Hungarian
Ügyszám:
.
908/B/1992
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 43/2005. (XI. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2005/536
.
A határozat kelte: Budapest-Esztergom, 11/12/2005
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az       Alkotmánybíróság       jogszabályi       rendelkezések
  alkotmányellenességének    utólagos    vizsgálatára    irányuló
  eljárásban  –  Dr. Harmathy Attila, Dr. Kovács Péter,  valamint
  Dr.    Tersztyánszkyné    dr.   Vasadi    Éva    alkotmánybírák
  különvéleményével – meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy  az  egészségügyről
  szóló   1997.   évi   CLIV.  törvény  187.  §   (2)   bekezdése
  alkotmányellenes,  ezért  azt  2006.  június   30-i   hatállyal
  megsemmisíti.

  2.  Az Alkotmánybíróság az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
  törvény   187.  §  (5)  bekezdésének  „–  házasságban,  illetve
  élettársi  kapcsolatban  élő  kérelmező  esetén  a  házastársat
  (élettársat)    is   –”   szövegrésze   alkotmányellenességének
  megállapítására   és   megsemmisítésére   irányuló   indítványt
  elutasítja.

  3.  Az  Alkotmánybíróság a művi meddővé tételről szóló 25/1998.
  (VI. 17.) NM rendelet 3. § (1) bekezdésének, valamint 6. §  (1)
  bekezdésének „– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő
  kérelmező esetén egyidejűleg a házastársat (élettársat)  is  –”
  szövegrésze    alkotmányellenességének    megállapítására    és
  megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

  4.  Az  Alkotmánybíróság a művi meddővé tételről szóló 12/1987.
  (VIII.     19.)     EüM     rendelet    alkotmányellenességének
  megállapítására    és   megsemmisítésére   irányuló    eljárást
  megszünteti.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1. Az Alkotmánybírósághoz két indítvány érkezett a művi meddővé
   tételről  szóló  szabályozás  egyes  elemeinek  alkotmányossági
   vizsgálatára.

   1.1.   Az   egyik   indítványozó  az  1992-ben   előterjesztett
   beadványában a művi meddővé tételről szóló 12/1987. (VIII. 19.)
   EüM  rendelet  (a  továbbiakban:  R1.)  alkotmányellenességének
   megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményezte.  Álláspontja
   szerint  a rendelet formai okból ellentétes az Alkotmány  8.  §
   (2)  bekezdésével, mivel az emberek alapvető  jogait  korlátozó
   szabályokat  nem törvény tartalmazza. Emellett az  indítványozó
   tartalmi  okból  is  kifogásolta a  szabályozást,  mivel  az  –
   álláspontja   szerint   –  „indokolatlan  (életkor,   illetőleg
   gyerekszám)  korlátozásokat” tartalmaz,  és  ezáltal  sérti  az
   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdését,  valamint  az  54.   §   (1)
   bekezdését.

   A művi meddővé tételről szóló 25/1998. (VI. 17.) NM rendelet (a
   továbbiakban:  R2.) 7. §-a 1998. július 1-jével hatályon  kívül
   helyezte   az  indítványozó  által  támadott  jogszabályt.   Az
   Alkotmánybíróság erről tájékoztatta az indítványozót,  aki  ezt
   követően   az   R1.   alkotmányellenességének   megállapítására
   irányuló   indítványát   az   R1.  „hatályossága   időtartamára
   vonatkozóan”  tartotta fenn, ugyanakkor a megsemmisítés  iránti
   kérelmét    okafogyottnak    minősítette.    Mindemellett    az
   indítványozó – az Alkotmány 8. § (2) bekezdésére,  valamint  az
   54.  § (1) bekezdésére utalva – kezdeményezte az egészségügyről
   szóló  1997.  évi  CLIV. törvény (a továbbiakban:  Eütv.)  –  a
   korábbi  szabályozást  tartalmilag  megismétlő  –  187.  §  (2)
   bekezdés első mondata alkotmányellenességének megállapítását és
   megsemmisítését.

   1.2. A másik indítványozó az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első
   mondatát  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, 8. §  (1)  és  (2)
   bekezdésére,  54.  §  (1) bekezdésére,  valamint  70/A.  §  (1)
   bekezdésére  hivatkozással  támadta.  Álláspontja   szerint   a
   kifogásolt  rendelkezés  sérti  az  önrendelkezési  jogot,   és
   önkényes, diszkriminatív feltételeket tartalmaz.

   Az   indítványozó  emellett  támadta  az  Eütv.  187.   §   (5)
   bekezdésének „– házasságban, illetve élettársi kapcsolatban élő
   kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is –” szövegrészét,
   valamint   az  R2.  6.  §  (1)  bekezdésének  hasonló  tartalmú
   szövegrészét.  Megítélése szerint a két kifogásolt  rendelkezés
   sérti   az   Alkotmány   54.   §  (1)  bekezdéséből   következő
   magánszférához való jogot, mert „arra kötelezi a meddővé tételt
   kérő   személyt  hogy  a  legbensőbb  intimszférájához  tartozó
   döntését  (nemző/fogamzóképessége megszüntetése)  megossza  egy
   másik   személlyel   (házastárs/élettárs)”.   Az   indítványozó
   ugyanerre az indokra hivatkozva kezdeményezte továbbá az R2. 3.
   §   (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítását  és
   megsemmisítését is.

   2.   Az   indítványozók  az  Alkotmány  alábbi  rendelkezéseire
   hivatkoztak:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „70A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.”

   Az Eütv. 187. §-ának vizsgált rendelkezései:

   „(2)  Családtervezési célból a művi meddővé tétel 35.  életévét
   betöltött   vagy  három  vér  szerinti  gyermekkel   rendelkező
   személynél  végezhető  el. A családtervezési  célból  elvégzett
   művi   meddővé  tétel  iránt  a  16.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben
   meghatározott     személyek    által     benyújtott     kérelem
   érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.”

   „(5)  A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást végző
   egészségügyi   szolgáltató  kijelölt  orvosa  a  kérelmezőt   –
   házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
   esetén   a   házastársat  (élettársat)  is  –  tájékoztatja   a
   fogamzásgátlás  egyéb  lehetőségeiről, valamint  a  beavatkozás
   jellegéről, lehetséges kockázatairól és következményeiről.”

   Az R2. vizsgált rendelkezései:

   „3.    §   (1)   A   családtervezési   célból   végzendő   művi
   meddővétételnek az Eütv. 187. § (2) bekezdésében  meghatározott
   feltételét    a    kérelmező    személyazonosításra    szolgáló
   igazolványának  adataiból,  továbbá vér  szerinti  gyermekeinek
   születési anyakönyvi kivonataiból kell megállapítani.”

   „6.  §  (1) A beavatkozás megkezdését megelőzően a beavatkozást
   végző  egészségügyi szolgáltató kijelölt orvosa a kérelmezőt  –
   házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
   esetén egyidejűleg a házastársat (élettársat) is – az Eütv. 13.
   §-ában meghatározottakon kívül tájékoztatja
    a) a fogamzásgátlás egyéb lehetőségeiről, valamint
    b)  a  beavatkozás  jellegéről,  lehetséges  kockázatairól  és
   következményeiről, illetve
    c)  a beavatkozás elvégzése esetén egy későbbi gyermekvállalás
   lehetőségeiről.”

                                 II.

   Az  Alkotmánybíróság  először azt vizsgálta  meg,  hogy  milyen
   alkotmányjogi  összefüggés  áll  fenn  az  Eütv.  187.  §   (2)
   bekezdésében  szabályozott, családtervezési célú  művi  meddővé
   tétel és az Alkotmány 54. § (1) bekezdése között.

   1.  A  művi  meddővé tétel (sterilizáció) a  nemző-  illetve  a
   fogamzásképességet megakadályozó (megszüntető)  invazív  orvosi
   beavatkozás [Eütv. 3. § m) pont; 187. § (1) bekezdés].  Meddővé
   tételre  –  mind a férfiak, mind a nők esetében – sor  kerülhet
   egészségügyi és családtervezési célból.

   Az   R2.  1.  §  (2)  bekezdése  jelentős,  és  alkotmányossági
   szempontból    indokolható   különbségtételt    tartalmaz    az
   egészségügyi és a családtervezési célú meddővé tétel között:
   „A művi meddővé tétel során az ivarmirigyeket eltávolítani vagy
   károsítani, továbbá a nemző-, illetve fogamzóképesség  végleges
   elvesztését  eredményező  egyéb műtéti  beavatkozást  elvégezni
   csak indokolt esetben
   a)   a   beteg   egészségének  megőrzése,  lehetséges   mértékű
   helyreállítása, ha ez nem lehetséges,
   b) az egészségromlás mérséklése
   érdekében lehet.”
   Következésképpen     minden     szempontból     végleges     és
   visszafordíthatatlan  beavatkozásra  (castratio,  ovariectomia,
   hysterectomia)  kizárólag egészségügyi indokból  kerülhet  sor.
   Ezzel szemben családtervezési célú meddővé tételre „a legkisebb
   mértékű  beavatkozással járó, de az adott esetben  a  terhesség
   meggátolására  leginkább  alkalmas” [R2.  1.  §  (1)  bekezdés]
   műtéti  megoldás férfiak esetében a vasectomia, nők esetében  a
   tuba uterina elzárása. Mindazonáltal ezen eljárások alkalmazása
   esetén  is kétséges a nemző-, illetve fogamzásképesség későbbi,
   műtéti   visszaállításának   sikeressége.   Ugyanakkor    egyes
   esetekben utóbb is lehetőség van saját, „vér szerinti”  gyermek
   világra hozatalára az Eütv.-ben szabályozott humán reprodukciós
   eljárások segítségével.

   Összességében megállapítható, hogy a családtervezési célú  művi
   meddővé   tétel  olyan  születésszabályozási  (fogamzásgátlási)
   módszer,   amely  egyszeri,  jelentős  kockázattal   nem   járó
   beavatkozás eredményeként nagyfokú biztonságot nyújt  a  magzat
   fogantatásának  megelőzésében,  miközben  nem  igényel  későbbi
   anyagi  ráfordításokat és odafigyelést. Hátránya ugyanakkor  (a
   műtéttel szükségképpen együtt járó hátrányokon túl), hogy ennek
   a  módszernek a választásával a későbbi választási szabadság (a
   gyermekvállalás   lehetősége)  jelentősen  leszűkül,   bizonyos
   esetekben megszűnik.

   2.  Az  önrendelkezési jog és a művi meddővé tétel  alkotmányos
   összefüggéseinek  feltárásakor az  Alkotmánybíróság  tekintetbe
   vette az alkotmányos demokráciákban megfigyelhető tendenciákat.

   Az     Egyesült    Államok    Legfelső    Bírósága     1942-ben
   alkotmányellenesnek minősítette az egyes visszaeső bűnelkövetők
   meddővé tételét elrendelő jogszabályt [Skinner v. Oklahoma, 316
   U.S.  535  (1942)].  A  bíróság ebben a határozatban  az  egyén
   alapvető jogai közé sorolta a gyermekvállalásról hozott  szabad
   döntést.  Később  a testület a magánélethez  való  jog  alapján
   ismerte  el,  hogy  a  házaspárok és az  együtt  élő  különnemű
   személyek   szabadon  eldönthetik,  használnak-e  fogamzásgátló
   eszközt.  [Griswold  v.  Connecticut,  381  U.S.  479   (1965);
   Eisenstadt  v. Baird, 405 U.S. 438 (1972).] Napjainkban  számos
   demokratikus jogrendű államban törvények és bírósági döntések –
   a  fogamzásgátláshoz való jog analógiájára –  nem  kérdőjelezik
   meg,  hogy a jogi értelemben döntésképesnek tekintett személyek
   életkorra, családi állapotra, saját gyermekek számára  tekintet
   nélkül  kérhetik  a  művi  meddővé tételt.  (Például:  Egyesült
   Királyság,  Japán, Kanada, Svájc, Spanyolország.) Mindazonáltal
   a  sterilizációról  való döntésképesség  korhatára  államonként
   eltérő,   és   nem   feltétlenül  egyezik  meg   az   általános
   döntésképesség korhatárával. (Például Ausztriában  és  Dániában
   25   év,  az  Egyesült  Államokban  21  év,  Japánban  20   év,
   Spanyolországban  18  év.)  Több államban,  így  Németországban
   nincs speciális szabályozás a művi meddővé tétel feltételeiről,
   azokat  –  konkrét esetek kapcsán – a bírói gyakorlat  alakítja
   ki.

   A   fogamzásgátlás   és  azon  belül  a  művi   meddővé   tétel
   szabadságának biztosítása különös súlyt kapott néhány államban,
   a  faji,  etnikai,  nemi  vagy  más önkényes  megkülönböztetést
   intézményesítő  vagy  eltűrő  politikai  rendszer  demokratikus
   átalakításával    összefüggésben.   Például    a    Dél-afrikai
   Köztársaságban,  1998-ban elfogadott Sterilisation  Act  a  18.
   évet betöltött, döntésképes személyek számára biztosítja ezt  a
   jogot,  abból a preambulumban megfogalmazott elvből  kiindulva,
   hogy   az   alkotmányban   elismert  testi   és   pszichológiai
   integritáshoz  való jog magában foglalja a reprodukcióról  való
   szabad  döntés  jogát. Ugyanakkor több európai államban  és  az
   Egyesült Államokban előfordult esetek azt is bizonyítják,  hogy
   az   önkéntesség  és  a  diszkrimináció-tilalom  elvén  alapuló
   szabályozás ellenére is előfordulhatnak nagy számú visszaélések
   a  gyakorlatban.  Például  az Egyesült  Államokban  az  1970-es
   években  elfogadott  szövetségi szintű szabályok  ellenére  sor
   került   indiánok,   feketék   és  más   kisebbségek   vitatott
   legitimitású sterilizálására. (Ronald Munson: Intervention  and
   Reflection. Basic Issues in Medical Ethics. Wadsworth, Belmont,
   California, 1988, 420.) A súlyos jogsértésekre azonban  nem  az
   önrendelkezés jogot biztosító szabályok elfogadása miatt került
   sor,  hanem  azokkal  ellentétesen.  A  visszaélések  veszélyét
   növeli,  ha hiányzik az egyéni autonómiát biztosító és hatékony
   garanciákat tartalmazó szabályozás.

   Nemzetközi  összehasonlításban kivételesnek mondható  az  olyan
   szabályozás, amely a családtervezési célú meddővé  tételt  –  a
   döntésképességi  korhatáron túl – objektív feltételektől  teszi
   függővé.  (Fehéroroszországban: legalább  három  gyermek,  vagy
   betöltött 30. év és két gyermek, vagy nőknél betöltött 35.  év,
   férfiaknál betöltött 45. év. Szlovéniában: betöltött 35. év.)

   A  mai  –  elvi  jelentőségű – jogviták egy része a  házastársi
   hozzájárulás   nélkül   elvégzett   sterilizációra   vonatkozik
   [Egyesült  Államokban: Murray v. Vandevander, Court of  Appeals
   of  Oklahoma,  Division No.1. 522 P.2d. 302.];  más  részük  az
   orvos   és  a  páciens  közötti  magánjogi  szerződésből  eredő
   kötelezettségeket érinti (például: tájékoztatási  kötelezettség
   elmulasztása, felelősség a sterilizációt követő terhesség  vagy
   születés  miatt stb.) [Egyesült Királyságban: Eye  v.  Measday,
   (1986)  1 All ER 488; Gold v. Haringey Health Authority  (1988)
   QB  481];  Németországban: BVerfGE 96, 375. (1997).; gyakran  –
   legfőképp   a  kiskorúak  és  a  mentális  sérültek   esetleges
   sterilizálása esetén – a helyettes döntéshozatallal  összefüggő
   kérdések   állnak  a  jogesetek  középpontjában.   [a   spanyol
   Alkotmánybíróság gyakorlatában: 215/1994. (14.07.1994.)]

   3.  Az  Alkotmánybíróság  számos  alkalommal  foglalkozott  az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdésének, valamint  az  ember  saját
   teste  és  sorsa feletti rendelkezési jogának a kapcsolatával,
   de  a  művi  meddővé tétel alkotmányos összefüggéseiről  jelen
   ügyben  foglal  állást  először.  Az  Alkotmány  54.   §   (1)
   bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jogot a  8/1990.
   (IV.  23.)  AB  határozatban az „általános  személyiségi  jog”
   alkotmányi   megfogalmazásának  minősítette.   „Az   általános
   személyiségi jog ’anyajog’, azaz olyan szubszidiárius alapjog,
   amelyet  mind  az  Alkotmánybíróság, mind a  bíróságok  minden
   esetben felhívhatnak az egyén autonómiájának védelmére, ha  az
   adott  tényállásra a konkrét, nevesített alapjogok egyike  sem
   alkalmazható.”   (ABH   1990,   44-45.)   Ezt   követően    az
   Alkotmánybíróság számos határozatot hozott az önrendelkezéshez
   való jog és a magánszférához való jog mint az Alkotmány 54.  §
   (1)   bekezdéséből  következő  „különös  személyiségi   jogok”
   alapján.  [57/1991.  (XI. 8.) AB határozat,  ABH  1991,  279.;
   1/1994.  (I. 7.) AB határozat, ABH 1994, 29, 35-36.;  75/1995.
   (XII.  21.)  AB határozat, ABH 1995, 376, 380.;  5/1996.  (II.
   23.)  AB  határozat,  ABH 1996, 47.; 11/1996.  (III.  13.)  AB
   határozat,  ABH 1996, 240.; 20/1997. (III. 19.) AB  határozat,
   ABH  1997, 85.; 4/1998. (III. 1.) AB határozat, ABH 1998, 71.;
   10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123.]

   Jelen   ügy   megítélése  szempontjából  az   Alkotmánybíróság
   irányadónak   tekinti  az  Alkotmány  54.  §  (1)   bekezdését
   értelmező több, korábbi határozatát.

   A  22/1992.  (IV.  10.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
   megállapította, hogy „a házasságkötés szabadságához való jog –
   az   önrendelkezési  jog  részeként  –  olyan  alapjog,  amely
   alkotmányos   oltalom  alatt  áll.”  [ABH  1992,   122,   123.
   Megerősítve: 183/B/1992. AB határozat, ABH 1995, 598, 602.]
   A  64/1991.  (XII. 17.) AB határozat megállapította,  hogy  az
   emberi   méltósághoz   való   jog   alapján   a   terhes   nők
   önrendelkezési joga – alkotmányos korlátok között – kiterjed a
   terhesség-megszakítás  feletti  rendelkezésre.  „A   terhesség
   olyan  változásokkal jár az anya szervezetében, s  –  normális
   esetben  –  a gyermeknevelés olyannyira meghatározza  az  anya
   további életét, hogy az Alkotmánybíróság megítélése szerint az
   abortusz  lehetőségének […] szűk körű kizárása is  közvetlenül
   és lényegesen érinti az anya önrendelkezési jogát.” [ABH 1991,
   297,  301.; Megerősítve: 48/1998. (XI. 23.) AB határozat,  ABH
   1998, 333.]
   A  36/2000.  (X. 27.) AB határozat kimondta, hogy az  Eütv.  az
   Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében foglalt emberi  méltósághoz
   való   jogot   érvényre  juttató  garanciális   rendelkezéseket
   tartalmaz a betegek önrendelkezési joga tekintetében. A betegek
   jogai   közé   tartozik  –  többek  között  –  az  egészségügyi
   beavatkozásokba    való    beleegyezés    és     az     ellátás
   visszautasításának  joga  is.  [ABH  2000,  241.   Megerősítve:
   56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.]
   Az Alkotmánybíróság a gyermekek egyesülési jogának korlátaival
   foglalkozó  21/1996.  (V.  17.)  AB  határozatban  az   emberi
   méltósághoz   való   jog   és   az   egyéni   kockázatvállalás
   összefüggéséről  általános  érvénnyel  mondta  ki:  „Önmagának
   mindenki  árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes  a  szabad,
   tájékozott és felelős döntésre. A nagykorúaknak a jog  be  nem
   avatkozása   széles  lehetőséget  ad  erre,  s  az   általános
   személyiségi   jogból   folyó  jog  az   önmeghatározásra   és
   cselekvési   szabadságra  [Alkotmány  54.  §   (1)   bekezdés]
   garantálja  ezt  a lehetőséget. Az állam korlátozó  gyámkodása
   csak   a   határesetekben  alkotmányossági  viták  tárgya   (a
   kábítószer  élvezésének  büntetésétől az  eutanáziáig).”  (ABH
   1996, 74, 80.)
   Számos  egyéb  mellett  ezt a szempontot  is  alapul  véve  az
   Alkotmánybíróság a 22/2003. (IV. 28.) AB határozatban a  saját
   halálról való döntés jogát ismerte el az Alkotmány 54.  §  (1)
   bekezdése  alapján.  „A gyógyíthatatlan beteg  döntése  arról,
   hogy  életének a rá váró szenvedésekkel teli hátralévő  részét
   nem  akarja  végigélni, a beteg önrendelkezési jogának  része,
   így  vonatkoznak  rá  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésének
   rendelkezései. A saját haláláról való döntés ugyanis mindenkit
   megillet, függetlenül attól, hogy egészséges vagy beteg, és ha
   beteg,  betegsége az orvostudomány szerint gyógyítható-e  vagy
   nem.   (…)  A  világnézeti  szempontból  semleges  alkotmányos
   alapokon   álló   jogrendszer  ugyanis   sem   helyeslő,   sem
   helytelenítő  álláspontot  nem foglalhat  el  az  ember  saját
   életének  befejezését elhatározó döntésével kapcsolatban;  itt
   olyan  szféráról  van  szó, melytől az államnak  főszabályként
   távol kell magát tartania. Az állam e körben csak annyiban jut
   szerephez,  amennyiben  ezt az élethez  való  jogra  vonatkozó
   intézményvédelmi kötelezettsége elkerülhetetlenül  szükségessé
   teszi.” (ABH 2003, 235, 261.)

   Az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből  és  a
   60.  §  (1)  bekezdéséből vezette le az  önrendelkezési  jogtól
   elválaszthatatlan, a személyiség integritásához való jogot. „Az
   Alkotmánybíróság állandó gyakorlata – a 8/1990.  (IV.  25.)  AB
   határozattól  kezdve – az emberi méltósághoz való  jogot,  mint
   "általános   személyiségi  jogot"  fogja  fel,  amely   magában
   foglalja  a személyiség szabad kibontakoztatásához való  jogot.
   Az  Alkotmánybíróság továbbá a lelkiismereti szabadság jogát  a
   64/1991.  (XII.  17.)  AB határozat összefüggésében  szintén  a
   személyiség integritásához való jogként értelmezte.  (Az  állam
   nem  kényszeríthet senkit olyan helyzetbe, amely  meghasonlásba
   vinné    önmagával,   azaz   amely   összeegyeztethetetlen    a
   személyiségét  meghatározó valamely lényeges meggyőződésével.)”
   [4/1993.   (II.   12.)  AB  határozat,  ABH  1993,   48,   51.]
   Mindemellett  irányadónak  számít az Alkotmánybíróságnak  az  a
   korábbi  megállapítása,  hogy a lelkiismereti  szabadságnak  az
   orvosi tevékenység során is érvényesülnie kell, ezért az  orvos
   lelkiismereti   okból   megtagadhatja   a   munkakörének    nem
   szükségszerű részét képező beavatkozások elvégzését.  [64/1991.
   (XII. 17.) AB határozat, ABH 1991, 297, 315.]

   Az  alkotmánybírósági gyakorlat alapján megállapítható, hogy az
   Alkotmány  54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti
   a  szabad, tájékozott és felelősségteljes döntésre képes  ember
   saját  teste és sorsa feletti rendelkezési jogát. A  jelen  ügy
   szempontjából  annak van jelentősége, hogy az  önrendelkezéshez
   való  jog  alapján  az emberek – az Alkotmány  rendelkezéseivel
   összhangban  lévő  jogszabályi  korlátok  között   –   szabadon
   dönthetnek  a  családi  élet,  a  házasság,  a  gyermekvállalás
   kérdéseiben.

   A  testület  gyakorlatából következik továbbá, hogy  az  orvosi
   beavatkozások    feletti   önrendelkezési   jog   (egészségügyi
   önrendelkezési   jog)   tágabb   kategória   az    egészségügyi
   beavatkozások     visszautasításához    való     jognál.     Az
   Alkotmánybíróság  ezt  elismerte a  művi  terhesség-megszakítás
   esetében  [64/1991.  (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,  297,
   301.;  48/1998.  (XI. 23.) AB határozat, ABH  1998,  333.],  és
   általában  véve is [36/2000. (X. 27.) AB határozat,  ABH  2000,
   241.;  56/2000. (XII. 19.) AB határozat, ABH 2000, 527.].  Szűk
   körű   kivételt  fogalmazott  meg  a  22/2003.  (IV.  28.)   AB
   határozat,  amely  az  életmentő  és  életfenntartó   kezelések
   visszautasításához és megszüntetéséhez való jogot  ismerte  el,
   de  nem  terjesztette  ki  az önrendelkezési  jogot  az  orvosi
   segítséggel történő öngyilkosságra.

   4.  Az  Eütv.  187.  §  (2) bekezdésének az indítványozó  által
   támadott  első mondata – vagylagosan – két objektív feltételtől
   teszi  függővé  a családtervezési célú művi meddővé  tételt.  A
   kérelmezőnek vagy 35 évnél idősebbnek kell lennie,  vagy  három
   vér  szerinti gyermekkel kell rendelkeznie. Az Alkotmánybíróság
   ezt  a  két  rendelkezést  az emberi  méltósághoz  való  jogból
   származó  önrendelkezési jog korlátozásának tekinti.  Aki  –  a
   szükséges  információk birtokában – képes  felelősségteljes  és
   indokolható  döntést  hozni családi, illetve  házaséletéről,  a
   fogamzásgátlásról és a gyermekvállalásról, annak az  állam  nem
   tilthatja meg, hogy – saját életfelfogásának megfelelően,  vagy
   szociális  és  anyagi körülményeit mérlegelve  –  művi  meddővé
   tétel  révén  akadályozza  meg,  hogy  gyermeke,  illetve  több
   gyermeke szülessen.

   Az  önrendelkezéshez való jogból az következik, hogy  az  állam
   nem  vállalhatja át az emberektől a fogamzásgátló módszerek  és
   eszközök   közötti  választás,  az  előnyök  és   a   hátrányok
   mérlegelésének  felelősségét;  ez  indokolatlan   paternalizmus
   volna.  Ami  az  egyik  embernek súlyos teher,  az  másnak  nem
   feltétlenül jelent hátrányt, ezért az állami szabályozás nem is
   képes  a  minden  egyén  számára egyformán  „előnyös”  megoldás
   kialakítására.

   Mindemellett   az   Alkotmánybíróság   hangsúlyozza,   hogy   a
   családtervezés,  a  fogamzásgátlás  kérdéseiben   való   döntés
   gyakran  nem  elszigetelt egyéni választás,  hanem  házastársak
   vagy különnemű élettársak közös mérlegelésen alapuló döntése. A
   művi   meddővé   tétel  iránti  igény  a  leggyakrabban   akkor
   jelentkezik,  amikor  a  házastársak  már  nem  kívánnak   több
   gyermeket  vállalni,  és  a  sterilizációt  tekintik  célszerű,
   hatékony megoldásnak.

   Az  indítvány  és  az  Eütv. hatályos rendelkezése  alapján  az
   Alkotmánybíróságnak  kizárólag a tiltó  szabályozásról  kellett
   állást  foglalnia.  Jelen  ügyben  a  testületnek  nem  kellett
   eldöntenie  azt,  hogy  az  érintett személyeknek  joguk  van-e
   kikényszeríteni   az   államtól   meghatározott    egészségügyi
   beavatkozások,   sterilizációs  műtétek  elvégzésének   anyagi,
   intézményi és személyi feltételeit.

                                III.

   Az Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdése és a 8.  §
   (2) bekezdése alapján megvizsgálta az önrendelkezéshez való jog
   –  Eütv.  187.  §  (2)  bekezdésének  első  mondatában  lévő  –
   korlátozásának alkotmányosságát.

   1.  Az  Alkotmánybíróság a 22/2003. (IV. 28.)  AB  határozatban
   foglalta  össze  az  emberi méltósághoz való jogból  levezetett
   részjogosultságok korlátozhatóságáról kialakított  gyakorlatát.
   „Az  emberi  méltósághoz  való jognak  az  Alkotmánybíróság  az
   alapjogok sorában megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít. Ez
   abból is kitűnik, hogy ez a jog, az élethez való joggal együtt,
   az Alkotmánynak az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó
   fejezete  élén  helyezkedik  el,  azt  az  Alkotmány  az  ember
   veleszületett  jogaként deklarálja, ezért az,  a  23/1990.  (X.
   31.)  AB  határozat szóhasználata szerint ’minden mást megelőző
   legnagyobb érték’ (ABH 1990, 88, 93.). Már ebben a határozatban
   megfogalmazást  nyert az Alkotmánybíróságnak  azon  álláspontja
   is,  hogy  az emberi élethez és az emberi méltósághoz való  jog
   elválaszthatatlan    egységet    alkotó     oszthatatlan     és
   korlátozhatatlan   alapjog.  A  későbbiek   során   azután   az
   Alkotmánybíróság  elvégezte  annak  kimunkálását   is,   milyen
   összefüggésben      érvényesül     az      emberi      méltóság
   korlátozhatatlansága. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
   emberi   méltósághoz   való  jog  csupán   az   emberi   státus
   meghatározójaként,  csak az élettel együtt  fennálló  egységben
   abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,
   ABH  1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett
   egyes részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
   személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány 8. §  (2)
   bekezdése    szerint    bármely   más   alapjoghoz    hasonlóan
   korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376,
   383.].” (ABH 2003, 235, 260.)

   Az   Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  az  emberek   egyes
   alapvető  jogainak  korlátozásához  legitim  cél  lehet   mások
   alapvető  jogainak  védelme  [először:  2/1990.  (II.  18.)  AB
   határozat,  ABH  1990, 18, 20.], továbbá az  állam  intézményes
   (objektív)    alapjog-biztosítási   kötelezettsége    [először:
   64/1991.  (XII.  17.)  AB  határozat,  ABH  1991,  297,  302.],
   valamint  egyes  alkotmányos közcélok  érvényesítése  [például:
   56/1994. (XI. 10) AB határozat, ABH 1994, 312, 313.].

   Az állam csak abban az esetben korlátozhatja az alapjogokat, ha
   az  említett legitim célok védelme más módon nem érhető el. „Az
   alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát szükséges, hogy
   a  korlátozás  megfeleljen az arányosság  követelményeinek:  az
   elérni  kívánt  cél  fontossága és az ennek  érdekében  okozott
   alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyenek  egymással.  A
   törvényhozó  a korlátozás során köteles az adott cél  elérésére
   alkalmas   legenyhébb  eszközt  alkalmazni.”   (Összefoglalóan:
   879/B/1992. AB határozat, ABH 1996, 401.) Mindebből következik,
   hogy  az  indokolás  II.4.1. pontjában említett  „az  Alkotmány
   rendelkezéseivel nem igazolható korlátok” konkrét mércéje jelen
   ügyben  a  tiltó, illetve korlátozó szabályozás a cél elérésére
   való alkalmassága, továbbá szükségessége és arányossága.

   2.  Az  Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatában lévő,  az
   önrendelkezési     jogot    korlátozó    két     rendelkezéshez
   népesedéspolitikai  közcél,  valamint  az   állam   intézményes
   alapjog-védelmi  kötelezettsége rendelhető. Az Alkotmánybíróság
   ezeket külön-külön vizsgálta meg.

   A  családtervezési  célú  művi meddővé  tétel  3  vér  szerinti
   gyermek  lététől  vagy a betöltött 35. életévtől  való  függővé
   tételének    indokaként    vehető    számításba    demográfiai,
   népesedéspolitikai  célok teljesítése. Köztudomású  tény,  hogy
   Magyarországon  csökken a népesség, és  a  korösszetétel  egyre
   kedvezőtlenebb.  A  hátrányos  folyamatok  megállítása  legitim
   jogalkotói  cél.  Az  állam  a születések  számának  emelkedése
   érdekében   számos  eszközzel  rendelkezik.  Népesedéspolitikai
   szempontok  –  az  Alkotmány keretei  között  –  megjelenhetnek
   például     az    adópolitikában,    a    társadalombiztosítási
   szabályozásban,   s   mindenekelőtt  a  családi   és   anyasági
   támogatások kialakításánál.

   A   kedvezőbb  demográfiai  mutatók  elérésére  a  demokratikus
   államokban  nem az önrendelkezési jog korlátozása a célravezető
   eszköz, hanem az említett közteher-viselési és szociálpolitikai
   szabályozás,    valamint    a   születésszabályozási    kultúra
   fejlesztése.  Csak az alapvető jogokat el nem ismerő  politikai
   rendszerekben   lehet   szélsőségesen   tiltó   és    korlátozó
   népesedéspolitikai eszközökkel – pozitív vagy negatív  irányban
   –    befolyásolni    a   népszaporulatot.   A    fogamzásgátlás
   adminisztratív korlátozásával nem az élve születések,  hanem  a
   terhesség-megszakítások   száma   növekszik.   (Európában    az
   abortuszt  legkevésbé  korlátozó  skandináviai  államokban   és
   Hollandiában   a   művi   terhesség-megszakítások    száma    a
   legalacsonyabbak  közé  tartozik.)  Ezeket  az  összefüggéseket
   felismerve,   az   Alkotmánybíróság   az   abortusz-szabályozás
   alkotmányosságának  vizsgálatakor  [64/1991.  (XII.   17.)   AB
   határozat, ABH 1991, 297.; 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, ABH
   1998,  333.]  a  terhes nő önrendelkezési jogával  szemben  nem
   mérlegelt   népesedéspolitikai  közcélokat,  hanem   az   állam
   életvédelmi kötelezettségére helyezte a hangsúlyt.

   Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság arra  a  következtetésre
   jutott,  hogy  az  önrendelkezési jognak az Eütv.  187.  §  (2)
   bekezdésében  megnyilvánuló korlátozása nem alkalmas  és  ezért
   értelemszerűen  nem  is szükséges eszköz az  egyébként  legitim
   népesedéspolitikai célok megvalósítására.

   3.  Az  Eütv.  187.  §  (2) bekezdésének első  mondatában  lévő
   mindkét  jogkorlátozó rendelkezéssel összefüggésben vizsgálható
   az    állam   intézményes   alapjog-védelmi   kötelessége.    A
   családtervezési   célú  művi  meddővé  tétel  ideális   esetben
   visszafordítható,   de  olykor  végleges,  megváltoztathatatlan
   következményekkel  jár.  Reális veszély,  hogy  a  kérelmező  a
   lehetséges  következmények kellő ismeretének hiányában  dönt  a
   meddővé  tétel mellett. Azzal is számolni kell, hogy a  meddővé
   tételt    kérő   később   –   társas,   családi   kapcsolatának
   megváltozásával, életszemléletének módosulásával –  természetes
   úton,  saját  gyermeket  szeretne, de a korábbi  meddővé  tétel
   miatt  arra  nincs lehetősége (és így legfeljebb  az  in  vitro
   fertilizáció    jöhet   számításba).    Mindezek    miatt    az
   Alkotmánybíróságnak   az   objektív   alapjogvédelem    körében
   figyelemmel   kellett   lennie  az  önrendelkezés   intézményes
   garanciáit  megkövetelő  54.  §  (1)  bekezdésre,  a  gyermekek
   védelmét  előíró  67. § (1) bekezdésre, az  ifjúság  védelméről
   rendelkező 16. §-ra és 67. § (3) bekezdésére, valamint az állam
   egészségvédelmi  feladatait  körvonalazó  70/D.  §-ra.  Így  az
   Alkotmánybíróság  azt vizsgálta, hogy alkotmányosan  indokolt-e
   az önrendelkezés, az egyéni választás hosszú távú szabadságának
   intézményes  biztosítása, a gyermekek és  az  ifjúság  védelme,
   illetve az egészségvédelmi közfeladatok teljesítése érdekében a
   betöltött   35.  évtől,  illetve  a  3  vér  szerinti   gyermek
   meglététől függővé tenni a családtervezési célú meddővé tételt.

   3.1.  Az  Alkotmány  67.  §-ának (1) bekezdése  kimondja,  hogy
   minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom
   részéről  arra a védelemre és gondoskodásra, amely a  megfelelő
   testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéshez  szükséges.   Ebből
   következően   a   gyermekek  alapvető  jogainak   a   védelmére
   garanciális   jellegű   szabályokat   kell   kialakítani.    Az
   Alkotmánybíróság  korábban kifejtette,  hogy  a  következmények
   felmérésére való képességének hiányára tekintettel a  kiskorúak
   védelmére  megalkotott jogszabályok alapjog  korlátozásával  is
   járhatnak [21/1996. (V. 17.) AB határozat, ABH 1996, 74,  80.].
   Ezért  az Alkotmánybíróság az Alkotmánnyal összhangban  lévőnek
   találta az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatát abban  a
   vonatkozásban,  hogy  a  gyermekek  (a  18  év  alattiak)   nem
   dönthetnek a családtervezési célú művi meddővé tételről.

   3.2.  A  magyar jog szabályai szerint a 18. életévet  betöltött
   személyekről    feltételezhető,   hogy    cselekedeteik    jogi
   következményeit  fel  tudják fogni. [a Polgári  Törvénykönyvről
   szóló  1959.  évi IV. törvény (a továbbiakban:  Ptk.)  12.  §].
   Vannak  azonban  olyan  személyek is, akik  mentális  állapotuk
   miatt  annak  ellenére nem képesek felfogni cselekedeteik  jogi
   következményeit, hogy 18 évesnél idősebbek. Ők – hasonlóan a 18
   évesnél  fiatalabbakhoz  –  nem tehetnek  meg  önállóan  minden
   jognyilatkozatot,   hanem   (attól   függően,    hogy    milyen
   következményekről  van  szó) vagy  egyáltalán  nem,  vagy  csak
   korlátok    között    végezhetnek   jogcselekményt,    tehetnek
   nyilatkozatot.  Az  egészségügyi  ellátással  összefüggő  jogok
   gyakorlása tekintetében megvalósuló korlátozásokat a Ptk. és az
   Eütv.  indítvánnyal  nem  érintett rendelkezései  tartalmazzák,
   ezért azokat az Alkotmánybíróság nem vizsgálta.

   Az  Eütv.  támadott rendelkezése a magyar jog szerint egyébként
   cselekvőképesnek tekintett személyek egy csoportját is  elzárja
   az  önrendelkezési jog gyakorlásától. Ha nem népesedéspolitikai
   közcélok,    hanem   az   állam   intézményes   alapjog-védelmi
   kötelezettsége  szolgál az alapjog-korlátozás  indokául,  akkor
   egyfelől az lehet a kiinduló feltételezés, hogy a korlátozással
   érintett  személyek  nem rendelkeznek a  művi  meddővé  tételre
   vonatkozó   döntéshozatali  képességgel,  mivel   nem   képesek
   felmérni  döntésük rendkívüli következményeit.  Másfelől  szóba
   jöhet,   hogy   az   állam  egészségvédelmi  és  ifjúságvédelmi
   feladatai indokolják a tiltást.

   Az   Alkotmánybíróság  a  36/2000.  (X.  27.)  AB  határozatban
   kifejtette,  hogy  a  Ptk.  szerinti  cselekvőképesség  és   az
   egészségügyi ellátásokra vonatkozó döntésképesség fogalmai  nem
   feltétlenül  esnek  egybe.  „A  nemzetközi  tendenciák  alapján
   megállapítható,   hogy  az  egészségügyi   ellátás   során   az
   önrendelkezési jog érvényesíthetősége kiemelt hangsúlyt kap,  a
   ’beleegyezési   képesség’  vagy  a  ’döntéshozatali   képesség’
   fogalmai önálló tartalommal bírnak. Az Eütv. vizsgált szabályai
   a   Ptk.  fogalmaihoz  igazodnak,  (…).  Nem  hagyható  azonban
   figyelmen  kívül,  hogy  a  Ptk.-ban szereplő  cselekvőképesség
   fogalmát  ’az  ügyei  viteléhez  szükséges  belátási  képesség’
   meghatározását   eredendően   és   elsősorban   a    vagyonjogi
   nyilatkozatok  érvényességi  feltételeként  alkották   meg.   E
   fogalomrendszer más jogágakba történő átvétele az adott terület
   sajátosságainak feltétlen figyelembevételével történhet.”  (ABH
   2000,   260.)  Tehát  az  egészségügy  terén  nem   a   vagyoni
   vonatkozású  szerződéseknél  megkövetelt,  az  ügyek  viteléhez
   szükséges  belátási  képességről, hanem  az  egészséget,  testi
   épséget, életet befolyásoló események megértéséről van szó.

   Az   egészségügyi   beavatkozásokra  vonatkozó   döntésképesség
   magában  foglalja, hogy az érintett képes megérteni a döntéshez
   szükséges   információkat;  képes  megérteni   döntése   minden
   lehetséges  következményét; továbbá képes közölni  döntését  az
   orvossal. A Ptk. szerint nem teljesen cselekvőképes személy  is
   lehet döntésképes egyes egészségügyi vizsgálatok, beavatkozások
   tekintetében.  [Például, a Ptk. 14. § (6)  bekezdés  8.  pontja
   alapján   a  cselekvőképesség  korlátozottságáról  döntő   bíró
   kifejezett  rendelkezése  hiányában az egészségügyi  ellátással
   összefüggő   jogok  gyakorlása  nem  korlátozott.]  Tekintettel
   ugyanakkor   arra,   hogy   egyes  egészségügyi   beavatkozások
   különleges  megfontolást igényelnek, speciális garanciákra  van
   szükség  ahhoz,  hogy  a  cselekvőképes  személyeket  az  adott
   egészségügyi  beavatkozás tekintetében döntésképesnek  lehessen
   tekinteni.    Az    önrendelkezés   intézményes   biztosítékait
   megkövetelő 54. § (1) bekezdése, valamint az ifjúság védelméről
   rendelkező 16. § és 67. § (3) bekezdése szükségessé teszi, hogy
   a   művi  meddővé  tételre  vonatkozó  szabályozás  korlátokat,
   feltételeket tartalmazzon.

   Az  Eütv.  több olyan garanciális rendelkezést foglal  magában,
   amelynek   célja,   hogy  a  kérelmező  megfelelő   információk
   birtokában, megfontoltan és szabadon dönthessen a művi  meddővé
   tétellel  kapcsolatos beavatkozásokról. Az  Eütv.  187.  §  (5)
   bekezdése  kimondja:  „A beavatkozás megkezdését  megelőzően  a
   beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató kijelölt  orvosa  a
   kérelmezőt  –  házasságban, illetve élettársi kapcsolatban  élő
   kérelmező esetén a házastársat (élettársat) is – tájékoztatja a
   fogamzásgátlás  egyéb  lehetőségeiről, valamint  a  beavatkozás
   jellegéről,  lehetséges kockázatairól és  következményeiről.  A
   (4)  bekezdés szerint – különleges egészségügyi indok hiányában
   –  a  „művi  meddővé  tétel elvégzésére a  kérelem  benyújtását
   követő  3 hónap elteltével kerülhet sor”. A művi meddővé  tétel
   engedélyezésének  menetét az R2. határozza  meg,  s  2.  §  (2)
   bekezdése garanciális elemként rögzíti, hogy a „kérelem a műtét
   elvégzése  előtt – szóban is – visszavonható”. Az  Eütv.-nek  a
   tájékoztatásra    és    beleegyezésre    vonatkozó    általános
   rendelkezései,  valamint  a művi meddővé  tételhez  megkövetelt
   különleges  biztosítékok: az engedélyezési eljárás, a  bővített
   tájékoztatás, valamint a kötelező várakozási idő  elősegítik  a
   kérelmező   megfelelő  tájékoztatáson  alapuló  és   megfontolt
   döntését.

   4.  A  35.  életév, illetve a 3 vér szerinti gyermek  vagylagos
   megkövetelése  két  külön feltételnek minősül.  Alkotmányossági
   szempontból a két feltétel között lényeges különbség van.

   4.1.   A  döntésképesség  biztosítása  és  az  ifjúság  védelme
   szükségessé    teheti    speciális   korlátozó    rendelkezések
   megfogalmazását akár életkori határok formájában is. Elsősorban
   a  törvényalkotónak kell mérlegelnie, hogy a művi meddővé tétel
   feltételeinek    meghatározásakor    indokolt-e    eltérni    a
   cselekvőképesség  általános életkori  határától,  és  ha  igen,
   akkor milyen mértékben. A 35. év meghatározásával a törvényhozó
   egyfelől az ifjúság védelmét helyezte előtérbe. Másfelől azt  a
   –   korábbi   évtizedekben  uralkodó   –   felfogást   juttatta
   kifejezésre,   hogy  a  35.  év  alatti  szülés  jár   kevesebb
   kockázattal a magzat (újszülött) és az anya számára.  Az  Eütv.
   ugyanakkor  nem  zár ki minden 35. év alatti  személyt  a  művi
   meddővé tételből: akinek három vér szerinti gyermeke van, az  a
   35.  év  felettiekkel  azonos  feltételek  mellett  jogosult  a
   beavatkozásra. Ezért a családtervezési célú művi meddővé  tétel
   jelenlegi  szabályozási  konstrukciójának  alkotmányossága   az
   életkori   határhoz   kapcsolódó   alapjog-korlátozó   feltétel
   alkotmányossági megítélésétől függ.

   4.2.   Az   Alkotmánybíróság  szerint  sem   népesedéspolitikai
   szempontok, sem az állam egészségvédelmi kötelessége nem  teszi
   alkotmányosan  elfogadhatóvá, hogy  az  Eütv.  a  vér  szerinti
   gyermekek számától teszi függővé az alapjog-érvényesítést.

   4.2.1.  Az  állam  nem  írhatja  elő  az  emberek  számára   az
   ideálisnak tartott gyermekszámot, és nem juttathatja érvényre a
   legitim  népesedés- és más társadalompolitikai szempontokat  az
   54.  §  (1)  bekezdésén alapuló önrendelkezési jog  sérelmével.
   Ahogyan azt az Alkotmánybíróság a jelen határozat indokolásának
   III.2. pontjában kifejtette, az önrendelkezési jognak az  Eütv.
   187.  § (2) bekezdésében megnyilvánuló korlátozása nem alkalmas
   és  ezért  értelemszerűen nem is szükséges eszköz az  egyébként
   legitim  népesedéspolitikai célok megvalósítására. Emellett  az
   alapjog-érvényesítés attól sem tehető függővé, hogy a szülőknek
   vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekeik vannak-e.

   4.2.2. Kivételes esetekben az államnak az Alkotmány 70/D. § (1)
   bekezdésén   alapuló  egészségvédelmi  kötelessége  elsőbbséget
   élvezhet   a   döntésképes  egyén  választásával  szemben.   Az
   Alkotmány  alapján  nem kifogásolható,  ha  törvény  tiltja  az
   egészség   végleges  károsodásával  járó   és   ésszerűen   nem
   indokolható  műtéti  beavatkozások  elvégzését.  Az   Alkotmány
   ugyanis  nem  garantálja az emberek számára az  „öncsonkításhoz
   való  jogot”. A művi meddővé tétel esetében azonban  jellemzően
   nem  erről  van  szó, az nem tekinthető puszta egészségkárosító
   beavatkozásnak.

   Az  Eütv. egészségügyi indokból és családtervezési célból teszi
   megengedetté  a művi meddővé tételt [187. § (1)  bekezdés].  Az
   Eütv.  szövegezéséből és az R2. 2. és 4. §-ából  következően  a
   művi  meddővé  tétel  egészségügyi indoka a  kérelmező  személy
   testi  betegsége  vagy genetikai ok lehet. (A szabályozás  ezen
   részének   alkotmányossági  vizsgálata  nem  tárgya   a   jelen
   eljárásnak.)  Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete  definíciója
   szerint  az  „egészség a testi, szellemi  és  szociális  teljes
   jólétnek   állapota  és  nemcsak  betegség  vagy  fogyatékosság
   hiányából  áll”. (Az Egészségügyi Világszervezet  Alkotmányának
   becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény preambuluma.) Ez
   a   megközelítés   azt   mutatja,  hogy  az   egészség-betegség
   meghatározása   nem   azonosítható  a   klinikai   gyakorlatban
   érvényesülő   szemléletmóddal  (fajtipikus  vagy   annál   jobb
   szervműködésre  való képesség), hanem olyan testi  és  szellemi
   állapot,  amely  lehetővé  teszi  a  társadalomban  való  minél
   hosszabb és testi-lelki gondoktól mentes életet. Mindezekkel az
   Alkotmány  összhangban van, mivel a 70/D.  §  (1)  bekezdésében
   „testi  és  lelki egészség” szerepel, az 54. § (1) bekezdéséből
   pedig – egyebek mellett – a személyiség integritásához való jog
   következik.  Az  Alkotmánybíróság mindebből az alábbi  lényeges
   következtetéseket emeli ki a sterilizációval összefüggésben.

   Az ivarmirigyek eltávolítása, károsítása, illetve a nemző- vagy
   fogamzóképesség  megszüntetése (amelyre az Eütv.  szerint  csak
   egészségügyi indokból kerülhet sor) nem értékelhető  önmagában,
   hanem   csak   az   elérni   kívánt   céllal   összevetve.   (A
   családtervezési  célú  meddővé tétel ideális  esetben  nem  jár
   végleges,  visszafordíthatatlan  következményekkel.)  Az  Eütv.
   szerint  a  testi betegség miatti sterilizáció  kifejezetten  a
   testi  egészség megőrzése, illetve az egészségromlás mérséklése
   érdekében  végezhető  el. Így a beavatkozás  összességében,  az
   elért  előnyöket is figyelembe véve, nem eredményez  okvetlenül
   egészségromlást.   Emellett   a   véglegességet    sem    lehet
   általánosságban   kijelenteni   az   in   vitro   fertilizációs
   eljárások,     valamint     egyes     beavatkozások      műtéti
   visszafordításának lehetősége miatt.

   A  művi  meddővé  tétel célja nem kizárólag  a  testi  egészség
   védelme  lehet.  A személy testi egészsége mellett  figyelemmel
   kell lenni szellemi állapotára, családi és egyéb körülményeire.
   A   34/1992.  (VI.  1.)  AB  határozatban  az  Alkotmánybíróság
   általánosságban    foglalt   állást   a    személyiség    egyes
   aspektusainak   egymáshoz   való   viszonyáról.   A   határozat
   indokolása  megállapította:  „Az  általános  személyiségi   jog
   alkotmányos  összefüggésében  a jognak  (…)  nemcsak  az  egyes
   (egyedi)   személyeket   kell  egyenlő   méltóságú   személynek
   tekinteni   és  kezelni,  hanem  magának  a  személyiségnek   a
   különböző  szintjeit  és  tartalmi vonatkozásait  tekintve  sem
   lehet különbséget tenni.
   (…)  A  testi  épség  és  egészség  joga  nem  értékesebb  vagy
   védelemre érdemesebb jog az individuális szabadságjogoknál vagy
   például az önrendelkezési jognál.” (ABH 1992, 197-199.)

   Összességében megállapítható, hogy a testi és szellemi egészség
   védelmében,  illetve  a  személyiség  integritásának  megőrzése
   érdekében  is  sor  kerülhet olyan egészségügyi  beavatkozásra,
   amely  önmagában véve a testi egészség csorbításának minősülne.
   A    beavatkozás   megengedhetőségének   vizsgálatakor   mindig
   mérlegelni  kell a személyiségvédelmi célokat  és  az  igényelt
   egészségügyi   eszközöket,   módszereket.   A   hatályos   jogi
   szabályozás  és  az orvosi gyakorlat számos ilyen  beavatkozást
   ismer  el,  például a transzszexuális személyek nemének  műtéti
   megváltoztatását, szervek, szövetek eltávolítását  élő  személy
   testéből  más  –  meghatározott hozzátartozói vagy  más  szoros
   érzelmi  kapcsolatban lévő – személy testébe történő  átültetés
   céljából stb.

   A   beavatkozások   törvényi  megtiltása   mindig   a   konkrét
   személyiségvédelmi  céloknak és a  műtéti  beavatkozás  várható
   következményeinek összevetése alapján határozható meg.  A  művi
   meddővé  tételt  kérő  személy szociális  helyzetének,  családi
   kapcsolatainak, gyermekei számának és állapotának, továbbá  más
   szempontoknak   meghatározó  jelentőségük   lehet   a   kérelem
   indokoltságát illetően. Tipikus indikációnak számít,  amikor  a
   feleség egészségi állapota miatt (pl. nem szedhet fogamzásgátló
   tablettát)  kerülne  sor a férj sterilizálására  (akinél  tehát
   nincs egészségi ok), tekintettel arra, hogy a vasectomia sokkal
   egyszerűbb és kevesebb kockázattal járó beavatkozás.  Az  Eütv.
   187.  §  (2) bekezdésének első mondata mindezekkel szemben  nem
   enged  teret  az egyéni szempontok mérlegelésének,  taxatív  és
   objektív indikációt tartalmaz.

   4.2.3.  Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján úgy  ítélte  meg,
   hogy az Alkotmány 54. § (1) bekezdése, valamint 16. §-a és  67.
   §  (3) bekezdése szükségessé teheti a családtervezési célú művi
   meddővé tétel korlátozását, de az Eütv. 187. § (2) bekezdésének
   első mondatában előírt korlátozás túlmegy azon a mértéken, amit
   az  elérni  kívánt alkotmányos célok indokolttá tesznek,  ezért
   aránytalan, tehát alkotmányellenes.

   A   szabályozási  konstrukció  miatt  az  Alkotmánybíróság  nem
   értékelhette   teljesen  elkülönítve  a  két  önálló   törvényi
   feltételt. Ugyanis az alkotmányellenesnek minősített „három vér
   szerinti   gyermekkel   rendelkező”  szövegrész   hiányában   a
   szabályozás   szigorúbb,  korlátozóbb  volna,  mint   jelenlegi
   formájában. (A 35. év alatti cselekvőképes személyek akkor  sem
   lennének jogosultak a művi meddővé tételre, ha 3 vagy több  vér
   szerinti gyermekük van.)

   Az  Alkotmánybíróság  arról  nem foglalhatott  állást,  hogy  a
   döntésképesség biztosítása és az ifjúság védelme milyen konkrét
   törvényi  szabályozást követel meg, de  jelen  ügyben  azt  meg
   kellett állapítania, hogy a legitim célokhoz képest a három vér
   szerinti gyermek előírása aránytalan. Amennyiben működnek olyan
   egészségügyi   szolgáltatók,   amelyek   –   az   orvostudomány
   fejlettsége   alapján,   az   orvosszakmai,   technikai    stb.
   feltételeknek megfelelően – képesek a beavatkozás  elvégzésére,
   akkor  az  állam az önrendelkezési jogot aránytalanul korlátozó
   szabályozással   az  indokolt  beavatkozások   elvégzését   nem
   tilthatja meg.

   Az   Alkotmánybíróság  hangsúlyozza,  hogy  a  jogalkotó  –  az
   Alkotmány  keretei  között  –  az egészségügyi  beavatkozásokra
   vonatkozó  döntésképesség biztosítása  és  az  ifjúság  védelme
   érdekében    jogosult    olyan    különleges    rendelkezéseket
   megfogalmazni,    amelyek    nem    igazodnak    a    Ptk.-beli
   cselekvőképesség rendszeréhez. Általánosságban elmondható, hogy
   egyes  beavatkozásokról a gyermekek és a mentális  sérültek  is
   képesek   autonóm  döntést  hozni,  más  esetekben  a  teljesen
   cselekvőképesnek tekintett személyektől is megkövetelhető, hogy
   rendkívül  körültekintően, a hosszú  távú  következményekre  is
   figyelemmel  mérlegeljék  a  beavatkozás  melletti  és   elleni
   érveket,  szempontokat.  Az  életkori  határok  meghúzásakor  a
   törvényhozónak  kell  mérlegelnie azt  is,  hogy  a  társadalmi
   mobilitás   és  életvitel  a  korábbiakhoz  képest   jelentősen
   átalakult, illetve sokszínűbbé vált. Emellett tekintettel  kell
   lenni   arra   is,  hogy  az  orvostudomány   és   a   klinikai
   infrastruktúra fejlődése miatt ma már kevesebb kockázattal  jár
   a 35. év feletti szülés.

   Az  Alkotmánybíróság  utal arra, hogy korábbi  döntéseiben  nem
   tekintette  aránytalan alapjog-korlátozásnak,  ha  a  jogalkotó
   konkrét  esetben  megnyilvánuló ésszerű indok meglététől  tette
   függővé  az  önrendelkezési,  illetve  lelkiismereti  szabadság
   körébe  eső  egyéni  döntések érvényre jutását.  Alkotmányosnak
   minősült  az  a  törvényi szabályozás, amely a fegyver  nélküli
   katonai,    illetve   a   polgári   szolgálat    kérelmezésével
   összefüggésben   meghatározott   „lelkiismereti   okra”    való
   hivatkozást  írt  elő,  mert  a lelkiismereti  ok  kellően  tág
   kategória  ahhoz, hogy kérelmező vallási, erkölcsi  vagy  egyéb
   természetű    meggyőződésének    megfelelően    cselekedhessen.
   [46/1994. (X. 21.) AB határozat, ABH 1994, 260, 270.] Nem sérti
   a  terhes  nők önrendelkezési jogát, ha a törvény meghatározott
   indoktól   teszi   függővé   az  abortusz   engedélyezését,   s
   alkotmányos  megoldás  a legitim indikációnak  minősülő  súlyos
   válsághelyzet  „egyes tipikus tényállásainak példálózó  jellegű
   törvénybe  foglalása”.  [48/1998. XI. 23.)  AB  határozat,  ABH
   1998, 333, 359.]

   5.  Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az Eütv.  187.  §  (2)
   bekezdésének első mondatát – az Alkotmánybíróságról szóló 1989.
   évi  XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 43. § (4) bekezdése
   alapján, a jogbiztonság érdekében – 2006. június 30-i hatállyal
   megsemmisítette. A pro futuro megsemmisítés arra szolgál,  hogy
   a  törvényalkotó  megfelelően mérlegelhesse a  törvénymódosítás
   szükségességét   és   az  Alkotmánynak  megfelelő   szabályozás
   feltételeit.

   6.  Az  Alkotmánybíróság az Eütv. 187. § (2)  bekezdés  második
   mondatát  –  arra irányuló indítvány hiányában –  érdemben  nem
   vizsgálta.  Ugyanakkor a testület mérlegelte, hogy  nem  okoz-e
   jogbizonytalanságot  a  187.  § (2)  bekezdés  első  mondatának
   megsemmisítése  és  második  mondatának  hatályban  tartása.  A
   második mondat arról rendelkezik, hogy az Eütv. 16. §-a szerint
   helyettes    döntéshozatalra   jogosult   személy    által    a
   családtervezési  célú  művi  meddővé  tétel  iránt   benyújtott
   kérelem  érvényességéhez a gyámhatóság hozzájárulása szükséges.
   Ez  a  szabály tehát az Eütv. általános rendelkezéseihez képest
   többletgaranciát  tartalmaz. Mindazonáltal az  Alkotmánybíróság
   úgy  ítélte  meg,  hogy a családtervezési  célú  meddővé  tétel
   koncepciójának,     törvényi     feltételeinek      átalakítása
   szükségképpen   kihat   a  helyettes  döntéshozatalra   is.   A
   törvényhozónak  a  leendő szabályozással összhangban  meg  kell
   újítania  a  helyettes döntéshozatalhoz kapcsolódó  garanciális
   rendelkezéseket. Ezért az Alkotmánybíróság az  Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdéséből következő jogbiztonság érdekében rendelkezett
   az Eütv. 187. § (2) bekezdés második mondatának 2006. június 30-
   i hatállyal történő megsemmisítéséről is.

   7. Mivel az Alkotmánybíróság az Alkotmány 54. § (1) bekezdése –
   és   azzal   összefüggésben  a  8.  §   –   alapján   elvégzett
   alkotmányossági   vizsgálat  eredményeként  alkotmányellenesnek
   nyilvánította  az Eütv. 187. § (2) bekezdésének első  mondatát,
   szükségtelenné vált annak az indítványnak az érdemi elbírálása,
   amely az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére, valamint a 70/A. § (1)
   bekezdésére  hivatkozva  kifogásolta  a  szabályozás  önkényes,
   diszkriminatív  voltát. [44/1995. (VI. 30.) AB  határozat,  ABH
   1995, 203, 205.; 4/1996. (II. 23.) AB határozat, ABH 1996,  37,
   44.;  61/1997.  (XI. 19.) AB határozat, ABH  1997,  361,  364.;
   15/2000.  (V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 420, 423.;  16/2000.
   (V.  24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 29/2000. (X.  11.)
   AB  határozat,  ABH  2000,  193, 200.;  50/2003.  (XI.  5.)  AB
   határozat, ABH 2003, 567, 588.]

                                 IV.

   Az  Alkotmánybíróság megvizsgálta azt az indítványt,  amely  az
   Alkotmány 54. § (1) bekezdéséből következő magánszférához  való
   jogra  hivatkozva támadta az Eütv. 187. § (5)  bekezdésének  „–
   házasságban,  illetve  élettársi  kapcsolatban  élő   kérelmező
   esetén  a házastársat (élettársat) is –” szövegrészét, valamint
   az  R2.  6.  §  (1) bekezdésének hasonló tartalmú szövegrészét,
   továbbá  az R2. 3. § (1) bekezdését. Az egyik indítványozó  azt
   kifogásolta, hogy a szabályozás sérti az Alkotmány  54.  §  (1)
   bekezdésén  alapuló  magánszférához  való  jogot,   mert   arra
   kötelezi  a  meddővé tételt kérő személyt,  hogy  a  legbensőbb
   intimszférájához  tartozó döntését megossza házastársával  vagy
   élettársával.

   1.  Az  Eütv. 187. § (5) bekezdése és az R2. 6. § (1) bekezdése
   lényegében  megegyező  rendelkezést  tartalmaznak.   Az   orvos
   kötelezettségévé  teszik,  hogy  tájékoztassa   a   kérelmezőt,
   valamint  (ha van) házastársát vagy élettársát a fogamzásgátlás
   egyéb  lehetőségeiről,  a  beavatkozás  jellegéről,  lehetséges
   kockázatairól és következményeiről, valamint – az R2. alapján –
   a   beavatkozás  elvégzése  esetén  a  későbbi  gyermekvállalás
   lehetőségeiről.   Az  R2.-ből  következik,  hogy   házastársak,
   illetve   élettársak  tájékoztatására  egyidejűleg  kell   sort
   keríteni.

   A  vizsgált  rendelkezések tehát nem a kérelmező számára  írnak
   elő  kötelezettséget,  hanem azon a  feltételezésen  alapulnak,
   hogy  a  kérelmező nem a házastársa vagy (különnemű)  élettársa
   tudta nélkül kezdeményezte a művi meddővé tételt. A szabályozás
   szerint az önrendelkezési jog körébe tartozó döntést egyedül  a
   kérelmező  hozza  meg, a házastársnak, illetve  az  élettársnak
   nincs beleegyezési vagy visszautasítási joga.

   Az   Eütv.  187.  §  (5)  bekezdéséből  és  az  R2.  6.  §  (1)
   bekezdéséből  mindazonáltal az következik,  hogy  a  házastárs,
   illetve  élettárs tudta nélkül nem kerülhet sor a művi  meddővé
   tételre.  Ez azt jelenti, hogy a kérelmező egészségügyi  adatai
   feletti   önrendelkezése  korlátozott.   Az   indítványozó   az
   Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésére hivatkozott,  ugyanakkor  a
   magántitokhoz  és a személyes adatok védelméhez való  jogot  az
   Alkotmány 59. § (1) bekezdése kifejezetten nevesíti.  Ezért  az
   Alkotmánybíróság elutasította az Eütv. 187. § (5) bekezdését és
   az  R2.  6. § (1) bekezdését kizárólag az Alkotmány 54.  §  (1)
   bekezdése alapján támadó indítványt.

   2.  Az R2. 3. § (1) bekezdése nem a házastárs, illetve élettárs
   tájékoztatásával  kapcsolatban fogalmaz meg  rendelkezést,  így
   nem    áll    összefüggésben    az    indítványban    felvetett
   alkotmányossági  problémával.  Az  Alkotmánybíróság  ezért   az
   indítványt e tekintetben is elutasította.
                                 V.

   Az   egyik  indítványozó  utólagos  és  elvont  normakontrollra
   irányuló    indítványában    az   R1.   alkotmányellenességének
   vizsgálatát  is  kezdeményezte. Az R2. 7. §-a 1998.  július  1-
   jével  hatályon  kívül helyezte az R1-et.  Az  Alkotmánybíróság
   gyakorlata   szerint   absztrakt  és   utólagos   normakontroll
   keretében  nem  kerül  sor a már hatályon kívüli  norma  érdemi
   alkotmányossági  vizsgálatára, ha  annak  egyedüli  eljárásjogi
   következménye – az alkotmányellenesség megállapítása esetén – a
   norma  hatályvesztésének  kimondása lehetne.  (1449/B/1992.  AB
   határozat,  ABH  1994, 561, 564.; 1239/B/1990. AB  végzés,  ABH
   1991, 905.)

   Az    Alkotmánybíróság   ideiglenes   ügyrendjéről   és   annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001.  (XII. 3.) Tü. határozat 31.  §-a  alapján  az
   Alkotmánybíróság az eljárást megszünteti – egyebek  mellett  –,
   ha:
   „a)   az  indítvány  benyújtása  után  a  vizsgálat  alá   vont
   jogszabály   hatályát   vesztette,  és   ezzel   az   indítvány
   tárgytalanná vált”.

   Mindezek     alapján     az     Alkotmánybíróság     az     R1.
   alkotmányellenességének  megállapítására   irányuló   indítvány
   alapján indult eljárást megszüntette.

   A  határozat Magyar Közlönyben való közzététele az Abtv. 41. §-
   án alapul.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
             Dr. Bagi István            Dr. Bihari Mihály
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Bragyova András          Dr. Erdei Árpád
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró
                                   
             Dr. Harmathy Attila           Dr. Kiss László
             alkotmánybíró                   alkotmánybíró
                                   
             Dr. Kovács Péter         Dr. Kukorelli István
             alkotmánybíró            előadó alkotmánybíró
                                   
                  Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
                             alkotmánybíró
    Dr. Harmathy Attila alkotmánybíró különvéleménye

    Nem értek egyet a határozat rendelkező részének 1. pontjával és
    az   ahhoz   tartozó  indokolással.  Álláspontom   szerint   az
    indítványokat   el   kellett  volna   utasítani.   Indokaim   a
    következők:

    1.  Az  indítványozók az egészségügyről szóló 1997.  évi  CLIV.
    törvény   (a   továbbiakban:  Eütv.)  187.  §   (2)   bekezdése
    alkotmányellenességének   megállapítását   és   megsemmisítését
    kérték. A kérelem indokaként hivatkoztak az Alkotmány 8. §-ának
    (2) bekezdésére és 70/A. §-ára is, de valójában érveiket az 54.
    § (1) bekezdésére alapították.

    2. Az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése kimondja az élethez és
    az   emberi   méltósághoz  való  jogot.   Az   Alkotmánybíróság
    gyakorlata  az  emberi  méltósághoz  való  jogot  az  általános
    személyiségi jog egyik megnyilvánulási formájának tekinti. Erre
    a  személyiségi jogra és ennek alkotmányos megfogalmazására, az
    emberi  méltósághoz való jogra vezeti vissza az  olyan  konkrét
    jogosultságokat,  amelyekre  egyébként  az  Alkotmánynak  egyik
    nevesített  alapjogról  szóló  szabálya  sem  alkalmazható,  de
    alkotmányjogi   védelmet  igényelnek.  Ilyen   jogosultság   az
    önrendelkezéshez való jog [8/1990. (IV. 23.) AB határozat,  ABH
    1990, 42, 44-45.].

    Az  önrendelkezési  jog  számos összefüggésben  jelentkezik.  A
    névjoggal  kapcsolatban hozott határozatának  indokolásában  az
    Alkotmánybíróság azt az álláspontot fogadta el, hogy  a  névhez
    való  jognál  kisebb  védelmet élveznek a  névhez  való  joggal
    összefüggésben álló, az önrendelkezési jog körébe tartozó olyan
    jogosultságok,  mint  a  névválasztás,  a  névváltoztatás  joga
    [58/2001. (XII. 7.) AB határozat, ABH 2001, 527, 541-542.].  Az
    egészségügy  területén különböző esetekben eltérően jelentkezik
    az  önrendelkezési  jog alkotmányos védelme. A  gyógyíthatatlan
    betegeknek     az     életfenntartó    orvosi     beavatkozások
    visszautasításának   formájában  megnyilvánuló   önrendelkezési
    jogosultsága  és ennek korlátozása az élethez való  joggal,  az
    államnak az életvédelmi kötelességével összefüggésben bírálható
    el  [22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 269-270.].
    Másként értékelendő az orvosválasztás, a konvencionális  orvosi
    beavatkozás  helyett  a természetgyógyászati  kezelés  melletti
    döntés  jogosultsága, és ennek korlátozása; itt már az alapjogi
    védelem alkalmazása is kérdéses [684/B/1997. AB határozat,  ABH
    2002,   813,   821.].   Hasonló   módon   nagyfokú   korlátozás
    érvényesülhet  a  művi beavatkozással történő  megtermékenyítés
    útján  elérendő gyermekszületés választásával szemben. Az ilyen
    orvosi  beavatkozást igénylők döntésének teljesítése  orvosilag
    indokolt   feltételektől   tehető   függővé   (750/B/1990.   AB
    határozat,  ABH  1991,  728,  729.).  Nem  állapította  meg  az
    Alkotmánybíróság     az    alapjogokat    megillető     védelem
    alkalmazásának lehetőségét a reprodukciós eljárások  egyikének,
    a  dajkaterhességnek a választása esetében sem (108/B/2000.  AB
    határozat, ABH 2004, 1414, 1419-1420.).

    Az   Alkotmánybíróság  gyakorlatában  felmerült  esetek  és  az
    ezekben hozott határozatok alapján arra a következtetésre lehet
    tehát  jutni,  hogy az egészségügy területén  az  önrendelkezés
    körébe    sorolható    egyéni   döntési   jog    korlátozásának
    alkotmányellenessége eseti mérlegeléstől függően bírálható el.

    2.  Az  indítvány  elbírálásánál szükséges az  adott  területre
    vonatkozó   nemzetközi  egyezmény  és  emberi   jogi   bírósági
    gyakorlat figyelembevétele is.

    a/  A  2002.  évi  VI.  törvény hirdette ki  az  Európa  Tanács
    keretében  az  emberi lény emberi jogainak  és  méltóságának  a
    biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel  történő
    védelméről  létrehozott,  Oviedóban, 1997.  április  4-én  kelt
    egyezményt,  valamint  a  Párizsban, 1998.  január  12-én  kelt
    kiegészítő  jegyzőkönyvet (a továbbiakban: oviedói  egyezmény).
    Az  egyezmény 16. cikke a magukat kutatásnak alávető  személyek
    védelméről   szól.  Kutatást  az  érintett  személy  kifejezett
    hozzájárulása  esetén is csak akkor lehet végezni,  ha  hasonló
    hatékonyságú  más  módszer nem létezik, és a  kutatás  miatt  a
    személyt  fenyegető  kockázatok  nem  haladják  meg  a  kutatás
    lehetséges  hasznát. A 19. cikk feltételektől teszi függővé  az
    átültetés   céljából   élő   személyből   történő   szerv-   és
    szövetkivételt.  Eszerint  szerv-  és  szövetkivétel   csak   a
    befogadó  gyógyítása  érdekében  hajtható  végre,  ha  nem  áll
    rendelkezésre halott személy megfelelő szerve vagy szövete,  és
    nincs hasonló hatékonyságú gyógyító eljárás.
    Az  Európa  Tanács miniszteri bizottsága 1996.  december  17-én
    rendelkezett   az   oviedói  egyezményről   készült   magyarázó
    kommentár   közzétételéről.   A   kommentár   38.   pontja   az
    egészségügyi  beavatkozáshoz az érintett  személy  által  adott
    hozzájárulásról  szóló  5.  cikket értelmezi.  Az  5.  cikk  3.
    bekezdése szerint a hozzájárulást bármikor vissza lehet  vonni.
    A  szakmai  előírások alapján azonban az értelmezés  szerint  a
    műtétet  végző orvos köteles lehet a hozzájárulás  visszavonása
    ellenére  folytatni a műtétet, ha ilyen módon  hárítható  el  a
    beteg egészségének komoly károsodása.
    A  beteg  döntéseivel szemben tehát meghatározott esetekben  az
    egészségvédelmi szempontokat kívánja érvényesíteni  az  oviedói
    egyezmény.

    b/ Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Laskey, Jaggard and Brown
    v.  The  United  Kingdom esetben foglalkozott az önrendelkezési
    jog  korlátozásának  kérdésével  (1997.  február  19-én  hozott
    határozat,  No. 109/1995/615/703-705.). A tényállás szerint  az
    érintett    személy    hozzájárult   szado-mazohista    jellegű
    bántalmazásához,     ennek     ellenére     a     bántalmazókat
    börtönbüntetésre  ítélték. A Bíróság  megállapította,  hogy  az
    Európai  Emberi  Jogi  Egyezmény 8.  cikke  alapján  védelemben
    részesülő  önrendelkezési  joggal  szemben  a  büntetőítélettel
    állami  beavatkozás valósult meg. Annak mérlegelésénél azonban,
    hogy  ez  a  beavatkozás  az Egyezmény  8.  cikkében  foglaltak
    megsértését   jelenti-e,  a  Bíróság  szükségesnek   látta   az
    egészségvédelmi  szempontok  figyelembevételét  (44.  pont).  A
    cselekmény veszélyes voltára és az egészségvédelmi szempontokra
    tekintettel  a  Bíróság úgy döntött, hogy a  bántalmazóknak  az
    áldozat  hozzájárulásának  figyelmen kívül  hagyásával  történt
    börtönbüntetésre  ítélése nem valósítja  meg  az  Egyezmény  8.
    cikkének megsértését (50. pont).
    A Rees v. The United Kingdom ügyben (1986. október 17-én hozott
    határozat, No. 2/1985/88/135.) a Bíróság figyelembe vette, hogy
    egy  transz-szexuális személy komoly pszichológiai problémáinak
    megoldása érdekében, orvosilag indokoltan operáltatta magát más
    neművé  (38.  pont).  Ennek ellenére  nem  állapította  meg  az
    Egyezmény  8. cikkének megsértését azért, mert az  angol  állam
    nem  gondoskodott  arról,  hogy a  személyi  nyilvántartásokban
    feltüntessék  a panaszosnak az önrendelkezési jog gyakorlásával
    megváltoztatott nemét (46, 47. pont).

    A fentiek azt mutatják, az oviedói egyezmény és az Emberi Jogok
    Európai    Bíróságának    gyakorlatában    megfigyelhető     az
    önrendelkezési   jognak   egészségügyi,   valamint   közérdeket
    figyelembe vevő korlátozása.

    3.   Az  Eütv.  javaslatának  a  87.  §-hoz  fűzött  miniszteri
    indokolása a következőket tartalmazza:
    „A  törvény  a művi meddővé tétel alkalmazását a beavatkozással
    előidézett  meddőség alapvetően visszafordíthatatlan  jellegére
    tekintettel   objektív  módon  meghatározott  okokhoz,   és   a
    törvényben   előírt  egyéb  életkori,  szociális   feltételeken
    alapuló engedélyezési eljáráshoz köti.”
    Az  Alkotmány  70/D.  §-ának  (1) bekezdése  alapján  a  Magyar
    Köztársaság  területén élőknek joguk van a  lehető  legmagasabb
    szintű   testi   és  lelki  egészségre.  A  korábbi   gyakorlat
    összefoglaló ismertetését adva a 37/2000. (X. 31.) AB határozat
    megállapította,  hogy  az Alkotmány ezen  rendelkezése  alapján
    alanyi   jog   nem  állapítható  meg,  csak  az   államnak   az
    egészségvédelemmel kapcsolatos kötelezettsége, amelyet a  70/D.
    §  (2)  bekezdése egészségügyi intézmények létesítésében és  az
    orvosi ellátás biztosításában konkretizál (ABH 2000, 293,  296-
    297.).

    Az   alapvetően   visszafordíthatatlan  jellegű  beavatkozással
    előidézett   meddővé   tétel  helyett  a   fogamzásgátlás   más
    módszereit lehet alkalmazni. A meddővé tétel olyan beavatkozást
    jelent,  amelyről  való  döntési szabadsággal  szemben  áll  az
    egészségvédelem   kötelezettsége.   Az   önrendelkezési   jogra
    alapítottan ugyanúgy nem lehet alapjognak tekinteni  a  meddővé
    tételre  vonatkozó  döntést, mint  a  dajkaterhességet  vagy  a
    mesterséges   megtermékenyítéssel  történő  gyermekszülést.   A
    meddővé    tétel    korlátjaként   meghatározott    korhatárnak
    egészségügyi   tapasztalati  alapja   van.   A   gyermekszámmal
    összefüggő korlátozást pedig részben a nagyobb létszámú  család
    anyagi  terhei, részben az életkörülmények jelentős  nehézségei
    indokolják. Egyik korlátozás sem tekinthető önkényesnek.  Ilyen
    körülmények között a meddővé tételről történő döntés jogának  a
    maradandó egészségkárosodás megakadályozására vonatkozó  állami
    egészségvédelmi     kötelezettségen     alapuló,     kiegészítő
    szempontokkal     indokolt    korlátozás     nem     tekinthető
    alkotmányellenesnek.

    A   fentiek   alapján  az  Eütv.  187.  §-a  (2)   bekezdésének
    megsemmisítésére  vonatkozó  indítványokat  el  kellett   volna
    utasítani.

    Budapest–Esztergom, 2005. november 12.
                                                Dr. Harmathy Attila
                                                      alkotmánybíró
    Dr. Kovács Péter alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem  értek egyet a többségi határozat alkotmányellenességet
    megállapító rendelkezésével, s az azt megalapozó indoklás  több
    pontjával.  Egyetértek  Dr.  Tersztyánszkyné  dr.  Vasadi   Éva
    alkotmánybíró különvéleményében foglaltakkal.

    2.   Amikor  a  határozat  a  családtervezési  célú,   önkéntes
    sterilizációnak  a  harmincötödik életév  betöltéséhez  történt
    kötése  indokoltságát – a nemzetközi gyakorlatot is  figyelembe
    véve  – vizsgálja, bár értékeli a mellette szóló érveket, mégis
    alapvetően  olyan  korhatárnak  minősíti,  amelyet   az   állam
    diszkrecionális  jelleggel  állapított  meg,   s   amelynek   a
    feloldását   a  demokratikus  jogrendű  államokban   észlelhető
    tendenciaként   tekinti.  Ezzel  összefüggésben   a   határozat
    orvosilag is indokolatlannak tartja a szabály merevségét, mivel
    az   orvostudományok   fejlődése  miatt   úgymond   a   korábbi
    évtizedekben    uralkodó    felfogást    tükrözi.     Különböző
    összefüggésekben azonban az Alkotmánybíróság  már  többször  is
    rögzítette,   hogy   az   Alkotmánybíróság   nem   ténybíróság.
    [1287/H/1993. AB határozat, ABH 1994, 803, 806.; 36/1998.  (IX.
    16.)  AB határozat, ABH 1998, 263, 292.; 26/2001. (VI. 29.)  AB
    határozat, ABH 2001, 242, 251.; 1051/B/2001. AB határozat,  ABH
    2002,  1572,  1577.]  Több  érv is szól  ugyanakkor  ismereteim
    szerint   a   harmincötödik   év   indokoltsága   mellett:   az
    orvostudományban  ma  is  ezt  tekintik  olyannak,  ami  felett
    statisztikailag   megnövekszik  a   terhességet   veszélyeztető
    tényezők   aránya,  s  ennek  megfelelően  különböző  járulékos
    vizsgálatokat  ajánlanak,  illetve  egyes  országokban  tesznek
    kötelezővé annak érdekében, hogy a Dawn-kór és egyéb szindrómák
    megjelenését megállapíthassák, s arra a várandós anya figyelmét
    felhívják.  A  2001 előtt csak orvosi indikációjú sterilizációt
    engedélyező  francia szabályozás liberalizációjának  előkészítő
    munkálatai során hozta nyilvánosságra a francia nemzeti  etikai
    konzultatív   tanács  azt  a  jelentését  (Comité   consultatif
    national  d’éthique,  Rapport sur  la  stérilisation  envisagée
    comme  mode  de contraception définitive n°50, 3  avril  1996),
    amely  szerint  a  fogamzásgátlási célú  sterilizációt  magukon
    végrehajtatott nők aránya a 20-24 és 25-29 éves életkor  között
    0,5  %,  30-34  között 1,5 %, 35-39 között 6,4 %, 40-44  között
    12,7  %,  45-49  között 21 %. Mindezek egybevágnak  a  már  nem
    fiatalkori  terhesség  esetében a  fokozott  figyelmet  igénylő
    életkori  szakaszokkal, a kockázati arányok  növekedésével.  Az
    életkori  határ  indokoltságát  az  is  alátámasztja,  hogy   a
    harmincötödik  életév  után végrehajtott sterilizáció  esetében
    így  –  a  saját korábbi döntését utóbb esetleg megbánó páciens
    esetében  –  a  termékenység visszaállítására  irányuló  orvosi
    beavatkozások már olyan életkorhoz kötődnének, amikor a rizikó-
    faktorok halmozottak, következésképpen a sterilizációról hozott
    döntés objektíve valóban végleges lesz.

    3.  A sterilizációt illetően a határozat többször is utal arra,
    hogy   a   beavatkozás  „ideális  esetben”  nem  jár  végleges,
    visszafordíthatatlan  következményekkel. Mivel  számos  tényező
    szerencsés   egybeesésén   múlik   a   reprodukciós    képesség
    visszaállításának  esetleges sikere, a különböző  nemzeti  jogi
    illetve  orvosi  deontológiai szabályok hangsúlyozzák,  hogy  a
    páciens  tájékoztatását  úgy  kell  elvégezni,  hogy  tisztában
    legyen  azzal,  hogy  a  döntés visszafordíthatatlan  helyzetet
    eredményezhet,  illetve  rendszerint  eredményez  is.  Ezért  a
    többségi   határozatnak   a   visszafordíthatóságból   kiinduló
    okfejtésével,  s az abból levont következtetésekkel  nem  értek
    egyet.

    4.  Igaz,  valóban  van  arra orvosi lehetőség,  hogy  bizonyos
    típusú  sterilizáció dacára gyermekáldás következhessen be,  de
    ebben  az  esetben  ugyanolyan komoly  alkotmányjogi  problémák
    merülnek fel. A beavatkozás elméletileg – és bizonyos esetekben
    –  az  elzárt  petevezeték vagy a férfi esetében a  herevezeték
    újra megnyitásával is megvalósulhat, ez azonban a tapasztalatok
    szerint  a termékenységet ritkán állítja vissza. Így –  ahogyan
    arra  a határozat is utal – az esetek jelentős részében  az  in
    vitro  megtermékenyítés és a megtermékenyített  petesejt  méhbe
    való  felhelyezése a megoldás. A jelenlegi jogi szabályozás,  a
    kötelező   egészségbiztosítás  terhére   igénybe   nem   vehető
    ellátásról  szóló  46/1997. (XII. 17.) NM rendelet,  azonban  a
    családtervezési  célú  sterilizációt  –  ha   az   nem   orvosi
    indikációra történt – térítéskötelesnek rendeli, s  ugyanezt  a
    logikát követve a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
    vehető meddőségkezelési eljárásokról szóló 49/1997. (XII.  17.)
    NM rendelet 4. §-a kimondja, hogy „Az, aki nem orvosi indikáció
    alapján   vette   igénybe  a  művi  meddővé  tételre   irányuló
    szolgáltatást,  a (…) szolgáltatásokat csak a  teljes  térítési
    díj  megfizetése mellett veheti igénybe.” Ez a bevatkozás  (ti.
    hazánkban  az  in  vitro fertilizáció, az  intracytoplazmatikus
    spermium  injekció,  az  in  vitro fertilizáció  a  megtapadást
    elősegítő  módszerrel),  azonban olyan mérvű  anyagi  költséget
    jelent,   hogy   gyakorlatilag  csak   az   anyagilag   tehetős
    családoknak  nyílik meg a lehetőség az elhamarkodott  vagy  más
    élethelyzetben hozott döntés visszafordítására. A  sterilizáció
    indoka  ugyanakkor  – mint maga a határozat  is  rámutat  –  az
    esetek   jelentős   részében   éppen   a   szociális   helyzet.
    Következésképpen tehát a látszatra semleges jogi szabályozás  –
    ti.  a  visszafordíthatóság  elvi  lehetősége  –  gyakorlatilag
    csoport-specifikusan  érinti  a  különböző  szociális   hátterű
    pácienseket.  Az  ilyen  típusú  de  facto  különbségtételt  az
    európai uniós non-diszkriminációs joggyakorlatra tekintettel is
    aggályosnak tartom.

    5.  Az  önrendelkezési jog és a beleegyezés adekvát voltának  a
    viszonya  nézetem  szerint a kulcskérdés. A határozat  maga  is
    említi,    hogy   egyes   országokat   nemzetközi   szervezetek
    vizsgáltak,  hogy  az  ottani állítólag  tömeges  sterilizációk
    valóban a páciensek hozzájárulásával történtek-e, s utal  arra,
    hogy  ezekben  az  esetekben  az  irányadó  hazai  jogszabályok
    megsértése  valósult  meg ott, ahol ezek az  állítások  igaznak
    bizonyultak. Tény, hogy számos esetben végső soron bizonyítékok
    hiányában   meg  kellett  szüntetni  az  eljárást.   Szembeötlő
    azonban, hogy sok országban gyakorlatilag ugyanazok a problémák
    kísérik  a  sterilizáció gyakorlatát, ideértve  számos,  emberi
    jogi  szempontból  a priori jó reputációval rendelkező  államot
    is. Az orvosetikai kérdéseket is érintő nemzetközi dokumentumok
    nagy   súlyt  fektetnek  a  megfelelő  tájékoztatáson   alapuló
    („informed  consent”)  beleegyezésre.  Ugyanakkor  tapasztalati
    tény, hogy a panaszosok rendre arra hivatkozva keresték meg  az
    ottani   és   a   nemzetközi   jogvédő   intézményeket,    hogy
    beleegyezésüket úgy adták meg, hogy nem voltak felvilágosítva a
    következményekről, illetve az adott tájékoztatást nem vagy  nem
    mindenben  értették  meg. Mindezek halmozottan  jelentkeztek  a
    képzettség,    anyagi   és   szociális   háttér   szempontjából
    defavorizáltnak  tekinthető  rétegeknél.  Ennek   következtében
    számos  országban  a  korábbiaknál jóval  szigorúbb  anyagi  és
    eljárási  biztosítékokkal  (például  bíróság  bevonásával,   ha
    fiatal  vagy  csökkent belátási képességű személyről  van  szó)
    bástyázták   körül   a   beleegyezést.  A   kérdésben   vallott
    álláspontom  tehát összefügg azzal a figyelmeztető ténnyel  is,
    hogy  visszatérően  és  nagy számban szembesülnek  az  országok
    azzal, hogy ezen a területen a jogalkotói szándék dacára a jogi
    szabályozás és a gyakorlat gyakran nem esik egybe,  nem  ritkák
    és súlyosak a diszfunkciók.

    6.  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187. §-ának
    (3)  bekezdése  szerint „Családtervezési  célból  művi  meddővé
    tétel  kizárólag  magyarországi lakóhellyel  vagy  tartózkodási
    hellyel  rendelkező magyar állampolgárnál végezhető  el.”  Azaz
    még   a   most   hatályos  szabályozás   esetében   is   érdemi
    különbségtétel  van  a  magyar  állampolgár   és   a   külföldi
    állampolgár között. Jóllehet az indítvány – bár hivatkozott  az
    Alkotmány  70/A.  §-ára  –  nem érintette  a  kérdésnek  ezt  a
    vetületét,   mégis   figyelembe  kellett   vennem   álláspontom
    kialakításában  ezt  a  tényt, hiszen ez  az  egyértelmű  tiltó
    szabály    ezek   szerint   a   Magyarországon   élő   külföldi
    állampolgárnak  az önrendelkezési jogát ebben az összefüggésben
    a  magyar állampolgárénál sokkal jobban korlátozza, végső soron
    de  jure  nem  ismeri el. A határozat nyomán a  diszkriminációs
    olló  a  külföldi  és a belföldi között még  nagyobbra  nyílik,
    hiszen  míg  eddig  csak  a harmincöt  év  feletti  vagy  három
    vérszerinti  gyermeket  nevelő személyek  között  állt  fenn  a
    különbség,   az   a   határozat  nyomán  gyakorlatilag   minden
    Magyarországon  élő nagykorú külföldi és hazai  személy  között
    fenn   fog   állni.   Tiszteletben   tartva   az   indítványhoz
    kötöttségnek    az    Alkotmánybíróság   joggyakorlatában    is
    kikristályosodott elvét, a fentiek alapján –– az Alkotmánynak a
    határozatban  is  hivatkozott  54.  §  (1)  és  70/A.   §   (1)
    bekezdéseire és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
    187.  §-ának belső összhangjára tekintettel – magamnak már  nem
    tudom  megmagyarázni  azt, hogy miért  korlátozhatja  a  magyar
    jogrendszer  alkotmányosan a külföldi állampolgár  esetében  az
    önrendelkezési jogot másként, sőt jóval mélyebben, mint ami  és
    ahogyan  a  magyar állampolgár esetében már alkotmányellenesnek
    minősül.

    Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró

    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybíró különvéleménye

    1.  Nem  értek  egyet a többségi határozat rendelkező  részének
    alkotmányellenességet  megállapító  1.   pontjával   és   ezzel
    összefüggésben   a  döntés  elméleti  megalapozására   irányuló
    indokolással.

    Az   Eütv.   vizsgált   rendelkezése   a   kérelemre   végzett,
    családtervezési   célú   művi  meddővé   tételt   tiltja   azon
    cselekvőképes  személyeknél,  akik  35.  életévüket   még   nem
    töltötték   be,  vagy  nem  rendelkeznek  három  vér   szerinti
    gyermekkel. Jóllehet a többségi határozat elismeri azt, hogy  a
    törvényhozó  az  önrendelkezési jogot ellensúlyozó  szabályokat
    alkothat,  a  rendelkezés megsemmisítése minden  cselekvőképes,
    nagykorú  személy  számára megnyitja  annak  lehetőségét,  hogy
    magát sterilizáltassa.

    A jelen ügy tárgya – az indítvány irányultságának megfelelően –
    csak a korlátozásként felfogott szabályok alkotmányossága, azaz
    az  Alkotmánybíróság az ügyben nem vizsgálta a  családtervezési
    okból,  kérelemre végzett művi meddővé tétel alkotmányosságának
    teljes  kérdéskörét.  Az adott ügyben az Alkotmánybíróság  csak
    arról  foglalt  állást, hogy az Eütv. 187. §  (2)  bekezdésének
    első mondatában szereplő, korlátozásnak tekintett rendelkezések
    alkotmányosak-e.

    2.  A határozat kiindulópontja az, hogy a családtervezési okból
    történő  művi  meddővé tétel kéréséhez való  jog  az  általános
    személyiségi  jog,  az önrendelkezési jog  körébe  tartozik  és
    ezért e jog korlátozása alkotmányossági vizsgálat tárgya lehet.
    Azzal  egyetértek, hogy a polgároknak mindent szabad,  ami  nem
    kifejezetten tilos. Ebből azonban nem következik  az,  hogy  az
    államnak   általában  mindent  meg  kell   engednie,   ami   az
    orvoslásban   a  tudomány  szakmai  fejlettsége,  a   technikai
    feltételek  megléte miatt lehetséges. Meggyőződésem  szerint  a
    nem   egészségügyi  okból  történő  művi  meddővé  tétel  olyan
    fogyatékosságot   okoz,  mely  önmagában  az  emberi   méltóság
    csorbulásával  jár,  és  melyre így az önrendelkezési  jog  nem
    terjed  ki.  [Ahogy  a „saját halálról való döntés  jogát”  sem
    tudom elfogadni – v.ö. párhuzamos indokolás, 22/2003. (IV. 28.)
    AB  hat.,  ABH  2003,  235, 286.] Más  megközelítésben  ez  azt
    jelenti  véleményem szerint, hogy az államnak  az  Alkotmányból
    eredő,   általános  kötelezettsége  van  tiltani  és   büntetni
    rendelni  a  nem egészségügyi okból végrehajtott  csonkításban,
    sterilizálásban  való  orvosi közreműködést.  Ez  az  általános
    kötelezettség levezethető az élethez, az emberi méltósághoz,  a
    lehető  legmagasabb  szintű  testi és  lelki  egészséghez  való
    alapvető  jogokból.  Az államnak fő szabály  szerint  büntetnie
    kell   azt,   ha   valaki   egy  másik   személynek   maradandó
    fogyatékosságot    okoz.    Ennek   az    állami    életvédelmi
    kötelezettségnek az érvényesítésétől csak nyomós érvek  alapján
    lehet eltekinteni. Ilyen nyomós érv lehet valamely egészségügyi
    indok,  ideértve  a pszichikai egészséget is. A családtervezési
    célból  végzett művi meddővé tételnél azonban ilyen  nyomós  ok
    nincs;  Magyarországon  számos más  hatékony,  fogyatékosságot,
    egészségromlást   nem   okozó,   veszélytelen   családtervezési
    eszközhöz széles körben, akadály nélkül hozzá lehet jutni.

    Azt  a  megállapítást,  hogy „önmagának mindenki  árthat”,  nem
    lehet minden feltétel nélkül általános érvényűnek tekinteni  és
    a    jelen   ügyre   vonatkoztatni.   Ezt   a   gondolatot   az
    Alkotmánybíróság  más  összefüggésben, személyek  homoszexuális
    egyesületben való tagságával kapcsolatban fogalmazta meg.
    Az  állam  korlátozó  rendelkezésekkel és  más  ellensúlyokkal,
    tiltásokkal  fékezheti, sőt fékeznie kell az önpusztítást.  Az,
    hogy  az  állam  elkötelezett  az  Alkotmányban  megfogalmazott
    értékek – így az élet, az emberi méltóság, a lehető legmagasabb
    szintű testi és lelki egészség – mellett, nem jelent gyámkodást
    a  személy fölött. Külön vizsgálandó kérdésnek tartom  azt  is,
    hogy  az önrendelkezési jog fogalmilag kiterjedhet-e arra, hogy
    a  személy  valaki  más (adott esetben egészségügyi  intézmény,
    orvos)  közreműködésével, aktív beavatkozásával, kellő indok  –
    pl. egészségügyi ok – nélkül ártson magának.

    3.  Ha  az  indítvány elbírálásakor az a kiindulópont,  hogy  a
    családtervezési okból végzett művi meddővé tétel  kérése  eleve
    az  önrendelkezési jog körébe tartozik, de korlátozható  jogról
    van  szó,  akkor az alapvető jog korlátozásának alkotmányossági
    vizsgálatánál  az Alkotmánybíróságnak olyan szempontok  alapján
    kell  vizsgálódnia,  amelyek bizonyos  mérlegelési  lehetőséget
    biztosítanak  az Alkotmánybíróság számára. Ilyen  szempont  az,
    hogy  az  alapvető  jog  korlátozása, az elérni  kívánt  célhoz
    képest, arányos-e.
    Elfogadom  azt,  hogy  népesedéspolitikai célok  általában  nem
    elégségesek arra, hogy önrendelkezési jogot korlátozzanak.
    Véleményem  szerint azonban ha a törvényhozó öncsonkító  orvosi
    beavatkozás   kérését   nem   egészségügyi   indokból,    hanem
    családtervezési célból teszi lehetővé, akkor legalább megfelelő
    ellensúlyokkal,  objektív korlátokkal ki  kell  zárnia  mind  a
    visszaélések,  mind a felelőtlen döntés lehetőségét.  Az  Eütv.
    vizsgált  rendelkezését, mely a családtervezési  okból  történő
    sterilizálás  feltételeit  szabályozza,  még  akkor  sem  lehet
    aránytalan  korlátozásnak tekinteni, ha  a  többségi  határozat
    szerinti,  gyakorlatilag korlátlan önrendelkezési jogból  indul
    ki  az Alkotmánybíróság vizsgálódása. A korlátozást kielégítően
    lehet  indokolni  az  élethez, az  emberi  méltósághoz,  és  az
    egészséghez  való joggal. A vizsgált korlátozás célja  eszerint
    az,  hogy  törvény  a  törvényhozó  által  fiatalnak  tekintett
    személyeket megóvja attól, hogy jórészt visszafordíthatatlan és
    súlyosan      egészségkárosító     (fogyatékosságot      okozó)
    beavatkozásnak  vessék magukat alá, mégha ezt  „önkéntesen”  is
    tennék.   Adott  esetben  egy  nagykorú,  de  még   nem   érett
    személyiségű  fiatal  az  ekként felfogott  önrendelkezési  jog
    gyakorlásával   önrendelkezési  jogának   későbbi   gyakorlását
    lehetetlenítené  el.  (Sem az Eütv.-ben  foglalt  tájékoztatási
    kötelezettség, sem a három hónapos megfontolási  idő  önmagában
    nem tekinthető az így kiterjesztett önrendelkezési jog hatékony
    ellensúlyának.)

    A művi meddővé tétel összefüggésében elengedhetetlenek az olyan
    garanciák, melyek biztosítják, hogy valóban az érintett személy
    önálló,  minden  külső  kényszertől és  befolyástól  mentes,  a
    szükséges   információk  birtokában  meghozott,  személyes   és
    tájékozott  döntéséről  van  szó.  Az  objektív  kritériumoknak
    (betöltött  35.  életév  vagy három  vér  szerinti  gyermek)  a
    törvényből  való kikerülésével, nincs elegendő  garancia  arra,
    hogy  ténylegesen  a  szükséges információk birtokában  hozott,
    befolyástól   mentes  döntés  születhessen.   A   tájékoztatási
    kötelezettség  és a várakozási idő nem elegendő  garancia.  Nem
    lehet  eltekinteni  attól, hogy még  a  nagykorú  személyek  is
    kerülhetnek átmenetileg olyan kiszolgáltatott helyzetbe, amikor
    ténylegesen  szabad  döntésről  nem  beszélhetünk.  A  vizsgált
    szabályok  részleges megsemmisítése ezt a körülményt nem  veszi
    figyelembe.

    Az  Alkotmány  16.  §-a szerint az állam védelmezi  az  ifjúság
    irdekeit.   A  családok  támogatásával  kapcsolatos   szabályok
    általában  a  35.  életévben húzzák meg  a  támogatásokra  való
    jogosultság (fiatalság) határát. Az egyén felfogása – különösen
    fiatal  korában – időben változhat, és e változás  lehetőségét,
    megfelelő  garanciákkal, az államnak is védelmeznie  kell.  Így
    előfordulhat, hogy valaki nagykorúsága elérése után  egy  adott
    élethelyzetben (valamilyen sokkoló élmény hatására, bizonytalan
    élettársi  kapcsolatban, prostituáltként stb.) meddővé  tétetné
    magát,  azonban  néhány  évvel később,  helyzete  és  felfogása
    változásával már akarna gyermeket.

    Az  önrendelkezés  ebben  az  összefüggésben  nem  önmagában  a
    családtervezési   célú   művi  meddővé   tétel   vonatkozásában
    vizsgálandó,    hanem    a    születésszabályozás     kiterjedt
    lehetőségeinek   összességében.   A   születésszabályozás    az
    önrendelkezési  jog  körébe tartozik,  azonban  egyes  eszközei
    bizonyos  korlátozások alá vethetőek. Mivel a családtervezésnek
    számos,  egészségkárosodást vagy maradandó fogyatékosságot  nem
    okozó  eszköze rendelkezésre áll, így a meddővé tétel  végletes
    „megoldásának” korlátozása alkotmányosan nem kifogásolható.

    Az    Alkotmánybíróság    egyes    reprodukciós    eljárásokkal
    kapcsolatban  már  megállapította,  hogy  az  ilyen   eljárások
    alapjogként    nem    illetnek    meg    senkit    [mesterséges
    megtermékenyítés – 750/B/1990. (ABH 1991, 728);  dajkaterhesség
    –  108/B/2000.  (ABK  2004/3)]. A családtervezés  egyes  módjai
    tárgyilagos    mérlegelés   alapján,   ésszerű   indokkal    is
    korlátozhatóak. A Eütv. 187. § (2) bekezdésének első mondatában
    foglalt  korlátozást  ilyen, nem önkényes  korlátozásnak  lehet
    minősíteni.

    4.  A  művi  meddővé tétel összefüggésében nem hallgatható  el,
    hogy megengedő törvényeken alapuló, de a társadalmi, gazdasági,
    politikai  környezet  hatásaként, külső kényszer  alapján  kért
    sterilizálás ma is létező és megoldásra váró probléma  harmadik
    világbeli  országokban.  (Az  1990-es  években  Peru   indított
    programot,  mely anyagi előnyöket helyezett kilátásba  azoknak,
    akik  30.  életévüket betöltötték és legalább  három  gyermekük
    van.  A  gyakorlat,  mely  a törvényben  előírt  beleegyezéstől
    gyakran  eltekintett, súlyos visszaélésekhez, és 1995  és  1998
    között  300  ezer nő sterilizálásához vezetett.)  Ahogy  azt  a
    határozat  is  jelzi, a megengedő törvényi szabályozás  mellett
    végrehajtott,  kikényszerített  művi  meddővé  tételről   szóló
    sokkoló példák időben és térben közelebb is előfordulnak.

    Budapest-Esztergom, 2005. november 12.
                                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     43/2005. (XI. 14.)
     Date of the decision:
     .
     11/12/2005
     .
     .