Hungarian
Ügyszám:
.
504/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Paczolay Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 33/2007. (VI. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/394
.
A döntés kelte: Budapest, 06/05/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
   
   Az  Alkotmánybíróság népszavazási kezdeményezés  aláírásgyűjtő
  íve  mintapéldányának hitelesítését megtagadó  határozat  ellen
  benyújtott kifogás tárgyában — dr. Bragyova András,  dr.  Holló
  András  és dr. Lévay Miklós alkotmánybírák különvéleményével  —
  meghozta a következő
   
                           határozatot:
   
   Az   Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  107/2007.  (IV.  11.)  OVB  határozatát  megsemmisíti,  és   az
  Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.
   
   Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
    
                                 I.
    
    1.  Az  Országos  Választási Bizottság (a  továbbiakban:  OVB)
   107/2007.  (IV.  11.)  OVB határozatával úgy  döntött,  hogy  a
   Fidesz   –  Magyar  Polgári  Szövetség  és  Kereszténydemokrata
   Néppárt  által  benyújtott országos népszavazási  kezdeményezés
   aláírásgyűjtő íve hitelesítését megtagadja.
    Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel:
    „Egyetért-e   Ön   azzal,   hogy  a   fekvőbeteg-gyógyintézeti
   ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő  év
   január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
    
    1.  1.  Az OVB döntése értelmében a kezdeményezés az Alkotmány
   28/C. § (5) bekezdés a) pontjában szereplő tilalomba ütközik.
    Az  OVB  az Alkotmánybíróság több határozatára [51/2001.  (XI.
   29.)  AB  határozat, 59/2004. (XII. 4.) AB határozat,  15/2005.
   (IV.  28.)  AB határozat, 16/2007. (III. 9.) AB határozat,  ABK
   2007.   március,  239.]  hivatkozott,  amikor   értelmezte   az
   Alkotmány   fenti   rendelkezését.   Megállapította,   hogy   a
   kezdeményezésben  szereplő  kérdés  a  2006.   december   21-én
   elfogadott,  a  Magyar  Köztársaság 2007. évi  költségvetéséről
   szóló  2006.  évi  CXXVII. törvénnyel való  összefüggést  azzal
   kísérli   meg   kizárni,   hogy  a   kórházi   napidíj-fizetési
   kötelezettséget  a  jelen  kérdésben  megtartott   népszavazást
   követő  év  január  1-jétől szüntetné meg. Az  OVB  álláspontja
   szerint   a   módosított   kérdés   arra   irányul,   hogy    a
   választópolgárok    pontosan   meghatározzák    egy    jövőbeli
   költségvetési  törvény egyik tételét, és ez  —  összhangban  az
   Alkotmánybíróság 51/2001. (XI. 29.) határozatában  foglaltakkal
   — nem bocsátható népszavazásra.
    1.  2.  Az  OVB  álláspontja  szerint  a  kezdeményezők  által
   módosított  és  hitelesítésre újfent  benyújtott  indítvány  az
   Alkotmány  28/C. § (5) bekezdése a) pontjának első  fordulatába
   ütköző  jogi  helyzetet  is előidézhet  eredményes  népszavazás
   esetén.  A  kérdés  azáltal,  hogy a  kórházi  napidíj-fizetési
   kötelezettséget a kérdésben megtartott népszavazást  követő  év
   január  1-jétől,  azaz meghatározott naptári  naptól  szüntetné
   meg,  azzal  a  következménnyel  járhat,  hogy  hatályban  lévő
   költségvetési  törvény módosítására kötelezné az Országgyűlést.
   Az  OVB  szerint  előfordulhat ugyanis az  a  helyzet,  hogy  a
   költségvetési törvény időbeli hatálya meghosszabbodik, vagy  az
   Országgyűlés  eleve egy évnél hosszabb időtartamra  fogadja  el
   azt  (ahogy  erre már volt példa), és ezért az nem  szűnik  meg
   december  31-én. Ebben az esetben az eredményes  népszavazás  a
   hatályban   lévő   költségvetési  törvény   módosítását   tenné
   kötelezővé az Országgyűlés számára.
    1.   3.   Az   OVB   szerint   az   Egészségbiztosítási   Alap
   költségvetésének  stabilitása, a bevételi és kiadási  szerkezet
   megváltoztathatósága más alkotmányossági mércével mérhető, mint
   a   nem  célhoz  kötött  befizetésekből  felhalmozott  központi
   költségvetésé.   Az   egészségügyi   ellátásokért   közvetlenül
   fizetendő   kórházi   napidíj   (vizitdíj)   megszüntetése   az
   egészségbiztosítási járulékbevételek növelését vagy a  vásárolt
   szolgáltatások            mennyiségének/minőségének/hozzájutási
   szabályainak   módosítását  teszi  szükségessé.   E   szabályok
   évenkénti   megváltoztatása  a  biztosítási  elvű  egészségügyi
   rendszer stabilitását kritikus mértékben veszélyeztetné.  Ezért
   a   társadalombiztosítás   pénzügyi  alapjai   tekintetében   a
   költségvetés   fogalma   és   a   népszavazási   kérdésnek    a
   költségvetéssel való okszerű kapcsolata ebben a  hosszabb  távú
   pénzügyi-gazdasági    stabilitást    megkövetelő    rendszerben
   irtelmezhető,  az  indítványozók  által  benyújtott  kérdés  az
   Alkotmány   28/C.   §   (5)  bekezdés  a)  pontjában   szereplő
   költségvetést érintő kérdés.
    1.  4.  Az  Országos Választási Bizottság a kérdés  vizsgálata
   során megállapította azt is, hogy a kérdés hitelesítését kizáró
   további érv az, hogy a népszavazásról szóló hatályos alkotmányi
   és  törvényi  rendelkezések alapján jelenleg nem  dönthető  el,
   mennyi időre kötelezné a népszavazás eredménye a törvényhozást,
   így az eredményes népszavazás — burkolt formában — az Alkotmány
   módosítását eredményezi.
    
