Hungarian
Ügyszám:
.
2127/B/1991
Előadó alkotmánybíró: Kilényi Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 28/1992. (IV. 30.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/155
.
A döntés kelte: Budapest, 04/22/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság   a  Győri   Városi  Biróság   előtt
  folyamatban  lévő   ügyben  a   bíróság  kezdeményezésére
  lefolytatott eljárásban meghozta az alábbi

                        határozatot:

  Az   Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenessége
  utólagos   vizsgálatára    irányuló   indítvány   alapján
  megállapítja, hogy a Kereskedelmi Vámtarifa módosításáról
  szóló   2/1991. ( II. 11.)   NGKM-PM.   rendelet   2. §-a
  alkotmányellenes,  és  az  érintett  jogszabály  a  Győri
  Városi Biróság előtt P.21.128/1991. sz. alatt folyamatban
  lévő ügyben nem alkalmazható.

  Az  Alkotmánybíróság   határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                           Indokolás

                              I.

   A  Győri   Városi  Bíróság  az  előtte  folyamatban  lévő
   P.21.128/1991/5. sz. ügyben az eljárást  felfüggesztette.
   Az Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.törvény 38.
   §  (1)  bekezdése alapján az ügyet az Alkotmánybírósághoz
   felterjesztette.  Annak   megállapítását  kérte,  hogy  a
   Kereskedelmi   Vámtarifa  módosításáról   szóló   2/1991.
   ( II. 11. ) NGKM-PM  rendelet 2. §-a  alkotmányellenes és
   a konkrét perbeli ügyben nem alkalmazható.

   A konkrét  ügyben a felperes 1991. február 6-án a Soproni
   Vámhivatalnál egy  személygépkocsi behozatalát jelentette
   be, majd 3 munkanapon belül, február 11-én, a gépkocsit a
   fennálló  rendelkezések   szerint   bemutatta   a   Győri
   Vámhivatalnál. Itt az árut ugyanazon a napon, tehát 1991.
   február 11-én  vámkezelték, és  a Kereskedelmi  Vámtarifa
   szerint részére a vámot és díjtételeket megállapították.

   A megállapított vámot, vámkezelési díjat és forgalmi adót
   be is  fizette. A  Győri Vámhivatal  egy hónappal később,
   1991. március  27-én a  fizetendő összegeket módosítva az
   ügyfelet további  86.500.-Ft  összeg  befizetésére  hívta
   fel. Az intézkedés indokaként a hatóság arra hivatkozott,
   hogy a  vámkezelés  időpontjában  már  hatályban  volt  a
   2/1991. ( II.11.)  NGKM-PM rendelet,  amely módosította a
   korábbi vámtarifát és díjakat.

   A  másodfokú   vámhatóság  is  megerősítette  a  döntést,
   minthogy  a   vámszabályok  szerint   a  vámot  és  egyéb
   költségeket a  vámkezelés időpontjában érvényes szabályok
   szerint kell  elvégezni. A  vámkezelés a  konkrét esetben
   1991. február  11-én volt,  és ugyanazen  a napon  lépett
   hatályba a  módosító 2/1991. ( II. 11. ) NGKM-PM rendelet
   is. Ezt kellett tehát a konkrét ügyben alkalmazni.

   A bíróság  álláspontja szerint  a vámtarifa módosításáról
   szóló 2/1991. ( II.11. ) NGKM-PM rendelet hatálybaléptető
   2. §-a alkotmányellenes.  A kihirdetése  napján,  február
   11-én lépteti hatályba a jogalkotó a rendeletet, holott a
   jogalkotásról  szóló  1987.  évi  XI. törvény  12. §  (3)
   bekezdése   szerint    a   jogszabály   hatálybalépésének
   időpontját úgy  kell megállapítani,  hogy a felkészülésre
   megfelelő idő  álljon rendelkezésre. Hivatkozik a bíróság
   arra is,  hogy e  törvény 12.  §  (2)   bekezdése szerint
   jogszabály    nem    állapíthat    meg    kötelezettséget
   hatálybalépését  megelőző   időre  és   nem  nyilváníthat
   valamely   magatartást    jogellenessé.    A    jogalkotó
   jogállamiságról szóló alkotmányos rendelkezést sértett, -
   az indítványozó  szerint -  amikor olyan  módon  léptette
   hatályba a  rendelkezést, hogy  nem  vette  figyelembe  a
   vámjog   részletes    szabályait   megállapító   39/1976.
   ( XI.10.)  PM-KkM.   rendelet  35. §   (1)   bekezdésében
   foglalt azon  rendelkezéseket, amely  szerint  a  vámárut
   beszállító az előírt határidőn belül köteles vámkezelésre
   bemutatni. A rendelkezés tehát nincs tekintettel az adott
   árutovábbítási és vámkezelési határidőkre.

