English
Hungarian
Ügyszám:
.
211/B/1999
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 19/1999. (VI. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1999/150
.
A döntés kelte: Budapest, 06/23/1999
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló   1973.   évi   I.   törvény   223.   §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenes, ezért azt a határozat közzétételének napjával
   megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a büntetőeljárásról
   szóló   1998.   évi   XIX.  törvény  327.   §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenes. Ennek folytán a rendelkezés nem lép hatályba.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát  a   Magyar   Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.   A  büntetőeljárásról  szóló  1973.  évi  I.  törvényt   (a
    továbbiakban:  Be.)  módosító 1998. évi  LXXXVIII.  törvény  (a
    továbbiakban. Be.nov.) 45. §-a a Be. 223. §-át a következő  (2)
    bekezdéssel  egészítette ki: “Amennyiben a  vádlottat  az  első
    fokú  bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt legalább
    háromévi  végrehajtandó  szabadságvesztésre  ítéli,  az  ügyész
    indítványára  az  előzetes letartóztatást  fenn  kell  tartani,
    illetve  el kell rendelni, kivéve, ha a már kitöltött  előzetes
    letartóztatás időtartama eléri, vagy meghaladja  az  első  fokú
    bíróság    ítéletében    kiszabott    szabadságvesztést.”     A
    büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban:
    új   Be.)   327.  §-ának  (2)  bekezdése  ugyanezt  a  szabályt
    tartalmazza.

    2.  A  Be.  223.  §-ának a Be. nov. 45. §-ával  beiktatott  (2)
    bekezdése  alkotmányossági vizsgálatára két indítvány érkezett.
    Az   Alkotmánybíróság  az  indítványokat  egyesítette  és   egy
    eljárásban bírálta el.

    2.1.   Az  egyik  indítványozó  a  Be.  223.  §  (2)  bekezdése
    alkotmányellenességének megállapítását  és  megsemmisítését  az
    Alkotmány több rendelkezésének sérelme alapján kérte.

    Álláspontja szerint a szabályozás az ügyész számára  nem  teszi
    kötelezővé,  a  bíróságtól pedig elvonja azt a jogot,  hogy  az
    előzetes letartóztatás különös okait mérlegelje, így meggátolja
    a  bíróságot  az  állampolgárok szabadságának és biztonságának,
    mint alapjognak a védelmében, ami ellentétes az Alkotmány 50. §
    (1)  bekezdésben  írtakkal. “Sérti a bírák függetlenségének  az
    Alkotmány   50.   §-ának  (3)  bekezdésében  és   a   bíróságok
    szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 3.
    §-ában írt alapvető jogát, mert a Be.-ben írt okok hiányában is
    az   ügyész  indítványára  meggyőződésével  ellentétes   döntés
    meghozatalára kényszerül.”

    Az  indítványozó álláspontja szerint sérti az Alkotmány  55.  §
    (1)  bekezdésében megfogalmazott, a szabadságra és  a  személyi
    biztonságra  vonatkozó  alapvető jogot,  illetve  a  korlátozás
    alkotmányosságához megkívánt szükségesség és  arányosság  elvét
    (66/1991. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1991, 342, 347) az, hogy
    a   Be.   223.   §  (2)  bekezdése  az  előzetes  letartóztatás
    elrendelésének és fenntartásának a Be. 92. §-ában és 96. §  (1)
    bekezdésében   meghatározott  feltételeit   és   követelményeit
    figyelmen  kívül  hagyó önálló letartóztatási  okot  tartalmaz,
    továbbá túlságosan szűken határozza meg a kizáró okok körét.

    A kifogásolt törvényi rendelkezés ellentétes az Alkotmány 57. §-
    ának  (5)  bekezdésében  biztosított  jogorvoslati  jogosultság
    alapjogával,  mivel az első fokú bíróság által elítélt  személy
    “szabadságát, mint alapvető jogát sértő bírósági döntés  elleni
    fellebbezés  joga  formális,  az  abban  célzott  döntéshozatal
    lehetősége eleve kizárt.”

