English
Hungarian
Ügyszám:
.
270/E/2006
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 54/2008. (IV. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/514
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/2008
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára,  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapítására  irányuló  indítvány,  valamint   alkotmányjogi
   panasz tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmányellenes helyzet
   keletkezett  annak  következtében,  hogy  az  Országgyűlés  nem
   biztosította  az országgyűlési választások során a  választójog
   gyakorlásának feltételeit azon választópolgárok számára, akik a
   választási  eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 96/A.  §  (1)
   bekezdésében   meghatározott  külképviseleti  szavazás   napján
   Magyarországon, a magyarországi szavazás napján pedig külföldön
   tartózkodnak.

   Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyűlést, hogy jogalkotási
   kötelezettségének 2008. december 31. napjáig tegyen eleget.

   2.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.   törvény  96/A.  §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.

   3.  Az Alkotmánybíróság a választási eljárásról szóló 1997. évi
   C.  törvény  96/A. § (1) bekezdésével összefüggésben benyújtott
   alkotmányjogi panaszt visszautasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

     1. Az Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a választási
    eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
    96/A.    §    (1)   bekezdésével   összefüggésben,   amely    a
    külképviseleten  történő  szavazás  szabályait  állapítja  meg.
    Ezeket  az  indítványokat — azok összefüggő tárgya miatt  —  az
    Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü határozat (ABH  2003,  2065.;  a
    továbbiakban:   Ügyrend)  28.  §  (1)  bekezdése   alapján   az
    Alkotmánybíróság  egyesítette, és  azokat  jelen  határozatában
    egységesen bírálta el.

      2.  Az egyik indítványozó hivatkozott arra, hogy a törvényben
    meghatározott   kivételektől  eltekintve   minden,   a   Magyar
    Köztársaság    területén   lakóhellyel   rendelkező    nagykorú
    állampolgár jogosult választójogával élni, akár belföldön, akár
    külföldön    tartózkodik.    Az    indítványozó    mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenesség  megállapítását   kérte   az
    Alkotmánybíróságtól  amiatt, hogy a jogalkotó  nem  szabályozta
    azon   állampolgárok  választójogának  garantálását,   akik   a
    külképviseleti szavazás napján Magyarországon, a  magyarországi
    szavazás idején azonban külföldön tartózkodnak. Az indítványozó
    álláspontja szerint a mulasztás által sérült az Alkotmány 70. §
    (1) bekezdésében meghatározott választójoga.

     Az indítványozó szerint a Ve. 96/A. § (1) bekezdése ellentétes
    továbbá az Alkotmány 8. § (2) bekezdésével, mivel alapvető  jog
    lényeges  tartalmát korlátozza azáltal, hogy  az  országgyűlési
    választások  alkalmával  — ellentétben  az  európai  parlamenti
    választásokkal  —  nem  biztosítja minden külföldön  tartózkodó
    személy számára a külképviseleten történő szavazás lehetőségét.

      3.  Egy  másik  indítványozó a  Ve.  96/A.  §  (1)  bekezdése
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérte.    Előadta,    hogy    a   választójog    egyszeri    és
    megismételhetetlen,  alkotmányjogi és rendszerbeli  szerepe  is
    indokolja,  hogy  a szabályozás mindenképpen tegye  lehetővé  a
    választópolgár   számára   legfontosabb   részvételi    jogának
    gyakorlását. Az indítványozó kifogásolta, hogy a  Ve.  96/A.  §
    (1)  bekezdése olyan technikai korlátot jelent, amely  sérti  a
    választójog  általánosságának elvét, és ezáltal  korlátozza  az
    Alkotmány  70.  §  (1)  bekezdését. Hivatkozott  arra,  hogy  a
    választási   eredmény  megállapításához  fűződő  érdek   és   a
    jogorvoslat joga más módon is biztosíthatóak, így az  Alkotmány
    8.  §  (2) bekezdésre figyelemmel szükségtelen és aránytalan  a
    választójog korlátozása.

      4. A harmadik indítványozó az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
    évi  XXXII.  törvény  (a továbbiakban:  Abtv.)  48.  §  alapján
    alkotmányjogi  panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz.  Ennek
    keretében előadta, hogy a Ve. 96/A. § (1) bekezdése nem teremti
    meg   minden,  a  (magyarországi)  választás  napján  külföldön
    tartózkodó  állampolgár  számára  az  Alkotmány   70.   §   (1)
    bekezdésében     meghatározott    választójog     gyakorlásának
    feltételeit,  és  ezáltal  sérült  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében meghatározott jogállamiság elve.

                                  II.

     1. Az Alkotmány indítványokkal érintett rendelkezései:

      „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.
     (…)
      8.  § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
       (2)   A   Magyar  Köztársaságban  az  alapvető  jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
     (…)
       70.   §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  területén  lakóhellyel
    rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt megillet  az  a
    jog,  hogy az országgyűlési képviselők választásán választó  és
    választható  legyen, valamint országos népszavazásban  és  népi
    kezdeményezésben részt vegyen.
     (…)
      (5)  Nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet  alapján  a
    cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság,  illetőleg
    a   közügyek   gyakorlásától  eltiltás   hatálya   alatt   áll,
    szabadságvesztés  büntetését  vagy büntetőeljárásban  elrendelt
    intézeti  kényszergyógykezelését tölti.  Az  Európai  Unió  más
    tagállamának   a   Magyar  Köztársaság  területén   lakóhellyel
    rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható,  ha  az
    állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági  vagy  más
    hatósági   döntése   alapján   hazájában   kizárták    e    jog
    gyakorlásából.
     (…)
      71. § (1) Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament
    képviselőit,  a  helyi önkormányzati képviselőket,  valamint  a
    polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
    általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
    szavazással választják. (…)
       (3)   Az  országgyűlési  képviselők,  az  Európai  Parlament
    képviselői,  továbbá  a  helyi önkormányzati  képviselők  és  a
    polgármesterek  választásáról  külön  törvények   rendelkeznek,
    amelyek  elfogadásához  a  jelenlévő  országgyűlési  képviselők
    kétharmadának szavazata szükséges.”

     2. A Ve. kifogásolt, illetve figyelembe vett rendelkezései:

      „1. § E törvény célja, hogy a választópolgárok, a jelöltek és
    a  jelölő  szervezetek, valamint a választási szervek egységes,
    áttekinthető és egyszerű eljárási szabályok alapján,  törvényes
    keretek  között  gyakorolhassák  a  választásokkal  kapcsolatos
    jogaikat.
     (…)
      3.  §  A választási eljárás szabályainak alkalmazása során  a
    választásban érintett résztvevőknek érvényre kell juttatniuk az
    alábbi alapelveket:
      a)  a  választás tisztaságának megóvása, a választási  csalás
    megakadályozása,
     b) önkéntes részvétel a jelölésben, a választási kampányban, a
    szavazásban,
     c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,
     d) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,
     e) jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása,
     f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása.
                                  (…)
       96/A.   §  (1)  Az  első  fordulóban  a  külképviseleten   a
    magyarországi  szavazás napját megelőző  7.  napon,  helyi  idő
    szerint   6  és  19  óra  között  lehet  szavazni.   Azokon   a
    külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai  időhöz
    képest  -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6 óra és a  közép-
    európai  idő szerinti 19 óra között lehet szavazni. Az amerikai
    kontinensen   létesített  külképviseleteken   a   magyarországi
    szavazást  megelőző 8. napon, helyi idő szerint  6  és  19  óra
    között lehet szavazni.”

                                 III.

      A  külföldön  történő szavazás kérdésével az Alkotmánybíróság
    több  határozatában  is foglalkozott. A 3/1990.  (III.  4.)  AB
    határozat    (a    továbbiakban:   Abh1.)   alkotmányellenesnek
    minősítette  és  megsemmisítette  az  országgyűlési  képviselők
    választásáról   szóló  1989.  évi  XXXIV.  törvénynek   azt   a
    rendelkezését, amely kimondta, hogy a választásban akadályozott
    az,  aki  a  választás napján külföldön tartózkodik.  Az  Abh1.
    indokolása  megállapította az Alkotmány 70. §  (1)  bekezdésébe
    foglalt  választójog sérelmét azok esetében, akik  a  választás
    napján  nem tartózkodnak Magyarországon. „Az átmeneti külföldön
    tartózkodás   ugyanis  a  modern  hírközlési   és   közlekedési
    viszonyok mellett nem képezheti akadályát az állampolgári jogok
    gyakorlásának” (ABH 1990, 25, 26.).

