Hungarian
Ügyszám:
.
387/B/2007
Előadó alkotmánybíró: Lenkovics Barnabás Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 387/B/2007. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/2690
.
A döntés kelte: Budapest, 11/25/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban       megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   és   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  megállapítására irányuló indítvány tárgyában meghozta
  a következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  az  élelmiszerláncról  és  hatósági
  felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.  törvény  50.  §   (4)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság az erdőről és az erdő védelméről szóló
  1996.  évi  LIV.  törvénnyel, valamint az élelmiszerláncról  és
  hatósági   felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.  törvénnyel
  kapcsolatban   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
  megállapítását kezdeményező indítványt elutasítja.
                              Indokolás

                                 I.

   1. Az indítványozó az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996.
   évi  LIV.  törvénnyel  (a továbbiakban:  Erdőtv.)  kapcsolatban
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
   kérte  az  Alkotmánybíróságtól. Álláspontja szerint a mulasztás
   abban  áll,  hogy  a  törvény lehetővé teszi  például  az  erdő
   újratelepítésének   elmulasztása   miatt   bírság   kiszabását,
   ugyanakkor  az  nincs  szabályozva,  hogy  a  bírságot   milyen
   eljárásban   kell   kiszabni:  kell-e   például   vizsgálni   a
   vétkességet, meg kell-e hallgatni az érintett személyt.  Mindez
   szerinte jogbizonytalanságot eredményez, ami sérti az Alkotmány
   2. § (1) bekezdését.

   2.  Aggályokat  vet  fel véleménye szerint  a  növényvédelemről
   szóló  2000.  évi  XXXV. törvény (a továbbiakban:  Növtv.)  is,
   amely  az  érintett személy meghallgatása nélkül —  őt  mintegy
   „hátba  támadva” — teszi lehetővé bírság kiszabását a parlagfű-
   irtási   kötelezettség   határidőben   történő   teljesítésének
   elmulasztása esetén.
   Az   indítványozó   kérte   a  Növtv.  egyes   rendelkezéseinek
   megsemmisítését. Szerinte „jogbizonytalanságot,  félelmet  okoz
   az  állampolgároknak” az, hogy a Növtv. 7/A. § (1) bekezdése  a
   tulajdonosnak   a   védekezés  elvégzésére   történő   előzetes
   felszólítása nélkül lehetővé teszi a parlagfű elleni  közérdekű
   védekezés elrendelését. Hasonló okból — a jogbiztonság  sérelme
   miatt — tartja alkotmányellenesnek az indítványozó a 7/A. § (3)
   bekezdését.  E  rendelkezés  nem  teszi  kötelezővé,   hogy   a
   földhasználót   a  helyszíni  szemle  időpontjáról   előzetesen
   értesítsék, és így az eljárásban „jogait nem tudja gyakorolni”.
   A  Növtv.-nek a bírság kiszabásáról rendelkező 60.  és  61.  §-
   aival  —  és általában a Növtv.-vel kapcsolatban — az Alkotmány
   2.  § (1) bekezdésére hivatkozva mulasztás megállapítását kérte
   az    indítványozó.    Hiányolja   ugyanis    e    szabályokkal
   összefüggésben  az  eljárási, garanciális szabályokat,  jelesül
   azt, hogy a parlagfű-irtás elmulasztásáért úgy bírságolnak  meg
   embereket,  hogy őket előzetesen a parlagfű elleni  védekezésre
   nem  szólították fel, vétkességüket nem vizsgálták, és  nem  is
   hallgatták meg őket az eljárásban.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   2.  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
   évi XLVI. törvény támadott rendelkezése:
   „50.  §  (4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően  parlagfű
   elleni  közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó
   a  17.  §  (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési
   kötelezettségének    nem   tesz   eleget.    A    kötelezettség
   teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes
   értesítése mellőzhető.”

   3. Az Erdőtv.-nek az indítvánnyal érintett rendelkezése:
   „102.  §  (1) Az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság határozata
   alapján  erdőgazdálkodási bírságot köteles a határozat jogerőre
   emelkedésétől   számított   harminc   napon   belül   a   külön
   jogszabályban meghatározott számlára befizetni, ha
   a) erdejében neki felróható okból engedély nélküli fakitermelés
   történik;
   b)  az erdő faállományának nevelése és egészségügyi kitermelése
   során   az   engedélyben  meghatározott  mértéket  meghaladóan,
   illetőleg   az   erdő   faállományának   szerkezetét    károsan
   befolyásoló mértékben termel ki fát;
   c)  megszegi  a törvény 50. §-a (1) bekezdésének  c)  pontjában
   foglalt rendelkezést;
   d)  ha  az erdő faállományának szerkezetét, egészségi állapotát
   károsan befolyásoló módon hajtja végre az állomány nevelését;
   e)  túllépi  az  erdő felújítására az erdészeti  hatóság  által
   megállapított   határidőt,   vagy   a   szükséges   beavatkozás
   elmulasztásával kárt okoz;
   f)  az erdőterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő
   módon veszi igénybe;
   g)  az  50.  §  (1)  bekezdésének  c)  pontjában  foglalt  eset
   kivételével az erdőgazdálkodási szabályok megsértése esetén.”

                                III.

   Az indítvány nem megalapozott.

   1. Az indítványnak az Alkotmánybírósághoz érkezését követően az
   élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  szóló  2008.  évi
   XLVI.  törvény  (a továbbiakban: Éhtv.) — 2008.  szeptember  1.
   napjától — hatályon kívül helyezte a Növtv.-t.
   Az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)  1.  §-a értelmében  az  Alkotmánybíróság
   főszabályként  csak  hatályban lévő,  illetve  már  kihirdetett
   jogszabály    (állami    irányítás    egyéb    jogi    eszköze)
   alkotmányosságát  vizsgálja.  Ez  alól  kivétel  lehet,  ha  az
   eljárás az Abtv. 38. §-a alapján bírói kezdeményezés vagy a 48.
   §-a   alapján  alkotmányjogi  panasz  tárgyában  folyik.  Jelen
   indítvány  nem tartozik ezek körébe, mivel utólagos  és  elvont
   normakontrollra irányul. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata
   szerint  a hatályon kívül helyezett jogszabály helyébe lépő  új
   rendelkezések  tekintetében csak a régi és  az  új  szabályozás
   tartalmi  azonosságának megállapíthatóságakor folytatja  le  az
   alkotmányossági  vizsgálatot [pl. 335/B/1990.  AB  végzés,  ABH
   1990,  261,  262.; 32/2005. (IX. 15.) AB határozat,  ABH  2005,
   329,  333-334.;  519/B/2003.  AB  határozat,  ABH  2005,  1182,
   1184.].
   A  Növtv.  5.  §  (3)  bekezdése előírta, hogy  a  földhasználó
   köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
   virágbimbó  kialakulását megakadályozni és ezt az  állapotot  a
   vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.  A  7/A.  §
   (1)  bekezdése úgy rendelkezett, hogy az 5. § (3)  bekezdésében
   foglalt  parlagfű-irtási kötelezettség  elmulasztása  esetén  a
   növényvédelmi  szerv elrendeli a parlagfű elleni védekezést,  a
   (3)  bekezdés  értelmében  pedig a  helyszíni  ellenőrzésről  a
   földhasználó  értesítése mellőzhető.  E  szabályok  a  hatályos
   Éhtv.-ben  azonos  tartalommal  megtalálhatóak:  a  17.  §  (4)
   bekezdése  a  Növtv. idézett 5. § (3) bekezdésében foglaltakkal
   azonos  módon írja elő a védekezési kötelezettséget. Az  50.  §
   (4) bekezdése szerint parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
   elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő
   védekezési   kötelezettségének  nem  tesz   eleget,   ugyanezen
   bekezdés  második mondata pedig kimondja, hogy a  kötelezettség
   teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes
   értesítése mellőzhető.
   Mindezek  alapján  a  Növtv. 7/A. § (1)  és  (3)  bekezdéseinek
   megsemmisítésére  irányuló indítványt  az  Alkotmánybíróság  az
   Éhtv. 50. § (4) bekezdése tekintetében vizsgálta.
   A    parlagfű-irtási   kötelezettség   szabályozásának   és   a
   kötelezettség  elmulasztása szankcionálásának  lényegi  elemei,
   amelyek  az  indítványozó  szerint  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítását indokolják, a Növtv.-ben  és
   az Éhtv.-ben azonosak: az indítványozó által hiányosnak tartott
   szabályozási   mód   az   Éhtv.  keretei   között   változatlan
   tartalommal  megjelenik.  A mulasztás megállapítására  irányuló
   indítványt    ezért   az   Alkotmánybíróság   —   gyakorlatának
   megfelelően (388/D/1999. AB határozat, ABH 2006, 1218, 1220.) —
   szintén az új szabályozás vonatkozásában bírálta el.

   2.  Az  Alkotmánybíróság először az Erdőtv.-vel  összefüggésben
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   vonatkozó indítványozói kérelmet vizsgálta meg.
   Az Abtv. 49. § (1) bekezdése alapján mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet  sor,  ha  a
   jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
   jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
   alkotmányellenességet   idézett   elő.   Az    Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   ha    alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
   hiányoznak,  illetve,  ha  a hiányos szabályozás  alapvető  jog
   érvényesítését veszélyezteti [22/1990. (X. 16.)  AB  határozat,
   ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,
   227, 232.; 6/2001. (III. 14.) AB határozat, ABH 2001, 93, 103.]
   Az  Alkotmánybíróság  már a 9/1992. (I. 30.)  AB  határozatában
   hangsúlyozta: A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság.
   A   jogbiztonság  az  állam  —  s  elsősorban  a  jogalkotó   —
   kötelességévé  teszi annak biztosítását,  hogy  a  jog  egésze,
   egyes  részterületei  és  az egyes jogszabályok  is  világosak,
   egyértelműek,    működésüket   tekintve    kiszámíthatóak    és
   előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei számára.  Vagyis  a
   jogbiztonság   nem  csupán  az  egyes  normák   egyértelműségét
   követeli   meg,   de   az   egyes  jogintézmények   működésének
   kiszámíthatóságát   is.   Ezért   alapvetőek   a   jogbiztonság
   szempontjából  az eljárási garanciák. Csak formalizált  eljárás
   szabályainak követésével keletkezhet érvényes jogszabály,  csak
   az  eljárási  normák  betartásával  működnek  alkotmányosan   a
   jogintézmények. (ABH 1992, 59, 65-66.)
   Az  Erdőtv. 102. § (1) bekezdése rendelkezik arról,  hogy  mely
   esetekben   van  helye  erdőgazdálkodási  bírság  kiszabásának.
   Kimondja emellett azt is, hogy a bírságot az erdészeti  hatóság
   határozata   alapján  kell  megfizetni.  A  törvény   részletes
   eljárási  előírásokat nem határoz meg, ez azonban  nem  jelenti
   azt,  hogy  az eljárás szabályozatlan lenne: arra  egyrészt  az
   erdőről  és  az  erdő védelméről szóló 1996. évi  LIV.  törvény
   végrehajtásának  szabályairól  szóló  29/1997.  (IV.  30.)   FM
   rendelet,   illetve   a  közigazgatási  hatósági   eljárás   és
   szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
   törvény  (a  továbbiakban: Ket.) rendelkezései is  vonatkoznak.
   Rámutat  az  Alkotmánybíróság, hogy a Ket. az  ügyfelet  érintő
   számos  —  az  indítványozó  által az  Erdőtv.-ből  hiányolt  —
   garanciális    rendelkezést   tartalmaz   (pl.    az    eljárás
   megindításáról    való   értesítés   szabályai,    az    ügyfél
   nyilatkozattételi   joga,   jogorvoslat   joga,    stb.).    Az
   erdőgazdálkodási   bírság   kiszabásának   eljárási   szabályai
   mindezek  alapján létezőnek tekinthetők, az érintettek  számára
   világosak,   egyértelműek,  kiszámíthatóak.  A   jogalkotót   a
   felelősségi  szabályok megalkotásakor —  az  Alkotmány  keretei
   között   —  viszonylag  szabad  mérlegelési  jog  illeti   meg.
   Önmagában  az a tény, hogy a jogalkotó az általános felelősségi
   alakzat  szerint szankcionál-e, avagy az általános szabályoktól
   eltérő,    speciális    rendelkezések    megalkotását    tartja
   szükségesnek,  és  már  a szabályok vétlen  megszegése  —  azaz
   lényegében   a   vétkességtől  független  objektív   felelősség
   fennállása  —  esetén is lehetősége van bírság  kiszabására,  a
   jogbiztonságot   nem  sérti,  sőt  erősíti.  A  jogállamiságból
   levezetett   jogbiztonsághoz  való  jogból  kényszerítően   nem
   következnek  az indítványozó által hiányolt szabályok,  így  az
   Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése alapján  nem  állapítható  meg
   mulasztás az Erdőtv. vonatkozásában.
   Az    Alkotmánybíróság   mindezek   alapján   az    Erdőtv.-vel
   kapcsolatban előterjesztett indítványt elutasította.

   3.  Az  Éhtv.-vel  összefüggésben  előterjesztett  kérelmet  az
   Alkotmánybíróság a következők szerint bírálta el.
   3.1. Az Éhtv. 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a földhasználó
   köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
   virágbimbójának  kialakulását megakadályozni, és  ezt  követően
   ezt  az  állapotot  a  vegetációs időszak  végéig  folyamatosan
   fenntartani. Ezen előírás egyértelmű, pontos határidőhöz kötött
   védekezési   kötelezettséget  fogalmaz  meg   a   földhasználók
   számára,  amelynek  nem  teljesítése  esetére  a  jogalkotó   —
   figyelemmel   arra,   hogy   a   parlagfű   elsősorban   súlyos
   közegészségügyi és mezőgazdasági problémát jelentő növényfaj  —
   közérdekű  védekezés elrendelését írja elő. Különösen  igaz  ez
   olyan növények esetében, melynek elszaporodása mások egészségét
   is   veszélyezteti.   A   közérdekű  védekezés   olyan   állami
   beavatkozás,  amely  nem mentesíti a földhasználót  a  helyette
   elvégzett  növényvédelem  költségeinek  megtérítése   alól,   a
   növényvédelmi mulasztás emellett szankcióval is párosul: a  60.
   §  (1)  bekezdése növényvédelmi bírság kiszabását  írja  elő  a
   parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetére.
   Az  általános  szabályoktól [50. §  (1)  bekezdés]  eltérően  a
   közérdekű   védekezésről  szóló  határozat   kibocsátásának   a
   parlagfű elleni védekezés körében valóban nem feltétele, hogy a
   hatóság előzetesen határozattal kötelezze a földhasználót a 17.
   §  (4)  bekezdésében foglalt kötelezettsége  teljesítésére.  Az
   Éhtv. — az Erdőtv.-hez és számos más törvényhez hasonlóan — nem
   csupán  alanyi jogokat biztosít, hanem közvetlenül a törvényből
   folyó,  alanyi  kötelezettségeket is megállapít a  tulajdonosok
   számára.  Ez azonban az Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a
   jogbiztonságot nem sérti. A szabályozás ugyanis minden érintett
   számára világos: a törvény alapján a földhasználókat a parlagfű-
   irtási kötelezettség meghatározott időponttól kezdődően, külön,
   egyedi   határozat  nélkül  is  folyamatosan,  feltétel  nélkül
   terheli.  A  kötelezettség teljesítésének elmulasztása  esetére
   alkalmazott jogkövetkezmény (a közérdekű védekezés elrendelése,
   illetve a bírság) is egyértelmű és kiszámítható rendelkezéseken
   alapul.  Az  Alkotmányból nem vezethető  le  olyan  szabályozás
   követelménye,   mely   szerint   az   Éhtv.-ben    szabályozott
   jogkövetkezmények  alkalmazását a törvény alapján  egyértelműen
   fennálló    kötelezettség    teljesítésére    felhívó    egyedi
   határozatnak mindenképpen meg kellene előznie.
   Az  indítványozó  által  kifogásolt megoldás,  mely  szerint  a
   földhasználó védekezési kötelezettsége teljesítésének helyszíni
   ellenőrzéséről  történő előzetes értesítése  nem  kötelező,  az
