Hungarian
Ügyszám:
.
340/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Balogh Elemér Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 23/2007. (IV. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/311
.
A döntés kelte: Budapest, 04/16/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  az Adó- és Pénzügyi  Ellenőrzési  Hivatal
  által  közzétett  tájékoztató alkotmányellenességének  utólagos
  vizsgálatára  irányuló indítvány tárgyában –  Dr.  Kiss  László
  alkotmánybíró   párhuzamos  indokolásával,  és  Dr.   Trócsányi
  László,   Dr.   Paczolay   Péter   és   Dr.   Bragyova   András
  alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  „A  felnőttképzés
  díjához   kapcsolódó  adókedvezmény,  valamint  a   számítógép,
  számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény
  (SULINET-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” szóló,
  az  Adó  és  Ellenőrzési Értesítő 2004.  évi  2.  számában,  PM
  Jövedelemadók főosztálya 24637/2003., 22026/2003. valamint APEH
  Adónemek  főosztálya  1227135306/2003.,  1227001089/2003.  szám
  alatt,   az   Szja  tv.  36/A.  §-ához  kapcsolódóan  közzétett
  tájékoztató   kiadása  alkotmányellenes,  ahhoz  joghatás   nem
  fűződik,  annak  a jogalanyokra nézve semmilyen kötelező  ereje
  nincsen.

  2.  Az  Alkotmánybíróság  a tájékoztató alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.
    
    Az  indítványozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a
   továbbiakban:   APEH)  „A  felnőttképzés   díjához   kapcsolódó
   adókedvezmény, valamint a számítógép, számítástechnikai  eszköz
   beszerzéséhez   kapcsolódó  adókedvezmény  (SULINET-kedvezmény)
   érvényesítésének   egyes   kérdéseiről”   című   2004/2.   APEH
   iránymutatás   (a  továbbiakban:  „Iránymutatás”)   3.   pontja
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálatát kezdeményezte.
    Az   Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  indítványozó
   által, a fenti cím alatt hivatkozott úgynevezett „Iránymutatás”
   valójában az Adó és Ellenőrzési Értesítő 2004. évi 2. számában,
   PM  Jövedelemadók főosztálya 24637/2003., 22026/2003.  valamint
   APEH  Adónemek  főosztálya  1227135306/2003.,  1227001089/2003.
   szám alatt közzétett tájékoztató (a továbbiakban: tájékoztató).
   Az  Alkotmánybíróság  ezért  a  vizsgálatot  a  tájékoztató  3.
   pontjára nézve folytatta le.
    Az  Alkotmánybírósághoz intézett beadványában az  indítványozó
   azt  kifogásolta,  hogy  a  tájékoztató  3.  pontja  nem  teszi
   lehetővé  nevelőszülő  számára,  hogy  a  nevelt  gyermek  után
   adóvisszatérítést igényeljen a SULINET program keretében.
    Az  Alkotmánybíróság az indítványozót hiánypótlásra hívta fel.
   Ebben tájékoztatták arról, hogy érdemben elbírálható indítványt
   olyan    beadvány    tartalmaz,    amelyben    megjelölik    az
   alkotmányellenesnek  tartott  jogszabályt  és  ezen  kívül   az
   Alkotmánynak  azt  a  szabályát,  amellyel  a  vizsgálni   kért
   rendelkezés az indítványozó vélekedése szerint ellentétes.
    A  2004.  május 20-án érkezett újabb beadvány tartalma szerint
   az   indítványozó  továbbra  is  fenntartotta,  hogy  véleménye
   szerint  az  APEH méltánytalanul járt el azokkal a  családokkal
   szemben,  amelyek  esetében  a „SULINET”  program  keretében  a
   jövedelemadóból  történő visszaigénylést az  „Iránymutatásával”
   lehetetlenné tette.
    Álláspontja  szerint „az APEH fenti magatartásával”  sérti  az
   Alkotmány  15.  és  16. §-ait, valamint az Alkotmány  70/A.  és
   70/J. §-ait.
    Az  Alkotmány  57.  §  (5) bekezdésére hivatkozva  fordult  az
   indítványozó  az  Alkotmánybírósághoz, mivel  úgy  vélte,  hogy
   számára más jogorvoslati lehetőség nincs.
    
                                 II.
    
    Az  Alkotmánynak az indítványozó által felhívott rendelkezései
   a következők:
    
    „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét.
    16.  §  A  Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság
   létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság
   érdekeit.
    (…)
    57.    §    (5)   A   Magyar   Köztársaságban   a   törvényben
   meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az  olyan
   bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen,  amely  a
   jogát  vagy  jogos  érdekét sérti. A  jogorvoslati  jogot  –  a
   jogviták  ésszerű  időn belüli elbírálásának  érdekében,  azzal
   arányosan  – a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
   szavazatával elfogadott törvény korlátozhatja.
    (…)
    70/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (…)
    70/J.   §   A  Magyar  Köztársaságban  a  szülők,  gondviselők
   kötelesek kiskorú gyermekük taníttatásáról gondoskodni.”
    
    A  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény  (a
   továbbiakban:  Szja  tv.)  2004.  július  1-étől  hatályos,  az
   indítvány által érintett rendelkezései a következők:
    
    „A  felnőttképzés díjának, valamint a magánszemély  számítógép
   megszerzésére fordított egyes kiadásainak kedvezménye
    36/A.  §  (3)  A  magánszemély  az  összevont  adóalap  adóját
   csökkentheti  az adóévben általa számítógép megszerzésére  (ide
   nem  értve a lízing, a részletvétel, a bérlet vagy más  hasonló
   szerződés  keretében  történő  szerzést)  fordított  kiadás  50
   százalékával,   de  legfeljebb  évi  60  ezer   forinttal.   Az
   adókedvezményre  olyan eszköz megszerzése  jogosít,  amelyet  a
   Foglalkoztatáspolitikai   és   Munkaügyi    Minisztérium,    az
   Informatikai   és  Hírközlési  Minisztérium  és   az   Oktatási
   Minisztérium   által  kiírt  pályázat  keretében   kiválasztott
   szállítók,   valamint  az  e  szállítók  által  a   pályázatnak
   megfelelően bevont közreműködők értékesítenek, és amely  eszköz
   szerepel  a  pályázatba bevont eszközöknek a  pályázatot  kiíró
   által  elektronikus formában nyilvánosan meghirdetett listáján.
   A  kedvezmény  alapját  és összegét az eszköz  forgalmazója  (a
   szállító,  a közreműködő) által kiállított igazolás bizonyítja,
   azzal,  hogy  az ilyen igazolás kiadásának tényét  a  termékről
   kiállított  számlára a számla kiállítójának rá  kell  vezetnie.
   Ilyen számla alapján költség, értékcsökkenési leírás csak abban
   az  esetben  érvényesíthető, ha a  magánszemély  (kivéve  az  e
   törvény  szerint  a  távmunkavégzésre  vonatkozó  rendelkezések
   szerint  költséget érvényesítő munkavállalót) az  igazolást  az
   adókedvezmény érvényesítésére részben sem használja,  használta
   fel.”
    
    Az  Szja  tv.  36/A. §-ának 2004. július 1. napját  megelőzően
   hatályban  volt  rendelkezései szerint, amelyhez  az  indítvány
   által   is   kifogásolt  tájékoztató  kapcsolódik,  az   alábbi
   rendelkezéseket tartalmazta:
    
    „A  felnőttképzés  díjának, valamint az oktatásban  résztvevők
   egyes kiadásainak kedvezménye
    36/A.   §   (3)   A  pedagógus,  az  oktató,  a  hallgató,   a
   felnőttképzésben  részt  vevő  magánszemély,  valamint   az   a
   magánszemély,   akinek  gyermeke  nappali   rendszerű   iskolai
   oktatásban  vagy  a felsőoktatásról szóló törvényben  felsorolt
   felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű  első
   alapképzésben   vesz   részt,  az  összevont   adóalap   adóját
   csökkentheti  az  adóévben általa számítógép, számítástechnikai
   eszköz  megszerzésére  (vásárlására, bérletére,  lízingelésére)
   fordított  összeggel, ha a megszerzés a Foglalkoztatáspolitikai
   és   Munkaügyi  Minisztérium,  az  Informatikai  és  Hírközlési
   Minisztérium vagy az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat
   keretében  történik.  Az adókedvezmény alapját  és  összegét  a
   vételárat, a bérleti díjat, illetve a lízingdíjat tartalmazó, a
   magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja.”
    
    A tájékoztató szerint:
    
    „3.   A  számítógép,  számítástechnikai  eszköz  beszerzéséhez
   kapcsolódó  adókedvezmény érvényesítésére az a magánszemély  is
   jogosult,  akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban
   vagy   az   Ftv.-ben   felsorolt   felsőoktatási   intézményben
   hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt. A
   jogosultak körének pontosításához a törvény további eligazítást
   nem  tartalmaz, ezért a meghatározás csak szűken  –  családjogi
   megközelítésben     –    értelmezhető:     az     adókedvezmény
   érvényesítésére  az a magánszemély jogosult, aki  a  családjogi
   jogszabályok  alapján a gyermek szülőjének (apjának,  anyjának)
   tekinthető. A vér szerinti apán és anyán kívül csak a gyermeket
   örökbe  fogadó szülő sorolható ide. Az utóbbi esetben az örökbe
   fogadó szülő házastársa csak akkor lehet jogosult, ha ő maga is
   örökbefogadó.  Nem  feltétel  viszont  a  törvény   szerint   a
   gyermekkel közös háztartásban élés, ezért abban az esetben,  ha
   az  egyéb törvényi feltételek is fennállnak, akár az elvált  és
   külön háztartásban élő szülő is jogosult lehet a kedvezményre.
    Az  Adó  és  Ellenőrzési  Értesítő  2003.  évi  8-9.  számában
   megjelent 124. számú tájékoztató helyett a jelen tájékoztatóban
   foglaltak az irányadók.
    [PM  Jövedelemadók főosztálya 24637/2003., 22026/2003. –  APEH
   Adónemek főosztálya 1227135306/2003., 1227001089/2003]”
    
                                III.
    Az indítvány részben megalapozott.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   1.  §-ának  b)   pontja   szerint   az
   Alkotmánybíróság   hatáskörébe  többek   között   jogszabályok,
   valamint    az    állami   irányítás   egyéb   jogi    eszközei
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tartozik.
    A  vizsgálat  alá  vont tájékoztató sem az  Alkotmány,  sem  a
   jogalkotásról  szóló  1987. évi XI.  törvény  (a  továbbiakban:
   Jat.)  szerint  nem  jogszabály és nem is az  állami  irányítás
   egyéb jogi eszköze.
    A  Jat.  „Jogi  iránymutatás”  cím  alatt  több  jogi  eszközt
   szabályoz.  Az  55. § (1) bekezdés szerint a  miniszter  és  az
   országos   hatáskörű  szerv  vezetője  jogosult   irányelv   és
   tájékoztató kiadására. Míg a Jat. szerinti irányelv ajánlást ad
   a jogszabály végrehajtásának fő irányára és módszerére, addig a
   Jat.  szabályai  alapján  kiadott tájékoztató  olyan  tényt  és
   adatot  közöl,  amelyet  a  jogszabály végrehajtásáért  felelős
   szervnek a feladata teljesítéséhez ismernie kell. A Jat. 55.  §
   (4)  bekezdése értelmében „az irányelv és a tájékoztató az  azt
   kiadó  szerv  hivatalos  lapjában  közzétehető”,  vagyis   ezen
   aktusok hivatalos lapban való közzététele nem kötelező.
    Az  Alkotmánybíróságnak  hosszú ideje következetes  gyakorlata
   szerint    az   állami   irányítás   egyéb   jogi   eszközeinek
   megítélésénél nem a forma és az elnevezés a meghatározó,  hanem
   az  a  tartalom,  amely alkalmassá teszi arra, hogy  az  állami
   irányítás    egyéb   jogi   eszközei   közé   sorolható    jogi
   iránymutatásként érvényesüljön [először: 60/1992. (XI. 17.)  AB
   határozat,   ABH  1992,  275,  278.;  a  továbbiakban:   Abh.].
   Amennyiben  a vizsgálat alá vont aktus – formájától függetlenül
   –  olyan  jogi  iránymutatásokat  tartalmaz,  amelyek  bizonyos
   kérdésekben egységes joggyakorlat kialakítását célozzák, vagyis
   értelmezi  a  törvényt, továbbá ajánlást ad egyes rendelkezések
   végrehajtására,  tartalmát tekintve az állami  irányítás  egyéb
   jogi  eszközének minősíthető. [37/2001. X. 11.)  AB  határozat,
   ABH  2001,  302, 306.]. Az Abtv. 1. § b) pontja  értelmében  az
   Alkotmánybíróságnak a jogszabály, valamint az állami  irányítás
   egyéb  jogi  eszköze alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára
   van  hatásköre.  „Az Alkotmánybíróság eddigi  gyakorlatában  is
   érdemben  elbírálta  az olyan állami aktusok  alkotmányosságát,
   amelyek   ugyan   túlléptek  a  kibocsátó   szerv   jogalkotási
   hatáskörén, azaz érvénytelenek voltak, de a kibocsátó  szándéka
   szerint  normakénti  követésre  tartottak  igényt,  illetve   a
   gyakorlatban  úgy is hatályosultak (ABH 1992, 275.;  ABH  1993,
   292.).” [31/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH 1995, 158, 161.]
    Az  Alkotmánybíróság eljárása során figyelemmel  volt  arra  a
   tényre  is,  hogy  az adózás rendjéről szóló  2003.  évi  XCII.
   törvény rendelkezései szerint „az adó megállapításához való jog
   annak  a  naptári  évnek  az utolsó  napjától  számított  5  év
   elteltével  évül el, amelyben az adóról bevallást,  bejelentést
   kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában  az
   adót  meg kellett volna fizetni.” [164. § (1) bekezdése]  Ennek
   értelmében a vizsgált tájékoztatóban szereplő álláspont az Szja
   tv. szövegének megváltozásától függetlenül, a korábban hatályos
   Szja  tv.-beli  rendelkezésekkel együtt az adó megállapításához
   való jog elévülési idején belül továbbalkalmazható lenne.
    
    2.  Az  Alkotmánybíróság a vizsgálat alá vont  aktus  tartalmi
   elemzése után tehát mindig megvizsgálja, hogy az adott tartalmú
   aktus kibocsátására az azt kibocsátó állami szerv rendelkezett-
   e megfelelő hatáskörrel és az az előírt formában történt-e meg.
   A  hatáskör  hiányában,  vagy annak túllépésével  kiadott  jogi
   iránymutatás  az Alkotmánybíróság szerint „semmis,  nem  létező
   aktusnak minősül, így semmiféle jogi hatás nem fűződhet  hozzá”
   [Abh.,  ABH 1992, 275., 278., 279.; valamint 31/1995. (V.  25.)
   AB  határozat, ABH 1995, 158., 161. Idézi: 37/2001. X. 11.)  AB
   határozat, ABH 2001, 302, 306.]
    Az  Alkotmánybíróság, az Abtv. 1. § b) pontjában rögzített,  a
   jogszabályok   és   állami  irányítási  egyéb   jogi   eszközei
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   hatáskörében már számos alkalommal vizsgált a fentiek  szerinti
   jogi  iránymutatásokat,  informális jogértelmezést  tartalmazó,
   nem  megfelelő  formában kiadott állami  aktusokat.  Ezekben  a
   határozatokban  ugyanakkor a vizsgált és tartalmi  vagy  formai
   okokból     alkotmányellenesnek    minősült    aktusoknak     a
   megsemmisítésétől   tartózkodott.   [16/2001.   (V.   25.)   AB
   határozat,  ABH 2001, 207.; 36/2001. (VII. 11.)  AB  határozat,
   ABH 2001, 668.; 37/2001. (X. 11.) AB határozat, ABH 2001, 302.;
   45/2001.  (XI. 17.) AB határozat, ABH 2001, 727.; 47/2003.  (X.
   27.)  AB  határozat,  ABH 2003. 525.;  6/2004.  (III.  24.)  AB
   határozat  ABH  2004. 94.; 2/2005. (II. 10.) AB határozat,  ABH
   2005, 64.; 18/2005. (V. 12.) AB határozat, ABH 2005, 197.].  Az
   Alkotmánybíróság  a vizsgált aktusok megsemmisítését  az  Abh.-
   ban  elfoglalt  és  azóta  is fenntartott  álláspontja  alapján
   mellőzi.   A   már  említett  aktusok  ugyanis  nem  minősülnek
   jogszabálynak,  és  nem tekinthetők az állami  irányítás  egyéb
   jogi eszközének sem. Jogszabályi tartalom és jogi, kötelező erő
   hiányában  az  Alkotmánybíróságnak  ezeknek  az  aktusoknak  az
   esetében  nem  volt  mit  megsemmisítenie.  Ezért  az  említett
   ügyekben   az   indítványoknak  a  jogilag  nem  létező   aktus
   megsemmisítésére    vonatkozó   részét   az    Alkotmánybíróság
   visszautasította.
    Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban azt is megállapította, hogy  a
   Jat. garanciális szabályainak mellőzésével hozott minisztériumi
   és    egyéb   központi   állami   szervektől   származó,   jogi
   iránymutatást   tartalmazó  leiratok,  körlevelek,   útmutatók,
   iránymutatások,    állásfoglalások    és    egyéb    informális
   jogértelmezéseknek  a  kiadása és  az  ezekkel  való  irányítás
   gyakorlata  alkotmányellenes; ugyanakkor az Alkotmánybíróság  a
   megsemmisítésre irányuló indítványt visszautasította (ABH 1992,
   275.).
    
    3.  A  jelen  határozatban  vizsgált  tájékoztató  az  Adó  és
   Ellenőrzési  Értesítő (az APEH hivatalos lapja)  2004.  évi  2.
   számában  jelent  meg  „Jogalkalmazás”  cím  alatt,  az  alábbi
   alcímmel: „Törvények és más jogszabályok egyes rendelkezéseinek
   ismertetése”. A 2. pont alatt foglalkozik ez az  irat  az  Szja
   tv.  36/A.  §-ában  foglalt adókedvezmények  értelmezésével.  A
   címben    jelöltekkel    ellentétben   nem    a    jogszabályok
   rendelkezéseit  ismerteti,  hanem  az  APEH  egyes   szervezeti
   egységei  (főosztályai)  által,  azzal  kapcsolatban  elfoglalt
   értelmezést. Az értelmezés az alábbi fordulattal zárul: „Az Adó
   és  Ellenőrzési Értesítő 2003. évi 8-9. számában megjelent 124.
   számú  tájékoztató helyett a jelen tájékoztatóban foglaltak  az
   irányadók.”  Ezek alapján is nyilvánvaló, hogy  a  tájékoztatót
   azért   (azzal  a  szándékkal)  tették  közzé,   hogy   azt   a
   jogalkalmazó  szervek  kövessék. Az egyes adókötelezettségekkel
   összefüggő    mentességek    és   kedvezmények    érvényesítése
   (igénybevétele)   számos  esetben  az   adóhatóságok   hatósági
   jogalkalmazó  vagy  hatósági  felügyeleti  tevékenysége   útján
   történik.  Az  ilyen  közzétett  értelmezések  az  adóhatóságok
   jogalkalmazó  és  hatósági felügyeleti  tevékenysége  nyomán  a
   jogalanyok  jogviszonyaira is kihatnak,  hiszen  azok  azzal  a
   tartalommal  érvényesülnek, melyet a hatóságok e  tevékenységük
   során annak tulajdonítanak. Ezen a tényen nem változtat az sem,
   hogy  az  adóhatóságok határozatai és végzéseinek egy  része  a
   közigazgatási  határozatok bírósági felülvizsgálatára  irányadó
   szabályok   alapján  bíróság  előtt  megtámadható.  Az   egyedi
   adóhatósági határozat bíróság előtti megtámadásának alkotmányos
   és  törvényi  lehetősége önmagában nem  teszi  alkotmányossá  a
   hatósági  tevékenység  alapját képező informális  jogértelmezés
   kibocsátását. A tájékoztató ugyanakkor nem tartalmazza  azt,  a
   közigazgatási gyakorlatban széles körben alkalmazott záradékot,
   melyben  a  kibocsátó  szerv az Abh.-ra utalással  kifejezetten
   felhívja a figyelmet az általa adott állásfoglalás nem kötelező
   jellegére.
    Az  Alkotmánybíróság  ismételten  megjegyzi,  hogy  az  önálló
   normatív  szabályozás igényével fellépő értelmezést  tartalmazó
   tájékoztatót nem hogy nem jogszabályként, hanem még csak nem is
   az    állami    irányítás   egyéb   jogi   eszközeként    (jogi
   iránymutatásként) bocsátották ki, hiszen a tájékoztatót  nem  a
   jogi   iránymutatás  kibocsátására  a  Jat.-ban  felhatalmazott
   országos  hatáskörű szerv vezetője (az APEH elnöke), és  nem  a
   Jat.-ban meghatározott elnevezéssel és formában bocsátotta ki.
    
    4.  Az  Alkotmánybíróság a tájékoztató vizsgálata során  újból
   elvi  éllel  mutat rá arra, hogy „az indítvánnyal  támadott  és
   hasonló   minisztériumi,  egyéb  központi   állami   szervektől
   származó,  jogi iránymutatást tartalmazó leiratok,  körlevelek,
   iránymutatások, útmutatók, állásfoglalások és egyéb  informális
   jogértelmezések,  amelyek  nem a Jat. garanciális  szabályainak
   betartásával  kerülnek kibocsátásra, sértik az Alkotmány  2.  §
   (1)    bekezdésében    deklarált    jogállamiság    alkotmányos
   követelményét.         Jogbizonytalanságot          teremtenek,
   kiszámíthatatlanná teszik a jogalanyok, a jogalkalmazó  szervek
   magatartását.    Bár   a   bennük   foglalt   jogértelmezésnek,
   jogalkalmazási  szempontnak  semmiféle  jogi  ereje,   kötelező
   tartalma  nincs,  miután  az  államigazgatás  központi  szervei
   bocsátják ki, alkalmasak arra, hogy a címzetteket megtévesszék,
   s  a  címzettek  kötelező előírásként kövessék  azokat.  […]  A
   törvényben  foglalt  garanciális szabályok  be  nem  tartásával
   alkotott,  ilyen  iránymutatások  könnyen  válhatnak   a   jogi
   szabályozást  pótló,  a  jogszabályok  érvényesülését   lerontó
   irányítási  eszközökké,  s  ez  a jogállamiság  követelményével
   összeegyeztethetetlen.” [Abh., ABH 1992, 275, 277.]
    
    5.  Az Alkotmánybíróság szerint „alkotmányosan tarthatatlan és
   megengedhetetlen”,  hogy  jogilag  nem  létező,  semmis   aktus
   alakítsa a gyakorlatot azáltal, hogy a címzettek az érvénytelen
   aktusban  foglaltakat  kötelező normaként  követik  [Abh.,  ABH
   1992,  275.,  279.].  A tájékoztatóban foglalt  „rendelkezések”
   érvényesen létre sem jött jogi iránymutatás részei, hiszen  sem
   a  kibocsátó, sem a jogi forma nem felel meg a Jat. garanciális
   szabályainak.
    Az  Alkotmánybíróság a kifejtettekre tekintettel a  rendelkező
   rész 1. pontjában foglaltak szerint határozott.
    Mivel   az   Alkotmánybíróságnak  a  tájékoztató  rendelkezése
   esetében nem volt mit megsemmisítenie, ezért az indítványnak  a
   jogilag  nem létező aktus megsemmisítésére vonatkozó részét  az
   Abh.-ban  elfoglalt elvi álláspontját [ABH  1992,  275.,  279.]
   követve, továbbá az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és
   annak  közzétételéről szóló, módosított és egységes szerkezetbe
   foglalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH 2003, 2065, 2075.)
   29. § b) pontja alapján visszautasította.
    
    Az  Alkotmánybíróság  a  határozat Magyar  Közlönyben  történő
   közzétételét  az  érintettek nagy számára tekintettel  rendelte
   el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
           Dr. Balogh Elemér             Dr. Bragyova András
           előadó alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
           Dr. Harmathy Attila              Dr. Holló András
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Kiss László                  Dr. Kovács Péter
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
                                   
           Dr. Paczolay Péter           Dr. Trócsányi László
           alkotmánybíró                       alkotmánybíró
    Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolása
     
     1.   Egyetértek   a  határozat  rendelkező  részében   foglalt
    megállapítással,   amely  szerint  „A   felnőttképzés   díjához
    kapcsolódó     adókedvezmény,    valamint     a     számítógép,
    számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény
    (SULINET-kedvezmény) érvényesítésének egyes kérdéseiről” szóló,
    az  Adó  és  Ellenőrzési Értesítő 2004. évi 2. számában,  a  PM
    Jövedelemadók Főosztálya 24637/2003., 22026/2003,  valamint  az
    APEH  Adónemek  Főosztálya  1227135306/2003.,  1227001089/2003.
    szám  alatt,  az  Szja tv. 36/A. §-ához kapcsolódóan  közzétett
    tájékoztató   kiadása  alkotmányellenes,  ahhoz  joghatás   nem
    fűződik,  annak  a jogalanyokra nézve semmilyen kötelező  ereje
    nincsen.”
     
     Magam    is   nyomatékosan   hangsúlyozom:   A   Jat.    „Jogi
    iránymutatás” cím alatt több jogi eszközt szabályoz. Az  55.  §
    (1) bekezdés szerint a miniszter és az országos hatáskörű szerv
    vezetője jogosult irányelv és tájékoztató kiadására. Míg a Jat.
    szerinti  irányelv ajánlást ad a jogszabály végrehajtásának  fő
    irányára  és  módszerére, addig a Jat. szabályai által  kiadott
    tájékoztató  olyan tényt és adatot közöl, amelyet a  jogszabály
    végrehajtásáért  felelős  szervnek  a  feladata  teljesítéséhez
    ismernie  kell.  A  Jat.  55. § (4)  bekezdése  értelmében  „az
    irányelv és a tájékoztató az azt kiadó szerv hivatalos lapjában
    közzétehető”,  vagyis  ezen  aktusok  hivatalos   lapban   való
    közzététele nem kötelező.
     
     A  vizsgálat tárgyát képező tájékoztatót nem a Jat. 55. §  (1)
    bekezdésében  feljogosítottak  (miniszter,  országos  hatáskörű
    szerv  vezetője) bocsátották ki: ennek megfelelően nincs  is  a
    Jat.  55. § (1) bekezdése szerint létrejött tájékoztatóról szó.
    (Azaz  az  aktus  –  mint  tájékoztató –  keletkezésétől  fogva
    érvénytelen,  nem létező.) A Jat. 55. § (1) bekezdése  szerinti
    tájékoztató  amiatt  sem  jött létre  érvényesen,  mivel  annak
    tárgya  nem  a tájékoztató-formának fenntartott tárgykör:  azaz
    nem   olyan   tény  és  adat  közlése,  amelyet  a   jogszabály
    végrehajtásáért  felelős  szervnek  a  feladata  teljesítéséhez
    ismernie  kell.  A  „tájékoztató”  már  pusztán  ez  okból   is
    érvénytelen (éspedig keletkezésétől fogva), s érvénytelen lenne
    akkor  is,  ha  akár  miniszter vagy országos  hatáskörű  szerv
    vezetője bocsátotta volna is ki.
     
     Az  indítvánnyal  támadott  aktus  („tájékoztató”)  jogéletünk
    több neuralgikus pontjára hívja fel a figyelmet:
     
     a)  Törést jelent azon a zárt jogforrási rendszeren, amely  az
    1990   utáni   magyar  alkotmányos  jogállam   sajátja.   Ennek
    jelentősége pedig abban foglalható össze, hogy széles  címzetti
    körre   vonatkozó  magatartási  szabályokat  csak  jogszabályok
    állapíthassanak  meg.  A jogforrási rendszert  alulról  kikezdő
    latens  szabályozási  formák (amilyen a vizsgált  „tájékoztató”
    is)    közvetlenül   veszélyeztetik   a   közigazgatás   joghoz
    kötöttségének  elvét  és  gyakorlatát. Ennek  megfelelően  kell
    megválasztani    a    velük    szembeni    hatékony    fellépés
    eszközrendszerét is.
     
     b)   Jóllehet  kiépült  a  jogállami  berendezkedés   alapvető
    szervezeti  rendszere,  a  közigazgatás  működése  csaknem   17
    esztendő elmúltával is csak nehezen igazodik az új elvárás-  és
    követelményrendszerhez.  E  (közigazgatási)  struktúra   felett
    kiépült  (közigazgatási) bírói kontroll nem biztosítja  ma  még
    mindenhol és mindenkor a közigazgatás alkotmányos működését.  A
    bíróság  egyedi határozatok törvényességéről dönt.  Ezért  (is)
    van  szükség arra, hogy – eddigi gyakorlatunknak megfelelően  –
    nyomatékosan  hangsúlyozzuk:  ennek  a  „tájékoztatónak”  nincs
    kötelező  ereje, ahhoz joghatás nem fűződik, amiképpen  a  Jat.
    55.   §   (3)   bekezdése   szerinti  tájékoztatónak   sem.   A
    közigazgatásban (különösen a pénzügyi igazgatásban) továbbra is
    százszámra jelennek meg olyan – maguknak normativitást követelő
    –  formák,  amelyek  felett nem biztosítható  –  az  alapvetően
    egyedi  jogalkalmazásra épülő – hatékony bírói kontroll.  Ebből
    következően  a  velük  szembeni hatékony  fellépés  lehetőségét
    normatív  alapra  kell  helyezni, s a közigazgatáson  belül  is
    lehetővé kell tenni a megfelelő garanciarendszer kiépítését.
     
     c)   Az   indítvánnyal  támadott  „tájékoztató”  (és  a  hozzá
    hasonlatos   más   formák)  alapjai   lehetnek   olyan   egyedi
    közigazgatási döntéseknek, amelyek az ügyfelek számára  jogokat
    vagy  kötelezettségeket állapítanak meg.  A  jelen  esetben  is
    arról   panaszkodik  a  nevelőszülő,  hogy  őt  a   tájékoztató
    „kiértelmezte”  a  visszatérítésre  jogosultak  köréből.  Erről
    (azaz    jogosultságának   hiányáról)   vagy   levélben    (ami
    Magyarországon  szokásos formává lett) vagy –  jobb  esetben  –
    határozatban  kap  értesítést. Ennek alapja pedig  az  az  APEH
    hatósági  hatáskör,  amelyet  éppen  a  vizsgált  „tájékoztató”
    teremtett meg. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
    általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19.  §  (1)
    bekezdése  alapján „a hatóság hatáskörét – a  hatósági  eljárás
    körébe tartozó ügyfajta meghatározásával – jogszabály állapítja
    meg…”   átlépheti-e   vajon  ezt   a   rendelkezést   az   APEH
    „tájékoztató”? A válasz egyértelmű: nem.
     
     2.  A  fentieket  egyenként és összességükben  is  mérlegelve,
    helyes     az     Alkotmánybíróság    többségi    határozatának
    következtetése:  az  ilyen forma „semmis, nem  létező  aktusnak
    minősül,   így  semmiféle  jogi  hatás  nem  fűződhet   hozzá”.
    [60/1992.  (XI.  17.) AB határozat, ABH 1992, 275,  278,  279.;
    valamint  31/1995. (V. 25.) AB határozat, ABH 1995,  158,  161.
    Idézi: 37/2001. (X. 11.) AB határozat, ABH 2001, 302, 306.]
    Budapest, 2007. április 16.
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
     Dr. Trócsányi László alkotmánybíró különvéleménye
      
      Nem  értek  egyet  a  határozat rendelkező részével,  valamint
     annak   indokolásával.   Véleményem   szerint   a   sérelmezett
     tájékoztató  alkotmányellenességének  megállapítására  irányuló
     indítványt – tekintettel az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
     XXXII.   törvény   1.  §  b)  pontjára  –  az  Alkotmánybíróság
     ideiglenes   ügyrendjéről   és  annak   közzétételéről   szóló,
     módosított  és egységes szerkezetbe foglalt 3/2001.  (XII.  3.)
     Tü.  határozat  (ABH  2003, 2065.)  29.  §  b)  pontja  alapján
     hatáskör hiánya miatt vissza kellett volna utasítani.
      
      A  határozatban irányadónak tekintett 60/1992.  (XI.  17.)  AB
     határozat (ABH 1992, 275.) nem sokkal a rendszerváltást  követő
     időszakban  született,  amikor még  a  jogállami  berendezkedés
     alapvető szervezeti rendszere nem épült ki teljesen, illetve  a
     már  létező szervek újonnan kapott avagy visszakapott  feladat-
     és   hatáskörüket   akkor   kezdték   el   (ismét)   gyakorolni
     demokratikus  keretek  között. Az  azóta  eltelt  közel  másfél
     évtizedben  ezek az intézmények megerősödtek, és elfoglalták  a
     nekik  szánt  alkotmányos  helyet  az  államszervezetben  és  a
     társadalmi  rendszerben. Így – többek között  –  helyreállt  és
     kiteljesedett   a   közigazgatás  bírói  kontrollja,   mely   a
     végrehajtó  hatalom  jogalkalmazó  tevékenységét  a   törvényes
     keretek között tartja.
      
      A  támadott tájékoztató nem minősül sem jogszabálynak, sem  az
     állami  irányítás egyéb jogi eszközének. Az APEH szervei  által
     történő jogértelmezést és jogalkalmazást abból a célból kívánja
     egységes irányba terelni, hogy ezáltal kiszámíthatóbbá váljanak
     az  adóhatóságok döntései. A tájékoztatónak semmiféle  kötelező
     jogi  ereje  nincsen, ahhoz joghatás nem fűződik, közigazgatási
     határozat a tájékoztatón nem alapulhat. Konkrét ügyben a  téves
     jogértelmezés  miatt  törvénysértőnek  tartott  határozatot   a
     sérelmet  szenvedett fél rendes bíróság előtt  támadhatja  meg.
     Így   végső  soron  a  jogszabály  helyes  értelméről   jogerős
     határozatában  maga  a  bíróság dönt. A  közigazgatási  szervek
     jogalkalmazó,   s   az  ezzel  elválaszthatatlanul   összefüggő
     jogértelmező   tevékenységét,   a   közigazgatási   határozatok
     törvényességét az Alkotmány 50. § (2) bekezdése és az 57. § (1)
     és   (5)  bekezdése  értelmében  a  bíróságok  ellenőrzik.   Az
     Alkotmánybíróság a rendes bíróságok hatáskörét vonja el,  ha  a
     közigazgatási   szervek   jogalkalmazó   tevékenysége    felett
     kontrollt gyakorol.
      
      Budapest, 2007. április 16.
                                                Dr. Trócsányi László
                                                       alkotmánybíró
     A különvéleményhez csatlakozom:
                                                  Dr. Paczolay Péter
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
      
      1.  Nem  értek egyet a többségi határozat rendelkező  részének
     1.  pontjában  foglaltakkal,  valamint  a  határozathoz  fűzött
     indokolással. Egyetértek viszont a határozattal abban, hogy  az
     „Adózási  kérdés”  nem jogszabály, és nem is  állami  irányítás
     egyéb  jogi eszköze, ezért alkotmányellenességének vizsgálatára
     az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre.
      Nem  értek  egyet  azonban  azzal a megállapítással,  hogy  az
     adózási  kérdés  kiadása  alkotmányellenes  volt,  ugyanis   az
     adózási    kérdés    álláspontom   szerint   a    közigazgatási
     jogértelmezés  illetve  jogalkalmazás  része.  A  közigazgatási
     jogértelmezés   helyességének  megítélése  –  a   közigazgatási
     határozatok jogszerűségének felülvizsgálatával – pedig  nem  az
     Alkotmánybíróság,  hanem  a  rendes  bíróságok  hatásköre.   Az
     Alkotmánybíróságnak  csak  az  e határozatok  ellen  benyújtott
     alkotmányjogi panasz alapján lenne hatásköre a bírói értelmezés
     alapján   az   alkalmazott  jogszabály  alkotmányellenességének
     vizsgálatára.
      
      2.  A  jelen  ügyben a döntő alkotmányjogi kérdés az  „Adózási
     kérdés”  – és a hozzá hasonló, a felettes közigazgatási szervek
     által  kibocsátott  jogértelmező állásfoglalások  –  jogforrási
     szempontú minősítése volt. Nem osztom a többség nézetét,  amely
     ezeket   alkotmányellenesen  kibocsátott  aktusoknak   tekinti.
     Véleményem   szerint   ezek   a  jogértelmező   állásfoglalások
     alkotmányosak,  mivel  az  „Adózási  kérdés”  továbbá  a  hozzá
     hasonló   „közlemények”  a  közigazgatási  szervezeten   belüli
     irányító   tevékenység  részét  képezi,  mint  a   közigazgatás
     szervezeti rendszerének hierarchián belüli működési aktusa.
      Az  APEH a pénzügyminiszter irányítása alatt álló, önálló jogi
     személyiséggel    rendelkező,    önállóan    gazdálkodó,     az
     előirányzatok  felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
     szerv,  amely  feladatait központi szervei,  a  Kiemelt  Adózók
     Igazgatósága, illetőleg területi szervei útján látja el [az Adó-
     és  Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006  (XII.  23.)
     Korm.  rendelet  1.  § (1) és 2. § (1)]. Az APEH  közigazgatási
     jogalkalmazó szerv, és mint ilyennek szükségképpen  értelmeznie
     kell  az  alkalmazandó  jogszabályokat,  amely  tevékenység   a
     közigazgatási    szerv   jogszerű   működésének    szükségszerű
     velejárója.   Ez  ugyanis  az  adott  szervnél  foglalkoztatott
     köztisztviselők számára segítséget nyújt a vitás jogértelmezési
     kérdések  eldöntésénél  és elősegíti a  egységes  jogalkalmazói
     gyakorlat kialakítását, ami egyrészről az Alkotmány  2.  §  (1)
     bekezdésében     megfogalmazott    jogállamiság    követelménye
     érvényesülését  szolgálja, másrészt az Alkotmány  70/A.  §  (1)
     bekezdésében megfogalmazott egyenlőség elvét juttatja érvényre.
     A  jogalkalmazói  gyakorlat egységesítését célzó  „közlemények”
     nyilvánosság  számára  történő hozzáférhetővé  tétele  pedig  —
     jóllehet  ezeket  a  szerveket  erre  egyetlen  jogszabály  sem
     kötelezi  —  az  állampolgároknak és az adóügyekkel  foglalkozó
     szakembereknek nyújt segítséget a tájékozódásban.
      
      3.  Ahogyan  már  az  1. pontban is említettem,  egyetértek  a
     határozat megállapításával, amely szerint az adózási kérdés nem
     minősíthető  a  jogalkotásról szóló 1987. évi  XI.  törvény  (a
     továbbiakban:   Jat.)  53-55.  §-a  által   szabályozott   jogi
     iránymutatásnak;  azonban  nem  tartom  szerencsésnek,  hogy  a
     határozat  mégis ilyenként kezeli azt. Álláspontom  szerint  az
     „Adózási  kérdés” sem nem irányelv, sem nem tájékoztató,  mivel
     nem  felel  meg  egyik tartalmi feltételeinek  sem.  Nem  lehet
     irányelv, mert nem ad „ajánlást a jogszabály végrehajtásának fő
     irányára  és  módszerére”  [Jat. 55.  §  (2)  bekezdés],  hanem
     jogalkalmazási  kérdésben  ad eligazítást,  de  nem  szolgál  a
     jogszabály   „végrehajtására”,   ami   a   közigazgatás   aktív
     közrehatását  jelenti egy jogszabályban megjelölt  cél  elérése
     érdekében.  Ugyanakkor az „Adózási kérdés” nem is  tájékoztató,
     mert  nem  közöl  a  jogszabály végrehajtásáért  felelős  szerv
     számára  a feladata teljesítéséhez szükséges „tényt és  adatot”
     [Jat.  55. § (3) bekezdés]. Az „Adózási kérdés” a Jat.  szerint
     nem jogszabály vagy az állami irányítás jogi eszköze, ezért nem
     kell  –  de nem is szabad – úgy kezelni mintha mégis az  lenne.
     Ebből   azonban   non  sequitur,  hogy  az   „Adózási   kérdés”
     érvénytelen – és még kevésbé, hogy jogilag „nem létező” – műfaj
     lenne.
      Ehelyett meg kellett volna vizsgálni az „Adózási kérdés”  jogi
     jellegét,   amelyből   kiderül,  hogy   az   „Adózási   kérdés”
     jogértelmezés:   az  APEH  szervei  számára  előírja   valamely
     jogszabály (itt: az Szja törvény 36/A. §) értelmezését.
      
      4.   Az  „Adózási  kérdés”  minősítéséhez  vizsgálni  kell   a
     közigazgatási   jogalkalmazással   szemben   támasztható,    az
     Alkotmányból levezethető követelményeket.
      Az  egyik  ilyen  követelmény a közigazgatás joghozkötöttsége.
     Ez  alapozható  egyrészről az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésére,
     hiszen  a  jogállam természetesen joghoz kötött állam; másrészt
     az  Alkotmány  50.  § (2) bekezdésére, amelynek  értelmében  „a
     bíróság  ellenőrzi a közigazgatási határozatok törvényességét”,
     amiben  előfeltételként benne foglaltatik, hogy a  közigazgatás
     joghoz  kötött: ha nem lenne az, a bíróságnak nem  lenne  miért
     ellenőriznie.
      De  egyéb rendelkezések is találhatók az Alkotmányban, amelyek
     erre  mutatnak,  pl.  az Alkotmány 35. § (4)  bekezdése,  amely
     szerint  „[a] Kormány — jogszabály kivételével — az  alárendelt
     szervek  által hozott minden olyan határozatot vagy intézkedést
     megsemmisít, illetőleg megváltoztat, amely törvénybe ütközik”.
      A   másik   követelmény,  hogy  a  közigazgatás  a   törvények
     végrehajtására   szolgál.  A  törvény  végrehajtása   történhet
     jogalkotás,  illetve jogalkalmazás útján; vagyis  a  „törvények
     végrehajtása”    fogalom    jelentése    szélesebb    mint    a
     jogalkalmazásé, de azt is magában foglalja.
      A  törvények  végrehajtása – Alkotmány 35. § (1)  bekezdés  b)
     pont   –   azt   jelenti,  hogy  a  végrehajtandó  törvényt   a
     közigazgatásnak  először is értelmeznie  kell;  másodszor  azt,
     hogy   a   törvény  értelmezésének  azonosnak  kell  lennie   a
     közigazgatáson belül, ellenkező esetben a közigazgatás nem egy,
     hanem többféle törvényt hajtana végre.
      Az    Alkotmányból   levezethető   továbbá   a    közigazgatás
     államigazgatási  alrendszerének  hierarchikus  felépítése.   Az
     Alkotmány  35.  §  (1)  bekezdés c)  pontja  a  következőképpen
     rendelkezik:  „a  Kormány  irányítja  a  minisztériumok  és   a
     közvetlenül alárendelt szervek munkáját…”, az Alkotmány  37.  §
     (2)  bekezdése pedig rögzíti, hogy a miniszterek a jogszabályok
     rendelkezéseinek   és  a  Kormány  határozatainak   megfelelően
     vezetik  az államigazgatásnak feladatkörükbe tartozó  ágait  és
     irányítják az alájuk rendelt szerveket; az Alkotmány 40. §  (3)
     bekezdése  szerint  pedig a Kormány az  államigazgatás  bármely
     ágát  jogosult  közvetlenül a felügyelete alá  vonni,  és  erre
     külön szervet létrehozni.
      A  közigazgatási  jogalkalmazásról általában véve  elmondható,
     hogy  előfeltétele a jogszabályok értelmezése. A  közigazgatási
     jogértelmezés alanya – a jogértelmező – a közigazgatási  szerv,
     amely  mindig valamilyen hierarchikus kapcsolatban van valamely
     más   közigazgatási  szervvel  –  kivéve   a   Kormányt,   mint
     jogértelmezőt. A közigazgatáson belüli jogértelmező tevékenység
     is a közigazgatás tevékenységeinek részét képezi, és mint ilyen
     a  felettes  szerv  irányítása  alá  tartozik.  A  közigazgatás
     szervei  közötti  viszonyokban a magyar közigazgatási  jog  két
     alaptípust különít el: az irányítást és felügyeletet  [lsd.:  A
     központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány  tagjai
     és  az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
     2.-4.  § (a továbbiakban: Kásztv.)]; mindkettő magában foglalja
     a  törvényességi  felügyeletet (Kásztv. 3. §). A  törvényességi
     felügyelet    előfeltételezi,   hogy   a   felügyeleti    szerv
     jogértelmezése meghatározza az alárendelt szervekét, mivel  az,
     hogy  a felettes adóhatóság vagy a PM törvényességi felügyeleti
     jogkörében  eljárva  megsemmisítheti vagy megváltoztathatja  az
     alárendelt  szervek  határozatait, ha azok törvénybe  ütköznek,
     másképpen  azt  jelenti: a felettes szerv a  saját  értelmezése
     szerint   törvénybe  ütköző  határozatokat  semmisíti   illetve
     változtatja meg.
      
      5.  A  közigazgatási  szerven  belüli  viszonyokat  szabályozó
     belső  normák eleve nem is lehetnek jogszabályok: ezek kötelező
     ereje  a  közszolgálati  jogon alapul. A közigazgatásban  nincs
     ügyintézői  függetlenség  – egyáltalán  szervi  függetlenség  –
     legfeljebb  önállóság. Ezért a közigazgatásban  természetes  és
     jogszerű,   hogy   a  közigazgatási  szervek   a   jogszabályok
     értelmezését   is   belső  rendelkezésekkel   szabályozzák.   E
     rendelkezések  nem  jogszabályok, nem is  az  állami  irányítás
     egyéb  jogi  eszközei,  hanem belső (szervezeti)  közigazgatási
     szabályokat tartalmazó rendelkezések, amelyek nem kötik  sem  a
     jogalanyokat, sem a bíróságokat, de tükrözik és meghatározzák a
     közigazgatás gyakorlatát.
      Ennek  következtében  e  rendelkezések  azért  sem  számítanak
     állami irányítás egyéb jogi eszközének, mert a velük ellentétes
     közigazgatási (esetünkben adóhatósági) határozat  nem  lesz  az
     Art.  143. § (1) bekezdése szerint „jogszabálysértő”  –  így  a
     bíróság  ennek  alapján  nem  helyezheti  hatályon  kívül  vagy
     változtathatja   meg   az  adóhatóság   döntését.   Egy   ilyen
     megváltoztató  döntés  –  ha  nem  fogadja  el  az   adóhatóság
     értelmezését  (esetünkben  a  SULINET  kedvezményre  jogosultak
     körért  másként értelmezi, mint az adóhatóság) –  természetesen
     az  adóhatóság gyakorlatát is befolyásolta volna. Ilyen  perben
     azonban  az  adóhatóság  nyilván  nem  hivatkozhatott  volna  a
     felettes szerv jogértelmező állásfoglalására mint jogszabályra.
     (Ez  természetesen  nem jelenti azt, hogy  nem  képviselheti  a
     hatóság jogértelmezését.)
      A   közigazgatáson  belüli  központosított  jogértelmezés   az
     egyént   kötelező   formában  csak  az   egyedi   közigazgatási
     határozatokban jelenik meg. Ezekkel szemben az Alkotmány 50.  §
     (2)  bekezdése illetve az egyes eljárási törvények — esetünkben
     az  Art. 143. §-a és más rendelkezései — alapján biztosított  a
     bírói  jogorvoslat. A közigazgatást a jogállamiság elve szerint
     az  egyedi  ügyekben hozott döntéseken túl is köti  a  bírósági
     jogértelmező  gyakorlata  —  de e kötöttség  érvényesítésére  a
     közigazgatás belső normái is szolgálnak.

     Budapest, 2007. április 16.
                                                 Dr. Bragyova András
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      23/2007. (IV. 19.)
      Date of the decision:
      .
      04/16/2007
      .
      .