Hungarian
Ügyszám:
.
728/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 67/2011. (VIII. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2011/367
.
A döntés kelte: Budapest, 08/29/2011
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének

  utólagos  vizsgálatára és megsemmisítésére irányuló  indítvány
  alapján   –  dr.  Bihari  Mihály  és  dr.  Lenkovics  Barnabás
  alkotmánybírók különvéleményével – meghozta az alábbi

                           határozatot:

  1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az egészségügyi és a
  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
  szóló   1997.  évi  XLVII.  törvény  10.  §  (1)  bekezdésének
  alkalmazásánál – az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből és az 59.
  §  (1)  bekezdéséből eredő – alkotmányos követelmény, hogy  az
  egészségügyi    ellátóhálózaton   belüli    egészségügyi    és
  személyazonosító adatok továbbítására és összekapcsolására – a
  4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon túl – a törvény 4.  §
  (2)   bekezdésében  meghatározott  célok  esetén  csak   akkor
  kerülhet  sor, ha azok az egészségügy-és betegellátó  rendszer
  működésével közvetlenül összefüggnek.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  az  egészségügyi  és  a   hozzájuk
  kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről és  védelméről  szóló
  1997. évi XLVII. törvény 10-12. §-ai, 20. §-a, 21. §-a, 27. §-
  a   30.   §-a   és   a   32.   §  (2)   bekezdés   e)   pontja
  alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  3.    Az    Alkotmánybíróság    az    indítványt    egyebekben
  visszautasítja.

  Az    Alkotmánybíróság   határozatát   a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   Az  indítványozó  az  egészségügyi és  a  hozzájuk  kapcsolódó
   személyes  adatok kezeléséről és védelméről  szóló  1997.  évi
   XLVII.  törvény  (a  továbbiakban: Eatv.) egyes  rendelkezései
   vizsgálatát  kezdeményezte.  Az  indítvány  összefoglalóan  „a
   törvény  10.,  11.,  12.,  21.,  22.,  27.,  30.  paragrafusát
   valamint  a,  32. § (e) bekezdését” jelölte meg, az  indítvány
   tartalmából  azonban megállapítható, hogy  az  alkotmányossági
   vizsgálat  és megsemmisítés iránti kérelem az Eatv. 10-12.  §-
   aira, 20. §-ára, 21. §-ára, 27. §-ára 30. §-ára és a 32. § (2)
   bekezdés  e)  pontjára  irányult. Az indítványozó  szerint  az
   egészségügyi adatok – mint a személyes adatok védelméről és  a
   közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.
   törvény  (a  továbbiakban: Avtv.)  2.  §  b)  pontja  szerinti
   különleges (szenzitív) adatok – elektronikus kezelésének Eatv.-
   ben  foglalt  –  s  vizsgálni  kért  –  szabályai  sértik   az
   önrendelkezéshez  való  jogot, a  magántitok  védelmét  és  az
   egyéni szabadsághoz és biztonsághoz való jogot.
   Az Eatv. vizsgálni kért rendelkezései – különösen a 10. §-a  –
   az   egészségügyi   dokumentáció  (diagnosztikai   felvételek,
   vények,    zárójelentések   stb.)   tárolását,   továbbítását,
   különböző  (statisztikai,  tudományos  stb.)  célokra  történő
   felhasználását a rendszerek összekapcsolhatóságát szabályozza.
   Az    Eatv.    meghatározza   az   egészségügyi   dokumentumok
   megőrzésének   (majd   megsemmisítésének)   rendjét   is.   Az
   indítványozó     szerint    az    informatikai    fejlesztések
   következtében lehetővé válhat egy olyan számítógépes  rendszer
   létrehozása,   amely  a  különböző  célra   felvett   adatokat
   (elektronizált  irattár, sürgősségi betegadatok,  statisztikai
   adatok,  OEP elszámolási rendszer, kutatási adatbázisok  stb.)
   együtt   tárolja.  Ezáltal,  ha  pl.  sürgősségi  betegellátás
   céljából  tekintenek  be  az  adatbázisba,  a  többi  adat  is
   láthatóvá  válhat,  ami  rendkívüli  mértékben  korlátozná  az
   adatvédelemhez  kapcsolódó alapjogokat  „kényszerintézkedésnek
   teszi ki a gyógykezelésre jelentkezőket…”
   Az  indítványozó az Eütv. egyes rendelkezéseivel  kapcsolatban
   az alábbiakra mutatott rá:

   Az  Eatv.  10.  §-a  sérti  az  önrendelkezés  szabadságát,  a
   magántitok védelmét, és a „biztonsághoz fűződő jogokat” mert e
   szabály  felhatalmazást ad a teljes egészségügyi  informatikai
   rendszerben a bizalmas adatok utáni keresésre. Az indítványozó
   szerint e rendelkezésben „a szakma szabályai határozzák meg az
   adattovábbítás lehetséges eseteit és körülményeit”, nem  pedig
   az alapjogi szempontok.
   Az   Eatv.   11.  §-a  értelmében  a  kezelőorvos  az   általa
   megállapított,  az érintettre vonatkozó egészségügyi  adatokat
   továbbítja   a   háziorvosnak.  Az  indítványozó   szerint   e
   rendelkezés   „rejtett   kommunikációt”   tesz   lehetővé    a
   háziorvossal  a  beteg  tudta és  beleegyezése  nélkül,  s  ez
   szintén   sérti  az  önrendelkezés  szabadságát   valamint   a
   magántitok védelméhez kapcsolódó jogokat.
   Az  Eatv.  12.  §-a  kimondja,  hogy  az  egészségügyi  és   a
   személyazonosító   adatoknak  az  érintett  részéről   történő
   szolgáltatása   önkéntes,  kivéve  az   egészségügyi   ellátás
   igénybevételéhez kötelezően előírt adatokat.  Az  indítványozó
   álláspontja,  hogy  a  törvény e szabálya  alapján  az  adatok
   kezeléséhez való hozzájárulás tulajdonképpen vélelmezett, mert
   a  törvény  nem  írja  elő  a  kifejezett  és  írásba  foglalt
   hozzájárulást.
   Az   Eatv.   20.   §-a  a  statisztikai  célú   adatkezelésről
   rendelkezik. Az indítványozó szerint az önrendelkezéshez  való
   jogot   sérti,  hogy  a  szabály  alapján  a  bizalmas  adatok
   folyamatosan  rendelkezésre állnak felhasználás  céljából.  Az

   indítványozó  szerint  az  lenne  az  adatkezelés   biztonsága
   elvének   megfelelő   szabály,  ha   a   statisztikai   adatok
   továbbítandó körét törvény írná elő, a pácienssel a  vizsgálat
   elvégzése  után  azonnal ismertetnék  ezeket  az  adatokat,  a
   továbbítandó  adatokról másolatot kapna és a továbbítás  ellen
   jogorvoslattal is élhetne.
   Az  Eatv.  21.  §-a  a  tudományos  kutatás  céljából  történő
   adatkezelésről  rendelkezik.  Az  indítványozó  szerint  az  a
   szabály,  amely szerint az intézményvezető vagy az adatvédelmi
   felelős a bizalmas adatok megtekintésére engedélyt adhat  –  a
   páciens beleegyezése nélkül – sérti az egyéni önrendelkezést.
   Az  Eatv. 27. §-a értelmében a személyazonosításra alkalmatlan
   egészségügyi   adat   időbeli  és   területi   korlát   nélkül
   továbbítható.   Az   indítványozó   álláspontja   szerint    e
   rendelkezés  azért  alkotmánysértő, mert  „rendkívül  súlyosan
   sérti  az  önrendelkezéshez fűződő jogokat, ha az egészségügyi
   intézmény  a  bizalmas  adatokkal  a  saját  belátása  szerint
   rendelkezik”.
   Az  Eatv.  30.  §-a  az  egészségügyi  dokumentáció  különböző
   elemeinek a megőrzési idejéről (majd megsemmisítéséről)  szól.
   Az   indítványozó   kifejti,  hogy  „az  egészségügyi   adatok
   kényszerű tárolása durva beavatkozás az egyének önrendelkezési
   jogainak gyakorlásába”.
   Az   Eatv.   32.  §-a  az  adatkezelésért  való  felelősségről
   rendelkezik. E körben a 32. § (2) bekezdés e) pontja kimondja,
   hogy  az intézményvezető tudományos kutatás esetén engedélyezi
   az    egészségügyi   dokumentációba   való   betekintést.   Az
   indítványozó  szerint  súlyosan sérti az  egyének  alkotmányos
   önrendelkezéshez,  személyes  biztonsághoz  és   magántitokhoz
   fűződő  jogait,  hogy az intézmény vezetője  „engedélyt  adhat
   bizalmas    adatokkal    való    visszaélésre,    az    adatok
   megtekintésére”.
   Az    indítványozó   kifejtette,   hogy   az   általa   jelölt
   rendelkezések  megsemmisítése  esetén  az  Országgyűlésnek  új
   törvényt    kell    alkotni,    illetve    arra    kérte    az
   Alkotmánybíróságot, hogy alkotmányellenesség kimondása mellett
   „kötelezze  az  egészségügyi  intézményeket  a  jogellenes,  a
   páciensek  beleegyezése nélkül összegyűjtött és tárolt  adatok
   azonnali törlésére”.

   Az  indítványozó  többször  utalt  arra,  hogy  a  megtámadott
   rendelkezések nemzetközi szerződésekkel is ellentétesek.

                                 II.

