Hungarian
Ügyszám:
.
211/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 19/1999. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/150
.
A határozat kelte: Budapest, 06/23/1999
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló   1973.   évi   I.   törvény   223.   §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenes, ezért azt a határozat közzétételének napjával
  megsemmisíti.

  2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
  szóló   1998.   évi   XIX.  törvény  327.   §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenes. Ennek folytán a rendelkezés nem lép hatályba.

  Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.   A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvényt   (a
   továbbiakban:  Be.)  módosító 1998. évi  LXXXVIII.  törvény  (a
   továbbiakban. Be.nov.) 45. §-a a Be. 223. §-át a következő  (2)
   bekezdéssel  egészítette ki: “Amennyiben a  vádlottat  az  első
   fokú  bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább
   háromévi  végrehajtandó  szabadságvesztésre  ítéli,  az  ügyész
   indítványára  az  előzetes letartóztatást  fenn  kell  tartani,
   illetve  el kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött  előzetes
   letartóztatás időtartama eléri, vagy meghaladja  az  első  fokú
   bíróság    ítéletében    kiszabott    szabadságvesztést.”     A
   büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
   új   Be.)   327.  §-ának  (2)  bekezdése  ugyanezt  a  szabályt
   tartalmazza.

   2.  A  Be.  223.  §-ának a Be. nov. 45. §-ával  beiktatott  (2)
   bekezdése  alkotmányossági vizsgálatára két indítvány érkezett.
   Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette  és   egy
   eljárásban bírálta el.

   2.1.   Az  egyik  indítványozó  a  Be.  223.  §  (2)  bekezdése
   alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  az
   Alkotmány több rendelkezésének sérelme alapján kérte.

   Álláspontja szerint a szabályozás az ügyész számára  nem  teszi
   kötelezővé,  a  bíróságtól pedig elvonja azt a jogot,  hogy  az
   előzetes letartóztatás különös okait mérlegelje, így meggátolja
   a  bíróságot  az  állampolgárok szabadságának és biztonságának,
   mint alapjognak a védelmében, ami ellentétes az Alkotmány 50. §
   (1)  bekezdésben  írtakkal. “Sérti a bírák függetlenségének  az
   Alkotmány   50.   §-ának  (3)  bekezdésében  és   a   bíróságok
   szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 3.
   §-ában írt alapvető jogát, mert a Be.-ben írt okok hiányában is
   az   ügyész  indítványára  meggyőződésével  ellentétes   döntés
   meghozatalára kényszerül.”

   Az  indítványozó álláspontja szerint sérti az Alkotmány  55.  §
   (1)  bekezdésében megfogalmazott, a szabadságra és  a  személyi
   biztonságra  vonatkozó  alapvető jogot,  illetve  a  korlátozás
   alkotmányosságához megkívánt szükségesség és  arányosság  elvét
   (66/1991. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1991, 342, 347) az, hogy
   a   Be.   223.   §  (2)  bekezdése  az  előzetes  letartóztatás
   elrendelésének és fenntartásának a Be. 92. §-ában és 96. §  (1)
   bekezdésében   meghatározott  feltételeit   és   követelményeit
   figyelmen  kívül  hagyó önálló letartóztatási  okot  tartalmaz,
   továbbá túlságosan szűken határozza meg a kizáró okok körét.

   A kifogásolt törvényi rendelkezés ellentétes az Alkotmány 57. §-
   ának  (5)  bekezdésében  biztosított  jogorvoslati  jogosultság
   alapjogával,  mivel az első fokú bíróság által elítélt  személy
   “szabadságát, mint alapvető jogát sértő bírósági döntés  elleni
   fellebbezés  joga  formális,  az  abban  célzott  döntéshozatal
   lehetősége eleve kizárt.”

   2.2. A másik indítványozó a Be. 223. § (2) bekezdése mellett az
   új  Be. 327. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát, és
   ennek      eredményeként      a     törvényi      rendelkezések
   alkotmányellenességének   megállapítását   és    azok    teljes
   megsemmisítését indítványozta.

   Az  indítványban kifejtett álláspont szerint a Be. 223.  §  (2)
   bekezdése  sérti  az  Alkotmány 55. § (2) bekezdését,  mivel  e
   rendelkezésből  egyértelműen  következik,  hogy   az   előzetes
   letartóztatás  tárgyában  kizárólag a  bíróság  dönthet.  Ennek
   felelnek meg a Be. megfelelő szabályai (Be. 93. § (1) bekezdés,
   95.  §, 379/A. és 379/B. §, 380. §). A Be. 223. § (2) bekezdése
   alapján  a bíróság csak formálisan dönt, az érdemi döntés  joga
   valójában   az  ügyész  hatáskörébe  kerül.  Ez  a  jogszabályi
   megoldás   “az  előzetes  letartóztatással  kapcsolatos   bírói
   hatáskör alkotmányellenes elvonását jelenti.”

   A  Be.  223. § (2) bekezdése ezen túlmenően az Alkotmány 57.  §
   (5)  bekezdésébe  is  ütközik, mivel “az  ügyész  indítványa  a
   másodfokú  eljárásban  is  érvényes,  a  terhelt  és   a   védő
   fellebbezési joga formális, nincs valóságos tartalma.”

   Az  indítvány kitér arra, hogy az előzetes letartóztatás elleni
   jogorvoslati    jogosultság   akkor   is   sérülne,    ha    az
   Alkotmánybíróság  csupán részlegesen, a bíróságnak  az  ügyészi
   indítványhoz    kötöttsége   tekintetében   mondaná    ki    az
   alkotmányellenességet,  és  a rendelkezést  csupán  e  részében
   semmisítené  meg. A vádlott és a védő ugyanis hiába  hivatkozna
   arra, hogy az előzetes letartóztatás törvényes okai (Be. 92. §)
   annak  ellenére hiányoznak, hogy az első fokú bíróság  háromévi
   vagy   ennél   súlyosabb  szabadságvesztést  szabott   ki.   Az
   indítványozó   álláspontja   szerint   a   kötelező    előzetes
   letartóztatás  így  valójában  nem  kényszerintézkedés,   hanem
   “előrehozott büntetés”.

                                 II.

   Az  indítványok megalapozottak. Az Alkotmánybíróság álláspontja
   szerint  a  Be.  223.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenes.  Az
   előzetes letartóztatás ügyészi indítványra kötelező elrendelése
   a szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, három évi vagy ennél
   súlyosabb, végrehajtandó szabadságvesztés mellett, ellentétes a
   személyes   szabadság  alkotmányos  alapjogának  korlátozásával
   szemben az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből, valamint az 55.  §
   (1)  bekezdése  és  a 8. § (1) és (2) bekezdése  összevetéséből
   levezethető  követelményekkel. Az,  hogy  a  törvényalkotó  nem
   határozta   meg   az   ügyészi  indítvány   alapjául   szolgáló
   mérlegelési  szempontokat,  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
   bekezdésében  normatív  tartalommal  rögzített  jogállamiságból
   fakadó jogbiztonság követelményét is.

   1.  Az  Alkotmánybíróság  nem tartotta megalapozottnak  azt  az
   indítványozói álláspontot, hogy a Be. 223. § (2)  bekezdése  az
   Alkotmány   50.  §  (1)  és  (3)  bekezdésének  sérelme   miatt
   alkotmányellenes.

