Hungarian
Ügyszám:
.
1067/B/2006
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 29/2009. (III. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/222
.
A döntés kelte: Budapest, 03/16/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítványok tárgyában — dr. Kovács  Péter
  és dr. Balogh Elemér alkotmánybírók párhuzamos indokolásával  —
  meghozta a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja,   hogy   az   emberi
  felhasználásra  kerülő gyógyszerek rendeléséről  és  kiadásáról
  szóló  44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 7. § (3) bekezdésének
  c)  pontja  alkotmányellenes,  ezért  azt  2009.  december  31.
  napjával megsemmisíti.

  2.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  gyógyászati
  segédeszközök    társadalombiztosítási   támogatásba    történő
  befogadásáról,      támogatással     történő      rendeléséről,
  forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről  szóló  14/2007.
  (III.  14.)  EüM  rendelet  13. § (3)  bekezdésének  e)  pontja
  alkotmányellenes,  ezért  azt  2009.  december   31.   napjával
  megsemmisíti.

  3.   Az   Alkotmánybíróság   az   egészségügyi   szolgáltatások
  Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
  szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. és  17.
  §-a  alkotmányellenességének  megállapítása  és  megsemmisítése
  iránti indítványokat elutasítja.

  4.  Az Alkotmánybíróság a Betegségek Nemzetközi Osztályozása X.
  Revíziója  bevezetéséről szóló 42/1995. (XI. 14.)  NM  rendelet
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

  5. Az Alkotmánybíróság az egyes személyazonosításra alkalmatlan
  ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására,
  gyűjtésére,  feldolgozására  vonatkozó  részletes  szabályokról
  szóló      76/2004.     (VIII.     19.)     ESzCsM     rendelet
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.   Az   Alkotmánybírósághoz  több  indítvány  érkezett  egyes
   rendeletek   egészségügyben  történő  adatkezelésre   vonatkozó
   rendelkezései    alkotmányellenességének    megállapítása    és
   megsemmisítése  iránt. Az Alkotmánybíróság az  indítványokat  a
   szoros  tárgyi  összefüggésre tekintettel  az  Alkotmánybíróság
   ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
   módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.  (XII.  3.)
   Tü. határozat (ABH 2003, 2065., a továbbiakban: Ügyrend) 28.  §
   (1) bekezdése alapján egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

   2.    Az    egyik   indítványozó   egyrészt   az   egészségügyi
   szolgáltatások     Egészségbiztosítási     Alapból      történő
   finanszírozásának részletes szabályairól szóló  43/1999.  (III.
   3.)  Korm.  rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (2)  bekezdése,
   másrészt    az   emberi   felhasználásra   kerülő   gyógyszerek
   rendeléséről  és  kiadásáról szóló 44/2004.  (IV.  28.)  ESzCsM
   rendelet  (a  továbbiakban: ESzCsMr.)  7.  §  (3)  bekezdés  c)
   pontjából   a   „beteg  nevét,  lakcímét,   születési   idejét”
   szövegrész     alkotmányellenességének    megállapítását     és
   megsemmisítését   kérte.  Álláspontja   szerint   a   megjelölt
   rendelkezések   mind   formai,   mind   tartalmi    szempontból
   alkotmányellenesek. Formai szempontból azért, mert megsértették
   az Alkotmány 8. § (2) bekezdését: a személyes adatok védelméhez
   való  alapvető  jogra vonatkozó szabályokat nem törvény,  hanem
   rendelet  tartalmazza. Az indítványozó hivatkozott a  személyes
   adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló
   1992.  évi  LXIII. törvény (a továbbiakban:  Avtv.)  3.  §  (3)
   bekezdésére is, melynek értelmében kötelező adatkezelés  esetén
   az  adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét
   és  megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint  az
   adatkezelő  személyét  az adatkezelést elrendelő  törvény  vagy
   önkormányzati rendelet határozza meg.
   Tartalmilag azért tartotta alkotmányellenesek az indítványozó a
   támadott rendelkezéseket, mert azok — figyelemmel az Avtv. fent
   megjelölt szabályára — nem felelnek meg a célhozkötöttség és az
   adatbiztonság   elvének.  Az  ESzCsMr.  támadott   rendelkezése
   kapcsán kifejtette, hogy az orvosi vényeken fel kell tüntetni a
   beteg  alapvető  személyi  azonosító  adatait,  továbbá   —   a
   társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és
   a  támogatás összegéről szóló 1/2003. (I. 21.) ESzCsM  rendelet
   1.  § (3) bekezdése alapján — a betegség azonosítására alkalmas
   BNO  kódot.  Az  így összekapcsolt adatok az  Avtv.  2.  §  (2)
   bekezdés  b)  pontja  értelmében különleges  személyes  adatnak
   minősülnek.  Ebben  az esetben is kötelező  adatkezelésről  van
   szó,  hisz  a beteg csak akkor jut hozzá a gyógyszerhez,  ha  a
   vényen  a  rendeletekben meghatározott adatok  szerepelnek.  Az
   indítványozó  szerint a vényen feltüntetett  adatok  kezelésére
   vonatkozó  szabályok sértik az Alkotmány 59. § (1)  bekezdését,
   mert  bár  a  finanszírozási szabályok ellenőrizhetősége  (mint
   cél)  érdekében szükséges lehet az adatkezelés, emellett az  is
   követelmény,  hogy  csak azokat az adatokat  lehessen  kezelni,
   amelyek  e  cél  eléréséhez elengedhetetlenül  szükségesek.  Az
   indítványozó szerint ehhez elegendő lenne, ha a vényen  csak  a
   beteg  TAJ  száma és a BNO kód szerepelne. Ezáltal  be  lehetne
   azonosítani a beteg személyét és a betegségét is, de  ezek  nem
   bárki,  hanem  csak az erre jogosultak számára  biztosítanák  a
   személyazonosság  megismerhetőségét.  További   hiányossága   a
   szabályozásnak,  hogy  nem  tesz  különbséget  a  feltüntetendő
   adatok    tekintetében   a   közfinanszírozott   és    a    nem
   közfinanszírozott gyógyszerek között, ez utóbbi esetben  a  BNO
   kód feltüntetése törvényesen nem indokolható.
   Az   indítványozó  végül  hivatkozott  a  jogállamiság   és   a
   jogbiztonság elvére, mely jelen esetben szerinte azáltal sérül,
   hogy  az  „állami  jogalkotó szervek jogszabálysértő  módon  és
   tartalommal  alkotnak jogszabályt”, illetve nincs koherencia  a
   jogszabályok között.

   3.  Egy  másik indítványozó támadta a Kr. 4. és 17.  §-ait,  az
   egyes  személyazonosításra alkalmatlan  ágazati  (egészségügyi,
   szakmai)    adatok    körének   meghatározására,    gyűjtésére,
   feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló  76/2004.
   (VIII.   19.)   ESzCsM  rendeletet,  a  Betegségek   Nemzetközi
   Osztályozása  X.  Revíziója bevezetéséről szóló  42/1995.  (XI.
   14.)   NM   rendeletet   (a  továbbiakban:   NMr.),   végül   a
   társadalombiztosítási    támogatással    rendelhető,    illetve
   kölcsönözhető   gyógyászati   segédeszközökről,   a   támogatás
   összegéről  és  mértékéről, valamint a  rendelés,  forgalmazás,
   kölcsönzés  és javítás szakmai követelményeiről szóló  19/2003.
   (IV.  29.)  ESzCsM  rendelet  7. §  (4)  bekezdés  e)  pontját.
   Hivatkozva  az  Avtv.  2. § (2) bekezdés a)  és  b)  pontjaira,
   valamint  3. § (1) bekezdésére előadta, hogy sérül az Alkotmány
   35. § (2) bekezdése és 37. § (3) bekezdése. Álláspontja szerint
   ellentétes   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdéséből   fakadó
   jogállamiság elvével, hogy a jogalkotó összemossa  a  személyes
   adatok és a különleges adatok kezelésének szabályait, és  sérül
   az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésében megfogalmazott  személyes
   adatok védelméhez való jog is.
   Az    indítványozó   szerint   amellett,   hogy   a    kötelező
   adatkezelésről  nem  törvény rendelkezik, nincs  szabályozva  a
   megjelölt  rendeletekben  a kezelendő adatok  megismerhetősége,
   illetve  az adatkezelés időtartama sem. A finanszírozónak  csak
   az   általa   finanszírozott  ellátásokról   kellene   tudomást
   szereznie; a vényköteles, de társadalombiztosítási támogatással
   nem rendelkező gyógyszerek esetében a betegek különleges adatai
   jogviszony  hiányában kerülnek a társadalombiztosítási  szervek
   nyilvántartásába. Az ellátás során feltárt betegségek, az  arra
   adott  kezelés  és  a  felírt gyógyszerek  —  különösen  a  nem
   közfinanszírozott   gyógyszerek   —   adatainak   továbbküldése
   ellentétes az Alkotmány 54. §-ában rögzített emberi méltósághoz
   való  joggal.  A jogállamiságot sértő és „emberileg  megalázó”,
   hogy  a  19/2003.  (IV.  29.) ESzCsM  rendelet  nem  jelöl  meg
   semmilyen  célt, amelynek érdekében az orvosi  vényeken  a  TAJ
   szám és a BNO kód feltüntetése szükséges lenne.
   Az    indítványozó    előadta,   hogy   az    „OEP    [Országos
   Egészségbiztosítási Pénztár] az adatvédelmi rendelkezéseket úgy
   játszva ki, hogy az adatokban a TAJ számot kicseréli, egy másik
   számra  (kapcsolati  kód), így azok már  szerinte  nem  lesznek
   személyes   adatok,  és  bárhova  továbbíthatók”.  Ez   azonban
   álláspontja  szerint  nem  felel  meg  a  valóságnak,  mert  ha
   valakiről  megtudják,  hogy mikor járt utoljára  patikában,  és
   milyen  gyógyszert  váltott  ki, illetve  mikor  volt  utoljára
   háziorvosnál, akkor hozzáférhetővé válik az összes egészségügyi
   adata is.
   Az indítványozó utóbb indítványát módosította, és — figyelemmel
   az  Alkotmánybíróság  937/B/2006. AB  határozatára  (ABH  2007,
   2580.)    —    a   76/2004.   (VIII.   19.)   ESzCsM   rendelet
   alkotmányellenessége  megállapítása  és  megsemmisítése  iránti
   kérelmét  visszavonta.  Egyúttal az  időközben  hatályon  kívül
   helyezett 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendelet 7. § (4)  bekezdés
   e)  pontja  helyett  indítványát  a  gyógyászati  segédeszközök
   társadalombiztosítási   támogatásba   történő    befogadásáról,
   támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról
   és  kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.)  EüM  rendelet  (a
   továbbiakban:   EüMr.)   13.   §   (3)   bekezdés   e)   pontja
   vonatkozásában tartotta fenn.

   4.  A  harmadik indítványozó utólagos normakontrollra,  illetve
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló kérelmet terjesztett elő.

   4.1.   A   Kr.   4.   és   17.   §-ai   alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését  azért  kérte,  mert   azok
   meglátása  szerint sértik az Alkotmány 8. § (2)  bekezdését  és
   59.  § (1) bekezdését. A kifogásolt rendelkezések értelmében  a
   háziorvosok   kötelesek   a   betegforgalmi   jelentéseket    a
   finanszírozó  társadalombiztosítási szerv részére  továbbítani.
   Ez  olyan adatszolgáltatási kötelezettséget jelent, melyről  az
   indítványozó  szerint  törvényben  kellett  volna  rendelkezni.
   Ezért  a Kr. érintett §-ai formai okból alkotmányellenesek.  De
   tartalmi alkotmányellenesség is megvalósul az Alkotmány 59.  §-
   anak  sérelme  következtében:  a háziorvosoknak  ugyanis  olyan
   szolgáltatások adatait is továbbítaniuk kell, amelyeket nem  az
   Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  (a  továbbiakban:  OEP)
   finanszíroz.  Ilyenek például a népegészségügyi szűrésekkel,  a
   látleletek  kibocsátásával, a jogosítvány kiadásához szükséges,
   vagy   a   lőfegyver-használati  engedélyezési  eljárás   során
   kötelező  orvosi  vizsgálatokkal összefüggő  adatok.  Meglátása
   szerint sérti az információs önrendelkezési jogot az is, hogy a
   háziorvos   köteles  a  vényköteles,  de  társadalombiztosítási
   támogatással nem rendelkező gyógyszerek felírásakor  is  adatot
   továbbítani az ellátottról az OEP felé.
   Az    indítványozó    kifogásolta   a    háziorvosok    és    a
   társadalombiztosítási szervek közötti adattovábbítás módját is:
   az  adatokat  rendszerint számítógépes adathordozó postázásával
   juttatják el a címzett részére, így a betegek személyes  adatai
   semmilyen   külön  védelemben  nem  részesülnek.   Emellett   a
   „jelentést konstruáló számítógépes program »szabadon« kutat  az
   orvosi nyilvántartások adataiban, és az adatkezelő háziorvos  —
   mivel   a  jelentés  kizárólag  program  segítségével  generált
   kódszámokban  jelenik meg — nem tud meggyőződni arról,  hogy  a
   küldött anyag a valóságban milyen adatokat tartalmaz”.

   4.2.    A    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló,  a  Magyar  Köztársaság  2007.   évi
   költségvetéséről    szóló   2006.   évi   CXXVII.    törvénnyel
   összefüggésben előterjesztett kérelem az Alkotmány 44/A. §  (3)
   bekezdés  c)  pontján  és  70/D. §-án alapul.  Az  indítványozó
   szerint   ugyanis  nem  biztosították  a  helyi  önkormányzatok
   számára  a  háziorvosi  (egészségügyi alapellátások)  feladatok
   ellátásához szükséges anyagi forrásokat. Az Alkotmánybíróság az
   Ügyrend  28.  §  (2)  bekezdése alapján elrendelte,  hogy  ezen
   indítványrész  elkülönülve kerüljön  érdemi  megvizsgálásra  és
   elbírálásra.

   5.  A  negyedik  indítványozó szintén a  Kr.  4.  és  17.  §-ai
   megsemmisítését kérte az Alkotmány 8. § (2) bekezdése  alapján,
   mivel  azok  az  Avtv. 3. § (3) bekezdésében  foglaltaknak  nem
   felelnek   meg.   Az   adatkezelésre  vonatkozó   rendelkezések
   kormányrendeletben történő szabályozása ugyanis nem  megfelelő.
   Tartalmi okból pedig azért áll fenn alkotmányellenesség, mert a
   finanszírozó  a  nem  finanszírozott ellátásokról  is  tudomást
   szerez,  hisz a jelentéstételi kötelezettség erre is  kiterjed;
   illetve nem biztosított a továbbított adatok különleges védelme
   (az  adattovábbítás  számítógépes adathordozón,  normál  postai
   úton  történik).  Mindez  ellentétes az  Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdéséből fakadó személyes adatok védelméhez való joggal.
   Az  indítványozó szerint az orvosi vényeken a BNO kód  kötelező
   feltüntetése az Avtv. 3. § (2) és (3) bekezdéseivel ellentétes,
   mert azt nem törvény rendeli el. Kifogásolta továbbá a 76/2004.
   (VIII. 19.) ESzCsM 4. §-ának rendelkezését, mely szerint az OEP
   köteles   az   Egészségügyi   Minisztérium,   az   Egészségügyi
   Stratégiai   Kutató  Intézet  és  az  Országos  Szakfelügyeleti
   Módszertani   Központ   részére   adatokat   szolgáltatni.   Az
   adatkezelés  célja,  indokoltsága ugyanis megkérdőjelezhető.  E
   rendelet megsemmisítését azonban nem kérte.

   6. Az Alkotmánybíróság eljárása során észlelte, hogy a Kr. 4. §-
   ának  (2)  bekezdését — a 2006-ban kelt indítványok benyújtását
   követően  —  az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
   Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól  szóló
   43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2006.
   (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 2007. január 1-jei
   hatállyal  megváltoztatta.  A módosítás  nem  szüntette  meg  a
   jelentésküldési   kötelezettséget,   a   fekvőbeteg-szakellátás
   tekintetében azonban az adatszolgáltatásra vonatkozóan  szigorú
   formai előírásokat vezetett be. Ugyanez a rendelet iktatta be a
   Kr.  4.  § (10) bekezdését, mely a Magyar Köztársaság területén
   tartózkodó beteg sürgősségi ellátása vonatkozásában fogalmazott
   meg  a  szolgáltató számára kötelezettséget. A  Kr.  4.  §  (9)
   bekezdését   az  egyes  egészségügyi  tárgyú  kormányrendeletek
   módosításáról szóló 364/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet  16.  §
   (6)  bekezdése úgy módosította, hogy „az értékhatárt  meghaladó
   rész  visszavonásra kerül” szövegrész helyébe  „az  értékhatárt
   meghaladó rész levonásra kerül” szövegrész lépett.
   Az  ESzCsMr.  7.  §  (3)  bekezdés  c)  pontját  az  egyes,   a
   gyógyszerrendeléssel    kapcsolatos    miniszteri    rendeletek
   módosításáról szóló 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet  1.  §  (1)
   bekezdése akként változtatta meg, hogy a vényen az orvos  által
   feltüntetendő  személyes adatok körét kibővítette  az  érintett
   betegsége kódjával (BNO kóddal).
   Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy ezek a változások  az
   indítványozók  által  felvetett alkotmányossági  problémát  nem
   érintették,  illetve nem szüntették meg, ezért az  elbíráláskor
   hatályos   szöveg   tekintetében  érdemben  folytatta   le   az
   alkotmányossági vizsgálatot.

   7.   Az   Alkotmánybíróság  beszerezte  az  adatvédelmi  biztos
   jogkörében  eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosának,
   az  igazságügyi  és rendészeti miniszternek és az  egészségügyi
   miniszternek a véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „35.  § (2) A Kormány a maga feladatkörében rendeleteket bocsát
   ki,  és határozatokat hoz. Ezeket a miniszterelnök írja alá.  A
   Kormány   rendelete   és   határozata  törvénnyel   nem   lehet
   ellentétes.  A Kormány rendeleteit a hivatalos lapban  ki  kell
   hirdetni.”
   „37.  § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben
   kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
   adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
   hirdetni.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban  mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   2. Az Avtv. vonatkozó rendelkezései:
   „3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
   a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   b)  azt törvény vagy — törvény felhatalmazása alapján, az abban
   meghatározott körben — helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
   (2) Különleges adat akkor kezelhető, ha
   a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
   b)  a  2.  §  2.  a)  pontjában  foglalt  adatok  esetében,  az
   nemzetközi  egyezményen  alapul, vagy Alkotmányban  biztosított
   alapvető  jog  érvényesítése,  továbbá  a  nemzetbiztonság,   a
   bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
   c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.
    (3)  Kötelező  adatkezelés  esetén az  adatkezelés  célját  és
   feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét,  az
   adatkezelés  időtartamát, valamint az adatkezelő  személyét  az
   adatkezelést  elrendelő  törvény  vagy  önkormányzati  rendelet
   határozza meg.”

   3. A Kr. indítványokkal érintett rendelkezései:
   „4.  § (1) A szolgáltató az általa ellátott betegekről, illetve
   a     nyújtott    ellátásokról    az    elszámoláshoz    előírt
   nyilvántartásokat  vezeti.  A  szolgáltató  a  finanszírozással
   kapcsolatos    —   személyes   adatokat   nem   tartalmazó    —
   nyilvántartásokat legalább 5 évig megőrzi.

   (2)  A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául
   szolgáló   egészségügyi  szolgáltatásokról  —   a   fekvőbeteg-
   szakellátás   kivételével   —  kísérőjegyzékkel,   számítógépes
   adathordozón  vagy adatátviteli vonalon a megadott  formátumban
   (rekordkép),   e   rendelet  szerint   adatot   szolgáltat   (a
   továbbiakban:  jelentés) a finanszírozó részére. A  fekvőbeteg-
   szakellátás  során  nyújtott ellátásokról a  jelentést  az  OEP
   részére  legalább  fokozott biztonságú elektronikus  aláírással
   hitelesített, autentikus időbélyeget használó és rejtjelezéssel
   védett elektronikus rendszer útján kell megküldeni.

   (3)    Finanszírozott   teljesítményként    a    finanszírozási
   szerződésben    meghatározott   és   ténylegesen    teljesített
   szolgáltatás  számolható  el a Társadalombiztosítási  Azonosító
   Jel  (a  továbbiakban:  TAJ-szám)  feltüntetésével,  amennyiben
   annak megtérítésére jogszabály alapján más nem köteles.

   (4)  Újszülött  ellátásának  jelentése  TAJ-szám  hiányában   a
   születést  követő  6. hónap utolsó napjáig, továbbá  ismeretlen
   TAJ-számú elhunyt személy elhalálozását megelőző ellátásának és
   boncolásának   jelentése  az  OEP  által  meghatározott   elvek
   szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

   (5)   Abban   az   esetben,   ha  az  ellátott   személy   vagy
   hozzátartozója a TAJ-számot igazoló okmányt az ellátást  követő
   15 napon belül nem mutatja be, az ellátást végző szolgáltató  a
   finanszírozónál    kezdeményezi   a   TAJ-szám    rendelkezésre
   bocsátását   az   ellátott   személy  azonosítására   szolgáló,
   rendelkezésre  álló  adatok (név, születési  hely,  idő,  anyja
   neve, lakcíme) megküldésével. A finanszírozótól megkapott  TAJ-
   számon történik meg a teljesítmény jelentése.

   (6) Ismeretlen, TAJ-számmal és a személy azonosítására szolgáló
   adatokkal   nem   rendelkező  beteg  esetén  —   az   újszülött
   kivételével    —   annak   adatlapját   kell    megküldeni    a
   finanszírozónak. A szolgáltatások kifizetésére  a  finanszírozó
   által elvégzett ellenőrzést követően kerülhet sor. Amennyiben a
   finanszírozó az ellenőrzést az adatlap megküldésétől  számított
   60  napon  belül  nem végzi el, a szolgáltató részére  ki  kell
   fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást.

   (7) A szolgáltató az adatokat az adatkezelési előírások szerint
   tartja  nyilván, és a finanszírozás céljából megküldött  adatok
   valódiságáért  felel. A finanszírozó által  végzett  ellenőrzés
   során   a   szolgáltató  az  ellenőrzéshez  szükséges  adatokat
   bemutatja, és gondoskodik arról, hogy a közreműködő szolgáltató
   is rendelkezésre bocsássa az adatokat.

   (8)  A  szolgáltató  a magyar egészségbiztosítási  jogszabályok
   alapján  egészségügyi  szolgáltatásra  nem  jogosult  személyek
   részére nyújtott ellátás után akkor jogosult térítésre,  ha  az
   ellátott  személy az ellátásra államközi szerződés,  nemzetközi
   szerződés   vagy  kötelezően  alkalmazandó  Közösségi   szabály
   alapján  jogosult, és az adott ellátásra való jogosultságát  az
   alkalmazandó  államközi  szerződés, nemzetközi  szerződés  vagy
   Közösségi   szabály   előírásainak  megfelelően   igazolta.   A
   szolgáltató  nyilvántartásának tartalmaznia  kell  az  ellátott
   személy  nevét,  születési  dátumát,  állampolgárságát  és   az
   ellátás   igénybevételére   jogosító  igazoláson   feltüntetett
   adatokat.  Az  E  térítési kategória alapján  nyújtott  ellátás
   esetén  a 21. számú melléklet kitöltése kötelező. A kihirdetett
   államközi  szerződések, nemzetközi szerződés és az alkalmazandó
   Közösségi    szabályok   listáját,   továbbá    az    ellátások
   igénybevételére   jogosító   igazolások    mintáit    az    OEP
   tájékoztatóban közzéteszi. A szolgáltató a 21. számú  melléklet
   szerinti  adatokat  havonta, a tárgyhónapot  követő  hónap  10.
   napjáig, számítógépes adathordozón megküldi a finanszírozónak.

   (9)  Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást  nyújtó
   orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön jogszabályban
   foglaltakat  az  ellenőrzést  követő  figyelmeztetés  után  sem
   tartja  be,  a  finanszírozás összegéből a külön  jogszabályban
   meghatározott értékhatárt meghaladó rész levonásra kerül.

   (10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg sürgősségi
   ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az  Eütv.
   142.  § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások
   költségei behajthatóak-e más forrásból. A behajtás érdekében  a
   szolgáltatónak a tőle elvárható valamennyi intézkedést meg kell
   tennie. Amennyiben az intézkedések nem vezetnek eredményre,  az
   esetet az 5. § (1) bekezdésének megfelelően kell jelenteni.”

   „17. § (1) A háziorvosi szolgáltató a 2. és 20. számú melléklet
   szerinti  adatokat  havonta, a tárgyhónapot  követő  hónap  10.
   napjáig jelenti a finanszírozónak.
   (2)   Az   OEP  az  (1)  bekezdés  szerinti  jelentés   alapján
   nyilvántartást   vezet   az  egyes  háziorvosi   szolgálatokhoz
   bejelentkezett biztosítottakról. Ha egy biztosított egyidejűleg
   több szolgáltató nyilvántartásában szerepel, az OEP a legutóbbi
   bejelentkezést veszi figyelembe, és egyidejűleg törli  a  másik
   szolgáltató nyilvántartásából, továbbá az OEP törli az  elhunyt
   személy  adatait  is,  és  a korrigált  létszámmal  számol.  Az
   utalványozással   egyidejűleg  tájékoztatja   a   finanszírozás
   megszüntetéséről   és  annak  okáról  az  érintett   háziorvosi
   szolgáltatót.
   (3)  A korcsoportos átsorolást az OEP havonta, a bejelentkezett
   biztosítottaknak a hónap utolsó napjához viszonyított  életkora
   alapján végzi.”

   4.   Az  ESzCsMr.-nek  az  indítványok  benyújtásakor  hatályos
   rendelkezése:
   „7. § (3) A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:
   (…)
   c)  a  beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát,
   közgyógyellátott  beteg  esetén a  közgyógyellátási  igazolvány
   számát;
   (…)”

   Az   EszCsMr.-nek   az   indítványok   elbírálásakor   hatályos
   rendelkezése:
   „7. § (3) A vényen az orvosnak fel kell tüntetni:
   (…)
   c)  a  beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a TAJ számát,
   valamint  betegségének  a  betegségek  nemzetközi  osztályozása
   szerinti  kódját  (BNO kód), közgyógyellátott  beteg  esetén  a
   közgyógyellátási igazolvány számát;
   (…)”

   5. Az NMr. releváns rendelkezései:
   „1.  §  A  Betegségek  Nemzetközi  Osztályozása  IX.  Revíziója
   helyett  az  ENSZ Egészségügyi Világszervezete által  közzétett
   Betegségek  és az egészséggel kapcsolatos problémák  nemzetközi
   statisztikai osztályozása, Tizedik Revízió (a továbbiakban: BNO-
   10)   alkalmazandó  1996.  január  1.  napjától  minden   olyan
   dokumentáción,    illetve    adatszolgáltatási    kötelezettség
   teljesítésénél, amikor külön jogszabály alapján a  betegségeket
   kódjelekkel fel kell tüntetni.
   2.  §  A  BNO-10  kódrendszer ötödik jegyre történő  albontását
   szakmánként az illetékes szakmai kollégium felügyelete  mellett
   az országos orvosszakmai intézetek végzik el.”

   6. Az EüMr. támadott rendelkezése:
    „13. § (3) A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:
   (…)
   e) a beteg kórisméjének BNO kódját;
   (…)”

                                III.

   Az indítványok részben megalapozottak.

   1.  Az  Alkotmánybíróság először a Kr. támadott  rendelkezéseit
   vizsgálta meg.

   1.1.  Az  indítványozók szerint a Kr. 4. és 17.  §-ában  előírt
   adatszolgáltatási  kötelezettség előírása  a  személyes  adatok
   védelméhez való joggal összefüggésben sérti az Alkotmány  8.  §
   (2)  bekezdését,  mert a kötelező adatszolgáltatást  törvényben
   kellett  volna elrendelni, nem kormányrendeletben. A kifogásolt
   rendelkezések [alapvetően a Kr. 4. § (2) bekezdése és a  17.  §
   (1)  bekezdése] szerint az egészségügyi szolgáltató  az  általa
   nyújtott,   a   finanszírozás  alapjául  szolgáló  egészségügyi
   szolgáltatásokról  adatot szolgáltat  a  finanszírozó  részére,
   illetve  a  háziorvosi szolgáltató a Kr. 2. és  20.  melléklete
   szerinti adatokat havonta jelenti a finanszírozónak.

   Az  Alkotmánybíróságnak  az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésére
   vonatkozó  gyakorlata  szerint nem mindenfajta  összefüggés  az
   alapjogokkal  követeli  meg  a  törvényi  szintű  szabályozást.
   Valamely   alapjog   tartalmának  meghatározása   és   lényeges
   garanciáinak  megállapítása ugyan csakis törvényben  történhet,
   illetve   törvény  kell  az  alapjog  közvetlen   és   jelentős
   korlátozásához  is,  mert csak ekkor  elégíthető  ki  a  formai
   alkotmányosság tekintetében az Alkotmány 8. § (2)  bekezdésében
   foglalt  követelmény. Közvetett és távoli összefüggés  esetében
   azonban  elegendő  a  rendeleti szint is, a  technikai  és  nem
   korlátozó jellegű szabályok rendeleti formában történő  kiadása
   önmagában nem minősül alkotmányellenesnek. [64/1991. (XII. 17.)
   AB  határozat,  ABH  1991,  297, 300.;  29/1194.  (V.  20.)  AB
   határozat, ABH 1994, 148, 155.]

   Az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésében megfogalmazott  személyes
   adatok  védelméhez  való jog tartalma az,  hogy  mindenki  maga
   rendelkezik     személyes     adatainak     feltárásáról     és
   felhasználásáról.  Személyes adatot  felvenni  és  felhasználni
   általában   csak   az  érintett  beleegyezésével   szabad,   de
   kivételesen  törvény  is elrendelheti személyes  adat  kötelező
   kiszolgáltatását, és előírhatja felhasználásának módját is.  Az
   ilyen   törvény   korlátozza   az   információs   önrendelkezés
   alapjogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az Alkotmány 8. §-
   ában  megfogalmazott  feltételeknek.  [15/1991.  (IV.  13.)  AB
   határozat (a továbbiakban: Abh., ABH 1991, 40, 41.]

   A   fentiekből   következik,  hogy   a   kötelező   adatkezelés
   (adattovábbítás)  a  személyes  adatok  védelméhez   való   jog
   közvetlen  és jelentős korlátozásának minősül, mely csak  akkor
   felel   meg   az  Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében   foglalt
   követelménynek,  ha törvény rendeli el. Ez  azt  jelenti,  hogy
   törvényben kell rögzíteni — egyebek mellett és elsősorban — azt
   a  célt,  amelynek  eléréséhez az adatkezelés  (adattovábbítás)
   szükséges,  és  azon  (és  csak azon) személyes  adatok  körét,
   melyekkel ez a cél megvalósítható.

   Az   állampolgári   jogok  országgyűlési   biztosa   által   az
   indítványokkal   összefüggésben   előterjesztett   tájékoztatás
   alapján az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg.  Az
   adatvédelmi   biztos   2006.  október   9.   napján   kelt,   a
   társadalombiztosítási    szervek    által     történő     egyes
   adatkezelésekről   szóló   Állásfoglalása   (a    továbbiakban:
   Állásfoglalás)    megállapította,   hogy   az    adattovábbítás
   kormányrendeleti szinten történő elrendelése nem felel  meg  az
   Avtv.   3.  §  (3)  bekezdésében  foglalt  követelménynek.   Az
   egészségügyi  miniszter  a  jelzett  alkotmányossági   kifogást
   figyelembe  véve  javaslatot nyújtott  be  az  Országgyűléshez,
   melyben  kezdeményezte a felvetett problémák rendezését.  Ennek
   eredményeként került módosításra az egészségügyi és a  hozzájuk
   kapcsolódó  személyes adatok kezeléséről  és  védelméről  szóló
   1997.  évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) és a kötelező
   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
   törvény   (a   továbbiakban:  Ebtv.).  [Lásd   az   egyes,   az
   egészségügyet  érintő  törvényeknek az  egészségügyi  reformmal
   kapcsolatos módosításáról szóló 2006. évi CXV. törvény  25.  §-
   át, illetve az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló
   2006.  évi  CXVI.  törvény 22. § (4)-(6) bekezdését,  mindkettő
   2007. január 1-jétől hatályos.]

   Az  Eüak.  jelenleg  is hatályos 4. § (2)  bekezdés  g)  pontja
   irtelmében egészségügyi és személyazonosító adatot a 4.  §  (1)
   bekezdésében   foglaltakon   túl  —  törvényben   meghatározott
   esetekben  — az egészségügyi ellátásokra jogosultak  részére  a
   kötelező    egészségbiztosítás    terhére    igénybe     vehető
   szolgáltatások   rendelésének  és   nyújtásának,   valamint   a
   gazdaságos  gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati
   ellátás  rendelési szabályai betartásának a vizsgálata, továbbá
   a  külön  jogszabály  szerinti szerződés alapján  a  jogosultak
   részére   nyújtott   ellátások   finanszírozása,   illetve   az
   ártámogatás elszámolása céljából lehet kezelni. Az Eüak. 22.  §
   (1)    bekezdés   c)   pontja   úgy   rendelkezik,    hogy    a
   társadalombiztosítási  igazgatási  szervek  részére  abban   az
   esetben  továbbítható  egészségügyi és  személyazonosító  adat,
   amennyiben  az  a 4. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt  célok
   teljesítéséhez szükséges. A 22. § (2) bekezdése  értelmében  az
   egészségügyi      és      személyazonosító      adatokat      a
   társadalombiztosítási igazgatási szervek kizárólag  az  ellátás
   megállapításával,      folyósításával,      az       ellenőrzés
   lefolytatásával,  egészségbiztosítási  orvosszakértői,  illetve
   jogorvoslati tevékenységgel megbízott dolgozója, továbbá a 4. §
   (2)   bekezdés   g)  pontja  szerinti  feladat   teljesítésével
   megbízott  munkatársa kezelheti. Az Eüak. 22. §  (5)  bekezdése
   meghatározza, hogy a társadalombiztosítási igazgatási szerv — a
   4.   §  (2)  bekezdés  g)  pontjában  meghatározott  célból   —
   kezelheti:
   a)  az  egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatást
   igénybe  vevő,  a  beutaló  (a  szolgáltatást  rendelő)   orvos
   azonosítását szolgáló — külön jogszabály szerinti — adatokat,
   b)  az a) pontban foglaltakon túl az egészségügyi szolgáltatást
   igénybe  vevő  TAJ  számát, közgyógyellátásra való  jogosultság
   esetén a közgyógyellátási igazolvány számát,
   c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő diagnózisának,  a
   részére  nyújtott  egészségügyi  szolgáltatásnak  (ideértve   a
   különleges   táplálkozási  igényt  kielégítő   tápszereket)   a
   megnevezését, kódját.

   Az  Ebtv.  kiegészült a 79/A. §-szal, melynek (1)-(2) bekezdése
   értelmében   az  egészségbiztosító  az  Ebtv.  alapján   kötött
   szerződésekhez  kapcsolódóan az Eüak.  4.  §  (2)  bekezdés  g)
   pontjában foglalt célok teljesítése érdekében kezeli  az  Eüak.
   22.   §-ának   (5)  bekezdésében  meghatározott  adatokat.   Az
   egészségügyi    szolgáltató   ezen   adatok    kezelését,    az
   egészségbiztosító   felé   történő   továbbítását    a    külön
   jogszabályban  és  a  szerződésében előírt  formában  és  módon
   teljesíti.

   A  fentiekből  megállapíthatóan az Ebtv. és  az  Eüak.  idézett
   előírásaiból fakad az, hogy a társadalombiztosítási  igazgatási
   szerv,   nevezetesen  az  egészségbiztosító   az   egészségügyi
   ellátásokra  jogosultak  részére a kötelező  egészségbiztosítás
   terhére   igénybe   vehető   szolgáltatások   rendelésének   és
   nyújtásának  vizsgálata, illetve a jogosultak részére  nyújtott
   ellátások finanszírozása céljából kezelheti az Eüak. 22. §  (5)
   bekezdésében   foglalt   adatokat.   E   célok   érdekében   az
   egészségügyi  szolgáltató  köteles  a  megjelölt  adatokat   az
   egészségbiztosító felé továbbítani. A Kr. 4. § (2) bekezdésének
   rendelkezése   ezt   a   törvényen  alapuló   adatszolgáltatási
   kötelezettséget   ismétli   meg,   illetve   konkretizálja   az
   adattovábbítás  módját,  és ennek a törvényi  rendelkezésnek  a
   végrehajtását   szolgálja  a  Kr.  17.   §-a   is.   Mivel   az
   adatszolgáltatási     kötelezettség    közvetlenül     törvényi
   rendelkezéseken alapul, és nem a Kr. támadott 4. és 17.  §-ából
   ered,    az    indítványok   a   formális   alkotmányellenesség
   tekintetében   nem   megalapozottak.   Erre   tekintettel    az
   Alkotmánybíróság    a    Kr.    4.    §-a    és     17.     §-a
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló   indítványt  az  Alkotmány   8.   §   (2)   bekezdése
   vonatkozásában elutasította.

   1.2. Az egyik indítványozó szerint a Kr. 4. és 17. §-a sérti az
   Alkotmány 35. § (2) bekezdését is, melynek értelmében a Kormány
   rendelete  törvénnyel  nem  lehet ellentétes.  Az  indítványozó
   szerint a kifogásolt szabályok azáltal alkotmányellenesek, hogy
   az  Avtv.  3.  § (2) és (3) bekezdésébe ütköznek. A  különleges
   adatok  egészségügyi  szolgáltató  által  történő  továbbítását
   ugyanis   csak  törvény  rendelhetné  el,  ezzel  szemben   azt
   kormányrendelet  írja  elő. Az indítványozó  tartalmában  tehát
   ugyanazt az alkotmányossági problémát vetette fel, mint a többi
   indítványozó az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével összefüggésben.
   Tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság megállapította,  az
   adattovábbítás  közvetlenül törvényi rendelkezésen  alapul,  és
   nem  a Kr. 4. és 17. §-ain, az indítvány az Alkotmány 35. § (2)
   bekezdésével   összefüggésben  sem  megalapozott,   ezért   azt
   elutasította.

   1.3.   Az   indítványozók  tartalmi  alkotmányellenességre   is
   hivatkoztak. Az egyik indítványozó szerint a Kr. 4. és  17.  §-
   aiban  szabályozott  jelentésküldési  kötelezettség  sérti   az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdését, mivel az ellátás során  feltárt
   betegségek,  az  arra  adott kezelés és  a  felírt  gyógyszerek
   adatainak  továbbküldése  emberileg megalázó.  Ezzel  sérül  az
   Alkotmány  59.  § (1) bekezdése is. Emellett több  indítványozó
   meglátása szerint a Kr.-ben foglalt szabályozás nem felel meg a
   célhoz   kötöttség  követelményének,  mert  olyan  egészségügyi
   szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok továbbítását is elrendeli,
   melyek  finanszírozása  nem  a  társadalombiztosítás  keretében
   történik,  illetve  a támadott szabályozás  nem  felel  meg  az
   adatbiztonság elvének sem.

   1.3.1. „Az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz való jogot az
   ún. általános személyiségi jog egyik megfogalmazásának tekinti.
   A  modern  alkotmányok, illetve alkotmánybírósági gyakorlat  az
   általános  személyiségi jogot különféle  aspektusaival  nevezik
   meg: pl. a személyiség szabad kibontakoztatásához való jogként,
   az   önrendelkezés   szabadságához  való   jogként,   általános
   cselekvési szabadságként, avagy a magánszférához való  jogként.
   Az    általános   személyiségi   jog   anyajog,   azaz    olyan
   szubszidiárius alapjog, amelyet mind az Alkotmánybíróság,  mind
   a bíróságok minden esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának
   védelmére,  ha  az  adott  tényállásra  a  konkrét,  nevesített
   alapjogok  egyike  sem  alkalmazható.” [8/1999.  (IV.  23.)  AB
   határozat, ABH 1990, 42, 44-45.]

   Az  Alkotmánybíróság  az  50/2003. (XI.  5.)  AB  határozatában
   rámutatott: „Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése és az 59.  §  (1)
   bekezdése   védelemben  részesíti  az  emberek  magánszféráját,
   magántitkait,    jó    hírnevét,    személyes    adatait.    Az
   Alkotmánybíróság   gyakorlata   szerint   ezeknek   az   emberi
   méltósághoz  való  jogból  fakadó jogosultságoknak  a  sérelmét
   jelentheti,  ha az állam indok nélkül avatkozik be  az  emberek
   magánéletébe, például azáltal, hogy a hatóság kellő alap nélkül
   alkalmaz  kényszert az egyénnel szemben. »Az a jogi szabályozás
   tehát,  amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi,  arra
   való    tekintet   nélkül   alkotmányellenes,   hogy   ez    az
   alkotmányellenes  jogkövetkezmény az  ügyek  hány  százalékában
   következik be.« [Először: 46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH
   1991,  211,  215.]  »Az  alkotmányos alapjogok  és  alkotmányos
   védelmet élvező szabadságok miatt a közhatalom csak alkotmányos
   felhatalmazással és alkotmányos indokkal avatkozhat be az egyén
   jogaiba  és  szabadságába.« [Először:  11/1992.  (III.  5.)  AB
   határozat,   ABH  1992,  77,  85.]”  [ABH  2003,   566,   578.;
   megerősítette:  36/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH  2005,  390,
   396.]

   Ahogy  arra  az  Alkotmánybíróság már fent utalt,  a  személyes
   adatok  védelméhez  való jog az Alkotmánybíróság  gyakorlatában
   információs  önrendelkezési jogként jelenik meg, azaz  mindenki
   maga   rendelkezik   személyes   adatainak   feltárásáról    és
   felhasználásáról.  Ez az önrendelkezés szabadságához  való  jog
   egyik  nevesített  esete,  amikor  a  cselekvési  szabadság   a
   személyhez fűződő adatokra vonatkozik. Az indítványozó épp  azt
   sérelmezi, hogy a betegek személyhez fűződő adatai — ezen belül
   különösen  pedig  egészségügyi adatai, mint érzékeny  adatok  —
   esetleges   akaratuk   ellenére  külső  (az   ellátást   nyújtó
   szolgáltatón kívüli) állami szervekhez kerülnek.  Ez  pedig  az
   adatok jellegére tekintettel indokolatlan behatolást jelent  az
   érintettek magánszférájába, melyet megalázónak éreznek.

   Az Alkotmánybíróság hangsúlyozza, hogy az alkotmányos alapjogok
   nem   korlátozhatatlanok.  Ez  vonatkozik  a  személyes  adatok
   védelméhez  való jogra [lásd: 2/1990. (II. 18.)  AB  határozat,
   ABH 1990, 18, 20.], de az emberi méltósághoz való jogra is.  Az
   Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az emberi méltósághoz  való
   jog  csak  az emberi státus meghatározójaként, az élethez  való
   joggal fennálló egységében abszolút és korlátozhatatlan,  egyes
   részjogosítványai    azonban   más    alapjogokhoz    hasonlóan
   korlátozhatók.  [64/1991. (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991,
   297,  308.;  75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH  1995,  376,
   383.;  36/2005. (X. 5.) AB határozat, ABH 2005, 390,  396.]  Az
   alapjog  korlátozásának azonban meg kell felelnie az  Alkotmány
   8.    §    (2)   bekezdésében   foglalt   követelménynek.    Az
   Alkotmánybíróság  gyakorlatában ez azt  jelenti,  hogy  alapjog
   tartalma  csak  más  alapjog  vagy  alkotmányos  érték  védelme
   érdekében,  elkerülhetetlen esetben, a szükséges  mértékben  és
   arányos  módon korlátozható. [11/1992. (III. 5.) AB  határozat,
   ABH 1992, 77, 85.]

   Az   Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésének
   értelmezése   kapcsán   az  Abh.-ban   kimondta,   hogy   „[a]z
   információs  önrendelkezési  jog  gyakorlásának  feltétele   és
   egyben  legfontosabb  garanciája  a  célhozkötöttség.  Ez   azt
   jelenti,   hogy  személyes  adatot  feldolgozni  csak  pontosan
   meghatározott  és  jogszerű célra szabad. Az adatfeldolgozásnak
   minden   szakaszában  meg  kell  felelnie  a   bejelentett   és
   közhitelűen   rögzített   célnak.  (…)   A   célhozkötöttségből
   következik,  hogy  a  meghatározott cél  nélküli,  »készletre«,
   előre   nem   meghatározott   jövőbeni   felhasználásra    való
   adatgyűjtés és -tárolás alkotmányellenes.” [ABH 1991, 40,  42.;
   megerősítette: 35/2002. (VII. 19.) AB határozat, ABH 2002, 199,
   207-208.; 65/2002. (XII. 3.) AB határozat, ABH 2002, 357, 362.;
   47/2003.  (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 539.;  44/2004.
   (XI.  23.) AB határozat, ABH 2004, 618, 635.; 1/2005. (II.  4.)
   AB határozat, ABH 2005, 31, 49.; 36/2005. (X. 5.) AB határozat,
   ABH  2005, 390, 397.; 2/2007. (I. 24.) AB határozat, ABH  2007,
   65,  101.; 36/2007. (VI. 6.) AB határozat, ABH 2007, 432,  446;
   87/2008. (VI. 18.) AB határozat, ABK 2008. június, 867, 878.]

   1.3.2.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  fentiekre  tekintettel  azt
   kellett   vizsgálnia,  hogy  a  Kr.  kifogásolt   rendelkezései
   szerinti  adatszolgáltatás, mint olyan (függetlenül  az  adatok
   konkrét  körétől) az emberi méltósághoz való jog és a személyes
   adatok  védelméhez való jog szükséges és arányos korlátozásának
   tekinthető-e. E vizsgálat során abból kell kiindulni,  hogy  az
   adatszolgáltatás   alapját  az  Eüak.  és  az   Ebtv.   idézett
   rendelkezései képezik, különösképpen pedig az Eüak.  4.  §  (2)
   bekezdésének g) pontja, valamint 22. § (1) bekezdése fogalmazza
   meg   azt  a  célt,  aminek  érdekében  az  adatok  továbbítása
   történik.  Annak  ellenére, hogy az  indítványozók  e  törvényi
   rendelkezések  alkotmányossági  vizsgálatára  vonatkozóan   nem
   terjesztettek  elő  kérelmet,  az  Alkotmánybíróságnak   állást
   kellett  foglalnia  abban a kérdésben, vajon  nem  jelenti-e  a
   magánszférához  való  jog  sérelmét az,  hogy  az  egészségügyi
   szolgáltatóknak   a   jogosultak  részére  nyújtott   ellátások
   finanszírozása  érdekében  az általuk  nyújtott,  finanszírozás
   alapjául  szolgáló  egészségügyi  szolgáltatásokról  adatot  (e
   körben bizonyos személyhez fűződő adatot is) kell továbbítaniuk
   a finanszírozó, azaz az OEP felé.

   Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az Alkotmány 70/D.  §-a
   garantálja   a  lehető  legmagasabb  szintű  testi   és   lelki
   egészséghez való jogot, melyet az állam — egyebek mellett —  az
   orvosi  ellátás  megszervezésével biztosít. Az Alkotmánybíróság
   az  56/1995.  (IX.  15.)  AB határozatában  megállapította:  „A
   legmagasabb   szintű   testi   és   lelki   egészséghez    való
   jogosultságként   meghatározott   alkotmányi   követelmény   az
   államnak  azt  az alkotmányos kötelezettségét jelenti,  hogy  a
   nemzetgazdaság teherbíró képességéhez, az állam és a társadalom
   lehetőségeihez  igazodva olyan gazdasági  és  jogi  környezetet
   teremtsen,  amely  a  legkedvezőbb  feltételeket  biztosítja  a
   polgárok   egészséges   életmódjához   és   életviteléhez.    E
   feltételeket konkretizálja egyebek között az Alkotmány 70/D. §-
   ának   (2)   bekezdésében  írt  rendelkezés,  amely  az   állam
   kötelezettségévé  teszi  a  megfelelő egészségügyi  intézmények
   létesítését  és az orvosi ellátás megszervezését.”  (ABH  1995,
   260, 270.)

   Az   állam   az   egészségügyi  ellátáshoz   való   hozzáférést
   társadalombiztosítási  rendszer  keretében  szervezte  meg,  ez
   pedig kapcsolódik az Alkotmány 70/E. §-ának (2) bekezdéséhez. A
   társadalombiztosítás oly módon gondoskodik a biztosítottakat az
   egészségbiztosítás     keretében    megillető     természetbeni
   egészségügyi  szolgáltatásokról, hogy a  különböző  tulajdonban
   alló   egészségügyi  intézményektől  szolgáltatást  vásárol   a
   biztosítottak   számára.   Ehhez   igazodik   az   egészségügyi
   intézmények  finanszírozásának  rendszere  is.  Ennek  forrását
   alapvetően  és  elsődlegesen a biztosítottak és  a  munkáltatók
   által  fizetett  járulékok, hozzájárulások képezik,  melyek  az
   Egészségbiztosítási Alapba (a továbbiakban:  E.  Alap)  folynak
   be.  Ez  a  forrás  véges, tükrözi az  állam  és  a  társadalom
   lehetőségeit, a nemzetgazdaság teherbíró képességét. Épp  ezért
   szükséges  annak kontrollálása, hogy ezen Alapból valóban  csak
   az  arra  jogosultak számára és a jogszabályokban meghatározott
   módon  kerüljön sor egészségügyi szolgáltatások nyújtására.  Az
   Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány  70/D.  §-ában
   foglalt    állami    kötelezettség   teljesítése    és    ezzel
   összefüggésben    a    70/E.   §   (2)    bekezdése    szerinti
   társadalombiztosításon    alapuló    finanszírozási    rendszer
   működtetése   olyan   alkotmányos  érdek,  melyre   tekintettel
   indokolt a finanszírozott szolgáltatásokkal kapcsolatos  adatok
   (ezeken   belül   egyes   személyes  és  egészségügyi   adatok)
   továbbítása, azok nélkül ugyanis az egészségügyi ellátórendszer
   racionálisan  nem  tartható fenn. A lehető  legmagasabb  szintű
   testi  és lelki egészséghez való jog biztosítása — mint legitim
   cél — érdekében tehát szükséges a magánszférához és a személyes
   adatok  védelméhez való jog korlátozása. [36/2007. (VI. 6.)  AB
   határozat, ABH 2007, 432, 448.]

   1.3.3.   A   korlátozásnak  azonban  nemcsak  elkerülhetetlenül
   szükségesnek, de az elérendő célhoz képest arányosnak  is  kell
   lennie.   Az   Alkotmánybíróság  a   36/2007.   (VI.   6.)   AB
   határozatában    az   irányított   betegellátási    rendszerrel
   összefüggő adatkezelési szabályok alkotmányosságának vizsgálata
   során  — korábbi gyakorlatának összefoglalását követően  —  úgy
   fogalmazott,  „annak  megítélésénél,  hogy  a  szabályozás   az
   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően
   garantálja-e  az  információs önrendelkezési jog  védelmét,  az
   Alkotmánybíróságnak   tekintettel   kell   lennie,    hogy    a
   szabályozásban megjelenő korlátozások és garanciák egyensúlyban
   vannak-e,   és  a  rendelkezések  eleget  tesznek-e   annak   a
   követelménynek,  hogy a jogkorlátozás során  a  jogalkotónak  a
   legenyhébb  eszközt kell választania a célok elérése érdekében”
   (ABH  2007,  432,  449.). A személyhez fűződő  jog  korlátozása
   arányosságának  megítélésénél jelentősége van az adattovábbítás
   figyelemmel     kísérhetősége    elvének,    a     titoktartási
   kötelezettségnek,  az érintett adatok körének,  az  adatkezelés
   időbeli korlátozásnak.

   Jelen  ügyben  a  Kr.  kifogásolt  szabályai  elsődlegesen   az
   adattovábbítás  kötelezettségét  fogalmazzák  (ismétlik)   meg,
   illetve  rögzítik  a  továbbítás  módját,  valamint  azt,  hogy
   finanszírozott  teljesítményként a finanszírozási  szerződésben
   meghatározott    és   ténylegesen   teljesített    szolgáltatás
   számolható  el a TAJ szám feltüntetésével. Az adattovábbítással
   és  –kezeléssel kapcsolatos alapvető garanciákat azonban nem  a
   kormányrendelet, hanem az Eüak. tartalmazza. Ilyen különösen az
   adatbiztonságra vonatkozó 6. §, valamint a 22.  §  (2)  és  (3)
   bekezdése,    mely   kimondja,   hogy   az   egészségügyi    és
   személyazonosító  adatokat  a társadalombiztosítási  igazgatási
   szervek  kizárólag az ellátás megállapításával, folyósításával,
   az      ellenőrzés     lefolytatásával,     egészségbiztosítási
   orvosszakértői,  illetve jogorvoslati tevékenységgel  megbízott
   dolgozója,  továbbá a 4. § (2) bekezdésének g) pontja  szerinti
   feladat teljesítésével megbízott munkatársa kezelheti, illetve,
   hogy   a   társadalombiztosítási   igazgatási   szervek   által
   lefolytatott ellenőrzés során a társadalombiztosítás szerveinek
   csak  orvos,  illetve  gyógyszerész  végzettségű  alkalmazottja
   ismerheti   meg  az  érintett  összekapcsolt  egészségügyi   és
   személyazonosító   adatait.  A  22.  §  (6)   bekezdése   pedig
   meghatározza  az  adatkezelés  időtartamát  és  rendelkezik  az
   adatok      megsemmisítésének      kötelezettségéről.      Ezen
   rendelkezésekkel összefüggésben ugyanakkor az indítványozók nem
   terjesztettek   elő   kérelmet.  Az  Alkotmánybíróság   így   a
   vizsgálatot  csak a Kr. 4. §-ában, illetve 17.  §-ában  foglalt
   rendelkezések alapján végezte el.

   A   Kr.   támadott   4.   §  (2)  bekezdése   az   egészségügyi
   szolgáltatásokkal  kapcsolatos  adatok  közül  a   TAJ   számot
   nevesíti,   az  egyéb  szolgáltatandó  adatok   körét   a   Kr.
   mellékletei, így különösen a 4. § (8) bekezdésében  hivatkozott
   21. számú melléklet, a 17. § vonatkozásában pedig a 2. és a 20.
   számú   melléklet  tartalmazza.  Ezen  mellékletek  tartalmával
   kapcsolatban az indítványozók azonban nem éltek alkotmányossági
   kifogással.

   Az  E.  Alapból  csak  az  arra  jogosultnak  nyújtott  ellátás
   finanszírozható  a  Kr. szerinti rendben, a  szolgáltató  által
   végzett   egészségügyi   szolgáltatás   elszámolásának    ezért
   nélkülözhetetlen alapja a jogosult beazonosíthatósága. A Kr. 4.
   §-a  szerinti adattovábbítás során erre alapvetően a  TAJ  szám
   szolgál,  mely a személyazonosító jel helyébe lépő  azonosítási
   módokról  és az azonosító kódok használatáról szóló  1996.  évi
   XX.  törvény  6. § (2) bekezdése értelmében az egészségügyi,  a
   szociális,    a   társadalombiztosítási   és   a   magánnyugdíj
   rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások azonosító kódja. Ha  az
   ellátott  személy  vagy hozzátartozója  a  TAJ  számot  igazoló
   okmányt az ellátást követő 15 napon belül nem mutatja be, akkor
   a  szolgáltató más személyazonosító adat (név, születési  hely,
   idő,  anyja neve, lakcíme) megjelölésével kérheti meg  a  beteg
   TAJ  számát a finanszírozótól, de a jelentésben ilyenkor  is  a
   TAJ  szám  kerül feltüntetésre. Csak TAJ szám és egyéb személyi
   azonosító  adatok  hiányában kerül  sor  a  Kr.  mellékleteiben
   szabályozott   adatlap  megküldésére,  mely  alapján   az   OEP
   ellenőrizni tudja a finanszírozásra való jogosultságot.  A  Kr.
   4. § (4) bekezdése pedig bizonyos esetekben, amikor szintén nem
   áll  rendelkezésre  a beteg TAJ száma, lehetővé  teszi  az  OEP
   által    meghatározott   elvek   szerinti   informatikai    kód
   alkalmazását.   Az   Alkotmánybíróság  szerint   a   TAJ   szám
   feltüntetésével történő jelentésküldés, illetve ennek hiányában
   az  informatikai kód, illetve az adatlap megküldése nem jelenti
   a  magánszféra  és  a  személyes  adatok  védelméhez  való  jog
   aránytalan  korlátozását. Ezen adatok  szükségesek,  de  egyben
   elégségesek is az ellátásra jogosultság ellenőrzéséhez.

   Az   indítványozók  hivatkoztak  arra,  hogy  a  Kr.   támadott
   rendelkezései olyan adatok továbbítását is előírják, melyek  az
   egészségbiztosító   által   nem   finanszírozott    ellátásokra
   vonatkoznak,   mint   például   a   népegészségügyi   szűrések,
   látleletek kibocsátása, jogosítványhoz szükséges vagy lőfegyver-
   használati   engedélyezési  eljárás   során   kötelező   orvosi
   vizsgálata.   Ahogy   az   Alkotmánybíróság   azt   fent    már
   megállapította, az adattovábbítás célját az Eüak. rögzíti, s ez
   nem   más,   mint  a  jogosultak  részére  nyújtott   ellátások
   finanszírozása.  Ezzel a Kr. 4. §-a teljesen  összhangban  áll,
   hisz  a  szolgáltatóknak  kizárólag  az  általuk  nyújtott,   a
   finanszírozás  alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról
   kell  adatot szolgáltatniuk. Ebbe a keretbe illeszkedik bele  a
   Kr. 17. §-a is, mely maga nem határozza meg az adatszolgáltatás
   terjedelmét.  A  háziorvosok által megküldendő  konkrét  adatok
   körét a Kr. mellékletei jelölik ki.

   1.3.4.  Az  indítványozók szerint a támadott Kr.  rendelkezései
   sértik az adatbiztonságot. A jelentéstételi kötelezettséget — a
   fekvőbeteg-szakellátás kivételével — számítógépes  adathordozón
   vagy   adatátviteli  vonalon  kell  teljesíteni,  mely   —   az
   indítványokban   is   hivatkozott  Állásfoglalásban   foglaltak
   szerint  —  a  gyakorlatban úgy valósul meg, hogy  az  adatokat
   tartalmazó  lemezt a szolgáltatók „normál postai küldeményként”
   juttatják  el  a finanszírozónak. Ezáltal semmilyen  különleges
   adatvédelmi előírás nem érvényesül az adatok továbbítása során.

   Az  adatbiztonság  nem  más,  mint az  adat  integritásának  és
   bizalmasságának védelme. Az Avtv. 10. §-a értelmében elsősorban
   az  adatkezelő  köteles  gondoskodni az  adatok  biztonságáról,
   köteles  továbbá  megtenni  azokat a  technikai  és  szervezési
   intézkedéseket,   valamint  kialakítani  azokat   az   eljárási
   szabályokat,  amelyek  az Avtv., valamint  az  egyéb  adat-  és
   titokvédelmi  szabályok érvényre juttatásához  szükségesek.  Az
   adatokat  —  egyebek  mellett  —  védeni  kell  a  jogosulatlan
   hozzáférés,  a  továbbítás, a nyilvánosságra hozatal  ellen.  A
   személyes  adatok  technikai védelmének  biztosítása  érdekében
   külön  védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek,  az
   adatfeldolgozónak,  illetőleg  a távközlési  vagy  informatikai
   eszköz  üzemeltetőjének,  ha  a  személyes  adatok  továbbítása
   hálózaton  vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.  (Vö.
   744/B/2004. AB határozat, ABH 2005, 1281, 1286.) Az Eüak. 6. §-
   a  az  egészségügyi  és  személyazonosító  adatok  kezelése  és
   feldolgozása  tekintetében rögzíti, hogy  biztosítani  kell  az
   adatok   biztonságát   a  nyilvánosságra  kerüléssel   szemben,
   továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.  Az
   Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy e rendelkezések összecsengenek
   a  személyes  adatok  feldolgozása  vonatkozásában  az  egyének
   védelméről  és  az  ilyen adatok szabad áramlásáról  szóló,  az
   Európai  Parlament  és  a Tanács 95/46/EK  irányelvének  (1995.
   október 24.) 17. cikkében foglalt követelménnyel.

   Törvényi  szintű  rendelkezés azonban  nincs  az  adatbiztonság
   módjáról. Ennek oka, hogy az adatok és az adatkezelő jellegére,
   a   felmerülő  kockázatokra,  valamint  a  rendelkezésre   álló
   technikai   lehetőségekre   és  azok  költségeire   tekintettel
   egységes    szabályozás    nem   adható.    Az    adatbiztonság
   megteremtésére  vonatkozó  kötelezettség  általános,   törvényi
   szintű  megfogalmazásán kívül az adatkezelés  egyes  területein
   alacsonyabb  szintű jogforrások (rendeletek) és az  adatkezelők
   által    elkészített    belső    adatbiztonsági    szabályzatok
   konkretizálják az adatbiztonság módját. [Avtv. 31/A.  §;  Eüak.
   32. § (2) bekezdés h) pontja]

   Nem  kétséges,  hogy  a  Kr. kifogásolt rendelkezései  szerinti
   adattovábbítás  során  is  gondoskodni  kell  arról,   hogy   a
   személyes,   illetve  az  egészségügyi  adatokhoz  illetéktelen
   személyek  ne  férhessenek  hozzá. Az  adatbiztonság  megfelelő
   módjának megválasztásakor különös figyelemmel kell lenni  arra,
   hogy  egészségügyi, azaz különleges adatok továbbítására  kerül
   sor  a  támadott  előírások alapján. A  fekvőbeteg-szakellátást
   nyújtó szolgáltatók által történő adattovábbításra nézve a  Kr.
   4. § (2) bekezdése maga tartalmazza, hogy azt legalább fokozott
   biztonságú  elektronikus  aláírással  hitelesített,  autentikus
   időbélyeget  használó  és  rejtjelezéssel  védett  elektronikus
   rendszer   útján   kell  megküldeni.  Az   egyéb   szolgáltatók
   tekintetében  ugyanakkor  elegendő a számítógépes  adathordozón
   vagy adatátviteli vonalon történő adattovábbítás is.

   Az  egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint a számítógépes
   adathordozón   történő  adatküldési  lehetőség   azért   került
   megjelenítésre,   mert  nem  minden  egészségügyi   szolgáltató
   (tipikusan   a   háziorvosok)  rendelkezik   a   Kr.   szerinti
   adatátviteli  lehetőséggel. Az OEP  azonban  elektronikusan  is
   képes  fogadni  a  jelentéseket, mint teszi azt  a  fekvőbeteg-
   szakellátást nyújtó szolgáltatók adattovábbítása esetén.

   Az   adattovábbítás  biztonságának  garantálása  az  adatkezelő
   felelőssége  és  feladata, azaz elsődlegesen  a  szolgáltatónak
   kell  a  megfelelő  technikai feltételekről gondoskodnia  annak
   érdekében,   hogy  illetéktelenek  ne  férhessenek   hozzá   az
   adatokhoz.  Ez  azt jelenti, hogy a számítógépes adathordozónak
   az  OEP  részére  való  eljuttatása során  olyan  eszközt  kell
   alkalmaznia,   mely   magas   fokban   garantálja   az   adatok
   hozzáférhetetlenségét    harmadik   személyek    számára.    Az
   Alkotmánybíróságnak  nem feladata, hogy a  kialakult  gyakorlat
   alkotmányosságát  vagy  törvényességét  megítélje,  csupán  azt
   vizsgálhatja, hogy a kifogásolt jogszabályok ellentétben állnak-
   e  az  Alkotmány rendelkezéseivel. Figyelemmel az adatbiztonság
   jellegére,  és ezzel kapcsolatosan a fent ismertetett  törvényi
   rendelkezésekre  (különösképpen a titoktartási  kötelezettségre
   és  a  felelősségi szabályokra), az adatbiztonság meghatározott
   szintje  megvalósíthatóságának tárgyi,  személyi  és  technikai
   feltételeire,   az  Alkotmánybíróság  arra  a   következtetésre
   jutott,  hogy  a Kr. kifogásolt rendelkezései az  adatbiztonság
   vonatkozásában nem sértik az Alkotmány 59. § (1) bekezdését.

   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Kr. 4. és 17.  §-a
   alkotmányellenességének megállapítása és  megsemmisítése  iránt
   az  Alkotmány 54. § (1) bekezdése, valamint 59. § (1) bekezdése
   alapján előterjesztett indítványokat elutasította.

   1.4.  Az egyik indítványozó hivatkozott az Alkotmány 2.  §  (1)
   bekezdésének  sérelmére  is, mivel  a  jogalkotó  összemossa  a
   személyes  és  a  különleges adatok kezelésének szabályait.  Az
   indítványozó  nem  fejtette ki, hogy mely  adatok  tekintetében
   valósul meg ez az állítólagos alkotmánysérelem.

   Az  Alkotmánybíróság számos határozatában  kifejtette,  hogy  a
   jogállam  alapvető, nélkülözhetetlen eleme  a  jogbiztonság.  A
   9/1992.   (I.   30.)   AB  határozatában  kimondta,   hogy   „a
   jogbiztonság   az   állam  —  s  elsősorban   a   jogalkotó   —
   kötelességévé  teszi annak biztosítását,  hogy  a  jog  egésze,
   egyes  részterületei  és  az egyes jogszabályok  is  világosak,
   egyértelműek,    működésüket   tekintve    kiszámíthatóak    és
   előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei számára.  Vagyis  a
   jogbiztonság   nem  csupán  az  egyes  normák   egyértelműségét
   követeli   meg,   de   az   egyes  jogintézmények   működésének
   kiszámíthatóságát is.” (ABH 1992, 59, 65.) A 26/1992. (IV. 30.)
   AB   határozat  szerint  „a  világos,  érthető  és  megfelelően
   értelmezhető normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos
   követelmény.  A  jogbiztonság — amely az  Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében deklarált jogállamiság fontos eleme — megköveteli,
   hogy  a jogszabály szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás
   során  felismerhető normatartalmat hordozzon.” (ABH 1992,  135,
   142.)  Több határozatában az Alkotmánybíróság kimondta azt  is,
   hogy  a  normavilágosság  sérelme miatt az  alkotmányellenesség
   akkor  állapítható meg, ha a szabályozás a jogalkalmazó számára
   értelmezhetetlen, vagy eltérő értelmezésre ad  módot  és  ennek
   következtében a norma hatását tekintve kiszámíthatatlan,  előre
   nem  látható helyzetet teremt a címzettek számára, illetőleg  a
   normaszöveg  túl általános megfogalmazása miatt teret  enged  a
   szubjektív,    önkényes   jogalkalmazásnak.    [összefoglalóan:
   31/2007. (V. 3.) AB határozat, ABH 2007, 368, 378.]

   Az  Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy sem a Kr. 4.  §-a,  sem
   17.  §-a nem határozza meg a továbbítandó adatok körét, csak  a
   jelentés   elküldésére  vonatkozó  kötelezettséget   és   annak
   teljesítése  módját  rögzíti. Ebből a  szempontból  a  támadott
   szabályok  egyértelműek, világosak, nem sértik  a  jogbiztonság
   követelményét.   Önmagában   amiatt,   hogy    a    továbbítási
   kötelezettség  egyaránt  kiterjed személyes  adatokra,  illetve
   velük szoros összefüggésben különleges adatokra, nem jelenti  a
   jogállamiság   sérelmét.  Adott  esetben  a  személyes   és   a
   különleges      adatok      kezelése      szétválaszthatatlanul
   összekapcsolódik,  az  elérni kívánt cél megvalósítása  ugyanis
   nem   képzelhető  el  ezen  adatok  együttes  kezelése  nélkül.
   Értelemszerűen   ilyen   esetben  az  adatkezelésre   vonatkozó
   szabályok  is  egységesen jelennek meg, melyeknek a  különleges
   adatokra   tekintettel   a  szigorúbb   követelményeknek   kell
   megfelelniük.  Erre  figyelemmel  a  jogállamiság  sérelme  nem
   állapítható meg, ezért az indítványt az Alkotmánybíróság  ebben
   az összefüggésben elutasította.

   2.  Az  indítványozók  az  Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésével
   összefüggésben  sérelmezték azt, hogy az  orvosi  vényeken  fel
   kell   tüntetni  a  betegségre  utaló  BNO  kódot.   Az   egyik
   indítványozó kérte az ESzCsMr. 7. § (3) bekezdése c)  pontjából
   „a   beteg   nevét,  lakcímét,  születési  idejét”   szövegrész
   alkotmányellenességének  megállapítását   és   megsemmisítését,
   mivel  az  az  Alkotmány 59. § (1) bekezdésébe, valamint  azzal
   összefüggésben  8. § (2) bekezdésébe ütközik. A Kr.  kifogásolt
   rendelkezéseihez   hasonlóan  a  „formai   alkotmányellenesség”
   meglátása  szerint  itt  is  az  elégtelen,  törvényi   helyett
   rendeleti   szabályozás   miatt   valósul   meg.   A   tartalmi
   alkotmányellenesség pedig abból következik, hogy az 1/2003. (I.
   21.)  ESzCsM rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja előírja, hogy
   a  társadalombiztosítási támogatáshoz az orvosi vényeken a  BNO
   kódot  is  fel kell tüntetni, mely az egyéb személyes adatokkal
   együtt   szükségtelen  az  elérni  kívánt   cél   megvalósítása
   érdekében.

   2.1.  Miként  azt  az  Alkotmánybíróság jelen  határozata  1.1.
   pontjában  már  megállapította, valamely alapjog  közvetlen  és
   jelentős   korlátozásához  törvény  kell,   mert   csak   ekkor
   elégíthető ki a formai alkotmányosság tekintetében az Alkotmány
   8.  § (2) bekezdésében foglalt követelmény. Közvetett és távoli
   összefüggés  esetében azonban elegendő a  rendeleti  szint  is.
   Ebből   következően  az  Alkotmány  59.  §   (1)   bekezdésében
   megfogalmazott  személyes  adatok  védelméhez   való   jog   is
   kizárólag   törvényben  korlátozható.  Ez  azt  jelenti,   hogy
   törvényben kell rögzíteni az adatkezeléssel elérni kívánt célt,
   valamint   az  ehhez  szükséges  személyes  adatok  körét.   Az
   Alkotmánybíróság  a  144/2008. (XI.  26.)  AB  határozatában  —
   megerősítve  korábbi gyakorlatát — és utalva a  65/2002.  (XII.
   3.)  AB határozatban foglaltakra (ABH 2002, 357, 363, 364.),  a
   különleges  személyes  adatokkal  összefüggésben  hangsúlyozta,
   hogy  „az  alapjog  korlátozására az adatminőségre  tekintettel
   szigorú  követelmények vonatkoznak. Az adatkezelési  műveletek,
   az   elvégzésükre   való  feljogosítás,  a   célhoz   kötöttség
   szabályainak   az   adatigénylő  oldalán   való   megléte,   az
   adatfeldolgozók pontos körének és az igényelhető  adatkörnek  a
   meghatározása   közvetlen  kapcsolatban   állnak   az   alapjog
   lényegéve  és  speciális  garanciákat  igényelnek.  Ezért   nem
   lehetséges  az  adatigénylésre való jogosultság és  az  adatkör
   feladathoz    igazított    meghatározása    bármilyen    szintű
   jogforrásban,  az  kizárólag  csak törvényben  történhet.”  (MK
   2008,  167.  szám,  20433,  20451.) A  65/2002.  (XII.  3.)  AB
   határozatban     az     Alkotmánybíróság     azért      találta
   alkotmányellenesnek   az  Eüak.-nak  a   szexuális   szokásokra
   vonatkozó különleges adatok kezelésére vonatkozó rendelkezését,
   mert  az  adatkezelés célja ezen adat vonatkozásában túlságosan
   általánosan  került meghatározásra. A szükségesnél tágabb  körű
   célmeghatározás  pedig  a  személyes  adatok  védelméhez   való
   alapjog  szükségtelen korlátozását valósította meg. (ABH  2002,
   357, 365.)

   Az  Alkotmánybíróság a fentiek fényében megvizsgálta,  hogy  az
   ESzCsMr.  kifogásolt szabálya vonatkozásában  teljesülnek-e  az
   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdéséből  fakadó  elvárások.   Ennek
   eredményeként  megállapította,  hogy  olyan  konkrét   törvényi
   rendelkezés  jelenleg  nincs,  mely  meghatározná   az   orvosi
   vényeken feltüntethető személyazonosító és egészségügyi  adatok
   körét.  Az  ezzel kapcsolatos általános adatvédelmi szabályokat
   azonban  az  Eüak. tartalmazza. Ennek hatálya ugyanis  kiterjed
   minden  egészségügyi  ellátást nyújtó, valamint  annak  szakmai
   felügyeletét,  ellenőrzését  végző szervezetre  és  természetes
   személyre;  minden, az egészségügyi ellátóhálózattal,  valamint
   az  egyéb  adatkezelő szervvel kapcsolatba került vagy  kerülő,
   illetve   annak   szolgáltatásait  igénybe   vevő   természetes
   személyre;  továbbá az e törvény előírásai szerint  kezelt,  az
   érintettre  vonatkozó egészségügyi és személyazonosító  adatra.
   (Eüak. 2. §) Az Eüak. 3. §-a meghatározza, mi minősül e törvény
   alkalmazásában  egészségügyi és személyazonosító  adatnak,  mit
   ért   gyógykezelés   alatt,   ki   tekintendő   betegellátónak,
   adatkezelőnek.  A 4. §-ban pedig rögzíti az egészségügyi  és  a
   személyazonosító    adatok    kezelésének    célját.     Orvosi
   gyógyszerrendelés esetén az adatkezelés a gyógykezelés céljából
   történik. Az Eüak. 9. §-a rögzíti, hogy az egészségügyi  adatok
   felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos, illetve
   a tisztiorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően
   —  a  kötelezően  felveendő adatokon kívül — mely  egészségügyi
   adat  felvétele szükséges a 4. § (1) bekezdése szerinti célból.
   Az  érintett  gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet  végző
   egyéb  személy a kezelést végző orvos utasításának megfelelően,
   illetve  a feladatai ellátásához szükséges mértékben vehet  fel
   egészségügyi adatot. Az Eüak. 12. §-a pedig kimondja,  hogy  az
   egészségügyi   ellátás   igénybevételéhez   kötelezően   előírt
   személyazonosító adatok, valamint a 13. §-ban rögzített  esetek
   kivételével az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak  az
   érintett részéről történő szolgáltatása önkéntes.