   1. Az Alkotmány ügyben érintett rendelkezései:

   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
   (…)
   55.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabadságra  és  a  személyi  biztonságra,  senkit  sem  lehet
   szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból
   és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.
   (…)
   59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   2. Az Eatv. érintett szabályai:

   „4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének
   célja:
   a)   az  egészség  megőrzésének,  javításának,  fenntartásának
   előmozdítása,
   b)  a  betegellátó  eredményes  gyógykezelési  tevékenységének
   elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
   c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
   d)  a  népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi
   érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
   e) a betegjogok érvényesítése.
   (2) Egészségügyi és személyazonosító adatot az (1) bekezdésben
   meghatározottakon túl - törvényben meghatározott  esetekben  -
   az alábbi célból lehet kezelni:
   a) egészségügyi szakember-képzés,
   b)  orvos-szakmai  és  epidemiológiai vizsgálat,  elemzés,  az
   egészségügyi   ellátás   tervezése,   szervezése,    költségek
   tervezése,
   c) statisztikai vizsgálat,
   d) hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás,
   e)  az  egészségügyi adatot kezelő szerv vagy személy hatósági
   vagy  törvényességi  ellenőrzését, szakmai vagy  törvényességi
   felügyeletét végző szervezetek munkájának elősegítése,  ha  az
   ellenőrzés  célja  más  módon  nem  érhető  el,  valamint   az
   egészségügyi ellátásokat finanszírozó szervezetek feladatainak
   ellátása,
   f)   a   társadalombiztosítási,  illetve  szociális  ellátások
   megállapítása,  amennyiben  az az  egészségi  állapot  alapján
   történik,
   g)  az  egészségügyi ellátásokra jogosultak részére a kötelező
   egészségbiztosítás   terhére  igénybe  vehető   szolgáltatások
   rendelésének és nyújtásának, valamint a gazdaságos gyógyszer-,
   gyógyászati  segédeszköz-  és  gyógyászati  ellátás  rendelési
   szabályai   betartásának  a  vizsgálata,   továbbá   a   külön
   jogszabály  szerinti  szerződés alapján a  jogosultak  részére
   nyújtott  ellátások  finanszírozása,  illetve  az  ártámogatás
   elszámolása,

   h)  bűnüldözés, továbbá a rendőrségről szóló 1994. évi  XXXIV.
   törvényben    meghatározott   feladatok   ellátására    kapott
   felhatalmazás körében bűnmegelőzés,
   i)  a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi  CXXV.
   törvényben  meghatározott feladatok ellátása, az abban  kapott
   felhatalmazás körében,
   j) közigazgatási hatósági eljárás,
   k) szabálysértési eljárás,
   l) ügyészségi eljárás,
   m) bírósági eljárás,
   n)   az  érintettnek  nem  egészségügyi  intézményben  történő
   elhelyezése, gondozása,
   o)  a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül
   attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti  és
   közszolgálati  jogviszony, hivatásos szolgálati  viszony  vagy
   egyéb jogviszony keretében történik,
   p)   közoktatás,  felsőoktatás  és  szakképzés   céljából   az
   oktatásra, illetve képzésre való alkalmasság megállapítása,
   q)  a  katonai  szolgálatra, illetve  a  személyes  honvédelmi
   kötelezettség teljesítésére való alkalmasság megállapítása,
   r)  munkanélküli ellátás, foglalkoztatás elősegítése, valamint
   az ezzel összefüggő ellenőrzés,
   s)  az  egészségügyi  ellátásokra  jogosultak  részére  vényen
   rendelt  gyógyszer,  gyógyászati  segédeszköz  és  gyógyászati
   ellátás  folyamatos  és  biztonságos kiszolgáltatása,  illetve
   nyújtása érdekében,
   t) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések - ideértve  a
   fokozott expozíciós eseteket is - kivizsgálása, nyilvántartása
   és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele,
   u)  az  egészségügyi  dolgozókkal szemben lefolytatott  etikai
   eljárás.
   (3)  Az  (1)-(2)  bekezdésekben meghatározott céloktól  eltérő
   célra   is   lehet   az  érintett,  illetve   törvényes   vagy
   meghatalmazott  képviselője (a továbbiakban együtt:  törvényes
   képviselő)  -  megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  -  írásbeli
   hozzájárulásával   egészségügyi  és  személyazonosító   adatot
   kezelni.
   (4)  Az (1)-(2) bekezdések szerinti adatkezelési célokra  csak
   annyi  és  olyan  egészségügyi, illetve személyazonosító  adat
   kezelhető,   amely   az   adatkezelési  cél   megvalósításához
   elengedhetetlenül szükséges.
   (…)

   10.  §  (1)  A 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti célból  történő
   adatkezelés   és   adatfeldolgozás  esetén   az   egészségügyi
   ellátóhálózaton  belül  az  egészségügyi  és  személyazonosító
   adatok    továbbíthatók,    illetve   összekapcsolhatók.    Az
   egészségbiztosítási  szervnek  a  kötelező  egészségbiztosítás
   ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:
   Ebtv.)  81.  §-ában meghatározott feladata ellátása  érdekében
   egészségügyi    adatok   és   TAJ-számok    az    egészségügyi
   ellátóhálózat  és  az  egészségbiztosítási  szerv  között   is
   továbbíthatók  és  összekapcsolhatók,  a  feladat  ellátásához
   szükséges   mértékben.   A   különböző   forrásból    származó
   egészségügyi  és  személyazonosító  adatokat  csak  addig   az
   időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni, ameddig az a
   megelőzés, a gyógykezelés, a népegészségügyi, közegészségügyi-
   járványügyi   intézkedések  megtétele  érdekében   feltétlenül
   szükséges.
   (2)   A   4.   §   (1)   bekezdése  szerinti  adatkezelés   és
   adatfeldolgozás  esetén  az érintett betegségével  kapcsolatba
   hozható  minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely  a
   gyógykezelés  érdekében fontos, kivéve,  ha  ezt  az  érintett
   írásban   kifejezetten   megtiltja.  Ennek   lehetőségéről   a
   továbbítás  előtt az érintettet tájékoztatni  kell.  A  13.  §
   szerinti esetekben az érintett tiltása ellenére is továbbítani
   kell az egészségügyi és személyazonosító adatot.
   (3) A (2) bekezdés szerinti adattovábbítás esetén sem lehet  -
   a  11. § (3) bekezdésében és a 13. §-ban foglaltak kivételével
   -  az  érintett hozzájárulása nélkül továbbítani a  továbbítás
   idején   fennálló   betegséggel  össze  nem   függő,   korábbi
   betegségre vonatkozó egészségügyi adatokat.
   (4) Sürgős szükség esetén a kezelést végző orvos által ismert,
   a gyógykezeléssel összefüggésbe hozható minden egészségügyi és
   személyazonosító  adat továbbítható az érintett  hozzájárulása
   nélkül is.
   11.  § (1) A kezelést végző orvos az általa megállapított,  az
   érintettre  vonatkozó  egészségügyi  adatokról  az  érintettet
   közvetlenül  tájékoztatja,  és - amennyiben  az  érintett  ezt
   kifejezetten nem tiltotta meg - azokat továbbítja az  érintett
   választott háziorvosának.
   (2)  A  háziorvos az érintettet - kérelmére -  tájékoztatja  a
   rendelkezésére álló egészségügyi adatokról.
   (3) A háziorvos a 4. § (1) bekezdése szerinti cél érdekében  -
   amennyiben az érintett ezt írásban nem tiltotta meg - jogosult
   a   hozzá   bejelentkezett  biztosított   által   a   kötelező
   egészségbiztosítás  terhére igénybevett  egészségügyi  ellátás
   adatairól   tudomást  szerezni  úgy,  hogy  az   adatokat   az
   egészségbiztosítási  szerv elektronikus lekérdezés  formájában
   biztosítja számára. Az érintettet a tiltakozás lehetőségéről -
   az  első elektronikus lekérdezés előtt - tájékoztatni kell.  A
   háziorvos az egészségügyi dokumentációban a tájékoztatás és az
   esetleges  tiltakozás tényét rögzíti, amit a beteg aláírásával
   ellenjegyez.
   12.  § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak  az
   érintett  részéről  történő szolgáltatása  -  az  egészségügyi
   ellátás  igénybevételéhez kötelezően  előírt  személyazonosító
   adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével - önkéntes.

   (2)  Abban  az  esetben,  ha  az  érintett  önként  fordul  az
   egészségügyi  ellátóhálózathoz, a  gyógykezeléssel  összefüggő
   egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló
   hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak
   kell    tekinteni,   és   erről   az   érintettet   (törvényes
   képviselőjét) tájékoztatni kell.
   (3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének
   hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.
   13.   §   Az   érintett  (törvényes  képviselője)  köteles   a
   betegellátó   felhívására  egészségügyi  és   személyazonosító
   adatait átadni,
   a)  ha  valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy az 1.  számú
   mellékletben  felsorolt  valamely  betegség  kórokozója  által
   fertőződött,  vagy  fertőzéses  eredetű  mérgezésben,  illetve
   fertőző  betegségben  szenved, kivéve a 15.  §  (6)  bekezdése
   szerinti esetet,
   b)  ha  arra  a  2.  számú mellékletben  felsorolt  szűrő-  és
   alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
   c) heveny mérgezés esetén,
   d)  ha valószínűsíthető, hogy az érintett a 3. számú melléklet
   szerinti foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
   e)  ha  az  adatszolgáltatásra a  magzat,  illetve  a  kiskorú
   gyermek  gyógykezelése, egészségi állapotának  megőrzése  vagy
   védelme érdekében van szükség,
   f)  ha  bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi,
   bírósági  eljárás,  illetve szabálysértési vagy  közigazgatási
   hatósági  eljárás  során  az  illetékes  szerv  a  vizsgálatot
   elrendelte,
   g)  ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról
   szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.
   (  )
                    Statisztikai célú adatkezelés

   20. § (1) Az érintett egészségügyi adatai statisztikai célra –
   a    (2)-(3)    bekezdésekben    foglaltak    kivételével    –
   személyazonosításra alkalmatlan módon kezelhetők.
   (2)   Az  érintett  egészségügyi  és  személyazonosító   adata
   statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra  alkalmas
   módon az érintett írásbeli hozzájárulásával adható át.
   (3)  Élveszületés  és  halálozás esetén  a  születés,  illetve
   halálozás  helye  szerint  illetékes anyakönyvvezető  útján  a
   Központi  Statisztikai  Hivatal  részére  az  egészségügyi  és
   személyazonosító adatokat át kell adni. A születéssel, illetve
   halálozással  kapcsolatos  események  anyakönyvezése  céljából
   teljesítendő  bejelentési kötelezettsége során  a  betegellátó
   megismerheti  és továbbíthatja élveszületés esetén  a  gyermek
   szülei, halálozás esetén az életben lévő házastárs, bejegyzett
   élettárs személyi azonosító adatait.
   (4)     A     nemzetközi    adatszolgáltatási    kötelezettség
   teljesítéséhez,    az   egészségpolitikai   döntésekhez,    az
   egészségügyi    ellátás   tervezéséhez,    szervezéséhez,    a
   népegészségügyi mutatók monitorozásához, illetve a minőségi és
   biztonsági   követelmények   érvényesülésének   ellenőrzéséhez
   szükséges,  az  egészségügyi ellátóhálózat által,  továbbá  az
   egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból gyűjtött
   és  kezelt,  személyazonosításra alkalmatlan ágazati,  szakmai
   adatok  körét, az adatkezelés és az adattovábbítás  rendjét  a
   miniszter határozza meg.
   (5)  Az  egészségbiztosítási szerv által finanszírozási célból
   gyűjtött  adatok személyazonosításra alkalmatlan módon  a  (4)
   bekezdés szerinti célból is kezelhetők és az ott meghatározott
   módon továbbíthatók.

           Tudományos kutatás céljából történő adatkezelés

   21.  § (1) Tudományos kutatás céljából az intézményvezető vagy
   az adatvédelmi felelős engedélyével a tárolt adatokba be lehet
   tekinteni,  azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek
   egészségügyi  és személyazonosító adatok oly  módon,  hogy  az
   érintett  személyazonossága megállapítható legyen.  Tudományos
   kutatás    során    a   tárolt   adatokról   nem    készíthető
   személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat.
   (2)  Az  (1)  bekezdés  alapján a tárolt adatokba  betekintett
   személyekről,   a   betekintés   céljáról   és    időpontjáról
   nyilvántartást   kell   vezetni.  A   nyilvántartás   kötelező
   megőrzési ideje 10 év.
   (3) A kutatási kérelem megtagadását az intézményvezető vagy az
   adatvédelmi  felelős köteles írásban megindokolni.  A  kérelem
   megtagadása  esetén a kérelmező bírósághoz  fordulhat.  A  per
   megindítására és az eljárás lefolytatására a személyes  adatok
   védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló  1992.
   évi  LXIII.  törvény  (a továbbiakban: Avtv.)  21.  §  (2)-(7)
   bekezdésének szabályai az irányadóak.
    (…)

   27.  §  A  személyazonosításra alkalmatlan  egészségügyi  adat
   időbeli és területi korlát nélkül továbbítható.
   (…)

   30.   §  (1)  Az  egészségügyi  dokumentációt  –  a  képalkotó
   diagnosztikai   eljárással  készült   felvételek,   az   arról
   készített  leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével  –  az
   adatfelvételtől  számított legalább 30 évig,  a  zárójelentést
   legalább  50  évig  kell megőrizni. A kötelező  nyilvántartási
   időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében –
   amennyiben  indokolt – az adatok továbbra is nyilvántarthatók.
   Ha  a  további  nyilvántartás nem indokolt –  a  (3)  bekezdés
   kivételével – a nyilvántartást meg kell semmisíteni.

   (2)  Képalkotó  diagnosztikai  eljárással  készült  felvételt,
   valamint a felvétel esetén az arról készített leletet kell – a
   felvétel készítésétől számított – legalább 30 évig megőrizni.
   (3)  Amennyiben  az  egészségügyi  dokumentációnak  tudományos
   jelentősége  van, a kötelező nyilvántartási időt  követően  át
   kell  adni  a  Semmelweis Orvostörténeti Múzeum,  Könyvtár  és
   Levéltár részére.
   (4) A dokumentációt kezelő jogutód nélküli megszűnése esetén –
   az (5) bekezdés kivételével -
   a)  a tudományos jelentőségű egészségügyi dokumentációt a  (3)
   bekezdés szerinti levéltárnak,
   b)    az   egyéb   egészségügyi   dokumentációt   a   központi
   költségvetési  szervek  esetében  a  Kormány  által   kijelölt
   szervnek,   egyéb   intézmények   esetében   az   egészségügyi
   államigazgatási szervnek
   kell átadni.
   (5)  Amennyiben a dokumentációt kezelő jogutód  nélkül  szűnik
   meg,  de  az  általa korábban ellátott feladatokat  más  szerv
   látja el,
   a)  a  dokumentációt kezelő megszűnésének időpontját  megelőző
   tíz  évben  keletkezett egészségügyi dokumentációt a feladatot
   ellátó szerv,
   b)  az  a)  pont  alapján  átadásra  nem  kerülő  egészségügyi
   dokumentációt  a  30.  §  (4)  bekezdés  b)  pontja   szerinti
   adatkezelő
   részére kell átadni.
   (6)  A  meg  nem semmisített, illetve a (2) bekezdés  szerinti
   levéltárnak  átadott  egészségügyi  dokumentációra  e  törvény
   előírásai értelemszerűen vonatkoznak.
   (7)  A gyógyszertár a vényeket – a kábítószeres és pszichotróp
   anyagot tartalmazó gyógyszerre vonatkozó vények kivételével  –
   3  évig  őrzi  meg.  A  kábítószeres  és  pszichotróp  anyagot
   tartalmazó   gyógyszerre  vonatkozó  vényeket  5   évig   kell
   megőrizni. A kötelező őrzési időt követően a vényeket meg kell
   semmisíteni.
   (8)  Az adatmegőrzés érdekében folyamatosan biztosítani  kell,
   hogy  az  adathordozó  az adott technikai  feltételek  mellett
   olvasható maradjon, vagy olvasható állapotba kerüljön.
   (…)

   32. § (1) Az egészségügyi intézményen belül az egészségügyi és
   személyazonosító    adatok   védelméért,    a    nyilvántartás
   megőrzéséért az adatot kezelő intézmény vezetője felelős.
   (2) Az intézményvezető tevékenysége során
   (…)
   e)  tudományos kutatás esetén [21. § (1) bekezdés] engedélyezi
   az egészségügyi dokumentációba való betekintést,”

                                III.

   Az  Alkotmánybíróság a rendelkező részben foglalt döntését  az
   alábbiakkal indokolja:

   1.  Az  adatvédelmi  törvények típusai alapján  az  Eatv.  ún.
   szektorális  adatvédelmi törvény. Míg az Avtv. az  adatvédelem
   általános  szabályait  fogalmazza  meg,  addig  a  szektorális
   törvények  egy-egy  terület speciális  adatvédelmi  szabályait
   azzal,   hogy  az  általános  adatvédelmi  szabályok  mögöttes
   jogként  érvényesülnek.  Az Avtv. és az  Eatv.  viszonyában  e
   kapcsolatot  fejezi  ki az Eatv. 37. §  (1)  bekezdése,  amely
   szerint  „Az  e törvény által nem szabályozott kérdésekben  az
   Avtv.  (…)  rendelkezéseit  kell alkalmazni.”  Mindkét  típusú
   adatvédelmi  szabályozással  szemben  támasztott  követelmény,
   hogy feleljenek meg az Alkotmány rendelkezéseinek, e mellett a
   szektorális törvények vonatkozásában felvethető, hogy az abban
   foglalt  szabályok ne rontsák le az adatvédelem – az általános
   szabályokat  megfogalmazó  törvényben  meghatározott,   s   az
   Alkotmányra visszavezethető – védelmi szintjét.

   Az  egészségügyi adatkezelés a szenzitív – s ezáltal különösen
   is  védett – adatok körébe tartozik. Az Avtv. 2. § 2. pont  b)
   alpontja  értelmében különleges adat: „az egészségi állapotra,
   a  kóros  szenvedélyre,  a szexuális  életre  vonatkozó  adat,
   valamint  a  bűnügyi  személyes adat”. Az Avtv.  a  különleges
   (szenzitív)  adatok kezelését illetően a 3. § (2) bekezdésében
   akként  rendelkezik, hogy különleges adat akkor kezelhető,  ha
   az  adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy  egyéb
   esetekben  –  ide tartoznak az egészségügyi adatok  is  –  azt
   törvény  elrendeli. Jelen ügyben törvény,  az  Eatv.  szól  az
   egészségügyi   személyes   adatok   kezeléséről,   ezért    az
   alkotmányossági vizsgálatnak arra kell választ adnia, hogy  az
   Eatv. indítványozó által jelölt korlátozó rendelkezései sértik-
   e  az  egyén önrendelkezési jogát, a magántitokhoz való jogát,
   illetve   –  ahogy  az  indítványozó  hivatkozik   rá   –   „a
   biztonsághoz  fűződő  alapvető jogokat”  ,  vagy  a  „személyi
   biztonság jogát”.

   Az Alkotmánybíróság az indítványozó által felhívott alkotmányi
   tételekkel  kapcsolatban  a következőket  állapította  meg:  A
   biztonsághoz  való jogot az Alkotmány 55. §-a  határozza  meg,
   mint   jogot  a  „szabadságra  és  személyi  biztonságra”.   E
   rendelkezés  az  Alkotmány habeas corpus szabálya,  amely  úgy
   folytatódik,  hogy  a szabadságától senkit sem  lehet  másként
   megfosztani, csak törvényben meghatározott okokból és  eljárás
   alapján,  illetve  minél  előbb  bíró  elé  kell  állítani.  A
   személyes  szabadság és biztonság ezen alkotmányi  biztosítéka
   és  az  egészségügyi  adatok  kezelésének  indítványozó  által
   vizsgálni  kért  szabályai között alkotmányossági  összefüggés

   nem  állapítható meg, ezért az Alkotmánybíróság  az  indítvány
   ezen részét elutasította.
   Az   indítványozó  az  önrendelkezéshez  való   jogra   és   a
   magántitokhoz való jogra is hivatkozott, amelyek – álláspontja
   szerint  –  sérülnek  az  Eatv. vizsgálni  kért  rendelkezései
   által.  Az  Alkotmánybíróság az önrendelkezés  szabadságát  az
   Alkotmány 54. §-ában deklarált emberi méltósághoz való  jogból
   vezette   le.   Már   a   8/1990.  (IV.  23.)   AB   határozat
   megállapította,  hogy az emberi méltóság,  mint  az  általános
   személyiségi  jog  anyajoga magában foglalja az  önrendelkezés
   szabadságához való jogot is (ABH 1990, 42, 44-45.). Később  az
   Alkotmánybíróság  az  önrendelkezéshez  való   jog   különböző
   aspektusait  nevesítette. A 15/1991. (IV.  13.)  AB  határozat
   kibontotta  az  információs önrendelkezési szabadság  alapjogi
   tartalmát  (ABH 1991, 40, 41.), önálló alapjogként nevesítésre
   került  a fél polgári ügyekben való rendelkezési joga [9/1992.
   (I.  30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 67., vagy 4/1998.  (III.
   1.)  AB  határozat, ABH 1998, 71, 75-76.], és az  egészségügyi
   önrendelkezési  jog is [36/2000. (X. 27.)  AB  határozat,  ABH
   2000,  241,  254-255.]. Mivel Alkotmány 59.  §  (1)  bekezdése
   külön  is  rendelkezik  a magántitok  és  a  személyes  adatok
   védelméről,  az  alkotmánybírósági  gyakorlat  az  információs
   önrendelkezéshez   való  jogot  –  mint  a  személyes   adatok
   védelméhez  való  jog  aktív  oldalát  –  a  személyes  adatok
   védelméhez  kötötte,  míg  a  magánszféra  védelme  az  emberi
   méltóságból  levezetett  jogként kapott  értékelést  [46/1991.
   (IX. 10.) AB határozat, ABH 1991, 211, 215.].
   Az   Alkotmánybíróság   jelen  ügyben   a   fenti   alkotmányi
   összefüggések és az indítvány alapján azt vizsgálta,  hogy  az
   Eatv.  rendelkezései sértik-e az információs  önrendelkezéshez
   való   jogot,  illetve  a  magántitok  védelmének  alkotmányos
   szabályát [az együttes vizsgálatot illetően lásd pl.: 30/1997.
   (IV.  29.) AB határozatot, ABH 1997, 130, 143.; 59/1998. (XII.
   1.) AB határozat, ABH 1998, 512, 514.].

   2.   Az   Eatv.  10.  §-a  az  adatok  összekapcsolására   két
   tárgykörben ad felhatalmazást.
   Egyrészt az egészségügyi ellátóhálózaton belüli adatkezelés és
   adatfeldolgozás  tekintetében. E körben úgy rendelkezik,  hogy
   az  Eatv.  4.  §  (1)-(3) bekezdéseiben  meghatározott  célból
   továbbíthatók   és  kapcsolhatók  össze  az  egészségügyi   és
   személyazonosító adatok.
   Másrészt  lehetővé teszi az egészségügyi ellátóhálózat  és  az
   egészségbiztosítási   szerv  közötti  adattovábbítást   és   a
   rendszerek  összekapcsolását a kötelező  egészségbiztosításból
   eredő feladatok érdekében. Az adatok köre ez utóbbi esetben az
   egészségügyi adatok és a TAJ-számok.

