Hungarian
Ügyszám:
.
1013/H/1994
Előadó alkotmánybíró: Schmidt Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 69/1995. (XII. 12.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1995/536
.
A döntés kelte: Budapest, 12/05/1995
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN !

  Az      Alkotmánybíróság       önkormányzati      rendeletek
  törvényességének  vizsgálata   iránt  benyújtott   indítvány
  alapján meghozta következő

                         határozatot :

  Az Alkotmánybíróság  megállapítja, hogy  a Tömörkény  Község
  Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott a jogcím
  nélkül  lakott  önkormányzati  tulajdonban  lévő  szolgálati
  lakások bérleti  díjáról szóló  20/1993. (XII.  20.)  Kt.  ,
  valamint   a    21/1993.   (XII.    20.)   Kt.    rendeletek
  törvénysértőek,  ezért   azokat  keletkezésükre   visszaható
  hatállyal megsemmisíti.

  Az    Alkotmánybíróság    a    mulasztásban    megnyilvánuló
  törvénysértés megállapítására,  valamint a  Tömörkény Község
  Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 17/1993.
  (XII. 20.)  Kt. rendelet  megsemmisítésére irányuló eljárást
  megszünteti.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzé teszi.
                            Indokolás

                                I.

   A köztársasági megbízott - mivel törvényességi felhívására a
   képviselő-testület a  megadott  határidőn  belül  nem  adott
   választ -  a helyi  önkormányzatokról szóló  1990. évi  LXV.
   törvény ( a  továbbiakban :   Ötv.  ) 99. § (2) bekezdésének
   a )    pontja     alapján    indítvánnyal     fordult     az
   Alkotmánybírósághoz.

   Indítványában a Tömörkény Község Önkormányzatának Képviselő-
   testülete által  a testület  1993. december  20.  -i  ülésén
   elfogadott    három     rendelet    törvénysértő    voltának
   megállapítását és megsemmisítését kéri.

   A   képviselő-testület   17/1993.   (XII.   20.)   KT.   sz.
   rendeletében  ( a  továbbiakban  :    Ör.  1.  )  kötelezően
   előírta, hogy azok a lakosok, akik nem élnek az önkormányzat
   által átvállalt  tartozású 50  000,  -  Ft  közműfejlesztési
   hitel felvételének  lehetőségével, 50 000, - Ft-ot kötelesek
   készpénzben  befizetni   a  villamoshálózat   fejlesztésére.
   Indítványozó  álláspontja  szerint  a  képviselő-testület  e
   rendeletében olyan társadalmi viszonyt szabályozott, amelyet
   magasabb színtű  jogszabály  -  az  egyes  villamos  hálózat
   fejlesztésekről  szóló   7/1984.  (I.  17.)  MT  rendelet  -
   szabályoz és  e jogszabály önkormányzati rendelet alkotására
   felhatalmazást nem tartalmaz. Tartalmát tekintve ellentétben
   áll a 7/1984. (I. 17.) MT rendelet rendelkezéseivel és sérti
   az Alkotmány 70/A. §-ában szabályozott jogegyenlőség elvét.

   A  jogcím   nélkül  lakott  önkormányzati  tulajdonban  lévő
   szolgálati lakások bérleti díjáról szóló 20/1993. (XII. 20.)
   KT. sz. rendelet ( a továbbiakban :  Ör. 2. ) , amely 3. §-a
   szerint  1994.   január  1-én   lépett  hatályba,   a  lakás
   alapterületére és  komfort fokozatára  tekintet  nélkül  10.
   000, -  Ft bérleti díjat állapít meg a község területén lévő
   szolgálati  lakások   jogcím  nélküli   használói   számára.
   Indítványozó álláspontja  szerint ez a rendelet ellentétes a
   lakások    és     helyiségek    bérletére,    valamint    az
   elidegenítésükre vonatkozó  egyes szabályokról  szóló  1993.
   évi LXXVIII.  törvény ( a  továbbiakban  :  Ltv. ) 76. § (2)
   bekezdésében 34.  § (2)  bekezdésében, valamint  20.  §-ában
   foglaltakkal.

   A 21/1993.  (XII. 20.)  KT. sz.  rendelet ( a továbbiakban :
   Ör. 3.  ) 50  000, -  Ft -  a község területén lévő ingatlan
   használatáért -  telekhasználati díj  fizetésére kötelezte a
   Kontavill Rt.  -t. Indítványozó  jogi álláspontja  szerint e
   rendelet  megalkotásakor   a   képviselő-testület   túllépte
   jogalkotási hatáskörét, mert a Ptk. rendelkezései értelmében
   szerződés  tartalmát  önkormányzati  rendelettel  nem  lehet
   módosítani.

   Indítványozó indítványában  előadta azt is, hogy a testületi
   jegyzőkönyveket rendszeresen  hónapokat késve  küldik meg  a
   köztársasági megbízott  hivatalához, emiatt  a  hivatal  már
   csak késve,  a döntések  végrehajtását követően,  amikor  az
   eredeti állapot  helyreállítására már  nincs mód, teheti meg
   törvényességi észrevételeit  és  kezdeményezhet  eljárást  a
   megsemmisítésükre.   Erre    tekintettel   kéri,   hogy   az
   Alkotmánybíróság    állapítsa     meg     a     "mulasztásos
   törvénysértést".

   Eljárása  során  az  Alkotmánybíróság  a  képviselő-testület
   álláspontjának megismerése  érdekében  megkeresést  intézett
   Tömörkény község polgármesteréhez.
   A polgármester  válaszában előadta,  hogy az Ör. 1. nem vált
   érvényes jogszabállyá,  mert azt  a jegyző  nem hirdette ki.
   Másrészt arról  tájékoztatta az  Alkotmánybíróságot, hogy az
   Ör. 2.  és az  Ör. 3. megalkotása során a képviselő-testület
   tulajdonképpen nem jogszabályt kívánt alkotni, hanem mindkét
   rendelet mögött konkrét ügy, polgári jogi jogvita rejtőzött,
   és a  képviselő-testület  rendelettel  próbálta  ezekben  az
   ügyekben  a   saját  érdekeit  érvényesíteni.  A  rendeletek
   megalkotásakor mindkét  konkrét ügyben  bírói  eljárás  volt
   folyamatban.

   A  tényállás   tisztázása  érdekében   az   Alkotmánybíróság
   megkereste  a  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetőjét.  A
   hivatal vezetője  a megkeresésre  válaszolva a  következőket
   adta elő  :

        - A  hivatal vezetőjének  megkeresésére a  polgármester
   már azt  a tájékoztatást  adta, hogy  a vitatott  rendeletek
   egyike  sem  került  kihirdetésre.  Mivel  az  önkormányzati
   rendelet kihirdetésének  helyben szokásos módja a szervezeti
   és működési  szabályzat szerint  az,  hogy  a  polgármesteri
   hivatal  ügyfélszolgálati  irodájában,  valamint  a  községi
   könyvtárban  kifüggesztik,   ennek  tényleges   megtörténtét
   utólagosan bizonyítani a hivatalnak nem állt módjában.

        - Az Ör. 1. -el kapcsolatosan megállapítható volt, hogy
   a villanyhálózat rekonstrukciója az önkormányzat és a DÉMÁSZ
   Rt.  anyagi   eszközeiből  valósult   meg.   A   rendeletben
   foglaltaknak  meg   sem  próbált   az  önkormányzat  érvényt
   szerezni. Erre  tekintettel a hivatalvezető elfogadta azt az
   állítást, hogy  kihirdetés hiányában  a  rendelet  nem  vált
   érvényes jogszabállyá, és visszavonta indítványát.

        - Az  Ör. 2.  és az  Ör. 3. tekintetében azonban írásos
   bizonyítékok   tanúsítják,    hogy   az    önkormányzat    e
   rendeletekre,  mint   érvényes   jogszabályokra   hivatkozva
   érvényesíteni  kívánta   a  rendeletben   foglaltakat.  Erre
   tekintettel  ezen   rendeletek   megsemmisítésére   irányuló
   indítványát fenntartotta.

        -   A    mulasztásban    megnyilvánuló    törvénysértés
   megállapítására    irányuló    indítványt,    mivel    annak
   elbírálására   az    Alkotmánybíróságnak   nincs   hatásköre
   visszavonta.

   A  megkeresésekre   adott  válaszokból  az  is  egyértelműen
   megállapítható, hogy  a rendeletek  megalkotására  okot  adó
   jogvitákban a  bírói eljárás  lezárult és  a  bíróság  egyik
   ügyben sem az önkormányzat javára döntött.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság  az indítvány  elbírálása során elsőként
   azt vizsgálta, hogy - miután az önkormányzat polgármestere a
   kihirdetés hiányára  hivatkozott -  az Ör.  2. és  az Ör. 3.
   tekinthető-e  alkotmánybírósági   felülvizsgálatra  alkalmas
   érvényes jogszabálynak. Annak bizonyítása, hogy a kihirdetés
   ténylegesen   megtörtént-e    olyan   bizonyítási   eljárást
   igényelne, amelyre  az Alkotmánybíróságról  szóló 1989.  évi
   XXXII.   törvény    25.   §   (2)   bekezdése   alapján   az
   Alkotmánybíróságnak nincs lehetősége. A megyei közigazgatási
   hivatal elnöke  által csatolt  iratok  alapján  egyértelműen
   megállapítható,  hogy   az  önkormányzat  megkísérelt  jogot
   érvényesíteni a vitatott rendeletek alapján. Felszólította a
   szolgálati lakás  használóját,  és  a  Kontavill  Rt.  -t  a
   rendeletek által megállapított használati díj megfizetésére.

   Az Alkotmánybíróság megállapította azt is, hogy törvénysértő
   a jegyző  eljárása, ha  a képviselő-testület  által alkotott
   rendeletet nem  hirdeti ki.   Az  Ötv. 16.  § (2)  bekezdése
   kimondja, hogy  a rendeletet  a képviselő-testület hivatalos
   lapjában,  illetőleg   a  helyben  szokásos  módon  ki  kell
   hirdetni. Hasonlóképpen  rendelkezik a  jogalkotásról  szóló
   1987. évi  XI. törvény  14. §  (3) bekezdése. A kihirdetés a
   jogszabály  érvényességi  kelléke.  Kihirdetés  hiányában  a
   jogszabály érvénytelen, jogi hatás kiváltására nem alkalmas.
   Az Ötv.  16.  §  (3)  bekezdése  úgy  rendelkezik,  hogy  az
   önkormányzati rendeletet  a polgármester  és a  jegyző  írja
   alá, kihirdetéséről  a jegyző  gondoskodik. Ez a rendelkezés
   nem ad  jogot sem  a polgármesternek,  sem a jegyzőnek arra,
   hogy  a   képviselő-testület   által   alkotott   rendeletet
   felülbírálja. Az  Ötv. 10.  §-a alapján  a rendeletalkotás a
   képviselő-testület kizárólagos, át nem ruházható jogköre. Ha
   a jegyző  úgy ítéli meg, hogy a képviselő-testület rendelete
   törvénysértő azt az Ötv. 36. § (3) bekezdése alapján köteles
   jelezni a  képviselő-testületnek. A polgármester az Ötv. 35.
   § (3)  bekezdése alapján kezdeményezheti a rendelet ismételt
   megtárgyalását. De  a  képviselő-testület  által  elfogadott
   rendeletet -  jogszabálysértés esetén is - csak a képviselő-
   testület helyezheti  hatályon kívül.  A jegyző  a képviselő-
   testület által  elfogadott rendeletet  nem bírálhatja  felül
   azzal, hogy nem hirdeti ki.

   Mindezek alapján  az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a
   jegyző törvénysértést  követett el,  ha nem  hirdette  ki  a
   képviselő-testület  által  elfogadott  rendeleteket,  és  az
   önkormányzat  érvényes   jogszabálynak  tekintette   azokat,
   amikor   kísérletet    tett    a    rendeletben    foglaltak
   érvényesítésére. Ezért érdemben elbírálta az indítványt.

   Az indítvány megalapozott.

   Az Alkotmánybíróság  megállapította, hogy  Tömörkény  község
   képviselő-testülete az  Ör. 2. megalkotása során megsértette
   az Ltv.  rendelkezéseit.  Az  Ltv.  20.  §-a  rendelkezik  a
   lakásban  jogcím   nélkül  lakó   személyek  lakáshasználati
   díjáról. Kimondja  :

        " (1) A  lakást  jogcím  nélkül  használó,  a  jogosult
   részére lakáshasználati  díjat köteles fizetni. A használati
   díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos összeg.
         (2)  A jogcím  nélküli használat  kezdetétől számított
   hat  hónap  elteltével  a  használati  díj  emelhető.  Ez  a
   rendelkezés nem  alkalmazható, ha  a jogcím nélküli használó
   másik lakásra tarthat igényt.
          (3)  Önkormányzati  lakás  esetén  a  használati  díj
   emelésének mértékét  és feltételeit  önkormányzati  rendelet
   határozza meg. "

   Az Ör.  2. két  rendelkezést tartalmaz,  egyrészt  kimondja,
   hogy a  rendelet hatálya  kiterjed a  község területén  lévő
   jogcím  nélkül   lakott   szolgálati   lakásokra,   másrészt
   megállapítja, hogy  a havonta  fizetendő bérleti díj mértéke
   tekintet nélkül  a lakás alapterületére és komfortfokozatára
   egységesen 10.  000, -  Ft. Ez  a rendeleti szabályozás több
   okból nem  felel meg  az Ltv.  idézett előírásainak. Az Ltv.
   20. §  (3) bekezdése  arra  adott  felhatalmazást,  hogy  az
   önkormányzat rendeletében  a használati díj ( és nem bérleti
   díj ) emelésének  mértékét és  feltételeit a (2) bekezdésben
   foglaltak figyelembevételével  megállapítsa. A  rendelet nem
   arról rendelkezik,  amire a törvényi felhatalmazás szól, nem
   a díj  emelésének feltételeit és mértékét szabályozza, hanem
   fíx összegű  díjat állapít  meg és  teljesen figyelmen kívül
   hagyta az  Ltv. 20.   (2) bekezdésének  előírásait, mert nem
   differenciál a  jogcím nélküli  használat időtartama szerint
   és aszerint,  hogy a  használó igényt tarthat-e cserelakásra
   vagy sem.

   Az Ör.  3. megalkotása  során a  képviselő-testület túllépte
   jogalkotási   hatáskörét.    E   rendeletében    a   Polgári
   Törvénykönyv  hatálya   alá  tartozó   szerződés   tartalmát
   módosította. A  Ptk. 226. § (1) bekezdése alapján jogszabály
   a szerződés tartalmát meghatározhatja, azonban a Ptk. 685. §
   a ) pontja  szerint a  Ptk. alkalmazásában  az önkormányzati
   rendelet csak  törvény felhatalmazása alapján, annak keretei
   között tekinthető  jogszabálynak. A  települési önkormányzat
   telekhasználati  díj   rendelettel   történő   megalkotására
   törvényi felhatalmazással  nem  rendelkezik.  Megállapítható
   tehát, hogy  a képviselő-testületnek az Ör. 3. megalkotására
   nem volt hatásköre.

   A   feltárt    tényállás   alapján    az    Alkotmánybíróság
   megállapította  azt  is,  hogy  az  eljárás  tárgyát  képező
   rendeletek megalkotása során a Tömörkényi képviselő-testület
   nem csak  az Ltv.  és a Ptk. tételes rendelkezéseit sértette
   meg, hanem  visszaélt rendeletalkotási jogkörével. A csatolt
   iratok, valamint  a polgármester,  és a megyei közigazgatási
   hivatal   elnöke    által   adott    tájékoztatás    alapján
   megállapítható,  hogy   a   képviselő-testület   nem   helyi
   társadalmi  viszonyokat  kívánt  e  rendeleteiben  általános
   érvénnyel  szabályozni,   hanem  konkrét,  lakáshasználattal
   kapcsolatos,  valamint   tulajdonjogi   jogvitában   próbált
   közhatalmi jogosítványával, a rendeletalkotás jogával élve a
   saját jogi  álláspontjának érvényt  szerezni.   Az Alkotmány
   44/A. §-a,  valamint az Ötv. 16. §-a önkormányzati feladatai
   ellátása, a  helyi közügyek  intézése érdekében  és a  helyi
   közügyek  körében  általános  érvényű  szabályozást  igénylő
   társadalmi viszonyok  szabályozása érdekében  ruházza fel  a
   képviselő-testületet  rendeletalkotási  jogkörrel.  A  helyi
   közügyek  intézése   körében  az   önkormányzatot  megillető
   közhatalom, nem  biztosít az  önkormányzat  számára  hatalmi
   pozíciót konkrét  magánjogi jogviszonyokban.    A  magánjogi
   jogviszonyokban az  önkormányzat ugyanolyan  jogi helyzetben
   van mint más jogalanyok. A konkrét magánjogi jogviszonyokból
   származó jogait az önkormányzat is, mint minden más jogalany
   bíróság    előtt    érvényesítheti.    A    rendeletalkotási
   hatáskörrel, a  közhatalommal való visszaélést jelent az, ha
   a képviselő-testület  egyedi magánjogi  jogvitában  a  saját
   jogi álláspontja érvényesítése érdekében alkot rendeletet.

   Mindezekre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  a  Tömörkényi
   Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  alkotott  20/1993.
   (XII. 20.)  Kt. és  21/1993.  (XII.  20.)  Kt.  rendeleteket
   keletkezésükre visszaható hatállyal megsemmisítette.

   Mivel    indítványozó     a    mulasztásban    megnyilvánuló
   törvénysértés megállapítására,  valamint a  Tömörkény Község
   Önkormányzatának Képviselő-testülete által alkotott 17/1993.
   (XII.   20.)    Kt.   rendelet   megsemmisítésére   irányuló
   indítványát    visszavonta,    e    tárgyakra    nézve    az
   Alkotmánybíróság az eljárást megszüntette.
              Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

                         Dr. Schmidt Péter
                        előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    69/1995. (XII. 12.)
    Date of the decision:
    .
    12/05/1995
    .
    .