English
Hungarian
Ügyszám:
.
216/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Szabó András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 2/1994. (I. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/41
.
A döntés kelte: Budapest, 01/11/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában meghozta
   a következő

                          határozatot :

   Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  az 1945.  évi  VII.
   törvénnyel törvényerőre  emelt, az  1440/1945.  (V.  1.)  ME
   rendelettel,  valamint   az  1947.   évi  XXXIV.  törvénnyel
   módosított és  kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME rendelet (a
   továbbiakban: Nbr.)  11. §-ának  1-4. pontja  és 6.  pontja,
   továbbá 13. §-ának 1. és 3-7. pontja alkotmányellenes, ezért
   azokat a határozat közzétételének napjával megsemmisíti.

   Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,   hogy    a   Büntető
   Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
   Btk.) 33.  § (2)  bekezdés  a)  pontja  az  Nbr.  11.  §  5.
   pontjában  és  13.  §  2.  pontjában  meghatározott  háborús
   bűntettekre vonatkoztatható.

   Az Alkotmánybíróság  elrendeli az  alkotmányellenes törvényi
   rendelkezések alapján,  jogerős határozattal  1989.  október
   23-a   után    lezárt   büntetőeljárások   felülvizsgálatát,
   amennyiben  az   elítélt  még   nem  mentesült  a  hátrányos
   jogkövetkezmények alól.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványoknak  a hatályban nem lévő
   jogszabályi rendelkezések  vizsgálatára  vonatkozó  részeit,
   valamint a  nemzetközi jog alkalmazhatóságának lehetőségeire
   vonatkozó értelmezési indítványt visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság   e  határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    Az Nbr. rendelkezéseinek, valamint az Nbr.-ben meghatározott
    háborús  bűntettek   elévülését  kizáró   büntető   törvényi
    rendelkezés  alkotmányossági   vizsgálatára  több  indítvány
    érkezett.

    1.  Az   Országgyűlés  Alkotmányügyi,  törvényelőkészítő  és
    igazságügyi bizottsága  a Btk.  165. §-a,  az Nbr. hatályban
    lévő rendelkezései, továbbá a Btk. 33. § (2) bekezdésnek  az
    Nbr. 11.  és  13.  §-ában  meghatározott  háborús  bűntettek
    elévülhetetlenségét   kimondó    része    alkotmányosságának
    vizsgálatát   indítványozta.   A   bizottság   indítványában
    kiemelten is  kérte az  Nbr. 1.,  11., 13.,  15 és  17. §-ai
    alkotmányellenességének vizsgálatát.

    Az országgyűlési  képviselő indítványozó - a Btk. 165. §-ára
    tekintettel    -     az    Nbr.     13.    §    4.    pontja
    alkotmányellenességének  megállapítását  és  megsemmisítését
    indítványozta. Szerinte  e "törvényhely  alapján több   száz
    német származású  magyar állampolgárt  ítéltek  el  anélkül,
    hogy alanyi  bűnösségét vizsgálták  volna. Ezzel a kollektív
    bűnösség elvét  érvényesítették -  és ez él ma is - a magyar
    büntetőjogban, ami  ellene mond  az  Alkotmányban  rögzített
    jogállam lényegének."

    Mindkét indítványozó a hivatkozott jogszabályi rendelkezések
    alkotmányossági    vizsgálatának     szükségességét    azzal
    indokolta,  hogy   azok  szoros   összefüggésben  vannak  az
    életüktől és  szabadságuktól  politikai  okokból  jogtalanul
    megfosztottak   kárpótlásáról    szóló   törvényjavaslattal,
    amelyet azóta  1992. évi  XXXII. törvényként  elfogadott  az
    Országgyűlés. Az  Alkotmányügyi bizottság elnöke hivatkozott
    továbbá a kérdésnek a tulajdonviszonyok rendezése érdekében,
    az állam  által az állampolgárok tulajdonában az 1939. május
    1-jétől  1949.   június   8-ig   terjedő   időben   alkotott
    jogszabályok  alkalmazásával  igazságtalanul  okozott  károk
    részleges kárpótlásáról  szóló 1992.  évi  XXIV.  törvénnyel
    való összefüggésére.  E törvények  alapján a  háborús  és  a
    népellenes  bűncselekmények   miatt  elítéltek   esetében  a
    kárpótlás lehetősége   a jogerős bírósági határozatok egyedi
    vagy  esetleg  egy  később  megszületendő  törvény  szerinti
    általános felülvizsgálatának eredményétől függ.

    2. Az országgyűlési képviselő indítványozók az Nbr. 13. § 7.
    pontjának   alkotmányossági    vizsgálatát,   és    mint   a
    jogállamiságból a  jogbiztonságra vonatkozó követelményekkel
    ellentétes,  az   értelmezésnek  tág  teret  engedő,  pontos
    elkövetési   magatartást   nem   tartalmazó   rendelkezésnek
    megsemmisítését kérték.

    3. A  magánszemély indítványozó  a Btk.  33. §  (2) bekezdés
    első  fordulata,   továbbá  a   háborús  bűntettek  esetében
    kiszabható büntetésekre  (Nbr. 3.  § első  bekezdés 1. és 2.
    pontja, második  és harmadik  bekezdése, 5.  §, 6.  § utolsó
    fordulata, 12. és 14. §), az elévülés kezdetének időpontjára
    (9. §),  valamint a  háborús bűntettek  tényállásaira (1. §,
    11. §  1.-3. és  6. pont,  13. §  1. és  2., 5.  - 7.  pont)
    vonatkozó   Nbr.    rendelkezések    alkotmányellenességének
    megállapítását kérte.

    Álláspontja szerint   az  Nbr.  szerinti  háborús  bűntettek
    elévülésének utólagos kizárása a Btk. 33. § (2) bekezdésében
    alkotmányellenes   annak    ellenére,   hogy    Magyarország
    csatlakozott a  háborús és  az  emberiség  elleni  bűntettek
    elévülésének kizárásáról  szóló nemzetközi  egyezményhez  és
    azt az  1971. évi 1. tvr-rel kihirdette. A háborús bűntettek
    esetére   az    Nbr.    által    meghatározott    büntetések
    alkotmányellenesek  alapvetően   a  nulla  poena  sine  lege
    elvének sérelme  miatt. A  halálbüntetés mint  büntetési nem
    alkotmányellenességét  más   bűncselekmények   esetében   az
    Alkotmánybíróság  23/1990.   (X.  31.)   AB  határozata  már
    megállapította, e bűncselekményekről azonban a határozat nem
    rendelkezett. A  háborús bűntettek  elkövetési magatartásait
    meghatározó rendelkezések  sértik a  nullum crimen sine lege
    elvét, továbbá  oly mértékben  határozatlanok -  különösen a
    13. §  7. pontja  - ami  sérti a  jogállamiságból  következő
    jogbiztonság követelményét.

    Ezen  túlmenően  az  indítványozó  az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdésének   értelmezése   alapján   az   Alkotmánybíróság
    döntését kéri a következő kérdésekben:
    "a/ alkalmazhatja-e  a magyar  jogalkalmazó szerv  a  magyar
    államot kötelező  nemzetközi jogot  abban az  esetben, ha az
    alkalmazásnál  tekintetbe   jövő  nemzetközi   jogszabálynak
    tartalmilag  megfelelő   belső  jogszabály   hiányzik   vagy
    valamilyen okból kifolyólag nem alkalmazható; továbbá ha
    b/  a  nemzetközi  jogszabály,  ill.  az  annak  tartalmilag
    megfelelő  belső   jogszabály  ellentétben   áll  a   magyar
    alkotmánnyal."

                                II.

    Az indítványok részben megalapozottak.

    Az Alkotmánybíróság  döntésénél elkülönítve vizsgálta a Btk.
    165.   §   tartalmát   adó   hatályos   Nbr.   rendelkezések
    alkotmányosságának kérdését  és az  Nbr. 11.  és 13.  §-ában
    meghatározott  háborús   bűntettek  elévülésének  kizárására
    vonatkozó törvényi rendelkezés alkotmányosságát.

    A/ A jogi szabályozás és története, a hatályos rendelkezések
    megállapítása.

    Az alkotmányosság  vizsgálatának elengedhetetlen első lépése
    a  hatályos  jog,  illetve  a  vitatott  jogi  rendelkezések
    hatályosságának megállapítása.  Jelen ügyben  azonban  ennek
    kiemelkedő  fontossága  van,  mivel  az  egyes  időszakokban
    tanúsított     jogszabályszerkesztési      "nagyvonalúságra"
    visszavezethető okok  miatt az  is vita  tárgyát  képezheti,
    hogy tulajdonképpen mely rendelkezések alkotmányosságát kell
    elbírálni. Az  Alkotmánybíróság -  éppen  a  hatályon  kívül
    helyezés és  hatályban tartás egyértelmű rendezésének hiánya
    miatt  -   logikai,  történeti  és  rendszertani  értelmezés
    eredményeként foglalt  állást  a  vizsgálandó  rendelkezések
    köre tekintetében.

