Hungarian
Ügyszám:
.
201/B/1995
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 201/B/1995. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/774
.
A döntés kelte: Budapest, 11/06/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az      Alkotmánybíróság      jogszabályi      rendelkezések
  alkotmányellenességének  megállapítása   és   megsemmisítése
  iránt benyújtott indítvány alapján meghozta a következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság

  1.  a   kézilőfegyverekről  és   lőszerekről,  a   gáz-   és
  riasztófegyverekről,  valamint   a  légfegyverekről   és   a
  lőterekről szóló  115/1991. (IX.  10.) Korm.  rendelet 17. §
  (1)    bekezdés     d)    pontja     alkotmányellenességének
  megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló  indítványt,
  továbbá

  2. az  államigazgatási eljárás  általános szabályairól szóló
  1957.  évi  IV.  törvény  72.  §  (4)  bekezdés  e )  pontja
  alkotmányellenességének megállapítására  és megsemmisítésére
  vonatkozó indítványt

  elutasítja.
                            Indokolás
                                I.

   1. Az indítványozó az Alkotmány 8. § (1) bekezdéséből - mely
   kimondja, hogy  a  "Magyar  Köztársaság  elismeri  az  ember
   sérthetetlen  és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait"  -,
   továbbá 54.  §  (1)  bekezdéséből  -  mely  szerint  "minden
   embernek veleszületett  joga van  az élethez  és  az  emberi
   méltósághoz,  amelyektől   senkit   sem   lehet   önkényesen
   megfosztani" -  arra a  következtetésre jut,  hogy "az ember
   legalapvetőbb joga  az önvédelemhez  való jog".  Az  emberek
   elleni  fegyveres   támadások  egyre   gyakoribbá  válásának
   időszakában, amikor  - ahogyan  az indítványozó  írja -  "az
   állam  nem  képes  megvédeni  polgárait",  a  maroklőfegyver
   megszerzése  és   tartása  "az   emberek  elidegeníthetetlen
   önvédelmi joga alapján" nem függhet "a hatóság önkényétől".

   Márpedig az  Alkotmány idézett rendelkezéseivel ellentétesen
   a 115/1991.   Korm.  rendelet ( a továbbiakban :  Korm. r. )
   17. §  (1) bekezdés  d )  pontja  azt  tartalmazza,  hogy  :
   lőfegyver, lőszer  megszerzésére és tartására engedélyt az a
   természetes  személy   kaphat,  aki  "d )  önvédelmi  célból
   maroklőfegyver  megszerzése  iránti  kérelmet  nyújt  be  és
   fegyveres szerv  hivatásos állományú  tagja,  bíró,  ügyész,
   ügyészségi  nyomozó,   országgyűlési  képviselő,  a  Kormány
   tagja,  államtitkár,  helyettes  államtitkár,  minisztériumi
   főosztályvezető,  vagy   polgármester   ( főpolgármester ) ,
   valamint az,  aki bizonyítja, hogy tevékenysége miatt élete,
   testi épsége fokozott védelmet igényel. "

   A szabályozás  alapvető jogot  sért, a  felsorolás  pedig  -
   állítja az  indítványozó  -  "lényeges  és  alkotmányellenes
   megkülönböztetést tesz emberek között. "

   2. Az  1957. évi IV. törvény ( a továbbiakban :  Áe. ) 72. §
   (4) bekezdés  e )  pontja  szerint  :    " (4)  Nincs  helye
   államigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatának
   . . .
   e ) lőfegyver,  lőszer, robbanóanyag,  sugárzóanyag, illetve
   kábítószergyártásról és  forgalmazásról  rendelkező  .  .  .
   államigazgatási határozat esetében. "

   Az  indítványozó   értelmezése  szerint  "ez  a  törvényhely
   megakadályozza,   hogy    a   fentiekben   vázolt   hatósági
   rendelkezések   ellen   közigazgatási   határozat   bírósági
   felülvizsgálatát lehessen kérni. " A szabályozás - állítja -
   alkotmányellenes,   mert   "a   végrehajtó   hatalom   bírói
   ellenőrzés alóli kivonását jelenti. "

                               II.

   Az indítvány megalapozatlan.

   1.  Az  Alkotmány  XII.  fejezete  tételesen  felsorolja  az
   alapvető emberi  jogokat. Közöttük azonban sem megnevezetten
   nem szerepel,  sem  az  élethez  és  az  emberi  méltósághoz
   ( Alkotmány 54.  § (1) bekezdés ) , sem pedig a szabadsághoz
   és a  személyi biztonsághoz ( Alkotmány 55. § (1) bekezdés )
   való   alapvető   jogból   nem   vezethető   le   a   szabad
   lőfegyvertartás  joga.   Ellenkezőleg  :     ha   lőfegyvert
   korlátozatlanul lehetne beszerezni, mivel a fegyvert nemcsak
   önvédelemre,  hanem   jogtalan  támadásokra   is  fel  lehet
   használni,  külföldi   statisztikai  adatokkal  igazolhatóan
   éppen  az   élethez  fűződő   emberi  jogtól  való  önkényes
   megfosztások számának  növekedésével kellene számot vetni. A
   közbiztonság - benne az emberi élet és méltóság - védelme az
   Alkotmány  40/A.   §  (2)  bekezdése  szerint  a  "rendőrség
   alapvető  feladata".   Mivelhogy   a   fegyveres   támadások
   megelőzésére a rendőrség sem lehet képes, ezért engedi meg a
   Korm.  r.   a  lőfegyver   -  köztük   a  maroklőfegyver   -
   rendőrhatósági engedély  alapján való  megszerzését azoknak,
   akik bizonyítani  tudják, hogy  tevékenységük miatt  életük,
   testi épségük fokozott védelmet igényel.