   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   szintén   nem   okoz
   jogbizonytalanságot. Annak ellenőrzése ugyanis, hogy  az  adott
   földterületen  található-e parlagfű, illetve,  hogy  a  terület
   parlagfűvel  történő fertőzöttsége milyen  mértékű,  az  ügyfél
   közreműködése  nélkül, külső vizsgálattal  (szemrevételezéssel,
   stb.)   is  megállapítható.  Mivel  ennek  folytán  az   ügyfél
   jelenléte  nem  elengedhetetlen  feltétele  az  eljárásnak,  az
   ellenőrzés eredményét semmilyen módon nem befolyásoló  tényező.
   A  Ket.  90. § (4) bekezdése ezzel összhangban úgy rendelkezik,
   hogy   ilyen   esetben  mellőzhető  az  ellenőrzésről   történő
   tájékoztatás. Hangsúlyozni kell emellett azt is, hogy az ügyfél
   akkor  sincs  elzárva  az eljárásban való  részvételtől,  ha  a
   helyszíni szemlén adott esetben nem vesz részt. Az ügyfélnek az
   eljárás során tett esetleges nyilatkozata a Ket. alapján  olyan
   bizonyíték,  amelyet  a  hatóság a döntéshozatal,  a  tényállás
   tisztázása során mérlegelni köteles. Az ügyfél számára emellett
   a jogorvoslati út is nyitott.
   Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  az  Éhtv.  50.  §  (4)
   bekezdésének  megsemmisítésére irányuló indítványozói  kérelmet
   elutasította.
   3.2.    Az   indítványozó   a   parlagfű-irtási   kötelezettség
   elmulasztása     esetén    fizetendő    bírság     szabályaival
   összefüggésben  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítását is kérte.
   Az  Alkotmánybíróság ezzel kapcsolatban rámutat egyrészt  arra,
   hogy az eljárás — az indítványozó állításával ellentétben — nem
   tekinthető  szabályozatlannak. Az  Éhtv.  rendelkezésein  kívül
   vonatkozik  arra a növényvédelmi tevékenységről  szóló  5/2001.
   (I.  16.)  FVM  rendelet,  amely a  parlagfű  elleni  védekezés
   különös eljárási szabályait tartalmazza, illetve a Ket.  is.  A
   jogalkotó   a   parlagfű-irtási  kötelezettséget,   illetve   a
   kötelezettség ellenőrzésének módját, és a nem teljesítés esetén
   alkalmazandó  jogkövetkezményeket egyértelműen,  az  érintettek
   számára   átláthatóan   és   kiszámíthatóan   szabályozta.   Az
   indítványozó  által hiányolt szabályok megalkotására  vonatkozó
   kötelezettség   az   Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdéséből   nem
   következik.
   Az  Alkotmánybíróság ezért az indítványt ebben a  vonatkozásban
   is elutasította.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Balogh Elemér         Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

             Dr. Holló András              Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró

             Dr. Kovács Péter       Dr. Lenkovics Barnabás
             alkotmánybíró            előadó alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    387/B/2007
    Date of the decision:
    .
    11/25/2008
    .
    .