Hungarian
Ügyszám:
.
355/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Trócsányi László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 70/2009. (VI. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2009/668
.
A döntés kelte: Budapest, 06/29/2009
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára  és mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
  megállapítására  irányuló  indítványok  tárgyában  meghozta   a
  következő

                           határozatot:

  1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a   külföldi
  szolgálatba vezényeltekkel kapcsolatos személyügyi feladatokról
  és  jogállásuk egyes kérdéseiről szóló 26/2002.  (IV.  12.)  HM
  rendelet 10. § (3) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt  2009.
  december 31. napjával megsemmisíti.

  2.   Az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Honvédség  hivatásos   és
  szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló  2001.  évi
  XCV.  törvény  91.  § (2) bekezdése, 91. § (3)  bekezdésében  a
  „vagy  éves”  szövegrész, 91. § (4)-(5) bekezdése,  92.  §  (3)
  bekezdése, 93. § (4), (6)-(7) bekezdése, 94. § (1) bekezdésének
  második  mondata,  (2) és (4) bekezdése alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  3.    Az   Alkotmánybíróság   a   katonák   illetményéről    és
  illetményjellegű  juttatásairól,  valamint  a  közalkalmazottak
  jutalmazásáról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet  26.  §  (3)
  bekezdésében  és 31. § (3) bekezdésében a „túlszolgálati  díjra
  (a  szabadidőben  történő megváltást is ideértve)”  szövegrész,
  valamint  a  külföldi  szolgálatba  vezényeltekkel  kapcsolatos
  személyügyi feladatokról és jogállásuk egyes kérdéseiről  szóló
  26/2002.  (IV.  12.)  HM rendelet 10. §  (4)  bekezdés  második
  mondata     alkotmányellenességének     megállapítására      és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  4.   Az  Alkotmánybíróság  a  Magyar  Honvédség  hivatásos   és
  szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló  2001.  évi
  XCV.  törvény  2004.  július 31. napjáig  hatályos  91.  §  (5)
  bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
  megsemmisítésére,   illetve  e  rendelkezéssel   összefüggésben
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
  irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   A   Magyar   Honvédség   hivatásos  és  szerződéses   állományú
   katonáinak  jogállásáról  szóló  2001.  évi  XCV.  törvény   (a
   továbbiakban:    Hjt.),    a    katonák    illetményéről     és
   illetményjellegű  juttatásairól,  valamint  a  közalkalmazottak
   jutalmazásáról   szóló  3/2002.  (I.  25.)   HM   rendelet   (a
   továbbiakban:    R1.),    illetve   a   külföldi    szolgálatba
   vezényeltekkel   kapcsolatos   személyügyi   feladatokról    és
   jogállásuk  egyes  kérdéseiről  szóló  26/2002.  (IV.  12.)  HM
   rendelet    (a    továbbiakban:   R2.)   egyes    rendelkezései
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló  indítványok  érkeztek az  Alkotmánybírósághoz  azonos
   indítványozótól.   Az  Alkotmánybíróság  az  indítványokat   az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,   többször   módosított   és   egységes
   szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü. határozat  (ABK  2009.
   január,  3.;  a  továbbiakban: Ügyrend)  28.  §  (1)  bekezdése
   alapján  —  tárgyi azonosságukra figyelemmel — egyesítette,  és
   egy eljárásban bírálta el.

   1.  Az első (2004-ben kelt) indítványban az indítványozó a Hjt.
   91.  § (5) bekezdése, 92. § (3) bekezdése, 94. § (4) bekezdése,
   valamint    az    R2.    10.   §   (3)   és    (4)    bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
   kérte.

   1.1.  Álláspontja  szerint alkotmánysértő  a  Hjt.  91.  §  (5)
   bekezdése,  mely szerint a külszolgálatot teljesítő  katonának,
   ha  hazai  illetménye mellett más juttatásban  is  részesül,  a
   szolgálatteljesítési idejét a külszolgálat időtartamára a  Hjt.
   rendelkezéseitől   eltérően  is   meg   lehet   állapítani.   A
   szolgálatteljesítés   ideje,  azaz  a   munkaidő   szabályozása
   alapvető  jogot és kötelezettséget érint, miközben a kifogásolt
   rendelkezés  úgy  enged eltérést a törvényi szabályoktól,  hogy
   annak   kereteit   (felső  határát)  nem  rögzíti.   Mindezekre
   tekintettel  e rendelkezés — figyelemmel a jogalkotásról  szóló
   1987. évi XI. törvény 15. §-ára — sérti a jogbiztonság elvét és
   az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésében rögzített pihenéshez való
   jogot.  Arra  az esetre, ha az Alkotmánybíróság nem  állapítaná
   meg  a  Hjt.  91.  §  (5)  bekezdésének  alkotmányellenességét,
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására
   irányuló kérelmet is előterjesztett, mivel — a Hjt. 287. §  (2)
   bekezdés  i) pontja alapján — a honvédelemért felelős miniszter
   nem     alkotta     meg     a     külszolgálatot     teljesítők
   szolgálatteljesítési idejének végrehajtási szabályait.

   1.2.   Az   indítványozó  a  Hjt.  92.   §   (3)   bekezdésének
   megsemmisítését  az  Alkotmány 70/B. §  (2)  és  (3)  bekezdése
   alapján kérte. Ezen bekezdés első és második mondata szerint  a
   24  órás  őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt,  a
   pihenőnapon  és  munkaszüneti napon teljesített szolgálat  után
   ezen  túlmenően  még  egy  szabadnapot  kell  biztosítani.   Az
   indítványozó  szerint,  tekintettel arra,  hogy  ez  a  szabály
   beleilleszkedik a heti 40 órás munkaidő rendszerébe, ha  valaki
   24 órás szolgálatot teljesít, akkor a munkaideje 8 órával megnő
   további     ellenszolgáltatás    nélkül.    Az     indítványozó
   diszkriminatívnak  tekinti a szabályozást más  munkavállalókhoz
   és  más  közszolgálatot ellátókhoz, így különösen a rendvédelmi
   szervek  tagjaihoz  képest.  Az  őr-  és  ügyeleti  szolgálatok
   gyakori  teljesítése  esetén sérül a pihenéshez  való  jog  is.
   Ugyanezen  bekezdés harmadik és negyedik mondata  értelmében  a
   legalább 24 órás lakáson kívül teljesített készenléti szolgálat
   első 24 órája után egy nap, ezentúl 48 óránként további egy-egy
   nap szabadnapot, ha pedig a készenlét legalább egy napja pihenő-
   vagy  munkaszüneti napra esik, azért még egy  szabadnapot  kell
   biztosítani.   E  szabály  az  indítványozó  szerint   a   fent
   ismertetett okok miatt alkotmányellenes, mivel nem felel meg az
   alapjog-korlátozással    kapcsolatos    szükségesség-arányosság
   követelményének,   még  akkor  sem,  ha  a  hivatásos   katonai
   szolgálat  fokozott odaadást és önfeláldozást kíván.  Ugyanezen
   okokból  alkotmányellenes a Hjt. 92. § (3) bekezdésének  utolsó
   mondata,  mely  szerint  a külföldi szolgálatot  ellátó  katona
   részére a külföldi szolgálati helyen teljesített 24 órás őr- és
   ügyeleti  szolgálat után egy nap pihenőnapot kell  biztosítani,
   készenléti szolgálat után viszont sem pihenőidő, sem  szabadnap
   nem  jár.  A  szigorú  korlátozást azokra az  esetekre  kellene
   szűkíteni,    ahol    a    pihenőidő    csökkentése     valóban
   elkerülhetetlenül és kényszerítő okból szükséges.

   1.3.  Az  indítványozó  kérte  annak  megállapítását  is,  hogy
   alkotmányellenes a Hjt. 94. § (4) bekezdése, mely  szerint  nem
   minősül   túlszolgálatnak   a  nemzetközi   szerződés   alapján
   feladatot    más   ország   területén   ellátó   katona    heti
   tevékenységének 40 óra időtartamot meghaladó része, feltéve, ha
   azért a hazai illetményen túl külön díjazást kap. E rendelkezés
   azáltal,   hogy  a  túlszolgálat  köréből  kivonja  a  külföldi
   szolgálatot,    elvonja    annak    lehetőségét,     hogy     a
   többletszolgálatért pihenőidőben részesüljön a katona. Ez pedig
   a pihenéshez való jogot kellő indok nélkül korlátozza.

   1.4. Az indítványozó kérte az R2. 10. § (3) és (4) bekezdésének
   megsemmisítését.  A kifogásolt rendelkezések a  Hjt.  vonatkozó
   rendelkezéseitől eltérő módon szabályozzák a műveleti területen
   külszolgálatot  teljesítők  pihenőidejét,  melyre   azonban   —
   figyelemmel a Hjt. 91. § (5) bekezdésére — nincs felhatalmazás.
   Az  a  szabály, mely a Hjt.-hez képest lerövidíti a pihenőidőt,
   ellentétes  a  Hjt.  92.  §  (3)  bekezdésével  és  93.  §  (5)
   bekezdésével, ezért sérti az Alkotmány 37. § (3) bekezdését.

   2.  A másik (2007-ben kelt) indítványban az indítványozó a Hjt.
   91. § (2) bekezdése, (3) bekezdésében a „vagy éves” szövegrész,
   a (4) és (5) bekezdése, a 92. § (3) bekezdése, a 93. § (4), (6)
   és  (7) bekezdése, a 94. § (1) bekezdésének második mondata  és
   (2)   bekezdésében   az  „amely  a  miniszter   által   kiadott
   rendelkezésben  további 50%-kal növelhető” szövegrész,  illetve
   az  R1.  26.  §  (3)  bekezdésében a  „túlszolgálati  díjra  (a
   szabadidőben  történő  megváltást  is  ideértve)”   szövegrész,
   továbbá  az  R2.  10.  § (3) bekezdése és  (4)  bekezdésében  a
   második   mondat   alkotmányellenességének  megállapítását   és
   megsemmisítését kérte.
   Az indítvány alapjaként elsődlegesen az Európai Parlament és  a
   Tanács 2003/88/EK irányelvét jelölte meg (2003. november 4.)  a
   munkaidő-szervezés   egyes  szempontjairól   (a   továbbiakban:
   Irányelv). Kifejtette, hogy csupán amiatt, hogy a fent említett
   hazai     jogszabályok    az    Irányelvbe     ütköznek,     az
   Alkotmánybíróságnak  nincs  hatásköre  azok   megsemmisítésére,
   azonban ezen rendelkezések Alkotmányban foglalt alapjogokat  is
   sértenek,   ezért  hatásköre  van  az  Alkotmánybíróságnak   az
   alkotmányellenesség megállapítására.
   Az   Alkotmánybíróság  felhívását  követően   az   indítványozó
   indítványát módosította, és a kifogásolt jogszabályhelyeknek az
   Irányelvvel  való összevetését mellőzte. Az Alkotmánybíróság  a
   vizsgálatot  a  módosított  indítvány  tartalmának  megfelelően
   folytatta le.

   2.1.   A   Hjt.   91.   §  (1)  bekezdése   rögzíti,   hogy   a
   szolgálatteljesítési  idő  heti  40  óra.  A  Hjt.  94.  §  (1)
   bekezdése    ehhez    képest    meghatározza,    mi     minősül
   túlszolgálatnak, az erre vonatkozó további szabályokat a 94.  §
   (2)-(4)  bekezdései, illetve 95. §-a tartalmazza. A 94.  §  (1)
   bekezdésének  második mondata értelmében  viszont  nem  minősül
   túlszolgálatnak  az  ügyeleti,  őr-  és  készenléti  szolgálat,
   valamint    a   gyakorlaton   való   részvétel.   A   szabályok
   összevetéséből megállapíthatóan a szolgálatteljesítés e  formái
   sem  munkaidőnek, sem rendkívüli munkavégzésnek nem minősülnek.
   A  Hjt.  92.  §  (3)  bekezdése  ugyanakkor  rendezi,  hogy  az
   ügyeleti,  őr-  és  készenléti szolgálat után mennyi  pihenőidő
   jár,  a  93. § (7) bekezdése pedig az éves kiképzési  tervekben
   szereplő  gyakorlatok vonatkozásában rögzíti a  pihenőidőt.  Az
   indítványozó  szerint  amiatt,  hogy  az  érintett  esetek  nem
   számítanak  bele  a  rendes munkaidőbe, és túlszolgálatnak  sem
   tekinthetők,  valamint a pihenőidő szabályozása nem  kielégítő,
   sérül  az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdése, 70/B. § (3)  és  (4)
   bekezdése,  valamint 70/D. §-a, ezért kérte a Hjt.  92.  §  (3)
   bekezdése,  93.  § (7) bekezdése és 94. § (1) bekezdés  második
   mondata      alkotmányellenességének     megállapítását      és
   megsemmisítését.

   2.2.  Az  R1.  26.  §  (3)  bekezdése értelmében  a  készenléti
   pótlékban  részesülő  a készenléti szolgálat  ideje  alatt  nem
   jogosult  túlszolgálati díjra, ideértve a szabadidőben  történő
   megváltást  is. Hasonló szabályt tartalmaz az  R1.  31.  §  (3)
   bekezdése.  Az  indítványozó szerint  e  rendelkezések  a  2.1.
   pontban kifejtettekkel összhangban alkotmányellenesek, ezért  a
   megjelölt  bekezdésekben  kérte  a  „túlszolgálati   díjra   (a
   szabadidőben  történő  megváltást  is  ideértve)”  szövegrészek
   megsemmisítését.

   2.3.   A   Hjt.  91.  §  (2)  bekezdése  értelmében   a   külön
   jogszabályban  meghatározott készenléti  jellegű  beosztásokban
   heti   40   óránál  hosszabb,  de  54  órát  meg   nem   haladó
   szolgálatteljesítési  idő  állapítható  meg.  A  hivatásos   és
   szerződéses  katonai  szolgálat  létesítéséről,  módosításáról,
   megszüntetéséről,    tartalmáról,   valamint    az    integrált
   személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló
   10/2002.  (III. 5.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.)  44/A.  §
   (1)  bekezdése alapján az a beosztás minősül készenléti jellegű
   beosztásnak,  amelyet  12/24,  12/48,  24/48  vagy  24/72  órás
   váltásos  munkarendben kell ellátni. Az indítványozó szerint  a
   váltásos  munkarendben történő munkavégzés önmagában  semmilyen
   összefüggésben nincs a munkavégzés készenléti jellegével,  s  e
   fogalomhasználat  eleve  megtévesztő,  visszaélésre  ad  módot.
   Bármely   beosztás  változatlan  munkavégzés  mellett  váltásos
   munkarendűvé  szervezhető át, ezáltal  pedig  a  heti  munkaidő
   automatikusan heti 54 órára emelhető. Emellett az  indítványozó
   szerint   a   készenléti   jellegű   munkavégzés   is    rendes
   munkavégzésnek minősül, ezért az ilyen beosztáshoz nem lehet  a
   munkaidő, illetve a pihenőidő hosszát más beosztásokhoz  képest
   hátrányosan  meghatározni. A Hjt. 91.  §  (2)  bekezdése  ezért
   sérti  az  Alkotmánynak  a diszkrimináció  tilalmára  vonatkozó
   70/A.  §  (1)  bekezdését  a 70/B. § (3)  és  (4)  bekezdésében
   szabályozott alapjogok tekintetében, illetve önmagában is sérti
   a  pihenéshez  való jogot és a végzett munka  mennyiségének  és
   minőségének megfelelő jövedelemhez való jogot.

   2.4.  Az  indítványozó szerint a Hjt. 91. § (3) bekezdésében  a
   „vagy  éves” szövegrész és a 91. § (4) bekezdése ellentétes  az
   Alkotmány  70/B.  §  (4) bekezdésében foglalt  pihenéshez  való
   joggal,  illetve a 70/D. §-ban szabályozott lehető  legmagasabb
   testi   és   lelki  egészséghez  való  joggal.   A   kifogásolt
   jogszabályhelyek    ugyanis    lehetővé    teszik,    hogy    a
   szolgálatteljesítési időt többheti, havi vagy éves keretben,  a
   folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett, valamint a
   készenléti  jellegű beosztásokban több havi vagy éves  keretben
   határozzák  meg. Az éves munkaidőkeret az indítványozó  szerint
   túlságosan  tág,  s  ezáltal a katonának bizonyos  időszakokban
   huzamosabb  időn át az átlagosnál jóval többet kell  dolgoznia.
   Úgyszintén hosszú lehet a pontosan meg nem határozott  többhavi
   keret.

   2.5.  A  Hjt.  91.  §  (5)  bekezdése lehetővé  teszi,  hogy  a
   szolgálati viszonyt első alkalommal létesítők 14 hetet meg  nem
   haladó   alapkiképzésének  időszakában,  illetve  az   önkéntes
   tartalékos katonák esetében a szolgálatteljesítési időt a  Hjt.
   rendelkezéseitől  eltérően  határozzák  meg,  ám  az  ebben  az
   esetben  is  legfeljebb 60 óra lehet. Az indítványozó  szerint,
   mivel  a  hosszú  ideig tartó kiképzés legfeljebb  napi  8  óra
   pihenőidő  mellett nem viselhető el, nagyban megnő a  balesetek
   veszélye,  s  ezzel  sérül a pihenéshez és  lehető  legmagasabb
   szintű testi és lelki egészséghez való jog.

   2.6.  A  Hjt. 93. § (4) bekezdése alapján az állomány tagját  a
   napi   szolgálati   tevékenység   befejezése   és   a   másnapi
   szolgálatteljesítés megkezdése között legalább 8 óra  pihenőidő
   illeti meg. Az indítványozó szerint ez — mivel túlságosan rövid
   —  sérti a pihenéshez való jogot, valamint a lehető legmagasabb
   szintű testi és lelki egészséghez való jogot.

   2.7.  A  Hjt.  93.  §  (6)  bekezdése  szerint  a  pihenőnap  a
   szolgálati elfoglaltság miatt havonta összevontan is  kiadható.
   Az   indítványozó  —  korábbi  érveivel  összhangban   —   arra
   hivatkozott, hogy rendkívüli esetben e rendelkezés  alkalmazása
   indokolt,  ám általánosságban, amikor ezt rendkívüli  körülmény
   nem  támasztja alá, nem. Szinte bármikor lehetővé teszi ugyanis
   a  kifogásolt szabály, hogy a katonát egymást követő  húsz  nap
   szolgálatteljesítésre   kötelezzék.  Mindez   az   indítványozó
   szerint sérti a pihenéshez való jogot.

   2.8. A 94. § (2) bekezdése lehetővé teszi, hogy az elrendelhető
   túlszolgálat  Hjt.  által  meghatározott  300  óra/naptári   év
   maximumát  a miniszter további 50%-kal növelje. Az indítványozó
   szerint   ez   —  figyelemmel  az  R1.  65/A.  §-ában   foglalt
   rendelkezésre,  mely  szerint naptári évenként  a  teljesíthető
   túlszolgálat  felső  határa 450 óra — ellentétes  az  Alkotmány
   70/B. § (4) bekezdésével és 70/D. §-ával.

   2.9. A Hjt. 95/A. §-a értelmében külföldi szolgálat esetén,  ha
   az  állomány  tagja a hazai illetménye mellett más  juttatásban
   (külföldi  napidíj,  devizaellátmány,  stb.)  is  részesül,   a
   külszolgálata  időtartamára  a 91-93.  §-okban,  a  94.  §  (2)
   bekezdésében,  valamint a 95. §-ban foglaltaktól  jogszabályban
   el lehet térni. Az indítványozó ezzel összefüggésben támadta az
   R2.  10. § (3) bekezdését és (4) bekezdésének második mondatát.
   Eszerint  műveleti  területen  teljesített  külföldi  szolgálat
   alatt   őr-,  járőr-  ügyeleti,  készenléti  szolgálat  idejét,
   illetve  más  szolgálatteljesítési időket és  ezen  szolgálatok
   utáni  pihenőidőt  a Hjt. 91. § (5) bekezdésére  figyelemmel  a
   Hjt.  rendelkezéseitől  eltérően is  meg  lehet  állapítani.  A
   pihenőidő   azonban  nem  lehet  kevesebb  az  adott  misszióra
   vonatkozó  műveleti utasításban, nemzetközi  szerződésben  vagy
   más  nemzetközi előírásokban foglalt, de legalább napi  8  órás
   időtartamnál.
   Az indítványozó szerint e rendeleti szabályozás ellentétben áll
   a  Hjt.  95/A. §-ával, mely a Hjt. vonatkozó szabályaitól  csak
   jogszabályban enged eltérést, míg az R2. 10. § (3) bekezdése  a
   jogszabályban  való  eltérésre nem utal, így  tulajdonképpen  a
   parancsnokot hatalmazza fel a törvénytől való eltérésre. Ez  az
   Alkotmány  37.  §  (3) bekezdésében foglalt előírásba  ütközik,
   mely  szerint a kormány tagjának rendelete törvénnyel nem lehet
   ellentétes.    Az    indítványozó    szerint    „[a]    katonák
   szolgálatteljesítési  és  pihenőidejének   rendezése   alapvető
   jogokat   érint,   ezért  ezt  teljes  körűen  törvényben,   de
   legalábbis   jogszabályban  kell  szabályozni,  a  parancsnokok
   számára  a körbe nem határolt »eltérés« lehetővé tétele ezekben
   a  fontos  kérdésekben sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében
   foglalt  jogállami követelményt”, illetve a jogszabályi  szintű
   szabályozás hiányában az Alkotmány 8. § (2) bekezdését. A 10. §
   (3)   bekezdése  tartalmilag  is  alkotmányellenes:   sérti   a
   pihenéshez  és  az  egészséghez való jogot,  mert  önmagában  a
   külföldi   műveleti  területen  való  szolgálatteljesítés   nem
   indokolja  a pihenés drasztikus korlátozását, valójában  inkább
   takarékossági intézkedésről van szó.

   2.10.  Az  R2.  10.  §  (4)  bekezdésének  második  mondata  az
   indítványozó szerint szintén ellentétben áll az Alkotmány 70/D.
   §-ával  és  70/B.  § (4) bekezdésével. A 10.  §  (4)  bekezdése
   értelmében  a  külföldi szolgálatot teljesítőknek  is  kötelező
   legalább  heti  egy pihenőnapot biztosítani. A második  mondata
   szerint   azonban  ettől  eltérni  műveleti  területen  történő
   szolgálat   teljesítésekor   a  műveleti   utasításban   előírt
   szolgálatoknak  a  váltási, az állomány részleges  távollétével
   vagy   fel   nem   készítettségével  járó  időszakban   történő
   biztosítása,   illetve  a  készenléti   vagy   más   minősített
   időszakban történő szolgálatteljesítés esetén lehet.  Ez  pedig
   lehetővé  teszi azt is, hogy akár a külszolgálat  teljes  ideje
   alatt elmaradjon a heti pihenőnap kiadása.
   Az   Alkotmánybíróság  beszerezte  a  honvédelmi,  valamint  az
   igazságügyi és rendészeti miniszter véleményét.

                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „37.  § (3) A Kormány tagjai törvényben vagy kormányrendeletben
   kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben eljárva rendeletet
   adnak ki, amelyek törvénnyel és kormányrendelettel nem lehetnek
   ellentétesek.  A  rendeleteket  a  hivatalos  lapban  ki   kell
   hirdetni.”
   „70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”
   „70/B.   §  (2)  Az  egyenlő  munkáért  mindenkinek,  bármilyen
   megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga.
   (3)  Minden  dolgozónak  joga  van  olyan  jövedelemhez,  amely
   megfelel végzett munkája mennyiségének és minőségének.
   (4)  Mindenkinek  joga van a pihenéshez, a  szabadidőhöz  és  a
   rendszeres fizetett szabadsághoz.”
   „70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
   (2)  Ezt  a  jogot  a  Magyar Köztársaság  a  munkavédelem,  az
   egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével,
   a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a
   természetes környezet védelmével valósítja meg.”

   2. A Hjt.-nek 2004. július 31-ig hatályos rendelkezése:
   „91. § (5) Az állomány külszolgálatot teljesítő tagjának, ha  a
   hazai  illetménye  mellett más juttatásban  (külföldi  napidíj,
   devizaellátmány   stb.)  is  részesül,  a  szolgálatteljesítési
   idejét  a  külszolgálat időtartamára e törvény rendelkezéseitől
   eltérően is meg lehet állapítani.”

   A Hjt.-nek az indítvány elbírálásakor hatályos rendelkezései:
   „91.  §  (2)  A  külön  jogszabályban meghatározott  készenléti
   jellegű   beosztásokban   az   (1)  bekezdésben   megállapított
   időtartamnál  hosszabb,  de  heti  54  órát  meg   nem   haladó
   szolgálatteljesítési idő állapítható meg.
   (3)  A  szolgálatteljesítési idő — a heti  szolgálatteljesítési
   idő  figyelembevételével  a munkaköri leírásban  rögzítetten  —
   többheti, havi vagy éves keretben is meghatározható.
   (4)  A  folyamatos  ügyeleti szolgálat  ellátására  szervezett,
   valamint     a     készenléti    jellegű    beosztásokban     a
   szolgálatteljesítési időt a (2) bekezdésben meghatározott  heti
   szolgálatteljesítési  időtartam figyelembevételével  több  havi
   vagy éves keretben is meg lehet határozni.
   (5)  A  szolgálati viszonyt első alkalommal létesítők 14  hetet
   meg  nem  haladó  alapkiképzésének  időszakában,  valamint   az
   önkéntes tartalékos katonák esetében a szolgálatteljesítési idő
   e  törvény rendelkezéseitől eltérően is megállapítható, azonban
   ebben  az  esetben is legfeljebb heti 60 óra lehet. Ezalatt  az
   időszak alatt azonban a pihenőidő nem lehet kevesebb nyolc  óra
   időtartamnál és hetente legalább egy pihenőnapot ki kell adni.”
   „92.  §  (3) A 24 órás őr- és ügyeleti szolgálat után  egy  nap
   pihenőidőt,  a pihenőnapon és a munkaszüneti napon  teljesített
   szolgálat   után  ezen  túlmenően  még  egy  szabadnapot   kell
   biztosítani.  A  legalább  24 órás  lakáson  kívül  teljesített
   készenléti  szolgálat első 24 órája után egy nap, ezen  túl  48
   óránként  további  egy-egy  nap szabadnapot  kell  biztosítani.
   Amennyiben  a  lakáson kívül töltött készenlét  legalább  egyik
   napja  pihenő-  vagy  munkaszüneti napra esik,  azért  még  egy
   szabadnapot  kell biztosítani. Az állomány külföldi szolgálatot
   ellátó  tagjai részére a külföldi szolgálati helyen teljesített
   24  órás őr- és ügyeleti szolgálat után egy nap pihenőidőt kell
   biztosítani,  készenléti szolgálat után viszont sem  pihenőidő,
   sem szabadnap nem jár.”
   „93.  §  (4)  Az állomány tagját a napi szolgálati  tevékenység
   befejezése  és a másnapi szolgálatteljesítés megkezdése  között
   legalább  8  óra  pihenőidő illeti meg, amelybe  a  lakásról  a
   szolgálati helyre és az onnan való visszautazás időtartama  nem
   számít bele.
   (…)
   (6)  Az  (5)  bekezdéstől eltérően a pihenőnap —  a  fokozottan
   veszélyes   szolgálati   beosztást  kivéve   —   a   szolgálati
   elfoglaltság miatt havonta összevontan is kiadható, de legalább
   1 pihenőnapnak ilyenkor is vasárnapra kell esnie.
   (7)   Amennyiben  az  éves  kiképzési  tervekben  meghatározott
   gyakorlat  egyik  napja vagy napjai pihenő-  vagy  munkaszüneti
   napra   esnek,   azokat   azonos   számú   szabadnappal    kell
   ellentételezni. A szabadnap kiadásánál a 92. § (4) bekezdésében
   foglaltakat kell alkalmazni.”
   „94.   §  (1)  Ha  a  szolgálat  érdeke  vagy  rendkívüli  eset
   megelőzése,     illetőleg     elhárítása,     következményeinek
   felszámolása,   továbbá  egyéb  előre  nem  látható   körülmény
   bekövetkezése szükségessé teszi, az állomány tagja a 92.  §-ban
   meghatározott  napi szolgálatteljesítési időn túl,  valamint  a
   munkaszüneti  és pihenőnapon, továbbá a szabadnapja  és  szabad
   ideje  alatt  is kötelezhető arra, hogy szolgálatot teljesítsen
   (túlszolgálat), illetőleg meghatározott ideig  és  helyen  arra
   készen  álljon.  Nem minősül túlszolgálatnak az ügyeleti,  őr-,
   készenléti szolgálat, valamint a gyakorlaton való részvétel.
   (2)  Az elrendelhető túlszolgálat tartama naptári évenként  300
   óra, amely a miniszter által kiadott rendelkezésben további 50%-
   kal növelhető.
   (…)
   (4)  Nem minősül túlszolgálatnak a külföldi szolgálatot  ellátó
   személy más ország területén eltöltött heti tevékenységének  40
   óra  időtartamot  meghaladó része, feltéve, ha  azért  a  hazai
   illetményen    túl    külön    díjazás    (külföldi    napidíj,
   devizaellátmány stb.) jár.”