                              II.

   Az Alkotmány  2. §  (1)   bekezdése értelmében " A Magyar
   Köztársaság  független,   demokratikus  jogállam " .   Az
   Alkotmánybíróság már  több határozatában rámutatott, hogy
   a jogbiztonság  kiemelkedően fontos  jogállami  érték,  s
   ebből eredően meghatározott kötelezettségek hárulnak mind
   a jogalkotó, mind a jogalkalmazó szervekre.

   A  jogállam  sem  tud  eltekinteni  attól,  hogy  mind  a
   természetes -,  mind a  jogi személyektől  megkövetelje a
   törvényesen kihirdetett  jogszabályok  ismerését,  és  az
   azokkal  összhangban   álló   magatartást,   s   mindezek
   garanciájaként  érvényre   juttassa  azt   az  elvet:   a
   jogszabály nem  ismerése senkit  sem mentesít  jogellenes
   magatartásának következményei alól.

   A demokratikus  jogállam azonban  - sok  egyéb mellett  -
   abban is  különbözik a  diktatúrától, hogy  nem él vissza
   azzal  a   lehetőséggel,  amelyet  a  jog  megismerésének
   általános  érvényű  követelménye  és  az  erre  alapított
   felelősségre vonás  az állam  számára nyújt,  hanem kellő
   törvényi     garanciákkal      megteremti     annak     a
   reálislehetőségét,    hogy     a    jogalanyok    valóban
   megismerhessék    a     reájuk    irányadó    jogszabályi
   rendelkezéseket,  s   módjukban   álljon   magatartásukat
   azokhoz igazítani.  Ilyen garancia  a jogalkotásról szóló
   1987.  évi  XI. törvény  12. § (3)  bekezdésében  foglalt
   ama   szabály,    amelynek   értelmében    a   jogszabály
   hatálybalépésének időpontját  úgy kell meghatározni, hogy
   kellő  idő   maradjon  a  jogszabály  alkalmazására  való
   felkészülésre.    Az     Alkotmánybíróság    nyomatékosan
   hangsúlyozza:  ha   a  jogalkotásról  szóló  törvény  nem
   tartalmazná az  idézett szabályt, az akkor is levezethető
   lenne az  Alkotmány 2. §   (1)  bekezdéséből.  E törvényi
   rendelkezés az  alábbi  részkötelezettségeket  hárítja  a
   jogalkotó  szervekre:   a  jogszabály   hatálybalépésének
   időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő maradjon

   a ) a jogszabály szövegének megszerzésére (akár úgy, hogy
   az  érintett  előfizet a  hivatalos lapra, akár úgy, hogy
   annak egyes  számait a szükséghez képest megvásárolja) és
   áttanulmányozására   (    Ide     értve      bonyolultabb
   jogszabályok   esetében  az  illetékes hatóságtól történő
   felvilágosítás kérését is );

   b )  a   jogalkalmazó  szervek   számára   a   jogszabály
   alkalmazására való  felkészüléshez  ( Ide  értve  szükség
   esetén a  jogszabály  szervezett  továbbképzés  keretében
   való      alapos      megismerését,      a      felmerülő
   jogszabályértelmezési problémák tisztázását, a jogszabály
   végrehajtásához    szükséges    nyomtatványok,    ürlapok
   beszerzését   vagy    előállítását,    a    zökkenőmentes
   végrehajtás  személyi   és  tárgyi   feltételeiről   való
   gondoskodást );

   c/ a  jogszabállyal érintett személyek és szervek számára
   annak  eldöntéséhez,   hogy  miként   alkalmazkodjanak  a
   jogszabály  rendelkezéseihez  ( pl.  a   környezetvédelmi
   kibocsátási értékek  szigorítása esetén:  egyes  termékek
   gyártásának  megszüntetése   útján,  korszerű   technikai
   eszközök beszerzése  útján,  az  alkalmazott  technológia
   megváltozásával vagy nagyobb hatásfogú tisztítóberendezés
   létesítésével ) az önkéntes jogkövetés személyi és tárgyi
   feltételeiről való gondoskodáshoz.

   Az  Alkotmánybíróság   megállapítása  szerint  az  elmúlt
   évtizedek során  a jogalkotó  szervek túlnyomórészt nem a
   kifejtett  elvek   szellemében  jártak  el,  s  főként  a
   közigazgatási  szervek   tevékenysége  révén  hatályosuló
   jogszabályok döntő  többsége  akként  rendelkezett,  hogy
   kihirdetése  napján  lép  hatályba,  s  rendelkezéseit  a
   folyamatban levő  ügyekben is  alkalmazni kell.  Így  nem
   csupán a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez nem
   maradt elegendő idő, de - azoktól az esetektől eltekintve
   is, amikor  a Magyar  Közlöny egyes  számain a  tényleges
   megjelenésnél   korábbi    dátumot   tüntettek    fel   -
   rendszeresen  előfordult,   hogy  a  kihirdetésük  napján
   hatályba lépő  jogszabályokhoz a  kihírdetés feltüntetett
   napjáig nem  csupán  az  érintett  természetes-  és  jogi
   személyek nem  jutottak hozzá,  de azok  a hatóságok sem,
   amelyeknek a  jogszabályt  eljárásuk  során  alkalmazniuk
   kellett. Ez  szükségképpen jogbizonytalanságra  vezetett,
   hiszen  a   közigazgatási  szerv,   illetőleg  a  bíróság
   esetenként -  önhibáján kívül  - olyan jogszabály alapján
   hozta meg  döntését, amelyről csak utólag derült ki, hogy
   a határozat meghozatala napján már nem volt hatályban. Az
   említett jogalkotási  gyakorlat egy demokratikus jogállam
   számára  elfogadhatatlan,   -  a  Magyar  Köztársaságban:
   alkotmányellenes -  hiszen ennek  folytán a jogalanyoknak
   elvileg   olyan    jogszabály    rendelkezéseihez    kell
   alkalmazkodniuk  ( a  hátrányos  jogkövetkezmények  terhe
   mellett ),  illetőleg  a  hatóságoknak  olyan  jogszabály
   alapján kell  dönteniük, amelynek nem csupán tartalmáról,
   de létezéséről sincs tudomásuk.

   A jogszabályok  hatálybalépési időpontjának megállapítása
   terén kialakított,  ismertetett gyakorlatot  a  jogalkotó
   szervek nem  csupán a  jogalkotásról szóló  1987. évi XI.
   törvény hatálybalépése,  de 1989.  október hó 23. napja -
   az 1989.  évi XXXI.  törvény hatálybalépése  -  után  sem
   számolták fel maradéktalanul.

   Az  Alkotmánybíróság   a   konkrét   ügy   kapcsán   elvi
   jelentőséggel mutat  rá,  hogy  az  önmagát  demokratikus
   jogállamnak valló Magyar Köztársaságban nem tartható fenn
   az   az    előző   évtizedekben    kialakult,   s    mára
   alkotmányellenessé  vált   gyakorlat,  hogy  a  jogalkotó
   szervek   esetenként   mind  az   Alkotmány  2.   §   (1)
   bekezdéséből levezethető  jogbiztonságot, mind  az  1987.
   évi XI.  törvény 12. §  (3)  bekezdésében megfogalmazott,
   garanciális jelentőségű szabályt figyelmen kívül hagyják,
   s olyankor  is a  kihirdetés napján  léptetik hatályba  a
   jogszabályokat, amikor az egyértelműen sérti a jogszabály
   rendelkezései által érintettek alkotmányos jogait.

   Azt  törvényben   -     még   kevésbé   alkotmánybírósági
   határozatban   -    nem   lehet    általános    érvénnyel
   meghatározni, hogy mennyi a jogszabály alkalmazására való
   felkészüléshez   szükséges   " kellő   idő " ,   amit   a
   jogszabály  kihirdetése   és   hatálybaléptetése   között
   feltétlenül biztosítani kell. Ezt minden egyes jogszabály
   megalkotásánál,  a   jogszabályba  foglalt  rendelkezések
   jellegének,   mennyiségének,    valamint   a   jogszabály
   végrehajtására  ( Vagy  az  önkéntes  jogkövetésre ) való
   felkészülést befolyásoló egyéb tényezők alapul vételével,
   esetileg kell  vizsgálni. E  kötelezettség  a  jogszabály
   tervezetének  kidolgozásában   közreműködő,  illetőleg  a
   jogalkotó szerveket terheli.

   Adott esetben  ugyanis nem  csupán  a  kihirdetés  napján
   történő, de  a visszamenőleges  érvényű  hatálybaléptetés
   sem alkotmányellenes.  Ez a  helyzet  a  kizárólag  jogot
   megállapító, jogot  kiterjesztő, kötelezettséget  enyhítő
   vagy más,  a jogszabály  valamennyi címzettje  számára  a
   korábbi jogi   szabályozásnál   egyértelműen   előnyösebb
   rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok esetében.

   Ettől eltérő  elbírálás alá  esnek  a  vegyes  jellegű  -
   részben a  korábbi szabályozásnál  az érintettekre  nézve
   előnyösebb,  részben   hátrányosabb   -   rendelkezéseket
   tartalmazó   jogszabályok,    a   társadalmi    viszonyok
   meghatározott  körét  első  ízben  rendező  jogszabályok,
   illetőleg azok a jogszabályok, amelyek új kötelezettséget
   állapítanak meg,  meglevő kötelezettség mértékét növelik,
   jogot vonnak meg, vagy korlátoznak, illetőleg egyéb okból
   az  érintettek   számára  hátrányosak.  A  most  említett
   jogszabályok  esetében   általában  nem   tekinthető   az
   Alkotmánnyal össszhangban  állónak  a  kihirdetés  napján
   történő  hatálybaléptetés.     Annak   elbírálása,   hogy
   valamely  konkrét   jogszabály   ese-tében   mennyi   idő
   szükséges a jogszabály alkalmazására való felkészüléshez,
   gazdaságpolitikai, szervezési,  műszaki  stb.  szempontok
   figyelembevételét szükségessé  tevő  mérlegelési  kérdés,
   vagyis nem  alkotmányjogi probléma.  Ennek megfelelően az
   Alkotmánybíróság  általában   nem  bocsátkozik   annak  a
   vizsgálatába, hogy  valamely jogszabály  esetén  elegendő
   volt-e a  felkészülésre a  jogalkotó által biztosított 30
   napos idő,  avagy  indokoltabb  lett  volna  hat  hónapos
   időtartalmot  szabni.  ( A  több   évtizedes   gyakorlati
   tapasztalatokkal   rendelkező    parlamenti   demokráciák
   jogalkotása arra  utal: esetenként  - főként akkor, ha az
   állam a jogi szabályozás eszközeivel számottevő mértékben
   beavatkozik a  gazdasági szféra  tevékenységébe -  a több
   éves felkészülési  idő is indokolt lehet annak érdekében,
   hogy  az  állam  magatartása  hosszú  távra  kiszámítható
   legyen a  gazdasági élet  résztvevői számára,  s az állam
   ekként is  szilárdítsa nem csupán a jogbiztonságot, hanem
   saját külső és belső  tekintélyét. ) Az  Alkotmánybíróság
   mindössze annyit szögez le: a felkészülési idő tartamának
   megállapításánál nem  kizárólag a jogalkalmazó hatóságok,
   hanem a  jogi szabályozással érintett természetes és jogi
   személyek  reális   időszükségletét  is  figyelembe  kell
   venni, amely  mind a jogszabály áttanulmányozásához, mind
   az  önkéntes   jogkövetésre  való  felkészüléshez  -  pl.
   műszaki    berendezések    megvásárlásához,    szervezési
   intézkedések  megtételéhez   -  szükséges   időt  magában
   foglalja.  Az   viszont  alkotmányjogi   szempontból   is
   elbírálható, ha  valamely jogalkotó szerv - anélkül, hogy
   fontos és  másként  érvényre  nem  juttatható  társadalmi
   érdek szorítaná  erre - a jogszabályt a kihirdetés napján
   lépteti  hatályba,   s  ekként  nem  csupán  a  minimális
   felkészülési  időtől  fosztja  meg  az  érintetteket,  de
   gyakorlatilag még  a jogszabály  előzetes  megismerésének
   lehetőségétől is.

   Bár  nem   jelentős  számban,  de  előfordulhatnak  olyan
   esetek, amikor  az  alkotmányos  cél  elérésére  irányuló
   állami akarat  - akár a szabályozott társadalmi viszonyok
   jellege,  akár  a  történelmi  körülmények  vagy  más  ok
   folytán -  kizárólag a  jogszabálynak a kihirdetés napján
   történő hatályba  léptetésével juttatható  érvényre, mert
   pl. a  szabályozás tartalmának előzetesen ismertté válása
   olyan  társadalmi   mozgásokat  indítana   meg,   amelyek
   meghiusíthatnák a jogszabállyal elérni kívánt célt. Ha az
   ilyen jogszabályok  - épp a hatálybaléptetés időpontjának
   sérelmezése miatt  - akár  alkotmányjogi panasz,  akár  a
   jogszabály   alkotmányosságának   utólagos   vizsgálatára
   irányuló  indítvány   alapján  az   Alkotmánybíróság  elé
   kerülnek, a testület esetileg vizsgálja annak a fontos és
   másként érvényre  nem juttatható  társadalmi  érdeknek  a
   fennállását,   amely    a    jogalkotót    az    azonnali
   hatálybaléptetésre  késztette.  De  még  az  említett  ok
   fennállása sem  mentesíti a  jogalkotót az  alól, hogy az
   állam   rendelkezésére   álló   eszközök   alkalmazásával
   gondoskodjék a  jogszabály  törvényes  kihirdetéséről  az
   ország  egész   területén  olyan   időpontban,  amikor  a
   kihirdetés a  jogszabály által elérni kívánt célt már nem
   veszélyezteti, de  a jogszabállyal  összhangban nem  álló
   magatartás   még    nem   von    maga   után    hátrányos
   jogkövetkezményeket. Azaz ilyen esetben sem fordulhat elő
   a Magyar  Közlöny visszadátumozása vagy a jogszabálynak a
   törvényes kihirdetés előtti alkalmazása (pl. olyan módon,
   hogy az  érintett hatóságok  telefaxon megkapják a Magyar
   Közlönyben még ki nem hirdetett jogszabály szövegét és az
   abban foglaltakat nyomban alkalmazni kezdik ).

                             III.

   A konkrét  esetben az  új vámtarifa rendelet a kihirdetés
   napján  lépett   hatályba.  A  kihirdetés  napja  mind  a
   jogszabály dátuma,  mind pedig  a Miniszterelnöki Hivatal
   közlése szerint  a Magyar  Közlöny megjelenésének  napja,
   1991. február 11-e volt.

   A    módosítás     nem    állapít     meg    ugyan     új
   vámkötelezettségeket, hanem  a meglévő vámkötelezettséget
   mértéke tekintetében módosítja.

   Mégis a jogszabályoknak abba - a már kifejtettek szerinti
   - kategóriájába  tartozik, amely  az  érintettekre  nézve
   hátrányosabb    rendelkezést     tartalmaz,    s    amely
   jogszabálykategóriára    nézve     az    Alkotmánybíróság
   álláspontja az, hogy a jogszabálynak a kihirdetése napján
   történő  hatálybaléptetése   nem   áll   összhangban   az
   Alkotmány 2. §  (1)  bekezdésével.

   Ennek az  alkotmányellenességnek a  megállapításán túl az
   inditvánnyal   érintett   2/1991.   ( II. 11. )   NGKM-PM
   rendelet 2. §-ának  megsemmisítését  az  Alkotmánybíróság
   azonban nem rendelte el. Nem vállalhatta át ugyanis azt a
   kizárólag  jogalkotói   felelősséget,  hogy   a   konkrét
   jogszabályra  nézve  vizsgálja,  mennyi  idő  lett  volna
   szükséges a megfelelő felkészüléshez. Ennek megállapítása
   nélkül pedig  a hatálybaléptetést  kimondó jogszabályhely
   meghatározott  időtartamra   történő  megsemmisítése  nem
   lehetséges.

   A konkrét  ügyben az azonban egyértelműen megállapítható,
   hogy  a   kihirdetés  napján  hatálybelépett  rendelkezés
   végrehajtására való  felkészülésre sem  a hatóságnak, sem
   az állampolgárnak kellő ideje nem volt. Ezt bizonyítja az
   a tény,  hogy a  vámkezelés időpontjában,  1991.  február
   11-én az  intézkedő hatóságnak  sem volt  tudomása az  új
   rendelkezésről. Az  Alkotmánybíróság álláspontja  szerint
   ezt, az  alkotmányellenes helyzetből  adódó  hátrányt,  a
   konrét ügy  kapcsán a  jogalkotó államnak kell vállalnia,
   és az nem hárítható át az állampolgárra.

   Ezért  döntött   úgy   az   Alkotmánybíróság,   hogy   az
   indítvánnyal érintett  jogszabály a  konkrét peres ügyben
   nem alkalmazható.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Herczegh Géza
              alkotmánybíró            alkotmánybíró

           Dr. Zlinszky János           Dr. Lábady Tamás
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

          Dr. Schmidt Péter              Dr. Szabó András
           alkotmánybíró                  alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Vörös Imre
            alkotmánybíró              alkotmánybíró

                        Dr. Kilényi Géza
                      előadó alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    28/1992. (IV. 30.)
    Date of the decision:
    .
    04/22/1992
    .
    .