    1. A jogi szabályozás története

    1.1. A  háborús bűnösök felelősségre vonásáról már a második
    világháború  tartama  alatt  több  nemzetközi  megállapodás,
    deklaráció született. Így a Szövetségi Nyilatkozat Londonban
    1942. január 13-án, a  moszkvai deklaráció 1943. október 30-
    án.   Kiemelkedő fontosságú a Londonban 1945. augusztus 8-án
    aláírt egyezmény  "A tengely  európai  háborús  főbűnöseinek
    üldözése és  megbüntetése" tárgyában. A megállapodások közös
    elve, hogy minden háborús bűnöst abban az országban vonjanak
    felelősségre,  amelyben   cselekményeit   elkövette   és   a
    felelősségre  vonás   az  illető  ország  törvényei  szerint
    történjék.   Azoknak   a   háborús   főbűnösöknek,   akiknek
    cselekményeit nem  lehet földrajzi  helyhez rögzíteni - mert
    bűnös magatartásuk  több országra  is kihatott -, Nemzetközi
    Katonai Bíróság előtt kell felelniük. A londoni egyezménnyel
    egyidejűleg    elfogadták    a    felállítandó    nemzetközi
    büntetőbíróság szabályzatát, alapokmányát /Charter/ is.

    A szövetséges  hatalmak és  Magyarország között 1945. január
    20-án Moszkvában  jött létre  a fegyverszüneti egyezmény. Az
    egyezményt 1945.  január 20-ai  visszamenőleges hatállyal az
    1945. évi  V. törvény  cikkelyezte be, amelyet az Ideiglenes
    Nemzetgyűlés 1945.  szeptember 13-án fogadott el. A vizsgált
    téma  szempontjából   különösen  fontos   a   fegyverszüneti
    egyezmény 14.  pontjának   rendelkezése: "Magyarország közre
    fog működni  a háborús  bűncselekményekkel vádolt  személyek
    letartóztatásában,    az    érdekelt    kormányoknak    való
    kiszolgáltatásában és az ítélkezésben e személyek felett."

    A fegyverszüneti   egyezmény  aláírása  után  az  Ideiglenes
    Kormány - az Ideiglenes Nemzetgyűléstől kapott felhatalmazás
    alapján - 1945. január 25-én kibocsátotta a népbíráskodásról
    szóló 81/1945.  ME  rendeletet,  amely  1945.  február  5-én
    lépett hatályba.  Ezt módosította és egészítette ki az 1945.
    április  27-én   elfogadott,  és   május  1-jétől   hatályos
    1140/1945. ME  rendelet. A  rendeleteket két másikkal együtt
    az  1945.  szeptember  16-án  kihirdetett  VII.  törvénycikk
    emelte  törvényerőre.   A  törvény  kodifikációs  technikája
    szerint az  alaprendeletet nem foglalta egységes szerkezetbe
    az  utóbbi   módosításokkal  és  kiegészítésekkel,  hanem  a
    törvényerőre  emelés   külön-külön,  az   1945.   évi   VII.
    törvénycikk     I-IV.     mellékleteiként     történt.     A
    népbíráskodással kapcsolatos  egyes  rendelkezésekről  szóló
    1947. évi XXXIV. törvénycikk több helyen változtatta az Nbr.
    rendelkezéseit. E  törvény 1.  §-a érintette a büntetéseket,
    5. §-a  pedig kiegészítette a háborús bűntettek tényállásait
    is.

    1.2. A  népbíróságok működésének megszűnését követően (1950.
    április 1.)  a népbírósági  anyagi büntetőjog  sajátos -  az
    általános és  a különös  rész szerint   elkülönült,  illetve
    párhuzamos - szerkezetben élt tovább 1962-ig.

    1951. január  1-jén lépett  hatályba  a  büntetőtörvénykönyv
    általános részéről  szóló 1950.  évi II.  törvény /Btá./.  A
    hatálybalépéséről rendelkező  1950. évi  39.  tvr  kimondta,
    hogy a Btá.  hatálybalépésével hatályukat vesztik a fennálló
    jogszabályoknak mindazon    rendelkezései,  amelyek  a  Btá.
    által szabályozott kérdésekre vonatkoznak. Ugyanakkor a 3. §
    (3) bekezdésében  kimondta,  hogy  a  Btá.  "nem  érinti  az
    1945:VII. törvénnyel  törvényerőre emelt  81/1945. (II.  5.)
    M.E.  rendelet   1.  §-át,  nem  érinti  továbbá  azoknak  a
    különleges büntetőjogi szabályoknak hatályát sem, amelyek az
    1.440/1945.  (V.   1.)  M.E.   rendelet  1.   §-a   harmadik
    bekezdésében és az 1947:XXXIV. tv. 1. §-a (2) bekezdésében a
    vagyonelkobzásra, az 1.440/1945. (V. 1.) M.E. rendelet 2. §-
    a harmadik  bekezdésében a  halálbüntetés  alkalmazására,  a
    81/1945. (II.  5.) M.E.  rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében
    és az  1.440/1945. (V.  1.) M.E.  sz. rendelet  5. §-ában az
    elévülés kezdőnapjára,  végül az  1.440/1945. (V.  1.)  M.E.
    rendelet 15.  §-ában a  fiatalkorúakkal szemben alkalmazható
    intézkedésekre vonatkozóan rendelkeznek." A tvr rendelkezett
    arról,  hogy   a   Btá.   hatálybalépése   előtt   kiszabott
    életfogytig tartó  kényszermunkát, illetve    kényszermunkát
    miként kell  szabadságvesztésként végrehajtani  /12.  §/.  E
    rendelkezésekből  kikövetkeztethető,  hogy  a  tvr  hatályon
    kivül helyezte  az életfogytig tartó kényszermunkát, illetve
    a  kényszermunkát,   amelyek  a  háborús  bűntettek  sajátos
    főbüntetései közé tartoztak.

    A törvényerőre emelt ME rendeleteknek, valamint az 1947. évi
    XXXIV. törvénynek   a  háborús és népellenes bűncselekmények
    tényállásaira, büntetési  tételeire és elévülésük kezdetének
    sajátos  szabályaira   vonatkozó  rendelkezéseit   az  1952.
    augusztus 31.  napján hatályban  volt anyagi  jogszabályokat
    tartalmazó,  a   Hatályos   Anyagi   Büntetőjogi   Szabályok
    Hivatalos Összeállítása  /BHÖ/, a Különös rendelkezések Első
    részébe,  a   Népköztársaság  elleni   bűncselekmények   IV.
    fejezetének 81-94. pontjaiba építette be.

    1.3. A  Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló
    1961. évi  V. törvény  X. fejezete rendelkezett a béke és az
    emberiség elleni  bűntettekről, a katonai bűntettekről szóló
    XVII. fejezet IV. címében pedig a nemzetközi hadijogot sértő
    bűntettekről. Magában  a Kódexben nem történik említés az ME
    rendeletekben   meghatározott    háborús    és    népellenes
    bűncselekményekről, nincs  különleges szabály  sem a törvény
    hatálya, sem  pedig az  elévülés tekintetében.  A joganyag a
    Büntető Törvénykönyv  hatálybalépéséről, végrehajtásáról  és
    egyes szabálysértésekről  szóló 1962.  évi l0.  törvényerejű
    rendelet szabályainak megfelelően maradt hatályban.

    A tvr  2. § (1) bekezdése szerint: "A Btk. hatálybalépésével
    hatályukat vesztik  a hatálybalépése  előtt alkotott büntető
    anyagi jogi  tartalmú jogszabályok, illetve a hatálybalépése
    előtt alkotott  jogszabályok büntető  anyagi  jogi  tartalmú
    rendelkezései."  A  (3)  bekezdés  azonban  a  következőképp
    rendelkezik: "Az  (1) bekezdésben  meghatározott rendelkezés
    nem érinti  a népbíráskodás  tárgyában kibocsátott, az 1945.
    évi VII.  törvénnyel törvényerőre emelt 81/1945. (II. 5.) ME
    számú rendelet  1.,3.,9.,11.,12.,13.,14., továbbá  a 7. pont
    kivételével a  15., valamint  a 16.,17.,18.  és 31.  §-aiban
    foglalt rendelkezéseket.  A 12. § b) pontjában és a 14. § b)
    pontjában foglalt  büntetés azonban nem alkalmazható." Bár a
    tvr kifejezetten  csak az  Nbr.-re  utal  és  nem  említi  a
    módosító szabályokat,  a hatályban  tartott jogszabályhelyek
    közelebbi   vizsgálata    alapján   nyilvánvaló,    hogy   a
    kiegészített,  illetve   módosított  Nbr.   rendelkezéseinek
    hatályban maradásáról  van szó.  /A 12.  § b) pontjában és a
    14. § b) pontjában foglalt büntetés alkalmazásának tilalma a
    büntetési  rendszerből   átmenetileg  száműzött  életfogytig
    tartó szabadságvesztés alkalmazásának tilalmát jelentette./

