Hungarian
Ügyszám:
.
964/A/2004
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 7/2005. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/83
.
A határozat kelte: Budapest, 03/29/2005
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által  elfogadott,  nemzetközi szerződés kihirdetéséről  szóló,
  még  ki  nem  hirdetett  törvény alkotmányellenessége  előzetes
  vizsgálatára  benyújtott  indítványa  alapján  és  mulasztásban
  megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítása   tárgyában
  hivatalból   eljárva   –  dr.  Harmathy  Attila   alkotmánybíró
  párhuzamos indokolásával – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja:  az  Országgyűlés  2004.
  szeptember 6-i ülésnapján elfogadott, Hágában, 1955. szeptember
  28-án    kelt    Jegyzőkönyvvel   módosított,   a    nemzetközi
  légifuvarozásra  vonatkozó  egyes  jogszabályok   egységesítése
  tárgyában,  Varsóban,  1929.  október  12-én  aláírt  Egyezmény
  módosításáról szóló, Montreálban, 1975. szeptember 25-én aláírt
  4.  számú Montreáli Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvény 3.
  '  (1) bekezdésének a „rendelkezéseit azonban 1998. június  14-
  étől kell alkalmazni” szövegrésze alkotmányellenes.

  2.  Az  Alkotmánybíróság – hivatalból eljárva  –  megállapítja:
  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll  fenn  annak
  folytán,  hogy  az  Országgyűlés  a  nemzetközi  szerződésekkel
  kapcsolatos   eljárásról  szóló  1982.  évi  27.   törvényerejű
  rendeletet   nem   hozta   összhangba   az   Alkotmánnyal.   Az
  alkotmányellenes helyzet megszüntetése érdekében  a  nemzetközi
  szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.
  törvényerejű  rendelet  teljes körű felülvizsgálata  szükséges.
  Ezért  az  Alkotmánybíróság  felhívja  az  Országgyűlést,  hogy
  jogalkotási  feladatának – az Alkotmánybíróság e  határozatában
  foglaltakkal  összhangban – 2005. december 31.  napjáig  tegyen
  eleget.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

   1.  Az  Országgyűlés  2004. szeptember 6-i ülésnapján  törvényt
   fogadott   el   a   Hágában,  1955.   szeptember   28-án   kelt
   Jegyzőkönyvvel   módosított,   a   nemzetközi   légifuvarozásra
   vonatkozó egyes jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban,
   1929.  október  12-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban:  Varsói
   Egyezmény)  módosításáról szóló, Montreálban, 1975.  szeptember
   25-én  aláírt  4. számú Montreáli Jegyzőkönyv (a  továbbiakban:
   Montreáli    Jegyzőkönyv)   kihirdetéséről   (a   továbbiakban:
   Törvény).  A  Törvény 3. § (1) bekezdését a köztársasági  elnök
   alkotmányellenesnek tartotta, ezért a Törvényt  nem  írta  alá,
   hanem  a  2004.  szeptember  24-én  kelt  indítványában  –   az
   Alkotmány 26. § (4) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva –
   az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
   bekezdésének  b)  pontja  és a 35. §-a alapján  annak  előzetes
   alkotmányossági   vizsgálatát   kezdeményezte.    A    támadott
   rendelkezés alapján a Törvény a kihirdetés napján lép hatályba,
   rendelkezései azonban 1998. június 14-étől alkalmazandók.
   A  köztársasági  elnök  indítványában  először  indítványtételi
   jogosultságát elemzi, és megállapítja, hogy bár az Abtv. 36.  §
   (1) bekezdése a nemzetközi szerződések előzetes alkotmányossági
   vizsgálatának  kezdeményezését a szerződés  megerősítése  előtt
   teszi  lehetővé a köztársasági elnök számára, ez  nem  akadálya
   annak,  hogy  a  köztársasági  elnök  a  nemzetközi  szerződést
   kihirdető törvényt mint belső jogi jogszabályt kihirdetés előtt
   véleményezésre  küldje  az  Alkotmánybíróságnak.  Hivatkozik  a
   köztársasági  elnök  az Alkotmánybíróság 4/1997.  (I.  22.)  AB
   határozatában  foglalt  megállapításaira,  továbbá  arra,  hogy
   jelen esetben a normakontroll tárgya a kihirdető törvénynek  az
   a szabálya, amely meghatározza, mely időponttól alkalmazandók a
   belső jogban a kihirdetett Montreáli Jegyzőkönyv rendelkezései.

   A   köztársasági   elnök  hangsúlyozza,  hogy   a   kihirdetett
   nemzetközi szerződést módosító Montreáli Jegyzőkönyv ún.  self-
   executing, vagyis önvégrehajtó szerződés, amely – a kihirdetést
   követően  –  közvetlenül  kötelezi  és  jogosítja  a  magánjogi
   jogalanyokat.  A  Törvény  3. § (1)  bekezdése  azzal,  hogy  a
   Montreáli    Jegyzőkönyv   szabályait   1998-ra   visszamenőleg
   alkalmazni   rendeli,   visszaható   hatállyal   állapít    meg
   kötelezettséget  a jogalanyok számára. A Montreáli  Jegyzőkönyv
   által   bevezetett  módosítások  eredményeképpen   ugyanis   az
   érintett jogviszonyok valamelyik vagy akár mindkét részvevője –
   jelen  esetben  alapvetően  az  áru  fuvarozását  igénybe  vevő
   szerződő  fél  – saját korábbi helyzetéhez képest  hátrányosabb
   helyzetbe  kerül. Ez viszont sérti a jogalkotásról szóló  1987.
   évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. § (2) bekezdését,  a
   visszamenőleges jogalkotás tilalmát, amely az  Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésében  foglalt  jogállamiság  elvét  konkretizálja.
   [legutóbb:  17/2004. (V. 25.) AB határozat,  ABK  2004.  május,
   388.]

   2.  Az  Alkotmánybíróság megkereste az  ügyben  az  igazságügy-
   minisztert, a gazdasági és közlekedési minisztert,  valamint  a
   külügyminisztert.

                                 II.

   1.  Jelen  ügyben az Alkotmánybíróságnak mindenekelőtt  arra  a
   kérdésre  kellett választ adnia, hogy az Alkotmány  26.  §  (4)
   bekezdésén alapuló előzetes normakontrollra irányuló  indítvány
   alapján   milyen   terjedelemben   vizsgálható   a   nemzetközi
   szerződést  kihirdető törvény. Az Alkotmánybíróság  működésének
   kezdete  óta tizennégy alkalommal indult előzetes normakontroll
   eljárás a köztársasági elnök indítványára. Az Alkotmány  26.  §
   (4)   bekezdése  alapján  a  köztársasági  elnök  azonban  első
   alkalommal  kezdeményezi  egy nemzetközi  szerződést  kihirdető
   törvény rendelkezésének előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

   2. Az Alkotmány 2. § (1) bekezdése szerint a Magyar Köztársaság
   független,  demokratikus  jogállam. A jogállamiság  alkotmányos
   elve   jelenti   egyrészt  a  jogalanyok   belső   jognak   (az
   Alkotmánynak   és   az   alkotmányos   jogszabályoknak)    való
   alávetettségét,   másrészt  a  magyar   állam   által   vállalt
   nemzetközi   jogi   kötelezettségeknek  való  megfelelést.   Az
   Alkotmány  2.  § (1) bekezdéséhez képest speciális  alkotmányos
   rendelkezés az Alkotmány 7. § (1) bekezdése, amely a belső jogi
   rendelkezések és a vállalt nemzetközi kötelezettségek egymáshoz
   való   viszonyát   rendezi.  Eszerint  a   Magyar   Köztársaság
   jogrendszere  elfogadja a nemzetközi jog  általánosan  elismert
   szabályait,    biztosítja    továbbá    a    nemzetközi    jogi
   kötelezettségek és a belső jog összhangját.
   A   nemzetközi   szokásjogot  és  az  általános  jogelveket   e
   rendelkezés  első  fordulata transzformálja a  hazai  jogba.  A
   nemzetközi  jogi  kötelezettséget  vizsgálva  végső  soron   az
   Alkotmánybíróság  jogosult dönteni arról, hogy  annak  a  belső
   jogba  való átültetése az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének  első
   fordulata   alapján  megtörtént-e.  [53/1993.   (X.   13.)   AB
   határozat, ABH 1993, 323.]
   Jelen   ügy   tárgya,  a  légi  fuvarozást  érintő   nemzetközi
   kötelezettségek nem azonosíthatóak a nemzetközi jog általánosan
   elismert   szabályaival.   Ezért  ahhoz,   hogy   a   Montreáli
   Jegyzőkönyv  a  belső jogban alkalmazható legyen,  szükség  van
   annak  megfelelő szintű jogszabályban való kihirdetésére. [Jat.
   16. § (1) bekezdés]

   Az  Alkotmány 7. § (1) bekezdésének második fordulata a bármely
   formában megjelenő (például a nemzetközi szerződéssel)  vállalt
   nemzetközi  kötelezettség belső joggal  való  összhangját  írja
   elő.   Ennek  biztosítására  végső  soron  az  Alkotmánybíróság
   hivatott,   amely  egyrészt  a  megkötendő,  valamint   a   már
   jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés (és a  kihirdető
   jogszabály)   Alkotmánynak  való  megfeleléséről,   továbbá   a
   nemzetközi  kötelezettségvállalás hatásköri, felhatalmazottsági
   és   eljárási   kérdéseiről  hoz  mindenkire   nézve   kötelező
   határozatot. [4/1997. (I. 22.) AB határozat, ABH 1997, 41.]

   Másrészt,  az  Alkotmánybíróság a  jogszabályok  és  az  állami
   irányítás    egyéb   jogi   eszközei   nemzetközi   szerződésbe
   ütközésének  a  vizsgálatára irányuló,  valamint  a  nemzetközi
   szerződésből származó jogalkotói feladat elmulasztását vizsgáló
   hatáskörében   értékeli  a  belső  jog  és  a  nemzetközi   jog
   összhangját. [Abtv. 1. § c) pont, 44-47. §§] Egy alkalommal  az
   Alkotmánybíróság  azt  is megvizsgálta,  hogy  az  Országgyűlés
   által  elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény  nem  sért-e
   valamely,  a  belső  jog  részévé vált  nemzetközi  szerződést.
   [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 323, 326.]

   3.  Az  Abtv.  1.  §  a)  pontja  alapján  az  Alkotmánybíróság
   hatáskörébe tartozik a nemzetközi szerződés egyes rendelkezései
   alkotmányellenességének előzetes vizsgálata. Az Abtv. 36. § (1)
   bekezdésében   foglaltaknak   megfelelően   a   vizsgálatot   a
   parlamenti   hatáskörbe  tartozó  nemzetközi  szerződés   –   a
   szerződések  jogáról szóló, Bécsben az 1969. évi május  hó  23.
   napján   kelt  szerződés  (a  továbbiakban:  bécsi   egyezmény)
   értelmében vett – megerősítése előtt kérheti az Országgyűlés, a
   köztársasági elnök és a Kormány. Ez a hatáskör azt  biztosítja,
   hogy   az   Alkotmány  alapján  a  szerződéskötési   eljárásban
   résztvevők   a   nemzetközi   jogi   kötelezettség   vállalását
   megelőzően kezdeményezhessék a megkötendő nemzetközi  szerződés
   általuk   alkotmányosan   aggályosnak   tartott   rendelkezései
   alkotmánybírósági vizsgálatát.
   [A  Magyar  Köztársaság Országgyűlésének  Házszabályáról  szóló
   46/1994.  (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban:  Házszabály)
   122.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  Kormány  terjeszti  elő  a
   nemzetközi  szerződés megerősítése, az ahhoz  való  csatlakozás
   vagy   annak   elfogadása,  nemzetközi  szerződés   módosítása,
   valamint  nemzetközi  szervezethez  való  csatlakozás,  illetve
   onnan  való  kilépés  tárgyában  a  határozati  javaslatot.  Az
   Országgyűlés    pedig   határozatban   ad   felhatalmazást    a
   köztársasági elnöknek nemzetközi szerződés kötelező  hatályának
   az elismerésére.]

   4. Amennyiben nem merül fel előzetesen alkotmányossági aggály a
   szerződés  tartalmát  illetően, az Országgyűlés  a  hatáskörébe
   tartozó   nemzetközi   szerződés   megkötéséhez   országgyűlési
   határozattal  hozzájárul.  A  hozzájárulással  az  Országgyűlés
   kötelezi   magát,  hogy  a  vállalt  nemzetközi   kötelezettség
   érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat megalkotja. Törvénybe
   foglalva   kihirdeti  a  szerződést,  ha  pedig  a   nemzetközi
   szerződés    további    jogalkotói    lépéseket    is    kíván,
   jogszabályalkotással teljesíti a nemzetközi kötelezettséget.  A
   nemzetközi kötelezettségvállalás végrehajtása, (adott esetben a
   szükséges  jogalkotási feladat teljesítése)  a  jogállamiságot,
   ezen   belül   a  nemzetközi  jogi  kötelezettségek   jóhiszemű
   teljesítését  magába foglaló Alkotmány 2. §  (1)  bekezdéséből,
   valamint  a nemzetközi jog és belső jog összhangját megkövetelő
   7.   §  (1)  bekezdésből  fakadó  kötelesség,  amely  attól   a
   pillanattól   fennáll,   amikortól   a   nemzetközi   szerződés
   (nemzetközi  jogi  értelemben) kötelezi  Magyarországot.  Ennek
   elmaradása  azzal járhat, hogy az Alkotmánybíróság mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenességet    állapít    meg.    Az
   Alkotmánybíróság   hatályos   nemzetközi   szerződésből   eredő
   jogalkotói   feladat  nem  teljesítése  miatt  állapított   meg
   alkotmánysértő mulasztást a 16/1993. (III. 12.) AB határozatban
   (ABH  1993,  143,  154.), a 45/2003. (IX. 26.) AB  határozatban
   (ABH  2003,  474.)  és  legutóbb  az  54/2004.  (XII.  13.)  AB
   határozatban (ABK 2004. december, 960.).

   5.  A  Jat. 16. §-a alapján az általánosan kötelező magatartási
   szabályt   tartalmazó  nemzetközi  szerződést   a   tartalmának
   megfelelő  szintű  jogszabályba  foglalva  kell  kihirdetni.  A
   nemzetközi  szerződésekkel kapcsolatos eljárásról  szóló  1982.
   évi  27. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 13. § (1)
   bekezdése alapján az Országgyűlés által megerősített nemzetközi
   szerződéseket törvénnyel kell kihirdetni.
   A  nemzetközi szerződés kihirdetése iránti törvényjavaslatot  a
   Kormány terjeszti elő, ahhoz módosító javaslat nem nyújtható be
   (Házszabály  123. §), így érdemi parlamenti vita ekkor,  miután
   nemzetközi  jogi  síkon  a  Magyar  Köztársaság  magára   nézve
   kötelezőnek ismerte el a nemzetközi szerződést, már nem folyhat
   annak  tartalmáról.  A  kihirdető  törvény  kötelező  kellékeit
   jelenleg  a Tvr. 14. § (1) bekezdése határozza meg. Eszerint  a
   szerződés  kihirdetésének  kijelentése,  annak  hiteles  magyar
   nyelvű  szövege,  illetőleg hivatalos magyar nyelvű  fordítása,
   valamint  a szerződéshez magyar részről fűzött fenntartások  és
   nyilatkozatok mellett a kihirdető törvénynek tartalmaznia  kell
   a  hatálybalépéshez  megkívánt feltételek teljesítéséről  szóló
   kölcsönös   értesítések   időpontját  (a   megfelelő   okiratok
   kicserélésének vagy letétbe helyezésének a helyét  és  idejét),
   valamint  a  jogszabály  (a szerződés) végrehajtásáért  felelős
   szerv   megjelölését;  a  kihirdető  törvény  és  a   szerződés
   hatálybalépésének az időpontját. A Tvr. 14. § (1)  bekezdés  e)
   pontja   szerint  a  szerződés  alkalmazása  megkezdésének   az
   időpontját  is tartalmaznia kell a kihirdető jogszabálynak,  ha
   ez az időpont nem azonos a szerződés hatálybalépésével.

   6.  A köztársasági elnöknek az Alkotmány 26. § (4) bekezdésében
   a  törvény  aláírását megelőzően a törvény egyes  rendelkezései
   tekintetében  biztosított előzetes normakontrollt  kezdeményező
   jogköre   értelemszerűen  irányadó  a   nemzetközi   szerződést
   kihirdető törvény támadott rendelkezésére. A kihirdető  törvény
   hatálybalépésének   (és  a  nemzetközi  szerződés   alkalmazása
   megkezdésének)  időpontja, valamint  a  végrehajtásért  felelős
   szervet  megjelölő jogszabályi rendelkezés – mint  új  normatív
   rendelkezés – előzetes alkotmányossági vizsgálat alá vonható.
   Minthogy   jelen  ügyben  a  köztársasági  elnök  a   Montreáli
   Jegyzőkönyvet  kihirdető  törvénynek azt  a  szabályát  támadja
   indítványában,  amely  meghatározza,  mikor  lép   hatályba   a
   kihirdető  törvény,  illetve  mely időponttól  alkalmazandók  a
   nemzetközi   szerződés  rendelkezései  a   belső   jogban,   az
   Alkotmánybíróság    előzetes    normakontroll    keretében    a
   köztársasági    elnök   indítványában   foglaltakat    érdemben
   vizsgálta.

                                III.

   1.  A  köztársasági  elnök  beadványában  utal  arra,  hogy   a
   Montreáli  Jegyzőkönyv ún. self-executing, vagyis  önvégrehajtó
   szerződés, amely közvetlenül kötelezi és jogosítja a  magánjogi
   jogalanyokat. Az indítvány a Montreáli Jegyzőkönyvnek a  Varsói
   Egyezmény  hatályát  bizonyos esetekben a postai  küldeményekre
   kiterjesztő   II.  cikkét,  az  árukkal  kapcsolatos   okmányok
   kiállításának  rendjét újraszabályozó III. cikkét,  a  fuvarozó
   felelősségét  rendező  IV. cikkét és a  kárfelelősséget  érintő
   VII.,     valamint    IX.    cikkét    nevesíti    önvégrehajtó
   rendelkezésként.

   2. A nemzetközi szerződések kötelezettjei, főszabály szerint, a
   szerződésben  részes  államok. Ezen államok  kötelessége,  hogy
   gondoskodjanak a szerződés végrehajtásáról. Az már  belső  jogi
   kérdés,   hogy  a  végrehajtás  miképpen  történik   az   adott
   jogrendszerben,   hogyan  érvényesülnek   a   nemzetközi   jogi
   kötelezettségek:  jogalkotói aktussal vagy bírói  jogalkalmazás
   útján.
   Egyes  nemzetközi  szerződéses rendelkezésekre,  pontosabban  a
   nemzetközi kötelezettséget transzformáló belső jogi normára  az
   egyének    közvetlenül   alapíthatnak   jogokat.   Egy    ilyen
   önvégrehajtó   szerződés  esetében   az   állam   arra   vállal
   kötelezettséget,  hogy  a  szerződés  belső  jogi  alkalmazását
   lehetővé teszi, vagy legalábbis jogrendszerében nem zárja ki  a
   szerződéses    rendelkezések   közvetlen    alkalmazásának    a
   lehetőségét.
   Az,   hogy   a   nemzetközi  szerződés  vagy   annak   bizonyos
   rendelkezése  önvégrehajtó-e,  vagyis  külön  végrehajtó  norma
   nélkül  alkalmazható-e  a  nemzeti  jogban,  értelmezés   útján
   állapítható  meg. Bizonyos esetekben a nemzetközi  szerződésben
   részes  felek  a  szerződésben nyilatkoznak annak  önvégrehajtó
   vagy nem-önvégrehajtó jellegéről, máskor a nemzetközi szerződés
   tartalmából,  szövegéből  vagy  az  alkotmány  rendelkezéseiből
   következik,   hogy   a   transzformált   nemzetközi   szerződés
   végrehajtásához  további,  belső  jogi  aktus  szükséges.  Van,
   amikor   a   jogalkotó  ad  támpontot  annak  a  kérdésnek   az
   eldöntéséhez,   hogy  a  szerződés,  illetve   annak   bizonyos
   rendelkezése közvetlenül alkalmazható-e a belső jogban.

   3.  A  Jat.  16.  §-a  alapján az ún. önvégrehajtó  szerződések
   esetében  is szükség van a transzformációra, a szerződés  belső
   jogszabályban  történő  kihirdetésére.  Ha  a  nemzetközi  jogi
   kötelezettség a transzformációt követően anélkül válik a  belső
   jog részévé, hogy akár a részes államok, akár a hazai jogalkotó
   kifejezetten     nyilatkozna     a     szerződés      közvetlen
   alkalmazhatóságáról, a jogalkalmazó az előtte folyamatban  lévő
   ügyben   dönt  arról,  hogy  az  adott  nemzetközi  szerződéses
   rendelkezés  az ügyben közvetlenül alkalmazható-e. A  közvetlen
   alkalmazás  feltétele, hogy a nemzetközi  szerződés  címzettjei
   pontosan  meghatározott  magánjogi jogalanyok,  a  szerződésben
   foglalt  jogok és kötelezettségek pedig elég konkrétak legyenek
   ahhoz,   hogy   a  szerződés  minden  további  államon   belüli
   jogalkotási aktus nélkül végrehajtható legyen.

   4. A Törvény 3. § (2) bekezdése alapján a Montreáli Jegyzőkönyv
   végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter  gondoskodik.
   Ez    nem   jelent   automatikusan   jogszabályalkotásra   való
   felhatalmazást,     a    végrehajtásról    való     gondoskodás
   megnyilvánulhat  más  módon is. (A  Törvény  3.  §-ához  fűzött
   részletes  indokolás szerint e felhatalmazás  jelen  esetben  a
   Varsói  Egyezmény  módosításokkal egységes szerkezetbe  foglalt
   szövegének a közzétételére vonatkozik.)
   Emellett,   a  Törvény  általános  indokolásában  a   jogalkotó
   kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a nemzetközi légi  fuvarozás
   tárgyában  indított  eljárásokban  a  bírósági  gyakorlatban  a
   Varsói   Egyezmény   szabályait  kell  alkalmazni   a   Polgári
   Törvénykönyv szabályai helyett.
   Végső soron azonban a bíróságok jogosultak eldönteni azt,  hogy
   az  adott  ügyben  alkalmazandó nemzetközi szerződést,  illetve
   annak egyes rendelkezéseit önvégrehajtónak minősítik vagy  sem.
   A   magyar  jogalkalmazói  gyakorlat  a  Varsói  Egyezményt   a
   magánjogi   jogalanyok  közötti  perbeli  jogvita   eldöntésére
   közvetlenül    alkalmazandónak   tekinti.    [Polgári    perben
   alkalmazták a bíróságok a Varsói Egyezményt a BH 1977. 436., BH
   1982. 482., BH 1982. 531., a BH 1983. 246., a BH 1996. 332.  és
   a  BH 1997. 197. számú ügyekben.] A Montreáli Jegyzőkönyv pedig
   több,  a  bíróságok  által korábban önvégrehajtónak  minősített
   rendelkezést módosít, így például a Varsói Egyezmény 18. és 22.
   cikkét.

                                 IV.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően   a   visszamenőleges
   jogszabályalkotással kapcsolatos szempontokat vizsgálta meg.  A
   köztársasági elnök indítványa különösen a Montreáli Jegyzőkönyv
   alábbi      rendelkezéseit     tartja     a     visszamenőleges
   jogszabályalkotás  tilalmát sértőnek. A  Montreáli  Jegyzőkönyv
   II. cikkét, amely – bizonyos tekintetben – kiterjeszti a Varsói
   Egyezmény  hatályát a postai küldemények fuvarozására.  A  III.
   cikket,  amely kiegészíti és pontosítja az árukkal  kapcsolatos
   dokumentáció  szabályait.  A Montreáli  Jegyzőkönyvnek  a  légi
   fuvarozásra   feladott  áru  megsemmisülése,  elvesztése   vagy
   megrongálódása   esetén   a  fuvarozó   felelősségét   bizonyos
   esetekben   kizáró  IV.  cikkét,  a  VII.   cikket,   amely   a
   köztársasági   elnök   szerint   „összegszerűen   csökkenti   –
   kilogrammonként   250   svájci  frankról   kilogrammonként   17
   különleges  lehívási  jogra – a feladott  áruban  bekövetkezett
   kárért való kárfelelősséget”. Végül a Montreáli Jegyzőkönyv IX.
   cikkét, amely az áru fuvarozása esetén a fuvarozónak az  általa
   szándékosan,  illetve súlyos gondatlansággal  okozott  károkért
   való felelősségét szabályozza.

   2. Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése alapján a magyar jogrendszer
   biztosítja a vállalt nemzetközi kötelezettségek és a belső  jog
   összhangját.  Ha  a nemzetközi szerződést kihirdető  jogszabály
   később  lép  hatályba,  mint az adott nemzetközi  szerződés,  a
   nemzetközi  jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítését  magába
   foglaló Alkotmány 2. § (1) bekezdése és az Alkotmány 7.  §  (1)
   bekezdése  sérülhet. Különösen körültekintően kell  eljárnia  a
   jogalkotónak  a  magánjogi jogalanyok jogait  és  kötelességeit
   további   jogalkotási  aktus  nélkül  átrendező  (önvégrehajtó)
   nemzetközi szerződések kihirdetésekor. Az Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdése  mellett szem előtt kell tartania az Alkotmány  2.  §
   (1)   bekezdéséből  következő,  a  jogszabályalkotást  kötelező
   alkotmányos előírásokat: a visszaható hatály tilalmát, a  kellő
   felkészülési   idő   biztosítását  és  a  norma   világosságára
   vonatkozó követelményeket is.

   3. Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján az Alkotmány 2. § (1)
   bekezdésében  elismert jogállamiság részét képező  jogbiztonság
   sérelmét  jelenti a Jat. 12. § (2) bekezdésében  megfogalmazott
   azon   szabály   megsértése,  amely   szerint   „jogszabály   a
   kihirdetését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget,
   és   nem   nyilváníthat  valamely  magatartást   jogellenessé”.
   [34/1991. (VI. 15.) AB határozat, ABH 1991, 170, 172.]  Ugyanez
   az   alkotmányossági  követelmény  irányadó   a   jogosultságok
   korlátozására   vagy   elvonására   is.   Az   Alkotmánybíróság
   gyakorlatában  visszaható hatálynak minősül,  ha  a  jogszabály
   hatálybaléptetése „nem visszamenőlegesen történt  ugyan,  de  a
   jogszabály   rendelkezéseit  –  az  erre  irányuló   kifejezett
   rendelkezés   szerint  –  a  jogszabály  hatálybalépése   előtt
   létrejött  jogviszonyokra is alkalmazni kell”.  [57/1994.  (XI.
   17.) AB határozat, ABH 1994, 316, 324.]
   Egy  alkotmányos demokráciában a polgárok szabadságának  részét
   képezi,   hogy   cselekvéseiket  csak  az  általuk   előzetesen
   megismerhető,    a    jogalkotás    formalizált    szabályainak
   betartásával     alkotott    szabályok    korlátozhatják.     A
   visszamenőleges jogalkotás tilalmát sérti ezért,  ha  a  Magyar
   Köztársaság joghatósága alatt álló személyek jogosultságait  és
   kötelezettségeit   újabb  jogalkotási   aktus   nélkül   érintő
   nemzetközi  szerződést  kihirdető jogszabály  utólag  nyilvánít
   jogellenessé  magatartásokat, utólag állapít meg  a  jogalanyok
   számára     kötelezettségeket,    illetve    utólag    korlátoz
   jogosultságokat.

   4.  A  Ptk.  506. § (1) bekezdése szerint, ha a  küldeményt  az
   országhatáron túlra kell továbbítani, a Ptk. XLI. fejezete csak
   annyiban  alkalmazandó,  amennyiben nemzetközi  szerződés  vagy
   egyezmény, illetőleg szabály másképpen nem rendelkezik. A  Ptk.
   506.  §  (2)  bekezdése pedig kifejezetten  a  légi  fuvarozási
   vállalat  fuvarozási szerződései kapcsán rendelkezik úgy,  hogy
   azokra  a Ptk. vonatkozó fejezete annyiban irányadó, amennyiben
   nemzetközi szerződés vagy egyezmény, illetőleg szabály eltérően
   nem  rendelkezik.  A  Varsói  Egyezmény  33.  cikke  alapján  a
   fuvarozó  csak  olyan szerződést köthet, és olyan  szabályzatot
   állapíthat meg, amely a Varsói Egyezmény rendelkezéseivel nincs
   ellentétben.    Nemzetközi   légi   fuvarozás   esetén    tehát
   elsődlegesen  a  Varsói Egyezmény rendelkezései  alkalmazandók,
   annak   kógens   rendelkezéseitől  sem  nemzetközi   fuvarozási
   szerződés, sem a fuvarozó szabályzata mint általános szerződési
   feltétel nem térhet el.
   A  Montreáli  Jegyzőkönyv a Varsói Egyezmény több rendelkezését
   módosítja.  Hatálybalépése (1998. június 14.) óta a Jegyzőkönyv
   nemzetközi  jogi  értelemben  kötelezi  a  magyar  államot.   A
   nemzetközi szerződés – kihirdetés hiányában – nem vált a magyar
   jog  részévé,  ezért az jelenleg automatikusan nem alkalmazható
   azokra a légi fuvarozási szerződésekre, amelyeknél a kiindulási
   vagy  a célállomás a magyar állam területén van, illetve  ha  a
   repülőgép   útközben   menetrendszerűen   leszáll   a    Magyar
   Köztársaság területén.

   5.  A  Montreáli  Jegyzőkönyvet  kihirdető  Törvény  3.  §  (1)
   bekezdése  annak  szabályait  a  Jegyzőkönyv  hatálybalépésének
   napjától  kezdődően  alkalmazni  rendeli,  ezáltal  tartalmilag
   visszamenőleg állapít meg a magánjogi jogviszonyokra  vonatkozó
   szabályokat.  Ez  egyrészt  azt  jelenti,  hogy   a   Montreáli
   Jegyzőkönyv   szabályait   a  már  lezárt   jogviszonyokra   is
   alkalmazni  kell,  másrészt e szabályok a  fennálló  nemzetközi
   fuvarozási  szerződések alapján létrejött, de még le  nem  zárt
   jogviszonyok   jogi   megítélését   is   megváltoztatják.    Az
   Alkotmánybíróság ezért a következőkben arra a kérdésre  kereste
   a  választ,  hogy  a  visszamenőlegesen alkalmazandó  szabályok
   között   van-e   olyan,  amely  utólag  nyilvánít  jogellenessé
   valamely magatartást, utólag állapít meg kötelezettséget,  vagy
   utólag korlátoz jogosultságot.
   A  Montreáli Jegyzőkönyv IV. cikke alapján bizonyos, a fuvarozó
   tevékenységi  körén  kívül  felmerülő  körülmény  bekövetkezése
   esetén  a  fuvarozó mentesül a felelősség alól. A 18.  cikk  3.
   pontját beiktató Montreáli Jegyzőkönyv IV. cikke alapján az (a)
   az  áru belső hibája, minősége vagy tökéletlensége; (b) az  áru
   hibás  csomagolása,  amelyet nem a fuvarozó vagy  alkalmazottja
   vagy   megbízottjai  végeztek;  (c)  háborús  cselekmény   vagy
   fegyveres    konfliktus;   (d)   a   szállítmány   belépésével,
   kilépésével   vagy   átruházásával  kapcsolatban   végrehajtott
   hatósági  intézkedés  minősül  a fuvarozó  felelősségét  kizáró
   körülménynek. Ez a cikk szűkíti a kimentési lehetőségek  körét,
   a  Varsói  Egyezmény ugyanis árufuvarozás esetében is  lehetővé
   teszi,  hogy  a  fuvarozó mentesüljön  a  felelősség  alól,  ha
   bizonyítja,   hogy   ő   és  alkalmazottai   minden   szükséges
   intézkedést  megtettek  a  kár elhárítása  végett  vagy  azokat
   lehetetlen volt megtenniük (20. cikk).
   A  Varsói Egyezmény 24. cikkét módosító VIII. cikk árufuvarozás
   esetén   megszünteti   a  fuvarozónak   a   korlátlan   összegű
   kárfelelősségét. A Montreáli Jegyzőkönyv áruszállítás esetén  a
   fuvarozó  felelősségét kilogrammonként 17  különleges  lehívási
   jog  (SDR) összegre korlátozza. A Varsói Egyezmény 25. és 25/A.
   cikkeit   módosító  IX.  cikk  alapján  e  pénzügyi-felelősségi
   határösszeg  akkor  sem léphető túl, ha a kárt  a  fuvarozónak,
   alkalmazottjának  vagy  megbízottjának  szándékos  vagy   olyan
   gondatlan  magatartása okozta, amelynek során  tudatában  volt,
   hogy a magatartásból feltehetően kár származhat.

   Az    Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   a    Montreáli
   Jegyzőkönyvnek a kárfelelősséget újraszabályozó IV.,  VIII.  és
   IX.  cikkei  a  nemzetközi  fuvarozási  szerződést  kötő  felek
   valamelyike  számára utólag, a Varsói Egyezmény  alapján  addig
   nem létező többletkötelezettséget eredményeznek. A Törvény 3. §
   (1) bekezdésének a Montreáli Jegyzőkönyvet 1998. június 14-étől
   kezdődően alkalmazni rendelő szövegrésze sérti az Alkotmány  2.
   §  (1)  bekezdését, ezen belül is a visszamenőleges  jogalkotás
   tilalmát, ezért alkotmányellenes.
   Minthogy   az   Alkotmánybíróság  a  kárfelelősségi   szabályok
   módosulása  miatt  megállapította  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésének sérelmét, eltekintett a köztársasági  elnök  által
   megjelölt további jegyzőkönyvbeli cikkek vizsgálatától.

   6.  Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel volt  arra,
   hogy  az  Országgyűlés  a 75/2004. (IX.  8.)  OGY  határozatban
   hozzájárult a Montrealban, 1999. május 28-án kelt, a nemzetközi
   légifuvarozásra  vonatkozó egyes jogszabályok  egységesítéséről
   szóló  Egyezményhez  történő  csatlakozáshoz.  A  belső  jogban
   történő kihirdetésre a 2005. évi VII. törvénnyel került sor. Az
   Egyezmény – többek között – egységesíti a Varsói Egyezmény és a
   kapcsolódó  okiratok  rendelkezéseit,  miközben  55.   cikkében
   kimondja, hogy az Egyezmény megelőz bármely, a nemzetközi  légi
   szállításra  vonatkozó szabályt, így a Varsói Egyezmény  és  az
   ahhoz  kapcsolódó kiegészítő egyezmények (ezen belül a 4. számú
   Montreáli Jegyzőkönyv) szabályait is. A kihirdető törvény 2005.
   március  18-án  hatályba lépett, így az Egyezmény rendelkezései
   azóta  közvetlenül alkalmazandóak a magyar jogban.  Ez  a  tény
   jelen   ügy   eldöntését   annyiban   befolyásolta,   hogy    a
   felülvizsgálni  kért Jegyzőkönyvbeli rendelkezések  tartalmilag
   már   a   magyar   jogrendszer   részei.   Következésképpen   a
   visszamenőleges hatályú jogszabály-alkotási tilalom sérelmét az
   Alkotmánybíróság  az  1998. június 14.  és  2005.  március  18.
   közötti időszakra vonatkozóan állapíthatta meg.

                                 V.

   1.  Az  Alkotmánybíróság jelen ügy elbírálása során indokoltnak
   látta  megvizsgálni  a  nemzetközi  szerződésekkel  kapcsolatos
   eljárásokat  szabályozó, de még a magyar  alkotmányos  rendszer
   változásának   fordulópontját  jelentő  Alkotmányt   megelőzően
   született  Tvr. 1982. november 26-a óta változatlanul hatályban
   lévő  rendelkezéseit. Az Alkotmánybíróság ezért  –  a  48/1993.
   (VII.  2.)  AB  határozathoz hasonlóan – az  Abtv.  21.  §  (7)
   bekezdése  alapján hivatalból eljárást indított a  mulasztásban
   megnyilvánuló alkotmányellenesség vizsgálatára.

   A  nemzetközi  jog  forrásaira,  ezen  belül  is  a  nemzetközi
   szerződésekre vonatkozóan az Alkotmány 2. § (1) bekezdése, 7. §
   (1)  bekezdése,  19.  § (3) bekezdés f)  pontja,  30/A.  §  (1)
   bekezdés  b)  pontja és 35. § (1) bekezdés j) pontja  tartalmaz
   rendelkezéseket. Ezeket az alkotmánybeli szabályokat a Jat.  és
   a  Tvr.  részletezi  tovább.  Emellett,  a  Magyar  Köztársaság
   részese  a  bécsi  egyezménynek,  amelyet  az  1987.  évi   12.
   törvényerejű rendelet hirdetett ki.
   Az  Alkotmány  19.  § (3) bekezdés f) pontjának,  30/A.  §  (1)
   bekezdés  b)  pontjának  és  35. § (1)  bekezdés  j)  pontjának
   együttes  értelmezése alapján állapítható meg, hogy ki jogosult
   a  Magyar  Köztársaság  nevében  nemzetközi  szerződést  kötni.
   Minthogy   jelen   ügy  nem  érintette  a  Kormány   nemzetközi
   szerződések     megkötésére    vonatkozó     hatáskörét,     az
   Alkotmánybíróság  kizárólag  a  parlamenti  hatáskörbe  tartozó
   nemzetközi szerződéskötési jogosultságot vizsgálta.
   Az  Alkotmány  19.  §  (3) bekezdésének f)  pontja  szerint  az
   Országgyűlés   megköti  a  Magyar  Köztársaság   külkapcsolatai
   szempontjából  kiemelkedő fontosságú nemzetközi  szerződéseket.
   Az  Alkotmány  30/A.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján   a
   köztársasági  elnök  a  Magyar Köztársaság  nevében  nemzetközi
   szerződéseket  köt,  ha  a  szerződés  tárgya  a   törvényhozás
   hatáskörébe  tartozik, a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés
   előzetes  hozzájárulása  szükséges. Az  Alkotmány  2/A.  §  (2)
   bekezdése, amely szerint az Országgyűlés megerősíti az  Európai
   Unió  szerveire hatásköröket átruházó nemzetközi szerződéseket,
   egy  harmadik kifejezéssel illeti ugyanazt a parlamenti aktust,
   amellyel  az  Országgyűlés – törvényhozási  tárgykör  esetén  –
   hozzájárul    az   adott   nemzetközi   szerződésben    foglalt
   kötelezettségek vállalásához.
   Az  Alkotmány  19. § (3) bekezdés f) pontját  és  30/A.  §  (1)
   bekezdés b) pontját egymásra vonatkoztatva megállapítható, hogy
   az  Országgyűlés  felhatalmazást  ad  a  köztársasági  elnöknek
   nemzetközi  szerződés kötelező hatályának az  elismerésére.  Az
   Alkotmány  30/A. § (1) bekezdés b) pontja által a  köztársasági
   elnöki  cselekményre  alkalmazott  megköt  ige  azt  az  aktust
   jelöli, amellyel az elnök a bécsi egyezmény 2. cikkének  1.  b)
   pontja  alapján  a Magyar Köztársaság nevében  nemzetközi  jogi
   kötelezettséget vállal.

   A    Tvr.-nek    a   nemzetközi   szerződés   kezdeményezésére,
   létrehozására és a megkötéssel összefüggő döntésekre  vonatkozó
   szakaszai (6-8. §) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsához és
   a    Minisztertanács   előzetes   felhatalmazásához   kötik   a
   szerződéskötési   szándék   kinyilvánítását.    A    nemzetközi
   szerződések  megkötésére vonatkozó Tvr.-beli  szabályok  (9-10.
   §§) az Alkotmánynak a nemzetközi szerződéskötésre jogosultakról
   szóló rendelkezéseit sértő módon biztosítanak lehetőséget arra,
   hogy  a  nemzetközi szerződés megkötése az Országgyűlés vagy  a
   Magyar  Népköztársaság Elnöki Tanácsának a  megerősítésével,  a
   Minisztertanács  jóváhagyásával,  az  Országgyűlés,  az  Elnöki
   Tanács  vagy  a  Minisztertanács e tárgyban hozott  döntésével,
   aláírással,  stb.  történjen. (E  rendelkezések  még  abban  az
   esetben  sem tekinthetőek az Alkotmánnyal összhangban  állónak,
   ha  az  Elnöki Tanáccsal kapcsolatos szabályokat a köztársasági
   elnökre,  a  Minisztertanácsot említő rendelkezéseket  pedig  a
   Kormányra vonatkoztatjuk.)
   A   Tvr.   emellett   az  Alkotmány  7.  §   (1)   bekezdésének
   érvényesülését veszélyezteti azáltal, hogy szóhasználata  nincs
   összhangban a bécsi egyezménnyel. A Tvr. alkalmazásában például
   a „megerősítés” kifejezés azt a belső jogi cselekményt jelenti,
   amellyel  az  Országgyűlés  hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  adott
   nemzetközi  szerződés a Magyar Köztársaságra  nézve  kötelezővé
   váljon.  A  bécsi egyezmény értelmében a „megerősítés”  viszont
   arra   a   folyamatra   utal,   amelynek   eredményeképpen    a
   megerősítendő  nemzetközi  szerződések  kötelező  hatályát   az
   államok – nemzetközi jogi síkon – magukra nézve elismerik.
   Az Alkotmány több rendelkezésével ellentétben állnak a Tvr.-nek
   a  nemzetközi  szerződés kihirdetésére vonatkozó  rendelkezései
   is. A Tvr. 13. § (2) bekezdése például nincs tekintettel sem az
   Alkotmány 8. § (2) bekezdésének arra parancsára, amely  alapján
   a  Magyar  Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre
   vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  sem  azokra  az
   alkotmányos   szakaszokra,  amelyek  kizárólagos  törvényhozási
   tárgyköröket  állapítanak meg, amelyekben általánosan  kötelező
   magatartási szabályt csak az Országgyűlés alkothat.
   A  Tvr.  13.  §  (4)  bekezdése  pedig  azáltal,  hogy  csak  a
   hatálybalépéshez   szükséges   nemzetközi   jogi   cselekmények
   (megerősítő   okiratok  letétbe  helyezése  vagy  a   szerződés
   hatálybalépéséhez    szükséges    belső     jogi     feltételek
   teljesüléséről szóló diplomáciai jegyzékváltás) elvégzése  után
   teszi  lehetővé a nemzetközi szerződés kihirdetését, nem  felel
   meg  a  belső  jog  és  a nemzetközi jog összhangját  garantáló
   Alkotmány  7.  § (1) bekezdésének. A Tvr. 13. §  (4)  bekezdése
   alapján  ugyanis  sok  esetben (főleg a  kétoldalú  szerződések
   esetében)  a  nemzetközi szerződés hatálybalépéséhez  szükséges
   nemzetközi   jogi  cselekmények  elvégzése   és   a   szerződés
   hatálybalépése   közötti   időben   a   kihirdető    jogszabály
   megalkotására idő hiányában nem kerülhet sor, ami a  nemzetközi
   jogilag  a magyar államra már kötelező szerződés teljesítésének
   késedelmét eredményezi.
   Megállapítható,   hogy   a  Tvr.-nek  a  nemzetközi   szerződés
   kihirdetésére és közzétételére vonatkozó szabályai több  helyen
   feloldhatatlan értelmezési nehézséget okoznak a Tvr. címzettjei
   számára,  és  a nemzetközi szerződéskötési eljárásra  vonatkozó
   Tvr.-beli   szabályok  követése  adott  esetben  az   Alkotmány
   sérelmével járhat.

   2.  Az  Alkotmánybíróság a 2/1993. (I.  22.)  AB  határozatában
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet   állapított
   meg,   mert  az  Országgyűlés  az  akkor  hatályban   lévő,   a
   népszavazást  szabályozó 1989. évi XVII.  törvényt  a  hatályos
   Alkotmánnyal nem hozta összhangba. Ugyanezen törvény kapcsán az
   Alkotmánybíróság  ismételten  mulasztást  állapított   meg   az
   52/1997.   (X.   14.)  AB  határozatban.   A   Kormány   tagjai
   jogállásának elavult szabályozása miatt a 49/1996. (X. 25.)  AB
   határozatában   állapított   meg   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmánysértést,  mert  az Országgyűlés  nem  tett  eleget  az
   Alkotmány  39.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  jogalkotói
   feladatának.
   E határozataihoz hasonlóan az Alkotmánybíróság a mostani ügyben
   az  Alkotmányt  megelőzően született és annak  meg  nem  felelő
   szabályozás  miatt  az  Abtv. 1. § e)  pontjában  meghatározott
   hatáskörében,  az Abtv. 21. § (7) bekezdése alapján  hivatalból
   eljárva    állapította   meg   a   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet. Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
   az alkotmányellenes helyzet maradéktalan felszámolása érdekében
   a   Tvr.   rendelkezéseinek  a  teljes   körű   felülvizsgálata
   szükséges.  Ezért kötelezte az Országgyűlést, hogy  jogalkotási
   feladatának  – az Alkotmánybíróság e határozatában foglaltakkal
   összhangban – 2005. december 31. napjáig tegyen eleget.

   Az   Alkotmánybíróság   a  határozatát  az  alkotmányellenesség
   megállapítására tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
            Dr. Bagi István              Dr. Bihari Mihály
            alkotmánybíró                    alkotmánybíró
                                   
            Dr. Erdei Árpád             Dr. Harmathy Attila
            alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kiss László             Dr. Kukorelli István
           alkotmánybíró               előadó alkotmánybíró
       
                         Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                                alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    A  határozat  rendelkező  részét  elfogadom,  de  az  indokolás
    nézetem szerint a következő:
                                   
                                  I.

        Az   Országgyűlés   a  2004.  szeptember   6-i   ülésnapján
    elfogadta  a Hágában 1955. szeptember 28-án kelt Jegyzőkönyvvel
    módosított,   a  nemzetközi  légifuvarozásra  vonatkozó   egyes
    jogszabályok egységesítése tárgyában, Varsóban 1929. október 12-
    én   aláírt   Egyezmény  (a  továbbiakban:  Varsói   Egyezmény)
    módosításáról szóló, Montrealban 1975. szeptember 25-én  aláírt
    Jegyzőkönyv    (a    továbbiakban:    Montreali    Jegyzőkönyv)
    kihirdetéséről  szóló  törvényt (a  továbbiakban:  Törvény).  A
    köztársasági elnök a Törvényt aláírása előtt – az Alkotmány 26.
    §-ának    (4)    bekezdésére   hivatkozva   –   megküldte    az
    Alkotmánybíróságnak.
        A   köztársasági   elnök  az  Alkotmány   2.   §-ának   (1)
    bekezdésében   kimondott  jogállamiság  elvével   ellentétesnek
    tartja  a  Törvény 3. §-a (1) bekezdésének azt a rendelkezését,
    amely  szerint  a Törvény a kihirdetése napján lép  életbe,  de
    rendelkezéseit 1998. június 14-től kezdődően kell alkalmazni.

                                  II.

         1.  Az Alkotmány 32/A. §-ának (1) bekezdése határozza  meg
    az Alkotmánybíróság alapvető feladatát, amikor deklarálja, hogy
    az     Alkotmánybíróság    felülvizsgálja    a     jogszabályok
    alkotmányosságát.  Az  Alkotmánynak ezt a  rendelkezését  veszi
    alapul az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a
    továbbiakban:  Abtv.)  1. §-a az Alkotmánybíróság  hatáskörének
    meghatározásánál. Az Abtv. 1. §-a – egyebek mellett – kimondja,
    hogy az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik a már elfogadott,
    de   még   ki  nem  hirdetett  törvények,  valamint  nemzetközi
    szerződések    egyes    rendelkezései   alkotmányellenességének
    előzetes         vizsgálata,        továbbá        jogszabályok
    alkotmányellenességének utólagos vizsgálata  [1.  §  a)  és  b)
    pontja].  Az alkotmányosság előzetes vizsgálatát a köztársasági
    elnök   az   Alkotmány   26.  §-ának  (4)   bekezdése   alapján
    kezdeményezheti,  az utólagos vizsgálat kezdeményezésére  bárki
    jogosult [Abtv. 21. § (2) bekezdése].
          Az   alkotmányossági  vizsgálat  kiterjed  a   nemzetközi
    szerződéseket kihirdető jogszabályokra [30/1990. (XII. 15.)  AB
    határozat,  ABH 1990, 128, 132.; 4/1997. (I. 22.) AB határozat,
    ABH   1997,   41.].   Az   Alkotmány  szabályai   megtartásának
    ellenőrzési körébe tartozik a nemzetközi szerződések  megkötése
    is:   a  szerződéskötési  jogosultság  alkotmányos  korlátainak
    figyelembevételét az Alkotmánybíróság mind az előzetes, mind az
    utólagos   normakontroll  során  vizsgálja   (1154/B/1995.   AB
    határozat, ABH 2001, 824, 826-827.).

         2.  Az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy  a
    Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. A jogállam
    elvéből  következik a jogbiztonság követelménye. A jogbiztonság
    többek   között   azt  is  jelenti,  hogy  a   jogszabályok   a
    kihirdetésüket   megelőző  időre  nem   állapíthatnak   meg   a
    jogalanyok számára kötelezettségeket, visszamenőleges hatállyal
    nem minősíthetnek jogellenesnek valamilyen jogszerű magatartást
    és  visszaható  hatállyal nem állapíthatnak  meg  felelősséget.
    Alkotmányellenes  az  a  jogszabály,  amely  megsérti   ezt   a
    követelményt [25/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  131,
    132.].

          3.   A   visszaható  hatállyal  felelősséget  megállapító
    jogszabály  alkotmányellenessége azon az alapon áll fenn,  hogy
    sérti  a jogállam elvét, az Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdését.
    Ilyen esetben nem az az alapja az alkotmányellenességnek,  hogy
    a    kérdéses   szabály   eltérő   rendelkezést   tartalmaz   a
    jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
    Jat.)    12.   §-ának   (2)   bekezdésétől,   amely   egyébként
    megfogalmazza  azt  az  elvet, hogy jogszabály  a  kihirdetését
    megelőző  időre  nem  állapíthat meg  kötelezettséget,  és  nem
    nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé.
         Az  Alkotmánybíróság több határozata  világosan  kifejezi,
    hogy   az   alkotmányellenesség  vizsgálatánál   az   Alkotmány
    rendelkezései, az Alkotmányban meghatározott elvek a döntők, és
    ezekhez  viszonyítva másodlagos ezeknek a szabályoknak, ezeknek
    az  elveknek a Jat.-ban való kifejeződése [7/1992. (I. 30.)  AB
    határozat,  ABH  1992,  45,  48.].  Az  Alkotmány   2.   §-ában
    megfogalmazott  jogállam  elv  a jogbiztonság,  a  jogszabályok
    megismerhetősége  követelményét a Jat. szabályától  függetlenül
    tartalmazza  [28/1992. (IV. 30.) AB határozat, ABH  1992,  155,
    156-157.; 365/B/1998. AB határozat, ABH 1998, 850, 851.].
         A  Jat.  nem  áll feljebb más törvényeknél a  jogszabályok
    hierarchiájában.  Az  Alkotmánybíróság nem  minősíti  önmagában
    azért alkotmányellenesnek valamilyen törvény szabályát, mert az
    eltér  a Jat. szabályától (1131/B/1993. AB határozat, ABH 1994,
    645,  646.).  Így a települési önkormányzatnak a helyi  adókról
    szóló  törvény rendelkezésén nyugvó adómegállapítási  jogát  is
    alkotmányosnak ismerte el az Alkotmánybíróság, annak  ellenére,
    hogy  ez  a  törvény eltért a Jat. szabályától (187/B/1991.  AB
    határozat, ABH 1993, 548, 549.).
          Az   elmondottakra  tekintettel  a  Törvény  3.  §-a  (1)
    bekezdésének  a visszaható hatályt megállapító szövegrészét  az
    Alkotmány 2. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogállam elv
    alapulvételével kell megvizsgálni.

         4. A Varsói Egyezményt az 1936:XXVIII. törvénycikk iktatta
    be  a  magyar jogszabályok közé. A törvénycikk 3. §-ában  adott
    felhatalmazás alapján a m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi
    miniszter  1940.  évi  42.481. K.  K.  M.  rendelete  a  Varsói
    Egyezmény szabályainak alkalmazását a belföldi légi fuvarozásra
    is kiterjesztette.
            A    Polgári    Törvénykönyv    hatálybalépéséről    és
    végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 95. §-
    a  alapján  az  1945  előtt megalkotott polgári  jogi  tartalmú
    jogszabályok  a  törvényerejű rendelet mellékletében  felsorolt
    kivételektől  eltekintve hatályukat vesztették. A melléklet  3.
    pontja  szerint  továbbra is hatályban  maradtak  az  egyébként
    érvényben lévő polgári jogi tartalmú egyezmények. Így hatályban
    maradt   a   Varsói  Egyezmény  is.  A  melléklet   1.   pontja
    fenntartotta  a  Varsói  Egyezmény  hatályát  a  belföldi  légi
    fuvarozásra kiterjesztő 42.481/1940. K. K. M. rendeletet is.
        A  Polgári  Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény  (a
    továbbiakban:  Ptk.) 506. §-a szerint áruk országhatáron  túlra
    történő   továbbítására,  illetőleg  légi  fuvarozási  vállalat
    fuvarozási szerződéseire a nemzetközi szerződés szabályait kell
    alkalmazni  és  a Ptk. fuvarozási szerződésről szóló  szabályai
    csak  annyiban alkalmazandók, amennyiben a nemzetközi szerződés
    eltérően  nem  rendelkezik. A személyek  szállítására  pedig  –
    jogszabály   eltérő  rendelkezése  hiányában  –  a  vállalkozás
    szabályait kell megfelelően alkalmazni.
         A  Varsói  Egyezmény első cikkének (1) bekezdése kimondja,
    hogy az Egyezményt kell alkalmazni személyek, poggyász vagy áru
    minden  nemzetközi  fuvarozására. A Varsói Egyezményt  1955-ben
    módosították,  a  módosítást tartalmazó Hágai Jegyzőkönyvet  az
    1964. évi 19. tvr. kihirdette és közzétette.
        A  Varsói Egyezmény szabályainak az alkalmazását a belföldi
    légi fuvarozásra kiterjesztő 1940. évi K.K.M. rendeletet a légi
    fuvarozás   szabályzatáról  szóló  22/1965.  (XI.  14.)   Korm.
    rendelet  47.  §-a helyezte hatályon kívül. A légi árufuvarozás
    szabályairól  szóló 26/1999. (II. 12.) Korm.  rendelet  1.  §-a
    szerint  a  légi árufuvarozásra a Ptk. szabályait a rendeletben
    foglalt   eltérésekkel  és  kiegészítésekkel  kell  alkalmazni,
    nemzetközi   fuvarozásra  azonban  a  rendelet  csak   annyiban
    alkalmazható,  amennyiben nemzetközi szerződés nem  rendelkezik
    eltérően.  Ennek megfelelő tartalma van a légi személyszállítás
    szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet 1.  §-ának
    is.
          A   jelenleg  hatályos  magyar  szabályok  szerint  tehát
    személyek  és  áruk  nemzetközi  légi  fuvarozására  a   Varsói
    Egyezmény szabályait kell alkalmazni.

         5.  A  Montreali Egyezmény több kérdésben más rendelkezést
    tartalmaz,  mint  a Varsói Egyezmény. Ezek közül  kiemelendő  a
    fuvarozó felelősségének több új szabálya (így a 9, 18, 22,  24.
    cikkben).
          A   Törvény  3.  §-ának  (1)  bekezdése,  amely   szerint
    rendelkezéseit  1998. június 14-től kezdődően alkalmazni  kell,
    azzal  a következménnyel jár, hogy a Törvény kihirdetése  előtt
    létrejött  és 1998. június 14. óta akár teljesített,  akár  nem
    teljesített   légi  fuvarozási  szerződéses  viszonyoknál   más
    szabályokat  kellene alkalmazni a fuvarozó felelősségére,  mint
    amely szabályok a szerződés megkötésének időpontjában irányadók
    voltak.
        A   felelősségi   szabályoknak  a  Törvény   3.   §-a   (1)
    bekezdéséből    következő   ez   a   visszamenőleges    hatályú
    megváltoztatása   ellentétes  az  Alkotmány   2.   §-ának   (1)
    bekezdésében kimondott jogállamiság elvével.

                                 III.
                                   
        1.  A  Magyar  Köztársaság  külügyminisztere  által  közölt
    adatok  szerint  Magyarország a Montreali  Jegyzőkönyvet  1987.
    június 29-én aláírta és a megerősítési okiratot 1987. június 30-
    án  –  a  megállapodásnak megfelelően –  a  lengyel  kormánynál
    letétbe  helyezte. A Montreali Jegyzőkönyv 1998.  június  14-én
    lépett hatályba.
        A   Törvény   3.  §-ának  (1)  bekezdése  nyilvánvalóan   a
    Montreali Jegyzőkönyv hatálybalépésének időpontjához igazítja a
    Jegyzőkönyv   magyarországi  alkalmazásának  kezdő  időpontját,
    tekintettel  arra,  hogy  Magyarország  részéről  a  nemzetközi
    egyezmény aláírása megtörtént.
       
        2.  Az  Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdése a következő elvet
    mondja ki:
    „A  Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi  jog
    általánosan   elismert   szabályait,   biztosítja   továbbá   a
    nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangját.”
         Az Alkotmány 7. §-ának (1) bekezdése tekintetében alapvető
    elvi  tételeket  fogalmazott  meg  az  53/1993.  (X.  13.)   AB
    határozat.  A  határozat  a  háborús  és  az  emberiség  elleni
    bűncselekmények nemzetközi jogi szabályait vizsgálva  kimondta,
    hogy  a  nemzetközi jog általánosan elismert szabályai a magyar
    jognak  is  részét képezik az Alkotmány 7. §-a (1) bekezdésének
    rendelkezése   alapján.  Itt  azonban  nem  a  nemzetközi   jog
    anyagának  egésze  jön számításba, hanem  csak  olyan  alapvető
    tételek,  mint  amelyek  az ENSZ Alapokmányában  vagy  a  genfi
    egyezményekben meghatározott egyes rendelkezések. A  nemzetközi
    jog egyéb szabályai csak külön kihirdetéssel válnak a hazai jog
    részévé,   de   a  kihirdetésnél,  az  összhang  biztosításánál
    figyelemmel kell lenni mind a nemzetközi jog, mind a hazai  jog
    sajátosságaira  (ABH 1993, 323, 327.). Ezt az elvet  erősítette
    meg  a  4/1997.  (I. 22.) AB határozat, amely azt hangsúlyozta,
    hogy  a  belső  jogot,  a  nemzetközi jogot  és  az  Alkotmányt
    együttesen és összefüggésben kell vizsgálni, biztosítani kell a
    vállalt  nemzetközi  kötelezettség, az Alkotmány  és  az  egész
    belső jog összhangját (ABH 1997, 41, 48-49.).

         Az Alkotmánybíróság a nemzetközi jogi kötelezettségek és a
    belső     jog    összhangjának    vizsgálatánál    nem    egyes
    részletkérdésekről  szóló jogszabályokat vet  össze  nemzetközi
    egyezményekkel,  hanem a jogrendszernek  a  kérdésre  vonatkozó
    összes    rendelkezését   veszi   alapul   a    következtetések
    levonásához.  Ezt mutatja például a 2181/B/1991.  AB  határozat
    (ABH  1999,  447, 452-453.), az 1042/B/1997. AB határozat  (ABH
    1998,  785,  790-797.), a 95/B/2001. AB  határozat  (ABH  2003,
    1327, 1339-1345.).
          Az  Alkotmány  7.  §-ának  (1)  bekezdése  értelmezésénél
    figyelembe  kell venni azt is, hogy a nemzetközi egyezményekből
    az  esetek  egy  részében  nem jogszabály  megalkotására  szóló
    kötelezettség   keletkezik,  hanem  a   végrehajtást   szolgáló
    intézkedések  megtételére van szükség, a nemzetközi  egyezményt
    pedig  nem  is  mindig  jogszabályi  formában  hirdetik  ki.  A
    nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangja tehát
    közvetetten, nem egyetlen jogszabály megalkotásával valósul meg
    (988/E/2000.  AB  határozat, ABH 2003,  1281,  1288-1290.).  Az
    Alkotmánybíróság   nem   állapított  meg   ezért   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet olyan esetben sem, amelyben
    egy   meghatározott  jogszabály  megalkotásának  kötelezettsége
    következhetett volna a nemzetközi szerződésből, de az Alkotmány
    szabályai, a büntetőjogi rendelkezések alapján külön jogszabály
    nélkül is érvényesült az az elv, amelyet a nemzetközi szerződés
    meghatározott (33/E/2000. AB határozat, ABH 2001,  1103,  1104-
    1106.).
         A  nemzetközi jog és a belső jog összhangjának  kérdésénél
    az  Alkotmánybíróság  azt is vizsgálja, hogy  adott  nemzetközi
    egyezmény milyen mérlegelési lehetőséget biztosít az egyezményt
    elfogadó  államoknak,  valóban kényszerítően  következik-e  egy
    meghatározott  jogi  megoldás  törvénybe  iktatása  a  kérdéses
    egyezmény alapján. A 936/D/1997. AB határozat az adott  esetben
    erre a kérdésre tagadó választ adott (ABH 1999, 615, 618-619.).

         A  nemzetközi  jog,  az Alkotmány és az  egész  belső  jog
    összhangjának biztosításánál különösen nagy jelentősége  van  a
    30/1998.  (VI.  25.) AB határozat azon megállapításának,  amely
    szerint  „az Országgyűlés nemzetközi szerződések elfogadásával,
    illetőleg kihirdetésével sem sértheti meg az Alkotmány 2. § (1)
    és (2) bekezdését” (ABH 1998, 220, 234.).
          Mindezek  alapján  azt  lehet  megállapítani,   hogy   az
    Alkotmány  7.  §-ának  (1) bekezdése alapján  nem  lehet  olyan
    következtetést    levonni,   amely   szerint    a    nemzetközi
    kötelezettségvállalásból  a  nemzetközi  szerződésnek  a  belső
    jogba  változtatás nélkül történő átültetése következnék minden
    esetben, hanem vizsgálandó, hogy a kötelezettségvállalás  és  a
    belső jogba való beiktatás nem sérti-e az Alkotmány szabályait.
    Az  Alkotmány  7.  §-ára  való  hivatkozás  nem  ad  alapot   a
    nemzetközi   szabály   kihirdetéséről   szóló   olyan   szabály
    alkotmányosságának elismerésére, amely az Alkotmány  2.  §-ának
    (1) bekezdésében meghatározott jogállamiság elvét sérti.
         A  jelen  esetben  az  Alkotmány 7. §-ának  (1)  bekezdése
    alapján   azért   sem   indokolható  a  Montreali   Jegyzőkönyv
    szabályainak a 2005. évi kihirdetése mellett az 1998. június 14-
    i  visszamenő hatályú alkalmazásról szóló rendelkezés,  mert  a
    visszaható  hatály  nem  a  nemzetközi szerződésből  származik,
    hanem  abból  a  körülményből,  hogy  a  Montreali  Jegyzőkönyv
    kihirdetése 1998. júniusában nem történt meg.
         Az  elmondottak alapján a Törvény 3. §-a (1)  bekezdésének
    az  1998. június 14-től történő alkalmazását előíró szövegrésze
    alkotmányellenes.

                                   
                                  IV.
                                   
          A   nemzetközi   kötelezettségvállalásokkal   kapcsolatos
    kérdésekre   jelenleg  is  alkalmazni  kellene   a   nemzetközi
    szerződésekkel  kapcsolatos  eljárásról  szóló  1982.  évi  27.
    törvényerejű rendeletet (a továbbiakban: Tvr.), tekintve,  hogy
    a  Tvr.  hatályon  kívül  helyezése nem  történt  meg.  A  Tvr.
    megalkotása  a  rendszerváltozás előtt  történt.  1982  óta  az
    Alkotmány  szabályai  alapvetően megváltoztak.  A  demokratikus
    államrendben    a   nemzetközi   szerződésekkel    kapcsolatban
    feladatokat ellátó állami szervek hatásköre más, mint  1982-ben
    volt  és  megváltozott az államélet egésze.  A  Tvr.  szabályai
    nincsenek összhangban az új alkotmányi szabályokkal.

         A  fentiek  alapján,  a 2/1993. (I. 22.)  AB  határozattal
    kialakult  gyakorlatnak megfelelően (ABH  1993,  33,  39.),  az
    Abtv.  21. §-ának (7) bekezdésében adott felhatalmazással  élve
    az  Alkotmánybíróság  hivatalból  megállapítja  a  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség létrejöttét  annak  alapján,
    hogy  az  Országgyűlés a Tvr.-t nem hozta összhangba a hatályos
    Alkotmánnyal.

    Budapest, 2005. március 29.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    7/2005. (III. 31.)
    Date of the decision:
    .
    03/29/2005
    .
    .