   A beteg a gyógyszerhez legtöbb esetben csak akkor jut hozzá, ha
   azt az orvos számára vényen rendeli. Az ESzCsMr. határozza meg,
   hogy   e   vényen   milyen   személyazonosító   adatokat   kell
   feltüntetni, azaz a betegről milyen adatokat kell szolgáltatni,
   nevezetesen a beteg nevét, lakcímét, születési idejét és a  TAJ
   számát,  valamint  a BNO kódot, közgyógyellátott  beteg  esetén
   pedig  a  közgyógyellátási igazolvány számát is.  Ezek  azok  a
   személyazonosító   adatok,   melyeknek   a    vényen    történő
   feltüntetése nélkül a beteg a gyógyszert nem tudja  beszerezni.
   Önkéntes  adatszolgáltatásról tehát nem beszélhetünk. Az  Eüak.
   3. § b) pontjában felsorolt személyazonosító adatok közül tehát
   a támadott rendelkezés jelöli ki a személyes adatok azon körét,
   melyek   vonatkozásában  ténylegesen  megvalósul  az   alapjogi
   korlátozás.  Az  adatkezeléssel elérni kívánt célhoz  szükséges
   adatok  meghatározása  ezáltal  nem  törvényi  szinten,   hanem
   rendeletben történik meg.

   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza:  törvényi   szinten   kell
   összekapcsolni   az   elérni   kívánt   célt   és   az    ennek
   megvalósulásához szükséges adatokat, mert törvényi szinten kell
   érvényre  juttatni  az  alapjog-korlátozás  szükségességét   és
   arányosságát.  Ennek megfelelően rögzíti  az  Avtv.  3.  §  (3)
   bekezdése,  hogy  kötelező adatkezelés  esetén  az  adatkezelés
   célját   és   feltételeit,   a  kezelendő   adatok   körét   és
   megismerhetőségét,  az  adatkezelés  időtartamát,  valamint  az
   adatkezelő   személyét   az  adatkezelést   elrendelő   törvény
   határozza  meg. Nem elégíti ki ezt az alkotmányos követelményt,
   ha  a  törvény  egymástól  függetlenül,  általánosságban  ugyan
   kijelöli a megvalósítani kívánt célokat és az ezekhez szükséges
   adatokat,   de   hogy  konkrétan  hol,  mikor,  milyen   célból
   használják fel az adatalany személyes adatait, csak a rendeleti
   szabályozás  eredményeként állapítható meg. Ezáltal  ugyanis  a
   törvény   által   nyújtott  átfogó  adatkezelési  felhatalmazás
   (lehetőség)  keretein belül az alapjog tényleges korlátozása  a
   rendeletben  valósul  meg,  s így a  konkrét  személyes  adatok
   vonatkozásában   az   alapjogi  korlátozás   szükségessége   és
   arányossága   elkerülhetetlenül  csak  a  rendeleti   szabályok
   vizsgálata révén dönthető el.

   Jelen  esetben a fentiek alapján megállapítható, hogy  mivel  a
   gyógyszert   rendelő   orvos,  illetve  a  gyógyszerész   által
   kezelendő  konkrét  adatkört  az  ESzCsMr  kifogásolt  szabálya
   határozza  meg,  az  Alkotmány 8.  §  (2)  bekezdéséből  fakadó
   követelmény   a   személyes  adatok   védelméhez   való   jogot
   megfogalmazó 59. § (1) bekezdése vonatkozásában sérül.

   2.2.    Az    Alkotmánybíróság   a   BNO   kód   alkalmazásával
   összefüggésben  rámutat  a  következőkre  is.  Az   indítványok
   benyújtásakor az ESzCsMr. 7. § (3) bekezdés c) pontja nem  írta
   elő  a  BNO  kód  vényen történő feltüntetetését.  Ezt  csak  a
   társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és
   a  támogatás összegéről szóló 1/2003. ESzCsM rendelet 1. §  (3)
   bekezdés   a)  pontja  követelte  meg  a  társadalombiztosítási
   támogatás elszámolásával összefüggésben. Az ESzCsMr. kifogásolt
   szabálya ugyanakkor 2009. január 1-jétől úgy módosul,  hogy  az
   orvosnak   a  BNO  kódot  minden  vényen  meg  kell   jelölnie,
   függetlenül  attól,  hogy  a  beteg  e  gyógyszer  megvásárlása
   kapcsán részesül-e társadalombiztosítási támogatásban vagy sem.

   Az  Alkotmánybíróság — figyelemmel az igazságügyi és rendészeti
   miniszter véleményére — megállapította, hogy „a BNO kód  vényen
   való  feltüntetésére  az Eüak. 22. §-a  alapján,  a  4.  §  (2)
   bekezdés g) pontjában meghatározott célból kerül sor”. Az Eüak.
   már   idézett  4.  §  (2)  bekezdésének  g)  pontja  értelmében
   egészségügyi   és   személyazonosító   adatot   —    törvényben
   meghatározott   esetekben   —   az   egészségügyi   ellátásokra
   jogosultak   részére  a  kötelező  egészségbiztosítás   terhére
   igénybe  vehető  szolgáltatások  rendelésének  és  nyújtásának,
   valamint  a gazdaságos gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz-  és
   gyógyászati   ellátás   rendelési  szabályai   betartásának   a
   vizsgálata,  továbbá  a  külön  jogszabály  szerinti  szerződés
   alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása,
   illetve  az ártámogatás elszámolása céljából lehet kezelni.  Az
   Eüak.  szintén  ismertetett 22. §-a  pedig  —  mint  törvényben
   meghatározott  eset  —  rögzíti, hogy  a  társadalombiztosítási
   igazgatási  szerv  e célból kezelheti — egyebek  mellett  —  az
   egészségügyi   szolgáltatást  igénybe  vevő   diagnózisának   a
   megnevezését és kódját, azaz a BNO kódot.

   A  fentiekből  egyrészt megállapítható, hogy az ESzCsMr.  2009.
   január   1-jétől  hatályos  rendelkezése  a  támogatás  nélküli
   gyógyszerrendelés eseteiben is előírja a BNO kód feltüntetését,
   s  ez  nem  áll  összhangban a 4. § (2) bekezdés  g)  pontjában
   megjelölt  céllal.  Emellett  a  törvényi  szabályok  csak  azt
   rögzítik,  hogy  a  társadalombiztosítási  igazgatási   szervek
   jogosultak  a  finanszírozással és ártámogatással  összefüggően
   kezelni  a  beteg  eme egészségügyi adatát.  A  vényen  történő
   gyógyszerrendelés  során  azonban  nemcsak  az  orvos,   de   a
   gyógyszert  kiadó  személy  is elkerülhetetlenül  megismeri  és
   kezeli  a  beteg  kórisméjét.  A 4.  §  (2)  bekezdése  szerint
   törvényben  meghatározott  esetekben  lehet  az  ártámogatással
   összefüggően  kezelni  a személyazonosító  és  az  egészségügyi
   adatokat.  Az Eüak. 22. §-a a társadalombiztosítási  igazgatási
   szerv   vonatkozásában  ennek  eleget  is  tesz,  ilyen  irányú
   rendelkezést  azonban  sem  az  Eüak.,  sem  más  törvény   nem
   tartalmaz a gyógyszert kiadó személy vonatkozásában.

   A  BNO  kóddal való ellenőrzésnek elvileg szerepe lehet  abban,
   hogy  az  orvos  eleget  tett-e  a  hatékony  gyógyszerrendelés
   követelményének.    Erről   tartalmaznak   rendelkezéseket    a
   biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
   ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól
   szóló  2006.  évi  XCVIII. törvény 44-47. §-ai,  az  ellenőrzés
   részletszabályait  pedig a 17/2007. (II.  13.)  Korm.  rendelet
   állapítja  meg.  Az  ESzCsMr.  15.  §-a  pedig  a  gyógyszerész
   vonatkozásában  fogalmaz meg előírásokat. Így az  (1)  bekezdés
   rögzíti, hogy ha az orvos a gyógyszert a 9. § (4)-(6) bekezdése
   szerint  rendelte  —  és  a  vényen a helyettesíthetőséget  nem
   tiltotta  meg — a gyógyszerész a gyógyszertár készletében  lévő
   gyógyszerek közül az OGYI által közzétett, egyenértékűnek és  a
   terápia    során   egymással   helyettesíthetőnek    minősített
   készítmények   listáján   is   szereplő,   azonos   hatóanyagú,
   hatáserősségű és gyógyszerformájú készítményeket a  biztonságos
   és  gazdaságos  gyógyszer-  és  gyógyászatisegédeszköz-ellátás,
   valamint  a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól  szóló
   2006.  évi  XCVIII.  törvény  44. §-ának  (2)-(3)  bekezdésében
   foglaltak  szerint helyettesíti. Az Alkotmánybíróság megítélése
   szerint   azonban  a  jelenlegi  szabályozási  környezetben   a
   hatékony  gyógyszerrendelés követelménye  orvos  által  történő
   teljesítésének ellenőrzéséhez nem szükséges, hogy  az  érintett
   személy  betegségére  utaljanak a  vényen,  ez  a  gyógyszertár
   közbevetése  nélkül  is  megoldható.  A  BNO  kód  emellett   a
   társadalombiztosítási     támogatás     elszámolásához      sem
   elengedhetetlenül szükséges, hisz az hatékonyan  megvalósítható
   más  olyan kód alkalmazásával is, amely semmilyen formában  nem
   utal az érintett személy betegségére.

   A   fentieket  összefoglalva  megállapítható,  hogy  az  orvosi
   vényeken   a   BNO   kód,  mint  egészségügyi  személyes   adat
   feltüntetése    egyrészt   olyan   adatkezelő    (gyógyszerész)
   bevonásával  jár, akit e vonatkozásban törvény nem jogosít  fel
   adatkezelésre, másrészt az Eüak. 4. § (2) bekezdés g) pontjában
   meghatározott  cél  elérése  érdekében  a  vényen  a  BNO   kód
   feltüntetése nem elkerülhetetlenül szükséges.

   Erre  tekintettel  az Alkotmánybíróság az  ESzCsMr.  7.  §  (3)
   bekezdés  c) pontját — a szoros tárgyi összefüggés folytán  nem
   csupán   annak  az  indítványozó  által  megsemmisíteni  kívánt
   szövegrészét,  hanem annak egészét — pro futuro megsemmisítette
   azzal,  hogy  a  jogalkotónak  megfelelő  időt  biztosított   a
   hatályát vesztő rendelkezés alkotmányos újraszabályozására.

   Az  Alkotmánybíróság  következetes gyakorlata  szerint,  ha  az
   indítvánnyal  támadott jogszabályt vagy  annak  egy  részét  az
   Alkotmány valamely rendelkezésébe ütközőnek minősíti, és  ezért
   azt  megsemmisíti,  akkor  a további  alkotmányi  rendelkezések
   esetleges    sérelmét   a   már   megsemmisített    jogszabályi
   rendelkezéssel összefüggésben érdemben nem vizsgálja [legutóbb:
   154/2008.  (XII. 17.) AB határozat, MK 2008, 180. szám,  24079,
   24090.; 155/2008. (XII. 17.) AB határozat, MK 2008, 180.  szám,
   24097,   24112.].  Erre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság   az
   ESzCsMr.  7.  §  (3) bekezdés c) pontja alkotmányellenességének
   vizsgálatát az Alkotmány 2. § (1) bekezdése alapján mellőzte.

   3.   A   BNO   kód   orvosi   vényen  történő   feltüntetésével
   összefüggésben  az  egyik  indítványozó  az  EüMr.  13.  §  (3)
   bekezdés  e)  pontja megsemmisítését is kérte  részben  formai,
   részben   tartalmi  alkotmányellenességre  hivatkozva.   Ez   a
   rendelkezés előírja, hogy a gyógyászati segédeszköz rendelésére
   szolgáló  vényen  fel  kell tüntetni a beteg  kórisméjének  BNO
   kódját.  Az EüMr. szabályozási tárgyköréből következően  ez  az
   előírás  csak a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
   támogatással történő rendelésére vonatkozik.

   Ez  a  rendelkezés az ESzCsMr. 7. § (3) bekezdés  c)  pontjának
   vizsgálata kapcsán kifejtett okokból szintén alkotmányellenes.

   Formai  szempontból a személyes adatok védelméhez  való  joggal
   összefüggésben  sérti az Alkotmány 8. § (2)  bekezdését,  mivel
   rendeleti  szinten  ír  elő  kötelező  adatkezelést.   Tartalmi
   szempontból   pedig   ellentétes  az  Alkotmány   59.   §   (1)
   bekezdésével,    mert    a   társadalombiztosítási    támogatás
   elszámolása,  illetve  a  gazdaságos  gyógyszer-,   gyógyászati
   segédeszköz-   és   gyógyászati  ellátás  rendelési   szabályai
   betartásának   a   vizsgálata  céljából  nem  elengedhetetlenül
   szükséges a BNO kódnak a gyógyászati segédeszközt kiadó személy
   által történő kezelése.

   Az   Alkotmánybíróság  ezért  e  rendelkezést  az   ártámogatás
   elszámolásához  használt  elektronikus  rendszer  módosításához
   szükséges  idő  biztosításával  a  rendelkező  részben  foglalt
   nappal megsemmisítette.

   4.   Egy   indítványozó   szerint   a   Betegségek   Nemzetközi
   Osztályozása    X.   Revíziója   bevezetéséről    szóló    NMr.
   alkotmányellenes.  Külön  indokolást  az  NMr.   megsemmisítése
   vonatkozásában nem terjesztett elő, indítványából az derül  ki,
   hogy   a   BNO  kód  használatával  összefüggésben  tekinti   e
   rendeletet   is  a  személyes  adatok  védelméhez  való   jogot
   sértőnek.

   Az  NMr.  arról  rendelkezik, hogy amennyiben külön  jogszabály
   alapján  a  betegségeket kódjelekkel fel kell tünteti  valamely
   dokumentáción      vagy     adatszolgáltatási     kötelezettség
   teljesítésénél, akkor a Betegségek Nemzetközi Osztályozása  IX.
   Revíziója  helyett  az ENSZ Egészségügyi Világszervezete  által
   közzétett  Betegségek  és az egészséggel kapcsolatos  problémák
   nemzetközi statisztikai osztályozása, Tizedik Revízió  (BNO-10)
   alkalmazandó. Ez a szabályozás nem írja elő személyes,  illetve
   egészségügyi  adat  kezelését, csak arról  szól,  hogy  ha  más
   jogszabályok  erről rendelkeznek, akkor milyen kódjeleket  kell
   alkalmazni.  A  szabályozás tárgya teljesen technikai  jellegű,
   alapvető  jogot  sem  közvetlenül, sem közvetetten  nem  érint.
   Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
   az  NMr. az Alkotmány 59. § (1) bekezdésével érdemi alkotmányos
   összefüggésbe nem hozható. Az Alkotmánybíróság gyakorlatában az
   érdemi  alkotmányjogi  összefüggés az indítvány  elutasításához
   vezet  [985/B/1991.  AB  határozat, ABH  1991,  652,  653-654.;
   19/2004. AB határozat, ABH 2004, 312, 343.; 72/2006. (XII. 15.)
   AB  határozat,  ABH  2006, 819, 843.;  42/2008.  (IV.  17.)  AB
   határozat,  ABK  2008.  április,  456,  471.],  ezért  az  NMr.
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

   5.  Az egyik indítványozó kezdeményezte a 76/2004. (VIII.  19.)
   ESzCsM   rendelet  alkotmányellenességének  megállapítását   és
   megsemmisítését is, utóbb azonban indítványát ebben a  részében
   visszavonta.  Erre tekintettel az Alkotmánybíróság  az  Ügyrend
   31. § d) pontja alapján az eljárást megszüntette.

   A   határozat   Magyar   Közlönyben  történő   közzététele   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  41.  §-án
   alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér    Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Holló András         Dr. Kiss László
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter  Dr. Lenkovics Barnabás
               alkotmánybíró              alkotmánybíró

               Dr. Lévay Miklós     Dr. Trócsányi László
               alkotmánybíró        előadó alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  határozatnak az indítványokat elutasító döntésével és  annak
    indokolásával,   valamint  az  emberi   felhasználásra   kerülő
    gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.)
    ESzCsM  rendelet  7.  §  (3)  bekezdésének  c)  pontja   és   a
    gyógyászati   segédeszközök  társadalombiztosítási  támogatásba
    történő   befogadásáról,  támogatással  történő   rendeléséről,
    forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről  szóló  14/2007.
    (III.   14.)  EüM  rendelet  13.  §  (3)  bekezdés  e)   pontja
    alkotmányellenességének    megállapításával     és     jövőbeni
    megsemmisítésével     egyetértek,    az     alkotmányellenesség
    megállapítását  azonban  kizárólag  formai  szempontból  tartom
    megalapozottnak.

    Ahogyan  arra a határozat is hivatkozik: az Alkotmánybíróságnak
    a   működése  kezdetétől  következetes  gyakorlata,   hogy   az
    Alkotmány  59.  §-a szerinti magántitok és a  személyes  adatok
    védelméhez  való  jog  nem  abszolút jog,  törvény  kivételesen
    elrendelheti  annak kötelező kiszolgáltatását, és  elrendelheti
    felhasználásának módját is [2/1990. (II. 18.) AB határozat, ABH
    1990, 18, 20.]. Az alapjogok korlátozásának vizsgálata során az
    Alkotmánybíróság  mindenkor az adott korlátozás  szükségességét
    és  arányosságát vizsgálja [20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH
    1990,  69,  71.].  Ez  utóbb hivatkozott 20/1990.  (X.  4.)  AB
    határozatában az Alkotmánybíróság arra is rámutatott, hogy „[a]
    törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
    alkalmas  legenyhébb eszközt kiválasztani.” Az alapjog  sérelme
    állapítható  meg, ha az alkalmazott korlátozás a cél  elérésére
    alkalmatlan  [ABH 1990, 69, 71. továbbá: 7/1991. (II.  28.)  AB
    határozat, ABH 1991, 22, 25.].

    Álláspontom   szerint  az  ún.  alapjogi  teszt  mércéjének   a
    sérelmezett  rendelkezések eleget tesznek. Ahogyan a  határozat
    is  megállapítja,  a  BNO kód ismerete  önmagában  valóban  nem
    elengedhetetlenül     szükséges    a    beteg     gyógyszertári
    kiszolgálásához  a  gyógyszerész által,  a  recept  alapján.  A
    felírt  gyógyszer  hiánya vagy anyagi okok miatti  helyettesítő
    gyógyszer  megállapítását és kiszolgáltatását a gyógyszerész  a
    receptre  írt gyógyszer komponensei, dózisa alapján a  BNO  kód
    nélkül is el tudja végezni.

    A  BNO  kód feltüntetésének alkotmányossági szempontú  elemzése
    során azonban én — a magam részéről — a szükségesség/arányosság
    tesztjének alkalmazása során a határozatban foglaltakhoz képest
    nagyobb    jelentőséget   tulajdonítok   annak   a   társadalmi
    hasznosságnak,   hogy   ily   módon   jobban   érzékelhetők   a
    magyarországi gyógyszerrendelés bizonyos anomáliái, ideértve  a
    megmagyarázhatatlan, földrajzilag ugyan észlelhető, de  sem  az
    ottani  lakosság  száma, sem a betegségek  által  nem  indokolt
    kiugrásokat,   valamint  az  ugyanarra  a   betegsége   történő
    többszörös gyógyszerrendelést. A jelenlegi rendszerben az  OEP-
    hez   a   BNO   kód  feltüntetése  segítségével,  az  államilag
    támogatott  gyógyszerek  költségvetési  (társadalombiztosítási)
    támogatásához  szükséges  döntések megalapozásához  a  BNO  kód
    révén  befutó információk — megítélésem szerint — társadalmilag
    hasznosak,   fontos  elemét  tudják  képezni  az  államnak   az
    egészségügyi   ellátás   megszervezésében   végzett   feladatai
    megtervezésének.

    Mivel a kiállított receptek egy részét, ilyen-olyan okokból nem
    váltják ki, ezért a kiváltó hely bekapcsolása a rendszerbe  nem
    kettőzi  meg  azt  az  információt, amihez  az  OEP  az  orvosi
    receptkiállításnak   a  saját  információs   rendszerébe   való
    beépítése  révén  jut.  Szintúgy  van  jelentősége  a  területi
    gyógyszerfogyasztás mérésének a BNO kód segítségével.

    A  BNO  kód  feltüntetése segít abban is,  hogy  az  illegális,
    illetve  patikán  kívüli  gyógyszerkereskedelem  magyarországi,
    illetve   vélhetőleg  határokat  átlépő  vetületeivel  szembeni
    fellépéshez szükséges, pontosabb adatok álljanak rendelkezésre,
    érzékelhetők legyenek a többes rendelések, a valójában  egymást
    kizáró betegségekre vonatkozó párhuzamos gyógyszerrendelések.

    Tény  az,  ahogyan  arra a határozat is  rámutat,  hogy  a  nem
    támogatott  gyógyszerek esetében is szerepel a BNO  kód,  ezért
    meg  kell  vizsgálni  azt is, hogy ezek  esetében  van-e  kellő
    alkotmányos   indok   a   szükségesség/arányosság    tesztjének
    koordinátáiban.

    A   BNO  kód  megkönnyíti  a  gyógyszerész  számára  a  nehezen
    olvasható,  esetleg pontatlanul kitöltött recept  ellenőrzését,
    így  tehát  egy  meglevő biztonsági szűrő  segédeszközeként  is
    szolgál,  és  ennek  révén  éppen,  hogy  el  tudja  kerülni  a
    gyógyszerész  a  magára  a  betegségre,  mások  előtt   történő
    rákérdezést.

    A  gyógyszerészt  ugyanúgy terheli titoktartási  kötelezettség,
    mint  az orvost, és a felírt gyógyszerek kiszolgáltatása  során
    bizonyos gyógyszerek esetében, akár van BNO kód, akár nincs,  a
    gyógyszerész  számára világos, hogy milyen betegségben  szenved
    az,  akinek  a  nevére  kiállított recept  szól.  Az  inzulinra
    szoruló  beteg cukorbeteg, a sztómazsákot saját nevére  kiváltó
    személy  esetében világos, hogy milyen bélműtéten esett  át,  a
    „felnőttpelenkát” inkontinencia esetében kell használni, stb.

    Így   tehát   a  gyógyszereket,  egyes  segédeszközöket   kiadó
    gyógyszerész  a recept mögötti betegséggel, fogyatékossággal  a
    tipikus esetek egy részében óhatatlanul tisztában van,  és  kis
    településeken, ahol csak egy gyógyszertár és egy orvos van, ott
    a  gyógyszerész  csaknem ugyanúgy látja  a  lakosság  egészségi
    állapotának  alakulását, mint az orvos.  Ezt  a  határozat  sem
    vitatja.

    Így  tehát  a  kérdés valójában az, hogy megfelelő biztosítékok
    vannak-e beépítve a jelenlegi rendszerbe — az adatkezelést és a
    deontológiát   illetően   —  abban  a   tekintetben,   hogy   a
    betegségekre  vonatkozó adatok ne kerüljenek ki a  rendszerből,
    ne  jussanak  illetéktelenek  kezébe,  ne  válhasson  az  egyén
    gyógyszerügynökségek   közvetlen   célpontjává,   ne   jussanak
    betegségéről   információk  azokhoz,  akik  ennek   ismeretében
    igazítani   tudnák   magatartásukat,   üzletpolitikájukat,   és
    egyáltalán   azokhoz,  akinek  semmi  köze  sincs   az   illető
    magánszférájához, ideértve a gyógyszertárban tartózkodó  többi,
    a saját receptjét kiváltó személyt.

    Problémát tehát nem az jelent, ha a gyógyszerész adatkezelőként
    bevonásra  kerül  a rendszerbe, hanem az, hogy mindez  elegendő
    biztosítékkal   övezve   történik-e?   A   jelenlegi   rendszer
    megítélésem szerint ezeket a biztosítékokat szolgáltatja,  azaz
    nemcsak   a  szükségesség,  de  az  arányosság  kritériuma   is
    teljesül.

    Budapest, 2009. március 16.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
    A párhuzamos indokoláshoz csatlakozom:
                                                  Dr. Balogh Elemér
                                                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    29/2009. (III. 20.)
    Date of the decision:
    .
    03/16/2009
    .
    .