   2.1.   Az   Alkotmánybíróság  először  az  első   esetet,   az
   egészségügyi  ellátóhálózaton  belüli  adatkezelést  vizsgálta
   meg.   Az   egészségügyi  ellátóhálózaton  belüli  adatkezelés
   konkrét  céljait az Eatv. 10. § (1) bekezdése a 4.  §  (1)-(3)
   bekezdésére  utalással  határozza  meg.  Az  Eatv.  4.  §  (1)
   bekezdése  szerint  „Az egészségügyi és személyazonosító  adat
   kezelésének célja:
   a)   az  egészség  megőrzésének,  javításának,  fenntartásának
   előmozdítása,
   b)  a  betegellátó  eredményes  gyógykezelési  tevékenységének
   elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is,
   c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése,
   d)  a  népegészségügyi [16. §], közegészségügyi és járványügyi
   érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele,
   e) a betegjogok érvényesítése.”
   Ezen túlmenően azonban az Eatv. 4. § (2) bekezdése további  21
   célt jelöl meg az egészségügyi és személyes adatok kezelésének
   céljaként (lásd az indokolás III/2.1.2. pontját). E 21  célban
   a  legkülönbféle  okok  szerepelnek az egészségügyi  hálózaton
   belüli  adattovábbítás és a rendszerek összekapcsolhatóságának
   okaként.  Végül az Eatv. 4. § (3) bekezdése lehetővé teszi  az
   adattovábbítást  és kezelést az egészségügyi  hálózaton  belül
   azokban  a további esetekben is, ha az érintett ahhoz  írásban
   hozzájárul.

   A  fentiek  alapján  megállapítható, hogy  az  Eatv.  10.  §-a
   alapján – a 4. § (1)-(3) bekezdésére utalással – széles körben
   nyílik  lehetőség személyes és egészségügyi adatok kezelésére,
   feldolgozására,   továbbítására  és  a  különböző   rendszerek
   összekapcsolására. Az Alkotmánybíróság a 15/1991. (IV. 13.) AB
   határozatában  (a  továbbiakban:  Abh.)  megállapította:   „Az
   Alkotmány  59. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaságban
   mindenkit    megillet   a   jó   hírnévhez,    a    magánlakás
   sérthetetlenségéhez,  valamint a  magántitok  és  a  személyes
   adatok  védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság … a személyes
   adatok  védelméhez való jogot nem hagyományos védelmi  jogként
   értelmezi,  hanem  annak  aktív oldalát  is  figyelembe  véve,
   információs  önrendelkezési jogként. Az Alkotmány  59.  §-ában
   biztosított  személyes adatok védelméhez való jognak  eszerint
   az  a  tartalma,  hogy  mindenki  maga  rendelkezik  személyes
   adatainak  feltárásáról és felhasználásáról. Személyes  adatot
   felvenni  és  felhasználni tehát általában csakis az  érintett
   beleegyezésével  szabad;  mindenki  számára   követhetővé   és
   ellenőrizhetővé  kell  tenni az adatfeldolgozás  egész  útját,
   vagyis  mindenkinek  joga van tudni, ki,  hol,  mikor,  milyen
   célra használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen törvény
   elrendelheti  személyes  adat  kötelező  kiszolgáltatását,  és
   előírhatja   a  felhasználás  módját  is.  Az  ilyen   törvény
   korlátozza  az  információs önrendelkezés alapvető  jogát,  és
   akkor   alkotmányos,  ha  megfelel  az  Alkotmány  8.   §-ában

   megkövetelt   feltételeknek.”  (ABH  1991,  40,   41-42.)   Az
   Alkotmány  8.  §-ában  foglalt  alapjog-korlátozás   –   amely
   vonatkozik  az önrendelkezési jog, jelen ügyben  konkrétan  az
   információs  önrendelkezéshez  való  jog  korlátozására  is  –
   alkotmányossága  az alábbiak szerint dönthető  el:  „Az  állam
   akkor  nyúlhat az alapjog korlátozásának eszközéhez, ha  másik
   alapvető jog és szabadság védelme vagy érvényesülése,  illetve
   egyéb  alkotmányos érték védelme más módon nem érhető  el.  Az
   alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában  nem
   elegendő,  hogy az másik alapjog vagy szabadság  védelme  vagy
   egyéb  alkotmányos  cél érdekében történik,  hanem  szükséges,
   hogy  megfeleljen  az arányosság követelményeinek:  az  elérni
   kívánt   cél   fontossága  és  az  ennek   érdekében   okozott
   alapjogsérelem  súlya megfelelő arányban legyen  egymással.  A
   törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
   alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni. Alkotmányellenes a jog
   tartalmának   korlátozása,  ha  az  kényszerítő   ok   nélkül,
   önkényesen  történik,  vagy ha a korlátozás  súlya  az  elérni
   kívánt  célhoz  képest  aránytalan.”  [30/1992.  (V.  26.)  AB
   határozat, ABH 1992, 167, 171.] Az adatvédelem és annak  aktív
   oldala   az   információs  önrendelkezési  jog  korlátozásának
   alkotmányosságához  figyelembe  kell  továbbá  venni   e   jog
   tartalmi  sajátosságát is. Az Abh. megállításai  szerint:  „Az
   információs  önrendelkezési  jog  gyakorlásának  feltétele  és
   egyben  legfontosabb  garanciája  a  célhozkötöttség.  Ez  azt
   jelenti,  hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
   meghatározott  és jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
   minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a  bejelentett   és
   közhitelűen   rögzített   célnak.   …   A   célhozkötöttségből
   következik, hogy a meghatározott cél nélküli, készletre, előre
   nem meghatározott jövőbeni felhasználásra való adatgyűjtés  és
   -tárolás alkotmányellenes.” (ABH 1991, 40, 42.)
   Ezt az Avtv. úgy fogalmazta meg, hogy:
   „5.  § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,
   jog  gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében  lehet.
   Az  adatkezelésnek  minden szakaszában  meg  kell  felelnie  e
   célnak.
   (2)  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
   céljának  megvalósulásához elengedhetetlen,  a  cél  elérésére
   alkalmas,  csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben  és
   ideig.
   (3)    Kötelező    adatszolgáltatáson   alapuló   adatkezelést
   közérdekből lehet elrendelni.”

   2.1.1. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Eatv. 10. §-
   ában    foglalt   az   egészségügyi   ellátóhálózaton   belüli
   adattovábbítás   és  összekapcsolhatóság  Eatv.   4.   §   (1)
   bekezdésében     meghatározott    esetei    az     információs
   önrendelkezési    jogot   illetve   a   magántitok    védelmét
   alkotmányossági szempontból indokolható módon  korlátozzák.  A
   4.  §  (1)  bekezdés  az  adatkezelés  céljaként  az  egészség
   megőrzésének,  javításának,  fenntartásának  előmozdítását,  a
   betegellátó     eredményes    gyógykezelési    tevékenységének
   elősegítését   az   érintett  egészségi   állapotának   nyomon
   követését,  a népegészségügyi, közegészségügyi és  járványügyi
   érdekből  szükségessé  váló  intézkedések  megtételét,  és   a
   betegjogok érvényesítését jelöli meg az adatkezelés céljaként.
   A  10.  §  (1)  bekezdés utolsó mondata a 4. § (1)  bekezdésbe
   foglalt   adatkezelési  célokat  ismétli  meg,   s   állít   e
   tekintetben korlátot, amikor kimondja: „A különböző  forrásból
   származó egészségügyi és személyazonosító adatokat csak  addig
   az  időpontig és olyan mértékig lehet összekapcsolni,  ameddig
   az   a   megelőzés,   a   gyógykezelés,   a   népegészségügyi,
   közegészségügyi-járványügyi intézkedések  megtétele  érdekében
   feltétlenül szükséges.” Ezek a közérdekű adatkezelési célok az
   egészségügyi-és  betegellátó  rendszer  működésével   szorosan
   összefüggnek.  Ugyanakkor az Alkotmánybíróság már  a  36/2000.
   (X.  25.)  AB  határozatában rámutatott, hogy  ha  a  törvényi
   szabályozás  csupán az elvont alkotmányossági  mércét  ismétli
   meg,   ez  önmagában  nem  felel  meg  a  szabadságkorlátozást
   lehetővé  tevő  törvénnyel szemben támasztott  alkotmányossági
   kritériumoknak.  (ABH  2000, 241,  243.)  Az  Alkotmánybíróság
   ezért  a  továbbiakban azt vizsgálta, hogy az Eatv. 4.  §  (1)
   bekezdését  érintően – a 10. § (1) bekezdés utolsó  mondatában
   foglalt   szabályon  túl  –  a  törvény  tartalmaz-e   további
   garanciát.
   Megállapítható,  hogy  a 4. § (1) bekezdésében  foglalt  célok
   szerinti  adatkezelésre  vonatkozik  a  10.  §  (2)   és   (3)
   bekezdése,   amely   e   körben  lehetővé   teszi   az   egyén
   önrendelkezését    (az    adatkezelés    és     adattovábbítás
   megtiltását). Az Eatv. 10. § (2) bekezdése értelmében: „A 4. §
   (1)  bekezdése szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás  esetén
   az  érintett  betegségével kapcsolatba  hozható  minden  olyan
   egészségügyi adat továbbítható, amely a gyógykezelés érdekében
   fontos,  kivéve,  ha  ezt  az  érintett  írásban  kifejezetten
   megtiltja.   Ennek   lehetőségéről  a  továbbítás   előtt   az
   érintettet  tájékoztatni kell.”, a 10. §  (3)  bekezdés  pedig
   kimondja, hogy ezen adattovábbítás esetén sem lehet –  néhány,
   pl.   járványügyi   kivételtől  eltekintve   –   az   érintett
   hozzájárulása nélkül továbbítani a továbbítás idején  fennálló
   betegséggel  össze  nem  függő, korábbi  betegségre  vonatkozó
   egészségügyi adatokat.
   E   szabályokat   figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság   azt
   állapította meg, hogy az információs önrendelkezési jog  –  az
   Alkotmány   8.  §-a  által  előírt  –  szükséges  és   arányos
   korlátozása  valósul  meg  az Eatv.  10.  §  (1)  bekezdésében
   lehetővé    tett    egészségügyi    ellátóhálózaton     belüli
   adattovábbítás 4. § (1) bekezdésébe foglalt céljaiból. A célok

   az egészséghez való jog érvényesülése érdekében szükségesek, s
   az  információs önrendelkezési jog korlátozása  arányosnak  is
   tekinthető azon szabályok figyelembevételével, amelyek tiltják
   a  betegséggel  össze  nem  függő  adatok  továbbítását,  vagy
   lehetőséget  adnak  az  érintetnek  az  adatok  továbbításának
   megtiltására. Ebben az esetben az Eatv. 10. § (1) bekezdése  a
   4.  §  (1) bekezdés vonatkozásában általában is keretek között
   tartja   az   alapjog-korlátozást  azzal,  hogy  előírja:   az
   egészségügyi és a személyazonosító adatok csak addig és  olyan
   mértékig  kapcsolhatók össze, amely – a 4. § (1)  bekezdésében
   foglalt célokból – feltétlenül szükséges. Az Alkotmány  8.  §-
   anak sérelme ezért e tekintetben nem állapítható meg.

   2.1.2. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az Eatv.  10.  §
   (1)  bekezdése  azzal,  hogy  az egészségügyi  ellátóhálózaton
   belüli  adatkezelést és adattovábbítást, illetve a  rendszerek
   összekapcsolhatóságát   az  Eatv.  4.   §   (2)   bekezdésében
   meghatározott  célokból  is  lehetővé  teszi  az   információs
   önrendelkezési  jog  aránytalan korlátozását  eredményezi.  Az
   Eatv.  4.  §  (2) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi  és
   személyazonosító    adatot   a   4.    §    (1)    bekezdésben
   meghatározottakon túl – törvényben meghatározott  esetekben  –
   mely  további célokból lehet kezelni. A 4. § (2) bekezdés  [a)
   ponttól  u)  pontig  terjedő] 21 pontos  felsorolás,  amelyben
   keverednek  az  egészségügyi  rendszerrel  és  betegellátással
   kapcsolatos   célok   egyéb  más  adatkezelési   okokkal.   Az
   egészségügy működésével összefüggő okoknak tekinthetjük pl. az
   Eatv.  4. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakat:
   az     egészségügyi    szakemberképzés,    orvos-szakmai    és
   epidemiológiai  vizsgálat,  elemzés  az  egészségügyi  ellátás
   tervezése, szervezése, költségek tervezése stb. Ugyanakkor  az
   Eatv.   4.   §   (2)  bekezdésében  található  felsorolás   az
   adatkezelést  parttalanná  teszi  azzal,  hogy  pl.  megjelöli
   célként a különböző jogi eljárások teljes terjedelmét is.  Így
   az Eatv. 4. § (2) bekezdés j), k), l) és m) pontjai értelmében
   a   „közigazgatási   hatósági  eljárás”,   a   „szabálysértési
   eljárás”, az „ügyészi eljárás”, a „bírósági eljárás” általában
   is  okot  adhat  a  személyazonosító  és  egészségügyi  adatok
   egészségügyi   ellátóhálózaton   belüli   továbbításának    és
   összekapcsolásának. Az Alkotmánybíróság úgy ítéli meg, hogy az
   Eatv.  4. § (2) bekezdésében megjelölt célok, az Eatv.  10.  §
   (1)   bekezdésének  alkalmazását  tekintve,   az   információs
   önrendelkezési  jog aránytalan korlátozásához  vezethet.  Mint
   ahogy  az  Alkotmánybíróság  az  Abh.-ban  is  kifejtette,   a
   célhozkötöttség azt (is) jelenti, hogy személyes  adatot  csak
   pontosan  meghatározott célra szabad feldolgozni.  (ABH  1991,
   40, 42.) Ha a cél túl általános (nem pontos), vagy szektorális
   adatvédelem  esetén az adott szakterülettel  összefüggést  nem
   mutató adatkezelési célokat is magában foglal, akkor az  sérti
   –    az    információs    önrendelkezési    jog    alkotmányos
   érvényesüléséhez  is  elengedhetetlen – célhozkötöttség  elvét
   (ABH 1991, 40, 42.). Az Alkotmánybíróság megítélése szerint az
   Eatv. 10. § (1) bekezdésének alkalmazásában az Eatv. 4. §  (2)
   bekezdésében meghatározott célok nem felelnek meg az Alkotmány
   8.   §   (2)   bekezdésében  meghatározott  alapjog-korlátozás
   alkotmányossági  kritériumainak,  a  4.  §  (2)   bekezdésének
   bevonása  a  10.  §  (1)  bekezdése szerinti  adattovábbításba
   parttalan  és  ezáltal  aránytalan  alapjog-korlátozást   tesz
   lehetővé. Bár az Eatv. 10. § (1) bekezdésének utolsó mondta az
   adatok  összekapcsolása tekintetében előírja, hogy csak  addig
   az  időpontig lehet és olyan mértékig, ameddig a megelőzés,  a
   gyógykezelés,  a  népegészségügyi, közegészségügyi-járványügyi
   intézkedések megtétele érdekében feltétlenül szükséges, de  ez
   a  célmeghatározás – mint fentebb látható – az  Eatv.  4.  (1)
   bekezdésben meghatározott célokhoz igazodik. Az Eatv. 4. § (2)
   bekezdésben a jogalkotó további olyan adatkezelési  okokat  is
   megjelöl  (mint  említésre  került  a  közigazgatási  és  jogi
   eljárások  teljességét),  amely  általános  jellegüknél  fogva
   ütköznek  a  személyes  adatok védelméhez  való  jog  tartalmi
   sajátosságát adó célhozkötöttség követelményébe.

   Ugyanakkor  az  Alkotmánybíróság észlelte, hogy  a  4.  §  (2)
   bekezdésben  foglalt  adatkezelési  célok  adott  esetben   az
   egészségügyi  adatkezelés alkotmányosan  indokolható  okai  is
   lehetnek.  Az  Alkotmány a 38/1993. (VI. 11.) AB határozatában
   megállapította,    hogy   „ha   a   jogszabályi    rendelkezés
   alkotmányossága   éppen   a   szabályozás   hiányossága   vagy
   homályossága  miatt kérdéses, az Alkotmánybíróság kifejezetten
   is  megállapíthatja  az  alkotmányos  értelmezés  tartományát,
   meghatározhatja   azokat   az   alkotmányos   követelményeket,
   amelyeknek  a norma értelmezéseinek meg kell felelniük.  Ha  a
   vizsgált  jogszabálynak van (egy vagy több) olyan értelmezése,
   amely    az   alkotmányos   követelményeknek   megfelel,    az
   Alkotmánybíróságnak  nem  feltétlenül  kell  megállapítania  a
   jogszabály  alkotmányellenességét. A normát  nem  kell  minden
   esetben  megsemmisíteni  csupán  azért,  mert  az  alkotmányos
   követelményeknek meg nem felelő értelmezése is lehetséges vagy
   előfordul (ABH 1993, 256, 267.).
   Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság nem semmisítette meg  az
   Eatv.  10.  §  (1)  bekezdéséből a 4. § (2)  bekezdésre  utaló
   részt,  hanem  alkotmányos  követelményt  határozott  meg   az
   egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  ott  meghatározott
   céljait  tekintve. E szerint az Eatv. 10. §  (1)  bekezdésének
   alkalmazásánál – az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből és az 59.
   §  (1)  bekezdéséből eredő – alkotmányos követelmény, hogy  az
   egészségügyi    ellátóhálózaton   belüli    egészségügyi    és
   személyazonosító adatok továbbítására és összekapcsolására – a
   4. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakon túl – a törvény 4.  §

   (2)   bekezdésében  meghatározott  célok  esetén  csak   akkor
   kerülhet  sor, ha azok az egészségügy-és betegellátó  rendszer
   működésével közvetlenül összefüggnek.

   2.1.3.  Nem  állapítható  meg az információs  önrendelkezéshez
   való  jog  vagy  a  magántitok sérelme  az  Eatv.  10.  §  (1)
   bekezdése  tekintetében azért, mert az,  az  Eatv.  4.  §  (3)
   bekezdésében foglalt adatkezelési célra is utal. A  4.  §  (3)
   bekezdés    értelmében    „(3)   Az   (1)-(2)    bekezdésekben
   meghatározott  céloktól eltérő célra  is  lehet  az  érintett,
   illetve   törvényes   vagy   meghatalmazott   képviselője   (a
   továbbiakban   együtt:   törvényes  képviselő)   –   megfelelő
   tájékoztatáson    alapuló    –    írásbeli    hozzájárulásával
   egészségügyi és személyazonosító adatot kezelni.”
   Az   Alkotmánybíróság  ezzel  kapcsolatban  rámutat,  hogy  az
   érintett  hozzájárulása  az  adatkezeléshez  szenzitív  adatok
   kezelése  esetén is az adatkezelés elfogadható oka [s  nemcsak
   azért mert az Avtv. 3. § (2) bekezdése is lehetővé teszi.]  Az
   egyén   hozzájárulása  esetén  szabad  akaratából   gyakorolja
   önrendelkezési  jogát, maga dönt magántitkainak  feltárásáról,
   így   e   szabály   nyilvánvaló,  hogy   nem   korlátozza   az
   önrendelkezési    jogot,   hanem    épp    ellenkezőleg:    az
   önrendelkezést  teszi lehetővé. Az információs  önrendelkezési
   jog  –  mint  ahogy a nevéből is következik –  az  érintettnek
   biztosít döntési lehetőséget személyes adatai sorsát illetően,
   az  egyén  szabadon  dönthet magánszférájának  ilyen  formában
   történő  feltárásáról  az egészségügyi ellátóhálózaton  belüli
   adattovábbítás   vonatkozásában.  Tehát   e   tekintetben   az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdése szerinti alapjog-korlátozás és az
   indítványozó által jelölt jogok sérelme nem állapítható meg.