   1.1.  Az állampolgári jogok védelme szempontjából a bíróság  és
   az ügyészség kötelezettségeit az Alkotmány hasonlóan fogalmazza
   meg.  Az  Alkotmány  50.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság  bíróságai  védik  és  biztosítják  az  alkotmányos
   rendet, az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, büntetik
   a  bűncselekmények elkövetőit. Az 51. § (1) bekezdése szerint a
   Magyar  Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik
   az  állampolgárok jogainak védelméről, valamint az  alkotmányos
   rendet,  az  ország  biztonságát és függetlenségét  sértő  vagy
   veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem e rendelkezésekből
   vezethető   le,  hogy  a  személyi  szabadságtól  megfosztásban
   megnyilvánuló eljárási kényszercselekmény elrendelése kizárólag
   a bíróság – mérlegelésen alapuló – döntési jogkörébe tartozzon.

   1.2.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 223. §  (2)
   bekezdése  az  alkotmányosság szempontjából  nincs  értékelhető
   összefüggésben a bírák függetlenségével.

   Az  Alkotmány  50. § (3) bekezdése szerint a bírák függetlenek,
   és  csak a törvénynek vannak alárendelve. Az indítványozó által
   hivatkozott,  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról  szóló
   1997.   évi  LXVI.  törvény  3.-§-a  rögzíti,  hogy   a   bírák
   függetlenek,    a    jogszabályok   alapján    meggyőződésüknek
   megfelelően    döntenek,    az   ítélkezési    tevékenységükkel
   összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

   Az Alkotmánybíróság a bírói függetlenségnek az Alkotmány 50.  §
   (3)   bekezdésében   foglalt  elvével  és   annak   garanciális
   tartalmával   több  határozatában  foglalkozott.   A   döntések
   egyrészt    a    hatalmi   ágak   elválasztásának   alkotmányos
   szerkezetében  a  bírói hatalom helyzetének sajátosságaival,  a
   külső  hatalmi  ágaknak  a bírói hatalmat  érintő  jogköreivel,
   másrészt a bírói függetlenségnek a bírósági szervezeten  belüli
   alkotmányossági kérdéseivel foglalkoztak.

   Az  Alkotmánybíróság határozataiban hangsúlyozta, hogy a  bírói
   hatalom,  amelyhez a bírói függetlenség kapcsolódik döntően  az
   ítélkezésben  ölt testet. A bírói függetlenség  az  ítélkezésre
   vonatkozik; a további státusbeli és szervezeti garanciák  is  a
   független ítélkezéshez szükségesek. A bírónak mindenkitől – más
   bírótól   is   –   függetlennek  kell  lennie,   függetlenségét
   garanciáknak   kell  biztosítani  minden  befolyásolás   ellen,
   származzék akár az külső hatalmi jogkör gyakorlásától,  akár  a
   bírósági  szervezeten belülről. Az Alkotmánybíróság állandó  és
   következetes álláspontja, hogy az Alkotmány 50. § (3) bekezdése
   alapján   a   minden  külső  befolyásolástól  független   bírói
   ítélkezés feltétel nélküli követelmény, és lényegében  abszolút
   alkotmányos  védelem  alatt  áll.  (Így:  53/1991.(X.  31.)  AB
   határozat,  ABH 1991, 266, 267; 38/1993.(VI. 11.) AB határozat,
   ABH  1993, 256, 261; 17/1994.(III. 29.) AB határozat, ABH 1994,
   84,  86;  45/1994.(X. 21.) AB határozat, ABH  1994,  254,  256;
   627/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 767, 769).

   Ez   azonban   természetesen  nem  jelenti  a   bírói   hatalom
   korlátlanságát. Maga az Alkotmány fogalmazza meg az  ítélkezési
   tevékenység  törvényi alávetettségét, mint a bírói függetlenség
   alkotmányos korlátját. A bírói függetlenség egyedi aspektusában
   tehát a bíró szervezeti és státusbeli szabadságának garanciáját
   jelent,  annak  érdekében, hogy az egyedi ügyekben  a  jogviták
   eldöntése és a jogsérelmek orvoslása tárgyában hozott  kötelező
   erejű  és  végrehajtható  döntését  mindenféle  befolyásolástól
   mentesen,   a   törvények,  illetve  általában  a  jogszabályok
   alapján, belső meggyőződése szerint hozza meg.

