English
Hungarian
Ügyszám:
.
418/A/1994
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 35/1994. (VI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/197
.
A döntés kelte: Budapest, 06/21/1994
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az  Alkotmánybíróság   a   köztársasági   elnöknek   az
   Országgyűlés által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett
   törvény  rendelkezései   alkotmányellenessége   vizsgálatára
   irányuló indítványa  alapján - Dr. Kilényi Géza és Dr. Szabó
   András,  valamint  Dr.  Sólyom  László  alkotmánybíróknak  a
   törvény 6. §-át érintő különvéleményével, továbbá Dr. Sólyom
   László párhuzamos  indokolásával -  soron kívüli  eljárásban
   meghozta a következő

                          határozatot :

        1. A  termőföldről szóló,  az Országgyűlés  által 1994.
   április 6-án  elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény (a
   továbbiakban:   Ftv.)    korlátozó    rendelkezései    addig
   alkotmányosak,  ameddig  az  elbírált  korlátozások  ésszerű
   indokai tárgyilagos mérlegelés szerint fennállanak.

        2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Ftv. 5.,
   6., 7.  és 9.  §-a nem  ellentétes az  Alkotmány  9.  §  (1)
   bekezdésével, 13.  (1) bekezdésével,  14. §-ával, 56. §-ával
   és 70/A. § (1) bekezdésével.

        3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Ftv. 13.
   és 14. §-a nem ellentétes az Alkotmány 9. és 70/A §-ával.

        Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
   Közlönyben közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

         A  köztársasági   elnök  az   Alkotmány   26.   §   (4)
    bekezdésében   megállapított    jogkörében    eljárva,    az
    Alkotmánybíróságról  szóló   1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
    továbbiakban:  Abtv.)   1.  §   a/  pontjára  és  35.  §-ára
    hivatkozva 1994.  április 29-én  kelt indítványában kérte az
    Alkotmánybíróságot, hogy  végezze el az Ftv. 5., 6., 7., 9.,
    13. és 14. §-ának előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

         Az indítvány  I. fejezete  az Alkotmány  és  a  Polgári
    Törvénykönyv  kapcsolódó   rendelkezéseinek,   valamint   az
    Alkotmánybíróság    néhány,     a    tulajdonjogot    érintő
    határozatának felidézésével  a tulajdonosi  jogállásra és  a
    tulajdonszerzési   képességre   vonatkozóan   -   kételyeket
    kifejező - rövid elemzést tartalmaz.

         Az  indítvány   II.  fejezetében   az  indítványozó  az
    Alkotmány 9.  § (1)  bekezdésére hivatkozással,  valamint  a
    21/1990. (X.  4.) AB,  a 18/1992. (III. 30.) AB, az 53/1992.
    (X. 29.)  AB  határozatokra  utalva  először  kinyilvánítja:
    "Ebből az  alkotmányi rendelkezésből  az következik,  hogy a
    polgári jogi  szabályozás során  a polgári jogi jogviszonyok
    alanyait  -   az  azonos   szabályozási  koncepción   belül,
    tekintettel az Alkotmány 70/A. §-ában írt összefüggésekre is
    - egyenlőknek  kell  tekinteni".  Ezt  követően  pedig  arra
    emlékeztet,  hogy   "a  jogegyenlőség   alkotmányos  elvével
    ellentétes  a   megkülönböztetés  egyfelől   a   természetes
    személyek és  a jogi  személyek, másfelől  a különböző  jogi
    személyek között [pl. 34/1992. (VI. 14.) AB]."

         A III.  fejezetben indítványozó az Alkotmány 14. §-ában
    biztosított öröklési  jog tartalmának  és korlátainak  rövid
    értékelését fogalmazza  meg. Ennek  keretében  megállapítja:
    "Az  öröklési   jog  rendszerében  kerül  szabályozásra,  de
    lényegében a  tulajdonjog  rendelkezési  jogosítványai  közé
    tartozik az  a jog,  hogy mindenki  halála esetére egyoldalú
    nyilatkozattal  (végrendelet),   vagy  szerződéssel   (halál
    esetébe  szóló  ajándékozás,  öröklési  szerződés)  szabadon
    rendelkezhet   vagyonáról.    A    tulajdonhoz    kapcsolódó
    részjogosítvány,  a  rendelkezési  jog  a  tulajdon  feletti
    döntés szabadságát  foglalja magában [7/1991. (II. 28.) AB],
    amely  korlátozható  jog.  A  rendelkezési  jog  korlátozása
    azonban  alkotmányellenes,  ha  nem  elkerülhetetlen,  tehát
    kényszerítő ok  nélkül történik,  továbbá  ha  a  korlátozás
    súlya  a   korlátozással   elérni   kívánt   célhoz   képest
    aránytalan".

         Az indítvány  IV. fejezete az Ftv. alkotmányellenesnek,
    illetve aggályosnak  tartott 5.,  6., 7.,  9., 13. és 14. §-
    ának  rendelkezéseit   foglalja  össze.   Ezt  követően   az
    indítvány  a  következő  V.  fejezettel  zárul:  "Mindezekre
    figyelemmel indítványozom,  hogy a tisztelt Alkotmánybíróság
    vizsgálja meg, és nyilvánítson véleményt arról, hogy

         1/ a tulajdonszerzés ilyen korlátozása - túl azon, hogy
    a piaci  törvények érvényesülésének, a földárak közgazdasági
    törvények    szerinti    alakulásának    akadályozását    is
    eredményezi; sérti  a magántulajdon  kezelésében kialakított
    nemzeti   konszenzust,    rontja   az    ország   nemzetközi
    versenyképességét, a  gazdaságos üzemi  méretek kialakítását
    és a  nemzetközi integrációkban  való bekapcsolódást  -  nem
    sérti-e az  Alkotmány 9.  §  (1)  bekezdésében,  13.  §  (1)
    bekezdésében, 14.  §-ában, 56.  §-ában, valamint 70/A. § (1)
    bekezdésében írt elveket;

         2/   a   haszonbérlők   körének   és   a   haszonbérlet
    időtartamának meghatározása  során  a  különböző  gazdálkodó
    alanyok közötti különbségtétel nem sérti-e az Alkotmány 9. §
    (1) bekezdésében  és 70/A.  §-ában írt jogegyenlőségi elvet,
    valamint  az   Alkotmány   9.   §   (2)   bekezdésében   írt
    alkotmányossági elvet,  amely szerint  a Magyar  Köztársaság
    elismeri és  támogatja a  vállalkozás jogát  és a  gazdasági
    verseny szabadságát".

                                II.

         Az Ftv.-nek  azok a  rendelkezései, amelyeknek előzetes
    alkotmányossági vizsgálatát az indítványozó kezdeményezte, a
    következők.

         "5. § (1) Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát
    csak olyan  mértékben szerezheti  meg, hogy  a  tulajdonában
    legfeljebb 300  hektár nagyságú,  vagy 6000  aranykorona  (a
    továbbiakban: AK) értékű termőföld legyen.

         (2) Az  (1) bekezdés szerinti mérték megállapításánál a
    termőfölddel együtt  önálló ingatlant (földrészletet) képező
    művelés alól kivett föld területét is figyelembe kell venni.

         (3)  A   belföldi  magánszemély   által   megszerezhető
    termőföld mértékének  megállapításánál figyelmen  kívül kell
    hagyni a  legfeljebb 6000  m2 területtel önálló ingatlanként
    (földrészletként)   kialakított    tanya   területén    levő
    termőföldet.

         (4)  A  magánszemély  az  e  törvény  hatálybalépésekor
    meglévő    termőföld     tulajdonát     legfeljebb     annak
    területnagyságát   és    AK   értékét    meg   nem    haladó
    területnagyságú és AK értékű termőföldre cserélheti.

         (5) Az e törvény hatálybalépésekor meglévő termőföld
         a) kisajátítása  folytán kapott kártalanítás összegéből
    vásárolt termőföld,
         b)  közös   tulajdonának  megszüntetésével   tulajdonba
    kerülő  termőföld   területnagysága  és  AK  értéke  az  (1)
    bekezdés szerinti mértéket meghaladhatja.

         6. §  (1) Belföldi  jogi személy  és  jogi  személyiség
    nélküli más  szervezet termőföld  tulajdonjogát -  a  Magyar
    Állam,   az    önkormányzat,   az    erdőbirtokossági-    és
    legelőbirtokossági társulat és a közalapítvány kivételével -
    nem szerezheti meg.
         (2)  Egyházi   jogi  személy  végintézkedés,  illetőleg
    ajándékozási-, tartási-,  vagy gondozási  szerződés  alapján
    termőföldre tulajdonjogot szerezhet.

         7. §  (1)  A  külföldi  magánszemély  és  jogi  személy
    termőföld és  védett természeti  terület  tulajdonjogát  nem
    szerezheti meg.
         (2) Az  (1) bekezdés  szerinti tilalom  nem  vonatkozik
    arra az  esetre, ha a külföldi a védett természeti területen
    kívüli termőföld  tulajdonjogát az  5. §  (3)-(5)  bekezdése
    szerint szerzi meg.

         9. §  A tulajdonszerzési  korlátozásba ütköző szerződés
    semmis.  Ha  az  ingatlannyilvántartási  bejegyzéssel  az  e
    törvényben   meghatározott   tulajdonszerzési   korlátozásba
    ütköző módon,  illetőleg  a  megengedett  szerzési  mértéket
    meghaladóan  termőföld,   vagy  védett   természeti  terület
    tulajdonjogának megszerzésére kerülne sors, a földhivatal az
    okirat   nyilvánvaló    érvénytelensége   esetére   irányadó
    szabályok szerint jár el.

         13. §  (1) Belföldi  magán- és  jogi személy, illetőleg
    jogi személyiséggel  nem rendelkező  szervezet  -  a  Magyar
    Állam  és   az  önkormányzat  kivételével  -  a  termőföldre
    vonatkozó  haszonbérleti  szerződést  legfeljebb  a  (2)-(4)
    bekezdések szerinti határozott időre kötheti meg.
         (2) A  haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartama a
    (3)-(4) bekezdésben  foglalt kivételekkel  legfeljebb 10  év
    lehet.
         (3)  Erdő  művelési  ágú  termőföldre,  illetőleg  erdő
    telepítésére vonatkozó haszonbérleti szerződést legfeljebb a
    termelési  időszak   (vágásérettségi  kor)  lejártát  követő
    ötödik év végéig lehet megkötni.
         (4)  Szőlő   és  gyümölcsös   művelési   ágú   és   más
    ültetvénnyel  betelepített   termőföldre,  illetőleg  szőlő,
    gyümölcsös  vagy   más  ültetvény   telepítése  céljából   a
    haszonbérleti szerződést  legfeljebb annak az évnek a végéig
    lehet  megkötni,   amíg  a   szőlő,  gyümölcsös,   illetőleg
    ültetvény értékkel bír (értékcsökkenési leírási időszak).

         14. §  Külföldi magán-  és jogi  személy  legfeljebb  a
    belföldiekre meghatározott  időtartamra köthet haszonbérleti
    szerződést. "

         Az Alkotmánybíróság  megjegyzi,  hogy  az  Ftv.-nek  "A
    termőföld tulajdonjogának  megszerzése" c.  II. fejezetét  a
    következő szövegű  4. §  vezeti be:  "E fejezet  alkalmazása
    szempontjából tulajdonszerzésnek  kell tekinteni a termőföld
    tulajdonjogának -  ide értve  a részarányként  meghatározott
    tulajdont is  - bármilyen  jogcímen  (szerzésmódon)  történő
    megszerzését,   kivéve    a   törvényes    örökléssel,    az
    elbirtokolással, ráépítéssel, kisajátítással és a kárpótlási
    célú árverés során történő tulajdonszerzést".

                                III.

         Az  Alkotmánybíróság   határozatának  indokolásául   az
    alábbiakat állapítja meg.

         1.   Az   Alkotmánybíróság   már   több   határozatában
    kinyilvánította,   hogy   az   Alkotmány   gazdaságpolitikai
    szempontból semleges.  Az Alkotmányból az állami beavatkozás
    nagysága, ereje,  még kevésbé  annak tilalma közvetlenül nem
    vezethető le  [33/1993. (V.  28.) AB  határozat,  ABH  1993,
    249.]. Az  Alkotmánybíróság a  törvényhozó és  a  végrehajtó
    hatalom  gazdaságpolitikai   törekvéseit,   a   piacgazdaság
    tartalmára    és     színvonalára    vonatkozó    felfogását
    alkotmányossági szempontból  nem értékelheti és ezért azokat
    sajátjával  nem  helyettesítheti.  A  piacgazdaságnak  és  a
    versenyszabadságnak nincs  saját alkotmányossági  mércéje. A
    piacgazdaság fenntartásának  és védelmének  állami feladatát
    mindenekelőtt  az   egyes  alapjogok   érvényesítésével   és
    védelmével lehet illetve kell az államnak megvalósítania. Az
    Alkotmánybíróság a  piacgazdaság, a  versenyszabadság és más
    hasonló   államcélok   alkotmányellenes   megsértését   csak
    szélsőséges esetben állapítja meg, ha az állami beavatkozás,
    "fogalmilag  és  nyilvánvalóan"  ellentétes  az  államcéllal
    [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABK 1994. április, 170.].

         2.  Az   Alkotmánybíróság  a   termőföld  mértékére  és
    értékére vonatkozó  korlátozás alkotmányossági elbírálásánál
    abból indult ki, hogy az alapjognak nem minősülő egyéb jogra
    vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés vagy
    más korlátozás  alkotmányellenessége akkor  állapítható meg,
    ha a  sérelem összefüggésben  áll valamely alapjoggal, végső
    soron az emberi méltóság általános személyiségi jogával és a
    megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak nincs tárgyilagos
    mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes.

    Az  Alkotmánybíróság  továbbá  azt  is  figyelembe  vétellel
    elembe vette,  hogy a  földtulajdon  sajátos  természeti  és
    vagyoni jellemzői:  nevezetesen a föld véges jószág volta (a
    föld ugyanis mint természeti tárgy korlátozott mértékben áll
    rendelkezésre    és    nem    szaporítható,    mással    sem
    helyettesíthető),  nélkülözhetetlensége,  megújulóképessége,
    különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a
    földtulajdon különös  szociális kötöttségét  testesítik meg.

    Ezek a  körülmények  indokolhatják  a  tulajdonosi  jogokkal
    szemben a  közérdek érvényesítését.  Az Alkotmánybíróság már
    korábban  is   kimondta,   hogy   sajátosságai   folytán   a
    földtulajdonnak  más   tulajdoni  tárgyaktól   eltérő   jogi
    kezelése adott  vonatkozásban indokolt  [ 16/1991. (IV. 20.)
    AB  határozat,   ABH  1991,   62;  64/1993.  (XII.  22.)  AB
    határozat, ABH 1993, 381.].

         Mivel a termőföld véges jószág, a rá vonatkozó tulajdon
    szociális   kötöttségei    szükségképpen   kapcsolódnak   az
    állaghoz, a  területi  kiterjedtséghez  és  az  értékhez.  A
    termőföld  piaca   és  megfelelő   ára  a  hosszú  időszakon
    keresztül mesterségesen visszatartott ingatlanforgalom miatt
    még nem  alakulhatott  ki.  Mindezek  a  tárgyi  adottságok,
    körülmények   és   összefüggések   miatt   a   termőföldpiac
    kialakulása és  az ezt elősegítő birtokszerkezet létrehozása
    -  mint   az  Ftv.  javaslatának  indokolásában  is  jelzett
    alkotmányos  cél   -  tekintetében  alkotmányellenesség  nem
    állapítható meg.

         3. A tulajdon alapjogi védelmének sajátosságai miatt az
    állami beavatkozás alkotmányossága megítélésének súlypontja,
    az alkotmánybírósági  értékelés voltaképpeni  tere a  cél és
    eszköz, a  közérdek és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
    megítélése lett.  A birtokmaximum  Ftv. általi meghatározása
    tekintetében  megállapítható,  hogy  az  a  földtulajdonosok
    rendelkezési jogát  olyan  kis  mértékben  korlátozza  csak,
    amely  az   alkotmányos  célhoz  képest  nem  aránytalan.  A
    tulajdont szerezni  kívánók  tulajdonhoz  való  alapjogát  a
    termőföld birtokmaximálása  nem érinti,  mert a  tulajdonhoz
    való  alapjog   nem  terjed   ki  a   tulajdonszerzésre.   A
    tulajdonszerzés   joga    nem   alapjog,    nem   érinti   a
    jogképességnek az Alkotmány 56. §-ában biztosított alapjogát
    sem. Az  Ftv. a földszerzésre jogosult magánszemélyek között
    semmilyen különbséget  nem tesz, ezért az Alkotmány 70/A. §-
    ának   sérelme   nem   állapítható   meg.   Nem   korlátozza
    aránytalanul a  birtokmaximálás a  piacgazdaság és  a szabad
    verseny tartalmi  összetevőihez tartozó  vállalkozáshoz való
    alapjogot sem.  Az  Ftv.  senkit  sem  zár  el  attól,  hogy
    mezőgazdasági vállalkozó  legyen. Ehhez ugyanis földtulajdon
    jogának megszerzése nem feltétlenül szükséges.

         A "vevők"  oldalán alapjog  korlátozás nem  állapítható
    meg,  mert  a  tulajdonszerzés  képessége  és  a  szerződési
    szabadság  nem   minősül  alapjognak.   Eme  alapjognak  nem
    minősülő jogok  korlátozása akkor lenne alkotmányellenes, ha
    a korlátozásnak  tárgyilagos mérlegelés  alapján  nem  lenne
    ésszerű indoka.

         Az Ftv.-ben  meghatározott  birtokmaximálás  indoka  az
    "egészséges   birtokszerkezet"    kialakítása,   illetve   a
    termőföld   reális   árának   kialakulásáig   a   földbirtok
    koncentrációjának     megakadályozása.     Az     egészséges
    birtokszerkezet tehát ebben az időbeli keretben és a fejlett
    piaci viszonyok  hiányához képest  értendő. Az Ftv. szerinti
    birtokkorlátozás ebben  a vonatkozásban része a piacgazdaság
    megteremtésére vonatkozó alkotmányi feladat végrehajtásának.

         A földbirtok  politika meghatározása  éppen úgy  mint a
    lakáspolitikáé  vagy   általában  a   gazdaságpolitikáé,  az
    Országgyűlésre és  a Kormányra  tartozik.  Az  alapjogsértés
    esetén kívül  az Alkotmánybíróság  e tekintetben  csak akkor
    léphet közbe,  ha ez  a földbirtok  politika "fogalmilag  és
    nyilvánvalóan   kizárná  a   piacgazdaság  létét"  [21/1994.
    (IV.16.) AB határozat, ABK 1994.  április,  170.],  vagy  ha
    tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indok nélkül korlátoz
    egyéb  jogot.   A  vizsgált  esetben  a  földtulajdonszerzés
    korlátozása olyan  állami  beavatkozásnak  minősül,  amelyet
    éppen a piaci viszonyokra való áttérés indokol. A mennyiségi
    korlátozás módszere,  vagyis a megszerezhető termőföld felső
    határának  területmérték  és  érték  szerinti  megállapítása
    ugyancsak ésszerű.

         Az Ftv.  a megszerezhető  földterület  és  érték  felső
    határának meghatározása  révén egyértelműen  kifejezi,  hogy
    mit tart  az Országgyűlés az átmeneti helyzetben "egészséges
    birtokszerkezetnek". Ennek  megállapítása által elkerülhetők
    azok a nehézségek, amelyek akkor keletkeznek, ha a törvény a
    jogpolitikai célt mondja ki csupán és az eseti mérlegelést a
    hatóságokra  bízza.   Kétségtelen  azonban,   hogy  ezzel  a
    törvényalkotó  lemondott   arról  is,  hogy  a  megvalósítás
    eszközeit  a   joggyakorlat  rugalmasan   kezelje,  ehelyett
    mintegy  megörökíti   az  átmenetileg  szükséges  helyzetet,
    hiszen változtatás csak törvénymódosítással lehetséges.

         Az Ftv.-ben  előírt átmeneti  birtokmaximálást ezért az
    Alkotmánybíróság     alkotmányossági     szempontból     nem
    kifogásolta.    Mivel    azonban    a    jelzett    átmeneti
    birtokmaximálás  csakis   addig  alkotmányos,  amíg  ésszerű
    indokai  fennállanak,   az  Alkotmánybíróság   a   határozat
    rendelkező részében elvi éllel nyilvánította ki a korlátozás
    átmeneti jellegét,  vagyis az  ésszerű indokok fennállásához
    kötöttségét.

         A  hasonló,   tehát  átmenetileg  szükségesnek  tartott
    korlátozások alkotmányosságát  az Alkotmánybíróság  eddig az
    arányosság    ismérvének     segítségével    döntötte    el.
    Elidegenítési és  terhelési  tilalom  esetén  következetesen
    megkövetelte az  arányossághoz, hogy a korlátozás időtartama
    kiszámítható legyen  [7/1991. (II.  28.) AB  határozat,  ABH
    1991, 27;  24/1992. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1992, 129.].
    A reális  piaci földárak  kialakulásához szükséges  időt  az
    Alkotmánybíróság  azonban   nem  tudja   felbecsülni.  Ha  a
    törvényhozót kötelezné  arra,  hogy  állapítson  meg  pontos
    határidőt, az  Országgyűlés aggálytalanul meghosszabbíthatná
    azt, ha  a piaci árak még nem alakultak ki. Arra a kérdésre,
    hogy  megtámadható  lesz-e  a  törvény,  ha  az  indokoltnál
    hosszabb   ideig    marad   hatályban   a   korlátozás,   az
    Alkotmánybíróság igenlő  választ ad.  Ha tehát a korlátozást
    alátámasztó ésszerű  indokok már  nem állanak  fenn, az Ftv.
    korlátozó rendelkezései megtámadhatókká válnak.

         4.  Az   Ftv.  a   külföldi  magánszemélyeket  és  jogi
    személyeket -  csekély kivételtől  eltekintve  -  kizárja  a
    termőföld  és   védett  természeti  terület  tulajdonjogának
    megszerzéséből (7.  §). Az  Ftv. javaslatának  indokolása  a
    külföldi és  a magyar  földárak  közötti  különbségre  utal,
    amelynek alapján egyre gyakoribb a külföldiek földvásárlása.
    A külföldiek  és belföldiek megkülönböztetése az Ftv.-ben az
    indítvány szerint  az Alkotmány  70/A. §-ába  ütközik. Ezzel
    szemben a  külföldiek tulajdonszerzési jogára is áll mindaz,
    amit a  magyar magánszemélyekre nézve az Alkotmánybíróság az
    előbbiekben kifejtett.  A megkülönböztetés tehát nem alapjog
    tekintetében áll  fenn. A  kérdés e  vonatkozásban tehát az,
    hogy nem  önkényes-e az  Ftv.-nek az  a  megoldása,  hogy  a
    magyar  magánszemélyekkel   szemben  a   külföldiek  nem   a
    birtokszerzés  mértékében  korlátozottak,  hanem  -  csekély
    kivételtől eltekintve  - ki  vannak zárva  a termőföldre  és
    védett természeti területre vonatkozó tulajdonszerzésből.

         A  külföldi   földárakat   és   tőkeerőt   tekintve   a
    külföldiekkel   szemben    szigorúbb   védelem   tárgyilagos
    megítélés szerint  ésszerűen indokolt. Mivel itt a termőföld
    és    védett    természeti    terület    vonatkozásában    a
    szerzőképességet  szinte   teljesen  megvonja   a   törvény,
    felmerül az  a kérdés,  hogy az ésszerűség összhangban van-e
    azzal  az  alkotmánybírósági  gyakorlattal,  amely  ilyenkor
    pontos  határidőt   követel  meg.   Erre   a   kérdésre   az
    Alkotmánybíróság  azt   válaszolja,  hogy  a  szinte  teljes
    kizárás ésszerű  indokoltsága megszűnésének  ideje előre nem
    határozható    meg    pontosan.    Mindezek    alapján    az
    Alkotmánybíróság  megállapíthatta,   hogy  a   külföldiek  -
    átmeneti - kizárása a termőföld és védett természeti terület
    tulajdonjogának   megszerzéséből,   tárgyilagos   mérlegelés
    szerinti ésszerű indoka miatt nem alkotmányellenes.

         5. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy belföldi jogi
    személy és jogi személyiség nélküli más szervezet kizárása a
    termőföldre  vonatkozó   tulajdonjogszerzésből  a   szerzési
    tilalmak  kijátszásának   megelőzését  szolgálja.   A   jogi
    személyen  és   jogi  személyiség  nélküli  más  szervezeten
    keresztül ugyanis a belföldi magánszemély a birtokmaximumot,
    a külföldi  magánszemély és  jogi személy  pedig a  szerzési
    tilalmat tudná  megkerülni. Az  a körülmény, hogy az Ftv. 6.
    §-a  e   tilalom  alól   kiveszi  a   Magyar   Államot,   az
    önkormányzatot, az  erdőbirtokossági- és  legelőbirtokossági
    társulatot,  valamint   a  közalapítványt,  nem  ütközik  az
    Alkotmány   70/A.   §-ában   megállapított   diszkriminációs
    tilalomba. A  kivételezett jogalanyok  mindegyike valamilyen
    módon közfeladatot  vagy kizárólag  közösen, osztatlan módon
    gyakorolható tevékenységet  lát el,  illetve  vagyontárgyait
    közösségi  használat   céljára,  a  közösség  érdekeinek  és
    igényeinek kielégítésére  köteles fordítani. A törvényalkotó
    megalapozottan feltételezhette,  hogy a felsorolt jogalanyok
    kivétele a  jogi személyre  és jogi  személyiség nélküli más
    szervezetre vonatkozó  tilalom alól,  a Magyar  Állam és  az
    önkormányzat közhatalmi  jellege, a  közalapítvány, valamint
    az erdőbirtokossági-  és legelőbirtokossági társulat jelzett
    sajátosságai  folytán   nem  jár   a  termőföldre  vonatkozó
    tulajdonszerzési tilalom kijátszásának súlyos veszélyével.

         Amikor  az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a
    bizonyos   közös   vonásokat   magukon   viselő,   felsorolt
    jogalanyok     kivétele      a     termőföldre     vonatkozó
    tulajdonjogszerzési tilalom  alól alkotmányosan  elfogadható
    pozitív diszkriminációt  jelent, azt  sem tartja  kizártnak,
    hogy a  törvényalkotó megfelelő  indokkal más  jogi személyt
    vagy szervezetet  is mentesítsen a vizsgált korlátozás alól.
    Azt azonban  erre irányuló  kifejezett indítvány hiányában -
    az Abtv.  35. §-a  szerinti eljárásban - az Alkotmánybíróság
    nem vizsgálhatta, hogy az Ftv. 6. §-ában felsoroltakon kívül
    vannak-e más  jogi személyek  és  jogi  személyiség  nélküli
    szervezetek -  és melyek  azok -,  amelyek vonatkozásában az
    itt alkalmazott  pozitív diszkrimináció feltételei ugyancsak
    megállapíthatók.  Az  ugyanis  a  törvényhozó  feladatkörébe
    tartozik -  és a  törvényhozó felelőssége  -, hogy az azonos
    helyzetben levő  jogalanyoknak a  kivételes elbánás alapjául
    szolgáló      szempontjait      teljeskörűen,      megfelelő
    körültekintéssel  és   elfogulatlansággal   mérlegelje.   Az
    indítvány  szükségszerűen   szoros  értelmezése  alapján  az
    Alkotmánybíróság  tehát   nem  vonta   mérlegelésébe   annak
    elbírálását,  hogy  mely  szervezetek  részesülhetnének  még
    alkotmányosan előnyös  megkülönböztetésben. Ez  ugyanis  már
    jogalkotási feladat  lenne, amelyre  az  Alkotmánybíróságnak
    nincs hatásköre.

         Azáltal, hogy  az Ftv.  6. §-a  lehetővé teszi  egyházi
    jogi személy számára végintézkedés, ajándékozási-, tartási-,
    vagy  gondozási   szerződés  révén   termőföldre   vonatkozó
    tulajdonjogszerzést, az  egyházi jogi  személyek alkotmányos
    szerepének  betöltését   segíti  elő,  a  vizsgált  tilalmak
    kijátszásának lehetősége  pedig az  egyházi  jogi  személyek
    körülhatároltsága és sajátosságai folytán elenyésző. Ezért e
    lehetőségek    törvényi    biztosítása    sem    minősíthető
    alkotmányellenesnek.

         6.  Termőföld   tulajdonjogának  törvényes   örökléssel
    történő megszerzésére  az Ftv. hatálya nem terjed ki (4. §).
    Az Alkotmány  14. §-ában  meghatározott örökléshez  való jog
    egyéb összetevőit az Ftv. vizsgált előírásai az indokolás 2-
    5.  pontjában  foglaltak  miatt  ugyancsak  nem  korlátozzák
    szükségtelenül és  aránytalanul, illetve  ésszerűtlen  indok
    nélkül.

         7.  Az   indítványozó  az  Ftv.-nek  a  haszonbérelhető
    terület   nagyságáról   rendelkező   22.   és   23.   §-ának
    alkotmányossági vizsgálatát  nem kezdeményezte,  azt azonban
    kifejezetten   indítványozta,   hogy   az   Alkotmánybíróság
    vizsgálja meg  és nyilvánítson  véleményt arról,  hogy  "  a
    haszonbérlők  körének   és  a   haszonbérlet   időtartamának
    meghatározása során  a különböző  gazdálkodó alanyok közötti
    különbségtétel  nem   sérti-e  az   Alkotmány   9.   §   (1)
    bekezdésében  és  70/A.  §-ában  írt  jogegyenlőségi  elvet,
    valamint  az   Alkotmány   9.   §   (2)   bekezdésében   írt
    alkotmányossági elvet,  amely szerint  a Magyar  Köztársaság
    elismeri és  támogatja a  vállalkozás jogát  és a  gazdasági
    verseny  szabadságát."   Indítványozó  tehát   a   különböző
    (nevezetesen   szántó,    szőlő,   gyümölcsös,   erdő,   más
    ültetvénnyel telepített)  művelési ágú termőföldre vonatkozó
    haszonbérlet   időtartamát   meghatározó   előírásokat   nem
    kifogásolta. Az Ftv. a belföldi és a külföldi magánszemélyek
    és jogi  személyek  között  nem  különböztet  a  termőföldre
    vonatkozó,  határozott  időre  szóló  haszonbérlet  maximált
    időtartama  tekintetében,   sőt   a   14.   §   egyértelműen
    kinyilvánítja,  hogy   "Külföldi  magán-   és  jogi  személy
    legfeljebb a  belföldiekre meghatározott  időtartamra köthet
    haszonbérleti szerződést".  A 13.  § szerint  pedig  csak  a
    Magyar Államra  és az  önkormányzatra nem  vonatkozik az itt
    meghatározott    haszonbérleti    szerződés    időtartamának
    maximálása.

         A    fentebb    jelzett    körülmények    alapján    az
    Alkotmánybíróság megállapítja:  az a  tény, hogy  az Ftv.  a
    Magyar  Állam   és  az  önkormányzat  termőföldre  vonatkozó
    haszonbérlete leghosszabb időtartamát nem határozta meg, nem
    ellentétes az  Alkotmány 9.  § (1)  bekezdésében és 70/A. §-
    ában  foglalt   jogegyenlőségi  elvvel,  mert  e  jogalanyok
    sokrétű  (környezetvédelmi,   természetvédelmi,   szociális,
    kulturális,      oktatási,       infrastruktura-fejlesztési,
    gazdaságszervezési  stb.)  közhatalmi  funkciói  az  előnyös
    megkülönböztetést megalapozzák. E megállapítás ugyancsak nem
    zárja ki,  hogy  alkotmányos  érték,  cél,  illetve  alapjog
    szolgálatában a törvényalkotó más jogalanyt is mentesítésben
    részesítsen. Hasonló  okból nem  sérti a  különbségtétel  az
    Alkotmány 9.  § (2) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz való
    jogot és versenyszabadságot sem.
                          Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

                            Dr. Ádám Antal
                         előadó alkotmánybíró

                           Dr. Kilényi Géza
                            alkotmánybíró

           Dr. Lábady Tamás              Dr. Schmidt Péter
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

           Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
            alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                          Dr. Zlinszky János
                            alkotmánybíró
     Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

     Egyetértve  a   határozatnak  azokkal  a  megállapításaival,
     amelyek szerint  a Ftv-ben bevezetett birtokmaximum, továbbá
     ennek érvényesítése  végett a külföldiek és a jogi személyek
     kizárása   a    termőföld   tulajdonjogának   megszerzéséből
     átmenetileg  nem   alkotmányellenes,  szükségesnek  látom  a
     határozattal   kapcsolatos   néhány   elvi   kérdés   bővebb
     kifejtését. Az  alkotmányossági vizsgálat  valódi problémája
     ebben a  határozatban az,  hogy ügydöntővé  válik a  kérdés:
     kifejezett  alapjogi   sérelem  híján  megállapíthatja-e  az
     Alkotmánybíróság,   hogy    az   egyéb   jogok   korlátozása
     alkotmányellenes? Mi  az alapja  és főleg  mi a  mércéje  az
     ilyen   vizsgálatnak?   Ennek   tisztázásához   két   kérdés
     tárgyalásával  szeretnék   hozzájárulni:  1.   Kiterjed-e  a
     tulajdon alapjogi  védelme a  tulajdonszerzésre?  2.  A  nem
     alapjogi korlátozások alkotmányos megítélése.

     1. A tulajdonhoz való alapjog és a tulajdonszerzés

     a)  Arra   a  kérdésre,  hogy  a  tulajdonhoz  való  alapjog
     kiterjed-e a  tulajdon megszerzésére is, az Alkotmánybíróság
     eddigi  gyakorlatában   nem  adott  egységes  és  rendszeres
     választ.

     Az indítvány is hivatkozik a 21/1990. (X. 4.)AB határozatra.
     Ennek indokolása tartalmazza azt a megállapítást, hogy "[a]z
     Alkotmánybíróság szerint  a tulajdonhoz való jognak az állam
     részéről való  biztosítása (Alkotmány 13.§ (1) bek) felöleli
     a  tulajdonszerzéshez  való  jogot  is".(ABH  1990,  77.)  A
     14/1992. (III.  30.)AB határozat  indokolása nem foglalkozik
     külön a  tulajdonszerzési  joggal,  viszont  kimondja,  hogy
     lőfegyverek megszerzéséhez  fogalmilag sincs  alapvető  joga
     senkinek. Más  összefüggésben, a  földreform alkotmányossága
     elbírálásakor, az  Alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a
     birtokmaximum feletti  kisajátítást, s  így  legalábbis  nem
     tette kérdésessé  a földtulajdon maximálását. (ABH 1992,293,
     300.) Az  indítvány által  is idézett  19/1991. (IV.  23.)AB
     határozat ugyan  hivatkozik  arra,  hogy  a  sokszorosítógép
     beszerzésének csak  jogi személyek részére lehetővé tétele a
     tulajdonhoz  való   alapjogot  korlátozza,   de  egyrészt  a
     támadott korlátozás a gép használatára is vonatkozik, vagyis
     a tulajdonjog  sérelmének van  erősebb alapja is, másrészt a
     döntés a jogi személyek és a nem jogi személyek indokolatlan
     megkülönböztetésén alapul, s az egyéb részletszabályokat - a
     beszerzés regulálását is - alkotmányosnak tartja. (ABH 1991,
     403.)

     A 21/1990  határozatban megfogalmazott tételt a konkrét eset
     összefüggéseiben     kell     vizsgálni.     A     határozat
     összefüggéseiből    pedig    az    következik,    hogy    az
     Alkotmánybíróság a  kárpótlási folyamatban tulajdonszerzésre
     nem  jogosultak   emberi  méltóságba   ütköző  -  "személyek
     közötti" -  megkülönböztetésének tilalmát  akarta  kifejezni
     ezzel a tétellel. Az Alkotmánybíróság itt szembesült először
     azzal   a   problémával,   hogy   nem   alapjogi   sérelemre
     alkalmazható-e    az     Alkotmány     70/A.§-a     szerinti
     diszkrimináció-tilalom. A kérdéses megállapítást az a mondat
     előzi meg, hogy "az Alkotmány 70/A.§-a az emberi, illetve az
     állampolgári jogok tekintetében tiltja a megkülönböztetést."
     Mivel annakidején  az Alkotmánybíróság  még nem terjesztette
     ki az  egyenlő elbánás  elvét az  alapjogokon kívüli jogokra
     is, az  adott esetben  olyan alapjogot  keresett, amelyhez a
     megkülönböztetés vizsgálatát kapcsolhatja. A döntés érdemben
     azonban nem  a tulajdonszerzéshez  való  joggal  kapcsolatos
     diszkrimináción   alapul.    Az   Alkotmánybíróság   ugyanis
     kimondta, hogy  "a kártalanításra  ...  nincs  senkinek  sem
     alanyi joga".  A kártalanításban  való részesülés nem létező
     jogát  pedig  nem  pótolhatja  a  -  létezőnek  tekintett  -
     tulajdonszerzési jog.  A kettő  között nincs  összefüggés. A
     21/1990  határozat   valódi  és   helyes  indoka,   amely  a
     rendelkező  részben  is  megjelenik,  a  "személyek  közötti
     megkülönböztetés". Az  adott  esetben  a  személyek  közötti
     megkülönböztetés abban  áll, hogy  ugyanabban  a  társadalmi
     folyamatban nem  kezelik egyenlő  méltóságú  személyként  az
     állami tulajdonból részesülőket, illetve az egykor tulajdoni
     kárt szenvedetteket. A 21/1990 határozat indokolása szerint:

     "A volt  tulajdonosoknak csakúgy, mint a nem tulajdonosoknak
     nem az  állami tulajdonból  való részeltetésre  van  ugyanis
     joguk, hanem  arra, hogy egy ilyen lehetőség szabályozásánál
     egyenlőkként  kezeljék  őket,  és  mindegyikük  szempontjait
     hasonló figyelemmel és méltányossággal értékeljék. Enélkül a
     megkülönböztetés alkotmánysértő."(ABH 1990, 78.) A kárpótlás
     vonatkozásában a  15/1993. (III.  12.)AB határozat tisztázza
     véglegesen a kérdést, amikor megállapítja, hogy a kárpótlási
     törvény éppen  azáltal kezeli  egyenlő méltóságúként  a volt
     tulajdonosokat, hogy  nincs figyelemmel  sem a ténybeli, sem
     jogi  véletlenekre,   hanem  az  adott  társadalmi  folyamat
     elszenvedőinek  szempontjait  ettől  függetlenül  figyelembe
     veszi.(ABH 1993, 121.)

     A nem  alapjogokra vonatkozó  megkülönböztetés  tekintetében
     pedig  1992-ben   kimondta  az   Alkotmánybíróság,  hogy  az
     Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdésében foglalt tilalom nemcsak az
     emberi  illetve   állampolgári  jogokra  irányadó,  hanem  e
     tilalom  -  amennyiben  a  különbségtétel  sérti  az  emberi
     méltósághoz való  jogot -  kiterjed az  egész jogrendszerre.
     (ABH 1992, 281.)

     b)  A   tulajdonszerzés   alapjogi   védelmének   elismerése
     dogmatikai  nehézségekkel  jár.  A  tulajdonszerzés  tilalma
     ugyanis arra  a dologra  nézve, amelyik  nem szerezhető meg,
     mindig  teljes;   s  ezért,  ha  a  tulajdonjog  elvonásának
     tekintjük,    kisajátításként     kellene    értékelni.    A
     tulajdonszerzéshez  való  jog  elismerése  esetén  azzal  is
     szembe kellene  nézni, hogy más alapjogoknak is van-e védett
     "várománya".

     c) Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  állandó  gyakorlata
     szerint az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  csakis  a  már
     megszerzett tulajdont  védi, s  nem  vonatkozik  a  tulajdon
     megszerzésére. A  Marckx-esetben (Judgement of 13 June 1979,
     para 50)  a Bíróság  kizárta  az  1.  Jegyzőkönyv  1.  cikke
     alkalmazását. Ez  ugyanis nem garantál többet, mint mindenki
     jogát  arra,   hogy  "saját"   tulajdonát  békésen  élvezze,
     következésképpen  csakis   a  személy   meglévő  tulajdonára
     alkalmazandó és  nem biztosít  jogot tulajdon megszerzéséhez
     akár törvényes  öröklés, akár akarati aktus folytán. A Magas
     Szerződő Felek  kifejezett akarata  volt, hogy  az Egyezmény
     csak a tulajdont védje, s ne terjedjen ki a tulajdonhoz való
     jogra, azaz az államnak nincs semmiféle kötelezettsége arra,
     hogy  a   magánszemélyt  tulajdonszerzéshez,  vagy  tulajdon
     élvezetéhez segítse.

     Mindezzel   összhangban    tartalmazza   a    Szechenyi   v.
     Magyarország  (21344/93,  publikálatlan  Bizottsági  kamarai
     döntés is),  hogy a  tulajdon visszaszerzéséhez az Egyezmény
     nem  ad   jogalapot,  mert   csakis  a  tényleges  tulajdoni
     helyzetet védi.

     Természetesen védi  az örökléssel  már megszerzett tulajdont
     az Egyezmény,  így  mindazokban  az  esetekben,  amikor  már
     (például ipso  jure tulajdonátszállással,  mint a  törvényes
     öröklésnél nálunk)  megszerzett öröklésről  kell  a  törvény
     rendelkezése  miatt   ismét  lemondani.  Ekkor  az  ügydöntő
     szempont az állami beavatkozás indokoltsága lesz.

     d) A német Alkotmánybíróság kifejezetten nyitva hagyta ezt a
     kérdést,  és   az  ellenkező,   azaz  az   eladói   oldalról
     közelítette meg  a problémát.  A  potenciális  vevőt  érintő
     szerzési tilalomnak ugyanis az eladó részéről a rendelkezési
     jog  korlátozása   felel  meg.   Ezért  annak   a   törvényi
     feltételnek az  alkotmányossága, hogy mező- és erdőgazdasági
     ingatlant  csakis   mező-  és   erdőgazdának  lehet  eladni,
     elbírálható a diszkrimináció-tilalom és a tulajdoni klauzula
     alapján (BVerfGE 21, 73,77.).

     Az amerikai  Legfelsőbb Bíróság  gyakorlatában a substantive
     due process-gyakorlat  újabb szakaszát  megalapozó Board  of
     Regents v.  Roth (408  U.S. 564,  1972) kifejezetten arra az
     álláspontra helyezkedett,  hogy csak  a már  meglévő vagyoni
     érdekek részesülnek alkotmányos védelemben. "Ahhoz, hogy egy
     személynek valamely  előnnyel  kapcsolatban  vagyoni  érdeke
     legyen, egyértelműen  több  kell,  mint  a  személynek  arra
     irányuló elvont  szükséglete  vagy  kívánsága.  Többet  kell
     felmutatnia, mint egyoldalú várakozást vagy reményt az előny
     megszerzésére.  Ehelyett   valamely   jogilag   megalapozott
     jogcímmel kell  rendelkeznie." Az  amerikai  ítéletek  egyik
     állandóan visszatérő  mondata, hogy az Alkotmány nem létesít
     vagyoni  érdekeket.   Ehhez   törvényi   jogcím   szükséges.
     (Megjegyzendő, hogy  a "szabadság" értelmezése is követi ezt
     a felfogást:  akkor állapítható  meg a szabadság sérelme, ha
     valamely már  előzőleg  is  védett  státuszt  változtat  meg
     hátrányosan. Paul  v. Davis,  424 U.S. 693, 1976.) A védelem
     szélessége állandó  vita  és  periodikus  hullámzás  tárgya.
     Régebben   az    "élet,   szabadság,    tulajdon"   védelmét
     differenciálatlanul  szemlélték,   és  általában  az  állami
     beavatkozás szabadságkorlátozó  voltával foglalkoztak,  most
     viszont először  azt  vizsgálják,  hogy  fennáll-e  a  fenti
     védett tárgyak valamelyikének sérelme.

     e) A  tulajdonszerzés bevonására  az alapjogi védelem körébe
     határesetekben  használható   még  a   tulajdon   fogalmának
     kiterjesztése is.  Az Alkotmánybíróság kiterjesztette a 13.§
     (1) bekezdés  védelmét a  (dologi jellegű)  vagyoni jogokra.
     (ABH 1992,  108.) Ha  a dologi  jelleg kikötését,  amely  az
     alaphatározatban  elég  bizonytalan,  fel  is  oldanánk,  és
     elismernénk különféle várományok alkotmányi védelmét, a Ftv.
     főszabályára mindez  nem illene.  Hacsak  nincs  "alapjog  a
     tulajdonszerzésre",   a    földszerzésből   kizártaknak    a
     leghalványabb  tulajdonjogilag   értékelhető  igényük  nincs
     arra,  hogy   földet  vehessenek.   A  semmiből   nem  lehet
     tulajdonjogi várományt csinálni.

     Csakis  az   öröklésnél  lehetne   abba  belemenni,  hogy  a
     végrendeleti  örökösnek  van-e  itt  releváns  várománya.  A
     törvényes öröklésre  a Ftv.  nem vonatkozik  (4.§). Ezért az
     egész  kérdés  könnyebben  és  egyszerűbben  megragadható  a
     végrendelkezési  jog  korlátozásaként.  Ekkor  ugyanazok  az
     érvek  vonatkoznak   rá,  mint   a  rendelkezési  jogra.  Az
     indítvány   is    a   végrendelkező   rendelkezési   jogának
     korlátozását  látszik   sérelmezni.  Azok  védelmét,  akiket
     bizonyíthatóan  az   Ftv.  hatálybalépése   előtt  örökösnek
     neveztek, vita esetén a bíróságok elláthatják.

     f)  Az   Ftv.  korlátozásai  elbírálhatók  anélkül,  hogy  a
     "tulajdonszerzéshez való  jogot" fel  kellene  tételezni.  A
     tulajdonjog védelme  kétségtelenül felöleli  a korlátozással
     érintett eladók  vagy végrendelkezők  rendelkezési jogát.  A
     szerzésben korlátozott  fél alapjogi  védelmének  tisztázása
     viszont  a   "tulajdonszerzéshez   való   jog"   problémáján
     túlmutató szükségesség.

     2. A nem alapjogi korlátozások alkotmányossági megítélése

     a)  Az   alapjogsérelem  hiánya  nem  jelenti  azt,  hogy  a
     jogalkotó más  jogokat  kedve  szerint  korlátozhat.  A  nem
     alapjogok is  élvezhetik az  Alkotmány védelmét;  azonban ha
     ilyen eset  áll is  fenn,  a  védelem  kritériumai  mások  -
     enyhébbek -,  mint amit  az Alkotmány  8.§ (2)  bekezdése az
     alapjogokra  nézve   előír.  Óvakodni  kell  attól,  hogy  a
     jogalkotó szabadságát  és alkotmányos  szerepének betöltését
     minden lépése alkotmányos problémává emelésével megbénítsuk.

     Nem  alapjog   sérelme  akkor   tartozhat  alkotmánybírósági
     elbírálásra,  ha   kapcsolata  van   az  Alkotmány  valamely
     szabályával. Az  alapjogok védőkörébe sokféle jog bevonható;
     az Alkotmánybíróság  dönti el,  hogy mikor  hivatkozhat  még
     valamely alapjogra,  s mikor  állapítja meg  az  összefüggés
     hiányát.  Ha   az  indítványban   felvetett  jogsérelem  nem
     tekinthető valamely  nevesített alapjog  megsértésének,  még
     mindig  ütközhet   valamely  államcéllal,   a   jogállamiság
     alapelvével,   az   Alkotmánybíróság   által   kiterjesztően
     értelmezett  jogegyenlőséggel,   s  végső  soron  az  emberi
     méltósághoz való  jogból levezetett  általános  személyiségi
     joggal vagy általános cselekvési szabadsággal.

     Az alapjogoknak  nem minősülő  jogokat  az  Alkotmánybíróság
     eddig több úton vonta be az Alkotmány védelme alá.

     aa) Az egyik mód az volt, hogy különböző alkotmányos értékek
     és államcélok  keretében bírálta el a jogszabályi korlátozás
     alkotmányos  megengedhetőségét.  Újabban  azonban  lezárulni
     látszik az  alapjogok, az  alkotmányos értékek,  valamint az
     állami feladatok  elkülönítésének folyamata.  Az  államcélok
     önálló   védelmére   az   Alkotmánybíróság   egyre   kevésbé
     hivatkozik, helyette  a  megvalósításukra  szolgáló  konkrét
     alapjogok védelmén keresztül bírálja el érvényesülésüket. Az
     Alkotmánybíróság a piacgazdaság, versenyszabadság és hasonló
     államcélok  alkotmányellenes  megsértését  csak  szélsőséges
     esetben állapítja  meg, ha az állami beavatkozás "fogalmilag
     és nyilvánvalóan"  ellentétes  az  államcéllal.  (ABK  1994.
     április, 170.)

     Eddigi gyakorlatban  az Alkotmánybíróság  az alapjognak  nem
     minősülő, de  alkotmányos értékből  vagy  államcélból  külön
     levezetett   "jog"   sérelmének   megállapítására   egy,   a
     szükségesség/arányosságnál  enyhébb  mércét  alkalmazott.  A
     szerződési   szabadság   például   nem   részesül   alapjogi
     védelemben   -    "még   lényegi   tartalmat   illetően   is
     korlátozható"  -,   de  az   Alkotmánybíróság  megkívánja  a
     korlátozás  "alkotmányos  indokoltságát".  (ABH  1991,  159;
     378.)

     ab) A  másik út  az egyenlő elbánás elvének kiterjesztése az
     egész  jogrendszerre.   (ABH   1992,   280.)   Ez   mind   a
     diszkrimináció-tilalom   általános   érvényének   kifejezett
     kimondását  tekintve,   mind  pedig   az   emberi   méltóság
     sérelmének, mint  feltételnek és  mércének fenntartása miatt
     alapvető tétel.

     Az Alkotmánybíróság  azt is  kimondta,  hogy  ha  nem  eleve
     jogosultak  megkülönböztetéséről  van  szó,  akkor  csak  az
     követelhető meg,  hogy a  nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka
     legyen, azaz ne minősüljön önkényesnek. (ABH 1991, 62.)

     ac)  A   jogállamiság  érvényesülését   avagy  sérelmét   az
     Alkotmánybíróság szintén  nem az alapjogi teszttel dönti el,
     hanem    önálló    kritériumokat    alkalmaz.    Mivel    az
     Alkotmánybíróság  gyakorlatában   a   jogállamiság   legfőbb
     ismérve  a   jogbiztonság,  a   technikai  mércék  is  ebből
     következnek,   mint    például   a    norma   világosságának
     követelménye.(ABH 1992,  80; 1993,  180) Maga a jogbiztonság
     azonban azt  a tartalmi  követelményt is  támasztja, hogy ne
     kerülhessen sor  önkényes döntésekre.  A törvényességi  óvás
     intézményét     többek      között     azért     minősítette
     alkotmányellenesnek az  Alkotmánybíróság, mert  a jogosultak
     teljesen szabad  mérlegelési jogköre  az  óvás  emelésére  a
     bírói eljárások  kiszámíthatóságát és  a jogerő  intézményét
     teljesen bizonytalanná tette. (ABH 1991, 66,67) Általában is
     megállapítható,  hogy   a  törvényhozói  vagy  jogalkalmazói
     önkény a jogállammal nem fér össze.

     b)  Mindezen   módszerek  között   összefüggés  van,  hiszen
     ugyanarra   a    problémára   kereste    a   megoldást    az
     Alkotmánybíróság.  Most   lehetőség  kínálkozik   az  eddigi
     gyakorlat egységes szabályba foglalására.

     ba) Az  alapjogok korlátozhatóságát  az  Alkotmány  8.§  (2)
     bekezdése szerint  kell elbírálni;  erre az Alkotmánybíróság
     állandó   gyakorlata   a   szükségesség/arányosság   tesztet
     alkalmazza.

     Az alapjognak  nem  minősülő  jogok  a  70/A.§,  a  2.§  (1)
     bekezdés és az 54.§ (1) bekezdés közvetítésével kapcsolhatók
     be az alkotmányos védelembe.

     bb) A  70/A.§-ban  nevesített  szempontok  szerinti  tiltott
     megkülönböztetés  aggálytalanul  kiterjeszthető  mindenfajta
     jogra az emberi és állampolgári jogokon kívül is. (A legtöbb
     ilyen megkülönböztetés egyúttal valamely más alapjog sérelme
     miatt is  bizonyosan alkotmányellenes;  például a  vallás, a
     politikai  vagy   más  vélemény  szerinti  diszkrimináció  a
     véleménynyilvánításhoz való  jog sérelme  is; a nem szerinti
     megkülönböztetés  egyben  a  férfi  és  nő  egyenjogúságának
     megsértése; a  nemzet szerinti  a nemzeti  kisebbségi jogoké
     stb.)

     A nem  alapjogokat érintő,  bármely  más  szempont  szerinti
     megkülönböztetés   is   alkotmányellenes,   ha   az   emberi
     méltósághoz való jogot sérti. Ez az Alkotmánybíróság állandó
     gyakorlata. Ha  a  megkülönböztetés  -  az  Alkotmánybíróság
     által eddig  alkalmazott ismérvek szerint - "önkényes", azaz
     "indokolatlan", vagyis  nincs ésszerű  oka, akkor  sérti  az
     emberi  méltósághoz   való  jogot,  mert  az  ilyen  esetben
     bizonyosan nem  kezelték az  érintetteket egyenlő  méltóságú
     személyként,  s   nem  értékelték  mindegyikük  szempontjait
     hasonló figyelemmel és méltányossággal.

     Következésképpen  valamely   alapjognak  nem   minősülő  jog
     tekintetében alkotmányellenes  a megkülönböztetés,  ha nincs
     ésszerű indoka.

     bc)  Az  emberi  méltóság  sérelme  megállapításának  ez  az
     ismerve - az önkényesség - minden esetben alkalmazható a nem
     alapjogi sérelmek  alkotmányellenességének mércéjéül,  ha az
     Alkotmánybíróság e  sérelmeket akár az egyenlő elbánás, akár
     a jogállamiság  sérelme címén, akár közvetlenül az általános
     személyiségi jog  (cselekvési szabadság)  korlátozása  miatt
     alkotmányossági vizsgálat  alá vonja.  A  törvényhozói  vagy
     jogalkalmazói  önkény   ellentétes  a   jogállamisággal,   a
     jogegyenlőséggel és  az emberi méltósággal, akkor is, ha nem
     alapjogot  érint.  A  fentiek  szerint  az  Alkotmánybíróság
     eddigi gyakorlata is ezen a közös ismérven alapult, mégha az
     összefüggést a különböző szóhasználat - különösen az egyenlő
     elbánás tekintetében - nem is tette nyilvánvalóvá.

     Természetesen az  önkényesség, azaz  az ésszerű indok hiánya
     éppolyan általános,  s inkább  módszertani mintsem  tartalmi
     ismérv,  mint   az  alapjogsérelmek  elbírálásánál  használt
     szükségesség  és   arányosság.  Ugyanúgy  mint  ott,  a  nem
     alapjogok  tekintetében   is   az   Alkotmánybíróság   egyes
     döntéseinek kell kialakítania a tartalmi követelményeket.

     Ugyancsak az Alkotmánybíróságnak kell esetenként eldöntenie,
     hogy az emberi méltósághoz való jog sérelmét mikor vizsgálja
     alapjogi kritériumok  szerint és mikor alkalmazza eredetileg
     nem alapjogi  sérelmek bevonására  az Alkotmány védelme alá.
     Ez utóbbi esetben az enyhébb mércével kell mérnie. A határok
     nem  húzhatóak   meg  általában;   szükség  lehet   bizonyos
     életviszonyok  különös   védelmére,  vagy   indokolhatja   a
     szigorúbb   mércét   valamely   jogintézmény   sérelme.   Az
     Alkotmánybíróság a  szigorúbb mérce  alkalmazásával bizonyos
     jogokat alapjogi  minőségre emelhet, azaz az emberi méltóság
     anyajogából  nevesített   alapjogokat  különíthet   el.  Így
     állapította meg  pl. az  Alkotmánybíróság "a  gyermek  jogát
     vérségi származása  kiderítéséhez" (ABH  1991, 272), vagy "a
     házasságkötés szabadságához  való jogot" (ABH 1992, 123). Az
     emberi méltóság  alapjogának felhívását  indokolhatná, ha  a
     büntetőjogban objektív  felelősség alkalmazásáról lenne szó.
     (ABH  1992,   88).  Hasonlóképpen,  a  szerződési  szabadság
     kiterjedt korlátozása, amely már az intézmény érvényesülését
     veszélyezteti, közvetlen alapjogi védelmet indokolhat.

     3. Az ésszerű indok követelményének alkalmazása az Ftv-re

     a) A  mostani  alkotmányossági  vizsgálatnál  a  tulajdonjog
     sérelme csak annál a félnél jöhet számításba, akinek már van
     földtulajdona   (potenciális    eladó   és    végrendelkező;
     haszonbérlet esetén,  már fennálló  haszonbérletet  tekintve
     mindkét  fél,   mert  a  haszonbérlet  tulajdoni  védelemben
     részesülő vagyoni  jog). A tulajdont szerezni kívánó azonban
     nem részesül tulajdoni védelemben.

     Kétségtelen,  hogy   mindkettőjük   szerződési   szabadságát
     korlátozza  a   Ftv.  A   szerződési  szabadság   azonban  a
     tulajdonos számára rendelkezési jogának egyik megvalósulása,
     s így normális alapjogi védelmet kell kapnia. Annak számára,
     aki még  nem tulajdonos (vagy nincs más alkotmányosan védett
     pozíciója, például  nem kap  védelmet a  vállalkozáshoz való
     jog révén  sem),  a  szerződési  szabadság  végső  soron  az
     általános  személyiségi   jog,  mint   általános  cselekvési
     szabadság része.  Ugyanez áll  a  szerzőképességre  is,  ami
     szintén nem  áll a  tulajdont illető alapjogi védelem alatt,
     de az  általános személyiségi jog révén alkotmányos védelmet
     kaphat (márcsak  a jogalanyiság, jogképesség, szerzőképesség
     egyre szűkülő levezetésén keresztül is).

     Az  általános  személyiségi  jogot  (lényeges  tartalmát)  a
     szerződési szabadság  vagy a  szerzőképesség általános, vagy
     nagymérvű korlátozásai  sértik. Ha viszont a korlátozás vagy
     kizárás csak  egyes tárgyakra  vonatkozik, és  a  szerződési
     szabadságnak másutt még tág tere marad, az egyéni cselekvési
     autonómiát    az    önkényes,    ésszerű    indok    nélküli
     beavatkozásoktól védi az Alkotmánybíróság.

     (A fentiekkel  összhangban áll  a szerződési szabadság német
     értelmezése,  amely   szerint  csak   a  személyiség  szabad
     kibontakozását      lényegében       gátló      korlátozások
     alkotmányellenesek, továbbá a tulajdonszerzéshez való jognak
     szintén a  szabad kibontakozás  jogához utalása.  Ugyanez  a
     gondolat mutatkozik  meg egy  amerikai ítéletben  is:  az  a
     törvény, amely  a személyek  valamely  csoportját  általában
     megfosztja a  tulajdonszerzés képességétől (general power to
     aquire property),  érvénytelen. (Holden  v.  Hardy,  169  US
     366).

     b) A  birtokmaximum alkotmányosságát  a szerzőképesség  és a
     szerződési  szabadság  ésszerű  indokai  vizsgálatával  kell
     elbírálni. A  korlátozás ésszerűségének  ki kell terjednie a
     törvényhozó céljára,  és a  megvalósítás eszközére is. (Ha a
     cél alkotmányosan  megengedett, a  tulajdonosokat  érintő  -
     valójában kényelmi - korlátozás arányosnak minősíthető.)

     Az "egészséges birtokstruktúra" meghatározása - különösen az
     Alkotmánybíróság újabb gyakorlatának fényében (ABH 1991, 62;
     1993, 249; 1993, 380-382; ABK 1994. április, 170,171) - mint
     a   gazdaságpolitika    része,   a   jogalkotóra   tartozik.
     Alapjogsértés esetét  kivéve az  Alkotmánybíróság csak akkor
     léphet közbe,  ha ez  a  földbirtokpolitika  "fogalmilag  és
     nyilvánvalóan kizárná a piacgazdaság létét", vagy ha ésszerű
     indok nélkül  korlátozza az  egyéb, alapjognak  nem minősülő
     jogokat.

     Az ésszerűség vizsgálatánál az Alkotmánybíróságnak arra kell
     szorítkoznia, hogy a birtokmaximum nem eleve alkalmatlan-e a
     törvényhozó  célja   elérésére,  azaz   az  éppen  lezajlott
     földbirtokreformmal kialakított helyzet megszilárdítására, a
     reális  földárak   hiányában  a   koncentráció   fékezésére,
     mindaddig, amíg  a földárak  nem alakulnak  ki.  Lehetséges,
     hogy  más   módszerek,  esetleg   éppen  a  földpiac  teljes
     felszabadítása,     hasonlóképpen      piaci     viszonyokat
     eredményeznének. A  választás és  a  felelősség  azonban  az
     Országgyűlésé;  az  Alkotmánybíróság  csak  a  nyilvánvalóan
     téves prognózis  vagy az eszközök egyértelmű alkalmatlansága
     esetén avatkozik  be. Nem alapjogi sérelemmel jár ugyanis az
     adott   földbirtokpolitika    megvalósítása;   márpedig    a
     jogkorlátozás elkerülhetetlenségét  és a  szóbajövő eszközök
     közül a  legkevésbé  korlátozó  módszer  választását  csakis
     alapjog megsértése esetén követeli meg az Alkotmány.

     c)  A  haszonbérlet  vonatkozásában  az  köztársasági  elnök
     kérdése csakis úgy érthető, hogy alkotmányellenes-e, hogy az
     államot  és   az  önkormányzatot   kivéve   mindenki   másra
     vonatkozik a legfeljebb 10 éves időtartam előírása.

     A különbségtételnek  azonban nincs jelentősége. Ezért azt az
     érvet sem  kell vizsgálnunk,  amely a  10  éves  korlátozást
     indokolni hivatott.  (Az  "örökhaszonbérlet"  kialakulásának
     megelőzése.) Haszonbérleti szerződés az Ftv. szerint ugyanis
     eleve csak  határozott időre  köthető. (Ezt a Ptk. 461.§ (2)
     bekezdésével összhangban  álló eltérést a főszabálytól senki
     nem kifogásolta.)  Annak pedig  semmi akadálya sincs, hogy a
     haszonbérlő a  határozott idejű  szerződés lejárta  után  új
     szerződéssel folytassa  a bérletet.  Sőt, ezt  a Ftv. 21.§-a
     kifejezetten biztosítja  azzal, hogy  a volt  haszonbérlőnek
     előhaszonbérleti jogot ad.

     Budapest, 1994. június 22.
                                                Dr. Sólyom László
                                                  alkotmánybíró
      Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

      A    törvény     6.§-ának    alkotmányosságára     vonatkozó
      különvéleményemet az alábbiakban foglalom össze:

      A belföldi jogi személyek tulajdonszerzéséről a törvény 6.§-
      a rendelkezik.
      E  §   a  belföldi   jogi   személyek   három   kategóriáját
      különbözteti meg.

      Az  első   kategóriába   tartozik   a   Magyar   Állam,   az
      önkormányzat, az  erdőbirtokossági és  a  legelőbirtokossági
      társulat, valamint közalapítvány. A felsorolt jogi személyek
      bármilyen jogcímen (szerzésmódon) és nagyságrendi korlátozás
      nélkül szerezhetik meg termőföld tulajdonjogát.

      A második  kategóriába tartozik  az  egyházi  jogi  személy,
      amely a törvény hatálya alá tartozó szerzésmódok (4.§) közül
      csupán végintézkedés,  illetőleg ajándékozási-, tartási vagy
      gondozási  szerződés   alapján,  de  ugyancsak  nagyságrendi
      korlátozás nélkül szerezheti meg termőföld tulajdonjogát.

      Végül a harmadik kategóriába tartozik az eddigiekben fel nem
      sorolt  összes   többi  belföldi   jogi  személy   és   jogi
      személyiség nélküli más szervezet, amely egyetlen, a törvény
      hatálya  alá   tartozó  szerzésmódon   sem  szerezheti   meg
      termőföld tulajdonjogát.

      Az  ismertetett  kategorizálás  a  következő  indokok  miatt
      önkényes és ezért alkotmányellenes:

      Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata  a   testület  működésének
      megkezdése -  1990. január 1. napja - óta következetes abban
      a  kérdésben,   hogy  az   Alkotmány   70/A.§-ában   foglalt
      diszkriminációs   tilalom    nem   csupán    a   természetes
      személyekre, hanem  - azokkal  az értelemszerű eltérésekkel,
      amelyek a  természetes és jogi személyek között fennállnak -
      a jogi személyekre is irányadó.

      Ennek az elvi álláspontnak egyik korai kifejtése olvasható a
      szövetkezeti  tulajdonra   nézve  a   21/1990.  (X.  4.)  AB
      határozat (ABH  1990. 73,81.)  indokolásában, amely  egyebek
      között a következőket mondotta ki:

      "Az  Alkotmány   9.§  (1)   bekezdése   szerint   a   Magyar
      Köztársaságban a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
      egyenlő védelemben  részesül. Ez  a rendelkezés  azonban nem
      tekinthető a  tulajdoni formák  felsorolásának, mint amelyek
      valamelyikébe való  besorolhatóság  az  alkotmányos  védelem
      feltétele.   Az    Alkotmány   nem   tulajdonformák   között
      különböztet,  hanem   ellenkezőleg:   a   tulajdon   bármely
      formájára nézve éppen diszkrimináció-tilalmat fogalmaz meg.

      A 9.§  (1) bekezdése  ennek megfelelően  az Alkotmány 70/A.§
      (1) bekezdése  jogegyenlőségi tételének,  valamint a 9.§ (2)
      bekezdésbe foglalt  vállalkozási jog  és verseny  szabadsága
      általános tételének  a tulajdonhoz való jogra vonatkoztatott
      kifejtése. A 9.§ (1) bekezdése tehát nincs összefüggésben az
      Alkotmány  13.§-ával,   amely  a   tulajdonhoz  való   jogot
      egyébként is  a 9.§  (1) bekezdésében foglalt különbségtétel
      nélkül biztosítja."

      Az indokolás  idézett szövegrészére való utalás mellett, azt
      mintegy továbbfejlesztve mondotta ki a földről szóló törvény
      utólagos  normakontrolljáról  szóló  18/1992.  (III.30.)  AB
      határozat (ABH  1992. 110,113.):  "Bár az Alkotmány 70/A.§-a
      az emberi,  illetve állampolgári jogok tekintetében tiltja a
      megkülönböztetést, az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a
      támadott   törvényi    szabályozás    alanyi    és    tárgyi
      összefüggésben  személyek  közötti  olyan  megkülönböztetést
      jelent,  amely   megengedhetetlen...   Nincs   kellő   súlyú
      alkotmányos indoka  annak sem,  hogy csak  a  magánszemélyek
      egymás   közötti   szerződéseire   vonatkozzék   az   eltérő
      szabályozás, mert az adott tényállás lényeges elemeire nézve
      - a  diszkrimináció tilalma  folytán  -  egyenlőségnek  kell
      fennállnia.  Ebben   az  összefüggésben  pedig  a  gazdasági
      szempont egyforma  súllyal érvényes a mezőgazdasági nagyüzem
      bármely tulajdonosára,  továbbá a  tanya- és  földingatlanra
      vonatkozó  adás-vételi  szerződés  bármely  alanyára.  Ebből
      következik,   hogy    a    szabályozás    alanyok    közötti
      megkülönböztetése diszkriminatív,  ezért az Alkotmánybíróság
      a támadott  rendelkezést alkotmányellenesnek  mondotta ki és
      megsemmisítette."

      Az ismertetett előzmények után valójában már kitaposott úton
      haladt tovább  az Alkotmánybíróság, amikor 34/1992. (VI. 1.)
      AB határozatában  (ABH  1992.  192,  200.)  leszögezte:  "Az
      Alkotmánybíróság már  a 21/1990.  (X. 4.)  AB  határozatában
      kifejtette, hogy  az  Alkotmány  70/A.§-ának  jogegyenlőségi
      tétele  nemcsak   a  magánszemélyek   viszonyaira,  hanem  a
      jogoknak a jogi személyek közötti elosztására is vonatkozik.
      Következésképpen az  a szabályozás,  amely csak  a gazdasági
      forgalomban részt vevő jogi személyek tekintetében ismeri el
      a  nem   vagyoni  kárt,   alanyok   közötti   diszkriminatív
      megkülönböztetést  jelent,  s  ezért  alkotmányellenes."  "A
      gazdaság alanyai  és a  gazdasági tevékenységet nem folytató
      szervezetek   (egyházak,    karitatív,    politikai,    stb.
      szervezetek)  közötti   megkülönböztetésnek  a  személyiségi
      jogokat védő  nem vagyoni  kártérítés  intézményét  tekintve
      alkotmányos alapja  nincs, mert  az adott tényállás lényeges
      elemére nézve  - a személyiségi jogok védelmét illetően - az
      Alkotmány 70/A.§-a alapján egyenlőségnek kell fennállania."

      Ugyanakkor az Alkotmánybíróság határozottan elutasította azt
      a jogi  álláspontot,  amely  megpróbálta  abszolutizálni  az
      Alkotmány 70/A.§-ában  foglaltakat,  s  úgy  vélte,  hogy  a
      jogalanyok közötti  bármifajta különbségtétel diszkriminatív
      és  alkotmányellenes.  A  testület  egyebek  között 54/1993.
      ( X. 13. ) AB  határozatában  (ABH   1993. 340.,  342.) elvi
      jelentőséggel   szögezte    le:   "A    gazdasági    verseny
      szabadságának  az  Alkotmány  9.§  (2)  bekezdésébe  foglalt
      tétele az  adórendszer mikénti  alakítása  tekintetében  nem
      jelenti -  az Alkotmány  70/A.§-ára figyelemmel  sem -  azt,
      hogy a  jogalkotónak minden  gazdasági tevékenységet, minden
      gazdasági  tevékenységet   kifejtő   személyt   és   minden,
      gazdasági tevékenység  kifejtése számára  nyitva  álló  jogi
      formát egyenlőként  kellene kezelnie."  "Az  nem  tekinthető
      diszkriminációnak,    ha     meghatározott     jogpolitikai-
      adópolitikai megfontolások  alapján a  jogalkotó (az  állam)
      eltérő  adónemet  vezet  be  az  egyéni  vállalkozóra  és  a
      gazdasági társaságokra."

      A kifejtettek  alapján az  Alkotmány 70/A.§-ával kapcsolatos
      alkotmánybírósági gyakorlat  a jogi személyek tekintetében a
      következőképpen összegezhető:

      1. Az  Alkotmány 70/A.§-ának  (1)  bekezdése  nem  csupán  a
      természetes személyekre, hanem - értelemszerű eltérésekkel -
      a jogi személyekre is irányadó.

      2. Ebből  nem következik,  hogy a  jogalkotó köteles lenne a
      jogi személyek  valamennyi típusára nézve azonos szabályokat
      kibocsátani,  az  azonban  következik,  hogy  a  jogszabály-
      előkészítés és  a jogalkotás  során valamennyi  jogi személy
      érdekeit azonos  gondossággal kell  megvizsgálni a tervezett
      szabályozás szempontjából.

      3. Épp  úgy, mint  a természetes  személyek esetében, a jogi
      személyeket illetően  sem szorítkozik  az Alkotmány  70/A.§-
      ának érvényesülési  köre az Alkotmányban nevesített alapvető
      jogokra,  hanem  ennél  lényegesen  szélesebb  körben  nyújt
      alkotmányos védelmet a diszkriminációval szemben.

      4. Nem  minden  különbségtétel  diszkriminatív,  csupán  az,
      amely önkényesen, ésszerű és alkotmányosan elfogadható indok
      nélkül fosztja  meg a  jogi  személyek  valamely  csoportját
      meghatározott jogok  gyakorlásának lehetőségétől,  illetőleg
      az említett  módon hozza  hátrányos helyzetbe  azt más  jogi
      személyhez képest.

      Az ismertetett  alkotmányossági teszt  alapján  vizsgálva  a
      törvény 6.§-át,  az a határozott vélemény alakult ki bennem,
      hogy az vitán felülálló módon diszkriminatív, mivel

      -  sem  annak  nincs  alkotmányosan  elfogadható  indoka:  a
      jogalkotó miért épp a felsorolt jogi személyek számára teszi
      lehetővé a termőföld tulajdonjogának megszerzését,

      -  sem  pedig  annak:  a  felsorolásban  nem  szereplő  jogi
      személyeket miért  fosztja meg sommásan és kivételt nem tűrő
      módon a tulajdonszerzés lehetőségétől.

      Eleve el  kell vetni  azt a  feltételezést, hogy a jogalkotó
      azért  privilegizálta   volna   a   törvény   6.§-ának   (1)
      bekezdésében felsorolt jogi személyeket, mert a köztulajdont
      "magasabbrendűnek"  tekintette   volna  az  egyéb  tulajdoni
      formáknál. Egyfelől  ugyanis 1989.  október 23. napja óta az
      Alkotmány  9.§-ának   (1)   bekezdése   folytán   a   Magyar
      Köztársaságban    nincs     létjogosultsága    az     efféle
      különbségtételnek, másfelől a törvény 6.§-ának (1) bekezdése
      nem  foglalja   magában  a  köztulajdoni  formák  teljeskörű
      felsorolását.  Egyébként   is  az   Alkotmánybíróság  számos
      határozatában  kimondotta:  tulajdonosi  minőségében  még  a
      Magyar Állam  sem élvez  privilégiumokat más tulajdonosokhoz
      képest. (Pl.  59/1992. (XI.  6.)  AB  határozat  (ABH  1992.
      271,273.) Hasonló  okokból ugyanígy  el  kell  vetni  azt  a
      feltételezést is,  hogy  a  közhatalom  gyakorlása  lenne  a
      privilegizálás  indoka,   részint   ugyanis   a   közhatalom
      gyakorlása és  a tulajdonlás  között nem  áll fenn semmiféle
      összefüggés,    részint    az    erdőbirtokossági    és    a
      legelőbirtokossági  társulat   semmiféle  közhatalomnak  nem
      letéteményese, ugyanakkor  más, a  6.§ (1)  bekezdésében fel
      nem sorolt jogi személyek közhatalmat gyakorolnak.

      Logikai kizárásos  alapon tehát  marad az  az egyetlen szóba
      jöhető  magyarázat,   amelyre  a   szótöbbséggel  elfogadott
      alkotmánybírósági határozat  utal, hogy tudniillik "belföldi
      jogi személy  és  jogi  személyiség  nélküli  más  szervezet
      kizárása  a   termőföldre  vonatkozó   tulajdonszerzésből  a
      szerzési tilalmak  kijátszásának megelőzését szolgálja. Jogi
      személyen  és   jogi  személyiség  nélküli  más  szervezeten
      keresztül ugyanis a belföldi magánszemély a birtokmaximumot,
      a külföldi  magánszemély és  jogi személy  pedig a  szerzési
      tilalmat tudná megkerülni."

      Egyfelől a  törvény, másfelől  a hatályos joganyag gondos és
      részletekbemenő    elemzésével     megvizsgáltam    ezt    a
      feltételezést is,  s arra  a következtetésre  jutottam: ez a
      szempont nem  lehet ésszerű  és alkotmányjogilag elfogadható
      indoka a  jogi személyek  különböző típusai között a törvény
      6.§-ában alkalmazott különbségtételnek.

      Terjedelmi okokból nem vállalkozhatom arra, hogy az említett
      elemzést a  jogi személyek  Magyarországon létező valamennyi
      típusa tekintetében  bemutassam, ezért kénytelen vagyok arra
      szorítkozni: példákon  keresztül világítsam  meg  a  6.§-ban
      foglalt osztályozás önkényességét.

      1. A  6.§ (1)  bekezdése privilegizálja a legelőbirtokossági
      társulatot azáltal,  hogy  bármely  szerzésmódon  korlátozás
      nélkül  lehetővé  teszi  számára  termőföld  tulajdonjogának
      megszerzését. Ennek  egyetlen ésszerű  indoka és magyarázata
      lehetne, az  tudniillik, ha  a legelőbirtokossági társulatra
      vonatkozó jogi  szabályozás maximális garanciákat nyújtana a
      törvény kijátszásával  szemben. Ez  az indok  azonban elesik
      annak folytán,  hogy a  legelőbirtokossági társulat  ez  idő
      szerint  még   nem  létező  jogintézmény,  a  reá  vonatkozó
      törvényjavaslat elkészült  ugyan, de azt az Országgyűlés még
      nem  fogadta   el.   Egy   nem   létező   törvényről   tehát
      felelősséggel és  kellő alappal  épp oly  kevéssé lehet  azt
      állítani: kizárja  a most  vizsgált törvényben meghatározott
      szerzési tilalmak  kijátszását, mint  ennek az ellenkezőjét.
      Ez   idő    szerint    a    legelőbirtokossági    társulatok
      privilegizálásának semmiféle indoka nincs.

      2. A  6.§ (1)  bekezdése privilegizálja  az erdőbirtokossági
      társulatot  is,   amelyről  az   1994.  évi   XLIX.  törvény
      rendelkezik. E  törvény 31.§-ának (2) bekezdése értelmében a
      társulat megszűnése  esetén  a  társulat  vagyonát  a  tagok
      között meg  kell osztani,  s a  társulat  tulajdonában  lévő
      erdőterület  társulati   érdekeltségük  arányában   a  tagok
      osztatlan közös  tulajdonába kerül. Teljes mértékben nyitott
      tehát   az    ingatlanszerzési   korlátozás    kijátszásának
      lehetősége, ehhez  mindössze arra  van szükség,  hogy  egyes
      erdőtulajdonosok társulatot alapítsanak, a társulat jelentős
      nagyságú  erdőt  vásároljon,  majd  a  társulat  elhatározza
      jogutód nélküli  megszűnését, s végül kezdeményezzék a tagok
      osztatlan közös tulajdonának megszüntetését.

      Semmivel sem magyarázható, hogy miközben a 6.§ (1) bekezdése
      privilegizálja azt  az erdőbirtokossági  társulatot, amelyre
      nézve a  hatályos jogi  szabályozás valóban  magában rejti a
      tulajdonszerzési     korlátozás     kijátszásának     reális
      lehetőségét, ugyanez  a  rendelkezés  diszkriminálja  azt  a
      vízgazdálkodási  társulatot,  mint  jogi  személyt,  amelyet
      illetően a hatályos jogszabály - az 1977. évi 28. tvr. 16.§-
      ának (4)  bekezdése -  kimondja "a  társulat jogutód nélküli
      megszűnése  esetén   a  közfeladatok  ellátásához  szükséges
      vagyon -  a  helyi  vízgazdálkodási  közfeladatot  egyébként
      ellátni köteles - önkormányzatra vagy az államra száll."

      3. Arra  sincs semmiféle  ésszerű magyarázat, hogy a 6.§ (1)
      bekezdése  miért  sorolja  fel  a  közalapítványt  és  miért
      rekeszti ki  a tulajdonszerzésből a köztestületet. Ez a jogi
      szabályozás olyan  disszonáns helyzeteket  idézhet elő, hogy
      miközben   egy    művészettörténeti    kutatásokat    segítő
      közalapítvány -  amelynek történetesen  semmi köze  nincs  a
      mezőgazdasághoz -  korlátlanul szerezheti  meg  a  termőföld
      tulajdonjogát,   a    Magyar   Tudományos    Akadémia    egy
      agrárgazdasági kutatóintézet  létrehozására vagy egy meglévő
      fajtakísérleti  állomás  területének  bővítése  céljára  nem
      szerezhet földtulajdont.

      4.  Teljességgel   elfogadhatatlan  az   alapítvány   és   a
      közalapítvány       tulajdonszerzésének       diszkriminatív
      szabályozása. Adott  esetben ugyanis  egy alapítvány  és egy
      közalapítvány létrejöhet ugyanazon közérdekű célra, pl. volt
      kábítószerélvezők   vagy   szenvedélybetegek   munkaterápiás
      foglalkoztatására.  A  közérdekű  cél  azonossága  esetén  a
      szerzőképességnek az alapító személyétől függő megadása vagy
      megvonása nem csupán az Alkotmány 70/A.§-ával ellentétes, de
      9.§-ának (1) bekezdésével is.

      5. Ha  van  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  szervezetek
      között olyan,  amelyre méltán  ráillik a  "közhasznú" jelző,
      akkor  a   Ptk.  57.§-ának  (1)  bekezdésében  meghatározott
      "Közhasznú társaság"  minden bizonnyal  ilyen. E rendelkezés
      szerint az  ilyen társaság  "közhasznú -  a társadalom közös
      szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél
      nélkül szolgáló  -  tevékenységet  rendszeresen  végző  jogi
      személy.   A   közhasznú   társaság   üzletszerű   gazdasági
      tevékenységet a  közhasznú tevékenység elősegítése érdekében
      folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem
      osztható fel  a tagok  között."  Ha  tehát  létezne  -  mint
      ahogyan nem  létezik -  olyan közös  ismérv, amely  egyfelől
      összekapcsolja a törvény 6.§-ának (1) bekezdésében felsorolt
      jogi   személyeket,    másrészt   garanciális    szempontból
      megkülönböztethetővé teszi  őket minden más jogi személytől,
      akkor  a   közhasznú  társaságot  nem  lehetne  kihagyni  az
      említett felsorolásból.

      Önmérsékletből  nem   folytatom  ama   példák  felsorolását,
      amelyek mind  azt támasztják  alá: a jogi személyeknek a 6.§
      szerinti      kategorizálása      önkényes,      ötletszerű,
      diszkriminatív, s  ezért alkotmányellenes. A 6.§-ban foglalt
      kategorizálás  tehát   semmiképpen  sem  fogható  fel  egyes
      jogiszemély-típusok   alkotmányosan    megengedett   pozitív
      diszkriminációjaként, hanem  a jogegyenlőséget  durván sértő
      privilegizációval állunk szemben.

      A törvényalkotónak  - az  Alkotmány  által  korlátozottan  -
      széleskörű  döntési   lehetősége  van   atekintetben,   hogy
      bizonyos  tilalmakat   állapítson   meg,   illetőleg   olyan
      rendelkezéseket fogadjon  el, amelyek  kizárják az  említett
      tilalmak kijátszását.  Az  adott  esetben  az  utóbbi  célra
      számos alkotmányos  jogi eszköz állott rendelkezésére. Ilyen
      pl.     bizonyos      jogi     személyek      esetében     a
      földtulajdonszerzésnek  a  törvény  erejénél  fogva  történő
      megengedése,  míg   más  jogi   személyek   esetében   eseti
      engedélyhez és  a szükséghez  képest feltételhez kötése. Azt
      is  megtehette  volna  a  törvényalkotó,  hogy  kimondja:  a
      törvényben meghatározott  tilalmak és korlátozások irányadók
      a  jogi  személy  jogutód  nélküli  megszűnése  esetére  is.
      Ehelyett a  törvényalkotó azt  a  szabályozást  választotta,
      amely a  Magyarországon létező  jogiszemély-típusok túlnyomó
      részét  önkényesen,   ésszerű  ok   nélkül  megfosztotta   a
      termőföldtulajdon-szerzési   képességétől.    Az   esetleges
      visszaélések  kizárása   érdekében  foganatosított   tömeges
      jogfosztás     alkotmányjogi     szempontból     épp     oly
      elfogadhatatlan, mint  az az  intézkedés lenne, ha az ország
      népességének túlnyomó  részét arra  hivatkozással  fosztanák
      meg  személyes  szabadságától,  hogy  gátat  kell  szabni  a
      bűnözés növekedésének.

      Budapest, 1994. június 22.
                                                  Dr. Kilényi Géza
                                                    alkotmánybíró

      A különvéleményhez csatlakozom:

      Budapest, 1994. június 22.
                                                  Dr. Szabó András
                                                    alkotmánybíró

      Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

      Az  Ftv.  6.§-ában  meghatározott  kivételekkel  kapcsolatos
      alkotmányossági  aggály   megalapozott.  A   belföldi   jogi
      személyek és  jogi személyiség nélküli szervezetek kizárását
      a földtulajdon-szerzésből  az indokolta,  hogy a  külföldiek
      tulajdonszerzési tilalmát  és a  birtokmaximumot ne lehessen
      kijátszani. Azok  a kivételek,  amelyeket az  Ftv. megenged,
      ezzel az  indokkal nincsenek  összhangban, azaz  a kivételek
      Ftv. szerinti  meghatározásának nincs  ésszerű indoka. Nincs
      ugyanis  biztosíték   arra,  hogy   a  jogosultak   szerzési
      képességüket  ne  használják  fel  olyan  tulajdonszerzésre,
      amelynek kizárása  érdekében a törvény a többi jogi személyt
      földszerzési képességétől  megfosztotta; s amíg ez a veszély
      fennáll,  nincs  ésszerű  indoka  a  jogosultakhoz  hasonló,
      közfeladatot   ellátó    jogi   személyek   tulajdonszerzési
      tilalmának sem.

      Budapest, 1994. június 22.

                                                 Dr. Sólyom László
                                                   alkotmánybíró
       .
       English:
       English:
       .
       Petition filed:
       .
       Subject of the case:
       .
       Several provisions of a new law on arable land challenged by the President of the Republic before the promulgation of that law
       Number of the Decision:
       .
       35/1994. (VI. 24.)
       Date of the decision:
       .
       06/21/1994
       .
       CODICES summary:
       http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1994-2-012?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
       .