   2.2.  Az  Eatv.  10. § (1) bekezdése nemcsak  az  egészségügyi
   ellátóhálózaton  belül, hanem – a 10. § (1)  bekezdés  második
   fordulata  szerint  –  az  egészségügyi  ellátóhálózat  és  az
   egészségbiztosítási  szerv  között  is   lehetővé   teszi   az
   adattovábbítást  és  a  rendszerek  összekapcsolhatóságát.   A
   vonatkozó szövegrész szerint: „Az egészségbiztosítási szervnek
   a  kötelező  egészségbiztosítás ellátásairól szóló  1997.  évi
   LXXXIII.   törvény   (a  továbbiakban:   Ebtv.)   81.   §-ában
   meghatározott feladata ellátása érdekében egészségügyi  adatok
   és    TAJ-számok   az   egészségügyi   ellátóhálózat   és   az
   egészségbiztosítási   szerv   között   is   továbbíthatók   és
   összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben.”
   Az  indítványozó  a fentiekkel azonos módon  e  rendelkezéssel
   kapcsolatban  is az önrendelkezéshez való jog és a  magántitok
   sérelmét állította.
   Az    Alkotmánybíróság    szerint    alkotmányellenesség    az
   ellátóhálózat   és   az  egészségbiztosítási   szerv   közötti
   adattovábbításra    irányadó   szabály   vonatkozásában    nem
   állapítható meg. E rendelkezés egyrészt pontosan meghatározza,
   hogy    az   egészségbiztosítási   szerv   mely   feladataival
   összefüggésben válhat szükségessé az adattovábbítás. Az  Ebtv.
   81.  §-a  szerint:  „Az egészségbiztosító  szak-  és  pénzügyi
   ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg
   baleseti    ellátásaival    összefüggő    nyilvántartási    és
   adatszolgáltatási     kötelezettség      teljesítésére,      a
   társadalombiztosítási feladatokat ellátó  szervek  hatáskörébe
   tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére
   történő  megállapítására, folyósítására,  továbbá  az  ezekkel
   összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez  szükséges
   nyilvántartásokat,  egészségügyi  szolgáltatói   jelentéseket,
   könyvelési    és   egyéb   okmányokat,   illetőleg    adatokat
   rendelkezésre  kell bocsátani.” Az Eatv. 10. (1)  bekezdésének
   vizsgált rendelkezése továbbá azt is pontosan megjelöli,  hogy
   milyen adatok továbbíthatók: az egészségügyi adatok és a  TAJ-
   számok.   Végül   arra   is  utal,  hogy   a   továbbítás   és
   összekapcsolás csak a szükséges mértékig terjedhet.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az  egészségbiztosítás
   működtetése  az  Alkotmány 70/D. §-ában található  egészséghez
   való  jog objektív intézményvédelmi oldalával, illetve a 70/E.
   §   (2)   bekezdésében  meghatározott  intézményi  garanciával
   kapcsolatba  hozható. [16/2003. (IV. 18.)  AB  határozat,  ABH
   2003,  214,  228.]  Az egészségbiztosító pénzügyi  és  szakmai
   ellenőrzési  feladatai  (Ebtv. 81.  §)  az  egészségbiztosítás
   finanszírozhatóságát     és     ezáltal     a     betegellátás
   fenntarthatóságát  szolgálják.  Az  Alkotmány  70/D.   §   (2)
   bekezdése  az  egészségügyi intézmények és az  orvosi  ellátás
   megszervezéséről kifejezetten rendelkezik. Az egészséghez való
   alkotmányos  jog és az ehhez kapcsolódó célok érvényesülése  a
   személyes    adatok    védelme,   illetve    az    információs
   önrendelkezési   jog  szükséges  korlátja   lehet.   A   fenti
   jogszabályi   összefüggés  alapján  megállapított   célok   az
   adattovábbítást  és a rendszerek összekapcsolását  nem  teszik
   parttalanná,  az  a  rendelkezés pedig, amely  a  továbbítható
   adatok   körét  az  egészségügyi  adaton  kívül  a  TAJ-számra
   korlátozza   –  a  szükségesség  mellett  –,  az   információs
   önrendelkezési jog arányos korlátozásának is tekinthető.
   E  tekintetben az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének sérelme  nem
   állapítható meg.

   Az  Alkotmánybíróság  a  2.  pontban  kifejtettek  alapján   –
   alkotmányos követelmény meghatározása mellett – az Eatv. 10. §
   (1)   bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   3. Az indítványozó az Eatv. 11. §-a alkotmányellenességének  a
   vizsgálatára  és megsemmisítésére is előterjesztett  kérelmet.
   Az  Eatv.  11.  §-a  a  háziorvosi  tevékenységgel  összefüggő

   adatkezelést   szabályozza.   Az   indítványozó   szerint    e
   rendelkezés   „rejtett   kommunikációt”   tesz   lehetővé    a
   háziorvossal  a  beteg  tudta és  beleegyezése  nélkül,  s  ez
   szintén   sérti  az  önrendelkezés  szabadságát   valamint   a
   magántitok védelméhez kapcsolódó jogokat.
   Az  Eatv.  11.  §  (1) bekezdés értelmében: „A kezelést  végző
   orvos   az   általa  megállapított,  az  érintettre  vonatkozó
   egészségügyi adatokról az érintettet közvetlenül tájékoztatja,
   és  – amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta meg
   –  azokat továbbítja az érintett választott háziorvosának.”  E
   szabály  –  az indítványozó állításával ellentétben  –  nem  a
   beteg   tudta   és   beleegyezése  nélküli   adattovábbításról
   rendelkezik,  hanem  épp  ellenkezőleg,  lehetővé   teszi   az
   érintett rendelkezését: megtilthatja egészségügyi adatainak  a
   háziorvoshoz  való  továbbítását. Tehát a beteg  gyakorolhatja
   információs  önrendelkezési jogát és védheti magántitkait.  Az
   Eatv. 11. § (2) bekezdése alapján „A háziorvos az érintettet –
   kérelmére  –  tájékoztatja a rendelkezésére álló  egészségügyi
   adatokról.”  E szabály az érintett tájékoztatásáról  –  az  őt
   érintő  egészségügyi adatok megismertetéséről –  szól,  azzal,
   hogy   erre  vonatkozó  akarata  szerint  le  is  mondhat   az
   egészségével  összefüggő  adatok  megismeréséről.   Fogalmilag
   kizárt   így,   hogy   az   érintett   önrendelkezése,    vagy
   magántitkaihoz való joga sérül e szabály által. Az Eatv. 11. §
   (3)  bekezdése  a  háziorvos  és az egészségbiztosítási  szerv
   közötti adatáramlást szabályozza. Kimondja: „A háziorvos a  4.
   §  (1)  bekezdése  szerinti  cél  érdekében  –  amennyiben  az
   érintett  ezt  írásban nem tiltotta meg  –  jogosult  a  hozzá
   bejelentkezett biztosított által a kötelező egészségbiztosítás
   terhére  igénybevett egészségügyi ellátás  adatairól  tudomást
   szerezni  úgy,  hogy az adatokat az egészségbiztosítási  szerv
   elektronikus  lekérdezés  formájában  biztosítja  számára.  Az
   érintettet  a  tiltakozás lehetőségéről – az első elektronikus
   lekérdezés   előtt  –  tájékoztatni  kell.  A   háziorvos   az
   egészségügyi  dokumentációban a tájékoztatás és  az  esetleges
   tiltakozás   tényét   rögzíti,  amit   a   beteg   aláírásával
   ellenjegyez.” E szabály alapján a háziorvos alapvetően a beteg
   egészségi    állapotával   kapcsolatos   kérdésekről    kaphat
   tájékoztatást az egészségbiztosítási szervtől. Mindez a  beteg
   irdekében történik. Ugyanakkor látható, hogy a szabályozás  az
   adatáramlás e folyamatába „beépíti” az érintett rendelkezését:
   írásban  megtilthatja, a tiltakozás lehetőségéről tájékoztatni
   kell,  amelyet  az  érintett megerősít.  Ezáltal  az  érintett
   gyakorolhatja  információs  önrendelkezési  jogát  és  védheti
   magántitkait,  tehát  a  szabály  e  jogokat  egyáltalán   nem
   korlátozza. Nem helytálló így az indítványozó azon vélekedése,
   amely   szerint   az   Eatv.  11.  §-a  a  háziorvos   rejtett
   kommunikációját  teszi lehetővé a beteg tudta és  beleegyezése
   nélkül.
   Mivel  az  Eatv.  11.  §-a  az  indítványozó  által  megjelölt
   alapjogokat a fönt bemutatott módon nem korlátozza,  ezért  az
   Alkotmánybíróságnak e vonatkozásban nem kellett lefolytatni az
   alapjog-korlátozás alkotmányossági megítélésénél  alkalmazott,
   az Alkotmány 8. § (2) bekezdésén alapuló próbát.

   A  fentiekre tekintettel az Alkotmánybíróság az Eatv. 11.  §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló kérelmet elutasította.

   4.   Az   indítványozó  az  Eatv.  12.  §-ának  is  kérte   az
   alkotmányossági vizsgálatát. Az információs önrendelkezési jog
   sérelmét abban látta, hogy e szabály alapján az adatkezeléshez
   való  hozzájárulás tulajdonképpen vélelmezett. Az indítványban
   állítottak részben téves jogszabály-értelmezésen alapulnak.  A
   12.   §   (1)  bekezdése  főszabályként  kimondja,  hogy   „az
   egészségügyi  és  a  személyazonosító  adatoknak  az  érintett
   részéről  történő  szolgáltatása  önkéntes.”  Tehát  ebben  az
   esetben  vélelmezett hozzájárulásról nem beszélhetünk.  A  (2)
   bekezdés  szerint „[a]bban az esetben, ha az  érintett  önként
   fordul  az  egészségügyi ellátóhálózathoz,  a  gyógykezeléssel
   összefüggő   egészségügyi   és   személyazonosító    adatainak
   kezelésére  szolgáló  hozzájárulását –  ellenkező  nyilatkozat
   hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet
   (törvényes  képviselőjét) tájékoztatni kell.”  Megállapítható,
   hogy  ebben  az  esetben  az „önkéntesség”  –  az  adatkezelés
   vonatkozásában     –     az    egészségügyi     ellátórendszer
   igénybevételéhez kapcsolódik, viszont látható az  is,  hogy  a
   törvény  az  egészségügyi  ellátó  számára  az  adatkezelésről
   tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Mivel az érintettnek  az
   adatkezelés    vonatkozásában   a   törvényben   meghatározott
   esetekben  egyébként  is tiltakozási  lehetősége  van  –  s  a
   tájékoztatás  révén kellő információhoz kell,  hogy  jusson  e
   jogának gyakorlásához – ezért az adatokkal való rendelkezés  e
   tekintetben nem esik korlátozás alá.
   Valódi vélelmezett helyzetről szól azonban az Eatv. 12. §  (3)
   bekezdése.  E  szabály szerint: „Sürgős szükség,  valamint  az
   érintett  belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet
   vélelmezni kell.”. Az Alkotmánybíróság álláspontja, hogy ez  a
   szabály   az  információs  önrendelkezési  jogot,  illetve   a
   magántitkokhoz  való  jogot  szükséges  és  arányos  mértékben
   korlátozza.   Sürgősség,   valamint   az   érintett   belátási
   képességének hiánya esetén történő egészségügyi ellátás azon a
   vélelmen  alapul,  hogy  az érintett meg  szeretne  gyógyulni.
   Azonban  az  Alkotmány  70/D. §-ába foglalt  egészséghez  való
   jogból  is  következik  a  sürgősségi  betegellátás,  vagy  az
   ellátás  biztosítása  akkor, ha az érintett  nincs  a  döntési
   képesség   állapotában.   Az  egészségügyi   ellátóhálózat   e
   kötelezettségnek  csak  az egészségügyi  dokumentáció  hiteles

   adatainak  a  gyors megismerhetőségével tud  eleget  tenni.  A
   korábbi diagnosztikai felvételek, leletek, zárójelentések stb.
   mihamarabbi megismerhetőségének adminisztratív akadályozása  –
   adott   esetben  –  az  érintett  életét  vagy   a   maradandó
   egészségügyi   károsodás  elhárítását  veszélyezteti.   Az   a
   rendelkezés,  amely  ebben az esetben az  adatkezeléshez  való
   önkéntes     hozzájárulást    vélelmezi,    az     információs
   önrendelkezési jog elérni kívánt célhoz arányos korlátozása.

   Erre   tekintettel  az  Alkotmánybíróság  az  Eatv.  12.   §-a
   megsemmisítésére irányuló indítványt is elutasította.

