English
Hungarian
Ügyszám:
.
1139/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 55/2001. (XI. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/442
.
A döntés kelte: Budapest, 11/26/2001
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   vizsgálata,  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
   vizsgálata,      valamint     mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség    megállapítása     iránt     benyújtott
   indítványok tárgyában — dr. Czúcz Ottó, dr. Holló András, dr.
   Kiss   László   és   dr.   Kukorelli  István   alkotmánybírák
   különvéleményével — meghozta a következő

                           határozatot:

   1.  Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jogról szóló 1989.  évi
   III.  törvény  egésze, illetőleg 1. §-a, a 2. §  (1)  és  (3)
   bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. § b) és d) pontja, a 8. § (1)
   bekezdése,  a  9.  §  (1)  és (2)  bekezdése,  a  13.  §  (1)
   bekezdése,   valamint   a  14.  §  (1)   és   (3)   bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványokat elutasítja.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a jogszabály nemzetközi  szerződésbe
   ütközésének  megállapítására  és  megsemmisítésére   irányuló
   indítványt elutasítja, illetőleg visszautasítja.

   3.   Az   Alkotmánybíróság   a   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására előterjesztett indítványt
   elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybíróságtól öt indítványozó kérte  a  gyülekezési
    jogról  szóló  1989. évi III. törvény (a továbbiakban:  Gyt.)
    egésze,         illetőleg         egyes         rendelkezései
    alkotmányellenességének,   továbbá   nemzetközi   szerződésbe
    ütközésének,      valamint     mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenességnek a megállapítását. Az  Alkotmánybíróság
    az indítványokat egyesítette és együtt bírálta el.

    Két    indítvány    a    Gyt.   teljes   egészében    történő
    megsemmisítésére  irányult.  A  további  indítványok  a  Gyt.
    következő rendelkezéseinek a megsemmisítését kérték: az 1. §,
    a 2. § (1) és (3) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 7. § b) és d)
    pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 9. § (1) és (2) bekezdése,  a
    13. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (1) és (3) bekezdése.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatát az indítványozók  által  is
    többségében  felhívott  következő jogszabályi  rendelkezések,
    illetőleg  a  Magyarországra  kötelező  következő  nemzetközi
    egyezmények figyelembe vételével hozta meg.

    A) Az Alkotmány rendelkezései:

      “2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független,  demokratikus
    jogállam.”

    “7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
    nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
    továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
    összhangját.”
    “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
    (...)
    (4)  Rendkívüli  állapot, szükségállapot, vagy veszélyhelyzet
    idején az alapvető jogok gyakorlása — az 54-56. §-ban, az 57.
    §  (2)-(4)  bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69.  §-ban  és  a
    70/E.  §-ban  megállapított  alapvető  jogok  kivételével   —
    felfüggeszthető, vagy korlátozható.”

      “40/B.  §  (4) A fegyveres erők, a rendőrség és  a  polgári
    nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú  tagjai  nem
    lehetnek  tagjai  pártnak  és  politikai  tevékenységet   nem
    folytathatnak.”

    “50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik   és
    biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és
    törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”

    “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
    (...)
    (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
    szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
    vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a  jogviták
    ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
    —   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
    szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

    “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    “62.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés
    jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.”

    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    B) A Gyt. rendelkezései:

    “1.   §   A  gyülekezési  jog  mindenkit  megillető  alapvető
    szabadságjog,  amelyet  a  Magyar  Köztársaság  elismer,   és
    biztosítja annak zavartalan gyakorlását.”

    “2.  §  (1)  A  gyülekezési  jog gyakorlása  keretében  békés
    összejövetelek,  felvonulások és tüntetések  (a  továbbiakban
    együtt:   rendezvény)  tarthatók,  amelyeken   a   résztvevők
    véleményüket szabadon kinyilváníthatják.
     (...)
    (3)   A   gyülekezési  jog  gyakorlása  nem  valósíthat   meg
    bűncselekményt    vagy   bűncselekmény   elkövetésére    való
    felhívást,   valamint   nem   járhat   mások   jogainak    és
    szabadságának sérelmével.”

     “3. § A törvény hatálya nem terjed ki
    a)  a  12. § és 13. § kivételével az országgyűlési képviselők
    és  a helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő
    gyűlésekre,  valamint a képviselői és a tanácstagi  beszámoló
    gyűlésekre;
    b)  a  törvényesen  elismert  egyházak  és  vallásfelekezetek
    területén  szervezett vallási szertartásokra,  rendezvényekre
    és a körmenetekre;
    c) a kulturális és sportrendezvényekre;
    d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre.”

    “5. § A rendezvény szervezője magyar, illetőleg magyarországi
    tartózkodási  vagy  letelepedési engedéllyel  rendelkező  nem
    magyar állampolgár lehet.”

    “6.  §  A  közterületen  tartandó  rendezvény  szervezését  a
    rendezvény   helye  szerint  illetékes  rendőrkapitányságnak,
    Budapesten    a    Budapesti    Rendőr-főkapitányságnak    (a
    továbbiakban: rendőrség) legalább három nappal  a  rendezvény
    megtartásának    tervezett   időpontját    megelőzően    kell
    bejelenteni.   A  bejelentési  kötelezettség   a   rendezvény
    szervezőjét terheli.”

    “7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:
    a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható
    időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;
    b)  a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
    c)    a   rendezvényen   résztvevők  várható   létszámát,   a
    rendezvény   zavartalan  lebonyolítását  biztosító   rendezők
    számát;
    d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők
    képviseletére jogosult személy nevét és címét.”

    “8.  § (1) Ha a bejelentéshez kötött rendezvény megtartása  a
    népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan  működését
    súlyosan  veszélyeztetné, illetőleg  a  közlekedés  rendjének
    aránytalan  sérelmével járna, a rendőrség a  bejelentésnek  a
    hatósághoz  való  beérkezésétől számított  48  órán  belül  a
    rendezvénynek  a  bejelentésben  megjelölt  helyszínen,  vagy
    időben való megtartását megtilthatja.
    (2)  A  rendőrség határozatát 24 órán belül  közölni  kell  a
    szervezővel.
    (3)   A   rendőrség  eljárására  az  államigazgatási  eljárás
    általános szabályai az irányadók.”

    “9.  §  (1) A rendőrség határozata ellen fellebbezésnek helye
    nincs;  a határozat közlésétől számított három napon belül  a
    szervező   kérheti  az  államigazgatási  határozat   bírósági
    felülvizsgálatát.  A  kérelemhez csatolni  kell  a  rendőrség
    határozatát.
    (2)  A  bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon
    belül,  nemperes  eljárásban, népi ülnökök  közreműködésével,
    szükség  esetén  a  felek meghallgatása után  határoz.  Ha  a
    kérelemnek  helyt  ad,  hatályon kívül  helyezi  a  rendőrség
    határozatát,  ellenkező  esetben  a  kérelmet  elutasítja.  A
    bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

      “11. § (1) A rendezvény rendjének biztosításáról a szervező
    gondoskodik.
    (2)  A  rendőrség  és más arra illetékes szerv  a  rendezvény
    rendjének biztosításában a szervező kérésére közreműködik,  a
    rendezvényt megzavaró személyek eltávolításáról intézkedik.”

      “12.  §  (1)  Ha a rendezvény résztvevőinek  magatartása  a
    rendezvény törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem
    állítható   helyre,   a   szervező  köteles   a   rendezvényt
    feloszlatni.”

    “13.  §  (1) A rendezvény résztvevője által okozott kárért  a
    károsult harmadik személlyel szemben a szervező a károkozóval
    együtt   egyetemlegesen  felelős.  A  szervező   mentesül   a
    felelősség  alól, ha bizonyítja, hogy a rendezvény szervezése
    és megtartása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
    altalában elvárható.”

    “14.  §  (1)  Ha  a gyülekezési jog gyakorlása  a  2.  §  (3)
    bekezdésében  foglaltakba  ütközik,  vagy  a  rendezvényen  a
    résztvevők  fegyveresen,  illetőleg felfegyverkezve  jelennek
    meg,  továbbá ha bejelentéshez kötött rendezvényt  bejelentés
    nélkül, a 7. § a) és b) pontjában foglaltaktól eltérően  vagy
    tiltó  határozat ellenére tartanak, a rendőrség a rendezvényt
    feloszlatja.
     (...)
    (3) Ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény résztvevője a
    feloszlatástól számított tizenöt napon belül pert indíthat  a
    feloszlatás jogellenességének megállapítására.”

     “15. § E törvény alkalmazásában
    a)  közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül  igénybe
    vehető terület, út, utca. tér;”

    C) Az indítványokkal érintett adatvédelmi rendelkezések

    A   személyes   adatok  védelméről  és  a  közérdekű   adatok
    nyilvánosságáról   szóló  1992.   évi   LXIII.   törvény   (a
    továbbiakban: adatvédelmi törvény):

    “3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
    a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
    b)  azt  törvény  vagy — törvény felhatalmazása  alapján,  az
    abban  meghatározott  körben — helyi  önkormányzat  rendelete
    elrendeli.”

    “5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,
    jog  gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
    Az  adatkezelésnek  minden szakaszában meg  kell  felelnie  e
    célnak.”

    “17.  §  (1)  Az  érintett, jogainak  megsértése  esetén,  az
    adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat.
    (2)  Azt,  hogy  az adatkezelés a jogszabályban  foglaltaknak
    megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
    (3)  A  perre  az a bíróság illetékes, amelynek területén  az
    adatkezelő  székhelye van. A perben fél lehet az  is,  akinek
    egyébként nincs perbeli jogképessége.
    (4)  Ha  a  bíróság a kérelemnek helyt ad, az  adatkezelőt  a
    tájékoztatás  megadására,  az adat helyesbítésére,  törlésére
    kötelezi,  illetőleg  az adatvédelmi biztost  arra  kötelezi,
    hogy  az  adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést  tegye
    lehetővé.
    (5)   A   bíróság  elrendelheti  ítéletének  az   adatvédelmi
    nyilvántartásba  történő bejegyzését, ha azt  az  adatvédelem
    érdekei és nagyobb számú érintett, e törvényben védett  jogai
    megkövetelik.”

    A   Rendőrségről   szóló   1994.  évi   XXXIV.   törvény   (a
    továbbiakban: rendőrségi törvény):

    “76.   §   (1)   A   Rendőrség   a  törvényben   szabályozott
    bűnmegelőzési,    bűnüldözési   (a    továbbiakban    együtt:
    bűnüldözési),   valamint   államigazgatási   és    rendészeti
    feladatainak  ellátásához  —  központi,  területi  és   helyi
    szinten  —  a  bűncselekmény elkövetésével  gyanúsítottak,  a
    büntetőeljárás alá vontak, a sértettek és egyéb közreműködők,
    az   államigazgatási  eljárásban  ügyfelek,  valamint   egyéb
    érintettek személyes adatait, illetőleg más adatokat kezeli.
    (...)
    (4)   A   bűnüldözési  és  az  államigazgatási   feladatokhoz
    kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni.”

    “90.  §  (1)  A  Rendőrség az államigazgatási és  rendészeti,
    illetve  szabálysértési  eljárással kapcsolatos  feladatainak
    ellátása érdekében kezelheti:
    (...)
    h)   a  gyülekezési  jog  hatálya  alá  tartozó  rendezvények
    törvényben, jogszabályban meghatározott bejelentési adatait 2
    évig;  a  gyülekezési  jog hatálya alá  nem  tartozó  rendőri
    biztosítást   igénylő  rendezvények  rendezőire,  szervezőire
    vonatkozó adatokat 2 évig,”

    D)  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  (a
    továbbiakban: Btk.) rendelkezései:

    “228/A.  §  (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési  jogának
    gyakorlásában   erőszakkal   vagy  fenyegetéssel   jogtalanul
    akadályoz,   bűntettet  követ  el,  és  három  évig   terjedő
    szabadságvesztéssel büntetendő.”

    “271/A. § (1) Aki a nyilvános rendezvény rendezőjének a  rend
    fenntartása érdekében tett intézkedésével szemben  erőszakkal
    vagy   fenyegetéssel   ellenállást  tanúsít,   ha   súlyosabb
    bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig
    terjedő   szabadságvesztéssel,   közérdekű   munkával    vagy
    pénzbüntetéssel büntetendő.
    (2)   A   büntetés   bűntett   miatt   három   évig   terjedő
    szabadságvesztés,   ha   a   rendbontást   csoportosan   vagy
    felfegyverkezve követik el.
    (3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
    (4)  E  §  alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési
    jogról  szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá
    az  olyan  kulturális és sportrendezvény,  amely  a  közönség
    számára azonos feltételek mellett nyitva áll.”

    E) Nemzetközi egyezmények:

    a)  1976.  évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült  Nemzetek
    Közgyűlése  XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án  elfogadott
    Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya  (a
    továbbiakban: Egyezségokmány) kihirdetéséről.
    A 4. Cikk 2. bekezdése sorolja fel azokat a jogokat, melyeket
    még  háború,  vagy  a nemzet létét fenyegető  más  rendkívüli
    állapot  idején  is tilos felfüggeszteni. A  felsorolásban  a
    gyülekezéshez való jog nem szerepel.

    “21.  Cikk: A békés gyülekezés jogát el kell ismerni.  E  jog
    gyakorlását    csak   a   törvényben   megállapított    olyan
    korlátozásoknak  lehet  alávetni,  amelyek  egy  demokratikus
    társadalomban  az  állam  biztonsága,  a  közbiztonság  és  a
    közrend,  illetőleg  a közegészség, a közerkölcs  vagy  mások
    jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek.”
    b)  1993.  évi XXXI. törvény az emberi jogok és  az  alapvető
    szabadságok  védelméről szóló, Rómában, 1950.  november  4-én
    kelt  Egyezmény  (a  továbbiakban:  Egyezmény)  és  az  ahhoz
    tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

    “11. Cikk. Gyülekezés és egyesülés szabadsága
    1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához
    és a másokkal való egyesülés szabadságához, beleértve érdekei
    védelmében  a  szakszervezetek alapítását és az azokhoz  való
    csatlakozásnak a jogát.
    2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan
    korlátozásoknak  lehet  alávetni,  amelyek  egy  demokratikus
    társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás
    vagy  bűnözés  megakadályozása, a közegészség, az  erkölcsök,
    illetőleg   mások  jogai  és  szabadságai  védelme  érdekében
    szükségesek.  Ez  a  cikk  nem  tiltja,  hogy  e  jogoknak  a
    fegyveres  erők,  a  rendőrség vagy az államigazgatás  tagjai
    által történő gyakorlását a törvény korlátozza.”

    A  15.  Cikk  2.  bekezdése sorolja  fel  azokat  a  jogokat,
    melyeket  még  háború,  vagy  a nemzet  létét  fenyegető  más
    rendkívüli   állapot  idején  is  tilos   felfüggeszteni.   A
    felsorolásban a gyülekezéshez való jog nem szerepel.

    “16. Cikk. Külföldiek politikai tevékenységének korlátozása

    A  10.,  11.  és  14.  Cikkek rendelkezéseit  nem  lehet  úgy
    tekinteni,   mint  amelyek  akadályoznák  a  Magas   Szerződő
    Feleket,     hogy    külföldiek    politikai    tevékenységét
    korlátozásnak vessék alá.”

    “18. Cikk. Jogkorlátozás alkalmazásának megszorítása

    A   jelen   Egyezményben   említett  jogok   és   szabadságok
    korlátozásait  nem lehet más célra alkalmazni,  mint  amelyre
    elő vannak írva.”

                                III.

    Az   Alkotmánybíróság  először  a  Gyt.   egészében   történő
    megsemmisítésére irányuló indítványokat tekintette át.

    1.  A Gyt. teljes egészében történő megsemmisítésére irányuló
    indítványukat az indítványozók azzal indokolják, hogy bár  az
    Alkotmánynak  a Gyt. kihirdetése napján, 1989.  január  24-én
    hatályban  volt  szövege  még tartalmazott  egy  jogkorlátozó
    rendelkezést,  nevezetesen azt, hogy a békés gyülekezés  joga
    nem  sértheti  az  ország alkotmányos rendjét  [az  Alkotmány
    módosításáról  szóló  1989. évi  I.  törvény  10.  §-ával  az
    Alkotmányba beiktatott 65. § (2) bekezdés], az 1989.  október
    23-án életbe lépett újabb alkotmánymódosítás (1989. évi XXXI.
    törvény)   már   a  békés  gyülekezéshez  való   jog   szabad
    gyakorlását  ismerte  el és biztosította  minden  megszorítás
    nélkül.  A Gyt. szövege ennek ellenére változatlanul lehetővé
    teszi a gyülekezés alkotmányos szabadságának korlátozását  és
    nem  tartalmazza azokat a garanciális rendelkezéseket, melyek
    az  Alkotmány  8.  § (1) és (2) bekezdéséből  következően  az
    esetleges    korlátozó   rendelkezésekkel   való   visszaélés
    lehetőségét kizárnák. Ezért is kérték az indítványozók a Gyt.
    általuk  megjelölt,  és  álláspontjuk szerint  az  Alkotmányt
    leginkább   sértő   rendelkezéseinek  1989.   október   23-ig
    visszamenő hatállyal történő megsemmisítését, minthogy  ebben
    látják  a  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést  is,
    mivel az indítványozók véleménye szerint a törvényhozónak  az
    1989.   október   23-án   bekövetkezett   alkotmánymódosítást
    követően a Gyt.-t hozzá kellett volna igazítania az Alkotmány
    megváltozott szövegéhez, s ennek elmaradása az Alkotmány 8. §
    (2) bekezdésének sérelmével jár.

    A    Gyt.   egészének   alkotmányellenességét   illetően   az
    indítványozók   másik  indoka  az,  hogy  a   törvény   olyan
    korlátozásokat  tartalmaz,  melyeket  az  Egyezségokmány  21.
    Cikke nem tesz lehetővé, ami által megbomlik a belső jog és a
    Magyarország   által   vállalt   nemzetközi   kötelezettségek
    összhangja,   ezért  a  törvény  az  Alkotmány   7.   §   (1)
    bekezdésével kerül ellentétbe.

    2.   Működésének   első  évtizedében  a  gyülekezési   joggal
    összefüggésben   az  Alkotmánybírósághoz   viszonylag   kevés
    indítvány,   illetőleg  panasz  érkezett,  kiváltképpen   más
    szabadságjoggal,     elsősorban     a     véleménynyilvánítás
    szabadságával való összehasonlításban.

    Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jogot érintő, összességében
    nem   nagyszámú   határozataiból  is  kirajzolódnak   azonban
    bizonyos alapvető elvek. Mindenekelőtt az, hogy a gyülekezési
    jog  —  csakúgy, mint a gondolat, a lelkiismeret és a  vallás
    szabadsága   —  szorosan  kapcsolódik  a  véleménynyilvánítás
    szabadságához  [30/1992. (V. 26.) AB  határozat,  ABH  1992.,
    167.,171.].  Gyűlések  megszervezésének,  megtartásának,   az
    azokon való részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk
    megszerzésének és másokkal való megosztásának,  a  vélemények
    közösen  történő kialakításának a lehetősége  ugyanis  aligha
    volna megvalósítható.

    Ugyanakkor  a  gyülekezési jog nem korlátozhatatlan  jog.  Az
    indítványozók  a  korábbi  és a ma  hatályos  alkotmányszöveg
    közötti  eltérésre  alapozzák azt az álláspontjukat,  hogy  a
    gyülekezési jogot törvény nem korlátozhatja. Egyrészről azzal
    érvelnek,  hogy az Alkotmány 62. § (1) bekezdése a gyülekezés
    szabad gyakorlásához való jogot biztosítja, másrészről azzal,
    hogy  az  Alkotmánynak  a gyülekezés jogát  biztosító  62.  §
    szövege nem teszi lehetővé a gyülekezési jog korlátozását.

    Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a szabad jelző  használata
    olyan következtetésre, mely szerint a gyülekezéshez való  jog
    korlátozhatatlan  volna,  nem  ad  alapot.  Az  Alkotmány   e
    rendelkezéséhez fűzött indokolásban, mely szerint “[a] szabad
    gyülekezés  joga  alapján mindenkinek  joga  van  felvonulás,
    rendezvény,   tüntetés  stb.  szervezésére  és  megtartására,
    amelyen  véleményüknek  az  egybegyűltek  közösen  is  hangot
    adhatnak.   Az  erőszakos  cselekmények  általános  tilalmára
    tekintettel  e megmozdulások törvényességének egyik  alapvető
    feltétele az, hogy a gyülekezés békés legyen”, a szabad jelző
    nem  többre, mint arra utal, hogy a demokratikus Magyarország
    Alkotmánya  az emberi és állampolgári jogok részének  tekinti
    mindenkinek  a  jogát  ahhoz,  hogy  szabadon  vegyen   részt
    gyűléseken, felvonulásokon, tüntetéseken.

    Abból sem lehet továbbá levonni következtetést arra, hogy  az
    Alkotmány    tilalmazná   a   gyülekezési    jog    bármilyen
    korlátozását, hogy magának a 62. §-nak a szövegében csupán az
    a  — korlátozásként is felfogható — követelmény fejeződik ki,
    hogy  csak  a  békés  gyülekezéshez való jog  áll  a  törvény
    védelme  alatt,  egyéb  korlátozásra az Alkotmány  kifejezett
    formában   nem  hatalmazza  fel  a  törvényhozót.   Ilyen   —
    általánosnak  tekinthető  — felhatalmazást  ugyanis  formális
    értelemben   az  Alkotmánynak  a  gyülekezési   joghoz   több
    tekintetben    közelálló    gondolat-,    lelkiismereti    és
    vallásszabadságot kimondó 60. §-a, a véleménynyilvánítási  és
    információs  szabadságot  deklaráló  61.  §-a,  valamint   az
    egyesülési jogról szóló 63. §-a sem ad, mégis, mint ahogy  ez
    az  Alkotmánybíróságnak az e jogokkal  összefüggésben  hozott
    számos határozatából is kitűnik, vitathatatlan, hogy ezek  az
    alkotmányos  alapjogok mindegyike törvény által  korlátozható
    jog. A jogkorlátozás határait az Alkotmány 8. § (2) bekezdése
    vonja  meg,  és  az  Alkotmánybíróság több  határozatában  is
    állást foglalt a jogok korlátozásának alkotmányos feltételeit
    illetően,  kimondva,  hogy az alapvető jog  korlátozása  csak
    akkor  marad meg alkotmányos keretek között, ha a  korlátozás
    nem   az  alapjog  érinthetetlen  lényegére  vonatkozik,   ha
    elkerülhetetlen,  azaz, csak ha kényszerítő  okból  kerül  rá
    sor,  és  ha a korlátozás az elérni kívánt célhoz képest  nem
    aránytalan  [pl.  20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990.,
    69.,  71.; 7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991,  22.,25;
    22/1992. (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992., 122.,123.].

    A  gyülekezési  jog elvi korlátozhatóságára  vonatkozó  fenti
    következtetést alátámasztja az Alkotmány 8. §  (4)  bekezdése
    is.  E rendelkezés azokat az alapvető jogokat határozza  meg,
    melyek  gyakorlása még a rendkívüli állapot,  szükségállapot,
    vagy   veszélyhelyzet  idején  sem  függeszthető  fel,   vagy
    korlátozható.  Ezek között a gyülekezési  jog  nem  szerepel.
    Habár  a  rendkívüli helyzetekben korlátozható és az ilyenkor
    sem  korlátozható  alapjogok értéktartalma,  vagy  fontossága
    között  semmi különbség nincsen abban az értelemben,  hogy  a
    még ilyenkor sem korlátozható jogok bármilyen tekintetben  is
    előbbre valók volnának a többi jognál, annak a jelzése  azért
    az  Alkotmány  8.  §  (4)  bekezdéséből  levonható,  hogy  az
    alkotmányozó  –  egyébként  az  Egyezségokmány  3.  Cikkéhez,
    illetőleg az Egyezmény 15. Cikkéhez hasonlóan – nem kívánta a
    gyülekezési  jogot  az  eleve  korlátozhatatlan  jogok   közé
    sorolni.

    Ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint pusztán azon az
    alapon,  hogy az Alkotmány 62. § (1) bekezdése a  gyülekezési
    jog   szabad  gyakorlását  biztosítja,  a  Gyt.  pedig  ennek
    ellenére   tartalmaz   bizonyos  korlátozó   rendelkezéseket,
    illetőleg megteremti annak törvényi alapját, hogy e  jogot  a
    hatóság  a  határozatával  korlátozza,  nem  lehet   arra   a
    következtetésre jutni, hogy a Gyt. egésze alkotmányellenes.

    3.   A Gyt. egészének nemzetközi szerződésbe ütközését állító
    indítványokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság mindenekelőtt
    azt    vizsgálta,   hogy   azok   jogosulttól   származnak-e.
    Megállapította, hogy az indítványt tevők egyike országgyűlési
    képviselő, így az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
    törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21. § (3) bekezdés a)  pontja
    alapján    jogosult    jogszabály   nemzetközi    szerződésbe
    ütközésének       vizsgálatára      vonatkozó       indítvány
    előterjesztésére. A másik indítványozót azonban az Abtv.  nem
    jogosítja  fel  ilyen indítvány tételére. A következőkben  az
    Alkotmánybíróság   érdemben  csak  a   jogosulttól   származó
    indítványt vizsgálta.

    a)  Az  indítványozó szerint az Egyezségokmány 21. Cikke  nem
    teremti meg a gyülekezési jog korlátozásának lehetőségét.  Az
    Alkotmánybíróság ezzel szemben megállapította,  hogy  e  Cikk
    kifejezetten   lehetővé   teszi  a  békés   gyülekezési   jog
    gyakorlásának  –  többek  között —  az  állam  biztonsága,  a
    közbiztonság   és  a  közrend,  illetőleg  mások   jogai   és
    szabadsága  védelme érdekében egy demokratikus  társadalomban
    szükséges  mértékben történő korlátozását. Az  Egyezségokmány
    nemzetközileg  általánosan elfogadott kommentárja  szerint  a
    gyülekezési    jog   gyakorlása,   ideértve    a    tiltakozó
    felvonulások,  menetek,  összejövetelek  tartását  is,  adott
    esetben  a  köznyugalom,  illetőleg  a  közlekedés  rendjének
    fenntartása  céljából  bármelyik fent említett  érdekre  való
    hivatkozással  korlátozható (Manfred Nowak: CCPR  Commentary,
    Engel Verlag 1993, 380-382 oldal).
    b)   Bár   az   indítványozó  érveinek  alátámasztására   nem
    hivatkozik  az  Egyezmény rendelkezéseire, a  két  nemzetközi
    szerződésnek  a  gyülekezési joggal kapcsolatos  hasonlóságra
    tekintettel az Alkotmánybíróság azt is áttekintette, hogy  mi
    a  viszony  a  gyülekezési jognak a Gyt. által lehetővé  tett
    különféle    korlátozásai    és    az    Egyezmény    között.
    Megállapította,  hogy  az Egyezmény  11.  Cikk  2.  bekezdése
    megengedi a gyülekezési jog korlátozását — többek között —  a
    nemzetbiztonság,  a  közbiztonság, a  zavargás  vagy  bűnözés
    megakadályozása, illetőleg mások jogai és szabadságai védelme
    érdekében.  A 11. Cikk továbbá kifejezetten felhatalmazza  az
    Egyezményben részes államokat a gyülekezési jog gyakorlásának
    a  korlátozására  a  fegyveres  erők,  a  rendőrség  vagy  az
    államigazgatás tagjai tekintetében. Az Emberi  Jogok  Európai
    Bírósága a Rekvényi kontra Magyarország ügyben 1999. május 20-
    án hozott ítéletében az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdésének  a
    fegyveres  erők,  a  rendőrség és a polgári  nemzetbiztonsági
    szolgálatok    hivatásos    állományú    tagjai     politikai
    tevékenységét,  ezen  belül gyülekezési  jogát  is  korlátozó
    rendelkezéséről  azt állapította meg, hogy az  nem  sérti  az
    Egyezmény   11.   Cikkét;  ennek  a  jelen   ügyben   az   ad
    jelentőséget,   hogy   a   Bíróság  a  magyar   jogrendszerre
    vonatkoztatva  erősítette  meg azt  az  eddig  is  folytatott
    ítélkezési gyakorlatát, mely szerint a gyülekezési jogot  más
    fontos  alapértékek védelme érdekében a feltétlenül szükséges
    mértékben jogszerű korlátozásoknak lehet alávetni. Azt pedig,
    hogy  e  korlátozásokat  az Egyezményben  részes  államok  ne
    alkalmazhassák  visszaélésszerűen,  az  Egyezmény  18.  Cikke
    biztosítja.

    A   Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  a  gyülekezési   jog
    korlátozásával,   illetőleg   a   korlátozás    feltételeivel
    összefüggő ítélkezési gyakorlatának néhány további részletére
    az  Alkotmánybíróság  a Gyt. egyes rendelkezéseire  vonatkozó
    indítványok kapcsán tér ki.

    A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
    Gyt.  nem  ellentétes a Magyarország által vállalt nemzetközi
    szerződéses kötelezettségekkel. Ezért a jogosulttól  származó
    indítványt   elutasította,   a   nem   jogosulttól   származó
    indítványt pedig visszautasította.

    4. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az a tény, hogy az
    Alkotmánynak   a   gyülekezési   jogra   vonatkozó    korábbi
    rendelkezésének  1989.  október  23-án  történt   módosítását
    követően nem került sor a Gyt. szövegének hozzáigazítására az
    Alkotmány    megváltozott    szövegéhez,    nem    eredményez
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet sem.

    Az  Alkotmánybíróság számos korábbi határozatával  alakította
    ki    a    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
    ismérveit.

    Mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség valósul  meg,
    ha  annak  nyomán állott elő jogi szabályozás  iránti  igény,
    hogy   az  állam  jogszabályi  úton  avatkozott  be  bizonyos
    életviszonyokba  és  ezáltal  az  állampolgárok  egy   részét
    megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől
    [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990., 83.,86.]  Ilyen
    helyzetet a Gyt. nem hozott létre.

    Mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség   az   olyan
    helyzet   is,   amikor  alapjog  érvényesítéséhez   szükséges
    jogszabályi  garanciák  hiányoznak  [37/1992.  (VI.  10.)  AB
    határozat,  ABH  1992., 227.,231.]. Mivel az indítványozók  a
    Gyt.  8.  §  (2)  és  (3) bekezdésével,  valamint  9.  §-ával
    összefüggő  indítványukban hiányolják konkrét formában  kellő
    törvényi garanciák meglétét a rendezvény bejelentését  követő
    államigazgatási   és  bírósági  eljárások  tekintetében,   az
    Alkotmánybíróság   álláspontját  a  Gyt.  e  rendelkezéseinek
    vizsgálata kapcsán fogja alább, a IV. 8. pontban kifejteni.

    Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmányellenességet nem csak akkor állapít meg, ha az adott
    tárgykörre  vonatkozóan semmilyen szabály  nincsen  [35/1992.
    (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992., 204., 205.], hanem  akkor
    is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból
    levezethető   tartalmú   jogszabályi   rendelkezés   hiányzik
    [22/1995.  (III.  31.) AB határozat, ABH  1995.,  108.,  113;
    29/1997.  (IV.  29.)  AB  határozat, ABH  1997.,  122.,  129,
    valamint  a  15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998.,  132.,
    138].  A  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  e
    kritériumai a jelen ügyben nincsenek jelen.

    A   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  korábbi
    határozatokban   kidolgozott,   s   a   fentiekben    röviden
    összefoglalt   ismérveit   a  jelen  indítványra   alkalmazva
    állapítja  meg az Alkotmánybíróság, hogy nem megalapozott  az
    indítványozóknak      a      mulasztásban       megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására irányuló  indítványa;  az
    Alkotmány   65.   §   (2)   bekezdésének   korábbi   és    az
    alkotmánymódosítást  követő  szövege  között   a   fentiekben
    kifejtettekre  tekintettel  nem  keletkezett  olyan   lényegi
    különbség,   melynek  folytán  a  törvényhozónak  módosítania
    kellett volna a Gyt. rendelkezéseit.

                                 IV.

    Azt,  hogy  a  Gyt.-nek  az  indítványozók  által  felhívott,
    jogkorlátozást  tartalmazó  rendelkezései  megfelelnek-e   az
    Alkotmány   8.   §   (2)   bekezdésében   foglaltaknak,    az
    Alkotmánybíróság az alábbiakban vizsgálta meg.

    1.   Az   indítványozók   a  Gyt.  1.   §-ával   kapcsolatban
    kifogásolják,  hogy  a  törvény  az  Alkotmány  62.   §   (1)
    bekezdésének szóhasználatától eltérően nem a gyülekezési  jog
    szabad,  hanem  annak  zavartalan gyakorlását  biztosítja.  A
    gyülekezési  jog zavartalan biztosítását ugyanis  kevesebbnek
    tartják e jog szabad gyakorlásához képest, ezért a Gyt. 1. §-
    át  az Alkotmány 62. § (1) bekezdéséhez viszonyítva korlátozó
    jellegűnek ítélik meg.

    Ezzel  kapcsolatos álláspontját az Alkotmánybíróság  a  fenti
    III. 2. pontban részben már kifejtette. Ezt a jelen indítvány
    kapcsán a következőkkel egészíti ki.

    Mind  a  törvény egészének alkotmányellenességét, mind  egyes
    rendelkezéseinek         az         Alkotmánnyal         való
    összeegyeztethetetlenségét állító indítványok abból  indulnak
    ki,  hogy a gyülekezési jog gyakorlásának útjában eleve  csak
    az   állam,   illetőleg   egyes  szervei   állhatnak.   Ennek
    megfelelően  a  Gyt.  által használt  kifejezéseket  annak  a
    feltételezésnek az alapján viszonyítják az Alkotmányhoz, hogy
    a  Gyt.  által az Alkotmánytól eltérően használt  kifejezések
    alapul  szolgálhatnak a hatóságoknak arra, hogy a gyülekezési
    jogot  olyan korlátozásnak is alávessék, amelyet az Alkotmány
    nem tesz lehetővé.

    Az   Alkotmánybíróságnak   az   álláspontja   az,   hogy    a
    gyülekezéshez való alkotmányos alapjog érvényesülése nem csak
    az  állam illetéktelen beavatkozásával, hanem mások,  például
    adott  tüntetést  ellenérzéssel szemlélők, ellentüntetők,  és
    más rendzavarók ellenében is védelemre szorul. Más szóval  az
    államot pozitív kötelezettségek is terhelik a gyülekezési jog
    érvényesülésének biztosítása érdekében. Ezt alátámasztják  az
    Emberi  Jogok  Európai  Bírósága által a  gyülekezési  joggal
    összefüggő  ügyekben hozott döntései is. A  Plattform  “Ärzte
    für  das  Leben” kontra Ausztria ügyben a Bíróság  ítélkezési
    gyakorlatában  arra az azóta is következetesen  érvényesített
    megállapításra jutott, hogy a gyülekezéshez való jog  magában
    foglalja  azt  a  jogot  is,  hogy  az  állam  biztosítsa:  a
    jogszerűen   tartott  gyűlést  vagy  felvonulást   mások   ne
    zavarhassák meg (1988. június 21-i ítélet).

    Az  Alkotmánybíróságnak  azon álláspontja,  hogy  az  államot
    pozitív kötelezettségek is terhelik az alapjogok biztosítását
    illetően,  már  ítélkezési  gyakorlatának  korai  szakaszában
    kialakult. A 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában például  az
    Alkotmánybíróság megállapította, hogy az állam kötelessége az
    alapvető  jogok tiszteletben tartásában “nem merül ki  abban,
    hogy tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem magában foglalja
    azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges
    feltételekről” (ABH 1991., 297, 302.).

    Ebből az is következik, hogy a hatóságnak szükség esetén akár
    erő  alkalmazásával is biztosítania kell a jogszerűen tartott
    gyűlések  lebonyolítását, illetőleg  meg  kell  akadályoznia,
    hogy  azt mások megzavarják. Ennek az állami kötelezettségnek
    ad  törvényi  kifejezést  többek között  a  Gyt.  11.  §  (2)
    bekezdése,  illetőleg a Btk. 228/A. és 271/A.  §-ai.  De  ezt
    fejezi  ki a Gyt. 1. §-a is, amikor azt nyilvánítja ki,  hogy
    az  állam biztosítja a békés gyülekezés jogának zavartalan  —
    más  szavakkal  kifejezve:  mások által  nem  megzavarható  —
    gyakorlását.  A  zavartalan  szó  tehát  mást  ragad  meg   a
    gyülekezési  jog elemei közül, mint amit az Alkotmány  62.  §
    (1)  bekezdésében  a szabad határozószó  fejez  ki.  Ezért  a
    zavartalan  szó használata a Gyt. 1. §-ában nincs ellentétben
    az  Alkotmánnyal. Ez okból az Alkotmánybíróság az  indítványt
    elutasította.

    2.  Kifogásolják  az indítványozók, hogy  a  Gyt.  2.  §  (1)
    bekezdése   a  gyülekezés  különféle  formáit  indokolatlanul
    összevonja és a törvény további részeiben egységesen  kezeli,
    holott nyilván nem alkalmazhatók egységes szabályok például a
    közúti közlekedésre szánt területen, illetőleg az azon  kívül
    tartott gyűlésekre. Azt állítják, hogy a “békés összejövetel”
    megfogalmazás besorolása a Gyt. hatálya alá tartozó  gyűlések
    közé   tág   lehetőséget  ad  a  hatóságnak,   hogy   bármely
    csoportosulást  rendezvényként kezeljen. Ezzel összefüggésben
    a     törvény     kellő     világosságát,    rendelkezéseinek
    egyértelműségét hiányolják, ennek folytán véleményük  szerint
    a Gyt. 2. § (1) bekezdése nincs összhangban az Alkotmány 2. §
    (1) bekezdésével.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy  az  indítványokban
    felsorolt  érvek  nem  támasztják  alá  a  Gyt.  2.   §   (1)
    bekezdésének alkotmányellenességét.

    Először is a gyülekezés azon formáinak meghatározása,  melyek
    a   törvény  hatálya  alá  tartoznak,  mellőzhetetlen   annak
    világossá   tétele   érdekében,  hogy   a   törvényt   milyen
    helyzetekre kell alkalmazni.

    Másodszor,   az   indítványozóknak  a  “békés   összejövetel”
    kifejezéssel   kapcsolatos   kifogása   részben   a   törvény
    szövegének általuk helyesnek tartott értelmezésén  alapul.  A
    “békés” jelző ugyanis nem csak az utána következő első szóra,
    az  “összejövetelre” vonatkozik, hanem az ezt követő  további
    kettőre:  a “felvonulás” és a “tüntetés” szavakra is.  Annak,
    hogy a Gyt. a rendezvények valamennyi formájánál kiemeli azt,
    hogy   ahhoz,  hogy  e  törvény  alkalmazható  legyen  rájuk,
    békéseknek  kell lenniük, az adja meg a fontosságát,  hogy  a
    nem békés rendezvények nyilvánvalóan nem állnak az Alkotmány,
    illetőleg  a  Gyt.  védelme alatt; ez  a  logika  szolgál  az
    alapjául  annak,  hogy  ha  egy eredetileg  békés  rendezvény
    elveszti  ezt  a  jellegét, annak a  rendezvény  feloszlatása
    lehet az eredménye.

    Az   indítványozók  másik  kifogása  a  “békés  összejövetel”
    kifejezéssel  kapcsolatban  az, hogy  ennek  eredményeként  a
    hatóság  bármely csoportosulást rendezvényként  kezelhet.  Az
    Alkotmánybíróság  ebben az összefüggésben ismételten  rámutat
    arra,  hogy  a  Gyt. a hatóságnak csak közterületen  tartandó
    rendezvénnyel  kapcsolatban ad feladatot, illetőleg  biztosít
    jogot  a  rendezvény megtartásának tilalmazására. Ha tehát  a
    békés  összejövetelt nem közterületen tartják, a törvény  nem
    ad  a hatóságnak lehetőséget semmiféle intézkedésre, ideértve
    a gyülekezési jog bármilyen akadályozását is.

    Az indítványozók szerint a Gyt. azáltal, hogy hatálya a békés
    összejövetelekre  is  kiterjed,  lehetővé  teszi  a   hatóság
    számára,   hogy  visszaélésszerűen  gyakorolja  a  gyűlésekre
    vonatkozó  jogosítványait, mert betilthat, vagy  feloszlathat
    akár  néhány  személy  spontán  utcai  összejövetele  folytán
    kialakuló csoportosulásokat is.

    Ez  a  feltételezés  a  politikai rendszerváltozást  megelőző
    korszakra   is   tekintettel  bizonyos   fokig   érthető   és
    magyarázható.  Az Alkotmánybíróságnak azonban az  álláspontja
    az,    hogy    ha    a    rendőrség   indokolatlanul,    vagy
    visszaélésszerűen tiltana meg, illetőleg oszlatna fel gyűlést
    vagy csoportosulást, a Gyt. 9. § (1) bekezdése, illetőleg 14.
    §  (1)  bekezdése  biztosítja a hibás  rendőrségi  intézkedés
    megfelelő orvoslásának lehetőségét.

    3.  Az  indítványozók  szerint a  Gyt.  2.  §  (3)  bekezdése
    aránytalanul  korlátozza a gyülekezési  jogot  azáltal,  hogy
    általánosságban és nem nevesítve tilalmazza a jog gyakorlását
    mások jogainak sérelme esetén. Álláspontjuk szerint ugyanis a
    gyülekezési jog gyakorlása minden esetben szükségképpen sérti
    mások   jogait,  e  jogok  csekélyebb  sérelme  azonban   nem
    szolgálhat   alapul  a  gyülekezés  alkotmányos   alapjogának
    korlátozására.

    Ennek  az  indítványnak az a kiinduló pontja, hogy a hatósági
    önkény,  vagy  legalábbis a hatósági  diszkrecionális  jogkör
    jogszerűtlen,  illetőleg  téves  alkalmazásának   megelőzése,
    kizárása érdekében azt a törvényalkotási módszert részesítené
    előnyben,  mely  a  gyülekezési jog mások jogainak  érdekében
    történő korlátozásának eseteit teljes körűen sorolná fel.

    Az  Alkotmánybíróság  az  ilyen törvényalkotási  módszerekből
    adódó  veszélyekre a fenti 2. pontban már utalt. Emellett  az
    Alkotmánybíróság megállapítja: számos olyan rendelkezés van a
    magyar  jogrendszerben,  melyeket a  hatóságoknak  figyelembe
    kell   venniük,   amikor   arról   döntenek,   hogy   konkrét
    helyzetekben   a  gyülekezési  jog  mások  jogainak   védelme
    érdekében  korlátozható-e.  Ilyen rendelkezés  elsősorban  az
    Alkotmány  8. § (2) bekezdése és az Alkotmánybíróságnak  ezen
    alapvető  alkotmányos  rendelkezés tartalmát  kifejtő  számos
    határozata,    mindenekelőtt   az    alkotmányos    alapjogok
    korlátozásánál   kötelezően  figyelembe   veendő   szempontok
    körében a szükségesség és az arányosság követelménye. A  Gyt.
    9. és 14. §-aival kapcsolatban hozott bírósági határozatok is
    megfelelő  iránymutatásul szolgálhatnak azt  illetően,  mikor
    képezheti  egy gyűlés megtartásának megtiltása alapját  mások
    jogainak  a  védelme  és  mikor  nem.  Ha  pedig  az  ezekből
    leszűrhető  elvek  ellenére a rendőrség mégis  indokolatlanul
    elsőbbséget  adna  mások jogainak a gyülekezési  joggal  élni
    kívánókkal  szemben,  a  Gyt. által  bevezetett  jogorvoslati
    lehetőségek segítségével e sérelmeket orvosolni lehet.

    E   meggondolásokra   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   nem
    tartotta   megalapozottnak  ezt  az  indítványt,  ezért   azt
    elutasította.

    4.   Az   indítvány  szerint  a  Gyt.  5.  §-a  a  rendezvény
    szervezőinek    alanyi   körét   nemzetközi    szerződésekkel
    ellentétesen szűkíti le a magyar állampolgárságú, illetőleg a
    Magyarországon  tartózkodási  vagy  letelepedési  engedéllyel
    rendelkező    nem    magyar    állampolgárságú    természetes
    személyekre.  Szerintük ez a rendelkezés nyomós indok  nélkül
    fosztja   meg   a  társadalmi  szervezeteket,  egyesületeket,
    szakszervezeteket a természetes személyek  által  esetleg  el
    nem  viselhető  költségekkel  járó  szervezés  lehetőségétől,
    valamint  a nemzetközi környezetvédelmi szervezeteket  attól,
    hogy  demonstrációkat  tartsanak. A jogi  személyek  kizárása
    abból  a lehetőségből, hogy rendezvény szervezését vállalják,
    nézetük   szerint  hátrányos  a  gyülekezési  jog  gyakorlása
    folytán  kárt szenvedetteknek is, mert szervezetek a  nagyobb
    anyagi  lehetőségeik folytán inkább képesek  helyt  állni  az
    okozott károkért, mint természetes személyek.

    Az  indítvány  tehát  két  részből áll.  Az  első  nemzetközi
    szerződéssel ellentétesnek, s ennek folytán az Alkotmány 7. §
    (1)    bekezdésébe   ütközőnek   tartja    a    nem    magyar
    állampolgárokkal,  illetőleg  a Magyarországon  letelepedési,
    vagy  tartózkodási  engedéllyel nem rendelkező  külföldiekkel
    szembeni   azon   tilalmat,  hogy  nem  lehetnek   rendezvény
    szervezői.  Az indítvány második része pedig azt kifogásolja,
    hogy   csak   természetes   személyek   lehetnek   rendezvény
    szervezői,  ami  az  Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe  ütköző
    korlátozás.

    a)   Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy   nemzetközi
    egyezmények   nem   tartalmaznak   olyan   előírást   —    az
    indítványozók  nem  is  jelölnek  meg  ilyet  —   mellyel   a
    külföldiekre  vonatkozó korlátozás ellentétes volna.  Sőt  az
    Egyezmény  16.  Cikke kifejezetten lehetővé teszi  külföldiek
    gyülekezési  jogának  a  korlátozását,  amennyiben  a  gyűlés
    politikai jellegű.

