English
Hungarian
Ügyszám:
.
964/A/2004
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 7/2005. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/83
.
A döntés kelte: Budapest, 03/29/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által  elfogadott,  nemzetközi szerződés kihirdetéséről  szóló,
   még  ki  nem  hirdetett  törvény alkotmányellenessége  előzetes
   vizsgálatára  benyújtott  indítványa  alapján  és  mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítása   tárgyában
   hivatalból   eljárva   –  dr.  Harmathy  Attila   alkotmánybíró
   párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja:  az  Országgyűlés  2004.
   szeptember 6-i ülésnapján elfogadott, Hágában, 1955. szeptember
   28-án    kelt    Jegyzőkönyvvel   módosított,   a    nemzetközi
   légifuvarozásra  vonatkozó  egyes  jogszabályok   egységesítése
   tárgyában,  Varsóban,  1929.  október  12-én  aláírt  Egyezmény
   módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt
   4.  számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény 3.
   '  (1) bekezdésének a „rendelkezéseit azonban 1998. június  14-
   étől kell alkalmazni” szövegrésze alkotmányellenes.

   2.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –  megállapítja:
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll  fenn  annak
   folytán,  hogy  az  Országgyűlés  a  nemzetközi  szerződésekkel
   kapcsolatos   eljárásról  szóló  1982.  évi  27.   törvényerejű
   rendeletet   nem   hozta   összhangba   az   Alkotmánnyal.   Az
   alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében  a  nemzetközi
   szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.
   törvényerejű  rendelet  teljes körű felülvizsgálata  szükséges.
   Ezért  az  Alkotmánybíróság  felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
   jogalkotási  feladatának – az Alkotmánybíróság e  határozatában
   foglaltakkal  összhangban – 2005. december 31.  napjáig  tegyen
   eleget.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás
                                   
                                  I.

    1.  Az  Országgyűlés  2004. szeptember 6-i ülésnapján  törvényt
    fogadott   el   a   Hágában,  1955.   szeptember   28-án   kelt
    Jegyzőkönyvvel   módosított,   a   nemzetközi   légifuvarozásra
    vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban,
    1929.  október  12-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban:  Varsói
    Egyezmény)  módosításáról szóló, Montreálban, 1975.  szeptember
    25-én  aláírt  4. számú Montreáli Jegyzőkönyv (a  továbbiakban:
    Montreáli    Jegyzőkönyv)   kihirdetéséről   (a   továbbiakban:
    Törvény).  A  Törvény 3. § (1) bekezdését a köztársasági  elnök
    alkotmányellenesnek tartotta, ezért a Törvényt  nem  írta  alá,
    hanem  a  2004.  szeptember  24-én  kelt  indítványában  –   az
    Alkotmány 26. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva –
    az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
    bekezdésének  b)  pontja  és a 35. §-a alapján  annak  előzetes
    alkotmányossági   vizsgálatát   kezdeményezte.    A    támadott
    rendelkezés alapján a Törvény a kihirdetés napján lép hatályba,
    rendelkezései azonban 1998. június 14-étől alkalmazandók.
    A  köztársasági  elnök  indítványában  először  indítványtételi
    jogosultságát elemzi, és megállapítja, hogy bár az Abtv. 36.  §
    (1) bekezdése a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági
    vizsgálatának  kezdeményezését a szerződés  megerősítése  előtt
    teszi  lehetővé a köztársasági elnök számára, ez  nem  akadálya
    annak,  hogy  a  köztársasági  elnök  a  nemzetközi  szerződést
    kihirdető törvényt mint belső jogi jogszabályt kihirdetés előtt
    véleményezésre  küldje  az  Alkotmánybíróságnak.  Hivatkozik  a
    köztársasági  elnök  az Alkotmánybíróság 4/1997.  (I.  22.)  AB
    határozatában  foglalt  megállapításaira,  továbbá  arra,  hogy
    jelen esetben a normakontroll tárgya a kihirdető törvénynek  az
    a szabálya, amely meghatározza, mely időponttól alkalmazandók a
    belső jogban a kihirdetett Montreáli Jegyzőkönyv rendelkezései.

    A   köztársasági   elnök  hangsúlyozza,  hogy   a   kihirdetett
    nemzetközi szerződést módosító Montreáli Jegyzőkönyv ún.  self-
    executing, vagyis önvégrehajtó szerződés, amely – a kihirdetést
    követően  –  közvetlenül  kötelezi  és  jogosítja  a  magánjogi
    jogalanyokat.  A  Törvény  3. § (1)  bekezdése  azzal,  hogy  a
    Montreáli    Jegyzőkönyv   szabályait   1998-ra   visszamenőleg
    alkalmazni   rendeli,   visszaható   hatállyal   állapít    meg
    kötelezettséget  a jogalanyok számára. A Montreáli  Jegyzőkönyv
    által   bevezetett  módosítások  eredményeképpen   ugyanis   az
    érintett jogviszonyok valamelyik vagy akár mindkét részvevője –
    jelen  esetben  alapvetően  az  áru  fuvarozását  igénybe  vevő
    szerződő  fél  – saját korábbi helyzetéhez képest  hátrányosabb
    helyzetbe  kerül. Ez viszont sérti a jogalkotásról szóló  1987.
    évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. § (2) bekezdését,  a
    visszamenőleges jogalkotás tilalmát, amely az  Alkotmány  2.  §
    (1)  bekezdésében  foglalt  jogállamiság  elvét  konkretizálja.
    [legutóbb:  17/2004. (V. 25.) AB határozat,  ABK  2004.  május,
    388.]

    2.  Az  Alkotmánybíróság megkereste az  ügyben  az  igazságügy-
    minisztert, a gazdasági és közlekedési minisztert,  valamint  a
    külügyminisztert.

                                  II.

    1.  Jelen  ügyben az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt  arra  a
    kérdésre  kellett választ adnia, hogy az Alkotmány  26.  §  (4)
    bekezdésén alapuló előzetes normakontrollra irányuló  indítvány
    alapján   milyen   terjedelemben   vizsgálható   a   nemzetközi
    szerződést  kihirdető törvény. Az Alkotmánybíróság  működésének
    kezdete  óta tizennégy alkalommal indult előzetes normakontroll
    eljárás a köztársasági elnök indítványára. Az Alkotmány  26.  §
    (4)   bekezdése  alapján  a  köztársasági  elnök  azonban  első
    alkalommal  kezdeményezi  egy nemzetközi  szerződést  kihirdető
    törvény rendelkezésének előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

    2. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
    független,  demokratikus  jogállam. A jogállamiság  alkotmányos
    elve   jelenti   egyrészt  a  jogalanyok   belső   jognak   (az
    Alkotmánynak   és   az   alkotmányos   jogszabályoknak)    való
    alávetettségét,   másrészt  a  magyar   állam   által   vállalt
    nemzetközi   jogi   kötelezettségeknek  való  megfelelést.   Az
    Alkotmány  2.  § (1) bekezdéséhez képest speciális  alkotmányos
    rendelkezés az Alkotmány 7. § (1) bekezdése, amely a belső jogi
    rendelkezések és a vállalt nemzetközi kötelezettségek egymáshoz
    való   viszonyát   rendezi.  Eszerint  a   Magyar   Köztársaság
    jogrendszere  elfogadja a nemzetközi jog  általánosan  elismert
    szabályait,    biztosítja    továbbá    a    nemzetközi    jogi
    kötelezettségek és a belső jog összhangját.
    A   nemzetközi   szokásjogot  és  az  általános  jogelveket   e
    rendelkezés  első  fordulata transzformálja a  hazai  jogba.  A
    nemzetközi  jogi  kötelezettséget  vizsgálva  végső  soron   az
    Alkotmánybíróság  jogosult dönteni arról, hogy  annak  a  belső
    jogba  való átültetése az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének  első
    fordulata   alapján  megtörtént-e.  [53/1993.   (X.   13.)   AB
    határozat, ABH 1993, 323.]
    Jelen   ügy   tárgya,  a  légi  fuvarozást  érintő   nemzetközi
    kötelezettségek nem azonosíthatóak a nemzetközi jog általánosan
    elismert   szabályaival.   Ezért  ahhoz,   hogy   a   Montreáli
    Jegyzőkönyv  a  belső jogban alkalmazható legyen,  szükség  van
    annak  megfelelő szintű jogszabályban való kihirdetésére. [Jat.
    16. § (1) bekezdés]

    Az  Alkotmány 7. § (1) bekezdésének második fordulata a bármely
    formában megjelenő (például a nemzetközi szerződéssel)  vállalt
    nemzetközi  kötelezettség belső joggal  való  összhangját  írja
    elő.   Ennek  biztosítására  végső  soron  az  Alkotmánybíróság
    hivatott,   amely  egyrészt  a  megkötendő,  valamint   a   már
    jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés (és a  kihirdető
    jogszabály)   Alkotmánynak  való  megfeleléséről,   továbbá   a
    nemzetközi  kötelezettségvállalás hatásköri, felhatalmazottsági
    és   eljárási   kérdéseiről  hoz  mindenkire   nézve   kötelező
    határozatot. [4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.]

    Másrészt,  az  Alkotmánybíróság a  jogszabályok  és  az  állami
    irányítás    egyéb   jogi   eszközei   nemzetközi   szerződésbe
    ütközésének  a  vizsgálatára irányuló,  valamint  a  nemzetközi
    szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását vizsgáló
    hatáskörében   értékeli  a  belső  jog  és  a  nemzetközi   jog
    összhangját. [Abtv. 1. § c) pont, 44-47. §§] Egy alkalommal  az
    Alkotmánybíróság  azt  is megvizsgálta,  hogy  az  Országgyűlés
    által  elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény  nem  sért-e
    valamely,  a  belső  jog  részévé vált  nemzetközi  szerződést.
    [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 323, 326.]

    3.  Az  Abtv.  1.  §  a)  pontja  alapján  az  Alkotmánybíróság
    hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései
    alkotmányellenességének előzetes vizsgálata. Az Abtv. 36. § (1)
    bekezdésében   foglaltaknak   megfelelően   a   vizsgálatot   a
    parlamenti   hatáskörbe  tartozó  nemzetközi  szerződés   –   a
    szerződések  jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május  hó  23.
    napján   kelt  szerződés  (a  továbbiakban:  bécsi   egyezmény)
    értelmében vett – megerősítése előtt kérheti az Országgyűlés, a
    köztársasági elnök és a Kormány. Ez a hatáskör azt  biztosítja,
    hogy   az   Alkotmány  alapján  a  szerződéskötési   eljárásban
    résztvevők   a   nemzetközi   jogi   kötelezettség   vállalását
    megelőzően kezdeményezhessék a megkötendő nemzetközi  szerződés
    általuk   alkotmányosan   aggályosnak   tartott   rendelkezései
    alkotmánybírósági vizsgálatát.
    [A  Magyar  Köztársaság Országgyűlésének  Házszabályáról  szóló
    46/1994.  (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban:  Házszabály)
    122.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  Kormány  terjeszti  elő  a
    nemzetközi  szerződés megerősítése, az ahhoz  való  csatlakozás
    vagy   annak   elfogadása,  nemzetközi  szerződés   módosítása,
    valamint  nemzetközi  szervezethez  való  csatlakozás,  illetve
    onnan  való  kilépés  tárgyában  a  határozati  javaslatot.  Az
    Országgyűlés    pedig   határozatban   ad   felhatalmazást    a
    köztársasági elnöknek nemzetközi szerződés kötelező  hatályának
    az elismerésére.]

    4. Amennyiben nem merül fel előzetesen alkotmányossági aggály a
    szerződés  tartalmát  illetően, az Országgyűlés  a  hatáskörébe
    tartozó   nemzetközi   szerződés   megkötéséhez   országgyűlési
    határozattal  hozzájárul.  A  hozzájárulással  az  Országgyűlés
    kötelezi   magát,  hogy  a  vállalt  nemzetközi   kötelezettség
    érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat megalkotja. Törvénybe
    foglalva   kihirdeti  a  szerződést,  ha  pedig  a   nemzetközi
    szerződés    további    jogalkotói    lépéseket    is    kíván,
    jogszabályalkotással teljesíti a nemzetközi kötelezettséget.  A
    nemzetközi kötelezettségvállalás végrehajtása, (adott esetben a
    szükséges  jogalkotási feladat teljesítése)  a  jogállamiságot,
    ezen   belül   a  nemzetközi  jogi  kötelezettségek   jóhiszemű
    teljesítését  magába foglaló Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből,
    valamint  a nemzetközi jog és belső jog összhangját megkövetelő
    7.   §  (1)  bekezdésből  fakadó  kötelesség,  amely  attól   a
    pillanattól   fennáll,   amikortól   a   nemzetközi   szerződés
    (nemzetközi  jogi  értelemben) kötelezi  Magyarországot.  Ennek
    elmaradása  azzal járhat, hogy az Alkotmánybíróság mulasztásban
    megnyilvánuló    alkotmányellenességet    állapít    meg.    Az
    Alkotmánybíróság   hatályos   nemzetközi   szerződésből   eredő
    jogalkotói   feladat  nem  teljesítése  miatt  állapított   meg
    alkotmánysértő mulasztást a 16/1993. (III. 12.) AB határozatban
    (ABH  1993,  143,  154.), a 45/2003. (IX. 26.) AB  határozatban
    (ABH  2003,  474.)  és  legutóbb  az  54/2004.  (XII.  13.)  AB
    határozatban (ABK 2004. december, 960.).

    5.  A  Jat. 16. §-a alapján az általánosan kötelező magatartási
    szabályt   tartalmazó  nemzetközi  szerződést   a   tartalmának
    megfelelő  szintű  jogszabályba  foglalva  kell  kihirdetni.  A
    nemzetközi  szerződésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló  1982.
    évi  27. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 13. § (1)
    bekezdése alapján az Országgyűlés által megerősített nemzetközi
    szerződéseket törvénnyel kell kihirdetni.
    A  nemzetközi szerződés kihirdetése iránti törvényjavaslatot  a
    Kormány terjeszti elő, ahhoz módosító javaslat nem nyújtható be
    (Házszabály  123. §), így érdemi parlamenti vita ekkor,  miután
    nemzetközi  jogi  síkon  a  Magyar  Köztársaság  magára   nézve
    kötelezőnek ismerte el a nemzetközi szerződést, már nem folyhat
    annak  tartalmáról.  A  kihirdető  törvény  kötelező  kellékeit
    jelenleg  a Tvr. 14. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint  a
    szerződés  kihirdetésének  kijelentése,  annak  hiteles  magyar
    nyelvű  szövege,  illetőleg hivatalos magyar nyelvű  fordítása,
    valamint  a szerződéshez magyar részről fűzött fenntartások  és
    nyilatkozatok mellett a kihirdető törvénynek tartalmaznia  kell
    a  hatálybalépéshez  megkívánt feltételek teljesítéséről  szóló
    kölcsönös   értesítések   időpontját  (a   megfelelő   okiratok
    kicserélésének vagy letétbe helyezésének a helyét  és  idejét),
    valamint  a  jogszabály  (a szerződés) végrehajtásáért  felelős
    szerv   megjelölését;  a  kihirdető  törvény  és  a   szerződés
    hatálybalépésének az időpontját. A Tvr. 14. § (1)  bekezdés  e)
    pontja   szerint  a  szerződés  alkalmazása  megkezdésének   az
    időpontját  is tartalmaznia kell a kihirdető jogszabálynak,  ha
    ez az időpont nem azonos a szerződés hatálybalépésével.

    6.  A köztársasági elnöknek az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
    a  törvény  aláírását megelőzően a törvény egyes  rendelkezései
    tekintetében  biztosított előzetes normakontrollt  kezdeményező
    jogköre   értelemszerűen  irányadó  a   nemzetközi   szerződést
    kihirdető törvény támadott rendelkezésére. A kihirdető  törvény
    hatálybalépésének   (és  a  nemzetközi  szerződés   alkalmazása
    megkezdésének)  időpontja, valamint  a  végrehajtásért  felelős
    szervet  megjelölő jogszabályi rendelkezés – mint  új  normatív
    rendelkezés – előzetes alkotmányossági vizsgálat alá vonható.
    Minthogy   jelen  ügyben  a  köztársasági  elnök  a   Montreáli
    Jegyzőkönyvet  kihirdető  törvénynek azt  a  szabályát  támadja
    indítványában,  amely  meghatározza,  mikor  lép   hatályba   a
    kihirdető  törvény,  illetve  mely időponttól  alkalmazandók  a
    nemzetközi   szerződés  rendelkezései  a   belső   jogban,   az
    Alkotmánybíróság    előzetes    normakontroll    keretében    a
    köztársasági    elnök   indítványában   foglaltakat    érdemben
    vizsgálta.

                                 III.

    1.  A  köztársasági  elnök  beadványában  utal  arra,  hogy   a
    Montreáli  Jegyzőkönyv ún. self-executing, vagyis  önvégrehajtó
    szerződés, amely közvetlenül kötelezi és jogosítja a  magánjogi
    jogalanyokat. Az indítvány a Montreáli Jegyzőkönyvnek a  Varsói
    Egyezmény  hatályát  bizonyos esetekben a postai  küldeményekre
    kiterjesztő   II.  cikkét,  az  árukkal  kapcsolatos   okmányok
    kiállításának  rendjét újraszabályozó III. cikkét,  a  fuvarozó
    felelősségét  rendező  IV. cikkét és a  kárfelelősséget  érintő
    VII.,     valamint    IX.    cikkét    nevesíti    önvégrehajtó
    rendelkezésként.

    2. A nemzetközi szerződések kötelezettjei, főszabály szerint, a
    szerződésben  részes  államok. Ezen államok  kötelessége,  hogy
    gondoskodjanak a szerződés végrehajtásáról. Az már  belső  jogi
    kérdés,   hogy  a  végrehajtás  miképpen  történik   az   adott
    jogrendszerben,   hogyan  érvényesülnek   a   nemzetközi   jogi
    kötelezettségek:  jogalkotói aktussal vagy bírói  jogalkalmazás
    útján.
    Egyes  nemzetközi  szerződéses rendelkezésekre,  pontosabban  a
    nemzetközi kötelezettséget transzformáló belső jogi normára  az
    egyének    közvetlenül   alapíthatnak   jogokat.   Egy    ilyen
    önvégrehajtó   szerződés  esetében   az   állam   arra   vállal
    kötelezettséget,  hogy  a  szerződés  belső  jogi  alkalmazását
    lehetővé teszi, vagy legalábbis jogrendszerében nem zárja ki  a
    szerződéses    rendelkezések   közvetlen    alkalmazásának    a
    lehetőségét.
    Az,   hogy   a   nemzetközi  szerződés  vagy   annak   bizonyos
    rendelkezése  önvégrehajtó-e,  vagyis  külön  végrehajtó  norma
    nélkül  alkalmazható-e  a  nemzeti  jogban,  értelmezés   útján
    állapítható  meg. Bizonyos esetekben a nemzetközi  szerződésben
    részes  felek  a  szerződésben nyilatkoznak annak  önvégrehajtó
    vagy nem-önvégrehajtó jellegéről, máskor a nemzetközi szerződés
    tartalmából,  szövegéből  vagy  az  alkotmány  rendelkezéseiből
    következik,   hogy   a   transzformált   nemzetközi   szerződés
    végrehajtásához  további,  belső  jogi  aktus  szükséges.  Van,
    amikor   a   jogalkotó  ad  támpontot  annak  a  kérdésnek   az
    eldöntéséhez,   hogy  a  szerződés,  illetve   annak   bizonyos
    rendelkezése közvetlenül alkalmazható-e a belső jogban.

    3.  A  Jat.  16.  §-a  alapján az ún. önvégrehajtó  szerződések
    esetében  is szükség van a transzformációra, a szerződés  belső
    jogszabályban  történő  kihirdetésére.  Ha  a  nemzetközi  jogi
    kötelezettség a transzformációt követően anélkül válik a  belső
    jog részévé, hogy akár a részes államok, akár a hazai jogalkotó
    kifejezetten     nyilatkozna     a     szerződés      közvetlen
    alkalmazhatóságáról, a jogalkalmazó az előtte folyamatban  lévő
    ügyben   dönt  arról,  hogy  az  adott  nemzetközi  szerződéses
    rendelkezés  az ügyben közvetlenül alkalmazható-e. A  közvetlen
    alkalmazás  feltétele, hogy a nemzetközi  szerződés  címzettjei
    pontosan  meghatározott  magánjogi jogalanyok,  a  szerződésben
    foglalt  jogok és kötelezettségek pedig elég konkrétak legyenek
    ahhoz,   hogy   a  szerződés  minden  további  államon   belüli
    jogalkotási aktus nélkül végrehajtható legyen.

    4. A Törvény 3. § (2) bekezdése alapján a Montreáli Jegyzőkönyv
    végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter  gondoskodik.
    Ez    nem   jelent   automatikusan   jogszabályalkotásra   való
    felhatalmazást,     a    végrehajtásról    való     gondoskodás
    megnyilvánulhat  más  módon is. (A  Törvény  3.  §-ához  fűzött
    részletes  indokolás szerint e felhatalmazás  jelen  esetben  a
    Varsói  Egyezmény  módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt
    szövegének a közzétételére vonatkozik.)
    Emellett,   a  Törvény  általános  indokolásában  a   jogalkotó
    kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a nemzetközi légi  fuvarozás
    tárgyában  indított  eljárásokban  a  bírósági  gyakorlatban  a
    Varsói   Egyezmény   szabályait  kell  alkalmazni   a   Polgári
    Törvénykönyv szabályai helyett.
    Végső soron azonban a bíróságok jogosultak eldönteni azt,  hogy
    az  adott  ügyben  alkalmazandó nemzetközi szerződést,  illetve
    annak egyes rendelkezéseit önvégrehajtónak minősítik vagy  sem.
    A   magyar  jogalkalmazói  gyakorlat  a  Varsói  Egyezményt   a
    magánjogi   jogalanyok  közötti  perbeli  jogvita   eldöntésére
    közvetlenül    alkalmazandónak   tekinti.    [Polgári    perben
    alkalmazták a bíróságok a Varsói Egyezményt a BH 1977. 436., BH
    1982. 482., BH 1982. 531., a BH 1983. 246., a BH 1996. 332.  és
    a  BH 1997. 197. számú ügyekben.] A Montreáli Jegyzőkönyv pedig
    több,  a  bíróságok  által korábban önvégrehajtónak  minősített
    rendelkezést módosít, így például a Varsói Egyezmény 18. és 22.
    cikkét.

                                  IV.

    1.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően   a   visszamenőleges
    jogszabályalkotással kapcsolatos szempontokat vizsgálta meg.  A
    köztársasági elnök indítványa különösen a Montreáli Jegyzőkönyv
    alábbi      rendelkezéseit     tartja     a     visszamenőleges
    jogszabályalkotás  tilalmát sértőnek. A  Montreáli  Jegyzőkönyv
    II. cikkét, amely – bizonyos tekintetben – kiterjeszti a Varsói
    Egyezmény  hatályát a postai küldemények fuvarozására.  A  III.
    cikket,  amely kiegészíti és pontosítja az árukkal  kapcsolatos
    dokumentáció  szabályait.  A Montreáli  Jegyzőkönyvnek  a  légi
    fuvarozásra   feladott  áru  megsemmisülése,  elvesztése   vagy
    megrongálódása   esetén   a  fuvarozó   felelősségét   bizonyos
    esetekben   kizáró  IV.  cikkét,  a  VII.   cikket,   amely   a
    köztársasági   elnök   szerint   „összegszerűen   csökkenti   –
    kilogrammonként   250   svájci  frankról   kilogrammonként   17
    különleges  lehívási  jogra – a feladott  áruban  bekövetkezett
    kárért való kárfelelősséget”. Végül a Montreáli Jegyzőkönyv IX.
    cikkét, amely az áru fuvarozása esetén a fuvarozónak az  általa
    szándékosan,  illetve súlyos gondatlansággal  okozott  károkért
    való felelősségét szabályozza.

    2. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése alapján a magyar jogrendszer
    biztosítja a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső  jog
    összhangját.  Ha  a nemzetközi szerződést kihirdető  jogszabály
    később  lép  hatályba,  mint az adott nemzetközi  szerződés,  a
    nemzetközi  jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítését  magába
    foglaló Alkotmány 2. § (1) bekezdése és az Alkotmány 7.  §  (1)
    bekezdése  sérülhet. Különösen körültekintően kell  eljárnia  a
    jogalkotónak  a  magánjogi jogalanyok jogait  és  kötelességeit
    további   jogalkotási  aktus  nélkül  átrendező  (önvégrehajtó)
    nemzetközi szerződések kihirdetésekor. Az Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdése  mellett szem előtt kell tartania az Alkotmány  2.  §
    (1)   bekezdéséből  következő,  a  jogszabályalkotást  kötelező
    alkotmányos előírásokat: a visszaható hatály tilalmát, a  kellő
    felkészülési   idő   biztosítását  és  a  norma   világosságára
    vonatkozó követelményeket is.

    3. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az Alkotmány 2. § (1)
    bekezdésében  elismert jogállamiság részét képező  jogbiztonság
    sérelmét  jelenti a Jat. 12. § (2) bekezdésében  megfogalmazott
    azon   szabály   megsértése,  amely   szerint   „jogszabály   a
    kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget,
    és   nem   nyilváníthat  valamely  magatartást   jogellenessé”.
    [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170, 172.]  Ugyanez
    az   alkotmányossági  követelmény  irányadó   a   jogosultságok
    korlátozására   vagy   elvonására   is.   Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlatában  visszaható hatálynak minősül,  ha  a  jogszabály
    hatálybaléptetése „nem visszamenőlegesen történt  ugyan,  de  a
    jogszabály   rendelkezéseit  –  az  erre  irányuló   kifejezett
    rendelkezés   szerint  –  a  jogszabály  hatálybalépése   előtt
    létrejött  jogviszonyokra is alkalmazni kell”.  [57/1994.  (XI.
    17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]
    Egy  alkotmányos demokráciában a polgárok szabadságának  részét
    képezi,   hogy   cselekvéseiket  csak  az  általuk   előzetesen
    megismerhető,    a    jogalkotás    formalizált    szabályainak
    betartásával     alkotott    szabályok    korlátozhatják.     A
    visszamenőleges jogalkotás tilalmát sérti ezért,  ha  a  Magyar
    Köztársaság joghatósága alatt álló személyek jogosultságait  és
    kötelezettségeit   újabb  jogalkotási   aktus   nélkül   érintő
    nemzetközi  szerződést  kihirdető jogszabály  utólag  nyilvánít
    jogellenessé  magatartásokat, utólag állapít meg  a  jogalanyok
    számára     kötelezettségeket,    illetve    utólag    korlátoz
    jogosultságokat.

    4.  A  Ptk.  506. § (1) bekezdése szerint, ha a  küldeményt  az
    országhatáron túlra kell továbbítani, a Ptk. XLI. fejezete csak
    annyiban  alkalmazandó,  amennyiben nemzetközi  szerződés  vagy
    egyezmény, illetőleg szabály másképpen nem rendelkezik. A  Ptk.
    506.  §  (2)  bekezdése pedig kifejezetten  a  légi  fuvarozási
    vállalat  fuvarozási szerződései kapcsán rendelkezik úgy,  hogy
    azokra  a Ptk. vonatkozó fejezete annyiban irányadó, amennyiben
    nemzetközi szerződés vagy egyezmény, illetőleg szabály eltérően
    nem  rendelkezik.  A  Varsói  Egyezmény  33.  cikke  alapján  a
    fuvarozó  csak  olyan szerződést köthet, és olyan  szabályzatot
    állapíthat meg, amely a Varsói Egyezmény rendelkezéseivel nincs
    ellentétben.    Nemzetközi   légi   fuvarozás   esetén    tehát
    elsődlegesen  a  Varsói Egyezmény rendelkezései  alkalmazandók,
    annak   kógens   rendelkezéseitől  sem  nemzetközi   fuvarozási
    szerződés, sem a fuvarozó szabályzata mint általános szerződési
    feltétel nem térhet el.
    A  Montreáli  Jegyzőkönyv a Varsói Egyezmény több rendelkezését
    módosítja.  Hatálybalépése (1998. június 14.) óta a Jegyzőkönyv
    nemzetközi  jogi  értelemben  kötelezi  a  magyar  államot.   A
    nemzetközi szerződés – kihirdetés hiányában – nem vált a magyar
    jog  részévé,  ezért az jelenleg automatikusan nem alkalmazható
    azokra a légi fuvarozási szerződésekre, amelyeknél a kiindulási
    vagy  a célállomás a magyar állam területén van, illetve  ha  a
    repülőgép   útközben   menetrendszerűen   leszáll   a    Magyar
    Köztársaság területén.

    5.  A  Montreáli  Jegyzőkönyvet  kihirdető  Törvény  3.  §  (1)
    bekezdése  annak  szabályait  a  Jegyzőkönyv  hatálybalépésének
    napjától  kezdődően  alkalmazni  rendeli,  ezáltal  tartalmilag
    visszamenőleg állapít meg a magánjogi jogviszonyokra  vonatkozó
    szabályokat.  Ez  egyrészt  azt  jelenti,  hogy   a   Montreáli
    Jegyzőkönyv   szabályait   a  már  lezárt   jogviszonyokra   is
    alkalmazni  kell,  másrészt e szabályok a  fennálló  nemzetközi
    fuvarozási  szerződések alapján létrejött, de még le  nem  zárt
    jogviszonyok   jogi   megítélését   is   megváltoztatják.    Az
    Alkotmánybíróság ezért a következőkben arra a kérdésre  kereste
    a  választ,  hogy  a  visszamenőlegesen alkalmazandó  szabályok
    között   van-e   olyan,  amely  utólag  nyilvánít  jogellenessé
    valamely magatartást, utólag állapít meg kötelezettséget,  vagy
    utólag korlátoz jogosultságot.
    A  Montreáli Jegyzőkönyv IV. cikke alapján bizonyos, a fuvarozó
    tevékenységi  körén  kívül  felmerülő  körülmény  bekövetkezése
    esetén  a  fuvarozó mentesül a felelősség alól. A 18.  cikk  3.
    pontját beiktató Montreáli Jegyzőkönyv IV. cikke alapján az (a)
    az  áru belső hibája, minősége vagy tökéletlensége; (b) az  áru
    hibás  csomagolása,  amelyet nem a fuvarozó vagy  alkalmazottja
    vagy   megbízottjai  végeztek;  (c)  háborús  cselekmény   vagy
    fegyveres    konfliktus;   (d)   a   szállítmány   belépésével,
    kilépésével   vagy   átruházásával  kapcsolatban   végrehajtott
    hatósági  intézkedés  minősül  a fuvarozó  felelősségét  kizáró
    körülménynek. Ez a cikk szűkíti a kimentési lehetőségek  körét,
    a  Varsói  Egyezmény ugyanis árufuvarozás esetében is  lehetővé
    teszi,  hogy  a  fuvarozó mentesüljön  a  felelősség  alól,  ha
    bizonyítja,   hogy   ő   és  alkalmazottai   minden   szükséges
    intézkedést  megtettek  a  kár elhárítása  végett  vagy  azokat
    lehetetlen volt megtenniük (20. cikk).
    A  Varsói Egyezmény 24. cikkét módosító VIII. cikk árufuvarozás
    esetén   megszünteti   a  fuvarozónak   a   korlátlan   összegű
    kárfelelősségét. A Montreáli Jegyzőkönyv áruszállítás esetén  a
    fuvarozó  felelősségét kilogrammonként 17  különleges  lehívási
    jog  (SDR) összegre korlátozza. A Varsói Egyezmény 25. és 25/A.
    cikkeit   módosító  IX.  cikk  alapján  e  pénzügyi-felelősségi
    határösszeg  akkor  sem léphető túl, ha a kárt  a  fuvarozónak,
    alkalmazottjának  vagy  megbízottjának  szándékos  vagy   olyan
    gondatlan  magatartása okozta, amelynek során  tudatában  volt,
    hogy a magatartásból feltehetően kár származhat.

    Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a    Montreáli
    Jegyzőkönyvnek a kárfelelősséget újraszabályozó IV.,  VIII.  és
    IX.  cikkei  a  nemzetközi  fuvarozási  szerződést  kötő  felek
    valamelyike  számára utólag, a Varsói Egyezmény  alapján  addig
    nem létező többletkötelezettséget eredményeznek. A Törvény 3. §
    (1) bekezdésének a Montreáli Jegyzőkönyvet 1998. június 14-étől
    kezdődően alkalmazni rendelő szövegrésze sérti az Alkotmány  2.
    §  (1)  bekezdését, ezen belül is a visszamenőleges  jogalkotás
    tilalmát, ezért alkotmányellenes.
    Minthogy   az   Alkotmánybíróság  a  kárfelelősségi   szabályok
    módosulása  miatt  megállapította  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésének sérelmét, eltekintett a köztársasági  elnök  által
    megjelölt további jegyzőkönyvbeli cikkek vizsgálatától.

    6.  Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel volt  arra,
    hogy  az  Országgyűlés  a 75/2004. (IX.  8.)  OGY  határozatban
    hozzájárult a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi
    légifuvarozásra  vonatkozó egyes jogszabályok  egységesítéséről
    szóló  Egyezményhez  történő  csatlakozáshoz.  A  belső  jogban
    történő kihirdetésre a 2005. évi VII. törvénnyel került sor. Az
    Egyezmény – többek között – egységesíti a Varsói Egyezmény és a
    kapcsolódó  okiratok  rendelkezéseit,  miközben  55.   cikkében
    kimondja, hogy az Egyezmény megelőz bármely, a nemzetközi  légi
    szállításra  vonatkozó szabályt, így a Varsói Egyezmény  és  az
    ahhoz  kapcsolódó kiegészítő egyezmények (ezen belül a 4. számú
    Montreáli Jegyzőkönyv) szabályait is. A kihirdető törvény 2005.
    március  18-án  hatályba lépett, így az Egyezmény rendelkezései
    azóta  közvetlenül alkalmazandóak a magyar jogban.  Ez  a  tény
    jelen   ügy   eldöntését   annyiban   befolyásolta,   hogy    a
    felülvizsgálni  kért Jegyzőkönyvbeli rendelkezések  tartalmilag
    már   a   magyar   jogrendszer   részei.   Következésképpen   a
    visszamenőleges hatályú jogszabály-alkotási tilalom sérelmét az
    Alkotmánybíróság  az  1998. június 14.  és  2005.  március  18.
    közötti időszakra vonatkozóan állapíthatta meg.

                                  V.

    1.  Az  Alkotmánybíróság jelen ügy elbírálása során indokoltnak
    látta  megvizsgálni  a  nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos
    eljárásokat  szabályozó, de még a magyar  alkotmányos  rendszer
    változásának   fordulópontját  jelentő  Alkotmányt   megelőzően
    született  Tvr. 1982. november 26-a óta változatlanul hatályban
    lévő  rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság ezért  –  a  48/1993.
    (VII.  2.)  AB  határozathoz hasonlóan – az  Abtv.  21.  §  (7)
    bekezdése  alapján hivatalból eljárást indított a  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára.

    A  nemzetközi  jog  forrásaira,  ezen  belül  is  a  nemzetközi
    szerződésekre vonatkozóan az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 7. §
    (1)  bekezdése,  19.  § (3) bekezdés f)  pontja,  30/A.  §  (1)
    bekezdés  b)  pontja és 35. § (1) bekezdés j) pontja  tartalmaz
    rendelkezéseket. Ezeket az alkotmánybeli szabályokat a Jat.  és
    a  Tvr.  részletezi  tovább.  Emellett,  a  Magyar  Köztársaság
    részese  a  bécsi  egyezménynek,  amelyet  az  1987.  évi   12.
    törvényerejű rendelet hirdetett ki.
    Az  Alkotmány  19.  § (3) bekezdés f) pontjának,  30/A.  §  (1)
    bekezdés  b)  pontjának  és  35. § (1)  bekezdés  j)  pontjának
    együttes  értelmezése alapján állapítható meg, hogy ki jogosult
    a  Magyar  Köztársaság  nevében  nemzetközi  szerződést  kötni.
    Minthogy   jelen   ügy  nem  érintette  a  Kormány   nemzetközi
    szerződések     megkötésére    vonatkozó     hatáskörét,     az
    Alkotmánybíróság  kizárólag  a  parlamenti  hatáskörbe  tartozó
    nemzetközi szerződéskötési jogosultságot vizsgálta.
    Az  Alkotmány  19.  §  (3) bekezdésének f)  pontja  szerint  az
    Országgyűlés   megköti  a  Magyar  Köztársaság   külkapcsolatai
    szempontjából  kiemelkedő fontosságú nemzetközi  szerződéseket.
    Az  Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján   a
    köztársasági  elnök  a  Magyar Köztársaság  nevében  nemzetközi
    szerződéseket  köt,  ha  a  szerződés  tárgya  a   törvényhozás
    hatáskörébe  tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés
    előzetes  hozzájárulása  szükséges. Az  Alkotmány  2/A.  §  (2)
    bekezdése, amely szerint az Országgyűlés megerősíti az  Európai
    Unió  szerveire hatásköröket átruházó nemzetközi szerződéseket,
    egy  harmadik kifejezéssel illeti ugyanazt a parlamenti aktust,
    amellyel  az  Országgyűlés – törvényhozási  tárgykör  esetén  –
    hozzájárul    az   adott   nemzetközi   szerződésben    foglalt
    kötelezettségek vállalásához.
    Az  Alkotmány  19. § (3) bekezdés f) pontját  és  30/A.  §  (1)
    bekezdés b) pontját egymásra vonatkoztatva megállapítható, hogy
    az  Országgyűlés  felhatalmazást  ad  a  köztársasági  elnöknek
    nemzetközi  szerződés kötelező hatályának az  elismerésére.  Az
    Alkotmány  30/A. § (1) bekezdés b) pontja által a  köztársasági
    elnöki  cselekményre  alkalmazott  megköt  ige  azt  az  aktust
    jelöli, amellyel az elnök a bécsi egyezmény 2. cikkének  1.  b)
    pontja  alapján  a Magyar Köztársaság nevében  nemzetközi  jogi
    kötelezettséget vállal.

    A    Tvr.-nek    a   nemzetközi   szerződés   kezdeményezésére,
    létrehozására és a megkötéssel összefüggő döntésekre  vonatkozó
    szakaszai (6-8. §) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához és
    a    Minisztertanács   előzetes   felhatalmazásához   kötik   a
    szerződéskötési   szándék   kinyilvánítását.    A    nemzetközi
    szerződések  megkötésére vonatkozó Tvr.-beli  szabályok  (9-10.
    §§) az Alkotmánynak a nemzetközi szerződéskötésre jogosultakról
    szóló rendelkezéseit sértő módon biztosítanak lehetőséget arra,
    hogy  a  nemzetközi szerződés megkötése az Országgyűlés vagy  a
    Magyar  Népköztársaság Elnöki Tanácsának a  megerősítésével,  a
    Minisztertanács  jóváhagyásával,  az  Országgyűlés,  az  Elnöki
    Tanács  vagy  a  Minisztertanács e tárgyban hozott  döntésével,
    aláírással,  stb.  történjen. (E  rendelkezések  még  abban  az
    esetben  sem tekinthetőek az Alkotmánnyal összhangban  állónak,
    ha  az  Elnöki Tanáccsal kapcsolatos szabályokat a köztársasági
    elnökre,  a  Minisztertanácsot említő rendelkezéseket  pedig  a
    Kormányra vonatkoztatjuk.)
    A   Tvr.   emellett   az  Alkotmány  7.  §   (1)   bekezdésének
    érvényesülését veszélyezteti azáltal, hogy szóhasználata  nincs
    összhangban a bécsi egyezménnyel. A Tvr. alkalmazásában például
    a „megerősítés” kifejezés azt a belső jogi cselekményt jelenti,
    amellyel  az  Országgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  adott
    nemzetközi  szerződés a Magyar Köztársaságra  nézve  kötelezővé
    váljon.  A  bécsi egyezmény értelmében a „megerősítés”  viszont
    arra   a   folyamatra   utal,   amelynek   eredményeképpen    a
    megerősítendő  nemzetközi  szerződések  kötelező  hatályát   az
    államok – nemzetközi jogi síkon – magukra nézve elismerik.
    Az Alkotmány több rendelkezésével ellentétben állnak a Tvr.-nek
    a  nemzetközi  szerződés kihirdetésére vonatkozó  rendelkezései
    is. A Tvr. 13. § (2) bekezdése például nincs tekintettel sem az
    Alkotmány 8. § (2) bekezdésének arra parancsára, amely  alapján
    a  Magyar  Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre
    vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  sem  azokra  az
    alkotmányos   szakaszokra,  amelyek  kizárólagos  törvényhozási
    tárgyköröket  állapítanak meg, amelyekben általánosan  kötelező
    magatartási szabályt csak az Országgyűlés alkothat.
    A  Tvr.  13.  §  (4)  bekezdése  pedig  azáltal,  hogy  csak  a
    hatálybalépéshez   szükséges   nemzetközi   jogi   cselekmények
    (megerősítő   okiratok  letétbe  helyezése  vagy  a   szerződés
    hatálybalépéséhez    szükséges    belső     jogi     feltételek
    teljesüléséről szóló diplomáciai jegyzékváltás) elvégzése  után
    teszi  lehetővé a nemzetközi szerződés kihirdetését, nem  felel
    meg  a  belső  jog  és  a nemzetközi jog összhangját  garantáló
    Alkotmány  7.  § (1) bekezdésének. A Tvr. 13. §  (4)  bekezdése
    alapján  ugyanis  sok  esetben (főleg a  kétoldalú  szerződések
    esetében)  a  nemzetközi szerződés hatálybalépéséhez  szükséges
    nemzetközi   jogi  cselekmények  elvégzése   és   a   szerződés
    hatálybalépése   közötti   időben   a   kihirdető    jogszabály
    megalkotására idő hiányában nem kerülhet sor, ami a  nemzetközi
    jogilag  a magyar államra már kötelező szerződés teljesítésének
    késedelmét eredményezi.
    Megállapítható,   hogy   a  Tvr.-nek  a  nemzetközi   szerződés
    kihirdetésére és közzétételére vonatkozó szabályai több  helyen
    feloldhatatlan értelmezési nehézséget okoznak a Tvr. címzettjei
    számára,  és  a nemzetközi szerződéskötési eljárásra  vonatkozó
    Tvr.-beli   szabályok  követése  adott  esetben  az   Alkotmány
    sérelmével járhat.

    2.  Az  Alkotmánybíróság a 2/1993. (I.  22.)  AB  határozatában
    mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
    meg,   mert  az  Országgyűlés  az  akkor  hatályban   lévő,   a
    népszavazást  szabályozó 1989. évi XVII.  törvényt  a  hatályos
    Alkotmánnyal nem hozta összhangba. Ugyanezen törvény kapcsán az
    Alkotmánybíróság  ismételten  mulasztást  állapított   meg   az
    52/1997.   (X.   14.)  AB  határozatban.   A   Kormány   tagjai
    jogállásának elavult szabályozása miatt a 49/1996. (X. 25.)  AB
    határozatában   állapított   meg   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmánysértést,  mert  az Országgyűlés  nem  tett  eleget  az
    Alkotmány  39.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  jogalkotói
    feladatának.
    E határozataihoz hasonlóan az Alkotmánybíróság a mostani ügyben
    az  Alkotmányt  megelőzően született és annak  meg  nem  felelő
    szabályozás  miatt  az  Abtv. 1. § e)  pontjában  meghatározott
    hatáskörében,  az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján  hivatalból
    eljárva    állapította   meg   a   mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
    az alkotmányellenes helyzet maradéktalan felszámolása érdekében
    a   Tvr.   rendelkezéseinek  a  teljes   körű   felülvizsgálata
    szükséges.  Ezért kötelezte az Országgyűlést, hogy  jogalkotási
    feladatának  – az Alkotmánybíróság e határozatában foglaltakkal
    összhangban – 2005. december 31. napjáig tegyen eleget.

    Az   Alkotmánybíróság   a  határozatát  az  alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
             Dr. Bagi István              Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                    
             Dr. Erdei Árpád             Dr. Harmathy Attila
             alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                    
            Dr. Kiss László             Dr. Kukorelli István
            alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
        
                          Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                                 alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     A  határozat  rendelkező  részét  elfogadom,  de  az  indokolás
     nézetem szerint a következő:
                                    
                                   I.

         Az   Országgyűlés   a  2004.  szeptember   6-i   ülésnapján
     elfogadta  a Hágában 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel
     módosított,   a  nemzetközi  légifuvarozásra  vonatkozó   egyes
     jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban 1929. október 12-
     én   aláírt   Egyezmény  (a  továbbiakban:  Varsói   Egyezmény)
     módosításáról szóló, Montrealban 1975. szeptember 25-én  aláírt
     Jegyzőkönyv    (a    továbbiakban:    Montreali    Jegyzőkönyv)
     kihirdetéséről  szóló  törvényt (a  továbbiakban:  Törvény).  A
     köztársasági elnök a Törvényt aláírása előtt – az Alkotmány 26.
     §-ának    (4)    bekezdésére   hivatkozva   –   megküldte    az
     Alkotmánybíróságnak.
         A   köztársasági   elnök  az  Alkotmány   2.   §-ának   (1)
     bekezdésében   kimondott  jogállamiság  elvével   ellentétesnek
     tartja  a  Törvény 3. §-a (1) bekezdésének azt a rendelkezését,
     amely  szerint  a Törvény a kihirdetése napján lép  életbe,  de
     rendelkezéseit 1998. június 14-től kezdődően kell alkalmazni.

                                   II.

          1.  Az Alkotmány 32/A. §-ának (1) bekezdése határozza  meg
     az Alkotmánybíróság alapvető feladatát, amikor deklarálja, hogy
     az     Alkotmánybíróság    felülvizsgálja    a     jogszabályok
     alkotmányosságát.  Az  Alkotmánynak ezt a  rendelkezését  veszi
     alapul az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
     továbbiakban:  Abtv.)  1. §-a az Alkotmánybíróság  hatáskörének
     meghatározásánál. Az Abtv. 1. §-a – egyebek mellett – kimondja,
     hogy az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a már elfogadott,
     de   még   ki  nem  hirdetett  törvények,  valamint  nemzetközi
     szerződések    egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
     előzetes         vizsgálata,        továbbá        jogszabályok
     alkotmányellenességének utólagos vizsgálata  [1.  §  a)  és  b)
     pontja].  Az alkotmányosság előzetes vizsgálatát a köztársasági
     elnök   az   Alkotmány   26.  §-ának  (4)   bekezdése   alapján
     kezdeményezheti,  az utólagos vizsgálat kezdeményezésére  bárki
     jogosult [Abtv. 21. § (2) bekezdése].
           Az   alkotmányossági  vizsgálat  kiterjed  a   nemzetközi
     szerződéseket kihirdető jogszabályokra [30/1990. (XII. 15.)  AB
     határozat,  ABH 1990, 128, 132.; 4/1997. (I. 22.) AB határozat,
     ABH   1997,   41.].   Az   Alkotmány  szabályai   megtartásának
     ellenőrzési körébe tartozik a nemzetközi szerződések  megkötése
     is:   a  szerződéskötési  jogosultság  alkotmányos  korlátainak
     figyelembevételét az Alkotmánybíróság mind az előzetes, mind az
     utólagos   normakontroll  során  vizsgálja   (1154/B/1995.   AB
     határozat, ABH 2001, 824, 826-827.).

          2.  Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy  a
     Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. A jogállam
     elvéből  következik a jogbiztonság követelménye. A jogbiztonság
     többek   között   azt  is  jelenti,  hogy  a   jogszabályok   a
     kihirdetésüket   megelőző  időre  nem   állapíthatnak   meg   a
     jogalanyok számára kötelezettségeket, visszamenőleges hatállyal
     nem minősíthetnek jogellenesnek valamilyen jogszerű magatartást
     és  visszaható  hatállyal nem állapíthatnak  meg  felelősséget.
     Alkotmányellenes  az  a  jogszabály,  amely  megsérti   ezt   a
     követelményt [25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  131,
     132.].

           3.   A   visszaható  hatállyal  felelősséget  megállapító
     jogszabály  alkotmányellenessége azon az alapon áll fenn,  hogy
     sérti  a jogállam elvét, az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését.
     Ilyen esetben nem az az alapja az alkotmányellenességnek,  hogy
     a    kérdéses   szabály   eltérő   rendelkezést   tartalmaz   a
     jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
     Jat.)    12.   §-ának   (2)   bekezdésétől,   amely   egyébként
     megfogalmazza  azt  az  elvet, hogy jogszabály  a  kihirdetését
     megelőző  időre  nem  állapíthat meg  kötelezettséget,  és  nem
     nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.
          Az  Alkotmánybíróság több határozata  világosan  kifejezi,
     hogy   az   alkotmányellenesség  vizsgálatánál   az   Alkotmány
     rendelkezései, az Alkotmányban meghatározott elvek a döntők, és
     ezekhez  viszonyítva másodlagos ezeknek a szabályoknak, ezeknek
     az  elveknek a Jat.-ban való kifejeződése [7/1992. (I. 30.)  AB
     határozat,  ABH  1992,  45,  48.].  Az  Alkotmány   2.   §-ában
     megfogalmazott  jogállam  elv  a jogbiztonság,  a  jogszabályok
     megismerhetősége  követelményét a Jat. szabályától  függetlenül
     tartalmazza  [28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  155,
     156-157.; 365/B/1998. AB határozat, ABH 1998, 850, 851.].
          A  Jat.  nem  áll feljebb más törvényeknél a  jogszabályok
     hierarchiájában.  Az  Alkotmánybíróság nem  minősíti  önmagában
     azért alkotmányellenesnek valamilyen törvény szabályát, mert az
     eltér  a Jat. szabályától (1131/B/1993. AB határozat, ABH 1994,
     645,  646.).  Így a települési önkormányzatnak a helyi  adókról
     szóló  törvény rendelkezésén nyugvó adómegállapítási  jogát  is
     alkotmányosnak ismerte el az Alkotmánybíróság, annak  ellenére,
     hogy  ez  a  törvény eltért a Jat. szabályától (187/B/1991.  AB
     határozat, ABH 1993, 548, 549.).
           Az   elmondottakra  tekintettel  a  Törvény  3.  §-a  (1)
     bekezdésének  a visszaható hatályt megállapító szövegrészét  az
     Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogállam elv
     alapulvételével kell megvizsgálni.

          4. A Varsói Egyezményt az 1936:XXVIII. törvénycikk iktatta
     be  a  magyar jogszabályok közé. A törvénycikk 3. §-ában  adott
     felhatalmazás alapján a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi
     miniszter  1940.  évi  42.481. K.  K.  M.  rendelete  a  Varsói
     Egyezmény szabályainak alkalmazását a belföldi légi fuvarozásra
     is kiterjesztette.
             A    Polgári    Törvénykönyv    hatálybalépéséről    és
     végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 95. §-
     a  alapján  az  1945  előtt megalkotott polgári  jogi  tartalmú
     jogszabályok  a  törvényerejű rendelet mellékletében  felsorolt
     kivételektől  eltekintve hatályukat vesztették. A melléklet  3.
     pontja  szerint  továbbra is hatályban  maradtak  az  egyébként
     érvényben lévő polgári jogi tartalmú egyezmények. Így hatályban
     maradt   a   Varsói  Egyezmény  is.  A  melléklet   1.   pontja
     fenntartotta  a  Varsói  Egyezmény  hatályát  a  belföldi  légi
     fuvarozásra kiterjesztő 42.481/1940. K. K. M. rendeletet is.
         A  Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  (a
     továbbiakban:  Ptk.) 506. §-a szerint áruk országhatáron  túlra
     történő   továbbítására,  illetőleg  légi  fuvarozási  vállalat
     fuvarozási szerződéseire a nemzetközi szerződés szabályait kell
     alkalmazni  és  a Ptk. fuvarozási szerződésről szóló  szabályai
     csak  annyiban alkalmazandók, amennyiben a nemzetközi szerződés
     eltérően  nem  rendelkezik. A személyek  szállítására  pedig  –
     jogszabály   eltérő  rendelkezése  hiányában  –  a  vállalkozás
     szabályait kell megfelelően alkalmazni.
          A  Varsói  Egyezmény első cikkének (1) bekezdése kimondja,
     hogy az Egyezményt kell alkalmazni személyek, poggyász vagy áru
     minden  nemzetközi  fuvarozására. A Varsói Egyezményt  1955-ben
     módosították,  a  módosítást tartalmazó Hágai Jegyzőkönyvet  az
     1964. évi 19. tvr. kihirdette és közzétette.
         A  Varsói Egyezmény szabályainak az alkalmazását a belföldi
     légi fuvarozásra kiterjesztő 1940. évi K.K.M. rendeletet a légi
     fuvarozás   szabályzatáról  szóló  22/1965.  (XI.  14.)   Korm.
     rendelet  47.  §-a helyezte hatályon kívül. A légi árufuvarozás
     szabályairól  szóló 26/1999. (II. 12.) Korm.  rendelet  1.  §-a
     szerint  a  légi árufuvarozásra a Ptk. szabályait a rendeletben
     foglalt   eltérésekkel  és  kiegészítésekkel  kell  alkalmazni,
     nemzetközi   fuvarozásra  azonban  a  rendelet  csak   annyiban
     alkalmazható,  amennyiben nemzetközi szerződés nem  rendelkezik
     eltérően.  Ennek megfelelő tartalma van a légi személyszállítás
     szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 1.  §-ának
     is.
           A   jelenleg  hatályos  magyar  szabályok  szerint  tehát
     személyek  és  áruk  nemzetközi  légi  fuvarozására  a   Varsói
     Egyezmény szabályait kell alkalmazni.

          5.  A  Montreali Egyezmény több kérdésben más rendelkezést
     tartalmaz,  mint  a Varsói Egyezmény. Ezek közül  kiemelendő  a
     fuvarozó felelősségének több új szabálya (így a 9, 18, 22,  24.
     cikkben).
           A   Törvény  3.  §-ának  (1)  bekezdése,  amely   szerint
     rendelkezéseit  1998. június 14-től kezdődően alkalmazni  kell,
     azzal  a következménnyel jár, hogy a Törvény kihirdetése  előtt
     létrejött  és 1998. június 14. óta akár teljesített,  akár  nem
     teljesített   légi  fuvarozási  szerződéses  viszonyoknál   más
     szabályokat  kellene alkalmazni a fuvarozó felelősségére,  mint
     amely szabályok a szerződés megkötésének időpontjában irányadók
     voltak.
         A   felelősségi   szabályoknak  a  Törvény   3.   §-a   (1)
     bekezdéséből    következő   ez   a   visszamenőleges    hatályú
     megváltoztatása   ellentétes  az  Alkotmány   2.   §-ának   (1)
     bekezdésében kimondott jogállamiság elvével.

                                  III.
                                    
         1.  A  Magyar  Köztársaság  külügyminisztere  által  közölt
     adatok  szerint  Magyarország a Montreali  Jegyzőkönyvet  1987.
     június 29-én aláírta és a megerősítési okiratot 1987. június 30-
     án  –  a  megállapodásnak megfelelően –  a  lengyel  kormánynál
     letétbe  helyezte. A Montreali Jegyzőkönyv 1998.  június  14-én
     lépett hatályba.
         A   Törvény   3.  §-ának  (1)  bekezdése  nyilvánvalóan   a
     Montreali Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjához igazítja a
     Jegyzőkönyv   magyarországi  alkalmazásának  kezdő  időpontját,
     tekintettel  arra,  hogy  Magyarország  részéről  a  nemzetközi
     egyezmény aláírása megtörtént.
        
         2.  Az  Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdése a következő elvet
     mondja ki:
     „A  Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi  jog
     általánosan   elismert   szabályait,   biztosítja   továbbá   a
     nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”
          Az Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdése tekintetében alapvető
     elvi  tételeket  fogalmazott  meg  az  53/1993.  (X.  13.)   AB
     határozat.  A  határozat  a  háborús  és  az  emberiség  elleni
     bűncselekmények nemzetközi jogi szabályait vizsgálva  kimondta,
     hogy  a  nemzetközi jog általánosan elismert szabályai a magyar
     jognak  is  részét képezik az Alkotmány 7. §-a (1) bekezdésének
     rendelkezése   alapján.  Itt  azonban  nem  a  nemzetközi   jog
     anyagának  egésze  jön számításba, hanem  csak  olyan  alapvető
     tételek,  mint  amelyek  az ENSZ Alapokmányában  vagy  a  genfi
     egyezményekben meghatározott egyes rendelkezések. A  nemzetközi
     jog egyéb szabályai csak külön kihirdetéssel válnak a hazai jog
     részévé,   de   a  kihirdetésnél,  az  összhang  biztosításánál
     figyelemmel kell lenni mind a nemzetközi jog, mind a hazai  jog
     sajátosságaira  (ABH 1993, 323, 327.). Ezt az elvet  erősítette
     meg  a  4/1997.  (I. 22.) AB határozat, amely azt hangsúlyozta,
     hogy  a  belső  jogot,  a  nemzetközi jogot  és  az  Alkotmányt
     együttesen és összefüggésben kell vizsgálni, biztosítani kell a
     vállalt  nemzetközi  kötelezettség, az Alkotmány  és  az  egész
     belső jog összhangját (ABH 1997, 41, 48-49.).

          Az Alkotmánybíróság a nemzetközi jogi kötelezettségek és a
     belső     jog    összhangjának    vizsgálatánál    nem    egyes
     részletkérdésekről  szóló jogszabályokat vet  össze  nemzetközi
     egyezményekkel,  hanem a jogrendszernek  a  kérdésre  vonatkozó
     összes    rendelkezését   veszi   alapul   a    következtetések
     levonásához.  Ezt mutatja például a 2181/B/1991.  AB  határozat
     (ABH  1999,  447, 452-453.), az 1042/B/1997. AB határozat  (ABH
     1998,  785,  790-797.), a 95/B/2001. AB  határozat  (ABH  2003,
     1327, 1339-1345.).
           Az  Alkotmány  7.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmezésénél
     figyelembe  kell venni azt is, hogy a nemzetközi egyezményekből
     az  esetek  egy  részében  nem jogszabály  megalkotására  szóló
     kötelezettség   keletkezik,  hanem  a   végrehajtást   szolgáló
     intézkedések  megtételére van szükség, a nemzetközi  egyezményt
     pedig  nem  is  mindig  jogszabályi  formában  hirdetik  ki.  A
     nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangja tehát
     közvetetten, nem egyetlen jogszabály megalkotásával valósul meg
     (988/E/2000.  AB  határozat, ABH 2003,  1281,  1288-1290.).  Az
     Alkotmánybíróság   nem   állapított  meg   ezért   mulasztásban
     megnyilvánuló alkotmányellenességet olyan esetben sem, amelyben
     egy   meghatározott  jogszabály  megalkotásának  kötelezettsége
     következhetett volna a nemzetközi szerződésből, de az Alkotmány
     szabályai, a büntetőjogi rendelkezések alapján külön jogszabály
     nélkül is érvényesült az az elv, amelyet a nemzetközi szerződés
     meghatározott (33/E/2000. AB határozat, ABH 2001,  1103,  1104-
     1106.).
          A  nemzetközi jog és a belső jog összhangjának  kérdésénél
     az  Alkotmánybíróság  azt is vizsgálja, hogy  adott  nemzetközi
     egyezmény milyen mérlegelési lehetőséget biztosít az egyezményt
     elfogadó  államoknak,  valóban kényszerítően  következik-e  egy
     meghatározott  jogi  megoldás  törvénybe  iktatása  a  kérdéses
     egyezmény alapján. A 936/D/1997. AB határozat az adott  esetben
     erre a kérdésre tagadó választ adott (ABH 1999, 615, 618-619.).

          A  nemzetközi  jog,  az Alkotmány és az  egész  belső  jog
     összhangjának biztosításánál különösen nagy jelentősége  van  a
     30/1998.  (VI.  25.) AB határozat azon megállapításának,  amely
     szerint  „az Országgyűlés nemzetközi szerződések elfogadásával,
     illetőleg kihirdetésével sem sértheti meg az Alkotmány 2. § (1)
     és (2) bekezdését” (ABH 1998, 220, 234.).
           Mindezek  alapján  azt  lehet  megállapítani,   hogy   az
     Alkotmány  7.  §-ának  (1) bekezdése alapján  nem  lehet  olyan
     következtetést    levonni,   amely   szerint    a    nemzetközi
     kötelezettségvállalásból  a  nemzetközi  szerződésnek  a  belső
     jogba  változtatás nélkül történő átültetése következnék minden
     esetben, hanem vizsgálandó, hogy a kötelezettségvállalás  és  a
     belső jogba való beiktatás nem sérti-e az Alkotmány szabályait.
     Az  Alkotmány  7.  §-ára  való  hivatkozás  nem  ad  alapot   a
     nemzetközi   szabály   kihirdetéséről   szóló   olyan   szabály
     alkotmányosságának elismerésére, amely az Alkotmány  2.  §-ának
     (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság elvét sérti.
          A  jelen  esetben  az  Alkotmány 7. §-ának  (1)  bekezdése
     alapján   azért   sem   indokolható  a  Montreali   Jegyzőkönyv
     szabályainak a 2005. évi kihirdetése mellett az 1998. június 14-
     i  visszamenő hatályú alkalmazásról szóló rendelkezés,  mert  a
     visszaható  hatály  nem  a  nemzetközi szerződésből  származik,
     hanem  abból  a  körülményből,  hogy  a  Montreali  Jegyzőkönyv
     kihirdetése 1998. júniusában nem történt meg.
          Az  elmondottak alapján a Törvény 3. §-a (1)  bekezdésének
     az  1998. június 14-től történő alkalmazását előíró szövegrésze
     alkotmányellenes.

                                    
                                   IV.
                                    
           A   nemzetközi   kötelezettségvállalásokkal   kapcsolatos
     kérdésekre   jelenleg  is  alkalmazni  kellene   a   nemzetközi
     szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.
     törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Tvr.), tekintve,  hogy
     a  Tvr.  hatályon  kívül  helyezése nem  történt  meg.  A  Tvr.
     megalkotása  a  rendszerváltozás előtt  történt.  1982  óta  az
     Alkotmány  szabályai  alapvetően megváltoztak.  A  demokratikus
     államrendben    a   nemzetközi   szerződésekkel    kapcsolatban
     feladatokat ellátó állami szervek hatásköre más, mint  1982-ben
     volt  és  megváltozott az államélet egésze.  A  Tvr.  szabályai
     nincsenek összhangban az új alkotmányi szabályokkal.

          A  fentiek  alapján,  a 2/1993. (I. 22.)  AB  határozattal
     kialakult  gyakorlatnak megfelelően (ABH  1993,  33,  39.),  az
     Abtv.  21. §-ának (7) bekezdésében adott felhatalmazással  élve
     az  Alkotmánybíróság  hivatalból  megállapítja  a  mulasztásban
     megnyilvánuló  alkotmányellenesség létrejöttét  annak  alapján,
     hogy  az  Országgyűlés a Tvr.-t nem hozta összhangba a hatályos
     Alkotmánnyal.

     Budapest, 2005. március 29.
                                                 Dr. Harmathy Attila
                                                       alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     The Procedure Related to International Treaties
     Number of the Decision:
     .
     7/2005. (III. 31.)
     Date of the decision:
     .
     03/29/2005
     Summary:
     The Constitutional Court holds that the failure of the Parliament to harmonise Law-Decree on the Procedure Related to International Treaties with the Constitution constituted an unconstitutional omission of legislative duty. In order to terminate the unconstitutional situation, the complete revision the Procedure Related to International Treaties is necessary.
     .
     .
     en_0007_2005.pdfen_0007_2005.pdf