    2.  A határozat a Magyar Közlöny 2007. évi 47. számában, 2007.
   április 14-i dátummal jelent meg.
    A  határozat  ellen a kezdeményezők nyújtottak be kifogást.  A
   kifogás 2007. április 26-án érkezett az Alkotmánybírósághoz.  A
   kifogást a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény  (a
   továbbiakban:  Ve.) 130. §-ának (1) bekezdésében  meghatározott
   tizenöt  napos  határidőn  belül  lehetett  előterjeszteni.   A
   kifogás határidőn belül érkezett.
    Az   Alkotmánybíróság  a  kifogást  —  a  Ve.   130.   §   (3)
   bekezdésében foglaltaknak megfelelően — soron kívül bírálta el.
    A  kifogás  tartalma  szerint a kérdésben  népszavazást  lehet
   tartani,  mert az OVB döntése lényegében változatlanul valamely
   jövőbeli költségvetés érintettségére figyelemmel tagadta meg az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítését, márpedig az  Alkotmánybíróság
   16/2007.  (III. 29.) AB határozata helyes értelmezése  mellett,
   jövőbeli költségvetés nem tartozik a népszavazás tilalmi körbe.
    Utaltak  arra, hogy a hatályos költségvetési törvény egy  évre
   szól.
    Azzal  is  érveltek,  hogy a társadalombiztosítási  alrendszer
   sajátosságainak vizsgálata és értelmezése olyan új, önálló,  az
   Alkotmányban nem szereplő hitelesítési szempont, amely  szintén
   nem szolgálhat alapul a hitelesítés megtagadására.
    Hangsúlyozták,   hogy  az  OVB  burkolt  alkotmánymódosításról
   szóló   álláspontját  az  Alkotmánybíróság   más   ügyben   már
   elbírálta, és azt nem tartotta megalapozottnak.
    Az  aláírásgyűjtő ív mintapéldányát ezért szerintük az OVB-nek
   hitelesítenie kellett volna.
    
                                 II.
    
    A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:
    
    1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
    „2.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban minden hatalom  a  népé,
   amely  a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint
   közvetlenül gyakorolja. (...)
    28/C. § (...)
    (2)  Országos  népszavazást  kell  tartani  legalább  200  000
   választópolgár kezdeményezésére. (...)
    (3)   Ha  az  országos  népszavazást  el  kell  rendelni,   az
   eredményes  népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre
   kötelező. (...)
    (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
    a)  a  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,   a
   központi  adónemekről és illetékekről, a vámokról,  valamint  a
   helyi  adók központi feltételeiről szóló törvények tartalmáról,
   (...)”
    
    2. A Ve. érintett rendelkezései:
    „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási  Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  –  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve – az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani. (...)
    (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”
    
    3.   Az  1998.  évi  III.  törvény  (a  továbbiakban:  Nsztv.)
   érintett rendelkezései:
    „10.   §  Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha (...)
    b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,”
    
    4.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) szerint:
    „27.    §    (1)   Az   Alkotmánybíróság   határozata    ellen
   fellebbezésnek nincs helye.
    (2)    Az   Alkotmánybíróság   határozata   mindenkire   nézve
   kötelező.”
    
                                III.
    
    A kifogás megalapozott.
    
    1.   A   jelen  ügy  előzményének  lehet  tekinteni   tartalmi
   szempontból, hogy az Alkotmánybíróság a 16/2007. (III.  9.)  AB
   határozatban  (ABK 2007. március, 239.) az OVB  568/2006.  (XI.
   21.) OVB határozatát megsemmisítette, és az Országos Választási
   Bizottságot új eljárásra utasította. Az OVB 568/2006. (XI. 21.)
   OVB    határozatával   úgy   döntött,   hogy   a   népszavazási
   kezdeményezés  aláírásgyűjtő íve hitelesítését  megtagadja.  Az
   aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e  Ön
   azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és  a
   járóbeteg-szakellátásért   továbbra   se   kelljen   vizitdíjat
   fizetni? Az OVB döntése értelmében a kezdeményezés az Alkotmány
   28/C.  §  (5) bekezdés a) pontjában szereplő tilalomba ütközik,
   mert  a  2007.  évre  vonatkozó  költségvetési  törvényjavaslat
   (T/1145.)  12.  számú  melléklete, mely az  Egészségbiztosítási
   Alap  2007. évi költségvetését részletezi, az 1. cím, 7. alcím,
   12.  Vizitdíj,  kórházi napidíj soron 22 milliárd  Ft  bevételt
   tervez    ebből   a   forrásból.   A   vizitdíjnak   mint    az
   Egészségbiztosítási   Alap  egyik  forrásának   a   léte   vagy
   kiiktatása   az   Egészségbiztosítási  Alap   bevételei   közül
   közvetlenül a költségvetést érintő kérdés. A döntés  indokolása
   szerint  a  kérdés ugyan nem érint már hatályos  költségvetést,
   azonban egy jövőbeli költségvetéssel kapcsolatban összegszerűen
   meghatározható,  számszerűsíthető mértékkel változtatja  meg  a
   költségvetési  bevétel mértékét. Az Alkotmánybíróság  a  döntés
   vizsgálatánál utalt arra, hogy hatáskörét az Abtv.  1.  §-a  h)
   pontja   alapján   a   Ve.   130.   §-a   határozza   meg.   Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  ebben  a  hatáskörben  jogorvoslati
   természetű. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában,  valamint
   a  kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálta, hogy az  OVB  az
   aláírásgyűjtő  ív  hitelesítése során  az  Alkotmánynak  és  az
   irányadó törvényeknek megfelelően járt-e el [63/2002. (XII. 3.)
   AB   határozat,  ABH  2002,  342,  344.].  Az  Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy a hitelesítés megtagadásáról  szóló  OVB-
   határozat   meghozatalakor  vizitdíjról,   kórházi   napidíjról
   költségvetési törvény nem rendelkezett. Ezt, miként azt az  OVB
   határozata  is  megállapítja,  csak  a  2007.  évre   vonatkozó
   költségvetési  törvényjavaslat (T/1145.) 12.  számú  melléklete
   tartalmazta.  A  határozat  szerint  „Jövőbeli  költségvetésre,
   valamely   költségvetési   törvényjavaslatra   hivatkozva    az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapozottan nem tagadható meg.
   A  költségvetési törvényjavaslat az elfogadásáig módosulhat  és
   előállhat  az  az  eset  is, hogy az elfogadott  törvény  olyan
   költségvetést  tartalmaz, amelyben egyáltalán  nem  szerepel  a
   népszavazásra  feltenni  kívánt kérdéssel  kapcsolatba  hozható
   előirányzat.”  Az Alkotmánybíróság nem döntött  arról,  hogy  a
   feltenni  kívánt  kérdés az Alkotmány 28/C. § (5)  bekezdés  a)
   pontjába ütközik-e, de felhívta az OVB figyelmét arra,  hogy  a
   megismételt eljárásban az OVB-nek azt kell vizsgálnia,  hogy  a
   szóban  lévő  kérdés — az 51/2001. (XI. 29.) AB határozat  (ABH
   2001, 392.), az 59/2004. (XII. 4.) AB határozat (ABH 2004, 834,
   837.)  és  a  15/2005. (IV. 28.) AB határozat (ABH  2005,  165,
   171.) tükrében — az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
   szereplő, a költségvetési törvényre vonatkozó kizáró ok hatálya
   alá vonható-e.
    Annak  ellenére, hogy a jelen ügyben a népszavazásra  feltenni
   kívánt  kérdés  nem  a  vizitdíjra, hanem a  kórházi  napidíjra
   vonatkozik, az egyes alkotmányossági kérdések lényeges tartalmi
   azonosságára   tekintettel  a  jelen   ügyben   felhasználhatók
   mindazok az érvek, amelyeket az előzménynek tekintett ügyben az
   Alkotmánybíróság határozata tartalmazott.
    