       Ezt   követően   az   Országgyűlés  „a  Magyar   Köztársaság
    Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról”  szóló
    1990.  évi  XVI.  törvény 7. § (1) bekezdésével módosította  az
    Alkotmány  70.  §  (1)  bekezdését,  és  az  aktív  választójog
    gyakorlásának lehetőségét azokra szűkítette, akik  a  választás
    napján  a  Magyar  Köztársaság területén tartózkodnak.  Ezt  az
    alkotmányi    korlátozást   azonban   „a   Magyar   Köztársaság
    Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról”  szóló
    2002. évi LXI. törvény 7. §-a megszüntette, így ezt követően az
    Alkotmány  ismét  biztosította az  aktív  választójogot  minden
    olyan  Magyarországon  lakóhellyel rendelkező  nagykorú  magyar
    állampolgár számára, aki nem esik kizáró ok alá.

     Annak ellenére, hogy az Alkotmány ismét megnyitotta a szavazás
    lehetőségét  ama  választópolgárok  számára,  akik  a  szavazás
    napján a Magyar Köztársaság területén kívül tartózkodnak, a Ve.
    csak    az   Európai   Parlament   tagjainak   megválasztásával
    összefüggésben tartalmazott szabályokat arra vonatkozóan,  hogy
    azok  a  választópolgárok,  akik a  szavazás  napján  külföldön
    tartózkodnak, hogyan gyakorolhatják választójogukat. A 32/2004.
    (IX.  14.)  AB  határozat (a továbbiakban: Abh2.)  mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg amiatt, hogy
    az  Országgyűlés  nem  alkotta meg  azokat  a  rendelkezéseket,
    amelyek  a  választás napján külföldön tartózkodó, az Alkotmány
    alapján választójogosultsággal rendelkező állampolgárok számára
    az  országgyűlési  képviselők választásán  aktív  választójoguk
    gyakorlásának,   illetőleg  az  országos   népszavazáson   való
    részvételük módját és garanciáit szabályozzák.

      A  határozat  kifejtette,  hogy „[a]z  Alkotmány  70.  §  (1)
    bekezdésében szabályozott aktív választójog és a népszavazásban
    való részvétel joga olyan alkotmányos alapvető jog, amely akkor
    képes  érvényesülésre,  ha  az állam  biztosítja  gyakorlásának
    feltételeit,    törvény   szabályozza    gyakorlásuk    módját,
    garanciarendszerét. A szabályozás hiánya lehetetlenné  teszi  a
    választópolgárok számára alapvető joguk gyakorlását” (ABH 2004,
    446, 451-452.).

      Az  Országgyűlés  a  mulasztással létrejött  alkotmányellenes
    helyzet  orvoslása  érdekében  „a választási  eljárásról  szóló
    1997.  évi  C.  törvény módosításáról” szóló 2005.  évi  LXXXI.
    törvény  33. §-val módosította a Ve. rendelkezéseit,  és  az  —
    indítványokkal  támadott — 96/A. § rendelkezésével  egészítette
    ki. A törvény 63. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében a Ve.
    96/A.  §-a  2009.  december 31-én hatályát  veszti.  A  törvény
    indokolása  értelmében  erre azért kerül  sor,  hogy  az  addig
    megtartásra  kerülő választások és népszavazások  tapasztalatai
    felhasználhatóak   legyenek   a   külföldi   szavazás   későbbi
    szabályozása során.

                                  IV.

       Az   Alkotmánybíróság   az  indítványok   elbírálása   során
    áttekintette a nemzetközi egyezményeket, valamint  más  államok
    gyakorlatát a külföldről történő szavazás vonatkozásában.

       A  szabad  választásokhoz  való  jogot  az  1993.  évi  XXX.
    törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és alapvető szabadságok
    védelméről  szóló  Egyezmény (a továbbiakban:  Egyezmény)  első
    kiegészítő jegyzőkönyve is tartalmazza. Ennek 3. cikke  szerint
    „a  Magas  Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy  ésszerű
    időközönként, titkos szavazással szabad választásokat  tartanak
    olyan   körülmények  között,  melyek  a  törvényhozó   testület
    megválasztását   illetően   biztosítja   a   nép   véleményének
    kifejezését”.  Bár  e cikk szövegszerűen csak  intézményvédelmi
    kötelezettséget  fogalmaz  meg az államok  számára,  az  Emberi
    Jogok  Európai  Bírósága (a továbbiakban: Bíróság)  a  Mathieu-
    Mohin  és  Clerfayt kontra Belgium ügyben [9267/81 ECHR  (1987.
    március 2.)] megállapította, hogy e cikk egyéni jogokat  foglal
    magába:  a  választójogot és a választhatóság jogát. A  Bíróság
    rámutatott,  hogy  az államok szabad és tisztességes  választás
    tartására irányuló kötelezettsége magába foglalja a választójog
    általánosságát,  amely alapelvből viszont következik  az  egyén
    joga  arra,  hogy részt vegyen a választáson.  A  Hirst  kontra
    Egyesült Királyság ügyben [74025/01 ECHR (2005. október 6.)]  a
    Bíróság azt is megállapította, hogy a kiegészítő jegyzőkönyv 3.
    cikkébe   foglalt   jogok  a  hatékony   és   működő   jogállam
    kialakításának és működtetésének lényeges feltételei.  E  jogok
    nem  tekinthetők  abszolút  jellegűeknek,  de  a  korlátozásnak
    törvényes  célt  kell  szolgálniuk és  meg  kell  felelniük  az
    arányosság követelményének.
      A  Podkolzina kontra Lettország ügyben [46726/99 ECHR  (2002.
    április  9.)] az Egyezmény megsértését állapította meg  amiatt,
    hogy   a   kérelmezőt   amiatt  törölték  a   képviselőjelöltek
    listájáról, mert nem ismerte megfelelően a hivatalos nyelvet. A
    Melnychenko kontra Ukrajna ügyben [17707/02 ECHR (2004. október
    19.)]  azonban a Bíróság azt állapította meg, hogy  a  belföldi
    lakóhely  megkövetelése  a  passzív  választójog  gyakorlásánál
    összeegyeztethető az Egyezménnyel.

       Szintén   biztosítja  a  választójogot  az  1976.   évi   8.
    törvényerejű  rendelettel  kihirdetett  az  Egyesült   Nemzetek
    Közgyűlése  XXI.  Ülésszakán 1966.  december  16-án  elfogadott
    Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya   (a
    továbbiakban:  Egyezségokmány).  Az  Egyezségokmány  25.  Cikke
    alapján   „minden   állampolgárnak  a   2.   Cikkben   említett
    megkülönböztetések,  illetőleg ésszerűtlen korlátozások  nélkül
    joga   és   lehetősége  van  arra,  hogy   (…)   szavazzon   és
    megválaszthassák  az általános és egyenlő választójog  alapján,
    titkos   szavazással   tartott  olyan  valódi   és   rendszeres
    választásokon,  amelyek  biztosítják  a  választók   akaratának
    szabad kifejezését”.

        Az   európai   országok   jogi   szabályozását   áttekintve
    megállapítható,  hogy  vannak  államok,  amelyek   nem   teszik
    lehetővé a választójog külföldön történő gyakorlását. Ezek közé
    tartozik  Ciprus, Csehország, Lengyelország és  Lettország.  Az
    európai  államok  többsége azonban ismeri a  külföldi  szavazás
    intézményét. Sajátosan szabályozza a szavazás külföldön történő
    gyakorlását  Olaszország  jogrendszere.  Az  Olasz  Köztársaság
    Alkotmánya  értelmében  a  „kamarákba történő  választás  során
    külföldi választókerületet kell létrehozni” [48. cikk  (4)].  A
    választójogi  törvény értelmében a külföldi  választókerületben
    18  képviselőt választanak meg. A választójogot külföldön  csak
    azok  az  állampolgárok gyakorolhatják, akik állandó  jelleggel
    tartózkodnak   külföldön;  ez  a  jog  az   átmeneti   külföldi
    tartózkodás esetére nem biztosított.

     A külföldön történő szavazásnak alapvetően két formája terjedt
    el;  a postai úton, illetve a külképviseleten történő szavazás.
    A   postai  úton  történő  szavazást  teszi  lehetővé  a  német
    választójogi   rendszer.  A  szövetségi  választójogi   törvény
    („Bundeswahlgesetz”) alapján a választópolgár választószelvényt
    („Wahlschein”) igényelhet, amely feljogosítja a szavazat postai
    úton  történő leadására, oly módon, hogy az a választás  napján
    18  óráig  megérkezzen (36. §). Hasonló megoldást választott  a
    svájci törvényhozó is, ahol a postai úton történő szavazásnak —
    a    választójogon   kívül   —   nincsenek   előfeltételei,   a
    választópolgárnak   nem   szükséges   ehhez   külön    kérvényt
    benyújtania  [a  politikai  jogokról szóló  szövetségi  törvény
    (1976.  december  17.)  5.  cikk  3.].  Az  Egyesült  Királyság
    jogrendszere   a  postai  úton  történő  szavazást   1918   óta
    biztosítja.  A  választópolgárnak a  választás  előtt  jeleznie
    kell,   hogy   szavazatát  postai  úton  kívánja   leadni,   és
    személyazonosságáról   tanú   előtt   kell   nyilatkoznia.    A
    nyilatkozatot  a  szavazattal  együttesen  kell  postára   adni
    (Representation of the People Act 2000). Szintén a postai  úton
    történő szavazást teszi lehetővé Írország jogrendszere, de csak
    azok   számára,  akiknek  aránytalan  nehézséget  jelentene   a
    szavazat választókerületben történő leadása (a fegyveres  erők,
    rendőrség tagjai, diplomáciai testületek tagjai és házastársaik
    stb.).

     A postai szavazás különleges formája az elektronikus szavazás,
    amelynél  a voksokat hálózati kapcsolaton (jellemzően,  de  nem
    kizárólagosan: interneten) keresztül lehet leadni. E  megoldást
    egyelőre    kísérleti   jelleggel   alkalmazzák   az   Egyesült
    Királyságban, Svájcban, Észtországban és Ausztriában.

      Más  államok a választójog külföldön történő gyakorlását  oly
    módon   biztosítják,   hogy  lehetőséget   adnak   a   szavazat
    külképviseleten  történő  leadására.  Külképviseleten   történő
    szavazást  ír  elő  —  Magyarország mellett  —  például  Dánia,
    Finnország (a népszavazás egyes esetei kivételével) és Norvégia
    választójogi   törvénye.   Ezekre  az   államokra   általánosan
    jellemző,  hogy  a  választás  időpontja  megelőzi  a   „hazai”
    választás  időpontját, azonban az államok többsége a szavazatok
    leadására hosszabb határidőt biztosít. Norvégiában a választást
    szeptember  hónap  valamelyik hétfői  napján  kell  megtartani,
    amelyet  a  király  jelöl  meg. A külföldön  tartózkodó  norvég
    választópolgárok július elseje és a választást megelőző  péntek
    között adhatják le szavazataikat Norvégia külképviseletein (Lov
    om valg til Stortinget § 8-1.).

      A  választójog gyakorlásának elősegítése érdekében több állam
    lehetőséget  ad  arra,  hogy  a választópolgárok  szavazataikat
    belföldön,  a  választás  napját  megelőzően  adják  le.  Ilyen
    lehetőséget biztosít például Dánia, Norvégia, Spanyolország  és
    Svédország.

                                  V.

     Az indítványok részben megalapozottak.

      1.  Az  Alkotmánybíróság  elsőként  az  alkotmányjogi  panasz
    elbírálhatóságát  vizsgálta.  Az  Abtv.  48.  §-a  szerint   az
    Alkotmányban    biztosított    jogainak    megsértése     miatt
    alkotmányjogi  panasszal  fordulhat az Alkotmánybírósághoz  az,
    akinek  a jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása
    folytán következett be, és egyéb jogorvoslati lehetőségeit  már
    kimerítette, illetőleg más jogorvoslati lehetőség nincs számára
    biztosítva.
      A jelen ügyben vizsgált alkotmányjogi panasz elsődlegesen nem
    a     Ve.    külföldi    szavazást    szabályozó    szakaszának
    alkotmányellenességét állítja, hanem azt  kifogásolja,  hogy  a
    jogalkotó nem teremtette meg maradéktalanul a választás  napján
    külföldön   tartózkodók  számára  az  Alkotmány   70.   §   (1)
    bekezdésébe foglalt alapjog gyakorlásának a feltételeit.  Olyan
    szabályt  hiányol,  amely  az  átmeneti  külföldön  tartózkodás
    esetére  is teljeskörűen biztosítja a választójog gyakorlásának
    lehetőségét. Az alkotmányjogi panasz tehát — tartalma szerint —
    mulasztásban   megnyilvánuló  alkotmányellenesség  vizsgálatára
    irányul.  Mivel  pedig  az alkotmányjogi  panasz  benyújtásának
    feltétele,  hogy  az  indítványozóval  szemben  alkalmazzák  az
    alkotmányellenes     jogszabályt,    ezért     alkotmányellenes
    mulasztásra  nem lehet sikerrel panaszt alapozni  [1044/B/1997.
    AB  határozat, ABH 2004, 1160, 1176.; 986/B/1999. AB határozat,
    ABH  2005, 889, 900.; 276/D/2002. AB határozat, ABH 2006, 1369,
    1373.;  3/2007. (II. 13.) AB határozat, ABK 2007. február,  83,
    84.].  Erre  tekintettel az Alkotmánybíróság  az  alkotmányjogi
    panaszt az Ügyrend 29. § e) pontja alapján visszautasította.

      2.  Ezt  követően  az Alkotmánybíróság  a  Ve.  96/A.  §  (1)
    bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
    megsemmisítésére  irányuló  indítványt  vizsgálta.   Az   ebben
    foglalt  rendelkezés szerint az országgyűlési választások  első
    fordulójában   a  külképviseleten  a  magyarországi   szavazást
    megelőző  hetedik  (az  amerikai kontinensen  nyolcadik)  napon
    leadni szavazatokat.

      Az  Alkotmány  70.  és 71. §-ai csupán az  aktív  és  passzív
    választójog   szabályait,  valamint  a  választási  alapelveket
    rögzítik,  és  nem tartalmaznak rendelkezést a választás  egyéb
    anyagi   jogi   és   eljárási  szabályaira  vonatkozóan.   Más,
    választásokkal    összefüggő   intézmények   nem    következnek
    közvetlenül  az Alkotmányból. Az Alkotmány 71. § (3)  bekezdése
    azonban felhatalmazza az Országgyűlést arra, hogy a választások
    szabályait  — a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával
    elfogadott  —  törvényben állapítsa meg. Ezért „az Országgyűlés
    széles  döntési szabadsággal rendelkezik a választási  rendszer
    megválasztása,  a  választási eljárás szabályainak  megalkotása
    során.  (…)  Az  Országgyűlés  ezt  a  döntési  szabadságát   a
    választójogi szabályok megalkotása során is, csak az  Alkotmány
    keretei  között gyakorolhatja, úgy köteles ezeket a szabályokat
    meghozni,   hogy   azok   az  Alkotmány   rendelkezéseivel   ne
    ütközzenek,    Alkotmányban   szabályozott    alapvető    jogot
    alkotmányellenes   módon  ne  korlátozzanak”   (63/B/1995.   AB
    határozat,  ABH  1996,  509,  513.).  Hasonlóképpen  az   Abh2.
    rámutatott:  „az Országgyűlés szabad mérlegelésének  tárgya  az
    is,  hogy  a  szavazás  milyen  módját  rendeli  alkalmazni   a
    külföldön  történő  szavazás esetében.  Önmagában  az,  hogy  a
    törvényhozó  a  szavazásnak  milyen  rendjét  szabályozza,  nem
    alkotmányossági kérdés, alkotmányossági kérdést akkor vet fel a
    szavazás, illetőleg a szavazatszámlálás törvényi rendezése,  ha
    szabályai  az  Alkotmány valamely rendelkezésével ellentétesek”
    (ABH   2004,   446,  454.).  Az  indítványozó  által   vitatott
    rendelkezés  megítélése  során tehát  az  Alkotmánybíróság  nem
    tekinthet  el  a  magyar választójogi rendszer sajátosságaitól,
    ezért   jelen   ügyben   a  Ve.  96/A.   §   (1)   bekezdésének
    alkotmányosságát  a  törvényhozó által  kialakított  választási
    rendszer keretein belül vizsgálta.

      A  Ve.  kifogásolt  rendelkezése alapján  csupán  a  szavazás
    időpontja  tekintetében  van  eltérés  a  magyarországi  és   a
    külföldi  szavazás között, egyebekben nem érinti  az  Alkotmány
    70.  §  (1)  bekezdésébe  foglalt  választójogot.  Mint  az   a
    fentiekben áttekintett nemzetközi gyakorlatból látható, azok az
    államok,   amelyek   a   külföldi   szavazás   lehetőségét    a
    külképviseleten  biztosítják,  a  „hazai”  szavazást   megelőző
    időpontban  állapítják meg a szavazatok leadásának határidejét.
    A Ve. 96/A. § ezzel elősegíti a Ve. 3. § f) pontjában található
    alapelv,    a    választás   eredménye   gyors    és    hiteles
    megállapításának    érvényesülését,   megteremtve    ezzel    a
    jogbiztonságot,   amely   az   Alkotmánybíróság    következetes
    gyakorlatában  az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
    jogállamiság  fontos  tartalmi eleme  [45/1991.  (IX.  10.)  AB
    határozat, ABH 1991, 206, 207.]. A választás eredményének gyors
    is  hiteles megállapítása különös jelentőséggel bír a választás
    első  fordulójában, mivel érvényességének és  eredményességének
    ismerete  a  második fordulót megelőzően, azaz két héten  belül
    szükséges.   Ha   ez   az   eljárási  elv   nem   érvényesülne,
    ellehetetlenülne  az  Alkotmány 57. § (5) bekezdésében  foglalt
    jogorvoslathoz való jog gyakorlása is.

      Az  a  tény  tehát,  hogy  a Ve.  96/A.  §  (1)  bekezdése  a
    külképviseleten  történő  szavazás időpontját  a  magyarországi
    választás  napjánál korábbi időpontban határozza meg, önmagában
    nem  jelenti az Alkotmány 70. § (1) bekezdésének és  2.  §  (1)
    bekezdésének sérelmét.

      Az  indítványozó arra is hivatkozott, hogy a Ve. 96/A. §  (1)
    bekezdése  az  Alkotmány  8.  § (2)  bekezdésével  ellentétesen
    korlátozza   a  választójog  általánosságának  az   elvét.   Az
    Alkotmány  71.  §  (1) bekezdése alkalmazásában  a  választójog
    általánossága önmagában nem alapvető jog, hanem olyan  alapelv,
    amely  a  választójog demokratizmusának a garanciája. Ezért  az
    Alkotmányban    szabályozott   alapvető    jogokat    korlátozó
    jogszabályok      alkotmányosságának      megítélésére       az
    Alkotmánybíróság   által   kimunkált  „szükségesség/arányosság”
    teszt    alkalmazásával   a   választási   eljárási   szabályok
    alkotmányellenessége általában nem ítélhető  meg  (lásd  Abh2.,
    ABH    2004,    446,    453.).   Mindezekre   tekintettel    az
    Alkotmánybíróság    a    Ve.    96/A.    §    (1)     bekezdése
    alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
    irányuló indítványt elutasította.

      3.  Az  Alkotmánybíróság,  erre irányuló  indítvány  alapján,
    vizsgálta    azt    is,    hogy   mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség jött-e létre azáltal,  hogy  a  törvényhozó
    nem     biztosította    a    választójog    gyakorlását    azon
    választópolgárok   számára,  akik  a  külképviseleti   szavazás
    időpontjában    Magyarországon,   a   magyarországi    szavazás
    időpontjában   pedig   külföldön   tartózkodnak.    Az    ilyen
    választópolgárok ugyanis sem külföldön, sem Magyarországon  nem
    gyakorolhatják választójogukat.

      Az  Abtv. 49. § (1) bekezdése szerint, ha az Alkotmánybíróság
    hivatalból  vagy bárki indítványára azt állapítja meg,  hogy  a
    jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát     elmulasztotta,      és      ezzel
    alkotmányellenességet  idézett  elő,  a   mulasztást   elkövető
    szervet   —  határidő  megjelölésével  —  felhívja  feladatának
    teljesítésére. Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint a
    jogalkotó    szerv   jogalkotási   kötelezettségének    konkrét
    jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha az
    alkotmányellenes helyzet — a jogi szabályozás  iránti  igény  —
    annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
    beavatkozott   bizonyos   életviszonyokba,   és   ezáltal    az
    állampolgárok  egy  csoportját megfosztotta  alkotmányos  jogai
    érvényesítésének lehetőségétől [22/1990. (X. 16.) AB határozat,
    ABH   1990,   83,   86.].   Az  Alkotmánybíróság   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az
    adott  tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs [35/1992.
    (VI.  10.) AB határozat, ABH 1992, 204, 205.], hanem akkor  is,
    ha  az  adott  szabályozási koncepción  belül  az  Alkotmányból
    levezethető tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [22/1995.
    (III.  31.)  AB  határozat, ABH 1995, 108, 113.; 29/1997.  (IV.
    29.)  AB  határozat, ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V.  8.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  132, 138.]. „A szabályozás  tartalmának
    hiányos  voltából eredő alkotmánysértő mulasztás  megállapítása
    esetében   is   a  mulasztás,  vagy  a  kifejezett  jogszabályi
    felhatalmazáson  nyugvó  vagy  ennek  hiányában,  a   feltétlen
    jogszabályi    rendezést   igénylő   jogalkotói   kötelezettség
    elmulasztásán  alapul” [4/1999. (III. 31.)  AB  határozat,  ABH
    1999, 52, 57.].

     Az országgyűlési választások során a választójog általánossága
    azt   jelenti,  hogy  minden  nagykorú,  a  Magyar  Köztársaság
    területén lakóhellyel rendelkező állampolgár — az Alkotmány 70.
    §-ában  meghatározott  kivételektől  eltekintve  —  rendelkezik
    aktív  és  passzív  választójoggal. Ennek  következményeként  a
    választási   akadályok  törvényi  úton   nem   bővíthetőek,   a
    törvényhozónak   nincs  lehetősége  az  alkotmányi   korlátokon
    túlmenően  további  objektív  korlátokat  állítani.  Ebből   az
    alapelvből  az is következik, hogy a választójog gyakorlását  a
    törvényhozó csak eljárási feltételekhez kötheti.

      A  6/1991.  (II.  28.)  AB  határozat  megállapította:  „[a]z
    Alkotmánybíróság  sem a választójog általánosságát,  sem  annak
    egyenlőségét  nem  kezeli  abszolút  érvényűként,  azaz  minden
    korlátozástól   mentesként.  A  testület  álláspontja   szerint
    azonban  —  éppen  azért,  mert különösen  fontos  állampolgári
    jogról  van  szó  —  akár az egyenlőség, akár  az  általánosság
    bármiféle   korlátozása  csak  igen  jelentős  elvi  indokokból
    fogadható  el  és  egyeztethető  össze  az  Alkotmánnyal.   Sem
    kényelmi  szempontok,  sem áthidalható  technikai  nehézségekre
    való  hivatkozás,  sem  a  minél  rövidebb  idő  alatt  történő
    nyilvánosságra  hozatalára irányuló célkitűzés  nem  szolgálhat
    alapul az említett korlátozáshoz” (ABH 1991, 19, 20.).

      A  választójog általánossága nem abszolutizálható, de — külön
    felhatalmazás   hiányában   is  —  a  törvényhozó   alkotmányos
    kötelezettségévé teszi, hogy minél szélesebb körben segítse elő
    a  választójog gyakorlásának lehetőségét. Amiatt,  hogy  a  Ve.
    96/A. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési választások első
    fordulója esetében a szavazásra a külképviseleteken egy  héttel
    (az amerikai kontinensen nyolc nappal) korábban kerül sor, mint
    a  magyarországi választókerületekben, azok a választópolgárok,
    akik a külföldi szavazás napján Magyarországon, a magyarországi
    szavazás napján külföldön tartózkodnak, nem tudják gyakorolni a
    választójogukat. Az ilyen választópolgárok nem  tudnak  igénybe
    venni  olyan  alternatív jogintézményt  sem,  amelyik  lehetővé
    tenné  számukra  a  választójog  gyakorlását.  Ez  a  körülmény
    alkotmányellenes   módon  sérti  az   Alkotmány   70.   §   (1)
    bekezdésében  rögzített választójog gyakorlásának  feltételeit,
    valamint  az  Alkotmány 71. § (1) bekezdésében foglalt  alapelv
    érvényesülését.   Emiatt   az   Alkotmánybíróság   mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmányellenességet állapított meg, és felhívta
    az Országgyűlést jogalkotói kötelezettségének teljesítésére.

      Az  Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben való
    közzétételét  a  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megállapítására tekintettel rendelte el.
                            Dr. Bihari Mihály
                       Az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Holló András           Dr. Kiss László
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Lenkovics Barnabás    Dr. Lévay Miklós
               alkotmánybíró                alkotmánybíró

               Dr. Paczolay Péter    Dr. Trócsányi László
               előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 96/A.1 of the Act of 1997 on Electoral Procedure on voting from abroad
     Number of the Decision:
     .
     54/2008. (IV. 24.)
     Date of the decision:
     .
     04/22/2008
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2008-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .