English
Hungarian
Ügyszám:
.
1112/E/1998
Előadó alkotmánybíró: Holló András Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 4/1999. (III. 31.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/52
.
A döntés kelte: Budapest, 03/29/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenesség vizsgálatára irányuló indítvány alapján  –
   Dr.  Bagi  István,  Dr. Lábady Tamás, Dr.  Tersztyánszky  Ödön
   alkotmánybírák  különvéleményével, valamint  Dr.  Kiss  László
   alkotmánybíró párhuzamos indokolásával – meghozta az alábbi
                                  
                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
   működésének  folyamatossága  az  Alkotmányban  előírt   rendes
   ülésszakok szabályozásából eredően alkotmányos követelmény.  A
   folyamatosság  akkor  biztosított,  ha  az  Országgyűlés   úgy
   állapítja  meg  az ülésezés rendjét, hogy a rendes  ülésszakok
   alatt  az  ülések  az  ésszerű időtartamot  meg  nem  haladóan
   követik    egymást,   biztosítva   ezáltal   az   Országgyűlés
   Alkotmányban     meghatározott    feladatainak    maradéktalan
   ellátását.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy  az  Országgyűlés
   mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenességet  valósított
   meg  azáltal, hogy az Alkotmány 24. § (4) bekezdésében kapott,
   az  Országgyűlés működési szabályainak és tárgyalási rendjének
   meghatározására  irányuló felhatalmazás alapján  meghozott,  a
   Magyar   Köztársaság  Országgyűlésének  Házszabályáról   szóló
   46/1994. (IX. 30.) OGY határozatban hiányosan, az Alkotmány 2.
   §   (1)   bekezdésében  meghatározott  jogállamiságból  fakadó
   jogbiztonság követelményeinek nem megfelelő módon  szabályozta
   a rendes ülésszakokon belüli ülésezési rendet.

   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
   szabályozási feladatának 1999. december 15-ig tegyen eleget.

   3.  Az  Alkotmánybíróság az indítványt  azokban  a  részeiben,
   amelyek    mulasztásban   megnyilvánuló    alkotmányellenesség
   megállapítását azért kezdeményezte, mert a Magyar  Köztársaság
   Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.  30.)  OGY
   határozat  nem  tartalmaz garanciákat  a  rendes  ülésszakokon
   belül   a   rendkívüli   ülés   összehívására,   az   elnapolt
   országgyűlés összehívására, a köztársasági elnök választására,
   a  bizalmatlansági  indítvány  és  a  bizalmi  szavazásra,  az
   interpelláció  és a kérdés, továbbá a népszavazás  alkotmányos
   jogintézményeinek érvényesülésére, illetve a Házszabály  egyes
   rendelkezéseinek megvalósulására, elutasítja.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.
                                   
    Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
    megállapítását az alábbiak miatt kéri:

    Álláspontja  szerint  a  Magyar  Köztársaság  Országgyűlésének
    Házszabályáról  szóló  46/1994. (IX.  30.)  OGY  határozat  (a
    továbbiakban: Házszabály) nem tartalmaz garanciát arra  nézve,
    hogy  az  Országgyűlés a rendes ülésszakai alatt  rendszeresen
    ülésezzen,   így  nincs  biztosíték  arra,  hogy   alkotmányos
    funkcióit gyakorolhassa.

    Az  indítványozó  szerint a képviselők  kisebbsége  számára  a
    Házszabály  nem  biztosít  olyan  jogi  lehetőséget,  amelynek
    segítségével   kikényszeríthető   lenne   a   plenáris    ülés
    összehívása. Álláspontja szerint amennyiben a rendes  ülésszak
    alatt   merül   fel  a  rendkívüli  ülés  vagy   az   elnapolt
    Országgyűlés  összehívása, a köztársasági elnök választása,  a
    köztársasági  elnök  lemondása,  a  bizalmatlansági  indítvány
    benyújtása  és  tárgyalása,  továbbá  a  sürgősségi   javaslat
    tárgyalása,  a  mentelmi-összeférhetetlenségi ügy  elbírálása,
    valamint  a  népszavazás elrendelésére irányuló  kezdeményezés
    eldöntése  és  az Országgyűlés nem ülésezik, a  plenáris  ülés
    összehívására nincs jogi garancia.

    Az  indítványozó  szerint az a házszabályi rendelkezés,  amely
    alapján  az  interpelláció  és a kérdés  tárgyalására  hetente
    legalább  kilencven percet kell biztosítani,  nem  érvényesül,
    mert  az  Országgyűlés Ügyrendi bizottsága  általános  érvényű
    állásfoglalásával kimondja, hogy e szabályból a minden naptári
    héten  történő  ülésezés nem következik, ez azokra  a  hetekre
    vonatkozik, amikor az Országgyűlés ülést tart. Az indítványozó
    szerint az ülésszakon belüli hosszabb ülésszünet csorbítja  az
    interpelláció és a kérdés jogának gyakorlását.

    Az  indítványozó  a fent részlétezett indokok  alapján  jutott
    arra   a   következtetésre,  hogy  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség áll fenn a Házszabály  tekintetében,  mert
    az    Országgyűlés   hatásköreinek   gyakorlásához   szükséges
    feltételek nem biztosítottak. Ez a hiányos szabályozás sérti a
    jogállamiságot, fenyegeti a jogbiztonságot.

                                  II.

    Az   ügy  elbírálása  szempontjából  lényeges  alkotmányi   és
    házszabályi rendelkezések a következők:

    1.  Az Alkotmány előírása szerint az Országgyűlés évenként két
    rendes  ülésszakot  tart: minden év február  elsejétől  június
    tizenötödikéig,   illetve   szeptember   elsejétől    december
    tizenötödikéig   22.  §  (1)  bekezdése.   Az   Alkotmány   az
    ülésszakokon  belül  az ülések összehívására  vonatkozóan  két
    esetet  nevesít: egyrészt az Országgyűlés alakuló ülését  –  a
    választást   követő   egy  hónapon  belüli   időpontra   –   a
    köztársasági  elnök  köteles összehívni 22.  §  (2)  bekezdés,
    másrészt  ha  a  köztársasági elnök az Országgyűlés  ülését  –
    legfeljebb  harminc napra – elnapolja 22. §  (4)  bekezdése  a
    képviselők  egyötödének  írásbeli  kérelmére  az  Országgyűlés
    elnöke  – a nyolc napnál nem távolabbi időpontra – köteles  az
    Országgyűlést összehívni. 22. § (5) bekezdés.

    Ezen túl az Alkotmány úgy rendelkezik, hogy az Országgyűlés  a
    jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
    elfogadott  Házszabályban állapítja meg működésének szabályait
    és  tárgyalási  rendjét  24. § (4) bekezdés.  Az  Országgyűlés
    ülésszakának  és ezen belül az egyes ülések összehívásáról  az
    Országgyűlés elnöke gondoskodik 22. § (2) bekezdés.

    A  Házszabály az "Országgyűlés tárgyalási rendje" címet viselő
    IV.  részében  a  rendes ülésszakok kezdő és  befejező  napjai
    tekintetében  megismétli az Alkotmány  rendelkezését,  továbbá
    megállapítja, hogy az ülésszak ülésekből és ülésnapokból  áll.
    A Házszabály értelmében az ülés összehívásakor jelezni kell az
    ülésnapok várható számát 38. § (1) bekezdés.

    A  Házszabály  nem  határozza meg pontosan az  ülésszakonkénti
    ülések  és ülésnapok gyakoriságát, hanem ezek meghatározásának
    eljárási rendjét rögzíti. Így az ülésszakokon belüli munkarend
    meghatározása  során  állásfoglalási és  javaslattételi  jogot
    biztosít   a   Házbizottságnak   és   a   Bizottsági    elnöki
    értekezletnek,    különböző   kérdésekben   az    Országgyűlés
    elnökének,  illetve az Országgyűlésnek biztosít döntési  jogot
    az alábbiak szerint:

    A  Házbizottság  foglal állást az Országgyűlés ülésszakonkénti
    és  heti  munkarendjéről 23. § a/ pont. Ehhez főszabályként  a
    Házbizottság  egyhangú  döntése  szükséges,  egyhangú   döntés
    hiányában  az Országgyűlés dönt 26. § (3) bekezdés. Szintén  a
    Házbizottság  készít  –  egyhangú döntéssel  –  javaslatot  az
    ülések    napirendjére,   időtartamára   és   a   felszólalási
    időkeretre,   egyhangúság  hiányában  ebben  az   esetben   az
    Országgyűlés elnökének döntése az irányadó 23. § b/  pont,  és
    26.  §  (3)  bekezdés. A Házbizottság elnöke  az  Országgyűlés
    elnöke,   tagjai   az   Országgyűlés   alelnökei   és   minden
    képviselőcsoport vezetője 24. § (1) bekezdés.

    A    Bizottsági   elnöki   értekezlet   javaslatot   tesz    a
    Házbizottságnak  az Országgyűlés heti munkarendjére,  valamint
    az  Országgyűlés üléseinek napirendjére 27. § (2) bekezdés.  A
    Bizottsági  elnöki  értekezlet elnöke az Országgyűlés  elnöke,
    tagjai  az Országgyűlés állandó bizottságainak elnökei  27.  §
    (1) bekezdés.

    2.  A  rendkívüli ülésszakról és a rendkívüli  ülésről,  ennek
    összehívásáról  az Alkotmány a következőképpen rendelkezik:  A
    köztársasági  elnök, a Kormány, vagy a képviselők  egyötödének
    írásbeli kérelmére az Országgyűlést rendkívüli ülésszakra vagy
    rendkívüli ülésre össze kell hívni. A kérelemben az összehívás
    indokát,  továbbá a javasolt időpontot és napirendet meg  kell
    jelölni  22.  §  (3)  bekezdés. A Házszabály  az  Országgyűlés
    elnökének   kötelezettségévé  teszi,  hogy  a   javasolt,   de
    legkésőbb  az  azt  követő  nyolc napon  belüli  időpontra  az
    Országgyűlést összehívja 39. § (1) bekezdés.

    A  Házszabály  szerint ha rendkívüli ülésszak vagy  rendkívüli
    ülés  összehívását önálló indítvány megtárgyalása miatt kérik,
    a   kérelemmel   egyidejűleg  a  napirendre  javasolt   önálló
    indítványt  is be kell nyújtani. Az így benyújtott  képviselői
    önálló   indítvány   külön  döntés  nélkül   az   Országgyűlés
    tárgysorozatára  kerül  39.  §  (3)  bekezdés.  A   rendkívüli
    ülésszak  vagy  rendkívüli ülés napirendjének megállapításáról
    az  Országgyűlés dönt azzal, hogy a rendkívüli  ülésszak  vagy
    rendkívüli  ülés  napirendjére  egyébként  csak  olyan  önálló
    indítvány   vehető   fel,  amelynek  napirendre   vételét   az
    összehívására jogosultak kérik 39. § (4) bekezdés.