    2.   Az   Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdés  a)  pontját   az
   Alkotmánybíróság   az  51/2001.  (XI.  29.)   AB   határozatban
   értelmezte (ABH 2001, 392.).
    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  az
   Alkotmány   28/C.   §   (5)   bekezdésében   szereplő   tiltott
   népszavazási    tárgykörök   olyan    alkotmányi    felsorolást
   tartalmaznak,  amelyek bővítése csak az Alkotmány módosításával
   lehetséges  [64/1997. (XII. 17.) AB határozat, ABH  1997,  380,
   384.].
    A   határozat   hangsúlyozta:  az   alkotmányi   felsorolásból
   következik,   hogy   az   alkotmányi   szabályozás   kiemelkedő
   jelentőségével  a  tiltott tárgykörök zárt, szoros  értelmezése
   áll összhangban. Az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontjában
   szereplő   rendelkezés  konkrét  törvények,  többek  között   a
   költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról  szóló  törvény
   tartalmát  vonja  ki  a  népszavazás  jogintézménye   alól.   A
   költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról  szóló  törvény
   az  adott  alkotmányi  rendelkezés  közvetlen  végrehajtásaként
   megjelenő törvényhozási tárgykört jelenti. Az Alkotmány  19.  §
   (3)  bekezdés d) pontjában, valamint a 32/C. § (1) bekezdésében
   szereplő   költségvetés  és  annak  végrehajtása  (zárszámadás)
   fordulat teljes egészében megegyezik az Alkotmány 28/C.  §  (5)
   bekezdés    a)    pontjában    szereplő    kifejezésekkel.    A
   költségvetésről   szóló  törvény  fogalmába   semmiképpen   sem
   tartozhat  bele az összes olyan jogszabály, amelynek  pénzügyi-
   költségvetési   vonzata  van.  A  költségvetés  végrehajtásáról
   fordulat   pedig   semmiképpen  nem   jelenti   valamennyi,   a
   költségvetés  érvényesítését szolgáló törvény tartalmát,  hanem
   kifejezetten a zárszámadási törvényre utal.
    A  határozat  megállapította, hogy az Országgyűlés hatáskörébe
   tartozó   kérdések  közül  alig  van  olyan,   amelynek   nincs
   költségvetési   kapcsolódása.   Önmagában   már   az   országos
   népszavazás  megtartása  is költségvetési  vonzatú,  hiszen  az
   Nsztv.  14.  §  (2) bekezdése szerint a népszavazást  elrendelő
   határozatában    az    Országgyűlés    dönt    a    népszavazás
   költségvetéséről.  Önmagában az, hogy a  népszavazás  eredménye
   esetlegesen  érinti  az  Országgyűlés mozgásterét  a  következő
   költségvetési  törvény megalkotásakor,  nem  teszi  tiltottá  a
   népszavazást.
    A  határozat  értelmében az Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés  a)
   pontjában szereplő, a költségvetési törvényre vonatkozó  kizáró
   ok  alapján valamely kérdés akkor nem bocsátható népszavazásra,
   ha  a  kérdés  a költségvetési törvény módosítását tartalmazza,
   vagy  a  kérdésből okszerűen következik a tiltott  tárgykörként
   megjelölt  törvények megváltoztatása, illetve ha a kérdés  arra
   irányul,  hogy  a  választópolgárok pontosan  határozzanak  meg
   jövőbeli  költségvetési  törvényben szereplő  egyes  kiadásokat
   (ABH 2001, 392, 395.).
    Az  59/2004. (XII. 4.) AB határozat is abból indult  ki,  hogy
   az  Alkotmány  28.  §  (5) bekezdésének a)  pontjában  szereplő
   költségvetésről szóló törvény fogalmába nem tartozhat  bele  az
   összes  olyan  jogszabály,  amelynek  valamilyen  költségvetési
   vonzata  van.  Ebben a határozatban azonban az Alkotmánybíróság
   azt   állapította   meg,   hogy   az   eredményes   népszavazás
   költségvetési törvény megváltoztatását vonta volna maga után: a
   népszavazásra  bocsátandó,  nyugdíjemelésre  vonatkozó   kérdés
   szövegszerűen  ugyan  nem tartalmazta a  költségvetési  törvény
   módosítását,  de  okszerűen következett a kérdésből  a  tiltott
   tárgykörként  megjelölt törvény – a költségvetési törvényben  a
   Nyugdíjbiztosítási  Alap  költségvetése  kiadási  főösszege   –
   megváltoztatása.   A   határozat   megállapította,    hogy    a
   népszavazásra  szánt  kérdésből eredményes  népszavazás  esetén
   szükségszerűen következik a nyugdíjak emelése, a  költségvetési
   törvényben meghatározottaktól eltérő mértékben. A népszavazásra
   szánt  kérdés közvetlenül a költségvetésre vonatkozik,  így  az
   Alkotmányban   tételesen  megjelenített   kizárt   népszavazási
   tárgykörbe ütközik (ABH 2004, 834, 837.).
    Az   Alkotmánybíróság  15/2005.  (IV.   28.)   AB   határozata
   értelmében  annak  megítélésénél, hogy  az  aláírásgyűjtő  íven
   szereplő   kérdés,   illetve   a  megtartandó   népszavazás   a
   költségvetési törvényben szereplő egyes bevételi  vagy  kiadási
   tételekkel   közvetlen  és  jelentős  kapcsolatban   áll-e,   a
   költségvetés   egyes  elemeinek  akár  pozitív,  akár   negatív
   meghatározását  jelenti-e, az Alkotmánybíróság —  az  Alkotmány
   szabályai és az Alkotmánybíróság gyakorlatában kialakult  elvek
   alapján  —  esetenkénti mérlegelés alapján dönt. A vizsgálatnál
   az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi szempontokat veszi alapul,
   nem     a    költségvetéssel    kapcsolatos    pénzügyi    jogi
   megfontolásokat. A privatizáció leállításáról  szóló  kérdéssel
   kapcsolatban   hozott   határozat  megállapította,   hogy   „az
   aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdésről tartott  eredményes
   népszavazás  a  privatizáció azonnali hatályú leállításával  az
   ország  éves  költségvetéséről szóló  törvényt  közvetlenül  és
   jelentős  módon  érinti. Ezért az aláírásgyűjtő  íven  szereplő
   kérdés  az  Alkotmány  28/C.  § (5) bekezdésének  a)  pontjával
   ellentétes” (ABH 2005, 165, 171.).
    
    3.1.  Az Alkotmánybíróságnak — arra tekintettel, hogy  az  OVB
   álláspontja  szerint a módosított kérdés arra irányul,  hogy  a
   választópolgárok    pontosan   meghatározzák    egy    jövőbeli
   költségvetési  törvény egyik tételét, és  ezért  a  kérdés  nem
   bocsátható  népszavazásra  —  a  jelen  ügyben  állást  kellett
   foglalnia  abban a kérdésben, hogy az Egészségbiztosítási  Alap
   költségvetésének  a kórházi napidíjra vonatkozó  részét  érintő
   népszavazási  kérdés  az  Alkotmány 28/C.  §  (5)  bekezdés  a)
   pontjában szereplő, a költségvetési törvényre vonatkozó  kizáró
   ok  hatálya alá vonható-e, vagyis a költségvetési törvénynek  a
   módosítását   tartalmazza-e,   vagy   a   kérdésből   okszerűen
   következik-e   a   tiltott   tárgykörként   megjelölt   törvény
   megváltoztatása,  illetve  a  kérdés  arra  irányul-e,  hogy  a
   választópolgárok    pontosan    határozzanak    meg    jövőbeli
   költségvetési törvényben szereplő egyes kiadásokat.
    Az   Alkotmánybíróság  megerősíti:  jövőbeli   költségvetésre,
   valamely   költségvetési   törvényjavaslatra   hivatkozva    az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítése megalapozottan nem tagadható meg,
   hacsak  nem  jövőbeli költségvetési törvényben  szereplő  egyes
   kiadásokról van szó [51/2001. (XI. 29.) AB határozat, ABH 2001,
   392,  395.).  A  kórházi  napidíj az  Egészségbiztosítási  Alap
   hatályos  költségvetésében sem kiadás a  költségvetési  törvény
   szempontjából,  hanem bevétel. Az OVB ezért — a 16/2007.  (III.
   9.) AB határozatból (ABK 2007. március, 239.) következően — nem
   tagadhatta  volna  meg  az aláírásgyűjtő ív  hitelesítését.  Az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítése megtagadásának akkor  lett  volna
   helye,  ha  az OVB döntését az 51/2001. (XI. 29.) AB  határozat
   szerint  értelmezett kizáró okokra alapíthatja, ez a  határozat
   tartalmaz ugyanis jövőbeli költségvetésre (jövőbeli kiadásokra)
   utaló kizáró tárgykört. A már hatályos költségvetési törvénnyel
   kapcsolatos  kizárt  tárgykörök értelmezéséről  szóló  15/2005.
   (IV.  28.)  AB határozat megállapításai (ABH 2005,  165,  171.)
   jövőbeni  költségvetésre nem vonatkoztathatók, vagyis  valamely
   hatályos költségvetési törvény érintettségének hiánya miatt nem
   kell  abban  a  körben  vizsgálódni a  jelen  ügyben,  hogy  az
   aláírásgyűjtő íven megfogalmazott kérdésről tartott  eredményes
   népszavazás  (itt: a kórházi napidíj megszüntetése)  az  ország
   éves  költségvetéséről szóló törvényt közvetlenül  és  jelentős
   módon érinti-e.
    
    3.2.  Az  Alkotmánybíróság  szerint  valamely  költségvetésben
   (vagy   a   kiadások   tekintetében  jövőbeli  költségvetésben)
   szereplő  nem  minden  előirányzat módosulása  vagy  módosítása
   vonja   maga   után  szükségszerűen  magának  a   költségvetési
   törvénynek  a  módosítását. Ha a népszavazás eredményes,  és  a
   választópolgárok   úgy  döntenek,  hogy  a  feltett   kérdéssel
   egyetértenek,  akkor  a  kórházi napidíjról  szóló  népszavazás
   szükségszerű   következménye  az   lehet,   hogy   a   kötelező
   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
   törvény   (a  továbbiakban:  Ebtv.)  18/A.  §-át,   s   nem   a
   költségvetési  törvényt,  kell az Országgyűlésnek  módosítania.
   Nem  az  Egészségbiztosítási Alap költségvetésének egyik  sora,
   hanem  ez  a törvényi szabály vonatkozik arra a kérdésre,  hogy
   kell-e  kórházi  napidíjat fizetni. Ez a törvényi  szabály  az,
   amelynek  következménye a költségvetésben a  kórházi  napidíjra
   vonatkozó   előirányzat  megjelenése.   Önmagában   a   kórházi
   napidíjjal összefüggő bevétel — vagy, mint az OVB határozatában
   szerepel,  tétel  — elmaradása, az Alap költségvetésének  ez  a
   módosulása az Ebtv. módosítása következtében, a költségvetésről
   szóló  törvényt  nem  érinti  közvetlenül  és  jelentős  módon.
   Eredményes   népszavazásból   sem   következne   okszerűen    a
   költségvetési  törvény módosítása. Ezért az aláírásgyűjtő  íven
   szereplő  kérdés  az  Alkotmány 28/C.  §  (5)  bekezdésének  a)
   pontjával nem ellentétes.
    
    4.1.  Az  OVB  azzal  is  érvelt, hogy eredményes  népszavazás
   azzal   a   következménnyel   járhat,   hogy   hatályban   lévő
   költségvetési  törvény módosítására kötelezi az  Országgyűlést,
   ti.   az  OVB  szerint  előfordulhat  az  a  helyzet,  hogy   a
   költségvetési törvény időbeli hatálya meghosszabbodik, vagy  az
   Országgyűlés  eleve egy évnél hosszabb időtartamra  fogadja  el
   azt  (ahogy  erre már volt példa), és ezért az nem  szűnik  meg
   december 31-én.
    Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,   hogy   sem   a   kérdés
   benyújtásakor,  sem az OVB vagy az Alkotmánybíróság  döntésekor
   nem  merült fel adat arra, hogy a Magyar Köztársaság 2007.  évi
   költségvetéséről  szóló  2006.  évi  CXXVII.  törvény   időbeli
   hatálya  meghosszabbodna; nem állapítható meg az  sem,  hogy  a
   hatályos  költségvetési  törvényt  az  Országgyűlés  egy  évnél
   hosszabb időtartamra fogadta el.
    
    4.2.    Az    OVB   szerint   az   Egészségbiztosítási    Alap
   költségvetésének   stabilitásához,  a   bevételi   és   kiadási
   szerkezet  megváltoztathatóságához  kapcsolódó  alkotmányossági
   mércékre  figyelemmel  a fizetendő kórházi  napidíj  (vizitdíj)
   megszüntetése   a   biztosítási  elvű   egészségügyi   rendszer
   stabilitását kritikus mértékben veszélyeztetné.
    Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy az Alkotmány  28/C.  §
   (5)  bekezdés  a)  pontjában  szereplő,  költségvetésről  szóló
   törvény  tartalma  mint kizárt tárgykör  nem  értelmezhető  oly
   mértékben  kiterjesztően, ahogyan azt az OVB teszi. Jóllehet  a
   kérdésben szereplő kórházi napidíj jogintézményének, a  kórházi
   napidíjat   bevezető  törvényhez  fűzött  miniszteri  indokolás
   szerint,  nem az egészségügyi rendszer stabilizálása  a  célja,
   mégis  az  Egészségbiztosítási Alap olyan  bevétele,  amely  az
   egészségügyi  szolgáltatóknál marad, így bizonyos  mértékben  a
   hatályos  költségvetési  törvényben finanszírozási  jellege  is
   van,  még akkor is, ha a biztosítottak viszonylag széles körben
   eleve mentességet élveznek fizetése alól.
    Önmagában  a  kórházi napidíj bevétel-jellegéből  azonban  nem
   következik sem az, hogy megszüntetése az egészségügyi  rendszer
   stabilitását kritikus mértékben veszélyeztetné, sem az, hogy az
   Alkotmány   28/C.   §  (5)  bekezdés  a)   pontja   alapján   a
   költségvetési  törvény  érintettsége  miatt  lenne  követelmény
   kizárt  tárgykörnek  tekinteni az egészségbiztosítási  rendszer
   finanszírozását egyébként csekély mértékben érintő kérdést.
    
    4.3.  Az  Alkotmánybíróság 15/2007. (III.  9.)  AB  határozata
   (ABK  2007.  március,  233.) az OVB  566/2006.  (XI.  20.)  OVB
   határozatát, amely aláírásgyűjtő ív hitelesítését tagadta  meg,
   megsemmisítette,  és  az  Országos  Választási  Bizottságot  új
   eljárásra utasította. Az aláírásgyűjtő íven a következő  kérdés
   szerepelt:  Egyetért-e Ön azzal, hogy az  államilag  támogatott
   felsőfokú   tanulmányokat  folytató  hallgatóknak  ne   kelljen
   képzési hozzájárulást fizetniük?
    Az  OVB határozata egyebek között azt állapította meg, hogy  a
   népszavazásra   vonatkozó  hatályos  alkotmányi   rendelkezések
   alapján  nem  dönthető el, mennyi időre kötelezné a népszavazás
   eredménye a törvényhozást, ezért a kérdésben tartandó  országos
   népszavazás       eredményessége      esetlegesen       burkolt
   alkotmánymódosítást  eredményez.  Az  Alkotmánybíróság  az  OVB
   határozat   felülvizsgálatakor  utalt  gyakorlatára,   amelynek
   alapján   a   népszuverenitásból  fakadó   jogoknak   mind   az
   Országgyűlés, mind népszavazás útján történő gyakorlása csak az
   Alkotmány    rendelkezéseinek    megfelelően    történhet.    A
   népszavazásra  bocsátott  kérdés nem foglalhat  magába  burkolt
   alkotmánymódosítást [elsőként: 2/1993. (I. 22.)  AB  határozat,
   ABH   1993,   33.].   A  25/1999.  (VII.   7.)   AB   határozat
   megállapította,   hogy   az  Alkotmány  módosítására   irányuló
   kérdésben  nem írható ki választópolgári kezdeményezésre  olyan
   népszavazás,  amely  az  Országgyűlésre  kötelező  volta  miatt
   elvonná az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét (ABH 1999, 251,
   262.).  Az  Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy  az  OVB  a
   népszavazási kezdeményezés burkoltan alkotmánymódosító jellegét
   abban  látja, hogy a hatályos alkotmányi rendelkezések  alapján
   nem dönthető el, mennyi időre kötelezné a népszavazás eredménye
   az   Országgyűlést.   Az   Alkotmánybíróság   idézte   az   OVB
   határozatát,  amely  szerint  a népszavazásra  feltenni  kívánt
   „kérdésben (...) egy eredményes, a kérdésre igenlő választ  adó
   népszavazás    olyan   bizonytalan   határidejű   törvényhozási
   moratóriumra kötelezné az Országgyűlést, mely csak  a  hatályos
   Alkotmánynak a képviseleti demokrácia és a közvetlen demokrácia
   intézményeire    vonatkozó   rendelkezései   megváltoztatásával
   kaphatnak  alkotmányos  alapot. Ezért  az  Országos  Választási
   Bizottság  (...)  a  kérdést  a  burkoltan  alkotmánymódosítást
   kiváltó  jellege  miatt is” utasította el. Az  Alkotmánybíróság
   15/2007.  (III.  9.)  AB határozata (ABK 2007.  március,  233.)
   szerint   a   felsőoktatási  törvény  módosításra,  a   képzési
   hozzájárulás megszüntetésére vonatkozó kérdés nem  irányult  az
   Alkotmány  módosítására  az  OVB határozatban  kifejtett  érvek
   alapján.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy  eredményes
   népszavazásból   az   Országgyűlésnek  nem   keletkezne   olyan
   jogalkotási    kötelezettsége,   amely   csak   az    Alkotmány
   módosításával teljesíthető.
    Habár a jelen ügyben más kérdés hitelesítéséről van szó, de  a
   most  vizsgált  OVB határozat is tartalmilag ebben  a  részében
   ugyanazt  az  alkotmányossági kérdést veti fel,  mint  amit  az
   Alkotmánybíróság   említett   döntésében   már   elbírált.   Az
   Alkotmánybíróság  ezért,  utalva  a  15/2007.  (III.   9.)   AB
   határozat  III. 3. pontjában (ABK 2007. március, 233, 235-236.)
   kifejtettekre,  a  jelen ügyben sem találta megalapozottnak  az
   OVB    úgynevezett    burkolt    alkotmánymódosításról    szóló
   álláspontját;  a  kórházi  napidíj  megszüntetésére,  az  Ebtv.
   módosítására    irányuló    kérdés    nem    jelent     burkolt
   alkotmánymódosítást.
    
    5.  Minderre tekintettel az Alkotmánybíróság a rendelkező rész
   szerint  határozott.  A megismételt eljárásban  az  OVB-nek  az
   Alkotmány  és  az  Nsztv.  rendelkezéseinek  megfelelő  kérdést
   tartalmazó aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítenie kell.
    Az  Alkotmánybíróság emlékeztet a Ve. 130. § (3)  bekezdésére,
   amely  úgy  rendelkezik,  hogy a kifogás  elbírálása  során  az
   Alkotmánybíróság  az  OVB határozatát helybenhagyja,  vagy  azt
   megsemmisíti,   és  az  Országos  Választási   Bizottságot   új
   eljárásra  utasítja. A Ve-nek az a szabálya, amely feljogosítja
   az   Alkotmánybíróságot  arra,  hogy  az  OVB-t  új   eljárásra
   utasítsa, azt jelenti, hogy az OVB-t a megismételt eljárásban —
   összhangban  az  Abtv.  27. § (2) bekezdésében  foglaltakkal  —
   nemcsak  az Alkotmánybíróság határozatának a rendelkező  része,
   hanem  annak  indokolása  is köti, annak  tartalmát  az  OVB  a
   megismételt  eljárásban  és  a határozathozatal  során  köteles
   figyelembe venni.
    Az  Alkotmánybíróság — figyelemmel az OVB határozatának Magyar
   Közlönyben  való  megjelenésére — elrendelte e határozatának  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Balogh Elemér         Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Holló András              Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter         Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Lenkovics Barnabás       Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Paczolay Péter       Dr. Trócsányi László
             előadó alkotmánybíró            alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András alkotmánybíró különvéleménye
     
     Nem   értek   egyet  a  többség  által  elfogadott   határozat
    rendelkező részével és indokolásával sem.
     Továbbra  is  fenntartom a 16/2007. (III. 9.) AB határozathoz,
    valamint   a   jelen  határozattal  azonos  napon   a   képzési
    hozzájárulással kapcsolatos 105/2007. (III. 29.) OVB  határozat
    ellen   benyújtott  kifogás  tárgyában  elfogadott  465/H/2007.
    ügyszámú  AB  határozathoz írt különvéleményemet, és  az  abban
    foglaltakat a következőkkel kívánom kiegészíteni.
     
     1.  A  többség által elfogadott határozat az OVB aláírásgyűjtő
    ív  hitelesítését megtagadó 107/2007. (IV. 11.) OVB határozatát
    megsemmisíti  és  az OVB-t új eljárásra utasítja.  A  határozat
    érvelése  azon  alapul, hogy a népszavazásra bocsátandó  kérdés
    nem  ütközik  az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés  a)  pontjában
    nevesített   tiltott  tárgykörbe,  mivel  ha   „a   népszavazás
    eredményes, és a választópolgárok úgy döntenek, hogy a  feltett
    kérdéssel  egyetértenek, akkor a vizitdíjról szóló  népszavazás
    szükségszerű   következménye  az   lehet,   hogy   a   kötelező
    egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi   LXXXIII.
    törvény   (a  továbbiakban:  Ebtv.)  18/A.  §-át,   s   nem   a
    költségvetési  törvényt,  kell az Országgyűlésnek  módosítania.
    (…)  Önmagában a vizitdíjjal összefüggő bevétel elmaradása,  az
    Alap  költségvetésének  ez  a módosulása  az  Ebtv.  módosítása
    következtében,  a  költségvetésről szóló  törvényt  nem  érinti
    közvetlenül és jelentős módon”.
     Nem   értek   egyet   a   határozat   ezen   érvelésével.   Az
    államháztartásról  szóló  1992. évi  XXXVIII.  törvény  2.  §-a
    értelmében   az   államháztartást  a   következő   alrendszerek
    alkotják: (1) a központi kormányzat, (2) az elkülönített állami
    pénzalapok,    (3)    a    helyi    önkormányzatok,    (4)    a
    társadalombiztosítás    költségvetései.    Ezen    alrendszerek
    költségvetéséből  épül  fel az állami  költségvetés,  amely  az
    állam  meghatározott  időtartamra előirányzott  kiadásainak  és
    bevételeinek  tételes felsorolása és mérlege. Ha  elfogadjuk  a
    költségvetésnek   ezt  a  definícióját,  akkor   irreleváns   a
    határozat  indokolásának  azon  fejtegetése,  mely  szerint   a
    vizitdíj illetve a kórházi napidíj a költségvetés szempontjából
    nem  kiadás,  hanem  bevétel,  mivel  a  költségvetésről  szóló
    törvény  tartalmán  mindazt érteni  kell,  ami  a  költségvetés
    bevételeinek    és   kiadásainak   jogcímét   érinti.    Minden
    költségvetési  kiadás szükségszerűen a költségvetési  törvényen
    alapszik, függetlenül attól, hogy az adott kiadási tétel  abban
    konkrétan  meg  van-e  nevezve, vagy  más  kiadási  előirányzat
    része.  Az,  hogy  a vizitdíj, illetve a kórházi  napidíj  —  a
    határozat   szavaival   élve  —  az  Egészségbiztosítási   Alap
    költségvetésének  egyik  sora-e,  vagy  sem   a   költségvetési
    törvénnyel való közvetlen, szoros és jelentős érintettséget nem
    befolyásolja.  Ahogyan  azt  már  a  16/2007.  (III.   9.)   AB
    határozathoz (ABK 2007. március, 239, 242.) AB határozathoz írt
    különvéleményemben is kifejtettem, a vizitdíj illetve a kórházi
    napidíj   nem   egyszerűen  érinti  az   államháztartás   egyik
    alrendszere,  az  Egészségbiztosítási  Alap  bevételeit,  hanem
    egyben   közvetlenül   költségvetési   bevételi   jogcímet   is
    keletkeztet,  amin  az  sem változtat, hogy  a  vizitdíj  és  a
    kórházi  napidíj  bevétele  a  beszedő  intézménynél  marad.  E
    bevétel elmaradása esetén az elmaradó bevételt az államnak vagy
    más   forrásból   kell  fedeznie,  vagy   a   kiadásokat   kell
    csökkentenie,  ami  közvetlenül  befolyásolná  a   költségvetés
    egyenlegét.
     
     2.  Az ugyanezen a napon a képzési hozzájárulással kapcsolatos
    105/2007.  (III.  29.) OVB határozat ellen  benyújtott  kifogás
    tárgyában     hozott    alkotmánybírósági     döntéshez     írt
    különvéleményem  3.  pontjában  kifejtett  érveim   alapján   a
    vizitdíj  és  a  kórházi napidíj is „illetéknek” tekinthető,  s
    mint  ilyen  ugyancsak az Alkotmány 28/C.  §  (5)  bekezdés  a)
    pontjában megnevezett tiltott népszavazási tárgykörnek minősül.
     A  vizitdíj  és  a  kórházi napidíj illetékként  ítélhető  meg
    abban   az   értelemben,   hogy  annak   megfizetése   valamely
    szolgáltatás igénybevételének előfeltétele [Ebtv. 18/A.  §  (1)
    bekezdés].  Mindkét illeték jellegű fizetési kötelezettség  nem
    annyira   a  közszolgáltatás  —  pontosabban:  az  egészségügyi
    szolgáltatás  — ellenértéke, lévén a fizetendő vizit-,  kórházi
    napi-,   stb.   díjaknál  sokszorta  nagyobb   az   igénybevett
    szolgáltatás  ellenértéke, hanem a fő funkciója a  szolgáltatás
    igénybevételének szabályozása pénzügyi eszközökkel.
     
     A  fenti  érvek alapján az Alkotmánybíróságnak helyben kellett
    volna  hagynia az OVB aláírásgyűjtő ív hitelesítését  megtagadó
    döntését.
     
     Budapest, 2007. június 5.
                                                Dr. Bragyova András
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Holló András alkotmánybíró különvéleménye

    A  határozatnak sem a rendelkező részével, sem az indokolásával
    nem értek egyet.

        1.   Az   Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdés  a)  pontjában
    szabályozott     népszavazási     korlátozás     értelmezésével
    kapcsolatosan nem alakult ki egyértelmű alkotmánybírósági mérce
    a  tekintetben,  hogy mely esetekben tekintendő a  népszavazási
    kérdés   a  költségvetésről  szóló  törvény  tartalmát   érintő
    kérdésnek.
    A  28/C.  § (5) bekezdés a) pontját elsőként értelmező 51/2001.
    (XI. 29.) AB határozatában (ABH 2001, 392.) az Alkotmánybíróság
    kimondta,  hogy az e rendelkezésben meghatározott költségvetési
    törvényen,   valamint  a  költségvetés  végrehajtásáról   szóló
    törvényen az Alkotmány 19. § (3) bekezdésében, valamint a 32/C.
    §  (1) bekezdésében szabályozott törvényeket kell érteni. Így a
    költségvetésről szóló törvény fogalmába semmiképpen sem értendő
    bele  az  összes olyan törvény, amelynek költségvetési  vonzata
    van.   Az   Alkotmánybíróság  ebben  a  határozatában   negatív
    megközelítéssel  értelmezte  ezt a  népszavazást  kizáró  okot.
    Rámutatott arra, hogy a népszavazási kérdés távoli és közvetett
    összefüggése  a  költségvetési  törvénnyel  nem  eredményezi  a
    kérdés  tiltott  tárgykörré válását. Ennek  a  határozatnak  az
    indokolása  határozott utalást tartalmazott  arra  nézve,  hogy
    népszavazást  kizáró  ok  lehet az, ha a  népszavazás  jövőbeni
    költségvetési     törvényben    szereplő    kiadások     pontos
    meghatározására irányul. (ABH 2001, 395.)
    Az  59/2004. (XII. 14.) AB határozatában az Alkotmánybíróság  a
    vizsgálatát   leszűkítette  az  akkor  hatályos   költségvetési
    törvény  tartalmára  és megállapította,  hogy  bár  a  vizsgált
    kérdés  nem tartalmazza a költségvetési törvény módosítását,  a
    kérdésből  okszerűen  következik a költségvetési  törvény  –  a
    Nyugdíjbiztosítási  Alap költségvetése kiadási  főösszegének  –
    megváltoztatása,  ezért  az a tiltott  népszavazási  tárgykörök
    közé tartozik. (ABH 2004, 834, 837.)
    A 15/2005. (IV. 28.) AB határozatában a népszavazásra bocsátani
    kívánt   kérdést   nem   kizárólag  az  elbíráláskor   hatályos
    költségvetési   törvény,   hanem  a   privatizációs   bevételek
    elmaradásának  a  jövőbeni költségvetési  törvények  tartalmára
    gyakorolt  hatását is vizsgálva minősítette tiltott  tárgykörbe
    ütközőnek az Alkotmánybíróság. (ABH 2005, 165, 171.)
    A  16/2007.  (III. 9.) AB határozatában ismét  az  elbíráláskor
    hatályos  költségvetés tartalmához kötötte az  Alkotmánybíróság
    annak  megítélését, hogy a vizsgált népszavazási kérdés tiltott
    tárgykörbe  tartozik-e, és arra hivatkozással semmisítette  meg
    az  OVB határozatát, hogy az OVB aláírásgyűjtő ív hitelesítését
    megtagadó  határozatának meghozatalakor hatályos  költségvetési
    törvény még nem tartalmazta a vizitdíjat, így az akkor még  nem
    minősült tiltott tárgykörnek. (ABK 2007. március, 239.)
    A   határozat  indokolásában  –  az  51/2001.  (XI.   29.)   AB
    határozatra  hivatkozva – kifejtett álláspont szerint  jövőbeli
    költségvetésre,     vagy    költségvetési     törvényjavaslatra
    hivatkozással  az aláírásgyűjtő ív hitelesítése  megalapozottan
    nem tagadható meg, hacsak nem jövőbeli költségvetési törvényben
    szereplő kiadásokról van szó.

        2.   Az  Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésének  a)  pontja
    álláspontom   szerint   a  maga  egységében   értelmezendő   és
    értelmezése  során  annak  rendeltetéséből  kell  kiindulni.  A
    költségvetési   törvény   az   állami   feladatok   ellátásához
    előirányzott  kiadások  és a kiadások teljesítéséhez  szükséges
    bevételek meghatározását tartalmazza. Az Alkotmány 28/C. §  (5)
    bekezdésének  a)  pontjában  szabályozott  tárgyköröket  érintő
    népszavazás      az      állami      feladatok      biztonságos
    megvalósíthatóságának pénzügyi, gazdasági feltételeit és így az
    ország kormányozhatóságát közvetlenül érintené. Az Alkotmány az
    állami   feladatok   megvalósíthatóságának  védelme   érdekében
    minősíti   tiltott  népszavazási  tárgykörnek  és   utalja   az
    Országgyűlést kizárólagosan megillető szabályozási  tárgynak  a
    költségvetésről, a költségvetés alapvető bevételi  forrásairól,
    valamint   a   költségvetés  végrehajtásáról  szóló   törvények
    tartalmának meghatározását.
    A kizáró ok e rendeltetését figyelembe véve az Alkotmány mind a
    költségvetési  kiadások, mind a költségvetési bevételek  körére
    kiterjed,  mind  a  hatályos, mind  a  jövőbeni  költségvetések
    tartalmát   illetően.  Az  ügydöntő  népszavazás  eredményeként
    költségvetési  bevételi  források  megszüntetése,  a  bevételek
    csökkentése   nemcsak   a   hatályos   költségvetési    törvény
    végrehajtását veszélyezteti, hanem az állami feladatok jövőbeni
    ellátását is.
    A  költségvetési  törvény tartalmi elmeit az  államháztartásról
    szóló   1992.  évi  XXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Áht.)
    szabályozza.  Álláspontom  szerint az  Alkotmány  28/C.  §  (5)
    bekezdés   a)  pontjába  foglalt  népszavazást  kizáró   ok   a
    költségvetési  törvénynek  az  Áht.-ban  szabályozott  tartalmi
    elemeire vonatkozóan jelent tiltott népszavazási tárgykört.  Az
    Áht. 7. § (2) bekezdése alapján az állami feladatok ellátásához
    szükséges  költségvetési  bevételek és  költségvetési  kiadások
    egyaránt   a   költségvetési   törvény   tartalmi   elemei.   A
    költségvetési kiadások mértékének meghatározásáról, valamint  a
    költségvetés  bevételi  forrásairól  szóló  népszavazás  minden
    esetben  közvetlenül érinti a költségvetési törvény  tartalmát,
    így  az  kizárt népszavazási tárgykörnek minősül  az  Alkotmány
    28/C.  §  (5)  bekezdése  a) pontja alapján  akkor  is,  ha  az
    költségvetés egészéhez képest nem tekinthető jelentősnek.
    Az  Áht.  az állami feladatok teljesítéséhez előírható fizetési
    kötelezettségekről,    a   költségvetés    bevételeit    képező
    közbevételekről a következőképpen rendelkezik:
    „10.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság területén  működő,  illetve
    jövedelemmel,  bevétellel, vagyonnal rendelkező  jogi  személy,
    jogi   személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  továbbá   a
    jövedelemmel,  bevétellel  vagy vagyonnal  rendelkező  belföldi
    vagy   külföldi  természetes  személy  kötelezhető  arra,  hogy
    befizetéseivel  hozzájáruljon az államháztartás alrendszereinek
    költségvetéseiből ellátandó feladatokhoz.
    (2)  A fizetési kötelezettség elsősorban adó, illeték, járulék,
    hozzájárulás, bírság vagy díj formájában írható elő.
    (3)  Fizetési kötelezettséget előírni, a fizetésre kötelezettek
    körét,  a  fizetési  kötelezettség  mértékét,  a  kedvezmények,
    mentességek   körét   és   mértékét,   továbbá   előlegfizetési
    kötelezettséget megállapítani – a díj és a bírság kivételével –
    csak   törvényben,   illetve  törvény  felhatalmazása   alapján
    önkormányzati rendeletben lehet.”
    Az Áht. e rendelkezését figyelembe véve a vizitdíj és a kórházi
    napidíj   is  ezek  közé  az  Áht.  10.  §-a  által   definiált
    közbevételek  közé  tartozik. Az, hogy ezek  a  díjak  valamely
    szolgáltatáshoz  kötődnek és a szolgáltató  bevételét  képezik,
    nem  változtat  ezeknek  a fizetési kötelezettségeknek  azon  a
    rendeltetésén, hogy állami feladatok megvalósítását szolgálják,
    az  a  funkciójuk,  hogy az érintettek az államháztartás  egyik
    alrendszere  –  az  Egészségbiztosítási Alap – költségvetéséhez
    hozzájáruljanak.  Ha az ügydöntő népszavazás a  költségvetés  e
    bevételi  forrásainak megszüntetése mellett dönt, az nemcsak  a
    kötelező   egészségbiztosítás  ellátásairól  szóló  1997.   évi
    LXXXIII.  törvény  vizitdíjra  és kórházi  napidíjra  vonatkozó
    rendelkezései   hatályon  kívül  helyezésének   kötelezettségét
    hárítja   az   Országgyűlésre,  hanem  közvetlenül   érinti   a
    népszavazást  követő  költségvetés  tartalmát  is,  ezeknek   a
    bevételi  forrásoknak a kivonása az egészségügyi ellátásból  az
    egészségügyi    szolgáltatások   finanszírozásához    szükséges
    költségvetési kiadások növelését is eredményezi.

    Mindezeket    figyelembe    véve   álláspontom    szerint    az
    Alkotmánybíróságnak az Országos Választási Bizottság  107/2007.
    (IV. 11.) OVB határozatát helyben kellett volna hagynia.

    Budapest, 2007. június 5.
                                                   Dr. Holló András
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Lévay Miklós
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     33/2007. (VI. 6.)
     Date of the decision:
     .
     06/05/2007
     .
     .