróság gondoskodik, egyébként  pedig
   az  eljárás  megindítására megfelelő határidőt  tűz  ki.  Ha  a
   határidő  eredménytelenül  telik  le,  a  tárgyalást  folytatni
   kell”.  A  152.  §  (2)  bekezdés  értelmében  „[a]  bíróság  a
   tárgyalást  akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése  olyan
   előzetes  kérdés  elbírálásától függ,  amelynek  tárgyában  más
   polgári  per  vagy  a bíróság hatáskörébe tartozó  más  polgári
   eljárás már folyamatban van”.
    Ahogy  arra  a  határozat  IV.1.  pontja  utal,  a  Pp.  peres
   eljárások felfüggesztésére vonatkozó 152–155. §-ai általában, a
   jogvita elbírálását befolyásoló előzetes kérdésekre tekintettel
   határozza  meg  a  felfüggesztés indokait,  amelyek  között  az
   Alkotmánybíróság  előtti eljárás kezdeményezése  nem  szerepel.
   Önálló  felfüggesztési okként a Pp. csupán az  Európai  Bíróság
   előzetes  döntéshozatali eljárását nevesíti (155/A. §).  Utóbbi
   szabályokat a 2003. évi XXX. törvény iktatta a Pp.-be, amelynek
   értelmében  [Pp.  155/A. § eredeti (3) bekezdése]  az  előzetes
   döntéshozatali   eljárást  kezdeményező  végzés   ellen   külön
   fellebbezésnek volt helye.
    Az  Európai Bíróság — magyar bírói kezdeményezés alapján —  C-
   210/06. szám alatt meghozott döntését követően módosult  a  Pp.
   hivatkozott  szabálya  oly  módon,  hogy  a  hatályos  eljárási
   rendelkezés  szerint  sem  az előzetes döntéshozatali  eljárást
   kezdeményező  végzés,  sem az előzetes  döntéshozatali  eljárás
   kezdeményezésére irányuló kérelmet elutasító végzés ellen nincs
   helye  külön  fellebbezésnek.  Az  Európai  Bíróság  döntésének
   indokolásában   az   EK   Szerződés  234.   cikkét   értelmezve
   megállapította,   hogy   az  előzetes  döntéshozatali   eljárás
   kezdeményezésének  jogintézménye  a  közösségi   jog   egységes
   értelmezésének  érdekében  „a  bíróságok  közötti  párbeszéden”
   alapul  (határozat  91.  pontja), .és  minden  tagállami  bírót
   megillet.  Amennyiben  az  első fokú  bíróság  ezen  jogkörének
   gyakorlása a fellebbviteli bíróság döntésének függvénye, úgy az
   a    Bírósághoz    fordulásra   vonatkozó   autonóm    hatáskör
   megkérdőjelezése  (határozat 95. pontja). Megjegyzendő  továbbá
   az is, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a
   továbbiakban: Be.) 266. § (1) bekezdés b) pontja  a  2006.  évi
   LI.  törvény 127. § (1) bekezdése szerinti módosítását követően
   az  előzetes döntéshozatali eljárás mellett és ahhoz hasonlóan,
   külön   felfüggesztési  okként  nevesíti  az   Alkotmánybíróság
   konkrét  normakontroll eljárását is, mindkét esetben kizárva  a
   felfüggesztő végzés elleni jogorvoslat lehetőségét [Be. 276.  §
   (1) bekezdés].
    A  Be.-t módosító 2006. évi LI. törvény 127. § (1) bekezdéshez
   fűzött  törvényi indokolás szerint: „[a]z első és a második  az
   eljárásnak  a  Be. 266. §-a (1) bekezdésének b)  és  c)  pontja
   alapján  — hivatalból vagy indítványra — történt felfüggesztése
   elleni  fellebbezési  jog  kizárása,  melynek  egyrészt  az  az
   indoka,   hogy  a  bíróságnak  az  Alkotmánybíróság  eljárását,
   illetőleg   az   Európai   Bizottság  előzetes   döntéshozatali
   eljárását  kezdeményező döntése olyan, az  adott  ügy  keretein
   túlmutató   jogi  aktus,  amelynek  tartalma  a   jogalkalmazás
   egészére  kihat,  megszületésének ezért nem  állhat  útjába  az
   egyedi ügyben érvényesíthető jogorvoslati jog. Másrészt pedig a
   bíróság  ezen eljárásokat kezdeményező döntése olyan,  a  bírói
   függetlenségből  fakadó  jogosultság, amelyet  még  a  magasabb
   fokon eljáró bíróság sem kérdőjelezhet meg”.
    
