English
Hungarian
Ügyszám:
.
908/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 43/2005. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/536
.
A döntés kelte: Budapest-Esztergom, 11/12/2005
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az       Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezések
   alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
   eljárásban  –  Dr. Harmathy Attila, Dr. Kovács Péter,  valamint
   Dr.    Tersztyánszkyné    dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybírák
   különvéleményével – meghozta a következő

                            határozatot:

   1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
   szóló   1997.   évi   CLIV.  törvény  187.  §   (2)   bekezdése
   alkotmányellenes,  ezért  azt  2006.  június   30-i   hatállyal
   megsemmisíti.

   2.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
   törvény   187.  §  (5)  bekezdésének  „–  házasságban,  illetve
   élettársi  kapcsolatban  élő  kérelmező  esetén  a  házastársat
   (élettársat)    is   –”   szövegrésze   alkotmányellenességének
   megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
   elutasítja.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a művi meddővé tételről szóló 25/1998.
   (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdésének, valamint 6. §  (1)
   bekezdésének „– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő
   kérelmező esetén egyidejűleg a házastársat (élettársat)  is  –”
   szövegrésze    alkotmányellenességének    megállapítására    és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a művi meddővé tételről szóló 12/1987.
   (VIII.     19.)     EüM     rendelet    alkotmányellenességének
   megállapítására    és   megsemmisítésére   irányuló    eljárást
   megszünteti.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett a művi meddővé
    tételről  szóló  szabályozás  egyes  elemeinek  alkotmányossági
    vizsgálatára.

    1.1.   Az   egyik   indítványozó  az  1992-ben   előterjesztett
    beadványában a művi meddővé tételről szóló 12/1987. (VIII. 19.)
    EüM  rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  alkotmányellenességének
    megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményezte.  Álláspontja
    szerint  a rendelet formai okból ellentétes az Alkotmány  8.  §
    (2)  bekezdésével, mivel az emberek alapvető  jogait  korlátozó
    szabályokat  nem törvény tartalmazza. Emellett az  indítványozó
    tartalmi  okból  is  kifogásolta a  szabályozást,  mivel  az  –
    álláspontja   szerint   –  „indokolatlan  (életkor,   illetőleg
    gyerekszám)  korlátozásokat” tartalmaz,  és  ezáltal  sérti  az
    Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdését,  valamint  az  54.   §   (1)
    bekezdését.

    A művi meddővé tételről szóló 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet (a
    továbbiakban:  R2.) 7. §-a 1998. július 1-jével hatályon  kívül
    helyezte   az  indítványozó  által  támadott  jogszabályt.   Az
    Alkotmánybíróság erről tájékoztatta az indítványozót,  aki  ezt
    követően   az   R1.   alkotmányellenességének   megállapítására
    irányuló   indítványát   az   R1.  „hatályossága   időtartamára
    vonatkozóan”  tartotta fenn, ugyanakkor a megsemmisítés  iránti
    kérelmét    okafogyottnak    minősítette.    Mindemellett    az
    indítványozó – az Alkotmány 8. § (2) bekezdésére,  valamint  az
    54.  § (1) bekezdésére utalva – kezdeményezte az egészségügyről
    szóló  1997.  évi  CLIV. törvény (a továbbiakban:  Eütv.)  –  a
    korábbi  szabályozást  tartalmilag  megismétlő  –  187.  §  (2)
    bekezdés első mondata alkotmányellenességének megállapítását és
    megsemmisítését.

    1.2. A másik indítványozó az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első
    mondatát  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, 8. §  (1)  és  (2)
    bekezdésére,  54.  §  (1) bekezdésére,  valamint  70/A.  §  (1)
    bekezdésére  hivatkozással  támadta.  Álláspontja   szerint   a
    kifogásolt  rendelkezés  sérti  az  önrendelkezési  jogot,   és
    önkényes, diszkriminatív feltételeket tartalmaz.

    Az   indítványozó  emellett  támadta  az  Eütv.  187.   §   (5)
    bekezdésének „– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő
    kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is –” szövegrészét,
    valamint   az  R2.  6.  §  (1)  bekezdésének  hasonló  tartalmú
    szövegrészét.  Megítélése szerint a két kifogásolt  rendelkezés
    sérti   az   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdéséből   következő
    magánszférához való jogot, mert „arra kötelezi a meddővé tételt
    kérő   személyt  hogy  a  legbensőbb  intimszférájához  tartozó
    döntését  (nemző/fogamzóképessége megszüntetése)  megossza  egy
    másik   személlyel   (házastárs/élettárs)”.   Az   indítványozó
    ugyanerre az indokra hivatkozva kezdeményezte továbbá az R2. 3.
    §   (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
    megsemmisítését is.

    2.   Az   indítványozók  az  Alkotmány  alábbi  rendelkezéseire
    hivatkoztak:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”
    „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
    „70A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén
    tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
    állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
    faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
    nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
    egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

    Az Eütv. 187. §-ának vizsgált rendelkezései:

    „(2)  Családtervezési célból a művi meddővé tétel 35.  életévét
    betöltött   vagy  három  vér  szerinti  gyermekkel   rendelkező
    személynél  végezhető  el. A családtervezési  célból  elvégzett
    művi   meddővé  tétel  iránt  a  16.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben
    meghatározott     személyek    által     benyújtott     kérelem
    érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.”

    „(5)  A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző
    egészségügyi   szolgáltató  kijelölt  orvosa  a  kérelmezőt   –
    házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
    esetén   a   házastársat  (élettársat)  is  –  tájékoztatja   a
    fogamzásgátlás  egyéb  lehetőségeiről, valamint  a  beavatkozás
    jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről.”

    Az R2. vizsgált rendelkezései:

    „3.    §   (1)   A   családtervezési   célból   végzendő   művi
    meddővétételnek az Eütv. 187. § (2) bekezdésében  meghatározott
    feltételét    a    kérelmező    személyazonosításra    szolgáló
    igazolványának  adataiból,  továbbá vér  szerinti  gyermekeinek
    születési anyakönyvi kivonataiból kell megállapítani.”

    „6.  §  (1) A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást
    végző  egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt  –
    házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
    esetén egyidejűleg a házastársat (élettársat) is – az Eütv. 13.
    §-ában meghatározottakon kívül tájékoztatja
     a) a fogamzásgátlás egyéb lehetőségeiről, valamint
     b)  a  beavatkozás  jellegéről,  lehetséges  kockázatairól  és
    következményeiről, illetve
     c)  a beavatkozás elvégzése esetén egy későbbi gyermekvállalás
    lehetőségeiről.”

                                  II.

    Az  Alkotmánybíróság  először azt vizsgálta  meg,  hogy  milyen
    alkotmányjogi  összefüggés  áll  fenn  az  Eütv.  187.  §   (2)
    bekezdésében  szabályozott, családtervezési célú  művi  meddővé
    tétel és az Alkotmány 54. § (1) bekezdése között.

    1.  A  művi  meddővé tétel (sterilizáció) a  nemző-  illetve  a
    fogamzásképességet megakadályozó (megszüntető)  invazív  orvosi
    beavatkozás [Eütv. 3. § m) pont; 187. § (1) bekezdés].  Meddővé
    tételre  –  mind a férfiak, mind a nők esetében – sor  kerülhet
    egészségügyi és családtervezési célból.

    Az   R2.  1.  §  (2)  bekezdése  jelentős,  és  alkotmányossági
    szempontból    indokolható   különbségtételt    tartalmaz    az
    egészségügyi és a családtervezési célú meddővé tétel között:
    „A művi meddővé tétel során az ivarmirigyeket eltávolítani vagy
    károsítani, továbbá a nemző-, illetve fogamzóképesség  végleges
    elvesztését  eredményező  egyéb műtéti  beavatkozást  elvégezni
    csak indokolt esetben
    a)   a   beteg   egészségének  megőrzése,  lehetséges   mértékű
    helyreállítása, ha ez nem lehetséges,
    b) az egészségromlás mérséklése
    érdekében lehet.”
    Következésképpen     minden     szempontból     végleges     és
    visszafordíthatatlan  beavatkozásra  (castratio,  ovariectomia,
    hysterectomia)  kizárólag egészségügyi indokból  kerülhet  sor.
    Ezzel szemben családtervezési célú meddővé tételre „a legkisebb
    mértékű  beavatkozással járó, de az adott esetben  a  terhesség
    meggátolására  leginkább  alkalmas” [R2.  1.  §  (1)  bekezdés]
    műtéti  megoldás férfiak esetében a vasectomia, nők esetében  a
    tuba uterina elzárása. Mindazonáltal ezen eljárások alkalmazása
    esetén  is kétséges a nemző-, illetve fogamzásképesség későbbi,
    műtéti   visszaállításának   sikeressége.   Ugyanakkor    egyes
    esetekben utóbb is lehetőség van saját, „vér szerinti”  gyermek
    világra hozatalára az Eütv.-ben szabályozott humán reprodukciós
    eljárások segítségével.

    Összességében megállapítható, hogy a családtervezési célú  művi
    meddővé   tétel  olyan  születésszabályozási  (fogamzásgátlási)
    módszer,   amely  egyszeri,  jelentős  kockázattal   nem   járó
    beavatkozás eredményeként nagyfokú biztonságot nyújt  a  magzat
    fogantatásának  megelőzésében,  miközben  nem  igényel  későbbi
    anyagi  ráfordításokat és odafigyelést. Hátránya ugyanakkor  (a
    műtéttel szükségképpen együtt járó hátrányokon túl), hogy ennek
    a  módszernek a választásával a későbbi választási szabadság (a
    gyermekvállalás   lehetősége)  jelentősen  leszűkül,   bizonyos
    esetekben megszűnik.

    2.  Az  önrendelkezési jog és a művi meddővé tétel  alkotmányos
    összefüggéseinek  feltárásakor az  Alkotmánybíróság  tekintetbe
    vette az alkotmányos demokráciákban megfigyelhető tendenciákat.

    Az     Egyesült    Államok    Legfelső    Bírósága     1942-ben
    alkotmányellenesnek minősítette az egyes visszaeső bűnelkövetők
    meddővé tételét elrendelő jogszabályt [Skinner v. Oklahoma, 316
    U.S.  535  (1942)].  A  bíróság ebben a határozatban  az  egyén
    alapvető jogai közé sorolta a gyermekvállalásról hozott  szabad
    döntést.  Később  a testület a magánélethez  való  jog  alapján
    ismerte  el,  hogy  a  házaspárok és az  együtt  élő  különnemű
    személyek   szabadon  eldönthetik,  használnak-e  fogamzásgátló
    eszközt.  [Griswold  v.  Connecticut,  381  U.S.  479   (1965);
    Eisenstadt  v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).] Napjainkban  számos
    demokratikus jogrendű államban törvények és bírósági döntések –
    a  fogamzásgátláshoz való jog analógiájára –  nem  kérdőjelezik
    meg,  hogy a jogi értelemben döntésképesnek tekintett személyek
    életkorra, családi állapotra, saját gyermekek számára  tekintet
    nélkül  kérhetik  a  művi  meddővé tételt.  (Például:  Egyesült
    Királyság,  Japán, Kanada, Svájc, Spanyolország.) Mindazonáltal
    a  sterilizációról  való döntésképesség  korhatára  államonként
    eltérő,   és   nem   feltétlenül  egyezik  meg   az   általános
    döntésképesség korhatárával. (Például Ausztriában  és  Dániában
    25   év,  az  Egyesült  Államokban  21  év,  Japánban  20   év,
    Spanyolországban  18  év.)  Több államban,  így  Németországban
    nincs speciális szabályozás a művi meddővé tétel feltételeiről,
    azokat  –  konkrét esetek kapcsán – a bírói gyakorlat  alakítja
    ki.

    A   fogamzásgátlás   és  azon  belül  a  művi   meddővé   tétel
    szabadságának biztosítása különös súlyt kapott néhány államban,
    a  faji,  etnikai,  nemi  vagy  más önkényes  megkülönböztetést
    intézményesítő  vagy  eltűrő  politikai  rendszer  demokratikus
    átalakításával    összefüggésben.   Például    a    Dél-afrikai
    Köztársaságban,  1998-ban elfogadott Sterilisation  Act  a  18.
    évet betöltött, döntésképes személyek számára biztosítja ezt  a
    jogot,  abból a preambulumban megfogalmazott elvből  kiindulva,
    hogy   az   alkotmányban   elismert  testi   és   pszichológiai
    integritáshoz  való jog magában foglalja a reprodukcióról  való
    szabad  döntés  jogát. Ugyanakkor több európai államban  és  az
    Egyesült Államokban előfordult esetek azt is bizonyítják,  hogy
    az   önkéntesség  és  a  diszkrimináció-tilalom  elvén  alapuló
    szabályozás ellenére is előfordulhatnak nagy számú visszaélések
    a  gyakorlatban.  Például  az Egyesült  Államokban  az  1970-es
    években  elfogadott  szövetségi szintű szabályok  ellenére  sor
    került   indiánok,   feketék   és  más   kisebbségek   vitatott
    legitimitású sterilizálására. (Ronald Munson: Intervention  and
    Reflection. Basic Issues in Medical Ethics. Wadsworth, Belmont,
    California, 1988, 420.) A súlyos jogsértésekre azonban  nem  az
    önrendelkezés jogot biztosító szabályok elfogadása miatt került
    sor,  hanem  azokkal  ellentétesen.  A  visszaélések  veszélyét
    növeli,  ha hiányzik az egyéni autonómiát biztosító és hatékony
    garanciákat tartalmazó szabályozás.

    Nemzetközi  összehasonlításban kivételesnek mondható  az  olyan
    szabályozás, amely a családtervezési célú meddővé  tételt  –  a
    döntésképességi  korhatáron túl – objektív feltételektől  teszi
    függővé.  (Fehéroroszországban: legalább  három  gyermek,  vagy
    betöltött 30. év és két gyermek, vagy nőknél betöltött 35.  év,
    férfiaknál betöltött 45. év. Szlovéniában: betöltött 35. év.)

    A  mai  –  elvi  jelentőségű – jogviták egy része a  házastársi
    hozzájárulás   nélkül   elvégzett   sterilizációra   vonatkozik
    [Egyesült  Államokban: Murray v. Vandevander, Court of  Appeals
    of  Oklahoma,  Division No.1. 522 P.2d. 302.];  más  részük  az
    orvos   és  a  páciens  közötti  magánjogi  szerződésből  eredő
    kötelezettségeket érinti (például: tájékoztatási  kötelezettség
    elmulasztása, felelősség a sterilizációt követő terhesség  vagy
    születés  miatt stb.) [Egyesült Királyságban: Eye  v.  Measday,
    (1986)  1 All ER 488; Gold v. Haringey Health Authority  (1988)
    QB  481];  Németországban: BVerfGE 96, 375. (1997).; gyakran  –
    legfőképp   a  kiskorúak  és  a  mentális  sérültek   esetleges
    sterilizálása esetén – a helyettes döntéshozatallal  összefüggő
    kérdések   állnak  a  jogesetek  középpontjában.   [a   spanyol
    Alkotmánybíróság gyakorlatában: 215/1994. (14.07.1994.)]

    3.  Az  Alkotmánybíróság  számos  alkalommal  foglalkozott  az
    Alkotmány  54.  § (1) bekezdésének, valamint  az  ember  saját
    teste  és  sorsa feletti rendelkezési jogának a kapcsolatával,
    de  a  művi  meddővé tétel alkotmányos összefüggéseiről  jelen
    ügyben  foglal  állást  először.  Az  Alkotmány  54.   §   (1)
    bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jogot a  8/1990.
    (IV.  23.)  AB  határozatban az „általános  személyiségi  jog”
    alkotmányi   megfogalmazásának  minősítette.   „Az   általános
    személyiségi jog ’anyajog’, azaz olyan szubszidiárius alapjog,
    amelyet  mind  az  Alkotmánybíróság, mind a  bíróságok  minden
    esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha  az
    adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike  sem
    alkalmazható.”   (ABH   1990,   44-45.)   Ezt   követően    az
    Alkotmánybíróság számos határozatot hozott az önrendelkezéshez
    való jog és a magánszférához való jog mint az Alkotmány 54.  §
    (1)   bekezdéséből  következő  „különös  személyiségi   jogok”
    alapján.  [57/1991.  (XI. 8.) AB határozat,  ABH  1991,  279.;
    1/1994.  (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-36.;  75/1995.
    (XII.  21.)  AB határozat, ABH 1995, 376, 380.;  5/1996.  (II.
    23.)  AB  határozat,  ABH 1996, 47.; 11/1996.  (III.  13.)  AB
    határozat,  ABH 1996, 240.; 20/1997. (III. 19.) AB  határozat,
    ABH  1997, 85.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71.;
    10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.]

    Jelen   ügy   megítélése  szempontjából  az   Alkotmánybíróság
    irányadónak   tekinti  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdését
    értelmező több, korábbi határozatát.

    A  22/1992.  (IV.  10.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    megállapította, hogy „a házasságkötés szabadságához való jog –
    az   önrendelkezési  jog  részeként  –  olyan  alapjog,  amely
    alkotmányos   oltalom  alatt  áll.”  [ABH  1992,   122,   123.
    Megerősítve: 183/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 598, 602.]
    A  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat megállapította,  hogy  az
    emberi   méltósághoz   való   jog   alapján   a   terhes   nők
    önrendelkezési joga – alkotmányos korlátok között – kiterjed a
    terhesség-megszakítás  feletti  rendelkezésre.  „A   terhesség
    olyan  változásokkal jár az anya szervezetében, s  –  normális
    esetben  –  a gyermeknevelés olyannyira meghatározza  az  anya
    további életét, hogy az Alkotmánybíróság megítélése szerint az
    abortusz  lehetőségének […] szűk körű kizárása is  közvetlenül
    és lényegesen érinti az anya önrendelkezési jogát.” [ABH 1991,
    297,  301.; Megerősítve: 48/1998. (XI. 23.) AB határozat,  ABH
    1998, 333.]
    A  36/2000.  (X. 27.) AB határozat kimondta, hogy az  Eütv.  az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
    való   jogot   érvényre  juttató  garanciális   rendelkezéseket
    tartalmaz a betegek önrendelkezési joga tekintetében. A betegek
    jogai   közé   tartozik  –  többek  között  –  az  egészségügyi
    beavatkozásokba    való    beleegyezés    és     az     ellátás
    visszautasításának  joga  is.  [ABH  2000,  241.   Megerősítve:
    56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.]
    Az Alkotmánybíróság a gyermekek egyesülési jogának korlátaival
    foglalkozó  21/1996.  (V.  17.)  AB  határozatban  az   emberi
    méltósághoz   való   jog   és   az   egyéni   kockázatvállalás
    összefüggéséről  általános  érvénnyel  mondta  ki:  „Önmagának
    mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes  a  szabad,
    tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog  be  nem
    avatkozása   széles  lehetőséget  ad  erre,  s  az   általános
    személyiségi   jogból   folyó  jog  az   önmeghatározásra   és
    cselekvési   szabadságra  [Alkotmány  54.  §   (1)   bekezdés]
    garantálja  ezt  a lehetőséget. Az állam korlátozó  gyámkodása
    csak   a   határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya   (a
    kábítószer  élvezésének  büntetésétől az  eutanáziáig).”  (ABH
    1996, 74, 80.)
    Számos  egyéb  mellett  ezt a szempontot  is  alapul  véve  az
    Alkotmánybíróság a 22/2003. (IV. 28.) AB határozatban a  saját
    halálról való döntés jogát ismerte el az Alkotmány 54.  §  (1)
    bekezdése  alapján.  „A gyógyíthatatlan beteg  döntése  arról,
    hogy  életének a rá váró szenvedésekkel teli hátralévő  részét
    nem  akarja  végigélni, a beteg önrendelkezési jogának  része,
    így  vonatkoznak  rá  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésének
    rendelkezései. A saját haláláról való döntés ugyanis mindenkit
    megillet, függetlenül attól, hogy egészséges vagy beteg, és ha
    beteg,  betegsége az orvostudomány szerint gyógyítható-e  vagy
    nem.   (…)  A  világnézeti  szempontból  semleges  alkotmányos
    alapokon   álló   jogrendszer  ugyanis   sem   helyeslő,   sem
    helytelenítő  álláspontot  nem foglalhat  el  az  ember  saját
    életének  befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban;  itt
    olyan  szféráról  van  szó, melytől az államnak  főszabályként
    távol kell magát tartania. Az állam e körben csak annyiban jut
    szerephez,  amennyiben  ezt az élethez  való  jogra  vonatkozó
    intézményvédelmi kötelezettsége elkerülhetetlenül  szükségessé
    teszi.” (ABH 2003, 235, 261.)

    Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  és  a
    60.  §  (1)  bekezdéséből vezette le az  önrendelkezési  jogtól
    elválaszthatatlan, a személyiség integritásához való jogot. „Az
    Alkotmánybíróság állandó gyakorlata – a 8/1990.  (IV.  25.)  AB
    határozattól  kezdve – az emberi méltósághoz való  jogot,  mint
    "általános   személyiségi  jogot"  fogja  fel,  amely   magában
    foglalja  a személyiség szabad kibontakoztatásához való  jogot.
    Az  Alkotmánybíróság továbbá a lelkiismereti szabadság jogát  a
    64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat összefüggésében  szintén  a
    személyiség integritásához való jogként értelmezte.  (Az  állam
    nem  kényszeríthet senkit olyan helyzetbe, amely  meghasonlásba
    vinné    önmagával,   azaz   amely   összeegyeztethetetlen    a
    személyiségét  meghatározó valamely lényeges meggyőződésével.)”
    [4/1993.   (II.   12.)  AB  határozat,  ABH  1993,   48,   51.]
    Mindemellett  irányadónak  számít az Alkotmánybíróságnak  az  a
    korábbi  megállapítása,  hogy a lelkiismereti  szabadságnak  az
    orvosi tevékenység során is érvényesülnie kell, ezért az  orvos
    lelkiismereti   okból   megtagadhatja   a   munkakörének    nem
    szükségszerű részét képező beavatkozások elvégzését.  [64/1991.
    (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 315.]

    Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítható, hogy az
    Alkotmány  54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti
    a  szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes  ember
    saját  teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. A  jelen  ügy
    szempontjából  annak van jelentősége, hogy az  önrendelkezéshez
    való  jog  alapján  az emberek – az Alkotmány  rendelkezéseivel
    összhangban  lévő  jogszabályi  korlátok  között   –   szabadon
    dönthetnek  a  családi  élet,  a  házasság,  a  gyermekvállalás
    kérdéseiben.

    A  testület  gyakorlatából következik továbbá, hogy  az  orvosi
    beavatkozások    feletti   önrendelkezési   jog   (egészségügyi
    önrendelkezési   jog)   tágabb   kategória   az    egészségügyi
    beavatkozások     visszautasításához    való     jognál.     Az
    Alkotmánybíróság  ezt  elismerte a  művi  terhesség-megszakítás
    esetében  [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,  297,
    301.;  48/1998.  (XI. 23.) AB határozat, ABH  1998,  333.],  és
    általában  véve is [36/2000. (X. 27.) AB határozat,  ABH  2000,
    241.;  56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.].  Szűk
    körű   kivételt  fogalmazott  meg  a  22/2003.  (IV.  28.)   AB
    határozat,  amely  az  életmentő  és  életfenntartó   kezelések
    visszautasításához és megszüntetéséhez való jogot  ismerte  el,
    de  nem  terjesztette  ki  az önrendelkezési  jogot  az  orvosi
    segítséggel történő öngyilkosságra.

    4.  Az  Eütv.  187.  §  (2) bekezdésének az indítványozó  által
    támadott  első mondata – vagylagosan – két objektív feltételtől
    teszi  függővé  a családtervezési célú művi meddővé  tételt.  A
    kérelmezőnek vagy 35 évnél idősebbnek kell lennie,  vagy  három
    vér  szerinti gyermekkel kell rendelkeznie. Az Alkotmánybíróság
    ezt  a  két  rendelkezést  az emberi  méltósághoz  való  jogból
    származó  önrendelkezési jog korlátozásának tekinti.  Aki  –  a
    szükséges  információk birtokában – képes  felelősségteljes  és
    indokolható  döntést  hozni családi, illetve  házaséletéről,  a
    fogamzásgátlásról és a gyermekvállalásról, annak az  állam  nem
    tilthatja meg, hogy – saját életfelfogásának megfelelően,  vagy
    szociális  és  anyagi körülményeit mérlegelve  –  művi  meddővé
    tétel  révén  akadályozza  meg,  hogy  gyermeke,  illetve  több
    gyermeke szülessen.

    Az  önrendelkezéshez való jogból az következik, hogy  az  állam
    nem  vállalhatja át az emberektől a fogamzásgátló módszerek  és
    eszközök   közötti  választás,  az  előnyök  és   a   hátrányok
    mérlegelésének  felelősségét;  ez  indokolatlan   paternalizmus
    volna.  Ami  az  egyik  embernek súlyos teher,  az  másnak  nem
    feltétlenül jelent hátrányt, ezért az állami szabályozás nem is
    képes  a  minden  egyén  számára egyformán  „előnyös”  megoldás
    kialakítására.

    Mindemellett   az   Alkotmánybíróság   hangsúlyozza,   hogy   a
    családtervezés,  a  fogamzásgátlás  kérdéseiben   való   döntés
    gyakran  nem  elszigetelt egyéni választás,  hanem  házastársak
    vagy különnemű élettársak közös mérlegelésen alapuló döntése. A
    művi   meddővé   tétel  iránti  igény  a  leggyakrabban   akkor
    jelentkezik,  amikor  a  házastársak  már  nem  kívánnak   több
    gyermeket  vállalni,  és  a  sterilizációt  tekintik  célszerű,
    hatékony megoldásnak.

    Az  indítvány  és  az  Eütv. hatályos rendelkezése  alapján  az
    Alkotmánybíróságnak  kizárólag a tiltó  szabályozásról  kellett
    állást  foglalnia.  Jelen  ügyben  a  testületnek  nem  kellett
    eldöntenie  azt,  hogy  az  érintett személyeknek  joguk  van-e
    kikényszeríteni   az   államtól   meghatározott    egészségügyi
    beavatkozások,   sterilizációs  műtétek  elvégzésének   anyagi,
    intézményi és személyi feltételeit.

                                 III.

    Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdése és a 8.  §
    (2) bekezdése alapján megvizsgálta az önrendelkezéshez való jog
    –  Eütv.  187.  §  (2)  bekezdésének  első  mondatában  lévő  –
    korlátozásának alkotmányosságát.

    1.  Az  Alkotmánybíróság a 22/2003. (IV. 28.)  AB  határozatban
    foglalta  össze  az  emberi méltósághoz való jogból  levezetett
    részjogosultságok korlátozhatóságáról kialakított  gyakorlatát.
    „Az  emberi  méltósághoz  való jognak  az  Alkotmánybíróság  az
    alapjogok sorában megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít. Ez
    abból is kitűnik, hogy ez a jog, az élethez való joggal együtt,
    az Alkotmánynak az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó
    fejezete  élén  helyezkedik  el,  azt  az  Alkotmány  az  ember
    veleszületett  jogaként deklarálja, ezért az,  a  23/1990.  (X.
    31.)  AB  határozat szóhasználata szerint ’minden mást megelőző
    legnagyobb érték’ (ABH 1990, 88, 93.). Már ebben a határozatban
    megfogalmazást  nyert az Alkotmánybíróságnak  azon  álláspontja
    is,  hogy  az emberi élethez és az emberi méltósághoz való  jog
    elválaszthatatlan    egységet    alkotó     oszthatatlan     és
    korlátozhatatlan   alapjog.  A  későbbiek   során   azután   az
    Alkotmánybíróság  elvégezte  annak  kimunkálását   is,   milyen
    összefüggésben      érvényesül     az      emberi      méltóság
    korlátozhatatlansága. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
    emberi   méltósághoz   való  jog  csupán   az   emberi   státus
    meghatározójaként,  csak az élettel együtt  fennálló  egységben
    abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,
    ABH  1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett
    egyes részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
    személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdése    szerint    bármely   más   alapjoghoz    hasonlóan
    korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376,
    383.].” (ABH 2003, 235, 260.)

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  emberek   egyes
    alapvető  jogainak  korlátozásához  legitim  cél  lehet   mások
    alapvető  jogainak  védelme  [először:  2/1990.  (II.  18.)  AB
    határozat,  ABH  1990, 18, 20.], továbbá az  állam  intézményes
    (objektív)    alapjog-biztosítási   kötelezettsége    [először:
    64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat,  ABH  1991,  297,  302.],
    valamint  egyes  alkotmányos közcélok  érvényesítése  [például:
    56/1994. (XI. 10) AB határozat, ABH 1994, 312, 313.].

    Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha
    az  említett legitim célok védelme más módon nem érhető el. „Az
    alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát szükséges, hogy
    a  korlátozás  megfeleljen az arányosság  követelményeinek:  az
    elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek  érdekében  okozott
    alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.  A
    törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
    alkalmas   legenyhébb  eszközt  alkalmazni.”   (Összefoglalóan:
    879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.) Mindebből következik,
    hogy  az  indokolás  II.4.1. pontjában említett  „az  Alkotmány
    rendelkezéseivel nem igazolható korlátok” konkrét mércéje jelen
    ügyben  a  tiltó, illetve korlátozó szabályozás a cél elérésére
    való alkalmassága, továbbá szükségessége és arányossága.

    2.  Az  Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatában lévő,  az
    önrendelkezési     jogot    korlátozó    két     rendelkezéshez
    népesedéspolitikai  közcél,  valamint  az   állam   intézményes
    alapjog-védelmi  kötelezettsége rendelhető. Az Alkotmánybíróság
    ezeket külön-külön vizsgálta meg.

    A  családtervezési  célú  művi meddővé  tétel  3  vér  szerinti
    gyermek  lététől  vagy a betöltött 35. életévtől  való  függővé
    tételének    indokaként    vehető    számításba    demográfiai,
    népesedéspolitikai  célok teljesítése. Köztudomású  tény,  hogy
    Magyarországon  csökken a népesség, és  a  korösszetétel  egyre
    kedvezőtlenebb.  A  hátrányos  folyamatok  megállítása  legitim
    jogalkotói  cél.  Az  állam  a születések  számának  emelkedése
    érdekében   számos  eszközzel  rendelkezik.  Népesedéspolitikai
    szempontok  –  az  Alkotmány keretei  között  –  megjelenhetnek
    például     az    adópolitikában,    a    társadalombiztosítási
    szabályozásban,   s   mindenekelőtt  a  családi   és   anyasági
    támogatások kialakításánál.

    A   kedvezőbb  demográfiai  mutatók  elérésére  a  demokratikus
    államokban  nem az önrendelkezési jog korlátozása a célravezető
    eszköz, hanem az említett közteher-viselési és szociálpolitikai
    szabályozás,    valamint    a   születésszabályozási    kultúra
    fejlesztése.  Csak az alapvető jogokat el nem ismerő  politikai
    rendszerekben   lehet   szélsőségesen   tiltó   és    korlátozó
    népesedéspolitikai eszközökkel – pozitív vagy negatív  irányban
    –    befolyásolni    a   népszaporulatot.   A    fogamzásgátlás
    adminisztratív korlátozásával nem az élve születések,  hanem  a
    terhesség-megszakítások   száma   növekszik.   (Európában    az
    abortuszt  legkevésbé  korlátozó  skandináviai  államokban   és
    Hollandiában   a   művi   terhesség-megszakítások    száma    a
    legalacsonyabbak  közé  tartozik.)  Ezeket  az  összefüggéseket
    felismerve,   az   Alkotmánybíróság   az   abortusz-szabályozás
    alkotmányosságának  vizsgálatakor  [64/1991.  (XII.   17.)   AB
    határozat, ABH 1991, 297.; 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH
    1998,  333.]  a  terhes nő önrendelkezési jogával  szemben  nem
    mérlegelt   népesedéspolitikai  közcélokat,  hanem   az   állam
    életvédelmi kötelezettségére helyezte a hangsúlyt.

    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
    jutott,  hogy  az  önrendelkezési jognak az Eütv.  187.  §  (2)
    bekezdésében  megnyilvánuló korlátozása nem alkalmas  és  ezért
    értelemszerűen  nem  is szükséges eszköz az  egyébként  legitim
    népesedéspolitikai célok megvalósítására.

    3.  Az  Eütv.  187.  §  (2) bekezdésének első  mondatában  lévő
    mindkét  jogkorlátozó rendelkezéssel összefüggésben vizsgálható
    az    állam   intézményes   alapjog-védelmi   kötelessége.    A
    családtervezési   célú  művi  meddővé  tétel  ideális   esetben
    visszafordítható,   de  olykor  végleges,  megváltoztathatatlan
    következményekkel  jár.  Reális veszély,  hogy  a  kérelmező  a
    lehetséges  következmények kellő ismeretének hiányában  dönt  a
    meddővé  tétel mellett. Azzal is számolni kell, hogy a  meddővé
    tételt    kérő   később   –   társas,   családi   kapcsolatának
    megváltozásával, életszemléletének módosulásával –  természetes
    úton,  saját  gyermeket  szeretne, de a korábbi  meddővé  tétel
    miatt  arra  nincs lehetősége (és így legfeljebb  az  in  vitro
    fertilizáció    jöhet   számításba).    Mindezek    miatt    az
    Alkotmánybíróságnak   az   objektív   alapjogvédelem    körében
    figyelemmel   kellett   lennie  az  önrendelkezés   intézményes
    garanciáit  megkövetelő  54.  §  (1)  bekezdésre,  a  gyermekek
    védelmét  előíró  67. § (1) bekezdésre, az  ifjúság  védelméről
    rendelkező 16. §-ra és 67. § (3) bekezdésére, valamint az állam
    egészségvédelmi  feladatait  körvonalazó  70/D.  §-ra.  Így  az
    Alkotmánybíróság  azt vizsgálta, hogy alkotmányosan  indokolt-e
    az önrendelkezés, az egyéni választás hosszú távú szabadságának
    intézményes  biztosítása, a gyermekek és  az  ifjúság  védelme,
    illetve az egészségvédelmi közfeladatok teljesítése érdekében a
    betöltött   35.  évtől,  illetve  a  3  vér  szerinti   gyermek
    meglététől függővé tenni a családtervezési célú meddővé tételt.

    3.1.  Az  Alkotmány  67.  §-ának (1) bekezdése  kimondja,  hogy
    minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
    részéről  arra a védelemre és gondoskodásra, amely a  megfelelő
    testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéshez  szükséges.   Ebből
    következően   a   gyermekek  alapvető  jogainak   a   védelmére
    garanciális   jellegű   szabályokat   kell   kialakítani.    Az
    Alkotmánybíróság  korábban kifejtette,  hogy  a  következmények
    felmérésére való képességének hiányára tekintettel a  kiskorúak
    védelmére  megalkotott jogszabályok alapjog  korlátozásával  is
    járhatnak [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74,  80.].
    Ezért  az Alkotmánybíróság az Alkotmánnyal összhangban  lévőnek
    találta az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatát abban  a
    vonatkozásban,  hogy  a  gyermekek  (a  18  év  alattiak)   nem
    dönthetnek a családtervezési célú művi meddővé tételről.

    3.2.  A  magyar jog szabályai szerint a 18. életévet  betöltött
    személyekről    feltételezhető,   hogy    cselekedeteik    jogi
    következményeit  fel  tudják fogni. [a Polgári  Törvénykönyvről
    szóló  1959.  évi IV. törvény (a továbbiakban:  Ptk.)  12.  §].
    Vannak  azonban  olyan  személyek is, akik  mentális  állapotuk
    miatt  annak  ellenére nem képesek felfogni cselekedeteik  jogi
    következményeit, hogy 18 évesnél idősebbek. Ők – hasonlóan a 18
    évesnél  fiatalabbakhoz  –  nem tehetnek  meg  önállóan  minden
    jognyilatkozatot,   hanem   (attól   függően,    hogy    milyen
    következményekről  van  szó) vagy  egyáltalán  nem,  vagy  csak
    korlátok    között    végezhetnek   jogcselekményt,    tehetnek
    nyilatkozatot.  Az  egészségügyi  ellátással  összefüggő  jogok
    gyakorlása tekintetében megvalósuló korlátozásokat a Ptk. és az
    Eütv.  indítvánnyal  nem  érintett rendelkezései  tartalmazzák,
    ezért azokat az Alkotmánybíróság nem vizsgálta.

    Az  Eütv.  támadott rendelkezése a magyar jog szerint egyébként
    cselekvőképesnek tekintett személyek egy csoportját is  elzárja
    az  önrendelkezési jog gyakorlásától. Ha nem népesedéspolitikai
    közcélok,    hanem   az   állam   intézményes   alapjog-védelmi
    kötelezettsége  szolgál az alapjog-korlátozás  indokául,  akkor
    egyfelől az lehet a kiinduló feltételezés, hogy a korlátozással
    érintett  személyek  nem rendelkeznek a  művi  meddővé  tételre
    vonatkozó   döntéshozatali  képességgel,  mivel   nem   képesek
    felmérni  döntésük rendkívüli következményeit.  Másfelől  szóba
    jöhet,   hogy   az   állam  egészségvédelmi  és  ifjúságvédelmi
    feladatai indokolják a tiltást.

    Az   Alkotmánybíróság  a  36/2000.  (X.  27.)  AB  határozatban
    kifejtette,  hogy  a  Ptk.  szerinti  cselekvőképesség  és   az
    egészségügyi ellátásokra vonatkozó döntésképesség fogalmai  nem
    feltétlenül  esnek  egybe.  „A  nemzetközi  tendenciák  alapján
    megállapítható,   hogy  az  egészségügyi   ellátás   során   az
    önrendelkezési jog érvényesíthetősége kiemelt hangsúlyt kap,  a
    ’beleegyezési   képesség’  vagy  a  ’döntéshozatali   képesség’
    fogalmai önálló tartalommal bírnak. Az Eütv. vizsgált szabályai
    a   Ptk.  fogalmaihoz  igazodnak,  (…).  Nem  hagyható  azonban
    figyelmen  kívül,  hogy  a  Ptk.-ban szereplő  cselekvőképesség
    fogalmát  ’az  ügyei  viteléhez  szükséges  belátási  képesség’
    meghatározását   eredendően   és   elsősorban   a    vagyonjogi
    nyilatkozatok  érvényességi  feltételeként  alkották   meg.   E
    fogalomrendszer más jogágakba történő átvétele az adott terület
    sajátosságainak feltétlen figyelembevételével történhet.”  (ABH
    2000,   260.)  Tehát  az  egészségügy  terén  nem   a   vagyoni
    vonatkozású  szerződéseknél  megkövetelt,  az  ügyek  viteléhez
    szükséges  belátási  képességről, hanem  az  egészséget,  testi
    épséget, életet befolyásoló események megértéséről van szó.

    Az   egészségügyi   beavatkozásokra  vonatkozó   döntésképesség
    magában  foglalja, hogy az érintett képes megérteni a döntéshez
    szükséges   információkat;  képes  megérteni   döntése   minden
    lehetséges  következményét; továbbá képes közölni  döntését  az
    orvossal. A Ptk. szerint nem teljesen cselekvőképes személy  is
    lehet döntésképes egyes egészségügyi vizsgálatok, beavatkozások
    tekintetében.  [Például, a Ptk. 14. § (6)  bekezdés  8.  pontja
    alapján   a  cselekvőképesség  korlátozottságáról  döntő   bíró
    kifejezett  rendelkezése  hiányában az egészségügyi  ellátással
    összefüggő   jogok  gyakorlása  nem  korlátozott.]  Tekintettel
    ugyanakkor   arra,   hogy   egyes  egészségügyi   beavatkozások
    különleges  megfontolást igényelnek, speciális garanciákra  van
    szükség  ahhoz,  hogy  a  cselekvőképes  személyeket  az  adott
    egészségügyi  beavatkozás tekintetében döntésképesnek  lehessen
    tekinteni.    Az    önrendelkezés   intézményes   biztosítékait
    megkövetelő 54. § (1) bekezdése, valamint az ifjúság védelméről
    rendelkező 16. § és 67. § (3) bekezdése szükségessé teszi, hogy
    a   művi  meddővé  tételre  vonatkozó  szabályozás  korlátokat,
    feltételeket tartalmazzon.

    Az  Eütv.  több olyan garanciális rendelkezést foglal  magában,
    amelynek   célja,   hogy  a  kérelmező  megfelelő   információk
    birtokában, megfontoltan és szabadon dönthessen a művi  meddővé
    tétellel  kapcsolatos beavatkozásokról. Az  Eütv.  187.  §  (5)
    bekezdése  kimondja:  „A beavatkozás megkezdését  megelőzően  a
    beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató kijelölt  orvosa  a
    kérelmezőt  –  házasságban, illetve élettársi kapcsolatban  élő
    kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is – tájékoztatja a
    fogamzásgátlás  egyéb  lehetőségeiről, valamint  a  beavatkozás
    jellegéről,  lehetséges kockázatairól és  következményeiről.  A
    (4)  bekezdés szerint – különleges egészségügyi indok hiányában
    –  a  „művi  meddővé  tétel elvégzésére a  kérelem  benyújtását
    követő  3 hónap elteltével kerülhet sor”. A művi meddővé  tétel
    engedélyezésének  menetét az R2. határozza  meg,  s  2.  §  (2)
    bekezdése garanciális elemként rögzíti, hogy a „kérelem a műtét
    elvégzése  előtt – szóban is – visszavonható”. Az  Eütv.-nek  a
    tájékoztatásra    és    beleegyezésre    vonatkozó    általános
    rendelkezései,  valamint  a művi meddővé  tételhez  megkövetelt
    különleges  biztosítékok: az engedélyezési eljárás, a  bővített
    tájékoztatás, valamint a kötelező várakozási idő  elősegítik  a
    kérelmező   megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  és   megfontolt
    döntését.

    4.  A  35.  életév, illetve a 3 vér szerinti gyermek  vagylagos
    megkövetelése  két  külön feltételnek minősül.  Alkotmányossági
    szempontból a két feltétel között lényeges különbség van.

    4.1.   A  döntésképesség  biztosítása  és  az  ifjúság  védelme
    szükségessé    teheti    speciális   korlátozó    rendelkezések
    megfogalmazását akár életkori határok formájában is. Elsősorban
    a  törvényalkotónak kell mérlegelnie, hogy a művi meddővé tétel
    feltételeinek    meghatározásakor    indokolt-e    eltérni    a
    cselekvőképesség  általános életkori  határától,  és  ha  igen,
    akkor milyen mértékben. A 35. év meghatározásával a törvényhozó
    egyfelől az ifjúság védelmét helyezte előtérbe. Másfelől azt  a
    –   korábbi   évtizedekben  uralkodó   –   felfogást   juttatta
    kifejezésre,   hogy  a  35.  év  alatti  szülés  jár   kevesebb
    kockázattal a magzat (újszülött) és az anya számára.  Az  Eütv.
    ugyanakkor  nem  zár ki minden 35. év alatti  személyt  a  művi
    meddővé tételből: akinek három vér szerinti gyermeke van, az  a
    35.  év  felettiekkel  azonos  feltételek  mellett  jogosult  a
    beavatkozásra. Ezért a családtervezési célú művi meddővé  tétel
    jelenlegi  szabályozási  konstrukciójának  alkotmányossága   az
    életkori   határhoz   kapcsolódó   alapjog-korlátozó   feltétel
    alkotmányossági megítélésétől függ.

    4.2.   Az   Alkotmánybíróság  szerint  sem   népesedéspolitikai
    szempontok, sem az állam egészségvédelmi kötelessége nem  teszi
    alkotmányosan  elfogadhatóvá, hogy  az  Eütv.  a  vér  szerinti
    gyermekek számától teszi függővé az alapjog-érvényesítést.

    4.2.1.  Az  állam  nem  írhatja  elő  az  emberek  számára   az
    ideálisnak tartott gyermekszámot, és nem juttathatja érvényre a
    legitim  népesedés- és más társadalompolitikai szempontokat  az
    54.  §  (1)  bekezdésén alapuló önrendelkezési jog  sérelmével.
    Ahogyan azt az Alkotmánybíróság a jelen határozat indokolásának
    III.2. pontjában kifejtette, az önrendelkezési jognak az  Eütv.
    187.  § (2) bekezdésében megnyilvánuló korlátozása nem alkalmas
    és  ezért  értelemszerűen nem is szükséges eszköz az  egyébként
    legitim  népesedéspolitikai célok megvalósítására. Emellett  az
    alapjog-érvényesítés attól sem tehető függővé, hogy a szülőknek
    vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekeik vannak-e.

    4.2.2. Kivételes esetekben az államnak az Alkotmány 70/D. § (1)
    bekezdésén   alapuló  egészségvédelmi  kötelessége  elsőbbséget
    élvezhet   a   döntésképes  egyén  választásával  szemben.   Az
    Alkotmány  alapján  nem kifogásolható,  ha  törvény  tiltja  az
    egészség   végleges  károsodásával  járó   és   ésszerűen   nem
    indokolható  műtéti  beavatkozások  elvégzését.  Az   Alkotmány
    ugyanis  nem  garantálja az emberek számára az  „öncsonkításhoz
    való  jogot”. A művi meddővé tétel esetében azonban  jellemzően
    nem  erről  van  szó, az nem tekinthető puszta egészségkárosító
    beavatkozásnak.

    Az  Eütv. egészségügyi indokból és családtervezési célból teszi
    megengedetté  a művi meddővé tételt [187. § (1)  bekezdés].  Az
    Eütv.  szövegezéséből és az R2. 2. és 4. §-ából  következően  a
    művi  meddővé  tétel  egészségügyi indoka a  kérelmező  személy
    testi  betegsége  vagy genetikai ok lehet. (A szabályozás  ezen
    részének   alkotmányossági  vizsgálata  nem  tárgya   a   jelen
    eljárásnak.)  Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete  definíciója
    szerint  az  „egészség a testi, szellemi  és  szociális  teljes
    jólétnek   állapota  és  nemcsak  betegség  vagy  fogyatékosság
    hiányából  áll”. (Az Egészségügyi Világszervezet  Alkotmányának
    becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény preambuluma.) Ez
    a   megközelítés   azt   mutatja,  hogy  az   egészség-betegség
    meghatározása   nem   azonosítható  a   klinikai   gyakorlatban
    érvényesülő   szemléletmóddal  (fajtipikus  vagy   annál   jobb
    szervműködésre  való képesség), hanem olyan testi  és  szellemi
    állapot,  amely  lehetővé  teszi  a  társadalomban  való  minél
    hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes életet. Mindezekkel az
    Alkotmány  összhangban van, mivel a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
    „testi  és  lelki egészség” szerepel, az 54. § (1) bekezdéséből
    pedig – egyebek mellett – a személyiség integritásához való jog
    következik.  Az  Alkotmánybíróság mindebből az alábbi  lényeges
    következtetéseket emeli ki a sterilizációval összefüggésben.

    Az ivarmirigyek eltávolítása, károsítása, illetve a nemző- vagy
    fogamzóképesség  megszüntetése (amelyre az Eütv.  szerint  csak
    egészségügyi indokból kerülhet sor) nem értékelhető  önmagában,
    hanem   csak   az   elérni   kívánt   céllal   összevetve.   (A
    családtervezési  célú  meddővé tétel ideális  esetben  nem  jár
    végleges,  visszafordíthatatlan  következményekkel.)  Az  Eütv.
    szerint  a  testi betegség miatti sterilizáció  kifejezetten  a
    testi  egészség megőrzése, illetve az egészségromlás mérséklése
    érdekében  végezhető  el. Így a beavatkozás  összességében,  az
    elért  előnyöket is figyelembe véve, nem eredményez  okvetlenül
    egészségromlást.   Emellett   a   véglegességet    sem    lehet
    általánosságban   kijelenteni   az   in   vitro   fertilizációs
    eljárások,     valamint     egyes     beavatkozások      műtéti
    visszafordításának lehetősége miatt.

    A  művi  meddővé  tétel célja nem kizárólag  a  testi  egészség
    védelme  lehet.  A személy testi egészsége mellett  figyelemmel
    kell lenni szellemi állapotára, családi és egyéb körülményeire.
    A   34/1992.  (VI.  1.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
    általánosságban    foglalt   állást   a    személyiség    egyes
    aspektusainak   egymáshoz   való   viszonyáról.   A   határozat
    indokolása  megállapította:  „Az  általános  személyiségi   jog
    alkotmányos  összefüggésében  a jognak  (…)  nemcsak  az  egyes
    (egyedi)   személyeket   kell  egyenlő   méltóságú   személynek
    tekinteni   és  kezelni,  hanem  magának  a  személyiségnek   a
    különböző  szintjeit  és  tartalmi vonatkozásait  tekintve  sem
    lehet különbséget tenni.
    (…)  A  testi  épség  és  egészség  joga  nem  értékesebb  vagy
    védelemre érdemesebb jog az individuális szabadságjogoknál vagy
    például az önrendelkezési jognál.” (ABH 1992, 197-199.)

    Összességében megállapítható, hogy a testi és szellemi egészség
    védelmében,  illetve  a  személyiség  integritásának  megőrzése
    érdekében  is  sor  kerülhet olyan egészségügyi  beavatkozásra,
    amely  önmagában véve a testi egészség csorbításának minősülne.
    A    beavatkozás   megengedhetőségének   vizsgálatakor   mindig
    mérlegelni  kell a személyiségvédelmi célokat  és  az  igényelt
    egészségügyi   eszközöket,   módszereket.   A   hatályos   jogi
    szabályozás  és  az orvosi gyakorlat számos ilyen  beavatkozást
    ismer  el,  például a transzszexuális személyek nemének  műtéti
    megváltoztatását, szervek, szövetek eltávolítását  élő  személy
    testéből  más  –  meghatározott hozzátartozói vagy  más  szoros
    érzelmi  kapcsolatban lévő – személy testébe történő  átültetés
    céljából stb.

    A   beavatkozások   törvényi  megtiltása   mindig   a   konkrét
    személyiségvédelmi  céloknak és a  műtéti  beavatkozás  várható
    következményeinek összevetése alapján határozható meg.  A  művi
    meddővé  tételt  kérő  személy szociális  helyzetének,  családi
    kapcsolatainak, gyermekei számának és állapotának, továbbá  más
    szempontoknak   meghatározó  jelentőségük   lehet   a   kérelem
    indokoltságát illetően. Tipikus indikációnak számít,  amikor  a
    feleség egészségi állapota miatt (pl. nem szedhet fogamzásgátló
    tablettát)  kerülne  sor a férj sterilizálására  (akinél  tehát
    nincs egészségi ok), tekintettel arra, hogy a vasectomia sokkal
    egyszerűbb és kevesebb kockázattal járó beavatkozás.  Az  Eütv.
    187.  §  (2) bekezdésének első mondata mindezekkel szemben  nem
    enged  teret  az egyéni szempontok mérlegelésének,  taxatív  és
    objektív indikációt tartalmaz.

    4.2.3.  Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján úgy  ítélte  meg,
    hogy az Alkotmány 54. § (1) bekezdése, valamint 16. §-a és  67.
    §  (3) bekezdése szükségessé teheti a családtervezési célú művi
    meddővé tétel korlátozását, de az Eütv. 187. § (2) bekezdésének
    első mondatában előírt korlátozás túlmegy azon a mértéken, amit
    az  elérni  kívánt alkotmányos célok indokolttá tesznek,  ezért
    aránytalan, tehát alkotmányellenes.

    A   szabályozási  konstrukció  miatt  az  Alkotmánybíróság  nem
    értékelhette   teljesen  elkülönítve  a  két  önálló   törvényi
    feltételt. Ugyanis az alkotmányellenesnek minősített „három vér
    szerinti   gyermekkel   rendelkező”  szövegrész   hiányában   a
    szabályozás   szigorúbb,  korlátozóbb  volna,  mint   jelenlegi
    formájában. (A 35. év alatti cselekvőképes személyek akkor  sem
    lennének jogosultak a művi meddővé tételre, ha 3 vagy több  vér
    szerinti gyermekük van.)

    Az  Alkotmánybíróság  arról  nem foglalhatott  állást,  hogy  a
    döntésképesség biztosítása és az ifjúság védelme milyen konkrét
    törvényi  szabályozást követel meg, de  jelen  ügyben  azt  meg
    kellett állapítania, hogy a legitim célokhoz képest a három vér
    szerinti gyermek előírása aránytalan. Amennyiben működnek olyan
    egészségügyi   szolgáltatók,   amelyek   –   az   orvostudomány
    fejlettsége   alapján,   az   orvosszakmai,   technikai    stb.
    feltételeknek megfelelően – képesek a beavatkozás  elvégzésére,
    akkor  az  állam az önrendelkezési jogot aránytalanul korlátozó
    szabályozással   az  indokolt  beavatkozások   elvégzését   nem
    tilthatja meg.

    Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a  jogalkotó  –  az
    Alkotmány  keretei  között  –  az egészségügyi  beavatkozásokra
    vonatkozó  döntésképesség biztosítása  és  az  ifjúság  védelme
    érdekében    jogosult    olyan    különleges    rendelkezéseket
    megfogalmazni,    amelyek    nem    igazodnak    a    Ptk.-beli
    cselekvőképesség rendszeréhez. Általánosságban elmondható, hogy
    egyes  beavatkozásokról a gyermekek és a mentális  sérültek  is
    képesek   autonóm  döntést  hozni,  más  esetekben  a  teljesen
    cselekvőképesnek tekintett személyektől is megkövetelhető, hogy
    rendkívül  körültekintően, a hosszú  távú  következményekre  is
    figyelemmel  mérlegeljék  a  beavatkozás  melletti  és   elleni
    érveket,  szempontokat.  Az  életkori  határok  meghúzásakor  a
    törvényhozónak  kell  mérlegelnie azt  is,  hogy  a  társadalmi
    mobilitás   és  életvitel  a  korábbiakhoz  képest   jelentősen
    átalakult, illetve sokszínűbbé vált. Emellett tekintettel  kell
    lenni   arra   is,  hogy  az  orvostudomány   és   a   klinikai
    infrastruktúra fejlődése miatt ma már kevesebb kockázattal  jár
    a 35. év feletti szülés.

    Az  Alkotmánybíróság  utal arra, hogy korábbi  döntéseiben  nem
    tekintette  aránytalan alapjog-korlátozásnak,  ha  a  jogalkotó
    konkrét  esetben  megnyilvánuló ésszerű indok meglététől  tette
    függővé  az  önrendelkezési,  illetve  lelkiismereti  szabadság
    körébe  eső  egyéni  döntések érvényre jutását.  Alkotmányosnak
    minősült  az  a  törvényi szabályozás, amely a fegyver  nélküli
    katonai,    illetve   a   polgári   szolgálat    kérelmezésével
    összefüggésben   meghatározott   „lelkiismereti   okra”    való
    hivatkozást  írt  elő,  mert  a lelkiismereti  ok  kellően  tág
    kategória  ahhoz, hogy kérelmező vallási, erkölcsi  vagy  egyéb
    természetű    meggyőződésének    megfelelően    cselekedhessen.
    [46/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260, 270.] Nem sérti
    a  terhes  nők önrendelkezési jogát, ha a törvény meghatározott
    indoktól   teszi   függővé   az  abortusz   engedélyezését,   s
    alkotmányos  megoldás  a legitim indikációnak  minősülő  súlyos
    válsághelyzet  „egyes tipikus tényállásainak példálózó  jellegű
    törvénybe  foglalása”.  [48/1998. XI. 23.)  AB  határozat,  ABH
    1998, 333, 359.]

    5.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Eütv.  187.  §  (2)
    bekezdésének első mondatát – az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
    évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. § (4) bekezdése
    alapján, a jogbiztonság érdekében – 2006. június 30-i hatállyal
    megsemmisítette. A pro futuro megsemmisítés arra szolgál,  hogy
    a  törvényalkotó  megfelelően mérlegelhesse a  törvénymódosítás
    szükségességét   és   az  Alkotmánynak  megfelelő   szabályozás
    feltételeit.

    6.  Az  Alkotmánybíróság az Eütv. 187. § (2)  bekezdés  második
    mondatát  –  arra irányuló indítvány hiányában –  érdemben  nem
    vizsgálta.  Ugyanakkor a testület mérlegelte, hogy  nem  okoz-e
    jogbizonytalanságot  a  187.  § (2)  bekezdés  első  mondatának
    megsemmisítése  és  második  mondatának  hatályban  tartása.  A
    második mondat arról rendelkezik, hogy az Eütv. 16. §-a szerint
    helyettes    döntéshozatalra   jogosult   személy    által    a
    családtervezési  célú  művi  meddővé  tétel  iránt   benyújtott
    kérelem  érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.
    Ez  a  szabály tehát az Eütv. általános rendelkezéseihez képest
    többletgaranciát  tartalmaz. Mindazonáltal az  Alkotmánybíróság
    úgy  ítélte  meg,  hogy a családtervezési  célú  meddővé  tétel
    koncepciójának,     törvényi     feltételeinek      átalakítása
    szükségképpen   kihat   a  helyettes  döntéshozatalra   is.   A
    törvényhozónak  a  leendő szabályozással összhangban  meg  kell
    újítania  a  helyettes döntéshozatalhoz kapcsolódó  garanciális
    rendelkezéseket. Ezért az Alkotmánybíróság az  Alkotmány  2.  §
    (1)  bekezdéséből következő jogbiztonság érdekében rendelkezett
    az Eütv. 187. § (2) bekezdés második mondatának 2006. június 30-
    i hatállyal történő megsemmisítéséről is.

    7. Mivel az Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdése –
    és   azzal   összefüggésben  a  8.  §   –   alapján   elvégzett
    alkotmányossági   vizsgálat  eredményeként  alkotmányellenesnek
    nyilvánította  az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első  mondatát,
    szükségtelenné vált annak az indítványnak az érdemi elbírálása,
    amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, valamint a 70/A. § (1)
    bekezdésére  hivatkozva  kifogásolta  a  szabályozás  önkényes,
    diszkriminatív  voltát. [44/1995. (VI. 30.) AB  határozat,  ABH
    1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996,  37,
    44.;  61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH  1997,  361,  364.;
    15/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.;  16/2000.
    (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
    AB  határozat,  ABH  2000,  193, 200.;  50/2003.  (XI.  5.)  AB
    határozat, ABH 2003, 567, 588.]

                                  IV.

    Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az indítványt,  amely  az
    Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből következő magánszférához  való
    jogra  hivatkozva támadta az Eütv. 187. § (5)  bekezdésének  „–
    házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
    esetén  a házastársat (élettársat) is –” szövegrészét, valamint
    az  R2.  6.  §  (1) bekezdésének hasonló tartalmú szövegrészét,
    továbbá  az R2. 3. § (1) bekezdését. Az egyik indítványozó  azt
    kifogásolta, hogy a szabályozás sérti az Alkotmány  54.  §  (1)
    bekezdésén  alapuló  magánszférához  való  jogot,   mert   arra
    kötelezi  a  meddővé tételt kérő személyt,  hogy  a  legbensőbb
    intimszférájához  tartozó döntését megossza házastársával  vagy
    élettársával.

    1.  Az  Eütv. 187. § (5) bekezdése és az R2. 6. § (1) bekezdése
    lényegében  megegyező  rendelkezést  tartalmaznak.   Az   orvos
    kötelezettségévé  teszik,  hogy  tájékoztassa   a   kérelmezőt,
    valamint  (ha van) házastársát vagy élettársát a fogamzásgátlás
    egyéb  lehetőségeiről,  a  beavatkozás  jellegéről,  lehetséges
    kockázatairól és következményeiről, valamint – az R2. alapján –
    a   beavatkozás  elvégzése  esetén  a  későbbi  gyermekvállalás
    lehetőségeiről.   Az  R2.-ből  következik,  hogy   házastársak,
    illetve   élettársak  tájékoztatására  egyidejűleg  kell   sort
    keríteni.

    A  vizsgált  rendelkezések tehát nem a kérelmező számára  írnak
    elő  kötelezettséget,  hanem azon a  feltételezésen  alapulnak,
    hogy  a  kérelmező nem a házastársa vagy (különnemű)  élettársa
    tudta nélkül kezdeményezte a művi meddővé tételt. A szabályozás
    szerint az önrendelkezési jog körébe tartozó döntést egyedül  a
    kérelmező  hozza  meg, a házastársnak, illetve  az  élettársnak
    nincs beleegyezési vagy visszautasítási joga.

    Az   Eütv.  187.  §  (5)  bekezdéséből  és  az  R2.  6.  §  (1)
    bekezdéséből  mindazonáltal az következik,  hogy  a  házastárs,
    illetve  élettárs tudta nélkül nem kerülhet sor a művi  meddővé
    tételre.  Ez azt jelenti, hogy a kérelmező egészségügyi  adatai
    feletti   önrendelkezése  korlátozott.   Az   indítványozó   az
    Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésére hivatkozott,  ugyanakkor  a
    magántitokhoz  és a személyes adatok védelméhez való  jogot  az
    Alkotmány 59. § (1) bekezdése kifejezetten nevesíti.  Ezért  az
    Alkotmánybíróság elutasította az Eütv. 187. § (5) bekezdését és
    az  R2.  6. § (1) bekezdését kizárólag az Alkotmány 54.  §  (1)
    bekezdése alapján támadó indítványt.

    2.  Az R2. 3. § (1) bekezdése nem a házastárs, illetve élettárs
    tájékoztatásával  kapcsolatban fogalmaz meg  rendelkezést,  így
    nem    áll    összefüggésben    az    indítványban    felvetett
    alkotmányossági  problémával.  Az  Alkotmánybíróság  ezért   az
    indítványt e tekintetben is elutasította.
                                  V.

    Az   egyik  indítványozó  utólagos  és  elvont  normakontrollra
    irányuló    indítványában    az   R1.   alkotmányellenességének
    vizsgálatát  is  kezdeményezte. Az R2. 7. §-a 1998.  július  1-
    jével  hatályon  kívül helyezte az R1-et.  Az  Alkotmánybíróság
    gyakorlata   szerint   absztrakt  és   utólagos   normakontroll
    keretében  nem  kerül  sor a már hatályon kívüli  norma  érdemi
    alkotmányossági  vizsgálatára, ha  annak  egyedüli  eljárásjogi
    következménye – az alkotmányellenesség megállapítása esetén – a
    norma  hatályvesztésének  kimondása lehetne.  (1449/B/1992.  AB
    határozat,  ABH  1994, 561, 564.; 1239/B/1990. AB  végzés,  ABH
    1991, 905.)

    Az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
    közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
    foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü. határozat 31.  §-a  alapján  az
    Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti – egyebek  mellett  –,
    ha:
    „a)   az  indítvány  benyújtása  után  a  vizsgálat  alá   vont
    jogszabály   hatályát   vesztette,  és   ezzel   az   indítvány
    tárgytalanná vált”.

    Mindezek     alapján     az     Alkotmánybíróság     az     R1.
    alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   indítvány
    alapján indult eljárást megszüntette.

    A  határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
    án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
              Dr. Bagi István            Dr. Bihari Mihály
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Bragyova András          Dr. Erdei Árpád
              alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                    
              Dr. Harmathy Attila           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                    
              Dr. Kovács Péter         Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró            előadó alkotmánybíró
                                    
                   Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                              alkotmánybíró
     Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

     Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával és
     az   ahhoz   tartozó  indokolással.  Álláspontom   szerint   az
     indítványokat   el   kellett  volna   utasítani.   Indokaim   a
     következők:

     1.  Az  indítványozók az egészségügyről szóló 1997.  évi  CLIV.
     törvény   (a   továbbiakban:  Eütv.)  187.  §   (2)   bekezdése
     alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
     kérték. A kérelem indokaként hivatkoztak az Alkotmány 8. §-ának
     (2) bekezdésére és 70/A. §-ára is, de valójában érveiket az 54.
     § (1) bekezdésére alapították.

     2. Az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése kimondja az élethez és
     az   emberi   méltósághoz  való  jogot.   Az   Alkotmánybíróság
     gyakorlata  az  emberi  méltósághoz  való  jogot  az  általános
     személyiségi jog egyik megnyilvánulási formájának tekinti. Erre
     a  személyiségi jogra és ennek alkotmányos megfogalmazására, az
     emberi  méltósághoz való jogra vezeti vissza az  olyan  konkrét
     jogosultságokat,  amelyekre  egyébként  az  Alkotmánynak  egyik
     nevesített  alapjogról  szóló  szabálya  sem  alkalmazható,  de
     alkotmányjogi   védelmet  igényelnek.  Ilyen   jogosultság   az
     önrendelkezéshez való jog [8/1990. (IV. 23.) AB határozat,  ABH
     1990, 42, 44-45.].

     Az  önrendelkezési  jog  számos összefüggésben  jelentkezik.  A
     névjoggal  kapcsolatban hozott határozatának  indokolásában  az
     Alkotmánybíróság azt az álláspontot fogadta el, hogy  a  névhez
     való  jognál  kisebb  védelmet élveznek a  névhez  való  joggal
     összefüggésben álló, az önrendelkezési jog körébe tartozó olyan
     jogosultságok,  mint  a  névválasztás,  a  névváltoztatás  joga
     [58/2001. (XII. 7.) AB határozat, ABH 2001, 527, 541-542.].  Az
     egészségügy  területén különböző esetekben eltérően jelentkezik
     az  önrendelkezési  jog alkotmányos védelme. A  gyógyíthatatlan
     betegeknek     az     életfenntartó    orvosi     beavatkozások
     visszautasításának   formájában  megnyilvánuló   önrendelkezési
     jogosultsága  és ennek korlátozása az élethez való  joggal,  az
     államnak az életvédelmi kötelességével összefüggésben bírálható
     el  [22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 269-270.].
     Másként értékelendő az orvosválasztás, a konvencionális  orvosi
     beavatkozás  helyett  a természetgyógyászati  kezelés  melletti
     döntés  jogosultsága, és ennek korlátozása; itt már az alapjogi
     védelem alkalmazása is kérdéses [684/B/1997. AB határozat,  ABH
     2002,   813,   821.].   Hasonló   módon   nagyfokú   korlátozás
     érvényesülhet  a  művi beavatkozással történő  megtermékenyítés
     útján  elérendő gyermekszületés választásával szemben. Az ilyen
     orvosi  beavatkozást igénylők döntésének teljesítése  orvosilag
     indokolt   feltételektől   tehető   függővé   (750/B/1990.   AB
     határozat,  ABH  1991,  728,  729.).  Nem  állapította  meg  az
     Alkotmánybíróság     az    alapjogokat    megillető     védelem
     alkalmazásának lehetőségét a reprodukciós eljárások  egyikének,
     a  dajkaterhességnek a választása esetében sem (108/B/2000.  AB
     határozat, ABH 2004, 1414, 1419-1420.).

     Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában  felmerült  esetek  és  az
     ezekben hozott határozatok alapján arra a következtetésre lehet
     tehát  jutni,  hogy az egészségügy területén  az  önrendelkezés
     körébe    sorolható    egyéni   döntési   jog    korlátozásának
     alkotmányellenessége eseti mérlegeléstől függően bírálható el.

     2.  Az  indítvány  elbírálásánál szükséges az  adott  területre
     vonatkozó   nemzetközi  egyezmény  és  emberi   jogi   bírósági
     gyakorlat figyelembevétele is.

     a/  A  2002.  évi  VI.  törvény hirdette ki  az  Európa  Tanács
     keretében  az  emberi lény emberi jogainak  és  méltóságának  a
     biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel  történő
     védelméről  létrehozott,  Oviedóban, 1997.  április  4-én  kelt
     egyezményt,  valamint  a  Párizsban, 1998.  január  12-én  kelt
     kiegészítő  jegyzőkönyvet (a továbbiakban: oviedói  egyezmény).
     Az  egyezmény 16. cikke a magukat kutatásnak alávető  személyek
     védelméről   szól.  Kutatást  az  érintett  személy  kifejezett
     hozzájárulása  esetén is csak akkor lehet végezni,  ha  hasonló
     hatékonyságú  más  módszer nem létezik, és a  kutatás  miatt  a
     személyt  fenyegető  kockázatok  nem  haladják  meg  a  kutatás
     lehetséges  hasznát. A 19. cikk feltételektől teszi függővé  az
     átültetés   céljából   élő   személyből   történő   szerv-   és
     szövetkivételt.  Eszerint  szerv-  és  szövetkivétel   csak   a
     befogadó  gyógyítása  érdekében  hajtható  végre,  ha  nem  áll
     rendelkezésre halott személy megfelelő szerve vagy szövete,  és
     nincs hasonló hatékonyságú gyógyító eljárás.
     Az  Európa  Tanács miniszteri bizottsága 1996.  december  17-én
     rendelkezett   az   oviedói  egyezményről   készült   magyarázó
     kommentár   közzétételéről.   A   kommentár   38.   pontja   az
     egészségügyi  beavatkozáshoz az érintett  személy  által  adott
     hozzájárulásról  szóló  5.  cikket értelmezi.  Az  5.  cikk  3.
     bekezdése szerint a hozzájárulást bármikor vissza lehet  vonni.
     A  szakmai  előírások alapján azonban az értelmezés  szerint  a
     műtétet  végző orvos köteles lehet a hozzájárulás  visszavonása
     ellenére  folytatni a műtétet, ha ilyen módon  hárítható  el  a
     beteg egészségének komoly károsodása.
     A  beteg  döntéseivel szemben tehát meghatározott esetekben  az
     egészségvédelmi szempontokat kívánja érvényesíteni  az  oviedói
     egyezmény.

     b/ Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Laskey, Jaggard and Brown
     v.  The  United  Kingdom esetben foglalkozott az önrendelkezési
     jog  korlátozásának  kérdésével  (1997.  február  19-én  hozott
     határozat,  No. 109/1995/615/703-705.). A tényállás szerint  az
     érintett    személy    hozzájárult   szado-mazohista    jellegű
     bántalmazásához,     ennek     ellenére     a     bántalmazókat
     börtönbüntetésre  ítélték. A Bíróság  megállapította,  hogy  az
     Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény 8.  cikke  alapján  védelemben
     részesülő  önrendelkezési  joggal  szemben  a  büntetőítélettel
     állami  beavatkozás valósult meg. Annak mérlegelésénél azonban,
     hogy  ez  a  beavatkozás  az Egyezmény  8.  cikkében  foglaltak
     megsértését   jelenti-e,  a  Bíróság  szükségesnek   látta   az
     egészségvédelmi  szempontok  figyelembevételét  (44.  pont).  A
     cselekmény veszélyes voltára és az egészségvédelmi szempontokra
     tekintettel  a  Bíróság úgy döntött, hogy a  bántalmazóknak  az
     áldozat  hozzájárulásának  figyelmen kívül  hagyásával  történt
     börtönbüntetésre  ítélése nem valósítja  meg  az  Egyezmény  8.
     cikkének megsértését (50. pont).
     A Rees v. The United Kingdom ügyben (1986. október 17-én hozott
     határozat, No. 2/1985/88/135.) a Bíróság figyelembe vette, hogy
     egy  transz-szexuális személy komoly pszichológiai problémáinak
     megoldása érdekében, orvosilag indokoltan operáltatta magát más
     neművé  (38.  pont).  Ennek ellenére  nem  állapította  meg  az
     Egyezmény  8. cikkének megsértését azért, mert az  angol  állam
     nem  gondoskodott  arról,  hogy a  személyi  nyilvántartásokban
     feltüntessék  a panaszosnak az önrendelkezési jog gyakorlásával
     megváltoztatott nemét (46, 47. pont).

     A fentiek azt mutatják, az oviedói egyezmény és az Emberi Jogok
     Európai    Bíróságának    gyakorlatában    megfigyelhető     az
     önrendelkezési   jognak   egészségügyi,   valamint   közérdeket
     figyelembe vevő korlátozása.

     3.   Az  Eütv.  javaslatának  a  87.  §-hoz  fűzött  miniszteri
     indokolása a következőket tartalmazza:
     „A  törvény  a művi meddővé tétel alkalmazását a beavatkozással
     előidézett  meddőség alapvetően visszafordíthatatlan  jellegére
     tekintettel   objektív  módon  meghatározott  okokhoz,   és   a
     törvényben   előírt  egyéb  életkori,  szociális   feltételeken
     alapuló engedélyezési eljáráshoz köti.”
     Az  Alkotmány  70/D.  §-ának  (1) bekezdése  alapján  a  Magyar
     Köztársaság  területén élőknek joguk van a  lehető  legmagasabb
     szintű   testi   és  lelki  egészségre.  A  korábbi   gyakorlat
     összefoglaló ismertetését adva a 37/2000. (X. 31.) AB határozat
     megállapította,  hogy  az Alkotmány ezen  rendelkezése  alapján
     alanyi   jog   nem  állapítható  meg,  csak  az   államnak   az
     egészségvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége, amelyet a  70/D.
     §  (2)  bekezdése egészségügyi intézmények létesítésében és  az
     orvosi ellátás biztosításában konkretizál (ABH 2000, 293,  296-
     297.).

     Az   alapvetően   visszafordíthatatlan  jellegű  beavatkozással
     előidézett   meddővé   tétel  helyett  a   fogamzásgátlás   más
     módszereit lehet alkalmazni. A meddővé tétel olyan beavatkozást
     jelent,  amelyről  való  döntési szabadsággal  szemben  áll  az
     egészségvédelem   kötelezettsége.   Az   önrendelkezési   jogra
     alapítottan ugyanúgy nem lehet alapjognak tekinteni  a  meddővé
     tételre  vonatkozó  döntést, mint  a  dajkaterhességet  vagy  a
     mesterséges   megtermékenyítéssel  történő  gyermekszülést.   A
     meddővé    tétel    korlátjaként   meghatározott    korhatárnak
     egészségügyi   tapasztalati  alapja   van.   A   gyermekszámmal
     összefüggő korlátozást pedig részben a nagyobb létszámú  család
     anyagi  terhei, részben az életkörülmények jelentős  nehézségei
     indokolják. Egyik korlátozás sem tekinthető önkényesnek.  Ilyen
     körülmények között a meddővé tételről történő döntés jogának  a
     maradandó egészségkárosodás megakadályozására vonatkozó  állami
     egészségvédelmi     kötelezettségen     alapuló,     kiegészítő
     szempontokkal     indokolt    korlátozás     nem     tekinthető
     alkotmányellenesnek.

     A   fentiek   alapján  az  Eütv.  187.  §-a  (2)   bekezdésének
     megsemmisítésére  vonatkozó  indítványokat  el  kellett   volna
     utasítani.

     Budapest–Esztergom, 2005. november 12.
                                                 Dr. Harmathy Attila
                                                       alkotmánybíró
     Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem  értek egyet a többségi határozat alkotmányellenességet
     megállapító rendelkezésével, s az azt megalapozó indoklás  több
     pontjával.  Egyetértek  Dr.  Tersztyánszkyné  dr.  Vasadi   Éva
     alkotmánybíró különvéleményében foglaltakkal.

     2.   Amikor  a  határozat  a  családtervezési  célú,   önkéntes
     sterilizációnak  a  harmincötödik életév  betöltéséhez  történt
     kötése  indokoltságát – a nemzetközi gyakorlatot is  figyelembe
     véve  – vizsgálja, bár értékeli a mellette szóló érveket, mégis
     alapvetően  olyan  korhatárnak  minősíti,  amelyet   az   állam
     diszkrecionális  jelleggel  állapított  meg,   s   amelynek   a
     feloldását   a  demokratikus  jogrendű  államokban   észlelhető
     tendenciaként   tekinti.  Ezzel  összefüggésben   a   határozat
     orvosilag is indokolatlannak tartja a szabály merevségét, mivel
     az   orvostudományok   fejlődése  miatt   úgymond   a   korábbi
     évtizedekben    uralkodó    felfogást    tükrözi.     Különböző
     összefüggésekben azonban az Alkotmánybíróság  már  többször  is
     rögzítette,   hogy   az   Alkotmánybíróság   nem   ténybíróság.
     [1287/H/1993. AB határozat, ABH 1994, 803, 806.; 36/1998.  (IX.
     16.)  AB határozat, ABH 1998, 263, 292.; 26/2001. (VI. 29.)  AB
     határozat, ABH 2001, 242, 251.; 1051/B/2001. AB határozat,  ABH
     2002,  1572,  1577.]  Több  érv is szól  ugyanakkor  ismereteim
     szerint   a   harmincötödik   év   indokoltsága   mellett:   az
     orvostudományban  ma  is  ezt  tekintik  olyannak,  ami  felett
     statisztikailag   megnövekszik  a   terhességet   veszélyeztető
     tényezők   aránya,  s  ennek  megfelelően  különböző  járulékos
     vizsgálatokat  ajánlanak,  illetve  egyes  országokban  tesznek
     kötelezővé annak érdekében, hogy a Dawn-kór és egyéb szindrómák
     megjelenését megállapíthassák, s arra a várandós anya figyelmét
     felhívják.  A  2001 előtt csak orvosi indikációjú sterilizációt
     engedélyező  francia szabályozás liberalizációjának  előkészítő
     munkálatai során hozta nyilvánosságra a francia nemzeti  etikai
     konzultatív   tanács  azt  a  jelentését  (Comité   consultatif
     national  d’éthique,  Rapport sur  la  stérilisation  envisagée
     comme  mode  de contraception définitive n°50, 3  avril  1996),
     amely  szerint  a  fogamzásgátlási célú  sterilizációt  magukon
     végrehajtatott nők aránya a 20-24 és 25-29 éves életkor  között
     0,5  %,  30-34  között 1,5 %, 35-39 között 6,4 %, 40-44  között
     12,7  %,  45-49  között 21 %. Mindezek egybevágnak  a  már  nem
     fiatalkori  terhesség  esetében a  fokozott  figyelmet  igénylő
     életkori  szakaszokkal, a kockázati arányok  növekedésével.  Az
     életkori  határ  indokoltságát  az  is  alátámasztja,  hogy   a
     harmincötödik  életév  után végrehajtott sterilizáció  esetében
     így  –  a  saját korábbi döntését utóbb esetleg megbánó páciens
     esetében  –  a  termékenység visszaállítására  irányuló  orvosi
     beavatkozások már olyan életkorhoz kötődnének, amikor a rizikó-
     faktorok halmozottak, következésképpen a sterilizációról hozott
     döntés objektíve valóban végleges lesz.

     3.  A sterilizációt illetően a határozat többször is utal arra,
     hogy   a   beavatkozás  „ideális  esetben”  nem  jár  végleges,
     visszafordíthatatlan  következményekkel. Mivel  számos  tényező
     szerencsés   egybeesésén   múlik   a   reprodukciós    képesség
     visszaállításának  esetleges sikere, a különböző  nemzeti  jogi
     illetve  orvosi  deontológiai szabályok hangsúlyozzák,  hogy  a
     páciens  tájékoztatását  úgy  kell  elvégezni,  hogy  tisztában
     legyen  azzal,  hogy  a  döntés visszafordíthatatlan  helyzetet
     eredményezhet,  illetve  rendszerint  eredményez  is.  Ezért  a
     többségi   határozatnak   a   visszafordíthatóságból   kiinduló
     okfejtésével,  s az abból levont következtetésekkel  nem  értek
     egyet.

     4.  Igaz,  valóban  van  arra orvosi lehetőség,  hogy  bizonyos
     típusú  sterilizáció dacára gyermekáldás következhessen be,  de
     ebben  az  esetben  ugyanolyan komoly  alkotmányjogi  problémák
     merülnek fel. A beavatkozás elméletileg – és bizonyos esetekben
     –  az  elzárt  petevezeték vagy a férfi esetében a  herevezeték
     újra megnyitásával is megvalósulhat, ez azonban a tapasztalatok
     szerint  a termékenységet ritkán állítja vissza. Így –  ahogyan
     arra  a határozat is utal – az esetek jelentős részében  az  in
     vitro  megtermékenyítés és a megtermékenyített  petesejt  méhbe
     való  felhelyezése a megoldás. A jelenlegi jogi szabályozás,  a
     kötelező   egészségbiztosítás  terhére   igénybe   nem   vehető
     ellátásról  szóló  46/1997. (XII. 17.) NM rendelet,  azonban  a
     családtervezési  célú  sterilizációt  –  ha   az   nem   orvosi
     indikációra történt – térítéskötelesnek rendeli, s  ugyanezt  a
     logikát követve a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
     vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII.  17.)
     NM rendelet 4. §-a kimondja, hogy „Az, aki nem orvosi indikáció
     alapján   vette   igénybe  a  művi  meddővé  tételre   irányuló
     szolgáltatást,  a (…) szolgáltatásokat csak a  teljes  térítési
     díj  megfizetése mellett veheti igénybe.” Ez a bevatkozás  (ti.
     hazánkban  az  in  vitro fertilizáció, az  intracytoplazmatikus
     spermium  injekció,  az  in  vitro fertilizáció  a  megtapadást
     elősegítő  módszerrel),  azonban olyan mérvű  anyagi  költséget
     jelent,   hogy   gyakorlatilag  csak   az   anyagilag   tehetős
     családoknak  nyílik meg a lehetőség az elhamarkodott  vagy  más
     élethelyzetben hozott döntés visszafordítására. A  sterilizáció
     indoka  ugyanakkor  – mint maga a határozat  is  rámutat  –  az
     esetek   jelentős   részében   éppen   a   szociális   helyzet.
     Következésképpen tehát a látszatra semleges jogi szabályozás  –
     ti.  a  visszafordíthatóság  elvi  lehetősége  –  gyakorlatilag
     csoport-specifikusan  érinti  a  különböző  szociális   hátterű
     pácienseket.  Az  ilyen  típusú  de  facto  különbségtételt  az
     európai uniós non-diszkriminációs joggyakorlatra tekintettel is
     aggályosnak tartom.

     5.  Az  önrendelkezési jog és a beleegyezés adekvát voltának  a
     viszonya  nézetem  szerint a kulcskérdés. A határozat  maga  is
     említi,    hogy   egyes   országokat   nemzetközi   szervezetek
     vizsgáltak,  hogy  az  ottani állítólag  tömeges  sterilizációk
     valóban a páciensek hozzájárulásával történtek-e, s utal  arra,
     hogy  ezekben  az  esetekben  az  irányadó  hazai  jogszabályok
     megsértése  valósult  meg ott, ahol ezek az  állítások  igaznak
     bizonyultak. Tény, hogy számos esetben végső soron bizonyítékok
     hiányában   meg  kellett  szüntetni  az  eljárást.   Szembeötlő
     azonban, hogy sok országban gyakorlatilag ugyanazok a problémák
     kísérik  a  sterilizáció gyakorlatát, ideértve  számos,  emberi
     jogi  szempontból  a priori jó reputációval rendelkező  államot
     is. Az orvosetikai kérdéseket is érintő nemzetközi dokumentumok
     nagy   súlyt  fektetnek  a  megfelelő  tájékoztatáson   alapuló
     („informed  consent”)  beleegyezésre.  Ugyanakkor  tapasztalati
     tény, hogy a panaszosok rendre arra hivatkozva keresték meg  az
     ottani   és   a   nemzetközi   jogvédő   intézményeket,    hogy
     beleegyezésüket úgy adták meg, hogy nem voltak felvilágosítva a
     következményekről, illetve az adott tájékoztatást nem vagy  nem
     mindenben  értették  meg. Mindezek halmozottan  jelentkeztek  a
     képzettség,    anyagi   és   szociális   háttér   szempontjából
     defavorizáltnak  tekinthető  rétegeknél.  Ennek   következtében
     számos  országban  a  korábbiaknál jóval  szigorúbb  anyagi  és
     eljárási  biztosítékokkal  (például  bíróság  bevonásával,   ha
     fiatal  vagy  csökkent belátási képességű személyről  van  szó)
     bástyázták   körül   a   beleegyezést.  A   kérdésben   vallott
     álláspontom  tehát összefügg azzal a figyelmeztető ténnyel  is,
     hogy  visszatérően  és  nagy számban szembesülnek  az  országok
     azzal, hogy ezen a területen a jogalkotói szándék dacára a jogi
     szabályozás és a gyakorlat gyakran nem esik egybe,  nem  ritkák
     és súlyosak a diszfunkciók.

     6.  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187. §-ának
     (3)  bekezdése  szerint „Családtervezési  célból  művi  meddővé
     tétel  kizárólag  magyarországi lakóhellyel  vagy  tartózkodási
     hellyel  rendelkező magyar állampolgárnál végezhető  el.”  Azaz
     még   a   most   hatályos  szabályozás   esetében   is   érdemi
     különbségtétel  van  a  magyar  állampolgár   és   a   külföldi
     állampolgár között. Jóllehet az indítvány – bár hivatkozott  az
     Alkotmány  70/A.  §-ára  –  nem érintette  a  kérdésnek  ezt  a
     vetületét,   mégis   figyelembe  kellett   vennem   álláspontom
     kialakításában  ezt  a  tényt, hiszen ez  az  egyértelmű  tiltó
     szabály    ezek   szerint   a   Magyarországon   élő   külföldi
     állampolgárnak  az önrendelkezési jogát ebben az összefüggésben
     a  magyar állampolgárénál sokkal jobban korlátozza, végső soron
     de  jure  nem  ismeri el. A határozat nyomán a  diszkriminációs
     olló  a  külföldi  és a belföldi között még  nagyobbra  nyílik,
     hiszen  míg  eddig  csak  a harmincöt  év  feletti  vagy  három
     vérszerinti  gyermeket  nevelő személyek  között  állt  fenn  a
     különbség,   az   a   határozat  nyomán  gyakorlatilag   minden
     Magyarországon  élő nagykorú külföldi és hazai  személy  között
     fenn   fog   állni.   Tiszteletben   tartva   az   indítványhoz
     kötöttségnek    az    Alkotmánybíróság   joggyakorlatában    is
     kikristályosodott elvét, a fentiek alapján –– az Alkotmánynak a
     határozatban  is  hivatkozott  54.  §  (1)  és  70/A.   §   (1)
     bekezdéseire és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
     187.  §-ának belső összhangjára tekintettel – magamnak már  nem
     tudom  megmagyarázni  azt, hogy miért  korlátozhatja  a  magyar
     jogrendszer  alkotmányosan a külföldi állampolgár  esetében  az
     önrendelkezési jogot másként, sőt jóval mélyebben, mint ami  és
     ahogyan  a  magyar állampolgár esetében már alkotmányellenesnek
     minősül.

     Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                                    Dr. Kovács Péter
                                                       alkotmánybíró

     Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

     1.  Nem  értek  egyet a többségi határozat rendelkező  részének
     alkotmányellenességet  megállapító  1.   pontjával   és   ezzel
     összefüggésben   a  döntés  elméleti  megalapozására   irányuló
     indokolással.

     Az   Eütv.   vizsgált   rendelkezése   a   kérelemre   végzett,
     családtervezési   célú   művi  meddővé   tételt   tiltja   azon
     cselekvőképes  személyeknél,  akik  35.  életévüket   még   nem
     töltötték   be,  vagy  nem  rendelkeznek  három  vér   szerinti
     gyermekkel. Jóllehet a többségi határozat elismeri azt, hogy  a
     törvényhozó  az  önrendelkezési jogot ellensúlyozó  szabályokat
     alkothat,  a  rendelkezés megsemmisítése minden  cselekvőképes,
     nagykorú  személy  számára megnyitja  annak  lehetőségét,  hogy
     magát sterilizáltassa.

     A jelen ügy tárgya – az indítvány irányultságának megfelelően –
     csak a korlátozásként felfogott szabályok alkotmányossága, azaz
     az  Alkotmánybíróság az ügyben nem vizsgálta a  családtervezési
     okból,  kérelemre végzett művi meddővé tétel alkotmányosságának
     teljes  kérdéskörét.  Az adott ügyben az Alkotmánybíróság  csak
     arról  foglalt  állást, hogy az Eütv. 187. §  (2)  bekezdésének
     első mondatában szereplő, korlátozásnak tekintett rendelkezések
     alkotmányosak-e.

     2.  A határozat kiindulópontja az, hogy a családtervezési okból
     történő  művi  meddővé tétel kéréséhez való  jog  az  általános
     személyiségi  jog,  az önrendelkezési jog  körébe  tartozik  és
     ezért e jog korlátozása alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet.
     Azzal  egyetértek, hogy a polgároknak mindent szabad,  ami  nem
     kifejezetten tilos. Ebből azonban nem következik  az,  hogy  az
     államnak   általában  mindent  meg  kell   engednie,   ami   az
     orvoslásban   a  tudomány  szakmai  fejlettsége,  a   technikai
     feltételek  megléte miatt lehetséges. Meggyőződésem  szerint  a
     nem   egészségügyi  okból  történő  művi  meddővé  tétel  olyan
     fogyatékosságot   okoz,  mely  önmagában  az  emberi   méltóság
     csorbulásával  jár,  és  melyre így az önrendelkezési  jog  nem
     terjed  ki.  [Ahogy  a „saját halálról való döntés  jogát”  sem
     tudom elfogadni – v.ö. párhuzamos indokolás, 22/2003. (IV. 28.)
     AB  hat.,  ABH  2003,  235, 286.] Más  megközelítésben  ez  azt
     jelenti  véleményem szerint, hogy az államnak  az  Alkotmányból
     eredő,   általános  kötelezettsége  van  tiltani  és   büntetni
     rendelni  a  nem egészségügyi okból végrehajtott  csonkításban,
     sterilizálásban  való  orvosi közreműködést.  Ez  az  általános
     kötelezettség levezethető az élethez, az emberi méltósághoz,  a
     lehető  legmagasabb  szintű  testi és  lelki  egészséghez  való
     alapvető  jogokból.  Az államnak fő szabály  szerint  büntetnie
     kell   azt,   ha   valaki   egy  másik   személynek   maradandó
     fogyatékosságot    okoz.    Ennek   az    állami    életvédelmi
     kötelezettségnek az érvényesítésétől csak nyomós érvek  alapján
     lehet eltekinteni. Ilyen nyomós érv lehet valamely egészségügyi
     indok,  ideértve  a pszichikai egészséget is. A családtervezési
     célból  végzett művi meddővé tételnél azonban ilyen  nyomós  ok
     nincs;  Magyarországon  számos más  hatékony,  fogyatékosságot,
     egészségromlást   nem   okozó,   veszélytelen   családtervezési
     eszközhöz széles körben, akadály nélkül hozzá lehet jutni.

     Azt  a  megállapítást,  hogy „önmagának mindenki  árthat”,  nem
     lehet minden feltétel nélkül általános érvényűnek tekinteni  és
     a    jelen   ügyre   vonatkoztatni.   Ezt   a   gondolatot   az
     Alkotmánybíróság  más  összefüggésben, személyek  homoszexuális
     egyesületben való tagságával kapcsolatban fogalmazta meg.
     Az  állam  korlátozó  rendelkezésekkel és  más  ellensúlyokkal,
     tiltásokkal  fékezheti, sőt fékeznie kell az önpusztítást.  Az,
     hogy  az  állam  elkötelezett  az  Alkotmányban  megfogalmazott
     értékek – így az élet, az emberi méltóság, a lehető legmagasabb
     szintű testi és lelki egészség – mellett, nem jelent gyámkodást
     a  személy fölött. Külön vizsgálandó kérdésnek tartom  azt  is,
     hogy  az önrendelkezési jog fogalmilag kiterjedhet-e arra, hogy
     a  személy  valaki  más (adott esetben egészségügyi  intézmény,
     orvos)  közreműködésével, aktív beavatkozásával, kellő indok  –
     pl. egészségügyi ok – nélkül ártson magának.

     3.  Ha  az  indítvány elbírálásakor az a kiindulópont,  hogy  a
     családtervezési okból végzett művi meddővé tétel  kérése  eleve
     az  önrendelkezési jog körébe tartozik, de korlátozható  jogról
     van  szó,  akkor az alapvető jog korlátozásának alkotmányossági
     vizsgálatánál  az Alkotmánybíróságnak olyan szempontok  alapján
     kell  vizsgálódnia,  amelyek bizonyos  mérlegelési  lehetőséget
     biztosítanak  az Alkotmánybíróság számára. Ilyen  szempont  az,
     hogy  az  alapvető  jog  korlátozása, az elérni  kívánt  célhoz
     képest, arányos-e.
     Elfogadom  azt,  hogy  népesedéspolitikai célok  általában  nem
     elégségesek arra, hogy önrendelkezési jogot korlátozzanak.
     Véleményem  szerint azonban ha a törvényhozó öncsonkító  orvosi
     beavatkozás   kérését   nem   egészségügyi   indokból,    hanem
     családtervezési célból teszi lehetővé, akkor legalább megfelelő
     ellensúlyokkal,  objektív korlátokkal ki  kell  zárnia  mind  a
     visszaélések,  mind a felelőtlen döntés lehetőségét.  Az  Eütv.
     vizsgált  rendelkezését, mely a családtervezési  okból  történő
     sterilizálás  feltételeit  szabályozza,  még  akkor  sem  lehet
     aránytalan  korlátozásnak tekinteni, ha  a  többségi  határozat
     szerinti,  gyakorlatilag korlátlan önrendelkezési jogból  indul
     ki  az Alkotmánybíróság vizsgálódása. A korlátozást kielégítően
     lehet  indokolni  az  élethez, az  emberi  méltósághoz,  és  az
     egészséghez  való joggal. A vizsgált korlátozás célja  eszerint
     az,  hogy  törvény  a  törvényhozó  által  fiatalnak  tekintett
     személyeket megóvja attól, hogy jórészt visszafordíthatatlan és
     súlyosan      egészségkárosító     (fogyatékosságot      okozó)
     beavatkozásnak  vessék magukat alá, mégha ezt  „önkéntesen”  is
     tennék.   Adott  esetben  egy  nagykorú,  de  még   nem   érett
     személyiségű  fiatal  az  ekként felfogott  önrendelkezési  jog
     gyakorlásával   önrendelkezési  jogának   későbbi   gyakorlását
     lehetetlenítené  el.  (Sem az Eütv.-ben  foglalt  tájékoztatási
     kötelezettség, sem a három hónapos megfontolási  idő  önmagában
     nem tekinthető az így kiterjesztett önrendelkezési jog hatékony
     ellensúlyának.)

     A művi meddővé tétel összefüggésében elengedhetetlenek az olyan
     garanciák, melyek biztosítják, hogy valóban az érintett személy
     önálló,  minden  külső  kényszertől és  befolyástól  mentes,  a
     szükséges   információk  birtokában  meghozott,  személyes   és
     tájékozott  döntéséről  van  szó.  Az  objektív  kritériumoknak
     (betöltött  35.  életév  vagy három  vér  szerinti  gyermek)  a
     törvényből  való kikerülésével, nincs elegendő  garancia  arra,
     hogy  ténylegesen  a  szükséges információk birtokában  hozott,
     befolyástól   mentes  döntés  születhessen.   A   tájékoztatási
     kötelezettség  és a várakozási idő nem elegendő  garancia.  Nem
     lehet  eltekinteni  attól, hogy még  a  nagykorú  személyek  is
     kerülhetnek átmenetileg olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amikor
     ténylegesen  szabad  döntésről  nem  beszélhetünk.  A  vizsgált
     szabályok  részleges megsemmisítése ezt a körülményt nem  veszi
     figyelembe.

     Az  Alkotmány  16.  §-a szerint az állam védelmezi  az  ifjúság
     irdekeit.   A  családok  támogatásával  kapcsolatos   szabályok
     általában  a  35.  életévben húzzák meg  a  támogatásokra  való
     jogosultság (fiatalság) határát. Az egyén felfogása – különösen
     fiatal  korában – időben változhat, és e változás  lehetőségét,
     megfelelő  garanciákkal, az államnak is védelmeznie  kell.  Így
     előfordulhat, hogy valaki nagykorúsága elérése után  egy  adott
     élethelyzetben (valamilyen sokkoló élmény hatására, bizonytalan
     élettársi  kapcsolatban, prostituáltként stb.) meddővé  tétetné
     magát,  azonban  néhány  évvel később,  helyzete  és  felfogása
     változásával már akarna gyermeket.

     Az  önrendelkezés  ebben  az  összefüggésben  nem  önmagában  a
     családtervezési   célú   művi  meddővé   tétel   vonatkozásában
     vizsgálandó,    hanem    a    születésszabályozás     kiterjedt
     lehetőségeinek   összességében.   A   születésszabályozás    az
     önrendelkezési  jog  körébe tartozik,  azonban  egyes  eszközei
     bizonyos  korlátozások alá vethetőek. Mivel a családtervezésnek
     számos,  egészségkárosodást vagy maradandó fogyatékosságot  nem
     okozó  eszköze rendelkezésre áll, így a meddővé tétel  végletes
     „megoldásának” korlátozása alkotmányosan nem kifogásolható.

     Az    Alkotmánybíróság    egyes    reprodukciós    eljárásokkal
     kapcsolatban  már  megállapította,  hogy  az  ilyen   eljárások
     alapjogként    nem    illetnek    meg    senkit    [mesterséges
     megtermékenyítés – 750/B/1990. (ABH 1991, 728);  dajkaterhesség
     –  108/B/2000.  (ABK  2004/3)]. A családtervezés  egyes  módjai
     tárgyilagos    mérlegelés   alapján,   ésszerű   indokkal    is
     korlátozhatóak. A Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatában
     foglalt  korlátozást  ilyen, nem önkényes  korlátozásnak  lehet
     minősíteni.

     4.  A  művi  meddővé tétel összefüggésében nem hallgatható  el,
     hogy megengedő törvényeken alapuló, de a társadalmi, gazdasági,
     politikai  környezet  hatásaként, külső kényszer  alapján  kért
     sterilizálás ma is létező és megoldásra váró probléma  harmadik
     világbeli  országokban.  (Az  1990-es  években  Peru   indított
     programot,  mely anyagi előnyöket helyezett kilátásba  azoknak,
     akik  30.  életévüket betöltötték és legalább  három  gyermekük
     van.  A  gyakorlat,  mely  a törvényben  előírt  beleegyezéstől
     gyakran  eltekintett, súlyos visszaélésekhez, és 1995  és  1998
     között  300  ezer nő sterilizálásához vezetett.)  Ahogy  azt  a
     határozat  is  jelzi, a megengedő törvényi szabályozás  mellett
     végrehajtott,  kikényszerített  művi  meddővé  tételről   szóló
     sokkoló példák időben és térben közelebb is előfordulnak.

     Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                  Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                       alkotmánybíró
      .
      English:
      English:
      .
      Petition filed:
      .
      Subject of the case:
      .
      Section 187 para. (2) of Act CLIV of 1997 on Healthcare; the text “and if married or cohabiting, to the spouseor cohabitant as well” in Section 3 para. (1) and Section 6 para. (1) of Minister of Health Decree 25/1998 (VI. 17.) NM on Sterilisation; Minister of Health Decree 12/1987 (VIII. 19.) EüM on Sterilisation
      Number of the Decision:
      .
      43/2005. (XI. 14.)
      Date of the decision:
      .
      11/12/2005
      .
      CODICES summary:
      http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2005-3-010?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
      .
      en_0043_2005.pdfen_0043_2005.pdf