    A háborús  és népellenes  bűncselekmények,  valamint  a  nem
    üldözött politikai  bűncselekmények  elévülésének  kezdetére
    vonatkozó sajátos  szabályokat az  Nbr. 9.  §-a tartalmazta,
    tehát azok  továbbra is  érvényesültek.  A  tvr  20.  §  (2)
    bekezdése az  elévülésre külön  kimondta, hogy az "1945. évi
    VII. törvény  11.  §-ában  meghatározott  háborús  bűntettek
    büntethetősége  a  Btk.  31.  §-ának  a)  pontjában  foglalt
    rendelkezés szerint  évül el."  Ez azt  jelentette, hogy  az
    Nbr.  (és  nem  az  1945.  évi  VII.  törvény!)  11.  §-ában
    meghatározott, súlyosabb  háborús bűncselekmények  elévülési
    ideje 20  év. E  rendelkezés a  11. §-ban  szereplő  háborús
    bűntettek esetén  a Btá.  szabályai szerinti  kedvezőbb,  az
    adott bűncselekményekre   15  évben megállapított  elévülési
    időnek      megfelelően      már   elévült   bűncselekmények
    büntethetőségét  élesztette   fel,   illetve   az   elévülés
    félbeszakadása, nyugvása  miatt még  be  nem  állt  elévülés
    idejét hosszabbította meg.

    1.4. Az  elévülés tekintetében  fontos mozzanat az 1964. évi
    27. számú  törvényerejű rendelet,  amely az  ENSZ  Közgyűlés
    által  1968.   novemberében   elfogadott   egyezmény   előtt
    rendelkezett a  háborús bűntettek  és  a  miattuk  kiszabott
    egyes büntetések  elévülésének kizárásáról.  A  tvr  1.  §-a
    szerint: "Az 1945. évi VII. törvénnyel törvényerőre emelt és
    az 1440/1945.  (V. 1.)  ME számú  rendelettel módosított  és
    kiegészített 81/1945.  (II. 5.) ME számú rendelet 11. és 13.
    §-ában  meghatározott   háborús  bűntettek   büntethetősége,
    valamint az  ilyen bűntettek  miatt  kiszabott  tizenöt  évi
    szabadságvesztés vagy ennél súlyosabb büntetés nem évül el."

    A  tvr   tehát  érintetlenül   hagyta  az   Nbr.  visszaható
    hatályára, valamint a háborús bűntettek kivételével az Nbr.-
    nek az  elévülés kezdő  időpontjára vonatkozó sajátos, és az
    1962.  évi   10.  tvr  2.  §  (3)  bekezdésében  fenntartott
    szabályait.

    1.5. A  háborús és  emberiség elleni  bűntettek elévülésének
    kizárásáról az  Egyesült Nemzetek  Szervezetének  Közgyűlése
    által New  York-ban 1968.  november  26.  napján  elfogadott
    nemzetközi  egyezmény   az   1971.   évi   1.   törvényerejű
    rendelettel vált  a belső  jog részévé.  A háborús bűntettek
    üldözésével  kapcsolatos   nemzetközi  kötelezettségeknek  a
    Kódexbe építése   a  Büntető Törvénykönyv  módosításáról  és
    kiegészítéséről  szóló  1971.  évi  28.  számú  törvényerejű
    rendelettel, az un. Btk. novellával történt meg.

    A Btk.  novella 2.  §-a a  Büntető Törvénykönyv  31. §-át  a
    következő (2)  bekezdéssel egészítette  ki: "Nem  évül el az
    1945.  évi   VII.  törvénnyel   törvényerőre  emelt   és  az
    1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített
    81/1945. (II.  5.) ME  számú  rendelet  11.  és  13.  §-ában
    meghatározott háborús  bűntettek, a  béke  és  az  emberiség
    elleni bűncselekmények  (X.Fejezet), valamint  a  nemzetközi
    hadijogot  sértő   bűncselekmények  (XVII.Fejezet  VI.  Cím)
    büntethetősége."

    A  Btk.   novella  azonban  nem  csupán  az  elévülés  külön
    szabályait, hanem  az Nbr.  rendelkezéseit is  integrálta  a
    Kódexbe   "Háborús és  népellenes bűntettek" elnevezéssel és
    - ismét  - sajátos  kodifikációs technikával. A Btk. novella
    38. §-a  a törvényt  a következő 134/A. §-al egészítette ki:
    "A háborús  és népellenes  bűntettekről külön jogszabály [az
    1945. évi  VII. törvénnyel törvényerőre emelt, az 1440/1945.
    (V. 1.)  ME számú  rendelettel  módosított  és  kiegészített
    81/1945. (II.  5.) ME számú rendelet] rendelkezik." A 38. §-
    hoz  fűzött   indokolás   nincs   teljesen   összhangban   a
    rendelkezéssel,  mert  kizárólag  arra  hivatkozik,  hogy  a
    háborús   és   emberiség   elleni   bűntettek   elévülésének
    kizárásáról szóló  nemzetközi egyezmény  miatt, a "teljesség
    érdekében   és    az   elévülés    kizárásáról   szóló    új
    rendelkezésekre figyelemmel  indokolt, hogy  a Btk.  utaljon
    ezekre a  bűncselekményekre, megjelölve,  hogy mely hatályos
    rendelkezések   határozzák   meg   azokat."   A   népellenes
    bűncselekményekre  vonatkozó  szabályok  tehát  továbbra  is
    hatályban maradtak,  egyrészt mert  a 134/A.  §  címében  és
    "tényállásában" utal  rá, másrészt  mert a  Btk. novella  az
    1962. évi  10. tvr  2. §-a  (3) bekezdésének  hatályon kivül
    helyezéséről nem rendelkezett.

    1.6.  A   népellenes  bűntettekre   vonatkozó  rendelkezések
    hatályon  kivül   helyezése  a   Btk.  hatálybalépéséről  és
    végrehajtásáról szóló  1979. évi  5. törvényerejű rendelet /
    Btké./ 2. § (1) bekezdésében történt meg, amikor az az 1961.
    évi V.  törvényt, valamint  az 1962.  évi 10. tvr valamennyi
    rendelkezését, így az Nbr. bizonyos rendelkezéseit hatályban
    tartó 2. § (3) bekezdését is hatályon kivül helyezte.

    A Btk.  már nem rendelkezik a népellenes bűntettekről. Ennek
    racionális magyarázata,  hogy az  Nbr.  15.  és  17.  §-ában
    meghatározott népellenes  bűntettek,  mivel  elévülésük  nem
    volt   kizárt,    1979.   július   1-jéig   már   bizonyosan
    elévülhettek.

    A Btk.-nak  a büntethetőség elévülését kizáró szabálya 1993.
    május 15-ig a következőképp szólt: "33. § (2) Nem évül el az
    1945.  évi   VII.  törvénnyel   törvényerőre  emelt   és  az
    1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített
    81/1945.  (II.   5.)  ME   rendelet  11.   és   13.   §-ában
    meghatározott háborús bűntettek és az emberiség elleni egyéb
    bűncselekmények (XI.fejezet)  büntethetősége."  Az 1993. évi
    XVII.    törvény    bővítette    az    elévülésből    kizárt
    bűncselekmények körét,  így az  eredeti rendelkezés  a  Btk.
    33.§ (2) bekezdés a) és b) pontjaként hatályos.

    A Btk.  XI. fejezete  az  emberiség  elleni  bűncselekmények
    elnevezéssel I.  címében  a  béke  elleni  bűncselekményeket
    (háborús uszítás,  bűncselekmény a  népek szabadsága  ellen,
    népirtás, nemzeti,  népi, faji  és  vallási  csoport  elleni
    bűncselekmény, faji  megkülönböztetés), II.  címében pedig a
    háborús bűncselekmények  (polgári lakosság  elleni  erőszak,
    háborús fosztogatás, bűnös hadviselés, harctéri fosztogatás,
    fegyverszünet   megszegése,    hadikövet   elleni   erőszak,
    visszaélés a  vöröskereszttel) tényállásait  tartalmazza.  A
    Btk. tehát  az utóbbiak  között helyezte  el a  korábban,  a
    katonai  bűncselekmények   között  szerepelt,  a  nemzetközi
    hadijogot sértő bűncselekményeket is.

    A   háborús bűncselekmények  sorát zárja  a  Btk.  165.  §-a
    "Egyéb háborús  bűntettek" elnevezéssel. Eszerint: "Az egyéb
    háborús bűntettekről  külön jogszabály  [az 1945.  évi  VII.
    törvénnyel törvényerőre  emelt, az  1440/1945.  (V.  1.)  ME
    rendelettel módosított  és kiegészített 81/1945. (II. 5.) ME
    rendelet] rendelkezik."  A §-hoz  fűzött indokolás  szerint,
    mivel e  háborús bűntettek nem évülnek el, mindaddig, amíg a
    második világháború  folyamán elkövetett  háborús  bűntettek
    elkövetői életben lehetnek, indokolt, hogy a törvény utaljon
    ezekre,  megjelölve   azt  a  jogszabályt,  amely  a  reájuk
    vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

    2.  A   történeti  áttekintés   után   az   Alkotmánybíróság
    vizsgálata a  Btk. 165.  § tartalmának feltárására irányult,
    azaz  annak   megállapítására,  hogy   az     Nbr.      mely
    rendelkezései   vannak    hatályban.   Az   Alkotmánybíróság
    figyelembe  vette   a  későbbiekben   nem  emlegetett   azon
    módosítást  is,   amely   a   háborús   bűntettek   törvényi
    tényállásaiban az  1947. évi  XXXIV. törvénycikk  5.  §-ából
    következik.

    A hatályosság  megállapításánál kiindulópont,  hogy a  Btké.
    2.§ (1)  bekezdése az  1962.  évi  10.  tvr  hatályon  kivül
    helyezésével, és  külön fenntartó  rendelkezések  hiányában,
    teljes egészében  hatályon kivül  helyezte  az  Nbr.-nek  az
    1962. évi 10. tvr-rel hatályban tartott azon rendelkezéseit,
    amelyek nem épültek be a Btk. 165. §-ába.

    Ezt  a   következtetést  alátámasztja   egyrészt  -  a  Btk.
    novellában   is   megnyilvánult   -   azon   törvényalkotási
    koncepció, hogy  valamennyi büntető anyagi jogi rendelkezés,
    legalább    keretdiszpozíció    formájában,    a    Btk.-ban
    szerepeljen. A "jogalkotói szándék" kutatásához adalék, hogy
    a Btké.   2.  § (2)  bekezdése az 1962. évi 10. tvr 2. § (3)
    bekezdésének    az     Nbr.     tekintetében     alkalmazott
    szóhasználatával élve  (a hatályon kivül helyező rendelkezés
    "nem érinti"...)  rendelkezik a  párizsi békeszerződés  azon
    tételeinek  hatályosságáról,   amelyek  a   háborús   bűnök,
    valamint a  béke vagy  az emberiesség ellen elkövetett bűnök
    elkövetőinek  kiadására   vonatkoznak.  Azaz   1979-ben  nem
    tartották    szükségesnek,    hogy    az    Nbr.    bizonyos
    rendelkezéseinek hatályban  tartásáról külön rendelkezzenek,
    akkor,  amikor   egyrészt  a   hatályosságról   részleteiben
    rendelkező tvr-t  hatályon  kivül  helyezték,  és  egyébként
    rendelkeztek a bűncselekmény-csoporttal bizonyos tekintetben
    összefüggő sajátos szabályokról (az elkövetők kiadatásáról).

    A  Btk.  165.  §-a  az  emberiség  elleni  bűncselekményeket
    tartalmazó különös részi fejezet egyik tényállása. Ezért - a
    Btk.  Különös   Részében   foglalt   rendelkezések   tipikus
    szerkezeti   felépítésére   tekintettel   -      a   háborús
    bűntetteknek  az   Nbr.  11.  és  13.  §-ában  meghatározott
    elkövetési  magatartásai,   valamint  a  12.  és  14.  §-ban
    meghatározott büntetési  tételei váltak  a Btk.  részévé,  a
    többi rendelkezés már nem hatályos.

    A  fentiekre  figyelemmel  az  alkotmányossági  vizsgálat  a
    következő, a  Btk. 165.  §-ában foglalt  rendelkezés alapján
    hatályos büntetőjogi rendelkezésekre terjed ki:

    2.1. Az elkövetési magatartások:

    Az Nbr.  módosított és  kiegészített 11. §-a alapján háborús
    bűnös az:
    1.  aki   az  1939.   évi  háborúnak   Magyarországra   való
    kiterjedését,   vagy   Magyarországnak   a   háborúba   mind
    fokozottabb mértékben történő belesodródását vezető állásban
    kifejtett tevékenységével  vagy magatartásával elősegítette,
    vagy azt  megakadályozni nem  törekedett,  bár  erre  vezető
    közhivatali  állásánál,  politikai,  közgazdasági,  közéleti
    szerepénél fogva módja lett volna,

    2. aki, mint a kormány, országgyűlés tagja, vagy mint vezető
    állást betöltő  közalkalmazott, kezdeményezője,  vagy bár  a
    következményeket  előre   láthatta,   részese   volt   olyan
    határozat hozatalának,  amely a  magyar népet az 1939. évben
    kitört világháborúba sodorta,

    3.  aki   a   fegyverszünet   megkötését   erőszakkal   vagy
    befolyásának kihasználásával megakadályozni igyekezett,

    4. aki  vezető jellegű  cselekményével a  nyilas mozgalomnak
    segítséget  nyújtott   a  hatalom   megszerzésére   irányuló
    lázadáshoz, a  hatalom megtartásához,  vagy  aki  e  hatalom
    megszerzése után  kapott kinevezés vagy megbízatás alapján a
    nyilas  kormányzatban,   közigazgatásban   vagy   honvédelem
    keretében életét  fenyegető kényszerű  szükség nélkül vezető
    állást vállalt (vezető állás alatt miniszteri, államtitkári,
    főispáni,       főpolgármesteri,       hadsereg-parancsnoki,
    hadtestparancsnoki  vagy   hasonló  fontosságú  állást  kell
    érteni),

    5.  aki   a  megszállott   területek  lakosságával   vagy  a
    hadifoglyokkal való  bánás tekintetében a háborúra vonatkozó
    nemzetközi  jogszabályokat   súlyosan  megsértette,  vagy  a
    visszacsatolt területek lakosságával, a reábízott hatalommal
    visszaélve,  kegyetlenkedett,   vagy  aki   általában   akár
    belföldön, akár  külföldön felbujtója,  tettese vagy részese
    volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy megkínzásának,

    6.  aki   nyomtatványban  (bármilyen   módon  sokszorosított
    iratban), gyülekezet  előtt elmondott  beszédben vagy  rádió
    útján huzamosabb időn át olyan állandó jellegű és folyamatos
    tevékenységet fejtett  ki, amely alkalmas volt arra, hogy az
    ország  háborúba  lépése,  illetőleg  a  háború  fokozottabb
    mértékben való  folytatása érdekében a közfelfogást jelentős
    mértékben befolyásolja és az országra káros irányba terelje.

    Az Nbr.  módosított és  kiegészített 13. §-a szerint háborús
    bűnös az is:

    1.  aki   nyomtatványban  (bármilyen   módon  sokszorosított
    iratban), gyülekezet  előtt elmondott  beszédben vagy  rádió
    útján a háborúba lépésre vagy a háború fokozottabb mértékben
    való folytatására izgatott,

    2. aki  valamilyen katonai  jellegű alakulatnak személy vagy
    vagyontárgy   ellen   elkövetett   erőszakos   cselekményhez
    segítséget nyújtott,

    3.  aki   nem  vezető   jellegű  cselekményével   a   nyilas
    mozgalomnak segítséget  nyújtott  a  hatalom  megszerzéséhez
    vagy megtartásához,
    vagy aki  e hatalom  megszerzése után  kapott kinevezés vagy
    megbízatás alapján  a nyilas közigazgatásban vagy honvédelem
    keretében önként  a 11.  § 4.  bekezdésében fel  nem  sorolt
    egyéb fontos állást vállalt,

    4. aki  magyar állampolgár  létére  a  német  hadsereg  vagy
    biztonsági szolgálat (SS, Gestapo stb.) kötelékébe lépett,

    5. aki  valamilyen német  alakulatnak a  magyarság  érdekeit
    sértő adatokat szolgáltatott vagy mint besúgó működött,

    6. aki  a háborús  hírverés szolgálatában  jelentős szellemi
    munkát végzett,

    7. aki  bármilyen formában  olyan tevékenységet fejtett vagy
    fejt ki,  illetőleg mozdított vagy mozdít elő, amely a népek
    háború    utáni     békéjének     vagy     együttműködésének
    megnehezítésére vagy  megbontására, avagy nemzetközi viszály
    előidézésére alkalmas.

    Az  elkövetési  magatartásokról  megállapítható,  hogy  azok
    kifejezetten   a    II.   világháborúhoz   kapcsolódnak,   a
    tényállások     jelenleg  elkövethető   magatartásokat   nem
    tartalmaznak.  Csupán   a  13.   §   7.   pontja   nyilvánít
    bűncselekménnyé a háború befejezése után kialakult helyzetet
    veszélyeztető magatartást.

    2.2.   A    büntetési   tételek    szempontjából    hatályos
    rendelkezések feltárását  megkönnyítette az  1993. évi XVII.
    törvény 81.  és 82.  §-a, amely megszüntette a halálbüntetés
    alkalmazásának formálisan  még meglévő  lehetőségét, továbbá
    103. §-a, amely kifejezetten hatályon kivül helyezte az Nbr.
    3.  §-át.  A  törvény  tehát  megszüntette  a  halálbüntetés
    alkotmányellenességét kimondó  23/1990.(X. 31.) AB határozat
    után elvileg fennálló, a magánszemély indítványában érintett
    jogértelmezési problémát, így e kérdés tárgytalanná vált.

    Az 1993.  május 15-től hatályos módosításokra is figyelemmel
    az Nbr.  12. §-a  alapján az  Nbr. 11.  §  1.-6.  pontjaiban
    felsorolt   cselekményekre    főbüntetésként   a   következő
    büntetéseket lehet alkalmazni:
    a) életfogytig tartó szabadságvesztés vagy
    b) tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

    Az Nbr.  14. §-a  alapján az  Nbr. 13.  §  1.-7.  pontjaiban
    felsorolt cselekményekre főbüntetésként a következőket lehet
    alkalmazni:
    a) életfogytig tartó szabadságvesztés vagy
    b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés.

    2.3. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Nbr.-nek az
    Alkotmányügyi bizottság  által vizsgálatra  javasolt 15.  és
    17.  §-ai,   amelyek  a  népellenes  bűntettek  tényállásait
    tartalmazzák, már nem tekinthetők hatályosnak.

    Az  Nbr.   15.  §-ában  meghatározott  súlyosabb  népellenes
    bűntettek -  az 1962.  évi 10.  tvr 2.  §.-ában kifejezetten
    hatályon kivül  helyezett  7.  pont  kivételével  -  csak  a
    bűncselekménnyé nyilvánítás előtt elkövetett magatartásokkal
    voltak megvalósíthatóak,  büntetési tételük  pedig öt  évtől
    tíz évig  terjedhető fegyház volt. A 17. §-ban meghatározott
    enyhébb népellenes  bűntettek -  a háborús  és  a  súlyosabb
    népellenes  bűntettekhez   kapcsolódó  bűnpártolást   és   a
    feljelentési kötelezettség  elmulasztását kivéve  -  szintén
    csak múltbeli  magatartással voltak  elkövethetők, büntetési
    tételük pedig két évtől öt évig terjedő börtönbüntetés volt.
    Ebből következik,  hogy a félbeszakítás hatósági aktusát nem
    számítva és az elévülés kezdetének az Nbr.-ben megállapított
    speciális  szabályait   figyelembe  véve,   a  büntethetőség
    elévülése a  Csemegi Kódex, illetve a Btá. szabályai szerint
    a súlyosabb esetekben is 1954. december 21-én, illetve 1955.
    január 20-án  bekövetkezett. Az  elévülés félbeszakadásának,
    illetve  nyugvásának   eseteire  tekintettel   a  népellenes
    bűntettek tényállásainak  hatályban tartása az 1962. évi 10.
    tvr-ben  még   indokolt  lehetett.   E  rendelkezések   -  a
    büntethetőség  elévülése   miatt   -   évtizedek   óta   nem
    szolgálhatnak büntetőjogi felelősségre vonás alapjául; mivel
    e  szabályok   alapján  új   büntetőeljárás  nem   indulhat,
    hatályban lévőnek nem tekinthetők.

    Nbr.-nek  az   Alkotmányügyi  bizottság   által  vizsgálatra
    javasolt  1.  §-a  formailag  ugyan  szintén  nem  hatályos,
    tartalmilag azonban  - mint  a háborús  bűntettek elkövetési
    magatartásainak szükségképpeni  velejárója -  igen.  Azaz  a
    Btk. 165. §-a büntetni rendel olyan magatartást is, amely "a
    rendelet életbeléptekor  már befejeztetett  s  a  cselekmény
    befejeztének időpontjában fennállott törvényes rendelkezések
    alapján az büntethető nem volt."/Nbr. 1. §/

    Ugyancsak  nem   hatályos   az   Nbr.-nek   a   magánszemély
    indítványozó által  megvizsgálni kért több rendelkezése, így
    3. §-ának  második és  harmadik bekezdése, 5. §-a, 6. §-ának
    az 5900/1945.  (VIII. 5.)  ME rendelettel beiktatott  utolsó
    fordulata (ezt  már az  1947. évi  XXXIV.  tv  módosította),
    valamint 9. §-a.

    Mivel az  Alkotmánybíróság hatásköre  az 1989. évi XXXII. tv
    (ABtv.) értelmében a jogszabály alkotmányosságának utólagos,
    absztrakt vizsgálatánál   csupán  az  elbíráláskor  hatályos
    jogszabályokra  terjed   ki,  az  Nbr.  hatályban  nem  levő
    rendelkezései   tekintetében    az    Alkotmánybíróság    az
    indítványokat visszautasította.

    B/ A Btk. 165. §-ának alkotmányossági vizsgálata

    A   Btk.    165.   §   alkotmányosságának   vizsgálatát   az
    Alkotmánybíróság  a   határozataiban  több  alkalommal  -  a
    10/1992.  (II.   25.)  AB   és  a   11/1992.  (III.  5.)  AB
    határozatban  részleteiben   is   -   kifejtett   elvek,   a
    jogrendszer  kontinuitásának   és  legalitásának  elismerése
    alapján  végezte   el.  Az  eredmény  szempontjából  azonban
    meghatározóak voltak  az Alkotmány  és  a    nemzetközi  jog
    részét képező   háborús  és emberiség elleni bűncselekmények
    viszonyáról  az   53/1993.  (X.   13.)  AB  határozatban  (a
    továbbiakban: 53/1993. AB határozat) kifejtett  tételek.

    A vizsgálat  alapja az Alkotmánybíróságnak az az álláspontja
    volt,  amelyet   a  11/1992.   (III.  5.)  AB  határozat  (a
    továbbiakban: 11/1992.  AB határozat)  indokolásában a  múlt
    rendszerek joga és az új Alkotmány szerinti jogállam közötti
    viszonyról fejtett  ki. "Az Alkotmánybíróság kezdettől fogva
    nem  tett   tartalmi  különbséget   a  korábbi  rendszerben,
    illetőleg   az    Alkotmány   után   alkotott   jogszabályok
    alkotmányosságának vizsgálatában."  (III/2.p.)  "Keletkezési
    idejétől függetlenül  minden hatályos  jogszabálynak  az  új
    Alkotmánynak   kell    megfelelnie.    Az    alkotmányossági
    vizsgálatban sincs  a jognak  két rétege,  és nincs  kétféle
    mérce sem.  A jogszabály keletkezési idejének annyiban lehet
    jelentősége, hogy  régi jogszabályok  a megújított Alkotmány
    hatálybalépésével válhattak alkotmány-ellenessé." (III/3.p.)

    Ez  az  elv  az  Nbr.  hatályos  szabályainak  vizsgálatánál
    kizárja   az Nbr.  történeti  és  politikai  jelentőségének,
    valamint  annak   értékelési   lehetőségét,   hogy   a   II.
    világháborút közvetlenül  követő  olyan  történelmi  időszak
    jogalkotási   terméke,    amelynek   széleskörű   nemzetközi
    összefüggései  voltak,  olyan  történelmi  eseményekre  volt
    reakció, amelyek  negatív megítélése,  ha az  idő  múlásával
    veszített is hevességéből, de alapvetően nem változott.

    1.1.   Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  - az  Nbr.
    13.§  7.  pontjának  a  jövőben  elkövethető  magatartásokra
    vonatkozó rendelkezései  kivételével -  az Nbr. 11-14. §-ai,
    ennek megfelelően  pedig a Btk. 165. §-a - e vonatkozásban -
    ellentétes az Alkotmány 57. § (4) bekezdésével.

    Az Alkotmánybíróság  a 11/1992. AB  határozatban részletesen
    kifejtette   a   visszaható   hatályú   büntető   jogalkotás
    tilalmának tartalmát.  A Btk.  165. §-a  tekintetében  ilyen
    mélységű okfejtésre nincs szükség, mivel az Nbr. 11-14. §-ai
    a nullum  crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvét,
    a visszaható  hatály tilalmát már a klasszikus, a liberális,
    demokratikus állam  büntetőjogában kialakult  tartalmában is
    sérti.  Ennek   lényege  az   az  államot  terhelő  közjogi,
    alkotmányos kötelezettség, hogy büntetőhatalma gyakorlásának
    alapfeltételeit törvényben  rögzítse: az  egyén  büntetőjogi
    felelősséggel csak olyan cselekményekért tartozik, amelyeket
    elkövetésekor a törvény már bűncselekménynek nyilvánított és
    olyan   büntetéssel   sújtható,   amelyet   a   törvény   az
    elkövetéskor kilátásba  helyezett.  Ettől  eltérés  csak  az
    enyhébb elbírálás irányában lehetséges.

    Az Nbr. 1. §-a nem hagy kétséget afelől, hogy túlteszi magát
    a  nullum   crimen,  nulla  poena  sine  lege  elvén.  Ez  a
    visszaható hatályú  jogalkotás a  ma is hatályos tényállások
    olyan  immanens  eleme,  amely  az  Nbr.  1.  §-ának  formai
    hatálytalansága ellenére  sem tagadható.  Az Nbr.  1. §-ának
    felfogása alapján  szabályozott bűncselekmények tehát sértik
    az Alkotmányba  az 1989.  évi XXXI.  tv-el  beiktatott  azon
    alapelvet,  amely   szerint  senkit   nem   lehet   bűnösnek
    nyilvánítani és  büntetéssel sújtani olyan cselekmény miatt,
    amely az  elkövetés idején  a magyar  jog szerint  nem  volt
    bűncselekmény.

    Ezt az  sem befolyásolja,   hogy  az Nbr. több tényállásáról
    kimutatható: az abban kriminalizált magatartások már az Nbr.
    előtt is  büntetendőek voltak  a Btk.  valamely rendelkezése
    alapján, ha nem is mindig olyan értelemben és úgy minősítve.
    E kategória  részletes elemzése ma már irreleváns, hiszen az
    Nbr. 1.  §-a kifejezetten megfogalmazza a nullum crimen sine
    lege   elvének    feladását.   Egyébként   is   a   korábban
    megfogalmazott, elsősorban  politikai jellegű tényállásoknak
    a II.  világháború utáni  gyökeresen más  értékrend szerinti
    tartalommal kitöltése szükségképpen a büntetőjogi felelősség
    utólagos konstituálásával járt volna.

    Az   Nbr. 11. §-ának 5. pontjában és 13. §-ának 2. pontjában
    meghatározott  magatartások   egy  részének  esetében  ilyen
    értelemben sem szenvedett sérelmet a nullum crimen sine lege
    elve,   mivel    egyértelműen   megfelelnek    korábban   is
    kriminalizált magatartásoknak.  A hadijogra  vonatkozó, a I.
    és a  II. világháborút megelőzően, törvénnyel becikkelyezett
    genfi   és    hágai    egyezményekből    adódó    nemzetközi
    kötelezettségeken  alapuló   tényállásokat  már   a  katonai
    büntető törvénykönyvről  szóló 1930.  évi II.  t.c. /Ktbtk./
    113-119. §-ai  tartalmazták, így  a  II.  világháború  során
    elkövetett  cselekmények   már  megelőzően   bűncselekménnyé
    voltak    nyilvánítva.     A    Ktbtk.-ban     meghatározott
    tényállásoknak és  az Nbr.  11. §  5. pontjának, valamint  a
    bűnsegédi   magatartást    sui   generis   bűncselekményként
    megfogalmazó  13.  §  2.  pontjának  összevetéséből  azonban
    megállapítható,  hogy   az  Nbr.   tényállásai     szélesebb
    terjedelműek, mint  a Ktbtk.-ban pönalizált magatartási kör.
    Ezen túlmenően  az Nbr.  a magatartásokra olyan büntetéseket
    helyez   kilátásba,    amelyek   a   cselekmények   túlnyomó
    többségénél súlyosabbak,  mint a  Ktbtk.-ban előírtak, tehát
    sérti a nulla poena sine lege elvét.

    1.2.    Az     Alkotmánybíróság     a     nagybirtokrendszer
    megszüntetésével          kapcsolatos           jogszabályok
    alkotmányellenességéről  szóló   66/1992.  (XII.   17.)   AB
    határozatban megállapította,  hogy az  "államnak  nemzetközi
    szerződésen  is  alapuló  kötelezettsége  a  háborús  és  az
    emberiség elleni  bűncselekmények  üldözése,  konkrét  gyanú
    esetén a bűnösök vád alá helyezése, és bírói eljárásban azok
    elítélése." Az Alkotmánybíróság ezért külön vizsgálta, van-e
    nemzetközi jogi  kötelezettség az  Nbr. 11.  és 13.  §-aiban
    megfogalmazott magatartások bűncselekménnyé nyilvánítására.

    Jogi  értelemben   vett  kötelezettséget   a  fegyverszüneti
    egyezmény 14.  pontja tartalmaz. Az, hogy Magyarország közre
    fog működni  a háborús  bűncselekményekkel vádolt  személyek
    feletti  ítélkezésben,   feltételezte  -   minimálisan  -  a
    tényállások és  büntetési  tételek  meglétét.  Már  az  Nbr.
    előkészítése folyamán,  majd megszületését  követően szakmai
    körökben vita  folyt a  tekintetben, hogy  a háborús bűnösök
    felelősségre vonásának  kötelezettsége  igényli-e  a  nullum
    crimen,  nulla   poena  sine   lege  elvének   feladását,  a
    visszaható hatályú  jogalkotást és  jogalkalmazást,  vagy  a
    hatályos  büntetőjogi   szabályok,  illetve   a  miniszterek
    felelősségét meghatározó  és felelősségre  vonását  lehetővé
    tevő, akkor  hatályos 1848. évi III. t.c. és az 1920. évi X.
    t.c. rendelkezései megfelelő alapot szolgáltattak volna-e az
    ítélkezéshez.

    Anélkül, hogy az Alkotmánybíróság e kérdésben állást foglalt
    volna, megállapította,  hogy  az  Nbr.  megalkotására,  ezen
    belül a  visszaható hatályú  büntető jogalkotásra  a  magyar
    államnak  nem   volt   nemzetközi   jogi   értelemben   vett
    kötelezettsége, az  jogilag  szuverén  döntés  eredményeként
    született. A  fegyverszüneti egyezményből  önmagából  fakadó
    jogi kötelezettség  csupán  a  háborús  bűnösök  büntetőjogi
    felelősségre  vonására  vonatkozott,  a  felelősségre  vonás
    mikéntje:  a   visszaható  hatályú   büntető  jogalkotás,  a
    tényállási  elemek   és  a   büntetések   meghatározása,   a
    különbíróságok  felállítása   formailag   a   magyar   állam
    "szuverén" döntése volt.

    Ebből következik,  hogy  a  Btk.  165.  §-a,  illetve  annak
    tartalmaként   az    Nbr.   11-14.    §-ai   alkotmányossági
    vizsgálatánál az Alkotmány 7. § (1) bekezdésének az 53/1993.
    AB   határozatban    kifejtett   értelmezés    szerint   van
    relevanciája.

    Az Alkotmánybíróság  e határozatban  megállapította, hogy  a
    7.§ (1)  bekezdés első  fordulata alapján  a nemzetközi  jog
    általánosan elismert  szabályai külön  transzformáció nélkül
    is  a   magyar  jog   részei.  A  transzformációt  ebben  az
    általánosságban -  vagyis a  szabályok felsorolása,  illetve
    meghatározása nélkül  - maga  az Alkotmány  hajtotta  végre.
    Eszerint a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai nem
    az Alkotmány  részei, hanem  "vállalt  kötelezettségek".  Az
    Alkotmány 7.  § (1)  bekezdése azt is jelenti, hogy a Magyar
    Köztársaság az  Alkotmány rendelkezésénél fogva részt vesz a
    nemzetek közösségében;  ez a  részvétel a  belső jog részére
    alkotmányi parancs.  Ebből következik, hogy az Alkotmányt és
    a belső  jogot úgy  kell értelmezni,  hogy a  nemzetközi jog
    általánosan elfogadott  szabályai  valóban  érvényesüljenek.
    (III.p.)

    A nemzetközi jog, amelynek szintén sarkalatos tételei között
    szerepel a  nullum crimen  sine lege,  nulla poena sine lege
    elve, az általános szabály alóli kivétel megengedhetőségének
    megfogalmazásával  fogadta  be  magába  a  II.  világháborút
    követő visszaható  hatályú jogalkotást. Ennek a belső jogban
    is kihirdetett   dokumentumai  a Polgári  és Politikai Jogok
    Egyezségokmánya  és az Emberi Jogok Európai Egyezménye.

    Az  Alkotmány     nem  tartalmaz  az  Egyezségokmány  és  az
    Egyezmény kivételt engedő rendelkezéseihez hasonlót az 57. §
    (4) bekezdésében  foglalt  alkotmányos  büntetőjogi  alapelv
    alól.  Azonban   az  53/1993.  AB  határozat  értelmében  az
    Alkotmány 57.  § (4)  bekezdése és  a  7.  §  (1)  bekezdése
    egymásra tekintettel  értelmezendők. "A  nullum  crimen  elv
    feltétlen belső  jogi érvényesülését garantáló 57. § mellett
    a  7.   §  (1)   bekezdés   erejénél   fogva   alkotmányosan
    érvényesülnek   a   nemzetközi   büntetőjognak   a   háborús
    bűncselekményekre és  az emberiség  elleni bűncselekményekre
    vonatkozó szabályai." (V.2.p.)

    Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság azt vizsgálta, hogy az
    Nbr. 11.  és 13. § mennyiben határoz meg olyan, a nemzetközi
    jog szerint  is bűncselekményeknek  minősülő magatartásokat,
    amelyek esetében a nullum crimen sine lege, nulla poena sine
    lege elveinek megsértése nem alkotmányellenes.

    Az összehasonlítás alapjaként a Nürnbergi Nemzetközi Katonai
    Bíróság  Alapokmánya   szolgált,   amelyben   megfogalmazott
    bűncselekmények és  büntetőjogi tételek ma már kétségtelenül
    a nemzetközi jog jogelvei közé tartoznak.

    A Nürnbergi  Nemzetközi Katonai  Bíróság Szabályzatában, más
    elnevezéssel  Alapokmányában   található  béke,   háború  és
    emberiség/emberiesség   elleni    bűncselekmények   többsége
    nemzetközi szerződések  vagy nemzetközi  szokásjog alapján a
    nemzetközi jogrend  részét képezték  már a  II. világháborút
    megelőzően. Az  ENSZ  Közgyűlés  1946.  február  13-án  kelt
    3/I/számú, illetve  1946.  december  11-én  kelt  95/I/számú
    határozata megerősítette  és a  nemzetközi jog  alapelveinek
    nyilvánította az Alapokmányban található, valamint a Bíróság
    ítéleteiben elismert  jogelveket, valamint  a háborús  és az
    emberiség elleni bűntettek meghatározásait.  Ez tükröződik a
    háborús és  az emberiség elleni bűncselekmények elévülésének
    kizárásáról szóló  egyezményben is,  amely - többek között -
    az     Alapokmányban      /Szabályzatban/      meghatározott
    bűncselekményekre terjed ki.

    Annak ellenére  tehát,  hogy  a  Nürnbergi  Katonai  Bíróság
    Alapokmánya  időben   jó   fél   évvel   követte   az   Nbr.
    hatálybalépését, közvetve, mint a nemzetközi jog általánosan
    elismert szabályait tartalmazó dokumentum, közvetlenül pedig
    mint  az   1971.  évi   1.  tvr-rel  kihirdetett  nemzetközi
    egyezmény  tartalma   irányadó  az  Nbr.  11.  és  13.  §-ai
    vizsgálatánál.

    Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy - jogi szempontokon
    túli  történelmi   értékelés  nélkül   -  az   Alapokmányban
    meghatározott bűncselekményeknek  az Nbr. 11. § 5. pontja és
    a 13.  § 2. pontja feleltethető meg. Ahhoz ugyanis, hogy pl.
    azt  lehessen   állítani:  Magyarországon  a  nyilas  uralom
    teremtett  keretet  az  emberiesség  elleni  bűncselekmények
    elkövetéséhez, így  az Nbr.  11. §  4. pontjában és 13. § 3.
    pontjában meghatározott  magatartások megvalósítói  vezetők,
    szervezők, felbújtók  vagy bűnsegédek  voltak  e  nemzetközi
    bűncselekmények elkövetésében,  már történelmi értékelést és
    nem csupán  formai összevetést  kell elvégezni. A történelmi
    értékelésre az Alkotmánybíróság nem vállalkozhat.

    Az Alkotmánybíróság  megállapítja tehát,  hogy az Nbr. 11. §
    5. pontja  és 13.  § 2. pontja nem alkotmányellenes, mivel a
    nemzetközi  büntetőjogban  is  kriminalizált  magatartásokat
    tartalmaznak. Az  Nbr. 11.  és 13. §-ának többi rendelkezése
    azonban az elkövetőre hátrányosan visszaható hatályú büntető
    jogalkotás és  jogalkalmazás alkotmányos tilalmát nemzetközi
    bűncselekményeknek nem  tekinthető magatartások tekintetében
    sérti.

    2. Az  Nbr. 13.  §. 7.  pontja  büntetni  rendeli  azt,  aki
    bármilyen formában  olyan tevékenységet  fejt ki vagy mozdít
    elő,   amely    a   népek    háború   utáni   békéjének   és
    együttműködésének megnehezítésére  vagy megbontására,  avagy
    nemzetközi viszály előidézésére alkalmas.

    Az Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  tényállás  nem
    felel  meg   a  büntetőjog   alkotmányos  kívánalmainak;   a
    büntetőjogi felelősség  alapjait,  feltételeit  és  határait
    tekintve  olyan   mértékben  határozatlan,   hogy  sérti  az
    Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  deklarált  jogállamiság
    alapelemét képező jogbiztonság követelményét.

    A 11/1992.  AB határozat  kifejti, hogy a "jogbiztonság - az
    Alkotmánybíróság értelmezésében  - az államtól és elsősorban
    a jogalkotótól  azt várja  el,  hogy  a  jog  egésze,  egyes
    részterületei,   és    egyes   szabályai    is    világosak,
    egyértelműek, hatásukat  tekintve kiszámíthatóak  és a norma
    címzettjei  számára   a  büntetőjogban  is  előre  láthatóak
    legyenek." (IV.1.p.)

    Valamely  magatartás   büntetendővé  nyilvánításának  formai
    alkotmányossági   követelményeit   az   Alkotmánybíróság   a
    30/1992.  (V.   26.)  AB   határozatban  fejtette   ki.  "Az
    alkotmányos büntetőjog  követelményei szerint  a büntetőjogi
    szankció  kilátásba   helyezésével  tilalmazott  magatartást
    leíró   diszpozíciónak    határozottnak,   körülhatároltnak,
    világosan  megfogalmazottnak  kell  lennie.  Alkotmányossági
    követelmény   a   védett   jogtárgyra   és   az   elkövetési
    magatartásra   vonatkozó    törvényhozói   akarat    világos
    kifejezésre juttatása. Egyértelmű üzenetet kell tartalmazni,
    hogy az  egyén mikor  követ el  büntetőjogilag  szankcionált
    jogsértést.  Ugyanakkor   korlátoznia   kell   az   önkényes
    jogértelmezés   lehetőségét    a   jogalkalmazók   részéről.
    Vizsgálni  kell   tehát,  hogy   a  tényállás  a  büntetendő
    magatartások körét  nem túl  szélesen jelöli-e  ki  és  elég
    határozott-e." (IV.5.p.)

    A fent  vázolt kritériumoknak  a  vizsgált  törvényhely  nem
    felel   meg.    Valamennyi   tényállási   eleme   széleskörű
    értelmezést  igényel   és  önkényes,   esetleges   politikai
    célokat,  érdekeket   érvényre   juttató   értelmezésre   ad
    lehetőséget,  az  abszolút  bizonytalanságban  oldva  fel  a
    büntetőjogi felelősség pontosan kicövekelendő határait.

    Az 1.  és a  2. pontba foglaltak alapján az Alkotmánybíróság
    az Nbr.  11. § 1-4. és 6. pontját, valamint a 13. § 1. és 3-
    7. pontját  alkotmányellenesnek ítéli.  Ezeknek a  határozat
    közzétételével való  megsemmisítése azt jelenti, hogy a Btk.
    165. §-ának  tartalmaként az Nbr. 11. § 5. pontja és a 13. §
    2. pontja,  valamint az Nbr. 12. és 14. §-ában meghatározott
    büntetési tételek maradnak hatályban.

    3. Az Alkotmánybíróság foglalkozott azon indítvánnyal, amely
    az Nbr.  13. §  4. pontját azért tartja alkotmányellenesnek,
    mert benne a kollektív bűnösségnek a büntetőjog alapelveitől
    idegen megnyilvánulását látja.

    A   kollektív   bűnösség   valóban   idegen   a   büntetőjog
    fogalomrendszerétől,  nem   is  büntetőjogi,  hanem    olyan
    politikai   kategória,    amelynek   számos    következménye
    származott  a   II.  világháború   után  különböző  népekre,
    nemzetekre, etnikumokra.  A büntetőjog története a kollektív
    felelősség  fogalmát   ismeri,  mint   amely  a  kezdetleges
    büntetőjogi  gondolkodás   jellemzője  volt.  Az  elkövetett
    cselekményért nemcsak  az elkövetőt,  hanem annak családját,
    törzsét, sokszor  több ízig  lemenő rokonait is felelősségre
    vonta.   A büntetőjogi  felelősség modern  formájában mindig
    egyéni és sohasem kollektív felelősség, a bűncselekmény mint
    az elkövető  sajátja jelentkezik,  így a büntetés is csak az
    elkövetőt érheti.

    Az Nbr.  a  13.  §  4.  pontjának  megfogalmazásakor  nem  a
    kollektív, hanem  az egyéni felelősség elvét érvényesítette,
    amikor    bűncselekménnyé     nyilvánította     a     magyar
    állampolgároknak  a   német  hadseregbe   és  a   biztonsági
    szolgálatba való belépését. Nem az Alkotmánybíróság feladata
    annak  feltárása,   hogy  a   népbíróságok  ténylegesen    a
    vélelmezett bűnösség alapján ítélkeztek-e, azaz  vizsgálták-
    e vagy sem a belépés önkéntességét.

    C/ A büntethetőség elévülésének kizárása

    A Btk.  33. §  (2) bekezdés a) pontja kizárja az Nbr. 11. és
    13.-ba  meghatározott  háborús  bűntettek  büntethetőségének
    elévülését. Az  Alkotmánybíróság az 53/1993. AB határozat 1.
    pontjában állást  foglalt a  Btk.  33.  §  (2)  bekezdésének
    alkotmányos értelmezéséről.  Eszerint  a  Btk.  "33.  §  (2)
    bekezdése alkalmazásánál  alkotmányos követelmény az, hogy a
    büntethetőség   el    nem    évülését    csak    azokra    a
    bűncselekményekre   nézve   lehet   megállapítani,   amelyek
    büntethetősége  az  elkövetés  idején  hatályos  magyar  jog
    szerint nem  évül el;  kivéve,  ha  az  adott  tényállást  a
    nemzetközi jog  háborús bűncselekménynek  minősíti,  el  nem
    évülését kimondja  vagy lehetővé teszi, és Magyarországot az
    elévülés kizárására nemzetközi kötelezettség terheli."

    Tekintettel  arra,   hogy  az  Alkotmánybíróság  álláspontja
    szerint az  Nbr.-ben meghatározott  háborús bűntettek  közül
    csupán a  11. §  5.  pontjában  és  a  13.  §  2.  pontjában
    meghatározott   magatartások    tartoznak    a    nemzetközi
    bűncselekmények  közé   is,  a   büntethetőség  elévülésének
    kizárása   alkotmányosan    csupán    ezen    cselekményekre
    vonatkoztatható.

    Ez  összhangban   van  azzal,   hogy   az   Alkotmánybíróság
    határozatának közzétételét követően büntetőjogi felelősségre
    vonás  alapjául   az   Nbr.-nek   csupán   e   rendelkezései
    szolgálhatnak,  mivel   a  11.  és  13.  §  többi  pontjának
    megsemmisítése egyben  alkalmazásuk  kizárását  is  jelenti.
    Ugyanakkor ez  összhangban van  a háborús  és  az  emberiség
    elleni   bűntettek    elévülésének   kizárására   nemzetközi
    egyezményben    vállalt     kötelezettséggel.    Az     Nbr.
    rendelkezéseivel szankcionált háborús bűntettek közül a 11.§
    5.  pontjában   és  13.   §   2.   pontjában   meghatározott
    magatartások  egyeznek  meg  azokkal  a  bűncselekményekkel,
    amelyeket  az  Egyezmény  I.  cikke  mint  el  nem  évülőket
    felsorol.

                                III.

    1. Az  Alkotmánybíróság határozata az Nbr. 11. és 13. §-ában
    meghatározott bűncselekmények  miatt lefolytatott  és  1989.
    október 23-át  megelőzően jogerősen  lezárt büntető ügyekben
    hozott bírósági döntéseket nem érinti, azokról értékítéletet
    nem tartalmaz.

    Az  Alkotmánybíróság  a  jogszabály  alkotmányellenességének
    következményeivel kapcsolatos  elvi álláspontját  a 10/1992.
    (II. 25.)  AB határozatban  fejtette ki.  Ennek a  jelen ügy
    szempontjából lényeges  megállapítása, hogy,  mivel az ABtv.
    nem szab  korlátot a  megtámadható jogszabályok  keletkezési
    ideje  szerint,   a  múlt   jogi  helyzeteibe  való  "szabad
    belenyúlást"    a    jogbiztonság    érdekében    valamilyen
    korlátozással ellensúlyozni  kell.    A  jogbiztonság  ellen
    hatna,   ha   az   Alkotmánybíróság   olyan   jogszabályokat
    semmisítene  meg  főszabályként  visszamenőleges  hatállyal,
    amelyek a  ma hatályos  alkotmányszöveg  előtt  keletkeztek,
    valamint,  ha   ennek  következtében   olyan  jogviszonyokat
    kellene érvénytelennek  tekinteni, amelyek  keletkezésekor a
    hatályos  Alkotmány  eltérő  értékrendje  és  szabályai  nem
    voltak előreláthatóak. A 11/1992. AB  határozatban kifejtett
    álláspont  szerint  a  jogviszonyok  igazságtalan  eredménye
    önmagában nem  érv a  jogbiztonsággal szemben  (III/4.p.)  A
    lezárt jogviszonyokba való beavatkozást a törvény csak akkor
    írja elő,  ha azt más, a jogbiztonsággal konkuráló jogállami
    elv megköveteli.  Így az alkotmányos büntetőjog alapelveivel
    összhangban az  ABtv. 43. § (3) bekezdése kötelezővé teszi a
    jogerősen  lezárt   büntetőeljárások   felülvizsgálatát   az
    elítélt javára.  Ez elvileg  a jogbiztonság  ellen  hat.  Az
    ellentmondást az  ABtv. úgy oldja fel, hogy a 43. §-nak ez a
    rendelkezése csak  arra az  esetre vonatkozik, ha az elítélt
    még nem  mentesült a  büntetett előélethez fűződő  hátrányos
    jogkövetkezmények alól.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált kérdésben
    a jogbiztonság és az alkotmányos büntetőjog követelményeinek
    összevetése további  korlátozást  kíván  az  előbbi  javára.
    Azzal összhangban,  hogy az  Alkotmánybíróság  az  Alkotmány
    hatálybalépése    előtti     időre    a    norma    tartalmi
    alkotmányellenességét  nem  állapíthatja  meg  (11/1992.  AB
    határozat  III/4.p.),   az   alkotmánybírósági   határozaton
    alapuló felülvizsgálat  csak azon büntető ügyekben indokolt,
    amelyek   az    elítéltre   hátrányos   visszaható   hatályú
    büntetőjogalkotás  tilalmának   alkotmányos  tételként  való
    megfogalmazása után  fejeződtek be  jogerősen. A  büntetőjog
    klasszikus alapelvei  az Alkotmányt módosító 1989. évi XXXI.
    törvény rendelkezései  folytán 1989.  október 23-tól  váltak
    alkotmányos tétellé.  Az  Nbr.  11.  és  13.  §-a  és  ezzel
    összefüggésben a  Btk. 33.  § (2)  bekezdés a)  pontja - bár
    korábban is  sértette a klasszikus büntetőjogi alapelveket -
    ekkor vált alkotmányellenessé a jelen határozatban megjelölt
    körben. Ez  indokolja az  ABtv. 43.  § (3) bekezdése alapján
    elrendelt felülvizsgálat időbeli szűkítését.

    Az indítványozók  által  hivatkozott,  a  háborús  bűntettek
    miatti  elítéléshez   a  kárpótlásból   és   a   társadalom-
    biztosítási   helyzet    rendezéséből   kizáró   jogszabályi
    rendelkezések indokoltságának  értékeléséhez  a  népbírósági
    ítélkezési  gyakorlat   történeti-jogi  elemzése  szükséges.
    Ennek  kereteit a jogalkotásnak kell megteremtenie.

    2. Az  ABtv.  21.  §  (6)  bekezdése  szerint  az  Alkotmány
    rendelkezései    értelmezésének     indítványozására    csak
    meghatározott  szervek   és  személyek  jogosultak.  Így  az
    Alkotmánybíróság a  magánszemély  indítványozó  kérelmét  az
    Alkotmány  7.   §   (1)   bekezdésének   értelmezésére,   az
    indítványtételi jogosultság  hiánya miatt  visszautasította.
    Utal ugyanakkor  az indítvány  benyújtása  óta  megszületett
    53/1993.   AB    határozat   e    téren    is    iránymutató
    megállapításaira.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                Dr. Ádám Antal             Dr. Kilényi Géza
                 alkotmánybíró               alkotmánybíró

                Dr. Lábady Tamás           Dr. Schmidt Péter
                 alkotmánybíró               alkotmánybíró

                            Dr. Szabó András
                          előadó alkotmánybíró

                         Dr. Tersztyánszky Ödön
                             alkotmánybíró

                Dr. Vörös Imre             Dr. Zlinszky János
                 alkotmánybíró                alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Several provisions of the Law on People's Courts constituting retroactive criminal legislation, violating the principle of nullum crimen sine lege and nulla poena sine lege
     Number of the Decision:
     .
     2/1994. (I. 14.)
     Date of the decision:
     .
     01/11/1994
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .