English
Hungarian
Ügyszám:
.
116/B/2007
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 90/2007. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/750
.
A döntés kelte: Budapest, 11/13/2007
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára   irányuló  indítványok   tárgyában   meghozta   a
   következő

                            határozatot:

   1.    Az    Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   a   helyi
   önkormányzatokról  szóló  1990. évi  LXV.  törvény  98.  §  (1)
   bekezdésének    első   mondata,   valamint   a    közigazgatási
   hivatalokról   szóló  297/2006.  (XII.  23.)   Korm.   rendelet
   alkotmányellenes,  ezért azokat 2008.  június  30.-i  hatállyal
   megsemmisíti.
   A  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  98.  §
   (1)  bekezdésének  a megsemmisítést követően  hatályban  maradó
   szövege:
   „98.  §  (1) A közigazgatási hivatal működésének költségeit  az
   Országgyűlés  a  költségvetési törvény helyi  önkormányzatokért
   felelős miniszter fejezetében, elkülönítetten biztosítja.”

   2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a   települési
   önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
   CVII. törvény 13/A. §-a alkotmányellenes, ezért azt a határozat
   Magyar Közlönyben való közzétételének napjával megsemmisíti..

   3.  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  közigazgatási
   hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
   2004.  évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés a) pontjának  „vagy
   kormányrendelet”  szövegrésze,  valamint  174/A.  §  b)  pontja
   alkotmányellenes,  ezért azokat a határozat  Magyar  Közlönyben
   való közzétételének napjával megsemmisíti.
   A  közigazgatási  hatósági  eljárás és  szolgáltatás  általános
   szabályairól  szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1)  bekezdés
   a) pontja a következő szöveggel marad hatályban:
   „100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek
   a) ha az ügyben törvény azt kizárja,”

   4.   Az  Alkotmánybíróság  a  kormányzati  szervezetalakítással
   összefüggő  törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX.  törvény
   176. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   5.  Az  Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló  1990.
   évi  LXV. törvény 17. § (2) bekezdése, 33/A. § (1) bekezdés  i)
   pontja, 42. § (3) bekezdése, 52. § (2) bekezdése, 63/C.  §  (1)
   bekezdése, 70. § (3) bekezdése, 92/C. § (6) bekezdése, 95. § a)
   pontja,  97. § a) pontja, 96. § c) pontja, a 98. §-át  megelőző
   alcím, 98. § (2) bekezdése, 98. § (3) bekezdése, valamint 99. §
   (1)  és  (2)  bekezdése, 98. § (4)-(5)  bekezdése,  99.  §  (1)
   bekezdése,     103.     §    (3)    bekezdése,     105.     §-a
   alkotmányellenességének    megállapítása    iránt    benyújtott
   indítványokat elutasítja.

   6.  Az  Alkotmánybíróság a magyar állampolgárságról szóló 1993.
   évi  LV.  törvény 4/A. § (1) bekezdése, 24. § (4)  bekezdés  e)
   pontja;  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  1993.
   évi  LXXVII.  törvény  30/B.  §  (4)  bekezdése,  30/O.  §  (1)
   bekezdése,  60/H. § (1) bekezdése, 60/M. § b) pontja,  60/H.  §
   (2)  bekezdése, 60/I. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 60/J.
   §  (1),  (2)  és  (4) bekezdése, 60/I. § (2) és (3)  bekezdése,
   60/J. § (1) bekezdése, 62. § (1) bekezdése; a határőrizetről és
   a  Határőrségről  szóló  1997. évi XXXII.  törvény  39.  §  (3)
   bekezdése; a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004.
   évi CV. törvény 28. § (2) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 55. §
   (4)  bekezdés  a) pontja; a közigazgatási hatósági  eljárás  és
   szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
   törvény  19. §-a, 116. § (2)-(3) bekezdése; valamint a központi
   államigazgatási  szervekről, valamint a Kormány  tagjai  és  az
   államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény  2.  §
   (3)  bekezdése alkotmányellenességének megállapítására irányuló
   indítványokat elutasítja.

   7.  Az  Alkotmánybíróság az Országos Munkavédelmi és  Munkaügyi
   Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 30.) Korm. rendelet,  a
   Magyar  Államkincstárról  szóló  311/2006.  (XII.  23.)   Korm.
   rendelet,    az    egészségbiztosítási   felügyeleti    hatóság
   kijelöléséről  szóló  365/2006. (XII  28.)  Korm.  rendelet,  a
   környezetvédelmi,   természetvédelmi,   vízügyi   hatósági   és
   igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről   szóló
   347/2006.  (XII.  23.)  Korm. rendelet,  az  építésügyi  és  az
   építésfelügyeleti   hatóságok   kijelöléséről    és    működési
   feltételeiről  szóló 343/2006. (XII. 23.)  Korm.  rendelet,  az
   állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.  (XII.  23.)
   Korm.  rendelet,  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és
   hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
   illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  az
   Országos  Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006.  (XII.
   23.)  Korm.  rendelet,  a  Vám- és Pénzügyőrség  szervezetéről,
   valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.)
   Korm.   rendelet,   a   földhivatalokról,   a   Földmérési   és
   Távérzékelési  Intézetről, a Földrajzinév  Bizottságról  és  az
   ingatlan-nyilvántartási  eljárás részletes  szabályairól  szóló
   338/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet,  a  Kincstári  Vagyoni
   Igazgatóságról  szóló 313/2006. (XII. 23.)  Korm.  rendelet,  a
   Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006.  (XII.  23.)
   Korm.  rendelet, az Országos Mentőszolgálatról szóló  322/2006.
   (XII.   23.)  Korm.  rendelet,  az  Oktatási  Hivatalról  szóló
   307/2006.    (XII.   23.)   Korm.   rendelet,   a    Kulturális
   Örökségvédelmi  Hivatalról  szóló 308/2006.  (XII.  23.)  Korm.
   rendelet alkotmányellenességének megállapítása iránt benyújtott
   indítványt elutasítja.

   8.  Az  Alkotmánybíróság  a  közigazgatási  hivatalokról  szóló
   297/2006.   (XII.   23.)   Korm.   rendelettel   összefüggésben
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló indítványt elutasítja.

   9.   Az  Alkotmánybíróság  a  kormányzati  szervezetalakítással
   összefüggő  törvénymódosításokról szóló 2006. évi CIX.  törvény
   egésze,  illetőleg  1. § (1)-(3) és (6)  bekezdése,  5.  §  (1)
   bekezdése,  7.  §  (1) bekezdése d), h), i) pontja,  7.  §  (2)
   bekezdése   a)  és  l)  pontja,  valamint  8.   §   a)   pontja
   alkotmányellenességének megállapítása iránt folytatott eljárást
   megszünteti.

   10.  Az Alkotmánybíróság a helyi önkormányzatokról szóló  1990.
   évi  LXV. törvény 33/A. § (6) bekezdése alkotmányellenességének
   megállapítására irányuló eljárást megszünteti.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    Az  Alkotmánybírósághoz négy indítvány  érkezett,  amelyben  az
    indítványozók  a  kormányzati  szervezetalakítással  összefüggő
    törvénymódosításokról  szóló  2006.   évi   CIX.   törvény   (a
    továbbiakban:    Kszt.)    egyes   rendelkezései    és    ezzel
    összefüggésben  a  regionális közigazgatási  hivatalok  és  más
    regionális  államigazgatási szervek  létrehozásával  összefüggő
    egyes   jogszabályok   alkotmányellenességének   megállapítását
    kérik.   Tekintettel  arra,  hogy  az  indítványozók  ugyanazon
    jogszabály   alapján  keletkezett  alkotmányossági  problémákat
    vetnek fel, az Alkotmánybíróság az indítványokat egyesítette és
    egy eljárásban bírálta el.

        1.  Az egyik indítványozó a Kszt. egyes rendelkezéseinek ex
    tunc hatályú megsemmisítését kéri az alábbiak szerint:
        a)  Indítványozza a Kszt. – a helyi önkormányzatokról szóló
    1990.  évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) egyes szabályait
    módosító – 7. § (1) bekezdés d) pontja, valamit 8. § a)  pontja
    alkotmányellenességének megállapítását és  megsemmisítését.  Az
    indítványozó  álláspontja  szerint  a  törvényhozó  ezeknek   a
    rendelkezéseknek  az  elfogadásával  megsértette  az  Alkotmány
    44/C.  §-át,  valamint  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében
    szabályozott  jogállamiság  elvét,  mert  kétharmados  törvényt
    egyszerű  szótöbbséggel  módosított,  akkor,  amikor  az   Ötv.
    rendelkezéseiben  a  megyei,  fővárosi  közigazgatási   hivatal
    megnevezését  közigazgatási hivatalra módosította.  Álláspontja
    szerint  az Alkotmány 34. § (2) bekezdése ebben az esetben  nem
    irányadó,  mert  az  Ötv.  rendelkezéseinek  módosításával  nem
    pusztán  a  közigazgatási szerv elnevezése módosult,  hanem  az
    Ötv.-ből  fakadó  illetékességi szabályokat  is  módosította  a
    jogalkotó.
        b)  Az indítványozó szerint alkotmányellenes a Kszt.  5.  §
    (1)  bekezdése  is,  amely  oly módon  adott  felhatalmazást  a
    Kormánynak   a   közigazgatási   hivatalok   rendeletben   való
    kijelölésére, hogy új 13/A. §-sal egészítette ki  a  települési
    önkormányzatok  többcélú kistérségi társulásairól  szóló  2004.
    évi  CVII. törvényt (a továbbiakban: Kttv.). A jogalkotó  ezzel
    megkerülte a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalokat  életre
    hívó,  kétharmados szavazati aránnyal elfogadott Ötv.-t,  és  a
    Kormánynak  adott  felhatalmazást  arra,  hogy  az  Ötv.  által
    létrehozott    szerv   „megszüntetéséről   és   jogutódlásáról”
    rendelkezzen.  Az  indítványozó szerint ez a  szabályozási  mód
    sérti  a  jogállamiság követelményét, és súlyosan csorbítja  az
    Országgyűlésnek az Alkotmány 19. § (2) bekezdésében biztosított
    azon   hatáskörét,  mely  szerint  törvényben  meghatározza   a
    kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
        c)  Az  indítványozó  kérte a Kszt. 176.  §  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását is.  A  Kszt.-nek  ez  a
    rendelkezése  2007. január 31-ével hatályon  kívül  helyezte  a
    Kszt.  1-173.  §-ait,  azaz  a Kszt.  érdemi,  más  törvényeket
    módosító  szabályait.  Az indítványozó  álláspontja  szerint  a
    sietség  oka a sikeres alkotmányossági kontroll kikerülése.  Az
    indítvány  szerint ez sérti az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében
    szabályozott    demokratikus    jogállamiságból     levezethető
    jogbiztonság  követelményét. Ezért indítványozó  kéri  azt  is,
    hogy  az Alkotmánybíróság állapítsa meg az Ötv. és a Kttv. azon
    rendelkezéseinek  alkotmányellenességét is, amelyeket  a  Kszt.
    szabályai állapítottak meg.
        d)   Ezen   túlmenően  az  indítványozó  a   jogrendszerben
    felmerülő koherencia-zavar kiküszöbölése érdekében kezdeményezi
    a  Kszt.  valamennyi – az indítványban külön meg nem  jelölt  –
    olyan rendelkezésének megsemmisítését is, amely a közigazgatási
    hivatalokra vonatkozó szabályozást tartalmaz.
        e)  A  Kormány  élve  a  Kszt.-ben kapott  felhatalmazással
    megalkotta  a közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006.  (XII.
    23.)   Korm.   rendeletet   (a   továbbiakban:   Korm.r.).   Az
    indítványozó abban az esetben, ha az Alkotmánybíróság helyt  ad
    az  indítványban  foglaltaknak, és  megsemmisíti  a  kifogásolt
    törvényi   rendelkezéseket,  másodlagosan  –  magasabb   szintű
    jogszabályba   ütközése   miatt  –   kezdeményezi   a   Korm.r.
    alkotmányellenességének megállapítását is.
       
        2.  A másik indítványozó a Kszt. 7. § (1) bekezdés d),  h),
    i)  pontjának, a 7. § (2) bekezdés a) és l) pontjának, valamint
    a  8. § a) pontjának alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
    A   Kszt.   ezen   vitatott  szabályai  az   Ötv.,   a   magyar
    állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a  továbbiakban:
    Áptv.),  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló  1993.
    évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek.tv.), a határőrizetről
    és   a   Határőrségről  szóló  1997.  évi  XXXII.  törvény   (a
    továbbiakban: Hőr.tv.), valamint a honvédelemről  és  a  Magyar
    Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Htv.)
    rendelkezéseiben  a  fővárosi,  megyei  közigazgatási   hivatal
    megnevezését    közigazgatási   hivatalra   módosították.    Az
    indítványozó  közjogi  érvénytelenségre  hivatkozással  kéri  a
    vitatott szabályok alkotmányellenességének megállapítását és  a
    kihirdetés napjára visszaható hatályú megsemmisítését. A  Kszt.
    támadott rendelkezései olyan törvények szabályait módosították,
    amelyeket  a  törvényhozó az Alkotmány 40/A. §  (4)  bekezdése,
    44/C.  §-a,  68. § (5) bekezdése, valamint 69. § (4)  bekezdése
    alapján   kétharmados  szavazati  aránnyal  fogadott  el,   így
    módosításukhoz  is minősített többségre lett volna  szükség.  A
    törvényalkotási eljárás alkotmányos követelményeinek  figyelmen
    kívül hagyásával megsértette a jogalkotó az Alkotmány 2. §  (1)
    bekezdésében deklarált jogállamiság elvét.
       