   Ilyen  értelemben fogalmazza meg a bírói függetlenség tartalmát
   az  Európa  Tanács Miniszteri Bizottságának  R  (94)  12  számú
   Ajánlása   a   bírák   függetlenségéről,   hatékonyságáról   és
   szerepéről    (közzétéve:   Bírósági   Határozatok   Melléklete
   1999/1.).   “Az   ítélkezés  során  a  bírák   függetlenek   és
   biztosítani   kell,   hogy  tevékenységüket   akadályoztatástól
   mentesen  és anélkül, hogy bárhonnan érkező, bármely  indokból,
   közvetlen    vagy    közvetett   indíttatásból,    illetéktelen
   befolyásolástól,    nyomásgyakorlástól,   fenyegetéstől    vagy
   beavatkozástól mentesen végezhessék. Törvényben kell előírni  a
   bírákat   bármely   módon  befolyásolni  törekvő   személyekkel
   szembeni szankciókat. A bíráknak az eléjük terjesztett ügyekben
   teljesen  szabadon, belső meggyőződésük és  a  tényállás  saját
   maguk  által  történő  értékelése szerint részrehajlásmentesen,
   valamint a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően  kell
   dönteniük. A bírák nem kötelezhetők a bírói hatalmon  kívülálló
   személyeknek az eléjük terjesztett ügyek érdemi részéről számot
   adni.”  (Ajánlás  I/2/d) pont) Az Ajánlás  e  pontjához  fűzött
   magyarázat  szerint  a  bíráknak  teljes  függetlenségben  kell
   ítéleteiket  meghozniuk.  A  bírónak  abszolút  szabadnak  kell
   lennie az ügyben meggyőződésének, a tények értékelésének  és  a
   hatályos    jogszabályoknak    megfelelő    pártatlan    döntés
   meghozatalánál.  E  rendelkezés célja  annak  elkerülése,  hogy
   bárki  részéről,  avagy bármilyen indokból a  bíróra  gyakorolt
   nyomás  ne kötelezze a bírót valamelyik fél, a közigazgatás,  a
   kormány   vagy   bármely  más  személy  által   kívánt   ítélet
   meghozatalára. (Indokolás I/17. pont)

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a  bírói  függetlenség
   alkotmányos  tartalmából  azonban  nem  következik,   hogy   az
   igazságszolgáltatás         gyakorlásának         processzuális
   szabályrendszere,  jelen  esetben  a  büntetőjogi  felelősségre
   vonás  rendje ne tartalmazhasson olyan megoldásokat, amikor  az
   ügy  érdemének jogerős eldöntésére hivatott bírót a  törvény  –
   különböző  garanciális megfontolásokból  –  kötelezi,  hogy  az
   eljárás más szereplőinek indítványa, döntése szerint járjon el.
   A  büntetőeljárásban ilyenek alapvetően a vádelvből, a  bíróság
   vádhoz  kötöttségéből adódó szabályok (Be. 9. §, 209.  §,  213.
   §),  vagy  például az eljárás személyeinek döntése az anyanyelv
   használatáról   (tolmács  -  Be.  80.  §),  egyes   bizonyítási
   szabályok (más szakértő kirendelése – Be. 77. § (1), (3) és (4)
   bekezdés,  a  tanú döntése a mentességi jogáról –  203.  §  (2)
   bekezdés), a súlyosítási tilalom (Be. 241. §).

   Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  tehát  az  ügyészi
   indítvány    alapján    kötelezően    elrendelendő     előzetes
   letartóztatás  nem  a  bírói függetlenség  alkotmányos  elvének
   sérelme miatt alkotmányellenes.

   2. A Be. 223. § (2) bekezdése mindenekelőtt az Alkotmány 55.  §
   (2)  bekezdéséből  következő alkotmányos  követelmény  sérelmét
   jelenti,  amely  abban  áll,  hogy  az  előzetes  letartóztatás
   kérdésében a büntetőeljárás egész folyamatában bíróság döntsön,
   előzetes  letartóztatásnak csak bírósági határozat alapján  van
   helye.  Az  Alkotmány e rendelkezése szerint  a  “bűncselekmény
   elkövetésével  gyanúsított és őrizetbe vett személyt  a  lehető
   legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani  vagy  bíró
   elé  kell  állítani.  A bíró köteles az elé  állított  személyt
   meghallgatni,  és  írásbeli indokolással ellátott  határozatban
   szabadlábra  helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul
   dönteni.”

   Az  Alkotmány 55. § (2) bekezdése a hangsúlyt az őrizetbe  vett
   személy  előzetes letartóztatásának bírói hatáskörére  helyezi,
   amivel alapvetően a vádemelést megelőző eljárási szakaszban  is
   alkotmányos   szinten   biztosítja  a  személyes   szabadságtól
   megfosztásban     jelentkező    eljárási     kényszercselekmény
   elrendelésének  kizárólagos  bírói  jogkörét.  Az  Alkotmány  e
   helyütt   a   Be.  eredeti,  történetileg  változó  megoldásait
   (nyomozó   hatósági  jogkör  ügyészi  jóváhagyással,   1987-től
   kizárólagos  ügyészi jogkör) a jogállami követelményekre  és  a
   nemzetközi  kötelezettségekre  tekintettel  1989-ben   felváltó
   szabályozás alkotmányos alapjait rögzíti.

   A  vádemelést  követően az eljárási kényszercselekmények  bírói
   elrendelésének     és    fenntartásának     bírói     hatásköre
   természetszerűleg következik abból, hogy – a  vádhoz  kötöttség
   korlátai  között  –  az eljárás bírósági  szakaszában  az  “ügy
   urává”  a  hatáskörrel  és illetékességgel  rendelkező  bíróság
   válik.  Ahhoz az alkotmányossági követelményhez tehát, hogy  az
   előzetes  letartóztatásra,  mint  a  személyi  szabadságnak   a
   jogerős  ügydöntő határozatot megelőző elvonására csak  bíróság
   legyen   jogosult,  társul  a  büntető  eljárás   felépítésének
   logikája  is, ami szerint az első fokú, bűnösséget megállapító,
   de  nem  jogerős  ítéletet követően az  előzetes  letartóztatás
   elrendelése vagy fenntartása kérdésében csak a bíróság dönthet,
   nem  pedig az első fokú eljárásban addig vádképviseletet ellátó
   ügyész.

   Ez a követelmény nem kerülhető meg azzal a megoldással, hogy  a
   szándékos  bűncselekmény miatt legalább három évi végrehajtandó
   szabadságvesztés kiszabása esetén formálisan  ugyan  a  bíróság
   rendeli el vagy tartja fenn az előzetes letartóztatást, azonban
   ilyen  döntésre  az  ügyész indítványa alapján  köteles.  Ez  a
   szabály   a  törvényhozó  részéről  a  bírói  hatáskör   teljes
   kiüresítése,  annak teljes mértékű elvonása, az ügyész  számára
   pedig  olyan jogkör megteremtése, amely őt az Alkotmány  55.  §
   (2)  bekezdéséből  következően a vádemelést  megelőző  eljárási
   szakaszban sem illeti meg.

   3.  Az  első  fokú bűnösséget megállapító és büntetést  kiszabó
   ítéletet  követő előzetes letartóztatás tekintetében az  ügyész
   tényleges  döntési jogköre nem csupán az 55. § (2) bekezdéséből
   következően  alkotmányellenes,  hanem  a  jogállamiság  lényegi
   elemét  képező  jogbiztonság sérelme  miatt  is.  Az  egyébként
   alkotmányellenes  ügyészi  döntési  jogkör  alapjául   szolgáló
   mérlegelési  szempontok  törvényi  meghatározásának  hiánya   a
   jogbiztonság súlyos sérelmét jelenti.

   A  Be. rendszeréből az következik, hogy az ügyésznek indítványa
   megtételekor   a  Be.  92.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
   előzetes  letartóztatási  okok meglétét  kell  mérlegelnie.  Az
   előzetes  letartóztatás ott meghatározott okai alapján  azonban
   az  ügyésznek a Be. módosítása előtt is módja volt az  előzetes
   letartóztatás      elrendelésének      vagy      fenntartásának
   indítványozására,  és nyilván ezen okokat  veszi  figyelembe  a
   szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, három évet el nem érő,
   vagy a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott
   végrehajtandó   szabadságvesztést   tartalmazó,   nem   jogerős
   ítéletet  követő bírósági döntés kezdeményezésénél. A szándékos
   bűncselekmény  miatt kiszabott legalább három évi végrehajtandó
   szabadságvesztés tehát új, az előzetes letartóztatásnak  a  Be.
   92.  § (1) bekezdésében meghatározott okok mellett megteremtett
   önálló oka. A Be. 223. § (2) bekezdésben biztosított formálisan
   bírói,   valójában   ügyészi   döntési   jogkör   gyakorlásának
   mérlegelési  szempontjait azonban a törvényhozó  nem  határozta
   meg.

   A Be. nov. 45. §-ához fűzött indokolás csupán arra utal, hogy a
   törvény  beilleszti  az  új Be. 327. § (2)  bekezdése  szerinti
   rendelkezést a hatályos büntető eljárási jogba. Az új Be.  327.
   §-ához  fűzött indokolás szerint: “A (2) bekezdés  az  előzetes
   letartóztatás  fenntartását, illetőleg elrendelését  kötelezővé
   teszi,  ennek feltétele az, hogy az első fokú bíróság szándékos
   bűncselekmény   miatt  legalább  három  évi   szabadságvesztést
   szabott   ki,   és   az   ügyész  az   előzetes   letartóztatás
   fenntartására,  illetőleg  elrendelésére  indítványt  tett.  Az
   ügyészi  indítványhoz kötés lehetőséget ad arra, hogy kivételes
   esetben  –  súlyos  betegség,  családi  körülmények  –  a   nem
   jogerősen elítélt szabadlábon védekezzék.”

   4.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. 232. §  (2)
   bekezdése  önmagában  nem  jelenti  az  Alkotmány  57.  §   (5)
   bekezdésében biztosított jogorvoslati jog sérelmét.

   Az Alkotmánynak az 1997. évi LIX. törvény 12. §-ával módosított
   57.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen
   lévő   országgyűlési   képviselők  kétharmadának   szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.

   Az  Alkotmánybíróság számos határozatában, sokféle  szempontból
   foglalkozott  a  jogorvoslati jog  alkotmányos  tartalmával.  A
   jelen  vizsgálat szempontjából meghatározó elvi tételek szerint
   a   jogorvoslathoz   való  jog  lényegi  tartalma   az   érdemi
   határozatok   tekintetében  a  más  szervhez,  vagy   ugyanazon
   szervezeten   belüli  magasabb  fórumhoz  fordulás   lehetősége
   (5/1992.  (I.  30.)  AB  határozat,  ABH  1992,  27,   31).   A
   jogorvoslathoz  való  alapjog  biztosítását  jelenti,   ha   az
   eljárásban a törvény garantálja az érintett számára, hogy ügyét
   az  alapügyben  eljáró  szervtől  különböző  szerv  bírálja  el
   (513/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 734). Minden  jogorvoslat
   lényegi  eleme a "jogorvoslás" lehetősége, vagyis a jogorvoslat
   fogalmilag   és  szubsztanciálisan  tartalmazza  a   jogsérelem
   orvosolhatóságát (23/1998. (VI. 9.) AB határozat ABH 1998, 182,
   186).