     Az   Alkotmánybíróság   a   perben  alkalmazandó   jogszabály
   alkotmányossága avagy alkotmányellenessége tárgyában  meghozott
   döntése nem a Pp. 152–155. §-ai szerinti előkérdés, nem  a  per
   mikénti  eldöntését  befolyásoló más peres avagy  közigazgatási
   eljárásban  meghozott  határozat,  hanem  a  bíró  Alkotmányban
   rögzített  feladatának teljesítését elősegítő döntés.  Emellett
   az  Alkotmánybíróság  bírói kezdeményezés alapján  lefolytatott
   normakontroll  eljárásban született határozat  —  hasonlóan  az
   Európai  Bíróság  előtt  folyó előzetes döntéshozatali  eljárás
   eredményeként meghozott határozathoz — nem dönti el a jogvitát.
   Ezért   az  Alkotmánybíróság  határozata  nem  érinti  a   bíró
   ítélkezésben   megnyilvánuló  függetlenségét,   ezzel   szemben
   alapvetően  segíti  az  Alkotmányban  50.  §  (1)  bekezdésében
   rögzített kötelezettség teljesítését.
    
    Figyelemmel   a  „sorozatperekben”  kialakult  helyzetre,   az
   Alkotmány  50. § (1) bekezdésének tartalmára, a felek törvényes
   bíróhoz  való  jogára,  és az alkotmányos  jogszabály  érvényre
   juttatásában  az  Abtv.  38.  § (1)  bekezdése  szerinti  bírói
   kezdeményezés  céljára  és jelentőségére,  az  Alkotmánybíróság
   arra  a  következtetésre jutott, hogy az alkotmányos jogszabály
   értelmezése és alkalmazása megköveteli, hogy a bíró élni tudjon
   a   számára  rendelt  eszközökkel.  Ezért  a  bíró  alkotmányos
   kötelességének teljesítését korlátozza — és a bíró ítélkezésben
   megnyilvánuló  függetlenségét érinti — az, ha  a  fellebbviteli
   bíróság  az alsóbb fokon eljáró bíró alkotmányossági  aggályait
   megfogalmazó döntését, annak érdemét felülbírálhatja,  érdemben
   hatályon  kívül helyezheti, és a bírót az eljárás  folytatására
   utasíthatja.  Ezért  az  Abtv. 38. §  (1)  bekezdése  hatáskört
   megállapító  karaktere  mellett — a  Pp.  tételes  szabályainak
   hiányában  —  eljárási alapját képezi a bíró  alkotmánybírósági
   eljárást kezdeményező döntésének, amely döntés ellen nem  nyújt
   jogorvoslatot.
    Megjegyzendő,  hogy  a Pp. 262/A. §-a szűk  körű  és  utólagos
   korrekciós  lehetőséget biztosít az alkotmányellenes jogszabály
   alapján   eldöntött  jogviták  felülvizsgálatára  (főszabálytól
   eltérő   hatályú   megsemmisítés,   konkrét   esetben   történő
   alkalmazhatóság  kimondása).  A  jelen  határozat   indokolását
   viszont   éppen  az  a  belátás  inspirálta,  hogy   az   Abtv.
   jogkövetkezményekre         vonatkozó          rendelkezéseinek
   újraértelmezésével  szélesebb körben jusson  érvényre  a  peres
   eljárásokban az alkotmányosság követelménye.
    A  kifejtett  indokok  alapján  az  Alkotmánybíróság  a  jelen
   határozat   rendelkező   részében  alkotmányos   követelményben
   fogalmazta  meg  az Abtv. 38. § (1) bekezdésének  jelentőségét,
   amelynek  eljárási  karaktere  garancia  arra,  hogy   a   bíró
   alkotmányossági  indítványa  eljusson  az  annak   elbírálására
   alkotmányos hatáskörrel rendelkező Alkotmánybíróságra.
    
    3.4.  Az  Alkotmány bírói kötelezettséget megfogalmazó  50.  §
   (1)  bekezdésének eddigiekben kifejtett értelmezését  támasztja
   alá  a  peres  fél 57. § (1) bekezdésében rögzített alkotmányos
   alapjogának érvényre juttatása is.
    Az  Alkotmány  57. § (1) bekezdése értelmében a bíróság  előtt
   mindenki egyenlő. „Alkotmánybíróság értelmezésében ez a szabály
   a  bírói  útra  tartozó ügyek tekintetében  eljárási  alapelvet
   fogalmaz  meg.  A  bíróság előtti egyenlőség elve  a  személyek
   általános     jogegyenlőségének    a     bírósági     eljárásra
   vonatkoztatása”. (18/B/1994. AB határozat, ABH 1998, 570,  572.
   legutóbb:  180/2010. (X. 20.) AB határozat, ABK 2010.  október,
   1145, 1150.) „Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése a törvény előtti
   egyenlőséget  jogérvényesítési  szempontból  deklarálja,  tehát
   valójában    eljárásjogi   garancia   arra,    hogy    jogainak
   érvényesítése  tekintetében a bíróság (törvény) előtt  mindenki
   egyenlő  eséllyel rendelkezik”. [191/B/1996. AB határozat,  ABH
   1997,   629,  631.;  összefoglalóan:  45/2000.  (XII.  8.)   AB
   határozat,  ABH  2000, 344, 349-350.; legutóbb: 23/2010.  (III.
   4.) AB határozat, ABK 2010. március, 212, 233-234.]
    Eddigi  gyakorlatában több összefüggésben vizsgálta a testület
   a   jogérvényesítés   egyenlőségét.  Így   többek   között   az
   igényérvényesítési    eljárás    garanciális     intézményeivel
   összefüggésben   [fellebbezési   jog,   23/2010.(II.   4.)   AB
   határozat,  ABK 2010. március, 212, 233-234.), a  kártalanítási
   igény    előterjesztésére    büntetőeljárásban    meghatározott
   jogvesztő határidejének összefüggésében [104/2009. (X. 30.)  AB
   határozat,  ABH  2009, 894, 915-918.], avagy a  kirendelt  védő
   költségeinek   állami   általi  előlegezésével   összefüggésben
   [17/2005.  (IV. 28.) AB határozat, ABH 2005, 175, 184-185.].  A
   törvény   előtti   egyenlőség  sérelmét  állapította   meg   az
   Alkotmánybíróság  abban az esetben, amikor a törvény  ugyanazon
   tartalmi   és   tárgyi   összefüggésből   származó   felelősség
   érvényesíthetőségét a különböző jogalanyok tekintetében  eltérő
   időkorláthoz kötötte. Az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
   „(…)   az   elévülés   az   alanyi  jog   érvényesíthetőségének
   időkorlátja,  a bíróság előtti egyenlőség alkotmányos  elve  is
   megköveteli, hogy a bíróság igénybevételének állami szervek  és
   más  személyek  tekintetében egyenlő  lehetőségei  és  korlátai
   legyenek.  Pozitív  megfogalmazásban ez  azt  jelenti,  hogy  a
   bíróság   igénybevételére  vonatkozó  alkotmányos   jog   —   a
   jogviszonyok  tartalmi és tárgyi azonossága esetén  —  egyforma
   súllyal érvényes a polgári jogi jogviszonyok bármely alanyára”.
   [53/1992. (X. 29.) AB határozat, ABH 1992, 261, 264-265.]
    A   jelen   határozatban  elbírált  indítványok   esetében   a
   jogérvényesítés feltételei a peres eljárások alanyain kívül eső
   okokból  eltérőek.  Jóllehet az érvényesített  igények  hasonló
   ténybeli  alapból  származnak,  a  felek  közötti  jogviszonyok
   megközelítőleg  azonos  időben  jöttek  létre,   ugyanakkor   a
   jogviszonyokból  származó  jogok és kötelezettségek  megítélése
   eltérő tartalmú jogszabályon alapul.
    
    3.5.  A  bírói kezdeményezés intézményének célja tehát részben
   a  peres  fél törvényes bíróhoz való alapjogának érvényesítése,
   részben   pedig  az  absztrakt  alkotmányvédelmen   túl   annak
   megelőzése, hogy az egyedi jogvita — jogsérelem okozásával vagy
   a jogbiztonság veszélyeztetésével — alkotmányellenes jogszabály
   alapján dőljön el.
    Az   Abtv.   a   43.  §  (4)  bekezdésén  túl  nem   tartalmaz
   rendelkezést  a  konkrét normakontroll eljárások  —  speciális,
   egyéni  bírói jogvédelemhez igazodó, a fentiek szerinti „egyedi
   alkotmányos    védelmet”    biztosító    —    jogkövetkezményei
   tekintetében.  Az  Abtv. 43. § (4) bekezdése alapján  pedig  az
   alkotmányellenes jogszabály alkalmazási tilalmának időpontját —
   a   hatályon  kívül  helyezés  időpontjához  hasonlóan   —   az
   Alkotmánybíróság a főszabálytól eltérően is meghatározhatja. Ez
   a  rendelkezés  pedig azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság  az
   Abtv.  43.  § (4) bekezdése alapján jogosult dönteni az  általa
   alkalmazott  egyedi  jogkövetkezmények főszabály  alól  történő
   kivonásáról. Azaz a jogbiztonság érdeke — illetve  az  eljárást
   kezdeményező  különösen  fontos érdeke —  alapján  rendelkezhet
   úgy,  hogy  nem csupán a megsemmisítésre, hanem az  alkalmazási
   tilalomra   vonatkozó   döntésének  is   lehet   általános   és
   visszamenőleges   hatálya.   A  bírói   kezdeményezésre   épülő
   eljárásban az egyedi jogvédelemmel fennálló közvetett kapcsolat
   miatt  köteles is olyan döntés meghozatalára, amely  a  számára
   szabott   alkotmányos  és  törvényi  keretek  között   e   célt
   szolgálja.
    
    4.  Az  eddigiekben kifejtettekre tekintettel  a  továbbiakban
   két  kérdés  vizsgálata szükséges: az Abtv. jogkövetkezményeket
   tartalmazó, vizsgált rendelkezései milyen összefüggésben állnak
   a   testület  eljárási  rendjében  alkalmazott  „ítélt   dolog”
   kérdésével, illetve az Abtv. 27. § (2) bekezdésével.
    
    4.1. Az egyéb eljárási jogokhoz képest az Alkotmánybíróság  is
   előkérdésként, lényegében „eljárást gátló” körülményként tekint
   az  „ítélt  dolog” (res iudicata) jogintézményére. Ügyrendjében
   is  megfogalmazott  felfogása  szerint  „ugyanazon  jogszabályi
   rendelkezésre  vonatkozóan  azonos  okból  vagy  összefüggésben
   ismételten  előterjesztett indítvány  ítélt  dolognak  minősül,
   mert  az  érdemi döntéssel elbírált ügyben hozott határozat  az
   Alkotmánybíróságot  is köti (elsőként: 1620/B/1991.  AB  végzés
   ABH 1991, 972, 973.). Eszerint a res iudicata az alkotmányosság
   tekintetében hozott érdemi döntésre vonatkozik.
    Az  absztrakt  normakontroll eljárások esetében következetesen
   alkalmazott    megoldás   azonban   az    egyéni    alkotmányos
   jogvédelemhez kötődő eljárásokban nem volt egységes  az  elmúlt
   húsz évben.
    