    A  Házszabály  a  rendkívüli  ülésszak  vagy  rendkívüli  ülés
    tekintetében  további  szabályokat is  tartalmaz.  Így  ha  az
    Országgyűlés   nem   ülésezik   rendkívüli   ülésszakot   vagy
    rendkívüli  ülést  kell összehívni akkor,  ha  a  köztársasági
    elnök  megbízatásáról  lemond 133. §  (2)  bekezdés  a/  pont,
    illetve bizalmatlansági indítvány benyújtása esetén 134. § (1)
    bekezdés  a/  pont.  A  Házszabály az  Országgyűlés  elnökének
    mérlegelési   jogot  biztosít  a  rendkívüli  ülésszak,   vagy
    rendkívüli ülés összehívására mentelmi ügy 130. § (2) bekezdés
    és  összeférhetetlenségi ügy 131/A. § (2) bekezdés  elbírálása
    céljából.
    A  rendkívüli  ülésszakot,  vagy  a  rendkívüli  ülést  is  az
    Országgyűlés elnöke hívja össze. 39. § (2) bekezdés.

                                 III.
                                   

    Az   Alkotmánybíróság   áttekintette  számos   európai   állam
    alkotmányait és parlamentjeinek házszabályait.
    Az alkotmányok alapján a parlamentek – mint ahogy nálunk is  –
    nagyfokú  szabadságot élveznek atekintetben, hogy a rendszeres
    ülésezést  milyen  ülésezési renddel  biztosítják.  Alkotmányi
    szinten  jellemzően nincsenek az ülésszakokon belüli ülésezési
    rendet  meghatározó  szabályok  (kivételként  megemlíthető   a
    francia  alkotmány, amely hetente egy ülést előír a képviselők
    kérdéseinek   és   a   miniszterek  válaszainak).   A   rendes
    ülésszak(ok)  időtartamát viszont az alkotmányok  –  különböző
    technikai megoldásokkal – általában rögzítik (pl. az  osztrák,
    francia, portugál, spanyol alkotmány).

    Az  ülésezési renddel kapcsolatos megoldások tekintetében  két
    tendencia figyelhető meg. Az egyik: a parlamentek házszabályai
    naptárszerűen  meghatározzák, hogy a plénum mikor  tart  ülést
    (pl.   a   francia  Nemzetgyűlés  ügyrendje,  vagy  az   angol
    Képviselőház   házszabálya).   A   másik,   hogy    részletező
    szabályozás   nincs,   a  parlament   –   a   házelnök   aktív
    közreműködésével  –  maga  alakítja  az  ülésezés  rendjét.  E
    megoldásban   hangsúly   a  kisebbségi   jogokra   helyeződik,
    meghatározott  arányú  vagy  számú képviselő  indítványára  az
    ülést  össze  kell  hívni  (a német és  az  osztrák  szabályok
    szerint).   Ez  a  kisebbségi  jog  alkotmányi  szinten   nyer
    rögzítést.
    A  magyar  alkotmányos  konstrukció egy  harmadik  megoldásnak
    tekinthető,    amennyiben   a   kisebbségi   jog    alkotmányi
    meghatározása mellett az Országgyűlés Házszabálya tekintetében
    minősített  többséget igénylő szabályozási kötelezettséget  ír
    elő  azzal, hogy annak az Országgyűlés működési szabályait  és
    tárgyalási rendjét tartalmaznia kell.

                                  IV.

    1.    Az    indítványozó    a    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenesség     megállapítását      részben      azért
    kezdeményezte,  mert  álláspontja  szerint  a  Házszabály  nem
    tartalmaz   semmilyen  előírást  az  Országgyűlés   folyamatos
    működésének biztosítására.
    Az   Alkotmánybíróságnak   e  kérdés   eldöntésére   vonatkozó
    hatáskörét  az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabályozza. Az  Abtv.
    49.     §-a     szerint    a    mulasztásban     megnyilvánuló
    alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet sor,  ha  a
    jogalkotó   szerv  a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát     elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság állandó
    gyakorlata    szerint    a   jogalkotó    szerv    jogalkotási
    kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül  is
    köteles eleget tenni, ha az alkotmányellenes helyzet – a  jogi
    szabályozás  iránti igény – annak nyomán állott elő,  hogy  az
    állam jogszabályi úton avatkozott bizonyos életviszonyokba  és
    ezáltal   az   állampolgárok   egy   csoportját   megfosztotta
    alkotmányos jogai érvényesítésének lehetőségétől. 22/1990. (X.
    16.)  AB  határozat  ABH  1990. 83, 86..  Az  Alkotmánybíróság
    mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet  állapít  meg
    akkor  is,  ha alapjog érvényesüléséhez szükséges  jogszabályi
    garanciák  hiányoznak.  37/1992. (VI. 10.)  AB  határozat  ABH
    1992. 227, 231.

    Az       Alkotmánybíróság      mulasztásban      megnyilvánuló
    alkotmánysértést  nemcsak  akkor  állapít  meg,  ha  az  adott
    tárgykörre  vonatkozóan semmilyen szabály nincs 35/1992.  (VI.
    10.)  AB határozat ABH 1992. 204., hanem akkor is, ha az adott
    szabályozási  koncepción  belül  az  Alkotmányból  levezethető
    tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik. 22/1995. (III. 31.)
    AB  határozat  ABH  1995. 108, 113.;  29/1997.  (IV.  29.)  AB
    határozat  ABH 1997. 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB  határozat
    ABK  1998.  május 222, 225. A szabályozás tartalmának  hiányos
    voltából eredő alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében
    is  a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
    nyugvó,   vagy   ennek  hiányában,  a  feltétlen   jogszabályi
    rendezést   igénylő  jogalkotói  kötelezettség   elmulasztásán
    alapul.

    2. Az Alkotmánybíróság döntése megalapozásához áttekintette az
    ülésezési   rend  kialakulásának  történetét,  a   házszabályi
    változásokat,  illetve azokat a bizottsági  állásfoglalásokat,
    és  parlamenti gyakorlatot, amelyek kihatással voltak (vannak)
    az ülésezési rend alakulására.

    Az  1989.  évi  XXXI.  törvénnyel  történő  –  a  jogállamiság
    alapjait  megteremtő – alkotmánymódosítás 8. §-a az  Alkotmány
    22.  §  (1)  bekezdését  akként  állapította  meg,  hogy:  "Az
    Országgyűlés évenként legalább két ülésszakot tart, minden  év
    február  elsejétől  június tizenötödikéig, illetve  szeptember
    elsejétől december tizenötödikéig." Az ehhez fűzött miniszteri
    indokolás kiemeli:

    "1.  A  Javaslat szerint az Országgyűlés minden évben legalább
    két  –  úgynevezett  rendes – ülésszakot tart:  február  1-től
    június 15-ig, illetve szeptember 1-től december 15-ig.
    2. A választások utáni alakuló ülés összehívása a köztársasági
    elnök feladata; egyébként az Országgyűlés ülésszakának, és  az
    egyes  ülésszakokon  belül az üléseknek az  összehívásáról  az
    Országgyűlés  elnöke  'gondoskodik'. Az ülésszak  és  az  ülés
    fogalmának   megkülönböztetése  azért   szükséges,   mert   az
    Országgyűlés   folyamatos  működése  nem   jelent   folyamatos
    ülésezést.  Az Országgyűlésnek magának kell majd  kialakítania
    üléseinek  rendjét  (pl.  minden héten  két  nap  vagy  minden
    második héten négy nap)." (Indokolás a 8. §-hoz)

    Az  Alkotmány 22. § (1) bekezdését az 1990. évi XL. törvénnyel
    történő  alkotmánymódosítás csupán annyiban  változtatta  meg,
    hogy  a  "legalább két ülésszakot" szövegrész helyett  a  "két
    rendes  ülésszakot" szövegrészt iktatta az  Alkotmány  –  máig
    hatályos – szövegébe.

    A  Parlament  működését  meghatározó  korábbi  Házszabályt,  a
    8/1989.  (VI. 8.) OGY. határozatot a 31/1990. (III. 25.)  OGY.
    határozat   módosította   akként,  hogy   megállapította   "az
    Országgyűlés  ülésszakai és ülései" címet,  illetve  az  ehhez
    kapcsolódó  új  rendelkezéseket. E szabályok a 31/1990.  (III.
    25.)  OGY.  határozat  által megállapított  25.  §  lényegében
    megismétlik   az   Alkotmánynak   a   rendes   és   rendkívüli
    ülésszakokra,  ülésekre, illetve az Országgyűlés  elnapolására
    vonatkozó  rendelkezéseit, ezeken túl további szabályokat  nem
    állapítanak meg.

    A  szabadon  választott Parlament működésének első  hónapjában
    szükségessé   vált,  hogy  valamilyen  formában  meghatározást
    nyerjen   az   ülésezési   rend,   alakuljon   ki   egyetértés
    atekintetben,  hogy  az  Országgyűlés  a  hét   mely   napjain
    ülésezzen.   Az  Országgyűlés  bizottságainak  létrehozásáról,
    tisztségviselőinek   és   tagjainak   megválasztásáról   szóló
    41/1990.  (V.  18.) OGY határozat III. pontja  a  Házbizottság
    hatáskörébe  utalta  az  Országgyűlés  folyamatos  működésének
    biztosításáról    való    gondoskodást.    Az     Országgyűlés
    Házbizottságának   1990.   május   28-i    és    május    30-i
    jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a vita azon folyt:  a  hét  mely
    napjain legyen plenáris ülés. Az ülésezési renddel kapcsolatos
    vitából   megállapítható,  hogy  a  képviselők  a   bizottsági
    munkának  is  nagy jelentőséget tulajdonítottak,  így  a  heti
    ülésnapok  meghatározása  során  azt  az  optimális  megoldást
    keresték,  amelyben a plenáris ülések megtartása, a bizottsági
    munka és a választópolgárokkal való kapcsolattartás feladatait
    a  legeredményesebben tudják ellátni. Ennek során született  a
    Házbizottság   1990.   május  31-i  állásfoglalása,   amelynek
    értelmében:

    "1. Az Országgyűlés minden hét hétfői és keddi napján plenáris
    ülést  tart.  A  tanácskozás 10 óra  30  perckor  kezdődik  és
    általában 18 óráig tart.
    2.  Interpellációk és kérdések elmondására a keddi  ülésnapon,
    az ebédszünetet követően kerül sor.
    3.  Az Országgyűlés bizottságai üléseiket – szükség szerint  –
    szerdai és csütörtöki napokon tartják. A plenáris ülés  napján
    bizottsági  ülés  nem  tartható.  A  bizottsági  ülések  –   a
    képviselők egyéb elfoglaltságai (pl. a frakciók ülései)  miatt
    – 10 óra 30 percnél korábban nem kezdődhetnek.
    4. Az Országgyűlés és bizottságai pénteki napon nem üléseznek,
    e   munkanap  a  képviselők  parlamenten  kívüli  feladatainak
    elvégzésére szolgál."

    Az  új  Házszabály 1994-es elfogadását követően a Házbizottság
    az   1994.   október   20-i  ülésén  a  tanácskozási   renddel
    kapcsolatos  1990-es  állásfoglalását újból  megerősítette.  A
    Házbizottság   1996.  február  23-i  és  1996.  április   25-i
    állásfoglalása  értelmében:  "Az  Országgyűlés  az  ülésszakok
    idején minden hétfőn és kedden ülésezik.
    Hétfőn:  15 órától a napirendi pontok megtárgyalásáig (kb.  19
    óráig)
    Kedden: 8.30 órától a napirendi pontok megtárgyalásáig (kb. 19
    óráig)
    A törvényhozási feladatokra figyelemmel lehetőség van az ettől
    való eltérésre."

    E vázlatos történeti áttekintés alapján megállapítható, hogy a
    fenti  állásfoglalások – és nem a Házszabály –  tekinthető  az
    országgyűlési munka időbeli rendjét meghatározó előírásoknak.

    Az Országgyűlés ülésezési rendje a hivatkozott állásfoglalások
    és  a  parlamenti gyakorlat alapján a heti két napos  ülésezés
    szerint  alakult, bár kétségtelen, hogy a rendes  ülésszakokon
    belül (pl. ünnepnapokhoz kapcsolódva) voltak olyan hetek (vagy
    az  1998-as  országgyűlési képviselői választásokat megelőzően
    több mint egy hónap) amikor az Országgyűlés nem ülésezett.  Az
    a  probléma,  hogy  az  Országgyűlésnek minden  naptári  héten
    üléseznie  kell-e  több  esetben  felmerült.  Az  Országgyűlés
    elnöke  1998.  szeptember  4-én  kelt  levelében  felkérte  az
    Ügyrendi Bizottságot, hogy foglaljon állást: "Az interpelláció
    és  kérdés  tárgyalására vonatkozó (a Házszabály) 115.  §  (3)
    bekezdésében  foglalt  "hetente" kifejezés  milyen  értelemben
    alkalmazandó?" Az Ügyrendi bizottság e felkérésnek megfelelően
    1998.  szeptember 16-án – nem egyhangú döntéssel – meghozta  a
    3/1998-2002.  ÜB.  sz.  általános érvényű  állásfoglalását.  E
    szerint  "A Házszabály 115. § (3) bekezdésének rendelkezéséből
    nem  következik  az,  hogy  az  Országgyűlés  a  rendes  és  a
    rendkívüli   ülésszak   ideje  alatt  minden   naptári   héten
    ülésezzen.  Az interpelláció és kérdés tárgyalására,  valamint
    időtartamára  vonatkozó  előírások  értelemszerűen  azokra   a
    hetekre  vonatkoznak, amelyeken az Országgyűlés  a  rendes  és
    rendkívüli ülésszak alatt egyébként ülést tart."

    Az  Országgyűlés – ellenzéki képviselőcsoport  indítványára  –
    1998.  október  20-án  tárgyalta  ezt  az  állásfoglalást.  Az
    indítvány arra irányult, hogy az Országgyűlés azt utasítsa el.
    Az  erről  készült hivatalos jegyzőkönyvből  kiderül,  hogy  a
    jelenlegi parlamenti többség és a kisebbség között megtört  az
    a  konszenzus, amely korábban az ülésezési rend meghatározását
    jellemezte.  A  jegyzőkönyv tanúsága szerint  a  minden  héten
    történő    ülésezés    esetleges    megváltoztatását     egyes
    képviselőcsoportok  nem támogatták. (Az  Országgyűlés  hiteles
    jegyzőkönyve, az Országgyűlés őszi ülésszakának 12.  ülésnapja
    1998.   október   20-án,   kedden,  1833-1852   hasábok).   Az
    Országgyűlés 1998. október 27-i ülésnapján nem fogadta el  azt
    a kérelmet, hogy az Országgyűlés a jelzett Ügyrendi bizottsági
    állásfoglalást utasítsa el. Ennek megfelelően az  Országgyűlés
    Ügyrendi bizottságának ezen állásfoglalása érvényben van.

    Az    Országgyűlés    főtitkára   –    megkeresésre    –    az
    Alkotmánybíróságot  tájékoztatta, hogy  a  Házbizottság  1998.
    november  26-i  ülésén  – felülvizsgálva  az  előző  ciklusban
    hatályos  házbizottsági állásfoglalásokat  –  az  Országgyűlés
    tanácskozási  rendjéről  szóló  1990-es  állásfoglalását  –  a
    minden héten történő ülésezésről – nem erősítette meg.

    Az  Országgyűlés  1999.  február 9-i ülésnapján  elfogadta  az
    Országgyűlés   új   munkarendjét,  amelynek   értelmében   "az
    Országgyűlés  az 1999. évi tavaszi rendes ülésszaka  keretében
    három hetenként tart plenáris ülést. A plenáris ülést megelőző
    hét  bizottsági  hét,  amelyen  a  bizottságok  üléseznek.   A
    plenáris   ülést   követő  képviselői   héten   a   képviselők
    megbízatásukkal összefüggő egyéb feladataikat látják el..."

    3.   Az   Alkotmánybíróság  állandó   gyakorlata   szerint   a
    Házszabályról  szóló országgyűlési határozat, mint  az  állami
    irányítás  egyéb  jogi  eszköze, bárki  indítványára  utólagos
    normakontroll tárgya lehet. [39/1996. (IX. 25.)  AB  határozat
    ABH  1996. 134; 29/1997. (IV. 29.) AB határozat ABH 1997. 122;
    50/1997. (X. 11.) AB határozat ABH 1997. 327.]

    A   Házszabály  vonatkozásában  a  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenesség  is megállapítható a  szükséges  garanciák
    hiányos  szabályozása esetén. Az Alkotmánybíróság mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet  állapított  meg  amiatt,
    mert  a  Házszabály  nem  tartalmazta  azokat  a  garanciákat,
    amelyek   az   országgyűlési  képviselőket   megillető   jogok
    gyakorlását  biztosítják. 29/1997. (IV. 29.) AB határozat  ABH
    1997.  122.  Úgyszintén  alkotmánysértést  állapított  meg  az
    Alkotmánybíróság a bizottságokba való részvételi lehetőség  és
    a  helyek  arányos  elosztását  biztosító  szabályozás  hiánya
    miatt. 27/1998. (VI. 16.) AB határozat ABK 1998. június-július
    293.

    A  Házszabály  alkotmánybírósági vizsgálatai  során  felmerült
    olyan probléma is, amikor az Országgyűlés szabályozást igénylő
    házszabályi  rendelkezést bizottsági állásfoglalással  váltott
    ki. 50/1997. (X. 11.) AB határozat ABH 1997. 327, 328-329.  Az
    Alkotmánybíróságnak   az   Abtv.   szerint   nincs   hatásköre
    országgyűlési   bizottsági   állásfoglalások   alkotmányossági
    vizsgálatára, viszont az Alkotmánybíróság gyakorlata  szerint:
    a  vizsgált normát nem mint "élettelen" normatartalmat,  hanem
    "értelmezett   és  alkalmazott  tartalmával  együttesen   kell
    érteni".  57/1991. (XI. 8.) AB határozat ABH 1991.  272,  276-
    277..  Ezért  az  Alkotmánybíróság  –  az  eddigi  gyakorlatát
    fenntartva  –  nem  tekinthet el annak vizsgálatától,  hogy  a
    Házszabály    a   különböző   értelmezésekkel   a   parlamenti
    gyakorlatban miként hatályosul.

    Az    Alkotmánybíróság   döntéseiben   nyomatékosította:    az
    országgyűlési       bizottsági       állásfoglalások,       az
    állásfoglalásokkal     alakított    "parlamenti     gyakorlat"
    nyilvánvalóan  nem pótolják az ügyrendből hiányzó  garanciális
    szabályok  létét.  29/1997. (IV. 29.) AB határozat  ABH  1997.
    122, 129.; 50/1997. (X. 11.) AB határozat ABH 1997. 327, 329.

    A  fenti  megállapítások  a  jelen ügyben  is  irányadóak.  Az
    Alkotmánybíróság   megvizsgálta   a   Házszabályt   abból    a
    szempontból  is, hogy rendelkezéseiből – annak ellenére,  hogy
    erre vonatkozó kifejezett szabályt nem tartalmaz – az ülésezés
    gyakorisága  tekintetében le lehet-e vonni  következtetést.  A
    Házszabály  értelmében:  a  Házbizottság  foglal   állást   az
    Országgyűlés  "heti  munkarendjéről"  23.  §  a)  pont   ;   a
    Bizottsági elnöki értekezlet tesz javaslatot a Házbizottságnak
    az  Országgyűlés  "heti munkarendjére" 27. § (2)  bekezdés  a)
    pont  ;  a  sürgősségi javaslattal összefüggésben a Házszabály
    úgy rendelkezik, hogy a javaslatot a "benyújtást követő héten"
    az előterjesztő legalább két perc időtartamban megindokolhatja
    46.  § (2) bekezdés; az interpelláció és a kérdés kapcsán  úgy
    szól,  hogy  annak  tárgyalására  a  napirendben  feltüntetett
    időpontban   "hetente"   legalább   kilencven   percet    kell
    biztosítani  115. § (3) bekezdés végül ugyan így  a  "hetente"
    kifejezést   használja  119.  §  (1)  bekezdés   az   azonnali
    kérdésekre rendelkezésre álló időkeret meghatározása során.

    Az  Alkotmánybíróság  véleménye szerint a  Házszabály  idézett
    rendelkezéseinek nyelvtani és a fentebb ismertetett  történeti
    értelmezéséből  következik  az  az  álláspont   is,   hogy   a
    Házszabály  általánosságban a minden héten történő  ülésezésre
    utal. Ugyanakkor az Alkotmánybíróság döntésének meghozatalánál
    nem  hagyhatja figyelmen kívül azt a tényt, hogy a  Házszabály
    vonatkozó     rendelkezéseit    a     különböző     bizottsági
    állásfoglalások  eltérően értelmezik.  Az  Ügyrendi  bizottság
    3/1998-2002.   ÜB.  sz.  általános  érvényű  állásfoglalásának
    parlamenti vitájában éles különbség mutatkozott a kormánypárti
    és   ellenzéki   frakciók  értelmezése  között.   A   többféle
    értelmezés  nyilvánvalóan azért lehetséges, mert a  Házszabály
    az  ülésezési  rendre hiányos, nem egyértelmű  rendelkezéseket
    tartalmaz.

    4.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint:  "a  Magyar
    Köztársaság    független,    demokratikus    jogállam."     Az
    Alkotmánybíróság  több  korábbi  döntésében  hangsúlyozta:   a
    jogállamiság egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal
    rendelkező   szervek  a  jog  által  meghatározott  szervezeti
    keretek között, a jog által megállapított működési rendben,  a
    jog  által  a  polgárok számára megismerhető  és  kiszámítható
    módon  szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket.
    [56/1991.  (XI.  8.)  AB határozat ABH  1991.  454,  456.]  Az
    Alkotmánybíróság   gyakorlatában  e   jogállamiságból   fakadó
    alkotmányos   követelményt  következetesen  érvényesítette   a
    közhatalommal   rendelkező  szervek   működésére   vonatkozóan
    általában  pl.  8/1992. (I. 30.) AB határozat ABH  1992.  51.,
    36/1992.  (VI. 10.) AB határozat ABH 1992. 207, és  nevesítve,
    az  egyes  alkotmányos szervek, – közöttük az  Országgyűlés  –
    működésére is. Az Országgyűlés egyik legfontosabb feladata,  a
    törvényalkotás tekintetében az Alkotmánybíróság  nyilvánvalóvá
    tette,    hogy    az   eljárási   biztosítékok    következetes
    érvényesítése,  a formalizált eljárási szabályok  maradéktalan
    betartása  a  törvényhozási  eljárásra  vonatkozóan  is  –   a
    jogállamiságból fakadó – alkotmányos követelmény 29/1997. (IV.
    29.)  AB  határozat  ABH 1997. 122., 66/1997.  (XII.  29.)  AB
    határozat ABH 1997. 397, 401..
    A  30/1998. (VI. 25.) AB határozatban megállapítást  nyert:  a
    demokratikus  jogállam alkotmányi követelményei  meghatározzák
    az Országgyűlés és a Kormány tevékenységének, általában véve a
    közhatalom  gyakorlásának kereteit  és  korlátait.  ABK  1998.
    június-július 304, 311.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Országgyűlés rendes
    ülésszakainak  az  Alkotmányban történő konkrét  (naptárszerű)
    meghatározása    az   Országgyűlés   folyamatos    működésének
    alkotmányos  követelményét jelenti, ezáltal a parlamentarizmus
    lényeges     garanciájának    tekintendő.    Ugyanakkor     az
    Alkotmánybíróság egyetértőleg utal az 1989. évi XXXI.  törvény
    8.   §-ához   fűzött  miniszteri  indokolásból   már   idézett
    álláspontra, miszerint az Országgyűlés folyamatos működése nem
    jelent  egyben  folyamatos ülésezést is. A folyamatos  működés
    alkotmányos  követelményétől  azonban  nem  választható  el  a
    tárgyalási  rend, ezen belül az ülésezési rend meghatározására
    adott    alkotmányi   felhatalmazás,   illetve   előírás.    A
    Házszabálynak   a   tárgyalási  rend  keretében   adott,   sok
    tekintetben  részletes szabályanyaga, a  rendes  ülésszakokhoz
    kapcsolódva   csupán  arról  rendelkezik,  hogy  az   ülésszak
    ülésekből   és  ülésnapokból  áll,  az  ülések  összehívásakor
    jelezni  kell az ülésnapok várható számát. Ezek a  házszabályi
    rendelkezések  az  ülésszak  "szerkezeti  elemeit"   nevesítő,
    technikai  jellegű  rendelkezések;  az  ülésezési   rendre   –
    tartalmilag – nem vonatkoztatható előírások.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  a  Házszabálynak  az
    ülésezési   rend   megállapítására  irányadó  egyéb   eljárási
    szabályai  sem  elégítik ki az ülésezési  rendre,  az  egymást
    követő  ülésekre  vonatkozó  szabályozás  –  Alkotmány   által
    megkívánt – lényeges tartalmát, az alábbiak miatt:

    Az  Országgyűlés – az Alkotmány 24. § (4) bekezdése értelmében
    –  működési  szabályait  és  tárgyalási  rendjét  a  jelenlevő
    képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban
    állapítja  meg. Az Alkotmánynak ezt a ma is hatályos  szövegét
    az   1990.   évi  XL.  törvénnyel  történő  alkotmánymódosítás
    állapította   meg.   A   minősített   többségnek   garanciális
    jelentősége van az Országgyűlés, mint testület saját ülésezési
    rendjének  meghatározása  során.  Ez  azt  jelenti,   hogy   a
    Házszabálynak tartalmaznia kell az Országgyűlés működésére  és
    tárgyalási  rendjére vonatkozó alapvető, lényeges szabályokat,
    amelyekhez  az  alkotmányozó  hatalom  a  minősített   többség
    követelményét   rendelte.  Az  Alkotmány   által   megkövetelt
    minősített többség ugyanis a törvényalkotási eljárás mellett a
    Házszabály  megalkotása  tekintetében  is  "olyan  alkotmányos
    garancia,   amelynek   lényeges  tartalma   az   országgyűlési
    képviselők közötti széles körű egyetértés". 1/1999. (II.  24.)
    AB  határozat,  ABK  1999.  február  26.  Az  Alkotmánybíróság
    megítélése  szerint a széles konszenzust igénylő szabályozandó
    tárgyak   között   szerepelnie   kell   mindazoknak,   amelyek
    közvetlenül biztosítják az Országgyűlés Alkotmányban rögzített
    feladatainak  hatékony ellátását. Tekintettel  arra,  hogy  az
    Országgyűlés  hatásköreit  ülésein gyakorolja,  az  "ülésezési
    rend"  az  Országgyűlés  működésének és  tárgyalási  rendjének
    lényeges   eleme,  ezért  a  rávonatkozó  alapvető   szabályok
    elfogadását   –   minősített  többséget  előíró,   garanciális
    eljárásban – a Házszabálynak kell meghatároznia.

    A  munkarend  meghatározására irányuló  jelenlegi  szabályozás
    lehetővé   teszi  az  Országgyűlés  működésére  és  tárgyalási
    rendjére  vonatkozó alapvető szabályok közé tartozó  ülésezési
    rend  (egymást  követő  ülések)  egyszerű  többséggel  történő
    meghatározását,  noha  magának a Házszabálynak  az  elfogadása
    minősített többséget igényel.

    A Házszabály kimondja, hogy az Országgyűlés ülésszakonkénti és
    heti  munkarendjéről  a  Házbizottság  egyhangú  döntéssel   –
    valamennyi frakció-vezető egyetértésével – foglal állást 23. §
    a)  pont, 26. § (3) bekezdés, ugyanakkor lehetővé teszi,  hogy
    egyhangúság   hiányában  a  döntést   a   parlament   egyszerű
    többséggel hozza meg.
    Amint  fentebb  ismertetésre került a Házszabály  több  helyen
    utal a heti ülésezési rendre. Az ülésezési rendnek a jelenlegi
    házszabályi     eljárással,     nevezetesen:     Házbizottsági
    konszenzussal,     vagy    egyszerű     többséggel     történő
    megváltoztatása   nyilvánvalóan  érinti  a   Házszabály   azon
    rendelkezéseit,  amelyekből történeti és nyelvtani  értelmezés
    alapján levezethető a heti ülésezési rend. 23. § a) pont;  27.
    §  (2)  bekezdés  a)  pont; 46. § (2)  bekezdés;  115.  §  (3)
    bekezdés; 119. § (1) bekezdés (Ebből a szempontból irreleváns,
    hogy  a  Házbizottság egyhangúan foglalt-e  állást  vagy  sem,
    mivel  egyhangú döntéssel is elfogadható olyan ülésezési  rend
    amely   a   Házszabály   egyéb   rendelkezéseire   tekintettel
    Házszabály-módosítást igényelne).

    Ha  az  Országgyűlés  az  ülésezési renddel  összefüggő  egyéb
    házszabályi     rendelkezéseket     nem     módosítja,     úgy
    kiszámíthatatlanná  válik, hogy esetenként  mely  rendelkezés,
    milyen tartalommal hatályosul. Ez sérti a jogbiztonságot, de a
    kiszámíthatatlansága  a  parlamenti működés  hatékonyságát  is
    veszélyezteti.   A   parlamenti   működés   hatékonyságát   az
    alkotmánybírósági  gyakorlat alkotmányos  elvként  kezeli.  Az
    ülésezési  rend  meghatározása a hatékony  parlamenti  működés
    egyik   formai  követelménye;  ezáltal  a  képviselők  számára
    előreláthatóvá,  kiszámíthatóvá,  és  egyben  garanciával   is
    biztosítottá  válik  az  ülésezési  rend.  Az  ülésezési  rend
    szabályozottsága   ennyiben  a  képviselői  jogok   gyakorlása
    szempontjából is alkotmányos jelentőséggel bír. lásd: 27/1998.
    (VI. 16.) AB határozat ABK 1998. június-július 293, 296..

    Az   Alkotmánybíróság  megjegyzi,  hogy  az  a   megoldás   is
    alkotmánysértő  lenne,  ha  az  Országgyűlés  a   megváltozott
    ülésezési   rendből   eredő  Házszabályon  belül   keletkezett
    ellentmondást, a Házszabály egyéb rendelkezéseinek  bizottsági
    állásfoglalások útján történő értelmezésével  oldaná  fel.  Ez
    esetben  leértékelődne  a  parlament  működési  és  tárgyalási
    rendjének  az  Alkotmány szerint minősített többséget  igénylő
    szabályozása.   Ez  a  megoldás  az  Alkotmány   24.   §   (4)
    bekezdésének további sérelmével járna. Az Alkotmányban  előírt
    eljárási biztosíték ilyen formában történő mellőzése sértené a
    jogállamiságot.

    Az    Alkotmánybíróság    gyakorlata   szerint    mulasztásban
    megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor is,  ha  az
    adott  kérdés  tekintetében  van  ugyan  szabályozás,  de   az
    Alkotmány  által  megkívánt jogszabályi  rendelkezés  hiányzik
    22/1995. (III. 31.) AB határozat ABH 1995. 108, 113., és akkor
    is,  ha a jogalkotó nem megfelelő tartalommal szabályozott  és
    ezáltal alkotmányellenes helyzet állt elő 15/1998. (V. 8.)  AB
    határozat ABK 1998. május 222, 225.

    Az  Alkotmánybíróság  a  fent  kifejtetteket  figyelembe  véve
    megállapította:  az  Országgyűlés  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  valósított   meg   azáltal,   hogy   az
    Országgyűlés     működésének    és    tárgyalási     rendjének
    meghatározására    irányuló   alkotmányos    felhatalmazásának
    Alkotmány  24.  §  (4) bekezdés – tehát az  Abtv.  49.  §  (1)
    bekezdésében  meghatározott jogszabályi felhatalmazásnak  –  a
    Házszabályban nem tett eleget, mert nem megfelelő tartalommal,
    mindenki   számára   megismerhető   és   kiszámítható    módon
    szabályozta  a  rendes  ülésszakokon  belül  az  ülésezés,  az
    egymást   követő   ülések  rendjét.  A   szabályozás   fentebb
    részletezett  hiányossága alkotmányellenes  helyzetet  idézett
    elő,  sérti azt a jogállami-jogbiztonsági követelményt hogy  a
    közhatalommal rendelkező szervek működése legyen  kiszámítható
    és szabályozott (ABH 1991. 454, 456). Az Alkotmány hivatkozott
    felhatalmazó   rendelkezéséből  következően  az   Országgyűlés
    bizottsági állásfoglalásokkal nem helyettesítheti a Házszabály-
    szintű szabályozást.

    Az   Alkotmánybíróság   tehát   eddigi   gyakorlatát   követve
    állapította meg a mulasztást, és az Abtv. 49. § (1)  bekezdése
    szerint   határidő  tűzésével  felhívta  a  jogalkotót,   hogy
    szabályozási kötelezettségének tegyen eleget. Az Abtv.  49.  §
    (2)  bekezdése szerint a mulasztást elkövető szerv a megjelölt
    határidőn belül köteles jogalkotói feladatának eleget tenni.

    5.   Az  Alkotmánybíróság  jelen  határozatában  kizárólag   a
    folyamatos        működést        biztosító        szabályozás
    alkotmányellenességet eredményező tartalmi  hiányossága  miatt
    állapított  meg  mulasztást. Annak eldöntése,  hogy  az  egyes
    ülések    milyen   rendszerességgel   kövessék   egymást    az
    Országgyűlés és nem az Alkotmánybíróság hatáskörébe  tartozik;
    az Alkotmány erről kifejezett rendelkezést nem tartalmaz.
    Az Alkotmány egy esetben rendelkezik az ún. "ülésszünetről" és
    annak tartalmáról, amikor feljogosítja a köztársasági elnököt,
    hogy   az   Országgyűlés  ülését,  egy  ülésszak   alatt   egy
    alkalommal,  legfeljebb  30  napra  elnapolhatja  22.  §   (4)
    bekezdés.  Általános  alkotmányi előírás hiányában  fogalmazta
    meg  az Alkotmánybíróság az "ésszerű időtartam" követelményét,
    mint   az   ülésezési  rend  szabályozásnál  irányadó   elvont
    alkotmányos   feltételt.   Az   Alkotmánybíróság   –   konkrét
    alkotmányi előírás hiánya miatt – már állapított meg  "ésszerű
    határidőt"  az Alkotmányban biztosított hatáskör gyakorlásához
    szükséges  alkotmányos  feltételként.  8/1992.  (I.  30.)   AB
    határozat ABH 1992. 51, 54-55. Az "ésszerű időtartam" ebben  a
    határozatban is az államszervezet folyamatos működésének, ezen
    belül    a    parlament   hatékony   működésének   alkotmányos
    feltételeként   nyert   meghatározást.   Az   ülésezési   rend
    megállapításánál  az egymást követő ülések közötti  ülésszünet
    időtartama akkor "ésszerű", ha az így megállapított  ülésezési
    rend  biztosítja, hogy az Országgyűlés maradéktalanul el tudja
    látni az Alkotmányban meghatározott feladatait.
                                   
                                  V.

    Az  Alkotmánybíróság elutasította az indítványnak azt a részét
    amelyben  az  indítványozó azt kifogásolta, hogy a  Házszabály
    nem   tartalmaz  garanciákat  s  rendes  ülésszakok  alatt   a
    rendkívüli   ülés  összehívására,  az  elnapolt   országgyűlés
    összehívására,   a   köztársasági   elnök   választására,    a
    bizalmatlansági   indítvány  és  a  bizalmi   szavazásra,   az
    interpelláció  és  a kérdés továbbá a népszavazás  alkotmányos
    jogintézményeinek érvényesülésére, illetve a Házszabály  egyes
    rendelkezéseinek magvalósulására.

    1.   Nem  helytálló  az  az  indítványozói  állítás,  hogy   a
    képviselők – a rendes ülésszakok alatt – nem tudják elérni  az
    Országgyűlés ülésének összehívását, ha az Országgyűlés  elnöke
    egyszer sem hívná össze. Az Országgyűlés elnöke az Alkotmányba
    foglalt esetekben köteles összehívni az Országgyűlés ülését.

    Az  Alkotmánybíróság megítélése szerint az Alkotmány – szemben
    a   rendkívüli  ülésszakkal  –  bármikor  lehetővé   teszi   a
    rendkívüli ülés összehívását, a rendes ülésszakokon belül  épp
    úgy,  mint  a  rendes  ülésszakokon  kívüli  időben.  Az  ülés
    "rendkívüli"  jellege  nemcsak a  rendes  ülésszakokon  kívüli
    időre vonatkozik, értelmezendő a rendes ülésszakokon belül, az
    ún.   "rendes"  ülésekhez  való  viszonyában  is.   A   rendes
    ülésszakokon    belül   a   rendkívüli   ülés   összehívásának
    garanciális  jelentősége van. E garancia  jelentősége  egyenes
    arányban   növekszik  az  ülések  közötti   időtartam   –   az
    ülésszünetek  időtartamának – nagyságával.  Az  Alkotmány  nem
    zárja ki a rendes ülésszakok keretein belül a rendkívüli  ülés
    összehívásának lehetőségét. A képviselők egyötödének ez a joga
    az Alkotmányból fakad 22. § (3) bekezdés.
    Nyilvánvaló  ugyanakkor,  hogy a  rendes  ülésszakokon  belüli
    folyamatos  működés nem nyugodhat a rendkívüli ülés rendszeres
    összehívásán. A rendkívüli ülés alkotmányjogi funkciója nem  a
    rendszeres ülésezés biztosítása.

    2.  Az  Alkotmány számos jogintézmény működéséhez  határidőket
    kapcsol.  Ilyen  határidő  az  Alkotmányban  az,  hogy  ha   a
    képviselők  egyötöde  az  elnapolt  Országgyűlés  összehívását
    kéri,   az   Országgyűlés  elnöke  a  kérelem  kézhezvételétől
    számított  nyolc  napnál nem távolabbi  időpontra  köteles  az
    Országgyűlést összehívni 22. § (5) bekezdés. Ilyen határidőket
    tartalmaz   továbbá   az   Alkotmány  a   köztársasági   elnök
    választásával  összefüggésben,  amely  szerint   a   szavazási
    eljárást  legfeljebb három egymást követő nap be kell  fejezni
    29/B.  §  (5) bekezdése, illetve kimondja, hogy a köztársasági
    elnököt  a korábbi elnök megbízatásának lejárta előtt legalább
    30  nappal,  ha  pedig a megbízatás idő  előtt  szűnt  meg,  a
    megszűnéstől számított 30 napon belül kell megválasztani 29/C.
    §  (1) bekezdés. Az Alkotmány szerint a lemondott köztársasági
    elnököt  az  Országgyűlés tizenöt napon  belül  kérheti,  hogy
    elhatározását újból fontolja meg 31. § (3) bekezdés.
    Az  Alkotmány  a  bizalmatlansági indítvánnyal  és  a  bizalmi
    szavazással  összefüggésben  pedig  úgy  rendelkezik,  hogy  a
    bizalmi  indítvány  feletti vitát és szavazást  legkorábban  a
    beterjesztéstől   számított  három  nap  után,   legkésőbb   a
    beterjesztéstől  számított nyolc napon belül  kell  megtartani
    39/A.  §  (2)  bekezdés, továbbá a Kormány – a  miniszterelnök
    útján   –   bizalmi  szavazást  javasolhat  a  bizalmatlansági
    indítványra előírt határidők szerint 39/A. § (3) bekezdés.

    Az Alkotmánynak az államszervezet alkotmányos működését – ezen
    belül:  az  Országgyűlés  működését érintő  ezen  határidőt  –
    előíró  szabályai,  az Alkotmány közvetlenül,  más  jogszabály
    közbejötte  nélkül is érvényesülő normái. Téves  ezért  az  az
    indítványozói  felvetés,  hogy  a  fentiek  vonatkozásában   a
    házszabályi  garanciák  hiánya miatt e jogintézmények  (pl.  a
    bizalmatlansági    indítvány)    érvényesülésére     nincsenek
    biztosítékok.  Az  Alkotmány éppen azért  szabályoz  az  egyes
    jogintézményekkel  kapcsolatban  a  határidőkre  is  kiterjedő
    részletességgel,  hogy rendelkezéseit ne lehessen  megkerülni.
    Az  Alkotmány  szerint az Országgyűlés elnöke  gondoskodik  az
    egyes  ülések  összehívásáról,  amely  nyilvánvalóan  kiterjed
    azokra   az   esetekre   is,  amikor  az   Alkotmány   szerint
    meghatározott határidőn belül szavazást kell tartani.

    Az  Alkotmánybíróság  a  jogállamiságból  fakadó  szabályozási
    kötelezettség  elmulasztását nem  állapította  meg,  ezért  az
    indítványt ebben a részében elutasította.

    3.   Az   Alkotmánybíróság  nem  állapított  meg  mulasztásban
    megnyilvánuló  alkotmányellenességet  az  interpelláció  és  a
    kérdés  alkotmányos  jogintézményének,  továbbá  az  Alkotmány
    népszavazásra     vonatkozó    rendelkezései     érvényesülése
    tekintetében sem.

    Az  Alkotmány szerint "az Országgyűlés tagjai az állampolgári,
    valamint  a  nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési
    biztosaihoz,  az  Állami Számvevőszék elnökéhez  és  a  Magyar
    Nemzeti  Bank  elnökéhez  kérdést,  a  Kormányhoz,  a  Kormány
    bármely  tagjához  és  a legfőbb ügyészhez  interpellációt  és
    kérdést  intézhetnek  a feladatkörükbe tartozó  minden  ügyben
    (27. §).

    A  Házszabály  az  interpellációt és  a  kérdést,  az  azokkal
    kapcsolatos eljárási rendet részletesen szabályozza (115-§-tól
    a  119.  §-ig).  E  rendelkezések között  kimondja,  hogy  "az
    Országgyűlés ülésének napirendjében feltüntetett időpontban az
    interpelláció   és   kérdés  tárgyalására   hetente   legalább
    kilencven  percet kell biztosítani. (115. § (3) bekezdés).  Az
    Alkotmánybíróság   e  határozatában  már  állás   foglalt   az
    ülésezési rend házszabályi meghatározásának kötelezettségéről,
    ennek   keretében   kitért   az   Ügyrendi   bizottság    azon
    állásfoglalására  is, amely e rendelkezést –  az  Országgyűlés
    elnökének kérésére – értelmezte.
    Az  Alkotmánybíróság jelzett, fent kifejtett álláspontján  túl
    az   interpelláció  és  a  kérdés  tárgyalására  meghatározott
    időkeret  nem  vet fel megalapozott alkotmányossági  problémát
    mindaddig, amíg az nem jár e jogintézmények kiüresedésével.

    Az  országos  népszavazásra és népi  kezdeményezésre  irányadó
    alapvető    szabályokat   az   Alkotmány   28/B.-28/E.    §-ai
    tartalmazzák,  további szabályokat az országos  népszavazásról
    és  népi  kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.  törvény  (a
    továbbiakban:  Ntv.), valamint a választási  eljárásról  szóló
    1997.  évi  C.  törvény  állapít  meg.  Az  Ntv.  szerint   az
    Országgyűlés   elnöke   a  törvényben  foglalt   feltételeknek
    megfelelő  kezdeményezést  az  Országos  Választási  Bizottság
    tájékoztatásának  kézhezvételét követő legközelebbi  ülésnapon
    bejelenti   (6.  §).  A  népszavazás  elrendelésére   irányuló
    kezdeményezésről a 6. § szerinti bejelentést követően
    a) kötelező népszavazás esetén 15,
    b) fakultatív népszavazás esetén 30
    napon belül kell dönteni (14. § (1) bekezdés).

    A  Házszabály a népszavazással kapcsolatos eljárásra  irányadó
    speciális  szabályokat  nem tartalmaz (illetve  csak  valamely
    törvény  népszavazással történő megerősítésével összefüggésben
    109. §).

    A   fenti   szabályokból  megállapítható,  hogy  az   országos
    népszavazásra   irányuló   kezdeményezés   Országgyűlés    elé
    vitelének   kötelezettségét   –  az   Országgyűlés   elnökének
    bejelentési kötelezettsége által – törvény állapítja  meg.  Az
    Országgyűlés  döntésére meghatározott 15  illetve  30  nap  az
    Országgyűlés    elnökének    bejelentésétől     számít.     Az
    Alkotmánybíróság megítélése szerint az Országgyűlés  elnökének
    az   ülések  összehívására  irányuló  alkotmányos  kötelessége
    kiterjed   arra   is,  hogy  az  Országgyűlés   a   törvényben
    meghatározott   határidőn  belül  a   népszavazásra   irányuló
    kezdeményezésről dönthessen (ha egyébként épp  nem  ülésezik).
    Az  Alkotmánybíróság további garancia meghatározását  ebben  a
    vonatkozásban   nem   tart  szükségesnek,   ezért   az   ezzel
    kapcsolatos indítványt is elutasította.

    4.  Az  Alkotmánybíróság  a sürgősségi javaslat  tárgyalására,
    továbbá a mentelmi és összeférhetetlenségi ügyek elbírálásához
    szükséges    házszabályi   garanciák   hiányával   kapcsolatos
    indítványozói felvetést sem tartja megalapozottnak.

    Az  Alkotmánybíróság  megítélése szerint a  Házszabálynak  "az
    önálló   indítványok  bejelentése"  címben   szabályozott,   a
    sürgősségi javaslatra vonatkozó szabálya (46. § (2) bekezdés),
    továbbá  a  mentelmi  ügyek  (130.  és  131.  §-ok),   és   az
    összeférhetetlenségi  ügyek  intézésére  (131/A-131/E.   §-ok)
    irányadó rendelkezései az Országgyűlés belső működésének olyan
    technikai  jellegű  szabályai,  amelyről  az  Országgyűlés   a
    Házszabályban szabadon dönt.
    Az ezzel kapcsolatos kérdések eldöntése az Országgyűlés és nem
    az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

    Az  Alkotmánybíróság – a kifejtett indokokra tekintettel  –  a
    határozat   V.   pontjában  részletezett   érvekre   alapított
    mulasztásos alkotmánysértés megállapítását elutasította.

    Az  Alkotmánybíróság  határozatát  a  Magyar  Közlönyben  való
    közzétételét   az  üggyel  kapcsolatos  közérdeklődésre   való
    tekintettel rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                        Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                    
          Dr. Erdei Árpád                      Dr. Holló András
          alkotmánybíró                    előadó alkotmánybíró
                                    
          Dr. Kiss László                      Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                    
          Dr. Strausz János              Dr. Tersztyánszky Ödön
          alkotmánybíró                           alkotmánybíró
                                    
                             Dr. Vörös Imre
                              alkotmánybíró
     Dr. Kiss László alkotmánybíró párhuzamos indokolás

     1.  Osztom  az  Alkotmánybíróság álláspontját  abban,  hogy  a
     plénum  az  Alkotmányban  előírt  eljárási  rend  betartásával
     szabadon  dönthet  arról,  hogy  az  ülésezési  rendje  miként
     alakuljon.  Másként  fogalmazva: ha a  döntéshozatali  eljárás
     alkotmányossági szempontból kifogástalan, akkor a minden héten
     való  és  a három hetenkénti ülésezési rend egyaránt kielégíti
     az  Országgyűlés  folyamatos  működési  rendjének  alkotmányos
     követelményét.   Miután   a   hangsúly   "az   alkotmányossági
     szempontból  kifogástalan  eljáráson"  van,  ennek   közelebbi
     tartalmi  vizsgálatához  különösen  fontos  érdek  fűződik.  A
     határozat  ugyanakkor  e tekintetben – álláspontom  szerint  –
     meglehetősen szűkszavú. A bővebb kifejtést márpedig  önmagában
     véve is indokolhatta volna az a körülmény, hogy a mulasztásban
     megnyilvánuló   alkotmánysértésnek  a  határozatban   írtaknál
     súlyosabb  közjogi  következményei  is  vannak  azáltal,  hogy
     egyrészt az Országgyűlés bizottságainak állásfoglalásai váltak
     ténylegesen   szabályozási   formákká,   másrészt   pedig    –
     tartalmilag  és  eredményét tekintve – a hetenkénti  ülésezési
     rendről  a  háromhetenkéntire áttérés az Alkotmány 24.  §  (4)
     bekezdésében írt rendelkezés megkerülésével történt.

     A   részletesebb   argumentálás  jegyében   mindenekelőtt   az
     Alkotmány 24. § (4) bekezdésének tartalma igényel értelmezést.

     Eszerint:   "Az   Országgyűlés  a  jelen  lévő   országgyűlési
     képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott Házszabályban
     állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét."

     A   Házszabályról   való   döntés   a   parlamenti   autonómia
     szükségszerű  kifejeződése,  amelynek  lényeges  tartalmát  is
     éppen  ezért  csak minősített többséggel lehet megváltoztatni.
     Ahol   a   bizottságának,  bizottsági  elnöki   értekezletnek,
     Országgyűlés  elnökének  e  körben konkrét  szerepet  szánt  a
     Házszabály,    azt   az   adott   tárgykört   jelölő    egyedi
     felhatalmazással kifejezésre is juttatta. Minden egyéb esetben
     a  működési  és  tárgyalási  rendet érintő  döntésnél  azonban
     mérlegelni  és vizsgálni kell azt, érvényesül-e  az  Alkotmány
     24. § (4) bekezdésében a minősített többséghez kötött eljárási
     rend.

     A Házbizottságnak sincs és soha nem is volt kifejezett döntési
     joga  az  ülésezési  rendet  illetően  (ugyanígy  az  Ügyrendi
     Bizottságnak  sem).  Ugyanez vonatkozik  a  Bizottsági  elnöki
     értekezletre  is.  (A  Házbizottság az  Alkotmány  23.  §-ában
     "állást foglal", a Bizottsági elnöki értekezlet pedig a 27.  §
     (2)  bekezdése  értelmében "javaslatot tesz.")  Alkotmánysértő
     lenne tehát egy olyan gyakorlatnak a tolerálása, ahol a plénum
     mindössze a "jóváhagyó" szerepére lenne kárhoztatva. Az elmúlt
     9  évben  ugyanakkor gyakorlatilag bizottsági  állásfoglalások
     köpenyegébe  bújtatott latens szabályozás  érvényesült,  amely
     éppen ezért kezdettől fogva alkotmányellenes is volt. (Ezt  az
     Alkotmánybíróság – erre irányuló indítvány esetében – bármikor
     kimondhatta  volna.)  A  most jelzett anomália  mindaddig  nem
     vetett  fel  alkotmányossági aggályokat,  amíg  a  Házszabály-
     módosítások  a  heti ülésezés rendjének logikáját  megjelenítő
     ügyrendre vonatkoztak.

     2.  Az Országgyűlés a működés szabályait és tárgyalási rendjét
     rögzítő  Házszabályt minősített többséggel fogadja  el.  (Alk.
     24.  § (4) bek.) Amennyiben ez a követelmény nem teljesül,  az
     erről  szóló  OGY  határozat alkotmányellenes  lesz.  Érvényes
     döntés   ugyanis   ebben  az  esetben  nincs:   a   bizottsági
     "állásfoglalás",  "javaslattétel"  nyilvánvalóan  nem  döntés,
     annak  –  egyhangúság hiányában – a plénum elé kell  kerülnie.
     Itt  viszont  a  testületet – mint a  működési  és  tárgyalási
     rendet érintő lényeges ügyben – köti az Alkotmányban írt  2/3-
     os szabály! Ugyanez az eljárási rend követendő akkor, ha olyan
     – a működés szabályait, a tárgyalási rendet érintő – lényeges,
     érdemi   változás  következik  be,  amely  már  a   Házszabály
     egészének módosítását igényli.

     3.  Van-e  hát  itt  olyan  "lényeges",  "érdemi"  változásról
     (változtatásról)  szó,  amely  mindenképpen  túlmutat  egy-egy
     bizottság,  elnöki értekezlet, vagy az Országgyűlés  elnökének
     hatáskörén? S ha igen, feltételezi-e ez azt, hogy a plénum  az
     Alkotmány 24. § (4) bekezdésében megkívánt minősített többségű
     döntést   hozzon?  Minthogy  –  álláspontom   szerint   –   az
     Alkotmánybíróság határozata ezt az elemzést teljes mélységében
     nem végezte el, szükségesnek látom az alábbiak hangsúlyozását:

     "Ülésezési rend": Az Országgyűlés a legfelsőbb államhatalmi és
     népképviseleti  szerv.  (Alk. 19. § (1)  bek.)  Ez  a  jelleg-
     meghatározás  azt  is jelenti, hogy a parlamenti  funkciók  és
     hatáskörök  gyakorlása  az államszervezet  és  a  demokratikus
     működés  követelményére figyelemmel nem korlátozható. Minthogy
     a   munkarend   megváltoztatása  közvetlenül  kihat   bizonyos
     funkciók   és  hatáskörök  gyakorlására  is,  ez   az   előbbi
     követelmény   érvényesülését  nyilvánvalóan  érintheti   (itt:
     korlátozhatja). Efelől pedig senki másnak – az  Országgyűlésen
     kívül  –  (sem a bizottságnak, sem az Országgyűlés  elnökének)
     nincs joga döntést hozni.

     Az   Országgyűlés  testületi  szerv,  ami  azt  jelenti,  hogy
     hatásköreit   plenáris  ülésein  gyakorolja.  Az  Országgyűlés
     döntéseit  a  plénum  hozza, amelyeket  a  bizottságok  "csak"
     előkészítenek.   Ez  egyidejűleg  azt  is  jelenti,   hogy   a
     legfelsőbb   államhatalmi   és  népképviseleti   szerv   (mint
     testület)   csak  akkor  működik,  ha  plenáris  ülést   tart,
     figyelemmel  arra,  hogy a bizottságok  nem  gyakorolhatják  a
     teljes ülés hatáskörét.

     Az  előbbi  logika  meg  is fordítható:  ha  a  parlament  nem
     ülésezik  (amire  az  "ülésezési  rend"  vonatkozik),  nem  is
     "működik".  Az Alkotmány 24. § (4) bekezdésében írt  "működés"
     conditio   sine   qua  non-ja  tehát  az  ülésezés   rendjének
     meghatározása.

     "Tárgyalási  rend":  Ha döntés születik az  ülésezési  rendről
     (pl. arról, hogy ezután háromhetente lesz plenáris ülés),  úgy
     ez  a döntés tartalmilag módosít több házszabályi rendelkezést
     is.  (Pl.  46.  § (2) bek.; 115 § (3) bek.; 119  §  (1)  bek.)
     Magától  értetődik ugyanis, hogy a "hetente"  időmeghatározású
     tárgykörök    ezután    legfeljebb    háromhetente     lesznek
     tárgyalhatók.  Az  ilyen következményekkel járó,  ma  hatályos
     "Házszabályt   borító"   döntések,   minthogy   a   legfelsőbb
     államhatalmi  és  népképviseleti  szerv  egészének  folyamatos
     működését  (ami alkotmányos követelmény) közvetlenül  érintik,
     csak magára a plénumra (annak is a 2/3-os) szavazatához kötött
     döntésére   tartoznak.   (Röviden  szólva:   a   hetenkéntiről
     háromhetenkénti   működési   és  tárgyalási   rendre   áttérés
     következményei   szükségessé  teszik   az   egész   Házszabály
     felülvizsgálatát;  s  a  szükségesnek mutatkozó  korrekciók  –
     minthogy  a  Házszabály egészét érintik – csak az Országgyűlés
     minősített többségű döntésével végezhetők el.)

     Egyébként még a "tárgyalás" szó is előbukkan a Házszabály 115.
     § (3) bekezdésében; ugyanez a szó olvasható az Alkotmány 24. §
     (4)  bekezdésében  is! (Az Alkotmányból való  "levezethetőség"
     alighanem itt is nyilvánvaló.)

     4.  Mi  következik  (és  mi  nem)  az  Országgyűlés  elnökének
     "összehívási" jogából?

     Az  Országgyűlés ülésszakának és ezen belül az egyes üléseknek
     az  összehívásáról  az  Országgyűlés elnöke  "gondoskodik".  Ő
     "biztosítja"  (Magyar  Értelmező  Kéziszótár  A-K.   Akadémiai
     Kiadó, Budapest, 1992. 468.) tehát az Országgyűlés ülésezését.
     Ez  a "biztosítási", "gondoskodási" joga nem terjedhet azonban
     odáig,  hogy  ezzel veszélyeztesse az Országgyűlés  folyamatos
     működését. Bár az Országgyűlés folyamatos munkája valóban  nem
     jelent  folyamatos plenáris ülésezést, de ugyanakkor  azt  sem
     jelenti,  hogy  az ülések olyan ritkák lehetnek,  amelyek  már
     tartalmilag    korlátozzák   a   testület    funkcióinak    és
     hatásköreinek   a  gyakorlását.  Minthogy   pedig   az   egyes
     parlamenti funkciók és hatáskörök gyakorlásában eltérő szerepe
     van  a  többségnek és a kisebbségnek, ezért  a  plenáris  ülés
     időpontjának  meghatározása csak  a  többség  és  a  kisebbség
     konszenzusán   nyugodhat.  Az  ezt   kikerülő   –   e   tárgyú
     országgyűlési  elnöki  – döntések figyelmen  kívül  hagyják  a
     kisebbségi  törekvéseket; ez viszont a  parlamenti  demokrácia
     csorbulásához  vezet.  (Az  ellenzék parlamenti  tevékenységét
     garantáló jogosítványok, illetve ezek gyakorolhatósága ugyanis
     nélkülözhetetlen ismérve a parlamenti demokráciának.)

     Az  Országgyűlés összehívásával kapcsolatban maga a Házszabály
     is  ebből  a  konszenzuális alapból indul ki.  A  23/a  pontja
     szerint  –  a  paritásos  elven működő –  Házbizottság  foglal
     állást az Országgyűlés ülésszakonkénti és heti munkarendjéről.
     Ezt az állásfoglalást a Bizottsági elnöki értekezlet javaslata
     alapján   hozza  meg.  (27  §  (2)  bek.  a/   pont.)   Ha   a
     Házbizottságban nem sikerül egyhangú döntést  hozni,  akkor  a
     heti  munkarendről  az Országgyűlés dönt.  (26.  §  (3)  bek.)
     Nyilvánvaló,  hogy  a  "heti  munkarend"  magában  foglalja  a
     plenáris  ülések  idejének a meghatározását  is.  Ha  tehát  a
     Házbizottságban  nincs egyhangú állásfoglalás az  Országgyűlés
     összehívásának  az  idejéről, akkor minden  egyes  esetben  az
     Országgyűlés ülésén kell dönteni erről. Ez viszont  ugyanakkor
     azt  is  jelenti,  hogy  az  Országgyűlés  elnökének  az  ülés
     összehívására vonatkozó mérlegelési joga (és mindaz, ami ebből
     dedukálhatónak   tűnik),  a  jelenlegi  hatályos   szabályozás
     szerint   is   jóval  szűkebb  annál,  mint  ami  abból   első
     pillantásra feltételezhető lenne.

     Az   elnöki  "szuverén"  döntés  ellen  szól  az  Országgyűlés
     folyamatos működéséhez fűződő érdek is. A jogállamiság elvéből
     (Alk.  2.  §  (1)  bek.)  ugyanis  egyenesen  levezethető   az
     Alkotmányban  "szabályozott" szerveknek az  a  kötelezettsége,
     hogy   "alkotmányos  jelentőségű"  hatásköreiket  jóhiszeműen,
     feladataikat   kölcsönösen  segítve,  egymással  együttműködve
     gyakorolják  (8/1992.  (I. 30.) AB. hat.  54.).  Ebből  az  is
     következik,  hogy a parlamenti elnök jogainak  gyakorlása  nem
     lehet  tetszőleges, mivel jóhiszeműen kell eljárnia a plenáris
     ülés összehívásakor is. Különösen nem hivatkozhatna arra, hogy
     mivel  a  Házszabály nem rendelkezik az Országgyűlés üléseinek
     összehívásáról, ezért ennek meghatározása kizárólagosan  az  ő
     hatásköre lenne.

     Lehet  persze  arra hivatkozni, hogy az Alkotmány  22.  §  (5)
     bekezdése  alapján  az  Országgyűlés  elnöke  –  a  képviselők
     egyötödének  írásbeli  kérelmére, nyolc napnál  nem  távolabbi
     időpontra  –  köteles  az Országgyűlést  összehívni,  s  ezzel
     biztosítható  lehet  akár a hetenkénti ülésezés  is.  Ezzel  a
     megoldással azonban 77 képviselő "gondoskodna" arról, hogy  az
     Országgyűlés   folyamatos   működése   –   mint    alkotmányos
     követelmény – biztosítható legyen. Nyilvánvaló, hogy  ehhez  a
     megoldáshoz nem nyújthat segédkezet az Alkotmánybíróság.

     5. Mindent egybevetve megállapítható: A ma hatályos Házszabály
     egész  szabályozási  logikája  a  hetenkénti  beosztást  veszi
     alapul.  (A korábban már hivatkozott rendelkezéseken túlmenően
     erre vall még a 98. § (4) bekezdése, 106. § (5) bekezdése, 134
     §  (1)  bekezdés  a/ pontja is, amelyek hasonlóképpen  csak  a
     hetenkénti  ülésezési  rend  logikájában  értelmezhetők.)   Ez
     viszont  azt is jelenti, hogy a heti munkarendről való áttérés
     – miután az egész Házszabály logikai rendjét és "filozófiáját"
     érinti   –   csak  a  Házszabály  módosításával  oldható   meg
     alkotmányosan,  e  téren  sem  a  Házbizottság   és   Ügyrendi
     Bizottság    egy-egy    házszabályi   rendelkezéshez    fűzött
     értelmezése,  sem az Országgyűlés elnökének "önfelhatalmazása"
     nem  jelentheti  a  járható  utat. A Házszabály  módosításához
     pedig  nyilvánvalóan  azokat az eljárási követelményeket  kell
     megkívánni,  amelyek  annak  a  megalkotásakor  is   irányadók
     voltak,  vagyis  az  Alk.  24.  § (4)  bekezdésében  rögzített
     minősített  többséget! (A 2/3-osság csapdáját és nyűgét  pedig
     nem   annak  megkerülésével,  hanem  a  többség  és  kisebbség
     konszenzusán   nyugvó   alkotmánymódosítással    lehet    csak
     megszüntetni.)