   A Be. nov. 45. §-a úgy illesztette a Be. rendszerébe az ügyészi
   indítvány  alapján  kötelezően elrendelendő  vagy  fenntartandó
   előzetes  letartóztatás szabályát, hogy nem zárta  ki  erre  az
   esetre  az előzetes letartóztatással kapcsolatos döntés  elleni
   fellebbezést (Be. 269. § (1) bekezdés), és nem módosította  azt
   a  szabályt,  amely  az  első  fokú bíróság  határozata  elleni
   fellebbezésnek  és  az iratoknak a másodfokú bíróság  területén
   működő ügyész útján való felterjesztésére vonatkozik (Be.  247.
   §).  Nincs  tehát  törvényi akadálya annak,  hogy  a  másodfokú
   bíróság  területén  működő  ügyész  a  fellebbezésben  előadott
   érvelés  alapján  az indítványt visszavonja,  így  a  másodfokú
   bíróság  az  előzetes  letartóztatás kérdésében  –  visszakapva
   eredeti jogkörét – önálló mérlegelés eredményeképp döntsön.

   Mivel  a  törvényhozó a szándékos bűncselekmény miatt kiszabott
   legalább   három  évi  szabadságvesztés  esetén   az   előzetes
   letartóztatás   szükségességének   mérlegelését    az    ügyész
   diszkrecionális jogkörébe utalta, még tulajdonképpen formálissá
   sem  tette a terhelt és a védő számára biztosított fellebbezési
   jogot. Ugyanakkor megállapítható, hogy az Alkotmány 55.  §  (2)
   bekezdéséből    következő    alkotmányossági,     illetve     a
   büntetőeljárás  felépítésének logikájából következő  dogmatikai
   követelmények   sérelme   miatt  a  fellebbezés   elbírálásának
   tényleges  jogköre  ezzel a másodfokú bíróságtól  a  másodfokon
   eljáró ügyészhez került. Ez a “jogorvoslati” jogkör éppúgy  nem
   felel  meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének,  mint  a
   vádképviseletet ellátó ügyész indítványozási joga.

   5.  Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján döntött abban  a
   kérdésben   is,  hogy  a  meghatározott  súlyú,   nem   jogerős
   büntetéshez  kapcsolódó  kötelező  előzetes  letartóztatás  nem
   felel meg az Alkotmány 55. § (1) bekezdése és a 8. § (1) és (2)
   bekezdése   rendelkezéseinek  együttes   értelmezéséből   adódó
   alkotmányossági   követelményeknek;  sérti  az   alapvető   jog
   lényeges tartalmának korlátozására vonatkozó tilalmat.

   Az   Alkotmány   55.   §  (1)  bekezdése   szerint   a   Magyar
   Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi
   biztonságra,  senkit  sem  lehet  szabadságától  másként,  mint
   törvényben  meghatározott okokból és a törvényben meghatározott
   eljárás  alapján  megfosztani. Az Alkotmány 8. §-ában  rögzíti,
   hogy  a  Magyar  Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen  és
   elidegeníthetetlen  alapvető jogait, ezek tiszteletben  tartása
   és  védelme az állam elsőrendű kötelessége. Az alapvető jogokra
   és  kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,
   alapvető  jog  lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.  A
   személyes  szabadságtól való megfosztás okainak és  eljárásának
   törvényi    szintű   szabályozása   még   rendkívüli   állapot,
   szükségállapot  vagy  vészhelyzet idején sem  függeszthető  fel
   vagy korlátozható.

   Az  Alkotmánybíróság  az  5/1999. (III.  31.)  AB  határozatban
   összegezte az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének tartalmát érintő
   alkotmánybírósági határozatokat és azok lényegét. Az  Alkotmány
   csak  úgy teszi lehetővé a személyes szabadság elvonása okainak
   és  az azzal kapcsolatos eljárásnak a szabályozását, hogy ez  a
   szabályozás  nem korlátozza szükségtelenül vagy aránytalanul  a
   személyes szabadsághoz való jogot (ABK, 1999. március, 69, 74).
   A  korlátozással elérni kívánt cél fontosságának  és  az  ennek
   érdekében okozott alapjogsérelemnek egymással összhangban  kell
   lennie.

   Az   Alkotmánybíróság   a   kötelező   előzetes   letartóztatás
   alkotmányosságának megítélésénél is figyelemmel  volt  arra,  a
   korábbi   határozataiban  kifejtett  álláspontjára,   hogy   az
   államnak,  illetve  az  állam  szerveinek  az  Alkotmány   több
   rendelkezéséből  levezethető joga és egyben kötelezettsége  van
   az   állami  büntető  hatalom  gyakorlására,  a  büntető  igény
   érvényesítésére. Az Alkotmánybíróság az 5/1999. (III.  31.)  AB
   határozatában ezzel összefüggésben hangsúlyozta: indokolt, hogy
   ennek  a  feladatnak a teljesítéséhez az állami büntetőhatalmat
   gyakorló    szerveknek    hatékony    eszközök    álljanak    a
   rendelkezésükre  (ABK  1999.  március,  69,   73).   Ez   pedig
   szükségképpen együtt jár a büntető felelőségre vonás törvényben
   meghatározott  rendjében,  a büntetőeljárásban  olyan  eljárási
   cselekmények,  ezen  belül kényszercselekmények  alkalmazásának
   megengedésével,    amelyek   lényegüket    tekintve    súlyosan
   jogkorlátozóak,  érintik  a  büntetőeljárás  alá  vont  személy
   alkotmányos  jogait  is  (részletesen: 42/1993.  (VI.  30.)  AB
   határozat, ABH 1993, 300, 302, 304-305).

   A   bűncselekmény  alapos  gyanújával  terhelt   és   egyébként
   ártatlannak  vélelmezendő  egyén személyi  szabadságának  bírói
   elvonása   még   a  jogerős  ügydöntő  határozat   meghozatalát
   megelőzően,  a  legsúlyosabb  személyes  szabadságot  korlátozó
   kényszerintézkedés. Az előzetes letartóztatás a  büntető  igény
   hatékony    érvényesítését,    a    büntetőeljárás    sikerének
   biztosítását  és a büntetés esetleges végrehajthatóságát  célzó
   preventív  intézkedés. Ezen alkotmányosan  elismert  célok  sem
   indokolhatnak  azonban olyan törvényhozói álláspontot,  hogy  a
   bűnösség   megállapítása   és  meghatározott   súlyú   büntetés
   kiszabása után az egyébként az ártatlanság vélelmét alapjogként
   élvező  személy  nem maradhat és nem védekezhet szabadlábon  az
   eljárás  jogerős befejezéséig. Az Alkotmánybíróság számára  nem
   ismerhető  fel  semmilyen olyan kényszerítő ok, amely  a  bírói
   mérlegelés  kizárását indokolná és erre a  törvényhozó  sem  ad
   semmilyen magyarázatot. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
   az  adott  rendelkezés összességében az alapjog  korlátozásának
   súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

   6.   Az   új  Be.  327.  §  (2)  bekezdése  ugyanazon   okokból
   alkotmányellenes,  mint  a Be. 223. §  (2)  bekezdése.  Így  az
   Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
   törvény  (a  továbbiakban: Abtv.) 42. § (2)  bekezdése  alapján
   megállapította,  hogy a már kihirdetett, de  még  hatályba  nem
   lépett jogszabályi rendelkezés alkotmányellenes, és mint  ilyen
   nem lép hatályba.

   7.  Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben  való
   közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                           Dr. Németh János
                      az Alkotmánybíróság elnöke

          Dr. Bagi István                      Dr. Czúcz Ottó
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
          előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
          Dr. Holló András                    Dr. Kiss László
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Lábady Tamás                  Dr. Strausz János
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                   
          Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
          alkotmánybíró                         alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    19/1999. (VI. 25.)
    Date of the decision:
    .
    06/23/1999
    .
    .