   5.   Az  indítványozó  az  önrendelkezéshez  való  jog  és   a
   magántitok védelme szempontjából kérte vizsgálni az Eatv.  20.
   §-ába  foglalt  statisztikai célú, az Eatv. 21.  §-a  szerinti
   tudományos  kutatás  céljából történő adatkezelés  szabályait,
   illetve az Eatv. 27. §-át, amely szerint a személyazonosításra
   alkalmatlan  egészségügyi  adat  időbeli  és  területi  korlát
   nélkül továbbítható.
   Az  Eatv.  20.  §  (1) bekezdése kimondja,  hogy  az  érintett
   egészségügyi  adatai  statisztikai  célra  személyazonosításra
   alkalmatlan  módon kezelhetők. Ez alól két kivételt  tesz,  az
   egyik,  ha  az  érintett  írásban hozzájárul  személyazonosító
   adatai  statisztikai célú felhasználására, a  másik  pedig  az
   élveszületésről   és  a  halálozásról  történő   anyakönyvezés
   céljából  továbbított  adatok  statisztikai  feldolgozása.  Az
   Eatv.  21.  §  (1)  bekezdése  a tudományos  kutatás  céljából
   történő  adatkezelést illetően kimondja,  hogy  engedéllyel  a
   tárolt  adatokba ugyan be lehet tekinteni, azonban  tudományos
   közleményben     nem    szerepelhetnek     egészségügyi     és
   személyazonosító   adatok   oly  módon,   hogy   az   érintett
   személyazonossága  megállapítható legyen.  Tudományos  kutatás
   során  a  tárolt  adatokról  nem  készíthető  személyazonosító
   adatokat  is  tartalmazó  másolat. A (2)  bekezdés  értelmében
   pedig    a    betekintésről   nyilvántartást   kell   vezetni.
   Megállapítható  tehát,  hogy  a  tudományos  kutatás  céljából
   történő  adatbetekintést  követően  az  adatok  vonatkozásában
   anonimizálási  kötelezettség áll fenn. Ezt  nemcsak  az  Eatv.
   idézett szabályai mondják ki, hanem az Avtv. is. Az Avtv.  32.
   §  (2)  bekezdése  értelmében személyes  adatot  –  mihelyt  a
   kutatási  cél  megengedi – anonimizálni  kell.  Megállapítható
   tehát, hogy mind az Eatv. mind pedig az Avtv. szabályaiból  az
   következik,   hogy   kutatási  célból   felvett   egészségügyi
   személyes adatot csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha  az
   érintett   abba  beleegyezett  (hozzájárult).   Egyébiránt   a
   tudományos  kutatás  során a személyazonosság  megállapítására
   alkalmas  egészségügyi adatok nem kerülhetnek  nyilvánosságra.
   Tehát  ebben az esetben anonimizált adatokról van szó. Szintén
   anonimizált  adatról rendelkezik az Eatv.  27.  §-a,  amelynek
   értelmében a személyazonosításra alkalmatlan egészségügyi adat
   időbeli és területi korlát nélkül továbbítható.

   A   fentiek   alapján  megállapítható  tehát,  hogy   mind   a
   statisztikai  célú, mind a tudományos kutatás  céljából,  mind
   pedig  az  Eatv.  27.  §-ába foglalt adatkezelés,  anonimizált
   adatok    felhasználását   szabályozza.   A   személyazonosság
   megállapítására  alkalmatlan adat azonban nem személyes  adat.
   Az Alkotmánybíróság már a 74/1992. (XII. 28.) AB határozatában
   megállapította,  hogy  „személyes  adattá  az  egyént   érintő
   információt  a  személyi  azonosítás, illetve  azonosíthatóság
   tesz”.  (ABH 1992, 310, 313.). Az Avtv. 2. § 1. pontja szerint
   „személyes  adat:  bármely  meghatározott  (azonosított   vagy
   azonosítható)    természetes   személlyel   (a   továbbiakban:
   érintett)  kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,  az
   érintettre  vonatkozó  következtetés.  A  személyes  adat   az
   adatkezelés   során  mindaddig  megőrzi  e   minőségét,   amíg
   kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy  különösen
   akkor  tekinthető  azonosíthatónak, ha őt –  közvetlenül  vagy
   közvetve  –  név,  azonosító jel,  illetőleg  egy  vagy  több,
   fizikai,  fiziológiai,  mentális, gazdasági,  kulturális  vagy
   szociális  azonosságára jellemző tényező  alapján  azonosítani
   lehet;”
   Megállapítható  tehát, hogy a személyazonosításra  alkalmatlan
   adat nem áll a személyes adatok védelméhez való jog illetve az
   információs   önrendelkezési  jog  védelme  alatt,   s   mivel
   „személytelen”,  ezért  az  alapjogvédelem  körén  kívül  esik
   általában is (bármilyen individuális jogról is van szó). Mivel
   az  anonimizált adatok esetén nem állapítható meg  az  alapjog
   védendő alanya, ezért sem az információs önrendelkezéshez való
   joggal,  sem  más  alapjoggal  nem  hozhatók  összefüggésbe  a
   személyazonosításra     alkalmatlan    egészségügyi     adatok
   felhasználásra vonatkozó törvényi rendelkezések.
   Ha  pedig  az egyén beleegyezik (hozzájárul) a fenti  célokból
   történő  azonosítására is alkalmas adatkezelésre, az az  egyén
   önrendelkezésének   része,  ilyenkor  az   egyén   maga   dönt
   magántitkainak  feltárásáról és az ebből eredő  következmények
   vállalásáról, így értelemszerűen a fenti jogok sérelméről  sem
   beszélhetünk ilyenkor.

   Az Alkotmánybíróság mindezek alapján az Eatv. 20 és 21. §-ának
   továbbá  a  27.  §-ának megsemmisítésére  irányuló  indítványt
   elutasította.

   6.  Az  indítványozó  az Eatv. 30. §-a egészének  is  kérte  a
   megsemmisítését arra hivatkozva, hogy „az egészségügyi  adatok
   kényszerű tárolása durva beavatkozás az egyének önrendelkezési
   jogainak gyakorlásába”.


   Megállapítható,   hogy   az   Eatv.   30.   §-a    adatvédelmi
   rendelkezéseket   tartalmaz.  Meghatározza   az   egészségügyi
   dokumentáció   megőrzésének   idejét   (általában   30   évig,
   zárójelentést  50  évig, képalkotó eljárás  felvételét  és  az
   arról készítet leletet 30 évig, gyógyszertári vényeket 3 évig,
   kábítószeres  anyagot  tartalmazó  vényeket  5  évig  kell   e
   szabályok  alapján megőrizni). Az Eatv. szabálya  meghatározza
   továbbá,  hogy  a  kötelező nyilvántartási  idő  elteltével  a
   nyilvántartást  meg  kell semmisíteni,  szól  az  egészségügyi
   dokumentáció   tudományos  kutatás   céljából   való   további
   megőrzésének    rendjéről.   Szabályozza    az    egészségügyi
   dokumentációt őrző szerv megszűnése esetén követendő  eljárást
   is.
   Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint  az  Eatv.  30.  §-ába
   foglalt   rendelkezések  az  egészségügy  adatok  megőrzésének
   szabályozott rendjét teremtik meg. Mind az egyén (az érintett)
   mind  pedig  más  emberek  élete  és  egészsége  szempontjából
   fontos,  hogy  az  egészségügyi  dokumentáció  –  a  tárolásra
   vonatkozó  szabályok  betartása mellett – meghatározott  ideig
   fennmaradjon. Indokolja ezt pl. az érintett később  jelentkező
   tüneteinek  diagnosztizálása,  de  indokolhatják  ezt  –  akár
   szélesebb  értelemben – a fertőző betegségek elleni  védekezés
   kötelezettsége vagy a járványügyi szempontok. Az Eatv. 30.  §-
   ában  meghatározott  tárolási  kötelezettség  ezért  akár   az
   Alkotmány  70/D.  §-ába  foglalt egészséghez  való  jogból  is
   következhetne,   ellenben  az  adattárolás  és   megsemmisítés
   szabályozásának   hiánya  biztos,  hogy  a  személyes   adatok
   védelméhez való jog sérelmével járna.
   Az  Avtv.  az adatminőség elvének rögzítésekor szól az  adatok
   tárolásáról.  Az  Avtv. 7. § (1) bekezdés c) pontja  kimondja,
   hogy: a kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük annak  a
   követelménynek, amely szerint tárolásuk módja  alkalmas  arra,
   hogy  az  érintettet csak a tárolás céljához  szükséges  ideig
   lehessen  azonosítani. Az Avtv. 14. § (2) bekezdés  d)  pontja
   értelmében  pedig  a  személyes adatot  törölni  kell,  ha  az
   adatkezelés   célja  megszűnt,  vagy  az  adatok   tárolásának
   törvényben  meghatározott határideje  lejárt.  Az  Avtv.  ezen
   általános  –  az  adatkezelés valamennyi típusára  irányadó  –
   szabályát   részletezi  az  Eatv.  30.  §-a  az   egészségügyi
   dokumentáció vonatkozásában, amely rendelkezés az indítványozó
   állításával    ellentétben    nem    kényszertárolás,    hanem
   alkotmányosan  igazolható ok alapján – a  tárolási  idő  és  a
   megsemmisítési   kötelezettség  alapján   pedig   –,   arányos
   beavatkozás az adatokkal való rendelkezés szabadságába.

   Az  Alkotmánybíróság  az  Eatv.  30.  §-ának  megsemmisítésére
   irányuló indítványt is elutasította a fenti indokok alapján.

   7. Az indítványozó vizsgálni kérte az Eatv. 32. § (2) bekezdés
   e)  pontját  is.  A vizsgált szabály szerint  az  egészségügyi
   intézményen  belül az egészségügyi és személyazonosító  adatok
   védelméért,  a  nyilvántartás megőrzéséért  az  adatot  kezelő
   intézmény  vezetője  felelős. Az intézményvezető  tevékenysége
   során   tudományos  kutatás  esetén  [21.  §   (1)   bekezdés]
   engedélyezi az egészségügyi dokumentációba való betekintést.
   A  vizsgálni  kért szabály az intézményvezetőnek a  tudományos
   kutatás    céljából   való   betekintésre   ad   engedélyezési
   lehetőséget,  így  az  információs önrendelkezéshez  való  jog
   valamint  a  magántitok  védelme vonatkozásában  alapvetően  e
   határozat   indokolásának  5.  pontjában  meghatározottak   az
   irányadóak.   Az  Alkotmánybíróság  azonban  megjegyzi,   hogy
   amennyiben  tudományos  kutatás  céljából  történő  betekintés
   esetén a személyazonosító adatok is megismerhetővé válnak,  az
   erre  vonatkozó  garanciális  szabályokat  az  Eatv.  mögöttes
   jogszabálya, az Avtv. tartalmazza. Az Avtv. 32. § (1)  és  (2)
   bekezdése – többek között – kimondja, hogy „tudományos kutatás
   céljára  felvett  vagy tárolt személyes adat  csak  tudományos
   kutatás  céljára  használható  fel”.  „A  személyes  adatot  –
   mihelyt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is
   külön  kell  tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott
   vagy    meghatározható   természetes   személy   azonosítására
   alkalmasak.  Ezek  az  adatok  egyéb  adatokkal   csak   akkor
   kapcsolhatók össze, ha az kutatás céljára szükséges.”
   Mindezek  figyelembevételével az Alkotmánybíróság nem  találta
   az  önrendelkezéshez  való  jog,  vagy  a  magántitok  védelme
   szükségtelen   és   aránytalan   korlátozásának,    hogy    az
   egészségügyi intézmény vezetője az egészségügyi dokumentációba
   való betekintésre tudományos kutatás céljából engedélyt adhat.
   Az Alkotmánybíróság ezért ezt az indítványt is elutasította.