    E téves kiindulóponttól függetlenül azonban kétségtelen, hogy
    a sérelmezett rendelkezés bizonyos jogkorlátozást eredményez.

    Annak vizsgálatánál, hogy ez a korlátozás alkotmányellenes-e,
    a  kiindulópont  az, hogy az Alkotmány 62.  §  (1)  bekezdése
    által  biztosított  jog a gyülekezés szabadságához  mindenkit
    megillet,  akár  magyar  állampolgár,  akár  külföldi.  Ennek
    megfelelően  a  rendezvény  szervezőjére  vonatkozó   előírás
    kivételével  sem  a  Gyt. 5. §-a, sem más  rendelkezései  nem
    korlátozzák a külföldiek gyülekezési jogának a gyakorlását.

    A  rendezvény szervezőjére vonatkozó, az indítványozók  által
    kifogásolt  korlátozás  alkotmányossági  szempontból  történő
    értékelésénél  figyelembe kell venni, hogy a  törvény  milyen
    kötelezettségeket  ró  a  szervezőre,  s   ezek   teljesítése
    érdekében  milyen  jogokkal  ruházza  fel,  illetőleg  milyen
    kötelezettségekkel terheli.

    A  Gyt.  6.  §-a szerint a rendezvény bejelentése a  szervező
    feladata  és  kötelezettsége.  A  rendőrségnek  a  rendezvény
    megtartását megtiltó határozata ellen a szervező nyújthat  be
    keresetet  a  bírósághoz (Gyt. 7. §).  Ugyancsak  a  szervező
    feladata  a  rendezvény  új időpontjának  bejelentése,  ha  a
    bíróság   a   rendőrség  tiltó  határozatát   az   eredetileg
    bejelentett időpont után helyezi hatályon kívül  [Gyt.  9.  §
    (3)  bekezdés]. A szervező gondoskodik a rendezvény rendjének
    biztosításáról,  és szükség esetén ő kéri ehhez  a  rendőrség
    közreműködését (Gyt. 11. §). Ugyancsak az ő kötelezettsége  a
    rendezvény  feloszlatása,  ha  a  résztvevők  magatartása   a
    rendezvény  törvényességét  veszélyezteti  [Gyt.  12.  §  (1)
    bekezdés]. A kár okozójával egyetemlegesen a szervező felelős
    a  rendezvény  résztvevője által harmadik személynek  okozott
    kárért [Gyt. 13. § (1) bekezdés]. Végül a szervező joga, hogy
    a   rendezvény  feloszlatása  esetén  kérje  a  bíróságtól  a
    feloszlatás  jogellenességének a megállapítását [Gyt.  13.  §
    (1) bekezdés].

    A  közösség  egészének:  a  rendezvényen  részt  vevőknek  és
    mindenki  másnak,  akit  a rendezvény  megtartása  akár  csak
    közvetett  módon is érint — például a rendezvény  színhelyén,
    vagy  ahhoz  közel élő, dolgozó, vagy közlekedő  személyek  —
    érdeke, hogy a gyűléseket rendezett keretekben szervezzék meg
    és bonyolítsák le. Ez az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
    indokolttá  teszi,  hogy  a  rendezvény  szervezője  csak   a
    magyarországi viszonyokban járatos, azokban eligazodni  képes
    olyan  személy  legyen, aki a rendezvény  előkészítésével  és
    lebonyolításával kapcsolatban a Gyt. által a szervező részére
    biztosított jogoknak, illetőleg a reá rótt kötelezettségeknek
    —   például  a  károkozásért  fennálló  felelősségének  —  az
    országban való fizikai jelenléte folytán is eleget tud tenni.
    Erre  tekintettel  az alkotmányos alapjogok  korlátozását  az
    indítványban  felvetett  konkrét kérdés  összefüggésében  nem
    lehet sem szükségtelennek, sem aránytalannak tekinteni.

    b)  Ami  az  indítványnak  azt a  vonatkozását  illeti,  mely
    szerint  a  Gyt.-nek  az a rendelkezése,  hogy  a  rendezvény
    szervezője  csak természetes személy lehet, alkotmányellenes,
    az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt azt jegyzi meg,  hogy  bár
    ilyen kifejezett rendelkezés a Gyt. 5. §-ában nincsen, sőt  a
    7.  § d) pontjában a rendezvényt szervező szerv kifejezés  is
    előfordul  (ami felületes értelmezés szerint arra  engedhetne
    következtetni, hogy a törvényhozó nem kívánta eleve kizárni a
    jogi  személyeket  a rendezvény szervezői közül),  e  szakasz
    szóhasználatából  nyilvánvaló, hogy a  rendezvény  szervezője
    csak természetes személy lehet.

    Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,   a   gyülekezési   jog
    irtelemszerűen  az  egyént megillető  emberi  jog.  Ezen  nem
    változtat  az  sem,  hogy  e jog gyakorlása  fogalmilag  csak
    csoportosan   történhet;  a  gyülekezési  jog   gyakorlásának
    eredményeképpen   kialakult   sokaság   minden    résztvevője
    egyénileg  döntheti el, hogy részt vesz-e adott  rendezvényen
    vagy   nem.  A  gyülekezési  jog  egyéni  jellege  ugyanakkor
    természetesen nem akadályozza az indítványozók által említett
    szervezeteket     abban,     hogy    gyűlések     megtartását
    kezdeményezzék. A Gyt. ugyanis pusztán azt írja elő, hogy  ha
    —  akár  magyarországi, akár külföldi —  jogi  személy  kíván
    valamely  rendezvényt  tartani  Magyarországon,  akkor  olyan
    személyt kell szervezőként felkérnie, aki megfelel a Gyt.  5.
    §  által  megszabott követelményeknek. Ennek  folytán  ezt  a
    korlátozást  nem lehet sem szükségtelennek, sem aránytalannak
    tekinteni.

    Ezért  az  Alkotmánybíróság a Gyt. 5. §-ának megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

    5. Az indítványozók szerint a Gyt. 6. §-a indokolatlanul írja
    elő  általánosságban,  valamennyi  rendezvényre  az  előzetes
    bejelentési   kötelezettséget,   mert   a   gyülekezési   jog
    gyakorlása  igen eltérő formákban, létszámmal és  jellegükben
    különböző  közterületeken valósulhat meg, melyek a  közrendre
    és  a  közbiztonságra is eltérő mértékben, esetleg egyáltalán
    nem  jelentenek veszélyt. Álláspontjuk szerint e  rendelkezés
    kizárja  a  gyülekezési jog gyakorlásának spontán lehetőségét
    is.

    Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben ismét  kiemeli:  az
    előzetes   bejelentés  kötelezettsége  csak  a   közterületen
    tartandó rendezvény esetében áll fenn, nem pedig — ahogyan az
    indítványban    szerepel   —   általánosságban,    valamennyi
    rendezvényre nézve.

    Ennek    a   ténynek   Gyt.   gyülekezési   jogot   korlátozó
    rendelkezései szükségességének és arányosságának a megítélése
    szempontjából van jelentősége.

    Az  Alkotmánybíróság fentebb (III. rész) már  állást  foglalt
    abban,  hogy  a törvényhozónak alkotmányos lehetősége  van  a
    gyülekezési jog korlátozására és ezzel összefüggésben utalt a
    korlátozás   alkotmányos  feltételeit  összefoglaló   korábbi
    határozataira. E hivatkozásokat itt nem ismétli meg, azokat a
    jelen indítvány elbírálásánál is irányadónak tekinti.

    Ami  a  gyülekezési jog korlátozásának szükségességét illeti,
    célszerű  külön vizsgálni az abban megmutatkozó  korlátozást,
    hogy  közterületen,  éspedig mindenfajta  közterületen  sorra
    kerülő  rendezvény megtartását előzetesen be kell  jelenteni,
    valamint  az abban megmutatkozó korlátozást, hogy  a  hatóság
    bizonyos esetekben megtilthatja a rendezvény megtartását.

    Annak  szükségességét,  hogy  a bejelentési  kötelezettség  a
    közterületen tervezett rendezvény tekintetében áll  fenn,  az
    Alkotmánybíróság  álláspontja szerint az  indokolja,  hogy  a
    közterület  a  Gyt. 15. § a) pontjának szabatos meghatározása
    szerint a mindenki számára szabadon hozzáférhető terület, út,
    utca,  tér. A mindenki számára való hozzáférhetőség  itt  azt
    jelenti,  hogy  a  közterület használatára egyaránt  képesnek
    kell  lenniük  a rendezvény résztvevőinek, valamint  mindenki
    másnak,  aki nem vesz azon részt. A közterület használatának,
    igénybe    vételének   lehetősége   ugyanis   a   gyülekezési
    szabadságon kívül egy másik alapjog: az Alkotmány 58. § által
    biztosított szabad mozgáshoz való jog érvényesülésének  is  a
    feltétele. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában  már
    kifejtette,   hogy   a   szabad   mozgáshoz   való   jog    a
    helyváltoztatáshoz való jog szabadságát is jelenti  [60/1993.
    (XI.  29.)  AB  határozat, ABH 1993., 507., 510.].  A  szabad
    mozgáshoz  való  jog  érvényesülésének leggyakoribb  színtere
    pedig  a  közút,  a  közterület. Mivel az Alkotmánybíróságnak
    következetes az ítélkezési gyakorlata azt illetően,  hogy  az
    államnak  az alapvető jog tiszteletben tartására és védelmére
    vonatkozó   kötelezettsége   nem   merül   ki   abban,   hogy
    tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem magában foglalja  azt
    is,  hogy  biztosítania  kell az érvényesülésükhöz  szükséges
    feltételeket  is  [például  a  fenti  IV.  1.   pontban   már
    hivatkozott  64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991.,
    297., 302.], két alapjog: a gyülekezés és a mozgás szabadsága
    esetleges    konfliktusának   megelőzésére    a    hatóságnak
    szükségképpen   rendelkeznie   kell   azzal   a   jogszabályi
    felhatalmazással,    hogy    biztosítsa    mindkét    alapjog
    érvényesülését,  illetőleg, ha ez lehetetlen,  azt,  hogy  az
    egyik  csak  a  legszükségesebb mértékben szoruljon  háttérbe
    időlegesen  a  másik  javára. Ez indokolja,  hogy  a  hatóság
    időben    tudomást   szerezzen   a   közterületen    tartandó
    rendezvényről,   és   erre  szolgál  a  rendezvény   előzetes
    bejelentésének az előírása.

    Ugyanez a meggondolás vezet arra a következtetésre is,  ha  a
    hatóság  megítélése  szerint  a  közterületen  sorra   kerülő
    rendezvény   megtartásából  aránytalan  sérelem   hárulna   a
    közlekedés   rendjére,   ezáltal   általában   mások   szabad
    mozgásának lehetőségére is, s ezt még rendőrségi segítséggel,
    például  rendfenntartó  erő  rendelkezésre  bocsátásával  sem
    képes   ellensúlyozni,  akkor  nem  tekinthető  a  gyülekezés
    szabadságához  való  alapjog  szükségtelen  korlátozásának  a
    rendezvény megtiltása.

    A      korlátozás     szükségessége     megítélésénél      az
    Alkotmánybíróságnak arra is figyelemmel kellett lennie,  hogy
    megvalósíthatatlan   volna  a  törvénnyel   szemben   azt   a
    követelményt  felállítani,  hogy a bejelentési  kötelezettség
    előírása   szempontjából  tegyen  különbséget   a   különféle
    közterületek  között. Azt, hogy a Gyt.  15.  §  a)  pontjában
    szereplő   közterület-fogalom  széles  skáláján  elhelyezkedő
    lehetséges  színterek közül az adott rendezvényt  a  közönség
    vagy  a  közlekedési eszközök által jelentős mértékben,  vagy
    kevésbé igénybe vevő helyszínen kívánják megtartani, s  ennek
    függvényében a rendezvény még elviselhető mértékben zavarja-e
    például a közforgalmú közlekedést vagy nem, a hatóság csak  a
    konkrét  rendezvény és a konkrét helyszín  ismeretében  tudja
    mérlegelni.  Ezért sem tekinthető szükségtelen korlátozásnak,
    hogy  a  Gyt. mindenfajta közterületen szervezett  rendezvény
    bejelentését kötelezővé teszi.

    Ami  a  korlátozás  és  az azzal elérni  kívánt  cél  közötti
    arányosság  követelményét  illeti,  ennek  mérlegelésénél  az
    Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy nem áll-e  rendelkezésre
    a  rendezvény  megtartásának megtiltásánál enyhébb  eszköz  a
    hatóság rendelkezésére az elérni kívánt cél valóra váltásához
    —   a   népképviseleti   szerv  és  a   bíróság   működésének
    biztosításához,  illetőleg  a közlekedés  normális  menetének
    fenntartásához.  Úgy ítélte meg, hogy mivel  nem  zárható  ki
    eleve:   egy   rendezvény   a   résztvevők   várható   száma,
    meghirdetésének  okai  vagy indokai  folytán  olyan  súlyosan
    veszélyeztetné   a  népképviseleti  szerv  vagy   a   bíróság
    működését, illetőleg a közúton folyó közlekedést, hogy  ennek
    csak  a rendezvény megtiltásával lehet elejét venni, az ilyen
    zavarok  megelőzésének lehetővé tétele a  törvény  által  nem
    tekinthető a gyülekezési jog aránytalan korlátozásának.

    Mivel   az  indítványban  sérelmezett  korlátozás  a  fentiek
    szerint   sem   szükségtelennek,   sem   aránytalannak    nem
    tekinthető,  nem  valósult  meg  alkotmánysértés,  ezért   az
    Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

    6. Az indítványozók szerint az Gyt. 7. §-ának b) és d) pontja
    sérti   a  személyiségi  jogokat,  mert  lehetőséget   ad   a
    hatóságnak,   hogy  az  állampolgárok  politikai   nézeteiről
    dokumentált adatokhoz jussanak és azt felhasználják.

    A  kifogásolt  rendelkezésekkel  összefüggésben,  melyek  azt
    írják   elő,   hogy  a  gyűléssel  kapcsolatos  bejelentésnek
    tartalmaznia   kell  a  rendezvény  célját  és   napirendjét,
    valamint a szervező nevét és címét, az indítványozók  részben
    személyes   adataik   védelméhez  biztosított   joguknak   az
    Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésével  ellentétes,  részben  a
    gyülekezéshez   való  joguknak  az  Alkotmány   62.   §   (1)
    bekezdésével összeegyeztethetetlen korlátozását kifogásolják.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a személyes adatoknak
    az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésében biztosított  védelméből
    nem  következik,  hogy  jogszabály nem  írhat  elő  személyes
    adatok közlésére vonatkozó kötelezettséget, mint ahogyan  azt
    a sérelmezett rendelkezések is teszik. Az ilyen kötelezettség
    alkotmányszerűségének  azonban  az  a  feltétele,  hogy   azt
    törvény   írja  elő,  ne  korlátozza  alapvető  jog  lényeges
    tartalmát,  továbbá,  hogy  az  a  kötelezettség  előírásával
    megvalósítandó cél eléréséhez feltétlenül szükséges legyen.

    A  rendezvény  céljának, napirendjének,  továbbá  a  szervező
    nevének  és címének a bejelentését törvény, a Gyt. 7.  §-ának
    b)  és d) pontja írja elő. Ez megfelel az adatvédelmi törvény
    3.  §  b) pontjában megfogalmazott kívánalomnak, és kielégíti
    az   5.  §  (1)  bekezdésének  azon  követelményét  is,  hogy
    személyes  adatot kezelni csak meghatározott célból  —  jelen
    esetben  a  békés  gyülekezéshez való jog  rendezett  keretek
    közötti  gyakorlásának  biztosítása  céljából  —  lehet.   Az
    érintettek személyes adatainak megfelelő kezelését biztosítja
    a  rendőrségi törvény 76. § (4) bekezdése, mely előírja, hogy
    a   rendőrségnek   a   bűnüldözési  és   az   államigazgatási
    feladataihoz   kapcsolódó   adatokat   elkülönítetten    kell
    kezelnie, továbbá a rendőrségi törvény 90. § (1) bekezdésének
    h)  pontja, mely kimondja, hogy a gyülekezési jog hatálya alá
    tartozó  rendezvények  törvényben  meghatározott  bejelentési
    adatait  2  évig  szabad kezelni. Végül  e  körben  meg  kell
    említeni  az  adatvédelmi törvény 17. §-át, mely  szerint  az
    érintett — jogainak megsértése esetén — bírósághoz fordulhat.

    Az  Alkotmánybíróság  szerint a szervező személyes  adatainak
    bejelentése nem korlátozza személyes adatai védelméhez fűződő
    alapjogának  lényeges tartalmát, minthogy a személyes  adatok
    védelméből nem következik, hogy az érintettek soha, semmilyen
    körülmények  között ne lennének kötelezhetők nevük  és  címük
    közlésére.

    Azt  illetően,  hogy szükségesnek tekinthető-e  a  rendezvény
    céljának,  napirendjének,  valamint  a  szervező  nevének  és
    címének  bejelentési  kötelezettsége, az  Alkotmánybíróság  a
    következőket emeli ki.

    A  rendezvény céljának és napirendjének bejelentése szükséges
    információ  a  hatóság részére részben annak  mérlegeléséhez,
    hogy  a  tervezett  gyűlés megtartását nem kell-e  megtiltani
    arra  tekintettel, hogy az a népképviseleti  szervek  vagy  a
    bíróságok  működését  súlyosan  veszélyeztetné,  illetőleg  a
    közlekedés rendjének aránytalan sérelmével járna [Gyt.  8.  §
    (1)  bekezdés], részben annak megítéléséhez,  hogy  a  gyűlés
    során   számítani  lehet-e  a  Gyt.  2.  §  (3)  bekezdésével
    ellentétes fejleményekre, aminek következtében a rendőrségnek
    fel  kell készülnie a rend megfelelő biztosítására, illetőleg
    végső  esetben  a  rendezvénynek a Gyt. 14. §  (1)  bekezdése
    alapján történő feloszlatására.

    A  szervező nevének és címének bejelentése pedig a  szervezőt
    terhelő    kötelezettségek    érvényesíthetősége    érdekében
    szükséges.  A  szervezővel szemben a  rendezvény  résztvevője
    által  okozott  kárért  a Gyt. 13. §  (1)  bekezdése  alapján
    fennálló igény például csak nehezen volna érvényesíthető,  ha
    a szervező neve és címe ismeretlen maradna.

    Az  indítvánnyal sérelmezett rendelkezésekkel kapcsolatban az
    Alkotmánybíróság ezért megállapítja, hogy azok  összességében
    ésszerű  és  szükséges  intézkedéseket  tartalmaznak  és  nem
    sértik sem az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében, sem a  61.  §
    (1)  bekezdésében biztosított alkotmányos alapjogokat,  ezért
    az indítványt elutasítja.

    7.  A  Gyt. 8. § (1) bekezdése az indítványozók szerint azért
    alkotmányellenes,   mert   különbségtétel    nélkül    minden
    rendezvény  betiltását lehetővé teszi a közlekedés  rendjének
    aránytalan sérelmére hivatkozva.

    Az   Alkotmánybíróság  már  a  IV.  3.  pontban   megvizsgált
    indítvány   kapcsán  rámutatott  arra,  hogy  a  jogszabályok
    világossága,  áttekinthetősége  érdekében  célszerű,   ha   a
    törvényhozó  kerüli  azoknak  a  helyzeteknek  a   teljeskörű
    felsorolását,   melyekre  a  jogszabály  adott  rendelkezését
    alkalmazni   kell;  az  életviszonyok  folytonos   alakulása,
    változásai  következtében  e helyzetek  kimerítő  felsorolása
    reménytelen  vállalkozás  volna.  Ha  pedig  újból  és  újból
    kiderülne, hogy a törvény hatályát ki kell terjeszteni  olyan
    helyzetekre   is,  melyekre  a  törvényhozó  eredetileg   nem
    gondolt,    vagy   nem   gondolhatott,   ez    a    sorozatos
    törvénymódosítások kényszere folytán az Alkotmány  2.  §  (1)
    bekezdésében   deklarált  jogállamiság   egyik   elemére,   a
    jogbiztonságra     nézve    jelentene     veszélyt.     Ezért
    alkotmányossági szempontból önmagában nem eshet kifogás  alá,
    ha  a  törvényhozó olyan általános fogalmakat alkalmaz,  mint
    amilyen  a  Gyt. 8. § (1) bekezdésében a közlekedés rendjének
    aránytalan   sérelme,   és  a  jogalkalmazóra   bízza   annak
    megítélését,  mikor  aránytalan ez a  sérelem.  Az  esetleges
    jogalkalmazói    önkénynek    pedig    hatékony     garanciák
    beiktatásával    lehet   elejét   venni,    s    ezeket    az
    Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Gyt. tartalmazza.

    Jelen  esetben  az olyan általános fogalom használatát,  mint
    amilyen  a  közlekedés  rendjének sérelme,  a  szabad  mozgás
    alkotmányos  alapjoga  és  a  gyülekezés  szabadsága  közötti
    összefüggés  is  indokolja. Amint arra az Alkotmánybíróság  a
    IV. 5. pontban már utalt, a gyülekezés szabadságához való jog
    érvényesülése során gondosan kell ügyelni arra, hogy — bár  a
    közterületen   tartott   gyűlések  kisebb-nagyobb   mértékben
    elkerülhetetlenül gátolják a rendezvényen részt nem  vevőknek
    a  szabad mozgáshoz, így a közlekedéséhez való jogát — e  két
    alapjoggal kapcsolatban a hatóságnak is arra kell törekednie,
    hogy  az egyik jog gyakorlása a másik jog érvényesülését csak
    az elkerülhetetlenül szükséges mértékben nehezítse meg. Annak
    megítélését  illetően  azonban, hogy  milyen  kölcsönhatással
    van,   illetőleg  volna  egymásra  a  két  alapjog   egyidejű
    gyakorlása, általánosságban és elvontan, tehát a törvényhozás
    szintjén   nem,   csak  a  gyűlés  helyszínének,   méretének,
    időpontjának ismeretében lehet állást foglalni.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja ezért  az,  hogy  azoknak  a
    rendezvényeknek  a  törvény általi  meghatározása,  melyek  a
    közlekedés  rendjét  még nem zavarnák meg aránytalanul,  vagy
    pedig  már aránytalanul zavarnák, lehetetlen. Az Emberi Jogok
    Európai  Bizottsága által vizsgált egyik ügy  is  megfelelően
    illusztrálja, hogy egy rendezvénynek a közlekedésre gyakorolt
    hatásait  nem lehet elvontan mérlegelni. A Bizottság  döntése
    szerint  a londoni rendőrség nem korlátozta indokolatlanul  a
    panaszosok  gyülekezési jogát, amikor, bár az adott  tüntetés
    tervezett, és a rendőrségnek megfelelően bejelentett útvonala
    önmagában   nem   okozott   volna  aránytalannak   tekinthető
    akadályokat a közlekedésben, mivel az ugyanebben az időben az
    ellentüntetők által a közelben tervezett felvonulás folytán a
    rendőrség  már  nem  lett volna képes a közlekedés  minimális
    rendjének   a  biztosítására  sem,  azért  a  felvonulást   a
    tervezett  időben és helyen a közlekedés rendjének aránytalan
    sérelme  elkerülése érdekében megtiltotta [Christians against
    Racism and Fascism v. United Kingdom, D & R 21 (1981)].

    Az   indítvány   tehát  nem  megalapozott,   ezért   azt   az
    Alkotmánybíróság elutasította.

    8.  Az indítványozók szerint a Gyt. 8. § (1)-(3) bekezdése és
    9.  §-a  —  a  fenti IV. 7. pontban megvizsgált  indítványban
    jelzett  okon túl — azért alkotmányellenes, mert  egyrészt  a
    közlekedés  aránytalan  sérelme  megállapításához   a   rövid
    eljárási   határidő  folytán  nincs  mód  pártatlan  szakértő
    igénybe vételére, így a hatóság önkényes értelmezésétől  függ
    annak megállapítása, aránytalan volna-e a közlekedés sérelme,
    másrészt e rendelkezések nem tartalmaznak kellő garanciákat a
    gyülekezési   jog   alkotmányos   gyakorlási   lehetőségeinek
    biztosítására,   harmadsorban  a   rendezvény   szervezőjének
    gyakorlatilag  nincs  jogi  lehetősége  arra,  hogy  a  tiltó
    határozat meghozatala előtt álláspontját kifejtse és a tiltás
    alapjául  szolgáló  szakvéleménnyel szemben ellenbizonyítékot
    terjesszen elő; a bírósági eljárásban a bíró döntésétől függ,
    személyesen  meghallgatja-e a jogorvoslattal  élő  szervezőt,
    vagy  nem, ezért az ellenbizonyítás lehetősége nem  adott:  a
    szervező   nem  ismerheti  részleteiben  a  tiltó   határozat
    alapjául felhozott tényeket, esetleges szakvéleményeket,  így
    azok cáfolatára csak szubjektív bírói döntés függvényében van
    módja,  végül  pedig  az  Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésével
    ellentétesnek tartja, hogy a Gyt. a bíróság határozata elleni
    jogorvoslatot kizárja.

    Ez  az indítvány általánosságban azt kérdőjelezi meg, hogy  a
    jogosultakat megfelelő garanciák védik-e abban az esetben, ha
    a  hatóság  önkényesen és helytelenül mérlegeli  a  tervezett
    rendezvényből   a  közlekedés  rendjére  származó   hátrányos
    következményeket.

    Ami  azt a kifogást illeti, hogy a rövid eljárási határidőkre
    tekintettel nincsen mód pártatlan szakértő igénybe vétele, az
    Alkotmánybíróság  először is rámutat  arra,  hogy  a  törvény
    által   a  rendezvény  megtiltásával  összefüggő  határozatok
    meghozatalára,     illetőleg    bírósági    felülvizsgálatára
    megszabott rövid határidők mindenekelőtt a gyülekezési joggal
    élni  kívánók  érdekeit szolgálják, mert csak rövid  határidő
    előírásával  kerülhető el a gyülekezési jogban  a  késedelmes
    hatósági határozattal okozott sérelem, másodszor, a pártatlan
    szakértő  igénybe vételére, mint az alábbiakból kitűnik,  mód
    van.

    Ami  azt  a  kifogást illeti, hogy a rendőrség és  a  bíróság
    előtti   eljárás  a  rendezvény  szervezőjének  a  hátrányára
    egyoldalú  lehet, az Alkotmánybíróság rámutat  arra,  hogy  a
    szervezőnek  módja van a rendőrség határozatának meghozatalát
    megelőzően  a  rendezvénynek a közlekedésre  való  kihatására
    vonatkozó  álláspontját  — éppen a Gyt.  7.  §  alapján  tett
    írásbeli  bejelentésében — kifejteni és ahhoz, ha indokoltnak
    tartja, szakvéleményt csatolni. Az államigazgatási eljárásról
    szóló  1957.  évi  IV.  törvény 41.  §-a  az  államigazgatási
    eljárásban  résztvevő személynek biztosítja az ügy iratainak,
    a  szakvéleményeknek a megtekintését, azokkal kapcsolatban  a
    szervező a bírósági eljárásban indítványokat terjeszthet elő,
    így   ha   a   rendőrségi  eljárás  során  nem  szerzett   be
    szakvéleményt, ezt a bírósági eljárásban pótolhatja.  A  Gyt.
    9.  §  (2) bekezdése értelmében a bíróság határozatát szükség
    esetén  a  felek meghallgatása után hozza meg,  a  rendezvény
    szervezője tehát kérheti meghallgatás tartását.

    Ami  pedig  végül  a  bírósági határozat  elleni  jogorvoslat
    kizárásának  alkotmányellenességével  kapcsolatos  indítványt
    illeti,  azt  az  Alkotmánybíróság az  Alkotmány  57.  §  (5)
    bekezdésére   tekintettel  nem  tartja   megalapozottnak.   A
    jogorvoslati  jogot  ún.  kétharmados  törvény  zárja  ki,  a
    jogorvoslat kizárása a vita ésszerű időn belüli elbírálásának
    érdekében történik, többek között azért, hogy a rendezvény az
    eredetileg  megjelölt időben megtartható  legyen,  és  azt  a
    rendőrségnek  a  határozatát a szervező javára  megváltoztató
    bírói  döntés  elleni  jogorvoslata se  odázhassa  el.  Ezzel
    összefüggésben  az  Alkotmánybíróság utal  arra  —  a  többek
    között az 1437/B/1990. AB határozatában (ABH 1992., 453., 454-
    455) kifejezésre juttatott — gyakorlatára is, mely szerint az
    Alkotmány  csak  azt  garantálja,  hogy  az  alapvető   jogok
    megsértése   miatt   keletkezett   igények   bíróság    előtt
    érvényesíthetők,  de nem teremt alanyi jogot  ahhoz,  hogy  a
    jogorvoslati  eljárásban hozott bírói döntés is  megtámadható
    legyen.

    Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság az  indítványt  nem
    tartotta megalapozottnak és azt elutasította.

    9.  Az  egyik indítványozó szerint a Gyt. 13. § (1) bekezdése
    alkotmányellenes, mert a rendezvény szervezőjének  lényegében
    objektív  kártérítési  felelőssége  bármely  résztvevő  által
    harmadik  személynek  okozott kárért olyan  fenyegetettségnek
    teszi  őt  ki,  ami sokakat eltántoríthat attól,  hogy  ilyen
    feladatot   vállaljanak.   Ez  pedig   hátráltatóan   hat   a
    gyülekezési jog gyakorlására.

    Az indítványozó az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével nem tartja
    összeegyeztethetőnek  a  Gyt  13.   §-át,   mivel   abban   a
    gyülekezési   jog  szükségtelen  és  aránytalan  korlátozását
    látja.

    Mivel  a gyűléseket általában közterületen tartják, és  mivel
    az  ilyen  esetekben  a  törvénynél fogva  kötelező  szervező
    kijelölése,  nem zárható ki, hogy a Gyt. 13. § (1)  bekezdése
    szerinti    kártérítési   felelősség    némelyeket    esetleg
    visszatarthat   szervezői  feladat   vállalásától.   Az   sem
    vitatható, hogy ez egyes esetekben nehezebbé teheti  szervező
    kiválasztását  és  felkérését, s  ezáltal  a  gyülekezés  jog
    gyakorlását.

    A  szervező  anyagi felelősségének az alapja a törvény  által
    számára   megállapított   kötelezettségek   megszegése.    Az
    indítványozó álláspontjának alátámasztására csak a Gyt. 13. §
    (1)  bekezdésének  első  mondatára hivatkozik,  de  figyelmen
    kívül  hagyja  a 13. § (1) bekezdésének második  mondatát,  s
    ezáltal  azt  a  benyomást  kelti,  mintha  a  törvényből  az
    következne, hogy a szervező a résztvevők által okozott kárért
    minden  esetben  automatikusan  helytállásra  volna  köteles.
    Holott  a  13. § (1) bekezdés második mondatából nyilvánvaló,
    hogy csak az olyan károkért terheli egyetemleges felelősség —
    éspedig  nem  tárgyi felelősség, ahogyan azt az  indítványozó
    állítja  — amelyek abból keletkeztek, hogy nem úgy  járt  el,
    ahogyan ez az adott helyzetben elvárható lett volna.

    A  szervező felelőssége polgári jogi felelősség, és az  ezzel
    kapcsolatban felmerülő jogvita eldöntése a bíróság  feladata.
    A  bíróság jogosult annak megállapítására is, hogy a szervező
    úgy járt-e el, ahogy ez az adott helyzetben elvárható volt. A
    szervezővel  szembeni elvárhatóság kereteit  nyilvánvalóan  a
    Gyt.-nek  a szervező feladataira vonatkozó előírásai  szabják
    meg;   felelősségének  a  megállapítására  abban  az  esetben
    kerülhet sor, ha a Gyt. tételes rendelkezései — pl. a 7. § c)
    pont,  11.  §  (2) bekezdés — által a szervező  kötelességévé
    tett  feladatok tekintetében nem tett eleget az  elvárhatóság
    követelményének.

    Erre    tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az   indítványt
    elutasította.

    10.  A  Gyt.-nek a rendezvény feloszlatására vonatkozó 14.  §
    (1)   bekezdése  az  indítványozók  szerint  több  okból   is
    alkotmányellenes. Mindenekelőtt azért, mert a Gyt. 2.  §  (3)
    bekezdése és 7. §-ának a) és b) pontja, melyek megszegését  a
    14.    §   (1)   bekezdése   a   rendezvény   feloszlatásával
    szankcionálja,    az   indítványozók   szerint    maguk    is
    alkotmányellenesek,   mint   ahogyan    alkotmányellenes    a
    rendezvény bejelentésének kötelezettségét előíró 6. § is.

    Az  Alkotmánybíróság a Gyt. 2. § (3) bekezdésének, 6. §-ának,
    valamint  a  7.  §  b)  és d) pontjának  alkotmányellenessége
    megállapítására irányuló indítványokat a fenti IV. 3., 5.  és
    6.  pontokban  már megvizsgálta és azokat megalapozatlanoknak
    találta, ezért az indítványnak azt a részét, mely a 14. § (1)
    bekezdése alkotmányellenességét a Gyt. 2. § (3) bekezdése, 6.
    §-a,  illetőleg 7. § a) pontja alkotmányellenességére  vezeti
    vissza, erre tekintettel elutasítja.

    Az   indítványozók   szerint   a  bejelentés   elmulasztására
    alapított  feloszlatás  azért is alkotmányellenes,  mert  egy
    adminisztratív  mulasztás miatt és  annak  érdemi  vizsgálata
    nélkül  korlátozza  a  gyülekezési jog  gyakorlását,  hogy  a
    gyűlés  megtartása  veszélyt  jelent-e  a  közrendre   és   a
    közbiztonságra.  Ugyanezen  okból alkotmányellenes  a  gyűlés
    feloszlatása azon az alapon is, hogy a rendezvényt a Gyt.  7.
    §  a)  pontja  szerinti  írásbeli bejelentésben  foglaltakhoz
    képest  eltérő  időpontban, helyen, vagy útvonalon  tartották
    meg,  mert  az  eltérés lehet jelentéktelen mértékű,  vagy  a
    bejelentett  útvonaltól  eltérés  éppenséggel  a   közlekedés
    rendje   fenntartása   érdekében  is  történhet.   Ezért   az
    indítványozók  álláspontja szerint az eltérés  feloszlatással
    szankcionálása  a  gyülekezési jog aránytalan  korlátozásának
    minősülne.

    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   rendezvény
    bejelentésének  elmulasztása, vagy az írásbeli  bejelentésben
    jelzettől  adott esetben jelentős mértékben eltérő megtartása
    távolról sem tekinthető pusztán jelentéktelen adminisztrációs
    mulasztásnak. A törvény által megszabott e kötelezettségektől
    való  eltérés lehet ugyan feledékenység, hanyagság  eredménye
    is,  de  lehet  az  első tudatos lépés is a  gyülekezési  jog
    törvényellenes    gyakorlása    irányában.    A    rendezvény
    bejelentésének  elmulasztása  megfosztja  a  hatóságot  annak
    mérlegelésétől, hogy a tervezett rendezvény nem zavarja-e meg
    súlyosan a népképviseleti szervek vagy a bíróságok működését,
    vagy pedig a közlekedés rendjét. Az pedig, ha a rendezvényt a
    bejelentésben  foglaltaktól eltérő időben, helyen,  útvonalon
    tarthatnák  meg  minden  következmény  nélkül,  értelmetlenné
    tenné   a   bejelentési  kötelezettség  előírását,  illetőleg
    lehetőséget   teremtene  a  gyülekezési  jog  visszaélésszerű
    gyakorlására.

    A  bejelentettől  eltérő rendezvény feloszlatására  vonatkozó
    rendőrségi jogosítványból ugyanakkor nem következik,  hogy  e
    joggal    minden    esetben   élni   kell.    A    rendezvény
    lebonyolításában    a    körülmények   változásaiból    adódó
    szükségszerű  változtatások  — például  útfelbontás  miatt  a
    menetnek   kényszerű  kerülőt  kell  tennie  —  nyilván   nem
    szolgálhatnak indokul a rendezvény feloszlatására,  ez  adott
    esetben  ugyanis a rendőrség jogosítványainak visszaélésszerű
    alkalmazását  jelenthetné, amit a Gyt. 14.  §  (3)  bekezdése
    szerinti eljárás keretében lehet orvosolni.

    A    kifejtett    indokokra    tekintettel    az    indítvány
    megalapozatlan, ezért azt az Alkotmánybíróság elutasította.

    11.  Az egyik indítványozó szerint a Gyt. 14. § (3) bekezdése
    túlságosan  leszűkíti  az  érintettek  jogait,  mert  csak  a
    rendezvény      résztvevője     kérheti     a     feloszlatás
    jogellenességének a megállapítását, a szervező nem,  utólagos
    jellege  miatt  csak jelképes orvoslását tudja biztosítani  a
    rendezvény  jogellenes feloszlatásának, végül,  mert  csak  a
    feloszlatás jogellenességét lehet kérni, a gyűlés megtiltását
    kimondó     rendőrségi,    illetőleg    bírósági    határozat
    jogellenességét nem. Álláspontja szerint ezen okoknál fogva a
    14.  §  (3)  bekezdése  az Alkotmány 62.  §  (1)  bekezdésébe
    ütközik.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem megalapozott  az
    indítványozónak az az állítása, hogy a szervező nem kérheti a
    feloszlatás  jogellenességének a  megállapítását.  A  Gyt.  a
    feloszlatás két válfaját intézményesítette: a szervező általi
    feloszlatást  [12.  §  (1) bekezdés] és  a  rendőrség  általi
    feloszlatást  [14. § (1) bekezdés]. Annak, hogy  a  rendőrség
    által  történt  feloszlatás  jogellenességének  megállapítása
    iránt  a szervező keresetet nyújthasson be, nyilván nem lehet
    akadálya,  hogy  a 14. § (3) bekezdésének szövegében  csak  a
    résztvevő  szerepel, a szervező nem, mert  a  törvény  helyes
    értelme  szerint  az,  hogy  valaki  szervezői  tevékenységet
    vállal,  nem  zárja  ki,  hanem inkább  feltételezi,  hogy  a
    rendezvény  résztvevője legyen. Mivel  pedig  a  gyakorlatban
    nyilván  a szervező is részt vesz a felvonuláson, tüntetésen,
    gyűlésen, e minőségében keresetet is indíthat, ha álláspontja
    szerint  a rendőrség jogellenesen oszlatta fel a rendezvényt,
    az indítvány ezzel ellenkező állítása nem megalapozott.

    Nem  megalapozott  az indítványnak az az állítása  sem,  mely
    szerint   alkotmányellenes,  hogy  —  szemben  a   rendezvény
    feloszlatásával   —   a   rendezvény  betiltására   vonatkozó
    rendőrségi  határozat,  illetőleg az ezt  jóváhagyó  bírósági
    döntés  jogellenességének megállapítását nem lehet keresettel
    kérni. A rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat
    bírósági   felülvizsgálatát  a  Gyt.  9.  §   (1)   bekezdése
    kifejezetten lehetővé teszi, és nincsen akadálya annak,  hogy
    a   szervező   a   felülvizsgálati   kérelmét   a   rendőrség
    határozatának jogellenességére alapítsa. Az a felvetés,  mely
    szerint  alkotmányellenes, hogy a Gyt. nem teszi  lehetővé  a
    rendezvényt  megtiltó  rendőrségi  határozat  felülvizsgálata
    tárgyában   hozott   bírósági   határozat   jogellenességének
    megállapítása iránti kereset benyújtását, annak folytán, hogy
    az  indítványozó indítványa alapjaként az Alkotmány 62. § (1)
    bekezdését jelöli meg, de nem teszi világossá az összefüggést
    indítványa  és  az  Alkotmány  e  rendelkezése  között,   nem
    alkalmas a Gyt. 14. § (3) bekezdés alkotmányellenességének  a
    megállapítására.

    A   fenti  okfejtésre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság   az
    indítványt elutasította.

                                 V.

    Az   Alkotmánybíróság  e  határozatnak  a  Magyar  Közlönyben
    történő   közzétételét  a  határozatban   érintett   kérdések
    alkotmányjogi jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                         előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
     Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

     Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával,
     mert  a  gyülekezési jogról szóló 1989. évi III.  törvény  (a
     továbbiakban:  gyülekezési törvény)  2.  §  (1)  bekezdésében
     szereplő    “összejövetelek”   kifejezést    és    5.    §-át
     alkotmányellenesnek  tartom. A többségi  állásponttól  eltérő
     indokok alapján tartom összeegyeztethetőnek az Alkotmánnyal a
     gyülekezési törvény 6. §-át, 8. § (1) bekezdését és a  14.  §
     (1) bekezdését.

     Különvéleményem indokolása előtt hangsúlyozni kívánom, hogy a
     gyülekezési     törvény    a    magyarországi     alkotmányos
     rendszerváltozás egyik szimbólumának tekinthető. E törvény  —
     más  alapjogi törvényekkel, így például az egyesülési  jogról
     szóló  1989.  évi II. törvénnyel együtt — rendkívül  jelentős
     szerepet  töltött be a békés politikai átmenet idején,  mivel
     ez     biztosította     a    rendszerváltozás     tömegméretű
     megmozdulásainak jogszabályi kereteit.
     A  ma  is  hatályos  és  az  alkotmányos  demokrácia  védendő
     értékének  tekinthető  “rendszerváltó”  gyülekezési   törvény
     összességében  —  európai mércével mérve is —  biztosítja  az
     emberi  szabadságot  az indokolatlan állami  beavatkozásokkal
     szemben. Egyetértek azzal, hogy a határozat indokolásában  az
     Alkotmánybíróság   alapvetően  emberi  jogi   megközelítésben
     vizsgálta a törvényt. Különvéleményemben ennek az emberi jogi
     szemléletnek a következetes alkalmazására törekedtem, különös
     tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság  e  határozatában
     foglalkozik    első   alkalommal   átfogóan   a   gyülekezési
     szabadsággal.

     Kiemelendőnek   tartom  azt  is,  hogy  a   gyülekezési   jog
     gyakorlása a közös véleménynyilvánítás egyik formája, ezért —
     álláspontom szerint — a véleményszabadság kiemelt alkotmányos
     védelme   a   gyülekezési  szabadságra   is   vonatkozik.   A
     gyülekezési   törvény   alkotmányossági   vizsgálatakor    az
     Alkotmánybíróság számára kiindulópontként szolgál a  30/1992.
     (V.  26.)  AB  határozat, amely a gyülekezési  szabadságot  a
     kiemelt   alkotmányos   védelemben  részesülő   kommunikációs
     alapjogok  közé  sorolta. A határozat kimondta,  hogy  a  tág
     értelemben  vett  véleménynyilvánítási szabadságot  biztosító
     “jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét
     a   társadalmi   és   politikai   folyamatokban.   Történelmi
     tapasztalat, hogy mindannyiszor, amikor a véleménynyilvánítás
     szabadságát  korlátozták, sérelmet  szenvedett  a  társadalmi
     igazságosság,  az  emberi kreativitás, csökkent  az  emberben
     rejlő   képességek  kibontakozásának  lehetősége.   A   káros
     következmények  nem  csupán  az  egyén,  hanem  a  társadalom
     életében  is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének  sok
     szenvedéssel járó zsákutcájához vezettek. Az eszmék,  nézetek
     szabad   kifejtése,  a  mégoly  népszerűtlen   vagy   sajátos
     elképzelések  szabad  megnyilvánulása  a  fejlődni  képes  és
     valóban  eleven  társadalom létezésének alapfeltétele.”  (ABH
     1992, 167, 171.)

                I. A külföldiek gyülekezési joga [5. §]

     1.  Az  Alkotmány  62.  § (1) bekezdése így  rendelkezik:  “A
     Magyar  Köztársaság  elismeri a  békés  gyülekezés  jogát  és
     biztosítja   annak   szabad   gyakorlását.”   Egyetértek    a
     határozatnak  azzal  a megállapításával,  hogy  az  Alkotmány
     alapján  a  gyülekezési  szabadság Magyarország  területén  a
     magyar  állampolgárokat és a külföldieket  is  megilleti.  Az
     Alkotmányban    biztosított    alapvető    jogok     –     az
     állampolgársághoz kapcsolódó néhány jog kivételével –  minden
     embert  megilletnek, az Alkotmány 8. § (1) bekezdése  szerint
     ugyanis  a  Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
     és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
     tartása   és  védelme  az  állam  elsőrendű  kötelessége.   A
     gyülekezési szabadságot az Alkotmány nem sorolja a  kizárólag
     a  magyar  állampolgárokat megillető jogok közé. 1989-ben,  a
     gyülekezési  törvénnyel együtt kihirdetett alkotmánymódosítás
     mondta ki, hogy a “békés gyülekezés joga mindenkit megillet”.
     A  ma  hatályban  lévő  normaszöveget  a  Magyar  Köztársaság
     kikiáltásának   napján  hatályba  lépett   alkotmánymódosítás
     állapította  meg, amelynek eredményeként az alapvető  jogokat
     tartalmazó fejezet címe nem minősíti állampolgári jogoknak  a
     minden embert megillető alapjogokat.

     2.  A  gyülekezési  törvény 5. §-a  kimondja:  “A  rendezvény
     szervezője magyar, illetőleg magyarországi tartózkodási  vagy
     letelepedési  engedéllyel rendelkező nem  magyar  állampolgár
     lehet.”     A    külföldiek    beutazásáról,    magyarországi
     tartózkodásáról  és bevándorlásáról szóló 1993.  évi  LXXXVI.
     törvény (a továbbiakban: idegenrendészeti törvény) alapján  a
     nem  magyar állampolgárok akkor tartózkodhatnak az országban,
     ha   vízummal   rendelkeznek,   vagy   nemzetközi   szerződés
     vízummentességet biztosít számukra. Annak a külföldinek,  aki
     a  vízumban  vagy  a  nemzetközi  szerződésben  meghatározott
     időnél  tovább kíván az országban maradni, egy évet  meg  nem
     haladó  tartózkodás esetén ideiglenes tartózkodási engedélyt,
     egy  évet  meghaladó tartózkodás esetén huzamos  tartózkodási
     engedélyt  kell  kérnie  a  rendőrhatóságtól.  A  gyülekezési
     törvényben  említett  letelepedési  engedélynek  a   hatályos
     jogban   a   bevándorlási   engedély   felel   meg,   amelyet
     főszabályként azok a külföldiek kaphatnak, akik már három éve
     megszakítás nélkül jogszerűen Magyarországon tartózkodnak.

     Mindebből következik, hogy a gyülekezési törvény alapján azok
     a  külföldiek,  akik vízummal vagy vízummentességi  egyezmény
     alapján jogszerűen tartózkodnak az országban, nem lehetnek  a
     törvény  hatálya  alá tartozó rendezvények  szervezői.  Ez  a
     korlátozás  elsősorban  azokat érinti,  akik  azért  érkeznek
     Magyarországra,   hogy  nyilvános  megmozduláson,   politikai
     tüntetésen  nyilvánítsanak véleményt valamely, Magyarországot
     érintő  közügyben,  illetve  rövid  itt-tartózkodásuk   alatt
     jutnak  arra  az  elhatározásra, hogy érdekeik érvényesítése,
     álláspontjuk   kifejtése   céljából  közterületen   nyilvános
     rendezvényt  szerveznek. Ilyen esetekben a rendezvény  valódi
     kezdeményezői csak akkor gyakorolhatják a gyülekezési  jogot,
     ha  a szervezői feladatok ellátására valamilyen módon sikerül
     megnyerniük  egy olyan személyt, aki megfelel  a  gyülekezési
     törvény  feltételének, vagy ha az idegenrendészeti törvényben
     szabályozott    hatósági   eljárás   keretében   tartózkodási
     engedélyt  kérelmeznek, annak ellenére, hogy  erre  egyébként
     nincs szükségük.

     Emellett a nem magyar állampolgárok más csoportjait is érinti
     az  5. § emberi jogot korlátozó rendelkezése. A menedékjogról
     szóló  1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: menedékjogi
     törvény)  14. §-a alapján a menekültkénti és a menedékeskénti
     elismerését  kérő  külföldinek, a  menekültnek,  illetőleg  a
     menedékesnek és a befogadottnak joga van a Magyar Köztársaság
     területén  való  tartózkodáshoz. Mivel a menedékjogi  törvény
     17.  §-a  alapján  a  menekült jogállása — néhány  kivételtől
     eltekintve   —  megegyezik  a  magyar  állampolgárokéval,   a
     menekült  jogállású külföldi a gyülekezési  jog  hatálya  alá
     tartozó rendezvény szervezője lehet. Ugyanakkor a gyülekezési
     törvény  5. §-ából következően sem a menedékjogot kérők,  sem
     azok  a  menedékesek,  illetve befogadottak  nem  lehetnek  a
     gyülekezési  jog  hatálya alá tartozó  rendezvény  szervezői,
     akiket  a  Magyar Köztársaság ideiglenes, illetőleg  átmeneti
     védelemben  részesített. Ennek a jogkorlátozásnak  azért  van
     különleges   alkotmányjogi  jelentősége,  mert  a   tömegesen
     menekülők   csoportjába   tartozó  menedékesek,   továbbá   a
     hazájukban   halálbüntetéssel,  kínzással,  embertelen   vagy
     megalázó bánásmóddal fenyegetett befogadottak esetében nagyon
     is  életszerű lehet, hogy véleményüket rendezvényen  kívánják
     kinyilvánítani,  például  azzal  az  állammal  szemben,  ahol
     üldözik őket.

     Mindezek alapján úgy vélem, hogy a gyülekezési törvény 5. §-a
     a   külföldiek  által  kezdeményezett  rendezvények  esetében
     korlátozza   a   szervező   és   a   résztvevők   gyülekezési
     szabadságát:  ez  a  rendelkezés a jogszerűen  Magyarországon
     tartózkodó  nem  magyar állampolgárok  egy  része  számára  —
     pusztán  státuszuk  miatt  — kizárja,  hogy  másokkal  egyező
     feltételekkel, szabadon szervezhessenek nyilvános gyűlést.

     3. Mivel a gyülekezési törvény 5. §-a az Alkotmány 62. §-ában
     biztosított  gyülekezési szabadság korlátozását jelenti,  meg
     kell   vizsgálni,   hogy   ez  a  korlátozás   alkotmányosnak
     minősíthető-e.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az
     állam akkor korlátozhat alapvető jogot, ha másik alapvető jog
     védelme  vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos  érték
     védelme  más  módon nem érhető el. A kényszerítő  ok  nélküli
     alapjog-korlátozáson  túl  alkotmányellenes  az  is,   ha   a
     korlátozás mértéke az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.
     [először: 20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 69, 71.]
     A  határozat indokolása szerint a gyülekezési törvény  5.  §-
     ában található alapjog-korlátozásra azért van szükség, hogy a
     rendezvény  szervezője  a magyarországi  viszonyokban  jártas
     személy  legyen,  aki  a gyülekezési törvényben  szereplő,  a
     rendezvény  előkészítésével  és lebonyolításával  kapcsolatos
     jogoknak  és  kötelezettségeknek (például:  bejelentés,  rend
     biztosítása,   kárfelelősség)  az  országban   való   fizikai
     jelenléte  folytán  eleget tud tenni. Álláspontom  szerint  —
     jogállásuktól   függetlenül  —  a  jogszerűen  Magyarországon
     tartózkodó   külföldiek  a  rendezvény   előkészítésével   és
     lebonyolításával    összefüggő    “igazgatási”    feladatokat
     egyszerűbb  esetekben megfelelő tájékozódással,  bonyolultabb
     esetekben  jogi tanácsadó, illetve képviselő igénybevételével
     el  tudják látni. Az esetleges kárfelelősség érvényesítéséhez
     sem   elengedhetetlen,   hogy  a  szervező   hosszabb   ideig
     tartózkodjon   az   országban,  mivel  megfelelő   nemzetközi
     magánjogi  eszközök állnak rendelkezésre a  külföldiek  által
     okozott   károk  megtérítésére.  Úgy  vélem,   hogy   sem   a
     határozatban  említett érvek, sem más indokok nem  támasztják
     alá  a gyülekezési törvény 5. §-ának alapvető jogot korlátozó
     rendelkezését.   Nyílt   és  demokratikus   társadalomban   a
     gazdasági   élethez  hasonlóan  a  “vélemények  piacán”   sem
     korlátozható indokolatlanul a külföldiek jelenléte.

     Következésképpen  az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett  volna
     semmisítenie   a  gyülekezési  törvény  5.  §-át,   mert   az
     kényszerítő indok hiányában, szükségtelenül korlátozza a  nem
     magyar   állampolgároknak   az  Alkotmány   62.   §-a   által
     biztosított gyülekezési jogát. (Az Alkotmány 70/A. §-a tiltja
     —  egyebek mellett — a Magyarország területén tartózkodó  nem
     magyar       állampolgárok       indokolatlan       hátrányos
     megkülönböztetését a magyar állampolgárokkal  szemben.  Mivel
     az  indítványozók  az Alkotmánynak erre a rendelkezésére  nem
     hivatkoztak, és az 5. § alkotmányellenessége az Alkotmány 62.
     §-a   alapján  is  megállapítható,  álláspontom   szerint   a
     diszkrimináció vizsgálata jelen esetben nem indokolt.)
     Megjegyzem, hogy 2002. január 1-től mind az idegenrendészeti,
     mind   a  menedékjogi  szabályok  módosulnak.  E  jogszabályi
     változások  azonban érdemben nem befolyásolják a  gyülekezési
     törvény   5.   §-áról   kialakított  álláspontomat,   sőt   a
     bevándorlási engedéllyel rendelkezők a jelenleginél  rosszabb
     helyzetbe kerülnek, mivel nem lehetnek a gyülekezési  törvény
     hatálya alá tartozó rendezvény szervezői.

      II. A mozgásszabadság megítélése [6. §; 8. § (1) bekezdés]

     1.   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során  megvizsgálta   a
     gyülekezési  törvénynek a közterületi  rendezvények  előzetes
     bejelentéséről   szóló   6.  §-át,  valamint   a   rendezvény
     megtartásának  megtiltásról szóló  8.  §  (1)  bekezdését.  A
     határozat   indokolása   szerint  az   előzetes   bejelentési
     kötelezettség azért szükséges, mert a közterület használata a
     gyülekezési   szabadságon  kívül  egy  másik  alapjogot,   az
     Alkotmány  58.  §-a által biztosított szabad  mozgáshoz  való
     jogot  is  érinti, mivel a gyűlések gátolják  a  rendezvényen
     részt  nem  vevőknek a szabad mozgáshoz, így a  közlekedéshez
     való jogát.

     Megítélésem  szerint  a  gyülekezési szabadság  gyakorlása  –
     egészen   szélsőséges   eseteket   leszámítva   –   nem   áll
     összeütközésben a mozgásszabadsággal. Az Alkotmány 58. §  (1)
     bekezdése  kimondja: “Mindenkit, aki törvényesen  tartózkodik
     Magyarország  területén  —  törvényben  meghatározott  esetek
     kivételével — megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely
     szabad  megválasztásának joga, beleértve a lakóhely  vagy  az
     ország  elhagyásához  való jogot is.” E  rendelkezést  alapul
     véve  úgy ítélem meg, hogy a mozgásszabadság alapján mindenki
     szabadon  megválaszthatja  tartózkodási  és  lakóhelyét,   az
     országon  belül  mindenki  szabadon  mozoghat  és  az  ország
     területét   elhagyhatja.  Az  Alkotmánybíróság  —   a   jelen
     határozatban is említett — 30/1993. (XI. 29.) AB határozatban
     kiterjesztette a mozgásszabadságot “a járművön vagy  járművel
     és  anélkül  való helyváltoztatás, a közlekedés szabadságára”
     is.  (ABH  1993, 510.) Véleményem szerint azonban az említett
     határozat  egészében  véve  vonta  az  Alkotmány  58.  §-ának
     védelmi  körébe a közúti közlekedésben való részvétel  jogát,
     és   az   alapjogi  védelmet  nem  terjesztette  ki   konkrét
     közlekedési    helyzetekre.    Álláspontom     szerint     az
     Alkotmánybíróság említett határozatából nem vonható le  olyan
     következtetés, hogy az embereknek alkotmányosan védett  joguk
     volna ahhoz, hogy meghatározott időben és helyen a közterület
     egy   meghatározott  részén  közlekedjenek.   Az   embereknek
     alapvető joguk, hogy szabadon mozogjanak az ország területén,
     de  azt  nem  biztosítja  az Alkotmány,  hogy  egy  nyilvános
     rendezvény résztvevői által éppen használt útszakaszon és  ne
     egy  másikon közlekedjenek. Azok, akik pusztán egy  nyilvános
     rendezvény  miatt juthatnak el némi késéssel, illetve  eltérő
     útvonalon    céljukhoz,    általában    nincsenek    alapjog-
     korlátozásnak kitéve.

     Természetesen   előfordulhatnak  olyan   esetek,   amikor   a
     gyülekezési  jog gyakorlása mások alapvető jogainak  sérelmét
     idézi  elő.  Például,  a  nyilvános  rendezvény  sértheti  az
     Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdéséből  következő   “általános
     személyiség jogot” és a “magánszféra védelméhez való  jogot”,
     ha   a  résztvevők  oly  módon  nyilvánítanak  véleményt  más
     magánszemélyekkel szemben, hogy azok nem tudják  elkerülni  a
     rendezvényen  elhangzó, őket hátrányosan érintő  kijelentések
     végighallgatását    (“foglyul    ejtett     közönség”).     A
     körülményektől  függően alapjogsérelemnek  minősülhet,  ha  a
     rendezvény  arra  irányul,  hogy magánszemélyek  ne  tudjanak
     eljutni vallásgyakorlásuk helyszínére, vagy a rendezvény  más
     módon    megakadályozza   vallásos   cselekmény,   szertartás
     zavartalan  lebonyolítását (Alkotmány 60. §).  Ugyanakkor  az
     Alkotmány  58. §-ában említett mozgásszabadság  csak  egészen
     szélsőséges  esetekben szenvedhet sérelmet a gyülekezési  jog
     gyakorlása miatt.

     2.  A gyülekezési szabadság gyakorlása tehát általában nem  a
     “járművel  vagy  anélkül való közlekedés szabadságával”  mint
     alapvető  joggal,  hanem  legfeljebb a  közlekedés  rendjéhez
     fűződő közérdekkel áll összefüggésben. Ennek a közérdeknek  a
     védelmében  indokolt lehet a gyülekezési jog  korlátozása.  A
     különbségtételnek egyrészt azért van elvi jelentősége, mert a
     kiemelt   alkotmányos   védelemben  részesülő   kommunikációs
     jogokkal,   jelen   esetben  a  gyülekezés   mint   közösségi
     véleménynyilvánítás   szabadságával   szemben    mérlegelendő
     korlátozó  törvénynek nagyobb a súlya, ha  közvetlenül  másik
     alanyi  alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
     ha   ilyen  jogokat  csakis  mögöttesen,  valamely  intézmény
     közvetítésével  véd,  s legkisebb, ha valamely  elvont  érték
     önmagában  a  tárgya. [30/1992. (V. 26.)  AB  határozat,  ABH
     1992, 167, 178.]
     Másrészt,   tarthatatlan   következményekkel   jár,   ha   az
     Alkotmánybíróság a “közlekedéshez való jogot” minden  konkrét
     esetben   védendő   alapvető  jognak   tekinti,   mivel   így
     alapjogsérelmet  kell  megállapítani az  olyan  helyzetekben,
     amikor  nem  a  gyülekezési szabadság vagy más alapvető  jog,
     hanem  egyéb esemény vagy cselekedet korlátozza a  közlekedés
     zavartalanságát (útfelbontás, egyes tömegközlekedési  járatok
     szüneteltetése  stb.).  Ez  a jogfelfogás  végeredményben  az
     Alkotmány   által   védett  alapvető   jogok   jelentőségének
     csökkenéséhez vezethet.

     3. A gyülekezési törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi  a
     rendőrség  számára, hogy ha a bejelentéshez kötött rendezvény
     megtartása  “a  közlekedés  rendjének  aránytalan  sérelmével
     járna”,  akkor  a  “rendezvénynek a  bejelentésben  megjelölt
     helyszínen   vagy   időben   való   megtartását”   megtiltsa.
     Álláspontom szerint ezt a korlátozó rendelkezést a közlekedés
     rendjéhez  fűződő közérdek szükségessé teszi. A  jogalkotó  a
     legenyhébb eszközök közül választott, mert a hatósági  tiltás
     csak  a  bejelentésben  megjelölt helyszínre,  illetve  időre
     vonatkozik,   és  csak  a  közlekedés  rendjének  “aránytalan
     sérelme”  esetén kerülhet rá sor. A bejelentési kötelezettség
     nem  jelenti azt, hogy a rendőrség “engedélyezi” a rendezvény
     megtartását.  A  gyülekezési jog mint  alapvető  szabadságjog
     gyakorlása  nem  igényel  előzetes  állami  hozzájárulást.  A
     bejelentés  arra szolgál, hogy a rendőrség felkészülhessen  a
     közrend  és a közlekedés rendjének biztosítására a rendezvény
     alatt.  Az esetleges tiltó határozattal szemben a gyülekezési
     törvény 9. §-a megfelelő jogorvoslatot biztosít.

     Annak, hogy a gyülekezési jog törvényi korlátozására nem  egy
     másik  alapvető  jog,  hanem  a közlekedés  rendjéhez  fűződő
     közérdek védelmében kerül sor, meghatározó jelentősége van  a
     konkrét bejelentések esetén, amikor a jogalkalmazó hatóság az
     “aránytalan  sérelem”  veszélyét mérlegeli.  A  közlekedésben
     résztvevőknek az Alkotmány nem biztosít jogot ahhoz,  hogy  a
     tervezett  rendezvény  egyáltalán ne akadályozza  mozgásukat.
     Ezért pusztán a közlekedés rendjére hivatkozva csak igen szűk
     körben korlátozható a gyülekezési szabadság, és a gyalog vagy
     járművel  közlekedőknek  jelentősebb  tűrési  kötelezettségük
     van, mint ha alapjogaik korlátozására kerülne sor.

     III. A rendezvény feloszlatása ˙[2. § (1) bekezdés; 14. § (1)
                               bekezdés]

     1. A gyülekezési törvény 2. § (1) bekezdése és 6. §-a alapján
     a    közterületen    tartandó    békés    “összejöveteleket”,
     “felvonulásokat”     és    “tüntetéseket”    (összefoglalóan:
     “rendezvény”)  kell előzetesen bejelenteni. A  3.  §  szerint
     kivételt képeznek — többek között — a választási gyűlések,  a
     vallási, kulturális, családi és sportrendezvények.

     A  14.  §  (1)  bekezdése a következő esetekben  írja  elő  a
     rendőrség   számára   a   közterületen   tartott   rendezvény
     feloszlatását:
     —   a   gyülekezési   jog   gyakorlása  bűncselekményt   vagy
     bűncselekmény  elkövetésére  való  felhívást   valósít   meg,
     illetve mások jogainak és szabadságainak sérelmével jár;
     —   a   rendezvényen  a  résztvevők  fegyveresen,   illetőleg
     felfegyverkezve jelennek meg;
     — bejelentés nélkül tartanak rendezvényt;
     —   a   bejelentésben   megadott   időponttól,   helyszíntől,
     útvonaltól,  illetve  céltól, napirendtől  eltérően  tartanak
     rendezvényt;
     — tiltó határozat ellenére tartanak rendezvényt.
     2.1. Az indítványozók egyebek mellett azt sérelmezték, hogy a
     fenti  szabályok  alapján a rendőrség bármely  csoportosulást
     “összejövetelnek”  tekinthet és  feloszlathat.  Egyetértek  a
     határozatnak  azzal a megállapításával, amely szerint  érhető
     és magyarázható az indítványozók gyanakvása a visszaélésszerű
     rendőrségi jogalkalmazással szemben. A gyülekezési törvény 2.
     §   (1)   bekezdésében  szereplő  “összejövetelek”  kifejezés
     valóban  módot  ad  a  hatóságnak arra, hogy  a  közterületen
     néhány személy találkozását, közéleti témájú beszélgetését  a
     törvény  6.  §-a  alapján bejelentési kötelezettség  alá  eső
     gyülekezésnek  minősítse, és a 14. §  (1)  bekezdése  alapján
     feloszlassa.
     Ugyanakkor  nem osztom a határozat indokolásának álláspontját
     abban, hogy a gyülekezési törvény 9. § (1) bekezdése és 14. §
     (1)  bekezdése megfelelő jogorvoslatot biztosít a  rendezvény
     résztvevői számára a hibás rendőrségi intézkedéssel  szemben.
     A  9.  §  (1)  bekezdése  nem  a  rendezvény  alatti  rendőri
     intézkedéssel  szembeni jogorvoslatról rendelkezik,  hanem  a
     rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági
     felülvizsgálatáról.     A     rendezvény      feloszlatásának
     jogellenessége  miatti jogorvoslati eljárásra  a  14.  §  (3)
     bekezdése nyújt lehetőséget a rendezvény résztvevői  számára.
     A  határozat indokolásával szemben úgy vélem, hogy a vizsgált
     esetben az értelemszerűen utólagos jogorvoslat lehetősége nem
     elégséges  garancia  az  önkényes  hatósági  jogalkalmazással
     szemben.  Az  önhatalmú hatósági fellépés elleni  alkotmányos
     védelem nem alapulhat a jogalkalmazók iránti bizalmon,  hanem
     megfelelő  jogszabályi és szervezeti garanciákra van  szükség
     az alapvető jogokat sértő visszaélések megelőzése érdekében.

     Az   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  szerint   az
     Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésében  szereplő  jogállamiság
     nélkülözhetetlen   eleme  a  jogbiztonság  követelménye.   “A
     jogbiztonság   az  állam  —  s  elsősorban  a   jogalkotó   —
     kötelességévé  teszi annak biztosítását, hogy a  jog  egésze,
     egyes  részterületei és az egyes jogszabályok  is  világosak,
     egyértelműek,   működésüket   tekintve   kiszámíthatóak    és
     előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.” [9/1992.
     (I.  30.)  AB  határozat, ABH 1992, 59,  65.]  “[A]  világos,
     érthető   és   megfelelően   értelmezhető   normatartalom   a
     normaszöveggel  szemben  alkotmányos követelmény.”  [26/1992.
     (IV.  30.)  AB határozat, ABH 1992, 135, 142.] “Ha (...)  egy
     jogszabály  törvényi  tényállása túl elvont,  túl  általános,
     akkor  a  jogszabály  rendelkezése  a  jogalkalmazó  belátása
     szerint  kiterjeszthető vagy leszűkíthető. Az  ilyen  szabály
     lehetőséget   ad  a  szubjektív  jogalkalmazói  döntésre,   a
     különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,  a  jogegység
     hiányára.  Ez  csorbítja a jogbiztonságot.” [1160/B/1992.  AB
     határozat, ABH 1993, 607, 608.; összefoglalóan: 7/2001. (III.
     14.) AB határozat, ABK 2001. március, 125, 126.]
     Az  Alkotmánybíróság az önkényes jogalkalmazást az  Alkotmány
     54.  §  (1)  bekezdésével is összefüggésbe  hozta.  “[A]z  is
     ellentétes  az  emberi méltósághoz való alapvető  joggal,  ha
     valakivel  szemben  kellő  alap nélkül  alkalmaznak  hatósági
     kényszert,  s  ezáltal az állam indok nélkül avatkozik  be  a
     magánszféra körébe tartozó viszonyokba. Az a jogi szabályozás
     tehát, amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi, arra
     való   tekintet   nélkül   alkotmányellenes,   hogy   ez   az
     alkotmányellenes  jogkövetkezmény az ügyek hány  százalékában
     következik be.” [46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH  1991,
     211, 215.]

     2.3.  A  gyülekezési  törvény 2. § (1) bekezdésében  szereplő
     “összejövetelek”   kifejezés   olyan   bizonytalan   tartalmú
     fogalom, amely a jogalkalmazó hatóság részére lehetőséget  ad
     arra,  hogy kellő alap nélkül alkalmazzon hatósági  kényszert
     az     egyénekkel    szemben.    A    vizsgált    normaszöveg
     határozatlansága és az ebből következő veszély, hogy a normát
     alkalmazó  hatóság önkényesen lép fel az egyénekkel  szemben,
     alkotmányellenességet  eredményez.  Megítélésem  szerint   az
     Alkotmánybíróságnak   meg  kellett  volna   semmisítenie   az
     “összejövetelek”   kifejezést,   mert   az   ellentétes    az
     Alkotmánynak   az   indítványban   hivatkozott   2.   §   (1)
     bekezdésével.

     3.1. Az indítványozók kifogásolták azt is, hogy a gyülekezési
     törvény  a  szervezők “adminisztratív mulasztását” aránytalan
     szankcióval  sújtja:  a rendezvény feloszlatását  rendeli  el
     olyan esetben is, amikor az nem veszélyezteti a közrendet  és
     a   közbiztonságot.   Nem   tudok  azonosulni   a   határozat
     indokolásával,  amely szerint a bejelentés elmulasztása  vagy
     az  abban  foglaltaktól való “eltérés nem tekinthető  pusztán
     adminisztrációs mulasztásnak”, az “lehet ugyan feledékenység,
     hanyagság eredménye is, de lehet az első tudatos lépés  is  a
     gyülekezési   jog   törvényellenes   gyakorlása   irányában”.
     Továbbá, véleményem szerint a feloszlatás nem joga,  hanem  —
     és  éppen  ezt  kifogásolja az indítványozó —  kötelessége  a
     rendőrségnek.  Nem értek egyet azzal sem, hogy a  feloszlatás
     hiányában   a  bejelentés  elmulasztása  minden  következmény
     nélkül maradna.

     3.2.   Álláspontom  szerint  alkotmányjogi  szempontból   más
     megítélés  alá tartoznak azok az esetek, amikor a gyülekezési
     törvény  hatálya alá tartozó nyilvános rendezvény —  közvetve
     vagy  közvetlenül  —  mások jogait vagy valamely  nyilvánvaló
     közérdeket  sérti  vagy  veszélyezteti,  mint  amikor   ilyen
     sérelem vagy veszély nem áll fenn.
     A  gyülekezés nem engedélyhez, hanem bejelentéshez kötött  (a
     rendezvény  kezdeményezői nem “kérelmezők”), ezért amennyiben
     a  rendőrség a törvényben megszabott határidőn belül nem  hoz
     tiltó  határozatot,  a rendezvényt meg lehet  tartani,  és  a
     résztvevőkkel   szemben   sem   feloszlatásnak,    sem    más
     joghátránynak  nincs  helye.  Előfordulhat  azonban,  hogy  a
     szervezők  úgy  ítélik meg, hogy a tervezett  rendezvény  nem
     esik bejelentési kötelezettség alá, ezzel szemben a rendőrség
     a  gyülekezési  törvény  14.  §  (1)  bekezdésére  hivatkozva
     törvénysértőnek  minősíti, és feloszlatja  azt.  (Például:  a
     kezdeményezők  kulturális  rendezvénynek,  míg  a   rendőrség
     politikai gyűlésnek értékeli az eseményt.) Az sem zárható ki,
     hogy   szervező  a  rendőrség  tiltó  határozatának  bírósági
     felülvizsgálatát kezdeményezi, és a rendezvény megtartását  a
     bíróság  mulasztása  hátráltatja.  Ha  a  rendezvényt   mégis
     megtartják  (például azért, mert az adott ügyben egy  későbbi
     időpontban  már  nem volna értelme a véleménynyilvánításnak),
     akkor részben az állam “adminisztrációs mulasztásáért” kell a
     résztvevőknek  a  feloszlatást  elszenvedniük.  A   határozat
     indokolása  is  utal arra, hogy a bejelentésben megadottaktól
     olykor   szükségszerűen   el  kell   térniük   a   rendezvény
     lebonyolítóinak.  Erre sor kerülhet olyan  esetben,  mint  az
     indokolásban  említett útfelbontás, de — akár az  útvonallal,
     akár  a  napirenddel összefüggésben — előfordulhatnak kevésbé
     egyértelmű megítélésű helyzetek is.
     Az  említett esetekben közös, hogy ha a rendőrség álláspontja
     szerint  a  rendezvény  törvénysértő,  akkor  azt  fel   kell
     oszlatnia.  Bizonyos alanyi és tárgyi körben  ehhez  járul  a
     szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 152.  §-ában
     meghatározott, a gyülekezési joggal visszaélés  tényállásához
     kapcsolódó  szabálysértési szankció.  Álláspontom  szerint  a
     gyülekezési  törvény  14. § (1) bekezdésének  alkalmazásánál,
     vagyis   a   feloszlatás   végrehajtásánál   a   rendőrségnek
     figyelembe kell vennie azt, hogy az adott rendezvény sérti-e,
     illetve    veszélyezteti-e   mások   jogait   vagy   valamely
     nyilvánvaló     közérdeket.    Amennyiben    a     rendezvény
     jogellenessége pusztán abban nyilvánul meg, hogy a  szervezők
     nem  tartották  bejelentési kötelezettség alá  tartozónak  az
     eseményt,   vagy   eltértek   a  bejelentésben   foglaltaktól
     (útvonal, napirend, stb.), de semmilyen értékelhető  sérelmet
     vagy   veszélyt  nem  idéztek  elő,  akkor  a  feloszlatásnak
     elsősorban abban kell megnyilvánulnia, hogy a rendőrség közli
     a résztvevőkkel, hogy a rendezvény törvénysértőnek minősül. A
     rendőrségnek  arra kell törekednie, hogy a szervezők  számára
     ésszerű    idő   álljon   rendelkezésre   ahhoz,    hogy    a
     törvénysértőnek  minősített  rendezvényt  befejezzék,  és   a
     résztvevők  a helyszínről eltávozzanak. Kényszerítő  eszközök
     alkalmazására  csak akkor kerülhet sor,  ha  a  résztvevők  a
     megszabott  határidő leteltéig nem fejezik be a  rendezvényt,
     és ellenszegülnek a rendőri intézkedésnek. Ezen követelmények
     alkalmazására   lehetőséget   ad   a   Rendőrség   Szolgálati
     Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet 68. §  (3)
     és  (4)  bekezdése,  amely  szerint a  szétoszlásra  irányuló
     felszólítást  legalább  kétszer  meg  kell  ismételni,  és  a
     helyszínről való távozásra a szükséges időt biztosítani kell.
     Az  (5)  bekezdés alapján kényszerítő eszközök  alkalmazására
     csak  a  rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás esetén  és
     csak   a   fokozatosság   —   rendeletben   részletezett    —
     követelményének  megfelelően  kerülhet  sor.  A  rendőrségnek
     tehát  elsősorban nem erőszak alkalmazásával, hanem  a  közös
     véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jogra  tekintettel  a
     rendezvény  körülményeit  alapul  véve  kell  a  törvénysértő
     rendezvény befejezését vagy félbeszakítását elérnie.

     ***

     A   gyülekezési   jog   nem  korlátozhatatlan   alapjog,   de
     meggyőződésem   szerint   az   Alkotmánynak   a   gyülekezési
     szabadságot  elismerő 62. §-a értelmezésekor és a gyülekezési
     törvény  alkalmazásakor azt a megközelítést kell  irányadónak
     tekinteni,  amelyik a gyülekezési szabadság  minél  szélesebb
     körű   biztosítását  eredményezi.  Ez  áll   összhangban   az
     alkotmányos   rendszerváltozás,  a   “jogállami   forradalom”
     eszméivel,  amelyek  alapján  a  magyar  közjogtörténet  első
     gyülekezési törvénye megszületett.

     Budapest, 2001. november 26.
                                              Dr. Kukorelli István
                                                     alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                    Dr. Czúcz Ottó
                                                     alkotmánybíró
                                                                  
                                                   Dr. Kiss László
                                                     alkotmánybíró
     A   különvéleményhez  —  annak  III.  része   kivételével   —
     csatlakozom:
                                                  Dr. Holló András
                                                     alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Provisions of the Act on the Right of Assembly
      Number of the Decision:
      .
      55/2001. (XI. 29.)
      Date of the decision:
      .
      11/26/2001
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2001-3-008?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0055_2001.pdfen_0055_2001.pdf