Hungarian
Ügyszám:
.
500/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 13/2002. (III. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/85
.
A döntés kelte: Budapest, 03/18/2002
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
   utólagos   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

   Az Alkotmánybíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi
   IV.  törvény  83.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének
   utólagos   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló
   indítványt elutasítja.

   Az   Alkotmánybíróság  e  határozatát  a  Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett a  Büntető
    Törvénykönyvről   szóló   1978.   évi   IV.   törvénynek   (a
    továbbiakban:  Btk.)  a  büntető  jogszabályok  módosításáról
    szóló 1998. évi LXXXVII. törvény 18. §-ával megállapított 83.
    §  (2)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítása  és
    visszamenőleges    hatályú    megsemmisítése    végett.    Az
    indítványokat   az   Alkotmánybíróság  egyesítette   és   egy
    eljárásban bírálta el.

    Az  egyik indítványozónak – az indítványból kikövetkeztethető
    –   álláspontja  szerint  a  Btk.  83.  §  (2)   bekezdésében
    rögzített,   a   határozott  ideig   tartó   szabadságvesztés
    kiszabása  esetén a büntetési tétel középmértékének  irányadó
    voltára vonatkozó szabály az Alkotmány 50. § (3) bekezdésében
    megfogalmazott  bírói függetlenség elvébe ütközik.  Véleménye
    szerint   a   támadott  rendelkezés  ellentétes  továbbá   az
    Alkotmánynak  a bíróságok feladatait meghatározó  50.  §  (1)
    bekezdésével  és a Btk. 40. § (2), és 45. § (2) bekezdéseivel
    is.

    Megítélése  szerint,  mivel a Btk.  az  egyes  bűncselekményi
    törvényi    tényállásokhoz   kapcsolódóan   meghatározza    a
    kiszabható büntetési nemeket, illetve a büntetési tétel  alsó
    és  felső határát, a büntetéskiszabás elveinek meghatározása,
    illetőleg  az, hogy a határozott ideig tartó szabadságvesztés
    kiszabásakor   a   büntetési  tétel  középmértéke   irányadó,
    korlátozza  a bírót szabad mérlegelési jogának gyakorlásában,
    így sérti a bírói függetlenséget.

    A   másik   indítványozó  álláspontja  szerint   a   támadott
    jogszabály  azért  sérti az Alkotmány 50. § (3)  bekezdésével
    védett bírói függetlenség elvét, mert “akadályozza, beszűkíti
    a  bírói mérlegelés határait”, s ez “ember ellenes” politikai
    beavatkozást  jelent a bírói hatáskörbe.  Ugyanezen  okból  a
    vitatott rendelkezés ellentétben áll az Alkotmány 57.  §-ában
    garantált törvény előtti egyenlőség és a független, pártatlan
    bírósághoz  való jog elvével, valamint ütközik  az  Alkotmány
    70/A. §-a szerinti diszkrimináció tilalmának elvével is.

    2.   Az   Alkotmánybíróság  eljárása  során   beszerezte   az
    igazságügy-miniszter véleményét is.
                                 
                                 II.

    Az   indítvánnyal   összefüggésben  az   Alkotmánybíróság   a
    következő jogszabályi rendelkezéseket vizsgálta:

    1. Az Alkotmánynak az indítvánnyal érintett rendelkezései:

    “50.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  bíróságai  védik   és
    biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és
    törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.
    [...]
    (3)   A   bírák  függetlenek  és  csak  a  törvénynek  vannak
    alárendelve. A bírák nem lehetnek tagjai pártnak és politikai
    tevékenységet nem folytathatnak.”

    “57.  §  (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki
    egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
    bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit
    a  törvény  által felállított független és pártatlan  bíróság
    igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.”

    “70/A.  §  (1)  A Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy számára  az  emberi,  illetve  az
    állampolgári  jogokat, bármely megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi származás, vagyoni, születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti  bármilyen
    hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
    esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is
    segíti.”

    2.   A   Btk.-nak  az  indítvánnyal  összefüggésben  vizsgált
    rendelkezései:

    “37.  §  A  büntetés  a  bűncselekmény  elkövetése  miatt   a
    törvényben  meghatározott  joghátrány.  A  büntetés  célja  a
    társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy  akár  az
    elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el.”

    “40.   §   (2)  A  határozott  ideig  tartó  szabadságvesztés
    legrövidebb  tartama két hónap, leghosszabb  tartama  tizenöt
    év; halmazati vagy összbüntetés esetén húsz év.”

    “45.   §   (1)  Ha  a  bíróság  szabadságvesztést   alkalmaz,
    fegyházat, börtönt vagy fogházat szab ki.
    (2) A büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre (83. §)  –
    különösen  az  elkövető  személyiségére  és  a  bűncselekmény
    indítékára  –  tekintettel  a  törvényben  előírtnál   eggyel
    szigorúbb vagy enyhébb végrehajtási fokozat határozható meg.”

    “47.   §   (1)   A   bíróság   a   határozott   ideig   tartó
    szabadságvesztésre  ítéltet feltételes szabadságra  bocsátja,
    ha  –  különösen  a  büntetés végrehajtása  alatt  tanúsított
    kifogástalan  magatartására és arra a készségére tekintettel,
    hogy  törvénytisztelő  életmódot  fog  folytatni  –  alaposan
    feltehető,  hogy  a  büntetés célja további  szabadságelvonás
    nélkül is elérhető.
    [...]
    (3)  Három  évet  meg  nem haladó szabadságvesztés  kiszabása
    esetén  –  különös méltánylást érdemlő esetben  –  a  bíróság
    ítéletében  akként rendelkezhet, hogy az elítélt a  büntetése
    fele   részének   letöltése   után   feltételes   szabadságra
    bocsátható.”

    “83.  §  (1)  A  büntetést  – céljának  (37.  §)  szem  előtt
    tartásával  – a törvényben meghatározott keretek  között  úgy
    kell  kiszabni, hogy igazodjék a bűncselekmény és az elkövető
    társadalomra veszélyességéhez, a bűnösség fokához, továbbá az
    egyéb súlyosító és enyhítő körülményekhez.
    (2)  Határozott  ideig tartó szabadságvesztés kiszabásakor  a
    büntetési tétel középmértéke irányadó. A középmértéket akként
    kell  megállapítani, hogy a büntetési tétel alsó határához  a
    felső  és  az  alsó  határ  közötti  különbözet  felét   kell
    hozzáadni.
    (3)  Ha  e  törvény a büntetés kiszabása esetén az e  törvény
    Különös  Részében  meghatározott büntetési  tételek  emelését
    írja  elő,  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  számítást   a
    felemelt büntetési tételekre tekintettel kell elvégezni.
    (4)  Ha  a  bíróság  szabadságvesztést szab  ki,  a  büntetés
    mértékét a végrehajtás felfüggesztése, illetőleg a feltételes
    szabadságra   bocsátás  lehetőségének   a   figyelmen   kívül
    hagyásával állapítja meg.”

    “85.  §  (1)  Bűnhalmazat (12. §) esetén egy  büntetést  kell
    kiszabni.
    (2)  A  főbüntetést  a  bűnhalmazatban  lévő  bűncselekmények
    büntetési  tételei közül a legsúlyosabbnak az alapulvételével
    kell kiszabni.
    (3)  Ha a törvény a bűnhalmazatban levő bűncselekmények közül
    legalább  kettőre  határozott ideig  tartó  szabadságvesztést
    rendel, a (2) bekezdés szerinti büntetési tétel felső  határa
    a   felével  emelkedik,  de  az  nem  érheti  el   az   egyes
    bűncselekményekre  megállapított  büntetési   tételek   felső
    határának együttes tartamát.”

    “87.  §  (1) A büntetési tételnél enyhébb főbüntetés szabható
    ki,  ha  annak  legkisebb  mértéke a  83.  §  rendelkezéseire
    figyelemmel túl szigorú.

    (2)  Az  (1)  bekezdés alapján, ha a bűncselekmény  büntetési
    tétele
    a)  tíz évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ehelyett
    legkevesebb hét évi és hat hónapi szabadságvesztést,
    b)  öt  évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ehelyett
    legkevesebb három évi és hat hónapi szabadságvesztést,
    c)  öt  évtől  tíz  évig  terjedő szabadságvesztés,  ehelyett
    legkevesebb három évi szabadságvesztést,
    d)  két  évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés,  ehelyett
    legkevesebb egy évi és hat hónapi szabadságvesztést,
    e)  egy  évtől  öt  évig  terjedő szabadságvesztés,  ehelyett
    legkevesebb hat hónapi szabadságvesztést,
    f)  egy  évig,  két  évig, három évig vagy  öt  évig  terjedő
    szabadságvesztés,    ehelyett    közérdekű    munkát     vagy
    pénzbüntetést lehet kiszabni.
    (3)  Kísérlet és bűnsegély esetében, ha a (2) bekezdés  a)-e)
    pontjai  alapján  kiszabható  büntetés  is  túl  szigorú,   a
    büntetést a (2) bekezdés soron következő pontja alapján  kell
    kiszabni.
    (4) Ha a törvény korlátlan enyhítést enged, bármely büntetési
    nem legkisebb mértéke is kiszabható.
    (5) Bűnhalmazat esetén a büntetés a (2) bekezdés alapján csak
    különös méltánylást érdemlő esetben enyhíthető.”

    “87/C. § A tárgyalásról lemondás (Be. XXV. Fejezet) esetén  a
    szabadságvesztés mértéke
    a)  az  öt  évet  meghaladó,  de nyolc  évnél  nem  súlyosabb
    szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény  miatt  a  három
    évet,
    b)  a  három  évet  meghaladó,  de  öt  évnél  nem  súlyosabb
    szabadságvesztéssel  büntetendő  bűncselekmény  miatt  a  két
    évet,
    c)   a  három  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  büntetendő
    bűncselekmény miatt a hat hónapot
    nem haladhatja meg.”

    “88.  § Mellékbüntetés főbüntetés helyett önálló büntetésként
    akkor  alkalmazható,  ha  a  bűncselekmény  büntetési  tétele
    háromévi  szabadságvesztésnél nem súlyosabb,  és  a  büntetés
    célja   így  is  elérhető.  Önálló  büntetésként   csak   egy
    mellékbüntetést lehet kiszabni.”

    “89. § (1) Az egy évet meg nem haladó szabadságvesztés vagy a
    pénzbüntetés  végrehajtása próbaidőre felfüggeszthető,  ha  –
    különösen  az  elkövető személyi körülményeire figyelemmel  –
    alaposan  feltehető, hogy a büntetés célja annak végrehajtása
    nélkül is elérhető.
    (2)   Különös  méltánylást  érdemlő  esetben  az  egy   évnél
    hosszabb,  de  a  két  évet  meg nem haladó  szabadságvesztés
    végrehajtása is felfüggeszthető.
    (3)   A  pénzbüntetés  próbaideje  egy  év;  a  vétség  miatt
    kiszabott  szabadságvesztés egy évtől három évig,  a  bűntett
    miatt  kiszabott szabadságvesztés két évtől öt  évig  terjedő
    próbaidőre   függeszthető  fel.  A  próbaidőt  években   kell
    meghatározni, és az a kiszabott szabadságvesztésnél  rövidebb
    nem lehet.
    (4)  Ha  az elkövetőt többször ítélik azonos nemű, próbaidőre
    felfüggesztett  büntetésre, és még egyik büntetés  próbaideje
    sem  telt el, az előző büntetés próbaideje az utóbbi büntetés
    próbaidejének leteltéig meghosszabbodik.
    (5)  Ha  az elkövetőn olyan szabadságvesztést hajtanak végre,
    amely miatt a felfüggesztett büntetés végrehajtását nem lehet
    elrendelni,   a   próbaidő   a  szabadságvesztés   tartamával
    meghosszabbodik.
    (6)   A  szabadságvesztés  végrehajtásának  felfüggesztésével
    egyidejűleg  az elkövető pártfogó felügyelet alá  helyezhető.
    Ha az elkövető visszaeső, pártfogó felügyelet alatt áll.”

    “97.  § (1) A különös és a többszörös visszaesővel szemben  –
    amennyiben  a  törvény  másként nem rendelkezik  –  az  újabb
    bűncselekmény     büntetési    tételének     felső     határa
    szabadságvesztés   esetén  a  felével   emelkedik,   de   nem
    haladhatja  meg a tizenöt évet. Halmazati büntetés  esetén  a
    85. § (2) bekezdése szerinti büntetési tételt, a tárgyalásról
    lemondás  esetén a 87/C. § szerinti büntetési tételt  kell  a
    felével emelni.
    (2)  A  büntetés a 87. § (2) bekezdése alapján  csak  különös
    méltánylást érdemlő esetben enyhíthető.
    (3)    Az    (1)    bekezdésben    meghatározott    súlyosabb
    jogkövetkezmények  nem alkalmazhatók, ha  e  törvény  Különös
    Része   a   különös   visszaesőként  történő   elkövetést   a
    bűncselekmény   súlyosabban   minősülő   eseteként    rendeli
    büntetni.”

    “138/B.   §  E  törvény  alkalmazásában  különös  méltánylást
    érdemlő  eset,  ha  a bűncselekményre, annak következményére,
    elkövetésének összes körülményére, így különösen
    a)  a  bűncselekmény által elérni kívánt célra, az  elkövetés
    módjára,  a  kísérleti szakra, a felhasznált  vagy  kilátásba
    helyezett  eszközökre, a sértett felróható  közrehatására,  a
    cselekménnyel okozott kár megtérítésére,
    b)   az   elkövető  személyiségére,  a  bűnösségének  fokára,
    büntetlen   előéletére,   büntetés  elviselését   megnehezítő
    állapotára, méltányolható indítékára, az elkövetőnek fel  nem
    róható   időmúlásra,   az  elkövető  által   a   köz   javára
    ellenszolgáltatás    nélkül   végzett   tevékenységre    vagy
    szolgáltatásra   figyelemmel  alaposan  feltehető,   hogy   a
    büntetés célja
    1.  a  47.  § (3) bekezdése esetében további szabadságelvonás
    nélkül,
    2.  a  72.  §  (2) bekezdése esetében a büntetés kiszabásának
    próbaidőre történő elhalasztásával,
    3.  a 87. § (5) bekezdése, a 87/A. § és a 97. § (2) bekezdése
    esetében    a    büntetési   tételnél   enyhébb    főbüntetés
    kiszabásával,
    4.   a  89.  §  (2)  bekezdése  esetében  a  szabadságvesztés
    végrehajtásának felfüggesztésével,
    5.  e  törvény  Különös  Részében meghatározott  esetekben  a
    büntetés mellőzésével
    is elérhető.”

                                III.

    Az indítványok megalapozatlanok.

    1.1.  Az  Alkotmánybíróság a büntetőjogi szankció alkotmányos
    értelemben  vett tartalmát és rendeltetését  a  30/1992.  (V.
    26.)  AB határozatában fogalmazta meg. “A büntetőjog  a  jogi
    felelősségi   rendszerben   az   ultima   ratio.   Társadalmi
    rendeltetése, hogy a jogrendszer egészének szankciós  zárköve
    legye.   A  büntetőjogi  szankció,  a  büntetés  szerepe   és
    rendeltetése a jogi és erkölcsi normák épségének  fenntartása
    akkor,  amikor  már  más  jogágak szankciói  nem  segítenek.”
    [30/1992.  (V.  26.)  AB  határozat,  ABH  1992,  167,  176.]
    Rámutatott   arra  is,  hogy  a  büntetőjogi  eszközrendszer,
    jelesül  a  büntetőjogi jogkövetkezmény  az  emberi  jogokat,
    szabadságjogokat    szükségképpen,   rendeltetésénél    fogva
    korlátozza.

    Büntetőjogi tárgyú határozataiban az Alkotmánybíróság  minden
    esetben  kiemelte  azt  is,  hogy a  büntetőjogi  szankcióval
    fenyegetett  magatartások meghatározása során  a  törvényhozó
    nem  járhat  el  önkényesen,  adott  magatartás  büntetendővé
    nyilvánításának  ki  kell  állnia  a  szükségesség-arányosság
    tesztjét.  A büntetőjogi diszpozíciók megalkotása  kapcsán  a
    jogalkotóval szemben követelmény továbbá a normavilágosság és
    az  önkényes jogértelmezés lehetőségének kizárása.  Ugyanezen
    alkotmányossági   követelményeket   az   Alkotmánybíróság   a
    büntetőjogi  szankció vonatkozásában is érvényesnek  tekinti.
    [részletesen: pl. 30/1992. (V. 26.) AB határozat,  ABH  1992,
    167,  176.;  58/1997. (XI. 5.) AB határozat, ABH  1997,  348,
    352.;  18/2000.  (VI. 6.) AB határozat, ABH 2000,  117,  130,
    131.;  47/2000. (XII. 14.) AB határozat, ABH 2000, 377, 380.;
    13/2001. (V. 14.) AB határozat, ABK 2001. május 226, 238.]

    A  büntetés  kiszabásnak  a büntető törvényben  meghatározott
    szabályai  minden esetben egy adott büntetőpolitika  normatív
    megtestesülését jelentik. A Btk.-nak a büntetés  kiszabásával
    összefüggő  egyes  szabályait és elveit  az  Alkotmánybíróság
    mindezidáig  kizárólag  a különös és többszörös  visszaesőkre
    vonatkozó rendelkezések tekintetében vizsgálta. Határozatában
    elvi   éllel  szögezte  le:  “Az  Alkotmánybíróságnak   nincs
    jogosítványa    a    büntetőpolitika   által   megfogalmazott
    szükségletek,   követelmények  és  célok   helyességéről   és
    indokairól,    így   különösen   azok   célszerűségéről    és
    hatékonyságáról  határozattal  dönteni.  Az  Alkotmánybíróság
    csak    a    normában   testet   öltött   politikai    döntés
    alkotmányosságáról  vagy alkotmányellenességéről  határozhat.
    Ezt   viszont   olyan  alkotmányossági  vizsgálat   keretében
    cselekszi,   amelynek  során  figyelemmel  van   nemcsak   az
    alaptörvény  textusára, hanem annak normatív  és  intézményes
    összefüggéseire,   és  ugyanígy  tekintettel   van   a   Btk.
    rendelkezéseire   és   intézményeinek   koherenciájára.    Az
    Alkotmánybíróságnak  tehát  arra  van  jogosítványa,  hogy  a
    büntetőpolitika alkotmányos korlátait állapítsa meg, de ne  a
    politika  tartalmáról  döntsön,  ennek  során  pedig  különös
    tekintettel   legyen  az  alapjogok  védelmének   alkotmányos
    büntetőjogi  garanciáira.” (1214/B/1990.  AB  határozat,  ABH
    1995,  571,  573, 574.) Ezen álláspontját az Alkotmánybíróság
    jelen ügyben is irányadónak tekinti.

    1.2. A hatályos Btk. büntetési rendszere dualista alapon álló
    (büntetéseket   és   intézkedéseket   is   ismerő)   relatíve
    határozott  rendszer,  amely  lehetővé  teszi  az  alternatív
    szankciók  alkalmazását is. Ebben a büntetési  rendszerben  a
    szankció  meghatározásának joga megoszlik a  jogalkotó  és  a
    jogalkalmazó  között.  A törvényhozó  megállapítja  az  egyes
    bűncselekményekhez kapcsolódó számba jöhető büntetési nemeket
    és intézkedés fajtákat, rögzíti a büntetési tételkereteket (a
    büntetési  tétel alsó és felső határát), valamint a  büntetés
    kiszabásával  összefüggő egyes körülményeket  és  elveket.  A
    bíróságnak   az   egyedi  ügyekben  a   büntetés   mértékének
    megállapítása során ezek között van szabad mozgástere.

    A  Btk.  rendszerében  a  törvényhozó  az  általános  részben
    állapítja  meg  az egyes büntetési nemekre és  intézkedésekre
    vonatkozó   fő  szabályokat,  az  azokban  rejlő   joghátrány
    jellegét, azok generális minimumait és maximumait, s  részben
    az  alkalmazhatóságuk körét és feltételeit is. Ugyanitt kerül
    sor   a   büntetés  kiszabása  során  figyelembe  veendő,   a
    bűncselekményhez   vagy   az  elkövető   személyéhez   tapadó
    büntetőjogilag  releváns  egyes körülmények  körülírására.  A
    törvény  különös  részében az egyes  különös  részi  törvényi
    tényállásokhoz kapcsolódóan a bűncselekmények  súlya  szerint
    határozza   meg  a  jogalkotó  az  alkalmazható   –   esetleg
    vagylagosan választható – büntetési nemet, valamint az  adott
    tényálláshoz tapadó speciális szabadságvesztési minimumot  és
    maximumot.  A  szabadságvesztésen kívül  ugyanis,  az  összes
    többi  fő- és mellékbüntetésnek, illetve intézkedésnek  eleve
    csak generális minimuma és maximuma van, amelyet az általános
    rész tartalmaz.

    Erre  figyelemmel állapította meg az Alkotmánybíróság  a  már
    idézett    határozatában,   hogy   a    “büntetési    keretek
    meghatározásában a Btk. büntetési rendszerének szerves részét
    képezik  az  általános rész büntetésekre vonatkozó szabályai,
    továbbá a büntetéskiszabás normatív szabályai. [...]
    Az  egyes  bűncselekmények természetéhez és súlyához  igazodó
    büntetési  rendszer és a büntetéskiszabás normatív  előírásai
    együttesen   szolgálják   a   jogállami   legális    büntetés
    funkcióját:  a  szankcióval történő  arányos  és  megérdemelt
    viszonzást.” (1214/B/1990. AB határozat, ABH 1995, 571,  576,
    577.)

    A konkrét ügyekben a Btk. által a fentebb ismertetett rendben
    meghatározott elvi kereteken belül mérlegelve választja meg a
    bíróság  a  büntetés, intézkedés nemét  és  szabja  ki  annak
    konkrét  mértékét. A büntetési nem megválasztása  és  konkrét
    mértékének megállapítása során azonban a bíróság a Btk. 83. §
    (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségénél fogva teljes
    terjedelmükben   figyelembe  veszi  a   büntetés   kiszabásra
    vonatkozó  általános részi rendelkezéseket és  az  ítélkezési
    gyakorlat által kialakított szabályokat is.

    A  támadott  rendelkezéssel  szoros  összefüggésben  álló,  –
    rendszertanilag azt megelőző – a Btk. 83. § (1)  bekezdésében
    foglalt  rendelkezés ugyanis a büntetés kiszabására vonatkozó
    olyan  normatív  szabályt tartalmaz, amely  a  számba  jöhető
    valamennyi     büntetés    és    intézkedés    alkalmazásával
    összefüggésben   általánosságban   teremt    lehetőséget    a
    bíróságnak a büntetés egyéniesítésére, mi több, kötelességévé
    is  teszi  az individualizációt. Ennek során áll  módjában  a
    bíróságnak  azon  körülmények figyelembe vétele,  melyek  nem
    általánosan  jellemzik valamennyi, az adott  ügyben  elbírált
    típusú  bűncselekményt,  és nem tapadnak  általánosságban  az
    elkövetők  személyéhez. A bírói egyéniesítés  keretében  kell
    dönteni  arról  is,  hogy fennállnak-e a Btk.-ban  előzetesen
    rögzített  azon körülmények, amelyek felhatalmazást  adnak  a
    bíróságnak a speciális törvényi minimum és maximum áttörésére
    (pl.  enyhítő  rendelkezések, halmazati büntetés  kiszabása),
    vagy amelyek meghatározott esetekben egyes szankciók előnyben
    részesítésére kötelezik (pl. fiatalkorúak esetén intézkedések
    alkalmazása  a  Btk.  108.  §-a  alapján,  speciális  katonai
    mellékbüntetések  alkalmazása akár főbüntetés  helyett  is  a
    Btk. 130. - 134. §-ai szerint).

    1.3.   A   Btk.   83.   §   (2)   bekezdése   a   büntetőjogi
    szankciórendszer egyetlen elemére, a szabadságvesztésre –  és
    ezen   belül   is   kizárólag  a   határozott   ideig   tartó
    szabadságvesztésre – vonatkozik, s kizárólag  ezen  büntetési
    nem konkrét mértékének megállapításához ír elő a jogalkalmazó
    számára  kötelező jelleggel egy figyelembe veendő szempontot.
    Ebből  már  önmagában  is  az  következik,  hogy  a  támadott
    rendelkezés   nem   érinti  az  általános   büntetéskiszabási
    elveket,  és  nem  zárja ki azt, hogy a bíróság  az  irányadó
    általános   és   az   egyedi   ügyben   felderített   különös
    körülményeket   a   törvénynek  és   a   bírói   gyakorlatnak
    megfelelően, belátása szerint értékelje.

    A jogalkotó a vitatott rendelkezésben (és másutt sem) határoz
    meg  sorrendet,  illetve értékelési szempontokat  a  büntetés
    kiszabása  során figyelembe vehető szabályok tekintetében.  A
    büntetési  tétel  középmértékéből történő  kiindulást  előíró
    szabály  változatlanul hagyja azt az elvet,  hogy  az  egyedi
    ügyben  kizárólag  a  bíróság jogosult  annak  mérlegelésére:
    milyen  büntetési  nem és ezen belül milyen mértékű  büntetés
    áll  arányban  az adott bűncselekmény súlyával,  az  elkövető
    társadalomra  veszélyességével,  a  bűnösség  fokával  és   a
    büntetés   kiszabása   során  figyelembe   veendő   bűnösségi
    körülményekkel.    Amennyiben    a    törvény    a    konkrét
    bűncselekményre  szabadságelvonással nem járó  büntetés  vagy
    intézkedés  alkalmazását rendeli, a bírónak  szabadságvesztés
    büntetés  kiszabására  vonatkozó kötelezettsége  nincsen,  ha
    pedig  vagylagosan alkalmazható büntetést  tesz  lehetővé,  a
    büntetési nem megválasztására irányuló mérlegelési szabadsága
    töretlen.

    A    támadott   rendelkezés   nem   jelent   továbbá    olyan
    kötelezettséget  sem  a bíróságra nézve,  hogy  a  határozott
    ideig  tartó szabadságvesztés alkalmazása során kizárólag  az
    adott   bűncselekményre  megállapított  büntetési  tételkeret
    alapján  a  Btk.  83. § (2) bekezdés második mondata  szerint
    számított  mértékű büntetés (középmérték) lenne  a  vádlottra
    kiszabható.  A  vitatott  szabály  ez  esetben  is   csak   a
    büntetéskiszabási  tevékenység kiinduló  szempontjaként  írja
    elő  a  középmértékhez  történő viszonyítást,  tehát  pusztán
    orientáló   jellegű   szabály,  melyet  a   törvény   további
    rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

    Ezzel  összefüggésben nem hagyható figyelmen  kívül,  hogy  a
    Btk.  számos más rendelkezése maga teszi lehetővé  a  bíróság
    számára   a   szabadságvesztés   kiszabása   esetén   is    a
    középmértéktől  felfelé  vagy lefelé történő  elmozdulást.  A
    felfelé  való eltérést biztosítják a különös és a  többszörös
    visszaesőkre  vonatkozó rendelkezések, melyek  értelmében  az
    újabb   bűncselekmény   büntetési  tételének   felső   határa
    szabadságvesztés esetén a felével emelkedik (Btk. 97.  §).  A
    lefelé történő eltérést támogatják pl. a büntetés enyhítésére
    vonatkozó  §-ok, melyek kimondják, hogy a büntetési  tételnél
    enyhébb főbüntetés szabható ki, ha annak legkisebb mértéke  a
    Btk. 83. §-ának rendelkezéseire figyelemmel túl szigorú (Btk.
    87-87/A. §). Hasonló irányba mutat az a szabály is,  amely  a
    különös méltánylást érdemlő körülmények – szintén nem taxatív
    –  felsorolásával orientálja a büntetés konkrét mértékének  a
    megállapítását   méghozzá   éppen   a   középmértéktől   való
    eltávolodást (Btk. 138/B. §).

    1.4.  A  büntető törvénynek a büntetés kiszabására  vonatkozó
    szabályait   olyan  koherens  rendszerként  kell   értékelni,
    amelyben  az  erre vonatkozó normák egymásra  tekintettel  és
    egymást     kiegészítve    alkalmazandók.     Alkotmányossági
    szempontból  a  büntetéskiszabás normatív előírásainak  az  a
    rendeltetése, hogy lehetővé tegyék az elkövetőkre az arányos,
    és  a  bűnösségi  körülményekkel  összhangban  álló  büntetés
    kiszabását.   “A   büntetéssel  történő  jogkorlátozásnak   –
    mértékét  tekintve  is  –  meg kell felelnie  az  arányosság,
    szükségesség  és  ultima  ratio elveinek.”  (1214/B/1990.  AB
    határozat, ABH 1995, 571, 576.)

    Az  arányos  büntetés  elve  tartalmára  nézve  több,  eltérő
    értéktartalmú  koncepcióval is kitölthető,  következésképp  a
    törvényhozónak  széles  körű  alkotmányos  mozgástere  van  a
    büntetés       kiszabásával      összefüggő       büntetőjogi
    intézményrendszer  alakítása során. Az  Alkotmánybíróság  nem
    jogosult   a  jogalkotói  mérlegelés  célszerűségi  szempontú
    felülbírálatára   és  az  egyes  koncepciók  értéktartalmának
    minősítésére,   az  ezért  való  politikai  és   jogpolitikai
    felelősséget  a  törvényhozó viseli.  Az  Alkotmánybíróság  a
    semlegesség  talaján  állva csupán azt vizsgálhatja,  hogy  a
    büntetéskiszabás rendjére vonatkozó szabályok megállapítására
    vonatkozó diszkrecionális jogával összefüggésben “a jogalkotó
    mérlegelési jogának gyakorlása során nem került-e  ellentétbe
    az  Alkotmány  valamely rendelkezésével.”  [részletesen:  pl.
    61/1992.  (XI.  20.)  AB  határozat,  ABH  1992,  280,  281.;
    31/1998. (VI. 25.) AB határozat, ABH 1998, 240, 247.]

    A büntetőjogi szankciórendszer alakításában, éppen a büntetés
    mértékének megállapítása tekintetében a jogalkotó mérlegelési
    joga  mellett  a  bírói mérlegelés lehetőségének  alkotmányos
    értéket  is  hordozó és ezért védelmezendő  szerepe  van.  Az
    egyéniesített   büntetéskiszabás   és   ezen   keresztül   az
    alkotmányosan   is  igazolható  preventív   büntetési   célok
    érvényre  juttatása ugyanis ténylegesen csak  ezen  keresztül
    valósulhat meg.

    Önmagában azonban sem a bírói mérlegelés jogának értékét  nem
    kérdőjelezi  meg, sem az alkotmányosan elismerhető  büntetési
    célokból  nem  következik, hogy a büntetés kiszabása  körében
    törvény   ne   írhatna  elő  orientáló  jellegű  vagy   éppen
    kötelezően   alkalmazandó  szabályokat.   A   hatályos   Btk.
    rendszerében  is  hosszú ideje töretlenül  érvényesülnek  pl.
    azok   a   rendelkezések,  amelyek  meghatározott  feltételek
    fennállása     esetén    egyes    mellékbüntetések   kötelező
    kiszabását írják elő { pl. kiutasítás [61. §  (1)  bekezdés],
    vagyonelkobzás  (62.   §),   pénzmellékbüntetés  [64.  §  (1)
    bekezdés   a) pont] },   vagy   amelyek   egyes  intézkedések
    mellőzhetetlenségére vonatkoznak { pl. fiatalkorúak    esetén
    próbára  bocsátás,   felfüggesztett szabadságvesztés  mellett
    kötelező pártfogó felügyelet (119. §), elkobzás [77. § (1)-(5)
    bekezdés)]}.

    Nincs tehát az Alkotmányból levezethető korlátja annak,  hogy
    a  bírói mérlegeléshez a jogalkotó törvényi szabályozás útján
    az   alkotmányos   büntetőjogi  elvekkel   összhangban   álló
    szempontokat   határozzon  meg,  akár   a   büntetéskiszabási
    gyakorlat   egységesítése,  akár   annak   szigorítása   vagy
    enyhítése  érdekében.  A  törvényhozónak  szabadságában   áll
    választani  a  között, hogy a büntetés kiszabására  vonatkozó
    normák  szigorításával vagy enyhítésével, illetőleg az  egyes
    bűncselekményekhez  tapadó  büntetési  nemek   felülírásával,
    valamint    a   büntetési   tételkeretek   emelésével    vagy
    enyhítésével kívánja-e determinálni az ítélkezési gyakorlatot
    az    általa   szükségesnek   ítélt   célok   érdekében.    A
    beavatkozásnak  –  történjen az bármilyen  módon  –  egyetlen
    korlátja  van:  alkotmányosan igazolható cél  érdekében  kell
    történnie,  és  ennek során nem sérülhetnek  az  Alkotmányban
    kifejezetten szereplő büntetőjogi garanciák és a büntetőjogra
    irányadó további alapelvek és alapjogok.
    A  Btk.  83.  §  (2) bekezdésében foglalt büntetés  kiszabási
    szabály  alkalmazása  során a büntetőjogi  felelősség  alapja
    továbbra  is  a törvény által büntetni rendelt cselekmény,  a
    büntetés  mértékének alapja pedig a törvényben  meghatározott
    generális   és   speciális  minimum  és  maximum   marad.   A
    szabadságvesztés  mértékének  megállapításához   itt   előírt
    középmérték csupán viszonyítási, kiindulási alapot  jelent  a
    bíróság   számára  és  nem  keletkeztet  olyan  áthághatatlan
    kötelezettséget,  amelynek alkalmazása mellett  az  Alkotmány
    54.  §  (2)  rendelkezéseivel  ellentétben  álló,  kegyetlen,
    embertelen  és  megalázó büntetés kiszabására  kerülhet  sor,
    vagy  amelynek  kiszabásával  a jogalkalmazó  az  alkotmányos
    arányosság keretei köréből történő kilépésre kényszerül.

    A    vizsgált   szabályozás   érintetlenül   hagyja   azt   a
    büntetéskiszabási  elvet, amely szerint  az  adott  tényállás
    körébe és azonos büntetési tételkeret határai közé eső minden
    egyes cselekményt a tényleges súlya szerint kell értékelni. A
    súly  szerinti  differenciálásban  pedig  a  bíróság  számára
    továbbra  is  a  folyamatosan  nagy  számban  meglévő   eseti
    döntésekben visszatükröződő ítélkezési gyakorlat az irányadó.
    A  büntetés  enyhítésének  lehetősége  (87.  §),  a  büntetés
    végrehajtásának   felfüggesztése  (89.   §),   a   feltételes
    szabadságra    vonatkozó,   már   a   büntetés   kiszabásával
    egyidejűleg alkalmazandó rendelkezés [47. § (3) bekezdés]  és
    a  végrehajtási fokozatban való eltérés lehetősége [45. § (2)
    bekezdés],   a   főbüntetés  helyett  önállóan   alkalmazandó
    mellékbüntetés kiszabásának széles körben meglévő  lehetősége
    (88.  §)  a  bíróság számára olyan mozgásteret  biztosítanak,
    amelyben  megfelelő lehetőségek állnak rendelkezésére  ahhoz,
    hogy  a  büntetés kiszabásakor a cselekmények  súlyának  szem
    előtt  tartása  mellett  megfelelően  értékelhesse  az  egyes
    esetekben   előforduló  bűnösségi  körülményeket,   és   több
    elkövető  több cselekménye esetén érvényesíthesse  az  ítélet
    belső arányosságának követelményrendszerét is.

    Nem  hagyható figyelmen kívül az sem, hogy noha a  törvény  a
    különös  és többszörös visszaesőkkel szemben (97. §), továbbá
    halmazati   büntetés  kiszabása  (85.  §)  esetén  eredendően
    súlyosabb  büntetés kiszabását teszi lehetővé,  a  kiszabható
    büntetés maximalizálásával maga állít tételes jogi korlátokat
    a   jogalkalmazó  elé,  amelyeket  nyilvánvalóan  a  büntetés
    középmértékének  alkalmazásával sem  léphet  túl.  Ellentétes
    irányultságú,  ámde hasonló törvényi korlátozás  áll  fenn  a
    kiszabható   büntetés  mértéke  tekintetében  a  tárgyalásról
    történő  lemondás  esetkörében (87/C. §), ahol  a  törvényben
    meghatározott    generális   maximumot   jelentő    büntetési
    tételekből  már  önmagában  az következik,  hogy  a  büntetés
    mértékének  megállapításakor a speciális minimum  és  maximum
    szerinti középmérték valójában közömbössé válik.

    Mindezen, a büntetés kiszabására vonatkozó általános érvényű,
    de  alkalmazásuk körét tekintve a bíróság részéről önmagukban
    is  mérlegelést  igénylő szabályokat tovább tágítják  a  Btk.
    azon   rendelkezései,   amelyek  a   bűnelkövetők   speciális
    csoportjaival szemben biztosítanak újabb eltérő lehetőségeket
    az  ítélet  meghozatala során. Így, a fiatalkorúak  esetén  a
    Btk.  108.  §  (2) bekezdése alapján a bíróság alapvetően  az
    intézkedések  alkalmazását  köteles  előnyben  részesíteni  a
    büntetés  kiszabása  helyett,  továbbá  a  határozott   idejű
    szabadságvesztés  alsó és felső határa  is  törvény  erejénél
    fogva  jelentősen  alatta marad a felnőtt korú  elkövetőkének
    (110.  §).  A  katonákkal szemben viszont  a  Btk.  130.  §-a
    büntetési  tételkerettől függetlenül komoly mértékben  bővíti
    az önállóan, főbüntetés helyett alkalmazható mellékbüntetések
    alkalmazásának lehetőségét.

    A  Btk. hivatkozott rendelkezései azt támasztják alá, hogy  a
    büntetés  kiszabása  körében a Btk. 83.  §  (2)  bekezdésének
    bevezetése után is “alapintézmény” maradt a bírói mérlegelés.
    A   támadott   törvényi  rendelkezés  ebben   a   folyamatban
    legfeljebb  igazodási pontot jelent és  semmiképp  nem  válik
    “vezérelvvé”.   A  büntetés  mértékének  megállapításakor   a
    vitatott  szabály a büntetés kiszabásával összefüggő  további
    rendelkezésekkel  együtt, csak a büntetés  alkotmányosan  sem
    vitatható  céljára vonatkozó Btk. 37. §-ával  és  a  büntetés
    kiszabásának   a   83.   §  (1)  bekezdésében   meghatározott
    kritériumaival   összhangban   alkalmazható.   Az    összhang
    megteremtése,  a  konkrét ügyben szóba jöhető,  a  törvényben
    meghatározott  büntetés kiszabási szabályok és az  ítélkezési
    gyakorlat  által kialakított további elvek összemérése  pedig
    csakis a bíróság feladata lehet.

    A    törvény    hivatkozott   rendelkezéseiből   egyértelműen
    megállapítható  tehát,  hogy a mérlegelés  eredményeképpen  a
    bíróság  széles körben jogosult és adott esetben  köteles  is
    eltérni  a  támadott rendelkezés szerint számított  büntetési
    középmértéktől.  Az  eltérés pusztán  azzal  a  jár,  hogy  a
    büntetőeljárásról  szóló 1973. évi  I.  törvény  163.  §  (4)
    bekezdése   alapján   a  bíróságra  egyébként   is   irányadó
    indokolási kötelezettség kiterjed ennek indokaira is.

    2.1.   Az   Alkotmánybíróság  számos  korábbi  határozatában,
    többféle megközelítésből foglalkozott már az Alkotmány 50.  §
    (3)  bekezdésében  rögzített bírói  függetlenség  alkotmányos
    alapelvével, illetve annak garanciális tartalmával.

    A  19/1999.  (VI.  25.) AB határozatában – összegezve  eddigi
    gyakorlatát – az Alkotmánybíróság elvi éllel állapította meg,
    hogy   “a   bírói  hatalom,  amelyhez  a  bírói  függetlenség
    kapcsolódik  döntően  az ítélkezésben  ölt  testet.  A  bírói
    függetlenség az ítélkezésre vonatkozik; a további  státusbeli
    és   szervezeti   garanciák  is  a   független   ítélkezéshez
    szükségesek.  A  bírónak  mindenkitől  –  más  bírótól  is  –
    függetlennek  kell  lennie, függetlenségét garanciáknak  kell
    biztosítani  minden  befolyásolás ellen, származzék  akár  az
    külső   hatalmi   jogkör  gyakorlásától,  akár   a   bírósági
    szervezeten   belülről.   Az  Alkotmánybíróság   állandó   és
    következetes  álláspontja, hogy az Alkotmány 50.  §-ának  (3)
    bekezdése  alapján  a minden külső befolyásolástól  független
    bírói  ítélkezés feltétel nélküli követelmény, és  lényegében
    abszolút  alkotmányos védelem alatt áll.  [Így  53/1991.  (X.
    31.) AB határozat, ABH 1991, 266, 267; 38/1993. (VI. 11.)  AB
    határozat,  ABH  1993,  256,  261;  17/1994.  (III.  29.)  AB
    határozat,  ABH 1994. 84, 86; 45/1994. (X. 21.) AB határozat,
    ABH  1994, 254, 256; 627/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 767,
    769].

    Ez   azonban  természetesen  nem  jelenti  a  bírói   hatalom
    korlátlanságát.   Maga  az  Alkotmány   fogalmazza   meg   az
    ítélkezési tevékenység törvényi alávetettségét, mint a  bírói
    függetlenség  alkotmányos  korlátját.  A  bírói  függetlenség
    egyedi  aspektusában  tehát a bíró szervezeti  és  státusbeli
    szabadságának garanciáját jelenti, annak érdekében,  hogy  az
    egyedi   ügyekben  a  jogviták  eldöntése  és  a  jogsérelmek
    orvoslása  tárgyában hozott kötelező erejű  és  végrehajtható
    döntését  mindenféle befolyásolástól mentesen,  a  törvények,
    illetve  általában a jogszabályok alapján, belső meggyőződése
    szerint  hozza  meg.” [19/1999. (VI. 25.) AB  határozat,  ABH
    1999, 150, 153.]

    A bírák függetlensége és törvényi alávetettsége a jogrendszer
    kiszámíthatóságát,  a  jogbiztonság  elvét  szolgáló  egymást
    erősítő  alkotmányi követelmények. Az 54/2001. (XI.  29.)  AB
    határozatában  a  bírói függetlenség biztosítékait  vizsgálva
    utalt  arra  az  Alkotmánybíróság, hogy ezen alkotmányos  elv
    biztosítása  is  csak  a  törvények  uralma  által   védetten
    valósulhat meg. “A bírói függetlenség és önállóság  törvények
    által       körülbástyázott      intézményes      biztosítása
    megkérdőjelezhetetlen érték az emberi és  állampolgári  jogok
    valamint   a   jogállamiság  érvényesülésének  egyik   fontos
    biztosítéka.   Az   Alkotmány,  a  Bsz.,  továbbá   a   bírák
    jogállásáról  és  javadalmazásáról  szóló  1997.  évi  LXVII.
    törvény  egymást  lefedve,  a kapcsolódási  pontokon  egymást
    kiegészítve építi fel azt a hármas védelmi rendszert, amely a
    bírói   hatalom   szuverenitásának   korlátozását   kizárja.”
    [54/2001.  (XI.  29.) AB határozat, ABK 2001, november,  593,
    600.]

    A  jogalkalmazó szervek törvényi alávetettségének kérdését  a
    jogbiztonság  kontextusában az Alkotmánybíróság  –  különböző
    szempontokból  – ugyancsak több ízben vizsgálta.  Döntéseiben
    következetesen hangsúlyozta, hogy a jogállamiság  meghatározó
    eleme   a   jogbiztonság  megléte,  a  jogrendszer  egészének
    kiszámíthatósága szempontjából pedig a jogalkalmazók törvényi
    alávetettségének    stabilizáló    szerepe     van.     Ezzel
    összefüggésben    rámutatott    az    Alkotmánybíróság:    “A
    jogállamiság    egyik   alapvető   követelménye,    hogy    a
    közhatalommal  rendelkező szervek a jog  által  meghatározott
    szervezeti keretek között, a jog által megállapított működési
    rendben,  a  jog  által  a polgárok számára  megismerhető  és
    kiszámítható  módon szabályozott korlátok  között  fejtik  ki
    tevékenységüket.” [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH  1991,
    454,  456.; 2099/E/1991. AB határozat, ABH, 1992, 550,  552.;
    4/1999.  (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 61.;  6/1999.
    (IV. 21.) AB határozat, ABH 1999, 90, 94.; 47/2001. (XI. 22.)
    AB határozat, ABK 2001. november, 540, 547.]

    A  jogalkalmazói  feladatot  ellátó  bíróság  tevékenységének
    közhatalmi jellegét az Alkotmánybíróság az 52/1996. (XI. 14.)
    AB    határozatban    tisztázta.    Kifejtette,    hogy    az
    igazságszolgáltatás  a  törvényhozó és végrehajtó  hatalomtól
    markánsan   elkülönült  “bírói  hatalomhoz   kapcsolódó,   az
    eljárási  törvényben  szabályozott  közhatalmi  tevékenység.”
    [52/1996.  (XI.  14.) AB határozat, ABH 1996,  159,  161.]  A
    közhatalmi  tevékenység ellátása során a bíróság törvény  alá
    rendeltsége nem lehet kérdéses.

    Az  Alkotmány  50. § (3) bekezdéséből az következik,  hogy  a
    törvényeknek  való  alárendeltség az  ítélkezési  tevékenység
    függetlenségének egyetlen elismert és lehetséges  alkotmányos
    korlátja,  amely  éppen  úgy  hivatott  minden  nemű   önkény
    lehetőségének  kizárására, mint a jogbiztonság  szolgálatára.
    Erre   mutatott  rá  az  Alkotmánybíróság  a  bírói   hatalom
    semlegességének tartalmi vizsgálata során. A  “bírói  hatalom
    sajátossága az, hogy a másik két ‘politikai’ jellegű  hatalmi
    ággal   szemben   állandó  és  semleges  [...].   A   bíróság
    függetlensége  az  ítélkezés  függetlenségét  tekintve  abban
    rejlik,  hogy  a  bíróságok a ‘politikai’ törvényeket  és  az
    igazgatási normákat is önállóan értelmezik. [...]  A  ‘jogot’
    végülis  a  bíróságok saját értelmezésük  szerint  állapítják
    meg.  [...] A csak törvényeknek való alávetettség  nemcsak  a
    másik   két   hatalmi  ág  befolyását  zárja  ki   tehát   az
    ítélkezésre,  hanem – az Alkotmány határai  és  követelményei
    között   maradó  –  független,  folyamatos  és  rendszerképző
    törvényértelmezés  és  jogalkalmazás révén  is  biztosítja  a
    bírói függetlenséget.” [38/1993. (VI. 11.) AB határozat,  ABH
    1993, 256, 261, 262.]

    Ez  utóbbi  megállapítással összefüggésben a törvénynek  való
    alávetettség    korlátait   és    határait    vizsgálta    az
    Alkotmánybíróság a 12/2001. (V. 14.) AB határozatában.  Ennek
    során  kiemelte,  hogy  sem  a jogbiztonságot,  sem  a  bírói
    függetlenséget  nem sérti törvényi felhatalmazás  alapján  az
    egységes  ítélkezési  gyakorlatnak  a  törvények  értelmezése
    útján történő alakítása a bíróság szervezeti rendszerén belül
    (jogegységi határozatok, elvi bírósági határozatok). Mi több,
    a törvények alkalmazásának összehangolt biztosítása az egyedi
    ügyekben  éppen  a jogbiztonság érvényre juttatása  érdekében
    kifejezetten  kívánatos,  a  jogegységet  pedig  a   bírósági
    szervezeten belül az Alkotmány 47. § (2) bekezdése alapján  a
    Legfelsőbb  Bíróságnak  kötelessége biztosítani.  A  törvényi
    felhatalmazáson   alapuló   és  a  jogszabályokkal   tartalmi
    vsszhangban    álló    egységes   jogalkalmazási    gyakorlat
    kialakítása  érdekében végzett törvényértelmezés  éppúgy  nem
    oldja  fel  azonban a törvényeknek való alávetettséget,  mint
    ahogyan  nem idézi elő az ítélkezés függetlenségének sérelmét
    sem.  (részletesen: 12/2001. (V. 14.) AB határozat, ABK 2001,
    május, 219-225.)

    Az   Alkotmány  50.  §  (3)  bekezdéséből  önmagában  is   az
    következik,  hogy  a  bíró ítélkezési  tevékenysége  során  a
    legszigorúbb  értelemben  az  alkotmányos  rendnek  megfelelő
    eljárásban  és  tartalommal született  törvényekhez  kötötten
    köteles  eljárni. A törvényi alárendeltséget a függetlenségre
    hivatkozással   egyetlen  ügyben  sem  lehet  megkerülni.   A
    törvények  kötelező  és  azonnali  alkalmazásától  a  bíró  a
    konkrét  ügyben  csak  akkor térhet el,  ha  az  alkalmazandó
    jogszabály  és  az  Alkotmány összhangjának hiányát  észleli.
    Ebben  az  esetben sem jogosult azonban a norma  mellőzésére,
    hanem  az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény
    38.   §-a   alapján  utólagos  normakontroll   keretében   az
    Alkotmánybíróság      eljárását      kezdeményezheti.      Az
    Alkotmánybíróság  döntése  viszont  a  későbbiekben  a   bíró
    számára   akkor   is   kötelező,  ha  az  alkotmányellenesség
    megállapítására  nem  került sor, tehát  az  általa  vitatott
    norma eredeti tartalommal érvényben marad.

    A  bírói függetlenség egyetlen alkotmányos korlátja,  azaz  a
    bírák   törvényi   alávetettsége   a   jogalkotóra   azt    a
    kötelezettséget  hárítja,  hogy az  a  törvényeket  –  így  a
    büntetési  rendszerre és a büntetéskiszabás elveire vonatkozó
    szabályokat  is – az Alkotmány rendelkezéseinek  megfelelően,
    alkotmányos  keretek  között alkossa  meg.  Amennyiben  ez  a
    követelmény nem sérül, a bírák e törvények szerint  kötelesek
    eljárni, törvényi alárendeltségük érvényesül.

    2.2.    A    támadott   rendelkezéssel   összefüggésben    az
    Alkotmánybíróság   jelen  határozatának  III/1.4.   pontjában
    kifejtette,  hogy  az  nem  sérti az  alkotmányos  büntetőjog
    alapelveit és követelményeit. A Btk.-ban általános érvénnyel,
    minden  ügyre egyformán irányadó módon megállapított  szabály
    nem  tekinthető  továbbá a bírói hatalom fő  megnyilvánulását
    jelentő ítélkezési tevékenységbe történő olyan egyedi,  külső
    beavatkozásnak  sem, amely egyes ügyeket vagy  az  ügyek  egy
    csoportját  indokolatlanul  elvonja  az  egységesen  irányadó
    büntetéskiszabási rendelkezések hatálya alól.

    Minderre figyelemmel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
    a  Btk. 83. § (2) bekezdése nem sérti az Alkotmány 50. §  (3)
    bekezdésében rögzített bírói függetlenség elvét.  A  támadott
    rendelkezés sem általában, sem egyedi ügyekben nem vonja el a
    bíróságtól  a  büntetés  kiszabásával összefüggő  mérlegelési
    jogot,  mert  nem  élvez  prioritást a  Btk.-nak  a  büntetés
    kiszabására  vonatkozó egyéb rendelkezéseihez  képest,  ennél
    fogva  a  bíróságnak kellő mozgásteret hagy  ahhoz,  hogy  az
    ügyekben    feltárt    bűnösségi   körülményeket    súlyuknak
    megfelelően   tudja   értékelni.   Ezért   az   indítványokat
    elutasította.

    Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint ugyanakkor a támadott
    jogszabályi rendelkezés és az Alkotmány 50. § (1)  bekezdése,
    az Alkotmány 57. § (1) bekezdése, valamint az Alkotmány 70/A.
    §-a között értékelhető összefüggés nincsen.

    A   Btk.  83.  §  (2)  bekezdése  tartalmilag  nem  érinti  a
    bíróságoknak    az   Alkotmány   50.   §   (1)   bekezdésében
    meghatározott  alkotmányos  kötelezettségeit  és  feladatait,
    köztük a bűncselekmények elkövetőinek megbüntetésére irányuló
    általános érvényű kötelezettségét sem.

    A  vitatott  jogszabály és az Alkotmány 57. §  (1)  bekezdése
    által   garantált  bírósághoz  való  jog  és  bíróság  előtti
    egyenlőség   elve  között  hasonlóképpen  nem  mutatható   ki
    tartalmi összefüggés.

    A  támadott  rendelkezésben nem ismerhetők fel  olyan  elemek
    sem,  amelyek az Alkotmány 70/A. §-ában tilalmazott hátrányos
    megkülönböztetésre  utalnának, vagy amelyek  a  jogegyenlőség
    kérdését távolról is érintenék.

    Az indítványnak a szabályozás belső ellentmondásait állító és
    ezt  kifogásoló része vonatkozásában az Alkotmánybíróság arra
    a  következetes gyakorlatra utal, amelyet először a  35/1991.
    (VI.   20.)  AB  határozatban  fejtett  ki  elvi  éllel.   Az
    indítványban támadott törvényi rendelkezés és a  Btk.  40.  §
    (2)  és  45.  §  (2)  bekezdései  –  értelmezéstől  függő   –
    ellentétes  tartalma  önmagában,  anyagi  alkotmányellenesség
    hiányában     nem     vezethet     az     alkotmányellenesség
    megállapításához.  “Az  ilyen rendelkezés  alkotmányellenessé
    csak   akkor  válik,  ha  az  egyben  az  Alkotmány  valamely
    rendelkezésének  a  sérelmével is együtt jár,  vagyis  ha  az
    ellentétes tartalmú szabályozás anyagi alkotmányellenességhez
    vezet,  tehát például ha a rendelkezések valamelyike meg  nem
    engedett  diszkriminációt,  egyéb  alkotmányellenes   helyzet
    megteremtését,   vagy   alkotmányos   alapjog    korlátozását
    eredményezi.”  [35/1991. (VI. 20.) AB  határozat,  ABH  1991,
    175,   176.]  Tekintettel  arra,  hogy  ez  utóbbi  nem  volt
    megállapítható,  az  Alkotmánybíróság az indítványt  ebben  a
    részében is elutasította.

    2.3.  Az Alkotmánybíróság a határozat Magyar Közlönyben  való
    közzétételét    a    benne   foglalt   elvi    álláspontjának
    jelentőségére figyelemmel rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                  
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                  
        Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                  
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     13/2002. (III. 20.)
     Date of the decision:
     .
     03/18/2002
     .
     .