Hungarian
Ügyszám:
.
1297/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 32/1992. (V. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/182
.
A döntés kelte: Budapest, 05/25/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság    jogszabály  alkotmányellenességének
  utólagos vizsgálatára,  valamint mulasztásban  megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló  indítványok
  alapján, egyesített eljárásban meghozta a következő

                          határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság    megállapítja,    hogy    a    helyi
  önkormányzatokról szóló  1990. évi LXV. törvény 12. § (3) és
  (4)   bekezdése,    valamint   a   17.   §   (3)   bekezdése
  alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti.

  Az    Alkotmánybíróság    a    mulasztásban    megnyilvánuló
  alkotmányellenesség  megállapítására   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.    A     megsemmisített     rendelkezések     az
  Alkotmánybíróság  határozatának  a  Magyar  Közlönyben  való
  közzététele napján vesztik hatályukat.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az  egyik indítványozó  a helyi  önkormányzatokról  szóló
   1990.  évi   LXV.  törvénynek   (a  továbbiakban:  Ötv.)  az
   önkormányzati     tevékenység      nyilvánosságát     érintő
   rendelkezései -  a 12. § (3) és (4) bekezdése, s a 17. § (3)
   bekezdése  -   alkotmányellenességének   megállapítását   és
   megsemmisítését   kérte.    Arra   hivatkozott,    hogy    a
   képviselőtestületi ülések és jegyzőkönyveik nyilvánosságának
   korlátozása  sérti  a  közérdekű  adatok  megismerésének  az
   Alkotmányban is  biztosított alapvető jogát és ellentétes az
   Ötv. 2. § (1) bekezdésében foglalt előírással.

   2.   A    mulasztásban   megnyilvánuló   alkotmányellenesség
   megállapítására irányuló  indítvány előterjesztője pedig azt
   sérelmezte,  hogy   az  Ötv.  nem  tartalmaz  előírásokat  a
   személyes adatok  védelméről. Kifogásolta,  hogy -  törvényi
   garanciák  nélkül  -  az  ügyfelek  személyes  adatai  bárki
   számára hozzáférhetővé válnak, mivel az Ötv. nem szabályozza
   a személyes  adatok kezelésének  rendjét, s  az ilyen adatok
   védelmére  az  önkormányzatokat  sem  kötelezi.  Álláspontja
   szerint a  jogi szabályozás  hiánya az  Alkotmány 59.  § (1)
   bekezdésében foglalt, a személyes adatok védelméhez való jog
   jogalkotói mulasztás útján megvalósuló sérelmét jelenti.

                               II.

   Az Alkotmány  61. §  (1) bekezdése  a következőket állapítja
   meg: "A  Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
   véleménynyilvánításra,  továbbá   arra,  hogy   a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze." E § (3) bekezdése
   szerint "a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény,
   valamint a  sajtószabadságról szóló  törvény elfogadásához a
   jelenlévő országgyűlési  képviselők kétharmadának  szavazata
   szükséges".

   Az 59.  § (1)  bekezdése kimondja:  "A Magyar Köztársaságban
   mindenkit   megillet    a    jóhírnévhez,    a    magánlakás
   sérthetetlenségéhez, valamint  a magántitok  és a  személyes
   adatok védelméhez  való  jog."  A  (2)  bekezdés  pedig  úgy
   rendelkezik,  hogy  "a  személyes  adatok  védelméről  szóló
   törvény elfogadásához  a jelenlévő  országgyűlési képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges".

   Az Ötv. 2. § (1) bekezdése a helyi önkormányzatok működésére
   vonatkozóan alapvető  fontosságú szabályt  állapít  meg:  "a
   helyi önkormányzat  érvényre  juttatja  a  népfelség  elvét,
   helyi   közügyekben    demokratikus   módon,   széles   körű
   nyilvánosságot teremtve  kifejezi és  megvalósítja  a  helyi
   közakaratot".

   Az   Ötv.    a   képviselőtestület    működését   szabályozó
   rendelkezések között, a 12. § (3) bekezdésében megállapítja:
   "a képviselőtestület  ülése nyilvános,  indokolt  esetben  a
   testület zárt ülést rendelhet el".

   A (4)  bekezdés pedig  így rendelkezik: "a képviselőtestület
   döntéseit nyílt  szavazással hozza,  indokolt esetben titkos
   szavazást rendelhet el".

   A   képviselőtestületi    ülések    előterjesztéseinek    és
   jegyzőkönyveinek nyilvánosságára  vonatkozóan az  Ötv. 17. §
   (3) bekezdése  megállapítja: "a  választópolgárok -  a  zárt
   ülés  kivételével   -  betekinthetnek   a  képviselőtestület
   előterjesztéseibe és üléseinek a jegyzőkönyvébe".

                               III.

   Az  Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben  megfogalmazott
   döntését a következőkkel indokolja.

   1. A  közérdekű adatok  nyilvánossága és megismerhetősége az
   Alkotmányban biztosított,  az alaptörvényből  közvetlenül is
   fakadó alapvető  jog. A közérdekű információkhoz való szabad
   hozzáférés  lehetővé   teszi  a   választott  népképviseleti
   testületek,   a    végrehajtó   hatalom,    a   közigazgatás
   jogszerűségének és  hatékonyságának  ellenőrzését,  serkenti
   azok demokratikus működését. A közügyek boyolultsága miatt a
   közhatalmi döntésalkotásra,  az ügyek  intézésére  gyakorolt
   állampolgári  ellenőrzés   és  befolyás   csak  akkor  lehet
   hatékony, ha  az  illetékes  szervek  felfedik  a  szükséges
   információkat.

   Az  Alkotmány   42.  §-a   megállapítja,   hogy   "a   helyi
   önkormányzás  a  választópolgárok  közösségét  érintő  helyi
   közügyek   önálló,    demokratikus   intézése,    a    helyi
   közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása". A 44. §
   (1) bekezdése  szerint pedig  "a  választópolgárok  a  helyi
   önkormányzást az általuk választott képviselőtestület útján,
   illetőleg  helyi   népszavazással  gyakorolják".   A   fenti
   értelemben funkcionáló  önkormányzáshoz mellőzhetetlen, hogy
   a  polgárok   az   önkormányzat   döntéseiről,   működéséről
   tájékozódhassanak.  Az   önkormányzatnak  kötelessége,  hogy
   lehetővé tegye  az  önkormányzati  testületek,  különösen  a
   képviselőtestület     eljárásának      és     határozatainak
   megismerését. Ennek  lehetőségét is szolgálják az Ötv.-nek a
   közmeghallgatás   intézményére    és   a   képviselőtestület
   döntéselőkészítő   munkáját   segítő   fórumokra   vonatkozó
   rendelkezései.

   2. Az  Alkotmány 8.  § (2)  bekezdése szerint  "az  alapvető
   jogokra  és  kötelességekre  vonatkozó  szabályokat  törvény
   állapítja meg,  alapvető jog  lényeges tartalmát azonban nem
   korlátozhatja". Az Ötv. 12. §-ának sérelmezett rendelkezései
   "indokolt   esetben"   megjelöléssel   teszik   lehetővé   a
   képviselőtestületi  ülések   nyilvánosságának  korlátozását,
   illetve  a  titkos  szavazás  alkalmazását.  Ez  a  törvényi
   megfogalmazás a képviselőtestület számára szinte teljes körű
   mérlegelési lehetőséget  biztosít, s  ezáltal nem zárja ki a
   közérdekű     adatok     megismerésének     alkotmányellenes
   korlátozását. Ezek  a  szabályok  azért  alkotmányellenesek,
   mert diszkrecionális  jogkört adnak  a  képviselőtestületnek
   abban,  hogy   nyilvános  vagy  zárt  ülésen  tárgyalja-e  a
   hatáskörébe tartozó  ügyeket.  Ezzel  lehetőséget  nyújtanak
   arra, hogy a képviselőtestület közérdekű adatokat elzárjon a
   nyilvánosság elől,  vagy személyes  adatokat a  személyiségi
   jogokat sértő  módon a  nyilvánosság elé  tárjon. A törvényi
   garanciák hiánya  mindkét  alkotmányos  alapjogot  sérti.  A
   képviselőtestület nyilvános  vagy  zárt  ülésének  tartására
   vonatkozó diszkrecionális  jog  megadása  szükségtelenül  és
   aránytalanul korlátozza  a közérdekű  adatok  megismerésének
   jogát,  valamint  a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó
   alapjogot is.  Alkotmányossá e  tárgykör szabályozása  akkor
   válik, ha a nyilvánosság kizárásának megfelelő indokait és a
   személyes adatok védelmének módozatait közelebbről megjelöli
   a törvény.  Ezért az  Alkotmánybíróság az  Ötv. 12. § (3) és
   (4) bekezdését megsemmisítette.

   3. Az  Ötv. 17.  § (3)  bekezdése a  képviselőtestületi zárt
   ülések    előterjesztéseinek     és    az    ilyen    ülések
   jegyzőkönyveinek nyilvánosságát kivétel nélkül kizárja. Az a
   szabályozás,  amely   lehetővé  teszi,   hogy  a  zárt  ülés
   előterjesztései  és  jegyzőkönyve  tartalmuktól  függetlenül
   legyenek    hozzáférhetetlenek     a    polgárok    számára,
   alkotmányellenes,   mert    szükségtelenül   és   aránytalan
   mértékben  korlátozza   a  közérdekű   adatok  megismerésére
   vonatkozó  alapvető   jogot.  Az  információk  visszatartása
   (nyilvánosságuk korlátozása)  nem  vonatkozhat  általában  a
   dokumentumokra,      iratfajtákra       ( előterjesztésekre,
   jegyzőkönyvekre ). A nyilvánosság körének meghatározásánál a
   dokumentumok tartalmából kell kiindulni. Alkotmányellenes az
   olyan szabályozás,  amely az  iratokat nem tartalmuk szerint
   minősíti   titkosnak.    Az   iratokban    foglalt    adatok
   nyilvánossága  abból   a  szempontból   korlátozható,   hogy
   tartalmaznak-e állami, vagy  szolgálati  titkot,  illetve  a
   személyes adatok  védelméhez  való  jog  épségének  megóvása
   szempontjából lényeges információt. Az információ csak akkor
   nem  tekinthető   közérdekűnek,  ha  az  személyes  adat.  A
   közérdekű   információ    kiadását    pedig    a    törvényi
   követelményeknek   megfelelő    titoktartási   rendelkezések
   tilthatják meg. A sérelmezett szabályozás nem az alkotmányos
   okból védelmet  igénylő adatok  meg óvásának kötelezettségét
   írja elő,  hanem az  előterjesztések és  a  jegyzőkönyv  ( s
   ezáltal valamennyi  azokban őrzött  adat ) megismerhetőségét
   kategórikusan  zárja   ki.  Mivel   az   ilyen   szabályozás
   szükségtelenül és aránytalanul korlátozza a közérdekű adatok
   nyil vánosságához  és a  személyes  adatok  védelméhez  való
   jogot, az  Alkotmánybíróság az  Ötv. 17.  § (3) bekezdését -
   mint alkotmányellenes rendelkezést - megsemmisítette.

   4. Az  Alkotmánybíróság az  új, alkotmányos jogi szabályozás
   tartalmára  utalva   szükségesnek   tartja   megjegyezni   a
   következőket.  A   közérdekű  adatok   nyilvánosságához   és
   megismeréséhez  való   jog  önálló   törvényi   szabályozása
   alkotmányos  alapot   adhat  a   titokban  tartáshoz   és  a
   nyilvánosságra hozatalhoz  fűződő érdekek  konfliktusában az
   érdekmérlegelésre. E törvény rendelkezései meggátolhatják az
   infomárcióáramlás  indokolatlan   akadályozását,  a   titkos
   adattárolást elvonhatják a diszkrecionális döntések köréből.

   Állami szerv  vagy önkormányzat által kezelt azok az adatok,
   amelyek nem  személyesek és  amelyeket törvényi  rendelkezés
   alapján az erre jogosult szervek nem nyilvánítanak titkossá,
   bárki   számára    hozzáférhetőeknek   minősülnek.   Ezáltal
   valósítható meg  az a  követelmény, hogy  a polgárok  minden
   közérdekű adathoz  hozzájussanak. Nem  a polgárnak  kell  az
   információszerzéshez érdekeltségét  igazolnia, hanem  a  köz
   szolgálatára rendelt   szervnek  kell  indokolnia - törvényi
   okok  fennállását   bizonyítva  -   az  igényelt  információ
   esetleges megtagadását.  Ezzel szemben a személyes adat csak
   az  érintett   beleegyezése  vagy   törvényi   rendelkezések
   alapján, az  adatok körének pontos meghatározásával kerülhet
   nyilvánosságra.

                               IV.

   1. Az  Alkotmánybíróság az  annak  megállapítására  irányuló
   indítványt, hogy  a jogalkotó  az Ötv.-ben nem határozta meg
   az Alkotmány  59. §  (1) bekezdésében  biztosított személyes
   adatok  védelméhez  való  jog  érvényesítésének  alkotmányos
   biztosítékait   és    ezáltal   mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenességet idézett elő, elutasította.

   A  magántitok   és  a   személyes  adatok   védelméhez  való
   alapjogról  az   Alkotmány  idézett   rendelkezései  szerint
   minősített    szavazat-többséggel     elfogadható    törvény
   alkotására van szükség. Az Alkotmány 78. § (2) bekezdése úgy
   rendelkezik,  hogy   "a   Kormány   köteles   az   Alkotmány
   végrehajtásához     szükséges     törvényjavaslatokat     az
   Országgyűlés elé  terjeszteni". Az  Alkotmány  módosításáról
   szóló 1989. évi XXXI. törvény 39. § (2) bekezdése szerint az
   akkor Minisztertanácsnak  nevezett Kormánynak  1990. április
   30-ig    kellett    volna    gondoskodnia    az    Alkotmány
   "végrehajtásához szükséges  tör-vényjavaslatok  Országgyűlés
   elé  terjesztéséről,   illetőleg   a   hatáskörébe   tartozó
   jogalkotási feladatok  elvégzéséről". A  Magyar  Köztársaság
   Alkotmányának módosításáról  szóló 1990. évi XVI. törvény 8.
   § (5)  bekezdése a  fenti határidőt  1990. szeptember  30-ig
   meghosszabbította. E  határidő  lejárta  után  az  Alkotmány
   vérehajtásához    szükséges    valamennyi    törvényjavaslat
   előterjesztésére  az   Országgyűlés  újabb   határidőt   nem
   állapított   meg.    Számos   törvény    tartalmaz   azonban
   meghatározott tárgykörben  törvényi,  kormányrendeleti  vagy
   miniszteri rendeleti  szabályozásra vonatkozóan határidőt. A
   15/1991. (IV. 13.)  AB határozat  pedig  kimondta,  hogy  "a
   törvényhozó kötelessége,  hogy megalkossa az Alkotmány 59. §
   és  61.   §-ának  megfelelő   törvényt  a  személyes  adatok
   védelméről és  a közérdekű információk hozzáférhetőségéről",
   de  mulasztásos   alkotmánysértést   megalkotásának   addigi
   elmaradása miatt  az Alkotmánybíróság  nem állapított meg és
   ennek  következtében   határidőt  sem  szabott  a  vonatkozó
   törvényjavaslat előterjesztésére és e törvény kibocsátására.
   E  határozat   elfogadása  előtt  pedig  a  Kormány  már  az
   Országgyűlés elé terjesztette "a személyes adatok védelméről
   és    a    közérdekű    adatok    nyilvánosságáról"    szóló
   törvényjavaslatot.

   2. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 49.
   §-a szerint:  "Ha az  Alkotmánybíróság hivatalból, illetőleg
   bárki indítványára azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv
   a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát
   elmulasztotta és  ezzel alkotmányellenességet idézett elő, a
   mulasztást elkövető  szervet  -  határidő  megjelölésével  -
   felhívja feladatának  teljesítésére. A  mulasztást  elkövető
   szerv  a   megjelölt  határidőn   belül  köteles  jogalkotói
   feladatának eleget  tenni." A  személyes  adatok  védelmének
   kötelezettségét az  Ötv. nem írja elő, s az önkormányzatokat
   sem  kötelezi  ilyen  tárgyu  rendeletek  megalkotására.  Az
   Alkotmánybíróság      a      mulasztásban      megnyilvánuló
   alkotmányellenességet  az   Ötv.  vonatkozásában  a  fentiek
   alapján mégsem állapította meg, mert a jogalkotó a közérdekű
   adatok nyilvánosságát szabályozó, valamint a magántitok és a
   személyes  adatok   védelméről  szóló   átfogó  törvényt   e
   határozat elfogadásáig  nem  alkotta  meg.  Csak  e  törvény
   alapján,  egységes   koncepció  és   értékrend   szellemében
   állapíthatók  meg   az  önkormányzati   törvényben   és   az
   önkormányzatokra vonatkozó  más törvényekben a magántitok és
   a személyes  adatok önkormányzati  szervek általi  védelmére
   vonatkozó rendelkezések.  Nem kizárt  természetesen, hogy az
   Ötv. a  magántitok védelmére  és a  személyes  adatvédelemre
   vonatkozó, Alkotmányban  biztosított alapjogra tekintettel a
   személyes  adatok   védelméről   és   a   közérdekű   adatok
   nyilvánosságáról szóló törvény elfogadása előtt tartalmazzon
   rendelkezéseket. Az  Alkotmány azonban  nem követeli  meg  a
   jogalkotótól, hogy  az önkormányzatok  tekintetében  sajátos
   adatvédelmi  rendelkezéseket   bocsásson   ki.   A   Polgári
   Törvénykönyvnek  és  az  államigazgatási  eljárásról  szóló,
   többször   módosított    1957.   évi   IV.   törvénynek   az
   adatvédelemre  vonatkozó   rendelkezései  természetesen   az
   önkormányzatokat is  kötik. Mivel  tehát az Alkotmány és más
   törvény alapján  sem hárult a jogalkotóra az a feladat, hogy
   az  önkormányzati   törvény  keretében  a  személyes  adatok
   védelmére vonatkozóan speciális rendelkezéseket alkosson, az
   Alkotmánybíróság     a      mulasztásos      alkotmánysértés
   megállapítására vonatkozó indítványt elutasította.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Herczegh Géza
                           alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                 Dr. Lábady Tamás
         alkotmánybíró                      alkotmánybíró

       Dr. Schmidt Péter                 Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                     alkotmánybíró

      Dr. Tersztyánszky Ödön              Dr. Vörös Imre
          alkotmánybíró                    alkotmánybíró

                         Dr. Zlinszky János
                           alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    32/1992. (V. 29.)
    Date of the decision:
    .
    05/25/1992
    .
    .