        3.  A harmadik indítványozó elsődlegesen a Kszt. egészének,
    másodlagosan  a közigazgatási hatósági eljárás és  szolgáltatás
    általános   szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény   (a
    továbbiakban: Ket.) 19. §-ának, 100. § (1) bekezdésének, 116. §
    (2)-(3)  bekezdésének,  174/A. §-ának, a  Kttv.  13/A.  §-ának,
    valamint  a  központi  állami szervekről,  valamint  a  Kormány
    tagjai  és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi  LVII.
    törvény (a továbbiakban: Kászt.) 2. § (3) bekezdésének a  Kszt.
    által megállapított szövegrészének és 16 kormányrendeletnek  az
    alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését kérte.
    Az indítvány által támadott kormányrendeletek a következők:
        –  297/2006.  (XII.  23.)  Korm. rendelet  a  közigazgatási
    hivatalokról
        –   295/2006.   (XII.  30.)  Korm.  rendelet  az   Országos
    Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről
        –   311/2006.   (XII.   23.)  Korm.   rendelet   a   Magyar
    Államkincstárról
        –     365/2006.    (XII    28.)    Korm.    rendelet     az
    egészségbiztosítási felügyeleti hatóság kijelöléséről
        –  347/2006.  (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi,
    természetvédelmi,  vízügyi hatósági és  igazgatási  feladatokat
    ellátó szervek kijelöléséről
        –  343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és  az
    építésfelügyeleti   hatóságok   kijelöléséről    és    működési
    feltételeiről
        –  334/2006.  (XII.  23.)  Korm. rendelet  az  állatvédelmi
    hatóság kijelöléséről
        –  331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi  és
    gyámügyi   feladat-  és  hatáskörök  ellátásáról,  valamint   a
    gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről
        –   317/2006.   (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az   Országos
    Egészségbiztosítási Pénztárról
        –   314/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet   a   Vám-   és
    Pénzügyőrség    szervezetéről,    valamint    egyes     szervek
    kijelöléséről
        –  338/2006.  (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról,
    a   Földmérési  és  Távérzékelési  Intézetről,  a  Földrajzinév
    Bizottságról  és  az ingatlan-nyilvántartási eljárás  részletes
    szabályairól
        –  313/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Kincstári  Vagyoni
    Igazgatóságról
        –   312/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a  Kormányzati
    Ellenőrzési Hivatalról
        –   322/2006.   (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az   Országos
    Mentőszolgálatról
        –   307/2006.   (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az   Oktatási
    Hivatalról
        –   308/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  a   Kulturális
    Örökségvédelmi Hivatalról.
    Az indítványozó álláspontja szerint a Kszt. megalkotása során a
    jogalkotó nem tartotta be a jogalkotásról szóló 1987.  évi  XI.
    törvénynek   (a  továbbiakban:  Jat.)  a  jogalkotás   rendjére
    vonatkozó  szabályait.  A Kszt. alapján lehetőség  nyílt  arra,
    hogy   a   közigazgatási  szervek  hatáskörét,  illetékességét,
    irányítását a Kormány rendeletben szabályozza, megsértve  ezzel
    a  Jat.  2-5.  §-aiban meghatározott kizárólagos  törvényhozási
    tárgyakra vonatkozó szabályokat. A Kszt. megalkotása előtt  nem
    készült  a  Jat.  18.  §-a  által  előírt  hatástanulmány,  nem
    egyeztették az érdekképviseleti szervekkel, a Jat.  15.  §  (2)
    bekezdése alapján az alapvető jogok körében nem lehetett  volna
    felhatalmazást   adni  és  a  jogszabályok  nem   biztosítottak
    megfelelő   időt   a   bennük  foglaltak   alkalmazására   való
    felkészüléshez.  A  jogalkotás  rendjének  ilyen   módon   való
    megsértése   sérti   az  Alkotmány  2.   §   (1)   bekezdésében
    szabályozott jogállamiság elvét.
    Az  Alkotmány  19.  §  (2)  bekezdése szerint  az  Országgyűlés
    meghatározza  a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.
    Az  indítványozó álláspontja szerint a kormányzás szervezetének
    meghatározásához tartozik a közigazgatási szervek hatáskörének,
    illetékességének,    valamint   felettes    szervének    pontos
    meghatározása is. A Kormány az Országgyűlés hatáskörét elvonja,
    amikor e törvényhozási tárgykörökben rendeleteket alkot,  ezzel
    megsérti   a   hatalommegosztás  elvét,  alkotmányos   jogkörén
    túlterjeszkedik – állítja az indítványozó.
    Álláspontja szerint az Alkotmány 34. § (2) bekezdésében foglalt
    rendelkezés  nem  tekinthető  felhatalmazásnak  arra,  hogy   a
    közigazgatási szervek hatáskörét és illetékességét, a  felettes
    szervek  körét a Kormány az Országgyűlés kizárásával  rendeleti
    úton szabályozza.
    Ez az indítványozó is hivatkozik arra, hogy a Kszt.-nek az Ötv.-
    t módosító szabályai sértik az Alkotmány 44/C. §-át.
    Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz
    való  jogot  is  sérti  az,  hogy  a  Ket.-nek  a  Kszt.  által
    módosított  szabályai felhatalmazást adnak a  Kormánynak  arra,
    hogy   a   fellebbezés  lehetőségét  rendeletben  kizárja,   és
    rendeletben  szabályozza a jogorvoslatot elbírálására  jogosult
    szervek körét.
    Az  indítványozó utal arra, hogy mivel a Kszt. csak egy hónapig
    hatályos  és  az Alkotmánybíróság gyakorlatában már előfordult,
    hogy  a módosító jogszabály megsemmisítése mellett a módosított
    rendelkezéseket   nem  érintette,  ezért  az  általa   kirívóan
    alkotmányellenesnek ítélt néhány törvényi rendelkezés (a  Ket.,
    a  Kttv.,  a Kászt. vitatott szabályai és a 16 kormányrendelet)
    alkotmányosságának vizsgálatát külön is kéri.

        4.  A  negyedik indítványozó egyrészt a Kszt.-nek az Ötv.-t
    módosító  7.  §  (1) bekezdés d) pontja alkotmányellenességének
    megállapítását     és    megsemmisítését    kéri,     ugyanazon
    alkotmányossági érvek alapján, mint a másik három indítványozó.
    Másrészt    mulasztásban   megnyilvánuló    alkotmányellenesség
    megállapítását  is  kéri a Korm.r.-tel szemben,  mivel  az  nem
    határozza  meg egyértelműen, hogy a közigazgatási hivatalnak  a
    különböző    jogszabályokban   meghatározott   hatásköreit    a
    kirendeltségek illetékességi területén hogyan kell  gyakorolni,
    mivel a rendeletben nincs felhatalmazás a hatáskör átruházásra.
    Abban is alkotmányellenes mulasztást lát az indítványozó,  hogy
    bár  a  Jat.  2.  § a) pontja előírja, hogy az  állami  szervek
    hatáskörét   törvényben  kell  szabályozni,   a   közigazgatási
    hivatalok  esetében  a  hatáskört kormányrendelet  szabályozza,
    hiányzik   a   hatáskört  telepítő  törvényi  szabályozás.   Az
    indítványozó    álláspontja   szerint   ezek   a   szabályozási
    hiányosságok sértik az Alkotmány 2. § (1) bekezdését.

                                  II.
                                   
    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során  a  következő  jogszabályi
    rendelkezéseket vette figyelembe:
    1)   Az   Alkotmánynak  az  indítványozók   által   hivatkozott
    rendelkezései:
    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „19.  §  (2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő  jogait
    gyakorolva   biztosítja  a  társadalom   alkotmányos   rendjét,
    meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.”

    „34.  §  (2) Törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási
    szerv   megjelölésére  vonatkozó  rendelkezését   a   jelenlévő
    országgyűlési   képviselők  több  mint   felének   szavazatával
    elfogadott törvény módosíthatja.”
    „40.  §  (3) A Kormány jogosult az államigazgatás bármely  ágát
    közvetlenül  felügyelete  alá vonni, és  erre  külön  szerveket
    létesíteni.”

    „40/A.  § (4) A Magyar Honvédség feladatairól és a rá vonatkozó
    részletes   szabályokról  szóló,  továbbá  a  Rendőrségről,   a
    Határőrségről,   valamint  a  nemzetbiztonsági   tevékenységgel
    összefüggő részletes szabályokról szóló törvények elfogadásához
    a  jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges.”

    „44/C.  § A helyi önkormányzatokról szóló törvény elfogadásához
    a  jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazata
    szükséges.  Ugyanilyen  szavazataránnyal elfogadott  törvényben
    korlátozhatók az önkormányzatok alapjogai.”

    „57. § (5) A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.”

    „68.  §  (5)  A  nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól  szóló
    törvény  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

    „69.  § (4) Az állampolgárságról szóló törvény elfogadásához  a
    jelenlévő   országgyűlési  képviselők  kétharmadának  szavazata
    szükséges.”

    2) A Kszt.-nek az indítványozók által vitatott szabályai:
     1.  §  (1)  A  közigazgatási hatósági eljárás és  szolgáltatás
    általános  szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  100.  §-a
    helyébe a következő rendelkezés lép:
     
     „100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek
     a) ha az ügyben törvény vagy kormányrendelet azt kizárja,
     b)  az  ügyfelek  részéről,  a közöttük  létrejött  egyezséget
    jóváhagyó határozat ellen,
     c) a méltányossági kérelem tárgyában hozott határozat ellen.
     (2)  Az  (1)  bekezdés  a)  pontban meghatározott  esetben  az
    elsőfokú  közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálatának  van
    helye.”
        (2)   A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás
    általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §  (2)
    bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép, egyben  a  §  a
    következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
     „(2)   Ha   törvény   vagy   kormányrendelet   eltérően    nem
    rendelkezik,   az  államigazgatási  szerv  felett  felügyeletet
    gyakorló,  illetve  az  azt  irányító  miniszter  gyakorolja  a
    felügyeleti jogkört
     a)   a   területi   vagy  helyi  szervekkel   nem   rendelkező
    kormányhivatal vagy központi hivatal, és
     b)  a területi vagy helyi szervekkel rendelkező kormányhivatal
    vagy központi hivatal központi szerve
    hatáskörébe tartozó hatósági ügyek esetében.
     (3)  Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik,
    a  közigazgatási  hivatal hatáskörébe  tartozó  hatósági  ügyek
    esetében a felügyeleti jogkört az adott ügycsoport tekintetében
    feladatkörrel rendelkező miniszter gyakorolja.”
        (3)   A  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás
    általános  szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény az  alábbi
    új 174/A. §-sal egészül ki:
     
     „174/A.   §   Felhatalmazást  kap  a  Kormány,   hogy   –   az
    önkormányzati  hatósági  ügyek kivételével  –  a  közigazgatási
    hatósági eljárásokban
     a) közreműködő szakhatóságokat rendeletben jelölje ki,
     b)  az  első  fokú  határozat elleni fellebbezést  rendeletben
    zárja ki.”
        (6)  A  központi  államigazgatási  szervekről,  valamint  a
    Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
    LVII. törvény 2. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:
     „(3)  Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal  vagy  a
    közigazgatási  hivatal  irányításáról  rendelkezhet  úgy,  hogy
    ügyek   meghatározott   csoportjaival   összefüggésben   –    a
    hatékonysági  és  a pénzügyi ellenőrzés kivételével  –  az  (1)
    bekezdés  c), e) és g)-i) pontjaiban meghatározott hatásköröket
    valamely központi államigazgatási szerv vezetője gyakorolja.”
     
        5.  §  (1)  A települési önkormányzatok többcélú kistérségi
    társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény a következő 13/A. §-
    sal egészül ki:
     
     „13/A.  §  Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a  közigazgatási
    hivatalt vagy hivatalokat rendeletben jelölje ki.”
        7. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
     (…)
     d)  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 17.
    §  (2)  bekezdésében a „fővárosi, megyei közigazgatási  hivatal
    vezetőjének”  szövegrész helyébe a „Kormány  által  rendeletben
    kijelölt szervnek (közigazgatási hivatal)” szöveg, 33/A. §  (6)
    bekezdésében,  95.  §  a) pontjában és 97.  §  a)  pontjában  a
    „fővárosi,  megyei  közigazgatási hivatal vezetője”  szövegrész
    helyébe   a   „közigazgatási  hivatal”  szöveg,   42.   §   (3)
    bekezdésében   a   „fővárosi,  megyei   közigazgatási   hivatal
    vezetőjének,   aki”   szövegrész   helyébe   a   „közigazgatási
    hivatalnak, amely” szöveg, 52. § (2) bekezdésében  és  105.  §-
    ában  a  „megyei  közigazgatási  hivatal  vezetője”  szövegrész
    helyébe   a  „közigazgatási  hivatal”  szöveg,  63/C.   §   (1)
    bekezdésében   a  „fővárosi  közigazgatási  hivatal   vezetője”
    szövegrész  helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,  92/C.  §
    (6)  bekezdésében  a „fővárosi, a megyei közigazgatási  hivatal
    vezetője” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal”  szöveg,
    92/C.  §  (6)  bekezdésében a „fővárosi, a megyei közigazgatási
    hivatal   vezetőjét”   szövegrész  helyébe   a   „közigazgatási
    hivatalt”  szöveg,  98.  §-át  megelőző  „A  fővárosi,   megyei
    közigazgatási   hivatal”  alcím  helyébe  az  „A  közigazgatási
    hivatal”  alcím,  98.  § (1) bekezdésében a  „fővárosi,  megyei
    közigazgatási  hivatal  (továbbiakban: közigazgatási  hivatal)”
    szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 98. §  (2)
    bekezdésében a „közigazgatási hivatal vezetője a fővárosban  és
    a   megyében”  szövegrész  helyébe  a  „közigazgatási  hivatal”
    szöveg,  98.  § (3) bekezdésében, valamint 99.  §  (1)  és  (2)
    bekezdésében  a  „közigazgatási  hivatal  vezetője”  szövegrész
    helyébe  a  „közigazgatási hivatal” szöveg, 98. §  (4)  és  (5)
    bekezdésében  a „közigazgatási hivatal vezetőjének”  szövegrész
    helyébe   a   „közigazgatási  hivatal”  szöveg,   99.   §   (1)
    bekezdésében  a  „közigazgatási hivatal  vezetőjét”  szövegrész
    helyébe a „közigazgatási hivatalt” szöveg,
    (…)
     
     h)  a  magyar  állampolgárságról szóló 1993. évi  LV.  törvény
    4/A.  §  (1) bekezdésében a „lakóhelye szerint illetékes megyei
    (fővárosi)   közigazgatási  hivatalban  a   hivatal   vezetője”
    szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 24. §  (4)
    bekezdés  e)  pontjában a „közigazgatási  hivatal  vezetőjének”
    szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalnak” szöveg,
     i)  a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993.  évi
    LXXVII.  törvény  30/B.  § (4) bekezdésében  az  „az  illetékes
    közigazgatási  hivatal” szövegrész helyébe az „a  közigazgatási
    hivatal”  szöveg, 30/O. § (1) bekezdésében a „fővárosi,  megyei
    közigazgatási  hivatal”  szövegrész  helyébe  a  „közigazgatási
    hivatal”  szöveg,  60/H.  §  (1) bekezdésében  és  60/M.  §  b)
    pontjában  a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal  vezetője”
    szövegrész  helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,  60/H.  §
    (2)   bekezdésében  az  „az  önkormányzat  székhelye   szerinti
    közigazgatási  hivatal  vezetője”  szövegrész  helyébe  az   „a
    Kormány  által kijelölt közigazgatási hivatal” szöveg, 60/I.  §
    (1)  és  (4)  bekezdésében, valamint 60/J. § (1),  (2)  és  (4)
    bekezdésében  a  „közigazgatási  hivatal  vezetője”  szövegrész
    helyébe  a „közigazgatási hivatal” szöveg, 60/I. § (2)  és  (3)
    bekezdésében  a „közigazgatási hivatal vezetőjének”  szövegrész
    helyébe   a  „közigazgatási  hivatal”  szöveg,  60/J.   §   (1)
    bekezdésében  a  „közigazgatási hivatal  vezetőjét”  szövegrész
    helyébe   a   „közigazgatási  hivatalt”  szöveg,  62.   §   (1)
    bekezdésében   a  „megyei,  fővárosi  közigazgatási   hivatalok
    vezetőinek”   szövegrész  helyébe  a  „közigazgatási   hivatal”
    szöveg,
    (…) lép.

     7. § (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
     a)  a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII.
    törvény  39.  § (3) bekezdésében az „az illetékes közigazgatási
    hivatal  vezetőjét”  szövegrész  helyébe  az  „a  közigazgatási
    hivatalt” szöveg,
    (…)
     l)  a  honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004.  évi
    CV.  törvény 28. § (2) bekezdésében a „lakóhely szerinti megyei
    (fővárosi)  közigazgatási  hivatalhoz”  szövegrész  helyébe   a
    „közigazgatási  hivatalhoz” szöveg, 29. §  (1)  bekezdésében  a
    „lakóhely  szerinti  megyei (fővárosi)  közigazgatási  hivatal”
    szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg, 55. §  (4)
    bekezdés   a)  pontjában  a  „megyei  (fővárosi)  közigazgatási
    hivatal” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatal” szöveg,
    (…)
    lép.
     
     8. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
     a)  a  helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi  LXV.  törvény
    33/A.  § (1) bekezdés i) pontjában, 96. § c) pontjában, 103.  §
    (3)  bekezdésében a „fővárosi, megyei” szövegrész,  70.  §  (3)
    bekezdésében a „megyei” szövegrész,
    (…)
    hatályát veszti.

        176.  §  (2) E törvény 174. § (6) bekezdése 2006.  december
    31-én, 1-173. §-a 2007. január 31-én hatályát veszti.

    3)   A   jelenlevő   országgyűlési   képviselők   kétharmadának
    szavazatát    igénylő    minősített    többséggel    elfogadott
    törvényeknek  a  Kszt. által módosított,  és  az  indítványozók
    által támadott rendelkezései:

    3.1. Az Ötv.-nek a Kszt. által módosított szabályai:
    „17.  §  (2)  A  képviselő-testület ülésének a jegyzőkönyvét  a
    polgármester  és  a jegyző írja alá. A jegyzőkönyvet  az  ülést
    követő  tizenöt  napon  belül  a jegyző  köteles  megküldeni  a
    Kormány  által  rendeletben  kijelölt  szervnek  (közigazgatási
    hivatal).”

    „33/A. § (1) A polgármester nem lehet: (…)
    i) a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak  a
    területi,  helyi  államigazgatási szervnek a  köztisztviselője,
    amelynek  feladatkörébe  az adott önkormányzatot  érintő  ügyek
    tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,”

    „42.  §  (3)  A  megállapodást meg kell küldeni a közigazgatási
    hivatalnak,  amely  tizenöt  napon  belül  tehet  törvényességi
    észrevételt.”

    „52.  §  (2) Új község alakításának a kezdeményezése  esetén  a
    falugyűlés legalább háromtagú előkészítő bizottságot választ  a
    településrészen lakó települési képviselőkből,  ha  nincs  elég
    települési  képviselő, vagy azok a megbízatást  nem  vállalják,
    akkor   más   választópolgárokból.  Az   előkészítő   bizottság
    javaslatot  tesz  az  új község területére, szakértői  vélemény
    alapján  a  község elnevezésére, a vagyon, valamint  a  vagyoni
    jogok  és kötelezettségek megosztására, a költségek viselésére.
    A javaslat elkészítéséhez – az előkészítő bizottság felkérésére
    V  a  közigazgatási hivatal szakmai segítséget  ad,  más  szerv
    pedig szakmai segítséget adhat.”

    „63/C.    §    (1)    A    közgyűlés   a    főváros    egységes
    településpolitikájának biztosítása érdekében – a Kormány  és  a
    kerületi   képviselő-testületek  véleményének   kikérésével   –
    meghatározza  a főváros általános rendezési tervét,  a  főváros
    városfejlesztési és városrehabilitációs programját.  A  főváros
    általános   rendezési  tervében  kijelölhető  a  főváros   több
    kerületének   ellátását  biztosító  közszolgáltatás   területe,
    létesítmény   helyszíne,   nyomvonalai.   Az   ilyen   kijelölt
    területeken,  nyomvonalakon, illetve a közszolgáltatást  nyújtó
    létesítmények  tekintetében a jegyzői hatáskört a közigazgatási
    hivatal gyakorolja.”

    „70.   §  (3)  A  területfejlesztési  feladatok,  illetőleg   a
    kormányzati területi fejlesztési programok összehangolását –  a
    külön törvényben megállapított feladatkörben és szervezetben  –
    a területfejlesztési tanács végzi.”

    „95. § A Kormány:
    a)     a     helyi    önkormányzatokért    felelős    miniszter
    közreműködésével,  a közigazgatási hivatal útján  biztosítja  a
    helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését;”

    „96. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter: (…)
    c) közreműködik a helyi önkormányzatok feladatát és hatáskörét,
    a  polgármester,  a  főpolgármester,  a  közigazgatási  hivatal
    tevékenységét érintő jogszabályok, állami irányítás egyéb  jogi
    eszközei    és    egyedi    állami    döntések    tervezeteinek
    előkészítésében;”

    „97. § A miniszter:
    a)  rendeletben határozza meg a polgármester, a főpolgármester,
    a   megyei   közgyűlés  elnöke,  a  jegyző,   a   főjegyző,   a
    közigazgatási  hivatal  államigazgatási  feladatai  ellátásának
    szakmai szabályait, és ellenőrzi azok érvényesülését;”

    „A közigazgatási hivatal
    98.  §  (1) A közigazgatási hivatal államigazgatási feladatokat
    ellátó költségvetési szerv. A közigazgatási hivatal működésének
    költségeit  az  Országgyűlés  a  költségvetési  törvény   helyi
    önkormányzatokért felelős miniszter fejezetében, elkülönítetten
    biztosítja.

    (2) A közigazgatási hivatal
    a) ellátja a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, a
    mérlegeléssel  hozott  önkormányzati  döntésnek   kizárólag   a
    jogszerűségét vizsgálhatja;
    b)
    c)  ellátja a törvényben megállapított, továbbá a Kormány által
    hatáskörébe  utalt  államigazgatási feladatokat,  hatásköröket,
    hatósági jogköröket;
    d)
    e)  a  törvényességi  ellenőrzés során  szerzett  tapasztalatai
    alapján   az   önkormányzat  gazdálkodását   érintő   vizsgálat
    lefolytatását kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél;
    f)  összehívja  a képviselő-testület ülését, ha  a  12.  §  (1)
    bekezdése  szerint  tett  indítványnak a  polgármester  tizenöt
    napon belül nem tesz eleget;
    g)  a  feladat-  és hatáskörébe tartozó ügyben az  önkormányzat
    kérésére szakmai segítséget nyújt.

    (3)   A   közigazgatási   hivatal   törvényességi   ellenőrzési
    jogkörében vizsgálja, hogy a helyi önkormányzat
    a) szervezete, működése, döntéshozatali eljárása,
    b) döntései (rendelete, határozata),
    c)      bizottsága,      részönkormányzata,      polgármestere,
    főpolgármestere,  megyei  közgyűlés  elnöke,  társulása   által
    hozott önkormányzati határozat megfelel-e a jogszabályoknak.

    (4)   Nem  terjed  ki  a  közigazgatási  hivatal  törvényességi
    ellenőrzési  jogköre – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel  –
    azokra  a  helyi  önkormányzat, illetve  szervei  által  hozott
    határozatokra, amelyek alapján
    a)   munkaügyi  vitának,  illetve  közszolgálati  jogviszonyból
    származó vitának,
    b)    külön    jogszabályban   meghatározott   bírósági    vagy
    közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

    (5)  A  közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogköre
    kiterjed  a (4) bekezdésben felsorolt határozatokra  is  a  (3)
    bekezdés  a)  pontjában  meghatározott körben,  továbbá  a  (4)
    bekezdés  a)  pontja  esetében, ha a határozat  a  munkavállaló
    javára történő jogszabálysértést tartalmaz.
    99.  §  (1)  A közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés
    körében  –  határidő  tűzésével  –  felhívja  az  érintettet  a
    törvénysértés   megszüntetésére.  Az  érintett  a   felhívásban
    foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn  belül
    az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről  a
    közigazgatási hivatalt tájékoztatni.

    (2)  Ha  a  megadott határidőn belül intézkedés nem történt,  a
    közigazgatási hivatal kezdeményezheti:
    a) az Alkotmánybíróságnál a törvénysértő önkormányzati rendelet
    felülvizsgálatát és megsemmisítését;
    b) a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát;
    c)    a   képviselő-testület   összehívását   a   törvénysértés
    megszüntetésére,    a    képviselő-testület    tisztségviselője
    felelősségének megállapítását.

    (3)   A   jogszabálysértés  megszüntetésére  a  pert  a   helyi
    önkormányzat, illetve a polgármester ellen a megadott  határidő
    lejártától  számított harminc napon belül lehet megindítani.  A
    kereset  benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya
    nincs,  de  a  végrehajtás felfüggesztését a  bíróságtól  lehet
    kérni.  Ha  a  jogszabálysértő döntés végrehajtása  a  közérdek
    súlyos   sérelmével  vagy  elháríthatatlan  kárral   járna,   a
    végrehajtás    felfüggesztését   –   az    érintett    egyidejű
    értesítésével – kérni kell a bíróságtól.”

    „103. § (3) A közigazgatási hivatal a köztársasági megbízott és
    hivatala jogutódja.”

    „105. § A körjegyzőséghez tartozó községeket – ha az érdekeltek
    nem tudnak megállapodni – a közigazgatási hivatal jelöli ki.  A
    lakosság érdekeit sértő kijelölés ellen a képviselő-testület  a
    helyi önkormányzatokért felelős miniszterhez fordulhat.”

    3.2. Az Ápt.-nek a Kszt. által módosított szabályai:
    „4/A.  §  (1)  A  4. § (1) bekezdés e) pontjában  meghatározott
    vizsgát  a  kérelmező  a közigazgatási hivatal  által  kijelölt
    vizsgabizottság előtt teszi le.”

    „24. § (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa:
    (…)
    e)   a   4.   §   (1)  bekezdés  e)  pontjában  előírt   vizsga
    követelményeit, valamint a közigazgatási hivatalnak a vizsgával
    kapcsolatos feladatait és az eljárás rendjét, a vizsga letétele
    alóli  felmentésre való jogosultság igazolásának szabályait,  a
    vizsga   letételét  igazoló  okmány  tartalmát  és   biztonsági
    követelményét.”

    3.3. A Nektv.-nek a Kszt. által módosított rendelkezései:
    „30/B.   §   (4)   A   (3)   bekezdés   szerinti   megállapodás
    végrehajtásával  kapcsolatban a megállapodás résztvevői  között
    felmerült   vitáról   a   közigazgatási   hivatal    a    felek
    kezdeményezésétől  számított  15 munkanapon  belül  egyeztetést
    tart.  Ha az egyeztetés során 30 munkanapon belül nem jön létre
    megegyezés, a közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzési
    jogkörében jár el.”

    „30/O.  §  (1)  Nem lehet a települési kisebbségi  önkormányzat
    elnöke:  a  köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság  tagja,  az
    országgyűlési  biztos, az Állami Számvevőszék elnöke,  alelnöke
    és   számvevője,   a   Kormány   tagja,   az   államtitkár,   a
    szakállamtitkár,     a    központi    államigazgatási     szerv
    köztisztviselője,   a   közigazgatási   hivatal   vezetője   és
    köztisztviselője, a területi, helyi államigazgatási szervnek az
    a  köztisztviselője, akinek feladatkörébe az  adott  települési
    kisebbségi   önkormányzatot   érintő   ügyek   tartoznak,    és
    illetékessége a települési (területi) kisebbségi önkormányzatra
    kiterjed,  a területileg illetékes helyi önkormányzat  jegyzője
    (főjegyzője,   körjegyzője),   a   polgármesteri    hivatalának
    köztisztviselője,   a   bíró,   ügyész,   közjegyző,   bírósági
    végrehajtó,  a  fegyveres erők, rendvédelmi  szervek  hivatásos
    állományú  tagja,  a  területileg illetékes  területfejlesztési
    tanács   munkaszervezetének  tagja,  az,   aki   ugyanannál   a
    települési  kisebbségi önkormányzatnál a települési  kisebbségi
    önkormányzat  által  létesített  vagy  fenntartott   intézmény,
    gazdasági  társaság  vezetője, vezető tisztségviselője,  aki  a
    vezetői   megbízást  a  települési  kisebbségi  önkormányzattól
    kapta.”

    „60/H.  §  (1)  A  közigazgatási hivatal ellátja  a  kisebbségi
    önkormányzatok   törvényességi  ellenőrzését.   A   mérlegelési
    jogkörben   hozott   önkormányzati   döntésnek   kizárólag    a
    jogszerűségét vizsgálhatja.
    (2)    Az   országos   önkormányzat   (1)   bekezdés   szerinti
    törvényességi    ellenőrzését   a   Kormány   által    kijelölt
    közigazgatási hivatal látja el.”

    „60/I.   §   (1)   A  közigazgatási  hivatal  a   törvényességi
    ellenőrzési  jogkörében eljárva vizsgálja,  hogy  megfelel-e  a
    jogszabályoknak a kisebbségi önkormányzat
    a) szervezete, működése, döntéshozatali eljárása,
    b)  bármely  határozata,  ideértve  a  kisebbségi  önkormányzat
    testületének, elnökének, bizottságának, illetőleg  társulásának
    határozatait is.
    (2)   Nem  terjed  ki  a  közigazgatási  hivatal  törvényességi
    ellenőrzési  jogköre – a (3) bekezdésben foglalt  kivétellel  –
    azokra  a kisebbségi önkormányzati döntésekre, amelyek  alapján
    helye van
    a)  munkaügyi  vitának  (köztisztviselői  vagy  közalkalmazotti
    jogviszonyból származó vitának),
    b)    külön    jogszabályban   meghatározott   bírósági    vagy
    államigazgatási eljárásnak.
    (3) A közigazgatási hivatal törvényességi ellenőrzési jogköre a
    (2) bekezdésben felsorolt ügyekre is kiterjed a (1) bekezdés a)
    pontja  szerinti  körben,  továbbá a  (2)  bekezdés  a)  pontja
    szerinti ügyekben, ha a határozat a munkavállaló javára történő
    jogszabálysértést tartalmaz.
    (4)  A  közigazgatási  hivatal a  feladat-  és  hatáskörében  a
    kisebbségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt.”

    „60/J. § (1) A közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzés
    körében  –  határidő kitűzésével – felhívja az  érintetteket  a
    törvénysértés   megszüntetésére.  Az  érintett  a   felhívásban
    foglaltakat köteles megvizsgálni és a megadott határidőn  belül
    az annak alapján tett intézkedésről vagy egyet nem értéséről  a
    közigazgatási hivatalt tájékoztatni.
    (2)  Ha a megadott határidőn belül nem történt intézkedés, vagy
    az  érintett  a  felhívásban foglaltakkal nem értett  egyet,  a
    közigazgatási hivatal kezdeményezheti:
    a) a jogszabálysértő határozat bírósági felülvizsgálatát,
    b)  a  kisebbségi  önkormányzat  testületének  összehívását   a
    törvénysértés megszüntetésére,
    c)    a   testület   elnöke,   elnökhelyettese   felelősségének
    megállapítását.
    (…)
    (4)  A  közigazgatási hivatal a törvényességi ellenőrzése során
    törvényességi  ellenőrzési tapasztalatai alapján  a  kisebbségi
    önkormányzat   gazdálkodását  érintő  vizsgálat   lefolytatását
    kezdeményezheti az Állami Számvevőszéknél.”

    „60/M. § A Kormány: (…)
    b)     a     helyi    önkormányzatokért    felelős    miniszter
    közreműködésével,  a közigazgatási hivatal útján  biztosítja  a
    kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését,”

    „62. § (1) A Kormány – az e feladattal érintett miniszterek  és
    országos hatáskörű szervek bevonásával, a közigazgatási hivatal
    közreműködésével   –   a  nemzeti  és  etnikai   kisebbségekkel
    kapcsolatos     állami    feladatok    ellátásáért     felelős,
    kormányrendeletben kijelölt államigazgatási szerv útján  segíti
    a  kisebbségek  jogainak és sajátos érdekeinek  érvényesülését,
    szervezi ezek feltételeinek biztosítását.”

    3.4. A Hőr.tv.-nek a Kszt. által módosított előírása:
    „39.   §  (3)  A  Határőrség  területi  szervének  vezetője   a
    közigazgatási  hivatalt, a megyei (fővárosi) közgyűlés  elnökét
    (főpolgármesterét),  a megyei (fővárosi)  rendőrfőkapitányt,  a
    megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokot; helyi szervének
    vezetője a települési önkormányzat polgármesterét, illetőleg az
    e)     pontban    foglaltakról    a    területileg    illetékes
    környezetvédelmi    és    természetvédelmi     hatóságot     is
    haladéktalanul tájékoztatja.”

    3.5. A Htv.-nek a Kszt. által módosított szabályai:
    „28. § (2) A kérelmet a hadkiegészítő parancsnokság vezetőjéhez
    vagy a közigazgatási hivatalhoz kell benyújtani. A kérelemhez a
    jogszabályban      meghatározott      adatokat       tartalmazó
    formanyomtatványt  csatolni kell. Az  a  hadköteles,  akinek  a
    polgári     szolgálat    teljesítésére    irányuló     kérelmét
    elutasították, újabb kérelmet nem nyújthat be.”

    „29. § (1) A polgári szolgálat teljesítésére vonatkozó engedély
    iránti   kérelmet  a  közigazgatási  hivatal  bírálja   el.   A
    hadkiegészítő  parancsnokság  az  eljárásban  ügyfélként  vehet
    részt.”

    „55. § (4) A megyei védelmi bizottság elnöke a megyei közgyűlés
    elnöke,  a  fővárosi védelmi bizottság elnöke a főpolgármester.
    Tagjai:
    a) a közigazgatási hivatal vezetője, (…)”

                                 III.

    Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy az indítványok
    alapján  mely  törvényi  szabályok  alkotmányosságának   érdemi
    felülvizsgálatát kell elvégeznie.

    Ez a vizsgálat amiatt vált szükségessé, mert a Kszt. 176. § (2)
    bekezdése  úgy  rendelkezik, hogy a  Kszt.  1-173.  §-ai  2007.
    január  31-én  hatályukat vesztik. A Kszt.-nek az indítványozók
    által  támadott szabályai tehát az alkotmánybírósági  határozat
    meghozatalakor már nem hatályos rendelkezések.

    Az  Alkotmánybíróság  –  főszabályként  –  hatályos  jogszabály
    alkotmányellenességét vizsgálja. Hatályát vesztett  jogszabályi
    rendelkezés  csak  akkor  képezheti  alkotmánybírósági  eljárás
    tárgyát,  ha az eljárás az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi
    XXXII.  törvény  38.  §-ában szabályozott bírói  kezdeményezés,
    illetőleg a 48. § szerinti alkotmányjogi panasz alapján folyik.
    Tekintettel arra, hogy az indítványok nem tartoznak e körbe, az
    Alkotmánybíróság  a  Kszt. egésze, illetőleg  Kszt.  7.  §  (1)
    bekezdése  d),  h),  i) pontja, 7. § (2)  bekezdése  a)  és  l)
    pontja,   valamint   8.  §  a)  pontja  alkotmányellenességének
    megállapítása    iránt   folytatott   az    eljárást    –    az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü határozat (ABH 2003,  2065.)  (a
    továbbiakban: Ügyrend) 31. § a) pontja alapján megszüntette.

    Az egyik indítványozó támadja a Kszt. 176. § (2) bekezdését is,
    arra  hivatkozással, hogy a Kszt. rövid idővel történő hatályon
    kívül   helyezése   valójában   az  alkotmányossági   vizsgálat
    megakadályozását célozta.

    A   Kszt.   indokolása  szerint  a  hatályvesztés  időpontjának
    meghatározására   „a   jogrendszer   felesleges    terhelésének
    elkerülése     érdekében”    került    sor.    A    jogrendszer
    tehermentesítése   a   már  végrehajtott  módosító,   illetőleg
    hatályon  kívül  helyező  rendelkezésektől  volt  –  a  törvény
    indokolása  szerint  –  az  egyik  célja  a  később  elfogadott
    deregulációs  törvénynek, az egyes jogszabályok és  jogszabályi
    rendelkezések  hatályon  kívül  helyezéséről  szóló  2007.  évi
    LXXXII.  törvénynek  is.  A  Kszt. 1-173.  §-ai  kizárólag  más
    törvényeket  módosító  rendelkezéseket  tartalmaztak.  Ezek   a
    módosító  rendelkezések a Kszt. hatályba lépésének időpontjában
    2007.   január   1-jén   beépültek   a   módosított   törvények
    rendelkezései   közé,  a  Kszt.  a  276.  §  (2)   bekezdésében
    meghatározott   időpontra  a  záró  rendelkezések   kivételével
    „kiürült”.  (Vö.:  4/2006. (II. 15.) AB  határozat  ABH,  2006,
    101.)

    Önmagában  az, hogy egy más törvényeket módosító  törvény  maga
    rendelkezik   a   hatályvesztésének  időpontjáról,   –   miután
    betöltötte  rendeltetését – nem tekinthető alkotmányellenesnek.
    Az 1437/B/1995. AB határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott
    arra,     hogy    „egy    hatályon    kívül    helyező    norma
    alkotmányellenességének a megállapítása önmagában nem  vezet  a
    hatályon  kívül  helyezéssel érintett rendelkezések  hatályának
    automatikus  ’feléledéséhez’,  az  Alkotmánybíróságnak  viszont
    valamely  jogszabály  ’újbóli hatályba  helyezésére’  hatásköre
    nincs,  mert  ez  a jogalkotó kompetenciájába  tartozik.”  (ABH
    1998, 616, 618-619.)

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Kszt. 176.  §  (2)
    bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    Tekintettel   arra,  hogy  az  indítványozók  a   Kszt.   által
    módosított szabályokkal összefüggésben is alkotmányellenességet
    állítanak,  az  Alkotmánybíróságnak a Kszt. vitatott  szabályai
    által  módosított rendelkezések alkotmányosságának  vizsgálatát
    kellett elvégeznie.

    Ezek a következők:
        -  az  Ötv.  17. § (2) bekezdése, 33/A. § (1)  bekezdés  i)
    pontja, 42. § (3) bekezdése, 52. § (2) bekezdése, 63/C.  §  (1)
    bekezdése,  70.  §  (3) bekezdése, 96. § c) pontja,  95.  §  a)
    pontja  és  97.  § a) pontja, 92/C. § (6) bekezdése,  98.  §-át
    megelőző A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal alcím, 98.  §
    (1)  bekezdése,  98.  §  (2) bekezdése, 98.  §  (3)  bekezdése,
    valamint  99.  §  (1)  és  (2) bekezdése,  98.  §  (4)  és  (5)
    bekezdése, 99. § (1) bekezdése, 103. § (3) bekezdése és 105. §-
    a,
         -  az  Ápt.  4/A. § (1) bekezdése, 24. § (4)  bekezdés  e)
    pontja,
        –  a  Nek.tv. 30/B. § (4) bekezdése, 30/O. § (1) bekezdése,
    60/H.  §  (1)  bekezdése  és 60/M. § b)  pontja,  60/H.  §  (2)
    bekezdése, 60/I. § (1) és (4) bekezdése, valamint 60/J. §  (1),
    (2) és (4) bekezdése, 60/I. § (2) és (3) bekezdése, 60/J. § (1)
    bekezdése, 62. § (1) bekezdése,
        – a Hőr.tv. 39. § (3) bekezdése,
        –  a  Htv. 28. § (2) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 55.  §
    (4) bekezdés a) pontja,
        – a Kttv. 13/A. §-a,
         –  a  Ket.  19. §-a, 100. § (1) bekezdése, 116. §  (2)-(3)
    bekezdése, 174/A. §-a,
         –  a  Kászt.  2.  §  (3) bekezdése,  valamint  a  harmadik
    indítványozó által támadott 16 kormányrendelet.

    Az  indítványozók támadták még az Ötv. 33/A. §  (6)  bekezdését
    is. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy  az
    indítványok benyújtását követően az Ötv. 33/A. § (6)  bekezdése
    helyett  új szabályozást alkotott a polgármesterek és  a  helyi
    önkormányzati         képviselők        összeférhetetlenségének
    megállapítására       irányuló      eljárással       összefüggő
    törvénymódosításokról a 2007. évi LIX. törvény.  Ezeket  az  új
    szabályokat   az   Alkotmány   által   előírt   törvényalkotási
    eljárásban,  minősített többséggel fogadta el az  Országgyűlés,
    tehát  e  tekintetben  okafogyottá vált az  indítvány,  így  az
    Alkotmánybíróság    az    Ötv.   33/A.    §    (6)    bekezdése
    alkotmányosságának  vizsgálatára irányuló eljárást  az  Ügyrend
    31. § e) pontja alapján megszüntette.

                                  IV.
                                   
        1.   Mindegyik   indítványozó  hivatkozik  arra,   hogy   a
    jogalkotó  megsértette az Alkotmány 44/C. §-át,  akkor,  amikor
    egyszerű többséggel elfogadott törvényben módosította  az  Ötv.
    szabályait,  az egyik indítványozó szerint sérelmet  szenvedett
    az  Alkotmány 40/A. § (4) bekezdése, 68. § (5) bekezdése és 69.
    §   (4)   bekezdése  is,  azáltal,  hogy  egyszerű   többséggel
    módosította a törvényhozó az Ápt.-nek, a Hőr.-nek,  a  Htv.-nek
    és  a  Nektv.-nek a fővárosi, megyei közigazgatási  hivatalokra
    vonatkozó rendelkezéseit.

    Az   Alkotmánybíróság  1/1999.  (II.  24.)   AB   határozatának
    rendelkező részében alkotmányos követelményként fogalmazta meg:
    „1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: valamely, az  Alkotmány
    által  meghatározott törvény elfogadásához megkívánt minősített
    többség   nem  egyszerűen  a  törvényalkotási  eljárás   formai
    előírása,  hanem olyan alkotmányos garancia, amelynek  lényeges
    tartalma  az  országgyűlési  képviselők  közötti  széles   körű
    egyetértés. A minősített többség követelménye nemcsak az  adott
    alkotmányi   rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként   kiadott
    törvény  megalkotására vonatkozik, hanem e törvény módosítására
    (rendelkezéseinek    megváltoztatására,   kiegészítésére)    és
    hatályon   kívül  helyezésére  is.  Az  Alkotmány  rendelkezése
    alapján  minősített  többséggel  elfogadott  törvényt  egyszerű
    többséggel  elfogadott  törvénnyel nem lehet  módosítani,  vagy
    hatályon kívül helyezni.” (ABH 1999, 25.)

    Ez  az alkotmányos követelmény ebben az ügyben teljes mértékben
    nem alkalmazható, mert a közigazgatás reformjának megkönnyítése
    érdekében   az  Alkotmány  34.  §-át  egy  új  (2)  bekezdéssel
    egészítette  ki a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló  1949.
    évi XX. törvény módosításáról szóló 2006. évi LIV. törvény 1. §-
    a.  Az  Alkotmány  34.  §-ának új  (2)  bekezdése  a  következő
    rendelkezést tartalmazza:
    „(2)  Törvény minisztérium, miniszter vagy közigazgatási  szerv
    megjelölésére vonatkozó rendelkezését a jelenlévő országgyűlési
    képviselők  több  mint felének szavazatával elfogadott  törvény
    módosíthatja.”
    Az  Alkotmánynak ez az új szabálya lehetőséget ad a kétharmados
    törvények egyszerű szótöbbséggel történő módosítására akkor, ha
    a  törvényhozó  csak  a  rendelkezésben szereplő  közigazgatási
    szerv  megjelölését  kívánja módosítani. Az Alkotmánybíróságnak
    ezen  ügy  kapcsán  az  Alkotmánynak ezt a  rendelkezését  kell
    értelmeznie,  és abban a kérdésben kell állást foglalnia,  hogy
    az   Ötv.,   az   Áptv.,   Nek.tv.,  Hőr.tv.,   Htv.   vitatott
    rendelkezéseiben a „fővárosi, megyei közigazgatási hivatal”,  a
    „fővárosi,  megyei közigazgatási hivatal vezetője” szövegrészek
    „közigazgatási  hivatal”, illetőleg a „Kormány  által  kijelölt
    közigazgatási   hivatal”  szövegre  való  módosítása   csak   a
    közigazgatási  hivatal megjelölésének módosítását jelentette-e,
    vagy  ezekkel  a  módosításokkal a  törvényhozó  meghaladta  az
    Alkotmány   34.   §  (2)  bekezdésében  kapott   felhatalmazása
    kereteit.

    Az  Alkotmánybíróság gyakorlata következetes  volt  az  1/1999.
    (II.    24.)   AB   határozatban   megfogalmazott   alkotmányos
    követelménynek az érvényesítésében minden olyan esetben, amikor
    2/3-os  törvény  szabályát  direkt módon  módosította  egyszerű
    többséggel  elfogadott  törvényben a  törvényhozó.  A  31/2001.
    (VII.  11.)  AB  határozatban  (ABH  2001,  252,  263-264.)  az
    Alkotmánybíróság   rámutatott   arra,   hogy   mindazokban   az
    esetekben,  amikor formálisan (szövegszerűen) nem egyértelmű  a
    módosítás  (kiegészítés, hatályon kívül helyezés)  „[…]  minden
    esetben vizsgálandó az is, hogy mi a kétharmados törvény  által
    meghatározott szabályozási koncepció lényegi eleme, azaz érinti-
    e   a   lényeges   normatartalmat  az  egyszerű   szótöbbséggel
    megalkotott törvény.”

    „A  minősített  többség  (…) széles  körű  egyetértést  igénylő
    funkciójából     adódóan     a    kétharmados     szavazatarány
    szükségességének  a  vizsgálata  során  elkerülhetetlen   annak
    elemzése,  hogy  a  széles  körű  konszenzus  igénye  az  adott
    tárgykörben  mire vonatkozott. Ez adott esetben megköveteli  az
    alkotmányozó  hatalom  szándékának,  a  kialakult   szabályozás
    történetiségének   az  elemzését  is.   Ezt   a   módszert   az
    Alkotmánybíróság  – döntése meghozatalánál  –  már  alkalmazta.
    [Lásd  pl.  4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997,  41,  45.;
    66/1997.  (XII.  29.)  AB határozat, ABH 1997,  397,  402-403.;
    4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57-59.]”

    Mivel  ebben  az  ügyben  is  az  az  alkotmányossági  probléma
    lényege,   hogy   az   Alkotmány  rendelkezései   alapján   nem
    állapítható  meg  egyértelműen,  hogy  a  közigazgatási   szerv
    megnevezésének  megváltoztatása, mely esetekben igényel  2/3-os
    minősített   többséget,  az  Alkotmánybíróságnak  –   kialakult
    gyakorlatára  figyelemmel  –  azt  kell  vizsgálnia,   hogy   a
    közigazgatási   szerv  2/3-os  törvényben  való  megnevezésének
    módosítása   érinti-e   a  kétharmados   törvény   szabályozási
    koncepciójának lényegi elemét.

        2.  A  törvényekben az államigazgatási szervekre  vonatkozó
    szabályozás – a 2/3-os többség szükségességének alkotmányossági
    megítélése szempontjából – kétféle módon jelenik meg:
         a)  Az  egyik  eset  az,  amikor az Alkotmánynak  valamely
    alkotmányos szerv szabályozására vonatkozó rendelkezése alapján
    (pl.:  rendőrség),  vagy valamely 2/3-os  szabályozást  igénylő
    alapvető  jog gyakorlásának garanciájaként a 2/3-os  többséggel
    elfogadott törvény intézményesíti (létesíti) az államigazgatási
    szervet,  2/3-os  törvény  határozza meg  az  államszervezetben
    elfoglalt   helyét,   rendeltetését,   jogállásának    alapvető
    jellemzőit. Ha az államigazgatási szervet a törvényhozó  2/3-os
    törvényben  hozta létre, intézményesítette (pl.:  ORTT),  az  a
    szabályozás, amely megváltoztatja az ilyen szerv jogállását,  a
    2/3-os törvényben szabályozott szervezeti kereteit, – mivel  az
    az  Alkotmány  valamely 2/3-os többséget előíró rendelkezésének
    érvényesítését  szolgálja – a minősített többséggel  elfogadott
    törvényi    szabályozás   lényegi   elemének   megváltoztatását
    eredményezi.  Ezért a 2/3-os törvények államigazgatási  szervek
    létrehozására vonatkozó szabályainak módosítása nem tartozik az
    Alkotmány  34. § (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás  keretei
    közé,  a  módosításhoz  2/3-os  szavazati  aránnyal  elfogadott
    törvény szükséges.

         b) Az államigazgatási szerv megnevezését tartalmazó 2/3-os
    törvényi  szabályozás  másik esete az,  amikor  a  szabályozott
    tárgykörben a minősített többséggel elfogadott törvény valamely
    államigazgatási  feladat-  vagy hatáskört  szabályoz,  amelynek
    ellátását valamely meglévő, más jogszabály (egyszerű többséggel
    elfogadott     törvény,     vagy     kormányrendelet)     által
    intézményesített (létesített) államigazgatási szerv feladat- és
    hatáskörébe utalja.
    A  szabályozásnak  ezen  eseteiben az érintett  államigazgatási
    szerv jogállása nem a minősített többséggel elfogadott feladat-
    és hatáskört szabályozó törvényi rendelkezésen alapul. Az ilyen
    törvényi  rendelkezés kiválasztja, megjelöli az államigazgatási
    rendszeren belül azt a szervet, szervtípust, amely a törvényben
    szabályozott feladat- és hatáskör gyakorlására jogosult. Ha  az
    ilyen   rendelkezésekben   megjelölt  államigazgatási   szervet
    intézményesítő jogszabály az államigazgatási szerv átszervezése
    következtében módosul, a 2/3-os törvényben szabályozott feladat-
    és  hatáskörök  gyakorlására is más szervezeti  keretek  között
    kerül   sor,  ami  értelemszerűen  maga  után  vonja  a  2/3-os
    törvényben   is   az   államigazgatási   szerv   megjelölésének
    módosítását.   Ebben   az  esetben  a  feladat-   és   hatáskör
    gyakorlására jogosult szerv megjelölésének módosítása  –  ha  a
    törvényben szabályozott feladat- és hatáskör nem változik – nem
    érinti   a   2/3-os   törvény  szabályozási  koncepcióját.   (A
    belügyminisztérium   megszüntetésével,   az   önkormányzatokkal
    kapcsolatos, korábban a belügyminisztérium hatáskörébe  tartozó
    feladatokat   a  hatályos  jog  szerint  az  önkormányzati   és
    területfejlesztési   minisztérium   gyakorolja.   Az   Ötv.-ben
    korábban  a  belügyminiszter számára megállapított feladat-  és
    hatáskörök  változatlanok maradtak, változatlanul  minisztérium
    jogosult azok gyakorlására. Az Ötv. szabályozási koncepciója, a
    szabályozás lényege nem változott azzal, hogy a Kszt.  az  Ötv.
    rendelkezéseiben a „belügyminisztérium” megjelölés  helyett  „a
    helyi  önkormányzatokért felelős miniszter” megjelölést iktatta
    be.)   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   az   ilyen
    törvénymódosításhoz  az Alkotmány 34. § (2)  bekezdése  alapján
    nincs  szükség  minősített  többségre,  akkor  sem,  ha  2/3-os
    törvény szabályának módosítására kerül sor.
       
        3.    A   közigazgatási   hivatal   Kormány   alá   rendelt
    allamigazgatási szerv, amelyre nézve az Alkotmány nem tartalmaz
    rendelkezést.   Nincs  olyan  alkotmányi   szabály,   amely   a
    közigazgatási   hivatal  jogállására  vonatkozó  szabályozáshoz
    minősített többséget kívánna meg. 2/3-os törvényi szabályozás a
    közigazgatási   hivatal   olyan   feladat-   és   hatásköreinek
    szabályozásához  szükséges, amelyek gyakorlása 2/3-os  törvényi
    szabályozást   igénylő  emberi  jogokat,   vagy   önkormányzati
    alapjogokat érint.
    Az  Ötv. vitatott szabályainak többsége, az Ápt., a Nek.tv.,  a
    Hőr.tv.,  és  a  Htv.  valamennyi vitatott  rendelkezése  az  e
    törvényekben   meghatározott   valamely   feladat-,   hatáskör,
    illetőleg  eljárási  cselekmény  címzettjeként  jelölte  meg  a
    megyei,     fővárosi    közigazgatási    hivatalt,    illetőleg
    összeférhetetlenségi  okként  határozta  meg  a   közigazgatási
    hivatal  vezetői tisztség betöltését. Ezekben a szabályokban  a
    fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatalra  utalás   –   mivel
    közigazgatási hivatalok e törvények megalkotásakor fővárosi  és
    megyei  szinten  működtek – annak megjelölésére szolgált,  hogy
    milyen  típusú államigazgatási szerv a feladat-,  hatáskör,  az
    eljárási cselekmény vagy összeférhetetlenségi ok címzettje. Nem
    ezeken  a  rendelkezéseken  alapult a  közigazgatási  hivatalok
    jogállása,  nevezetesen  az,  hogy  a  közigazgatási  hivatalok
    fővárosi,  megyei  szinten szervezett államigazgatási  szervek.
    Ezen szabályok tekintetében a szabályozás lényege nem változott
    azzal, hogy a közigazgatási hivatal megjelölése elől elmaradt a
    „megyei”  és  a  „fővárosi” jelző, s –  mivel  a  közigazgatási
    hivatal  alapfeladatai tekintetében egyszemélyi felelős vezetés
    alatt  áll  –  azzal  sem,  hogy  a  vitatott  rendelkezések  a
    közigazgatási   hivatal  vezetője  helyett,   a   közigazgatási
    hivatalt  jelölik meg a feladat- és hatáskör címzettjeként.  Az
    ezekben  a rendelkezésekben szabályozott feladatok, hatáskörök,
    eljárási  cselekmények címzettje a közigazgatási hivatal  volt,
    és   az  is  maradt.  Így  e  rendelkezések  tekintetében   nem
    állapítható meg, hogy a törvényhozó túllépte volna az Alkotmány
    34. § (2) bekezdésében szabályozott felhatalmazása kereteit.

    Ezért az Alkotmánybíróság az Ötv. 17. § (2) bekezdése, 33/A.  §
    (1)  bekezdés  i)  pontja,  42. §  (3)  bekezdése,  52.  §  (2)
    bekezdése,  63/C. § (1) bekezdése, 96. § c) pontja,  95.  §  a)
    pontja  és  97.  § a) pontja, 92/C. § (6) bekezdése,  98.  §-át
    megelőző A fővárosi, megyei közigazgatási hivatal alcím, 98.  §
    (2)  bekezdése, 98. § (3) bekezdése, valamint 99. § (1) és  (2)
    bekezdése,  98.  § (4) és (5) bekezdése, 99. §  (1)  bekezdése,
    103. § (3) bekezdése és 105. §-a; az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése,
    24.  § (4) bekezdés e) pontja; a Nek.tv. 30/B. § (4) bekezdése,
    30/O.  §  (1) bekezdése, 60/H. § (1) bekezdése és  60/M.  §  b)
    pontja,  60/H.  § (2) bekezdése, 60/I. § (1) és (4)  bekezdése,
    valamint 60/J. § (1), (2) és (4) bekezdése, 60/I. § (2) és  (3)
    bekezdése,  60/J.  §  (1) bekezdése, 62.  §  (1)  bekezdése,  a
    Hőr.tv. 39. § (3) bekezdése, a Htv. 28. § (2) bekezdése, 29.  §
    (1)    bekezdése,    55.    §   (4)    bekezdés    a)    pontja
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványokat elutasította.
       
        4.   Az   Ötv.   98.   §  (1)  bekezdésének   módosításával
    kapcsolatosan  azonban  vizsgálni  kell,  hogy   a   minősített
    többséget  igénylő  konszenzus  igénye  kiterjedt-e   a   helyi
    önkormányzatok feletti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
    jogállására,  megváltozott-e az Ötv.  szabályozási  koncepciója
    azáltal,  hogy  az  Ötv. e rendelkezésének egyszerű  többséggel
    történő    módosítása   következtében   lehetőség    nyílt    a
    közigazgatási  hivatal  államszervezetben  elfoglalt   helyének
    megváltoztatására.

    E  vizsgálat  megköveteli  a  kialakult  szabályozás  történeti
    elemzését.

    Az  Ötv.  103.  §  (3) bekezdése alapján közigazgatási  hivatal
    jogelődjének  minősülő  köztársasági megbízott  intézményét  az
    Ötv.  hozta  létre,  és az Ötv. 98.-100.  §-ai  szabályozták  a
    jogállásának  alapvető  kérdéseit.  A  köztársasági   megbízott
    regionális  szinten  működő sajátos jogállású  intézmény  volt,
    amelynek   alapvető  feladata  az  önkormányzatok   működésének
    törvényességi ellenőrzése, a helyi önkormányzatok szervei által
    államigazgatási hatósági ügyekben első fokon hozott határozatok
    ellen benyújtott jogorvoslatok elbírálása, a működési területén
    tevékenykedő     államigazgatási    szervek     tevékenységének
    összehangolása,  és  a  Kormány  által  a  feladatkörébe  utalt
    államigazgatási feladatok ellátása volt. Az Ötv. határozta  meg
    a  köztársasági megbízott megbízatásának módját és  időtartamát
    is.   A   köztársasági  megbízott  jogállására  és   hivatalára
    vonatkozó  további rendelkezéseket törvény, az  1990.  évi  XC.
    törvény tartalmazott, működési területét, a régiókat a 66/1990.
    (VIII.  14.)  OGY  határozat határozta  meg,  feladatellátásnak
    részletes  szabályait  a  77/1992.  (IV.  30.)  Korm.  rendelet
    állapította meg.

    Az  Ötv.  1994.  évi módosítása során a köztársasági  megbízott
    intézményét   megszüntették,  és  helyette   hozták   létre   a
    közigazgatási  hivatalokat. Az Ötv. módosításáról  szóló  1994.
    évi LXIII. törvény az átszervezést a következőkkel indokolta:

    „A  Javaslat  az  1990-ben létrehozott köztársasági  megbízotti
    jogintézményt megszünteti. A zárórendelkezések között kimondja,
    hogy  a  fővárosi, megyei közigazgatási hivatal a  köztársasági
    megbízott   és  hivatala  jogutódja.  A  megszűnő  köztársasági
    megbízotti   jogintézmény  helyett  –  feladatainak   részleges
    átalakításával  –  a fővárosban és a megyékben  államigazgatási
    feladatot   ellátó  költségvetési  szervként   a   továbbiakban
    közigazgatási hivatal működik.

    A  regionális  köztársasági megbízott intézménye nem  vált  be.
    Hivatalai  viszont eredményes munkát végeztek  a  törvényességi
    ellenőrzésben, az igazgatásban. A fővárosban és a megyében –  a
    Belügyminisztérium szerveként – működő közigazgatási  hivatalok
    tevékenysége,  az alapvető funkciók megőrzésével  erősíthető  a
    törvényesség       fokozottabb       érvényesítésében,       az
    igazgatásszervezési feladatokban.” (…)

    „Az  átalakítás  alapvető célja az, hogy az 1990-ben  politikai
    kompromisszum  eredményeként létrejött köztársasági  megbízotti
    intézményt     –     amelynek     tevékenységére     mind     a
    közigazgatáspolitikai,   mind  pedig   a   végrehajtó   jellegű
    államigazgatási  tevékenység  jellemző  volt   –   kifejezetten
    államigazgatási feladatok ellátására rendelje és  így  helyezze
    el azt az állami szervezet rendszerében.

    A   politikai  elemektől  mentes  közigazgatási  hivatal  olyan
    államigazgatási  szerv,  amelyet  a  belügyminiszter   irányít.
    Alapvető   rendeltetése  továbbra  is  a  helyi  önkormányzatok
    törvényességi ellenőrzésének operatív elvégzése.”

    Az 1994. évi LXIII. törvény módosítása nyomán az Ötv. 98-100. §-
    ai   intézményesítették   a  fővárosi,   megyei   közigazgatási
    hivatalt,   mint   államigazgatási  szervtípust,   meghatározva
    jogállását     rendeltetését,    alapvető    feladatait,     az
    államigazgatási  rendszerben elfoglalt  helyét.  A  szabályozás
    kétszintűvé  vált. Az Ötv. szabályai mellett a 161/1994.  (XII.
    2.)   Korm.  rendelet  rendelkezett  a  hivatalok  jogállásával
    összefüggő részletszabályokról.

    A  közigazgatási hivatalok jogállását illetően  újabb  változás
    következett be 1996-ban.

    Az  Ötv.-t  módosító 1996. évi LXXII. törvény  csökkentette  az
    Ötv.   szerepét  a  fővárosi,  megyei  közigazgatási  hivatalok
    jogállására  vonatkozó  szabályozásban. Indokolása  szerint  az
    Ötv.  módosításának  indoka a területi államigazgatási  szervek
    reformjának megvalósítása, az, hogy alkalmassá lehessen tenni a
    közigazgatási hivatalokat a reformkoncepcióból adódó  feladatok
    ellátására.  E  törvény  az Ötv.-nek a közigazgatási  hivatalok
    jogállására  vonatkozó rendelkezéseit – a 98. §  (1)  bekezdése
    kivételével  –  hatályon  kívül helyezte.  A  fővárosi,  megyei
    közigazgatási  hivataloknak  a korábbihoz  képest  megváltozott
    jogállását  ekkor  már  kormányrendelet,  a  fővárosi,   megyei
    közigazgatási  hivatalokról szóló 191/1996.  (XII.  17.)  Korm.
    rendelet  határozta  meg.  E kormányrendelet  megváltoztatta  a
    közigazgatási   hivataloknak  az  államszervezetben   elfoglalt
    helyét,  a  BM  alá  rendelt  hivatali  szervekből,  a  kormány
    területi   szerveivé   váltak,   megváltoztak   a   működésének
    szervezeti  keretei, kiszélesedett államigazgatási feladat-  és
    hatáskörük is.

    Az   Ötv.  1996-os  módosítását  követően  lényegében  a  helyi
    önkormányzatok   törvényességi  ellenőrzésének   hatásköri   és
    eljárási   szabályai  maradtak  az  Ötv-ben,  a   közigazgatási
    hivatalok  jogállására vonatkozó szabályok közül azonban  egyet
    nem  érintett az 1996. évi LXXII. törvény, az Ötv.  98.  §  (1)
    bekezdését,  amely  a  következő  szöveggel  maradt   hatályban
    egészen  addig,  amíg  a  Kszt. vitatott módosító  rendelkezése
    hatályba nem lépett:

    „98.   §   (1)   A   fővárosi,  megyei  közigazgatási   hivatal
    (továbbiakban:     közigazgatási    hivatal)    államigazgatási
    feladatokat ellátó költségvetési szerv. A közigazgatási hivatal
    működésének költségeit az Országgyűlés a költségvetési  törvény
    Belügyminisztérium fejezetében, elkülönítetten biztosítja.”

    Ezt  a szabály a Kszt. 7. § d) pontja alapján a következőképpen
    módosult:

    „98.  § (1) A közigazgatási hivatal államigazgatási feladatokat
    ellátó költségvetési szerv. A közigazgatási hivatal működésének
    költségeit  az  Országgyűlés  a  költségvetési  törvény   helyi
    vnkormányzatokért felelős miniszter fejezetében, elkülönítetten
    biztosítja.”

    Az  Ötv. e rendelkezésének alkotmányossági megítélése során  is
    abból   kell  kiindulni,  hogy  változott-e  a  2/3-os  törvény
    szabályozási  koncepciójának  lényegi  eleme  azzal,   hogy   a
    módosítás  során  a  közigazgatási  hivatal  megjelöléséből   a
    törvényhozó  hatályon  kívül  helyezte  a  „fővárosi,   megyei”
    jelzőt.

    A  2/3-os  törvényben történő szabályozás igénye  az  Alkotmány
    44/C.  §-ának azon a rendelkezésén alapul, mely szerint a helyi
    önkormányzatokról   szóló   törvény   elfogadásához    és    az
    önkormányzatok   alapjogainak   korlátozásához   a    jelenlévő
    országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

    A  helyi  önkormányzatok  feletti törvényességi  ellenőrzés  az
    önkormányzati   alapjogok   szabad  gyakorlása   korlátozásának
    lehetőségét is magában rejti, ezért a törvényességi  ellenőrzés
    gyakorlására  jogosult szerv hatáskörét  2/3-os  törvény  kell,
    hogy    szabályozza.    A   2/3-os   törvényben    szabályozott
    önkormányzati  alapjogok védelmének szervezeti  garanciájaként,
    az  Ötv.  hozta létre a törvényességi ellenőrzést  gyakorlására
    jogosult  szervet  magát  is.  Az  Ötv.  98.  §  (1)  bekezdése
    intézményesítette a közigazgatási hivatalokat és határozta  meg
    az  államszervezetben  elfoglalt  helyüket.  Az  Ötv-nek  ez  a
    szabálya  fővárosi, megyei szervként iktatta be a közigazgatási
    hivatalt   az   államszervezetbe,  azaz  a  2/3-os   törvényben
    megnyilvánuló politikai konszenzus kiterjedt arra  is,  hogy  a
    helyi  önkormányzatok  felett fővárosi, megyei  szinten  működő
    államigazgatási  szerv gyakorolja a törvényességi  ellenőrzést.
    Ezért  az  Ötv.  szabályozási  koncepciójának  lényeges  elemét
    érintette  az  a  módosítás, amely a „fővárosi,  megyei”  jelző
    hatályon  kívül helyezésével lehetőséget adott a  közigazgatási
    hivatalok       államszervezetben      elfoglalt       helyének
    megváltoztatására.  Ezért  ezzel a módosítással  a  törvényhozó
    túllépte  az  Alkotmány  34.  § (2)  bekezdésében  szabályozott
    felhatalmazása kereteit. Így megállapítható, hogy az Ötv. 98. §
    (1)  bekezdésének  a Kszt. 7. § (1) bekezdés  d)  pontja  által
    módosított  szövegét  a törvényhozási eljárásnak  az  Alkotmány
    44/C. §-ában szabályozott szabályainak megsértésével fogadta el
    az  Országgyűlés.  Ezért az Ötv. 98. §  (1)  bekezdésének  első
    mondata alkotmányellenes.

    Mivel   a   regionális  közigazgatási  hivatalok   létrehozása,
    illetőleg létrehozásuk törvényi alapjainak megteremtése  2/3-os
    többséggel elfogadott törvényi szabályozást igényelt volna,  az
    alkotmányos    törvényi   alapok   hiánya   a   Korm.r.-t    is
    alkotmányellenessé teszi.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    az  Ötv.  98.  §  (1) bekezdésének első mondata  és  a  Korm.r.
    alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisítette.

    Az  Abtv. 43. § (1) bekezdése szerint: „Azt a jogszabályt  vagy
    az   állami   irányítás   egyéb  jogi  eszközét,   amelyet   az
    Alkotmánybíróság a határozatában megsemmisít,  az  erről  szóló
    határozatnak  a hivatalos lapban való közzététele napjától  nem
    lehet alkalmazni.” A megsemmisítés időpontját tekintve az Abtv.
    43.  § (4) bekezdése kivételt enged, amennyiben kimondja,  hogy
    az  Alkotmánybíróság  a  43.  § (1) bekezdésében  meghatározott
    időponttól  eltérően  is  meghatározhatja  az  alkotmányellenes
    jogszabály  hatályon kívül helyezését, ha ezt  a  jogbiztonság,
    vagy   az   eljárást  kezdeményező  különösen   fontos   érdeke
    indokolja.  A  Korm.  r.  alapján  a  közigazgatási   hivatalok
    átszervezése megtörtént, létrehozták a regionális közigazgatási
    hivatalokat,  kinevezték  a  vezetőiket.  Az  ex  nunc  hatályú
    megsemmisítés  ebben  a  helyzetben a  közigazgatási  hivatalok
    működésének jogalapját szüntetné meg, megkérdőjelezhetővé tenné
    döntéseik érvényességét. Ezért az Alkotmánybíróság jelen ügyben
    úgy  ítélte  meg, hogy a jogbiztonság követelménye  a  vizsgált
    rendelkezés   jövőre   nézve  történő   megsemmisítését   teszi
    indokolttá.

    A    megsemmisítés   időpontjának   meghatározása   során    az
    Alkotmánybíróság kellő időt kívánt biztosítani  a  jogalkotónak
    ahhoz,   hogy   az  alkotmányellenes  helyzet  megszüntetéséhez
    szükséges  jogalkotói  feladatának  eleget  tegyen,   ezért   a
    megsemmisítés időpontját 2008. június 30.-ában határozta meg.

        5.    Az   indítványok   alapján   az   Alkotmánybíróságnak
    vizsgálnia kellett a Kttv. 13/A. §-ának alkotmányosságát is.  A
    Kszt.  5. § (1) bekezdése új 13/A. §-sal egészítette a Kttv.-t,
    amely   felhatalmazást  adott  a  Kormánynak  arra,   hogy   „a
    közigazgatási  hivatalt  vagy hivatalokat  rendeletben  jelölje
    ki.”

    Az   indítványozók  álláspontja  szerint  a   jogalkotó   ezzel
    megkerülte a megyei, fővárosi közigazgatási hivatalokat  életre
    hívó,  kétharmados szavazati aránnyal elfogadott  Ötv.-t  és  a
    Kormánynak  adott  felhatalmazást  arra,  hogy  az  Ötv.  által
    létrehozott    szerv   „megszüntetéséről   és   jogutódlásáról”
    rendelkezzen,  ez  a  szabályozási  mód  sérti  a  jogállamiság
    követelményét,  és  súlyosan csorbítja  az  Országgyűlésnek  az
    Alkotmány 19. § (2) bekezdésében szabályozott hatáskörét.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vitatott rendelkezés
    –  mivel  a  jogalkotó ezt a rendelkezést a többcélú kistérségi
    társulásokról  szóló  törvényben  helyezte  el  úgy,   hogy   a
    felhatalmazás  a  közigazgatási  hivatal  kijelölésére  és  nem
    jogállásának    szabályozására   szól   –   nem    értelmezhető
    egyértelműen.

    Egyik  lehetséges  értelmezése az, hogy a kormány  arra  kapott
    felhatalmazást,  hogy a Kttv. alapján a közigazgatási  hivatalt
    megillető   hatásköröket  gyakorló  közigazgatási   hivatalokat
    kijelölje.   Ezen   értelmezés  mellett  a   felhatalmazás   az
    indítványozók    által   állított   alkotmányellenessége    nem
    állapítható meg.

    A  másik lehetséges értelmezése az, hogy ez a szabály – bár nem
    a közigazgatási jogban általánosan használt terminus technicust
    használja  –  valójában a közigazgatási hivatalok  jogállásának
    szabályozására   adott  felhatalmazásnak   tekintendő.   Ha   a
    felhatalmazás   ekként  értelmezendő,  akkor  helyt   álló   az
    indítványozóknak az a megállapítása, hogy az magában foglalja a
    közigazgatási  hivatalok államszervezetben  elfoglalt  helyének
    megváltoztatására adott felhatalmazást is.

    A    felhatalmazás    egyértelműségének   hiánya    miatt    az
    Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett azt is, hogy a jogalkotó
    a  Korm.r.  megalkotása  során, miként  értelmezte  a  Kttv.  e
    rendelkezését.

    A  vizsgált szabály értelmezését illetően nem nyújt eligazítást
    a  Korm.r.  preambuluma sem, amely a Kormány  felhatalmazásának
    alapját a következőképpen állapítja meg:

    „A   Kormány   az   Alkotmány  35.  §-ának   (2)   bekezdésében
    megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35.
    §-a   (1)   bekezdésének  c)  pontjában  és  40.   §-ának   (3)
    bekezdésében   foglalt  feladatkörében  eljárva,   valamint   a
    települési   önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásáról
    szóló 2004. évi CVII. törvény 13/A. §-ában kapott felhatalmazás
    alapján a következő rendeletet alkotja:”

    Ez  a  megfogalmazás  a  jogi megoldás elvi  tisztázatlanságára
    utal.  Ha  a  jogalkotónak  az  volt  az  álláspontja,  hogy  a
    Kormánynak  a  közigazgatási hivatalok jogállásával  összefüggő
    szabályozási  jogköre  az  Alkotmány  35.  §  (1)  bekezdés  c)
    pontján,  35.  § (2) bekezdésén, valamint 40. § (3)  bekezdésén
    alapul,   és  az  Alkotmány  e  rendelkezései  alapján  eredeti
    jogalkotási   hatáskörében  alkotta  meg   a   Korm.r.-t,   nem
    értelmezhető,  hogy milyen indokok tették szükségessé  a  Kttv.
    13/A. §-ába foglalt felhatalmazást.

    A  Korm.r.  a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok  helyett
    regionális  közigazgatási hivatalokat hozott létre,  így  annak
    tartalma   alapján   megállapítható,   hogy   a   jogalkotó   a
    közigazgatási hivatalok jogállásának teljes körű szabályozására
    adott  felhatalmazásnak  tekintette  a  vizsgált  rendelkezést,
    amely    magában    foglalja    a    közigazgatási    hivatalok
    államszervezetben  elfoglalt  helyének  megváltoztatására  való
    felhatalmazást is. Amint arra az Alkotmánybíróság a  fentiekben
    rámutatott: a közigazgatási hivatalokat fővárosi, megyei szintű
    államigazgatási  szervként az Ötv. 98. §  (1)  bekezdése  hozta
    létre,  az államszervezetben elfoglalt helyük megváltoztatására
    csak  az  Ötv. módosítására alkalmas, a jelenlevő országgyűlési
    képviselők 2/3-ának szavazatával elfogadott törvényben van mód.
    A   Kttv.   13/A.  §-ában  foglalt  felhatalmazás   alapján   a
    közigazgatási  hivatalok jogállásának korábban  az  Ötv.  által
    szabályozott  elemei minősített többséget igénylő törvényhozási
    tárgyból kormányrendeleti színtű szabályozás tárgyává váltak.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint ez a szabályozási  mód
    ellentétes az Alkotmány 44/C. §-ával, és sérti az Alkotmány  2.
    §  (1)  bekezdésében  szabályozott  jogállamiság  elvét,  ezért
    megállapította,  hogy  a  Kttv. 13/A. §-a  alkotmányellenes  és
    megsemmisítette azt.

         6.  Bár  az  nem a közigazgatási hivatalokkal  kapcsolatos
    rendelkezést tartalmaz, – a minősített többség hiánya  miatt  –
    az   indítványozók  kérték  az  Ötv.  70.  §  (3)  bekezdésének
    alkotmányossági vizsgálatát is. Az Ötv. 70. § (3)  bekezdése  a
    Kszt.-vel történt módosítása előtt a következőképpen szólt:
    „(3)  A  területfejlesztési feladatok, illetőleg a  kormányzati
    területi  fejlesztési  programok  összehangolását  –  a   külön
    törvényben  megállapított feladatkörben  és  szervezetben  –  a
    megyei területfejlesztési tanács végzi.”
    A   Kszt.   ezt  a  szabályt  annyiban  módosította,   hogy   a
    területfejlesztési   tanács   megnevezéséből   hatályon   kívül
    helyezte a „megyei” jelzőt.

    Az  Ötv.-nek  a  megyei területfejlesztési  tanácsra  vonatkozó
    szabályát  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.
    törvény  módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény  40.  §-a
    iktatta be az Ötv. szövegébe. Ez a szabály kezdettől fogva  úgy
    rendelkezett, hogy a területfejlesztési tanács szervezetéről és
    feladatairól  külön  törvény  rendelkezik.  Az  Ötv.  a  megyei
    területfejlesztési  tanács  jogállásának  meghatározását  eleve
    egyszerű  többséggel elfogadható, külön törvényre bízta.  Ez  a
    külön  törvény  a  területfejlesztésről  és  területrendezésről
    szóló  1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tft.). A Tft.  a
    területfejlesztési tanácsok többszintű rendszerét  hozta  létre
    (országos,  regionális, térségi, megyei  fejlesztési  tanácsok,
    valamint  2004.  szeptember 1-jétől  a  kistérségi  fejlesztési
    tanácsok),  amelyek a Tft. által meghatározott feladatmegosztás
    szerint   látják  el  a  területfejlesztési  feladatokat.   Ezt
    figyelembe  véve  megállapítható,  hogy  az  Ötv.  70.  §   (3)
    bekezdésében a „megyei” jelző hatályon kívül helyezése az  Ötv.
    szabályozási   koncepcióját   –   nevezetesen   azt,   hogy   a
    területfejlesztési   feladatok   ellátása    nem    a    megyei
    önkormányzat,  hanem  egy attól eltérő jogállású  szervezet,  a
    területfejlesztési   tanács  feladatkörébe   tartozik   –   nem
    módosította. Így megállapítható, hogy a jogalkotó az Ötv. 70. §
    (3)  bekezdésének módosítása során nem lépte túl  az  Alkotmány
    34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás kereteit. Ezért  az
    Alkotmánybíróság    az    Ötv.    70.    §     (3)     bekezdés
    alkotmányellenességének megállapítása és  megsemmisítése  iránt
    benyújtott indítványt elutasította.

                                  V.
                                   
        1.   Az  egyik  indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróságnak
    állást   kellett  foglalni  abban  a  kérdésben  is,  hogy   az
    államigazgatás   szerveinek  szabályozása,  az  államigazgatási
    szervek  intézményesítése, illetőleg  jogállásuk  meghatározása
    tekinthető-e  az  Alkotmány  alapján kizárólagos  törvényhozási
    tárgynak.

    Az  indítványozó  álláspontja szerint az Alkotmány  19.  §  (2)
    bekezdését   sérti   az,  hogy  a  Kszt.   által   végrehajtott
    törvénymódosítások     következtében     az     államigazgatási
    szervezetrendszer   alakítása,   az   államigazgatási   szervek
    jogállásának  szabályozása  a Kormány  hatáskörébe  került.  Az
    Alkotmány   19.  §  (2)  bekezdése  a  következő   rendelkezést
    tartalmazza:  „(2)  Az Országgyűlés a népszuverenitásból  eredő
    jogait  gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos rendjét,
    meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit.”
    Az  indítványozó álláspontja szerint az Alkotmánynak e szabálya
    alapján az államigazgatási szervek intézményesítése, jogállásuk
    szabályozása kizárólagos törvényhozási tárgynak minősül.

    Az  Alkotmány  19. § (2) bekezdése a kormányzás  szervezetének,
    azaz  a  kormányzati  rendszerbe tartozó  szervek  jogállásának
    meghatározását  utalja az Országgyűlés hatáskörébe,  ebből  nem
    következik az, hogy az államigazgatási rendszerbe tartozó egyes
    államigazgatási szervek létrehozásáról, jogállásáról törvényben
    kell rendelkezni.

    Az  Alkotmány maga tartalmaz szabályozást arra nézve,  hogy  az
    államigazgatási  szervezeti rendszerbe tartozó  szervek  közül,
    melyek  létesítéséhez kívánja meg a törvényi  szabályozást.  Az
    Alkotmány   34.   §  (1)  bekezdése  alapján  a  minisztériumok
    felsorolásáról külön törvény rendelkezik, 40/A. §-a pedig egyes
    rendvédelmi  szervek  (rendőrség, határőrség,  nemzetbiztonsági
    szolgálatok) jogállásának szabályozásához írja elő  a  törvényi
    szabályozás szükségességét. A Kászt. 1. §-a, valamint  71.  §-a
    további  államigazgatási  szervek (az  autonóm  államigazgatási
    szervek  és  a  kormányhivatalok)  létesítését  határozza   meg
    kizárólagos törvényhozási tárgyként.

    Az   indítvány  elbírálása  során  az  Alkotmánynak  a  Kormány
    államszervezetben   elfoglalt   helyére,   az    államigazgatás
    működéséért  viselt  felelősségére  vonatkozó  rendelkezéseiből
    kell kiindulni.

    Az  Alkotmány  35.  § (1) bekezdése alapján a Kormány  alapvető
    feladata,   hogy   gondoskodjon  a  törvények  végrehajtásáról,
    irányítsa  és  koordinálja a végrehajtó tevékenységet  gyakorló
    államigazgatási   rendszert.   Az  államigazgatási   szervezeti
    rendszer   jogszerű   és   hatékony,   eredményes   működésének
    biztosítása a Kormány felelősségi körébe tartozik. Az Alkotmány
    a   Kormány   e   funkciójának  gyakorlásához  a  Kormányt   az
    államigazgatási   rendszer   egésze   tekintetében    megillető
    hatásköröket  is  biztosít, e körben az  Alkotmány  40.  §  (3)
    bekezdése   alapján  az  államigazgatási  szervezeti   rendszer
    tekintetében szervezetalakítási jog is megilleti. Az  Alkotmány
    40.  §  (3)  bekezdése  szerint: „(3)  A  Kormány  jogosult  az
    államigazgatás bármely ágát közvetlenül felügyelete alá  vonni,
    és erre külön szerveket létesíteni.”

    Az     indítványozó    által    alkotmányellenesnek     tartott
    kormányrendeletek   központi  hivatalok,   illetőleg   területi
    államigazgatási  szervek jogállásáról, tehát olyan,  a  Kormány
    irányítása   alá  tartozó  államigazgatási  szervezetrendszerbe
    tartozó  államigazgatási szervekről rendelkeznek, amelyekre  az
    Alkotmány    40.   §   (3)   bekezdése   alapján   a    Kormány
    szervezetalakítási joga kiterjed. Tehát az Alkotmány 19. §  (2)
    bekezdésének  sérelme  miatt  az indítványozó  által  felsorolt
    kormányrendeletek  alkotmányellenessége  nem  állapítható  meg.
    Ugyancsak nem tekinthető alkotmányellenesnek a Kászt. 2. §  (3)
    bekezdésének az a szabálya sem, amely arra ad felhatalmazást  a
    Kormánynak,  hogy a központi hivatalok, illetőleg közigazgatási
    hivatalok  tekintetében  egyes  irányítási  jogok  gyakorlását,
    valamely központi államigazgatási szerv vezetőjének hatáskörébe
    utalja.

    Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Kászt.  2.  §  (3)
    bekezdése,   és   az   Országos   Munkavédelmi   és   Munkaügyi
    Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 30.) Korm. rendelet,  a
    Magyar  Államkincstárról  szóló  311/2006.  (XII.  23.)   Korm.
    rendelet,    az    egészségbiztosítási   felügyeleti    hatóság
    kijelöléséről  szóló  365/2006. (XII  28.)  Korm.  rendelet,  a
    környezetvédelmi,   természetvédelmi,   vízügyi   hatósági   és
    igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek  kijelöléséről   szóló
    347/2006.  (XII.  23.)  Korm. rendelet,  az  építésügyi  és  az
    építésfelügyeleti   hatóságok   kijelöléséről    és    működési
    feltételeiről  szóló 343/2006. (XII. 23.)  Korm.  rendelet,  az
    állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006.  (XII.  23.)
    Korm.  rendelet,  a  gyermekvédelmi  és  gyámügyi  feladat-  és
    hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
    illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,  az
    Országos  Egészségbiztosítási Pénztárról szóló 317/2006.  (XII.
    23.)  Korm.  rendelet,  a  Vám- és Pénzügyőrség  szervezetéről,
    valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.)
    Korm.   rendelet,   a   földhivatalokról,   a   Földmérési   és
    Távérzékelési  Intézetről, a Földrajzinév  Bizottságról  és  az
    ingatlan-nyilvántartási  eljárás részletes  szabályairól  szóló
    338/2006.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet,  a  Kincstári  Vagyoni
    Igazgatóságról  szóló 313/2006. (XII. 23.)  Korm.  rendelet,  a
    Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 312/2006.  (XII.  23.)
    Korm.  rendelet, az Országos Mentőszolgálatról szóló  322/2006.
    (XII.   23.)  Korm.  rendelet,  az  Oktatási  Hivatalról  szóló
    307/2006.    (XII.   23.)   Korm.   rendelet,   a    Kulturális
    Örökségvédelmi  Hivatalról  szóló 308/2006.  (XII.  23.)  Korm.
    rendelet      alkotmányellenességének     megállapítása      és
    megsemmisítése iránt benyújtott indítványt elutasította.

        2.   Az   egyik   indítvány  alapján  az   Alkotmánybíróság
    vizsgálta  a Ket. 19. §, 100. § (1) bekezdése, 116.  §  (2)-(3)
    bekezdése,   valamint  174/A.  §-a  Kszt.  által  megállapított
    szövegének  alkotmányosságát  is. Az  indítványozó  álláspontja
    szerint  a  Ket.  e  rendelkezéseiben a Kormány  számára  adott
    jogalkotási  felhatalmazás  sérti  az  Alkotmány  57.   §   (5)
    bekezdésében szabályozott jogorvoslathoz való jogot.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány  a  Ket.
    100.  §  (1)  bekezdés a) pontja, valamint 174/A. §  b)  pontja
    tekintetében megalapozott.

    A  Ket.  100.  §  (1)  bekezdés a) pontja szerint  nincs  helye
    fellebbezésnek, ha azt törvény, vagy kormányrendelet kizárja, a
    174/A.  § b) pontja pedig felhatalmazást ad a Kormánynak  arra,
    hogy a fellebbezést rendeletben kizárja.

    Az  Alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján a jogorvoslathoz való
    jog  a törvény keretei között mindenkit megillető alapvető jog,
    amelyet az Alkotmány 8. § (2) bekezdése alapján csak törvénnyel
    lehet szabályozni.

    Az  Alkotmánybíróság több határozatában értelmezte az Alkotmány
    8.  § (2) bekezdésével összefüggésben a törvényi és a rendeleti
    szabályozás viszonyát. E határozataiban rámutatott  arra,  hogy
    az alapjogok szabályozása akkor felel meg az Alkotmány 8. § (2)
    bekezdésében      meghatározott     formai      alkotmányossági
    követelménynek,  ha  törvényben történik.  Azonban  nem  minden
    fajta  összefüggés  az  alapjogokkal követeli  meg  a  törvényi
    színtű  szabályozást.  Az alapjogokkal  kapcsolatban  álló,  de
    azokat  csak  távolról, közvetetten érintő,  technikai  és  nem
    korlátozó   jellegű   szabályok   rendeleti   szinten   történő
    megalkotása  önmagában nem alkotmányellenes. „Valamely  alapjog
    tartalmának     meghatározása    és    lényeges    garanciáinak
    megállapítása csakis törvényi szinten történhet,  törvény  kell
    továbbá  az  alapjog  közvetlen, jelentős  korlátozásához  is.”
    [64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat,  ABH  1991,  297,  300.;
    29/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH 1994, 148, 155.]

    A  közigazgatási  hatósági ügyekben a jogorvoslathoz  való  jog
    tartalmát,  és  a jogorvoslathoz való jog alapvető  garanciális
    szabályait  a  Ket. VII. fejezete szabályozza. A  közigazgatási
    eljárásban   a   fellebbezés   a   jogorvoslathoz   való    jog
    érvényesítésének nem egyetlen eszköze, de a fellebbezéshez való
    jog   a   jogorvoslathoz   való  jog   érvényesülésének   egyik
    legfontosabb  garanciája. A fellebbezés a Ket.-ben szabályozott
    jogorvoslati  rendszer  központi eleme, a  rendes  jogorvoslati
    eszköz.  A  fellebbezés lehetőségének kizárása  közvetlenül,  a
    Ket.-ben  szabályozott  általános jogorvoslati  rendhez  képest
    korlátozó  módon  érinti a jogorvoslathoz való  jog  tartalmát,
    ezért  a fellebbezés kizárása törvényi szabályozást igényel.  A
    fellebbezéshez   való  jog  kizárására   a   Kormánynak   adott
    jogalkotási  felhatalmazás  sérti  az  Alkotmány  57.   §   (5)
    bekezdését és azzal összefüggésben a 8. § (2) bekezdését.

    Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
    Ket.  100.  §  (1) bekezdés a) pontjának „vagy kormányrendelet”
    szövegrésze, és 174/A. §-ának b) pontja alkotmányellenes, ezért
    e rendelkezéseket megsemmisítette.

    Az   indítványozó   a  Ket.-nek  a  fórumrendszerre   vonatkozó
    rendelkezéseit  is  támadja, azért mert álláspontja  szerint  a
    jogorvoslathoz  való  jogot sérti az, hogy  a  Ket.  módosított
    szövege  alapján  a  fórumrendszer,  a  másodfokú,  valamint  a
    felügyeleti   jogkört  gyakorló  hatóságok   szabályozására   a
    Kormánynak is van hatásköre.

    A  Kszt.  2. § (1) bekezdés i) pontja által a Ket.  19.  §  (1)
    bekezdésében és a Kszt. 1. § (2) bekezdése által a Ket. 116.  §
    (2)-(3) bekezdésében végrehajtott módosítás szövegpontosításra,
    a  Ket.  hatályba  lépését követően alkotott törvényekkel  való
    összhang   megteremtésére,   a  korábban   nehezen,   illetőleg
    egyáltalán  nem  értelmezhető  szabály  egyértelművé   tételére
    irányult.  Nem  bírt  az indítványozó által neki  tulajdonított
    tartalommal, nevezetesen nem szélesítette ki a Kormány  korábbi
    szabályozási  jogkörét.  A  Kormány a  Kszt.  hatályba  lépését
    megelőzően   is   rendelkezett  hatáskörrel   a   fórumrendszer
    szabályozására.

    Az   indítvány  alapján  az  Alkotmánybíróságnak  azt   kellett
    vizsgálnia,  hogy  sérti-e az Alkotmány 57. § (5)  bekezdésében
    szabályozott jogorvoslathoz való jogot az, hogy a Ket. 19.  §-a
    és  116.  §  (2)-(3)  bekezdése alapján a Kormány  is  jogosult
    közigazgatási     eljárásban     a     jogorvoslati     fórumok
    meghatározására.

    Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Ket. 116. § (2)-(3)
    bekezdése   és   az  Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdése   között
    alkotmányjogilag  értékelhető összefüggés nincs.  Az  Alkotmány
    57.  §  (5) bekezdése alapján a jogorvoslathoz való jog  alanyi
    jogként  megillet  mindenkit, akinek  jogát,  jogos  érdekét  a
    közigazgatási hatóság döntése sérti. A közigazgatási eljárásban
    a jogorvoslathoz való jog az ügyfeleket megillető jog, amelynek
    érvényesülését  az  ügyfél  által kezdeményezhető  jogorvoslati
    eljárások  biztosítják.  A  Ket. 116.  §  (2)-(3)  bekezdése  a
    felügyeleti   jogkör   gyakorlására  jogosult   szervek   körét
    szabályozza.  A felügyeleti eljárás nem az ügyfél  jogorvoslati
    jogának   érvényesítésére  szolgáló  jogorvoslati   eszköz,   a
    felügyeleti   eljárás  a  Ket.  115.  §-a  alapján   a   döntés
    törvényességének biztosítékaként hivatalból folytatott eljárás.
    A  felügyeleti eljárás lefolytatására jogosult szervek  körének
    szabályozása az ügyfelek jogorvoslathoz való jogát nem érinti.

    A  Ket. 19. §-a, valamint 107. § és 108. §-ai lehetőséget adnak
    arra, hogy a másodfokon eljáró, azaz a fellebbezés elbírálására
    jogosult  szervet  ne  csak törvény, hanem  más  jogszabály  is
    meghatározza. A Ket.-nek ezek a szabályai a jogorvoslathoz való
    jog  érvényesülését szolgáló jogorvoslati kérelem elbírálásáról
    rendelkeznek,  így azok összefüggésben állnak a  jogorvoslathoz
    való     joggal.     E     szabályokkal    kapcsolatosan     az
    Alkotmánybíróságnak – fent idézett gyakorlatát figyelembe  véve
    – azt kellett vizsgálnia, hogy a jogorvoslati fórumként eljárni
    jogosult   közigazgatási  szervek  kormányrendeletben   történő
    meghatározása érinti-e a jogorvoslathoz való jog tartalmát.

    Az   Alkotmánybíróság  már  több  határozatában  értelmezte  az
    Alkotmány  57.  §  (5)  bekezdését a  jogorvoslat  elbírálására
    jogosult  szerv  szempontjából. Az Alkotmánybíróság  gyakorlata
    értelmében  a  jogorvoslathoz való  jog  immanens  tartalma  az
    érdemi  […]  határozatok tekintetében a  más  szervhez  vagy  a
    magasabb  fórumhoz fordulás lehetősége. [5/1992.  (I.  30.)  AB
    határozat,   ABH   1992,  27,  31.]  A  közigazgatási   eljárás
    jogorvoslati  rendszerének  alkotmányossági  vizsgálata   során
    rámutatott   arra,   hogy   a   jogorvoslathoz   való   alapjog
    biztosítását jelenti, ha az eljárásban a törvény garantálja  az
    érintett  számára,  hogy  ügyét az alapügyben  eljáró  szervtől
    különböző szerv bírálja el (513/B/1994. AB határozat, ABH 1994,
    734.).

    Az   Alkotmánybíróság  eddigi  gyakorlata   során   tehát   azt
    tekintette  a  jogorvoslathoz való jog tartalmi elemének,  hogy
    törvény teremtse meg a garanciáit annak, hogy az ügyben  eljáró
    szervtől különböző szerv bírálja el a jogorvoslati kérelmet.

    A Ket. 106. §-a a következő rendelkezést tartalmazza:
    „106. § (1) Az ügyfél jogorvoslathoz való jogának érvényesülése
    érdekében  – az olyan ügyek kivételével, amelyekben  e  törvény
    alapján nincs helye fellebbezésnek – az elsőfokú hatáskört  úgy
    kell  megállapítani,  illetve  a  szervezetrendszert  úgy  kell
    kialakítani,  hogy legyen a fellebbezés elbírálására  jogosult,
    az   elsőfokú   hatóságtól   szervezeti,   illetve   feladatkör
    szempontjából elkülönülő szerv.”

    A  Ket.-nek  ez  a  rendelkezése megfelelő garanciát  nyújt  az
    Alkotmány által szabályozott jogorvoslathoz való jogból  folyó,
    a    jogorvoslatot   elbíráló   szervvel   szemben   támasztott
    követelmények érvényesüléséhez. [Az Alkotmánybíróság e  szabály
    megsértése  miatt  állapította meg  a  19/2007.  (III.  9.)  AB
    határozatában  a  81/2003. (VI. 7.) Korm.  rendelet  5.  §  (2)
    bekezdésének alkotmányellenességét. (ABK 2007. március, 256.)]

    Tekintettel a közigazgatási ügyek sokrétűségére a közigazgatási
    hatósági  ügyekben  a  fórumrendszer, az első-  és  másodfokon,
    illetőleg  a  felügyeleti eljárásban eljárni  jogosult  szervek
    köre az általános szabályok szintjén nem szabályozható. Ezért a
    Ket. 19. §-a úgy rendelkezik, hogy az első fokon eljáró szervet
    jogszabály  határozza  meg. A másodfokon  eljáró,  jogorvoslati
    jogkört  gyakorló  hatóságokra  nézve  a  Ket.  107-108.   §-ai
    állapítanak meg általános szabályokat az eljáró szerv  felettes
    szervét  jelölve meg jogorvoslati fórumként. Azonban, mivel  az
    általános  eljárási  szabályok jellegüknél fogva  nem  lehetnek
    figyelemmel  minden  egyes közigazgatási ügy  és  minden  egyes
    közigazgatási    hatáskört    gyakorló    szerv    jogállásának
    sajátosságaira, az általános eljárási törvénynek a jogorvoslati
    fórumrendszerre  vonatkozó szabályai értelemszerűen  másodlagos
    szabályok.  Ami azt jelenti, hogy a Ket.-nek ezek  a  szabályai
    akkor   alkalmazandók,   ha  más  jogszabály,   törvény,   vagy
    kormányrendelet   másként  nem  rendelkezik.   Amint   arra   a
    fentiekben az Alkotmánybíróság rámutatott, az Alkotmány  40.  §
    (3)  bekezdése  alapján a kormányt megilleti az államigazgatási
    rendszeren  belül a szervezetalakítási jog, amely  a  szervezet
    hatáskörének szabályozását is magában foglalja, nem  tekinthető
    alkotmányellenesnek   az,   hogy   a   Ket.   a   közigazgatási
    jogorvoslati  fórumrendszer  alakítására  felhatalmazást  ad  a
    Kormánynak is.

    A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság úgy  ítélte  meg,
    hogy   a   Ket.   19.  §-a  és  116.  §  (2)-(3)   bekezdésével
    összefüggésben      az     indítványozó     által      állított
    alkotmányellenesség nem állapítható meg, ezért az indítványt  e
    tekintetben elutasította.
       
        3.  Az Alkotmánybíróság elutasította azt az indítványt  is,
    amely  a  Korm.r.-tel összefüggésben mulasztásban megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását kérte.

    Az      indítványozó      a     mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítását egyrészt azért  kérte,  mert
    álláspontja  szerint  a  Korm.r.  a  Jat.  2.  §  a)  pontjával
    ellentétben,   hatáskört   megállapító   törvényi   szabályozás
    hiányában állapítja meg a közigazgatási hivatalok hatáskörét.

    A  Jat.  2.  §  a)  pontjának hivatkozott rendelkezése  szerint
    törvény szabályozza az állami szervek alapvető hatásköreit.  Az
    Alkotmánybíróság   kialakult   gyakorlata   szerint   a    Jat.
    szabályainak  megsértése önmagában nem teszi alkotmányellenessé
    a  jogszabályt, a Jat. rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyása
    csak  akkor  eredményezi  a jogszabály  alkotmányellenességének
    megállapítását,  ha a vizsgált jogszabály egyben  az  Alkotmány
    valamely  rendelkezését  is  sérti.  [30/1991.  (VI.   5.)   AB
    határozat,  ABH  1991,  421,  422.;  50/1998.  (XI.   27.)   AB
    határozat,  ABH  1998, 387, 395-397.; 39/1999.  (XII.  21.)  AB
    határozat,  ABH  1999,  325, 349-350.;  30/2000.  (X.  11.)  AB
    határozat,  ABH  2000,  202,  206.  stb.]  Az  Alkotmánybíróság
    kizárólag   a   Jat.  alapján  nem  állapít  meg   mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenességet.    (1621/E/1992.     AB
    határozat, ABH 1993, 765, 766.)

    Az  Ötv.  98.  § (2) bekezdés c) pontja alapján a közigazgatási
    hivatal  ellátja a törvényben megállapított, továbbá a  Kormány
    által    hatáskörébe    utalt   államigazgatási    feladatokat,
    hatásköröket, hatósági jogköröket. A Kormány tehát  rendelkezik
    törvényi    felhatalmazással   arra,   hogy    rendeletben    a
    közigazgatási hivatal számára hatásköröket állapítson  meg.  Az
    indítványozó  nem  jelölt meg a Korm.r. által  a  közigazgatási
    hivatal  számára  meghatározott olyan  hatásköröket,  amelyeket
    álláspontja szerint az Alkotmány valamely rendelkezése  alapján
    törvényben kellett volna szabályozni.

    Az  indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megállapítását  kezdeményezte a Korm.r. 2. §  (2)  bekezdésével
    összefüggésben  azért  is, mert álláspontja  szerint  sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésében szabályozott jogállamiságból
    folyó  jogbiztonság  követelményét  az,  hogy  a  Korm.r.   nem
    tartalmaz  felhatalmazást a közigazgatási hivatal hatásköreinek
    a kirendeltségekre való átruházására.

    A   Korm.r.  2.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  kirendeltség  a
    közigazgatási hivatal szervezeti egysége, amely a közigazgatási
    hivatal  szervezeti  és  működési szabályzatában  meghatározott
    feladatokat lát el.

    A Korm.r. szabályai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
    kirendeltségek    nem   önálló   közigazgatási    szervek,    a
    közigazgatási  hivatal belső szervezeti  egységei.  A  hatályos
    jogszabályi   rendelkezések  (a  Korm.r.  és   a   hatásköröket
    megállapító más jogszabályok) alapján hatásköre a közigazgatási
    hivatalnak,  illetőleg  a közigazgatási hivatal  szakigazgatási
    szervének van. A kirendeltségek a közigazgatási hivatal nevében
    látják  el  a  hivatal  szervezeti és  működési  szabályzatában
    számukra  meghatározott feladatokat. A Korm.r.  a  hatásköröket
    pontosan  rendezi,  az,  hogy  a  jogszabály  milyen  módon  és
    mélységig    rendezi    a    közigazgatási    szerven    belüli
    munkamegosztást,     nem     alkotmányossági     kérdés.     Az
    Alkotmánybíróság    álláspontja    szerint     a     hatáskörök
    rendezetlensége   miatt,   a  Korm.r.-tel   összefüggésben   az
    Alkotmány  2.  §  (2)  bekezdésében  szabályozott  jogállamiság
    elvéből folyó jogbiztonságot sértő szabályozási hiányosság  nem
    állapítható meg.

    Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történő
    közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Balogh Elemér          Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Holló András               Dr. Kiss László
             előadó alkotmánybíró             alkotmánybíró
                                    
             Dr. Kovács Péter          Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Lenkovics Barnabás        Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Paczolay Péter        Dr. Trócsányi László
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The changes in the branch of government and setting up of regional public administration organs
     Number of the Decision:
     .
     90/2007. (XI. 14.)
     Date of the decision:
     .
     11/13/2007
     .
     .
     Full text:
     en_0090_2007.pdfen_0090_2007.pdf