Hungarian
Ügyszám:
.
886/H/2001
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 51/2001. (XI. 29.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2001/392
.
A határozat kelte: Budapest, 11/26/2001
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási  Bizottságnak  az
  országos   népszavazás   kitűzésére  irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ívének  és  az  azon  szereplő   kérdésnek   a
  hitelesítése  tárgyában  hozott határozata  ellen  benyújtott
  kifogások   alapján   —   dr.  Strausz  János   alkotmánybíró
  különvéleményével — meghozta a következő

                          határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 6/2001.
  (VIII. 21.) számú határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt a határozatát a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                             Indokolás

                                I.

   A  Magyar  Szocialista Párt aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányát
   nyújtotta   be   az   Országos  Választási  Bizottsághoz   (a
   továbbiakban:   OVB)   azzal,  hogy   országos   népszavazást
   kezdeményezzen a következő kérdésben:
   “Akarja-e  Ön,  hogy  az  évenkénti  nyugdíjemelés   módjának
   meghatározásakor  a  keresetnövekedés mellett  a  nyugdíjasok
   fogyasztása    (fogyasztói    kosara)    alapján    számított
   áremelkedést is figyelembe vegyék?”

   Az  OVB  eljárása  során megállapította, hogy  a  népszavazás
   tárgya  az Országgyűlés hatáskörébe tartozik, a kérdésben  az
   Alkotmány  28/C.  § (5) bekezdésére figyelemmel  az  országos
   népszavazás  nem kizárt, a kérdés megfogalmazása megfelel  az
   országos  népszavazásról  szóló 1998.  évi  III.  törvény  (a
   továbbiakban:   Nsztv.)  13.  §  (1)   bekezdésében   foglalt
   követelményeknek,  továbbá  az aláírásgyűjtő  ív  megfelel  a
   választási   eljárásról  szóló  1997.  évi  C.   törvény   (a
   továbbiakban: Ve.) 118. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt alaki
   követelményeknek. Erre tekintettel az OVB az aláírásgyűjtő ív
   mintapéldányát  és az azon szereplő kérdést a 6/2001.  (VIII.
   21.) számú határozatával hitelesítette.

   E  határozat  ellen a törvényes határidőn belül több  kifogás
   érkezett.  Az  Alkotmánybíróság a kifogásokat egyesítette  és
   egy eljárásban bírálta el.

                                II.

   Az  OVB  6/2001.  (VIII.  21.)  határozata  ellen  benyújtott
   kifogások  a  népszavazásra  bocsátandó,  aláírásgyűjtő  íven
   szereplő kérdést az alábbi szempontokból kifogásolták.
   Az évenkénti nyugdíjemelés módjának meghatározására vonatkozó
   kérdés  a  kifogásokat előterjesztők szerint az  Alkotmányban
   foglalt   tiltott   népszavazási  tárgykörbe   tartozik.   Az
   Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontja alapján ugyanis  nem
   lehet  országos népszavazást tartani a költségvetésről  szóló
   törvények    tartalmáról,    a   nyugdíjemelés    módszerének
   megváltoztatásához  viszont  szükség  volna  a  költségvetési
   törvény  módosítására.  A  kérdés,  véli  a  kifogással  élők
   mindegyike,   sérti  az  Nsztv.  13.  §-át  is,   mert   arra
   egyértelműen válaszolni nem lehet. A “nyugdíjasok  fogyasztói
   kosara”  kifejezés  tisztázatlan, jogilag  pontosan  meg  nem
   határozható fogalom.
   A  fenti érvek alapján a kifogásokat előterjesztők azt kérték
   az  Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg az  OVB  6/2001.
   (VIII.  21.) számú határozatát, és kötelezze a testületet  új
   eljárás lefolytatására.

                               III.

   Az Alkotmánybíróság a 6/2001. (VIII. 21.) OVB határozat ellen
   benyújtott  kifogásokat az Alkotmány,  az  Nsztv.  és  a  Ve.
   alábbi rendelkezései alapján vizsgálta meg:

   Alkotmány “2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom  a
   népé,  amely a népszuverenitást választott képviselői  útján,
   valamint közvetlenül gyakorolja.”
   “28/B.  §  (1)  Országos  népszavazás és  népi  kezdeményezés
   tárgya az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdés lehet.”
   “28/C. § (5) Nem lehet országos népszavazást tartani:
   a)  a  költségvetésről,  a  költségvetés  végrehajtásáról,  a
   központi adónemekről és illetékekről, a vámokról, valamint  a
   helyi    adók   központi   feltételeiről   szóló    törvények
   tartalmáról,”

   Nsztv. “10. § Az Országos Választási Bizottság megtagadja  az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   a) a kérdés nem tartozik az Országgyűlés hatáskörébe,
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,
   c) a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt
   követelményeknek,
   d)  az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a választási eljárásról
   szóló törvényben foglalt követelményeknek.”
   “13.  § (1) A népszavazásra feltett konkrét kérdést úgy  kell
   megfogalmazni, hogy arra egyértelműen lehessen válaszolni.”
    
   Ve.  “130.  §  (1)  Az  Országos Választási  Bizottságnak  az
   aláírásgyűjtő  ív, illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése elleni kifogást a határozat közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet — az  Alkotmánybírósághoz
   címezve  —  az  Országos Választási Bizottsághoz  benyújtani.
   [...]
   (3) Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el. Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság,  illetőleg
   az   Országgyűlés   határozatát   helybenhagyja,   vagy   azt
   megsemmisíti,   és   az   Országos  Választási   Bizottságot,
   illetőleg az Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

                                IV.
                                
   1.  Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügyben irányadó hatáskörét
   az  Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi  XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban:   Abtv.)   1.  §  h)   pontjában   foglaltaknak
   megfelelően a Ve. 130. §-a határozza meg.
   Az  Alkotmánybíróság  az  OVB  határozatai  ellen  benyújtott
   kifogások    elbírálása   során   kialakította   következetes
   gyakorlatát.  Az  Alkotmánybíróságnak  a  kifogások   alapján
   lefolytatott     eljárása    jogorvoslati     eljárás.     Az
   Alkotmánybíróság  a  jogorvoslati eljárásban  azt  vizsgálja,
   hogy  a  beérkezett kifogások megfelelnek-e a Ve.-ben foglalt
   feltételeknek  és  az  OVB az aláírásgyűjtő  ív  hitelesítési
   eljárásában  az  Alkotmánynak  és  az  irányadó  törvényeknek
   megfelelően  járt-e el. Eljárása során az Alkotmánybíróság  e
   feladatát   alkotmányos   jogállásával   és   rendeltetésével
   összhangban  látja el. [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH
   1999.  251,  256.; 28/1999. (X. 6.) AB határozat,  ABH  1999.
   290,  291-292.;  25/2000. (VII. 6.) AB határozat,  ABH  2000.
   159, 160.; 32/2001. (VII. 11.) AB határozat, ABK 2001. június-
   július, 343, 345.]

   2. Az Alkotmánybíróság eljárása során elsőként azt vizsgálta,
   hogy a népszavazásra bocsátandó kérdés a tiltott népszavazási
   tárgykörök közé tartozik-e.

   2.1.  Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy
   az  Alkotmány  28/C.  §  (5)  bekezdésében  szereplő  tiltott
   népszavazási   tárgykörök   olyan   alkotmányi    felsorolást
   tartalmaznak,    amelyek   bővítése   csak    az    Alkotmány
   módosításával lehetséges. [64/1997. (XII. 17.) AB  határozat,
   ABH 1997. 380, 384.]
   Az  alkotmányi  felsorolásból következik, hogy az  alkotmányi
   szabályozás  kiemelkedő jelentőségével a  tiltott  tárgykörök
   zárt,  szoros értelmezése áll összhangban. Az Alkotmány 28/C.
   §  (5)  bekezdés  a)  pontjában szereplő rendelkezés  konkrét
   törvények,  többek között a költségvetésről,  a  költségvetés
   végrehajtásáról   szóló  törvény   tartalmát   vonja   ki   a
   népszavazás   jogintézménye  alól.   A   költségvetésről,   a
   költségvetés   végrehajtásáról   szóló   törvény   az   adott
   alkotmányi  rendelkezés közvetlen végrehajtásaként  megjelenő
   törvényhozási  tárgykört jelenti.  Az  Alkotmány  19.  §  (3)
   bekezdés  d)  pontjában, valamint a 32/C. § (1)  bekezdésében
   szereplő  költségvetés  és  annak végrehajtása  (zárszámadás)
   fordulat teljes egészében megegyezik az Alkotmány 28/C. § (5)
   bekezdés    a)    pontjában   szereplő   kifejezésekkel.    A
   költségvetésről  szóló  törvény  fogalmába  semmiképpen   sem
   tartozhat bele az összes olyan jogszabály, amelynek pénzügyi-
   költségvetési  vonzata van. A “költségvetés  végrehajtásáról”
   fordulat   pedig  semmiképpen  nem  jelenti   valamennyi,   a
   költségvetés érvényesítését szolgáló törvény tartalmát, hanem
   kifejezetten a zárszámadási törvényre utal.

   2.2.  Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdések közül alig
   van   olyan,   amelynek  nincs  költségvetési   kapcsolódása.
   Önmagában   már   az  országos  népszavazás   megtartása   is
   költségvetési  vonzatú, hiszen az Nsztv. 14. § (2)  bekezdése
   szerint    a   népszavazást   elrendelő   határozatában    az
   Országgyűlés dönt a népszavazás költségvetéséről.
   Önmagában az, hogy a népszavazás eredménye esetlegesen érinti
   az Országgyűlés mozgásterét a következő költségvetési törvény
   megalkotásakor,  nem  teszi tiltottá  a  népszavazást.  Jelen
   esetben a népszavazásra bocsátandó kérdés nem tartalmazza sem
   a  költségvetési,  sem  a zárszámadási  törvény  módosítását,
   okszerűen  nem következik a kérdésből a tiltott  tárgykörként
   megjelölt  törvények megváltoztatása; a  kérdés  nem  irányul
   arra,  hogy  a  választópolgárok  pontosan  határozzanak  meg
   jövőbeli költségvetési törvényben szereplő egyes kiadásokat.
   A   népszavazásra   szánt  kérdésből   egyébként   eredményes
   népszavazás esetén sem következik szükségszerűen a  nyugdíjak
   emelése.  A  megfogalmazott kérdés az évenkénti nyugdíjemelés
   módszerének meghatározása kapcsán csupán egyetlen szempont, a
   nyugdíjasok fogyasztása (fogyasztói kosara) alapján számított
   áremelkedés    figyelembe   vételét    célozza.    Eredményes
   népszavazás  esetén a jogalkotóra háruló kötelezettség  annak
   kimunkálása,  hogy  miként,  milyen  részarányban  és  milyen
   jogtechnikai  megoldással illeszti  a  fenti  követelményt  a
   nyugdíjemelés  módszerébe.  A  népszavazásra   szánt   kérdés
   távoli, közvetett költségvetési összefüggésű, a nyugdíjemelés
   számítási   módszerének   esetleges  megváltoztatása,   annak
   következménye   nem   ütközik   az   Alkotmányban   tételesen
   megjelenített kizárt népszavazási tárgykörökbe.
   Önmagában  az,  hogy  a  népszavazásra szánt  kérdés  távoli,
   közvetett  összefüggésben áll valamely  tiltott  népszavazási
   tárgykörrel,  nem  eredményezi a kérdés  tiltott  tárgykörűvé
   válását.
   Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   népszavazásra   bocsátandó  kérdés   nem   tartozik   tiltott
   népszavazási tárgykörbe.

   3.  Az  Alkotmánybíróságnak eljárása során  arra  is  választ
   kellett  adnia,  hogy  a népszavazási kezdeményezés  alapjául
   szolgáló kérdés egyértelmű-e.
   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a népszavazáshoz való
   jog  alanyi  jogi jellegéből következően és e  politikai  jog
   teljesebb  érvényesülése  érdekében  a  népszavazásra   szánt
   kérdés egyértelműségének megítélésekor, jogorvoslati eljárása
   során  az  Alkotmánybíróságnak megszorítóan kell  értelmeznie
   saját hatáskörét.
   A  népszavazáshoz  való  jog érvényesülésének  garanciája  az
   egyértelműség.  Az  egyértelműség követelményének  vizsgálata
   ebben  az  összefüggésben azt jelenti, hogy  a  népszavazásra
   szánt  kérdés egyértelműen megválaszolható-e, azaz eldöntendő
   kérdés  esetében arra “igen”-nel vagy “nem”-mel  egyértelműen
   lehet-e  felelni.  Ahhoz  azonban, hogy  a  választópolgár  a
   népszavazásra    feltett   kérdésre    egyértelműen    tudjon
   válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és  kizárólag
   egyféleképpen értelmezhető legyen.
   Az  Nsztv.  13.  §  (1) bekezdése azonban nem  támaszt  olyan
   követelményt a népszavazás kezdeményezőivel szemben,  hogy  a
   kérdés megfogalmazásakor az egyes jogágak kifejezéskészletét,
   a   jogszabályokban  meglévő  fogalmakat,  illetve  az  egyes
   tudományágak,  szakterületek  terminus  technicusait   vegyék
   alapul.  Nem  tartozik  az  Alkotmánybíróság  hatáskörébe   a
   népszavazásra  szánt kérdés célszerűségi vizsgálata  sem.  Az
   Alkotmánybíróságnak nem feladata a jogorvoslati eljárás során
   annak tisztázása, hogy a magyar jog hatályos szabályrendszere
   milyen   jogi   rendelkezéseket  tartalmaz  a   nyugdíjemelés
   módjának meghatározásával kapcsolatosan.
   A     kérdés     egyértelműségének    megállapításakor     az
   Alkotmánybíróságnak   vizsgálnia  kell   azt   is,   hogy   a
   népszavazás  eredménye  alapján az Országgyűlés  –  az  akkor
   hatályban  lévő  jogszabályok szerint – el  tudja-e  dönteni,
   hogy   terheli-e  jogalkotási  kötelezettség.  Az  eredményes
   népszavazással hozott döntés az Országgyűlésnek az  Alkotmány
   19.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában  foglalt  jogkörének   –
   Alkotmányban   rögzített   –  alkotmányos   korlátozása:   az
   Országgyűlés  köteles az eredményes népszavazásból  következő
   döntéseket meghozni. Az egyértelműség követelményéből  csupán
   az  következik,  hogy  a  népszavazás  eredménye  alapján  az
   Országgyűlés   el  tudja-e  dönteni:  terheli-e   jogalkotási
   kötelezettség,   és  ha  igen,  milyen.  Az  Alkotmánybíróság
   szerint  a vizsgált konkrét kérdésben a népszavazás eredménye
   alapján  az  Országgyűlés meg tudja állapítani,  hogy  milyen
   jogalkotási kötelezettség terheli.
   Az Alkotmánybíróság a választópolgárok népszavazásra irányuló
   kezdeményezése alapjául szánt kérdés vizsgálata kapcsán jelen
   ügyben megállapította, hogy arra egyértelmű felelet adható, a
   kérdés  megfogalmazása eleget tesz az egyértelműség nyelvtani
   értelemben megkívánt követelményének.

   4.   Mindezek   alapján  az  Alkotmánybíróság  a  kifogásokat
   elutasította, és az OVB 6/2001. (VIII. 21.) számú határozatát
   helybenhagyta.
   Az  Alkotmánybíróság  figyelemmel  az  OVB  határozat  Magyar
   Közlönyben  való megjelenésére, elrendelte e határozatának  a
   Magyar Közlönyben való közzétételét.
                          Dr. Németh János
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
       Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Czúcz Ottó                          Dr. Erdei Árpád
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Harmathy Attila                    Dr. Holló András
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                 
       Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
       alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                 
       Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
       alkotmánybíró                             alkotmánybíró
    Dr. Strausz János alkotmánybíró különvéleménye

    Álláspontom   szerint  az  OVB  6/2001.   (VIII.   21.)   sz.
    határozatát meg kellett volna semmisíteni az alábbi okokból:

    1.  A  népszavazásra  feltett kérdés nem  egyértelmű  és  nem
    világos,   mert  olyan  definíciót  tartalmaz,   amelyet   az
    átlagember  nem tud értelmezni, és ennélfogva  arra  nem  tud
    ésszerű választ adni.

    Először   is,   a   “nyugdíjasok   fogyasztása”   semmitmondó
    kifejezés,  mert  a  nyugdíjasok nem  képeznek  társadalmilag
    homogén  csoportot, hanem ugyanúgy elkülönült — életmódjukat,
    életszínvonalukat,  igényeiket  és  fogyasztási   szokásaikat
    tekintve — rétegeket alkotnak, mint az aktív dolgozók.

    Másodszor, a — zárójelbe tett — “fogyasztói kosár” kifejezés,
    amely a nyugdíjasok fogyasztását lenne hivatott szemléletesen
    megmagyarázni,  csak fokozza a zavart.  Ez  a  kifejezés  nem
    köznyelvi  jellegű,  hanem  a  közgazdászok  által   használt
    belterjes  rétegnyelvi kifejezés, amelyet az átlagpolgár  nem
    biztos,  hogy  úgy és akként értelmez, ahogyan azt  a  kérdés
    feltevői gondolják.

    Az országos népszavazásról szóló 1998. évi III. törvény 13. §
    (1)   bekezdése  értelmében  a  konkrét  kérdést   úgy   kell
    megfogalmazni,  hogy  arra egyértelműen lehessen  válaszolni.
    Mivel  a  feltett  kérdés  nem  ilyen,  az  aláírásgyűjtő  ív
    hitelesítését meg kellett volna tagadni.

    2. Az előzőektől függetlenül, kétségtelen, hogy a népszavazás
    nyugdíjemelésre irányul, amely, megvalósulása esetén jelentős
    mértékű,  olyan  költségvetési fedezetet igényel,  amely  még
    nincs  betervezve, tehát mind a jelenlegi,  mind  a  jövőbeni
    költségvetést közvetlenül érintheti.
    Az  Alkotmány 28/C. § (5) bekezdés a) pontja azonban  kizárja
    népszavazás   tartását   a  költségvetésről   és   az   azzal
    kapcsolatos kérdésekről.
    Az    elkülönített   társadalombiztosítási   alapok   korábbi
    megszüntetése   folytán   a   nyugdíjemelések    az    állami
    költségvetést  terhelik,  ennélfogva  a  feltett  kérdés  ún.
    “tiltott  tárgyra” irányul, következésképpen  az  OVB-nek  az
    aláírásgyűjtő ív hitelesítését ebből az okból is meg  kellett
    volna  tagadni. Mivel ez nem történt meg, véleményem  szerint
    az  Alkotmánybíróságnak az OVB határozatát meg kellett  volna
    semmisítenie.

    Budapest, 2001. november 26.
                                                Dr. Strausz János
                                                    alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     51/2001. (XI. 29.)
     Date of the decision:
     .
     11/26/2001
     .
     .