                                 IV.

   Az   Alkotmánybíróság   az   indítványozó   további   kérelmei
   tekintetében az alábbiakat állapította meg:

   1.   Az   indítvány   több  esetben  az   Eatv.   szabályozási
   koncepciójának  egészét  sérelmezte,  s  a  meglévő  szabályok
   helyett  új  megoldások bevezetését javasolta. Az indítványozó
   kifejtette,  hogy  a megtámadott rendelkezések  megsemmisítése
   esetén  minden bizonnyal új törvény megalkotására  kell,  hogy
   sor  kerüljön  az egészségügyi adatvédelem terén,  illetve  az
   egyes  szakaszok megsemmisítésére irányuló kérelem mellett  az
   indítványozó   megfogalmazta   saját   javaslatait   is.    Az
   Alkotmánybíróság az ilyen típusú indítványokkal kapcsolatban a
   677/B/1995.  AB  határozatában rámutatott a következőkre:  „Az
   Alkotmány   19.   §   (3)  bekezdés  b)   pontja   szerint   a
   törvényalkotás  az  Országgyűlés  feladata,  a  32/A.  §   (1)
   bekezdés  értelmében  az  Alkotmánybíróság  felülvizsgálja   a

   jogszabályok    alkotmányosságát,    amelybe    a    törvények
   alkotmányossági     vizsgálata     is     beletartozik.     Az
   Alkotmánybíróságnak nincs alkotmányi felhatalmazása arra, hogy
   az   Országgyűlés  által  elfogadott  szabályozási   koncepció
   helyett  –  elfogadva  az  eljárást  kezdeményezőnek  egy  más
   koncepció   melletti   érveit  –   újat   hozzon   létre.   Az
   Alkotmánybíróság   alkotmányos   feladata   az    Alkotmánnyal
   ellentétes     jogszabályok,     jogszabályi     rendelkezések
   megsemmisítése.”  (ABH  2000, 590, 592.)  Az  Alkotmánybíróság
   ezért  az  Eatv. koncepcionális megváltoztatására  irányuló  –
   konkrét  alkotmányossági problémától független  –  kérelmekkel
   érdemben  nem  foglalkozott,  az erre  irányuló  indítványokat
   hatáskör hiányában az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről
   és annak közzétételéről szóló, többször módosított és egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat (ABK  2009.
   január,  3., a továbbiakban: Ügyrend) 29. § b) pontja  alapján
   visszautasította.

   2.    Az    Alkotmánybíróság   hatáskör   hiányában    szintén
   visszautasította a számítástechnikai fejlesztésekből következő
   –  az  indítványozó  által  állított –  lehetséges  megoldások
   vizsgálatát.   Ez   a  jogalkalmazásra  tartozó   kérdés.   Az
   Alkotmánybíróságnak e körben csak azt kellett vizsgálnia, hogy
   az   Eatv.  tartalmaz-e  garanciákat  a  magánszféra   és   az
   önrendelkezési  jog  védelme  érdekében.  Hatáskör   hiányában
   szintén nem foglalkozhat érdemben az Alkotmánybíróság azzal  a
   kérelemmel, amely az adatbázisokban összegyűjtött egészségügyi
   adatok esetleges törlésére irányul. Az Alkotmánybíróság ezeket
   az  indítványokat  is  az  Ügyrend 29.  §  b)  pontja  alapján
   utasította vissza.

   3.  Az indítványozó nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát
   is   kezdeményezte.  Álláspontja  szerint  a  vizsgálni   kért
   rendelkezések   az  Oviedói  Egyezménybe  [lásd:   az   Európa
   Tanácsnak  az  emberi lény emberi jogainak és  méltóságának  a
   biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő
   védelméről   szóló,   Oviedóban,  1997.  április   4-én   kelt
   Egyezménye:  Az  emberi  jogokról és  a  biomedicináról  szóló
   Egyezmény,   valamint   az   Egyezménynek   az   emberi   lény
   klónozásának  tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január  12-én
   kelt  Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló  2002.  évi
   VI.  törvényt] és az Európa Tanács Miniszterek Tanácsának a  R
   (97)   5  számú,  az  egészségügyi  adatok  védelméről   szóló
   ajánlásába  ütköznek. Az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
   XXXII.  törvény (a továbbiakban: Abtv.) értelmében  jogszabály
   nemzetközi  szerződésbe ütközését nem indítványozhatja  bárki,
   csak – az Abtv. 21. (3) bekezdés szerint – a) az Országgyűlés,
   annak állandó bizottsága vagy bármely országgyűlési képviselő,
   b)  a köztársasági elnök, c) a Kormány vagy annak tagja, d) az
   Állami Számvevőszék elnöke, e) a Legfelsőbb Bíróság elnöke, f)
   a   legfőbb   ügyész.   Az  indítványozó   nem   tartozik   az
   indítványozásra jogosultak körébe, ezért az Alkotmánybíróság a
   nemzetközi szerződésbe ütközés vizsgálatát kérő indítványt  az
   Ügyrend 29. § c) pontja alapján visszautasította.

   Az  Alkotmánybíróság  határozatának a Magyar  Közlönyben  való
   közzétételét   az   alkotmányos  követelmény   megállapítására
   tekintettel rendelte el.
                         Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                       
         Dr. Balogh Elemér                   Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Bragyova András                  Dr. Holló András
         alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró

         Dr. Kiss László                      Dr. Kovács Péter
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

         Dr. Lenkovics Barnabás               Dr. Lévay Miklós
         alkotmánybíró                           alkotmánybíró

                          Dr. Stumpf István
                            alkotmánybíró
          Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró különvéleménye

     A  rendelkező rész 2-3. pontjával egyetértek, de az 1. pontot
    nem  tudom elfogadni, úgy vélem, szükségtelen volt alkotmányos
    követelményt megfogalmazni.
     
     1.   A   célhozkötöttség  adatvédelmi   alapelv   és   egyben
    alkotmányos és Avtv.-beli követelmény is. Az Eatv.  4.  §  (1)
    bekezdés  ezzel összhangban sorolja fel az egészségügyi  és  a
    hozzájuk  kapcsolódó személyes adatok kezelésének fő  céljait.
    Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése e fő célok mellett  további
    21  általános  célt  sorol  fel, mindegyikhez  előfeltételként
    szabva a külön törvényi felhatalmazást.
     Emellett — mind a kodifikációs és joglogikai követelményeknek
    megfelelően, mind pedig az Avtv. adatkezelési szabályával  (3.
    §)  összhangban — a 4. § (3) bekezdés azt is kimondja, hogy az
    (1)-(2)  bekezdésben meghatározott céloktól eltérő célokra  is

    lehet   adatot   kezelni,   ha   ahhoz   az   érintett   (vagy
    törvényes/meghatalmazott képviselője) megfelelő tájékoztatáson
    alapuló írásbeli hozzájárulását adja.
     A  (4)  bekezdés  továbbá kifejezetten úgy rendelkezik,  hogy
    mind  az  (1)  bekezdésben írt fő, mind pedig a  (2)  bekezdés
    szerinti   külön   törvényi  célokra  csak  annyi   és   olyan
    egészségügyi,  illetve személyazonosító adat kezelhető,  amely
    az   adatkezelési   cél   megvalósításához   elengedhetetlenül
    szükséges.  Ezáltal  tehát  az Eatv.  maga  szab  korlátot  az
    illetéktelen adathasználatnak.
     A  vázolt  szabályok  az Alkotmányban  és  az  Avtv.-ben  írt
    adatvédelmi követelményeknek megfelelő zárt logikai  rendszert
    alkotnak, s ezért álláspontom szerint szükségtelenné teszik az
    alkotmányos követelményt, mivel az sem mond többet.
     
     2.  Szükségesnek tartom, hogy mindezek mellett  rámutassak  a
    következőkre  is.  Az  egészségügy-  és  betegellátó  rendszer
    működésével összefüggő eseteket egyértelműen az Eatv. 4. § (1)
    bekezdése  sorolja  fel, a (2) bekezdés pedig  éppenhogy  ezen
    túlmenően,  további célok érdekében is lehetővé kívánja  tenni
    az    adatkezelést.    A    határozat   rendelkező    részében
    megfogalmazott  alkotmányos  követelmény  szerint  azonban  az
    Eatv.  4. § (2) bekezdésében írt célok esetében is csak  akkor
    kerülhet   sor   adatkezelésre,  ha  az  az  egészségügy-   és
    betegellátó  rendszer működésével közvetlenül  összefügg.  Úgy
    vélem   tehát,   hogy  az  Alkotmánybíróság   az   alkotmányos
    követelmény kimondásakor nem alkotmányos értelmezését adta egy
    meglévő  előírásnak, hanem — az Eatv. 4.  §  (2)  bekezdésének
    kiüresítésével, kvázi hatályon kívül helyezésével —  valójában
    egy  norma  tartalmi módosítását végezte el,  amire  nem  volt
    hatásköre.
     
     Összefoglalásul: Úgy vélem tehát, hogy az Eatv. 4. §  (1)-(4)
    bekezdéseiben  és  10.  § (1) bekezdésében  foglalt  szabályok
    minden  tekintetben maximálisan eleget tesznek az egészségügyi
    és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozó
    alkotmányos  követelményeknek. Hangsúlyozom, hogy az  említett
    szabályok   gyakorlati   alkalmazásával   összefüggésben    az
    indítványozó nem állított visszásságot, és ilyet  a  határozat
    indokolása  sem tartalmaz. A gyakorlat tehát alkotmányos,  így
    pedig  alkotmányos  követelmény megfogalmazása  nemcsak,  hogy
    szükségtelen  volt, de mivel az tartalmilag  valójában  már  a
    jogszabály módosítását jelenti, az Alkotmánybíróság hatáskörén
    is kívül esik.
     
    Budapest, 2011. augusztus 29.

                        Dr. Lenkovics Barnabás
                             alkotmánybíró
                                   
    A különvéleményhez csatlakozom.

                           Dr. Bihari Mihály
                             alkotmánybíró

    Budapest, 2011. augusztus 29.
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     67/2011. (VIII. 31.)
     Date of the decision:
     .
     08/29/2011
     .
     .