    A  jelen  határozat III. 2. és III. 3. pontjaiban  ismertetett
   alkotmánybírósági döntések azon a megfontoláson alapulnak, hogy
   a   konkrét  normakontroll  során  az  Alkotmánybíróság   előtt
   folyamatban lévő eljárások alapkérdése az alkalmazandó, illetve
   az  alkalmazott  jog  alkotmányossága. Az  alkalmazási  tilalom
   pedig   az  alkotmányellenesség  érdemi  kérdéséhez  kapcsolódó
   járulékos,   de  a  döntés  nem  érdemi  következménye.   Ennek
   megfelelően a hivatkozott két döntéssel [68/1995. (XII. 7.)  AB
   végzés,  442/D/2000. AB végzés] megalapozott  alkotmánybírósági
   gyakorlat  értelmében  a  norma  alkotmányosságának  vizsgálata
   kapcsán   meghozott  határozat  hozza  létre  a  res   iudicata
   helyzetet.
    
    Az  Alkotmánybíróság az alábbi megfontolások alapján, a  fenti
   határozatokban  vizsgáltaktól  eltérő  törvényi  szabályok   és
   eltérő  alkotmányjogi  összefüggés  alapján  tette  megfontolás
   tárgyává e döntéseiben megfogalmazott álláspontját és az  attól
   való eltérést:
    
    Az  „ítélt dolog” a római jogból származó jogintézmény,  amely
   a   jogbiztonságra  tekintettel  és  összefüggésben  a   jogerő
   intézményével   azt  jelenti,  hogy  a  bíró  által   ítélettel
   jogerősen eldöntött igény a továbbiakban, bíró előtt ismételten
   nem tehető vitássá.
    Az   alkotmánybírósági  eljárásokban  sem  hagyható  figyelmen
   kívül  azonban az „ítélt dolog” intézményének ius  facit  inter
   partes  jellege, vagyis az a tény, hogy a jogerős bírói  döntés
   csak a konkrét felek vonatkozásában váltja ki e hatást.
    Szemben   az   érdekeltséghez   nem   kötött,   bárki    által
   kezdeményezhető   absztrakt  normakontroll   eljárásokkal,   az
   Alkotmánybíróság  előtt folyamatban lévő konkrét  normakontroll
   eljárásokban    meghozott   döntések   alanyi    jogok    bírói
   megállapítását vagy elutasítását jelenthetik. A perbíró ugyanis
   — egyedüliként az állami szervek között — jogerős döntésével, a
   továbbiakban  vitathatatlanul (res iudicata) jogot keletkeztet,
   vagy kötelezettséget állapít meg.
    Érdemi  döntés  hiányában ezért a kezdeményező  bíró  nem  tud
   eleget   tenni  az  Alkotmány  50.  §  (1)  bekezdése  szerinti
   jogvédelmi,  alkotmányos jogot érvényesítő (iura  novit  curia)
   kötelezettségének.   Mindez   azt   eredményezi    a    konkrét
   normakontroll eljárások vonatkozásában, hogy az alkotmányossági
   eljárásnak  csak  akkor képezheti formai  akadályát  az  „ítélt
   dologra”  hivatkozás, amennyiben ugyanabban a perben  ugyanazon
   alkotmányossági  indítványt kellene  a  testületnek  ismételten
   elbírálnia.   Az   alkalmazási  tilalom  kimondására   irányuló
   indítvány ezért nem tekinthető „járulékos”, érdemi döntést  nem
   igénylő kérdésnek. Ebben az esetben ugyanis az Alkotmánybíróság
   formai  alapon meghozott döntése alanyi jogérvényesítéssel  áll
   összefüggésben.
    Az  Abtv.  jogkövetkezményt meghatározó, főszabálytól eltérést
   biztosító rendelkezései pedig éppen ezt a célt kell szolgálják:
   az  Alkotmányon  alapuló és törvényi kötelezettségét  teljesítő
   bíró   számára  megnyitja  a  lehetőséget  a  jog   alkotmányos
   értelmezésére, és ezen keresztül az alanyi jogok  és  törvényes
   érdekek védelmére.
    
    4.2.   Az   Abtv.   27.  §  (2)  bekezdése  értelmében   „[a]z
   Alkotmánybíróság   határozata   mindenkire   nézve   kötelező”.
   Tartalmi  egyértelműsége mellett e rendelkezés  alkalmazása  az
   Abtv. 42-43. §-ának értelmezéséhez kötődik.. Következésképpen a
   „mindenkire”  vonatkozó döntés hatálya — függetlenül  a  döntés
   idődimenziójától    —   absztrakt   normakontroll    eljárásban
   következetesen  kiterjed  minden jogalanyra,  ezzel  szemben  a
   konkrét normakontroll eljárásokban a testület döntése különböző
   személyi  körben érvényesült. Bizonyos esetekben  az  általános
   alkalmazási   tilalom   a   határozat   közzétételének   napján
   folyamatban  lévő minden peres [4/1992. (I. 28.) AB  határozat,
   ABH  1992,  332.],  illetve még meg sem  kezdett  adóigazgatási
   [7/1994.  (II.  18.)  AB  határozat,  ABH  1994,  68.],   avagy
   felszámolási eljárás ügyfelét érintette [33/2003. (VI. 19.)  AB
   határozat,  ABH  2003, 394.], amely döntés a  személyek  széles
   körére  kiterjedő jogkövetkezmény volt, hatásában az  absztrakt
   normakontroll  eljárások  erga  omnes  hatályához   közelített.
   Amikor azonban az alkalmazási tilalommal érintett személyi  kör
   csak   a  kezdeményező  bíró  előtt  folyamatban  lévő  eljárás
   alanyaira  szűkült,  úgy az erga omnes  hatály  csak  a  jövőre
   nézve, az alkotmánybírósági eljárás közvetlen tárgyául szolgáló
   konkrét  normakontroll eljárásokban alig értelmezhető tartalmat
   kapott. [68/1995. (XII. 7.) AB határozat, ABH 1995. 536.]
    Megjegyzendő az is, hogy az utóbbi logika mentén haladva  azon
   alkotmánybírósági    döntésnek,    amely    peres    eljárásban
   alkalmazandó,     de     már    nem     hatályos     jogszabály
   alkotmányellenességét állapítja meg, nincs  valódi  erga  omnes
   hatálya:   az   alkotmányellenesség  a  jogrendből   jogalkotói
   döntéssel    kikerült    jogszabályra   vonatkozik,    amelynek
   alkalmazása  általánosságban már nem kérdéses.  Az  alkalmazási
   tilalomra   vonatkozó  döntés  pedig  nem  fejti   ki   hatását
   valamennyi    kapcsolódó    igényérvényesítésre,    csak     az
   alkotmánybírósági eljárással érintettre. Az Abtv. vizsgált  42.
   § (1) bekezdése, a 43. § (4) bekezdése és a 27. § (2) bekezdése
   együttes értelmezése azonban nem zárja ki annak a döntésnek sem
   a   lehetőségét,   hogy   az   alkotmányellenesnek   minősített
   jogszabály alkalmazási tilalmának kimondása is erga omnes, azaz
   minden folyamatban lévő perre kiterjedő hatállyal bírjon  abban
   az  esetben,  amennyiben  annak  megjelölhető  konkrét  indokai
   vannak.
    „A  lezárt  jogviszonyokba való beavatkozást  a  törvény  csak
   akkor  írja  elő,  ha  azt  más,  a  jogbiztonsággal  konkuráló
   jogállami  elv  megköveteli” [10/1992. (II. 25.) AB  határozat,
   ABH  1992, 73, 75.]. Az Alkotmánybíróság hatásköri szabályainak
   értelmezése    alapján,    illetve    hatásköri    szabályainak
   alkalmazásával  jól  körülhatárolt  módon  beavatkozhat  lezárt
   jogviszonyokba akkor, ha azt alkotmányos elv, avagy alkotmányos
   jog   érvényre  juttatása  szükségessé  teszi.  A   beavatkozás
   mérlegelés   eredménye,   választás  a  formális   jogbiztonság
   fenntartása és alkotmányos elvek, alapjogok érvényre  juttatása
   között.
    
    Ezért  az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatától eltérve,  arra
   a  következtetésre  jutott, hogy bírói kezdeményezésen  alapuló
   konkrét  normakontroll eljárásban az alkotmányos  jog  érvényre
   juttatásához  —  adott  körülmények között  —  fontosabb  érdek
   fűződik,  mint  a csupán formális értelemben vett  jogállamiság
   elvének  követéséhez.  Olyan esetben tehát,  amikor  a  konkrét
   peres  eljárásban a bíró alkotmányos kötelezettségeinek  eleget
   téve    az   alkalmazandó   jog   alkotmányossági   vizsgálatát
   kezdeményezi,    az   Alkotmánybíróság   által    megállapított
   alkotmányellenesség hatálya főszabály szerint kiterjed  minden,
   az alkotmánybírósági eljárás alapjául szolgáló üggyel megegyező
   ténybeli  és  jogi  alapból  származó  folyamatban  lévő  peres
   eljárásra  is. A konkrét normakontroll eljárásban  lefolytatott
   alkotmányossági    vizsgálat    eredményeként     megállapított
   alkotmányellenesség    és   általános    alkalmazási    tilalom
   jogkövetkezményeit   az  azonos  ténybeli   alapból   származó,
   ugyanazon  jog  alapján  megítélendő,  folyamatban  lévő  perek
   esetében,  amely  perek azonban nem váltak az alkotmánybírósági
   eljárás  részévé, a bíró vonja le. Emellett  meg  kell  adni  a
   lehetőségét  annak is, hogy a konkrét normakontroll  eljárásban
   megállapított  alkotmányellenes  norma  általános   alkalmazási
   tilalom  kimondása hiányában se érvényesülhessen a  folyamatban
   lévő,  azonos ténybeli alapból származó, ugyanazon jog  alapján
   megítélendő,   de  az  Alkotmánybíróság  elé  el   nem   jutott
   eljárásokban. Ezt indokolja az alkotmányos jog érvényesítésének
   bírói   kötelezettsége,  és  a  peres  felek   bíróság   előtti
   egyenlőséghez,  illetve a törvényes bíróhoz  való  alapjogainak
   érvényesíthetősége a jelen határozat IV. pontjában  kifejtettek
   szerint  Ezért  az alkotmánybírósági eljárás alapjául  szolgáló
   üggyel   azonos   ténybeli  és  jogi  alapból  származó   peres
   eljárással párhuzamosan folyamatban lévő perek esetében  utólag
   is  biztosítani  kell  az  alkalmazás kizárásának  lehetőségét.
   Mivel a bíró alkotmányos felhatalmazása az alkotmányellenes jog
   mellőzésére  nem terjed ki, ezért lehetőséget kell  biztosítani
   arra  is,  hogy  csak alkalmazási tilalom kimondására  irányuló
   bírói    kezdeményezést    is   érdemben    vizsgálhasson    az
   Alkotmánybíróság.
    Az  Alkotmánybíróság ezen döntésével kíván új  tartalmat  adni
   az Abtv. 43. § (1) bekezdésének.
    A  kifejtettek  alapján  a  jelen  indítványoknak  helyt  adva
   megállapította,  hogy  a kezdeményező bírák  előtt  folyamatban
   lévő  eljárások  tekintetében nem áll  fenn  res  iudicata,  és
   megtiltotta    az   Abh.-ban   alkotmányellenesnek    kimondott
   jogszabályok alkalmazását.
    
    Az  Alkotmánybíróság a határozatot az Abtv.  41.  §-a  alapján
   jelentőségére tekintettel a Magyar Közlönyben közzé teszi.

    Dr. Paczolay Péter s. k.,
    az Alkotmánybíróság elnöke,
    előadó alkotmánybíró

     Dr. Balogh Elemér s. k.,                Dr. Bihari Mihály s. k.,
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    Dr. Bragyova András s. k.,               Dr. Holló András s. k.,
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró

      Dr. Kiss László s. k.,               Dr. Kovács Péter s. k.,
          alkotmánybíró                          alkotmánybíró

    Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,           Dr. Lévay Miklós s. k.,
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró

    Dr. Stumpf István s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    35/2011. (V. 6.)
    Date of the decision:
    .
    05/03/2011
    .
    .