    2.2. A másik indítványozó a Be. 223. § (2) bekezdése mellett az
    új  Be. 327. § (2) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát, és
    ennek      eredményeként      a     törvényi      rendelkezések
    alkotmányellenességének   megállapítását   és    azok    teljes
    megsemmisítését indítványozta.

    Az  indítványban kifejtett álláspont szerint a Be. 223.  §  (2)
    bekezdése  sérti  az  Alkotmány 55. § (2) bekezdését,  mivel  e
    rendelkezésből  egyértelműen  következik,  hogy   az   előzetes
    letartóztatás  tárgyában  kizárólag a  bíróság  dönthet.  Ennek
    felelnek meg a Be. megfelelő szabályai (Be. 93. § (1) bekezdés,
    95.  §, 379/A. és 379/B. §, 380. §). A Be. 223. § (2) bekezdése
    alapján  a bíróság csak formálisan dönt, az érdemi döntés  joga
    valójában   az  ügyész  hatáskörébe  kerül.  Ez  a  jogszabályi
    megoldás   “az  előzetes  letartóztatással  kapcsolatos   bírói
    hatáskör alkotmányellenes elvonását jelenti.”

    A  Be.  223. § (2) bekezdése ezen túlmenően az Alkotmány 57.  §
    (5)  bekezdésébe  is  ütközik, mivel “az  ügyész  indítványa  a
    másodfokú  eljárásban  is  érvényes,  a  terhelt  és   a   védő
    fellebbezési joga formális, nincs valóságos tartalma.”

    Az  indítvány kitér arra, hogy az előzetes letartóztatás elleni
    jogorvoslati    jogosultság   akkor   is   sérülne,    ha    az
    Alkotmánybíróság  csupán részlegesen, a bíróságnak  az  ügyészi
    indítványhoz    kötöttsége   tekintetében   mondaná    ki    az
    alkotmányellenességet,  és  a rendelkezést  csupán  e  részében
    semmisítené  meg. A vádlott és a védő ugyanis hiába  hivatkozna
    arra, hogy az előzetes letartóztatás törvényes okai (Be. 92. §)
    annak  ellenére hiányoznak, hogy az első fokú bíróság  háromévi
    vagy   ennél   súlyosabb  szabadságvesztést  szabott   ki.   Az
    indítványozó   álláspontja   szerint   a   kötelező    előzetes
    letartóztatás  így  valójában  nem  kényszerintézkedés,   hanem
    “előrehozott büntetés”.

                                  II.

    Az  indítványok megalapozottak. Az Alkotmánybíróság álláspontja
    szerint  a  Be.  223.  §  (2)  bekezdése  alkotmányellenes.  Az
    előzetes letartóztatás ügyészi indítványra kötelező elrendelése
    a szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, három évi vagy ennél
    súlyosabb, végrehajtandó szabadságvesztés mellett, ellentétes a
    személyes   szabadság  alkotmányos  alapjogának  korlátozásával
    szemben az Alkotmány 55. § (2) bekezdéséből, valamint az 55.  §
    (1)  bekezdése  és  a 8. § (1) és (2) bekezdése  összevetéséből
    levezethető  követelményekkel. Az,  hogy  a  törvényalkotó  nem
    határozta   meg   az   ügyészi  indítvány   alapjául   szolgáló
    mérlegelési  szempontokat,  sérti  az  Alkotmány   2.   §   (1)
    bekezdésében  normatív  tartalommal  rögzített  jogállamiságból
    fakadó jogbiztonság követelményét is.

    1.  Az  Alkotmánybíróság  nem tartotta megalapozottnak  azt  az
    indítványozói álláspontot, hogy a Be. 223. § (2)  bekezdése  az
    Alkotmány   50.  §  (1)  és  (3)  bekezdésének  sérelme   miatt
    alkotmányellenes.

    1.1.  Az állampolgári jogok védelme szempontjából a bíróság  és
    az ügyészség kötelezettségeit az Alkotmány hasonlóan fogalmazza
    meg.  Az  Alkotmány  50.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
    Köztársaság  bíróságai  védik  és  biztosítják  az  alkotmányos
    rendet, az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, büntetik
    a  bűncselekmények elkövetőit. Az 51. § (1) bekezdése szerint a
    Magyar  Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik
    az  állampolgárok jogainak védelméről, valamint az  alkotmányos
    rendet,  az  ország  biztonságát és függetlenségét  sértő  vagy
    veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem e rendelkezésekből
    vezethető   le,  hogy  a  személyi  szabadságtól  megfosztásban
    megnyilvánuló eljárási kényszercselekmény elrendelése kizárólag
    a bíróság – mérlegelésen alapuló – döntési jogkörébe tartozzon.

    1.2.  Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a Be. 223. §  (2)
    bekezdése  az  alkotmányosság szempontjából  nincs  értékelhető
    összefüggésben a bírák függetlenségével.

    Az  Alkotmány  50. § (3) bekezdése szerint a bírák függetlenek,
    és  csak a törvénynek vannak alárendelve. Az indítványozó által
    hivatkozott,  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról  szóló
    1997.   évi  LXVI.  törvény  3.-§-a  rögzíti,  hogy   a   bírák
    függetlenek,    a    jogszabályok   alapján    meggyőződésüknek
    megfelelően    döntenek,    az   ítélkezési    tevékenységükkel
    összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

    Az Alkotmánybíróság a bírói függetlenségnek az Alkotmány 50.  §
    (3)   bekezdésében   foglalt  elvével  és   annak   garanciális
    tartalmával   több  határozatában  foglalkozott.   A   döntések
    egyrészt    a    hatalmi   ágak   elválasztásának   alkotmányos
    szerkezetében  a  bírói hatalom helyzetének sajátosságaival,  a
    külső  hatalmi  ágaknak  a bírói hatalmat  érintő  jogköreivel,
    másrészt a bírói függetlenségnek a bírósági szervezeten  belüli
    alkotmányossági kérdéseivel foglalkoztak.

    Az  Alkotmánybíróság határozataiban hangsúlyozta, hogy a  bírói
    hatalom,  amelyhez a bírói függetlenség kapcsolódik döntően  az
    ítélkezésben  ölt testet. A bírói függetlenség  az  ítélkezésre
    vonatkozik; a további státusbeli és szervezeti garanciák  is  a
    független ítélkezéshez szükségesek. A bírónak mindenkitől – más
    bírótól   is   –   függetlennek  kell  lennie,   függetlenségét
    garanciáknak   kell  biztosítani  minden  befolyásolás   ellen,
    származzék akár az külső hatalmi jogkör gyakorlásától,  akár  a
    bírósági  szervezeten belülről. Az Alkotmánybíróság állandó  és
    következetes álláspontja, hogy az Alkotmány 50. § (3) bekezdése
    alapján   a   minden  külső  befolyásolástól  független   bírói
    ítélkezés feltétel nélküli követelmény, és lényegében  abszolút
    alkotmányos  védelem  alatt  áll.  (Így:  53/1991.(X.  31.)  AB
    határozat,  ABH 1991, 266, 267; 38/1993.(VI. 11.) AB határozat,
    ABH  1993, 256, 261; 17/1994.(III. 29.) AB határozat, ABH 1994,
    84,  86;  45/1994.(X. 21.) AB határozat, ABH  1994,  254,  256;
    627/B/1993. AB határozat, ABH 1997, 767, 769).

    Ez   azonban   természetesen  nem  jelenti  a   bírói   hatalom
    korlátlanságát. Maga az Alkotmány fogalmazza meg az  ítélkezési
    tevékenység  törvényi alávetettségét, mint a bírói függetlenség
    alkotmányos korlátját. A bírói függetlenség egyedi aspektusában
    tehát a bíró szervezeti és státusbeli szabadságának garanciáját
    jelent,  annak  érdekében, hogy az egyedi ügyekben  a  jogviták
    eldöntése és a jogsérelmek orvoslása tárgyában hozott  kötelező
    erejű  és  végrehajtható  döntését  mindenféle  befolyásolástól
    mentesen,   a   törvények,  illetve  általában  a  jogszabályok
    alapján, belső meggyőződése szerint hozza meg.

    Ilyen  értelemben fogalmazza meg a bírói függetlenség tartalmát
    az  Európa  Tanács Miniszteri Bizottságának  R  (94)  12  számú
    Ajánlása   a   bírák   függetlenségéről,   hatékonyságáról   és
    szerepéről    (közzétéve:   Bírósági   Határozatok   Melléklete
    1999/1.).   “Az   ítélkezés  során  a  bírák   függetlenek   és
    biztosítani   kell,   hogy  tevékenységüket   akadályoztatástól
    mentesen  és anélkül, hogy bárhonnan érkező, bármely  indokból,
    közvetlen    vagy    közvetett   indíttatásból,    illetéktelen
    befolyásolástól,    nyomásgyakorlástól,   fenyegetéstől    vagy
    beavatkozástól mentesen végezhessék. Törvényben kell előírni  a
    bírákat   bármely   módon  befolyásolni  törekvő   személyekkel
    szembeni szankciókat. A bíráknak az eléjük terjesztett ügyekben
    teljesen  szabadon, belső meggyőződésük és  a  tényállás  saját
    maguk  által  történő  értékelése szerint részrehajlásmentesen,
    valamint a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően  kell
    dönteniük. A bírák nem kötelezhetők a bírói hatalmon  kívülálló
    személyeknek az eléjük terjesztett ügyek érdemi részéről számot
    adni.”  (Ajánlás  I/2/d) pont) Az Ajánlás  e  pontjához  fűzött
    magyarázat  szerint  a  bíráknak  teljes  függetlenségben  kell
    ítéleteiket  meghozniuk.  A  bírónak  abszolút  szabadnak  kell
    lennie az ügyben meggyőződésének, a tények értékelésének  és  a
    hatályos    jogszabályoknak    megfelelő    pártatlan    döntés
    meghozatalánál.  E  rendelkezés célja  annak  elkerülése,  hogy
    bárki  részéről,  avagy bármilyen indokból a  bíróra  gyakorolt
    nyomás  ne kötelezze a bírót valamelyik fél, a közigazgatás,  a
    kormány   vagy   bármely  más  személy  által   kívánt   ítélet
    meghozatalára. (Indokolás I/17. pont)

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a  bírói  függetlenség
    alkotmányos  tartalmából  azonban  nem  következik,   hogy   az
    igazságszolgáltatás         gyakorlásának         processzuális
    szabályrendszere,  jelen  esetben  a  büntetőjogi  felelősségre
    vonás  rendje ne tartalmazhasson olyan megoldásokat, amikor  az
    ügy  érdemének jogerős eldöntésére hivatott bírót a  törvény  –
    különböző  garanciális megfontolásokból  –  kötelezi,  hogy  az
    eljárás más szereplőinek indítványa, döntése szerint járjon el.
    A  büntetőeljárásban ilyenek alapvetően a vádelvből, a  bíróság
    vádhoz  kötöttségéből adódó szabályok (Be. 9. §, 209.  §,  213.
    §),  vagy  például az eljárás személyeinek döntése az anyanyelv
    használatáról   (tolmács  -  Be.  80.  §),  egyes   bizonyítási
    szabályok (más szakértő kirendelése – Be. 77. § (1), (3) és (4)
    bekezdés,  a  tanú döntése a mentességi jogáról –  203.  §  (2)
    bekezdés), a súlyosítási tilalom (Be. 241. §).

    Az   Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  tehát  az  ügyészi
    indítvány    alapján    kötelezően    elrendelendő     előzetes
    letartóztatás  nem  a  bírói függetlenség  alkotmányos  elvének
    sérelme miatt alkotmányellenes.

    2. A Be. 223. § (2) bekezdése mindenekelőtt az Alkotmány 55.  §
    (2)  bekezdéséből  következő alkotmányos  követelmény  sérelmét
    jelenti,  amely  abban  áll,  hogy  az  előzetes  letartóztatás
    kérdésében a büntetőeljárás egész folyamatában bíróság döntsön,
    előzetes  letartóztatásnak csak bírósági határozat alapján  van
    helye.  Az  Alkotmány e rendelkezése szerint  a  “bűncselekmény
    elkövetésével  gyanúsított és őrizetbe vett személyt  a  lehető
    legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani  vagy  bíró
    elé  kell  állítani.  A bíró köteles az elé  állított  személyt
    meghallgatni,  és  írásbeli indokolással ellátott  határozatban
    szabadlábra  helyezéséről vagy letartóztatásáról haladéktalanul
    dönteni.”

    Az  Alkotmány 55. § (2) bekezdése a hangsúlyt az őrizetbe  vett
    személy  előzetes letartóztatásának bírói hatáskörére  helyezi,
    amivel alapvetően a vádemelést megelőző eljárási szakaszban  is
    alkotmányos   szinten   biztosítja  a  személyes   szabadságtól
    megfosztásban     jelentkező    eljárási     kényszercselekmény
    elrendelésének  kizárólagos  bírói  jogkörét.  Az  Alkotmány  e
    helyütt   a   Be.  eredeti,  történetileg  változó  megoldásait
    (nyomozó   hatósági  jogkör  ügyészi  jóváhagyással,   1987-től
    kizárólagos  ügyészi jogkör) a jogállami követelményekre  és  a
    nemzetközi  kötelezettségekre  tekintettel  1989-ben   felváltó
    szabályozás alkotmányos alapjait rögzíti.

    A  vádemelést  követően az eljárási kényszercselekmények  bírói
    elrendelésének     és    fenntartásának     bírói     hatásköre
    természetszerűleg következik abból, hogy – a  vádhoz  kötöttség
    korlátai  között  –  az eljárás bírósági  szakaszában  az  “ügy
    urává”  a  hatáskörrel  és illetékességgel  rendelkező  bíróság
    válik.  Ahhoz az alkotmányossági követelményhez tehát, hogy  az
    előzetes  letartóztatásra,  mint  a  személyi  szabadságnak   a
    jogerős  ügydöntő határozatot megelőző elvonására csak  bíróság
    legyen   jogosult,  társul  a  büntető  eljárás   felépítésének
    logikája  is, ami szerint az első fokú, bűnösséget megállapító,
    de  nem  jogerős  ítéletet követően az  előzetes  letartóztatás
    elrendelése vagy fenntartása kérdésében csak a bíróság dönthet,
    nem  pedig az első fokú eljárásban addig vádképviseletet ellátó
    ügyész.

    Ez a követelmény nem kerülhető meg azzal a megoldással, hogy  a
    szándékos  bűncselekmény miatt legalább három évi végrehajtandó
    szabadságvesztés kiszabása esetén formálisan  ugyan  a  bíróság
    rendeli el vagy tartja fenn az előzetes letartóztatást, azonban
    ilyen  döntésre  az  ügyész indítványa alapján  köteles.  Ez  a
    szabály   a  törvényhozó  részéről  a  bírói  hatáskör   teljes
    kiüresítése,  annak teljes mértékű elvonása, az ügyész  számára
    pedig  olyan jogkör megteremtése, amely őt az Alkotmány  55.  §
    (2)  bekezdéséből  következően a vádemelést  megelőző  eljárási
    szakaszban sem illeti meg.

    3.  Az  első  fokú bűnösséget megállapító és büntetést  kiszabó
    ítéletet  követő előzetes letartóztatás tekintetében az  ügyész
    tényleges  döntési jogköre nem csupán az 55. § (2) bekezdéséből
    következően  alkotmányellenes,  hanem  a  jogállamiság  lényegi
    elemét  képező  jogbiztonság sérelme  miatt  is.  Az  egyébként
    alkotmányellenes  ügyészi  döntési  jogkör  alapjául   szolgáló
    mérlegelési  szempontok  törvényi  meghatározásának  hiánya   a
    jogbiztonság súlyos sérelmét jelenti.

    A  Be. rendszeréből az következik, hogy az ügyésznek indítványa
    megtételekor   a  Be.  92.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott
    előzetes  letartóztatási  okok meglétét  kell  mérlegelnie.  Az
    előzetes  letartóztatás ott meghatározott okai alapján  azonban
    az  ügyésznek a Be. módosítása előtt is módja volt az  előzetes
    letartóztatás      elrendelésének      vagy      fenntartásának
    indítványozására,  és nyilván ezen okokat  veszi  figyelembe  a
    szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, három évet el nem érő,
    vagy a gondatlanságból elkövetett bűncselekmény miatt kiszabott
    végrehajtandó   szabadságvesztést   tartalmazó,   nem   jogerős
    ítéletet  követő bírósági döntés kezdeményezésénél. A szándékos
    bűncselekmény  miatt kiszabott legalább három évi végrehajtandó
    szabadságvesztés tehát új, az előzetes letartóztatásnak  a  Be.
    92.  § (1) bekezdésében meghatározott okok mellett megteremtett
    önálló oka. A Be. 223. § (2) bekezdésben biztosított formálisan
    bírói,   valójában   ügyészi   döntési   jogkör   gyakorlásának
    mérlegelési  szempontjait azonban a törvényhozó  nem  határozta
    meg.

    A Be. nov. 45. §-ához fűzött indokolás csupán arra utal, hogy a
    törvény  beilleszti  az  új Be. 327. § (2)  bekezdése  szerinti
    rendelkezést a hatályos büntető eljárási jogba. Az új Be.  327.
    §-ához  fűzött indokolás szerint: “A (2) bekezdés  az  előzetes
    letartóztatás  fenntartását, illetőleg elrendelését  kötelezővé
    teszi,  ennek feltétele az, hogy az első fokú bíróság szándékos
    bűncselekmény   miatt  legalább  három  évi   szabadságvesztést
    szabott   ki,   és   az   ügyész  az   előzetes   letartóztatás
    fenntartására,  illetőleg  elrendelésére  indítványt  tett.  Az
    ügyészi  indítványhoz kötés lehetőséget ad arra, hogy kivételes
    esetben  –  súlyos  betegség,  családi  körülmények  –  a   nem
    jogerősen elítélt szabadlábon védekezzék.”

    4.  Az  Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Be. 232. §  (2)
    bekezdése  önmagában  nem  jelenti  az  Alkotmány  57.  §   (5)
    bekezdésében biztosított jogorvoslati jog sérelmét.

    Az Alkotmánynak az 1997. évi LIX. törvény 12. §-ával módosított
    57.  §  (5)  bekezdése  szerint  a  törvényben  meghatározottak
    szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
    közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
    jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
    időn  belüli elbírálásának érdekében, azzal arányosan – a jelen
    lévő   országgyűlési   képviselők  kétharmadának   szavazatával
    elfogadott törvény korlátozhatja.

    Az  Alkotmánybíróság számos határozatában, sokféle  szempontból
    foglalkozott  a  jogorvoslati jog  alkotmányos  tartalmával.  A
    jelen  vizsgálat szempontjából meghatározó elvi tételek szerint
    a   jogorvoslathoz   való  jog  lényegi  tartalma   az   érdemi
    határozatok   tekintetében  a  más  szervhez,  vagy   ugyanazon
    szervezeten   belüli  magasabb  fórumhoz  fordulás   lehetősége
    (5/1992.  (I.  30.)  AB  határozat,  ABH  1992,  27,   31).   A
    jogorvoslathoz  való  alapjog  biztosítását  jelenti,   ha   az
    eljárásban a törvény garantálja az érintett számára, hogy ügyét
    az  alapügyben  eljáró  szervtől  különböző  szerv  bírálja  el
    (513/B/1994.  AB határozat, ABH 1994, 734). Minden  jogorvoslat
    lényegi  eleme a "jogorvoslás" lehetősége, vagyis a jogorvoslat
    fogalmilag   és  szubsztanciálisan  tartalmazza  a   jogsérelem
    orvosolhatóságát (23/1998. (VI. 9.) AB határozat ABH 1998, 182,
    186).

    A Be. nov. 45. §-a úgy illesztette a Be. rendszerébe az ügyészi
    indítvány  alapján  kötelezően elrendelendő  vagy  fenntartandó
    előzetes  letartóztatás szabályát, hogy nem zárta  ki  erre  az
    esetre  az előzetes letartóztatással kapcsolatos döntés  elleni
    fellebbezést (Be. 269. § (1) bekezdés), és nem módosította  azt
    a  szabályt,  amely  az  első  fokú bíróság  határozata  elleni
    fellebbezésnek  és  az iratoknak a másodfokú bíróság  területén
    működő ügyész útján való felterjesztésére vonatkozik (Be.  247.
    §).  Nincs  tehát  törvényi akadálya annak,  hogy  a  másodfokú
    bíróság  területén  működő  ügyész  a  fellebbezésben  előadott
    érvelés  alapján  az indítványt visszavonja,  így  a  másodfokú
    bíróság  az  előzetes  letartóztatás kérdésében  –  visszakapva
    eredeti jogkörét – önálló mérlegelés eredményeképp döntsön.

    Mivel  a  törvényhozó a szándékos bűncselekmény miatt kiszabott
    legalább   három  évi  szabadságvesztés  esetén   az   előzetes
    letartóztatás   szükségességének   mérlegelését    az    ügyész
    diszkrecionális jogkörébe utalta, még tulajdonképpen formálissá
    sem  tette a terhelt és a védő számára biztosított fellebbezési
    jogot. Ugyanakkor megállapítható, hogy az Alkotmány 55.  §  (2)
    bekezdéséből    következő    alkotmányossági,     illetve     a
    büntetőeljárás  felépítésének logikájából következő  dogmatikai
    követelmények   sérelme   miatt  a  fellebbezés   elbírálásának
    tényleges  jogköre  ezzel a másodfokú bíróságtól  a  másodfokon
    eljáró ügyészhez került. Ez a “jogorvoslati” jogkör éppúgy  nem
    felel  meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének,  mint  a
    vádképviseletet ellátó ügyész indítványozási joga.

    5.  Az Alkotmánybíróság az indítványok alapján döntött abban  a
    kérdésben   is,  hogy  a  meghatározott  súlyú,   nem   jogerős
    büntetéshez  kapcsolódó  kötelező  előzetes  letartóztatás  nem
    felel meg az Alkotmány 55. § (1) bekezdése és a 8. § (1) és (2)
    bekezdése   rendelkezéseinek  együttes   értelmezéséből   adódó
    alkotmányossági   követelményeknek;  sérti  az   alapvető   jog
    lényeges tartalmának korlátozására vonatkozó tilalmat.

    Az   Alkotmány   55.   §  (1)  bekezdése   szerint   a   Magyar
    Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi
    biztonságra,  senkit  sem  lehet  szabadságától  másként,  mint
    törvényben  meghatározott okokból és a törvényben meghatározott
    eljárás  alapján  megfosztani. Az Alkotmány 8. §-ában  rögzíti,
    hogy  a  Magyar  Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen  és
    elidegeníthetetlen  alapvető jogait, ezek tiszteletben  tartása
    és  védelme az állam elsőrendű kötelessége. Az alapvető jogokra
    és  kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg,
    alapvető  jog  lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.  A
    személyes  szabadságtól való megfosztás okainak és  eljárásának
    törvényi    szintű   szabályozása   még   rendkívüli   állapot,
    szükségállapot  vagy  vészhelyzet idején sem  függeszthető  fel
    vagy korlátozható.

    Az  Alkotmánybíróság  az  5/1999. (III.  31.)  AB  határozatban
    összegezte az Alkotmány 55. § (1) bekezdésének tartalmát érintő
    alkotmánybírósági határozatokat és azok lényegét. Az  Alkotmány
    csak  úgy teszi lehetővé a személyes szabadság elvonása okainak
    és  az azzal kapcsolatos eljárásnak a szabályozását, hogy ez  a
    szabályozás  nem korlátozza szükségtelenül vagy aránytalanul  a
    személyes szabadsághoz való jogot (ABK, 1999. március, 69, 74).
    A  korlátozással elérni kívánt cél fontosságának  és  az  ennek
    érdekében okozott alapjogsérelemnek egymással összhangban  kell
    lennie.

    Az   Alkotmánybíróság   a   kötelező   előzetes   letartóztatás
    alkotmányosságának megítélésénél is figyelemmel  volt  arra,  a
    korábbi   határozataiban  kifejtett  álláspontjára,   hogy   az
    államnak,  illetve  az  állam  szerveinek  az  Alkotmány   több
    rendelkezéséből  levezethető joga és egyben kötelezettsége  van
    az   állami  büntető  hatalom  gyakorlására,  a  büntető  igény
    érvényesítésére. Az Alkotmánybíróság az 5/1999. (III.  31.)  AB
    határozatában ezzel összefüggésben hangsúlyozta: indokolt, hogy
    ennek  a  feladatnak a teljesítéséhez az állami büntetőhatalmat
    gyakorló    szerveknek    hatékony    eszközök    álljanak    a
    rendelkezésükre  (ABK  1999.  március,  69,   73).   Ez   pedig
    szükségképpen együtt jár a büntető felelőségre vonás törvényben
    meghatározott  rendjében,  a büntetőeljárásban  olyan  eljárási
    cselekmények,  ezen  belül kényszercselekmények  alkalmazásának
    megengedésével,    amelyek   lényegüket    tekintve    súlyosan
    jogkorlátozóak,  érintik  a  büntetőeljárás  alá  vont  személy
    alkotmányos  jogait  is  (részletesen: 42/1993.  (VI.  30.)  AB
    határozat, ABH 1993, 300, 302, 304-305).

    A   bűncselekmény  alapos  gyanújával  terhelt   és   egyébként
    ártatlannak  vélelmezendő  egyén személyi  szabadságának  bírói
    elvonása   még   a  jogerős  ügydöntő  határozat   meghozatalát
    megelőzően,  a  legsúlyosabb  személyes  szabadságot  korlátozó
    kényszerintézkedés. Az előzetes letartóztatás a  büntető  igény
    hatékony    érvényesítését,    a    büntetőeljárás    sikerének
    biztosítását  és a büntetés esetleges végrehajthatóságát  célzó
    preventív  intézkedés. Ezen alkotmányosan  elismert  célok  sem
    indokolhatnak  azonban olyan törvényhozói álláspontot,  hogy  a
    bűnösség   megállapítása   és  meghatározott   súlyú   büntetés
    kiszabása után az egyébként az ártatlanság vélelmét alapjogként
    élvező  személy  nem maradhat és nem védekezhet szabadlábon  az
    eljárás  jogerős befejezéséig. Az Alkotmánybíróság számára  nem
    ismerhető  fel  semmilyen olyan kényszerítő ok, amely  a  bírói
    mérlegelés  kizárását indokolná és erre a  törvényhozó  sem  ad
    semmilyen magyarázatot. Az Alkotmánybíróság megítélése  szerint
    az  adott  rendelkezés összességében az alapjog  korlátozásának
    súlya az elérni kívánt célhoz képest aránytalan.

    6.   Az   új  Be.  327.  §  (2)  bekezdése  ugyanazon   okokból
    alkotmányellenes,  mint  a Be. 223. §  (2)  bekezdése.  Így  az
    Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi  XXXII.
    törvény  (a  továbbiakban: Abtv.) 42. § (2)  bekezdése  alapján
    megállapította,  hogy a már kihirdetett, de  még  hatályba  nem
    lépett jogszabályi rendelkezés alkotmányellenes, és mint  ilyen
    nem lép hatályba.

    7.  Az Alkotmánybíróság határozatának a Magyar Közlönyben  való
    közzétételét az Abtv. 41. §-a alapján rendelte el.
                            Dr. Németh János
                       az Alkotmánybíróság elnöke

           Dr. Bagi István                      Dr. Czúcz Ottó
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Erdei Árpád                 Dr. Harmathy Attila
           előadó alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
           Dr. Holló András                    Dr. Kiss László
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Lábady Tamás                  Dr. Strausz János
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró
                                    
           Dr. Tersztyánszky Ödön               Dr. Vörös Imre
           alkotmánybíró                         alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Ex post facto constitutional review of Article 223.2 of the Code of Criminal Procedure, according to which, based on the prosecutor's recommendation, the court should decide on whether a person sentenced by a court for an intentional offence to at least three year's imprisonment should be detained or continue to be detained, except when the time spent in detention on remand exceeded the term of the sentence determined by the court
     Number of the Decision:
     .
     19/1999. (VI. 25.)
     Date of the decision:
     .
     06/23/1999
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1999-3-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .