Hungarian
Ügyszám:
.
581/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 187/2010. (XI. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/955
.
A döntés kelte: Budapest, 11/09/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  az Országos Választási  Bizottság  által
  országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív
  és  az  azon  szereplő  kérdés  hitelesítése  tárgyában  hozott
  határozat ellen benyújtott kifogás alapján meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
   Az   Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  153/2010. (III. 11.) OVB számú határozatát helybenhagyja.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
                                  
    A   választási  eljárásról  szóló  1997.  évi  C.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ve.)  130.  §  (1)  bekezdése  alapján   kifogás
   érkezett   az   Alkotmánybírósághoz  az   Országos   Választási
   Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)  153/2010.  (III.  11.)  OVB
   határozata (a továbbiakban: OVBh.) ellen.
    
    Az  indítványozó  2010.  február  11-én  országos  népszavazás
   kezdeményezésére   irányuló  aláírásgyűjtő  ív   mintapéldányát
   nyújtotta  be  az OVB-hez, amelyen az alábbi kérdés  szerepelt:
   „Egyetért-e  azzal,  hogy  az  Országgyűlés  törvényt  alkosson
   arról, hogy az Alkotmánybíróság tagja nem lehet rektor, rektor-
   helyettes, dékán, dékán-helyettes, tanszékvezető?”
    
    Az  OVB  az  aláírásgyűjtő  ív mintapéldányának  hitelesítését
   megtagadta.   Az   OVBh.   indokolása  megállapítja,   hogy   a
   kezdeményezés nem felel meg az országos népszavazásról és  népi
   kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény (a  továbbiakban:
   Nsztv.)  13.  §  (1) bekezdésében megfogalmazott egyértelműségi
   követelménynek.  Ugyanis a kérdés alapján nem  állapítható  meg
   sem  a  választópolgárok,  sem  a  jogalkotó  számára,  hogy  a
   népszavazás  mennyiben  érintené az  Alkotmánybíróságról  szóló
   1989.  évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 9. §-ában  az
   alkotmánybírák       összeférhetetlenségére       megállapított
   szabályokat.
    
    Az  OVBh.  2010.  március 11-én jelent meg  a  Magyar  Közlöny
   2010. évi 34. számában. A kifogást 2010. március 25-én – a  Ve.
   130.  §  (1)  bekezdésében előírt határidőn belül  és  módon  –
   terjesztették elő.
    
    A   kifogás   benyújtóinak  álláspontja   szerint   az   OVBh.
   törvénysértő,  az  általa  megfogalmazott  kérdés   egyértelmű,
   megfelel  az  Nsztv.  13.  § (1) bekezdésében  foglaltaknak.  A
   kérdés  a  magyar  nyelv ismerői számára  érthető,  egyértelmű,
   világos,  arra „igen”-nel vagy „nem”-mel válaszolni lehet.  Nem
   sérül a jogalkotói egyértelműség követelménye sem, mert sem  az
   Abtv.,  sem  a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.  törvény
   nem  tartalmaz  kifejezett rendelkezést az  aláírásgyűjtő  íven
   megfogalmazott       kérdésben       megjelölt       tisztségek
   összeférhetetlenségére.  Ezért  az   indítványozók   az   OVBh.
   megsemmisítését és az OVB új eljárásra utasítását kérik.
    
                                 II.
                                  
    A kifogás nem megalapozott.
    
    Az    Alkotmánybíróság   hatáskörét   a   jelen   ügyben    az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:  Abtv.) 1. § h) pontja alapján  a  Ve.  130.  §-a
   határozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárása ebben a hatáskörben
   jogorvoslati  természetű.  Ennek során  az  Alkotmánybíróság  –
   alkotmányos  jogállásával és rendeltetésével  összhangban  –  a
   beérkezett  kifogás  keretei  között  azt  vizsgálja,  hogy  az
   aláírásgyűjtő ív és a népszavazásra szánt kérdés  megfelel-e  a
   jogszabályi  feltételeknek, és hogy az OVB az aláírásgyűjtő  ív
   hitelesítési  eljárásában  az  Alkotmánynak  és   az   irányadó
   törvényeknek  megfelelően  járt-e el  [63/2002.  (XII.  3.)  AB
   határozat, ABH 2002, 342.].
    
    Az  Alkotmánybíróság értelmezte az Abtv. 9. § (1)  bekezdésébe
   foglalt összeférhetetlenségi szabályt és megállapította, hogy –
   a   tanszékvezetői  megbízatás  kivételével   –   a   kérdésben
   megfogalmazott    felsőoktatási    tevékenységhez    kapcsolódó
   (rektori,    rektor-helyettesi,    dékáni,    dékán-helyettesi)
   megbízatások  összeférhetetlenek az alkotmánybírói tisztséggel.
   [3/2007.  (II.  20.) Tü. határozat] Tekintettel  arra,  hogy  a
   kérdésben  megjelölt  vezetői megbízatások  többsége  az  Abtv.
   rendelkezése   alapján   összeférhetetlen   az   alkotmánybírói
   tisztséggel,  a  kérdés alapján a választópolgárok  nem  tudják
   egyértelműen   megállapítani  milyen   jogalkotást   támogatnak
   szavazataikkal. Így a kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §  (1)
   bekezdésében szabályozott egyértelműség követelményének.
    
    Ezért    az   Alkotmánybíróság   a   kifogást   nem    találta
   megalapozottnak, és az OVBh.-t helybenhagyta.
    
    Az   Alkotmánybíróság   a  határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatának    a   Magyar   Közlönyben   való   megjelenésére
   tekintettel rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
          Dr. Balogh Elemér                 Dr. Bihari Mihály
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Bragyova András                Dr. Holló András
          alkotmánybíró                  előadó alkotmánybíró
                                   
          Dr. Kiss László                    Dr. Kovács Péter
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lenkovics Barnabás             Dr. Lévay Miklós
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
                           Dr. Stumpf István
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    187/2010. (XI. 12.)
    Date of the decision:
    .
    11/09/2010
    .
    .