   3. Az R1. támadott rendelkezései:
   „26.  §  (3)  A  készenléti pótlékban  részesülő  a  készenléti
   szolgálat  alatt  túlszolgálati díjra (a  szabadidőben  történő
   megváltást   is   ideértve),  készenléti  és  ügyeleti   díjra,
   illetőleg gyakorlati pótlékra nem jogosult.”
   „31.  § (3) A gyakorlati pótlékban részesülő a gyakorlat  alatt
   túlszolgálati  díjra  (a  szabadidőben  történő  megváltást  is
   ideértve),  készenléti pótlékra, ügyeleti és  készenléti  díjra
   nem jogosult.”

   4. Az R2. támadott rendelkezései:
   „10.  §  (3)  A  Hjt.  2.  § (33) bekezdése  szerinti  műveleti
   területen  teljesített  külföldi  szolgálat  alatti  őr,  járőr
   ügyeleti, készenléti szolgálat idejét, más szolgálatteljesítési
   időket és ezen szolgálatok után a pihenőidőt a Hjt. 91.  §  (5)
   bekezdésére figyelemmel a Hjt. rendelkezéseitől eltérően is meg
   lehet  állapítani, de a pihenőidő nem lehet kevesebb  az  adott
   misszióra    vonatkozó    műveleti   utasításban,    nemzetközi
   szerződésben  vagy  más  nemzetközi  előírásokban  foglalt,  de
   legalább nyolcórás időtartamnál.
   (4)  A külföldi szolgálatot teljesítőknek hetente legalább  egy
   pihenőnapot  kötelezően  ki kell adni. Ettől  eltérni  műveleti
   területen   történő   szolgálat   teljesítésekor   a   műveleti
   utasításban  előírt  szolgálatoknak  a  váltási,  az   állomány
   részleges  távollétével  vagy  fel  nem  készítettségével  járó
   időszakban történő biztosítása, illetve a készenléti  vagy  más
   minősített   időszakban   történő  szolgálatteljesítés   esetén
   lehet.”

                                III.

   Az indítvány részben megalapozott.

   Az   Alkotmánybíróság   az  indítványokban   foglalt   kérelmek
   elbírálása  céljából  áttekintette a hivatásos  és  szerződéses
   állományú, valamint az önkéntes tartalékos katonákra  vonatkozó
   átfogó szabályozást.

   Történetileg   a   katonák  szolgálati   viszonyára   vonatkozó
   szabályokat   is   a  fegyveres  szervek  hivatásos   állományú
   tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
   (a   továbbiakban:  Hszt.)  tartalmazta,  de  utóbb,   a   Hjt.
   megalkotásával   ez   önálló   törvényi   szabályozást   nyert.
   Megfigyelhető  azonban  —  bizonyos  értelemszerű   különbségek
   mellett  is  —  a  kétféle  szolgálati viszony  szabályozásának
   hasonlósága,  esetenként azonossága. Így azon alkotmánybírósági
   határozatokban kifejtett megállapítások, melyek a  Hszt.  egyes
   rendelkezései vizsgálata eredményeként születtek, adott esetben
   megfelelőn  irányadók  a katonák szolgálati  viszonyát  rendező
   szabályok  alkotmányossági vizsgálata során is (pl. 630/B/2004.
   AB  határozat,  ABH 2006, 1596.; 247/B/2000. AB határozat,  ABK
   2008. április, 571.). A Hjt. érintett rendelkezéseinek tartalma
   szempontjából  emellett jelentősége van a  honvédelemről  és  a
   Magyar   Honvédségről  szóló  2004.  évi  CV.   törvényben   (a
   továbbiakban:  Hvt.)  foglalt rendelkezéseknek,  figyelemmel  a
   Hjt. 1. § (5) bekezdésében található előírásra, mely szerint az
   állomány    kötelezettségeire    és    jogaira    a    Hjt.-ben
   meghatározottakat  a  Hvt.-ben foglalt rendelkezésekkel  együtt
   kell alkalmazni.

   Miként  azt  az  Alkotmánybíróság  a  42/2003.  (IX.  19.)   AB
   határozatában  is  megállapította, a Hjt. hatálya  alá  tartozó
   személyek — ugyanúgy, mint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.
   évi  XXII.  törvény  (a továbbiakban: Mt.),  a  köztisztviselők
   jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. törvény  (a  továbbiakban:
   Ktv.)  vagy  a  közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992.  évi
   XXXIII.  törvény  (a  továbbiakban: Kjt.) hatálya  alá  tartozó
   személyek   —  foglalkoztatottnak  minősülnek,  foglalkoztatási
   jogviszonyban állnak. A versenyszektorba tartozó munkáltatók és
   munkavállalók  jogviszonyát  szabályozó  Mt.,  a  közszolgálati
   szférát   szabályozó  Ktv.  és  Kjt.  a   munka   világának   a
   megváltozott  társadalmi  viszonyokhoz  illeszkedő   megújítása
   keretében  született. Ennek a törvényalkotási folyamatnak  volt
   része  a Hszt., és része lett a Hjt. is. (ABH 2003, 453,  457.)
   Valamennyi   jogviszony  közös  jellemzője,  hogy   természetes
   személyek      munkaerejüket     jövedelemszerzés     érdekében
   rendelkezésre    bocsátják   oly   módon,    hogy    az    őket
   foglalkoztatókhoz képest tipikusan gyengébb,  ezért  különleges
   jogi   védelemre   szoruló   helyzetbe   kerülnek.   Valamennyi
   jogviszonyban történő munkavégzés célja az anyagi lét  munkával
   történő  biztosítása,  s  mint ilyen  szorosan  kapcsolódik  az
   Alkotmány  70/B.  §-ában megfogalmazott  munka  és  foglalkozás
   szabad  megválasztásához  való  alapjoghoz.  A  végzett   munka
   jellegére,  körülményeire, s ennélfogva a munkát végzők  és  az
   őket  foglalkoztatók  jogaira és kötelezettségeire  tekintettel
   ugyanakkor  indokolt  e jogviszonyok eltérő  szabályozása.  [Az
   eltérő szabályozás azonban nem minden tekintetben indokolt, ezt
   mindig  a  vizsgált rendelkezés vonatkozásában lehet elbírálni.
   Így   például  az  Alkotmánybíróság  42/2003.  (IX.   19.)   AB
   határozatában  az  Mt., a Ktv. és a Kjt. hatálya  alá  tartozók
   homogén  csoportot  képeztek a Hszt.  és  a  Hjt.  hatálya  alá
   tartozókkal     a     kártérítés    összegének    meghatározása
   szempontjából.]

   A  Hjt.  3. § (2) bekezdése értelmében a szolgálati viszony  az
   állam   és   az   állomány  tagja  között   létrejött   sajátos
   közszolgálati  jogviszony. Az állomány  tagjai  (legyenek  akár
   hivatásos  katonák  vagy  a  szerződéses  állomány  tagjai)   a
   köztisztviselőkhöz    és   a   közalkalmazottakhoz    hasonlóan
   közszolgálatban  állnak, ugyanakkor az általánoshoz  képest,  a
   közszolgálat  egyéb  területeitől eltérően, szigorúbb  függelmi
   rendben  és fegyelmezettséggel, fokozott pszichikai és  fizikai
   terheléssel, áldozatvállalással, veszélyes helyzetben  az  élet
   kockáztatásával  végzik  feladataikat.  Emellett  a  szolgálati
   viszony létesítésének feltételeként önkéntesen lemondanak egyes
   alkotmányos  jogaik gyakorlásáról. [Hjt. 3.  §  (3)  bekezdése]
   Mindez életvitelbeli korlátozást jelent, erre is figyelemmel  a
   Hjt.  a  társadalmi  megbecsülés  kifejezéseként  az  ugyancsak
   közszolgálatban      álló     köztisztviselők      járandóságai
   alapulvételével,  de  kedvezőbben  állapítja  meg  a  hivatásos
   állomány  tagjait  megillető jogokat,  juttatásokat.  [42/2003.
   (IX.   19.)   AB   határozat,   ABH   2003,   453,   457.]   Az
   Alkotmánybíróság az 52/2009. (IV. 30.) AB határozatában arra is
   rámutatott, hogy az említett korlátozásokat a katonák az  állam
   szolgálatára  vállalják. Ezért a katonai  szolgálati  viszonyra
   vonatkozó  szabályok alkotmányosságát az Alkotmány  70.  §  (6)
   bekezdésében rögzített közhivatal viseléséhez való jog  alapján
   kell megítélni, melynek értelmében minden magyar állampolgárnak
   alkotmányos   joga   van   közhivatal  viselésére,   ami   csak
   rátermettségétől, képzettségétől és szakmai tudásától  függhet.
   (ABK 2009. április, 436, 438.)

   A  katonák  szolgálati viszonyát más közszolgálathoz (értve  ez
   alatt  elsődlegesen  a Ktv. és a Kjt. hatálya  alá  tartozókat)
   képest  az  alapjogok  fokozottabb  korlátozása  és  különleges
   egészségi,  pszichikai  és  fizikai alkalmassági  követelmények
   jellemzik. Ennek oka a végzett munka jellegében, céljában, s  e
   cél  megvalósításának  módjában, rendjében  rejlik.  A  katonai
   szolgálat teljesítése ugyanis az átlagoshoz képest folyamatosan
   fokozottabb fizikai és pszichés igénybevétellel jár. Ez nemcsak
   a     fegyveres     erők    rendeltetésszerű     alkalmazásának
   (harctevékenység)  idejére vonatkozik, de a  gyakorlatokra  is,
   melyeknek  célja  a harctevékenységre történő  felkészülés,  az
   ottani  szélsőséges  helyzetek  modellezése.  Ezért  kiemelkedő
   jelentősége van annak, hogy az állományba csak olyan  személyek
   vehetők   fel,  akik  az  egészségi,  pszichikai   és   fizikai
   alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A meglévő szolgálati
   viszony  feltétele pedig, hogy a katonák ezen  alkalmasságot  a
   szolgálat  alatt  folyamatosan  fenntartsák.  Egyéb  feltételek
   fennállása  esetén  is  ez biztosíthatja ugyanis,  hogy  valódi
   harctevékenység  esetén a sérülés és halál  veszélye  a  lehető
   legkisebbre csökkenjen.

   A  fokozottabb igénybevétel ellensúlyozásaként — miként arra az
   Alkotmánybíróság  korábban már utalt  —  a  katonák  előnyösebb
   anyagi   juttatásban   részesülnek,   illetve   egyéb   kedvező
   jogosultságokhoz  jutnak.  A Hjt.  200.  §  (1)  bekezdése  így
   különösen  rögzíti,  hogy az állomány  tagjai  egészségének  és
   testi  épségének védelmét az őket terhelő fokozott igénybevétel
   követelményeinek  megfelelően  kell  biztosítani.  Emellett   a
   szolgálati nyugdíj feltételei kedvezőbbek más foglalkoztatottak
   társadalombiztosítási nyugdíj-jogosultságához képest (Hjt. 202-
   206.  §;  bár  ez  utóbbi kedvező szabályok  csak  a  hivatásos
   katonákat  érintik  előnyösen, a  szerződéses  katonák  ugyanis
   szolgálati  nyugdíjat nem kapnak), ha pedig a katona  betegség,
   műtét  vagy  baleset miatti sérülés következtében  a  szolgálat
   ellátására  képtelen,  vagy  a szolgálat  további  ellátása  az
   egészségi  állapotának rosszabbodását eredményezné, illetve  ha
   orvosi   kezelést   nem  igényel,  de  a  szolgálatképességének
   helyreállításához  pihenésre vagy gyógyüdülésre  van  szüksége,
   számára egészségügyi szabadság jár (Hjt. 100-101. §), stb.

   A  fentieket  szem előtt tartva figyelemmel kell lenni  továbbá
   arra,  hogy a katonák — ugyanúgy, mint más foglalkoztatottak  —
   munkájukat  szabadon választják, s ezáltal önként  vállalják  a
   szolgálati   viszonyból  fakadó  kötelmeket,  beleértve   egyes
   alapjogaik  korlátozásának elfogadását is. Maguk  mérlegelik  a
   szolgálati  viszonyból rájuk háruló terheket  és  kockázatokat,
   valamint   a   más   foglalkoztatási   jogviszonyokhoz   képest
   biztosított  előnyöket.  Ennek a tényezőnek  az  indítványokban
   felhozott  alkotmányossági problémák  elbírálása  szempontjából
   hangsúlyos szerepe van, de mindez nem jelenti azt, hogy  emiatt
   a   katonáknak  alapjogaik  alkotmányellenes  korlátozását   el
   kellene  viselniük. Figyelemmel arra, hogy a szolgálati viszony
   is  foglalkoztatási  viszony, melyben  a  katona  célja  anyagi
   létének  biztosítása,  alapjogainak korlátozása  csak  annyiban
   indokolható  alkotmányosan,  amennyiben  ez  az  elérni  kívánt
   célhoz szükséges és azzal arányban is áll.

   A  katonák az államnak az Alkotmány 5. §-ában, ezen belül is  a
   Magyar  Honvédségnek a 40/A. § (1) bekezdésében  megfogalmazott
   kötelezettsége teljesítésében vesznek részt. Az Alkotmány 5. §-
   a értelmében a Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát
   és  hatalmát,  az  ország függetlenségét és  területi  épségét,
   valamint  a  nemzetközi szerződésekben rögzített  határait.  Az
   Alkotmánybíróság már több határozatában megfogalmazta, hogy  ez
   nem  csupán  államcél, hanem az állam számára  megkerülhetetlen
   kötelezettséget jelent. A kötelezettségek teljesítéséhez  pedig
   elengedhetetlenül   szükséges,  hogy  az   államnak   mindehhez
   megfelelő  eszközök álljanak a rendelkezésére. A hon védelmének
   biztosításához  kellő  számú  fegyveres  szolgálatot  teljesítő
   katona kiképzése is szükséges. [46/1994. (X. 21.) AB határozat,
   ABH 1994, 260, 269.; 50/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
   359, 366.]

   Az  Alkotmány 40/A. § (1) bekezdése a Magyar Honvédség alapvető
   kötelességévé  teszi  a  haza katonai védelmét,  és  előírja  a
   nemzetközi  szerződésből  eredő  kollektív  védelmi   feladatok
   ellátását   is.   A   sorkatonai  szolgálat   békeidőben   való
   megszüntetése  és  az  önkéntes  haderő  megszervezése  folytán
   jelentősen   átalakultak   ezen   alkotmányos   kötelezettségek
   teljesítésének   feltételei.   Ám   most   is    irányadó    az
   Alkotmánybíróságnak  az  50/2001. (XI.  29.)  AB  határozatában
   kifejtett  álláspontja, mely szerint az állam  maga  dönti  el,
   hogy — többek között — összlétszámát tekintve mekkora haderővel
   tudja  maradéktalanul ellátni a haza védelméből és a nemzetközi
   kötelezettségek teljesítéséből fakadó tennivalóit.  (ABH  2001,
   359,  367.)  A  békeidőben  fennálló  honvédelmi  kötelezettség
   megszüntetése  folytán olyan létszámú és összetételű  hivatásos
   és  szerződéses  állományt kell megszerveznie és  fenntartania,
   amellyel  — figyelemmel az önkéntes tartalékos katonákra  is  —
   sikeresen teljesíthetők az idézett alkotmányos kötelezettségek.
   Az  állam  felelősségébe tartozik, hogy  ezt  konkrétan  milyen
   módon  alakítja ki és működteti, de alkalmasnak kell  lennie  a
   megjelölt cél elérésére.

   Az  Alkotmány  5. §-ában és 40/A. § (1) bekezdésében  foglaltak
   megvalósítása  érdekében  indokolt  és  szükséges,  hogy   azon
   személyek  meghatározott  alapjogait,  akik  ebben  közvetlenül
   részt  vesznek  (azaz  a katonák alapjogait)  más  személyekhez
   képest   szélesebb  körben  korlátozzák.  Az  önkéntes   haderő
   megszervezésénél az államnak ezért tekintettel kell lennie arra
   is, hogy a feladatok ellátásához szükséges létszámot békeidőben
   immáron  nem  biztosíthatja  a  hadkötelesek  behívásával.  Nem
   hagyhatók figyelmen kívül a munkaerő-piaci viszonyok, és  az  a
   mérlegelés,  mely  befolyásolja  a  katonai  szolgálat   önálló
   vállalását. Az állam az állomány elégtelen létszáma  miatt  nem
   hivatkozhat  alkotmányos kötelezettsége teljesíthetetlenségére,
   s   a   meglévő   állomány  terheinek  növelésével   (alapjogai
   aránytalan     korlátozásával)    nem    ellensúlyozhatja     a
   létszámhiányból eredő nehézségeket.

   A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság  megvizsgálta  az
   indítványokban támadott konkrét rendelkezéseket.

                                 IV.

   1.  Az  indítványozó  szerint sérti az Alkotmány  70/A.  §  (1)
   bekezdését, 70/B. § (4) bekezdését és 70/D. §-át a Hjt.  91.  §
   (2)    bekezdése,   mely   lehetővé   teszi,   hogy   a    heti
   szolgálatteljesítési időt — eltérően az általános, heti 40 órás
   szabálytól  —  legfeljebb  heti  54  órában  állapítsák  meg  a
   készenléti jellegű beosztásoknál.
   A   Hjt.   2.  §  (39)  bekezdése  szerint  készenléti  jellegű
   beosztásnak azok a külön jogszabályban meghatározott beosztások
   minősülnek,   ahol  a  beosztási  feladat  nem  kíván   állandó
   szolgálatteljesítést a szolgálat teljes időtartama alatt, hanem
   olyan  igénybevétellel  jár, amely részben  lehetővé  teszi  az
   állomány  tagjának pihentetését. Az R3. 44/A. §  (1)  bekezdése
   értelmében  a  Hjt.  91.  § (2) bekezdése  szempontjából  az  a
   beosztás minősül készenléti jellegű beosztásnak, amelyet 12/24,
   12/48,  24/48  vagy  24/72  órás  váltásos  munkarendben   kell
   ellátni.

   1.1.  Az  indítványozó szerint mindez azért sérti az  Alkotmány
   70/A. § (1) bekezdését a pihenéshez való jog és a végzett munka
   mennyisége  és minősége szerinti díjazás alapjoga tekintetében,
   mert  a munkaidő és a szabadidő hossza szempontjából nem  lehet
   különbséget tenni az egyébként azonosan díjazott katonák között
   azon az alapon, hogy a munkáltató egyesek beosztását készenléti
   jellegűnek  minősítette, azaz váltásos rendben  szervezte  meg.
   Ezek  a  katonák  más  katonákhoz képest ugyanannyi  díjazásért
   jóval több munkavégzésre kötelezettek.
   Az  Alkotmánybíróság  az Alkotmány 70/A.  §  (1)  bekezdését  —
   kialakult gyakorlata szerint — a jogegyenlőség általános  elvét
   megfogalmazó  alkotmányi követelményként  értelmezi.  Kimondta,
   hogy  az alkotmányi tilalom elsősorban az alkotmányos alapjogok
   tekintetében  tett  megkülönböztetésekre terjed  ki.  Abban  az
   esetben,  ha a megkülönböztetés nem az emberi vagy az  alapvető
   állampolgári  jog  tekintetében történt, az eltérő  szabályozás
   alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az  az  emberi
   méltósághoz   való   jogot   sérti.   Az   Alkotmánybíróság   a
   diszkrimináció tilalmát tehát széles értelemben fogja fel és  a
   jogrendszer egészére vonatkoztatja. Az Alkotmánybíróság  számos
   határozatában    rámutatott   arra,   hogy   a   diszkrimináció
   vizsgálatánál  központi  elem annak meghatározása,  hogy  kiket
   kell  egy  csoportba  tartozóknak tekinteni.  A  diszkrimináció
   alkotmányos  tilalma  csak  a  szabályozás  szempontjából   egy
   csoportba   tartozókra  vonatkozik.  [9/1990.  (IV.   25.)   AB
   határozat,  ABH 1990, 47, 48.; 61/1992. (XI. 20.) AB határozat,
   ABH  1992,  280,  281.; 39/1999. (XII. 21.) AB  határozat,  ABH
   1999,  320,  342-343.; 144/2008. (XI. 26.)  AB  határozat,  ABK
   2008. november, 1509, 1531-1532].
   Az indítványozó a hátrányos megkülönböztetést két, az Alkotmány
   70/B.   §   (3)   és  (4)  bekezdésében  szabályozott   alapjog
   vonatkozásában állította. Ahhoz, hogy ez megállapítható legyen,
   előfeltétel,   hogy  a  jogalkotó  homogén  csoportba   tartozó
   jogalanyok  tekintetében alkosson diszkriminatív  szabályt.  Az
   Alkotmánybíróság szerint a jelen esetben ez  nem  áll  fenn.  A
   készenléti  jellegű  beosztásban  dolgozók  esetében   a   Hjt.
   értelmező rendelkezéséből megállapíthatóan a beosztási  feladat
   nem  kíván  állandó  szolgálatteljesítést  a  szolgálat  teljes
   időtartama  alatt,  hanem  olyan  igénybevétellel  jár,   amely
   részben  lehetővé  teszi az állomány tagjának pihentetését.  Az
   R3.  44/A.  §-a szerinti váltásos munkarend is csak  oly  módon
   értelmezhető,  hogy  a 12 vagy 24 órás szolgálatteljesítés  nem
   jár  folyamatos munkavégzéssel, a szolgálati feladatok ellátása
   között  lehetőség van a pihenésre. Az indítványozó  hivatkozott
   arra, hogy minden katonai beosztásban vannak készenléti elemek,
   és   ennek,  valamint  a  tényleges  munkavégzésnek  az  aránya
   személyenként, beosztásonként, időnként némileg  változhat,  de
   nem  különíthető  el  élesen.  Az  Alkotmánybíróság  megítélése
   szerint   ennek   a   kifogásolt  szabályozás   alkotmányossága
   vonatkozásában azonban nincs jelentősége, mivel  a  munkáltatói
   jogkör  gyakorlójának a feladata, hogy a beosztások kialakítása
   és  a  szolgálati feladatok kiadása során érvényre  juttassa  a
   jogszabályi   előírásokat  (úm.  a   nem   készenléti   jellegű
   beosztásban dolgozó katonát ténylegesen munkára igénybe vegye a
   heti  40 órás szolgálatteljesítési ideje alatt, míg ha a katona
   napi  munkavégzésébe  rendszerint hosszabb-rövidebb  pihenőidők
   ékelődnek  be,  akkor készenléti jellegű beosztásba  helyezze).
   Erre  tekintettel  az Alkotmány 70/A. §-át a  Hjt.  91.  §  (2)
   bekezdése nem sérti.

   1.2. Az indítványozó az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése alapján
   azért  kifogásolta a Hjt. 91. § (2) bekezdését, mert  az  abban
   megfogalmazott  szolgálatteljesítési idő  már  önmagában  olyan
   magas, hogy sérti a katona pihenéshez való jogát.
   A Hjt. kifogásolt szabálya közvetlenül nem a pihenőidőre, hanem
   a  munkaidőre  vonatkozik, ám mivel a kettő szorosan  összefügg
   egymással,  a  munkaidőt meghatározó rendelkezés szükségszerűen
   kihat a pihenőidőre.
   Az  Alkotmánybíróság korábbi határozataiban már foglalkozott  a
   70/B.  §  (4)  bekezdésében  foglalt  pihenéshez  való  joggal.
   Ezekben megállapította, hogy az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése
   alapvető jogként fogalmazza meg a pihenéshez, a szabadidőhöz, a
   fizetett  szabadsághoz való jogokat [1403/B/1991. AB határozat,
   ABH  1992, 493, 494.; 1005/B/1996. AB határozat, ABH 1998, 939,
   940.;   1030/B/2004.  AB  határozat,  ABH  2005,  1307,  1311.;
   72/2006. (XII. 15.) AB határozat, ABH 2006, 819, 840.; 74/2006.
   (XII. 15.) AB határozat, ABH 2006, 870, 875.].
   A  74/2006.  (XII.  15.) AB határozatban az Alkotmánybíróság  a
   pihenéshez  és a rendszeres fizetett szabadsághoz  való  joggal
   összefüggésben kifejtette: „Az 1030/B/2004. AB határozatában az
   Alkotmánybíróság  a pihenéshez való jogot a munkához  való  jog
   lényeges   összetevőjeként   értelmezte,   utalt   továbbá   az
   Alkotmánybíróság több határozatában tett megállapítására, amely
   szerint  — az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésén túlmenően  —  az
   Alkotmánynak nincs olyan rendelkezése, amely a pihenéshez  való
   jog  konkrét módjait, illetve feltételeit ugyanilyen módon írná
   elő. (ABH 2005, 1307, 1311.)” (ABH 2006, 870, 875.)
   E   határozatában  az  Alkotmánybíróság  rögzítette,   hogy   a
   pihenéshez való jog — miként a rendszeres fizetett szabadsághoz
   való  jog  is — célja a rendszeres munkavégzés során elhasznált
   erőforrások,  a  fizikai  és  szellemi  energia  pótlásának,  a
   munkavállalók  regenerálódásának  biztosítása.   A   rendszeres
   fizetett szabadságoz való jog alkotmányi szabályozása azonban —
   a  pihenéshez  való joghoz képest — konkrétabb  követelményeket
   állít  a  törvényhozó elé. A pihenéshez való  jog  garanciáinak
   meghatározása során a jogalkotó szabadsága nagyobb,  ez  utóbbi
   jog a munka világában érvényre juttatható többféle módon is:  a
   munkavégzési kötelezettség időbeni korlátait (pl. a  munkaidőt,
   pihenőidőt,   valamint   a  különböző  munkaidő-kedvezményeket)
   meghatározó szabályok megalkotásával. (ABH 2006, 870, 875-876.)
   A   pihenéshez   való   jog  érvényesülése  szempontjából   nem
   vizsgálhatók   izoláltan   a  munkaidőre   és   a   pihenőidőre
   (szabadságra,   munkaidő-kedvezményre)   vonatkozó   szabályok,
   miután  azok  együttese  határozza meg,  mennyi  időt  tölt  az
   alkalmazott  munkahelyi kötelezettségeinek  teljesítésével,  és
   mennyi  ideje  marad a pihenésre. Magából az  Alkotmányból  nem
   vezethető  le  közvetlen  következtetés  a  napi/heti/havi/éves
   munkaidő és pihenőidő mértékére, arányára vonatkozóan,  és  nem
   vezethető  le  a  40 órás, vagy ettől eltérő  munkahét  sem.  A
   pihenéshez  való jog sérelme így akkor állapítható  meg,  ha  a
   munkaidőre   és   a   pihenőidőre   vonatkozó   rendelkezéseket
   figyelembe  véve a jogszabály lehetőséget nyújt a munkáltatónak
   arra,   hogy  a  munkavállalót  a  regenerálódáshoz   szükséges
   megfelelő  idő  biztosítása nélkül vegye  igénybe  munkára.  Ez
   különösen  akkor  fordul  elő, ha az igénybevétel  folyamatosan
   hosszabb időn keresztül fennáll(hat) ezt ellensúlyozó pihenőidő
   nélkül.
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése  szerint  a  Hjt.  91.  §  (2)
   bekezdése nem sérti a pihenéshez és a szabadidőhöz való  jogot.
   A  készenléti  jellegű beosztásokban heti  legfeljebb  54  órás
   munkaidő  előírása  —  a  Hjt. 91. § (1)  bekezdésében  foglalt
   rendelkezéshez  hasonlóan  —  korlátját  képezi  a  szolgálatot
   teljesítő     katonák     munkaereje    korlátlan     (túlzott)
   igénybevételének,   s   mint  ilyen  a  pihenéshez   való   jog
   garanciájának tekinthető. Bár ez a 40 órás főszabályhoz  képest
   az  állomány  tagjára nézve hátrányosabbnak tűnik,  figyelemmel
   kell  lenni  a készenléti jellegű beosztás természetére.  Ennek
   ugyanis    fogalmi   eleme,   hogy   az   állomány   tagja    a
   szolgálatteljesítési  idő  egy  részét  nem   munkával,   hanem
   pihenéssel  tölti,  mely  alatt — ha  nem  is  teljesen,  de  —
   regenerálódhat. Az, hogy ilyen beosztásban a heti  munkaidő  az
   általánoshoz   képest   annak   kb.   egyharmadával    hosszabb
   időtartamban  is meghatározható, nem eredményezi  az  Alkotmány
   70/B. § (4) bekezdésének sérelmét.

   1.3. Az indítványozó az Alkotmány 70/D. §-a alapján is kérte  a
   Hjt. 91. § (2) bekezdésének megsemmisítését. Az Alkotmány 70/D.
   §-a szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van  a
   lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez, melyet az
   állam  a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi
   ellátás     megszervezésével,    a     rendszeres     testedzés
   biztosításával, valamint az épített és a természetes  környezet
   védelmével valósít meg. Az indítványozó szerint a nem megfelelő
   pihenőidő,  a  regeneráció hiánya folytán  rövidtávon  fokozott
   balesetveszélyt    jelent,    hosszabb    távon    pedig     az
   egészségkárosodás kockázatát hordozza magában. Emiatt  sérül  a
   lehető legmagasabb szintű egészséghez való jog.
   Az    Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   a   megjelölt
   alkotmányos  rendelkezés  és  a  támadott  szabály  között   az
   indítványozó által felhozott alkotmányjogi összefüggés nem  áll
   fenn.  Az  egészség megőrzése, helyreállítása számos tényezővel
   áll  kapcsolatban, melyekre a 70/D. § (2) bekezdése is utal.  A
   lehető  legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való  jog
   egyik   speciális,  kifejezetten  a  munkavégzéssel  összefüggő
   aspektusa  ugyanakkor  az Alkotmány 70/B.  §  (4)  bekezdésében
   fogalmazódik  meg.  Miként  arra az Alkotmánybíróság  fent  már
   rámutatott,  a  munkához  való  jog  szerves  részét  képezi  a
   pihenéshez  való  jog,  melynek célja alapvetően  a  rendszeres
   munkavégzés során elhasznált erőforrások, a fizikai és szellemi
   energia    pótlásának,   a   munkavállalók    regenerálódásának
   biztosítása.  Vagyis  a  pihenőidő  a  munkaképesség,  s  ennek
   részeként    az    egészség   megőrzését    szolgálja.    Ennek
   érvényesülését garantálják a munkaidőt meghatározó (korlátozó),
   s  ezáltal  a  megfelelő  pihenőidőt  biztosító  előírások.  Az
   indítványozók  által  felhozott azon érvek,  melyek  szerint  a
   pihenőidő elégtelensége folytán sérül az egészséghez való  jog,
   lényegében tehát nem az Alkotmány 70/D. §-ával, hanem a 70/B. §
   (4)    bekezdésével    hozhatók   összefüggésbe.    Ezért    az
   Alkotmánybíróság    a    Hjt.    91.    §     (2)     bekezdése
   alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
   irányuló  indítványt  az Alkotmány 70/D. §-ával  összefüggésben
   elutasította.

   2.  Az  indítványozó szerint sérti a pihenéshez  való  jogot  a
   szolgálatteljesítési  időnek több havi, illetve  éves  keretben
   történő   meghatározása.  Ezért  kérte  a  Hjt.   91.   §   (3)
   bekezdésében a „vagy éves” szövegrészének, illetve a 91. §  (4)
   bekezdésének megsemmisítését.
   A  Hjt.  általános szabálya alapján a heti szolgálatteljesítési
   idő 40 óra. A szolgálatteljesítési idő azonban egyenetlenül  is
   meghatározható,  mely  esetben a munkaidőkeretre  vetítve  kell
   teljesíteni átlagban a heti 40 órás szolgálatot. Ez a munkaidő-
   beosztás  lehetőséget  teremt  a munkáltatónak  arra,  hogy  az
   általa      ellátott      feladatokhoz      jobban      igazodó
   szolgálatteljesítési  rendet  alakítson  ki.   Az   alkalmazott
   számára  ez  azt  jelenti, hogy a munkaidőkereten  belül  egyes
   időszakban  több  munkát kell végeznie, s  így  kevesebb  ideje
   marad  a  pihenésre, míg a többi időszakban fordítva. Amellett,
   hogy  az  alkalmazott  fizikai és  lelki  egészsége,  s  így  a
   biztonságos   és   hatékony  munkavégzés   bizonyos   minimális
   pihenőidő  rendszeres  biztosítása  mellett  tartható  fenn,  a
   fokozottabb,  hosszabb  ideig  tartó  szolgálatteljesítés  után
   nélkülözhetetlen    egy    hosszabb   regenerálódási    időszak
   beiktatása.  Minél  hosszabb  a  munkaidőkeret,  annál  nagyobb
   lehetőség   van   arra,   hogy  egyenetlen   beosztásban   kell
   szolgálatot  teljesíteni, s előfordulhat,  hogy  a  fokozottabb
   igénybevételt  csak  aránytalan idő elteltével  követi  az  azt
   ellensúlyozó  pihenés. A munkavégzésre irányuló  jogviszonyokat
   szabályozó  törvények  ezért  is  korlátozzák  a  munkaidőkeret
   terjedelmét,  s csak kivételes esetben biztosítják kifejezetten
   hosszú munkaidőkeret alkalmazását.
   A   munkaidőkeret   alkalmazása  ugyanakkor   nem   vizsgálható
   önmagában  az  Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése  vonatkozásában,
   mivel  a  pihenéshez  való jogot a Hjt.  más  rendelkezései  is
   biztosítani hivatottak. Így, jelentősége van annak, hogy a napi
   szolgálatteljesítési idő nem lehet hosszabb 12 óránál [Hjt. 92.
   §   (1)   bekezdés],  az  állomány  tagját  a  napi   szolgálai
   tevékenység   befejezése   és  a  másnapi   szolgálatteljesítés
   megkezdése között legalább 8 óra pihenőidő illeti meg, melybe a
   szolgálati helyre és az onnan való visszautazás időtartama  nem
   számít  bele  [Hjt.  93. § (4) bekezdés],  az  állomány  tagját
   hetenként 2 pihenőnap illeti meg, melyet lehetőleg együtt  kell
   kiadni [Hjt. 93. § (4) bekezdés], valamint hogy a katona a Hjt.
   96-99.  §-ai  alapján  alap-  és  pótszabadságra  jogosult.  Az
   Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány 5.  §-ában  és
   40/A.  § (1) bekezdésében foglalt célok megvalósítása érdekében
   indokolható  a szolgálatteljesítési idő többhavi, illetve  éves
   keretben  történő megállapítása, a szolgálatteljesítési  időre,
   illetve    a    pihenőidőre,   szabadságra   vonatkozó    egyéb
   rendelkezések figyelembevételével a korlátozás nem  jelenti  az
   alapjog  aránytalan  korlátozását. Ezért az Alkotmánybíróság  a
   Hjt.  91. § (3) bekezdésében a „vagy éves” szövegrész,  illetve
   91.  §  (4)  bekezdése alkotmányellenességének  megállapítására
   irányuló indítványt elutasította.

   3.  A Hjt. 91. § (5) bekezdése értelmében a szolgálati viszonyt
   első   alkalommal   létesítők   14   hetet   meg   nem   haladó
   alapkiképzésének  időszakában, valamint az önkéntes  tartalékos
   katonák   esetében   a   szolgálatteljesítési   időt   a   Hjt.
   rendelkezéseitől eltérően is meg lehet állapítani, ám nem lehet
   több,  mint  heti  60 óra. A pihenőidő ezen időszak  alatt  nem
   lehet kevesebb, mint 8 óra, és hetente egy pihenőnapot ki  kell
   adni. Az indítványozó szerint ez sérti az Alkotmány 70/B. § (4)
   bekezdését és 70/D. §-át.

   3.1. Az alapkiképzés célja, hogy az állomány érintett része  ez
   idő   alatt   megszerezze   a  műveleti   körülmények   közötti
   szolgálatteljesítéshez  nélkülözhetetlen  katonai  ismereteket.
   Olyan  kivételes  igénybevételről van szó, amikor  a  pihenőidő
   korlátozása   az  egyébként  érvényesülő  szabályokhoz   képest
   alkotmányosan indokolt. Ugyanakkor a törvény maga  meghatározza
   azokat    a   garanciákat,   amelyeknek   ilyen   esetben    is
   érvényesülniük    kell:   azaz,   hogy   ez   a    megterhelőbb
   szolgálatteljesítés legfeljebb 14 hétig tarthat, és ilyenkor is
   biztosítani  kell  a legalább napi 8 órás pihenőt,  valamint  a
   heti  egy  pihenőnapot, a heti szolgálatteljesítési  idő  pedig
   legfeljebb 60 óra lehet. Az Alkotmánybíróság megítélése szerint
   —  figyelemmel  arra is, hogy ezek csupán a szolgálatteljesítés
   felső  határát  jelölik ki, s ettől a katona  javára  el  lehet
   térni  —  a  pihenéshez való jog nem sérül.  További  garanciát
   jelent  a  Hjt.  99. § (2) bekezdés második mondatában  foglalt
   rendelkezés,  melynek alapján a kiképzendő  állomány  tagja  az
   alapkiképzés   befejezése   után   közvetlenül    5    munkanap
   szolgálatmentességi időre jogosult.
   A  Hjt.  2.  § (38) bekezdése értelmében az önkéntes tartalékos
   állomány  tagja  az  a honvéd (rendfokozat nélküli),  tisztesi,
   tiszthelyettesi, tiszti rendfokozatú katona, aki  meghatározott
   ideig   —   szerződés  alapján  —  önként  vállalja  a  katonai
   szolgálatra   rendelkezésre  állást  és  a  tényleges   katonai
   szolgálatot.  A Hjt. 47/A. § (2)-(3) bekezdése úgy rendelkezik,
   hogy  az  önkéntes tartalékos beosztásra történő  felkészítésre
   első   alkalommal  legfeljebb  25  napra,  a   továbbiakban   a
   szerződésben  foglalt időtartamig évente  legfeljebb  15  napra
   hívható  be. Ezen túl az önkéntes tartalékos 3 évente  egyszer,
   legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatra behívható. A tényleges
   szolgálat  időtartama  a  (4)  bekezdés  alapján  az   érintett
   beleegyezésével meghosszabbítható.
   Az  önkéntes  tartalékos állomány szolgálatteljesítése  szintén
   különleges formája a munkavégzésnek. Ebben a jogviszonyban  nem
   a  jövedelemszerző tevékenység dominál, hanem a honvédelmi és a
   nemzetközi  szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésében
   való  közreműködés, az arra való felkészülés, s ennek keretében
   a  szükséges  katonai  ismeretek fenntartása,  fejlesztése.  Ez
   indokolja  a  koncentráltabb, megterhelőbb igénybevételt,  mely
   ugyanakkor  az alapkiképzésben résztvevőkkel összefüggésben  is
   megfogalmazott  korlátok között marad. Az  önkéntes  tartalékos
   katonák  viszonylag  rövid  szolgálatteljesítési  ideje  és  az
   említett  korlátok  miatt a pihenéshez  való  jog  sérelme  nem
   állapítható meg.
   A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság az indítványt  az
   Alkotmány 70/B. § (4) bekezdésével összefüggésben elutasította.

   3.2. Az Alkotmánybíróság elutasította az indítványt a 70/D.  §-
   ban  foglalt egészséghez való joggal kapcsolatosan is, mivel  a
   jelen   határozat  indokolásának  IV/1.3.  pontjában  kifejtett
   okokból   érdemi   alkotmányossági   összefüggés   a   támadott
   rendelkezés  és  az  Alkotmány megjelölt  szabálya  között  nem
   állapítható meg.

   4.  Az indítványozó az Alkotmány 70/A. §-a, 70/B. § (2), (3) és
   (4) bekezdése, valamint 70/D. §-a alapján támadta a Hjt.-nek  a
   24  órás  őr-, ügyeleti és lakáson kívül teljesített  készenlét
   után    járó   pihenőidőre   vonatkozó   szabályait.    Korábbi
   indítványában az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének  sérelmét  is
   állította,  ám  mivel  későbbi  indítványában  ilyen   tartalmú
   kérelmet már nem terjesztett elő, az Alkotmánybíróság  ebben  a
   tekintetben az alkotmányossági vizsgálatot mellőzte.
   A kifogásolt rendelkezések értelmében a 24 órás őr- és ügyeleti
   szolgálat  után  egy  nap  pihenőidőt,  a  pihenőnapon   és   a
   munkaszüneti  napon teljesített szolgálat után  ezen  túlmenően
   még  egy  szabadnapot  kell biztosítani.  A  legalább  24  órás
   lakáson  kívül teljesített készenléti szolgálat első  24  órája
   után  egy  nap,  ezen  túl  48  óránként  további  egy-egy  nap
   szabadnapot  kell  biztosítani.  Amennyiben  a  lakáson   kívül
   töltött   készenlét   legalább   egyik   napja   pihenő-   vagy
   munkaszüneti  napra  esik,  azért  még  egy  szabadnapot   kell
   biztosítani.  Az  állomány külföldi szolgálatot  ellátó  tagjai
   részére a külföldi szolgálati helyen teljesített 24 órás őr- és
   ügyeleti  szolgálat után egy nap pihenőidőt  kell  biztosítani,
   készenléti szolgálat után viszont sem pihenőidő, sem  szabadnap
   nem  jár.  [Hjt.  92.  §  (3) bekezdés]  Az  ügyeleti,  őr-  és
   készenléti szolgálat nem minősül túlszolgálatnak. [Hjt.  94.  §
   (1) bekezdés második mondata]
   A  Hjt. 2. §-ában foglalt értelmező rendelkezések rögzítik,  mi
   minősül  őrszolgálatnak,  ügyeletnek,  illetve  lakáson   kívül
   eltöltött  készenlétnek. Eszerint az őrszolgálat  olyan  kötött
   formájú  fegyveres  szolgálat, amelyben  az  állomány  tagjának
   feladata objektumok, javak, illetve személyek őrzése és védelme
   vagy  fogva tartott személyek szökésének megakadályozása  [(36)
   bekezdés];  az  ügyelet a szolgálatadás olyan sajátos  formája,
   amelyben az állomány tagja a pihentetés biztosítása mellett,  a
   szolgálatvezénylésben meghatározott ideig, az állományilletékes
   parancsnok által meghatározott helyen a teljesítésre  vonatkozó
   jogszabály és belső rendelkezés szerinti feladatokat  látja  el
   [(35)  bekezdés],  míg  a  lakáson  kívül  eltöltött  készenlét
   lényege,  hogy  az  állományilletékes  parancsnok  az  állomány
   tagját  az  állományilletékes  parancsnok  által  meghatározott
   helyen  és  ideig történő rendelkezésre állásra kötelezi  [(34)
   bekezdés].
   Az  őrszolgálat  tekintetében  a  Magyar  Honvédség  Szolgálati
   Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM  rendelet
   (a   továbbiakban:  Szolgálati  Szabályzat)  377.  pontja   úgy
   rendelkezik,   hogy  a  felállított  őröket   az   őrszolgálati
   okmányokban meghatározott időközönként kell váltani.  Kivételes
   esetben,  az  őrök  éberségét károsan  befolyásoló  körülmények
   között az őrök váltási ideje a laktanya- (helyőrség-) ügyeletes
   parancsa  alapján rövidebb is lehet. A 389. és 390. pont  pedig
   szabályozza,   hogy   a   pihenőidőben  lévő   katonák   miként
   pihenhetnek   (alhatnak).  Járőr  tekintetében   a   Szolgálati
   Szabályzat  557. pontja rögzíti, hogy a 24 órából a ténylegesen
   járőrözésre fordított idő 16 óránál több nem lehet.  Kettő-négy
   órás  járőrözés után 1-2 óra pihenő jár. Az ügyeleti  szolgálat
   tekintetében  maga a Hjt. fogalmazza meg, hogy a  szolgálatadás
   folyamán a katona pihenhet.
   Mindegyik  szolgálat esetében közös, hogy a szolgálatteljesítés
   24  órás  időtartamában nem történik folyamatos munkavégzés,  a
   katonának ezen idő alatt lehetősége van a pihenésre is.
   A  24  órás  őr-, ügyeleti és lakáson kívül töltött  készenléti
   szolgálat,    valamint    a    beosztás    szerinti    „rendes”
   szolgálatteljesítés munkajogi szempontból elkülönül  egymástól.
   A   „rendes”   szolgálatteljesítés  beosztásban,  a   munkaköri
   leírásban  foglalt  feladatok ellátásával,  míg  a  szolgálatba
   vezénylés a beosztás ellátása mellett, meghatározott szolgálati
   feladat   elvégzésére  történik.  Az  indítványozó  szerint   —
   figyelemmel   arra,  hogy  a  Hjt.  92.  §   (3)   bekezdésében
   szabályozott  speciális  szolgálatadási  formákban   a   katona
   folyamatosan  nagy  intenzitású  munkát  végez  —  a  24   órás
   szolgálat  lényegében  háromszor 8  óra  szolgálatteljesítésnek
   minősül.  Azaz  az  adott napra eső 8 órás  szolgálatteljesítés
   mellett  további  16  órát  dolgozik,  mely  meglátása  szerint
   valójában   túlszolgálatnak  minősül.  A   törvény   kifejezett
   rendelkezése  folytán  [Hjt.  94. §  (1)  bekezdésének  második
   mondata]   ugyanakkor   ezek  a  szolgálatok   nem   minősülnek
   túlszolgálatnak. Az indítványozó szerint diszkriminatív, hogy a
   pihenőidőre való jogosultság és az ellentételezés szempontjából
   különbséget  tesznek  a  katonák  között  aszerint,  hogy  őr-,
   ügyeleti,  illetve készenléti szolgálat vagy  a  Hjt.  szerinti
   túlszolgálat keretében végeznek túlmunkát.
   Az  Alkotmánybíróság a Hszt. hasonló rendelkezésének (87. §) az
   Alkotmány  70/B.  §  (2)  és  (3)  bekezdése  alapján   történő
   vizsgálata   során   hangsúlyozta,   hogy   személyek   közötti
   diszkriminációról  csak akkor lehet szó, ha valamely  személyt,
   vagy  embercsoportot más, azonos helyzetben  lévő  személyekkel
   vagy    csoporttal    történt    összehasonlításban    kezelnek
   hátrányosabb módon (1043/B/1992. AB határozat, ABH  1994,  744,
   745.).  Az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a  fentiek
   önmagukban  még nem eredményeznek alkotmányellenességet.  Ennek
   eldöntéséhez további két kérdést kell megvizsgálni. Egyrészt  a
   szabályozás   által   érintett   jogalanyok   körét   abból   a
   szempontból,  hogy azok összehasonlítható helyzetben  vannak-e,
   másrészt   pedig  azt,  hogy  a  közöttük  történő   jogalkotói
   különbségtételnek  van-e  alkotmányos indoka.  (191/B/1992.  AB
   határozat, ABH 1992, 592, 593.; 1043/B/1997. AB határozat,  ABH
   1998,  800, 802.) Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 70/B. §  (2)
   és  (3)  bekezdésében rögzített alapjogok sérelmét nem  találta
   megállapíthatónak,  mivel  a vizsgált  rendelkezés  nem  azonos
   csoportba  tartozó személyek közötti különbségtételt valósított
   meg. A jogalkotó a túlszolgálatot végző, illetőleg az ügyeletet
   ellátó, azaz két különböző csoportba tartozó munkavállalói kört
   azért javadalmazta más módon, mert annak jogalkotói indoka  épp
   az eltérő feltételek melletti szolgálatteljesítés. (247/B/2000.
   AB   határozat,  ABK  2008.  április,  571,  576.)  Az  idézett
   megállapítások megfelelően irányadók a jelen esetben is.  Mivel
   a  fent  kifejtettek  szerint az őr-,  ügyeleti  és  készenléti
   szolgálatban  a  szolgálati idő egy részét  az  állomány  tagja
   pihenéssel  tölti, a jogalkotó indokoltan tehet  különbséget  a
   munka     megszervezése,    díjazása,     pihenőidővel     való
   ellentételezése tekintetében az egyéb, benne foglalt pihenéssel
   nem járó túlmunkavégzéshez képest. Így az, hogy az ügyeleti, őr-
   és  készenléti szolgálat nem minősül túlmunkának, nem sérti  az
   Alkotmány  70/A.  §-át  és 70/B. § (3)  bekezdését.  E  szabály
   önmagában  a  pihenéshez  való  joggal  sem  ellentétes.   Erre
   tekintettel  az  Alkotmánybíróság a Hjt.  94.  §  (1)  bekezdés
   második  mondata  alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.
   Nem  állapítható meg az Alkotmány 70/B. § (2) és (3)  bekezdése
   alapján a Hjt. 92. § (3) bekezdésének alkotmányellenessége sem.
   Az  Alkotmány 70/B. § (2) bekezdése az egyenlő munkáért egyenlő
   bér  elvét, míg (3) bekezdése a végzett munka mennyiségének  és
   minőségének  megfelelő jövedelemhez való jogot fogalmazza  meg.
   Az  Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az Alkotmány 70/B.  §-a
   helyes  értelme  szerint  az általános  diszkrimináció-tilalmat
   megfogalmazó   70/A.  §-nak  a  munka  világára  vonatkoztatott
   konkretizálása. (137/B/1991. AB határozat, ABH 1992, 456, 459.)
   A   munkával   szerezhető  megfelelő  jövedelemhez   való   jog
   érvényesüléséhez   pedig  az  Alkotmányból  levezethetően   nem
   feltétlenül szükséges az olyan tartalmú szabályozási  rendszer,
   amely   a   személy  által  végzett  munka  mért   eredményének
   függvényében  határozza meg a munkabért. Nem  következik  olyan
   szabályozás  kényszere  sem, hogy a munkavégzési  kötelezettség
   teljesítésének  színvonala  vagy  intenzitása   közvetlenül   a
   munkabér   járandóságra  legyen  kihatással.  (913/B/1995.   AB
   határozat, ABH 1997, 616, 617.)
   A  támadott  rendelkezés  nem az őr-,  ügyeleti  és  készenléti
   szolgálat utáni bér/jövedelem meghatározásáról szól. A Hjt. 92.
   § (3) bekezdésében biztosított pihenőnap és szabadnap a 24 órás
   szolgálatnak csak részbeni ellentételezése. A Hjt. 114.  §  (1)
   bekezdése  alapján  a  katonának  készenléti  pótlék,   illetve
   ügyeleti díj is jár. E szabályok az állomány valamennyi tagjára
   mindenféle  megkülönböztetés nélkül kiterjednek, így  hátrányos
   megkülönböztetés nem valósul meg.
   Kétségtelen,  hogy  szemben a „rendes”  szolgálatteljesítéssel,
   illetve  a  túlszolgálattal, sem a 91. § (1)-(2)  bekezdésében,
   sem  a 94. § (2) bekezdésében szereplő időbeli korlátozások nem
   vonatkoznak az őr-, ügyeleti, illetve készenléti szolgálatra. A
   támadott   rendelkezés   azonban   a   pihenéshez   való    jog
   garanciájának  minősül azáltal, hogy kötelezően  előírja  a  24
   órás  szolgálatokat követően egy pihenőnap kiadását, illetve  a
   pihenőnapon és a munkaszüneti napon teljesített szolgálat  után
   egy   szabadnap   biztosítását.  További   törvényi   garanciát
   jelentenek    a   pihenőidővel   kapcsolatosan   megfogalmazott
   rendelkezések, mint a napi szolgálati tevékenység befejezése és
   a  másnapi szolgálatteljesítés megkezdése között legalább 8 óra
   pihenőidő, a heti 2 pihenőnap, valamint a szabadságra vonatkozó
   rendelkezések.
   Az  őr-,  ügyeleti és a lakáson kívüli készenléti  szolgálat  a
   honvédség  tevékenységének  elengedhetetlen  részét  képezi,  a
   hadsereg  ezek nélkül hatékonyan nem működtethető. A katona  az
   állományba  történő belépésével vállalja, hogy munkája  ki  fog
   terjedni  az ilyen jellegű szolgálat-teljesítésre is,  mely  az
   átlagoshoz  képest  fokozottabb igénybevétellel,  a  pihenéshez
   való   jognak  jelentősebb  korlátozásával  jár.  E  korlátozás
   szükségessége   az  Alkotmánybíróság  megítélése   szerint   az
   Alkotmány 5. §-ára és 40/A. §-ára figyelemmel indokolható, s  a
   fent   említett   garanciákra  tekintettel  aránytalannak   sem
   tekinthető.  Ezért  az  Alkotmánybíróság  a  Hjt.  92.  §   (3)
   bekezdése   alkotmányellenességének   a   megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt — az Alkotmány 70/B. § (4)
   bekezdése vonatkozásában is — elutasította.
   Mivel  a támadott rendelkezés és az Alkotmány 70/D. §-a  között
   az  indítványozó  által  állított alkotmányjogilag  értékelhető
   összefüggés nem áll fenn, az Alkotmánybíróság az indítványt  az
   egészséghez való jog vonatkozásában is elutasította.

   5.  Az indítványozó az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése és 70/D.
   §-a  alapján  támadta  a  Hjt. 93. § (4)  bekezdésében  foglalt
   szabályt,  melynek  értelmében  az  állomány  tagját   a   napi
   szolgálati    tevékenység    befejezése    és     a     másnapi
   szolgálatteljesítés megkezdése között legalább 8 óra  pihenőidő
   illeti  meg,  amelybe nem számít bele a lakásról  a  szolgálati
   helyre  és  az  onnan  való visszautazás időtartama.  Meglátása
   szerint,  ha  e  szabályt  huzamosan  alkalmazzák,  nem   teszi
   lehetővé a regenerálódást és a családdal való kapcsolattartást,
   valamint sérül a testi és lelki egészséghez való jog.
   A  támadott rendelkezés tartalmában valójában a pihenéshez való
   jog  garanciájának  minősül, az indítványozó  tulajdonképpen  a
   rövidségét  kifogásolja. Kétségtelen, hogy más  foglalkoztatási
   törvényekhez képest, ahol ez az időtartam jellemzően 11 óra,  a
   8 óra kevesebb. Ám szem előtt kell tartani, hogy e szabály csak
   a pihenőidő minimális tartamát határozza meg, az ennél hosszabb
   is lehet. Emellett itt sem szabad elvonatkoztatni a munkaidővel
   és  a  pihenőidővel  kapcsolatos  egyéb  rendelkezésektől.  Így
   különösen  figyelemmel  kell lenni a heti  szolgálatteljesítési
   időre,  valamint  azon  szabályra, mely előírja,  hogy  a  napi
   szolgálatteljesítési  idő  —  a  részben  vagy  egészben   őr-,
   ügyeleti és készenléti jellegű szolgálati beosztásokat kivéve —
   4 óránál rövidebb és 12 óránál hosszabb nem lehet.
   Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint a  katonák  pihenéshez
   való  jogának  korlátozása a honvédség sajátos  feladataira  és
   működési  rendjére  figyelemmel  alkotmányosan  indokolható,  s
   aránytalannak   sem  minősül.  Ezért  az  Alkotmánybíróság   az
   indítványt a 70/B. § (4) bekezdése vonatkozásában elutasította.
   Érdemi  összefüggés hiánya miatt az Alkotmánybíróság — a  jelen
   határozat  indokolásának IV/1.3. pontjában kifejtett okokból  —
   elutasította  az indítványt az Alkotmány 70/D. §-a tekintetében
   is.

   6.  A  pihenéshez,  valamint a testi és lelki egészséghez  való
   jogot sérti az indítványozó szerint a Hjt. 93. § (6) bekezdése,
   mert  az  szolgálati érdekből lehetővé teszi a heti pihenőnapok
   havonta  összevontan  történő  kiadását.  A  szolgálati   érdek
   viszont   túlzottan  általános,  így  e  szabály  gyakorlatilag
   bármikor  alkalmazható.  A  Hjt.  nem  definiálja,  mi  minősül
   szolgálati elfoglaltságnak, de lényegében a munkaköri leírásban
   foglalt feladatok teljesítésére, az őr-, ügyeleti és készenléti
   szolgálati   feladatok   ellátására,   a   gyakorlatokon   való
   részvételre   utal.  Kétségtelen,  hogy  a  heti   megosztásban
   biztosított  2 naphoz képest az összevontan kiadott pihenőnapok
   hátrányosabban érintik az állomány tagját, ám ez  a  szolgálati
   jogviszony specifikumával, a honvédség sajátos feladataival  és
   működési  rendjével indokolható. Amiatt, hogy  havonta  viszont
   mindenképpen  ki  kell  adni az addig  elmaradt  pihenőnapokat,
   aránytalannak sem tekinthető. Az Alkotmánybíróság az indítványt
   az  Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése vonatkozásában ezen indokok
   alapján,  míg  a  70/D.  §  vonatkozásában  érdemi  összefüggés
   hiányában elutasította.

   7.  A  Hjt. 93. § (7) bekezdése akként rendelkezik, ha az  éves
   kiképzési  tervekben meghatározott gyakorlat egyik  napja  vagy
   napjai  pihenő-  vagy munkaszüneti napra esnek,  azokat  azonos
   számú  szabadnappal  kell ellentételezni. Az  indítványozó  azt
   kifogásolja,  hogy  szabadidő-ellentételezés  csak  a  hétvégén
   végrehajtott   gyakorlatért  van,  a   hétköznap   végrehajtott
   gyakorlatokért  pedig akkor sincs, ha azok akár  10  órával  is
   túlnyúlnak a „rendes” munkaidőn.

   7.1.  Miként arra az indítványozó is rámutat, a gyakorlat célja
   az,   hogy   a   katonát   felkészítse  a   valódi   harcászati
   tevékenységek  során  előforduló szélsőséges  helyzetekre  mind
   fizikai,  mind  pszichés szempontból. Így  ezen  időszak  alatt
   természetszerű, hogy a katona kevesebb pihenőidővel  számolhat.
   A  gyakorlat több napig, akár több hétig elhúzódhat,  tényleges
   tartama     katonai    szervezetenként    nagyon    különbözik.
   Szükségképpen   magában  foglalja  az  ezen   időszakokra   eső
   pihenőnapokat    és    munkaszüneti   napokat    is,    melynek
   ellentételezéseként jogosult a katona azonos számú szabadnapra.
   A  94.  § (1) bekezdése értelmében a gyakorlaton való részvétel
   ugyanakkor  nem  minősül  túlszolgálatnak,  de  a  99.  §   (2)
   bekezdése alapján a legalább 14 napig tartó igénybevétel  utáni
   pihentetés   céljából   a  katonának  legfeljebb   5   munkanap
   szolgálatmentességi idő engedélyezhető.
   A gyakorlatokon való részvétel a katonák szolgálati viszonyának
   olyan   specifikuma,  mely  —  a  Hszt.   kivételével   —   más
   közszolgálatra  nem  jellemző, szükségképpeni  eleme  a  katona
   „munkavégzésének”.  A  gyakorlat  ideje   alatt   a   pihenőidő
   korlátozása  az Alkotmány 5. §-ában és 40/A. § (1) bekezdésében
   megfogalmazott  célokból indokolt. A hosszabb  és  megterhelőbb
   igénybevétel  után  megfelelő pihenőidő biztosítása  ugyanakkor
   elengedhetetlen.   Ezt   biztosítja   a   pihentetés   céljából
   engedélyezhető  5 munkanap szolgálatmentességi idő,  illetve  a
   kifogásolt szabályban foglalt szabadidő-ellentételezés,  melyet
   legkésőbb  90  napon  belül ki kell adni.  Az  Alkotmánybíróság
   megítélése  szerint ezek megfelelően biztosítják  a  pihenéshez
   való  jog  érvényesülését, ezért az indítványt a  70/B.  §  (4)
   bekezdése vonatkozásában elutasította.

   7.2. Az indítvány értelmében amiatt, hogy a gyakorlatokra nem a
   túlszolgálatra   vonatkozó  rendelkezéseket  kell   alkalmazni,
   megvalósul  a  jogegyenlőség sérelme. Az  indítványozó  szerint
   indokolatlan  és  önkényes  ez az  eltérés  a  gyakorlat  alatt
   teljesített  szolgálat  és  a  túlszolgálat  pihenőidővel  való
   ellentételezése között. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
   nem  alkotmányellenes,  ha a különböző jellegű  munkavégzést  a
   jogalkotó eltérően szabályozza. A katona szolgálati viszonyának
   szükségképpeni  részét képezi a gyakorlatokon  való  részvétel,
   célja   pedig  a  szélsőséges  helyzetekben  való  helytállásra
   történő  felkészülés,  túlszolgálatra ezzel  szemben  tipikusan
   rendkívüli  esetben kerül sor. A szabályból megállapíthatóan  a
   rendelkezések  egységesen vonatkoznak  az  állomány  valamennyi
   tagjára, a túlszolgálatot teljesítő és a gyakorlaton részt vevő
   katonák  azonban  nem  képeznek  homogén  csoportot.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság  az  indítványt  az  Alkotmány  70/A.  §   (1)
   bekezdésével összefüggésben elutasította.

   7.3.  Az  indítványozó szerint a támadott rendelkezés sérti  az
   Alkotmány azon rendelkezését is, mely szerint minden dolgozónak
   joga  van  olyan  jövedelemhez, amely megfelel végzett  munkája
   mennyiségének  és  minőségének.  Ennek  alátámasztásaként  arra
   hivatkozott,    hogy    a    pihenőidővel    nem     kompenzált
   többletmunkavégzést meglátása szerint legalább távolléti díjnak
   megfelelő összegű többletdíjazással kellene kompenzálni.
   Miként  arra az Alkotmánybíróság jelen határozatában már utalt,
   kialakult  gyakorlata  szerint a munkával szerezhető  megfelelő
   jövedelemhez    való   jog   érvényesüléséhez   az    Alkotmány
   rendelkezéseiből  levezethetően nem  feltétlenül  szükséges  az
   olyan  tartalmú  szabályozási rendszer, amely a  személy  által
   végzett  munka mért eredményének függvényében határozza  meg  a
   munkabért.  Nem következik az olyan szabályozás kényszere  sem,
   hogy  a  munkavégzési  kötelezettség teljesítésének  színvonala
   vagy  intenzitása  közvetlenül a munkabér  járandóságra  legyen
   kihatással. (913/B/1995. AB határozat, ABH 1997, 616,  617.)  A
   630/B/2004.  AB  határozatban a Hszt. túlszolgálatra  vonatkozó
   rendelkezéseinek vizsgálata körében az Alkotmánybíróság azt  is
   hozzátette,   hogy  az  Alkotmány  70/B.  §  (3)   bekezdésében
   biztosított,  a  munka  mennyiségének és minőségének  megfelelő
   jövedelemhez   való   jognak  a  szolgálat  teljesítése   során
   altalában kell érvényesülnie. (ABH 2006, 1596, 1599.)
   Az   Alkotmányból  nem  vezethető  le,  hogy  a   gyakorlatokon
   teljesített szolgálatot miként kell ellentételezni,  s  hogy  a
   katonát  a  pihenőidővel  nem kompenzált  rész  tekintetében  a
   túlszolgálatra  vonatkozó  rendelkezések  szerinti   juttatások
   illetnék meg. A gyakorlatok körében teljesített szolgálatot  és
   az  azért  járó juttatást az Alkotmány 70/B. § (3) bekezdésével
   összefüggésben a többi szabállyal együtt kell értékelni.  Ennek
   során figyelemmel kell lenni arra, hogy az állomány tagjának az
   illetményén  felül, s a kifogásolt szabály szerinti szabadnapok
   mellett  engedélyezhető a már említett  legfeljebb  5  munkanap
   pihenőidő, továbbá a katona — e szabadnapoktól és pihenőidőktől
   függetlenül  —  a  Hjt. 114. § (1) bekezdés i)  pontja  alapján
   gyakorlati pótlékra jogosult. Az Alkotmánybíróság az  Alkotmány
   70/B.    §    (3)    bekezdésének    sérelmét    nem    találta
   megállapíthatónak,   így   az   indítványt   e   vonatkozásában
   elutasította.

   7.4.  Az  indítványozó a megfelelő pihenőidő  hiánya  miatt  az
   Alkotmány    70/D.   §-ának   sérelmét   is    állította.    Az
   Alkotmánybíróság   a   korábban   kifejtettekkel    összhangban
   alkotmányjogilag értékelhető összefüggés hiánya  miatt  ezt  az
   indítványrészt elutasította.

   8.  A  Hjt.  94.  §  (2)  bekezdése úgy  rendelkezik,  hogy  az
   elrendelhető  túlszolgálat tartama naptári  évenként  300  óra,
   amely  a miniszter által kiadott rendelkezésben további 50%-kal
   növelhető. Az indítványozó úgy véli, az, hogy a miniszter  50%-
   kal   megnövelheti  a  túlszolgálat  éves  keretét,   sérti   a
   pihenéshez  való  jogot, valamint a lehető  legmagasabb  szintű
   testi  és  lelki egészséghez való jogot. Utalt az R1. 65/A.  §-
   ára,  melynek  alapján a Hjt. 94. § (2) bekezdésében  foglaltak
   figyelembevételével    a    naptári    évenként    teljesíthető
   túlszolgálat  felső  határa  450  óra.  A  miniszter  tehát   a
   kivételesnek tűnő szabályt rendeletével főszabállyá tette.
   Az Alkotmánybíróság a Hszt. túlszolgálatra vonatkozó szabályait
   a 630/B/2004. AB határozatában már vizsgálta. (ABH 2006, 1596.)
   A Hjt.-nek a jelen ügyben támadott rendelkezése teljesen azonos
   a  Hszt.-ben  foglalt előírással. Ez utóbbival kapcsolatban  az
   Alkotmánybíróság   kifejtette,  hogy  a   Hszt.   84.   §   (1)
   bekezdésében  meghatározott szolgálatteljesítési  idő  heti  40
   óra.  A  túlszolgálat maximális időtartamát a  törvény  naptári
   évenként 300 órában (az évi munkaidő 15 százalékát el  nem  érő
   mértékben)   szabja  meg,  amely  a  miniszter  által   kiadott
   rendelkezésben   emelhető  50  százalékkal,  ekként   maximális
   időtartama  egy naptári évben nem haladhatja meg  a  450  órát,
   vagyis az évi munkaidő 22 százalékát nem érheti el. (ABH  2006,
   1596,   1599.)  Az  Alkotmánybíróság  a  pihenéshez  való   jog
   garanciájának tekintette a Hszt. 88. § (2) bekezdésében foglalt
   rendelkezést,  mely  nem  teszi  lehetővé  a  naptári  évenként
   legfeljebb  150  óráig terjedő túlszolgálat díjazással  történő
   ellentételezését, hanem kötelezővé teszi szabadnap kiadását.  A
   Hjt. 95. § (1) bekezdése a Hszt. 88. § (2) bekezdéséhez hasonló
   szabályt  tartalmaz, azaz előírja, hogy az állomány tagját  évi
   150   óráig  terjedő  túlszolgálatért  szabadidő,  azon  felüli
   túlszolgálatért   díjazás  illeti  meg.  Az   állományilletékes
   parancsnok   a  150  órán  belüli  túlszolgálat  díjazását   is
   engedélyezheti,  ha  a szabadidő kiadása a szolgálat  ellátását
   veszélyeztetné.
   A  túlszolgálat  évi  legfeljebb 450 órában történő  maximálása
   maga  is  a  pihenéshez  való  jog  garanciáját  jelenti,  hisz
   korlátját  képezi az ezt meghaladó igénybevételnek.  E  szabály
   felső  korlátként  érvényesül, s  nem  jelenti  a  túlszolgálat
   szükségképpeni elrendelését, melynek feltételeit a  94.  §  (1)
   bekezdése  rögzíti. Figyelemmel arra is, hogy a  túlszolgálatot
   emellett  150 óráig szabadidővel kell kompenzálni, a pihenéshez
   való  jog aránytalan korlátozása nem állapítható meg, ezért  az
   indítványt  az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány  70/B.  §   (4)
   bekezdése vonatkozásában elutasította.
   Az  Alkotmánybíróság a 70/D. §-ra alapított  indítványrészt  is
   elutasította    alkotmányjogilag    értékelhető     összefüggés
   hiányában.

   9.  Az  indítványozó az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése alapján
   sérelmezte  a  Hjt.  94.  §  (4) bekezdését.  Ezen  rendelkezés
   értelmében  nem minősül túlszolgálatnak a külföldi  szolgálatot
   ellátó   személy   más   ország   területén   eltöltött    heti
   tevékenységének 40 óra időtartamot meghaladó része, feltéve, ha
   azért  a hazai illetményen túl külön díjazás (külföldi napidíj,
   devizaellátmány,    stb.)   jár.   A    támadott    rendelkezés
   alkotmányellenessége az indítványozó szerint abból fakad,  hogy
   a  Magyarországon  szolgálatot ellátó katona a  túlszolgálatért
   részben  szabadidőt, részben díjazást kap,  míg  a  szabadidőre
   külföldön nem jogosult.
   A külföldi és a hazai szolgálat teljesítésének körülményei igen
   eltérőek  lehetnek,  ezért  az  ellentételezésüknek  nem   kell
   feltétlenül  azonosnak  lenniük.  A  túlszolgálatra   vonatkozó
   szabályok emellett csak akkor nem alkalmazhatók, ha a  külföldi
   szolgálatért a katona a hazai illetményén túl külön  díjazásban
   részesül,  munkája  ezért ellentételezésre  kerül:  vagy  külön
   díjazás    formájában    vagy   a   túlszolgálatra    vonatkozó
   rendelkezések  alapján.  Önmagában  az,  hogy  a  jogalkotó   a
   túlszolgálatra irányadó rendelkezések alkalmazását  a  külföldi
   szolgálatot ellátó katonák tekintetében nem rendeli alkalmazni,
   s helyette más ellentételezést alkalmaz, nem sérti a pihenéshez
   való  jogot.  Erre tekintettel a Hjt. 94. § (4)  bekezdése  nem
   sérti  az Alkotmány 70/B. § (4) bekezdését, ezért az indítványt
   az Alkotmánybíróság ebben a tekintetben elutasította.

   10.  Az indítványozó támadta az R1. azon rendelkezéseit, melyek
   kizárják, hogy az, aki készenléti pótlékban, illetve gyakorlati
   pótlékban   részesül,   túlszolgálati   díjat   (beleértve    a
   szabadidőben történő megváltást is) kapjon. Ezért kérte az  R1.
   26.  §  (3)  bekezdéséből, valamint 31. §  (3)  bekezdéséből  a
   „túlszolgálati  díjra  (a szabadidőben  történő  megváltást  is
   ideértve)” szövegrész megsemmisítését. Indokolásként a Hjt. 92.
   § (3) bekezdése alkotmányellenességével összefüggésben előadott
   érveire  utalt.  Ebből  következően az indítványozó  lényegében
   azért  tartotta  alkotmánysértőnek a megjelölt rendelkezéseket,
   mert   meglátása  szerint  a  készenlét,  illetve  a  gyakorlat
   keretében  teljesített  szolgálat  rendes  munkaidőt  meghaladó
   része  tekintetében a túlszolgálatra vonatkozó  rendelkezéseket
   kellene  alkalmazni.  A  túlszolgálatért  pedig  azzal   azonos
   tartamú  szabadidő,  illetve  távolléti  díj  illetné  meg   az
   állomány tagját, melyet a támadott előírások kizárnak.
   Az   Alkotmánybíróság  jelen  határozata  indokolásának   IV/4.
   pontjában,  illetve  IV/7.2.  pontjában  kifejtette,  hogy  nem
   alkotmányellenes,  ha  a  készenléti  szolgálatnak,  illetve  a
   gyakorlatnak  a  „rendes” szolgálatteljesítési  időt  meghaladó
   részét  nem  a  túlszolgálatra  vonatkozó  szabályok  keretében
   kezeli   a   jogalkotó.  A  Hjt.  rendszerében  a  készenlétért
   készenléti  díj, illetve készenléti pótlék, míg  a  gyakorlaton
   való  részvételért  gyakorlati pótlék  jár.  Ezzel  az  R1.  az
   ugyanazon  szolgálatokért  különböző jogcímen  járó  juttatások
   halmozásának  kizárását  célozza.  Ezért  az  R1.  26.  §   (3)
   bekezdéséből,  valamint 31. § (3) bekezdéséből a „túlszolgálati
   díjra   (a   szabadidőben  történő  megváltást  is   ideértve)”
   szövegrész nem sérti az Alkotmány 70/A. § (1) bekezdését, 70/B.
   §   (3)   bekezdését,  70/B.  §  (4)  bekezdését  és  —  érdemi
   alkotmányossági  összefüggés hiánya  miatt  —  70/D.  §-át.  Az
   indítványt ezért az Alkotmánybíróság elutasította.

   11.  Az indítványozó kérelmet terjesztett elő az R2. 10. §  (3)
   bekezdése,    valamint    (4)    bekezdés    második    mondata
   alkotmányellenességének megállapítása és  megsemmisítése  iránt
   az  Alkotmány 2. § (1) bekezdésének, 8. § (2) bekezdésének, 37.
   §  (3)  bekezdésének, 70/B. § (4) bekezdésének és 70/D.  §-ának
   sérelmét állítva.

   11.1. A 10. § (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Hjt.  2.  §
   (33) bekezdése szerinti műveleti területen teljesített külföldi
   szolgálat  alatti  őr-, járőr-, ügyeleti, készenléti  szolgálat
   idejét,  más  szolgálatteljesítési időket és  ezen  szolgálatok
   után  a  pihenőidőt a Hjt. 91. § (5) bekezdésére figyelemmel  a
   Hjt.  rendelkezéseitől eltérően is meg lehet állapítani,  de  a
   pihenőidő  nem  lehet  kevesebb az  adott  misszióra  vonatkozó
   műveleti   utasításban,   nemzetközi  szerződésben   vagy   más
   nemzetközi   előírásokban   foglalt,   de   legalább   8   órás
   időtartamnál.
   Az   Alkotmánybíróság   megállapította,   hogy   az   indítvány
   elbírálásának   időpontjában  az  R2.  kifogásolt   szabályában
   hivatkozott műveleti terület fogalom-meghatározását nem a  Hjt.
   2.  §  (33)  bekezdése,  hanem (40)  bekezdése  tartalmazza.  E
   kifejezés definíciója a rendeletalkotáskor még valóban  a  Hjt.
   2. § (30) bekezdésében szerepelt, ám a honvédelmet érintő egyes
   törvények  módosításáról  szóló  2004.  évi  LXVI.  törvény  (a
   továbbiakban:  Tv.) által végrehajtott módosítás  eredményeként
   kikerült  a  Hjt.-ből. Később a Magyar Honvédség  hivatásos  és
   szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló  2001.  évi
   XCV. törvény, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről
   szóló  2004.  évi  CV.  törvény kapcsolódó módosításáról  szóló
   2005. évi CXXIII. törvény iktatta be újra, immáron a Hjt. 2.  §
   (40)  bekezdésébe, a Htv. 204. § (1) bekezdés g) pontjára  való
   utalással.  Emellett  a  Tv. a Hjt. 91.  §  (5)  bekezdését  is
   módosította, egyúttal tartalmában hasonló rendelkezést  a  Hjt.
   95/A. §-ba iktatott be. Az R2. 10. § (3) bekezdését tehát annak
   ellenére, hogy 2004 óta három alkalommal is módosították az R2.-
   t  [28/2004.  (XI.  8.)  HM rendelet,  14/2006.  (IV.  20.)  HM
   rendelet,   42/2007.  (XII.  23.)  HM  rendelet],  nem   hozták
   összhangba a Hjt. módosításaival.
   Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogállam  nélkülözhetetlen
   eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam — s elsősorban  a
   jogalkotó — kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a  jog
   egésze,  egyes  részterületei  és  az  egyes  jogszabályok   is
   világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és
   előreláthatóak  legyenek a norma címzettjei  számára.  [9/1992.
   (I.  30.)  AB  határozat, ABH 1992, 59,  65.]  Az  a  rendeleti
   jogalkotás, mely a törvényi szabályozás változását  nem  követi
   nyomon,   s   emiatt   hivatkozásai  pontatlanok,   felveti   a
   jogbiztonság   részét  képező  normavilágosság   kérdését.   Az
   Alkotmánybíróság  megítélése szerint amiatt,  hogy  a  törvényi
   módosításokat a végrehajtási rendelet nem tükrözi,  s  ezért  a
   rendelet   huzamos   időn   keresztül   téves   törvényhelyekre
   hivatkozik, önmagában alkalmas az Alkotmány 2. § (1)  bekezdése
   sérelmének  megállapítására. Az Alkotmánybíróság ezért  az  R2.
   10. § (3) bekezdését — a jogalkotónak megfelelő időt hagyva  az
   újraszabályozásra    —    2009.    december    31.     napjával
   megsemmisítette.
   Az   Alkotmánybíróság  —  gyakorlata  szerint  —  az  Alkotmány
   valamely  rendelkezésébe  ütközőnek  talált  és  megsemmisített
   rendelkezés  vizsgálatát az indítványozó által megjelölt  egyéb
   alkotmányos rendelkezésekkel összefüggésben mellőzi.  [44/1995.
   (VI.  30.) AB határozat, ABH 1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.)
   AB  határozat,  ABH  1996,  37,  44.;  61/1997.  (XI.  19.)  AB
   határozat,  ABH  1997,  361, 364.]  Mivel  az  R2.  10.  §  (3)
   bekezdésének   alkotmányellenességét  az  Alkotmánybíróság   az
   Alkotmány   2.   §   (1)   bekezdésével   összefüggésben    már
   megállapította,  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdése,  37.  §  (3)
   bekezdése,  70/B.  §  (4)  bekezdése és  70/D.  §-a  alapján  a
   vizsgálatot mellőzte.

   11.2. Az R2. 10. § (4) bekezdésének első mondata előírja,  hogy
   a  külföldi  szolgálatot  teljesítőknek  hetente  legalább  egy
   pihenőnapot ki kell adni. A második mondat ezen főszabály  alól
   fogalmaz  meg kivételt: a műveleti területen történő  szolgálat
   teljesítésekor  a műveleti utasításban előírt szolgálatoknak  a
   váltási,  az  állomány  részleges  távollétével  vagy  fel  nem
   készítettségével járó időszakban történő biztosítása, illetve a
   készenléti    vagy    más   minősített    időszakban    történő
   szolgálatteljesítés esetére.
   Az  indítványozó 2004-ben beadott indítványában azért kérte  az
   egész  bekezdés  alkotmányellenességének  megállapítását,  mert
   ellentétesnek találta a Hjt. 92. § (3) bekezdésében  és  93.  §
   (5)  bekezdésében foglalt szabállyal, ezáltal meglátása szerint
   sérül  az  Alkotmány  37.  §  (3) bekezdése.  A  2007-ben  kelt
   indítványban már csupán a második mondat megsemmisítését kérte,
   mert  az  aránytalanul korlátozza a pihenéshez való  jogot.  Az
   indítványozó  szerint  ezen  esetek  túlzottan  tágan  kerültek
   megfogalmazásra,  melyből  kifolyólag  a  műveleti  területeken
   tulajdonképpen a kivétel válik főszabállyá. Utalt arra, hogy  a
   heti  pihenőnap  akár  a  külszolgálat teljes  ideje  alatt  is
   elmaradhat,   mert  e  vonatkozásban  a  jogszabály   semmiféle
   korlátot  nem  fogalmaz  meg.  Az Alkotmánybíróság  a  2007-ben
   beadott   indítványt  tekintette  irányadónak,  így  az   abban
   foglaltaknak megfelelően folytatta le a vizsgálatot.
   Az   Alkotmánybíróság   megítélése   szerint   lehetnek   olyan
   rendkívüli  helyzetek,  amikor indokolt  a  heti  legalább  egy
   pihenőnaptól  való eltérés. Ilyen helyzetek különösen  műveleti
   területeken  adódnak,  s  megoldásuk — figyelemmel  a  műveleti
   utasításban  előírt szolgálatok teljesítésének kötelezettségére
   —  nem  szorítható  minden esetben jogszabályi  korlátok  közé.
   Műveleti  területnek  a  Hvt. 204. §  (1)  bekezdés  g)  pontja
   irtelmében  az  a  földrajzi terület és a felette  levő  légtér
   minősül,   ahol   a   szemben  álló  felek  konkrét   fegyveres
   cselekményei   megvalósulnak,  vagy  ennek  veszélye   fennáll,
   illetve  a  szemben  álló felek fegyveres  összeütközése  miatt
   veszélyeztetett terület. Az R2. 10. § (4) bekezdése  olyan  jól
   körülhatárolt   esetekben  engedi  meg  a   főszabálytól   való
   eltérést,  amikor  indokolható a heti  egy  pihenőnap  kötelező
   kiadásától  való eltérés. A pihenéshez való jog korlátozása  az
   elérni  kívánt célhoz szükséges, az arányosságot nem lépi  túl.
   Emiatt   a   támadott   rendelkezés  alkotmányellenessége   nem
   állapítható  meg. Az Alkotmánybíróság ezért az R2.  10.  §  (4)
   bekezdésének   második   mondata   megsemmisítésére    irányuló
   indítványt  az  Alkotmány 70/B. § (4) bekezdése  vonatkozásában
   elutasította. Mivel a 70/D. §-sal a kifogásolt szabály nem  áll
   érdemi   alkotmányossági  összefüggésben,  e   tekintetben   az
   indítványt szintén elutasította.

   12.  Az indítványozó 2004-es indítványában kérte a Hjt.  91.  §
   (5)  bekezdésének  megsemmisítését.  Az  indítvány  benyújtását
   követően a támadott rendelkezést a Tv. hatályon kívül helyezte,
   helyette  a törvényalkotó hasonló szövegezésű, de más  tartalmú
   szabályt  iktatott  be a Hjt. 95/A. §-ába. Az  Alkotmánybíróság
   felhívta  az  indítványozót, hogy a megváltozott  körülményekre
   tekintettel nyilatkozzon, indítványát fenntartja-e, s ha  igen,
   milyen tartalommal. Az indítványozó a felhívásra nem válaszolt.
   Az  Alkotmánybíróság  a  hatályon  kívül  helyezett  jogszabály
   alkotmányellenességét  fő szabályként nem  vizsgálja  (először:
   335/B/1990/13.  AB  határozat,  ABH  1990,  261,  262.).   Erre
   utólagos  normakontroll  keretében csak  az  Abtv.  38.  §  (1)
   bekezdése  szerinti  bírói  kezdeményezés,  illetve  a  48.   §
   szerinti alkotmányjogi panasz alapján van mód, mivel ezekben az
   esetekben  az  alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenességének
   megállapítása mellett a konkrét ügyben való alkalmazási tilalom
   kimondására  is  van lehetőség. A kialakult  gyakorlat  szerint
   azonban  a hatályon kívül helyezett jogszabály helyébe lépő  új
   rendelkezések tekintetében is lefolytatandó a vizsgálat  akkor,
   ha   a   régi   és   az  új  szabályozás  tartalmi   azonossága
   megállapítható [pl. 335/B/1990. AB végzés, ABH 1990, 261, 262.;
   32/2005.  (IX.  15.)  AB határozat, ABH  2055,  329,  333–334.;
   519/B/2003. AB határozat, ABH 2005, 1182, 1184.; 26/2004. (VII.
   1.)  AB  határozat, ABH 2004, 398, 406.; 2/2007.  (I.  24.)  AB
   határozat,  ABH 2007, 65, 92.]. Mivel jelen ügyben e feltételek
   nem állnak fenn, az Alkotmánybíróság a Hjt. 95. § (1) bekezdése
   alkotmányellenességének   megállapítása    és    megsemmisítése
   tárgyában  az  eljárást  az Ügyrend 31.  §  a)  pontja  alapján
   megszüntette.
   Figyelemmel  arra, hogy az a rendelkezés, amivel összefüggésben
   az  indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítását kérte, a jelen határozat meghozatalakor már  nem
   hatályos,  s az indítványozó felhívás ellenére nem nyilatkozott
   indítványa  fenntartásáról,  az  Alkotmánybíróság  az  eljárást
   ebben a tekintetben is megszüntette.

   A  határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án alapul.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

              Dr Paczolay Péter     Dr. Trócsányi László
           az Alkotmánybíróság elnöke,  előadó alkotmánybíró
                      az aláírásban akadályozott
                      Dr. Lévay Miklós
                      alkotmánybíró helyett

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    70/2009. (VI. 30.)
    Date of the decision:
    .
    06/29/2009
    .
    .