   Az  engedély   megadása,  vagy  megtagadása  a  bizonyítékok
   mérlegelésének s  nem  a  hatóság  önkényének  a  függvénye.
   Határozatát  az   eljáró  hatóság  indokolni  köteles,  s  a
   határozat  ellen   fellebbezéssel,  eredménytelenség  esetén
   bírósági felülvizsgálati keresettel lehet élni.

   A  kormányrendeletben   felsorolt  személyek   olyan  fontos
   tisztségek    viselői,     vagy    kiemelkedő    jelentőségű
   közmegbízatást ellátó  vezetők,  akikről  maga  a  jogalkotó
   vélelmezi, hogy  feladatuk ellátására  tekintettel életük és
   testi épségük - külön igazolás nélkül is - védelmet igényel.

   A  jogszabályi   rendelkezés  tehát   nem   alkotmányellenes
   megkülönböztetés, csupán  - jogszabályi vélelem formájában -
   a hatóság bizonyítékbeszerzési munkáját könnyítő intézkedés.
   A rendelet  17. §  (2) bekezdése azonban még a Korm. r. -ben
   tételesen felsorolt  személyek esetében is feltételül szabja
   az  egészségi   alkalmasságot  és   a  lőfegyver  tartásához
   szükséges elméleti  és gyakorlati jártasságot igazoló vizsga
   letételét.

   Az egészségügyi alkalmasság és a vizsgakötelezettség kapcsán
   egyébként az  Alkotmánybíróság már  foglalkozott a különböző
   fegyverféleségek   birtoklásával   összefüggő   jogszabályok
   alkotmányellenességének vizsgálatával.  E témakörben kiadott
   14/1992.  ( III.  30. )  AB határozatában  kimondotta :  "Az
   élethez és  az egészséghez  való alapjog védelme . . . olyan
   fontos alkotmányos  érdek, hogy  az a  szigorú  szabályozást
   mindenképpen szükségessé teszi. " ( ABH 1992. 341. ) A Korm.
   r.  17.  §  (1)  bekezdés  d )  pontja  pedig  a  szigorúság
   alkotmányosan megengedhető határát nem lépi túl.

   Mivelhogy a Korm. r. vitatott előírásai nem ellentétesek sem
   az Alkotmány  8. §  (1)  bekezdésével,  sem  az  54.  §  (1)
   bekezdésével, sem  pedig az 55. § (1) bekezdésével, ezért az
   Alkotmánybíróság a Korm. r. 17. § (1) bekezdés d ) pontjának
   megsemmisítésére vonatkozó indítványt elutasította.

   2. Az Áe. 72. § (4) bekezdés e ) pontja a lőfegyver, lőszer,
   robbanóanyag.   .    .   "gyártásáról   és   forgalmazásáról
   rendelkező"     államigazgatási     határozatok     bírósági
   felülvizsgálatát  nem   teszi  lehetővé.   A   "forgalmazás"
   fogalmába mind a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a ) pontja, mind
   pedig  az  élő  joggyakorlat  szerint  csak  a  kereskedelmi
   tevékenység  érthető  bele.  A  lőfegyver,  lőszer  engedély
   alapján történő birtoklása a lőfegyver, lőszer, robbanóanyag
   stb.  "forgalmazásának"   kategóriáján  kívül   esik.  Ennek
   megfelelően   az   önvédelmi   célból   igényelt   lőfegyver
   megszerzése és  tartása iránti kérelmet másodfokon jogerősen
   elutasító - bár mérlegelési jogkörben hozott - közigazgatási
   határozat bírósági  felülvizsgálatát az  Áe. nem  zárja  ki.
   Ilyen esetekben  a bíróságnak  azt kell  eldöntenie "hogy  a
   közigazgatási szerv a jogszabályban foglaltaknak megfelelően
   mérlegelte-e  az  ügyfél  bizonyítékait  és  az  ügy  összes
   körülményét. "  ( Legfelsőbb Bíróság BH 1993. 766. sz. alatt
   közzétett döntése. ) Határozatában a Legfelsőbb Bíróság elvi
   éllel arra  is rámutatott  - ami  tartalmában megegyezik  az
   Alkotmánybíróság  idézett   14/1992.   ( III.   30.   )   AB
   határozatával -   :  "a lőfegyvertartás engedélyezése iránti
   ügyekben  a   helyes  jogalkalmazói  álláspont  az,  hogy  a
   lehetőséghez képest minél kevesebb, élet kioltására alkalmas
   lőfegyver kerüljön  az állampolgárok  birtokába, s lőfegyver
   tartásának engedélyezése csak a jogszabályban meghatározott,
   illetőleg a feltétlenül indokolt esetben kerüljön sor. "

   Mivelhogy a  természetes személy lőfegyverigénylési kérelmét
   elutasító rendőrhatósági határozat bírósági felülvizsgálatát
   az Áe.  nem tiltja,  s az  élő jog  is a  jogszabályok valós
   tartalmát követi,  az indítványozó viszont tévesen értelmezi
   az  Áe.   72.  §   (4)  bekezdés   e )  pontját,   ezért  az
   Alkotmánybíróság   az    indítványt   e   vonatkozásban   is
   elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                           alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                        előadó alkotmánybíró

           Dr. Lábady Tamás            Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró                alkotmánybíró

        Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Vörös Imre                 Dr. Zlinszky János
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    201/B/1995
    Date of the decision:
    .
    11/06/1995
    .
    .