English
Hungarian
Ügyszám:
.
888/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 37/2000. (X. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2000/293
.
A döntés kelte: Budapest, 10/30/2000
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezés
   alkotmányellenességének   utólagos   vizsgálatára    irányuló
   eljárásban meghozta a következő

                           határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  a gazdasági reklámtevékenységről  szóló
   1997.    évi    LVIII.   törvény   12.   §   (1)    bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítására  és  megsemmisítésére
   irányuló indítványt elutasítja.
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  indítványozó a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997.
    évi   LVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Grtv.)  12.  §  (1)
    bekezdésének  alkotmányossági felülvizsgálatát kezdeményezte.
    Álláspontja    szerint   a   támadott   rendelkezés,    amely
    meghatározott   kivételekkel   lehetővé   teszi    dohányáruk
    reklámozását, ellentétes az Alkotmány 18. §-ával és 70/D.  §-
    ával.  Amellett  fejti ki érveit, hogy az  állam  a  hatályos
    szabályozással  nem  biztosítja a területén  élők  számára  a
    lehető  legmagasabb  szintű testi és lelki  egészséghez  való
    jogot, tekintettel arra, hogy “a dohányzás súlyosan károsítja
    az   aktív   dohányzók  és  a  dohányzók  környezetében   élő
    nemdohányzók: a passzív dohányzók egészségét,  és  ismerve  a
    hazai  drámai  egészségügyi helyzetünkre utaló azon  adatokat
    is,  mely szerint évente 32000 honfitársunk dohányzás  okozta
    halálozásával kell számolnunk”. Emellett az indítványozó  úgy
    véli,  hogy  a  dohánytermékek reklámozásának teljes  tiltása
    összhangban  állna az Emberi Jogok Európai Egyezményének  10.
    cikkelye    2.    pontjával,   amely   lehetővé    teszi    a
    véleményszabadság   korlátozását   a   közegészség    védelme
    érdekében.  Az indítványozó hivatkozik továbbá arra,  hogy  a
    képviselők  figyelmen kívül hagyták egyrészt  azt,  hogy  egy
    közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a  városban  élő
    felnőtt népesség közel kétharmada ellenzi a dohányreklámokat,
    másrészt  azt, hogy az Országgyűlés Szociális és egészségügyi
    bizottsága   nem  támogatta  a  törvényjavaslat  elfogadását,
    harmadrészt  azt,  hogy  több nemzetközi  egészségügyi  fórum
    állásfoglalása  is a dohányáruk hirdetésének  teljes  tilalma
    mellett szállt síkra.

                                 II.

    Az  Alkotmánybíróság az indítvány elbírálásakor az  Alkotmány
    következő rendelkezéseit vette figyelembe:

    “18.  § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki
    jogát az egészséges környezethez.”
    “61.  §  (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”
    “70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van
    a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez.
    (2)  Ezt  a  jogot  a Magyar Köztársaság a  munkavédelem,  az
    egészségügyi    intézmények    és    az    orvosi     ellátás
    megszervezésével,  a  rendszeres  testedzés   biztosításával,
    valamint  az  épített  és a természetes környezet  védelmével
    valósítja meg.”

    Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett, Az emberi jogok és
    az  alapvető  szabadságok védelméről  szóló,  Rómában,  1950.
    november 4-én kelt Egyezménynek (a továbbiakban: Egyezmény) a
    véleménynyilvánítás szabadságát megfogalmazó 10.  cikkelye  a
    következőket tartalmazza:

    “1. Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
    Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát és az
    információk, eszmék megismerésének és közlésének  szabadságát
    országhatárokra  tekintet  nélkül  és  anélkül,   hogy   ebbe
    hatósági  szerv  beavatkozhasson. Ez a Cikk nem  akadályozza,
    hogy az államok a rádió-, televízió- vagy mozgókép vállalatok
    működését engedélyezéshez kössék.
    2.   E   kötelezettségekkel   és   felelősséggel   együttjáró
    szabadságok  gyakorlása  a  törvényben  meghatározott,  olyan
    alakszerűségeknek,   feltételeknek,   korlátozásoknak    vagy
    szankcióknak  vethető alá, amelyek szükséges  intézkedéseknek
    minősülnek  egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság,
    a  területi  sértetlenség, a közbiztonság,  a  zavargás  vagy
    bűnözés  megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme,
    mások  jó  hírneve  vagy jogai védelme, a bizalmas  értesülés
    közlésének megakadályozása, vagy a bíróságok tekintélyének és
    pártatlanságának fenntartása céljából.”

    A Grtv. 12. § (1) bekezdése az alábbiakat foglalja magában:

    “Tilos dohányárut vagy alkoholtartalmú italt reklámozni
    a)  olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-,  illetve
    fiatalkorúakhoz szól,
    b) sajtótermék címoldalán,
    c)  színházban  vagy  filmszínházban 20  óra  előtt,  illetve
    gyermek-   vagy  fiatalkorúak  számára  készült   műsorszámot
    közvetlenül  megelőzően,  annak teljes  időtartama  alatt  és
    közvetlenül azt követően,
    d) játékon és annak csomagolásán,
    e)   közoktatási  és  egészségügyi  intézményben   és   annak
    bejáratától számított 200 méteres távolságon belül.”

                                III.

    Az indítvány megalapozatlan.

    1.  A  Grtv. 2. § g) pontja szerint a gazdasági reklám  olyan
    tájékoztatás,  amely termék, szolgáltatás, ingatlan,  jog  és
    kötelezettség   értékesítését   vagy   más   módon    történő
    igénybevételét  és  a  vállalkozás  nevének,  megjelölésének,
    tevékenységének  népszerűsítését, továbbá áru  vagy  árujelző
    megismertetését   mozdítja  elő.   Az   Alkotmánybíróság   az
    1270/B/1997. AB határozatban megállapította, hogy a gazdasági
    reklám  olyan  információ,  amelynek  közzététele  élvezi  az
    Alkotmány  61.  § (1) bekezdésének védelmét.  Az  alaptörvény
    ezen  szakasza ugyanis nem csupán bizonyos eszmék, tények  és
    vélemények     tekintetében     biztosítja      a      szabad
    véleménynyilvánítást, hanem magát a szabad kommunikációt, a –
    tág   értelemben   vett  –  véleménynyilvánítás   lehetőségét
    részesíti védelemben. (ABK 2000. május, 177.)

    Az    Alkotmánybíróság   állandó   gyakorlata    szerint    a
    véleménynyilvánítás  szabadságához  fűződő  alapjog   kiemelt
    alkotmányos  védelmet  élvez,  és  csak  különösen   indokolt
    esetben  korlátozható.  A testület a  30/1992.  (V.  26.)  AB
    határozatban   fogalmazta  meg  először,   hogy   “a   szabad
    véleménynyilvánításhoz  való  jognak  valójában  igen   kevés
    joggal szemben kell csak engednie, azaz a véleményszabadságot
    korlátozó   törvényeket  megszorítóan  kell   értelmezni.   A
    vélemény   szabadságával   szemben   mérlegelendő   korlátozó
    törvénynek  nagyobb  a  súlya, ha  közvetlenül  másik  alanyi
    alapjog  érvényesítésére  és védelmére  szolgál,  kisebb,  ha
    ilyen   jogokat   csakis  mögöttesen,  valamely   ’intézmény’
    közvetítésével  véd, s legkisebb, ha csupán  valamely  elvont
    érték  önmagában  a tárgya (pl. a köznyugalom).”  (ABH  1992,
    167, 178.)
    Az  1270/B/1997.  AB határozat úgy foglalt  állást,  hogy  “a
    kereskedelmi   jellegű   információk   közzététele   esetében
    szélesebb   körű   állami  beavatkozás  lehet   alkotmányosan
    indokolt, mint a véleményközlés egyéb eseteiben.” (ABK  2000.
    május,   178.)   Ennek  oka  egyrészt  az,  hogy   a   reklám
    közzétételének   általában  nem  az  egyéni  önkifejezés,   a
    személyiség  szabad  kibontakoztatása  az  elsődleges  célja,
    sokkal  inkább  az  áru  értékesítésének,  megismertetésének,
    igénybevételének előmozdítása. (Grtv. 2. § g/ pont)  Másrészt
    a  valótlan  kereskedelmi információk közlésének,  illetve  a
    valós információk elhallgatásának olyan, az emberi egészségre
    káros következményei is lehetnek, amelyek indokolttá teszik a
    közzététel  korlátozását. Amíg egyéb  esetekben  a  kifejezés
    szabadsága   révén   egy-egy  valótlan  kijelentés   cáfolata
    orvosolhatja  az  esetleges sérelmeket, addig  a  hamis  vagy
    megtévesztő   reklám   adott   esetben   visszafordíthatatlan
    következményekkel  is járhat. (ABK 2000.  május,  178,  181.)
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy  az
    emberi  méltósághoz való jog és e jog szerves  részét  alkotó
    személyiség  jogok,  valamint a fogyasztók  jogainak  védelme
    érdekében  szükséges  lehet  a kereskedelmi  információközlés
    korlátozása.

    2.  A  Grtv.-nek  az  indítvány  által  támadott  12.  §-a  a
    dohányárukkal  és  az  alkoholtartalmú italokkal  kapcsolatos
    kereskedelmi     információközlés     speciális     korlátait
    tartalmazza.  Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint   az
    Alkotmánynak  a  kifejezés szabadságát biztosító  61.  §-a  a
    dohánytermékek   és  az  alkoholtartalmú   italok   gazdasági
    reklámjára  is  vonatkozik. Ugyanakkor a dohányárukról  szóló
    kereskedelmi  információk esetében  kiemelt  jelentősége  van
    annak, hogy az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámozás  terén
    a   véleményközlés  egyéb  formáinál  szélesebb  körű  állami
    beavatkozás  lehetőségét ismeri el. A dohánytermékek  ugyanis
    minden  kétséget kizáróan rendkívül ártalmasak az egészségre.
    Ebből  következik,  hogy  a  reklámok  címzettjei,  vagyis  a
    lehetséges  fogyasztók  megfelelő tájékoztatáshoz  való  joga
    különös  garanciákat  igényel.  Emellett  a  dohányreklámokat
    szabályozó  normák  vizsgálatakor a  kifejezés  szabadságával
    szemben   kellő  súllyal  kell  figyelembe  venni  az   állam
    alkotmányos  kötelességét a gyermekek  védelmére.  [Alkotmány
    67. § (1) bekezdés]

                                 IV.

    Jelen  esetben  az  Alkotmánybíróságnak az indítvány  alapján
    arra  a  kérdésre  kellett választ  adnia,  hogy  sérti-e  az
    egészséges  környezethez való jogot (Alkotmány 18.  §)  és  a
    lehető  legmagasabb  szintű testi és lelki  egészséghez  való
    jogot  (Alkotmány  70/D. §) az a törvényi szabályozás,  amely
    nem tiltja meg teljes körűen a dohányáruk reklámozását.

    1. Először a 28/1994. (V. 20.) AB határozatban fejtette ki az
    Alkotmánybíróság, hogy a környezethez való jog nem  sorolható
    a   klasszikus,  védelmi  jellegű  alapjogok  közé,  és   nem
    hasonlítható  a szociális jogokhoz sem. Az Alkotmány  18.  §-
    ában  szereplő  jog “elsősorban önállósult és önmagában  vett
    intézményvédelem,  azaz olyan sajátos  alapjog,  amelynek  az
    objektív, intézményvédelmi oldala túlnyomó és meghatározó.  A
    környezethez  való jog az állam környezetvédelemre  vonatkozó
    kötelességei  teljesítésének garanciáit  emeli  az  alapjogok
    szintjére,    beleértve    a    környezet    elért    védelme
    korlátozhatóságának  feltételeit  is.  E   jog   sajátosságai
    folytán  mindazokat  a feladatokat, amelyeket  másutt  alanyi
    jogok   védelmével  teljesít  az  állam,  itt   törvényi   és
    szervezeti  garanciák nyújtásával kell ellátnia.” (ABH  1994,
    134, 138.) “Az Alkotmányban biztosított környezethez való jog
    a   környezet  védelmére  és  az  élet  természeti  alapjának
    fenntartására  vonatkozó  állami  kötelességet  jelenti.   Az
    egyedi  alanyi  jogok  ez idő szerint e jog  megvalósításában
    csak mellékesek.” (ABH 1994, 134, 139.)

    Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az állam
    a    környezetvédelem   elvi   alapjainak   és   módszereinek
    megválasztásában szabad, és szabad annak meghatározásában is,
    hogy  a  környezethez való jog tartalmát adó  sajátos  állami
    kötelezettségekből milyen konkrét jogalkotási és  kormányzati
    teendők  származnak.  Az  egészséges  környezethez  való  jog
    érvényesítésére   szolgáló   alanyi   jogok   összességét   a
    törvényhozás  állapítja  meg.  Az  állam  azonban  nem  élvez
    szabadságot abban, hogy a környezet állapotát romlani engedje
    vagy  a  romlás  kockázatát megengedje.  Mindezek  alapján  a
    környezethez   való   jog  egyik  aspektusával   kapcsolatban
    fogalmazta   meg  az  Alkotmánybíróság,  hogy  az   állam   a
    természetvédelem  jogszabályokkal  biztosított   szintjét   –
    kivételes    esetektől   eltekintve   –   nem   csökkentheti.
    [996/G/1990. AB határozat, ABH 1993, 533, 535.; 28/1994.  (V.
    20.) AB határozat, ABH 1994, 134, 140.; 29/1995. (V. 25.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  145,  148.;  14/1998.  (V.   8.)   AB
    határozat,  ABH  1998,  126,  130.;  48/1997.  (X.   6.)   AB
    határozat, ABH 1997, 502, 503.]

    Az  alkotmánybírósági joggyakorlat az Alkotmány 70/D.  §-ának
    értelmezésében  is  töretlen. Eszerint a  legmagasabb  szintű
    testi és lelki egészséghez való jogosultságként meghatározott
    alkotmányi   követelmény  az  államnak  azt  az   alkotmányos
    kötelezettségét  jelenti,  hogy  a  nemzetgazdaság  teherbíró
    képességéhez,   az  állam  és  a  társadalom   lehetőségeihez
    igazodva olyan gazdasági és jogi környezetet teremtsen, amely
    a  legkedvezőbb feltételeket biztosítja a polgárok egészséges
    életmódjához  és életviteléhez. E feltételeket  konkretizálja
    egyebek között az Alkotmány 70/D. §-ának (2) bekezdésében írt
    rendelkezés,   amely  az  állam  kötelezettségévé   teszi   a
    megfelelő  egészségügyi intézmények létesítését és az  orvosi
    ellátás   megszervezését.   Az   Alkotmánybíróság   elvontan,
    általános   ismérvekkel   csak   egészen   szélső    esetekre
    korlátozottan   határozhatja  meg  az  állami   kötelezettség
    kritikus   nagyságát,  vagyis  azt  a  szükséges   minimumot,
    amelynek  hiánya már alkotmányellenességhez vezet.  A  szélső
    eseteken   túl  azonban  az  Alkotmány  70/D.  §-ának   nincs
    alkotmányos  mércéje.  A lehető legmagasabb  testi  és  lelki
    egészséghez   való   jog  tehát  önmagában   alanyi   jogként
    értelmezhetetlen,  az az Alkotmány 70/D. §  (2)  bekezdésében
    foglalt  állami  kötelezettségként  fogalmazódik  meg,  amely
    magában foglalja azt a kötelezettséget, hogy a törvényhozó  a
    testi  és  lelki egészség bizonyos területein alanyi  jogokat
    határozzon meg. [56/1995. (IX. 15.) AB határozat,  ABH  1995,
    260,  270.;  54/1996. (XI. 30.) AB határozat, ABH 1996,  173,
    186,  198.;  1316/B/1995. AB határozat, ABH 1996, 735,  737.;
    261/B/1997. AB határozat, ABH 1998, 689, 692.]

    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az
    egészséges  környezethez való jogot,  illetve  a  legmagasabb
    szintű  testi  és  lelki  egészséghez  való  jogot  önmagában
    szemlélve  nem  fogalmazható  meg  olyan  egyéni  alkotmányos
    jogosultság   vagy   olyan   állami  kötelezettség,   amelyet
    figyelembe   kellene   venni  a  dohánytermékekre   vonatkozó
    reklámszabályok alkotmányossági vizsgálatakor.  Kizárólag  az
    Alkotmány  18. §-át, illetve 70/D. §-át tekintetbe  véve  nem
    állapítható  meg  a  dohányárukkal  kapcsolatos  kereskedelmi
    információközlés határait kijelölő alkotmányossági  mérce.  A
    18.  §  más  jellegű  kötelezettségeket  ró  az  államra   az
    egészséges emberi környezet biztosítása érdekében, a 70/D.  §
    pedig kizárólag szélsőséges esetekben nyújt alapot arra, hogy
    az Alkotmánybíróság a jogalkotást felülbírálja.

    2. Az indítványozó a dohányzók és a nem dohányzók életének és
    egészségének  védelmére hivatkozva kéri a  Grtv.  12.  §  (1)
    bekezdésének     alkotmányossági     felülvizsgálatát.     Az
    Alkotmánybíróság már több határozatában kifejtette,  hogy  az
    életvédelmet  szolgáló  alanyi  jogok,  állami  kötelességek,
    valamint  államcélok rendszerének közös  gyökere  az  élethez
    való  jog.  Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése és a  8.  §  (1)
    bekezdése “az állam elsőrendű kötelességévé” teszi az  emberi
    élet védelmét. Ez a kötelesség egyrészt azt jelenti, hogy  az
    államnak tartózkodnia kell az élethez való jog megsértésétől,
    másrészt    gondoskodnia   kell   az   élethez    való    jog
    érvényesüléséhez szükséges feltételekről. Az élethez való jog
    objektív  oldalából  következő  alapvető  kötelezettsége   az
    államnak,  hogy  jogalkotással és szervezési  intézkedésekkel
    gondoskodjon  az  élet védelméről. [64/1991.  (XII.  17.)  AB
    határozat,  ABH  1991,  297,  302.;  28/1994.  (V.  20.)   AB
    határozat,  ABH  1994,  134,  139.;  48/1998.  (XI.  23.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  333,  341.]  Az  Alkotmánybíróság   a
    48/1998. (XI. 23.) AB határozatban kifejtette, hogy az  állam
    az  élethez  való  jogból következő objektív intézményvédelmi
    kötelességet  összhangban  teljesíti  azokkal   a   hasonlóan
    objektív kötelességeivel, amelyek az egészséghez való  jogból
    és  az  egészséges környezethez való jogból hárulnak rá.  “Az
    említett    alapjogokból   folyó   állami    intézményvédelmi
    kötelességek mindig túlmutatnak az alanyi jogosultak  jogain.
    Így  például az egészséghez való jog éppúgy a jövő nemzedékek
    egészségét is szolgálja, mint az egészséges környezethez való
    jog.” (ABH 1998, 341.)

    3.   A   Grtv.   12.  §-ában  a  dohányárukkal   kapcsolatban
    megfogalmazott     reklámkorlátozások    és    reklámtilalmak
    legnagyobb  része a gyermekek védelmére irányul. Ezt  a  célt
    szolgálja  az  (1)  bekezdés, amely szerint tilos  dohányárut
    reklámozni  –  többek  között – olyan  sajtótermékben,  amely
    alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól; színházban
    vagy  filmszínházban  20  óra előtt,  illetve  gyermek-  vagy
    fiatalkorúak   számára   készült   műsorszámot    közvetlenül
    megelőzően, annak teljes időtartama alatt és közvetlenül  azt
    követően;   játékon   és   annak  csomagolásán;   közoktatási
    intézményben  és  annak  bejáratától  számított  200  méteres
    távolságon  belül.  A  (2)  bekezdés  kimondja,  hogy   tilos
    közzétenni dohányáru olyan reklámját, amely gyermek-, illetve
    fiatalkorúaknak   szól,  valamint  amely  gyermek-,   illetve
    fiatalkorút mutat be. Mindezek a tilalmak és korlátozások azt
    szolgálják,  hogy  a reklám ne ösztönözhesse  kifejezetten  a
    gyermekeket  a dohányáruk fogyasztására. A Grtv.  12.  §-ának
    említett  szabályai  az  államnak  az  Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésén,  67. § (1) bekezdésén és 70/D. §  (1)  bekezdésén
    alapuló   azon   kötelezettségét  juttatják  érvényre,   hogy
    védelmezze a gyermekek életét, egészségét és megfelelő  testi
    fejlődését.

    A   vizsgált   szabályozás   többi   korlátozása   az   olyan
    dohányreklámok elterjedését kívánja megakadályozni, amelyek a
    dohányzást  az  egészséges,  illetve  a  követendő  példaként
    szolgáló  életmód részeként mutatják be. Így tilos közzétenni
    dohányáru  olyan  reklámját, amely  a  dohányzást  egészséges
    tevékenységként  tünteti fel; dohányzó  személyeket  ábrázol;
    ismert  film-, popzenei vagy szórakoztatóipari sztárok képeit
    vagy  nyilatkozatait használja fel; továbbá tiltott az  olyan
    reklám, amely túlzott dohányfogyasztásra hív fel. E szabályok
    megalkotására    a    fogyasztókat    megtévesztő    reklámok
    megakadályozása   és   az  állam  élet-  és   egészségvédelmi
    feladatainak teljesítése érdekében került sor.

    Figyelembe kell venni azt is, hogy nem kizárólag a Grtv.  12.
    §-a  tartalmaz  dohányreklámokat  érintő  korlátozásokat.   A
    rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 13.
    §  (1) bekezdése kimondja: “Nem szabad közzétenni dohányárut,
    fegyvert,    lőszert,   robbanóanyagot,   kizárólag    orvosi
    rendelvényre  igénybe vehető gyógyszert, továbbá  gyógyászati
    eljárást   népszerűsítő,  ismertető   reklámot.”   Vagyis   a
    dohányreklám   a   közszolgálati,  valamint  a   kereskedelmi
    rádiókban és televíziókban is tilos. Emellett a Grtv. 13. §-a
    előírja,   hogy  a  dohányáru  sajtótermékben  és  szabadtéri
    reklámhordozón való reklámjának – a törvényben  meghatározott
    módon és méretben – “A dohányzás súlyosan károsítja az Ön  és
    környezete  egészségét"  szövegű  általános  figyelmeztetést,
    valamint  a  dohányáru  nikotin-  és  kátránytartalmát  közlő
    adatokat kell tartalmaznia.

    Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapítja,  hogy  az
    állam a dohányáruk reklámjának szabályozásakor eleget tett az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdéséből és 70/D. § (1) bekezdéséből
    következő     intézményes    élet-     és     egészségvédelmi
    kötelességének,  és  teljesítette  az  Alkotmány  67.  §  (1)
    bekezdésén  alapuló  kötelezettségét  a  gyermekek  megfelelő
    testi  és  szellemi fejlődésének védelmére. Ebből következik,
    hogy   az   Alkotmányból  nem  vezethető  le   a   dohányáruk
    reklámjának teljes tilalma. Mindez nem zárja ki azt,  hogy  a
    jogalkotó  további korlátozásokat fogalmazzon meg, amennyiben
    azokra  szükség van az állampolgárok megfelelő tájékoztatása,
    továbbá  életének, egészségének védelme érdekében. Ugyanakkor
    az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a  dohánytermékek
    reklámját érintő tilalmak és korlátozások akkor felelnek  meg
    az  Alkotmány  61. §-a által támasztott követelményeknek,  ha
    azokat   az  állampolgárok  életének,  egészségének  védelme,
    illetve  a gyermekek megfelelő testi és szellemi fejlődésének
    védelme  kellően  indokolja. Jelen  eljárásának  azonban  nem
    tárgya  annak  vizsgálata, hogy az egyes reklámkorlátozásokra
    megfelelő alkotmányos indokkal került-e sor.

    4.   Az   Alkotmánybíróság  utal  arra,  hogy  az   állam   a
    dohányzással     összefüggésben     nem      kizárólag      a
    reklámkorlátozásokkal juttatja érvényre  intézményes  védelmi
    kötelezettségét.    A   nemdohányzók    védelméről    és    a
    dohánytermékek    fogyasztásának,    forgalmazásának    egyes
    szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény elsődleges  célja,
    hogy   a   dohánytermékek   fogyasztásának   szabályozásával,
    illetőleg  forgalmazásának részleges korlátozásával  védelmet
    nyújtson a nemdohányzók, valamint az életkoruk vagy egészségi
    állapotuk miatt egyébként fokozott védelmet igénylő személyek
    részére   a  passzív  dohányzás  káros  hatásaival   szemben.
    Elsősorban   a   fogyasztók   megfelelő   tájékoztatása    és
    egészségének  védelme érdekében fogalmaz  meg  szabályokat  a
    dohánytermékek     előállításáról,     forgalmazásáról     és
    ellenőrzéséről szóló 36/1996. (XII. 11.) FM-NM-IKIM  együttes
    rendelet. A dohányzás egészségkárosító hatásai miatt indokolt
    állami   beavatkozás   a   jogalkotás  különböző   területein
    érvényesül,  és  a  dohányáruk reklámozása mellett  érinti  a
    dohánytermékek előállítását, forgalmazását, továbbá az állami
    szerepvállalás megjelenik a fogyasztás korlátozásában is.  Az
    állam   azonban   nem   vállalhatja   át   az   állampolgárok
    felelősségét  abban,  hogy saját egészségüket  megőrizzék.  A
    dohányzással  kapcsolatban  az  államnak  elsődlegesen  annak
    feltételeit   kell   biztosítania,  hogy   az   állampolgárok
    tájékozottak  legyenek,  és  felelős  döntést  hozhassanak  a
    fogyasztásról.   Emellett  alapvető   állami   kötelesség   a
    nemdohányzók védelme.

    Fokozott  állami szerepvállalást követel meg az  Alkotmány  a
    gyermekek  egészséges  fejlődésének biztosítása  és  a  káros
    hatások   távol  tartása  érdekében.  Az  állam  beavatkozása
    elsősorban  azokon  a  területeken indokolt,  ahol  a  szülői
    felügyeleti  jog  nem érvényesülhet, illetve olyan  kivételes
    esetekben  kerülhet  sor állami fellépésre,  amikor  a  szülő
    súlyosan     veszélyezteti    gyermeke     fejlődését.     Az
    Alkotmánybíróság a 21/1996. (V. 17.) AB határozatban  azt  is
    megfogalmazta,  hogy  “a  magánszférában  a  gondoskodás   és
    védelem joga és kötelessége elsősorban a szülőket illeti. Így
    például  jogszabály – általános megelőző céllal –  tilthatja,
    hogy    gyermeknek   nyilvános   vendéglátóhelyen    alkoholt
    szolgáljanak    fel,   hogy   iskola   közelében    pornográf
    sajtótermékeket áruljanak, vagy szexboltot nyissanak. Törvény
    a  gyermek belépését is megtilthatja ilyen helyekre. A  szülő
    felelőssége   viszont,   hogy  otthon   a   gyermek   számára
    hozzáférhetővé  teszi-e az alkoholt vagy a  pornográfiát.  Az
    allam  csak a gyermek fejlődésének súlyos és konkrét  sérelme
    vagy  veszélyeztetése esetén avatkozik be – például a  szülői
    felügyelet megszüntetése révén.” (ABH 1996, 80.)

                                 V.

    1.   Az  Alkotmánybíróság  megvizsgálta  az  Egyezménynek  az
    indítvánnyal  összefüggésbe hozható rendelkezéseit,  valamint
    az  Európai  Emberi Jogi Bizottság és Bíróság  esetjogát.  Az
    Egyezmény   10.   cikkelyének   1.   pontja   deklarálja    a
    véleményalkotás és az információközlés szabadságát, e cikkely
    2.  pontja  pedig – egyebek mellett – azt teszi  lehetővé  az
    államok  számára,  hogy  a közegészség védelmében,  szükséges
    esetben,    arányos   mértékben   korlátozzák   a   kifejezés
    szabadságát.  Tehát  az Egyezmény éppen  az  információközlés
    szabadságát    védi    az    indokolatlanul    széles    körű
    jogkorlátozásokkal   szemben.  Az   Egyezményre   nem   lehet
    hivatkozni  az  abban deklarált alapvető jog  közegészségügyi
    célú korlátozása érdekében.

    Az   Alkotmánybíróság  az  1270/B/1997.  AB  határozatban   –
    hivatkozva  a  Mark  Intern GmbH-ügyre,  a  Jacubowski-ügyre,
    valamint a Casado Coca-ügyre – kifejtette, hogy a strasbourgi
    esetjog  a kereskedelmi információkat is a 10. cikkely  által
    védett  körbe vonja. (ABK 2000. május, 176.) A dohányreklámok
    közzététele   azonban  senkinek  nem  sérti  az  Egyezményben
    deklarált  jogait. Az esetjog elismeri, hogy a  tagállamoknak
    pozitív  kötelezettségei is vannak az Egyezmény által  védett
    jogok  biztosítása  érdekében. Ezért az  élethez  való  jogot
    deklaráló 2. cikkely és a magánélet szabadságát biztosító  8.
    cikkely  alapján  az  államoknak  megfelelő  lépéseket   kell
    tenniük  az  emberi élet védelmében és a környezeti  ártalmak
    megakadályozására,  de  ezek  módja  tekintetében  az   egyes
    államok  széles  mérlegelési  szabadsággal  rendelkeznek.  Az
    Emberi  Jogok  Európai Bizottsága a Wöckel v. Germany  ügyben
    kifejtette,  hogy  a dohányreklámok és a dohányzás  általános
    tiltásának  hiánya nem jelenti azt, hogy az állam megsértette
    az Egyezmény 2. és 8. cikkelyét. A dohánytermékek reklámjának
    korlátozásával  és  meghatározott helyeken történő  dohányzás
    tiltásával,  valamint  a dohányzás káros  hatásait  ismertető
    információközlésekkel  az  állam  teljesíti  kötelezettségét.
    [32165/96. 93-A DR 82 (1998)]

    2.  Az  Alkotmánybíróság a dohányreklámok  alkotmányosságának
    vizsgálatakor  az  Egyezmény  mellett  figyelembe  vette   az
    Európai   Unió   szabályozását  is.  A   Grtv.   koncepcióját
    megfogalmazó 1031/1996. (IV. 13.) Korm. határozat  a  törvény
    megalkotásának  szükségességét  egyebek  mellett   a   Magyar
    Köztársaság  és  az  Európai Közösségek  és  azok  tagállamai
    közötti  társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.
    december   16-án  aláírt  és  az  1994.  évi  I.   törvénnyel
    kihirdetett Európai Megállapodásban foglaltakkal indokolja. A
    Megállapodás   68.   cikke  sorolja  fel  a   jogharmonizáció
    legfontosabb    területeit,   melyek    közé    tartozik    a
    versenyszabályozás és a fogyasztók érdekvédelme.  Az  Európai
    Unióban ezek részét képezi a korszerű reklámszabályozás.

    A reklám mint szolgáltatás szabad forgalma és a reklámhordozó
    mint  áru  szabad  forgalma  az  Európai  Unió  belső  piacán
    érvényesülő  szabadságok közé tartozik. Ugyanakkor  a  reklám
    szabadsága  nem  jelent korlátok nélküli  szabadságot.  Annak
    ellenére, hogy az Unióban nincs egységes reklámszabályozás, a
    tagállamok  jogi  szabályozását  több  részterületen,  így  a
    dohányreklámok   terén  is,  uniós  normák   korlátozzák.   A
    89/552/EEC irányelv megtiltotta a dohánytermékek reklámozását
    a televízióban, majd az irányelvet módosító 97/36/EC irányelv
    kimondta,    hogy    a    dohánytermékek    előállítói    nem
    szponzorálhatnak   műsorokat  a  televízióban.   A   98/43/EC
    irányelv  előírta, hogy a tagállamoknak meg kell tiltaniuk  a
    dohányreklámokat a közterületeken, a sajtóban,  valamint  meg
    kell   tiltaniuk  a  dohánytermékek  előállítóinak  szponzori
    tevékenységét.  Az  Európai  Bíróság  2000.  október  5-én  a
    98/43/EC  irányelvet  megsemmisítette. Ugyanakkor  a  bíróság
    határozata   nem  zárta  ki  a  dohányreklámok  meghatározott
    formáinak  részleges tiltását, amennyiben az összhangban  van
    az  uniós  szabadságokkal.  (C-376/98.  Federal  Republic  of
    Germany  v.  European Parliament and Council of the  European
    Union)

                                 VI.

    Az indítványozó kifogásolja, hogy az Országgyűlés a Grtv. 12.
    §-ának elfogadásával olyan döntést hozott, amely ellentétes a
    Szociális   és   egészségügyi  bizottság  álláspontjával,   a
    közvélemény   többségének   elvárásaival,   valamint    egyes
    tudományos fórumok állásfoglalásaival.
    A  magyar parlamenti jogban a törvényhozási eljárás során  az
    állandó   bizottságoknak   kezdeményező,   javaslattevő    és
    véleményező  szerepük  van. A gazdasági  reklámtevékenységről
    szóló T/3712. számú törvényjavaslat tárgyalásakor a Szociális
    és  egészségügyi bizottság véleménynyilvánító és javaslattevő
    szerepe érvényesült. Emellett a nyilvános országgyűlési  vita
    során    a   képviselők   megismerhették   a   dohányreklámok
    szabályozására   vonatkozó   különféle   álláspontokat.    Az
    országgyűlési    képviselők   a   köz    érdekében    végzett
    tevékenységük  [Alkotmány  20. §  (2)  bekezdés]  során  nagy
    szabadságot   élveznek,   a  törvényjavaslatok   szavazásakor
    legjobb  meggyőződésük  szerint cselekedhetnek.  Nem  köti  a
    képviselőket sem az előterjesztő, sem a bizottságok,  sem  az
    egyes  szakmai és érdekvédelmi szervezetek álláspontja. Ezért
    az  Alkotmánybíróság  az indítványt ebben  a  tekintetben  is
    megalapozatlannak találta.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság  a  Grtv.  12.  §  (1)
    bekezdése    alkotmányellenességének    megállapítására    és
    megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatának  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét a közérdeklődésre tekintettel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
        
         Dr. Bagi István                        Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró
        
         Dr. Czúcz Ottó                           Dr. Erdei Árpád
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró
        
         Dr. Harmathy Attila                     Dr. Holló András
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró
        
         Dr. Kiss László                     Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                       előadó alkotmánybíró
        
         Dr. Strausz János     Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                              alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 12.1 of the Act on Commercial Advertising, under which advertising of tobacco products or alcoholic beverages is prohibited in some cases
     Number of the Decision:
     .
     37/2000. (X. 31.)
     Date of the decision:
     .
     10/30/2000
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2000-3-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .