Hungarian
Ügyszám:
.
786/B/2002
Előadó alkotmánybíró: Lévay Miklós Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 132/2008. (XI. 6.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2008/1080
.
A döntés kelte: Budapest, 11/04/2008
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány, valamint — részben  hivatalból
  eljárva   —   mulasztásban  megnyilvánuló   alkotmányellenesség
  megállapítása tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

  1.  Az  Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a rendőrségi fogdák
  rendjéről  szóló  19/1995. (XII. 13.) BM  rendelet  16.  §  (1)
  bekezdése alkotmányellenes, ezért azt 2009. június 30. napjával
  megsemmisíti.

  2.   Az  Alkotmánybíróság  —  hivatalból  —  megállapítja:   az
  Országgyűlés  az  Alkotmány 8. § (2) bekezdésében  az  alapvető
  jogok korlátozására előírt törvényi szabályozási szint sérelmét
  okozó, mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett
  elő  azáltal,  hogy  nem  rendelkezett a  büntetés-végrehajtási
  szervezet  által végrehajtott előzetes letartóztatás,  valamint
  elzárás során alkalmazható motozás szabályairól.

  Az Országgyűlés jogalkotói feladatának 2009. június 30. napjáig
  köteles eleget tenni.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

     1.  Az  indítványozó  a  rendőrségi  fogdák  rendjéről  szóló
   19/1995. (XII. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 16. §  (1)
   bekezdése     alkotmányellenességének     megállapítása      és
   megsemmisítése   iránt   fordult  az   Alkotmánybírósághoz.   A
   sérelmezett  jogszabály  előírja,  hogy  a  rendőrségi  fogdába
   befogadásakor   a   fogvatartott  személyt   „szükség   esetén”
   motozásnak lehet alávetni, ami „indokolt esetben” kiterjedhet a
   testüregek orvos általi átvizsgálására is.
     Az  indítványozó sérelmezte, hogy az R. semmilyen  szempontot
   nem  jelöl  meg  a tekintetben, hogy a hatóság  milyen  esetben
   vesse alá a fogvatartottat motozásnak, illetve mikor indokolt a
   testüregek  vizsgálata  is. Ennek következtében  a  szabályozás
   túlságosan  tág mérlegelési lehetőséget biztosít, ami  önkényes
   jogalkalmazást  tesz lehetővé. Álláspontja  szerint  az  emberi
   méltóságot  súlyosan sértő beavatkozásra csak jogszabály  által
   konkrétan    megjelölt   esetekben,   szigorú   és   egyértelmű
   eljárásjogi garanciák mellett kerülhetne sor. Mivel  ezeknek  a
   követelményeknek  a  szabályozás  nem  felel  meg,  sérti   „az
   Alkotmány   2.   §-a  által  védett  jogállamiság   elvét”,   a
   jogbiztonságot,  továbbá az Alkotmány 54.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított, az emberi méltósághoz való jogot.
     Az   indítványozó  a  szabályozás  szintjét  is  kifogásolta.
   Álláspontja  szerint az R. az állampolgári  jogokat  alapvetően
   érintő kérdést szabályoz, így ellentétes a jogalkotásról  szóló
   1987. évi XI. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § c) pontjával,
   aminek  következtében sérti az Alkotmány 37. § (3)  bekezdését.
   Ennek     kiküszöbölésére    indítványozta    a    mulasztásban
   megnyilvánuló   alkotmányellenesség   megállapítását   és    az
   Országgyűlés  felhívását  „a  megfelelő  szintű  és   tartalmú”
   jogszabály megalkotására.

     2.   Az   Alkotmánybíróság   beszerezte   a   belügyminiszter
   véleményét.

                                 II.

     Az indítvánnyal érintett jogszabályi rendelkezések:

     1. Az Alkotmány rendelkezései:
     „2.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”
     „8.  §  (2)  A Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
         „37.   §   (3)   A   Kormány   tagjai   törvényben   vagy
   kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörükben
   eljárva   rendeletet   adnak   ki,   amelyek   törvénnyel    és
   kormányrendelettel nem lehetnek ellentétesek. A rendeleteket  a
   hivatalos lapban ki kell hirdetni.”
     „54.   §   (1)   A  Magyar  Köztársaságban  minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

     2. A Jat. rendelkezése:
     „2. § Az Országgyűlés törvényben állapítja meg
     (…)
     c)  az  állampolgárok alapvető jogait és kötelességeit,  ezek
   feltételeit és korlátait, valamint érvényre juttatásuk eljárási
   szabályait.”

     3. Az R. rendelkezése:
     „16.  §  (1)  Befogadáskor a fogvatartott ruházatát  át  kell
   vizsgálni,  szükség esetén motozásnak vethető  alá.  A  motozás
   elvégzésével  azonos  nemű személyt kell  megbízni.  A  motozás
   indokolt   esetben  kiterjedhet  a  testüregek   orvos   általi
   átvizsgálására  is.  A vizsgálatok során  más  fogvatartott,  a
   motozásnál a fogvatartottal ellentétes nemű személy  sem  lehet
   jelen.”

                                III.

     Az  indítványozó az „őrizetbe vétel esetére”  a  befogadáskor
   alkalmazható   motozás,  illetve  ezen   belül   a   testüregek
   lehetséges    vizsgálata   tekintetében   állította    az    R.
   alkotmányellenességét, illetve indítványozta  a  törvényalkotói
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását.
   Az  indítvány  elbírálása ennél szélesebb  körben  igényelte  a
   motozással kapcsolatos szabályozás áttekintését.
     Törvény   a   személy   —  testüregeinek  átvizsgálására   is
   kiterjedő — motozását büntetőeljárási kényszerintézkedésként és
   büntetés-végrehajtási biztonsági intézkedésként teszi lehetővé.
   A   szabálysértési  eljárásban  a  motozás  csupán  a   ruházat
   átvizsgálására  szorítkozhat. A személyi szabadságában  rendőri
   intézkedéssel korlátozott személy esetében törvény szintén csak
   a ruházat átvizsgálására ad felhatalmazást.

     1.   A   motozás   mint   büntetőeljárási  kényszerintézkedés
   szabályait és feltételeit a büntetőeljárásról szóló  1998.  évi
   XIX.   törvény  (a  továbbiakban:  Be.)  rögzíti.   A   motozás
   bizonyítási  eszköz vagy elkobozható, illetőleg  vagyonelkobzás
   alá  eső  dolog  megtalálása céljából a  terhelt  és  az  olyan
   személy   ruházatának   és   testének   átvizsgálása,    akiről
   megalapozottan   feltehető,  hogy  bizonyítási   eszközt   vagy
   elkobozható,   illetőleg  olyan  dolgot  tart  magánál,   amely
   vagyonelkobzás  alá  eshet.  Ha a motozás  célja  meghatározott
   dolog megtalálása, az érintettet előbb fel kell szólítani, hogy
   a keresett dolgot adja át, ha a felszólításra a keresett dolgot
   előadja,  a motozástól el kell tekinteni. Az érintett  testének
   átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és  a
   motozásnál  csak  ilyen személy lehet jelen. E rendelkezés  nem
   vonatkozik a motozásnál közreműködő orvosra. [Be. 150.  §  (1),
   (3), (4) bekezdés]
     A  motozás  rendeleti  szintű szabályai pontosítják,  hogy  a
   testüreg átvizsgálását csak orvos végezheti [23/2003. (VI. 24.)
   BM-IM együttes rendelet 75. §].

     2.   A   motozás   e  mellett  a  szabadságvesztés   büntetés
   végrehajtása  során alkalmazható biztonsági  intézkedés  is.  A
   büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló  1979.  évi
   11.   törvényerejű   rendelet  (a  továbbiakban:   Bv.tvr.)   a
   szabadságvesztésre ítéltek jogai és kötelezettségei  között  ad
   felhatalmazást arra, hogy a büntetés-végrehajtás rendjét  sértő
   cselekmény,     illetőleg    bűncselekmény    megelőzése     és
   megakadályozása érdekében az elítéltet megmotozzák [33.  §  (4)
   bekezdés].
     A    szabadságvesztés    és    az   előzetes    letartóztatás
   végrehajtásának  szabályairól  szóló  6/1996.  (VII.  12.)   IM
   rendelet  (a továbbiakban: R2.) a személymotozást a fogvatartás
   rendjét  és  biztonságát sértő vagy veszélyeztető  cselekmények
   megelőzését,   illetve  megszüntetését  célzó,  az   elítélttel
   szemben alkalmazható biztonsági intézkedések között jelöli  meg
   [45.   §  (1)  bekezdés  d)  pont].  Az  elítélt  megmotozható,
   személyes  használati tárgyai és teljes ruházata átvizsgálható.
   Az  intézkedésnél  technikai  eszköz  és  szolgálati  kutya  is
   igénybe   vehető.   A   személymotozás,   illetve   a   ruházat
   átvizsgálása   nem  történhet  szeméremsértő  módon.   A   test
   üregeinek átvizsgálását csak orvos végezheti, a vizsgálaton  az
   őrzést  vagy felügyeletet ellátó személyen kívül más nem  lehet
   jelen. [49. § (1) és (3) bekezdés]
     A   Bv.tvr.  a  büntetési-végrehajtási  intézetben   előzetes
   letartóztatást,  illetve  szabálysértés  miatt  elzárást  töltő
   személyek  esetében  a  biztonsági intézkedésként  alkalmazható
   motozásra,  ezen  belül  a  testüregek  átvizsgálására  nem  ad
   felhatalmazást. A Bv.tvr. ugyanis egyáltalán nem rendelkezik az
   elítéltekre,  illetve az előzetes letartóztatást vagy  elzárást
   töltőkre vonatkozó szabályozás viszonyáról. Csupán az R2.  utal
   arra,   hogy   az   előzetes  letartóztatás  végrehajtására   a
   rendeletnek   a  szabadságvesztésre  vonatkozó   szabályait   a
   rendelet III. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell megfelelően
   alkalmazni  (233.  §).  Mivel  a  sajátos  szabályok  között  a
   biztonsági    intézkedésekről   nincs   szó,   az    előzetesen
   letartóztatottak  esetében az R2. 49. §-a  alapján  van  mód  a
   személymotozásra.

     3.  A  szabálysértésekről szóló 1999. évi  LXIX.  törvény  (a
   továbbiakban:   Szabs.tv.)   a   ruházat   átvizsgálására    ad
   lehetőséget olyan személy esetében, akiről alaposan  feltehető,
   hogy  tárgyi  bizonyítási  eszközt tart  magánál,  vagy  ha  az
   átvizsgálásra  lefoglalás érdekében  van  szükség  (79.  §).  A
   törvény  tehát  a  szabálysértési eljárásban a személymotozást,
   illetve  a  testüreg vizsgálatát egyáltalán nem teszi lehetővé.
   Ugyanakkor  a  167.  §  (2) bekezdésében foglalt  felhatalmazás
   alapján   kiadott,   az  elzárás,  illetőleg   a   pénzbírságot
   helyettesítő  elzárás  végrehajtásának  részletes  szabályairól
   szóló   7/2000.   (III.   29.)  IM-BM  együttes   rendelet   (a
   továbbiakban: R3.) a büntetés-végrehajtási intézetben,  illetve
   a  rendőrségi  fogdában elzárást töltők  esetében  az  R2.-  re
   utalással  lehetővé teszi a motozást [1. §, 16. § (1) bekezdés,
   21. § (2) bekezdés].

     4.  A  „fogvatartottak” fogalma szélesebb, mint  az  őrizetbe
   vett személyek köre.
     Az  R2.  a fogvatartott kifejezést a szabadságvesztést  és  a
   büntetés-végrehajtási intézetben előzetes letartóztatást töltők
   közös megjelöléseként használja [1. § (3) bekezdés].
     A   Rendőrségről   szóló   1994.  évi   XXXIV.   törvény   (a
   továbbiakban: Rtv.) alkalmazásában fogvatartott: akit  törvény,
   illetőleg törvény alapján kiadott hatósági határozat alapján  a
   szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához
   való    jogában   korlátoznak   (őrizetbe   vett,    előzetesen
   letartóztatott,  közbiztonsági  őrizetben  lévő,  elfogott   és
   előállított, elővezetett) személy [97. § (1) bekezdés h) pont].
     Az    R.    alkalmazásában   fogvatartott   a   bűnügyi,    a
   szabálysértési  és  a  közbiztonsági  őrizetes,  az  előzetesen
   letartóztatott,   valamint  az  elítélt  és  a   szabálysértési
   elzárást  töltő,  amennyiben  számára  a  fogvatartás   helyéül
   rendőrségi fogdát jelöltek ki [1. § (1) bekezdés].

     5.  A  szabályozás áttekintéséből egyértelmű, hogy a  Be.-ben
   meghatározott motozás nem képezi törvényi alapját  az  őrizetbe
   vett, illetve előzetesen letartóztatott személy befogadásakor a
   rendőrségi   fogdában  alkalmazott  motozásnak   és   testüreg-
   átvizsgálásnak.
     A    belügyminisztert   (a   hatályos   szöveg   szerint:   a
   rendészetért  felelős minisztert) a Bv.tvr.-nek  az  1989.  évi
   LVI.  törvény  8.  §-ával történt kiegészítése hatalmazta  fel,
   hogy  a  bűnügyi őrizet és az előzetes letartóztatás rendőrségi
   fogdában  való  végrehajtásának  szabályait  —  az  igazságügy-
   miniszterrel  (az  igazságügyért  felelős  miniszterrel)  és  a
   legfőbb ügyésszel egyetértésben — meghatározza [Bv.tvr. 127.  §
   (3)   bekezdés].   Egyértelmű  azonban,  hogy  a   törvényerejű
   rendeletnek  az  elítéltek motozását meghatározó  rendelkezései
   közvetlenül  nem  vonatkoztathatók  még  a  rendőrségi  fogdába
   került elítélt befogadásakor történő motozására sem.
     Az  R2.  a  szabadságvesztés  és  az  előzetes  letartóztatás
   végrehajtásából  a  büntetés-végrehajtási  szervezetre   háruló
   részletes  feladatokat  határozza  meg  [1.  §  (1)  bekezdés],
   hatálya  nem  terjed  ki a rendőrségi fogdákra.  Ugyanakkor  az
   elzárást   töltők   biztonsági   intézkedésként   az    R2.-ben
   meghatározott  szabályok szerint motozhatók  meg  a  rendőrségi
   fogdában is [R3. 21. § (2) bekezdés].

     6.  A  rendőrségi  fogdák rendjének megállapítására  az  Rtv.
   hatalmazta  fel a minisztert [101. § (1) bekezdés c)  pont].  A
   felhatalmazás  alapján  kiadott R.-ben a  befogadáskor  történő
   motozás, illetve a testüreg-átvizsgálás megjelölt feltételeinek
   („szükség   esetén”,  „indokolt  esetben”)  törvényi   alapjait
   és/vagy korlátait tehát nem a Be.-ben, a Bv.tvr.-ben, illetve a
   Szabs.tv.-ben indokolt keresni, hanem az Rtv.-ben.
     Az  Rtv. a Rendőrség működésének általános elvei és szabályai
   között   rögzíti   az  arányosság  követelményét:   a   rendőri
   intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan  nem
   áll  arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges
   és alkalmas rendőri intézkedés közül azt kell választani, amely
   az  eredményesség biztosítása mellett az érintettre a legkisebb
   korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár. (Rtv. 15. §)
     A  Rendőrség a feladatának ellátása során a testi épséghez, a
   személyes  szabadsághoz,  a  magánlakás,  a  magántitok  és   a
   levéltitok sérthetetlenségéhez, a személyes adatokhoz, valamint
   a  tulajdonhoz  fűződő jogokat a törvényben  foglaltak  szerint
   korlátozhatja   [Rtv.   17.  §  (1)  bekezdés].   A   Rendőrség
   gondoskodik a fogvatartott elhelyezéséről, a fogvatartás  miatt
   bekövetkezhető   egészségkárosodás   megelőzéséhez    szükséges
   ellátásáról.   A   fogvatartott  jogait  csak  annyiban   lehet
   korlátozni, amennyiben az a szökés vagy elrejtőzés,  illetve  a
   bizonyítási  eszközök megváltoztatásának vagy megsemmisítésének
   megakadályozását,     újabb     bűncselekmény     elkövetésének
   megelőzését,  továbbá az őrzés biztonságát, a  fogda  rendjének
   megtartását szolgálja. [Rtv. 18. § (2)-(3) bekezdés]
     A   rendőri   intézkedések   között   az   Rtv.   a   ruházat
   átvizsgálására jogosít fel. Akivel szemben személyi szabadságot
   korlátozó intézkedést foganatosítanak, annak ruházatát a rendőr
   a támadásra vagy az önveszély okozására alkalmas tárgy elvétele
   végett,  előzetes figyelmeztetés után átvizsgálhatja. A ruházat
   átvizsgálását   —   halaszthatatlan  eset  kivételével   —   az
   intézkedés  alá  vonttal  azonos  nemű  személy  végezheti.  Az
   intézkedés nem történhet szeméremsértő módon. (31. §) A törvény
   alkalmazásában  a  ruházat: az intézkedéssel  érintett  személy
   testén  viselt, illetőleg az intézkedés helyszínén  nála  lévő,
   vagy a közvetlen felügyelete alatt, illetve rendelkezésére álló
   ruházat, csomag és tárgy [97. § (1) bekezdés b) pont].

                                 IV.

     Az  Alkotmánybíróság a továbbiakban — a jelen ügyben indokolt
   körben  —  áttekintette az Alkotmánybíróság döntéseit, valamint
   az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, az
   1993.   évi   XXXI.   törvénnyel   kihirdetett   Egyezmény   (a
   továbbiakban:   Egyezmény)  3.  és   8.   Cikkéhez   kapcsolódó
   joggyakorlatot.

     1.  Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata  szerint  az
   ember személyi integritásához való joga, amelynek része a testi
   integritáshoz  való jog is, az Alkotmány 54. §  (1)  bekezdésén
   alapuló   általános   személyiségi   jog   alkotóeleme.   Ennek
   megfelelően  az  Alkotmánybíróság  az  ember  személyi,   testi
   integritását érintő jogi szabályozás alkotmányosságát az emberi
   méltósághoz való jog keretében vizsgálja.
     Ennek  alapja, hogy az Alkotmánybíróság az emberi méltósághoz
   való   jogot   az   ún.   általános  személyiségi   jog   egyik
   megfogalmazásának  tekinti.  „Az  általános  személyiségi   jog
   anyajog,  azaz  olyan szubszidiárius alapjog, amelyet  mind  az
   Alkotmánybíróság, mind a bíróságok minden esetben  felhívhatnak
   az  egyén  autonómiájának védelmére, ha az adott tényállásra  a
   konkrét,   nevesített  alapjogok  egyike   sem   alkalmazható.”
   [8/1990. (IV. 23.) AB határozat, ABH 1990, 42, 45.]
     Az  Alkotmánybíróság több határozatban megerősítette, hogy az
   emberi  méltósághoz  való jog magában  foglalja  a  magánszféra
   védelméhez  fűződő  jogot is. A magánszférához  való  jogot  az
   Alkotmány konkrét, szubjektív alapjogként nem nevezi meg, de  a
   magánélet   szabadságához  való  jog   kétségkívül   az   egyén
   autonómiájának védelmére szolgáló olyan alapjog, amely az ember
   veleszületett  méltóságából ered, amelynek tehát  az  általános
   személyiségi   jog  —  az  emberi  méltósághoz   való   jog   —
   szubszidiárius alapjoga. [56/1994. (XI. 10.) AB határozat,  ABH
   1994, 312, 313.]
     A  magánszféra  védelméről a 36/2005. (X.  5.)  AB  határozat
   kifejtette:  a  magánszféra  lényegi  fogalmi  eleme,  hogy  az
   érintett  akarata  ellenére  mások  oda  ne  hatolhassanak  be,
   illetőleg  be  se  tekinthessenek. Ha a nem  kívánt  betekintés
   mégis megtörténik, akkor nemcsak önmagában a magánélethez  való
   jog, hanem az emberi méltóság körébe tartozó egyéb jogosultsági
   elemek,  mint pl. a testi-személyi integritáshoz  való  jog  is
   sérülhet. (ABH 2005, 390, 400.)
     Az   Alkotmánybíróság  az  emberi  méltósághoz  való   jogból
   levezetett  részjogosultságok  korlátozhatóságáról  kialakított
   gyakorlatában abból indult ki, hogy az emberi méltósághoz  való
   jog  csupán az emberi státus meghatározójaként, csak az élettel
   együtt  fennálló egységben abszolút és korlátozhatatlan.  Ezért
   az    olyan   részjogosítványa,   mint   a   személyi,    testi
   integritásához  való  jog  bármely  más  alapjoghoz   hasonlóan
   korlátozható, de a korlátozás kizárólag az Alkotmány 8.  §  (2)
   bekezdésében foglalt rendelkezés keretei között történhet  meg.
   [75/1995.  (XII.  21.)  AB  határozat,  ABH  1995,  376,  381.;
   22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 260.]

     2.   A   személymotozással,   a  testüregek   átvizsgálásával
   kapcsolatos  hatósági  cselekményeket az Emberi  Jogok  Európai
   Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) az Egyezmény 3. Cikke és  8.
   Cikke alapján vizsgálja.
     Az  Egyezménynek a kínzás tilalmáról szóló 3. Cikke kimondja:
   senkit   sem   lehet   kínzásnak,  vagy  embertelen,   megalázó
   bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni. A magán- és családi élet
   tiszteletben  tartásához való jogról szóló 8.  Cikk  1.  pontja
   szerint  mindenkinek  joga van arra,  hogy  magán-  és  családi
   életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. A 2.  pont
   úgy  rendelkezik,  hogy  e  jog  gyakorlásába  hatóság  csak  a
   törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor
   az   egy   demokratikus  társadalomban  a  nemzetbiztonság,   a
   közbiztonság   vagy  az  ország  gazdasági  jóléte   érdekében,
   zavargás vagy bűncselekmény megelőzése, a közegészség  vagy  az
   erkölcsök  védelme,  avagy  mások  jogainak  és  szabadságainak
   védelme érdekében szükséges.
     A  Bíróság gyakorlatában az ember fizikai integritását érintő
   hatósági  beavatkozás,  mint amilyen a  levetkőztetéssel  és  a
   testüregek   átvizsgálásával  járó  személymotozás,  amennyiben
   annak   módja  embertelen,  megalázó,  az  Egyezmény  3.  Cikke
   megsértésének   is  minősülhet.  [Wainwright  kontra   Egyesült
   Királyság ügyben 2006. szeptember 26-án kelt, és 2006. december
   26-án  véglegessé vált ítélet 41-42. §] A 3. Cikk  hatálya  alá
   nem  vonható  ilyen  jellegű hatósági  beavatkozást  —  még  ha
   csekély  fokú  is  —  az  Egyezmény 8. Cikke  által  védett,  a
   magánélet   tiszteletben  tartásához  való  jog  alapján   kell
   értékelni. [Juhnke kontra Törökország ügyben 2008. május  13-án
   kelt és 2008. augusztus 13-án véglegessé vált ítélet, 71. §]
     Az  Egyezmény 3. és 8. Cikke önmagában azonban nem  tiltja  a
   személymotozást.   Az  ember  teste  a  magánélet   legintimebb
   szférája  [Y.F.  kontra Törökország ügyben 2003.  július  22-én
   kelt  és október 22-én véglegessé vált ítélet 33. §]. A motozás
   természeténél  fogva  nagymértékben  invazív  és  potenciálisan
   megalázó  beavatkozás, ezért szabályozásakor és végrehajtásakor
   az  emberi  méltóságot szigorú előírásokkal kell  védeni  annak
   érdekében,   hogy   a   hatóság  cselekménye   ne   okozzon   a
   szükségképpen velejárónál nagyobb sérelmet. [Wainwright  kontra
   Egyesült Királyság ügyben 2006. szeptember 26-án kelt, és 2006.
   december 26-án véglegessé vált ítélet, 44. §, 48. §] A  Bíróság
   elfogadja    a    személymotozás   indokoltságát    a    börtön
   biztonságának,  a bűncselekmény megelőzésének, mások  egészsége
   megóvásának  érdekében, azonban annak módja  nem  lehet  olyan,
   hogy  a  Bíróság  által kialakított mérce  alapján  a  3.  Cikk
   tilalmába  ütközzön.  [Valašinas kontra Litvánia  ügyben  2001.
   július 24-én kelt és október 24-én véglegessé vált ítélet  117.
   §]
     A  személymotozás  általánosságban  a  8.  Cikk  hatálya  alá
   tartozó beavatkozás, így megítélése a 8. Cikk 2. pontja alapján
   történik. Ennek során vizsgálni kell, hogy a beavatkozásnak van-
   e  jogszabályi alapja, a 2. pontban meghatározott célt szolgál-
   e,  és  szükségesnek  tekinthető-e az adott  cél  eléréséhez  a
   demokratikus  társadalomban.  A  kialakult  esetjog  szerint  a
   szükségesség  akkor  állapítható meg, ha a  beavatkozás  nyomós
   közösségi  igényt szolgál, és arányos az elérni kívánt  legitim
   céllal.  [Wainwright  kontra Egyesült  Királyság  ügyben  2006.
   szeptember 26-án kelt, és 2006. december 26-án véglegessé  vált
   ítélet, 43. §]
     Az   első   követelmény   a   jogi  szabályozás   minőségével
   kapcsolatos:  megismerhetőnek kell lenni az érintett  személyek
   számára,    továbbá   meg   kell   felelnie   a    jogállamiság
   követelményeinek. Ez utóbbi alapján a nemzeti jogban kell olyan
   eszközöknek lennie, amelyek biztosítékot jelentenek a  8.  Cikk
   által   védett   jogokba  való  önkényes   beavatkozás   ellen.
   Amennyiben a szabályozás a hatóságoknak mérlegelési  jogot  ad,
   meg  kell  határozni a mérlegelés szempontjait.  A  szabályozás
   részletességének  megkövetelt  foka  függ  az  adott   hatósági
   beavatkozás jellegétől. [Juhnke kontra Törökország ügyben 2008.
   május 13-án kelt ítélet, 78. §]

                                 V.

     Az indítvány az alábbiak szerint megalapozott.

     1.  Az  Alkotmánybíróság — az indítványozó által az Alkotmány
   2.   §   (1)   bekezdésével  és  a  37.  §   (3)   bekezdésével
   összefüggésben felvetett jogforrástani kifogásra tekintettel  —
   az  R.  támadott  rendelkezését elsőként a  szabályozási  szint
   tekintetében  vizsgálta. Ennek során — bár arra az indítványozó
   kifejezetten  nem hivatkozott — figyelemmel volt  az  alapjogok
   korlátozhatósága   tekintetében   az   Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdésében  foglalt előírásra, miszerint az alapvető  jogokra
   és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg.

     1.1.    A   motozás   szabályozásának   áttekintése   alapján
   megállapítható,  hogy  a  rendőrségi  fogdába  a   befogadáskor
   történő  —  tartalmilag  a  rendőrségi biztonsági  intézkedések
   körébe  tartozó — személymotozásra nincs törvényi  rendelkezés,
   ennek elsődleges szabályozása az R. szintjén jelenik meg.
     Az   Alkotmány  8.  §  (2)  bekezdésében  megkívánt  törvényi
   szabályozással  kapcsolatban  az  Alkotmánybíróság  a  64/1991.
   (XII.   17.)   AB  határozatban  kifejtette:  nem   mindenfajta
   összefüggés  az  alapjogokkal követeli meg  a  törvényi  szintű
   szabályozást.  Valamely  alapjog tartalmának  meghatározása  és
   lényeges    garanciáinak   megállapítása   csakis    törvényben
   történhet,  törvény  kell  továbbá  az  alapjog  közvetlen   és
   jelentős  korlátozásához is. Közvetett  és  távoli  összefüggés
   esetében  azonban elegendő a rendeleti szint  is.  Ha  nem  így
   lenne,   mindent  törvényben  kellene  szabályozni.  Ebből   az
   következik,   hogy   mindig  csak  a   konkrét   szabályozásról
   állapítható   meg,  hogy  —  az  alapjoggal   való   kapcsolata
   intenzitásától  függően — törvénybe kell-e foglalni  vagy  sem.
   (ABH 1991, 297, 300.)
     A  jelen  ügyben  ennek  megállapítása  nem  igényel  mélyebb
   elemzést. A rendőrségi fogdában a befogadáskor történő motozás,
   ezen  belül a testüregek átvizsgálása, szükségképpen  az  ember
   személyi,      testi     integritásához      való      jogának,
   érinthetetlenségének és sérthetetlenségének korlátozása. Az  R.
   16. §-ának szabályai tehát alkotmányos alapjogra vonatkoznak.

     1.2.  Ugyanakkor indokolt annak vizsgálata, hogy az  Rtv.-nek
   a  III/5.  pontban  részletezett, az  intézkedésekre  vonatkozó
   általános,   illetve  a  fogvatartottakra   vonatkozó   sajátos
   szabályai   megfelelnek-e  az  alapvető  jogok   korlátozásával
   kapcsolatos alkotmányos követelményeknek.
     A   fogvatartottakkal   való  bánásmódra   is   érvényes   az
   intézkedések  arányosságának  követelménye  (Rtv.  15.  §),   a
   sérülés-okozás   elkerülésének  előírása  (Rtv.   17.   §).   A
   fogvatartottak tekintetében a legközvetlenebb rendelkezés, hogy
   jogaikat csak annyiban lehet korlátozni, amennyiben az a szökés
   vagy    az   elrejtőzés,   illetve   a   bizonyítási   eszközök
   megváltoztatásának  vagy  megsemmisítésének   megakadályozását,
   újabb bűncselekmény elkövetésének megelőzését, továbbá az őrzés
   biztonságát, a fogda rendjének megtartását szolgálja [Rtv.  18.
   §  (3)  bekezdés]. Ezek a szabályok képezik az R.-ben  lehetővé
   tett  motozás  feltételeként  meghatározott  „szükség  esetén”,
   illetve     a    testüregek    átvizsgálásának    feltételeként
   meghatározott „indokolt esetben” kifejezések tartalmát.
     Az  Rtv.  és az R. együttes szabályai alapján tehát el  lehet
   jutni  oda,  hogy  a befogadáskor a testüreg átvizsgálására  is
   kiterjedő személymotozásra akkor kerülhet sor, ha az  a  szökés
   megakadályozását,  a  bizonyítási  eszközök  megváltoztatásának
   vagy  a  megsemmisítésének,  újabb bűncselekmény  elkövetésének
   megelőzését, illetőleg az őrzés biztonságát, a fogda  rendjének
   megtartását szolgálja.

     1.3.  Az  Rtv.  101.  § (1) bekezdés c) pontja  a  rendőrségi
   fogdák rendjének szabályozására, a Bv.tvr. 127. § (3) bekezdése
   az őrizet és az előzetes letartóztatás rendőrségi fogdában való
   végrehajtása  részletes  szabályainak megalkotására  hatalmazza
   fel a minisztert.
     A   15/2008.   (II.  28.)  AB  határozat  megállapította:   a
   jogalkotási  felhatalmazás és a delegált  jogalkotási  hatáskör
   alapján  kiadott jogszabályok alkotmányossági vizsgálata  során
   az  Alkotmánybíróság számos határozatában rögzítette,  hogy  az
   Alkotmánybíróság gyakorlata a jogállam alkotmányi elve  alapján
   értelmezi  az  Országgyűlés  és a  Kormány  tevékenységének,  a
   közhatalom    gyakorlásának   korlátait    és    kereteit,    a
   hatalommegosztást.   A  közhatalom  gyakorlásába   tartozik   a
   jogalkotás  is.  [66/1997. (XII. 29.) AB határozat,  ABH  1997,
   397,  403.;  30/1998. (VI. 25.) AB határozat,  ABH  1998,  220,
   233.]  Az  56/1991.  (XI.  8.) AB határozat  megállapította:  a
   jogállamiság  egyik alapvető követelménye, hogy a közhatalommal
   rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti keretek
   között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által
   a   polgárok   számára   megismerhető  és  kiszámítható   módon
   szabályozott  korlátok  között fejtik ki  tevékenységüket  (ABH
   1991,  454, 456.). A jogállamiság követelménye magában foglalja
   azt   is,  hogy  ha  törvény  valamely  alkotmányos,  illetőleg
   törvényben   szabályozott  jog  korlátozására  ad   jogalkotási
   felhatalmazást  valamely közigazgatási szervnek,  a  törvénynek
   meg  kell határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét,  annak
   korlátait  is. [6/1999. (IV. 21.) AB határozat, ABH  1999,  90,
   94.;  19/2004. (V. 26.) AB határozat, ABH 2004, 321,  353-354.;
   21/2006.  (V.  31.)  AB  határozat,  ABH  2006,  333,  337.]  E
   követelményeknek  a  jogszabály-alkotásban való  érvényesülését
   konkretizálja   a   Jat.   annak  az  alkotmányos   jelentőségű
   elvárásnak a megfogalmazásával, amely szerint a magasabb szintű
   jogszabály  által más jogalkotó számára adott felhatalmazásnak,
   azaz  végrehajtási szabály megalkotására adott felhatalmazásnak
   tartalmaznia  kell  a  felhatalmazás  jogosultját,  tárgyát  és
   kereteit  [Jat. 15. § (1) bekezdés]. (ABK 2008.  február,  159,
   162.)
     Az   Alkotmánybíróság  51/2004.  (XII.  8.)   AB   határozata
   összefoglalóan   állapította  meg,  hogy  az   állami   szervek
   jogalkotó   hatáskörét  átfogóan  az  Alkotmány   és   a   Jat.
   szabályozza.   A  Jat.  15.  §  (2)  bekezdése   értelmében   a
   szabályozás    tárgykörébe   tartozó    alapvető    jogok    és
   kötelezettségek  szabályozására nem lehet felhatalmazást  adni.
   Az alapjogok tartalmát meghatározó szabályozást azért nem lehet
   végrehajtási jogszabályba foglalni, mert az alapvető jogokra és
   kötelességekre vonatkozó szabályokat — az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdése   szerint   —   minden   esetben   törvénynek    kell
   megállapítania. (ABH 2004, 679, 688.)
     A  fentiekre  tekintettel az Alkotmánybíróság megállapította:
   az   Rtv.-ben  adott  felhatalmazás  nem  jogosíthatja  fel   a
   minisztert,  hogy a rendőrségi fogdában olyan, a fogvatartottak
   alkotmányos  alapjogát  közvetlenül és szükségképpen  korlátozó
   intézkedések alkalmazását tegye lehetővé, amelyet az  Rtv.  nem
   ismer.  Az Rtv. pedig csak a ruházat átvizsgálására ad jogot  a
   támadásra  vagy az önveszély okozására alkalmas tárgy  elvétele
   végett (Rtv. 31. §).
     A   Bv.tvr.   sem  közvetlenül,  sem  pedig  közvetve   —   a
   szabadságvesztésre ítéltekre vonatkozó biztonsági  intézkedések
   szabályai  alkalmazásának  előírásával  —  nem  rendelkezik  az
   őrizetben   lévők,   illetve  az  előzetesen   letartóztatottak
   motozásáról   mint   biztonsági  intézkedésről.   A   miniszter
   felhatalmazása   tehát   nem  foglalhatja   magában,   hogy   a
   rendeletben  tegye  lehetővé a rendőrségi  fogdában  a  Bv.tvr.
   alapján  e  személyi csoportra kifejezetten nem  vonatkoztatott
   biztonsági intézkedést, a személymotozást.

     Mindezek alapján az Alkotmánybíróság megállapította, hogy  az
   R.   16.  §  (1)  bekezdésének  a  motozásra  és  a  testüregek
   vizsgálatára  vonatkozó rendelkezései az  Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésében  az  alapvető jogok korlátozására előírt  törvényi
   szabályozás  hiánya miatt alkotmányellenesek. Erre  tekintettel
   az R. 16. § (1) bekezdését megsemmisítette.

     2.  Az  Alkotmánybíróság gyakorlatának megfelelően  [31/1991.
   (VI.  5.)  AB határozat, ABH 1991, 133, 136.] az R. 16.  §  (1)
   bekezdésének  további vizsgálatát mellőzte.  Mivel  a  támadott
   rendelkezés alkotmányellenességét a törvényi szabályozási szint
   hiánya  önmagában  megalapozza, szükségtelenné  vált,  hogy  az
   Alkotmánybíróság   az   indítványozó   által    a    jogszabály
   alkotmányellenességének alátámasztására felhozott  egyéb  érvek
   és indokok megalapozottságát is vizsgálja és értékelje. Ezeknek
   az  összefüggéseknek az elemzését az Alkotmánybíróság azért  is
   mellőzte,   mert   ezekből  semmiféle  többlet   joghatás   nem
   következne. Így nem vizsgálta, hogy a motozás rendeleti  színtű
   szabályozásának   módja  megfelel-e  a  jogbiztonságra   és   a
   normavilágosságra vonatkozó, az Alkotmánybíróság  gyakorlatában
   az  Alkotmány  2. § (1) bekezdéséből levezetett alkotmányossági
   követelményeknek.

     3.   Az   Alkotmánybíróság   a   motozás   rendeleti   szintű
   szabályozását  nem  csupán az indítványban megjelölt  „őrizetbe
   vett”  személyek, hanem valamennyi, az R. 1. § (1) bekezdésében
   meghatározott fogvatartott tekintetében is megsemmisítette.  Ez
   a  tárgyi  összefüggés  és  a  szabályozási  mód  következtében
   elkerülhetetlen  volt,  hiszen  az  R.  16.  §  (1)   bekezdése
   alkotmányellenességének  oka  —   az   Alkotmány   8.   §   (2)
   bekezdésének   sérelme   —  valamennyi  fogvatartott   esetében
   fennáll.
     Az  Alkotmánybíróság vizsgálata az R. 16. § (1)  bekezdésében
   szabályozott, az Rtv. 31. §-ban meghatározott, és a 97.  §  (1)
   bekezdés  b)  pontjában értelmezett ruházat  átvizsgálásra  nem
   terjedt  ki.  Ugyanakkor  a részleges  megsemmisítés  nem  volt
   alkalmazható  a  jogszabály  szövegének  nyelvtani  korrekciója
   nélkül.
     A     megsemmisítés    időpontjának    meghatározásakor    az
   Alkotmánybíróság  tekintettel  volt  arra,  hogy  a  jogszabály
   alkotmányellenességének az Alkotmánybíróságról szóló 1989.  évi
   XXXIII.   törvény   (a   továbbiakban:   Abtv.)   43.    §-ában
   meghatározott  következményei szoros  összefüggésben  állnak  a
   jogbiztonság  elvével  [10/1992. (II. 25.)  AB  határozat,  ABH
   1992,  72,  73-74.]. A főszabályként irányadó ex  nunc  hatályú
   megsemmisítéstől akkor lehet eltérni, ha a jogbiztonság  érdeke
   indokolja.   A   pro  futuro  megsemmisítés  a   jogbiztonságot
   szolgálja   abban   az   esetben,  ha  az   alkotmányellenesség
   kimondására úgy kerül sor, hogy az Alkotmánybíróság indokoltnak
   tartja  az  alkotmányellenes jogszabály helyett új  szabályozás
   megalkotását.   Ebben  az  esetben  —  ha  az  alkotmányellenes
   jogszabály időleges hatályban tartása kevesebb veszélyt  jelent
   a  jogrend épsége szempontjából, mint az azonnali megsemmisítés
   —   éppen   a   jogrend  kiszámítható  működésének  biztosítása
   érdekében  a jövőbeni hatályú megsemmisítés indokolt. [54/2004.
   (XII.  13.) AB határozat, ABH 2004, 690, 770.] Erre figyelemmel
   a   támadott  rendelkezéseket  a  törvényhozás  számára  az  új
   jogszabályok  megalkotására  elegendő  idő  biztosításával  pro
   futuro hatállyal semmisítette meg.

                                 VI.

     Az  Alkotmánybíróság  az  indítványban  támadott  jogszabályi
   rendelkezés  alkotmányellenességének  megállapítását  követően,
   annak okaira tekintettel nem foglalkozott külön és érdemben  az
   R.-rel  kapcsolatban előterjesztett, mulasztásban megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megszüntetésére irányuló indítványi résszel
   sem.  A III. pontban áttekintett szabályozás alapján azonban  —
   hivatalból  —  észlelte,  hogy  a  személymotozás,  illetve   a
   testüregek  átvizsgálása  nem  csupán  a  rendőrségi   fogdában
   fogvatartottak  tekintetében nem rendelkezik törvényi  alappal,
   az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdésének sérelme  ennél  szélesebb
   körű.
     Az  Alkotmánybíróság  az Abtv. 49. §  (1)  bekezdése  alapján
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   ha  a  jogalkotó  szerv  jogszabályi felhatalmazásból  származó
   jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
   alkotmányellenességet idézett elő. A jogalkotó szerv jogszabály-
   alkotási  kötelezettségének konkrét  jogszabályi  felhatalmazás
   nélkül  is köteles eleget tenni, ha azt észleli, hogy a  hatás-
   és   feladatkörébe  tartozó  területen  jogszabályi   rendezést
   igénylő   kérdés  merült  fel,  feltéve,  hogy  a  szabályozást
   valamely   alkotmányos  jog  érvényesülése   vagy   biztosítása
   kényszerítően megköveteli. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH
   1990, 83, 86.] A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapításához két feltételnek kell együttesen megvalósulnia:
   a  jogalkotó  mulasztásának  és  az  ennek  folytán  előidézett
   alkotmányellenes helyzetnek.
     Az   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint,   amikor
   valamely  alapjog érvényesüléséhez, vagy védelméhez  a  meglévő
   szabályozásban    foglalt   garanciális    rendelkezések    nem
   elégségesek  —  az  Abtv.  21.  § (7)  bekezdése  alapján  akár
   hivatalból  is  —  lehetősége  van  mulasztásban  megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására.
     Az    Alkotmánybíróság   tehát   megállapította,    hogy    a
   törvényalkotó  elmulasztotta  a büntetőjogi  és  szabálysértési
   büntetések  végrehajtása  során,  az  emberi  méltóság   körébe
   tartozó,   a  személyi  és  fizikai  integritást  szükségképpen
   érintő,  biztonsági intézkedésként lehetővé tett személymotozás
   törvényi    szintű    szabályozását   a   büntetés-végrehajtási
   intézményben  lévő  előzetesen  letartóztatottak,  valamint   a
   szabálysértés miatt elzárást töltők esetében.
     A      mulasztásban     megnyilvánuló     alkotmányellenesség
   megszüntetésére  az Alkotmánybíróság határidő  tűzésével  hívta
   fel az Országgyűlést.

     Az  Alkotmánybíróság határozatának közzétételét az Abtv.  41.
   §-a    alapján,    valamint   a   mulasztásban    megnyilvánuló
   alkotmányellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.
                           Dr. Holló András
                 az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

             Dr. Balogh Elemér        Dr. Bragyova András
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Kiss László             Dr. Kovács Péter
             alkotmánybíró                  alkotmánybíró

             Dr. Lenkovics Barnabás      Dr. Lévay Miklós
             alkotmánybíró           előadó alkotmánybíró

                         Dr. Trócsányi László
                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    132/2008. (XI. 6.)
    Date of the decision:
    .
    11/04/2008
    .
    .