     6.  Újólag  hangsúlyozom:  Nem az Alkotmánybíróság,  hanem  az
     Országgyűlés  állapítja  meg a saját  működési  szabályait  és
     tárgyalási rendjét. Ha ennél betartja az Alkotmány 24.  §  (4)
     bekezdésében  előírt  eljárási rendet, az  ésszerűségen  kívül
     semmi nem akadályozhatja meg abban, hogy a jelenlegi ülésezési
     rendet  akár  háromhetesre változtassa  meg.  Az  "ésszerűség"
     korántsem   olyan   határozatlan  fogalom  azonban,   amelynek
     tartalmát   nem   lehetne   közelebbről   körülhatárolni.   Az
     Alkotmánybíróság  határozata nem ment bele ennek  részleteibe,
     minthogy      megállt     a     mulasztásban     megnyilvánuló
     alkotmányellenesség rögzítésénél. A jelen párhuzamos indokolás
     –    minthogy   az   eredmény   távolabbra   mutató    közjogi
     következményeinek bemutatására tesz kísérletet  –  utalhat  az
     "ésszerűség" néhány szóbajöhető komponensére is. Eszerint:

     a/  Lehet-e  egy-egy  ülésnapon 2  törvényjavaslatot  érdemben
     megvitatni   és   elfogadni?  (A  Kormány  1999.   I.   félévi
     jogalkotási  terve (MK 1999. évi 17. szám) 70  új  törvénnyel,
     illetve  törvénymódosítással számol;  a  háromhetes  ülésezési
     rend  szerint  fele  ennyi tárgyalási nap lesz;  ("A  jogállam
     szíve a törvény". Nem lesz beteg szívű a mi jogállamunk?)

     b/  Nem  töredeznek-e szét a nagyobb időkeretet igénylő viták,
     nem  lassulnak-e  le a korrekciós mechanizmusok?  (Lesz-e  még
     értelme az un. sürgősségi eljárásoknak?)

     c/   Milyen  kár  származik  abból,  hogy  a  napirend  előtti
     felszólalások  tárgyainak többsége elveszíti az  aktualitását?
     (Ugyanerre a sorsra jutnak az interpellációk, kérdések  és  az
     azonnali  kérdések  is.)  Az  interpellációk  esetében  ezt  a
     hiátust  nem  egyensúlyozza  ki  az  erre  fordítandó   tágabb
     időkeret sem.

     d/  Nem csökken-e az ellenzéki alternatívák kidolgozásának  és
     megtárgyalásának az esélye?

     A  plénum minősített többségének kell mérlegelnie azt is, hogy
     mennyire  Alkotmány-konform megoldás az, ha a választókerületi
     munkára   ugyanúgy   egy   hét  áll  rendelkezésre,   mint   a
     törvényalkotásra.  Az Alkotmány szerint  a  képviselők  a  köz
     érdekében  végzett tevékenységet látnak el, (Alk.  20.  §  (2)
     bek.),  ami  azt  jelenti,  hogy  "a  képviselő  feladata  nem
     valamely település, megye vagy foglalkozási csoport érdekeinek
     a  védelme, hanem az egész nemzet szolgálata." (Alk. indokolás
     2.  pont.)  Kell-e hát erre a részben "kijárásra" is fordított
     munkára    ugyanúgy    egy   hetet   biztosítani,    mint    a
     törvényalkotásra?  (Különös tekintettel arra,  hogy  a  listán
     megválasztott képviselőknek nincs is választókerületük.)

     Ezekről a kérdésekről – meg még persze másokról is – tehát  az
     Országgyűlésnek kell állást foglalnia, mert azok tartalmukban,
     súlyukban  messze  jelentősebbek annál (ha tetszik:  lényeges,
     érdemi kérdések), hogy felőlük bizottság, vagy az Országgyűlés
     elnöke  döntsön  érdemben.  Az "ülésezési  rend",  "tárgyalási
     rend"  ügye  tehát  túlmutat azon, hogy azt  puszta  technikai
     jelentőségű  kérdésként  kezeljük; az igenis  lényegi-tartalmi
     összefüggéseket érint, s éppen ezért csak az Alk.  24.  §  (4)
     bekezdésében foglalt eljárási rend betartásával lehet  felőlük
     felelősséggel dönteni.

     Budapest, 1999. március 29.
                                                    Dr. Kiss László
                                                      alkotmánybíró
      Dr. Tersztyánszky Ödön alkotmánybíró különvéleménye

      Egyetértek   a  többségi  határozat  rendelkező  részének   az
      indítványt  elutasító  részével, ennek  indokolásával  együtt.
      Különösen egyetértek az Alkotmány 22. § (3) bekezdésének azzal
      az értelmezésével, hogy rendkívüli ülés összehívására nem csak
      a rendes ülésszakon kívüli időpontra van lehetőség.

      Álláspontom    szerint   az   indokolás   említett    részében
      kifejtettekből  az  következik,  hogy  az  indítványt   teljes
      egészében  el  kell utasítani, és nincs helye sem mulasztásban
      megnyilvánuló alkotmányellenesség, sem alkotmányos követelmény
      megállapításának.

      Az    indítvány    szerint   "az   Országgyűlés   mulasztásban
      megnyilvánuló  alkotmányellenességet valósított  meg  azáltal,
      hogy   a  Házszabály  nem  tartalmazza  azokat  a  garanciális
      szabályokat,   amelyek   az   Országgyűlés   ...    hatáskörei
      gyakorlásának feltételeit az Országgyűlés ülésezési  rendjének
      meghatározásával biztosítják. ... Az Országgyűlés nagyvonalúan
      állapította   meg   tárgyalási  rendjét,  s  nem   biztosított
      megfelelő garanciákat az országgyűlés rendes ülésszakon belüli
      működéséhez.  ...  A  Házszabály  nem  biztosít   olyan   jogi
      lehetőséget,  amelynek segítségével kikényszeríthető  lenne  a
      plenáris  ülés  összehívása." Az indítvány tartalmából  az  is
      megállapítható,  hogy az indítványozó abból  a  –  a  többségi
      határozat  álláspontjából kitűnően is téves –  feltételezésből
      indul  ki,  miszerint a rendes ülésszak alatti  időpontra  nem
      lehet rendkívüli ülés összehívását kezdeményezni.

      Az  indítvány  alapján  tehát az Alkotmánybíróságnak  abban  a
      kérdésben kellett vizsgálódnia, hogy a Házszabály az  ülésezés
      rendjének   meghatározására  tartalmaz-e  szabályozást   annak
      megvalósulása  érdekében,  hogy  az  Országgyűlés   feladatait
      elláthassa,  illetőleg  a  szükségesnek  mutatkozó  ülésezések
      kikényszerítéséhez van-e megfelelő garancia.

      Az   Országgyűlés  összehívásának  és  ülésezésének   alapvető
      szabályozása  alkotmányozási kérdés,  amelyről  az  Alkotmányt
      módosító   1989.   évi   XXXI.   törvény   megalkotásakor   az
      Alkotmányban  rögzített  tartalommal  foglaltak   állást.   Az
      Alkotmány  a rendes ülésszak időtartamát (22. § (1)  bekezdés)
      határozza meg, szabályokat tartalmaz a rendes ülésszak és ezen
      belül   a  rendes  ülés  összehívásának  jogára  (22.  §   (2)
      bekezdés),  a  rendkívüli  ülésszak  vagy  a  rendkívüli  ülés
      kötelező    összehívására   (22.   §   (3),   (5)   bekezdés),
      meghatározott kivételes esetben pedig folyamatos ülésezést  ír
      elő (19/C. § (3) bekezdés).

      Az  Alkotmány  a  rendes ülésezésre kötelező rendelkezést  nem
      tartalmaz, de közvetetten sem szab meg az Országgyűlés számára
      valamilyen előre meghatározott rögzített ülésezési rendet.  Az
      ülésezés  rendjének  kialakítására az Országgyűlést  jogosítja
      fel  a Házszabály megalkotására adott felhatalmazásban (24.  §
      (4)  bekezdés). Az Alkotmánybíróság az indítvány keretében azt
      vizsgálhatja,  hogy  a  felhatalmazásra  alkotott  szabályozás
      hiányos-e,    illetőleg   a   hiányosság   akadályozza-e    az
      Országgyűlést az alkotmányos feladatai ellátásában.

      A   minősített  (kétharmados)  szavazattöbbséggel   elfogadott
      Házszabály  tartalmazza  azokat a döntési  jogosultságokat  és
      ezek    eljárási    szabályait,   amelyek   az    Országgyűlés
      ülésszakonkénti   és   a   heti   munkarendjére,   az   ülések
      napirendjére,   időtartamára,   a   felszólalási    időkeretek
      meghatározására vonatkoznak (Házszabály 23. § (1) bekezdés a)-
      b) és f) pont, 26. § (3) bekezdés).

      Az  Alkotmány  24.  §  (4) bekezdésének  sem  szövegéből,  sem
      összefüggéseiből  nem ismerhető fel olyan  követelmény,  amely
      szerint az ülésezés rendszerességét is (normatív módon,  előre
      ütemezetten)  a minősített többséggel elfogadott Házszabályban
      kellene  meghatározni.  Nem  tekinthető  tehát  hiányosnak   a
      Házszabálynak  az  a  szabályozási módja,  amely  az  ülésezés
      rendjének   meghatározására   a   már   ismertetett    döntési
      hatásköröket    alakította    ki,    a    rendkívüli    ülések
      kikényszerítésének  a  köztársasági  elnök,  a  kormány  és  a
      képviselők  egyötöde  részére  biztosított,  tehát  viszonylag
      széles körben lehetőséget adó garanciájával.

      A  szabályozásnak éppen a hatályos módja teszi lehetővé,  hogy
      az  ülések  és ülésszünetek a soron következő feladatok  minél
      hatékonyabb  elvégzéséhez legyenek igazíthatók, azáltal,  hogy
      az  ülésezés  rendjét  a mindenkori szükségleteknek  megfelelő
      mértékben konkrét döntéseivel – esetenként vagy időszakosan  –
      az Országgyűlés maga szabja meg.

      Az   Országgyűlés   Alkotmányban  meghatározott   feladatainak
      mennyisége  és  időszerűsége,  az  elvégzéshez  szükséges  idő
      ugyanis  általában előre nem határozható meg, és  a  feladatok
      maradéktalan  ellátása emiatt nem köthető sem előre  rögzített
      időközökhöz, sem időtartamokhoz.

      Arról,   hogy  az  ülésezésre  vonatkozó  hatályos   szabályok
      alkalmazása  során meghozott döntések összhangban vannak-e  az
      Alkotmány  illetve a Házszabály rendelkezéseivel,  ténylegesen
      kielégítik-e   az   Országgyűlés   működéséhez   tartozó,   az
      Alkotmányból,  más  törvényekből  és  a  Házszabályból   folyó
      időszerű  követelményeket,  az  Alkotmánybíróság  –  hatásköre
      hiánya  miatt  –  nem foglalhat állást. Az esetleges  jogsértő
      jogalkalmazás   nem  a  Házszabálynak  a  vélt  hiányosságával
      hozható  összefüggésbe, következésképpen előfordulását további
      jogalkotással sem lehet eleve kiküszöbölni.

      Mivel az indítvánnyal érintett tárgykörben az Alkotmány  és  a
      Házszabály  –  az elégséges garanciákat is magában  foglaló  –
      hézagmentes     szabályozást    tartalmaz,     a     mulasztás
      megállapítására  irányuló  indítványt  teljes   egészében   el
      kellett volna utasítani.

      Budapest, 1999. március 29.
                                              Dr. Tersztyánszky Ödön
                                                       alkotmánybíró
      A különvéleményhez csatlakozom.

              Dr. Bagi István                Dr. Lábady Tamás
              alkotmánybíró                     alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Parliament failing to regulate the regular sittings of Parliament in the Standing Orders of the legislature
       Number of the Decision:
       .
       4/1999. (III. 31.)
       Date of the decision:
       .
       03/29/1999
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .