Hungarian
Ügyszám:
.
418/A/1994
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 35/1994. (VI. 24.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1994/197
.
A határozat kelte: Budapest, 06/21/1994
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az  Alkotmánybíróság   a   köztársasági   elnöknek   az
  Országgyűlés által  elfogadott,  de  még  ki  nem  hirdetett
  törvény  rendelkezései   alkotmányellenessége   vizsgálatára
  irányuló indítványa  alapján - Dr. Kilényi Géza és Dr. Szabó
  András,  valamint  Dr.  Sólyom  László  alkotmánybíróknak  a
  törvény 6. §-át érintő különvéleményével, továbbá Dr. Sólyom
  László párhuzamos  indokolásával -  soron kívüli  eljárásban
  meghozta a következő

                         határozatot :

       1. A  termőföldről szóló,  az Országgyűlés  által 1994.
  április 6-án  elfogadott, de még ki nem hirdetett törvény (a
  továbbiakban:   Ftv.)    korlátozó    rendelkezései    addig
  alkotmányosak,  ameddig  az  elbírált  korlátozások  ésszerű
  indokai tárgyilagos mérlegelés szerint fennállanak.

       2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Ftv. 5.,
  6., 7.  és 9.  §-a nem  ellentétes az  Alkotmány  9.  §  (1)
  bekezdésével, 13.  (1) bekezdésével,  14. §-ával, 56. §-ával
  és 70/A. § (1) bekezdésével.

       3. Az  Alkotmánybíróság megállapítja,  hogy az Ftv. 13.
  és 14. §-a nem ellentétes az Alkotmány 9. és 70/A §-ával.

       Az  Alkotmánybíróság   ezt  a   határozatát  a   Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

        A  köztársasági   elnök  az   Alkotmány   26.   §   (4)
   bekezdésében   megállapított    jogkörében    eljárva,    az
   Alkotmánybíróságról  szóló   1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.)   1.  §   a/  pontjára  és  35.  §-ára
   hivatkozva 1994.  április 29-én  kelt indítványában kérte az
   Alkotmánybíróságot, hogy  végezze el az Ftv. 5., 6., 7., 9.,
   13. és 14. §-ának előzetes alkotmányossági vizsgálatát.

        Az indítvány  I. fejezete  az Alkotmány  és  a  Polgári
   Törvénykönyv  kapcsolódó   rendelkezéseinek,   valamint   az
   Alkotmánybíróság    néhány,     a    tulajdonjogot    érintő
   határozatának felidézésével  a tulajdonosi  jogállásra és  a
   tulajdonszerzési   képességre   vonatkozóan   -   kételyeket
   kifejező - rövid elemzést tartalmaz.

        Az  indítvány   II.  fejezetében   az  indítványozó  az
   Alkotmány 9.  § (1)  bekezdésére hivatkozással,  valamint  a
   21/1990. (X.  4.) AB,  a 18/1992. (III. 30.) AB, az 53/1992.
   (X. 29.)  AB  határozatokra  utalva  először  kinyilvánítja:
   "Ebből az  alkotmányi rendelkezésből  az következik,  hogy a
   polgári jogi  szabályozás során  a polgári jogi jogviszonyok
   alanyait  -   az  azonos   szabályozási  koncepción   belül,
   tekintettel az Alkotmány 70/A. §-ában írt összefüggésekre is
   - egyenlőknek  kell  tekinteni".  Ezt  követően  pedig  arra
   emlékeztet,  hogy   "a  jogegyenlőség   alkotmányos  elvével
   ellentétes  a   megkülönböztetés  egyfelől   a   természetes
   személyek és  a jogi  személyek, másfelől  a különböző  jogi
   személyek között [pl. 34/1992. (VI. 14.) AB]."

        A III.  fejezetben indítványozó az Alkotmány 14. §-ában
   biztosított öröklési  jog tartalmának  és korlátainak  rövid
   értékelését fogalmazza  meg. Ennek  keretében  megállapítja:
   "Az  öröklési   jog  rendszerében  kerül  szabályozásra,  de
   lényegében a  tulajdonjog  rendelkezési  jogosítványai  közé
   tartozik az  a jog,  hogy mindenki  halála esetére egyoldalú
   nyilatkozattal  (végrendelet),   vagy  szerződéssel   (halál
   esetébe  szóló  ajándékozás,  öröklési  szerződés)  szabadon
   rendelkezhet   vagyonáról.    A    tulajdonhoz    kapcsolódó
   részjogosítvány,  a  rendelkezési  jog  a  tulajdon  feletti
   döntés szabadságát  foglalja magában [7/1991. (II. 28.) AB],
   amely  korlátozható  jog.  A  rendelkezési  jog  korlátozása
   azonban  alkotmányellenes,  ha  nem  elkerülhetetlen,  tehát
   kényszerítő ok  nélkül történik,  továbbá  ha  a  korlátozás
   súlya  a   korlátozással   elérni   kívánt   célhoz   képest
   aránytalan".

        Az indítvány  IV. fejezete az Ftv. alkotmányellenesnek,
   illetve aggályosnak  tartott 5.,  6., 7.,  9., 13. és 14. §-
   ának  rendelkezéseit   foglalja  össze.   Ezt  követően   az
   indítvány  a  következő  V.  fejezettel  zárul:  "Mindezekre
   figyelemmel indítványozom,  hogy a tisztelt Alkotmánybíróság
   vizsgálja meg, és nyilvánítson véleményt arról, hogy

        1/ a tulajdonszerzés ilyen korlátozása - túl azon, hogy
   a piaci  törvények érvényesülésének, a földárak közgazdasági
   törvények    szerinti    alakulásának    akadályozását    is
   eredményezi; sérti  a magántulajdon  kezelésében kialakított
   nemzeti   konszenzust,    rontja   az    ország   nemzetközi
   versenyképességét, a  gazdaságos üzemi  méretek kialakítását
   és a  nemzetközi integrációkban  való bekapcsolódást  -  nem
   sérti-e az  Alkotmány 9.  §  (1)  bekezdésében,  13.  §  (1)
   bekezdésében, 14.  §-ában, 56.  §-ában, valamint 70/A. § (1)
   bekezdésében írt elveket;

        2/   a   haszonbérlők   körének   és   a   haszonbérlet
   időtartamának meghatározása  során  a  különböző  gazdálkodó
   alanyok közötti különbségtétel nem sérti-e az Alkotmány 9. §
   (1) bekezdésében  és 70/A.  §-ában írt jogegyenlőségi elvet,
   valamint  az   Alkotmány   9.   §   (2)   bekezdésében   írt
   alkotmányossági elvet,  amely szerint  a Magyar  Köztársaság
   elismeri és  támogatja a  vállalkozás jogát  és a  gazdasági
   verseny szabadságát".

                               II.

        Az Ftv.-nek  azok a  rendelkezései, amelyeknek előzetes
   alkotmányossági vizsgálatát az indítványozó kezdeményezte, a
   következők.

        "5. § (1) Belföldi magánszemély termőföld tulajdonjogát
   csak olyan  mértékben szerezheti  meg, hogy  a  tulajdonában
   legfeljebb 300  hektár nagyságú,  vagy 6000  aranykorona  (a
   továbbiakban: AK) értékű termőföld legyen.

        (2) Az  (1) bekezdés szerinti mérték megállapításánál a
   termőfölddel együtt  önálló ingatlant (földrészletet) képező
   művelés alól kivett föld területét is figyelembe kell venni.

        (3)  A   belföldi  magánszemély   által   megszerezhető
   termőföld mértékének  megállapításánál figyelmen  kívül kell
   hagyni a  legfeljebb 6000  m2 területtel önálló ingatlanként
   (földrészletként)   kialakított    tanya   területén    levő
   termőföldet.

        (4)  A  magánszemély  az  e  törvény  hatálybalépésekor
   meglévő    termőföld     tulajdonát     legfeljebb     annak
   területnagyságát   és    AK   értékét    meg   nem    haladó
   területnagyságú és AK értékű termőföldre cserélheti.

        (5) Az e törvény hatálybalépésekor meglévő termőföld
        a) kisajátítása  folytán kapott kártalanítás összegéből
   vásárolt termőföld,
        b)  közös   tulajdonának  megszüntetésével   tulajdonba
   kerülő  termőföld   területnagysága  és  AK  értéke  az  (1)
   bekezdés szerinti mértéket meghaladhatja.

        6. §  (1) Belföldi  jogi személy  és  jogi  személyiség
   nélküli más  szervezet termőföld  tulajdonjogát -  a  Magyar
   Állam,   az    önkormányzat,   az    erdőbirtokossági-    és
   legelőbirtokossági társulat és a közalapítvány kivételével -
   nem szerezheti meg.
        (2)  Egyházi   jogi  személy  végintézkedés,  illetőleg
   ajándékozási-, tartási-,  vagy gondozási  szerződés  alapján
   termőföldre tulajdonjogot szerezhet.

        7. §  (1)  A  külföldi  magánszemély  és  jogi  személy
   termőföld és  védett természeti  terület  tulajdonjogát  nem
   szerezheti meg.
        (2) Az  (1) bekezdés  szerinti tilalom  nem  vonatkozik
   arra az  esetre, ha a külföldi a védett természeti területen
   kívüli termőföld  tulajdonjogát az  5. §  (3)-(5)  bekezdése
   szerint szerzi meg.

        9. §  A tulajdonszerzési  korlátozásba ütköző szerződés
   semmis.  Ha  az  ingatlannyilvántartási  bejegyzéssel  az  e
   törvényben   meghatározott   tulajdonszerzési   korlátozásba
   ütköző módon,  illetőleg  a  megengedett  szerzési  mértéket
   meghaladóan  termőföld,   vagy  védett   természeti  terület
   tulajdonjogának megszerzésére kerülne sors, a földhivatal az
   okirat   nyilvánvaló    érvénytelensége   esetére   irányadó
   szabályok szerint jár el.

        13. §  (1) Belföldi  magán- és  jogi személy, illetőleg
   jogi személyiséggel  nem rendelkező  szervezet  -  a  Magyar
   Állam  és   az  önkormányzat  kivételével  -  a  termőföldre
   vonatkozó  haszonbérleti  szerződést  legfeljebb  a  (2)-(4)
   bekezdések szerinti határozott időre kötheti meg.
        (2) A  haszonbérleti szerződés leghosszabb időtartama a
   (3)-(4) bekezdésben  foglalt kivételekkel  legfeljebb 10  év
   lehet.
        (3)  Erdő  művelési  ágú  termőföldre,  illetőleg  erdő
   telepítésére vonatkozó haszonbérleti szerződést legfeljebb a
   termelési  időszak   (vágásérettségi  kor)  lejártát  követő
   ötödik év végéig lehet megkötni.
        (4)  Szőlő   és  gyümölcsös   művelési   ágú   és   más
   ültetvénnyel  betelepített   termőföldre,  illetőleg  szőlő,
   gyümölcsös  vagy   más  ültetvény   telepítése  céljából   a
   haszonbérleti szerződést  legfeljebb annak az évnek a végéig
   lehet  megkötni,   amíg  a   szőlő,  gyümölcsös,   illetőleg
   ültetvény értékkel bír (értékcsökkenési leírási időszak).

        14. §  Külföldi magán-  és jogi  személy  legfeljebb  a
   belföldiekre meghatározott  időtartamra köthet haszonbérleti
   szerződést. "

        Az Alkotmánybíróság  megjegyzi,  hogy  az  Ftv.-nek  "A
   termőföld tulajdonjogának  megszerzése" c.  II. fejezetét  a
   következő szövegű  4. §  vezeti be:  "E fejezet  alkalmazása
   szempontjából tulajdonszerzésnek  kell tekinteni a termőföld
   tulajdonjogának -  ide értve  a részarányként  meghatározott
   tulajdont is  - bármilyen  jogcímen  (szerzésmódon)  történő
   megszerzését,   kivéve    a   törvényes    örökléssel,    az
   elbirtokolással, ráépítéssel, kisajátítással és a kárpótlási
   célú árverés során történő tulajdonszerzést".

                               III.

        Az  Alkotmánybíróság   határozatának  indokolásául   az
   alábbiakat állapítja meg.

        1.   Az   Alkotmánybíróság   már   több   határozatában
   kinyilvánította,   hogy   az   Alkotmány   gazdaságpolitikai
   szempontból semleges.  Az Alkotmányból az állami beavatkozás
   nagysága, ereje,  még kevésbé  annak tilalma közvetlenül nem
   vezethető le  [33/1993. (V.  28.) AB  határozat,  ABH  1993,
   249.]. Az  Alkotmánybíróság a  törvényhozó és  a  végrehajtó
   hatalom  gazdaságpolitikai   törekvéseit,   a   piacgazdaság
   tartalmára    és     színvonalára    vonatkozó    felfogását
   alkotmányossági szempontból  nem értékelheti és ezért azokat
   sajátjával  nem  helyettesítheti.  A  piacgazdaságnak  és  a
   versenyszabadságnak nincs  saját alkotmányossági  mércéje. A
   piacgazdaság fenntartásának  és védelmének  állami feladatát
   mindenekelőtt  az   egyes  alapjogok   érvényesítésével   és
   védelmével lehet illetve kell az államnak megvalósítania. Az
   Alkotmánybíróság a  piacgazdaság, a  versenyszabadság és más
   hasonló   államcélok   alkotmányellenes   megsértését   csak
   szélsőséges esetben állapítja meg, ha az állami beavatkozás,
   "fogalmilag  és  nyilvánvalóan"  ellentétes  az  államcéllal
   [21/1994. (IV. 16.) AB határozat, ABK 1994. április, 170.].

        2.  Az   Alkotmánybíróság  a   termőföld  mértékére  és
   értékére vonatkozó  korlátozás alkotmányossági elbírálásánál
   abból indult ki, hogy az alapjognak nem minősülő egyéb jogra
   vonatkozó, személyek közötti hátrányos megkülönböztetés vagy
   más korlátozás  alkotmányellenessége akkor  állapítható meg,
   ha a  sérelem összefüggésben  áll valamely alapjoggal, végső
   soron az emberi méltóság általános személyiségi jogával és a
   megkülönböztetésnek, illetve korlátozásnak nincs tárgyilagos
   mérlegelés szerint ésszerű indoka, vagyis önkényes.

   Az  Alkotmánybíróság  továbbá  azt  is  figyelembe  vétellel
   elembe vette,  hogy a  földtulajdon  sajátos  természeti  és
   vagyoni jellemzői:  nevezetesen a föld véges jószág volta (a
   föld ugyanis mint természeti tárgy korlátozott mértékben áll
   rendelkezésre    és    nem    szaporítható,    mással    sem
   helyettesíthető),  nélkülözhetetlensége,  megújulóképessége,
   különleges kockázatérzékenysége és alacsony nyereséghozama a
   földtulajdon különös  szociális kötöttségét  testesítik meg.

   Ezek a  körülmények  indokolhatják  a  tulajdonosi  jogokkal
   szemben a  közérdek érvényesítését.  Az Alkotmánybíróság már
   korábban  is   kimondta,   hogy   sajátosságai   folytán   a
   földtulajdonnak  más   tulajdoni  tárgyaktól   eltérő   jogi
   kezelése adott  vonatkozásban indokolt  [ 16/1991. (IV. 20.)
   AB  határozat,   ABH  1991,   62;  64/1993.  (XII.  22.)  AB
   határozat, ABH 1993, 381.].

        Mivel a termőföld véges jószág, a rá vonatkozó tulajdon
   szociális   kötöttségei    szükségképpen   kapcsolódnak   az
   állaghoz, a  területi  kiterjedtséghez  és  az  értékhez.  A
   termőföld  piaca   és  megfelelő   ára  a  hosszú  időszakon
   keresztül mesterségesen visszatartott ingatlanforgalom miatt
   még nem  alakulhatott  ki.  Mindezek  a  tárgyi  adottságok,
   körülmények   és   összefüggések   miatt   a   termőföldpiac
   kialakulása és  az ezt elősegítő birtokszerkezet létrehozása
   -  mint   az  Ftv.  javaslatának  indokolásában  is  jelzett
   alkotmányos  cél   -  tekintetében  alkotmányellenesség  nem
   állapítható meg.

        3. A tulajdon alapjogi védelmének sajátosságai miatt az
   állami beavatkozás alkotmányossága megítélésének súlypontja,
   az alkotmánybírósági  értékelés voltaképpeni  tere a  cél és
   eszköz, a  közérdek és  a tulajdonkorlátozás  arányosságának
   megítélése lett.  A birtokmaximum  Ftv. általi meghatározása
   tekintetében  megállapítható,  hogy  az  a  földtulajdonosok
   rendelkezési jogát  olyan  kis  mértékben  korlátozza  csak,
   amely  az   alkotmányos  célhoz  képest  nem  aránytalan.  A
   tulajdont szerezni  kívánók  tulajdonhoz  való  alapjogát  a
   termőföld birtokmaximálása  nem érinti,  mert a  tulajdonhoz
   való  alapjog   nem  terjed   ki  a   tulajdonszerzésre.   A
   tulajdonszerzés   joga    nem   alapjog,    nem   érinti   a
   jogképességnek az Alkotmány 56. §-ában biztosított alapjogát
   sem. Az  Ftv. a földszerzésre jogosult magánszemélyek között
   semmilyen különbséget  nem tesz, ezért az Alkotmány 70/A. §-
   ának   sérelme   nem   állapítható   meg.   Nem   korlátozza
   aránytalanul a  birtokmaximálás a  piacgazdaság és  a szabad
   verseny tartalmi  összetevőihez tartozó  vállalkozáshoz való
   alapjogot sem.  Az  Ftv.  senkit  sem  zár  el  attól,  hogy
   mezőgazdasági vállalkozó  legyen. Ehhez ugyanis földtulajdon
   jogának megszerzése nem feltétlenül szükséges.

        A "vevők"  oldalán alapjog  korlátozás nem  állapítható
   meg,  mert  a  tulajdonszerzés  képessége  és  a  szerződési
   szabadság  nem   minősül  alapjognak.   Eme  alapjognak  nem
   minősülő jogok  korlátozása akkor lenne alkotmányellenes, ha
   a korlátozásnak  tárgyilagos mérlegelés  alapján  nem  lenne
   ésszerű indoka.

        Az Ftv.-ben  meghatározott  birtokmaximálás  indoka  az
   "egészséges   birtokszerkezet"    kialakítása,   illetve   a
   termőföld   reális   árának   kialakulásáig   a   földbirtok
   koncentrációjának     megakadályozása.     Az     egészséges
   birtokszerkezet tehát ebben az időbeli keretben és a fejlett
   piaci viszonyok  hiányához képest  értendő. Az Ftv. szerinti
   birtokkorlátozás ebben  a vonatkozásban része a piacgazdaság
   megteremtésére vonatkozó alkotmányi feladat végrehajtásának.

        A földbirtok  politika meghatározása  éppen úgy  mint a
   lakáspolitikáé  vagy   általában  a   gazdaságpolitikáé,  az
   Országgyűlésre és  a Kormányra  tartozik.  Az  alapjogsértés
   esetén kívül  az Alkotmánybíróság  e tekintetben  csak akkor
   léphet közbe,  ha ez  a földbirtok  politika "fogalmilag  és
   nyilvánvalóan   kizárná  a   piacgazdaság  létét"  [21/1994.
   (IV.16.) AB határozat, ABK 1994.  április,  170.],  vagy  ha
   tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerű indok nélkül korlátoz
   egyéb  jogot.   A  vizsgált  esetben  a  földtulajdonszerzés
   korlátozása olyan  állami  beavatkozásnak  minősül,  amelyet
   éppen a piaci viszonyokra való áttérés indokol. A mennyiségi
   korlátozás módszere,  vagyis a megszerezhető termőföld felső
   határának  területmérték  és  érték  szerinti  megállapítása
   ugyancsak ésszerű.

        Az Ftv.  a megszerezhető  földterület  és  érték  felső
   határának meghatározása  révén egyértelműen  kifejezi,  hogy
   mit tart  az Országgyűlés az átmeneti helyzetben "egészséges
   birtokszerkezetnek". Ennek  megállapítása által elkerülhetők
   azok a nehézségek, amelyek akkor keletkeznek, ha a törvény a
   jogpolitikai célt mondja ki csupán és az eseti mérlegelést a
   hatóságokra  bízza.   Kétségtelen  azonban,   hogy  ezzel  a
   törvényalkotó  lemondott   arról  is,  hogy  a  megvalósítás
   eszközeit  a   joggyakorlat  rugalmasan   kezelje,  ehelyett
   mintegy  megörökíti   az  átmenetileg  szükséges  helyzetet,
   hiszen változtatás csak törvénymódosítással lehetséges.

        Az Ftv.-ben  előírt átmeneti  birtokmaximálást ezért az
   Alkotmánybíróság     alkotmányossági     szempontból     nem
   kifogásolta.    Mivel    azonban    a    jelzett    átmeneti
   birtokmaximálás  csakis   addig  alkotmányos,  amíg  ésszerű
   indokai  fennállanak,   az  Alkotmánybíróság   a   határozat
   rendelkező részében elvi éllel nyilvánította ki a korlátozás
   átmeneti jellegét,  vagyis az  ésszerű indokok fennállásához
   kötöttségét.

        A  hasonló,   tehát  átmenetileg  szükségesnek  tartott
   korlátozások alkotmányosságát  az Alkotmánybíróság  eddig az
   arányosság    ismérvének     segítségével    döntötte    el.
   Elidegenítési és  terhelési  tilalom  esetén  következetesen
   megkövetelte az  arányossághoz, hogy a korlátozás időtartama
   kiszámítható legyen  [7/1991. (II.  28.) AB  határozat,  ABH
   1991, 27;  24/1992. (IV. 21.) AB határozat, ABH 1992, 129.].
   A reális  piaci földárak  kialakulásához szükséges  időt  az
   Alkotmánybíróság  azonban   nem  tudja   felbecsülni.  Ha  a
   törvényhozót kötelezné  arra,  hogy  állapítson  meg  pontos
   határidőt, az  Országgyűlés aggálytalanul meghosszabbíthatná
   azt, ha  a piaci árak még nem alakultak ki. Arra a kérdésre,
   hogy  megtámadható  lesz-e  a  törvény,  ha  az  indokoltnál
   hosszabb   ideig    marad   hatályban   a   korlátozás,   az
   Alkotmánybíróság igenlő  választ ad.  Ha tehát a korlátozást
   alátámasztó ésszerű  indokok már  nem állanak  fenn, az Ftv.
   korlátozó rendelkezései megtámadhatókká válnak.

        4.  Az   Ftv.  a   külföldi  magánszemélyeket  és  jogi
   személyeket -  csekély kivételtől  eltekintve  -  kizárja  a
   termőföld  és   védett  természeti  terület  tulajdonjogának
   megszerzéséből (7.  §). Az  Ftv. javaslatának  indokolása  a
   külföldi és  a magyar  földárak  közötti  különbségre  utal,
   amelynek alapján egyre gyakoribb a külföldiek földvásárlása.
   A külföldiek  és belföldiek megkülönböztetése az Ftv.-ben az
   indítvány szerint  az Alkotmány  70/A. §-ába  ütközik. Ezzel
   szemben a  külföldiek tulajdonszerzési jogára is áll mindaz,
   amit a  magyar magánszemélyekre nézve az Alkotmánybíróság az
   előbbiekben kifejtett.  A megkülönböztetés tehát nem alapjog
   tekintetében áll  fenn. A  kérdés e  vonatkozásban tehát az,
   hogy nem  önkényes-e az  Ftv.-nek az  a  megoldása,  hogy  a
   magyar  magánszemélyekkel   szemben  a   külföldiek  nem   a
   birtokszerzés  mértékében  korlátozottak,  hanem  -  csekély
   kivételtől eltekintve  - ki  vannak zárva  a termőföldre  és
   védett természeti területre vonatkozó tulajdonszerzésből.

        A  külföldi   földárakat   és   tőkeerőt   tekintve   a
   külföldiekkel   szemben    szigorúbb   védelem   tárgyilagos
   megítélés szerint  ésszerűen indokolt. Mivel itt a termőföld
   és    védett    természeti    terület    vonatkozásában    a
   szerzőképességet  szinte   teljesen  megvonja   a   törvény,
   felmerül az  a kérdés,  hogy az ésszerűség összhangban van-e
   azzal  az  alkotmánybírósági  gyakorlattal,  amely  ilyenkor
   pontos  határidőt   követel  meg.   Erre   a   kérdésre   az
   Alkotmánybíróság  azt   válaszolja,  hogy  a  szinte  teljes
   kizárás ésszerű  indokoltsága megszűnésének  ideje előre nem
   határozható    meg    pontosan.    Mindezek    alapján    az
   Alkotmánybíróság  megállapíthatta,   hogy  a   külföldiek  -
   átmeneti - kizárása a termőföld és védett természeti terület
   tulajdonjogának   megszerzéséből,   tárgyilagos   mérlegelés
   szerinti ésszerű indoka miatt nem alkotmányellenes.

        5. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy belföldi jogi
   személy és jogi személyiség nélküli más szervezet kizárása a
   termőföldre  vonatkozó   tulajdonjogszerzésből  a   szerzési
   tilalmak  kijátszásának   megelőzését  szolgálja.   A   jogi
   személyen  és   jogi  személyiség  nélküli  más  szervezeten
   keresztül ugyanis a belföldi magánszemély a birtokmaximumot,
   a külföldi  magánszemély és  jogi személy  pedig a  szerzési
   tilalmat tudná  megkerülni. Az  a körülmény, hogy az Ftv. 6.
   §-a  e   tilalom  alól   kiveszi  a   Magyar   Államot,   az
   önkormányzatot, az  erdőbirtokossági- és  legelőbirtokossági
   társulatot,  valamint   a  közalapítványt,  nem  ütközik  az
   Alkotmány   70/A.   §-ában   megállapított   diszkriminációs
   tilalomba. A  kivételezett jogalanyok  mindegyike valamilyen
   módon közfeladatot  vagy kizárólag  közösen, osztatlan módon
   gyakorolható tevékenységet  lát el,  illetve  vagyontárgyait
   közösségi  használat   céljára,  a  közösség  érdekeinek  és
   igényeinek kielégítésére  köteles fordítani. A törvényalkotó
   megalapozottan feltételezhette,  hogy a felsorolt jogalanyok
   kivétele a  jogi személyre  és jogi  személyiség nélküli más
   szervezetre vonatkozó  tilalom alól,  a Magyar  Állam és  az
   önkormányzat közhatalmi  jellege, a  közalapítvány, valamint
   az erdőbirtokossági-  és legelőbirtokossági társulat jelzett
   sajátosságai  folytán   nem  jár   a  termőföldre  vonatkozó
   tulajdonszerzési tilalom kijátszásának súlyos veszélyével.

        Amikor  az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   a
   bizonyos   közös   vonásokat   magukon   viselő,   felsorolt
   jogalanyok     kivétele      a     termőföldre     vonatkozó
   tulajdonjogszerzési tilalom  alól alkotmányosan  elfogadható
   pozitív diszkriminációt  jelent, azt  sem tartja  kizártnak,
   hogy a  törvényalkotó megfelelő  indokkal más  jogi személyt
   vagy szervezetet  is mentesítsen a vizsgált korlátozás alól.
   Azt azonban  erre irányuló  kifejezett indítvány hiányában -
   az Abtv.  35. §-a  szerinti eljárásban - az Alkotmánybíróság
   nem vizsgálhatta, hogy az Ftv. 6. §-ában felsoroltakon kívül
   vannak-e más  jogi személyek  és  jogi  személyiség  nélküli
   szervezetek -  és melyek  azok -,  amelyek vonatkozásában az
   itt alkalmazott  pozitív diszkrimináció feltételei ugyancsak
   megállapíthatók.  Az  ugyanis  a  törvényhozó  feladatkörébe
   tartozik -  és a  törvényhozó felelőssége  -, hogy az azonos
   helyzetben levő  jogalanyoknak a  kivételes elbánás alapjául
   szolgáló      szempontjait      teljeskörűen,      megfelelő
   körültekintéssel  és   elfogulatlansággal   mérlegelje.   Az
   indítvány  szükségszerűen   szoros  értelmezése  alapján  az
   Alkotmánybíróság  tehát   nem  vonta   mérlegelésébe   annak
   elbírálását,  hogy  mely  szervezetek  részesülhetnének  még
   alkotmányosan előnyös  megkülönböztetésben. Ez  ugyanis  már
   jogalkotási feladat  lenne, amelyre  az  Alkotmánybíróságnak
   nincs hatásköre.

        Azáltal, hogy  az Ftv.  6. §-a  lehetővé teszi  egyházi
   jogi személy számára végintézkedés, ajándékozási-, tartási-,
   vagy  gondozási   szerződés  révén   termőföldre   vonatkozó
   tulajdonjogszerzést, az  egyházi jogi  személyek alkotmányos
   szerepének  betöltését   segíti  elő,  a  vizsgált  tilalmak
   kijátszásának lehetősége  pedig az  egyházi  jogi  személyek
   körülhatároltsága és sajátosságai folytán elenyésző. Ezért e
   lehetőségek    törvényi    biztosítása    sem    minősíthető
   alkotmányellenesnek.

        6.  Termőföld   tulajdonjogának  törvényes   örökléssel
   történő megszerzésére  az Ftv. hatálya nem terjed ki (4. §).
   Az Alkotmány  14. §-ában  meghatározott örökléshez  való jog
   egyéb összetevőit az Ftv. vizsgált előírásai az indokolás 2-
   5.  pontjában  foglaltak  miatt  ugyancsak  nem  korlátozzák
   szükségtelenül és  aránytalanul, illetve  ésszerűtlen  indok
   nélkül.

        7.  Az   indítványozó  az  Ftv.-nek  a  haszonbérelhető
   terület   nagyságáról   rendelkező   22.   és   23.   §-ának
   alkotmányossági vizsgálatát  nem kezdeményezte,  azt azonban
   kifejezetten   indítványozta,   hogy   az   Alkotmánybíróság
   vizsgálja meg  és nyilvánítson  véleményt arról,  hogy  "  a
   haszonbérlők  körének   és  a   haszonbérlet   időtartamának
   meghatározása során  a különböző  gazdálkodó alanyok közötti
   különbségtétel  nem   sérti-e  az   Alkotmány   9.   §   (1)
   bekezdésében  és  70/A.  §-ában  írt  jogegyenlőségi  elvet,
   valamint  az   Alkotmány   9.   §   (2)   bekezdésében   írt
   alkotmányossági elvet,  amely szerint  a Magyar  Köztársaság
   elismeri és  támogatja a  vállalkozás jogát  és a  gazdasági
   verseny  szabadságát."   Indítványozó  tehát   a   különböző
   (nevezetesen   szántó,    szőlő,   gyümölcsös,   erdő,   más
   ültetvénnyel telepített)  művelési ágú termőföldre vonatkozó
   haszonbérlet   időtartamát   meghatározó   előírásokat   nem
   kifogásolta. Az Ftv. a belföldi és a külföldi magánszemélyek
   és jogi  személyek  között  nem  különböztet  a  termőföldre
   vonatkozó,  határozott  időre  szóló  haszonbérlet  maximált
   időtartama  tekintetében,   sőt   a   14.   §   egyértelműen
   kinyilvánítja,  hogy   "Külföldi  magán-   és  jogi  személy
   legfeljebb a  belföldiekre meghatározott  időtartamra köthet
   haszonbérleti szerződést".  A 13.  § szerint  pedig  csak  a
   Magyar Államra  és az  önkormányzatra nem  vonatkozik az itt
   meghatározott    haszonbérleti    szerződés    időtartamának
   maximálása.

        A    fentebb    jelzett    körülmények    alapján    az
   Alkotmánybíróság megállapítja:  az a  tény, hogy  az Ftv.  a
   Magyar  Állam   és  az  önkormányzat  termőföldre  vonatkozó
   haszonbérlete leghosszabb időtartamát nem határozta meg, nem
   ellentétes az  Alkotmány 9.  § (1)  bekezdésében és 70/A. §-
   ában  foglalt   jogegyenlőségi  elvvel,  mert  e  jogalanyok
   sokrétű  (környezetvédelmi,   természetvédelmi,   szociális,
   kulturális,      oktatási,       infrastruktura-fejlesztési,
   gazdaságszervezési  stb.)  közhatalmi  funkciói  az  előnyös
   megkülönböztetést megalapozzák. E megállapítás ugyancsak nem
   zárja ki,  hogy  alkotmányos  érték,  cél,  illetve  alapjog
   szolgálatában a törvényalkotó más jogalanyt is mentesítésben
   részesítsen. Hasonló  okból nem  sérti a  különbségtétel  az
   Alkotmány 9.  § (2) bekezdésében foglalt vállalkozáshoz való
   jogot és versenyszabadságot sem.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                          Dr. Kilényi Géza
                           alkotmánybíró

          Dr. Lábady Tamás              Dr. Schmidt Péter
            alkotmánybíró                  alkotmánybíró

          Dr. Szabó András              Dr. Tersztyánszky Ödön
           alkotmánybíró                   alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró
    Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos indokolása

    Egyetértve  a   határozatnak  azokkal  a  megállapításaival,
    amelyek szerint  a Ftv-ben bevezetett birtokmaximum, továbbá
    ennek érvényesítése  végett a külföldiek és a jogi személyek
    kizárása   a    termőföld   tulajdonjogának   megszerzéséből
    átmenetileg  nem   alkotmányellenes,  szükségesnek  látom  a
    határozattal   kapcsolatos   néhány   elvi   kérdés   bővebb
    kifejtését. Az  alkotmányossági vizsgálat  valódi problémája
    ebben a  határozatban az,  hogy ügydöntővé  válik a  kérdés:
    kifejezett  alapjogi   sérelem  híján  megállapíthatja-e  az
    Alkotmánybíróság,   hogy    az   egyéb   jogok   korlátozása
    alkotmányellenes? Mi  az alapja  és főleg  mi a  mércéje  az
    ilyen   vizsgálatnak?   Ennek   tisztázásához   két   kérdés
    tárgyalásával  szeretnék   hozzájárulni:  1.   Kiterjed-e  a
    tulajdon alapjogi  védelme a  tulajdonszerzésre?  2.  A  nem
    alapjogi korlátozások alkotmányos megítélése.

    1. A tulajdonhoz való alapjog és a tulajdonszerzés

    a)  Arra   a  kérdésre,  hogy  a  tulajdonhoz  való  alapjog
    kiterjed-e a  tulajdon megszerzésére is, az Alkotmánybíróság
    eddigi  gyakorlatában   nem  adott  egységes  és  rendszeres
    választ.

    Az indítvány is hivatkozik a 21/1990. (X. 4.)AB határozatra.
    Ennek indokolása tartalmazza azt a megállapítást, hogy "[a]z
    Alkotmánybíróság szerint  a tulajdonhoz való jognak az állam
    részéről való  biztosítása (Alkotmány 13.§ (1) bek) felöleli
    a  tulajdonszerzéshez  való  jogot  is".(ABH  1990,  77.)  A
    14/1992. (III.  30.)AB határozat  indokolása nem foglalkozik
    külön a  tulajdonszerzési  joggal,  viszont  kimondja,  hogy
    lőfegyverek megszerzéséhez  fogalmilag sincs  alapvető  joga
    senkinek. Más  összefüggésben, a  földreform alkotmányossága
    elbírálásakor, az  Alkotmánybíróság alkotmányosnak találta a
    birtokmaximum feletti  kisajátítást, s  így  legalábbis  nem
    tette kérdésessé  a földtulajdon maximálását. (ABH 1992,293,
    300.) Az  indítvány által  is idézett  19/1991. (IV.  23.)AB
    határozat ugyan  hivatkozik  arra,  hogy  a  sokszorosítógép
    beszerzésének csak  jogi személyek részére lehetővé tétele a
    tulajdonhoz  való   alapjogot  korlátozza,   de  egyrészt  a
    támadott korlátozás a gép használatára is vonatkozik, vagyis
    a tulajdonjog  sérelmének van  erősebb alapja is, másrészt a
    döntés a jogi személyek és a nem jogi személyek indokolatlan
    megkülönböztetésén alapul, s az egyéb részletszabályokat - a
    beszerzés regulálását is - alkotmányosnak tartja. (ABH 1991,
    403.)

    A 21/1990  határozatban megfogalmazott tételt a konkrét eset
    összefüggéseiben     kell     vizsgálni.     A     határozat
    összefüggéseiből    pedig    az    következik,    hogy    az
    Alkotmánybíróság a  kárpótlási folyamatban tulajdonszerzésre
    nem  jogosultak   emberi  méltóságba   ütköző  -  "személyek
    közötti" -  megkülönböztetésének tilalmát  akarta  kifejezni
    ezzel a tétellel. Az Alkotmánybíróság itt szembesült először
    azzal   a   problémával,   hogy   nem   alapjogi   sérelemre
    alkalmazható-e    az     Alkotmány     70/A.§-a     szerinti
    diszkrimináció-tilalom. A kérdéses megállapítást az a mondat
    előzi meg, hogy "az Alkotmány 70/A.§-a az emberi, illetve az
    állampolgári jogok tekintetében tiltja a megkülönböztetést."
    Mivel annakidején  az Alkotmánybíróság  még nem terjesztette
    ki az  egyenlő elbánás  elvét az  alapjogokon kívüli jogokra
    is, az  adott esetben  olyan alapjogot  keresett, amelyhez a
    megkülönböztetés vizsgálatát kapcsolhatja. A döntés érdemben
    azonban nem  a tulajdonszerzéshez  való  joggal  kapcsolatos
    diszkrimináción   alapul.    Az   Alkotmánybíróság   ugyanis
    kimondta, hogy  "a kártalanításra  ...  nincs  senkinek  sem
    alanyi joga".  A kártalanításban  való részesülés nem létező
    jogát  pedig  nem  pótolhatja  a  -  létezőnek  tekintett  -
    tulajdonszerzési jog.  A kettő  között nincs  összefüggés. A
    21/1990  határozat   valódi  és   helyes  indoka,   amely  a
    rendelkező  részben  is  megjelenik,  a  "személyek  közötti
    megkülönböztetés". Az  adott  esetben  a  személyek  közötti
    megkülönböztetés abban  áll, hogy  ugyanabban  a  társadalmi
    folyamatban nem  kezelik egyenlő  méltóságú  személyként  az
    állami tulajdonból részesülőket, illetve az egykor tulajdoni
    kárt szenvedetteket. A 21/1990 határozat indokolása szerint:

    "A volt  tulajdonosoknak csakúgy, mint a nem tulajdonosoknak
    nem az  állami tulajdonból  való részeltetésre  van  ugyanis
    joguk, hanem  arra, hogy egy ilyen lehetőség szabályozásánál
    egyenlőkként  kezeljék  őket,  és  mindegyikük  szempontjait
    hasonló figyelemmel és méltányossággal értékeljék. Enélkül a
    megkülönböztetés alkotmánysértő."(ABH 1990, 78.) A kárpótlás
    vonatkozásában a  15/1993. (III.  12.)AB határozat tisztázza
    véglegesen a kérdést, amikor megállapítja, hogy a kárpótlási
    törvény éppen  azáltal kezeli  egyenlő méltóságúként  a volt
    tulajdonosokat, hogy  nincs figyelemmel  sem a ténybeli, sem
    jogi  véletlenekre,   hanem  az  adott  társadalmi  folyamat
    elszenvedőinek  szempontjait  ettől  függetlenül  figyelembe
    veszi.(ABH 1993, 121.)

    A nem  alapjogokra vonatkozó  megkülönböztetés  tekintetében
    pedig  1992-ben   kimondta  az   Alkotmánybíróság,  hogy  az
    Alkotmány 70/A.§ (1) bekezdésében foglalt tilalom nemcsak az
    emberi  illetve   állampolgári  jogokra  irányadó,  hanem  e
    tilalom  -  amennyiben  a  különbségtétel  sérti  az  emberi
    méltósághoz való  jogot -  kiterjed az  egész jogrendszerre.
    (ABH 1992, 281.)

    b)  A   tulajdonszerzés   alapjogi   védelmének   elismerése
    dogmatikai  nehézségekkel  jár.  A  tulajdonszerzés  tilalma
    ugyanis arra  a dologra  nézve, amelyik  nem szerezhető meg,
    mindig  teljes;   s  ezért,  ha  a  tulajdonjog  elvonásának
    tekintjük,    kisajátításként     kellene    értékelni.    A
    tulajdonszerzéshez  való  jog  elismerése  esetén  azzal  is
    szembe kellene  nézni, hogy más alapjogoknak is van-e védett
    "várománya".

    c) Az  Emberi  Jogok  Európai  Bírósága  állandó  gyakorlata
    szerint az  Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény  csakis  a  már
    megszerzett tulajdont  védi, s  nem  vonatkozik  a  tulajdon
    megszerzésére. A  Marckx-esetben (Judgement of 13 June 1979,
    para 50)  a Bíróság  kizárta  az  1.  Jegyzőkönyv  1.  cikke
    alkalmazását. Ez  ugyanis nem garantál többet, mint mindenki
    jogát  arra,   hogy  "saját"   tulajdonát  békésen  élvezze,
    következésképpen  csakis   a  személy   meglévő  tulajdonára
    alkalmazandó és  nem biztosít  jogot tulajdon megszerzéséhez
    akár törvényes  öröklés, akár akarati aktus folytán. A Magas
    Szerződő Felek  kifejezett akarata  volt, hogy  az Egyezmény
    csak a tulajdont védje, s ne terjedjen ki a tulajdonhoz való
    jogra, azaz az államnak nincs semmiféle kötelezettsége arra,
    hogy  a   magánszemélyt  tulajdonszerzéshez,  vagy  tulajdon
    élvezetéhez segítse.

    Mindezzel   összhangban    tartalmazza   a    Szechenyi   v.
    Magyarország  (21344/93,  publikálatlan  Bizottsági  kamarai
    döntés is),  hogy a  tulajdon visszaszerzéséhez az Egyezmény
    nem  ad   jogalapot,  mert   csakis  a  tényleges  tulajdoni
    helyzetet védi.

    Természetesen védi  az örökléssel  már megszerzett tulajdont
    az Egyezmény,  így  mindazokban  az  esetekben,  amikor  már
    (például ipso  jure tulajdonátszállással,  mint a  törvényes
    öröklésnél nálunk)  megszerzett öröklésről  kell  a  törvény
    rendelkezése  miatt   ismét  lemondani.  Ekkor  az  ügydöntő
    szempont az állami beavatkozás indokoltsága lesz.

    d) A német Alkotmánybíróság kifejezetten nyitva hagyta ezt a
    kérdést,  és   az  ellenkező,   azaz  az   eladói   oldalról
    közelítette meg  a problémát.  A  potenciális  vevőt  érintő
    szerzési tilalomnak ugyanis az eladó részéről a rendelkezési
    jog  korlátozása   felel  meg.   Ezért  annak   a   törvényi
    feltételnek az  alkotmányossága, hogy mező- és erdőgazdasági
    ingatlant  csakis   mező-  és   erdőgazdának  lehet  eladni,
    elbírálható a diszkrimináció-tilalom és a tulajdoni klauzula
    alapján (BVerfGE 21, 73,77.).

    Az amerikai  Legfelsőbb Bíróság  gyakorlatában a substantive
    due process-gyakorlat  újabb szakaszát  megalapozó Board  of
    Regents v.  Roth (408  U.S. 564,  1972) kifejezetten arra az
    álláspontra helyezkedett,  hogy csak  a már  meglévő vagyoni
    érdekek részesülnek alkotmányos védelemben. "Ahhoz, hogy egy
    személynek valamely  előnnyel  kapcsolatban  vagyoni  érdeke
    legyen, egyértelműen  több  kell,  mint  a  személynek  arra
    irányuló elvont  szükséglete  vagy  kívánsága.  Többet  kell
    felmutatnia, mint egyoldalú várakozást vagy reményt az előny
    megszerzésére.  Ehelyett   valamely   jogilag   megalapozott
    jogcímmel kell  rendelkeznie." Az  amerikai  ítéletek  egyik
    állandóan visszatérő  mondata, hogy az Alkotmány nem létesít
    vagyoni  érdekeket.   Ehhez   törvényi   jogcím   szükséges.
    (Megjegyzendő, hogy  a "szabadság" értelmezése is követi ezt
    a felfogást:  akkor állapítható  meg a szabadság sérelme, ha
    valamely már  előzőleg  is  védett  státuszt  változtat  meg
    hátrányosan. Paul  v. Davis,  424 U.S. 693, 1976.) A védelem
    szélessége állandó  vita  és  periodikus  hullámzás  tárgya.
    Régebben   az    "élet,   szabadság,    tulajdon"   védelmét
    differenciálatlanul  szemlélték,   és  általában  az  állami
    beavatkozás szabadságkorlátozó  voltával foglalkoztak,  most
    viszont először  azt  vizsgálják,  hogy  fennáll-e  a  fenti
    védett tárgyak valamelyikének sérelme.

    e) A  tulajdonszerzés bevonására  az alapjogi védelem körébe
    határesetekben  használható   még  a   tulajdon   fogalmának
    kiterjesztése is.  Az Alkotmánybíróság kiterjesztette a 13.§
    (1) bekezdés  védelmét a  (dologi jellegű)  vagyoni jogokra.
    (ABH 1992,  108.) Ha  a dologi  jelleg kikötését,  amely  az
    alaphatározatban  elég  bizonytalan,  fel  is  oldanánk,  és
    elismernénk különféle várományok alkotmányi védelmét, a Ftv.
    főszabályára mindez  nem illene.  Hacsak  nincs  "alapjog  a
    tulajdonszerzésre",   a    földszerzésből   kizártaknak    a
    leghalványabb  tulajdonjogilag   értékelhető  igényük  nincs
    arra,  hogy   földet  vehessenek.   A  semmiből   nem  lehet
    tulajdonjogi várományt csinálni.

    Csakis  az   öröklésnél  lehetne   abba  belemenni,  hogy  a
    végrendeleti  örökösnek  van-e  itt  releváns  várománya.  A
    törvényes öröklésre  a Ftv.  nem vonatkozik  (4.§). Ezért az
    egész  kérdés  könnyebben  és  egyszerűbben  megragadható  a
    végrendelkezési  jog  korlátozásaként.  Ekkor  ugyanazok  az
    érvek  vonatkoznak   rá,  mint   a  rendelkezési  jogra.  Az
    indítvány   is    a   végrendelkező   rendelkezési   jogának
    korlátozását  látszik   sérelmezni.  Azok  védelmét,  akiket
    bizonyíthatóan  az   Ftv.  hatálybalépése   előtt  örökösnek
    neveztek, vita esetén a bíróságok elláthatják.

    f)  Az   Ftv.  korlátozásai  elbírálhatók  anélkül,  hogy  a
    "tulajdonszerzéshez való  jogot" fel  kellene  tételezni.  A
    tulajdonjog védelme  kétségtelenül felöleli  a korlátozással
    érintett eladók  vagy végrendelkezők  rendelkezési jogát.  A
    szerzésben korlátozott  fél alapjogi  védelmének  tisztázása
    viszont  a   "tulajdonszerzéshez   való   jog"   problémáján
    túlmutató szükségesség.

    2. A nem alapjogi korlátozások alkotmányossági megítélése

    a)  Az   alapjogsérelem  hiánya  nem  jelenti  azt,  hogy  a
    jogalkotó más  jogokat  kedve  szerint  korlátozhat.  A  nem
    alapjogok is  élvezhetik az  Alkotmány védelmét;  azonban ha
    ilyen eset  áll is  fenn,  a  védelem  kritériumai  mások  -
    enyhébbek -,  mint amit  az Alkotmány  8.§ (2)  bekezdése az
    alapjogokra  nézve   előír.  Óvakodni  kell  attól,  hogy  a
    jogalkotó szabadságát  és alkotmányos  szerepének betöltését
    minden lépése alkotmányos problémává emelésével megbénítsuk.

    Nem  alapjog   sérelme  akkor   tartozhat  alkotmánybírósági
    elbírálásra,  ha   kapcsolata  van   az  Alkotmány  valamely
    szabályával. Az  alapjogok védőkörébe sokféle jog bevonható;
    az Alkotmánybíróság  dönti el,  hogy mikor  hivatkozhat  még
    valamely alapjogra,  s mikor  állapítja meg  az  összefüggés
    hiányát.  Ha   az  indítványban   felvetett  jogsérelem  nem
    tekinthető valamely  nevesített alapjog  megsértésének,  még
    mindig  ütközhet   valamely  államcéllal,   a   jogállamiság
    alapelvével,   az   Alkotmánybíróság   által   kiterjesztően
    értelmezett  jogegyenlőséggel,   s  végső  soron  az  emberi
    méltósághoz való  jogból levezetett  általános  személyiségi
    joggal vagy általános cselekvési szabadsággal.

    Az alapjogoknak  nem minősülő  jogokat  az  Alkotmánybíróság
    eddig több úton vonta be az Alkotmány védelme alá.

    aa) Az egyik mód az volt, hogy különböző alkotmányos értékek
    és államcélok  keretében bírálta el a jogszabályi korlátozás
    alkotmányos  megengedhetőségét.  Újabban  azonban  lezárulni
    látszik az  alapjogok, az  alkotmányos értékek,  valamint az
    állami feladatok  elkülönítésének folyamata.  Az  államcélok
    önálló   védelmére   az   Alkotmánybíróság   egyre   kevésbé
    hivatkozik, helyette  a  megvalósításukra  szolgáló  konkrét
    alapjogok védelmén keresztül bírálja el érvényesülésüket. Az
    Alkotmánybíróság a piacgazdaság, versenyszabadság és hasonló
    államcélok  alkotmányellenes  megsértését  csak  szélsőséges
    esetben állapítja  meg, ha az állami beavatkozás "fogalmilag
    és nyilvánvalóan"  ellentétes  az  államcéllal.  (ABK  1994.
    április, 170.)

    Eddigi gyakorlatban  az Alkotmánybíróság  az alapjognak  nem
    minősülő, de  alkotmányos értékből  vagy  államcélból  külön
    levezetett   "jog"   sérelmének   megállapítására   egy,   a
    szükségesség/arányosságnál  enyhébb  mércét  alkalmazott.  A
    szerződési   szabadság   például   nem   részesül   alapjogi
    védelemben   -    "még   lényegi   tartalmat   illetően   is
    korlátozható"  -,   de  az   Alkotmánybíróság  megkívánja  a
    korlátozás  "alkotmányos  indokoltságát".  (ABH  1991,  159;
    378.)

    ab) A  másik út  az egyenlő elbánás elvének kiterjesztése az
    egész  jogrendszerre.   (ABH   1992,   280.)   Ez   mind   a
    diszkrimináció-tilalom   általános   érvényének   kifejezett
    kimondását  tekintve,   mind  pedig   az   emberi   méltóság
    sérelmének, mint  feltételnek és  mércének fenntartása miatt
    alapvető tétel.

    Az Alkotmánybíróság  azt is  kimondta,  hogy  ha  nem  eleve
    jogosultak  megkülönböztetéséről  van  szó,  akkor  csak  az
    követelhető meg,  hogy a  nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka
    legyen, azaz ne minősüljön önkényesnek. (ABH 1991, 62.)

    ac)  A   jogállamiság  érvényesülését   avagy  sérelmét   az
    Alkotmánybíróság szintén  nem az alapjogi teszttel dönti el,
    hanem    önálló    kritériumokat    alkalmaz.    Mivel    az
    Alkotmánybíróság  gyakorlatában   a   jogállamiság   legfőbb
    ismérve  a   jogbiztonság,  a   technikai  mércék  is  ebből
    következnek,   mint    például   a    norma   világosságának
    követelménye.(ABH 1992,  80; 1993,  180) Maga a jogbiztonság
    azonban azt  a tartalmi  követelményt is  támasztja, hogy ne
    kerülhessen sor  önkényes döntésekre.  A törvényességi  óvás
    intézményét     többek      között     azért     minősítette
    alkotmányellenesnek az  Alkotmánybíróság, mert  a jogosultak
    teljesen szabad  mérlegelési jogköre  az  óvás  emelésére  a
    bírói eljárások  kiszámíthatóságát és  a jogerő  intézményét
    teljesen bizonytalanná tette. (ABH 1991, 66,67) Általában is
    megállapítható,  hogy   a  törvényhozói  vagy  jogalkalmazói
    önkény a jogállammal nem fér össze.

    b)  Mindezen   módszerek  között   összefüggés  van,  hiszen
    ugyanarra   a    problémára   kereste    a   megoldást    az
    Alkotmánybíróság.  Most   lehetőség  kínálkozik   az  eddigi
    gyakorlat egységes szabályba foglalására.

    ba) Az  alapjogok korlátozhatóságát  az  Alkotmány  8.§  (2)
    bekezdése szerint  kell elbírálni;  erre az Alkotmánybíróság
    állandó   gyakorlata   a   szükségesség/arányosság   tesztet
    alkalmazza.

    Az alapjognak  nem  minősülő  jogok  a  70/A.§,  a  2.§  (1)
    bekezdés és az 54.§ (1) bekezdés közvetítésével kapcsolhatók
    be az alkotmányos védelembe.

    bb) A  70/A.§-ban  nevesített  szempontok  szerinti  tiltott
    megkülönböztetés  aggálytalanul  kiterjeszthető  mindenfajta
    jogra az emberi és állampolgári jogokon kívül is. (A legtöbb
    ilyen megkülönböztetés egyúttal valamely más alapjog sérelme
    miatt is  bizonyosan alkotmányellenes;  például a  vallás, a
    politikai  vagy   más  vélemény  szerinti  diszkrimináció  a
    véleménynyilvánításhoz való  jog sérelme  is; a nem szerinti
    megkülönböztetés  egyben  a  férfi  és  nő  egyenjogúságának
    megsértése; a  nemzet szerinti  a nemzeti  kisebbségi jogoké
    stb.)

    A nem  alapjogokat érintő,  bármely  más  szempont  szerinti
    megkülönböztetés   is   alkotmányellenes,   ha   az   emberi
    méltósághoz való jogot sérti. Ez az Alkotmánybíróság állandó
    gyakorlata. Ha  a  megkülönböztetés  -  az  Alkotmánybíróság
    által eddig  alkalmazott ismérvek szerint - "önkényes", azaz
    "indokolatlan", vagyis  nincs ésszerű  oka, akkor  sérti  az
    emberi  méltósághoz   való  jogot,  mert  az  ilyen  esetben
    bizonyosan nem  kezelték az  érintetteket egyenlő  méltóságú
    személyként,  s   nem  értékelték  mindegyikük  szempontjait
    hasonló figyelemmel és méltányossággal.

    Következésképpen  valamely   alapjognak  nem   minősülő  jog
    tekintetében alkotmányellenes  a megkülönböztetés,  ha nincs
    ésszerű indoka.

    bc)  Az  emberi  méltóság  sérelme  megállapításának  ez  az
    ismerve - az önkényesség - minden esetben alkalmazható a nem
    alapjogi sérelmek  alkotmányellenességének mércéjéül,  ha az
    Alkotmánybíróság e  sérelmeket akár az egyenlő elbánás, akár
    a jogállamiság  sérelme címén, akár közvetlenül az általános
    személyiségi jog  (cselekvési szabadság)  korlátozása  miatt
    alkotmányossági vizsgálat  alá vonja.  A  törvényhozói  vagy
    jogalkalmazói  önkény   ellentétes  a   jogállamisággal,   a
    jogegyenlőséggel és  az emberi méltósággal, akkor is, ha nem
    alapjogot  érint.  A  fentiek  szerint  az  Alkotmánybíróság
    eddigi gyakorlata is ezen a közös ismérven alapult, mégha az
    összefüggést a különböző szóhasználat - különösen az egyenlő
    elbánás tekintetében - nem is tette nyilvánvalóvá.

    Természetesen az  önkényesség, azaz  az ésszerű indok hiánya
    éppolyan általános,  s inkább  módszertani mintsem  tartalmi
    ismérv,  mint   az  alapjogsérelmek  elbírálásánál  használt
    szükségesség  és   arányosság.  Ugyanúgy  mint  ott,  a  nem
    alapjogok  tekintetében   is   az   Alkotmánybíróság   egyes
    döntéseinek kell kialakítania a tartalmi követelményeket.

    Ugyancsak az Alkotmánybíróságnak kell esetenként eldöntenie,
    hogy az emberi méltósághoz való jog sérelmét mikor vizsgálja
    alapjogi kritériumok  szerint és mikor alkalmazza eredetileg
    nem alapjogi  sérelmek bevonására  az Alkotmány védelme alá.
    Ez utóbbi esetben az enyhébb mércével kell mérnie. A határok
    nem  húzhatóak   meg  általában;   szükség  lehet   bizonyos
    életviszonyok  különös   védelmére,  vagy   indokolhatja   a
    szigorúbb   mércét   valamely   jogintézmény   sérelme.   Az
    Alkotmánybíróság a  szigorúbb mérce  alkalmazásával bizonyos
    jogokat alapjogi  minőségre emelhet, azaz az emberi méltóság
    anyajogából  nevesített   alapjogokat  különíthet   el.  Így
    állapította meg  pl. az  Alkotmánybíróság "a  gyermek  jogát
    vérségi származása  kiderítéséhez" (ABH  1991, 272), vagy "a
    házasságkötés szabadságához  való jogot" (ABH 1992, 123). Az
    emberi méltóság  alapjogának felhívását  indokolhatná, ha  a
    büntetőjogban objektív  felelősség alkalmazásáról lenne szó.
    (ABH  1992,   88).  Hasonlóképpen,  a  szerződési  szabadság
    kiterjedt korlátozása, amely már az intézmény érvényesülését
    veszélyezteti, közvetlen alapjogi védelmet indokolhat.

    3. Az ésszerű indok követelményének alkalmazása az Ftv-re

    a) A  mostani  alkotmányossági  vizsgálatnál  a  tulajdonjog
    sérelme csak annál a félnél jöhet számításba, akinek már van
    földtulajdona   (potenciális    eladó   és    végrendelkező;
    haszonbérlet esetén,  már fennálló  haszonbérletet  tekintve
    mindkét  fél,   mert  a  haszonbérlet  tulajdoni  védelemben
    részesülő vagyoni  jog). A tulajdont szerezni kívánó azonban
    nem részesül tulajdoni védelemben.

    Kétségtelen,  hogy   mindkettőjük   szerződési   szabadságát
    korlátozza  a   Ftv.  A   szerződési  szabadság   azonban  a
    tulajdonos számára rendelkezési jogának egyik megvalósulása,
    s így normális alapjogi védelmet kell kapnia. Annak számára,
    aki még  nem tulajdonos (vagy nincs más alkotmányosan védett
    pozíciója, például  nem kap  védelmet a  vállalkozáshoz való
    jog révén  sem),  a  szerződési  szabadság  végső  soron  az
    általános  személyiségi   jog,  mint   általános  cselekvési
    szabadság része.  Ugyanez áll  a  szerzőképességre  is,  ami
    szintén nem  áll a  tulajdont illető alapjogi védelem alatt,
    de az  általános személyiségi jog révén alkotmányos védelmet
    kaphat (márcsak  a jogalanyiság, jogképesség, szerzőképesség
    egyre szűkülő levezetésén keresztül is).

    Az  általános  személyiségi  jogot  (lényeges  tartalmát)  a
    szerződési szabadság  vagy a  szerzőképesség általános, vagy
    nagymérvű korlátozásai  sértik. Ha viszont a korlátozás vagy
    kizárás csak  egyes tárgyakra  vonatkozik, és  a  szerződési
    szabadságnak másutt még tág tere marad, az egyéni cselekvési
    autonómiát    az    önkényes,    ésszerű    indok    nélküli
    beavatkozásoktól védi az Alkotmánybíróság.

    (A fentiekkel  összhangban áll  a szerződési szabadság német
    értelmezése,  amely   szerint  csak   a  személyiség  szabad
    kibontakozását      lényegében       gátló      korlátozások
    alkotmányellenesek, továbbá a tulajdonszerzéshez való jognak
    szintén a  szabad kibontakozás  jogához utalása.  Ugyanez  a
    gondolat mutatkozik  meg egy  amerikai ítéletben  is:  az  a
    törvény, amely  a személyek  valamely  csoportját  általában
    megfosztja a  tulajdonszerzés képességétől (general power to
    aquire property),  érvénytelen. (Holden  v.  Hardy,  169  US
    366).

    b) A  birtokmaximum alkotmányosságát  a szerzőképesség  és a
    szerződési  szabadság  ésszerű  indokai  vizsgálatával  kell
    elbírálni. A  korlátozás ésszerűségének  ki kell terjednie a
    törvényhozó céljára,  és a  megvalósítás eszközére is. (Ha a
    cél alkotmányosan  megengedett, a  tulajdonosokat  érintő  -
    valójában kényelmi - korlátozás arányosnak minősíthető.)

    Az "egészséges birtokstruktúra" meghatározása - különösen az
    Alkotmánybíróság újabb gyakorlatának fényében (ABH 1991, 62;
    1993, 249; 1993, 380-382; ABK 1994. április, 170,171) - mint
    a   gazdaságpolitika    része,   a   jogalkotóra   tartozik.
    Alapjogsértés esetét  kivéve az  Alkotmánybíróság csak akkor
    léphet közbe,  ha ez  a  földbirtokpolitika  "fogalmilag  és
    nyilvánvalóan kizárná a piacgazdaság létét", vagy ha ésszerű
    indok nélkül  korlátozza az  egyéb, alapjognak  nem minősülő
    jogokat.

    Az ésszerűség vizsgálatánál az Alkotmánybíróságnak arra kell
    szorítkoznia, hogy a birtokmaximum nem eleve alkalmatlan-e a
    törvényhozó  célja   elérésére,  azaz   az  éppen  lezajlott
    földbirtokreformmal kialakított helyzet megszilárdítására, a
    reális  földárak   hiányában  a   koncentráció   fékezésére,
    mindaddig, amíg  a földárak  nem alakulnak  ki.  Lehetséges,
    hogy  más   módszerek,  esetleg   éppen  a  földpiac  teljes
    felszabadítása,     hasonlóképpen      piaci     viszonyokat
    eredményeznének. A  választás és  a  felelősség  azonban  az
    Országgyűlésé;  az  Alkotmánybíróság  csak  a  nyilvánvalóan
    téves prognózis  vagy az eszközök egyértelmű alkalmatlansága
    esetén avatkozik  be. Nem alapjogi sérelemmel jár ugyanis az
    adott   földbirtokpolitika    megvalósítása;   márpedig    a
    jogkorlátozás elkerülhetetlenségét  és a  szóbajövő eszközök
    közül a  legkevésbé  korlátozó  módszer  választását  csakis
    alapjog megsértése esetén követeli meg az Alkotmány.

    c)  A  haszonbérlet  vonatkozásában  az  köztársasági  elnök
    kérdése csakis úgy érthető, hogy alkotmányellenes-e, hogy az
    államot  és   az  önkormányzatot   kivéve   mindenki   másra
    vonatkozik a legfeljebb 10 éves időtartam előírása.

    A különbségtételnek  azonban nincs jelentősége. Ezért azt az
    érvet sem  kell vizsgálnunk,  amely a  10  éves  korlátozást
    indokolni hivatott.  (Az  "örökhaszonbérlet"  kialakulásának
    megelőzése.) Haszonbérleti szerződés az Ftv. szerint ugyanis
    eleve csak  határozott időre  köthető. (Ezt a Ptk. 461.§ (2)
    bekezdésével összhangban  álló eltérést a főszabálytól senki
    nem kifogásolta.)  Annak pedig  semmi akadálya sincs, hogy a
    haszonbérlő a  határozott idejű  szerződés lejárta  után  új
    szerződéssel folytassa  a bérletet.  Sőt, ezt  a Ftv. 21.§-a
    kifejezetten biztosítja  azzal, hogy  a volt  haszonbérlőnek
    előhaszonbérleti jogot ad.

    Budapest, 1994. június 22.
                                               Dr. Sólyom László
                                                 alkotmánybíró
     Dr. Kilényi Géza alkotmánybíró különvéleménye

     A    törvény     6.§-ának    alkotmányosságára     vonatkozó
     különvéleményemet az alábbiakban foglalom össze:

     A belföldi jogi személyek tulajdonszerzéséről a törvény 6.§-
     a rendelkezik.
     E  §   a  belföldi   jogi   személyek   három   kategóriáját
     különbözteti meg.

     Az  első   kategóriába   tartozik   a   Magyar   Állam,   az
     önkormányzat, az  erdőbirtokossági és  a  legelőbirtokossági
     társulat, valamint közalapítvány. A felsorolt jogi személyek
     bármilyen jogcímen (szerzésmódon) és nagyságrendi korlátozás
     nélkül szerezhetik meg termőföld tulajdonjogát.

     A második  kategóriába tartozik  az  egyházi  jogi  személy,
     amely a törvény hatálya alá tartozó szerzésmódok (4.§) közül
     csupán végintézkedés,  illetőleg ajándékozási-, tartási vagy
     gondozási  szerződés   alapján,  de  ugyancsak  nagyságrendi
     korlátozás nélkül szerezheti meg termőföld tulajdonjogát.

     Végül a harmadik kategóriába tartozik az eddigiekben fel nem
     sorolt  összes   többi  belföldi   jogi  személy   és   jogi
     személyiség nélküli más szervezet, amely egyetlen, a törvény
     hatálya  alá   tartozó  szerzésmódon   sem  szerezheti   meg
     termőföld tulajdonjogát.

     Az  ismertetett  kategorizálás  a  következő  indokok  miatt
     önkényes és ezért alkotmányellenes:

     Az  Alkotmánybíróság   gyakorlata  a   testület  működésének
     megkezdése -  1990. január 1. napja - óta következetes abban
     a  kérdésben,   hogy  az   Alkotmány   70/A.§-ában   foglalt
     diszkriminációs   tilalom    nem   csupán    a   természetes
     személyekre, hanem  - azokkal  az értelemszerű eltérésekkel,
     amelyek a  természetes és jogi személyek között fennállnak -
     a jogi személyekre is irányadó.

     Ennek az elvi álláspontnak egyik korai kifejtése olvasható a
     szövetkezeti  tulajdonra   nézve  a   21/1990.  (X.  4.)  AB
     határozat (ABH  1990. 73,81.)  indokolásában, amely  egyebek
     között a következőket mondotta ki:

     "Az  Alkotmány   9.§  (1)   bekezdése   szerint   a   Magyar
     Köztársaságban a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és
     egyenlő védelemben  részesül. Ez  a rendelkezés  azonban nem
     tekinthető a  tulajdoni formák  felsorolásának, mint amelyek
     valamelyikébe való  besorolhatóság  az  alkotmányos  védelem
     feltétele.   Az    Alkotmány   nem   tulajdonformák   között
     különböztet,  hanem   ellenkezőleg:   a   tulajdon   bármely
     formájára nézve éppen diszkrimináció-tilalmat fogalmaz meg.

     A 9.§  (1) bekezdése  ennek megfelelően  az Alkotmány 70/A.§
     (1) bekezdése  jogegyenlőségi tételének,  valamint a 9.§ (2)
     bekezdésbe foglalt  vállalkozási jog  és verseny  szabadsága
     általános tételének  a tulajdonhoz való jogra vonatkoztatott
     kifejtése. A 9.§ (1) bekezdése tehát nincs összefüggésben az
     Alkotmány  13.§-ával,   amely  a   tulajdonhoz  való   jogot
     egyébként is  a 9.§  (1) bekezdésében foglalt különbségtétel
     nélkül biztosítja."

     Az indokolás  idézett szövegrészére való utalás mellett, azt
     mintegy továbbfejlesztve mondotta ki a földről szóló törvény
     utólagos  normakontrolljáról  szóló  18/1992.  (III.30.)  AB
     határozat (ABH  1992. 110,113.):  "Bár az Alkotmány 70/A.§-a
     az emberi,  illetve állampolgári jogok tekintetében tiltja a
     megkülönböztetést, az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a
     támadott   törvényi    szabályozás    alanyi    és    tárgyi
     összefüggésben  személyek  közötti  olyan  megkülönböztetést
     jelent,  amely   megengedhetetlen...   Nincs   kellő   súlyú
     alkotmányos indoka  annak sem,  hogy csak  a  magánszemélyek
     egymás   közötti   szerződéseire   vonatkozzék   az   eltérő
     szabályozás, mert az adott tényállás lényeges elemeire nézve
     - a  diszkrimináció tilalma  folytán  -  egyenlőségnek  kell
     fennállnia.  Ebben   az  összefüggésben  pedig  a  gazdasági
     szempont egyforma  súllyal érvényes a mezőgazdasági nagyüzem
     bármely tulajdonosára,  továbbá a  tanya- és  földingatlanra
     vonatkozó  adás-vételi  szerződés  bármely  alanyára.  Ebből
     következik,   hogy    a    szabályozás    alanyok    közötti
     megkülönböztetése diszkriminatív,  ezért az Alkotmánybíróság
     a támadott  rendelkezést alkotmányellenesnek  mondotta ki és
     megsemmisítette."

     Az ismertetett előzmények után valójában már kitaposott úton
     haladt tovább  az Alkotmánybíróság, amikor 34/1992. (VI. 1.)
     AB határozatában  (ABH  1992.  192,  200.)  leszögezte:  "Az
     Alkotmánybíróság már  a 21/1990.  (X. 4.)  AB  határozatában
     kifejtette, hogy  az  Alkotmány  70/A.§-ának  jogegyenlőségi
     tétele  nemcsak   a  magánszemélyek   viszonyaira,  hanem  a
     jogoknak a jogi személyek közötti elosztására is vonatkozik.
     Következésképpen az  a szabályozás,  amely csak  a gazdasági
     forgalomban részt vevő jogi személyek tekintetében ismeri el
     a  nem   vagyoni  kárt,   alanyok   közötti   diszkriminatív
     megkülönböztetést  jelent,  s  ezért  alkotmányellenes."  "A
     gazdaság alanyai  és a  gazdasági tevékenységet nem folytató
     szervezetek   (egyházak,    karitatív,    politikai,    stb.
     szervezetek)  közötti   megkülönböztetésnek  a  személyiségi
     jogokat védő  nem vagyoni  kártérítés  intézményét  tekintve
     alkotmányos alapja  nincs, mert  az adott tényállás lényeges
     elemére nézve  - a személyiségi jogok védelmét illetően - az
     Alkotmány 70/A.§-a alapján egyenlőségnek kell fennállania."

     Ugyanakkor az Alkotmánybíróság határozottan elutasította azt
     a jogi  álláspontot,  amely  megpróbálta  abszolutizálni  az
     Alkotmány 70/A.§-ában  foglaltakat,  s  úgy  vélte,  hogy  a
     jogalanyok közötti  bármifajta különbségtétel diszkriminatív
     és  alkotmányellenes.  A  testület  egyebek  között 54/1993.
     ( X. 13. ) AB  határozatában  (ABH   1993. 340.,  342.) elvi
     jelentőséggel   szögezte    le:   "A    gazdasági    verseny
     szabadságának  az  Alkotmány  9.§  (2)  bekezdésébe  foglalt
     tétele az  adórendszer mikénti  alakítása  tekintetében  nem
     jelenti -  az Alkotmány  70/A.§-ára figyelemmel  sem -  azt,
     hogy a  jogalkotónak minden  gazdasági tevékenységet, minden
     gazdasági  tevékenységet   kifejtő   személyt   és   minden,
     gazdasági tevékenység  kifejtése számára  nyitva  álló  jogi
     formát egyenlőként  kellene kezelnie."  "Az  nem  tekinthető
     diszkriminációnak,    ha     meghatározott     jogpolitikai-
     adópolitikai megfontolások  alapján a  jogalkotó (az  állam)
     eltérő  adónemet  vezet  be  az  egyéni  vállalkozóra  és  a
     gazdasági társaságokra."

     A kifejtettek  alapján az  Alkotmány 70/A.§-ával kapcsolatos
     alkotmánybírósági gyakorlat  a jogi személyek tekintetében a
     következőképpen összegezhető:

     1. Az  Alkotmány 70/A.§-ának  (1)  bekezdése  nem  csupán  a
     természetes személyekre, hanem - értelemszerű eltérésekkel -
     a jogi személyekre is irányadó.

     2. Ebből  nem következik,  hogy a  jogalkotó köteles lenne a
     jogi személyek  valamennyi típusára nézve azonos szabályokat
     kibocsátani,  az  azonban  következik,  hogy  a  jogszabály-
     előkészítés és  a jogalkotás  során valamennyi  jogi személy
     érdekeit azonos  gondossággal kell  megvizsgálni a tervezett
     szabályozás szempontjából.

     3. Épp  úgy, mint  a természetes  személyek esetében, a jogi
     személyeket illetően  sem szorítkozik  az Alkotmány  70/A.§-
     ának érvényesülési  köre az Alkotmányban nevesített alapvető
     jogokra,  hanem  ennél  lényegesen  szélesebb  körben  nyújt
     alkotmányos védelmet a diszkriminációval szemben.

     4. Nem  minden  különbségtétel  diszkriminatív,  csupán  az,
     amely önkényesen, ésszerű és alkotmányosan elfogadható indok
     nélkül fosztja  meg a  jogi  személyek  valamely  csoportját
     meghatározott jogok  gyakorlásának lehetőségétől,  illetőleg
     az említett  módon hozza  hátrányos helyzetbe  azt más  jogi
     személyhez képest.

     Az ismertetett  alkotmányossági teszt  alapján  vizsgálva  a
     törvény 6.§-át,  az a határozott vélemény alakult ki bennem,
     hogy az vitán felülálló módon diszkriminatív, mivel

     -  sem  annak  nincs  alkotmányosan  elfogadható  indoka:  a
     jogalkotó miért épp a felsorolt jogi személyek számára teszi
     lehetővé a termőföld tulajdonjogának megszerzését,

     -  sem  pedig  annak:  a  felsorolásban  nem  szereplő  jogi
     személyeket miért  fosztja meg sommásan és kivételt nem tűrő
     módon a tulajdonszerzés lehetőségétől.

     Eleve el  kell vetni  azt a  feltételezést, hogy a jogalkotó
     azért  privilegizálta   volna   a   törvény   6.§-ának   (1)
     bekezdésében felsorolt jogi személyeket, mert a köztulajdont
     "magasabbrendűnek"  tekintette   volna  az  egyéb  tulajdoni
     formáknál. Egyfelől  ugyanis 1989.  október 23. napja óta az
     Alkotmány  9.§-ának   (1)   bekezdése   folytán   a   Magyar
     Köztársaságban    nincs     létjogosultsága    az     efféle
     különbségtételnek, másfelől a törvény 6.§-ának (1) bekezdése
     nem  foglalja   magában  a  köztulajdoni  formák  teljeskörű
     felsorolását.  Egyébként   is  az   Alkotmánybíróság  számos
     határozatában  kimondotta:  tulajdonosi  minőségében  még  a
     Magyar Állam  sem élvez  privilégiumokat más tulajdonosokhoz
     képest. (Pl.  59/1992. (XI.  6.)  AB  határozat  (ABH  1992.
     271,273.) Hasonló  okokból ugyanígy  el  kell  vetni  azt  a
     feltételezést is,  hogy  a  közhatalom  gyakorlása  lenne  a
     privilegizálás  indoka,   részint   ugyanis   a   közhatalom
     gyakorlása és  a tulajdonlás  között nem  áll fenn semmiféle
     összefüggés,    részint    az    erdőbirtokossági    és    a
     legelőbirtokossági  társulat   semmiféle  közhatalomnak  nem
     letéteményese, ugyanakkor  más, a  6.§ (1)  bekezdésében fel
     nem sorolt jogi személyek közhatalmat gyakorolnak.

     Logikai kizárásos  alapon tehát  marad az  az egyetlen szóba
     jöhető  magyarázat,   amelyre  a   szótöbbséggel  elfogadott
     alkotmánybírósági határozat  utal, hogy tudniillik "belföldi
     jogi személy  és  jogi  személyiség  nélküli  más  szervezet
     kizárása  a   termőföldre  vonatkozó   tulajdonszerzésből  a
     szerzési tilalmak  kijátszásának megelőzését szolgálja. Jogi
     személyen  és   jogi  személyiség  nélküli  más  szervezeten
     keresztül ugyanis a belföldi magánszemély a birtokmaximumot,
     a külföldi  magánszemély és  jogi személy  pedig a  szerzési
     tilalmat tudná megkerülni."

     Egyfelől a  törvény, másfelől  a hatályos joganyag gondos és
     részletekbemenő    elemzésével     megvizsgáltam    ezt    a
     feltételezést is,  s arra  a következtetésre  jutottam: ez a
     szempont nem  lehet ésszerű  és alkotmányjogilag elfogadható
     indoka a  jogi személyek  különböző típusai között a törvény
     6.§-ában alkalmazott különbségtételnek.

     Terjedelmi okokból nem vállalkozhatom arra, hogy az említett
     elemzést a  jogi személyek  Magyarországon létező valamennyi
     típusa tekintetében  bemutassam, ezért kénytelen vagyok arra
     szorítkozni: példákon  keresztül világítsam  meg  a  6.§-ban
     foglalt osztályozás önkényességét.

     1. A  6.§ (1)  bekezdése privilegizálja a legelőbirtokossági
     társulatot azáltal,  hogy  bármely  szerzésmódon  korlátozás
     nélkül  lehetővé  teszi  számára  termőföld  tulajdonjogának
     megszerzését. Ennek  egyetlen ésszerű  indoka és magyarázata
     lehetne, az  tudniillik, ha  a legelőbirtokossági társulatra
     vonatkozó jogi  szabályozás maximális garanciákat nyújtana a
     törvény kijátszásával  szemben. Ez  az indok  azonban elesik
     annak folytán,  hogy a  legelőbirtokossági társulat  ez  idő
     szerint  még   nem  létező  jogintézmény,  a  reá  vonatkozó
     törvényjavaslat elkészült  ugyan, de azt az Országgyűlés még
     nem  fogadta   el.   Egy   nem   létező   törvényről   tehát
     felelősséggel és  kellő alappal  épp oly  kevéssé lehet  azt
     állítani: kizárja  a most  vizsgált törvényben meghatározott
     szerzési tilalmak  kijátszását, mint  ennek az ellenkezőjét.
     Ez   idő    szerint    a    legelőbirtokossági    társulatok
     privilegizálásának semmiféle indoka nincs.

     2. A  6.§ (1)  bekezdése privilegizálja  az erdőbirtokossági
     társulatot  is,   amelyről  az   1994.  évi   XLIX.  törvény
     rendelkezik. E  törvény 31.§-ának (2) bekezdése értelmében a
     társulat megszűnése  esetén  a  társulat  vagyonát  a  tagok
     között meg  kell osztani,  s a  társulat  tulajdonában  lévő
     erdőterület  társulati   érdekeltségük  arányában   a  tagok
     osztatlan közös  tulajdonába kerül. Teljes mértékben nyitott
     tehát   az    ingatlanszerzési   korlátozás    kijátszásának
     lehetősége, ehhez  mindössze arra  van szükség,  hogy  egyes
     erdőtulajdonosok társulatot alapítsanak, a társulat jelentős
     nagyságú  erdőt  vásároljon,  majd  a  társulat  elhatározza
     jogutód nélküli  megszűnését, s végül kezdeményezzék a tagok
     osztatlan közös tulajdonának megszüntetését.

     Semmivel sem magyarázható, hogy miközben a 6.§ (1) bekezdése
     privilegizálja azt  az erdőbirtokossági  társulatot, amelyre
     nézve a  hatályos jogi  szabályozás valóban  magában rejti a
     tulajdonszerzési     korlátozás     kijátszásának     reális
     lehetőségét, ugyanez  a  rendelkezés  diszkriminálja  azt  a
     vízgazdálkodási  társulatot,  mint  jogi  személyt,  amelyet
     illetően a hatályos jogszabály - az 1977. évi 28. tvr. 16.§-
     ának (4)  bekezdése -  kimondja "a  társulat jogutód nélküli
     megszűnése  esetén   a  közfeladatok  ellátásához  szükséges
     vagyon -  a  helyi  vízgazdálkodási  közfeladatot  egyébként
     ellátni köteles - önkormányzatra vagy az államra száll."

     3. Arra  sincs semmiféle  ésszerű magyarázat, hogy a 6.§ (1)
     bekezdése  miért  sorolja  fel  a  közalapítványt  és  miért
     rekeszti ki  a tulajdonszerzésből a köztestületet. Ez a jogi
     szabályozás olyan  disszonáns helyzeteket  idézhet elő, hogy
     miközben   egy    művészettörténeti    kutatásokat    segítő
     közalapítvány -  amelynek történetesen  semmi köze  nincs  a
     mezőgazdasághoz -  korlátlanul szerezheti  meg  a  termőföld
     tulajdonjogát,   a    Magyar   Tudományos    Akadémia    egy
     agrárgazdasági kutatóintézet  létrehozására vagy egy meglévő
     fajtakísérleti  állomás  területének  bővítése  céljára  nem
     szerezhet földtulajdont.

     4.  Teljességgel   elfogadhatatlan  az   alapítvány   és   a
     közalapítvány       tulajdonszerzésének       diszkriminatív
     szabályozása. Adott  esetben ugyanis  egy alapítvány  és egy
     közalapítvány létrejöhet ugyanazon közérdekű célra, pl. volt
     kábítószerélvezők   vagy   szenvedélybetegek   munkaterápiás
     foglalkoztatására.  A  közérdekű  cél  azonossága  esetén  a
     szerzőképességnek az alapító személyétől függő megadása vagy
     megvonása nem csupán az Alkotmány 70/A.§-ával ellentétes, de
     9.§-ának (1) bekezdésével is.

     5. Ha  van  a  jogi  személyiséggel  rendelkező  szervezetek
     között olyan,  amelyre méltán  ráillik a  "közhasznú" jelző,
     akkor  a   Ptk.  57.§-ának  (1)  bekezdésében  meghatározott
     "Közhasznú társaság"  minden bizonnyal  ilyen. E rendelkezés
     szerint az  ilyen társaság  "közhasznú -  a társadalom közös
     szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél
     nélkül szolgáló  -  tevékenységet  rendszeresen  végző  jogi
     személy.   A   közhasznú   társaság   üzletszerű   gazdasági
     tevékenységet a  közhasznú tevékenység elősegítése érdekében
     folytathat; a társaság tevékenységéből származó nyereség nem
     osztható fel  a tagok  között."  Ha  tehát  létezne  -  mint
     ahogyan nem  létezik -  olyan közös  ismérv, amely  egyfelől
     összekapcsolja a törvény 6.§-ának (1) bekezdésében felsorolt
     jogi   személyeket,    másrészt   garanciális    szempontból
     megkülönböztethetővé teszi  őket minden más jogi személytől,
     akkor  a   közhasznú  társaságot  nem  lehetne  kihagyni  az
     említett felsorolásból.

     Önmérsékletből  nem   folytatom  ama   példák  felsorolását,
     amelyek mind  azt támasztják  alá: a jogi személyeknek a 6.§
     szerinti      kategorizálása      önkényes,      ötletszerű,
     diszkriminatív, s  ezért alkotmányellenes. A 6.§-ban foglalt
     kategorizálás  tehát   semmiképpen  sem  fogható  fel  egyes
     jogiszemély-típusok   alkotmányosan    megengedett   pozitív
     diszkriminációjaként, hanem  a jogegyenlőséget  durván sértő
     privilegizációval állunk szemben.

     A törvényalkotónak  - az  Alkotmány  által  korlátozottan  -
     széleskörű  döntési   lehetősége  van   atekintetben,   hogy
     bizonyos  tilalmakat   állapítson   meg,   illetőleg   olyan
     rendelkezéseket fogadjon  el, amelyek  kizárják az  említett
     tilalmak kijátszását.  Az  adott  esetben  az  utóbbi  célra
     számos alkotmányos  jogi eszköz állott rendelkezésére. Ilyen
     pl.     bizonyos      jogi     személyek      esetében     a
     földtulajdonszerzésnek  a  törvény  erejénél  fogva  történő
     megengedése,  míg   más  jogi   személyek   esetében   eseti
     engedélyhez és  a szükséghez  képest feltételhez kötése. Azt
     is  megtehette  volna  a  törvényalkotó,  hogy  kimondja:  a
     törvényben meghatározott  tilalmak és korlátozások irányadók
     a  jogi  személy  jogutód  nélküli  megszűnése  esetére  is.
     Ehelyett a  törvényalkotó azt  a  szabályozást  választotta,
     amely a  Magyarországon létező  jogiszemély-típusok túlnyomó
     részét  önkényesen,   ésszerű  ok   nélkül  megfosztotta   a
     termőföldtulajdon-szerzési   képességétől.    Az   esetleges
     visszaélések  kizárása   érdekében  foganatosított   tömeges
     jogfosztás     alkotmányjogi     szempontból     épp     oly
     elfogadhatatlan, mint  az az  intézkedés lenne, ha az ország
     népességének túlnyomó  részét arra  hivatkozással  fosztanák
     meg  személyes  szabadságától,  hogy  gátat  kell  szabni  a
     bűnözés növekedésének.

     Budapest, 1994. június 22.
                                                 Dr. Kilényi Géza
                                                   alkotmánybíró

     A különvéleményhez csatlakozom:

     Budapest, 1994. június 22.
                                                 Dr. Szabó András
                                                   alkotmánybíró

     Dr. Sólyom László alkotmánybíró különvéleménye

     Az  Ftv.  6.§-ában  meghatározott  kivételekkel  kapcsolatos
     alkotmányossági  aggály   megalapozott.  A   belföldi   jogi
     személyek és  jogi személyiség nélküli szervezetek kizárását
     a földtulajdon-szerzésből  az indokolta,  hogy a  külföldiek
     tulajdonszerzési tilalmát  és a  birtokmaximumot ne lehessen
     kijátszani. Azok  a kivételek,  amelyeket az  Ftv. megenged,
     ezzel az  indokkal nincsenek  összhangban, azaz  a kivételek
     Ftv. szerinti  meghatározásának nincs  ésszerű indoka. Nincs
     ugyanis  biztosíték   arra,  hogy   a  jogosultak   szerzési
     képességüket  ne  használják  fel  olyan  tulajdonszerzésre,
     amelynek kizárása  érdekében a törvény a többi jogi személyt
     földszerzési képességétől  megfosztotta; s amíg ez a veszély
     fennáll,  nincs  ésszerű  indoka  a  jogosultakhoz  hasonló,
     közfeladatot   ellátó    jogi   személyek   tulajdonszerzési
     tilalmának sem.

     Budapest, 1994. június 22.

                                                Dr. Sólyom László
                                                  alkotmánybíró
      .
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      .
      Number of the Decision:
      .
      35/1994. (VI. 24.)
      Date of the decision:
      .
      06/21/1994
      .
      .