Hungarian
Ügyszám:
.
1226/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Lábady Tamás Dr.; Zlinszky János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 56/1994. (XI. 10.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/312
.
A döntés kelte: Budapest, 11/08/1994
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
               A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az  Alkotmánybíróság  jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára   és   megsemmisítésére   irányuló
  indítvány tárgyában meghozta az alábbi

                        határozatot :

  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közalkalmazottak
  jogállásáról szóló  1992. évi  XXXIII. törvény  39. § (2)
  bekezdés  második   mondata  alkalmazásánál   alkotmányos
  követelmény, hogy  a  közalkalmazott  munkahelyen  kívüli
  közalkalmazotti  jogviszonyához   méltatlan   magatartása
  munkaköre   vagy   beosztása   ellátására   lényeges   és
  valóságos,  közvetlen   kihatással  legyen   és   az   az
  alkalmazója érdeksérelmével járjon.

  Az  Alkotmánybíróság   a  közalkalmazottak  jogállásásról
  szóló 1992.  évi  XXXIII.  törvény  39.  §  (2)  bekezdés
  második mondata  alkotmányellenességének  megállapítására
  és e  rendelkezés  megsemmisítésére  irányuló  indítványt
  elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   ugyanezen  rendelkezés  nemzetközi
  szerződésbe    ütközésének    megállapítására    irányuló
  indítványt visszautasítja.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   Az  indítványozó   annak  megállapítását  kérte,  hogy  a
   közalkalmazottak jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.
   törvény ( a  továbbiakban :  Kjt ) 39. § (2) bekezdésének
   második   mondata    alkotmányellenes.   E    jogszabályi
   rendelkezés szerint a közalkalmazott munkahelyén kívül is
   köteles a  közalkalmazotti jogviszonyhoz, munkaköréhez és
   beosztásához méltó magatartást tanúsítani.

   Az  indítványozó   álláspontja   szerint   a   kifogásolt
   rendelkezés sérti  az Alkotmány  54. §  (1)  bekezdésében
   foglalt  emberi  méltósághoz  való  jogot.  Ellentétes  a
   Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával,
   amely  kimondja,   hogy  senkit   sem  lehet  alávetni  a
   magánéletével, családjával,  lakásával vagy levelezésével
   kapcsolatban önkényes  beavatkozásnak, ezáltal  sérti  az
   Alkotmány 7.  § (1)  bekezdését,  amelynek  értelmében  a
   Magyar  Köztársaság   biztosítja  a   vállalt  nemzetközi
   kötelezettségek és  a belső jog összhangját. Ellentétes a
   rendelkezés   továbbá   az   Alkotmánynak   a   hátrányos
   megkülönböztetést tilalmazó 70/A. § (1) bekezdésével.

                              II.

   Az Alkotmánybíróság  az indítványt a támadott jogszabályi
   rendelkezés      megsemmisítése      iránti      részében
   megalapozatlannal   találta,   meghatározta   azonban   a
   jogszabály alkalmazásának alkotmányos követelményét.

   1. Az  Alkotmány 8.  § (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Közárasság   elismeri    az   ember    sérthetetlen    és
   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek  tiszteletben
   tartása és  védelme az állam elsőrendű kötelessége. A (2)
   bekezdés   pedig   úgy   rendelkezik,   hogy   a   Magyar
   Köztáraságban  az   alapvető  jogokra  és  kötelességekre
   vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog
   lényeges tartalmát azonban törvény sem korlátozhatja.

   Az Alkotmánybíróság  felfogásában az  emberi  méltósághoz
   való  jog  [ Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdése ]  az  ún.
   "általános személyiségi jog" egyik megfogalmazása, azaz a
   személyiségi   jogok    "anyajoga",   amely    a   modern
   alkotmányokban, illetve alkotmánybírósági gyakorlatban "a
   személyiség  szabad   kibontakozásához  való   jog",  "az
   önrendelkezés   szabadságához   való   jog",   "általános
   cselekvési szabadság",  továbbá  "a  magánszférához  való
   jog"  elnevezésekkel  szerepel  [ 8/1990.  (IV.  23.)  AB
   határozat, ABH  1990, 42,  44. ] . A "magánszférához való
   jogot" az  Alkotmány konkrét,  szubjektív alapjogként nem
   nevezi  meg,   de  a  magánélet  szabadságához  való  jog
   kétségkívül az  egyén autonómiájának  védelmére  szolgáló
   olyan alapjog,  amely az ember veleszületett méltóságából
   ered, amelynek  tehát az  általános személyiségi jog - az
   emberi méltósághoz való jog - szubszidiárius alapjoga.

   2.   A   törvényhozó,   amikor   meghatározta,   hogy   a
   közalkalmazottak a munkahelyen kívül is a közalkalmazotti
   jogviszonyhoz méltó  magatartást kötelesek  tanúsítani és
   ezeket  a  magatartás-szabályokat  munkaviszonyon  belüli
   hátrányokkal -  fegyelmi büntetéssel  - szankcionálta, az
   Alkotmány 54.  §-ában biztosított emberi méltósághoz való
   jogban   implicite   benne   levő   magánszférához   való
   szabadságjogot  és  ezzel  alkotmányos  alapjog  lényeges
   tartalmát korlátozta.

   A magánszférához való jog korlátozásának alkotmányosságát
   az Alkotmánybíróság  már több  eljárásban  vizsgálta.  Az
   Alkotmánybíróság a  20/1990.  (X.  4.)  AB  határozatában
   ( ABH  1990,   67,  71.  )  kifejtette,  hogy  a  közélet
   tisztaságának védelme  érdekében  a  közfunkció  viselése
   együttjárhat   a   magánszférához   való   jog   bizonyos
   korlátozásával  és  nyomós  közérdek  indokolhatja,  hogy
   törvény a  közfunkciót  viselők  esetében  a  magánszféra
   meghatározott    területébe     korlátozó     tartalommal
   beavatkozzon, a  korlátozásnak azonban  meg kell felelnie
   az  alapjogot   korlátozó  normákkal  szemben  támasztott
   alkotmányossági feltételeknek.

   A Kjt  1. §-a  szerint a  törvény hatálya az állami és az
   önkormányzati          költségvetési           szerveknél
   foglalkoztatottakra   terjed   ki.   A   közalkalmazottak
   azonban,   mint    a   közintézményekkel   alkalmaztatási
   viszonyban  álló   munkavállalók,  csak   kisebb  részben
   viselnek  közfunkciót,   így  esetükben  a  magánszférába
   történő   beavatkozást   nyomós   közérdek,   a   közélet
   tisztasága,  a   közfunkció  tisztelete,   az   alkalmazó
   jelentős érdeke  vagy más elérni kívánt közcél fontossága
   -  minden  közalkalmazottra  kiterjedő  hatállyal  -  nem
   indokolja. A  közalkalmazottak  magánéletében  tanúsított
   magatartása  miatti  fegyelmi  felelősségrevonással  való
   fenyegetettség súlyossága  csak  kivételesen  arányos  és
   szükséges alapjog-korlátozás.  Ez a korlátozás csak akkor
   elkerülhetetlen   és   arányos,   ha   a   közalkalmazott
   munkahelyen   kívüli    közalkalmazotti    jogviszonyához
   méltatlan magatartása  a  közalkalmazott  munkaköre  vagy
   beosztása ellátására  lényeges  és  valóságos,  közvetlen
   kihatással  van   és  ha   az   egyúttal   alkalmazójának
   érdeksérelmével jár.

   3. A  kortársi külföldi  jogokban is ismertek különösen a
   közszereplést    vállaló     köztisztviselők,    de     a
   közalkalmazottak tekintetében  is bizonyos  korlátozások,
   ezek   azonban   a   támadott   törvényi   rendelkezésnél
   lényegesen  szűkebbek,   határozottabbak,   konkrétabbak;
   olyan  magatartás-szabályokra   vonatkoznak,  amelyek   a
   munkaviszonyra lényeges  és valóságos  kihatással  vannak
   vagy  amelyek   a   közalkalmazott   alkalmazója   iránti
   "hűségével" és  tiszteletével  kapcsolatosak  és  amelyek
   sértik a munkáltató érdekeit.

   Ezzel szemben  a kifogásolt  és vizsgált rendelkezésben a
   magánélethez,   az    önmegvalósításhoz,   az   autonómia
   védelméhez  való   jog   korlátozása   differenciálatlan,
   egyúttal  rendkívül   széles  körre   terjeszti   ki   az
   alapjogkorlátozást  és   nem  feltételezi   az  alkalmazó
   érdeksérelmét  sem,   ezért  az  aránytalan  beavatkozást
   jelent az alapvető jogokba.

   Tagadhatatlan azonban, hogy létezik olyan közalkalmazotti
   kör, amely  körben alkotmányosan  indokolt  a  korlátozás
   ( pl.   pedagógusok,    akik   nemcsak   iskolai   oktató
   munkájukkal, hanem  egész  személyiségükkel  nevelnek ) .

   Annak megállapítása  a  jogalkalmazás  feladata,  hogy  a
   rendkívül  széles  közalkalmazotti  rétegből  mely  körök
   tekintetében  elkerülhetetlen   és  arányos  az  alapjog-
   korlátozás.   Annak   eldöntése   is   a   jogalkalmazási
   gyakorlatra    tartozik,     hogy    a    közalkalmazotti
   jogviszonyhoz  méltatlan   magatartás  a   közalkalmazott
   munkaköre és  beosztása ellátására lényeges és valóságos,
   közvetlen kihatással  van-e  és  hogy  az  együttjár-e  a
   munkáltató  érdeksérelmével.  Ezért  az  Alkotmánybíróság
   határozatában  a   támadott  rendelkezés   alkalmazásának
   alkotmányos feltételeit,  a norma  alkotmányos  tartalmát
   meghatározta,   az   alkotmányellenesség   megállapítását
   azonban mellőzte, mert a megállapított feltételek mellett
   a    rendelkezés     alkalmazása    alkotmányosan     nem
   kifogásolható.

   A magánszférához  való jog,  az  önmegvalósítás  joga,  a
   személyiség szabad  kibontakozása és az autonómia védelme
   megköveteli  az  Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdésében  írt
   szempontok érvényesülését,  azaz azt,  hogy az  állam  az
   ember sérthetetlen  és elidegeníthetetlen alapvető jogait
   tartsa tiszteletben  és védelmezze.  E pozitív alkotmányi
   rendelkezést  is   figyelembe   véve,   a   közszolgálati
   jogviszonyhoz  méltatlan  munkahelyen  kívüli  magatartás
   csak  akkor   járhat  az   alkalmazotti  viszonyt   sújtó
   jogkövetkezményekkel  ( fegyelmi   felelősség ) ,  ha   a
   magatartás  az   alkalmazó   érdekszféráját   hátrányosan
   befolyásolja és  ha az  közvetlenül és  valóságosan hat a
   közalkalmazotti    jogviszonyra,     a     közalkalmazott
   státuszára, beosztásának  társadalmilag is fontos lényegi
   elemeire.   Ezek    hiányában    az    alapjog-korlátozás
   szükségtelen  és   aránytalan   beavatkozást   jelent   a
   közalkalmazott  magánszférájába,   autonóm   személyiségi
   jogaiba, így alkotmányosan megengedhetetlen.

   4. Figyelemmel  tehát arra,  hogy a  támadott jogszabályi
   rendelkezés   alkotmányos    alkalmazásának    feltételei
   meghatározhatók,     ugyanakkor      az     meghatározott
   közalkalmazotti  körben  megfelel  az  alapjog-korlátozás
   alkotmányos feltételeinek,  az Alkotmánybíróság  a  norma
   alkotmányellenességének        megállapítására         és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította.

   5. Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény
   ( a továbbiakban  : Abtv )  21. §  (3) bekezdése  szerint
   jogszabály     nemzetközi     szerződésbe     ütközésének
   alkotmányossági vizsgálatát  bárki nem kérheti, hanem azt
   kizárólag csak  az ott  felsorolt  személyek  és  szervek
   indítványozhatják.   Ezért    az   Alkotmánybíróság    az
   indítványt  -   mint  nem   jogosulttól  származót   -  e
   vonatkozásban érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

   A határozatnak  a Magyar  Közlönyben  való  közzétételére
   vonatkozó rendelkezése az Abtv 41. §-án alapszik.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

            Dr. Ádám Antal           Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

                        Dr. Lábady Tamás
                      előadó alkotmánybíró

                        Dr. Schmidt Péter
                          alkotmánybíró

         Dr. Szabó András           Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                 alkotmánybíró

                         Dr. Vörös Imre
                          alkotmánybíró

                       Dr. Zlinszky János
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    56/1994. (XI. 10.)
    Date of the decision:
    .
    11/08/1994
    .
    .