English
Hungarian
Ügyszám:
.
767/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 10/1993. (II. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/105
.
A döntés kelte: Budapest, 02/23/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság törvény alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő

                           határozatot:

   Az Alkotmánybíróság a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
   XXII.   törvény  125. §  (2)   bekezdése   és  (4) bekezdése
   második  mondata   alkotmányellenességének   megállapítására
   irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

    1.  Az   indítványozók  a  vallásos  magyarországi  zsidóság
    képviselőiként sérelmezték, hogy az új Munka Törvénykönyve a
    munkaügyi minisztert  hatalmazza fel a munkaidő beosztásának
    a munkaszüneti  napok miatt  indokolt  megváltoztatására,  e
    változtatás  során   azonban  vasárnap   nem   nyilvánítható
    munkanappá. A  zsidó  vallás  legalapvetőbb  szabályai  közé
    tartozik  a   szombati  munkavégzés  tilalma.  Indítványozók
    véleménye  szerint   az  a  szabályozás,  hogy  a  munkaügyi
    miniszter a  szombatot bármikor  munkanappá  nyilváníthatja,
    súlyosan  sérti   a  vallásos   zsidóság  érdekeit,   és  az
    állampolgári egyenlőség elve sérelmet szenved.

    Ugyancsak  aggályosnak  tartják  azt  a  szabályozást,  hogy
    húsvéthétfő és karácsony munkaszüneti nap, vagyis az állam a
    keresztény vallások legnagyobb ünnepein biztosítja azt, hogy
    ne  kelljen   munkát  végezni.   A   beadvány   szerint   az
    állampolgári egyenlőséget  sérti, hogy a szabályozás a zsidó
    vallás  legnagyobb   ünnepein  nem  biztosít  lehetőséget  a
    munkaszüneti   napként    való   ünneplésre.   Indítványozók
    álláspontja szerint  az  Alkotmánynak  a  vallásszabadságról
    rendelkező 60.  §-ából következik  az egyes vallások közötti
    különbségtétel tilalma.  Kérték az  alkotmányellenesnek vélt
    rendelkezések hatályon kívül helyezését.

    2. A  Munka Törvénykönyvéről szóló  1992. évi XXII.  törvény
    (továbbiakban Mt.) 125. §  (2)  bekezdése a vallási  eredetű
    ünnepek közül  munkaszüneti nappá  nyilvánítja húsvéthétfőt,
    pünkösdhétfőt és december 25-26-át: karácsonyt.

    Az  Mt.   125.  §  (4)  bekezdése  szerint  "  A    munkaidő
    beosztásának   a    munkaszüneti   napok    miatt   indokolt
    változtatását a  munkaügyi miniszter évenként szabályozza. E
    változtatás  során   azonban  vasárnap   nem   nyilvánítható
    munkanappá. "

    Az  Alkotmány   vallásszabadságra  vonatkozó   rendelkezései
    kimondják:

    "60. §.   (1) A  Magyar  Köztársaságban mindenkinek joga van
    a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

    (  2  )  Ez  a  jog  magában  foglalja  a  vallás  vagy  más
    lelkiismereti   meggyőződés   szabad   megválasztását   vagy
    elfogadását,  és   azt  a   szabadságot,  hogy  vallását  és
    meggyőződését mindenki  vallásos cselekmények,  szertartások
    végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
    együttesen  nyilvánosan  vagy  magánkörben  kinyilváníthassa
    vagy   kinyilvánítását    mellőzze,    gyakorolhassa    vagy
    taníthassa.

    (  3  )  A  Magyar  Köztársaságban  az  egyház  az  államtól
    elválasztva működik. "

    3.  Az   Alkotmánybíróság  nem  találta  megalapozottnak  az
    indítványt.

    A vallási  ünnepek munkaszüneti  nappá  nyilvánítása  hosszú
    történeti  folyamat  eredménye,  és  jórészt  a  hagyományok
    befolyásolják.   Ennek    megfelelően   a   zsidó-keresztény
    kultúrkörbe tartozó államokban e vallások legnagyobb ünnepei
    munkaszüneti napok;  a zsidó és keresztény ünnepek némelyike
    ( húsvét,  pünkösd )  egyes években naptárilag is egybeesik.
    Hasonló tradíciók alapján az iszlám országok saját vallásuk,
    míg Izrael a zsidó vallás ünnepeit veszi elsősorban alapul a
    munkaszüneti napok  megállapításánál. A vallási ünnepek és a
    munkaszüneti  napok   közötti összefüggés   azonban   minden
    államban,  így   Magyarországon  is  csak  viszonylagos,  és
    történetileg változó.

    Az   állam   alkotmányos   kötelessége   két   vonatkozásban
    rögzíthető.  Egyrészt   nem  részesíthet   egyetlen  vallást
    kizárólagosan kivételezett  elbánásban, például  azzal, hogy
    az adott vallás valamennyi ünnepét állami munkaszüneti nappá
    nyilvánítja. Másrészt  nem  akadályozhatja  meg  egyetlen  -
    alkotmányos keretek  között működő - vallás híveit sem hitük
    szabad gyakorlásában.

    A hatályos  magyar szabályozás  ellen egyik  szempontból sem
    emelhető  alkotmányos   aggály.  Az   Mt.  alapvetően  olyan
    ünnepeket  nyilvánít   munkaszüneti   nappá,   amelyeket   a
    társadalom  túlnyomó   része   -   vallási   meggyőződésétől
    függetlenül - ünnepnek tart, hozzájuk családi és népszokások
    kötődnek. Így  nem  állítható,  hogy  a  karácsonyt  vagy  a
    húsvétot csak a gyakorló hívő keresztény emberek ünnepelnék.
    A  népszokások   súlyát  jelzi  az  is,  hogy  a  keresztény
    országokban  sem   ugyanazok   a   legnagyobb   ünnepek   és
    munkaszüneti napok,  például sok  országban Vízkereszt  vagy
    Nagyboldogasszony  napja   kiemelkedő   jelentőségű   ünnep.
    Ezekben az  ünnepekben ma  már a  vallási és a világi elemek
    erősen keverednek.  Az, hogy  az  állam  munkaszüneti  nappá
    nyilvánítja némelyiket,  nem azok  vallási tartalmának szól,
    hanem   a    társadalom   elvárásain    és    gazdaságossági
    megfontolásokon nyugszik. Az állampolgárok többsége ezeket a
    napokat - azok vallási tartalmával való azonosulás nélkül is
    -  családi   körben,  hagyományokat   követve,   vagy   akár
    pihenéssel szereti eltölteni.

    A beadványban  említett két  legnagyobb zsidó  ünnep  (  Ros
    Hasana, vagyis a zsidó  újév, és Jóm-Kippur, azaz engesztelő
    nap  )  megünnepléséhez  hasonló  társadalmi  hagyomány  nem
    kötődik.   A   munkaszüneti   nappá   nyilvánított   ünnepek
    megállapításában   a   törvényhozót   általában   társadalmi
    hagyományok és  elvárások vezették,  és nem  valamely egyház
    előnyben részesítése.

    A másik vizsgálandó alkotmányos szempont, hogy a szabályozás
    nem  gátolja-e  meg  valamely  vallás  híveit  hitük  szabad
    gyakorlásában. Az  új Mt.  ebből a  szempontból  éppenséggel
    kedvező  változást   tartalmaz,   mert   olyan   garanciális
    szabályokat   épített   ki,   melyek   lehetővé   teszik   a
    munkavállalók számára  vallásuk szabad  gyakorlását.  Az  új
    szabályozás  szerint  az  alapszabadság  mértéke  életkortól
    függően húsztól harminc munkanapig terjed. Az Mt. 134. § (2)
    bekezdése szerint  a munkavállaló alapszabadsága egynegyedét
    az  általa   meghatározott  időpontban  veheti  igénybe.  Ez
    biztosítja, hogy  a vallásos  munkavállalók legalább  évi öt
    alkalommal minden  indokolási kötelezettség  nélkül a  mások
    számára kötelező  munkanapokon  eleget  tehessenek  vallásuk
    előírásainak.  Ezzel  az  Mt.  biztosítja  a  vallás  szabad
    gyakorlásához való alkotmányos jogot.

    Alkotmányossági vizsgálat tárgyává tette az Alkotmánybíróság
    azt  is,   hogy  a   hatályos  szabályozás  nem  sérti-e  az
    állampolgári egyenlőség  elvét azzal,  hogy diszkriminál  az
    egyes vallások, és azok hívei között.

    Az  új   Mt. 124.  § (1)  bekezdése  szerint   hetente   két
    pihenőnap illeti meg a munkavállalót, ezek közül az egyiknek
    vasárnapra kell  esnie. A  heti  pihenőnap  megállapítása  a
    munkáltatók  és   munkavállalók  (   kollektív  szerződésben
    rögzített  )   megállapodásának  a  tárgya.  E  megállapodás
    hiányában is  a munkáltató,  és  nem  az  állam  jogosult  a
    munkaidő beosztás meghatározására.  A  törvény  a  vasárnapi
    pihenőnapot biztosítja  a dolgozók  számára, azonban  azt az
    állam  nem   írja  elő   kötelezően  (  mint  az  angolszász
    országokban ismert ún. "vasárnapi törvények" - Sunday laws -
    esetében,   ahol    az   állam   megtiltotta   a   vasárnapi
    munkavégzést )  .   Az Mt.   124. §-ának  további bekezdései
    szabályozzák a  pihenőidő biztosítását   olyan munkarendben,
    ahol a  munka - rendeltetése folytán - vasárnap is folyik.

    A vasárnapi  pihenőnap szokása  a hagyományokon alapul, s ez
    ma már  a világ  nagy részén egységes gyakorlat; kétségtelen
    eredeti vallási  tartalma, azonban  ezt már rég elvesztette;
    jelenlegi, kimondottan  világi jellegű  célja  az,  hogy  az
    állampolgárok számára egységes heti pihenőnapot biztosítson.
    Ehhez járult  a heti  munkaidő  csökkenése,  s  nem  vallási
    megfontolások eredményeként a szombati pihenőnap általánossá
    válása, először  az iparilag  fejlett országokban,  majd  az
    1980-as évek óta fokozatosan Magyarországon is. Ez azonban a
    tényen nem  változtat, hogy a munkajogi szabályozás egyetlen
    egységes   heti    pihenőnap   biztosítására   törekszik   a
    lehetőségek  határain  belül.  Az  ünnepek  körüli  munkaidő
    beosztás  megváltoztatására   -   a   beadvány   állításával
    ellentétben   -    a   munkaügyi    miniszter    korlátozott
    jogosítványokkal rendelkezik  a társadalmi  elvárások  és  a
    gazdaságossági szempontok által kellően indokolt esetben.

    Fentiek alapján  az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az
    Mt. támadott  rendelkezései nem  alkotmányellenesek,  és  az
    indítványt elutasítja.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

             Dr. Ádám Antal             Dr. Herczegh Géza
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

             Dr. Kilényi Géza            Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

             Dr. Schmidt Péter           Dr. Szabó András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

            Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
             alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Jewish holidays
     Number of the Decision:
     .
     10/1993. (II. 27.)
     Date of the decision:
     .
     02/23/1993
     Summary:
     The most important holidays of the Christian religions nowadays have a secularised and general social character. They are special days not because of their religious content but because of economic considerations and because they comply with the expectations of society.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-1-004
     .