Hungarian
Ügyszám:
.
1139/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 55/2001. (XI. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/442
.
A határozat kelte: Budapest, 11/26/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos   vizsgálata,  nemzetközi  szerződésbe   ütközésének
  vizsgálata,      valamint     mulasztásban      megnyilvánuló
  alkotmányellenesség    megállapítása     iránt     benyújtott
  indítványok tárgyában — dr. Czúcz Ottó, dr. Holló András, dr.
  Kiss   László   és   dr.   Kukorelli  István   alkotmánybírák
  különvéleményével — meghozta a következő

                          határozatot:

  1.  Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jogról szóló 1989.  évi
  III.  törvény  egésze, illetőleg 1. §-a, a 2. §  (1)  és  (3)
  bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, a 7. § b) és d) pontja, a 8. § (1)
  bekezdése,  a  9.  §  (1)  és (2)  bekezdése,  a  13.  §  (1)
  bekezdése,   valamint   a  14.  §  (1)   és   (3)   bekezdése
  alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  2.  Az  Alkotmánybíróság a jogszabály nemzetközi  szerződésbe
  ütközésének  megállapítására  és  megsemmisítésére   irányuló
  indítványt elutasítja, illetőleg visszautasítja.

  3.   Az   Alkotmánybíróság   a   mulasztásban   megnyilvánuló
  alkotmányellenesség megállapítására előterjesztett indítványt
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   Az  Alkotmánybíróságtól öt indítványozó kérte  a  gyülekezési
   jogról  szóló  1989. évi III. törvény (a továbbiakban:  Gyt.)
   egésze,         illetőleg         egyes         rendelkezései
   alkotmányellenességének,   továbbá   nemzetközi   szerződésbe
   ütközésének,      valamint     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenességnek a megállapítását. Az  Alkotmánybíróság
   az indítványokat egyesítette és együtt bírálta el.

   Két    indítvány    a    Gyt.   teljes   egészében    történő
   megsemmisítésére  irányult.  A  további  indítványok  a  Gyt.
   következő rendelkezéseinek a megsemmisítését kérték: az 1. §,
   a 2. § (1) és (3) bekezdése, az 5. §, a 6. §, a 7. § b) és d)
   pontja, a 8. § (1) bekezdése, a 9. § (1) és (2) bekezdése,  a
   13. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (1) és (3) bekezdése.

   Az  Alkotmánybíróság  határozatát az indítványozók  által  is
   többségében  felhívott  következő jogszabályi  rendelkezések,
   illetőleg  a  Magyarországra  kötelező  következő  nemzetközi
   egyezmények figyelembe vételével hozta meg.

   A) Az Alkotmány rendelkezései:

     “2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független,  demokratikus
   jogállam.”

   “7.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság jogrendszere  elfogadja  a
   nemzetközi  jog  általánosan elismert szabályait,  biztosítja
   továbbá  a  nemzetközi jogi kötelezettségek és  a  belső  jog
   összhangját.”
   “8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat törvény állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
   (...)
   (4)  Rendkívüli  állapot, szükségállapot, vagy veszélyhelyzet
   idején az alapvető jogok gyakorlása — az 54-56. §-ban, az 57.
   §  (2)-(4)  bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69.  §-ban  és  a
   70/E.  §-ban  megállapított  alapvető  jogok  kivételével   —
   felfüggeszthető, vagy korlátozható.”

     “40/B.  §  (4) A fegyveres erők, a rendőrség és  a  polgári
   nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú  tagjai  nem
   lehetnek  tagjai  pártnak  és  politikai  tevékenységet   nem
   folytathatnak.”

   “50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik   és
   biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és
   törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.”

   “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
   egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
   a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.
   (...)
   (5)  A  Magyar  Köztársaságban a  törvényben  meghatározottak
   szerint  mindenki  jogorvoslattal élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási  és más hatósági döntés ellen,  amely  a  jogát
   vagy  jogos érdekét sérti. A jogorvoslati jogot — a  jogviták
   ésszerű  időn belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan
   —   a   jelenlévő   országgyűlési  képviselők   kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.”

   “59.  §  (1)  A  Magyar Köztársaságban mindenkit  megillet  a
   jóhírnévhez,  a  magánlakás sérthetetlenségéhez,  valamint  a
   magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

   “62.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri a békés gyülekezés
   jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.”

   “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
   állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   B) A Gyt. rendelkezései:

   “1.   §   A  gyülekezési  jog  mindenkit  megillető  alapvető
   szabadságjog,  amelyet  a  Magyar  Köztársaság  elismer,   és
   biztosítja annak zavartalan gyakorlását.”

   “2.  §  (1)  A  gyülekezési  jog gyakorlása  keretében  békés
   összejövetelek,  felvonulások és tüntetések  (a  továbbiakban
   együtt:   rendezvény)  tarthatók,  amelyeken   a   résztvevők
   véleményüket szabadon kinyilváníthatják.
    (...)
   (3)   A   gyülekezési  jog  gyakorlása  nem  valósíthat   meg
   bűncselekményt    vagy   bűncselekmény   elkövetésére    való
   felhívást,   valamint   nem   járhat   mások   jogainak    és
   szabadságának sérelmével.”

    “3. § A törvény hatálya nem terjed ki
   a)  a  12. § és 13. § kivételével az országgyűlési képviselők
   és  a helyi önkormányzati képviselők választásával összefüggő
   gyűlésekre,  valamint a képviselői és a tanácstagi  beszámoló
   gyűlésekre;
   b)  a  törvényesen  elismert  egyházak  és  vallásfelekezetek
   területén  szervezett vallási szertartásokra,  rendezvényekre
   és a körmenetekre;
   c) a kulturális és sportrendezvényekre;
   d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre.”

   “5. § A rendezvény szervezője magyar, illetőleg magyarországi
   tartózkodási  vagy  letelepedési engedéllyel  rendelkező  nem
   magyar állampolgár lehet.”

   “6.  §  A  közterületen  tartandó  rendezvény  szervezését  a
   rendezvény   helye  szerint  illetékes  rendőrkapitányságnak,
   Budapesten    a    Budapesti    Rendőr-főkapitányságnak    (a
   továbbiakban: rendőrség) legalább három nappal  a  rendezvény
   megtartásának    tervezett   időpontját    megelőzően    kell
   bejelenteni.   A  bejelentési  kötelezettség   a   rendezvény
   szervezőjét terheli.”

   “7. § Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell:
   a) a tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható
   időpontját, helyszínét, illetőleg útvonalát;
   b)  a rendezvény célját, illetőleg napirendjét;
   c)    a   rendezvényen   résztvevők  várható   létszámát,   a
   rendezvény   zavartalan  lebonyolítását  biztosító   rendezők
   számát;
   d) a rendezvényt szervező szerv vagy személyek és a szervezők
   képviseletére jogosult személy nevét és címét.”

   “8.  § (1) Ha a bejelentéshez kötött rendezvény megtartása  a
   népképviseleti szervek vagy a bíróságok zavartalan  működését
   súlyosan  veszélyeztetné, illetőleg  a  közlekedés  rendjének
   aránytalan  sérelmével járna, a rendőrség a  bejelentésnek  a
   hatósághoz  való  beérkezésétől számított  48  órán  belül  a
   rendezvénynek  a  bejelentésben  megjelölt  helyszínen,  vagy
   időben való megtartását megtilthatja.
   (2)  A  rendőrség határozatát 24 órán belül  közölni  kell  a
   szervezővel.
   (3)   A   rendőrség  eljárására  az  államigazgatási  eljárás
   általános szabályai az irányadók.”

   “9.  §  (1) A rendőrség határozata ellen fellebbezésnek helye
   nincs;  a határozat közlésétől számított három napon belül  a
   szervező   kérheti  az  államigazgatási  határozat   bírósági
   felülvizsgálatát.  A  kérelemhez csatolni  kell  a  rendőrség
   határozatát.
   (2)  A  bíróság a kérelem beérkezésétől számított három napon
   belül,  nemperes  eljárásban, népi ülnökök  közreműködésével,
   szükség  esetén  a  felek meghallgatása után  határoz.  Ha  a
   kérelemnek  helyt  ad,  hatályon kívül  helyezi  a  rendőrség
   határozatát,  ellenkező  esetben  a  kérelmet  elutasítja.  A
   bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.”

     “11. § (1) A rendezvény rendjének biztosításáról a szervező
   gondoskodik.
   (2)  A  rendőrség  és más arra illetékes szerv  a  rendezvény
   rendjének biztosításában a szervező kérésére közreműködik,  a
   rendezvényt megzavaró személyek eltávolításáról intézkedik.”

     “12.  §  (1)  Ha a rendezvény résztvevőinek  magatartása  a
   rendezvény törvényességét veszélyezteti, s a rend másként nem
   állítható   helyre,   a   szervező  köteles   a   rendezvényt
   feloszlatni.”

   “13.  §  (1) A rendezvény résztvevője által okozott kárért  a
   károsult harmadik személlyel szemben a szervező a károkozóval
   együtt   egyetemlegesen  felelős.  A  szervező   mentesül   a
   felelősség  alól, ha bizonyítja, hogy a rendezvény szervezése
   és megtartása során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben
   altalában elvárható.”

   “14.  §  (1)  Ha  a gyülekezési jog gyakorlása  a  2.  §  (3)
   bekezdésében  foglaltakba  ütközik,  vagy  a  rendezvényen  a
   résztvevők  fegyveresen,  illetőleg felfegyverkezve  jelennek
   meg,  továbbá ha bejelentéshez kötött rendezvényt  bejelentés
   nélkül, a 7. § a) és b) pontjában foglaltaktól eltérően  vagy
   tiltó  határozat ellenére tartanak, a rendőrség a rendezvényt
   feloszlatja.
    (...)
   (3) Ha a rendezvényt feloszlatják, a rendezvény résztvevője a
   feloszlatástól számított tizenöt napon belül pert indíthat  a
   feloszlatás jogellenességének megállapítására.”

    “15. § E törvény alkalmazásában
   a)  közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül  igénybe
   vehető terület, út, utca. tér;”

   C) Az indítványokkal érintett adatvédelmi rendelkezések

   A   személyes   adatok  védelméről  és  a  közérdekű   adatok
   nyilvánosságáról   szóló  1992.   évi   LXIII.   törvény   (a
   továbbiakban: adatvédelmi törvény):

   “3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
   a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
   b)  azt  törvény  vagy — törvény felhatalmazása  alapján,  az
   abban  meghatározott  körben — helyi  önkormányzat  rendelete
   elrendeli.”

   “5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból,
   jog  gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.
   Az  adatkezelésnek  minden szakaszában meg  kell  felelnie  e
   célnak.”

   “17.  §  (1)  Az  érintett, jogainak  megsértése  esetén,  az
   adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat.
   (2)  Azt,  hogy  az adatkezelés a jogszabályban  foglaltaknak
   megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
   (3)  A  perre  az a bíróság illetékes, amelynek területén  az
   adatkezelő  székhelye van. A perben fél lehet az  is,  akinek
   egyébként nincs perbeli jogképessége.
   (4)  Ha  a  bíróság a kérelemnek helyt ad, az  adatkezelőt  a
   tájékoztatás  megadására,  az adat helyesbítésére,  törlésére
   kötelezi,  illetőleg  az adatvédelmi biztost  arra  kötelezi,
   hogy  az  adatvédelmi nyilvántartásba való betekintést  tegye
   lehetővé.
   (5)   A   bíróság  elrendelheti  ítéletének  az   adatvédelmi
   nyilvántartásba  történő bejegyzését, ha azt  az  adatvédelem
   érdekei és nagyobb számú érintett, e törvényben védett  jogai
   megkövetelik.”

   A   Rendőrségről   szóló   1994.  évi   XXXIV.   törvény   (a
   továbbiakban: rendőrségi törvény):

   “76.   §   (1)   A   Rendőrség   a  törvényben   szabályozott
   bűnmegelőzési,    bűnüldözési   (a    továbbiakban    együtt:
   bűnüldözési),   valamint   államigazgatási   és    rendészeti
   feladatainak  ellátásához  —  központi,  területi  és   helyi
   szinten  —  a  bűncselekmény elkövetésével  gyanúsítottak,  a
   büntetőeljárás alá vontak, a sértettek és egyéb közreműködők,
   az   államigazgatási  eljárásban  ügyfelek,  valamint   egyéb
   érintettek személyes adatait, illetőleg más adatokat kezeli.
   (...)
   (4)   A   bűnüldözési  és  az  államigazgatási   feladatokhoz
   kapcsolódó adatokat elkülönítetten kell kezelni.”

   “90.  §  (1)  A  Rendőrség az államigazgatási és  rendészeti,
   illetve  szabálysértési  eljárással kapcsolatos  feladatainak
   ellátása érdekében kezelheti:
   (...)
   h)   a  gyülekezési  jog  hatálya  alá  tartozó  rendezvények
   törvényben, jogszabályban meghatározott bejelentési adatait 2
   évig;  a  gyülekezési  jog hatálya alá  nem  tartozó  rendőri
   biztosítást   igénylő  rendezvények  rendezőire,  szervezőire
   vonatkozó adatokat 2 évig,”

   D)  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény  (a
   továbbiakban: Btk.) rendelkezései:

   “228/A.  §  (1) Aki mást egyesülési vagy gyülekezési  jogának
   gyakorlásában   erőszakkal   vagy  fenyegetéssel   jogtalanul
   akadályoz,   bűntettet  követ  el,  és  három  évig   terjedő
   szabadságvesztéssel büntetendő.”

   “271/A. § (1) Aki a nyilvános rendezvény rendezőjének a  rend
   fenntartása érdekében tett intézkedésével szemben  erőszakkal
   vagy   fenyegetéssel   ellenállást  tanúsít,   ha   súlyosabb
   bűncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és két évig
   terjedő   szabadságvesztéssel,   közérdekű   munkával    vagy
   pénzbüntetéssel büntetendő.
   (2)   A   büntetés   bűntett   miatt   három   évig   terjedő
   szabadságvesztés,   ha   a   rendbontást   csoportosan   vagy
   felfegyverkezve követik el.
   (3) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
   (4)  E  §  alkalmazásában nyilvános rendezvény: a gyülekezési
   jogról  szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény, továbbá
   az  olyan  kulturális és sportrendezvény,  amely  a  közönség
   számára azonos feltételek mellett nyitva áll.”

   E) Nemzetközi egyezmények:

   a)  1976.  évi 8. törvényerejű rendelet az Egyesült  Nemzetek
   Közgyűlése  XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án  elfogadott
   Polgári  és  Politikai  Jogok Nemzetközi  Egyezségokmánya  (a
   továbbiakban: Egyezségokmány) kihirdetéséről.
   A 4. Cikk 2. bekezdése sorolja fel azokat a jogokat, melyeket
   még  háború,  vagy  a nemzet létét fenyegető  más  rendkívüli
   állapot  idején  is tilos felfüggeszteni. A  felsorolásban  a
   gyülekezéshez való jog nem szerepel.

   “21.  Cikk: A békés gyülekezés jogát el kell ismerni.  E  jog
   gyakorlását    csak   a   törvényben   megállapított    olyan
   korlátozásoknak  lehet  alávetni,  amelyek  egy  demokratikus
   társadalomban  az  állam  biztonsága,  a  közbiztonság  és  a
   közrend,  illetőleg  a közegészség, a közerkölcs  vagy  mások
   jogai és szabadsága védelme érdekében szükségesek.”
   b)  1993.  évi XXXI. törvény az emberi jogok és  az  alapvető
   szabadságok  védelméről szóló, Rómában, 1950.  november  4-én
   kelt  Egyezmény  (a  továbbiakban:  Egyezmény)  és  az  ahhoz
   tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

   “11. Cikk. Gyülekezés és egyesülés szabadsága
   1. Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezés szabadságához
   és a másokkal való egyesülés szabadságához, beleértve érdekei
   védelmében  a  szakszervezetek alapítását és az azokhoz  való
   csatlakozásnak a jogát.
   2. E jogok gyakorlását csak a törvényben meghatározott, olyan
   korlátozásoknak  lehet  alávetni,  amelyek  egy  demokratikus
   társadalomban a nemzetbiztonság vagy közbiztonság, a zavargás
   vagy  bűnözés  megakadályozása, a közegészség, az  erkölcsök,
   illetőleg   mások  jogai  és  szabadságai  védelme  érdekében
   szükségesek.  Ez  a  cikk  nem  tiltja,  hogy  e  jogoknak  a
   fegyveres  erők,  a  rendőrség vagy az államigazgatás  tagjai
   által történő gyakorlását a törvény korlátozza.”

   A  15.  Cikk  2.  bekezdése sorolja  fel  azokat  a  jogokat,
   melyeket  még  háború,  vagy  a nemzet  létét  fenyegető  más
   rendkívüli   állapot  idején  is  tilos   felfüggeszteni.   A
   felsorolásban a gyülekezéshez való jog nem szerepel.

   “16. Cikk. Külföldiek politikai tevékenységének korlátozása

   A  10.,  11.  és  14.  Cikkek rendelkezéseit  nem  lehet  úgy
   tekinteni,   mint  amelyek  akadályoznák  a  Magas   Szerződő
   Feleket,     hogy    külföldiek    politikai    tevékenységét
   korlátozásnak vessék alá.”

   “18. Cikk. Jogkorlátozás alkalmazásának megszorítása

   A   jelen   Egyezményben   említett  jogok   és   szabadságok
   korlátozásait  nem lehet más célra alkalmazni,  mint  amelyre
   elő vannak írva.”

                               III.

   Az   Alkotmánybíróság  először  a  Gyt.   egészében   történő
   megsemmisítésére irányuló indítványokat tekintette át.

   1.  A Gyt. teljes egészében történő megsemmisítésére irányuló
   indítványukat az indítványozók azzal indokolják, hogy bár  az
   Alkotmánynak  a Gyt. kihirdetése napján, 1989.  január  24-én
   hatályban  volt  szövege  még tartalmazott  egy  jogkorlátozó
   rendelkezést,  nevezetesen azt, hogy a békés gyülekezés  joga
   nem  sértheti  az  ország alkotmányos rendjét  [az  Alkotmány
   módosításáról  szóló  1989. évi  I.  törvény  10.  §-ával  az
   Alkotmányba beiktatott 65. § (2) bekezdés], az 1989.  október
   23-án életbe lépett újabb alkotmánymódosítás (1989. évi XXXI.
   törvény)   már   a  békés  gyülekezéshez  való   jog   szabad
   gyakorlását  ismerte  el és biztosította  minden  megszorítás
   nélkül.  A Gyt. szövege ennek ellenére változatlanul lehetővé
   teszi a gyülekezés alkotmányos szabadságának korlátozását  és
   nem  tartalmazza azokat a garanciális rendelkezéseket, melyek
   az  Alkotmány  8.  § (1) és (2) bekezdéséből  következően  az
   esetleges    korlátozó   rendelkezésekkel   való   visszaélés
   lehetőségét kizárnák. Ezért is kérték az indítványozók a Gyt.
   általuk  megjelölt,  és  álláspontjuk szerint  az  Alkotmányt
   leginkább   sértő   rendelkezéseinek  1989.   október   23-ig
   visszamenő hatállyal történő megsemmisítését, minthogy  ebben
   látják  a  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmánysértést  is,
   mivel az indítványozók véleménye szerint a törvényhozónak  az
   1989.   október   23-án   bekövetkezett   alkotmánymódosítást
   követően a Gyt.-t hozzá kellett volna igazítania az Alkotmány
   megváltozott szövegéhez, s ennek elmaradása az Alkotmány 8. §
   (2) bekezdésének sérelmével jár.

   A    Gyt.   egészének   alkotmányellenességét   illetően   az
   indítványozók   másik  indoka  az,  hogy  a   törvény   olyan
   korlátozásokat  tartalmaz,  melyeket  az  Egyezségokmány  21.
   Cikke nem tesz lehetővé, ami által megbomlik a belső jog és a
   Magyarország   által   vállalt   nemzetközi   kötelezettségek
   összhangja,   ezért  a  törvény  az  Alkotmány   7.   §   (1)
   bekezdésével kerül ellentétbe.

   2.   Működésének   első  évtizedében  a  gyülekezési   joggal
   összefüggésben   az  Alkotmánybírósághoz   viszonylag   kevés
   indítvány,   illetőleg  panasz  érkezett,  kiváltképpen   más
   szabadságjoggal,     elsősorban     a     véleménynyilvánítás
   szabadságával való összehasonlításban.

   Az Alkotmánybíróság a gyülekezési jogot érintő, összességében
   nem   nagyszámú   határozataiból  is  kirajzolódnak   azonban
   bizonyos alapvető elvek. Mindenekelőtt az, hogy a gyülekezési
   jog  —  csakúgy, mint a gondolat, a lelkiismeret és a  vallás
   szabadsága   —  szorosan  kapcsolódik  a  véleménynyilvánítás
   szabadságához  [30/1992. (V. 26.) AB  határozat,  ABH  1992.,
   167.,171.].  Gyűlések  megszervezésének,  megtartásának,   az
   azokon való részvételnek a joga nélkül a nézetek, információk
   megszerzésének és másokkal való megosztásának,  a  vélemények
   közösen  történő kialakításának a lehetősége  ugyanis  aligha
   volna megvalósítható.

   Ugyanakkor  a  gyülekezési jog nem korlátozhatatlan  jog.  Az
   indítványozók  a  korábbi  és a ma  hatályos  alkotmányszöveg
   közötti  eltérésre  alapozzák azt az álláspontjukat,  hogy  a
   gyülekezési jogot törvény nem korlátozhatja. Egyrészről azzal
   érvelnek,  hogy az Alkotmány 62. § (1) bekezdése a gyülekezés
   szabad gyakorlásához való jogot biztosítja, másrészről azzal,
   hogy  az  Alkotmánynak  a gyülekezés jogát  biztosító  62.  §
   szövege nem teszi lehetővé a gyülekezési jog korlátozását.

   Az  Alkotmánybíróság megállapítja: a szabad jelző  használata
   olyan következtetésre, mely szerint a gyülekezéshez való  jog
   korlátozhatatlan  volna,  nem  ad  alapot.  Az  Alkotmány   e
   rendelkezéséhez fűzött indokolásban, mely szerint “[a] szabad
   gyülekezés  joga  alapján mindenkinek  joga  van  felvonulás,
   rendezvény,   tüntetés  stb.  szervezésére  és  megtartására,
   amelyen  véleményüknek  az  egybegyűltek  közösen  is  hangot
   adhatnak.   Az  erőszakos  cselekmények  általános  tilalmára
   tekintettel  e megmozdulások törvényességének egyik  alapvető
   feltétele az, hogy a gyülekezés békés legyen”, a szabad jelző
   nem  többre, mint arra utal, hogy a demokratikus Magyarország
   Alkotmánya  az emberi és állampolgári jogok részének  tekinti
   mindenkinek  a  jogát  ahhoz,  hogy  szabadon  vegyen   részt
   gyűléseken, felvonulásokon, tüntetéseken.

   Abból sem lehet továbbá levonni következtetést arra, hogy  az
   Alkotmány    tilalmazná   a   gyülekezési    jog    bármilyen
   korlátozását, hogy magának a 62. §-nak a szövegében csupán az
   a  — korlátozásként is felfogható — követelmény fejeződik ki,
   hogy  csak  a  békés  gyülekezéshez való jog  áll  a  törvény
   védelme  alatt,  egyéb  korlátozásra az Alkotmány  kifejezett
   formában   nem  hatalmazza  fel  a  törvényhozót.   Ilyen   —
   általánosnak  tekinthető  — felhatalmazást  ugyanis  formális
   értelemben   az  Alkotmánynak  a  gyülekezési   joghoz   több
   tekintetben    közelálló    gondolat-,    lelkiismereti    és
   vallásszabadságot kimondó 60. §-a, a véleménynyilvánítási  és
   információs  szabadságot  deklaráló  61.  §-a,  valamint   az
   egyesülési jogról szóló 63. §-a sem ad, mégis, mint ahogy  ez
   az  Alkotmánybíróságnak az e jogokkal  összefüggésben  hozott
   számos határozatából is kitűnik, vitathatatlan, hogy ezek  az
   alkotmányos  alapjogok mindegyike törvény által  korlátozható
   jog. A jogkorlátozás határait az Alkotmány 8. § (2) bekezdése
   vonja  meg,  és  az  Alkotmánybíróság több  határozatában  is
   állást foglalt a jogok korlátozásának alkotmányos feltételeit
   illetően,  kimondva,  hogy az alapvető jog  korlátozása  csak
   akkor  marad meg alkotmányos keretek között, ha a  korlátozás
   nem   az  alapjog  érinthetetlen  lényegére  vonatkozik,   ha
   elkerülhetetlen,  azaz, csak ha kényszerítő  okból  kerül  rá
   sor,  és  ha a korlátozás az elérni kívánt célhoz képest  nem
   aránytalan  [pl.  20/1990. (X. 4.) AB határozat,  ABH  1990.,
   69.,  71.; 7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991,  22.,25;
   22/1992. (IV. 10.) AB határozat, ABH 1992., 122.,123.].

   A  gyülekezési  jog elvi korlátozhatóságára  vonatkozó  fenti
   következtetést alátámasztja az Alkotmány 8. §  (4)  bekezdése
   is.  E rendelkezés azokat az alapvető jogokat határozza  meg,
   melyek  gyakorlása még a rendkívüli állapot,  szükségállapot,
   vagy   veszélyhelyzet  idején  sem  függeszthető  fel,   vagy
   korlátozható.  Ezek között a gyülekezési  jog  nem  szerepel.
   Habár  a  rendkívüli helyzetekben korlátozható és az ilyenkor
   sem  korlátozható  alapjogok értéktartalma,  vagy  fontossága
   között  semmi különbség nincsen abban az értelemben,  hogy  a
   még ilyenkor sem korlátozható jogok bármilyen tekintetben  is
   előbbre valók volnának a többi jognál, annak a jelzése  azért
   az  Alkotmány  8.  §  (4)  bekezdéséből  levonható,  hogy  az
   alkotmányozó  –  egyébként  az  Egyezségokmány  3.  Cikkéhez,
   illetőleg az Egyezmény 15. Cikkéhez hasonlóan – nem kívánta a
   gyülekezési  jogot  az  eleve  korlátozhatatlan  jogok   közé
   sorolni.

   Ezért az Alkotmánybíróság álláspontja szerint pusztán azon az
   alapon,  hogy az Alkotmány 62. § (1) bekezdése a  gyülekezési
   jog   szabad  gyakorlását  biztosítja,  a  Gyt.  pedig  ennek
   ellenére   tartalmaz   bizonyos  korlátozó   rendelkezéseket,
   illetőleg megteremti annak törvényi alapját, hogy e  jogot  a
   hatóság  a  határozatával  korlátozza,  nem  lehet   arra   a
   következtetésre jutni, hogy a Gyt. egésze alkotmányellenes.

   3.   A Gyt. egészének nemzetközi szerződésbe ütközését állító
   indítványokkal kapcsolatban az Alkotmánybíróság mindenekelőtt
   azt    vizsgálta,   hogy   azok   jogosulttól   származnak-e.
   Megállapította, hogy az indítványt tevők egyike országgyűlési
   képviselő, így az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
   törvény (a továbbiakban: Abtv.) 21. § (3) bekezdés a)  pontja
   alapján    jogosult    jogszabály   nemzetközi    szerződésbe
   ütközésének       vizsgálatára      vonatkozó       indítvány
   előterjesztésére. A másik indítványozót azonban az Abtv.  nem
   jogosítja  fel  ilyen indítvány tételére. A következőkben  az
   Alkotmánybíróság   érdemben  csak  a   jogosulttól   származó
   indítványt vizsgálta.

   a)  Az  indítványozó szerint az Egyezségokmány 21. Cikke  nem
   teremti meg a gyülekezési jog korlátozásának lehetőségét.  Az
   Alkotmánybíróság ezzel szemben megállapította,  hogy  e  Cikk
   kifejezetten   lehetővé   teszi  a  békés   gyülekezési   jog
   gyakorlásának  –  többek  között —  az  állam  biztonsága,  a
   közbiztonság   és  a  közrend,  illetőleg  mások   jogai   és
   szabadsága  védelme érdekében egy demokratikus  társadalomban
   szükséges  mértékben történő korlátozását. Az  Egyezségokmány
   nemzetközileg  általánosan elfogadott kommentárja  szerint  a
   gyülekezési    jog   gyakorlása,   ideértve    a    tiltakozó
   felvonulások,  menetek,  összejövetelek  tartását  is,  adott
   esetben  a  köznyugalom,  illetőleg  a  közlekedés  rendjének
   fenntartása  céljából  bármelyik fent említett  érdekre  való
   hivatkozással  korlátozható (Manfred Nowak: CCPR  Commentary,
   Engel Verlag 1993, 380-382 oldal).
   b)   Bár   az   indítványozó  érveinek  alátámasztására   nem
   hivatkozik  az  Egyezmény rendelkezéseire, a  két  nemzetközi
   szerződésnek  a  gyülekezési joggal kapcsolatos  hasonlóságra
   tekintettel az Alkotmánybíróság azt is áttekintette, hogy  mi
   a  viszony  a  gyülekezési jognak a Gyt. által lehetővé  tett
   különféle    korlátozásai    és    az    Egyezmény    között.
   Megállapította,  hogy  az Egyezmény  11.  Cikk  2.  bekezdése
   megengedi a gyülekezési jog korlátozását — többek között —  a
   nemzetbiztonság,  a  közbiztonság, a  zavargás  vagy  bűnözés
   megakadályozása, illetőleg mások jogai és szabadságai védelme
   érdekében.  A 11. Cikk továbbá kifejezetten felhatalmazza  az
   Egyezményben részes államokat a gyülekezési jog gyakorlásának
   a  korlátozására  a  fegyveres  erők,  a  rendőrség  vagy  az
   államigazgatás tagjai tekintetében. Az Emberi  Jogok  Európai
   Bírósága a Rekvényi kontra Magyarország ügyben 1999. május 20-
   án hozott ítéletében az Alkotmány 40/B. § (4) bekezdésének  a
   fegyveres  erők,  a  rendőrség és a polgári  nemzetbiztonsági
   szolgálatok    hivatásos    állományú    tagjai     politikai
   tevékenységét,  ezen  belül gyülekezési  jogát  is  korlátozó
   rendelkezéséről  azt állapította meg, hogy az  nem  sérti  az
   Egyezmény   11.   Cikkét;  ennek  a  jelen   ügyben   az   ad
   jelentőséget,   hogy   a   Bíróság  a  magyar   jogrendszerre
   vonatkoztatva  erősítette  meg azt  az  eddig  is  folytatott
   ítélkezési gyakorlatát, mely szerint a gyülekezési jogot  más
   fontos  alapértékek védelme érdekében a feltétlenül szükséges
   mértékben jogszerű korlátozásoknak lehet alávetni. Azt pedig,
   hogy  e  korlátozásokat  az Egyezményben  részes  államok  ne
   alkalmazhassák  visszaélésszerűen,  az  Egyezmény  18.  Cikke
   biztosítja.

   A   Emberi  Jogok  Európai  Bíróságának  a  gyülekezési   jog
   korlátozásával,   illetőleg   a   korlátozás    feltételeivel
   összefüggő ítélkezési gyakorlatának néhány további részletére
   az  Alkotmánybíróság  a Gyt. egyes rendelkezéseire  vonatkozó
   indítványok kapcsán tér ki.

   A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   Gyt.  nem  ellentétes a Magyarország által vállalt nemzetközi
   szerződéses kötelezettségekkel. Ezért a jogosulttól  származó
   indítványt   elutasította,   a   nem   jogosulttól   származó
   indítványt pedig visszautasította.

   4. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az a tény, hogy az
   Alkotmánynak   a   gyülekezési   jogra   vonatkozó    korábbi
   rendelkezésének  1989.  október  23-án  történt   módosítását
   követően nem került sor a Gyt. szövegének hozzáigazítására az
   Alkotmány    megváltozott    szövegéhez,    nem    eredményez
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet sem.

   Az  Alkotmánybíróság számos korábbi határozatával  alakította
   ki    a    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   ismérveit.

   Mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség valósul  meg,
   ha  annak  nyomán állott elő jogi szabályozás  iránti  igény,
   hogy   az  állam  jogszabályi  úton  avatkozott  be  bizonyos
   életviszonyokba  és  ezáltal  az  állampolgárok  egy   részét
   megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől
   [22/1990.  (X.  16.) AB határozat, ABH 1990., 83.,86.]  Ilyen
   helyzetet a Gyt. nem hozott létre.

   Mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség   az   olyan
   helyzet   is,   amikor  alapjog  érvényesítéséhez   szükséges
   jogszabályi  garanciák  hiányoznak  [37/1992.  (VI.  10.)  AB
   határozat,  ABH  1992., 227.,231.]. Mivel az indítványozók  a
   Gyt.  8.  §  (2)  és  (3) bekezdésével,  valamint  9.  §-ával
   összefüggő  indítványukban hiányolják konkrét formában  kellő
   törvényi garanciák meglétét a rendezvény bejelentését  követő
   államigazgatási   és  bírósági  eljárások  tekintetében,   az
   Alkotmánybíróság   álláspontját  a  Gyt.  e  rendelkezéseinek
   vizsgálata kapcsán fogja alább, a IV. 8. pontban kifejteni.

   Az      Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenességet nem csak akkor állapít meg, ha az adott
   tárgykörre  vonatkozóan semmilyen szabály  nincsen  [35/1992.
   (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992., 204., 205.], hanem  akkor
   is, ha az adott szabályozási koncepción belül az Alkotmányból
   levezethető   tartalmú   jogszabályi   rendelkezés   hiányzik
   [22/1995.  (III.  31.) AB határozat, ABH  1995.,  108.,  113;
   29/1997.  (IV.  29.)  AB  határozat, ABH  1997.,  122.,  129,
   valamint  a  15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998.,  132.,
   138].  A  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  e
   kritériumai a jelen ügyben nincsenek jelen.

   A   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség  korábbi
   határozatokban   kidolgozott,   s   a   fentiekben    röviden
   összefoglalt   ismérveit   a  jelen  indítványra   alkalmazva
   állapítja  meg az Alkotmánybíróság, hogy nem megalapozott  az
   indítványozóknak      a      mulasztásban       megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására irányuló  indítványa;  az
   Alkotmány   65.   §   (2)   bekezdésének   korábbi   és    az
   alkotmánymódosítást  követő  szövege  között   a   fentiekben
   kifejtettekre  tekintettel  nem  keletkezett  olyan   lényegi
   különbség,   melynek  folytán  a  törvényhozónak  módosítania
   kellett volna a Gyt. rendelkezéseit.

                                IV.

   Azt,  hogy  a  Gyt.-nek  az  indítványozók  által  felhívott,
   jogkorlátozást  tartalmazó  rendelkezései  megfelelnek-e   az
   Alkotmány   8.   §   (2)   bekezdésében   foglaltaknak,    az
   Alkotmánybíróság az alábbiakban vizsgálta meg.

   1.   Az   indítványozók   a  Gyt.  1.   §-ával   kapcsolatban
   kifogásolják,  hogy  a  törvény  az  Alkotmány  62.   §   (1)
   bekezdésének szóhasználatától eltérően nem a gyülekezési  jog
   szabad,  hanem  annak  zavartalan gyakorlását  biztosítja.  A
   gyülekezési  jog zavartalan biztosítását ugyanis  kevesebbnek
   tartják e jog szabad gyakorlásához képest, ezért a Gyt. 1. §-
   át  az Alkotmány 62. § (1) bekezdéséhez viszonyítva korlátozó
   jellegűnek ítélik meg.

   Ezzel  kapcsolatos álláspontját az Alkotmánybíróság  a  fenti
   III. 2. pontban részben már kifejtette. Ezt a jelen indítvány
   kapcsán a következőkkel egészíti ki.

   Mind  a  törvény egészének alkotmányellenességét, mind  egyes
   rendelkezéseinek         az         Alkotmánnyal         való
   összeegyeztethetetlenségét állító indítványok abból  indulnak
   ki,  hogy a gyülekezési jog gyakorlásának útjában eleve  csak
   az   állam,   illetőleg   egyes  szervei   állhatnak.   Ennek
   megfelelően  a  Gyt.  által használt  kifejezéseket  annak  a
   feltételezésnek az alapján viszonyítják az Alkotmányhoz, hogy
   a  Gyt.  által az Alkotmánytól eltérően használt  kifejezések
   alapul  szolgálhatnak a hatóságoknak arra, hogy a gyülekezési
   jogot  olyan korlátozásnak is alávessék, amelyet az Alkotmány
   nem tesz lehetővé.

   Az   Alkotmánybíróságnak   az   álláspontja   az,   hogy    a
   gyülekezéshez való alkotmányos alapjog érvényesülése nem csak
   az  állam illetéktelen beavatkozásával, hanem mások,  például
   adott  tüntetést  ellenérzéssel szemlélők, ellentüntetők,  és
   más rendzavarók ellenében is védelemre szorul. Más szóval  az
   államot pozitív kötelezettségek is terhelik a gyülekezési jog
   érvényesülésének biztosítása érdekében. Ezt alátámasztják  az
   Emberi  Jogok  Európai  Bírósága által a  gyülekezési  joggal
   összefüggő  ügyekben hozott döntései is. A  Plattform  “Ärzte
   für  das  Leben” kontra Ausztria ügyben a Bíróság  ítélkezési
   gyakorlatában  arra az azóta is következetesen  érvényesített
   megállapításra jutott, hogy a gyülekezéshez való jog  magában
   foglalja  azt  a  jogot  is,  hogy  az  állam  biztosítsa:  a
   jogszerűen   tartott  gyűlést  vagy  felvonulást   mások   ne
   zavarhassák meg (1988. június 21-i ítélet).

   Az  Alkotmánybíróságnak  azon álláspontja,  hogy  az  államot
   pozitív kötelezettségek is terhelik az alapjogok biztosítását
   illetően,  már  ítélkezési  gyakorlatának  korai  szakaszában
   kialakult. A 64/1991. (XII. 17.) AB határozatában például  az
   Alkotmánybíróság megállapította, hogy az állam kötelessége az
   alapvető  jogok tiszteletben tartásában “nem merül ki  abban,
   hogy tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem magában foglalja
   azt is, hogy gondoskodnia kell az érvényesülésükhöz szükséges
   feltételekről” (ABH 1991., 297, 302.).

   Ebből az is következik, hogy a hatóságnak szükség esetén akár
   erő  alkalmazásával is biztosítania kell a jogszerűen tartott
   gyűlések  lebonyolítását, illetőleg  meg  kell  akadályoznia,
   hogy  azt mások megzavarják. Ennek az állami kötelezettségnek
   ad  törvényi  kifejezést  többek között  a  Gyt.  11.  §  (2)
   bekezdése,  illetőleg a Btk. 228/A. és 271/A.  §-ai.  De  ezt
   fejezi  ki a Gyt. 1. §-a is, amikor azt nyilvánítja ki,  hogy
   az  állam biztosítja a békés gyülekezés jogának zavartalan  —
   más  szavakkal  kifejezve:  mások által  nem  megzavarható  —
   gyakorlását.  A  zavartalan  szó  tehát  mást  ragad  meg   a
   gyülekezési  jog elemei közül, mint amit az Alkotmány  62.  §
   (1)  bekezdésében  a szabad határozószó  fejez  ki.  Ezért  a
   zavartalan  szó használata a Gyt. 1. §-ában nincs ellentétben
   az  Alkotmánnyal. Ez okból az Alkotmánybíróság az  indítványt
   elutasította.

   2.  Kifogásolják  az indítványozók, hogy  a  Gyt.  2.  §  (1)
   bekezdése   a  gyülekezés  különféle  formáit  indokolatlanul
   összevonja és a törvény további részeiben egységesen  kezeli,
   holott nyilván nem alkalmazhatók egységes szabályok például a
   közúti közlekedésre szánt területen, illetőleg az azon  kívül
   tartott gyűlésekre. Azt állítják, hogy a “békés összejövetel”
   megfogalmazás besorolása a Gyt. hatálya alá tartozó  gyűlések
   közé   tág   lehetőséget  ad  a  hatóságnak,   hogy   bármely
   csoportosulást  rendezvényként kezeljen. Ezzel összefüggésben
   a     törvény     kellő     világosságát,    rendelkezéseinek
   egyértelműségét hiányolják, ennek folytán véleményük  szerint
   a Gyt. 2. § (1) bekezdése nincs összhangban az Alkotmány 2. §
   (1) bekezdésével.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja az, hogy  az  indítványokban
   felsorolt  érvek  nem  támasztják  alá  a  Gyt.  2.   §   (1)
   bekezdésének alkotmányellenességét.

   Először is a gyülekezés azon formáinak meghatározása,  melyek
   a   törvény  hatálya  alá  tartoznak,  mellőzhetetlen   annak
   világossá   tétele   érdekében,  hogy   a   törvényt   milyen
   helyzetekre kell alkalmazni.

   Másodszor,   az   indítványozóknak  a  “békés   összejövetel”
   kifejezéssel   kapcsolatos   kifogása   részben   a   törvény
   szövegének általuk helyesnek tartott értelmezésén  alapul.  A
   “békés” jelző ugyanis nem csak az utána következő első szóra,
   az  “összejövetelre” vonatkozik, hanem az ezt követő  további
   kettőre:  a “felvonulás” és a “tüntetés” szavakra is.  Annak,
   hogy a Gyt. a rendezvények valamennyi formájánál kiemeli azt,
   hogy   ahhoz,  hogy  e  törvény  alkalmazható  legyen  rájuk,
   békéseknek  kell lenniük, az adja meg a fontosságát,  hogy  a
   nem békés rendezvények nyilvánvalóan nem állnak az Alkotmány,
   illetőleg  a  Gyt.  védelme alatt; ez  a  logika  szolgál  az
   alapjául  annak,  hogy  ha  egy eredetileg  békés  rendezvény
   elveszti  ezt  a  jellegét, annak a  rendezvény  feloszlatása
   lehet az eredménye.

   Az   indítványozók  másik  kifogása  a  “békés  összejövetel”
   kifejezéssel  kapcsolatban  az, hogy  ennek  eredményeként  a
   hatóság  bármely csoportosulást rendezvényként  kezelhet.  Az
   Alkotmánybíróság  ebben az összefüggésben ismételten  rámutat
   arra,  hogy  a  Gyt. a hatóságnak csak közterületen  tartandó
   rendezvénnyel  kapcsolatban ad feladatot, illetőleg  biztosít
   jogot  a  rendezvény megtartásának tilalmazására. Ha tehát  a
   békés  összejövetelt nem közterületen tartják, a törvény  nem
   ad  a hatóságnak lehetőséget semmiféle intézkedésre, ideértve
   a gyülekezési jog bármilyen akadályozását is.

   Az indítványozók szerint a Gyt. azáltal, hogy hatálya a békés
   összejövetelekre  is  kiterjed,  lehetővé  teszi  a   hatóság
   számára,   hogy  visszaélésszerűen  gyakorolja  a  gyűlésekre
   vonatkozó  jogosítványait, mert betilthat, vagy  feloszlathat
   akár  néhány  személy  spontán  utcai  összejövetele  folytán
   kialakuló csoportosulásokat is.

   Ez  a  feltételezés  a  politikai rendszerváltozást  megelőző
   korszakra   is   tekintettel  bizonyos   fokig   érthető   és
   magyarázható.  Az Alkotmánybíróságnak azonban az  álláspontja
   az,    hogy    ha    a    rendőrség   indokolatlanul,    vagy
   visszaélésszerűen tiltana meg, illetőleg oszlatna fel gyűlést
   vagy csoportosulást, a Gyt. 9. § (1) bekezdése, illetőleg 14.
   §  (1)  bekezdése  biztosítja a hibás  rendőrségi  intézkedés
   megfelelő orvoslásának lehetőségét.

   3.  Az  indítványozók  szerint a  Gyt.  2.  §  (3)  bekezdése
   aránytalanul  korlátozza a gyülekezési  jogot  azáltal,  hogy
   általánosságban és nem nevesítve tilalmazza a jog gyakorlását
   mások jogainak sérelme esetén. Álláspontjuk szerint ugyanis a
   gyülekezési jog gyakorlása minden esetben szükségképpen sérti
   mások   jogait,  e  jogok  csekélyebb  sérelme  azonban   nem
   szolgálhat   alapul  a  gyülekezés  alkotmányos   alapjogának
   korlátozására.

   Ennek  az  indítványnak az a kiinduló pontja, hogy a hatósági
   önkény,  vagy  legalábbis a hatósági  diszkrecionális  jogkör
   jogszerűtlen,  illetőleg  téves  alkalmazásának   megelőzése,
   kizárása érdekében azt a törvényalkotási módszert részesítené
   előnyben,  mely  a  gyülekezési jog mások jogainak  érdekében
   történő korlátozásának eseteit teljes körűen sorolná fel.

   Az  Alkotmánybíróság  az  ilyen törvényalkotási  módszerekből
   adódó  veszélyekre a fenti 2. pontban már utalt. Emellett  az
   Alkotmánybíróság megállapítja: számos olyan rendelkezés van a
   magyar  jogrendszerben,  melyeket a  hatóságoknak  figyelembe
   kell   venniük,   amikor   arról   döntenek,   hogy   konkrét
   helyzetekben   a  gyülekezési  jog  mások  jogainak   védelme
   érdekében  korlátozható-e.  Ilyen rendelkezés  elsősorban  az
   Alkotmány  8. § (2) bekezdése és az Alkotmánybíróságnak  ezen
   alapvető  alkotmányos  rendelkezés tartalmát  kifejtő  számos
   határozata,    mindenekelőtt   az    alkotmányos    alapjogok
   korlátozásánál   kötelezően  figyelembe   veendő   szempontok
   körében a szükségesség és az arányosság követelménye. A  Gyt.
   9. és 14. §-aival kapcsolatban hozott bírósági határozatok is
   megfelelő  iránymutatásul szolgálhatnak azt  illetően,  mikor
   képezheti  egy gyűlés megtartásának megtiltása alapját  mások
   jogainak  a  védelme  és  mikor  nem.  Ha  pedig  az  ezekből
   leszűrhető  elvek  ellenére a rendőrség mégis  indokolatlanul
   elsőbbséget  adna  mások jogainak a gyülekezési  joggal  élni
   kívánókkal  szemben,  a  Gyt. által  bevezetett  jogorvoslati
   lehetőségek segítségével e sérelmeket orvosolni lehet.

   E   meggondolásokra   tekintettel  az  Alkotmánybíróság   nem
   tartotta   megalapozottnak  ezt  az  indítványt,  ezért   azt
   elutasította.

   4.   Az   indítvány  szerint  a  Gyt.  5.  §-a  a  rendezvény
   szervezőinek    alanyi   körét   nemzetközi    szerződésekkel
   ellentétesen szűkíti le a magyar állampolgárságú, illetőleg a
   Magyarországon  tartózkodási  vagy  letelepedési  engedéllyel
   rendelkező    nem    magyar    állampolgárságú    természetes
   személyekre.  Szerintük ez a rendelkezés nyomós indok  nélkül
   fosztja   meg   a  társadalmi  szervezeteket,  egyesületeket,
   szakszervezeteket a természetes személyek  által  esetleg  el
   nem  viselhető  költségekkel  járó  szervezés  lehetőségétől,
   valamint  a nemzetközi környezetvédelmi szervezeteket  attól,
   hogy  demonstrációkat  tartsanak. A jogi  személyek  kizárása
   abból  a lehetőségből, hogy rendezvény szervezését vállalják,
   nézetük   szerint  hátrányos  a  gyülekezési  jog  gyakorlása
   folytán  kárt szenvedetteknek is, mert szervezetek a  nagyobb
   anyagi  lehetőségeik folytán inkább képesek  helyt  állni  az
   okozott károkért, mint természetes személyek.

   Az  indítvány  tehát  két  részből áll.  Az  első  nemzetközi
   szerződéssel ellentétesnek, s ennek folytán az Alkotmány 7. §
   (1)    bekezdésébe   ütközőnek   tartja    a    nem    magyar
   állampolgárokkal,  illetőleg  a Magyarországon  letelepedési,
   vagy  tartózkodási  engedéllyel nem rendelkező  külföldiekkel
   szembeni   azon   tilalmat,  hogy  nem  lehetnek   rendezvény
   szervezői.  Az indítvány második része pedig azt kifogásolja,
   hogy   csak   természetes   személyek   lehetnek   rendezvény
   szervezői,  ami  az  Alkotmány 8. §  (2)  bekezdésébe  ütköző
   korlátozás.

   a)   Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,  hogy   nemzetközi
   egyezmények   nem   tartalmaznak   olyan   előírást   —    az
   indítványozók  nem  is  jelölnek  meg  ilyet  —   mellyel   a
   külföldiekre  vonatkozó korlátozás ellentétes volna.  Sőt  az
   Egyezmény  16.  Cikke kifejezetten lehetővé teszi  külföldiek
   gyülekezési  jogának  a  korlátozását,  amennyiben  a  gyűlés
   politikai jellegű.

   E téves kiindulóponttól függetlenül azonban kétségtelen, hogy
   a sérelmezett rendelkezés bizonyos jogkorlátozást eredményez.

   Annak vizsgálatánál, hogy ez a korlátozás alkotmányellenes-e,
   a  kiindulópont  az, hogy az Alkotmány 62.  §  (1)  bekezdése
   által  biztosított  jog a gyülekezés szabadságához  mindenkit
   megillet,  akár  magyar  állampolgár,  akár  külföldi.  Ennek
   megfelelően  a  rendezvény  szervezőjére  vonatkozó   előírás
   kivételével  sem  a  Gyt. 5. §-a, sem más  rendelkezései  nem
   korlátozzák a külföldiek gyülekezési jogának a gyakorlását.

   A  rendezvény szervezőjére vonatkozó, az indítványozók  által
   kifogásolt  korlátozás  alkotmányossági  szempontból  történő
   értékelésénél  figyelembe kell venni, hogy a  törvény  milyen
   kötelezettségeket  ró  a  szervezőre,  s   ezek   teljesítése
   érdekében  milyen  jogokkal  ruházza  fel,  illetőleg  milyen
   kötelezettségekkel terheli.

   A  Gyt.  6.  §-a szerint a rendezvény bejelentése a  szervező
   feladata  és  kötelezettsége.  A  rendőrségnek  a  rendezvény
   megtartását megtiltó határozata ellen a szervező nyújthat  be
   keresetet  a  bírósághoz (Gyt. 7. §).  Ugyancsak  a  szervező
   feladata  a  rendezvény  új időpontjának  bejelentése,  ha  a
   bíróság   a   rendőrség  tiltó  határozatát   az   eredetileg
   bejelentett időpont után helyezi hatályon kívül  [Gyt.  9.  §
   (3)  bekezdés]. A szervező gondoskodik a rendezvény rendjének
   biztosításáról,  és szükség esetén ő kéri ehhez  a  rendőrség
   közreműködését (Gyt. 11. §). Ugyancsak az ő kötelezettsége  a
   rendezvény  feloszlatása,  ha  a  résztvevők  magatartása   a
   rendezvény  törvényességét  veszélyezteti  [Gyt.  12.  §  (1)
   bekezdés]. A kár okozójával egyetemlegesen a szervező felelős
   a  rendezvény  résztvevője által harmadik személynek  okozott
   kárért [Gyt. 13. § (1) bekezdés]. Végül a szervező joga, hogy
   a   rendezvény  feloszlatása  esetén  kérje  a  bíróságtól  a
   feloszlatás  jogellenességének a megállapítását [Gyt.  13.  §
   (1) bekezdés].

   A  közösség  egészének:  a  rendezvényen  részt  vevőknek  és
   mindenki  másnak,  akit  a rendezvény  megtartása  akár  csak
   közvetett  módon is érint — például a rendezvény  színhelyén,
   vagy  ahhoz  közel élő, dolgozó, vagy közlekedő  személyek  —
   érdeke, hogy a gyűléseket rendezett keretekben szervezzék meg
   és bonyolítsák le. Ez az Alkotmánybíróság álláspontja szerint
   indokolttá  teszi,  hogy  a  rendezvény  szervezője  csak   a
   magyarországi viszonyokban járatos, azokban eligazodni  képes
   olyan  személy  legyen, aki a rendezvény  előkészítésével  és
   lebonyolításával kapcsolatban a Gyt. által a szervező részére
   biztosított jogoknak, illetőleg a reá rótt kötelezettségeknek
   —   például  a  károkozásért  fennálló  felelősségének  —  az
   országban való fizikai jelenléte folytán is eleget tud tenni.
   Erre  tekintettel  az alkotmányos alapjogok  korlátozását  az
   indítványban  felvetett  konkrét kérdés  összefüggésében  nem
   lehet sem szükségtelennek, sem aránytalannak tekinteni.

   b)  Ami  az  indítványnak  azt a  vonatkozását  illeti,  mely
   szerint  a  Gyt.-nek  az a rendelkezése,  hogy  a  rendezvény
   szervezője  csak természetes személy lehet, alkotmányellenes,
   az  Alkotmánybíróság mindenekelőtt azt jegyzi meg,  hogy  bár
   ilyen kifejezett rendelkezés a Gyt. 5. §-ában nincsen, sőt  a
   7.  § d) pontjában a rendezvényt szervező szerv kifejezés  is
   előfordul  (ami felületes értelmezés szerint arra  engedhetne
   következtetni, hogy a törvényhozó nem kívánta eleve kizárni a
   jogi  személyeket  a rendezvény szervezői közül),  e  szakasz
   szóhasználatából  nyilvánvaló, hogy a  rendezvény  szervezője
   csak természetes személy lehet.

   Az   Alkotmánybíróság  rámutat  arra,   a   gyülekezési   jog
   irtelemszerűen  az  egyént megillető  emberi  jog.  Ezen  nem
   változtat  az  sem,  hogy  e jog gyakorlása  fogalmilag  csak
   csoportosan   történhet;  a  gyülekezési  jog   gyakorlásának
   eredményeképpen   kialakult   sokaság   minden    résztvevője
   egyénileg  döntheti el, hogy részt vesz-e adott  rendezvényen
   vagy   nem.  A  gyülekezési  jog  egyéni  jellege  ugyanakkor
   természetesen nem akadályozza az indítványozók által említett
   szervezeteket     abban,     hogy    gyűlések     megtartását
   kezdeményezzék. A Gyt. ugyanis pusztán azt írja elő, hogy  ha
   —  akár  magyarországi, akár külföldi —  jogi  személy  kíván
   valamely  rendezvényt  tartani  Magyarországon,  akkor  olyan
   személyt kell szervezőként felkérnie, aki megfelel a Gyt.  5.
   §  által  megszabott követelményeknek. Ennek  folytán  ezt  a
   korlátozást  nem lehet sem szükségtelennek, sem aránytalannak
   tekinteni.

   Ezért  az  Alkotmánybíróság a Gyt. 5. §-ának megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasította.

   5. Az indítványozók szerint a Gyt. 6. §-a indokolatlanul írja
   elő  általánosságban,  valamennyi  rendezvényre  az  előzetes
   bejelentési   kötelezettséget,   mert   a   gyülekezési   jog
   gyakorlása  igen eltérő formákban, létszámmal és  jellegükben
   különböző  közterületeken valósulhat meg, melyek a  közrendre
   és  a  közbiztonságra is eltérő mértékben, esetleg egyáltalán
   nem  jelentenek veszélyt. Álláspontjuk szerint e  rendelkezés
   kizárja  a  gyülekezési jog gyakorlásának spontán lehetőségét
   is.

   Az  Alkotmánybíróság ezzel összefüggésben ismét  kiemeli:  az
   előzetes   bejelentés  kötelezettsége  csak  a   közterületen
   tartandó rendezvény esetében áll fenn, nem pedig — ahogyan az
   indítványban    szerepel   —   általánosságban,    valamennyi
   rendezvényre nézve.

   Ennek    a   ténynek   Gyt.   gyülekezési   jogot   korlátozó
   rendelkezései szükségességének és arányosságának a megítélése
   szempontjából van jelentősége.

   Az  Alkotmánybíróság fentebb (III. rész) már  állást  foglalt
   abban,  hogy  a törvényhozónak alkotmányos lehetősége  van  a
   gyülekezési jog korlátozására és ezzel összefüggésben utalt a
   korlátozás   alkotmányos  feltételeit  összefoglaló   korábbi
   határozataira. E hivatkozásokat itt nem ismétli meg, azokat a
   jelen indítvány elbírálásánál is irányadónak tekinti.

   Ami  a  gyülekezési jog korlátozásának szükségességét illeti,
   célszerű  külön vizsgálni az abban megmutatkozó  korlátozást,
   hogy  közterületen,  éspedig mindenfajta  közterületen  sorra
   kerülő  rendezvény megtartását előzetesen be kell  jelenteni,
   valamint  az abban megmutatkozó korlátozást, hogy  a  hatóság
   bizonyos esetekben megtilthatja a rendezvény megtartását.

   Annak  szükségességét,  hogy  a bejelentési  kötelezettség  a
   közterületen tervezett rendezvény tekintetében áll  fenn,  az
   Alkotmánybíróság  álláspontja szerint az  indokolja,  hogy  a
   közterület  a  Gyt. 15. § a) pontjának szabatos meghatározása
   szerint a mindenki számára szabadon hozzáférhető terület, út,
   utca,  tér. A mindenki számára való hozzáférhetőség  itt  azt
   jelenti,  hogy  a  közterület használatára egyaránt  képesnek
   kell  lenniük  a rendezvény résztvevőinek, valamint  mindenki
   másnak,  aki nem vesz azon részt. A közterület használatának,
   igénybe    vételének   lehetősége   ugyanis   a   gyülekezési
   szabadságon kívül egy másik alapjog: az Alkotmány 58. § által
   biztosított szabad mozgáshoz való jog érvényesülésének  is  a
   feltétele. Az Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában  már
   kifejtette,   hogy   a   szabad   mozgáshoz   való   jog    a
   helyváltoztatáshoz való jog szabadságát is jelenti  [60/1993.
   (XI.  29.)  AB  határozat, ABH 1993., 507., 510.].  A  szabad
   mozgáshoz  való  jog  érvényesülésének leggyakoribb  színtere
   pedig  a  közút,  a  közterület. Mivel az Alkotmánybíróságnak
   következetes az ítélkezési gyakorlata azt illetően,  hogy  az
   államnak  az alapvető jog tiszteletben tartására és védelmére
   vonatkozó   kötelezettsége   nem   merül   ki   abban,   hogy
   tartózkodnia kell megsértésüktől, hanem magában foglalja  azt
   is,  hogy  biztosítania  kell az érvényesülésükhöz  szükséges
   feltételeket  is  [például  a  fenti  IV.  1.   pontban   már
   hivatkozott  64/1991.  (XII. 17.) AB  határozat,  ABH  1991.,
   297., 302.], két alapjog: a gyülekezés és a mozgás szabadsága
   esetleges    konfliktusának   megelőzésére    a    hatóságnak
   szükségképpen   rendelkeznie   kell   azzal   a   jogszabályi
   felhatalmazással,    hogy    biztosítsa    mindkét    alapjog
   érvényesülését,  illetőleg, ha ez lehetetlen,  azt,  hogy  az
   egyik  csak  a  legszükségesebb mértékben szoruljon  háttérbe
   időlegesen  a  másik  javára. Ez indokolja,  hogy  a  hatóság
   időben    tudomást   szerezzen   a   közterületen    tartandó
   rendezvényről,   és   erre  szolgál  a  rendezvény   előzetes
   bejelentésének az előírása.

   Ugyanez a meggondolás vezet arra a következtetésre is,  ha  a
   hatóság  megítélése  szerint  a  közterületen  sorra   kerülő
   rendezvény   megtartásából  aránytalan  sérelem   hárulna   a
   közlekedés   rendjére,   ezáltal   általában   mások   szabad
   mozgásának lehetőségére is, s ezt még rendőrségi segítséggel,
   például  rendfenntartó  erő  rendelkezésre  bocsátásával  sem
   képes   ellensúlyozni,  akkor  nem  tekinthető  a  gyülekezés
   szabadságához  való  alapjog  szükségtelen  korlátozásának  a
   rendezvény megtiltása.

   A      korlátozás     szükségessége     megítélésénél      az
   Alkotmánybíróságnak arra is figyelemmel kellett lennie,  hogy
   megvalósíthatatlan   volna  a  törvénnyel   szemben   azt   a
   követelményt  felállítani,  hogy a bejelentési  kötelezettség
   előírása   szempontjából  tegyen  különbséget   a   különféle
   közterületek  között. Azt, hogy a Gyt.  15.  §  a)  pontjában
   szereplő   közterület-fogalom  széles  skáláján  elhelyezkedő
   lehetséges  színterek közül az adott rendezvényt  a  közönség
   vagy  a  közlekedési eszközök által jelentős mértékben,  vagy
   kevésbé igénybe vevő helyszínen kívánják megtartani, s  ennek
   függvényében a rendezvény még elviselhető mértékben zavarja-e
   például a közforgalmú közlekedést vagy nem, a hatóság csak  a
   konkrét  rendezvény és a konkrét helyszín  ismeretében  tudja
   mérlegelni.  Ezért sem tekinthető szükségtelen korlátozásnak,
   hogy  a  Gyt. mindenfajta közterületen szervezett  rendezvény
   bejelentését kötelezővé teszi.

   Ami  a  korlátozás  és  az azzal elérni  kívánt  cél  közötti
   arányosság  követelményét  illeti,  ennek  mérlegelésénél  az
   Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy nem áll-e  rendelkezésre
   a  rendezvény  megtartásának megtiltásánál enyhébb  eszköz  a
   hatóság rendelkezésére az elérni kívánt cél valóra váltásához
   —   a   népképviseleti   szerv  és  a   bíróság   működésének
   biztosításához,  illetőleg  a közlekedés  normális  menetének
   fenntartásához.  Úgy ítélte meg, hogy mivel  nem  zárható  ki
   eleve:   egy   rendezvény   a   résztvevők   várható   száma,
   meghirdetésének  okai  vagy indokai  folytán  olyan  súlyosan
   veszélyeztetné   a  népképviseleti  szerv  vagy   a   bíróság
   működését, illetőleg a közúton folyó közlekedést, hogy  ennek
   csak  a rendezvény megtiltásával lehet elejét venni, az ilyen
   zavarok  megelőzésének lehetővé tétele a  törvény  által  nem
   tekinthető a gyülekezési jog aránytalan korlátozásának.

   Mivel   az  indítványban  sérelmezett  korlátozás  a  fentiek
   szerint   sem   szükségtelennek,   sem   aránytalannak    nem
   tekinthető,  nem  valósult  meg  alkotmánysértés,  ezért   az
   Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

   6. Az indítványozók szerint az Gyt. 7. §-ának b) és d) pontja
   sérti   a  személyiségi  jogokat,  mert  lehetőséget   ad   a
   hatóságnak,   hogy  az  állampolgárok  politikai   nézeteiről
   dokumentált adatokhoz jussanak és azt felhasználják.

   A  kifogásolt  rendelkezésekkel  összefüggésben,  melyek  azt
   írják   elő,   hogy  a  gyűléssel  kapcsolatos  bejelentésnek
   tartalmaznia   kell  a  rendezvény  célját  és   napirendjét,
   valamint a szervező nevét és címét, az indítványozók  részben
   személyes   adataik   védelméhez  biztosított   joguknak   az
   Alkotmány  59.  §  (1)  bekezdésével  ellentétes,  részben  a
   gyülekezéshez   való  joguknak  az  Alkotmány   62.   §   (1)
   bekezdésével összeegyeztethetetlen korlátozását kifogásolják.

   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a személyes adatoknak
   az  Alkotmány  59. § (1) bekezdésében biztosított  védelméből
   nem  következik,  hogy  jogszabály nem  írhat  elő  személyes
   adatok közlésére vonatkozó kötelezettséget, mint ahogyan  azt
   a sérelmezett rendelkezések is teszik. Az ilyen kötelezettség
   alkotmányszerűségének  azonban  az  a  feltétele,  hogy   azt
   törvény   írja  elő,  ne  korlátozza  alapvető  jog  lényeges
   tartalmát,  továbbá,  hogy  az  a  kötelezettség  előírásával
   megvalósítandó cél eléréséhez feltétlenül szükséges legyen.

   A  rendezvény  céljának, napirendjének,  továbbá  a  szervező
   nevének  és címének a bejelentését törvény, a Gyt. 7.  §-ának
   b)  és d) pontja írja elő. Ez megfelel az adatvédelmi törvény
   3.  §  b) pontjában megfogalmazott kívánalomnak, és kielégíti
   az   5.  §  (1)  bekezdésének  azon  követelményét  is,  hogy
   személyes  adatot kezelni csak meghatározott célból  —  jelen
   esetben  a  békés  gyülekezéshez való jog  rendezett  keretek
   közötti  gyakorlásának  biztosítása  céljából  —  lehet.   Az
   érintettek személyes adatainak megfelelő kezelését biztosítja
   a  rendőrségi törvény 76. § (4) bekezdése, mely előírja, hogy
   a   rendőrségnek   a   bűnüldözési  és   az   államigazgatási
   feladataihoz   kapcsolódó   adatokat   elkülönítetten    kell
   kezelnie, továbbá a rendőrségi törvény 90. § (1) bekezdésének
   h)  pontja, mely kimondja, hogy a gyülekezési jog hatálya alá
   tartozó  rendezvények  törvényben  meghatározott  bejelentési
   adatait  2  évig  szabad kezelni. Végül  e  körben  meg  kell
   említeni  az  adatvédelmi törvény 17. §-át, mely  szerint  az
   érintett — jogainak megsértése esetén — bírósághoz fordulhat.

   Az  Alkotmánybíróság  szerint a szervező személyes  adatainak
   bejelentése nem korlátozza személyes adatai védelméhez fűződő
   alapjogának  lényeges tartalmát, minthogy a személyes  adatok
   védelméből nem következik, hogy az érintettek soha, semmilyen
   körülmények  között ne lennének kötelezhetők nevük  és  címük
   közlésére.

   Azt  illetően,  hogy szükségesnek tekinthető-e  a  rendezvény
   céljának,  napirendjének,  valamint  a  szervező  nevének  és
   címének  bejelentési  kötelezettsége, az  Alkotmánybíróság  a
   következőket emeli ki.

   A  rendezvény céljának és napirendjének bejelentése szükséges
   információ  a  hatóság részére részben annak  mérlegeléséhez,
   hogy  a  tervezett  gyűlés megtartását nem kell-e  megtiltani
   arra  tekintettel, hogy az a népképviseleti  szervek  vagy  a
   bíróságok  működését  súlyosan  veszélyeztetné,  illetőleg  a
   közlekedés rendjének aránytalan sérelmével járna [Gyt.  8.  §
   (1)  bekezdés], részben annak megítéléséhez,  hogy  a  gyűlés
   során   számítani  lehet-e  a  Gyt.  2.  §  (3)  bekezdésével
   ellentétes fejleményekre, aminek következtében a rendőrségnek
   fel  kell készülnie a rend megfelelő biztosítására, illetőleg
   végső  esetben  a  rendezvénynek a Gyt. 14. §  (1)  bekezdése
   alapján történő feloszlatására.

   A  szervező nevének és címének bejelentése pedig a  szervezőt
   terhelő    kötelezettségek    érvényesíthetősége    érdekében
   szükséges.  A  szervezővel szemben a  rendezvény  résztvevője
   által  okozott  kárért  a Gyt. 13. §  (1)  bekezdése  alapján
   fennálló igény például csak nehezen volna érvényesíthető,  ha
   a szervező neve és címe ismeretlen maradna.

   Az  indítvánnyal sérelmezett rendelkezésekkel kapcsolatban az
   Alkotmánybíróság ezért megállapítja, hogy azok  összességében
   ésszerű  és  szükséges  intézkedéseket  tartalmaznak  és  nem
   sértik sem az Alkotmány 59. § (1) bekezdésében, sem a  61.  §
   (1)  bekezdésében biztosított alkotmányos alapjogokat,  ezért
   az indítványt elutasítja.

   7.  A  Gyt. 8. § (1) bekezdése az indítványozók szerint azért
   alkotmányellenes,   mert   különbségtétel    nélkül    minden
   rendezvény  betiltását lehetővé teszi a közlekedés  rendjének
   aránytalan sérelmére hivatkozva.

   Az   Alkotmánybíróság  már  a  IV.  3.  pontban   megvizsgált
   indítvány   kapcsán  rámutatott  arra,  hogy  a  jogszabályok
   világossága,  áttekinthetősége  érdekében  célszerű,   ha   a
   törvényhozó  kerüli  azoknak  a  helyzeteknek  a   teljeskörű
   felsorolását,   melyekre  a  jogszabály  adott  rendelkezését
   alkalmazni   kell;  az  életviszonyok  folytonos   alakulása,
   változásai  következtében  e helyzetek  kimerítő  felsorolása
   reménytelen  vállalkozás  volna.  Ha  pedig  újból  és  újból
   kiderülne, hogy a törvény hatályát ki kell terjeszteni  olyan
   helyzetekre   is,  melyekre  a  törvényhozó  eredetileg   nem
   gondolt,    vagy   nem   gondolhatott,   ez    a    sorozatos
   törvénymódosítások kényszere folytán az Alkotmány  2.  §  (1)
   bekezdésében   deklarált  jogállamiság   egyik   elemére,   a
   jogbiztonságra     nézve    jelentene     veszélyt.     Ezért
   alkotmányossági szempontból önmagában nem eshet kifogás  alá,
   ha  a  törvényhozó olyan általános fogalmakat alkalmaz,  mint
   amilyen  a  Gyt. 8. § (1) bekezdésében a közlekedés rendjének
   aránytalan   sérelme,   és  a  jogalkalmazóra   bízza   annak
   megítélését,  mikor  aránytalan ez a  sérelem.  Az  esetleges
   jogalkalmazói    önkénynek    pedig    hatékony     garanciák
   beiktatásával    lehet   elejét   venni,    s    ezeket    az
   Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Gyt. tartalmazza.

   Jelen  esetben  az olyan általános fogalom használatát,  mint
   amilyen  a  közlekedés  rendjének sérelme,  a  szabad  mozgás
   alkotmányos  alapjoga  és  a  gyülekezés  szabadsága  közötti
   összefüggés  is  indokolja. Amint arra az Alkotmánybíróság  a
   IV. 5. pontban már utalt, a gyülekezés szabadságához való jog
   érvényesülése során gondosan kell ügyelni arra, hogy — bár  a
   közterületen   tartott   gyűlések  kisebb-nagyobb   mértékben
   elkerülhetetlenül gátolják a rendezvényen részt nem  vevőknek
   a  szabad mozgáshoz, így a közlekedéséhez való jogát — e  két
   alapjoggal kapcsolatban a hatóságnak is arra kell törekednie,
   hogy  az egyik jog gyakorlása a másik jog érvényesülését csak
   az elkerülhetetlenül szükséges mértékben nehezítse meg. Annak
   megítélését  illetően  azonban, hogy  milyen  kölcsönhatással
   van,   illetőleg  volna  egymásra  a  két  alapjog   egyidejű
   gyakorlása, általánosságban és elvontan, tehát a törvényhozás
   szintjén   nem,   csak  a  gyűlés  helyszínének,   méretének,
   időpontjának ismeretében lehet állást foglalni.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja ezért  az,  hogy  azoknak  a
   rendezvényeknek  a  törvény általi  meghatározása,  melyek  a
   közlekedés  rendjét  még nem zavarnák meg aránytalanul,  vagy
   pedig  már aránytalanul zavarnák, lehetetlen. Az Emberi Jogok
   Európai  Bizottsága által vizsgált egyik ügy  is  megfelelően
   illusztrálja, hogy egy rendezvénynek a közlekedésre gyakorolt
   hatásait  nem lehet elvontan mérlegelni. A Bizottság  döntése
   szerint  a londoni rendőrség nem korlátozta indokolatlanul  a
   panaszosok  gyülekezési jogát, amikor, bár az adott  tüntetés
   tervezett, és a rendőrségnek megfelelően bejelentett útvonala
   önmagában   nem   okozott   volna  aránytalannak   tekinthető
   akadályokat a közlekedésben, mivel az ugyanebben az időben az
   ellentüntetők által a közelben tervezett felvonulás folytán a
   rendőrség  már  nem  lett volna képes a közlekedés  minimális
   rendjének   a  biztosítására  sem,  azért  a  felvonulást   a
   tervezett  időben és helyen a közlekedés rendjének aránytalan
   sérelme  elkerülése érdekében megtiltotta [Christians against
   Racism and Fascism v. United Kingdom, D & R 21 (1981)].

   Az   indítvány   tehát  nem  megalapozott,   ezért   azt   az
   Alkotmánybíróság elutasította.

   8.  Az indítványozók szerint a Gyt. 8. § (1)-(3) bekezdése és
   9.  §-a  —  a  fenti IV. 7. pontban megvizsgált  indítványban
   jelzett  okon túl — azért alkotmányellenes, mert  egyrészt  a
   közlekedés  aránytalan  sérelme  megállapításához   a   rövid
   eljárási   határidő  folytán  nincs  mód  pártatlan  szakértő
   igénybe vételére, így a hatóság önkényes értelmezésétől  függ
   annak megállapítása, aránytalan volna-e a közlekedés sérelme,
   másrészt e rendelkezések nem tartalmaznak kellő garanciákat a
   gyülekezési   jog   alkotmányos   gyakorlási   lehetőségeinek
   biztosítására,   harmadsorban  a   rendezvény   szervezőjének
   gyakorlatilag  nincs  jogi  lehetősége  arra,  hogy  a  tiltó
   határozat meghozatala előtt álláspontját kifejtse és a tiltás
   alapjául  szolgáló  szakvéleménnyel szemben ellenbizonyítékot
   terjesszen elő; a bírósági eljárásban a bíró döntésétől függ,
   személyesen  meghallgatja-e a jogorvoslattal  élő  szervezőt,
   vagy  nem, ezért az ellenbizonyítás lehetősége nem  adott:  a
   szervező   nem  ismerheti  részleteiben  a  tiltó   határozat
   alapjául felhozott tényeket, esetleges szakvéleményeket,  így
   azok cáfolatára csak szubjektív bírói döntés függvényében van
   módja,  végül  pedig  az  Alkotmány 57.  §  (5)  bekezdésével
   ellentétesnek tartja, hogy a Gyt. a bíróság határozata elleni
   jogorvoslatot kizárja.

   Ez  az indítvány általánosságban azt kérdőjelezi meg, hogy  a
   jogosultakat megfelelő garanciák védik-e abban az esetben, ha
   a  hatóság  önkényesen és helytelenül mérlegeli  a  tervezett
   rendezvényből   a  közlekedés  rendjére  származó   hátrányos
   következményeket.

   Ami  azt a kifogást illeti, hogy a rövid eljárási határidőkre
   tekintettel nincsen mód pártatlan szakértő igénybe vétele, az
   Alkotmánybíróság  először is rámutat  arra,  hogy  a  törvény
   által   a  rendezvény  megtiltásával  összefüggő  határozatok
   meghozatalára,     illetőleg    bírósági    felülvizsgálatára
   megszabott rövid határidők mindenekelőtt a gyülekezési joggal
   élni  kívánók  érdekeit szolgálják, mert csak rövid  határidő
   előírásával  kerülhető el a gyülekezési jogban  a  késedelmes
   hatósági határozattal okozott sérelem, másodszor, a pártatlan
   szakértő  igénybe vételére, mint az alábbiakból kitűnik,  mód
   van.

   Ami  azt  a  kifogást illeti, hogy a rendőrség és  a  bíróság
   előtti   eljárás  a  rendezvény  szervezőjének  a  hátrányára
   egyoldalú  lehet, az Alkotmánybíróság rámutat  arra,  hogy  a
   szervezőnek  módja van a rendőrség határozatának meghozatalát
   megelőzően  a  rendezvénynek a közlekedésre  való  kihatására
   vonatkozó  álláspontját  — éppen a Gyt.  7.  §  alapján  tett
   írásbeli  bejelentésében — kifejteni és ahhoz, ha indokoltnak
   tartja, szakvéleményt csatolni. Az államigazgatási eljárásról
   szóló  1957.  évi  IV.  törvény 41.  §-a  az  államigazgatási
   eljárásban  résztvevő személynek biztosítja az ügy iratainak,
   a  szakvéleményeknek a megtekintését, azokkal kapcsolatban  a
   szervező a bírósági eljárásban indítványokat terjeszthet elő,
   így   ha   a   rendőrségi  eljárás  során  nem  szerzett   be
   szakvéleményt, ezt a bírósági eljárásban pótolhatja.  A  Gyt.
   9.  §  (2) bekezdése értelmében a bíróság határozatát szükség
   esetén  a  felek meghallgatása után hozza meg,  a  rendezvény
   szervezője tehát kérheti meghallgatás tartását.

   Ami  pedig  végül  a  bírósági határozat  elleni  jogorvoslat
   kizárásának  alkotmányellenességével  kapcsolatos  indítványt
   illeti,  azt  az  Alkotmánybíróság az  Alkotmány  57.  §  (5)
   bekezdésére   tekintettel  nem  tartja   megalapozottnak.   A
   jogorvoslati  jogot  ún.  kétharmados  törvény  zárja  ki,  a
   jogorvoslat kizárása a vita ésszerű időn belüli elbírálásának
   érdekében történik, többek között azért, hogy a rendezvény az
   eredetileg  megjelölt időben megtartható  legyen,  és  azt  a
   rendőrségnek  a  határozatát a szervező javára  megváltoztató
   bírói  döntés  elleni  jogorvoslata se  odázhassa  el.  Ezzel
   összefüggésben  az  Alkotmánybíróság utal  arra  —  a  többek
   között az 1437/B/1990. AB határozatában (ABH 1992., 453., 454-
   455) kifejezésre juttatott — gyakorlatára is, mely szerint az
   Alkotmány  csak  azt  garantálja,  hogy  az  alapvető   jogok
   megsértése   miatt   keletkezett   igények   bíróság    előtt
   érvényesíthetők,  de nem teremt alanyi jogot  ahhoz,  hogy  a
   jogorvoslati  eljárásban hozott bírói döntés is  megtámadható
   legyen.

   Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság az  indítványt  nem
   tartotta megalapozottnak és azt elutasította.

   9.  Az  egyik indítványozó szerint a Gyt. 13. § (1) bekezdése
   alkotmányellenes, mert a rendezvény szervezőjének  lényegében
   objektív  kártérítési  felelőssége  bármely  résztvevő  által
   harmadik  személynek  okozott kárért olyan  fenyegetettségnek
   teszi  őt  ki,  ami sokakat eltántoríthat attól,  hogy  ilyen
   feladatot   vállaljanak.   Ez  pedig   hátráltatóan   hat   a
   gyülekezési jog gyakorlására.

   Az indítványozó az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével nem tartja
   összeegyeztethetőnek  a  Gyt  13.   §-át,   mivel   abban   a
   gyülekezési   jog  szükségtelen  és  aránytalan  korlátozását
   látja.

   Mivel  a gyűléseket általában közterületen tartják, és  mivel
   az  ilyen  esetekben  a  törvénynél fogva  kötelező  szervező
   kijelölése,  nem zárható ki, hogy a Gyt. 13. § (1)  bekezdése
   szerinti    kártérítési   felelősség    némelyeket    esetleg
   visszatarthat   szervezői  feladat   vállalásától.   Az   sem
   vitatható, hogy ez egyes esetekben nehezebbé teheti  szervező
   kiválasztását  és  felkérését, s  ezáltal  a  gyülekezés  jog
   gyakorlását.

   A  szervező  anyagi felelősségének az alapja a törvény  által
   számára   megállapított   kötelezettségek   megszegése.    Az
   indítványozó álláspontjának alátámasztására csak a Gyt. 13. §
   (1)  bekezdésének  első  mondatára hivatkozik,  de  figyelmen
   kívül  hagyja  a 13. § (1) bekezdésének második  mondatát,  s
   ezáltal  azt  a  benyomást  kelti,  mintha  a  törvényből  az
   következne, hogy a szervező a résztvevők által okozott kárért
   minden  esetben  automatikusan  helytállásra  volna  köteles.
   Holott  a  13. § (1) bekezdés második mondatából nyilvánvaló,
   hogy csak az olyan károkért terheli egyetemleges felelősség —
   éspedig  nem  tárgyi felelősség, ahogyan azt az  indítványozó
   állítja  — amelyek abból keletkeztek, hogy nem úgy  járt  el,
   ahogyan ez az adott helyzetben elvárható lett volna.

   A  szervező felelőssége polgári jogi felelősség, és az  ezzel
   kapcsolatban felmerülő jogvita eldöntése a bíróság  feladata.
   A  bíróság jogosult annak megállapítására is, hogy a szervező
   úgy járt-e el, ahogy ez az adott helyzetben elvárható volt. A
   szervezővel  szembeni elvárhatóság kereteit  nyilvánvalóan  a
   Gyt.-nek  a szervező feladataira vonatkozó előírásai  szabják
   meg;   felelősségének  a  megállapítására  abban  az  esetben
   kerülhet sor, ha a Gyt. tételes rendelkezései — pl. a 7. § c)
   pont,  11.  §  (2) bekezdés — által a szervező  kötelességévé
   tett  feladatok tekintetében nem tett eleget az  elvárhatóság
   követelményének.

   Erre    tekintettel   az   Alkotmánybíróság   az   indítványt
   elutasította.

   10.  A  Gyt.-nek a rendezvény feloszlatására vonatkozó 14.  §
   (1)   bekezdése  az  indítványozók  szerint  több  okból   is
   alkotmányellenes. Mindenekelőtt azért, mert a Gyt. 2.  §  (3)
   bekezdése és 7. §-ának a) és b) pontja, melyek megszegését  a
   14.    §   (1)   bekezdése   a   rendezvény   feloszlatásával
   szankcionálja,    az   indítványozók   szerint    maguk    is
   alkotmányellenesek,   mint   ahogyan    alkotmányellenes    a
   rendezvény bejelentésének kötelezettségét előíró 6. § is.

   Az  Alkotmánybíróság a Gyt. 2. § (3) bekezdésének, 6. §-ának,
   valamint  a  7.  §  b)  és d) pontjának  alkotmányellenessége
   megállapítására irányuló indítványokat a fenti IV. 3., 5.  és
   6.  pontokban  már megvizsgálta és azokat megalapozatlanoknak
   találta, ezért az indítványnak azt a részét, mely a 14. § (1)
   bekezdése alkotmányellenességét a Gyt. 2. § (3) bekezdése, 6.
   §-a,  illetőleg 7. § a) pontja alkotmányellenességére  vezeti
   vissza, erre tekintettel elutasítja.

   Az   indítványozók   szerint   a  bejelentés   elmulasztására
   alapított  feloszlatás  azért is alkotmányellenes,  mert  egy
   adminisztratív  mulasztás miatt és  annak  érdemi  vizsgálata
   nélkül  korlátozza  a  gyülekezési jog  gyakorlását,  hogy  a
   gyűlés  megtartása  veszélyt  jelent-e  a  közrendre   és   a
   közbiztonságra.  Ugyanezen  okból alkotmányellenes  a  gyűlés
   feloszlatása azon az alapon is, hogy a rendezvényt a Gyt.  7.
   §  a)  pontja  szerinti  írásbeli bejelentésben  foglaltakhoz
   képest  eltérő  időpontban, helyen, vagy útvonalon  tartották
   meg,  mert  az  eltérés lehet jelentéktelen mértékű,  vagy  a
   bejelentett  útvonaltól  eltérés  éppenséggel  a   közlekedés
   rendje   fenntartása   érdekében  is  történhet.   Ezért   az
   indítványozók  álláspontja szerint az eltérés  feloszlatással
   szankcionálása  a  gyülekezési jog aránytalan  korlátozásának
   minősülne.

   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a   rendezvény
   bejelentésének  elmulasztása, vagy az írásbeli  bejelentésben
   jelzettől  adott esetben jelentős mértékben eltérő megtartása
   távolról sem tekinthető pusztán jelentéktelen adminisztrációs
   mulasztásnak. A törvény által megszabott e kötelezettségektől
   való  eltérés lehet ugyan feledékenység, hanyagság  eredménye
   is,  de  lehet  az  első tudatos lépés is a  gyülekezési  jog
   törvényellenes    gyakorlása    irányában.    A    rendezvény
   bejelentésének  elmulasztása  megfosztja  a  hatóságot  annak
   mérlegelésétől, hogy a tervezett rendezvény nem zavarja-e meg
   súlyosan a népképviseleti szervek vagy a bíróságok működését,
   vagy pedig a közlekedés rendjét. Az pedig, ha a rendezvényt a
   bejelentésben  foglaltaktól eltérő időben, helyen,  útvonalon
   tarthatnák  meg  minden  következmény  nélkül,  értelmetlenné
   tenné   a   bejelentési  kötelezettség  előírását,  illetőleg
   lehetőséget   teremtene  a  gyülekezési  jog  visszaélésszerű
   gyakorlására.

   A  bejelentettől  eltérő rendezvény feloszlatására  vonatkozó
   rendőrségi jogosítványból ugyanakkor nem következik,  hogy  e
   joggal    minden    esetben   élni   kell.    A    rendezvény
   lebonyolításában    a    körülmények   változásaiból    adódó
   szükségszerű  változtatások  — például  útfelbontás  miatt  a
   menetnek   kényszerű  kerülőt  kell  tennie  —  nyilván   nem
   szolgálhatnak indokul a rendezvény feloszlatására,  ez  adott
   esetben  ugyanis a rendőrség jogosítványainak visszaélésszerű
   alkalmazását  jelenthetné, amit a Gyt. 14.  §  (3)  bekezdése
   szerinti eljárás keretében lehet orvosolni.

   A    kifejtett    indokokra    tekintettel    az    indítvány
   megalapozatlan, ezért azt az Alkotmánybíróság elutasította.

   11.  Az egyik indítványozó szerint a Gyt. 14. § (3) bekezdése
   túlságosan  leszűkíti  az  érintettek  jogait,  mert  csak  a
   rendezvény      résztvevője     kérheti     a     feloszlatás
   jogellenességének a megállapítását, a szervező nem,  utólagos
   jellege  miatt  csak jelképes orvoslását tudja biztosítani  a
   rendezvény  jogellenes feloszlatásának, végül,  mert  csak  a
   feloszlatás jogellenességét lehet kérni, a gyűlés megtiltását
   kimondó     rendőrségi,    illetőleg    bírósági    határozat
   jogellenességét nem. Álláspontja szerint ezen okoknál fogva a
   14.  §  (3)  bekezdése  az Alkotmány 62.  §  (1)  bekezdésébe
   ütközik.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem megalapozott  az
   indítványozónak az az állítása, hogy a szervező nem kérheti a
   feloszlatás  jogellenességének a  megállapítását.  A  Gyt.  a
   feloszlatás két válfaját intézményesítette: a szervező általi
   feloszlatást  [12.  §  (1) bekezdés] és  a  rendőrség  általi
   feloszlatást  [14. § (1) bekezdés]. Annak, hogy  a  rendőrség
   által  történt  feloszlatás  jogellenességének  megállapítása
   iránt  a szervező keresetet nyújthasson be, nyilván nem lehet
   akadálya,  hogy  a 14. § (3) bekezdésének szövegében  csak  a
   résztvevő  szerepel, a szervező nem, mert  a  törvény  helyes
   értelme  szerint  az,  hogy  valaki  szervezői  tevékenységet
   vállal,  nem  zárja  ki,  hanem inkább  feltételezi,  hogy  a
   rendezvény  résztvevője legyen. Mivel  pedig  a  gyakorlatban
   nyilván  a szervező is részt vesz a felvonuláson, tüntetésen,
   gyűlésen, e minőségében keresetet is indíthat, ha álláspontja
   szerint  a rendőrség jogellenesen oszlatta fel a rendezvényt,
   az indítvány ezzel ellenkező állítása nem megalapozott.

   Nem  megalapozott  az indítványnak az az állítása  sem,  mely
   szerint   alkotmányellenes,  hogy  —  szemben  a   rendezvény
   feloszlatásával   —   a   rendezvény  betiltására   vonatkozó
   rendőrségi  határozat,  illetőleg az ezt  jóváhagyó  bírósági
   döntés  jogellenességének megállapítását nem lehet keresettel
   kérni. A rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat
   bírósági   felülvizsgálatát  a  Gyt.  9.  §   (1)   bekezdése
   kifejezetten lehetővé teszi, és nincsen akadálya annak,  hogy
   a   szervező   a   felülvizsgálati   kérelmét   a   rendőrség
   határozatának jogellenességére alapítsa. Az a felvetés,  mely
   szerint  alkotmányellenes, hogy a Gyt. nem teszi  lehetővé  a
   rendezvényt  megtiltó  rendőrségi  határozat  felülvizsgálata
   tárgyában   hozott   bírósági   határozat   jogellenességének
   megállapítása iránti kereset benyújtását, annak folytán, hogy
   az  indítványozó indítványa alapjaként az Alkotmány 62. § (1)
   bekezdését jelöli meg, de nem teszi világossá az összefüggést
   indítványa  és  az  Alkotmány  e  rendelkezése  között,   nem
   alkalmas a Gyt. 14. § (3) bekezdés alkotmányellenességének  a
   megállapítására.

   A   fenti  okfejtésre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság   az
   indítványt elutasította.

                                V.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatnak  a  Magyar  Közlönyben
   történő   közzétételét  a  határozatban   érintett   kérdések
   alkotmányjogi jelentőségére tekintettel rendelte el.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                        előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Kukorelli István alkotmánybíró különvéleménye

    Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával,
    mert  a  gyülekezési jogról szóló 1989. évi III.  törvény  (a
    továbbiakban:  gyülekezési törvény)  2.  §  (1)  bekezdésében
    szereplő    “összejövetelek”   kifejezést    és    5.    §-át
    alkotmányellenesnek  tartom. A többségi  állásponttól  eltérő
    indokok alapján tartom összeegyeztethetőnek az Alkotmánnyal a
    gyülekezési törvény 6. §-át, 8. § (1) bekezdését és a  14.  §
    (1) bekezdését.

    Különvéleményem indokolása előtt hangsúlyozni kívánom, hogy a
    gyülekezési     törvény    a    magyarországi     alkotmányos
    rendszerváltozás egyik szimbólumának tekinthető. E törvény  —
    más  alapjogi törvényekkel, így például az egyesülési  jogról
    szóló  1989.  évi II. törvénnyel együtt — rendkívül  jelentős
    szerepet  töltött be a békés politikai átmenet idején,  mivel
    ez     biztosította     a    rendszerváltozás     tömegméretű
    megmozdulásainak jogszabályi kereteit.
    A  ma  is  hatályos  és  az  alkotmányos  demokrácia  védendő
    értékének  tekinthető  “rendszerváltó”  gyülekezési   törvény
    összességében  —  európai mércével mérve is —  biztosítja  az
    emberi  szabadságot  az indokolatlan állami  beavatkozásokkal
    szemben. Egyetértek azzal, hogy a határozat indokolásában  az
    Alkotmánybíróság   alapvetően  emberi  jogi   megközelítésben
    vizsgálta a törvényt. Különvéleményemben ennek az emberi jogi
    szemléletnek a következetes alkalmazására törekedtem, különös
    tekintettel  arra, hogy az Alkotmánybíróság  e  határozatában
    foglalkozik    első   alkalommal   átfogóan   a   gyülekezési
    szabadsággal.

    Kiemelendőnek   tartom  azt  is,  hogy  a   gyülekezési   jog
    gyakorlása a közös véleménynyilvánítás egyik formája, ezért —
    álláspontom szerint — a véleményszabadság kiemelt alkotmányos
    védelme   a   gyülekezési  szabadságra   is   vonatkozik.   A
    gyülekezési   törvény   alkotmányossági   vizsgálatakor    az
    Alkotmánybíróság számára kiindulópontként szolgál a  30/1992.
    (V.  26.)  AB  határozat, amely a gyülekezési  szabadságot  a
    kiemelt   alkotmányos   védelemben  részesülő   kommunikációs
    alapjogok  közé  sorolta. A határozat kimondta,  hogy  a  tág
    értelemben  vett  véleménynyilvánítási szabadságot  biztosító
    “jogegyüttes teszi lehetővé az egyén megalapozott részvételét
    a   társadalmi   és   politikai   folyamatokban.   Történelmi
    tapasztalat, hogy mindannyiszor, amikor a véleménynyilvánítás
    szabadságát  korlátozták, sérelmet  szenvedett  a  társadalmi
    igazságosság,  az  emberi kreativitás, csökkent  az  emberben
    rejlő   képességek  kibontakozásának  lehetősége.   A   káros
    következmények  nem  csupán  az  egyén,  hanem  a  társadalom
    életében  is megmutatkoztak és az emberiség fejlődésének  sok
    szenvedéssel járó zsákutcájához vezettek. Az eszmék,  nézetek
    szabad   kifejtése,  a  mégoly  népszerűtlen   vagy   sajátos
    elképzelések  szabad  megnyilvánulása  a  fejlődni  képes  és
    valóban  eleven  társadalom létezésének alapfeltétele.”  (ABH
    1992, 167, 171.)

               I. A külföldiek gyülekezési joga [5. §]

    1.  Az  Alkotmány  62.  § (1) bekezdése így  rendelkezik:  “A
    Magyar  Köztársaság  elismeri a  békés  gyülekezés  jogát  és
    biztosítja   annak   szabad   gyakorlását.”   Egyetértek    a
    határozatnak  azzal  a megállapításával,  hogy  az  Alkotmány
    alapján  a  gyülekezési  szabadság Magyarország  területén  a
    magyar  állampolgárokat és a külföldieket  is  megilleti.  Az
    Alkotmányban    biztosított    alapvető    jogok     –     az
    állampolgársághoz kapcsolódó néhány jog kivételével –  minden
    embert  megilletnek, az Alkotmány 8. § (1) bekezdése  szerint
    ugyanis  a  Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és  elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
    tartása   és  védelme  az  állam  elsőrendű  kötelessége.   A
    gyülekezési szabadságot az Alkotmány nem sorolja a  kizárólag
    a  magyar  állampolgárokat megillető jogok közé. 1989-ben,  a
    gyülekezési  törvénnyel együtt kihirdetett alkotmánymódosítás
    mondta ki, hogy a “békés gyülekezés joga mindenkit megillet”.
    A  ma  hatályban  lévő  normaszöveget  a  Magyar  Köztársaság
    kikiáltásának   napján  hatályba  lépett   alkotmánymódosítás
    állapította  meg, amelynek eredményeként az alapvető  jogokat
    tartalmazó fejezet címe nem minősíti állampolgári jogoknak  a
    minden embert megillető alapjogokat.

    2.  A  gyülekezési  törvény 5. §-a  kimondja:  “A  rendezvény
    szervezője magyar, illetőleg magyarországi tartózkodási  vagy
    letelepedési  engedéllyel rendelkező nem  magyar  állampolgár
    lehet.”     A    külföldiek    beutazásáról,    magyarországi
    tartózkodásáról  és bevándorlásáról szóló 1993.  évi  LXXXVI.
    törvény (a továbbiakban: idegenrendészeti törvény) alapján  a
    nem  magyar állampolgárok akkor tartózkodhatnak az országban,
    ha   vízummal   rendelkeznek,   vagy   nemzetközi   szerződés
    vízummentességet biztosít számukra. Annak a külföldinek,  aki
    a  vízumban  vagy  a  nemzetközi  szerződésben  meghatározott
    időnél  tovább kíván az országban maradni, egy évet  meg  nem
    haladó  tartózkodás esetén ideiglenes tartózkodási engedélyt,
    egy  évet  meghaladó tartózkodás esetén huzamos  tartózkodási
    engedélyt  kell  kérnie  a  rendőrhatóságtól.  A  gyülekezési
    törvényben  említett  letelepedési  engedélynek  a   hatályos
    jogban   a   bevándorlási   engedély   felel   meg,   amelyet
    főszabályként azok a külföldiek kaphatnak, akik már három éve
    megszakítás nélkül jogszerűen Magyarországon tartózkodnak.

    Mindebből következik, hogy a gyülekezési törvény alapján azok
    a  külföldiek,  akik vízummal vagy vízummentességi  egyezmény
    alapján jogszerűen tartózkodnak az országban, nem lehetnek  a
    törvény  hatálya  alá tartozó rendezvények  szervezői.  Ez  a
    korlátozás  elsősorban  azokat érinti,  akik  azért  érkeznek
    Magyarországra,   hogy  nyilvános  megmozduláson,   politikai
    tüntetésen  nyilvánítsanak véleményt valamely, Magyarországot
    érintő  közügyben,  illetve  rövid  itt-tartózkodásuk   alatt
    jutnak  arra  az  elhatározásra, hogy érdekeik érvényesítése,
    álláspontjuk   kifejtése   céljából  közterületen   nyilvános
    rendezvényt  szerveznek. Ilyen esetekben a rendezvény  valódi
    kezdeményezői csak akkor gyakorolhatják a gyülekezési  jogot,
    ha  a szervezői feladatok ellátására valamilyen módon sikerül
    megnyerniük  egy olyan személyt, aki megfelel  a  gyülekezési
    törvény  feltételének, vagy ha az idegenrendészeti törvényben
    szabályozott    hatósági   eljárás   keretében   tartózkodási
    engedélyt  kérelmeznek, annak ellenére, hogy  erre  egyébként
    nincs szükségük.

    Emellett a nem magyar állampolgárok más csoportjait is érinti
    az  5. § emberi jogot korlátozó rendelkezése. A menedékjogról
    szóló  1997. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: menedékjogi
    törvény)  14. §-a alapján a menekültkénti és a menedékeskénti
    elismerését  kérő  külföldinek, a  menekültnek,  illetőleg  a
    menedékesnek és a befogadottnak joga van a Magyar Köztársaság
    területén  való  tartózkodáshoz. Mivel a menedékjogi  törvény
    17.  §-a  alapján  a  menekült jogállása — néhány  kivételtől
    eltekintve   —  megegyezik  a  magyar  állampolgárokéval,   a
    menekült  jogállású külföldi a gyülekezési  jog  hatálya  alá
    tartozó rendezvény szervezője lehet. Ugyanakkor a gyülekezési
    törvény  5. §-ából következően sem a menedékjogot kérők,  sem
    azok  a  menedékesek,  illetve befogadottak  nem  lehetnek  a
    gyülekezési  jog  hatálya alá tartozó  rendezvény  szervezői,
    akiket  a  Magyar Köztársaság ideiglenes, illetőleg  átmeneti
    védelemben  részesített. Ennek a jogkorlátozásnak  azért  van
    különleges   alkotmányjogi  jelentősége,  mert  a   tömegesen
    menekülők   csoportjába   tartozó  menedékesek,   továbbá   a
    hazájukban   halálbüntetéssel,  kínzással,  embertelen   vagy
    megalázó bánásmóddal fenyegetett befogadottak esetében nagyon
    is  életszerű lehet, hogy véleményüket rendezvényen  kívánják
    kinyilvánítani,  például  azzal  az  állammal  szemben,  ahol
    üldözik őket.

    Mindezek alapján úgy vélem, hogy a gyülekezési törvény 5. §-a
    a   külföldiek  által  kezdeményezett  rendezvények  esetében
    korlátozza   a   szervező   és   a   résztvevők   gyülekezési
    szabadságát:  ez  a  rendelkezés a jogszerűen  Magyarországon
    tartózkodó  nem  magyar állampolgárok  egy  része  számára  —
    pusztán  státuszuk  miatt  — kizárja,  hogy  másokkal  egyező
    feltételekkel, szabadon szervezhessenek nyilvános gyűlést.

    3. Mivel a gyülekezési törvény 5. §-a az Alkotmány 62. §-ában
    biztosított  gyülekezési szabadság korlátozását jelenti,  meg
    kell   vizsgálni,   hogy   ez  a  korlátozás   alkotmányosnak
    minősíthető-e.  Az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az
    állam akkor korlátozhat alapvető jogot, ha másik alapvető jog
    védelme  vagy érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos  érték
    védelme  más  módon nem érhető el. A kényszerítő  ok  nélküli
    alapjog-korlátozáson  túl  alkotmányellenes  az  is,   ha   a
    korlátozás mértéke az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.
    [először: 20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 69, 71.]
    A  határozat indokolása szerint a gyülekezési törvény  5.  §-
    ában található alapjog-korlátozásra azért van szükség, hogy a
    rendezvény  szervezője  a magyarországi  viszonyokban  jártas
    személy  legyen,  aki  a gyülekezési törvényben  szereplő,  a
    rendezvény  előkészítésével  és lebonyolításával  kapcsolatos
    jogoknak  és  kötelezettségeknek (például:  bejelentés,  rend
    biztosítása,   kárfelelősség)  az  országban   való   fizikai
    jelenléte  folytán  eleget tud tenni. Álláspontom  szerint  —
    jogállásuktól   függetlenül  —  a  jogszerűen  Magyarországon
    tartózkodó   külföldiek  a  rendezvény   előkészítésével   és
    lebonyolításával    összefüggő    “igazgatási”    feladatokat
    egyszerűbb  esetekben megfelelő tájékozódással,  bonyolultabb
    esetekben  jogi tanácsadó, illetve képviselő igénybevételével
    el  tudják látni. Az esetleges kárfelelősség érvényesítéséhez
    sem   elengedhetetlen,   hogy  a  szervező   hosszabb   ideig
    tartózkodjon   az   országban,  mivel  megfelelő   nemzetközi
    magánjogi  eszközök állnak rendelkezésre a  külföldiek  által
    okozott   károk  megtérítésére.  Úgy  vélem,   hogy   sem   a
    határozatban  említett érvek, sem más indokok nem  támasztják
    alá  a gyülekezési törvény 5. §-ának alapvető jogot korlátozó
    rendelkezését.   Nyílt   és  demokratikus   társadalomban   a
    gazdasági   élethez  hasonlóan  a  “vélemények  piacán”   sem
    korlátozható indokolatlanul a külföldiek jelenléte.

    Következésképpen  az Alkotmánybíróságnak  meg  kellett  volna
    semmisítenie   a  gyülekezési  törvény  5.  §-át,   mert   az
    kényszerítő indok hiányában, szükségtelenül korlátozza a  nem
    magyar   állampolgároknak   az  Alkotmány   62.   §-a   által
    biztosított gyülekezési jogát. (Az Alkotmány 70/A. §-a tiltja
    —  egyebek mellett — a Magyarország területén tartózkodó  nem
    magyar       állampolgárok       indokolatlan       hátrányos
    megkülönböztetését a magyar állampolgárokkal  szemben.  Mivel
    az  indítványozók  az Alkotmánynak erre a rendelkezésére  nem
    hivatkoztak, és az 5. § alkotmányellenessége az Alkotmány 62.
    §-a   alapján  is  megállapítható,  álláspontom   szerint   a
    diszkrimináció vizsgálata jelen esetben nem indokolt.)
    Megjegyzem, hogy 2002. január 1-től mind az idegenrendészeti,
    mind   a  menedékjogi  szabályok  módosulnak.  E  jogszabályi
    változások  azonban érdemben nem befolyásolják a  gyülekezési
    törvény   5.   §-áról   kialakított  álláspontomat,   sőt   a
    bevándorlási engedéllyel rendelkezők a jelenleginél  rosszabb
    helyzetbe kerülnek, mivel nem lehetnek a gyülekezési  törvény
    hatálya alá tartozó rendezvény szervezői.

     II. A mozgásszabadság megítélése [6. §; 8. § (1) bekezdés]

    1.   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során  megvizsgálta   a
    gyülekezési  törvénynek a közterületi  rendezvények  előzetes
    bejelentéséről   szóló   6.  §-át,  valamint   a   rendezvény
    megtartásának  megtiltásról szóló  8.  §  (1)  bekezdését.  A
    határozat   indokolása   szerint  az   előzetes   bejelentési
    kötelezettség azért szükséges, mert a közterület használata a
    gyülekezési   szabadságon  kívül  egy  másik  alapjogot,   az
    Alkotmány  58.  §-a által biztosított szabad  mozgáshoz  való
    jogot  is  érinti, mivel a gyűlések gátolják  a  rendezvényen
    részt  nem  vevőknek a szabad mozgáshoz, így a  közlekedéshez
    való jogát.

    Megítélésem  szerint  a  gyülekezési szabadság  gyakorlása  –
    egészen   szélsőséges   eseteket   leszámítva   –   nem   áll
    összeütközésben a mozgásszabadsággal. Az Alkotmány 58. §  (1)
    bekezdése  kimondja: “Mindenkit, aki törvényesen  tartózkodik
    Magyarország  területén  —  törvényben  meghatározott  esetek
    kivételével — megillet a szabad mozgás és a tartózkodási hely
    szabad  megválasztásának joga, beleértve a lakóhely  vagy  az
    ország  elhagyásához  való jogot is.” E  rendelkezést  alapul
    véve  úgy ítélem meg, hogy a mozgásszabadság alapján mindenki
    szabadon  megválaszthatja  tartózkodási  és  lakóhelyét,   az
    országon  belül  mindenki  szabadon  mozoghat  és  az  ország
    területét   elhagyhatja.  Az  Alkotmánybíróság  —   a   jelen
    határozatban is említett — 30/1993. (XI. 29.) AB határozatban
    kiterjesztette a mozgásszabadságot “a járművön vagy  járművel
    és  anélkül  való helyváltoztatás, a közlekedés szabadságára”
    is.  (ABH  1993, 510.) Véleményem szerint azonban az említett
    határozat  egészében  véve  vonta  az  Alkotmány  58.  §-ának
    védelmi  körébe a közúti közlekedésben való részvétel  jogát,
    és   az   alapjogi  védelmet  nem  terjesztette  ki   konkrét
    közlekedési    helyzetekre.    Álláspontom     szerint     az
    Alkotmánybíróság említett határozatából nem vonható le  olyan
    következtetés, hogy az embereknek alkotmányosan védett  joguk
    volna ahhoz, hogy meghatározott időben és helyen a közterület
    egy   meghatározott  részén  közlekedjenek.   Az   embereknek
    alapvető joguk, hogy szabadon mozogjanak az ország területén,
    de  azt  nem  biztosítja  az Alkotmány,  hogy  egy  nyilvános
    rendezvény résztvevői által éppen használt útszakaszon és  ne
    egy  másikon közlekedjenek. Azok, akik pusztán egy  nyilvános
    rendezvény  miatt juthatnak el némi késéssel, illetve  eltérő
    útvonalon    céljukhoz,    általában    nincsenek    alapjog-
    korlátozásnak kitéve.

    Természetesen   előfordulhatnak  olyan   esetek,   amikor   a
    gyülekezési  jog gyakorlása mások alapvető jogainak  sérelmét
    idézi  elő.  Például,  a  nyilvános  rendezvény  sértheti  az
    Alkotmány   54.  §  (1)  bekezdéséből  következő   “általános
    személyiség jogot” és a “magánszféra védelméhez való  jogot”,
    ha   a  résztvevők  oly  módon  nyilvánítanak  véleményt  más
    magánszemélyekkel szemben, hogy azok nem tudják  elkerülni  a
    rendezvényen  elhangzó, őket hátrányosan érintő  kijelentések
    végighallgatását    (“foglyul    ejtett     közönség”).     A
    körülményektől  függően alapjogsérelemnek  minősülhet,  ha  a
    rendezvény  arra  irányul,  hogy magánszemélyek  ne  tudjanak
    eljutni vallásgyakorlásuk helyszínére, vagy a rendezvény  más
    módon    megakadályozza   vallásos   cselekmény,   szertartás
    zavartalan  lebonyolítását (Alkotmány 60. §).  Ugyanakkor  az
    Alkotmány  58. §-ában említett mozgásszabadság  csak  egészen
    szélsőséges  esetekben szenvedhet sérelmet a gyülekezési  jog
    gyakorlása miatt.

    2.  A gyülekezési szabadság gyakorlása tehát általában nem  a
    “járművel  vagy  anélkül való közlekedés szabadságával”  mint
    alapvető  joggal,  hanem  legfeljebb a  közlekedés  rendjéhez
    fűződő közérdekkel áll összefüggésben. Ennek a közérdeknek  a
    védelmében  indokolt lehet a gyülekezési jog  korlátozása.  A
    különbségtételnek egyrészt azért van elvi jelentősége, mert a
    kiemelt   alkotmányos   védelemben  részesülő   kommunikációs
    jogokkal,   jelen   esetben  a  gyülekezés   mint   közösségi
    véleménynyilvánítás   szabadságával   szemben    mérlegelendő
    korlátozó  törvénynek nagyobb a súlya, ha  közvetlenül  másik
    alanyi  alapjog érvényesítésére és védelmére szolgál, kisebb,
    ha   ilyen  jogokat  csakis  mögöttesen,  valamely  intézmény
    közvetítésével  véd,  s legkisebb, ha valamely  elvont  érték
    önmagában  a  tárgya. [30/1992. (V. 26.)  AB  határozat,  ABH
    1992, 167, 178.]
    Másrészt,   tarthatatlan   következményekkel   jár,   ha   az
    Alkotmánybíróság a “közlekedéshez való jogot” minden  konkrét
    esetben   védendő   alapvető  jognak   tekinti,   mivel   így
    alapjogsérelmet  kell  megállapítani az  olyan  helyzetekben,
    amikor  nem  a  gyülekezési szabadság vagy más alapvető  jog,
    hanem  egyéb esemény vagy cselekedet korlátozza a  közlekedés
    zavartalanságát (útfelbontás, egyes tömegközlekedési  járatok
    szüneteltetése  stb.).  Ez  a jogfelfogás  végeredményben  az
    Alkotmány   által   védett  alapvető   jogok   jelentőségének
    csökkenéséhez vezethet.

    3. A gyülekezési törvény 8. § (1) bekezdése lehetővé teszi  a
    rendőrség  számára, hogy ha a bejelentéshez kötött rendezvény
    megtartása  “a  közlekedés  rendjének  aránytalan  sérelmével
    járna”,  akkor  a  “rendezvénynek a  bejelentésben  megjelölt
    helyszínen   vagy   időben   való   megtartását”   megtiltsa.
    Álláspontom szerint ezt a korlátozó rendelkezést a közlekedés
    rendjéhez  fűződő közérdek szükségessé teszi. A  jogalkotó  a
    legenyhébb eszközök közül választott, mert a hatósági  tiltás
    csak  a  bejelentésben  megjelölt helyszínre,  illetve  időre
    vonatkozik,   és  csak  a  közlekedés  rendjének  “aránytalan
    sérelme”  esetén kerülhet rá sor. A bejelentési kötelezettség
    nem  jelenti azt, hogy a rendőrség “engedélyezi” a rendezvény
    megtartását.  A  gyülekezési jog mint  alapvető  szabadságjog
    gyakorlása  nem  igényel  előzetes  állami  hozzájárulást.  A
    bejelentés  arra szolgál, hogy a rendőrség felkészülhessen  a
    közrend  és a közlekedés rendjének biztosítására a rendezvény
    alatt.  Az esetleges tiltó határozattal szemben a gyülekezési
    törvény 9. §-a megfelelő jogorvoslatot biztosít.

    Annak, hogy a gyülekezési jog törvényi korlátozására nem  egy
    másik  alapvető  jog,  hanem  a közlekedés  rendjéhez  fűződő
    közérdek védelmében kerül sor, meghatározó jelentősége van  a
    konkrét bejelentések esetén, amikor a jogalkalmazó hatóság az
    “aránytalan  sérelem”  veszélyét mérlegeli.  A  közlekedésben
    résztvevőknek az Alkotmány nem biztosít jogot ahhoz,  hogy  a
    tervezett  rendezvény  egyáltalán ne akadályozza  mozgásukat.
    Ezért pusztán a közlekedés rendjére hivatkozva csak igen szűk
    körben korlátozható a gyülekezési szabadság, és a gyalog vagy
    járművel  közlekedőknek  jelentősebb  tűrési  kötelezettségük
    van, mint ha alapjogaik korlátozására kerülne sor.

    III. A rendezvény feloszlatása ˙[2. § (1) bekezdés; 14. § (1)
                              bekezdés]

    1. A gyülekezési törvény 2. § (1) bekezdése és 6. §-a alapján
    a    közterületen    tartandó    békés    “összejöveteleket”,
    “felvonulásokat”     és    “tüntetéseket”    (összefoglalóan:
    “rendezvény”)  kell előzetesen bejelenteni. A  3.  §  szerint
    kivételt képeznek — többek között — a választási gyűlések,  a
    vallási, kulturális, családi és sportrendezvények.

    A  14.  §  (1)  bekezdése a következő esetekben  írja  elő  a
    rendőrség   számára   a   közterületen   tartott   rendezvény
    feloszlatását:
    —   a   gyülekezési   jog   gyakorlása  bűncselekményt   vagy
    bűncselekmény  elkövetésére  való  felhívást   valósít   meg,
    illetve mások jogainak és szabadságainak sérelmével jár;
    —   a   rendezvényen  a  résztvevők  fegyveresen,   illetőleg
    felfegyverkezve jelennek meg;
    — bejelentés nélkül tartanak rendezvényt;
    —   a   bejelentésben   megadott   időponttól,   helyszíntől,
    útvonaltól,  illetve  céltól, napirendtől  eltérően  tartanak
    rendezvényt;
    — tiltó határozat ellenére tartanak rendezvényt.
    2.1. Az indítványozók egyebek mellett azt sérelmezték, hogy a
    fenti  szabályok  alapján a rendőrség bármely  csoportosulást
    “összejövetelnek”  tekinthet és  feloszlathat.  Egyetértek  a
    határozatnak  azzal a megállapításával, amely szerint  érhető
    és magyarázható az indítványozók gyanakvása a visszaélésszerű
    rendőrségi jogalkalmazással szemben. A gyülekezési törvény 2.
    §   (1)   bekezdésében  szereplő  “összejövetelek”  kifejezés
    valóban  módot  ad  a  hatóságnak arra, hogy  a  közterületen
    néhány személy találkozását, közéleti témájú beszélgetését  a
    törvény  6.  §-a  alapján bejelentési kötelezettség  alá  eső
    gyülekezésnek  minősítse, és a 14. §  (1)  bekezdése  alapján
    feloszlassa.
    Ugyanakkor  nem osztom a határozat indokolásának álláspontját
    abban, hogy a gyülekezési törvény 9. § (1) bekezdése és 14. §
    (1)  bekezdése megfelelő jogorvoslatot biztosít a  rendezvény
    résztvevői számára a hibás rendőrségi intézkedéssel  szemben.
    A  9.  §  (1)  bekezdése  nem  a  rendezvény  alatti  rendőri
    intézkedéssel  szembeni jogorvoslatról rendelkezik,  hanem  a
    rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági
    felülvizsgálatáról.     A     rendezvény      feloszlatásának
    jogellenessége  miatti jogorvoslati eljárásra  a  14.  §  (3)
    bekezdése nyújt lehetőséget a rendezvény résztvevői  számára.
    A  határozat indokolásával szemben úgy vélem, hogy a vizsgált
    esetben az értelemszerűen utólagos jogorvoslat lehetősége nem
    elégséges  garancia  az  önkényes  hatósági  jogalkalmazással
    szemben.  Az  önhatalmú hatósági fellépés elleni  alkotmányos
    védelem nem alapulhat a jogalkalmazók iránti bizalmon,  hanem
    megfelelő  jogszabályi és szervezeti garanciákra van  szükség
    az alapvető jogokat sértő visszaélések megelőzése érdekében.

    Az   Alkotmánybíróság  következetes  gyakorlata  szerint   az
    Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdésében  szereplő  jogállamiság
    nélkülözhetetlen   eleme  a  jogbiztonság  követelménye.   “A
    jogbiztonság   az  állam  —  s  elsősorban  a   jogalkotó   —
    kötelességévé  teszi annak biztosítását, hogy a  jog  egésze,
    egyes  részterületei és az egyes jogszabályok  is  világosak,
    egyértelműek,   működésüket   tekintve   kiszámíthatóak    és
    előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.” [9/1992.
    (I.  30.)  AB  határozat, ABH 1992, 59,  65.]  “[A]  világos,
    érthető   és   megfelelően   értelmezhető   normatartalom   a
    normaszöveggel  szemben  alkotmányos követelmény.”  [26/1992.
    (IV.  30.)  AB határozat, ABH 1992, 135, 142.] “Ha (...)  egy
    jogszabály  törvényi  tényállása túl elvont,  túl  általános,
    akkor  a  jogszabály  rendelkezése  a  jogalkalmazó  belátása
    szerint  kiterjeszthető vagy leszűkíthető. Az  ilyen  szabály
    lehetőséget   ad  a  szubjektív  jogalkalmazói  döntésre,   a
    különböző  jogalkalmazók  eltérő  gyakorlatára,  a  jogegység
    hiányára.  Ez  csorbítja a jogbiztonságot.” [1160/B/1992.  AB
    határozat, ABH 1993, 607, 608.; összefoglalóan: 7/2001. (III.
    14.) AB határozat, ABK 2001. március, 125, 126.]
    Az  Alkotmánybíróság az önkényes jogalkalmazást az  Alkotmány
    54.  §  (1)  bekezdésével is összefüggésbe  hozta.  “[A]z  is
    ellentétes  az  emberi méltósághoz való alapvető  joggal,  ha
    valakivel  szemben  kellő  alap nélkül  alkalmaznak  hatósági
    kényszert,  s  ezáltal az állam indok nélkül avatkozik  be  a
    magánszféra körébe tartozó viszonyokba. Az a jogi szabályozás
    tehát, amely ezt akár csak potenciálisan lehetővé teszi, arra
    való   tekintet   nélkül   alkotmányellenes,   hogy   ez   az
    alkotmányellenes  jogkövetkezmény az ügyek hány  százalékában
    következik be.” [46/1991. (IX. 10.) AB határozat,  ABH  1991,
    211, 215.]

    2.3.  A  gyülekezési  törvény 2. § (1) bekezdésében  szereplő
    “összejövetelek”   kifejezés   olyan   bizonytalan   tartalmú
    fogalom, amely a jogalkalmazó hatóság részére lehetőséget  ad
    arra,  hogy kellő alap nélkül alkalmazzon hatósági  kényszert
    az     egyénekkel    szemben.    A    vizsgált    normaszöveg
    határozatlansága és az ebből következő veszély, hogy a normát
    alkalmazó  hatóság önkényesen lép fel az egyénekkel  szemben,
    alkotmányellenességet  eredményez.  Megítélésem  szerint   az
    Alkotmánybíróságnak   meg  kellett  volna   semmisítenie   az
    “összejövetelek”   kifejezést,   mert   az   ellentétes    az
    Alkotmánynak   az   indítványban   hivatkozott   2.   §   (1)
    bekezdésével.

    3.1. Az indítványozók kifogásolták azt is, hogy a gyülekezési
    törvény  a  szervezők “adminisztratív mulasztását” aránytalan
    szankcióval  sújtja:  a rendezvény feloszlatását  rendeli  el
    olyan esetben is, amikor az nem veszélyezteti a közrendet  és
    a   közbiztonságot.   Nem   tudok  azonosulni   a   határozat
    indokolásával,  amely szerint a bejelentés elmulasztása  vagy
    az  abban  foglaltaktól való “eltérés nem tekinthető  pusztán
    adminisztrációs mulasztásnak”, az “lehet ugyan feledékenység,
    hanyagság eredménye is, de lehet az első tudatos lépés  is  a
    gyülekezési   jog   törvényellenes   gyakorlása   irányában”.
    Továbbá, véleményem szerint a feloszlatás nem joga,  hanem  —
    és  éppen  ezt  kifogásolja az indítványozó —  kötelessége  a
    rendőrségnek.  Nem értek egyet azzal sem, hogy a  feloszlatás
    hiányában   a  bejelentés  elmulasztása  minden  következmény
    nélkül maradna.

    3.2.   Álláspontom  szerint  alkotmányjogi  szempontból   más
    megítélés  alá tartoznak azok az esetek, amikor a gyülekezési
    törvény  hatálya alá tartozó nyilvános rendezvény —  közvetve
    vagy  közvetlenül  —  mások jogait vagy valamely  nyilvánvaló
    közérdeket  sérti  vagy  veszélyezteti,  mint  amikor   ilyen
    sérelem vagy veszély nem áll fenn.
    A  gyülekezés nem engedélyhez, hanem bejelentéshez kötött  (a
    rendezvény  kezdeményezői nem “kérelmezők”), ezért amennyiben
    a  rendőrség a törvényben megszabott határidőn belül nem  hoz
    tiltó  határozatot,  a rendezvényt meg lehet  tartani,  és  a
    résztvevőkkel   szemben   sem   feloszlatásnak,    sem    más
    joghátránynak  nincs  helye.  Előfordulhat  azonban,  hogy  a
    szervezők  úgy  ítélik meg, hogy a tervezett  rendezvény  nem
    esik bejelentési kötelezettség alá, ezzel szemben a rendőrség
    a  gyülekezési  törvény  14.  §  (1)  bekezdésére  hivatkozva
    törvénysértőnek  minősíti, és feloszlatja  azt.  (Például:  a
    kezdeményezők  kulturális  rendezvénynek,  míg  a   rendőrség
    politikai gyűlésnek értékeli az eseményt.) Az sem zárható ki,
    hogy   szervező  a  rendőrség  tiltó  határozatának  bírósági
    felülvizsgálatát kezdeményezi, és a rendezvény megtartását  a
    bíróság  mulasztása  hátráltatja.  Ha  a  rendezvényt   mégis
    megtartják  (például azért, mert az adott ügyben egy  későbbi
    időpontban  már  nem volna értelme a véleménynyilvánításnak),
    akkor részben az állam “adminisztrációs mulasztásáért” kell a
    résztvevőknek  a  feloszlatást  elszenvedniük.  A   határozat
    indokolása  is  utal arra, hogy a bejelentésben megadottaktól
    olykor   szükségszerűen   el  kell   térniük   a   rendezvény
    lebonyolítóinak.  Erre sor kerülhet olyan  esetben,  mint  az
    indokolásban  említett útfelbontás, de — akár az  útvonallal,
    akár  a  napirenddel összefüggésben — előfordulhatnak kevésbé
    egyértelmű megítélésű helyzetek is.
    Az  említett esetekben közös, hogy ha a rendőrség álláspontja
    szerint  a  rendezvény  törvénysértő,  akkor  azt  fel   kell
    oszlatnia.  Bizonyos alanyi és tárgyi körben  ehhez  járul  a
    szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 152.  §-ában
    meghatározott, a gyülekezési joggal visszaélés  tényállásához
    kapcsolódó  szabálysértési szankció.  Álláspontom  szerint  a
    gyülekezési  törvény  14. § (1) bekezdésének  alkalmazásánál,
    vagyis   a   feloszlatás   végrehajtásánál   a   rendőrségnek
    figyelembe kell vennie azt, hogy az adott rendezvény sérti-e,
    illetve    veszélyezteti-e   mások   jogait   vagy   valamely
    nyilvánvaló     közérdeket.    Amennyiben    a     rendezvény
    jogellenessége pusztán abban nyilvánul meg, hogy a  szervezők
    nem  tartották  bejelentési kötelezettség alá  tartozónak  az
    eseményt,   vagy   eltértek   a  bejelentésben   foglaltaktól
    (útvonal, napirend, stb.), de semmilyen értékelhető  sérelmet
    vagy   veszélyt  nem  idéztek  elő,  akkor  a  feloszlatásnak
    elsősorban abban kell megnyilvánulnia, hogy a rendőrség közli
    a résztvevőkkel, hogy a rendezvény törvénysértőnek minősül. A
    rendőrségnek  arra kell törekednie, hogy a szervezők  számára
    ésszerű    idő   álljon   rendelkezésre   ahhoz,    hogy    a
    törvénysértőnek  minősített  rendezvényt  befejezzék,  és   a
    résztvevők  a helyszínről eltávozzanak. Kényszerítő  eszközök
    alkalmazására  csak akkor kerülhet sor,  ha  a  résztvevők  a
    megszabott  határidő leteltéig nem fejezik be a  rendezvényt,
    és ellenszegülnek a rendőri intézkedésnek. Ezen követelmények
    alkalmazására   lehetőséget   ad   a   Rendőrség   Szolgálati
    Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet 68. §  (3)
    és  (4)  bekezdése,  amely  szerint a  szétoszlásra  irányuló
    felszólítást  legalább  kétszer  meg  kell  ismételni,  és  a
    helyszínről való távozásra a szükséges időt biztosítani kell.
    Az  (5)  bekezdés alapján kényszerítő eszközök  alkalmazására
    csak  a  rendőri intézkedéssel szembeni ellenállás esetén  és
    csak   a   fokozatosság   —   rendeletben   részletezett    —
    követelményének  megfelelően  kerülhet  sor.  A  rendőrségnek
    tehát  elsősorban nem erőszak alkalmazásával, hanem  a  közös
    véleménynyilvánításhoz való alkotmányos jogra  tekintettel  a
    rendezvény  körülményeit  alapul  véve  kell  a  törvénysértő
    rendezvény befejezését vagy félbeszakítását elérnie.

    ***

    A   gyülekezési   jog   nem  korlátozhatatlan   alapjog,   de
    meggyőződésem   szerint   az   Alkotmánynak   a   gyülekezési
    szabadságot  elismerő 62. §-a értelmezésekor és a gyülekezési
    törvény  alkalmazásakor azt a megközelítést kell  irányadónak
    tekinteni,  amelyik a gyülekezési szabadság  minél  szélesebb
    körű   biztosítását  eredményezi.  Ez  áll   összhangban   az
    alkotmányos   rendszerváltozás,  a   “jogállami   forradalom”
    eszméivel,  amelyek  alapján  a  magyar  közjogtörténet  első
    gyülekezési törvénye megszületett.

    Budapest, 2001. november 26.
                                             Dr. Kukorelli István
                                                    alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Czúcz Ottó
                                                    alkotmánybíró
                                                                 
                                                  Dr. Kiss László
                                                    alkotmánybíró
    A   különvéleményhez  —  annak  III.  része   kivételével   —
    csatlakozom:
                                                 Dr. Holló András
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     55/2001. (XI. 29.)
     Date of the decision:
     .
     11/26/2001
     .
     .