Hungarian
Ügyszám:
.
58/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 46/2007. (VI. 27.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/592
.
A döntés kelte: Budapest, 06/25/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az    Alkotmánybíróság    jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos    vizsgálatára    és    mulasztásban    megnyilvánuló
  alkotmányellenesség   megállapítására   irányuló    indítványok
  tárgyában   –   dr.   Kovács  Péter  és  dr.   Paczolay   Péter
  alkotmánybírók különvéleményével – meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
   
   1.  Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a rádiózásról és  a
  televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 136. § (1)  bekezdés
  „12. és” szövegrésze alkotmányellenes, ezért azt 2007. december
  31-i hatállyal megsemmisíti.
   A  rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény
  136. § (1) bekezdése az alábbi szöveggel marad hatályban:
   „136.  § (1) A VI. fejezet 13. címe, a VI/A. fejezet,  a  VII.
  fejezet,   valamint   a  135.  §  alkalmazásában   a   Testület
  közigazgatási  ügyben  eljáró  szerv,  eljárására  az  e  §-ban
  foglalt  eltérésekkel  a  közigazgatási  hatósági  eljárás   és
  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
  törvényt kell alkalmazni.”
   
   2.   Az   Alkotmánybíróság   megállapítja:   az   Országgyűlés
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett  elő,
  mert  nem  biztosította törvényben, hogy  a  műsorszolgáltatási
  jogosultságra  vonatkozó pályáztatás során az Alkotmány  61.  §
  (2)  bekezdésének  megfelelően érvényesüljön a  sajtószabadság.
  Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség áll fenn továbbá
  azért  is,  mert az Országgyűlés nem szabályozta törvényben  az
  Alkotmány    57.    §    (1)    bekezdésének    megfelelő,    a
  műsorszolgáltatási jogosultság elnyeréséről szóló jogalkalmazói
  döntések   teljes   körű,  érdemi  bírósági  felülvizsgálatának
  lehetőségét.
   Az    Alkotmánybíróság   felhívja   az   Országgyűlést,   hogy
  jogalkotói feladatának 2007. december 31-ig tegyen eleget.

   3.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló  1996.  évi  I. törvény 33. § (4) bekezdése,  47.  §  (1)
  bekezdés    második   mondata   és   112.   §   (1)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.

   4.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló  1996. évi I. törvény 33. §-ával kapcsolatban benyújtott,
  mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
  kezdeményező indítványt elutasítja.
   
   5.  Az  Alkotmánybíróság a rádiózásról  és  a  televíziózásról
  szóló    1996.   évi   I.   törvény   55.   §   (5)   bekezdése
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszünteti.
   
   6.  Az Alkotmánybíróság a gazdasági reklámtevékenységről szóló
  1997.  évi LVIII. törvény 16. § (1) bekezdésének alkalmazásával
  kapcsolatos  alkotmányos  követelmény megállapítására  irányuló
  indítványt visszautasítja.

  Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

    Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett a  rádiózásról
   és   a   televíziózásról  szóló  1996.  évi   I.   törvény   (a
   továbbiakban:       Médiatörvény)      egyes      rendelkezései
   alkotmányellenességének  megállapítására  és  megsemmisítésére.
   Jelen  eljárásban  az  Alkotmánybíróság az  Országos  Rádió  és
   Televízió  Testület (a továbbiakban: ORTT), a  Panaszbizottság,
   valamint  a  Magyar  Rádió Közalapítvány,  a  Magyar  Televízió
   Közalapítvány   és   a  Hungária  Televízió  Közalapítvány   (a
   továbbiakban:    közalapítványok)    kuratóriumai     tagjainak
   jelölésére,    továbbá    a   műsorszolgáltatási    jogosultság
   pályáztatására    vonatkozó   szabályok    alkotmányellenessége
   megállapítását  és  megsemmisítését kezdeményező  indítványokat
   bírálta  el.  Az  Alkotmánybíróság  ezeket  a  beadványokat  az
   Alkotmánybíróság    ideiglenes    ügyrendjéről     és     annak
   közzétételéről   szóló,  módosított  és  egységes   szerkezetbe
   foglalt  3/2001. (XII. 3.) Tü. határozat (ABH  2003,  2065.,  a
   továbbiakban:  Ügyrend)  28.  §  (2)  bekezdésének  megfelelően
   egyesítette és egy eljárásban bírálta el.

    1.1.  Az  Alkotmány  61.  §-át és a  37/1992.  (VI.  10.)  AB
   határozatban  foglalt  követelményeket  sértőnek  tartják   az
   indítványozók, hogy a Médiatörvény 33. § (4) bekezdése alapján
   az  ORTT  tagjait az országgyűlési képviselőcsoportok jelölik.
   Ugyanezen  az  alapon támadják az indítványozók a Médiatörvény
   55.  §-a  egészét,  tartalmilag azonban  csak  az  55.  §  (5)
   bekezdését,  amely  alapján a közszolgálati  műsorszolgáltatók
   közalapítványi   kuratóriumaiba   választható   tagok    felét
   országgyűlési  képviselőcsoportok  jelölik.  Alkotmánysértőnek
   tartják azt is, hogy a Médiatörvény 47. § (1) bekezdés második
   mondata  alapján a Panaszbizottság tagjait az ORTT bízza  meg,
   mert   ezáltal  a  törvény  „közvetve  a  pártok  jelöltjeinek
   biztosít  kizárólagos  befolyást a  Panaszbizottság  tagjainak
   megbízásában”.
    
    1.2.   A   7/2004.   (III.  24.)  AB  határozatra   hivatkozva
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenesség  megállapítását
   kérte  néhány  indítványozó, mert a Médiatörvény  33.  §-a  nem
   tartalmaz   szabályt   arra   vonatkozóan,   hogy    az    ORTT
   megbízatásának  megszűnése  és  az  új  testület  megválasztása
   közötti  időtartamban ki és hogyan látja el a  nélkülözhetetlen
   hatósági feladatokat.
    
    2.   Több  indítványozó  kérte  a  Médiatörvény  112.  §   (1)
   bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát és megsemmisítését.
    
    2.1.  Az  ORTT képviseletében benyújtott indítvány  szerint  a
   Médiatörvény   e   rendelkezésében   az   ORTT   polgári   jogi
   jogalanyisága összemosódik a hatósági jogkörrel.  Az  indítvány
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, az Alkotmány 9. §-át, továbbá
   13. § (1) bekezdését sértőnek tartja, hogy a műsorszolgáltatási
   szerződés  kötelező felmondására – a Médiatörvény  112.  §  (1)
   bekezdés f) pontja értelmezésének megfelelően – államigazgatási
   eljárás   során  vagy  annak  eredményeképpen  kerül  sor.   Az
   indítvány a Médiatörvény 136. § (1) bekezdés „A VI. fejezet 12.
   címe”  szövegrész megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól,
   mondván   e  rendelkezés  megsemmisítése  kevésbé  érintené   a
   Médiatörvény struktúráját és a szankciórendszert, mint a 112. §
   érintett szabályainak megsemmisítése.
    
    2.2.  Egy  másik indítvány a Médiatörvény 112. §-ának  egészét
   támadta,   de   valójában  csak  a  112.  §  (1)   bekezdésével
   kapcsolatban  fogalmazott  meg alkotmányossági  aggályokat.  Ez
   alapján  az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébe, valamint az  57.  §
   (1)  bekezdésére  tekintettel az 50. § (2)  bekezdésébe  ütköző
   módon a Médiatörvény csupán felsorolja az ORTT által kiszabható
   szankciókat,  de nem ad eligazítást arra nézve, hogy  az  egyes
   jogsértések elbírálása során az ORTT milyen szempontok  szerint
   választ   az  alkalmazható  joghátrányok  közül.  Emellett,   a
   kifogásolt rendelkezés nem ad lehetőséget a rendes bíróságoknak
   az  ORTT  határozat tartalmi felülvizsgálatára. Az indítványozó
   szerint  a Médiatörvény 112. § (1) bekezdés d) pontja akkor  is
   ellentétes  az Alkotmány 50. § (2) bekezdésével és  57.  §  (1)
   bekezdésével, ha a 112. § (1) bekezdésének teljes  szövege  nem
   bizonyul  alkotmánysértőnek.  E pont  ugyanis  a  kötbért  mint
   polgári   jogi   jogkövetkezményt  közigazgatási   szankcióként
   határozza  meg.  Következésképpen a  kötbér  szankciót  kiszabó
   jogerős  közigazgatási határozatot a bíróság nem képes érdemben
   felülvizsgálni.
    
    2.3.  Az indítványozók egyike szerint az Alkotmány 61.  §-ával
   ellentétes, hogy e rendelkezés alapján az ORTT panasz nélkül is
   folytathat „panasz-eljárást”, vagyis hivatalból vizsgálódhat.
    
    2.4.  Egy másik indítvány úgy érvel, hogy az Alkotmány  54.  §
   (1)  bekezdéséből  fakadó önrendelkezési  joggal  ellentétes  a
   Médiatörvény 112. § (1) bekezdése, mert lehetővé teszi, hogy az
   ORTT  az  emberi  jogaiban sértett személytől függetlenül  vagy
   akár   az   ő  kifejezett  akarata  ellenére  is  eljárhat   és
   megállapíthatja    valamely   emberi   jog   megsértését.    Az
   indítványozók   szerint  a  Médiatörvény  e   rendelkezése   az
   Alkotmány   2.   §  (1)  bekezdéséből  következő   jogbiztonság
   követelményének  sem  felel  meg,  mert  az  alapján  az   ORTT
   megállapíthatja   az   „alkotmányos   rend”   megsértését.    A
   Médiatörvényben   hivatkozott  „alkotmányos  rend”   megsértése
   alkalmatlan arra, hogy arra alapozva az ORTT mint közigazgatási
   szerv szankciót alkalmazzon. Végül az indítványozók a gazdasági
   reklámtevékenységről  szóló  1997.  évi   LVIII.   törvény   (a
   továbbiakban:    Reklámtörvény)   16.   §   (1)    bekezdésével
   kapcsolatban alkotmányossági követelmény megállapítását  kérték
   az  Alkotmánybíróságtól, mert a Reklámtörvény  nem  mondja  ki,
   hogy   a   személyhez  fűződő  jogot  sértő  reklámok   kapcsán
   reklámfelügyeleti eljárás csak kérelemre indulhat.
    
    2.5.  Az  egyik  indítvány az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében
   foglalt  jogbiztonság  elvével  és  az  Alkotmány  61.   §-ával
   ellentétes  jogalkotói mulasztásnak tartja, hogy a Médiatörvény
   nem  írja  elő kötelező jelleggel az ORTT számára  az  országos
   televíziós   műsorszolgáltatási   jogosultság   pályáztatásának
   értékelési   elveit,  hanem  azt  az  ORTT  által  kidolgozandó
   pályázati   felhívásra  bízza,  anélkül,   hogy   a   pályázati
   felhívásban foglaltak megsértését szankcionálná.
    
    2.6. Az Alkotmány 57. § (5) bekezdésére és az Alkotmány 61. §-
   ára  hivatkozva  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   megállapítását  kérte  az  indítványozó  azért   is,   mert   a
   Médiatörvény nem biztosít jogorvoslati lehetőséget az  ORTT-nek
   a  műsorszolgáltatási jogosultságok pályáztatásával kapcsolatos
   döntésével szemben.
    
                                 II.

   1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:

   „2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus
   jogállam.”
   „9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a
   köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő  védelemben
   részesül.
   (2)  A  Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a  vállalkozás
   jogát és a gazdasági verseny szabadságát.”
   „13.  § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz  való
   jogot.”
   „50.  §  (2)  A  bíróság ellenőrzi a közigazgatási  határozatok
   törvényességét.”
   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
   „57.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. […]
   (5)   A  Magyar  Köztársaságban  a  törvényben  meghatározottak
   szerint   mindenki  jogorvoslattal  élhet  az  olyan  bírósági,
   közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát  vagy
   jogos  érdekét sérti. A jogorvoslati jogot – a jogviták ésszerű
   időn  belüli  elbírálásának  érdekében,  azzal  arányosan  –  a
   jelenlévő  országgyűlési képviselők kétharmadának  szavazatával
   elfogadott törvény korlátozhatja.”
   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.
   (2) A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.”

   2. Az indítvány által kifogásolt jogszabályi rendelkezések:

   Médiatörvény
   „33.   §   (4)   A   Testület  többi  tagját  az  Országgyűlési
   képviselőcsoportok  jelölik.  Minden  képviselőcsoport  egy-egy
   tagot  jelölhet. Ha a kormánypárti vagy ellenzéki oldalon  csak
   egy  képviselőcsoport  van,  az a  képviselőcsoport  két  tagot
   jelölhet.”
   „47. § (1) A kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményének  (4.
   §)  megsértése miatti panaszokat a Testület Panaszbizottsága (a
   továbbiakban:  Panaszbizottság) bírálja el.  A  Panaszbizottság
   tagjait – öt évre szólóan – a Testület bízza meg.”
   „55.  §  (5)  Az Országgyűlés által a kuratóriumba  választható
   tagok   felét   a  kormánypárti,  másik  felét   az   ellenzéki
   képviselőcsoportok  jelölik úgy, hogy  minden  képviselőcsoport
   legalább egy jelöltjét meg kell választani.”
   „101. § (2) Megegyezés hiányában a versengő pályázatok közül  a
   Testület a pályázat kiírásakor nyilvánosságra hozott értékelési
   elvek szerint dönt.”
   „VI. fejezet 12. cím
   A törvény vagy a szerződés megszegése
   112.  §  (1) Ha a műsorszolgáltató az e törvényben,  illetve  a
   szerzői  jogról szóló törvényben, valamint a műsorszolgáltatási
   szerződésben  és  a  rádióengedélyben  előírt  feltételeket  és
   előírásokat   nem   teljesíti  vagy  megsérti,   illetőleg   ha
   műsorszolgáltatóval a cselekmény elkövetésekor  munkaviszonyban
   vagy  munkavégzésre  irányuló más  jogviszonyban  lévő  személy
   bűnösségét a Btk. 329. §-ában meghatározott bűncselekmény miatt
   jogerős ítélet állapította meg, a Testület
   a)   felhívja  a  műsorszolgáltatót  a  sérelmezett  magatartás
   megszüntetésére,
   b)  írásbeli  figyelmeztetésben megállapítja a  jogsértést,  és
   felhívja   a  műsorszolgáltatót  a  jogsértés  megszüntetésére,
   illetve arra, hogy a jövőben tartózkodjon a jogsértéstől,
   c)   meghatározott   időre,   de   legfeljebb   harminc   napra
   felfüggeszti a műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlását,
   d) érvényesíti a szerződésben megállapított kötbért,
   e)  a  közszolgálati műsorszolgáltatóval, a bejelentés  alapján
   műsorszolgáltatást végző műsorszolgáltatóval szemben, illetve a
   Panaszbizottság  kezdeményezésére bírságot szab  ki  a  135.  §
   szerinti összeghatárok között,
   f) azonnali hatállyal felmondja a szerződést. […]
   (4) Azonnali hatállyal kell felmondani a szerződést, ha
   a)  a  szerződést nem lehetett volna megkötni,  és  a  jogsértő
   állapot még fennáll,
   b)  a  szerződés a törvény VIII. fejezetében foglaltakat sérti,
   és a jogosult a jogsérelmet a Gazdasági Versenyhivatal, illetve
   a  Testület határozatában foglaltak szerint száznyolcvan  napon
   belül nem orvosolta,
   c)  a szerződés megkötése óta másodszor kellene az (1) bekezdés
   b) pontja szerinti írásbeli figyelmeztetést alkalmazni.”
   „136.  § (1) A VI. fejezet 12. és 13. címe, a VI/A. fejezet,  a
   VII.  fejezet,  valamint  a  135. § alkalmazásában  a  Testület
   közigazgatási  ügyben  eljáró  szerv,  eljárására  az  e  §-ban
   foglalt  eltérésekkel  a  közigazgatási  hatósági  eljárás   és
   szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi   CXL.
   törvényt kell alkalmazni.”

   Reklámtörvény
   „16. § (1) A reklámfelügyeleti eljárás kérelemre vagy
   hivatalból indul.”

                                III.

    Az    Alkotmánybíróság   jelen   eljárásban   az    ORTT,    a
   Panaszbizottság,   továbbá   a   közalapítványok   kuratóriumai
   tagjainak  jelölésére, valamint a műsorszolgáltatási engedélyek
   kibocsátására és a műsorszolgáltatási tevékenység felügyeletére
   vonatkozó szabályok alkotmányosságát vizsgálta.
    
    Az indítványok részben megalapozottak.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróság elsőként az ORTT  tagjaira  vonatkozó
   jelölési  szabályokat vetette össze az Alkotmány 61. §  (1)  és
   (2) bekezdéseivel.
    Az  indítványozók álláspontja szerint a Médiatörvény 33. § (4)
   bekezdése,  amely  alapján  az ORTT  tagjait  az  országgyűlési
   képviselőcsoportok jelölik, sérti az Alkotmány 61.  §-át  és  a
   37/1992.   (VI.   10.)  AB  határozatban  foglalt   alkotmányos
   követelményt, mert lehetővé teszi, hogy a parlamenti  pártok  a
   műsorok tartalmára meghatározó befolyást gyakoroljanak.

    1.1.  Az  Alkotmány  61. § (1) bekezdése  alapján  mindenkinek
   joga  van  a  szabad véleménynyilvánításhoz.  A  sajtó  számára
   speciális védelmet nyújtó Alkotmány 61. § (2) bekezdése szerint
   a Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. „[A]
   sajtószabadság nemcsak a nyomtatott sajtóra vonatkozik, hanem a
   rádióra és televízióra is” [4/1993. (II. 12.) AB határozat, ABH
   1993, 48, 61.].
    Azt,   hogy   a  rádió  és  televízió  működését  érintően   a
   nyomtatott  sajtóhoz képest speciális előírások léte  indokolt,
   több   tényező  alátámasztja.  Egyfelől  az  állami   tulajdonú
   földfelszíni frekvenciák használata, másfelől az a tény, hogy a
   rádió  és  televízió szervezetek egy része közpénzből  működik,
   végül az az általánosan elfogadott vélekedés, hogy a rádiós  és
   televíziós  műsorszolgáltatás  véleményformáló  hatása   és   a
   mozgóképek,  hangok, élő tudósítások meggyőző ereje  sokszorosa
   az  egyéb  információs társadalmi szolgáltatások  gondolkodásra
   ható  erejének [Lásd 1/2007. (I. 18.) AB határozat,  ABK  2007.
   január, 3, 6.].
    A  magyar alkotmányos rendszerben ezért a sajtószabadság állam
   általi  elismerése  mellett megjelentek a rádió-  és  televízió
   szervezetek  szabadságát  és  a véleménypluralizmust  biztosító
   szabályok.  Ezek szükségességét az Alkotmánybíróság a  37/1992.
   (VI. 10.) AB határozatában a következőképpen fogalmazta meg: „A
   véleménynyilvánítási szabadságot a rádió és televízió  esetében
   (…)  jogilag  részletesen szabályozott szervezeti megoldásokkal
   kell  biztosítani. A szervezeti megoldások alkotmányosságát  az
   minősíti,  hogy  elvileg képesek-e biztosítani a  társadalomban
   meglévő  vélemények  teljes  körű, kiegyensúlyozott  arányú  és
   valósághű  kifejezésre juttatását, valamint  a  közérdeklődésre
   számot   tartó  eseményekről  és  tényekről  való  elfogulatlan
   tájékoztatást” (ABH 1992, 227, 230.).
    
    1.2.  A  műsorszolgáltatók szempontjából a  műsorszolgáltatási
   jogosultságot  odaítélő  és a műsorszolgáltatási  tevékenységet
   felügyelő    ORTT    létrejöttére   vonatkozó    előírások    a
   sajtószabadsághoz  való jogot korlátozzák. Az  Alkotmánybíróság
   azt  vizsgálta,  hogy ezek a szabályok az Alkotmány  8.  §  (2)
   bekezdésének    megfelelően,    alkotmányos    cél    érdekében
   (szükségesség)  és  a  céllal arányos  módon  korlátozzák-e  az
   Alkotmány 61. § (2) bekezdését.
    A  jogalkotó a Médiatörvényben azzal a céllal hozta  létre  az
   ORTT  intézményét,  hogy  az az állami tulajdonú  frekvenciákat
   hasznosítsa,   a  műsorszolgáltatásra  vonatkozó   pályázatokat
   elbírálja,    ennek    eredményeképpen   a   műsorszolgáltatási
   jogosultságot   odaítélje,   a   frekvenciát    nem    használó
   műsorterjesztőket pedig nyilvántartásba vegye. Az  Országgyűlés
   döntése  alapján  az  ORTT feladata annak  vizsgálata,  hogy  a
   műsorszolgáltató    a    műsorszórási    engedélynek    és    a
   jogszabályoknak  megfelelően működik-e  [1/2007.  (I.  18.)  AB
   határozat, ABK 2007. január, 3, 6.].
    Az  Alkotmánybíróság  úgy ítéli meg, hogy a  műsorszolgáltatók
   sajtószabadságnak   megfelelő,  állami  beavatkozástól   mentes
   szabad  működésének  fontos  garanciája,  hogy  az  ORTT   mint
   médiahatóság   független   módon,   kizárólag   a    törvénynek
   alárendelten  működjön.  A  37/1992.  (VI.  10.)  AB  határozat
   szerint „az államtól való szabadság azt kívánja meg, hogy se  a
   parlament,  se  a  Kormány  ne  juthasson  a  műsor   tartalmát
   befolyásolni képes szervezetben meghatározó befolyáshoz;  ahogy
   politikai   pártok,  azonos  feladatra  vagy  ugyanazon   érdek
   képviseletére   létrejött   csoportok   befolyása   sem   lehet
   meghatározó” (ABH 1992, 227, 231.). Az Alkotmánybíróság ezért a
   következőkben  azt  vizsgálta, hogy az  ORTT  tagok  jelölésére
   vonatkozó    szabályok   elvileg   képesek-e   a   függetlenség
   biztosítására,  vagyis  e  rendelkezések  alkalmasak-e  a  fent
   megjelölt jogalkotói cél elérésére.
    
    1.3.  Az  ORTT az Alkotmány 61. § (2) bekezdésében biztosított
   sajtószabadságból  következően egy a döntéseit  önállóan  hozó,
   kizárólag  az  Országgyűlésnek felelős intézmény  [Médiatörvény
   32.  §  (1)  bekezdés]. A Kormány tagjai  és  az  államtitkárok
   jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 1. § (3) bekezdés b)
   pontja  szerint az ORTT autonóm államigazgatási szerv. Az  ORTT
   működésének  költségeit nem a központi  költségvetés,  hanem  a
   Műsorszolgáltatási  Alap fedezi. Az ORTT  „egy  sajátos  állami
   szervtípus” [1/2005. (II. 4.) AB határozat, ABH 2005,  64,  36-
   37.].
    Az   ORTT   kétféleképpen  vizsgálhatja  a   műsorszolgáltatók
   műsorainak   tartalmát.   Az  egyes   műsorszámok   kapcsán   a
   Panaszbizottsághoz beérkező panasz alapján indult eljárásban az
   ORTT   a   másodfok  [Médiatörvény  51.  §  (1)  bekezdés].   A
   Médiatörvény 112. § (1) bekezdésének megfelelően „a műsorfolyam
   egészét  vizsgáló ORTT eljárása során – többek között –  bírság
   kiszabásával,  a  műsorszolgáltatási jogosultság  gyakorlásának
   felfüggesztésével   vagy   akár   a   szerződés   felmondásával
   szankcionálja  a  jogsértést elkövető  műsorszolgáltatót”  (ABK
   2007.  január  3, 9). Mindkét esetben garanciális  jelentőségű,
   hogy   az   ORTT   határozatát  a   bíróság   –   kérelemre   –
   felülvizsgálja.  Az,  hogy a Médiatörvény  biztosítja  az  ORTT
   műsorszolgáltatás    törvényességével    kapcsolatos     érdemi
   döntésével szembeni bírói utat, megfelelő garanciát nyújt arra,
   hogy   az  ORTT-n  keresztül  a  parlamenti  pártok  a  műsorok
   tartalmára ne gyakorolhassanak meghatározó befolyást. Az  ORTT-
   nek,   illetve   a   parlamenti   pártoknak   a   műsortartalom
   befolyásolására  vonatkozó szándéka  ugyanis  bírósági  eljárás
   tárgya  lehet,  amelynek során az ítélkező bíró pártatlanul  és
   függetlenül  köteles  döntést  hozni  [Alkotmány  50.   §   (3)
   bekezdés]  arról, hogy a határozat megfelel-e a  sajtószabadság
   követelményeinek.
    
    1.4.  Külön vizsgálta az Alkotmánybíróság, hogy a Médiatörvény
   rendelkezései  megfelelő módon garantálják-e az ORTT  tagjainak
   függetlenségét. A Médiatörvény 31. § (2) bekezdése  szerint  az
   ORTT  tagjai  is  csak  a  törvénynek  vannak  alárendelve,  és
   tevékenységük   körében   nem   utasíthatók.   Az   önálló   és
   befolyásmentes  működést biztosítja, hogy a  tagok  „mandátuma”
   szabad,   nem   hívhatók  vissza.  A  politikai  és   gazdasági
   összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok (Médiatörvény  34-35.
   §§) a függetlenség további garanciái.
    Az  Országgyűlés  által  megválasztott  ORTT  tagok  mandátuma
   elválik  a törvényhozási ciklustól. Az ORTT tagjait a parlament
   négy évre választja ugyan, de a Médiatörvény megalkotásakor  az
   Országgyűlés  nem  igazította  saját  megbízatásához  az   ORTT
   tagjainak megválasztását. Ezek a törvényi rendelkezések elvileg
   képesek  biztosítani az ORTT tagok függetlenségét, és kizárják,
   hogy    a   parlamenti   pártok   formálisan   érvényesíthessék
   befolyásukat.
    
    A  Médiatörvény  33. § (3) és (4) bekezdései alapján  az  ORTT
   elnökét  a  köztársasági elnök és a miniszterelnök  együttesen,
   tagjait    a    képviselőcsoportok    jelölik.    A    jelöltek
   megválasztásához   az   országgyűlési  képviselők   többségének
   szavazata szükséges [33. § (1) bekezdés].
    Az  Alkotmánybíróság már több határozatában hangsúlyozta, hogy
   a    népszuverenitás   gyakorlásának   elsődleges   formája   a
   képviselet.  [2/1993.  (I. 22.) AB határozat,  ABH  1993,  33.;
   22/1993.  (IV. 2.) AB határozat, ABH 1993, 182, 186.;  25/1995.
   (V.  10.)  AB  végzés,  ABH  1995,  427,  428.;  18/B/2002.  AB
   határozat,  ABH  2002,  1367,  1369.].  Ez  azt  jelenti,  hogy
   alapvetően  az  országgyűlési képviselők feladata  a  közösségi
   döntések   meghozatala.   Ezek   közé   tartozik   számos,   az
   Alkotmányban vagy az egyes törvényekben létrehozott intézmények
   tisztségviselőinek   a   megválasztása.  A   képviselőcsoportok
   jelölési  joga  önmagában  valóban  nem  garantálja   az   ORTT
   függetlenségét.  Sőt,  az Alkotmány 3. §  (3)  bekezdésével,  a
   pártok  közvetlen közhatalom gyakorlására vonatkozó  tilalommal
   volna  ellentétes, ha a képviselőcsoport jelölési  joga  egyben
   döntési  jogot  jelentene.  A  frakciók  jelölése  azonban  nem
   jelenti   egyszersmind   az   ORTT  tagnak   javasolt   személy
   automatikus  megválasztását.  Az  a  tény,  hogy  a  parlamenti
   képviselők  szavaznak  az  ORTT tagjairól  biztosítja,  hogy  a
   személyekről  való  döntés demokratikus  eljárás  eredménye.  A
   képviseleti demokrácia alapelve a szabad mandátum, a parlamenti
   képviselő   jogilag  nem  lehet  köteles  meghatározott   módon
   szavazni  [15/2007. (III. 9.) AB határozat, ABK 2007.  március,
   233,  237.].  A képviselők tehát szabadon döntenek arról,  hogy
   szavazatukkal támogatják a jelölt személyek megválasztását vagy
   sem.
    Az  Alkotmánybíróság a 22/1999. (VI. 30.)  AB  határozatban  a
   fenti érvekkel részben egybehangzó indokokkal utasította el azt
   az  indítványt,  amely a közalapítványi kuratóriumok  elnökségi
   tagjainak a jelölésére és választására vonatkozó szabályokat az
   Alkotmány  61. § (1) és (2) bekezdéseit sértőnek  találta  (ABH
   1999,  176.).  Később  nem  minősült alkotmányellenesnek  az  a
   jogszabály sem, amely alapján az MTI Rt. Tulajdonosi  Tanácsadó
   Testületi  tagokat a képviselőcsoportok jelölik és  a  tagoknak
   jelölt  személyekről az országgyűlési képviselők többsége  dönt
   [738/B/1997. AB határozat, ABH 2005, 734.].
    Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben sem találta  megalapozottnak
   a  Médiatörvény  33.  §  (4)  bekezdése  alkotmányellenességére
   vonatkozó   érveket,   ezért   a  rendelkezés   megsemmisítését
   kezdeményező indítványt elutasította.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság ezt követően a Médiatörvény 47. §  (1)
   bekezdésének alkotmányosságát vizsgálta. E rendelkezés  második
   mondata  alapján a Panaszbizottság tagjait – öt évre szólóan  –
   az ORTT bízza meg. Az Alkotmánybíróság a jelen határozat III.1.
   pontjában   foglalt  indokok  alapján  arra  a  következtetésre
   jutott, hogy az ORTT tagok jelölésére és választására vonatkozó
   szabályok  elvileg képesek biztosítani az ORTT és  a  testületi
   tagok függetlenségét.
    A  Panaszbizottság tagjainak mandátuma elválik az  ORTT  tagok
   mandátumától,  mert az előbbiek megbízatása öt  évre  szól,  az
   utóbbiakat pedig négy évre választja az Országgyűlés.  A  tagok
   függetlenek,  csak  a  törvénynek  vannak  alárendelve,  és   a
   tevékenységük  végzése  során  nem  utasíthatók  [47.   §   (2)
   bekezdés].   A   Médiatörvényben  foglalt  összeférhetetlenségi
   szabályok   a  függetlenség  további  garanciái  [47.   §   (3)
   bekezdés].  A  Médiatörvény felhatalmazása alapján megalkotott,
   az  ORTT  Panaszbizottságának Ügyrendje és  az  egyes  tanácsok
   eljárási  rendjének  8.  §-a alapján  a  Panaszbizottság  soros
   elnöke „véletlenszerű kiválasztási módszert” alkalmaz az  adott
   ügyben  eljáró  panaszbizottsági tanács  elnöke  és  két  tagja
   kiválasztásakor.   Egy   műsorszám,   illetve   a   műsorszámok
   összességének  a  vizsgálata  kapcsán  hozott  panaszbizottsági
   állásfoglalás  ellen jogorvoslati kérelemmel az ORTT-hez  lehet
   fordulni,  az  ORTT határozat felülvizsgálata pedig  bíróságtól
   kérhető [Médiatörvény 49-51. §§, 1/2007. (I. 18.) AB határozat,
   ABK 2007. január, 3.].
    Ez  azt  jelenti, hogy az ORTT és azon keresztül a  parlamenti
   pártok  formális befolyásgyakorlását a Médiatörvény több,  fent
   idézett  rendelkezése kizárja, egy a műsorok  tartalmát  érintő
   informális   befolyásgyakorlás   pedig   az   érdemi    döntést
   felülvizsgáló bírósági eljárás tárgya lehet.
    Mindezek  alapján  megállapítható, hogy a Médiatörvény  47.  §
   (1) bekezdése nem sérti az Alkotmány 61. § (2) bekezdését, mert
   a    Médiatörvény    Panaszbizottságra   vonatkozó    szabályai
   összességükben    elvileg   képesek   biztosítani    a    tagok
   függetlenségét.
    
    3.   Az   indítványozók  a  Médiatörvénynek  a  közalapítványi
   kuratóriumok  tagjainak  a  jelölésére  vonatkozó  55.  §   (5)
   bekezdése megsemmisítését is kezdeményezték.
    Az  Alkotmánybíróság a 22/1999. (VI. 30.) AB határozatában már
   vizsgálta  a Médiatörvény 55. § (5) bekezdését. E határozatában
   az  Alkotmánybíróság  az  e rendelkezés alkotmányellenességének
   megállapítására  és  megsemmisítésére  irányuló   indítványokat
   elutasította,  de  egyben megállapította,  hogy  a  rendelkezés
   alkalmazásakor  alkotmányos  követelmény,  hogy   nem   vehetők
   számításba sem a kormánypárti, sem az ellenzéki oldalon azok az
   elnökségi,    illetőleg   testületi   tagok,    akiket    olyan
   képviselőcsoport javaslatára választott az Országgyűlés,  amely
   képviselőcsoport időközben megszűnt.
    Mivel  az  indítványozó a Médiatörvény 55. § (5) bekezdését  a
   szabad  véleménynyilvánítás  joga  [az  Alkotmány  61.  §   (1)
   bekezdése] szempontjából – a 22/1999. (VI. 30.) AB határozatban
   már  elbírált alkotmányos összefüggésre hivatkozva  –  tartotta
   alkotmányellenesnek,  az  Alkotmánybíróság  az   indítványt   e
   részében  ítélt  dolognak tekintette és az  Ügyrend  31.  §  c)
   pontja alapján az eljárást e tekintetben megszüntette.
    
    4.  Több  indítványozó  a 7/2004. (III. 24.)  AB  határozatban
   foglalt   érveket   alapul   véve  mulasztásban   megnyilvánuló
   alkotmányellenesség       megállapítását        kérte        az
   Alkotmánybíróságtól, mert a Médiatörvény 33. §-a nem  tartalmaz
   szabályt   arra   vonatkozóan,  hogy  az  ORTT   megbízatásának
   megszűnése és az új testület megválasztása közötti időtartamban
   ki és hogyan látja el a nélkülözhetetlen hatósági feladatokat.
    A 7/2004. (III. 24.) AB határozatban az Alkotmánybíróság azért
   állapította  meg  az  Alkotmány 2. § (1)  bekezdésében  foglalt
   jogállamiság lényeges elemét alkotó jogbiztonság sérelmét, mert
   a  Pénzügyi  Szervezetek Állami Felügyeletének átszervezése  „a
   legfontosabb   hatósági  jogkörök  gyakorlását  meghatározatlan
   ideig”  ellehetetlenítette, vagyis az Országgyűlés a jogszabály
   megalkotásával  maga  idézett elő olyan  helyzetet,  amely  azt
   eredményezte,  hogy  a közigazgatási szerv  előre  nem  látható
   ideig   nem   tudott   eleget   tenni   a   törvényben   előírt
   kötelezettségeinek.
    A  Médiatörvény  33. §-a az ORTT tagjainak  a  jelöléséről  és
   választásáról   tartalmaz  rendelkezéseket.  Az   indítványozók
   szerint  a  szabályozás azért „hiányos”, mert  nem  rendelkezik
   arra  a  megtörtént  esetre nézve, hogy a miniszterelnök  és  a
   köztársasági    elnök    nem   tud   megállapodni    az    ORTT
   elnökjelöltjének a személyében.
    Ahogyan  azt az Alkotmánybíróság a közalapítványi kuratóriumok
   tagjainak   a   jelöléséről  szóló  22/1999.   (VI.   30.)   AB
   határozatban hangsúlyozta, „[n]em alkotmányossági kérdés az, ha
   a   jelöltállítási  és  a  választási  eljárás  esetenként  nem
   működik. A mechanizmus működtetése során esetlegesen előforduló
   – és politikai vagy egyéb okra visszavezethető – nehézségek nem
   teszik magát a szabályozást alkotmányellenessé. Az Országgyűlés
   tagjainak,  a  politikai élet szereplőinek a törvényből  fakadó
   feladata az, hogy a mechanizmust megfelelően működtessék”  (ABH
   1999,   176,   194.).  A  közhatalmat  gyakorlók  felelősséggel
   tartoznak   azért,  hogy  a  jogszabály  előírásait   betartva,
   döntéseik  következményeit és súlyát figyelembe véve lássák  el
   hivatalukat. A köz érdekében tevékenykedő politikusoknak ezt  a
   kötelességét  egy mégoly körültekintően megfogalmazott  szabály
   sem  pótolhatja. Jelen esetben, egy a köztársasági elnök  és  a
   miniszterelnök   közötti   megegyezés  hiányában   alkalmazandó
   rendelkezés  sem  volna alkalmas arra, hogy  minden  előre  nem
   látható helyzetre pontos előírást adjon.
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság a Médiatörvény 33. §-ával
   kapcsolatban     benyújtott,     mulasztásban     megnyilvánuló
   alkotmányellenesség   megállapítását  kezdeményező   indítványt
   elutasította.

                                 IV.
                                  
    Az   Alkotmánybíróság   ezt  követően  a   Médiatörvénynek   a
   műsorszolgáltatási    jogosultságok    kiosztására    vonatkozó
   szabályait,   azon   belül  is  a  pályáztatással   kapcsolatos
   előírásokat  vizsgálta.  Az indítvány szerint  az  Országgyűlés
   alkotmánysértő  mulasztást  idézett  elő  azáltal,   hogy   nem
   szabályozta    törvényben   az   országos    műsorszolgáltatási
   jogosultság   pályáztatásának   értékelési   elveit,   és   nem
   biztosított  jogorvoslatot  az ORTT  pályázatokkal  kapcsolatos
   döntésével szemben.
    
    1.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény  (a
   továbbiakban:  Abtv.) 49. § (1) bekezdése alapján  mulasztásban
   megnyilvánuló    alkotmányellenesség   megállapítására    akkor
   kerülhet    sor,   ha   a   jogalkotó   szerv   a   jogszabályi
   felhatalmazásból  származó jogalkotói feladatát  elmulasztotta,
   és ezzel alkotmányellenességet idézett elő. Az Alkotmánybíróság
   mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességet állapít  meg,
   ha    alapvető   jog   érvényesüléséhez   szükséges   garanciák
   hiányoznak,  illetve,  ha  a hiányos szabályozás  alapvető  jog
   érvényesítését veszélyezteti [22/1990. (X. 16.)  AB  határozat,
   ABH  1990, 83, 86.; 37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH  1992,
   227,  232.;  6/2001.  (III. 14.) AB határozat,  ABH  2001,  93,
   103.].
    A  műsorszolgáltatók sajtószabadságnak megfelelő független  és
   szabad  működésének fontos garanciája a médiahatóság  átlátható
   működése.   Az   Alkotmány  61.  §  (2)  és  (4)   bekezdéséből
   következően   a   frekvenciák   elosztásának   módját,    annak
   feltételeit  és  az arra vonatkozó eljárást jogszabálynak  kell
   meghatároznia [48/1993. (VII. 2.) AB határozat, ABH 1993,  314,
   319.].
    A  jogalkotó  az  Alkotmány  61. §-a  keretei  között  dönthet
   arról,   hogy  műsorszolgáltatási  szerződések  útján,  esetleg
   közigazgatási  eljárás  során szerzett  engedély  alapján  vagy
   egyéb  módon nyújt lehetőséget a műsorszolgáltatási jogosultság
   megszerzésére.   Nem   volna  eleve  összeegyeztethetetlen   az
   Alkotmány  61.  §  (2) bekezdésével az sem, ha  a  jogalkotó  a
   műsorszolgáltatási szerződések helyett engedélyezési  rendszert
   vezetne  be,  amelynek során a közigazgatási eljárás  szabályai
   volnának az irányadóak, és a műsorszolgáltató ügyfélként  járna
   el.
    
    2.   A   Médiatörvényben  a  jogalkotó  a   műsorszolgáltatási
   szerződések rendszerét részesítette előnyben. Az Alkotmány  61.
   §  (2) bekezdése szempontjából garanciális jelentőségű, hogy  a
   médiahatóság döntéshozatali eljárása áttekinthető és  követhető
   legyen:  a műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó  pályázat
   során  alkalmazandó  értékelési  szempontok  megismerhetőek  és
   valódi  szakmai vita tárgyai lehessenek, a döntés indokolásából
   rekonstruálható  legyen  a döntéshozatali  eljárás  (a  döntést
   alátámasztó  érvek,  a szavazati arány), a határozat  ellen  az
   érintett jogorvoslattal élhessen.
    Az   Alkotmánnyal  összhangban  az  Európa  Tanács  Miniszteri
   Bizottságának    a   műsorszolgáltatási   szektor    szabályozó
   hatóságainak függetlenségéről és feladatairól szóló Rec  (2000)
   23.  számú  ajánlása  alapján a műsorszolgáltatási  jogosultság
   elnyerésének  feltételeit jogszabálynak  kell  tartalmaznia.  A
   jogosultság   megszerzésére  nyílt,  átlátható   és   pártatlan
   eljárásban  kerülhet sor. Az ajánlás szerint a  médiahatóságnak
   minden döntését megfelelően indokolnia kell, a határozatoknak a
   nyilvánosság   számára  hozzáférhetőeknek  kell   lenniük,   és
   elengedhetetlen      azok      bírói      felülvizsgálhatósága.
   [Recommendation Rec (2000) 23 of the Committee of Ministers  to
   member  states on the independence and functions of  regulatory
   authorities  for the broadcasting sector, Appendix IV.  13-17.,
   V. 27.].
    
    3. A Médiatörvény ezeknek a követelményeknek nem felel meg.  A
   műsorszolgáltatási    jogosultság   pályáztatására    vonatkozó
   törvényi  szabályozás nem intézményesített átlátható  pályázati
   rendszert.  E hiányosság alkotmányellenes helyzetet eredményez,
   mert    nem   teszi   lehetővé,   hogy   a   műsorszolgáltatási
   jogosultságok  elnyerésére  átlátható  döntéshozatali   eljárás
   keretében    kerüljön   sor,   ami   kétséget   ébreszthet    a
   műsorszolgáltatók    sajtószabadságnak   megfelelő    független
   működését illetően.
    A  műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó  pályázat  során
   alkalmazandó     értékelési    szempontok    törvényben     nem
   szabályozottak,  a  döntéshozatali  eljárás  a  pályázók  és  a
   nyilvánosság  számára nem követhető. További  hiányosság,  hogy
   nem   rendelkezik  törvény  a  műsorszolgáltatási   jogosultság
   elnyerése   érdekében   benyújtott   pályázatok   elbírálásának
   határidejéről, és a törvényből a pályázati eljárás során hozott
   ORTT határozatok indokolásának a kötelezettsége sem következik.
    A  jogalkotói  mulasztás  az Alkotmány  57.  §  (1)  bekezdése
   vonatkozásában  is fennáll. Az Alkotmány 57.  §  (1)  bekezdése
   szerint  a  Magyar  Köztársaságban  a  bíróság  előtt  mindenki
   egyenlő,  és  mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene  emelt
   bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a
   törvény   által  felállított  független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos   és  nyilvános  tárgyaláson  bírálja   el.   „Ez   a
   rendelkezés deklarálja – egyes eljárási garanciák meghatározása
   mellett  –  a  bírósághoz fordulás jogát.  Az  Alkotmánybíróság
   értelmezésében ezen alapvető jogból következően az államra az a
   kötelezettség  hárul, hogy – egyebek mellett – a  polgári  jogi
   jogok és kötelezettségek (a polgári joginak tekintett jogviták)
   elbírálására  bírói utat biztosítson.” [59/1993. (XI.  29.)  AB
   határozat, ABH 1993, 355.; 935/B/1997. AB határozat, ABH  1998,
   772-773.]
    A  Médiatörvény  99.  § (5) bekezdése csupán  egy  esetben,  a
   Médiatörvény  85-88.  §-aiban és a  VIII.  fejezetében  foglalt
   korlátozó  rendelkezésekbe  ütköző  pályázó  visszautasításával
   szemben  biztosítja  a  bírói utat. Egyébként,  a  Médiatörvény
   alapján  nincs mód arra, hogy az érintett bírósághoz  forduljon
   az  ORTT  műsorszolgáltatással kapcsolatos  pályázati  eljárást
   lezáró  érdemi döntése ellen. Ez azt jelenti, hogy a  rádió  és
   televízió  működését biztosító műsorszolgáltatási jogosultságot
   odaítélő  döntéssel  szemben az érintettek nem  követelhetik  a
   bíróság döntését.
    Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján megállapította, hogy  az
   Országgyűlés  mulasztásban megnyilvánuló  alkotmányellenességet
   idézett   elő,  mert  nem  biztosította  törvényben,   hogy   a
   műsorszolgáltatási jogosultságra vonatkozó pályáztatás során az
   Alkotmány  61.  § (2) bekezdésének megfelelően érvényesüljön  a
   sajtószabadság.  Mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség
   áll fenn továbbá azért is, mert az Országgyűlés nem szabályozta
   törvényben  az  Alkotmány 57. § (1) bekezdésének  megfelelő,  a
   műsorszolgáltatási jogosultság elnyeréséről szóló jogalkalmazói
   döntések   teljes   körű,  érdemi  bírósági  felülvizsgálatának
   lehetőségét.
    Az    Alkotmánybíróság   felhívta   az   Országgyűlést,   hogy
   jogalkotói feladatának 2007. december 31-ig tegyen eleget.
    
                                 V.
    
    1.  A  műsorszolgáltatási jogosultságok kiosztása  mellett  az
   ORTT  feladata  annak  vizsgálata,  hogy  a  műsorszolgáltatási
   jogosultságot szerzett rádiók és televíziók működése megfelel-e
   a törvényben és a műsorszolgáltatási szerződésben foglaltaknak.
   Ez nem jelentheti a műsorok előzetes tartalmi vizsgálatát, mert
   az  eleve  összeegyeztethetetlen volna az Alkotmány 61.  §  (2)
   bekezdésével.  Az ORTT mint közigazgatási szerv a  Médiatörvény
   112.   §  (1)  bekezdése  alapján  utólag  szankcionálhatja   a
   műsorszolgáltató   jogsértő  működését.   Általában   az   ORTT
   határozattal   szembeni  bírói  felülvizsgálat  léte   elegendő
   garanciát  jelent arra, hogy indokolatlanul ne  indulhasson  ex
   officio eljárás. Az, hogy a hivatalból kezdeményezett vizsgálat
   megfelel-e a sajtószabadsághoz való alapjognak, függ a  konkrét
   eljárástól   és   a   kiszabható   jogkövetkezménytől.    Külön
   megfontolást   igényel  például  az  az   indítványozók   által
   felvetett  kérdés,  hogy  a  személyhez  fűződő  jogok  védelme
   érdekében  alkotmányosan  van-e lehetőség  ex  officio  eljárás
   megindítására.    A    következőkben    ezt    vizsgálta     az
   Alkotmánybíróság.
    
    2.  Az  ORTT  a  Médiatörvény 112. § (1) bekezdésében  foglalt
   jogkövetkezményeket     alkalmazva      szankcionálhatja      a
   műsorszolgáltató cselekményét, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a
   műsorszolgáltató   –   többek   között   –    a    Médiatörvény
   rendelkezéseit   megsértette.   A   Médiatörvény   3.   §   (1)
   bekezdésének   megfelelően  a  műsorszolgáltató   tevékenysége,
   vagyis  a  műsorszolgáltatás nem sértheti az emberi jogokat.  A
   Médiatörvény 112. § (1) bekezdése alapján tehát az emberi jogok
   védelmében,  adott esetben pedig az emberi jogok önrendelkezési
   és  a  magánszférát védő aspektusait jelentő személyhez  fűződő
   jogok védelme érdekében is indulhat eljárás.
    Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint az emberi
   méltósághoz  való  alapjog  magában foglalja  az  önrendelkezés
   szabadságát, amelynek „fontos tartalmi eleme – egyebek között –
   az  egyén  joga  arra, hogy az igény állapotába  került  alanyi
   jogait  a  különböző  állami szervek, így a  bíróság  előtt  is
   érvényesítse. Az önrendelkezési jog azonban, mint az  általános
   cselekvési  szabadsághoz  való jog, a  jogérvényesítéstől  való
   tartózkodás,  a nem cselekvés jogát is magában foglalja.  Mivel
   ez  a  jog az egyén autonómiájának védelmére szolgál, általában
   mindenkinek   szabadságában  áll  eldönteni,  hogy   jogai   és
   törvényes   érdekei  védelmére  nyitva  álló  és  alkotmányosan
   biztosított  hatósági igényérvényesítési utat igénybe  veszi-e,
   vagy attól tartózkodik” 1/1994. (I. 7.) AB határozat, ABH 1994,
   29,  35-36.; megerősítve: 20/1997. (III. 19.) AB határozat, ABH
   1997, 85, 90-92.; 1270/B/1997. AB határozat, ABH 2000, 713, 721-
   722..
    A   perbeli  önrendelkezés  tehát  azt  a  jogot  is   magában
   foglalja, hogy valaki jogsérelme esetén ne vegyen igénybe bírói
   utat.
    Ha   a  műsorszolgáltató  személyhez  fűződő  jogot  sért,   a
   jogsérelmet  szenvedett személy dönt arról, hogy  a  jogsértést
   elkövető műsorszolgáltatóval szemben érvényesíti-e személyiségi
   jogait, például indít-e pert.
    A  Médiatörvény 112. § (1) bekezdése és 136. § (1) bekezdése e
   bírói út mellett közigazgatási eljárást intézményesít. Az  ORTT
   –  a  Médiatörvény  3.  § (1) bekezdése  alapján  eljárva  –  e
   közigazgatási   eljárásban  nem  az  egyes   jogalanyokat   ért
   jogsérelmekről dönt. A Médiatörvény 3. § (1) bekezdése alapelvi
   rendelkezés. Az ORTT ennek megfelelően a közigazgatási  eljárás
   során  annak  megállapítására jogosult, hogy a műsorszolgáltató
   az  emberi jogok tiszteletben tartásával tevékenykedik-e, és az
   egyes  műsorainak témája, jellege, nézőpontja  nem  sérti-e  az
   emberi jogokban megjelenő alapvető értéket.
    A  Médiatörvény  112. § (1) bekezdése nem sérti  az  Alkotmány
   54.  §  (1)  bekezdését, mert az a fentiek alapján megfelel  az
   1/1994.  (I. 7.) AB határozatban megfogalmazott, a személyiségi
   jogok érvényesítésére vonatkozó elvi álláspontnak.
    
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság a Médiatörvény  112.  §
   (1)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
   megsemmisítésére irányuló – az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének
   sérelmére alapított – indítványt elutasította.
    
    3.  Az  indítványozók  a Médiatörvény 112.  §  (1)  bekezdését
   abból a szempontból is alkotmánysértőnek tartják, hogy az  ORTT
   az   alapján   „jogosult  és  köteles  megállapítani”,   ha   a
   műsorszolgáltató  nem tartja tiszteletben a Magyar  Köztársaság
   alkotmányos rendjét. Az indítvány szerint az „alkotmányos rend”
   kifejezés  határozatlan  fogalom, ezért  az  nem  felel  meg  a
   jogbiztonság követelményének.
    Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  jogállamiság
   lényeges  elemét  alkotó  jogbiztonság  megköveteli,  „hogy   a
   jogszabály  szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás  során
   felismerhető normatartalmat hordozzon” [11/1992. (III.  5.)  AB
   határozat,  ABH 1992, 77, 84.]. A jogbiztonságból azonban  „nem
   következik  a  jogalkotónak olyan kötelezettsége,  hogy  minden
   fogalmat  minden  jogszabályban  külön  meghatározzon.   Ha   a
   jogrendszer valamelyik eleme már tartalmaz egy adott  fogalomra
   vonatkozó   meghatározást,  akkor  az  –   eltérő   rendelkezés
   hiányában  –  más jogszabályok alkalmazása során is érvényesül”
   [71/2002. (XII. 17.) AB határozat, ABH 2002, 417, 424.].
    Az    alkotmányos   intézmények   feladata   az   Alkotmányban
   kialakított  rend,  vagyis  az  alkotmányos  jogok  tiszteletén
   alapuló  parlamentáris demokrácia megőrzése és biztosítása.  Az
   Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  állam  elsőrendű
   kötelessége   az   ember  sérthetetlen  és   elidegeníthetetlen
   alapvető jogainak tiszteletben tartása és védelme.
    „Az  Alkotmány 8. § (1)-(2) bekezdései és 19. §  (3)  bekezdés
   b)   pontja  alapján  az  Országgyűlés  köteles  megalkotni  az
   alapjogok  érvényesüléséhez szükséges törvényeket. Az Alkotmány
   19.  §  (2)  bekezdése  alapján az  Országgyűlés  biztosítja  a
   társadalom   alkotmányos  rendjét,  és  az   alkotmányos   rend
   megdöntésére    irányuló    fegyveres    cselekmények    esetén
   szükségállapotot  hirdet ki [19. § (3)  bekezdés  i)  pont].  A
   köztársasági   elnök  az  Alkotmány  29.   §-a   szerinti,   az
   államszervezet    demokratikus   működése    feletti    őrködés
   alkotmányos előírása alapján vesz részt az Alkotmány 8.  §  (1)
   bekezdésébe  foglaltak érvényesítésében. Az alapjogok  védelmét
   az  Alkotmánybíróság az Alkotmány 32/A. § (1) bekezdése szerint
   a  jogszabályok  alkotmányossági  vizsgálata  és  a  törvénnyel
   hatáskörébe   utalt   egyéb  feladatok   ellátása   útján,   az
   állampolgári jogok országgyűlési biztosai az Alkotmány 32/B. §-
   ába foglalt szabályok alapján látják el.” [12/2001. (V. 14.) AB
   határozat, 2001, 163, 167-168.]
    A  Kormánynak  alkotmányból fakadó kötelessége az  alkotmányos
   rend  védelme és az állampolgárok jogainak biztosítása  [35.  §
   (1) bekezdés a) pont], amelyért felelőssé tehető [37/1992. (VI.
   10.)  AB  határozat, ABH 1992, 227, 233.]. A Magyar Honvédséget
   az    alkotmányos   rend   megdöntésére   irányuló    fegyveres
   cselekmények esetén lehet felhasználni, akkor, ha  a  rendőrség
   alkalmazása  nem elegendő [40/B. § (2) bekezdés].  A  bíróságok
   biztosítják  az  alkotmányos rendet [50. §  (1)  bekezdés],  az
   ügyészség  pedig gondoskodik az alkotmányos rendet  sértő  vagy
   veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről [51. §
   (1) bekezdés].
    A  Büntető  Törvénykönyvről szóló 1978.  évi  IV.  törvény  X.
   fejezetében foglalt törvényi tényállások, különösen a  139.  és
   139/A. §-ok célja az alkotmányos rend büntetőjogi védelme.
    Az   Alkotmány  és  az  alkotmányos  jogszabályok   mindenkire
   egyaránt   kötelezőek  [Alkotmány  77.  §  (1)   bekezdés].   A
   műsorszolgáltatónak, mint minden jogalanynak tiszteletben  kell
   tartania  az alkotmányos rendet, ezt a kötelezettségét nevesíti
   a   Médiatörvény  alapelvi  rendelkezése.  Erre   az   alapelvi
   rendelkezésre  alapozva  az  ORTT a  Médiatörvény  112.  §  (1)
   bekezdése  alapján,  törvénysértés esetén szankciót  állapíthat
   meg,  amennyiben  azt rendkívüli körülmények indokolják.  Ilyen
   volna   például,   ha   a  műsorszolgáltató   folyamatosan   az
   alkotmányos  rend  alapját  alkotó  egyenlő  emberi  méltóságot
   semmibe  vevő ideológiát hirdetve tevékenykedne. A Médiatörvény
   3. § (2) bekezdésére tekintettel a 112. § (1) bekezdése alapján
   alkalmazott  joghátrányoknak ilyen  különleges  esetben  fontos
   szerepe  lehet  az alkotmányos alapstruktúrát tiszteletben  nem
   tartó műsorszolgáltatók elleni fellépés során.
    Minderre  tekintettel az Alkotmánybíróság a Médiatörvény  112.
   §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének  megállapítására  és
   megsemmisítésére irányuló – az Alkotmány 2. § (1)  bekezdésének
   sérelmére alapított – indítványt elutasította.
                                  
                                 VI.

    1.  Az  Alkotmánybíróság ezt követően azokat az  indítványokat
   válaszolta  meg,  amelyek  az  ORTT  kettős  jogi  státusát   a
   Médiatörvény 112. §-ával, azon belül a 112. § (1)  bekezdés  d)
   és  f)  pontjaival  és  a 136. § (1) bekezdésével  kapcsolatban
   kifogásolták.
    1.1. Az ORTT által benyújtott indítvány azt sérelmezi, hogy  a
   Médiatörvény  112.  §-ában az ORTT polgári  jogi  jogalanyisága
   keveredik a hatósági jogkörrel. Különösen érzékelhető ez a 112.
   § (1) bekezdés f) pontjával kapcsolatban, amely „a polgári jogi
   jogalanyiságból  fakadó felmondás aktusát  összemossa  az  ORTT
   hatósági jogkörével”. Az indítvány szerint a műsorszolgáltatási
   jogosultság  magánjogi  jellegű  pályázat  és  szerződés  útján
   történő létesítése kifejezetten kizárja, hogy ezt a jogviszonyt
   az ORTT államigazgatási aktussal szüntesse meg. Az indítványozó
   az Alkotmány 2. § (1) bekezdését, az Alkotmány 9. §-át, továbbá
   13. § (1) bekezdését sértőnek tartja, hogy a műsorszolgáltatási
   szerződés  kötelező felmondására – a Médiatörvény  112.  §  (1)
   bekezdés f) pontja értelmezésének megfelelően – államigazgatási
   eljárás során vagy annak eredményeképpen kerül sor.
    1.2.  Egy  másik indítványozó szerint az Alkotmány 50.  §  (2)
   bekezdését   és  az  57.  §  (1)  bekezdését  sérti,   hogy   a
   Médiatörvény a műsorszolgáltatási szerződés megszegése  esetére
   a   szerződésben  kikötött  kötbér,  vagyis  egy  polgári  jogi
   jogkövetkezmény  érvényesítését  a  közigazgatási  hatóság  (és
   egyben   a   szerződő  fél)  által  alkalmazandó  közigazgatási
   szankcióként  határozza meg. Ezért „a kötbér szankciót  kiszabó
   közigazgatási határozat felülvizsgálatával kapcsolatos jogvitát
   a bíróság nem képes érdemben elbírálni”.
    
    2.  Az Alkotmánybíróság elsőként azt vizsgálta, hogy megfelel-
   e  az  Alkotmány  2.  §  (1) bekezdéséből fakadó  jogbiztonsági
   követelményeknek,  hogy  az  ORTT közigazgatási  ügyben  eljáró
   szervként   a   közigazgatási  eljárás  szabályait   alkalmazva
   szankcionálja  a műsorszolgáltatási szerződésben  részes  másik
   felet, a műsorszolgáltatót.
    2.1.  Az  Alkotmány  2.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  Magyar
   Köztársaság  független,  demokratikus  jogállam.  „A   jogállam
   nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az  állam
   –   s  elsősorban  a  jogalkotó  –  kötelességévé  teszi  annak
   biztosítását,  hogy  a jog egésze, egyes  részterületei  és  az
   egyes  jogszabályok  is  világosak,  egyértelműek,  működésüket
   tekintve  kiszámíthatóak  és előreláthatóak  legyenek  a  norma
   címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán  az  egyes
   normák   egyértelműségét   követeli   meg,   hanem   az   egyes
   jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is.” [9/1992.  (I.
   30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]
    Kiváltképpen  fontos  a világos, érthető  és  a  jogalkalmazás
   számára  felismerhető  normatartalom, és ezek  eredményeként  a
   jogalkalmazó  kiszámítható működése  abban  az  esetben,  ha  a
   normaszöveg alapjogot korlátoz. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság
   a  13/2001. (I. 14.) AB határozatban hangsúlyozta, a jogszabály
   szövegének  hiányossága, homályossága, vagy  az  a  tény,  hogy
   pontosan nem értelmezhető, különösen sérti a jogbiztonságot, ha
   a  rendelkezés alkotmányos alapjog korlátozását teszi  lehetővé
   (ABH 2001, 177, 201.).
    A  Médiatörvény 112. §-a ilyen, a sajtószabadsághoz  való  jog
   korlátozását lehetővé tevő szabály, ezért az Alkotmánybíróság a
   következőkben   ezt  a  tesztet  alkalmazva   vizsgálta   annak
   alkotmányosságát.
    
    3.  Az ORTT a földfelszíni rendszerű, analóg műsorszórás útján
   megvalósuló,  illetve  a  Kormány rendelkezési  jogába  tartozó
   (általa  bérelt)  műholdas,  valamint  rádiótávközlő  eszközzel
   végzett  műsorszolgáltatás esetén műsorszolgáltatási szerződést
   köt   a   műsorszolgáltatókkal,  így  jogosítja  fel   őket   a
   műsorszolgáltatásra.    Az   ORTT    szerződő    félként    köt
   műsorszolgáltatási szerződést azzal a műsorszolgáltatóval, akit
   a   pályázat   elbírálása  során  arra  érdemesnek   talál.   A
   pályáztatási  eljárás során a Médiatörvényben nem  szabályozott
   esetekben   mögöttes  szabályként  a  Ptk.   rendelkezései   az
   irányadóak.   Ez  értelemszerűen  következik  abból,   hogy   a
   Médiatörvény  102. §-a alapján az ORTT a műsorszolgáltatókat  a
   műsorszolgáltatási       jogosultság       gyakorlására       a
   műsorszolgáltatási szerződés megkötésével jogosítja  fel.  Erre
   utal  továbbá  az ORTT által meghatározott általános  pályázati
   feltételek 87. pontja és a minden műsorszolgáltatási  szerződés
   mellékletét  képező műsorszolgáltatási szerződés tervezet  8.3.
   pontja.
    E  polgári jogi jogviszony mellett, a Médiatörvény 136. §  (1)
   bekezdés  „12.  és”  szövegrésze alapján az ORTT  közigazgatási
   szervként a műsorszolgáltatás törvényessége felett felügyeletet
   gyakorol, a műsorszolgáltatók szerződésszegő magatartása esetén
   hatóságként  szankcionál.  Abban az esetben,  ha  a  pályázaton
   sikerrel  szereplő műsorszolgáltató a törvényben  meghatározott
   feltételeknek   nem  tesz  eleget,  vagy  a  műsorszolgáltatási
   szerződésben  foglaltakat megszegi, az ORTT mint  közigazgatási
   szerv állapítja meg a jogkövetkezményt. Ez azt jelenti, hogy  a
   műsorszolgáltatási szerződésben résztvevő felek egyike, az ORTT
   közhatalmi  szervként  is  eljárhat  a  másik  szerződő  féllel
   szemben.
    
    4.  Ez a kettős jogi természet különösen élesen jelentkezik  a
   Médiatörvény 112. § (1) bekezdés d) és f) pontjaiban.
    4.1.   Az   ORTT   a   műsorszolgáltató   nem   szerződésszerű
   teljesítése  esetére a polgári jog szabályai  szerinti  kötbért
   köthet ki. A Médiatörvény 112. § (1) bekezdés d) pontja alapján
   azonban   az  ORTT  mint  közigazgatási  szerv  érvényesíti   a
   szerződésben  megállapított kötbért. Ez  azt  jelenti,  hogy  a
   kötbér  érvényesítésére közigazgatási eljárásban, közigazgatási
   határozattal    kerül    sor.    A   közigazgatási    határozat
   törvényességét,   ezen   belül   a   szankció    alkalmazásának
   jogszerűségét a bíróság felülbírálhatja. (A bírói  gyakorlatból
   lásd  például  EBH 2002.831, KGD 2004. 22, BH  2004.  214.)  Ez
   azonban nem zárja ki, hogy a szerződő felek polgári peres  úton
   érvényesítsék a kötbér követelésére vonatkozó igényeiket. [A BH
   2007.  21.  a  Médiatörvény 112. § (1)  bekezdés  d)  pontjával
   kapcsolatban megállapítja: az a körülmény, hogy a felek közötti
   szerződés  egyes  pontjainak  megszegéséhez  egy  közigazgatási
   eljárás  kapcsolódik,  nem  teszi kizárttá,  hogy  a  szerződés
   értelmezésével    kapcsolatos   polgári   jogi    jogvitát    a
   Választottbíróság bírálja el.] Az ORTT mint szerződő fél  tehát
   kétféleképpen is érvényesítheti kötbér megfizetésére  vonatkozó
   igényét,  aszerint,  hogy számára melyik a  kedvezőbb  és  hogy
   melyik garantálja inkább a végrehajtás sikerességét.
    4.2.  Ugyanez  a kettősség jelentkezik a Médiatörvény  112.  §
   (1)  bekezdés f) pontjában. A Médiatörvény 112. § (1)  bekezdés
   f)  pontja,  112.  § (4) bekezdése és a 136.  §  (1)  bekezdése
   alapján  az  ORTT egyfelől közigazgatási határozatot  hozhat  a
   műsorszolgáltatási  szerződés azonnali  hatályú  felmondásáról,
   másfelől egy közigazgatási eljárás eredményeképpen juthat  arra
   a következtetésre, hogy a szerződés felmondására van szükség.
    Az  előbbi esetben az ORTT – amennyiben a Médiatörvény 112.  §
   (4)    bekezdésében   felsorolt   feltételek   fennállnak    –,
   közigazgatási  határozatot  hoz a  szerződés  azonnali  hatályú
   felmondásáról.    E   határozat   jogszerűségét    a    bíróság
   közigazgatási perben vizsgálhatja.
    Az  utóbbi  esetben az ORTT egy közigazgatási eljárást  indít,
   amelynek  során  csupán megállapítja, hogy a műsorszolgáltatási
   szerződés  azonnali  hatályú felmondásának kötelező  esete  áll
   fenn, de a közigazgatási határozat nem mondja fel a szerződést.
   Az  ORTT  ebben az esetben a műsorszolgáltatási szerződésben  a
   szerződés megszüntetését lehetővé tevő felmondási okra  vagy  a
   Médiatörvény   112.   §   (4)   bekezdésében   foglalt    indok
   valamelyikére  alapozva – a polgári jog szabályait  alkalmazva,
   annak keretein belül – mondja fel a szerződést, vagyis az  ORTT
   a  felmondás  jogát  a  másik  félhez  intézett  nyilatkozattal
   gyakorolja.  A  felmondás pedig a szerződést megszünteti  [Ptk.
   321.  §  (1)]. Ilyenkor a másik szerződő fél a polgári  jogvita
   eldöntésére jogosult bírósághoz fordulhat.
    Ez    azt    jelenti,   hogy   a   Médiatörvény   szabályozási
   konstrukciója  miatt,  az ORTT, aszerint  hogy  számára  melyik
   eljárás   a   kedvezőbb,  választhat,   hogy   hatóságként   (a
   közigazgatási eljárás szabályai alapján eljárva) vagy  szerződő
   félként  (a  polgári  jog szabályait alkalmazva)  gyakorolja  a
   felmondás jogát.
    
    4.3.  Ahogyan  azt  az  Alkotmánybíróság jelen  határozat  IV.
   pontjában  is hangsúlyozta, az Alkotmány 61. §-ának a  hatósági
   engedélyezésen  alapuló  és a műsorszolgáltatási  jogosultságra
   vonatkozó  szerződési rendszer is megfelel. Bármelyik rendszert
   választja   a   jogalkotó,  a  műsorszolgáltatási   jogosultság
   jogosultja   számára  világosan  és  kiszámítható  módon   kell
   rögzíteni  a  teljesítendő  kötelezettségeket,  valamint  az  e
   kötelezettségek   megszegése  esetén   alkalmazandó   eljárást,
   továbbá a jogkövetkezményeket.
    Önmagában  az  a  tény,  hogy  egy jogszabályban  a  különböző
   jogágakhoz    kapcsolódó   jogintézmények    keverednek,    nem
   alkotmánysértő. Emiatt az Alkotmánybíróság nem nyilvánította az
   Alkotmány  2.  §  (1) bekezdésébe ütközőnek a szokásos  polgári
   jogi  szankciónak nem tekinthető, de bizonyos mértékig  polgári
   jogi  szankció  szerepét  betöltő  közérdekű  célra  fordítható
   bírság   intézményét  sem  a  válaszadás  jogával   kapcsolatos
   döntésében  [57/2001. (XII. 5.) AB határozat,  ABH  2001,  484,
   505.].   A  műsorszolgáltatási  szerződés  megkötésére   és   a
   műsorszolgáltatók szankcionálására vonatkozó  szabályozásban  a
   polgári  és  a közigazgatási jog elemeinek együttes alkalmazása
   alkotmányosan nem elfogadhatatlan.
    A  jelen ügyben vizsgált Médiatörvény 136. § (1) bekezdés „12.
   és”  szövegrésze  a  112.  § tekintetében  az  ORTT  számára  a
   közigazgatási  eljárási  szabályok alkalmazását  írja  elő.  Ez
   viszont nem zárja ki, hogy az ORTT adott esetben a polgári  jog
   keretein  belül  járjon  el.  Az  ORTT  ilyen  kiszámíthatatlan
   működése  azonban  nem  felel  meg  az  Alkotmány  2.   §   (1)
   bekezdéséből fakadó jogbiztonság követelményének.  Ahogyan  azt
   az    Alkotmánybíróság   az   57/2001.   AB   határozatban   is
   hangsúlyozta,  „a  jogszabályokkal  szemben  a  jogállam   elve
   alapján  támasztott  az a követelmény, hogy  a  jogkövetkezmény
   előrelátható  legyen, nem zárja ki a jogalkalmazói mérlegelést,
   de  az  alkalmazás  szempontjainak  elég  határozottaknak  kell
   lenniük” (ABH 2001, 484, 502.).
    A  Médiatörvény  136. § (1) bekezdés „12. és” szövegrésze  azt
   eredményezi,  hogy  az ORTT szerződő fél és  hatóság  funkciója
   keveredik,  szerepzavart okoz, így az ORTT műsorszolgáltatókkal
   szembeni   magatartása  kiszámíthatatlanná  válik.   Az   állam
   intézményeinek a jogalanyok számára előre látható, kiszámítható
   működése a jogbiztonság elengedhetetlen feltétele [9/1992.  (I.
   30.) AB határozat, ABH 1992, 59, 64-67.]
    A  10/2001.  (IV. 12.) AB határozatban az Alkotmánybíróság  az
   Alkotmány 2. § (1) bekezdésével ellentétesnek nyilvánította azt
   a  jogszabályt,  amely  „a – polgári jogi  tekintetben  vett  –
   szerződő  feleket,  a – közigazgatási jogi  értelemben  vett  –
   ellenérdekű  ügyfeleket és a közigazgatási hatóságot  megillető
   jogosítványokat     a     megyei     földhivatalok      kezében
   összpontosította”.   A   szabályozás   összevonta   az   állami
   közhatalmi   jogosítványokat  a  polgári   jogi   képviseletből
   származó  jogokkal.  A  határozat  szerint  „jogállamban  ilyen
   jogszabályi  megoldásra semmiféle indok  nem  kényszerítheti  a
   jogalkotót”. Az Alkotmánybíróság hangsúlyozta, hogy  az  állami
   közhatalmi   szervek  nem  rendelkezhetnek  hatalmi  pozícióval
   konkrét  magánjogi jogviszonyokban. A magánjogi jogviszonyokban
   ugyanis a közhatalmi szervek ugyanolyan jogi helyzetben vannak,
   mint más jogalanyok (ABH 2001, 123, 147.)
    A  Médiatörvény  136. § (1) bekezdés „12.  és”  szövegrésze  –
   azáltal,  hogy az ORTT közhatalmi jogosítványait  összemossa  a
   polgári jogi jogviszonyból származó jogokkal –, lehetőséget  ad
   a   hatóság   önkényes,   szubjektív  jogalkalmazói   döntésére
   [754/B/1999. AB határozat, 534/E/2001. AB határozat], ezért nem
   felel  meg  az  Alkotmány  2.  § (1)  bekezdésében  biztosított
   jogbiztonság követelményének. Az önkényes jogalkalmazói  döntés
   lehetősége különösen sérti a jogbiztonságot, mert az  Alkotmány
   61.    §    (2)    bekezdésében   biztosított    sajtószabadság
   érvényesülésének korlátozásával járhat.
    Mindezek  alapján  az Alkotmánybíróság a Médiatörvény  136.  §
   (1)   bekezdés   „12.   és”  szövegrészét   alkotmányellenesnek
   nyilvánította,    és    2007.    december    31-i     hatállyal
   megsemmisítette.   A   határozatban  megállapított   jogalkotói
   mulasztás   megszüntetésére  szintén  a  2007.  december   31-i
   időpontot jelölte meg. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 43.  §  (4)
   bekezdése alapján a jogbiztonság érdekében, a Médiatörvény 112.
   §  (1)  bekezdése alapján folyamatban lévő ügyekre tekintettel,
   továbbá  a  törvényhozás számára az új, Alkotmánynak  megfelelő
   szabályok megalkotására megfelelő időt hagyva állapította meg a
   megsemmisítés   időpontját   és  a  mulasztás   megszüntetésére
   rendelkezésre álló időtartam utolsó napját.
    
    5.  Az  indítványozó  kérelmében a  Médiatörvény  136.  §  (1)
   bekezdés  „VI.  fejezet  12.  címe” szövegrész  megsemmisítését
   kérte.   Az  Alkotmánybíróság  ugyanezen  bekezdés   „12.   és”
   szövegrészét  semmisítette  meg.  Ennek  az  az  oka,  hogy   a
   rádiózásról  és  televíziózásról szóló  1996.  évi  I.  törvény
   jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XX. törvény
   22.  §-a  alapján  a  Médiatörvény  136.  §  (1)  bekezdése   a
   következőképpen módosult: „(1) A VI. fejezet 12. és 13. címe, a
   VI/A. fejezet, a VII. fejezet, valamint a 135. § alkalmazásában
   a Testület közigazgatási ügyben eljáró szerv, eljárására az e §-
   ban  foglalt eltérésekkel az államigazgatási eljárás  általános
   szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell alkalmazni.” Ezt
   követően  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás
   általános   szabályairól   szóló   2004.   évi   CXL.   törvény
   hatálybalépésével  összefüggő  egyes  törvények   módosításáról
   szóló  2005.  évi  LXXXIII. törvény 336. §-a úgy  rendelkezett,
   hogy  „ahol  jogszabály  az államigazgatási  eljárás  általános
   szabályairól  szóló  1957.  évi  IV.  törvényt  említi,  ott  a
   közigazgatási   hatósági  eljárás  és  szolgáltatás   általános
   szabályairól    szóló   2004.   évi   CXL.    törvényt,    ahol
   államigazgatási  eljárást  említ,  ott  közigazgatási  hatósági
   eljárást  kell  érteni”.  Az indítvány  elbírálásakor  hatályos
   jogszabályszöveg a következő: „136. § (1) A VI. fejezet 12.  és
   13.  címe, a VI/A. fejezet, a VII. fejezet, valamint a  135.  §
   alkalmazásában  a Testület közigazgatási ügyben  eljáró  szerv,
   eljárására  az  e  §-ban foglalt eltérésekkel  a  közigazgatási
   hatósági  eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló
   2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.”
    
    Tekintettel  arra,  hogy  az Alkotmánybíróság  a  Médiatörvény
   136.  §  (1) bekezdés „12. és” szövegrészét alkotmányellenesnek
   nyilvánította,  az  Alkotmány 9. §-a és  13.  §  (1)  bekezdése
   szempontjából e rendelkezés alkotmányosságát nem vizsgálta.
    Mellőzte  az  Alkotmánybíróság  a  Médiatörvény  112.  §   (1)
   bekezdés  d)  pontjának megsemmisítését, mert úgy  ítélte  meg,
   hogy  a  kötbér  érvényesítésével  kapcsolatos  alkotmányossági
   probléma is arra vezethető vissza, hogy a Médiatörvény  136.  §
   (1)   bekezdés   „12.  és”  szövegrésze  alapján   a   112.   §
   alkalmazásakor  a közigazgatási hatósági eljárás  szabályai  az
   irányadóak.
    
    6.   Az   Alkotmánybíróság  ezt  követően  azt  az  indítványt
   vizsgálta,  amely  azért  tartja  a  Médiatörvény  112.  §  (1)
   bekezdését alkotmánysértőnek, mert e rendelkezés nem  tartalmaz
   eligazítást  arra  vonatkozóan,  hogy  a  jogalkalmazó   milyen
   szempontok  szerint válasszon a kiszabható joghátrányok  közül.
   Álláspontja  szerint a szankciók sorrendje nem ad  eligazítást,
   mert  a törvényi felsorolás nem a legenyhébb jogkövetkezménytől
   halad  a  legsúlyosabb joghátrány felé, ugyanis ha az  írásbeli
   figyelmeztetés szankciót második alkalommal kellene alkalmazni,
   akkor e helyett az ORTT köteles a szerződést azonnali hatállyal
   felmondani.  Emellett, a kifogásolt rendelkezés alapján  kirótt
   szankció  alkalmazása esetén nincs megfelelő bírói jogorvoslat,
   mert  a  bíróság  csak  a  jogsértő  közigazgatási  határozatot
   vizsgálhatja  felül.  Ez az indítványozó szerint  ellentétes  a
   jogbiztonság   elvével  [Alkotmány  2.  §  (1)   bekezdés],   a
   közigazgatási  határozatok  bírói  felülvizsgálatára  vonatkozó
   követelménnyel [Alkotmány 50. § (2) bekezdés] és a bírói  úthoz
   való joggal [Alkotmány 57. § (1) bekezdés].
    Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  a  törvényhozó   a
   Médiatörvény  112.  §  (1)  bekezdésének  a  megalkotásakor   a
   szankciók  felsorolásával a fokozatosság elvét  érvényesítette,
   (a   lista  a  legenyhébb  szankció  alkalmazásától   halad   a
   legszigorúbb     jogkövetkezményig:     felhívás,      írásbeli
   figyelmeztetés,  műsorszolgáltatási jogosultság felfüggesztése,
   kötbér,  bírság,  a szerződés azonnali hatályú felmondása),  de
   egyebekben    a    jogalkalmazóra   bízta   a   jogkövetkezmény
   megállapítását.  A  jogalkalmazónak  az  elkövetett   jogsértés
   súlyához  és annak gyakoriságához igazodóan kell megállapítania
   a szankció mértékét.
    Az   ORTT   mint   közigazgatási  ügyben   eljáró   szerv   az
   államigazgatási eljárás során értelmezi az irányadó jogszabályi
   rendelkezéseket.   A   jogszabály-alkalmazás   során    történő
   értelmezés   a   határozat  része,  amely   később,   a   bírói
   felülvizsgálat során vita tárgyává tehető. AZ ORTT határozatban
   megjelenő  jogszabály-értelmezés nem köti a bíróságot  [2/2005.
   (II.   10.)  AB  határozat,  ABH  2005,  64,  67.].   Az   ORTT
   Médiatörvény 112. § (1) bekezdése alapján hozott határozatainak
   bírósági   felülvizsgálata  kiterjed  a  tények  megállapítása,
   valamint  az  abból  levont következtetések jogszerűségének  az
   ellenőrzésére  is.  A  bírói gyakorlat –  ennek  megfelelően  –
   felülvizsgálja   az   ORTT   által   alkalmazott   joghátrányok
   jogszerűségét is (BH 2003. 525, EBH 2003. 1002).
    Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy  a
   Médiatörvény   112.   §  (1)  bekezdés  alapján   hozott   ORTT
   határozatok   bírói   felülvizsgálata   nem   csupán   formális
   jogszerűségi   vizsgálat,  hanem   érdemben   is   alkalmas   a
   jogsérelmek   orvoslására.   Ezért   az   Alkotmánybíróság    a
   Médiatörvény   112.  §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének
   megállapítására és megsemmisítésére irányuló – az Alkotmány  2.
   §  (1)  bekezdésének,  50.  § (2) bekezdésének  és  57.  §  (1)
   bekezdésének sérelmére alapított – indítványt elutasította.
    
                                VII.
    
    Végül  az Alkotmánybíróság azt a kérelmet vizsgálta,  amely  a
   Reklámtörvény  16. § (1) bekezdéséhez kapcsolódóan  alkotmányos
   követelmény  megállapítását  kérte  annak  érdekében,  hogy   a
   személyhez  fűződő  jogot  sértő  reklámok  esetében   csak   a
   jogsérelmet  szenvedett kérelmére indulhasson reklámfelügyeleti
   eljárás.
    Az  Abtv. 21. §-a alapján az indítványozók csak az Abtv. 1. §-
   a szerinti eljárások kezdeményezésére jogosultak. Az Abtv. 1. §
   b)  pontja  alapján az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik  a
   jogszabály,  valamint az állami irányítás  egyéb  jogi  eszköze
   alkotmányellenességének utólagos vizsgálata. Az Abtv. 22. § (2)
   bekezdése  szerint az indítványnak a kérelem alapjául  szolgáló
   ok  megjelölése mellett határozott kérelmet kell  tartalmaznia.
   Az  Abtv.  37.  §-a kimondja: „Az alkotmányellenesség  utólagos
   megállapítását  kezdeményező  indítványban  javasolni  kell   a
   jogszabály vagy az állami irányítás jogi eszközének teljes vagy
   részbeni megsemmisítését.”
    Az  Alkotmánybíróság  eljárása során megállapította,  hogy  az
   indítvány  nem  tartalmaz kérelmet a Reklámtörvény  16.  §  (1)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére.    Az   indítványozó    csupán    alkotmányos
   követelmény megfogalmazását kezdeményezte.
    Az   Alkotmánybíróság  kizárólag  az  Abtv.-ben  meghatározott
   hatásköreiben  eljárva  —  azokkal szoros  összefüggésben  —  a
   konkrét  ügy összes körülményeinek mérlegelése alapján  határoz
   arról,   hogy   az  alkotmányellenes  norma  megsemmisítésével,
   illetőleg   a  mulasztásban  megnyilvánuló  alkotmányellenesség
   megállapításával,       vagy      alkotmányos       követelmény
   megfogalmazásával  is  biztosítható a jogrend  alkotmányossága.
   Jogszabály  vagy  állami  irányítás  jogi  eszköze  alkotmányos
   normatartalmának  megállapítására,  illetve   —   önmagában   —
   alkotmányos  követelmény megállapítására az Alkotmánybíróságnak
   nincs  önálló hatásköre. Következésképpen kizárólag alkotmányos
   követelmény  megfogalmazására  irányuló  önálló  indítvány  nem
   terjeszthető  elő  [292/B/2001. AB  végzés,  ABH  2001,  1591.;
   545/B/2001. AB határozat, ABH 2002, 1304, 1312-1313.].
    
    Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt az  Ügyrend
   29. § c) pontja alapján visszautasította.
    
   A határozat Magyar Közlönyben történő közzététele az Abtv. 41.
   §-án alapul.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér       Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András            Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter       Dr. Kukorelli István
              alkotmánybíró          előadó alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lenkovics Barnabás     Dr. Lévay Miklós
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró
                                   
                          Dr. Paczolay Péter
                             alkotmánybíró
    Dr. Paczolay Péter alkotmánybíró különvéleménye
     
     Nem  értek  egyet azzal, hogy az Alkotmánybíróság  a  többségi
    határozat  rendelkező része 1. pontja alatt alkotmányellenesnek
    mondta  ki és ezért 2007. december 31. napjával megsemmisítette
    a  Rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a
    továbbiakban:  Médiatörvény)  136.  §  (1)  bekezdés  „12.  és”
    szövegrészét.
     
     A    határozat   indokolásának   VI.   pontja   értelmében   a
    megsemmisített   rendelkezés  összemossa  az  ORTT   közhatalmi
    jogosítványait a polgári jogi jogviszonyból származó  jogokkal,
    így lehetőséget ad önkényes, szubjektív jogalkalmazói döntésre,
    és  ezért  az  nem  felel meg az Alkotmány 2. §  (1)  bekezdése
    szerinti jogbiztonság követelményének.
     
     Az  Alkotmánybíróság korai határozataiban elvi éllel  mutatott
    rá  arra,  hogy „a világos, érthető és megfelelően értelmezhető
    normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos követelmény.
    A  jogbiztonság  —  amely az Alkotmány 2.  §  (1)  bekezdésében
    deklarált  jogállamiság  fontos eleme  —  megköveteli,  hogy  a
    jogszabály  szövege értelmes és világos, a jogalkalmazás  során
    felismerhető normatartalmat hordozzon.” [26/1992. (IV. 30.)  AB
    határozat, ABH 1992, 135, 142.]
     
     Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy „a törvényhozás  valamely,
    az   Alkotmány   sérelmét   nem   jelentő   hibáját   általában
    jogalkalmazói jogszabály értelmezéssel kell feloldani,  mert  a
    jogalkalmazás    hivatott    eldönteni,    hogy    a    konkrét
    jogviszonyokban az ellentétet (látszólagos ellentétet)  hordozó
    rendelkezések  közül  melyik  törvényhely  alkalmazásával  kell
    eljárni. (…) Alkotmányellenesség megállapítására ezért törvényi
    rendelkezések kollíziója miatt csak akkor kerülhet sor, ha ezen
    alkotmányos   elvek  vagy  jogok  valamelyike  megsérül   annak
    folytán,   hogy   a   szabályozás   ellentmondása   jogszabály-
    értelmezéssel    nem    oldható    fel     és     ez     anyagi
    alkotmányellenességhez   vezet,   vagy   ha   a   normaszövegek
    értelmezhetetlensége valamely konkrét alapjogi  sérelmet  okoz.
    Ennek   hiányában   azonban  az  azonos  szintű   normaszövegek
    lehetséges  értelmezési nehézsége, illetőleg  az  értelmezéstől
    függő    ellentéte,   összeütközése   önmagában   nem    jelent
    alkotmányellenességet”. [35/1991. (VI. 20.) AB  határozat,  ABH
    1991, 175, 176.]
     
     Az  Alkotmánybíróság ezen túlmenően — valamely jogintézménynek
    a   jogi   szabályozás   rendszerébe  történő   beillesztésével
    kapcsolatosan   —   meghúzta   a  rendszerképző   jogértelmezés
    alkotmányos   határait.  E  szerint:   „Az   alkotmányosan   is
    elfogadott rendszerképző jogértelmezésnek megvannak a  határai:
    ez  nem  kerülhet  szembe  a  jogbiztonság  követelményével.  A
    jogalkalmazói   jogértelmezés  ezért  csak  olyan   működőképes
    jogszabályra  épülhet,  amely  világosan  kijelöli   az   adott
    jogintézmény  célját, alkalmazásának kereteit, szempontjait  és
    rendjét,  az  alkalmazásával érintettek körét, azok  jogait  és
    kötelezettségeit  és  az  intézménnyel  összefüggésben  igénybe
    vehető  jogorvoslati rendet”. [47/2003. (X. 27.) AB  határozat,
    ABH 2003, 525, 549.]
     
     A   kifejtettekből   az   következik,  hogy   a   törvényhozói
    következetlenség,   egy   normaszöveg   ellentmondásos   volta,
    többféle  értelmezésre is lehetőséget nyújtó tartalma —  anyagi
    alkotmányellenesség hiányában — jogalkalmazói  jogértelmezéssel
    feloldható. A jogértelmezés korlátját jelenti az, ha egy  norma
    „működésképtelen”,  azaz  a jogszabállyal  szemben  támasztható
    minimális követelményeknek sem felel meg.
     
     Álláspontom  szerint  jogalkalmazói értelmezéssel  a  vizsgált
    törvényi  szabály  tartalma  és  abból  következőleg  az   ORTT
    eljárási   lehetőségei   egyértelművé   tehetőek,   ezzel    az
    indítványokban    állított   hiányosságok,    tisztázatlanságok
    feloldhatóak.
     
     A  Médiatörvény  136. § (1) bekezdése azon területeket  jelöli
    meg,  ahol  az ORTT közhatalommal bíró közigazgatási  szervként
    járhat el.
     A   Médiatörvény   VI.  fejezete  —  egyebek   mellett   —   a
    műsorszolgáltatási     jogosultságra    vonatkozó     általános
    rendelkezéseket,     a    jogosultság     megszerzésével,     a
    műsorszolgáltatási  szerződés  tartalmával,   megkötésével,   a
    jogosultság   időtartamával,  valamint  —  12.  címében   —   a
    Médiatörvény, a műsorszolgáltatási szerződés és egyéb  törvényi
    rendelkezések    megsértésének   lehetséges   következményeivel
    kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.
     
     A  hatályos  szabályozás szerint a jogsértő  műsorszolgáltatás
    szerződés,  illetve  bejelentés alapján [Médiatörvény  113.  §]
    tevékenységet folytató műsorszolgáltató esetében is  a  112.  §
    (1)  bekezdés  szerinti szankciókat vonja maga  után,  mivel  a
    törvény   nem   zárja   ki  azt,  hogy   a   Testület   bármely
    szolgáltatóval szemben hatóságként eljárva alkalmazza a 112.  §
    (1) bekezdés a), illetve c) pontja szerinti szankciókat. Ezt  a
    jogalkotói szándékot mutatja a 112. § (1) bekezdés e) pontjának
    a 2002. évi XX. törvény 18. §-ával történt módosítása is.
     Ezzel  szemben  a  módosítást  megelőző  időszakban  —  és   a
    megsemmisítés eredményeként, 2007 december 31-ét követően —  az
    ORTT      a      műsorszolgáltatási     szerződésből     fakadó
    kötelezettségeknek nem, vagy nem megfelelő teljesítése esetén a
    közigazgatási peres eljárásokhoz képest eltérő logikán  alapuló
    polgári  peres  úton  szerezhet érvényt. A  bejelentés  alapján
    szolgáltatók  esetében  pedig nem alkalmazhatja  hatóságként  a
    112. § (1) bekezdése szerinti szankciókat.
     
     Az  ORTT  által benyújtott indítvány értelmében a Médiatörvény
    hivatkozott szakasza nem teszi egyértelművé a hatóság  számára,
    hogy  mikor  léphet  fel közigazgatási szervként,  és  mikor  a
    műsorszolgáltatási  szerződés alanyaként. Ezért  a  szabályozás
    ezen  módja lehetőséget teremt arra, hogy a hatékonyabb eljárás
    lehetőségét  mérlegelve, saját választása szerint járjon  el  a
    műsorszolgáltatókkal  szemben  hatóságként   illetve   szerződő
    félként.
     
     A  törvényi szabályozás — a bírói gyakorlat alapján —  nem  ad
    választási   lehetőséget   az  ORTT   számára   a   szerződéses
    műsorszolgáltatókkal szembeni fellépés esetében.
     
     A    műsorszolgáltatási   szerződés    a    felek    magánjogi
    megállapodása. Tartalmát a jogok és kötelezettségek oldaláról a
    Médiatörvény   kógens   rendelkezései  determinálják,   míg   a
    jogsértések esetére alkalmazható törvényi szankciókat a felek a
    saját  jogviszonyukra  tekintettel  „egyéniesíthetik”.  Ez   az
    egyéniesített  —  és  a  műsorszolgáltató  által  elfogadott  —
    szankció  az,  amelynek a Médiatörvény megsemmisített,  de  még
    hatályos    rendelkezése   alapján   az    ORTT    hatóságként,
    közigazgatási  határozattal érvényt szerez. A Testület  azonban
    nincs  döntési  helyzetben a tekintetben, hogy  a  szerződésben
    foglaltaknak polgári peres úton, avagy közigazgatási  szervként
    kíván érvényt szerezni.
     
     Az  ORTT a Médiatörvény 112. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
    szerződésben    rögzített   mértékű    kötbért    közigazgatási
    határozattal  kényszeríti  ki.  A  kötbérszankció   alkalmazása
    kapcsán a kettősség csupán látszólagos. Az ORTT ugyanis  egyedi
    jogsértések   (szerződésszegések)   megállapítása   esetén    a
    szerződésben  megjelölt  mértékű  kötbért  érvényesíti,   annak
    mértékétől egyoldalú döntésével nem térhet el. Erre — lévén  az
    a   felek  magánjogi  megállapodásának  tárgya  —  a  határozat
    bírósági felülvizsgálata kapcsán sincs lehetőség. Ám amennyiben
    valamelyik   szerződő   fél   —   az   esetek   többségében   a
    műsorszolgáltató — a szerződéses kikötés mértékét  eltúlzottnak
    tartja,  úgy kezdeményezheti a szerződés módosítását a  Polgári
    törvénykönyvről  szóló  1959. évi  IV.  törvény  (továbbiakban:
    Ptk.) 240. §-a alapján. Ha ez a kísérlet a másik szerződő fél —
    adott  esetben  az ORTT — elzárkózása folytán  elbukik,  úgy  a
    kezdeményező fél a Ptk. 241. §-a alapján polgári peres eljárást
    indíthat ebben a körben. A Ptk. 247. § (1) bekezdése alapján  a
    polgári  bíróság  a  túlzott mértékű —  szerződés  teljesítését
    biztosító    mellékkötelezettségnek    minősülő    —    kötbért
    mérsékelheti.
     
     A  112.  § (1) bekezdés f) pontjával kapcsolatban a fentiekhez
    hasonló   okfejtés  adható:  amennyiben  a  felek  a  szerződés
    rendelkezései  közé  felvették  a  Médiatörvény  112.   §   (4)
    bekezdésében  foglaltakat — amint az a szerződések  szövegezése
    kapcsán  tipikusnak  mondható —, úgy a  műsorszolgáltató  annak
    tudatában  köti meg a magánjogi szerződést, hogy a  felmondásra
    hatósági aktussal kerül sor. Ilyenkor nem merülhet fel az  ORTT
    számára   a   „válogatás”  lehetősége.  Amennyiben  azonban   a
    szerződés  e rendelkezéseket nem tartalmazza, ebben az  esetben
    nincs   olyan   szerződéses   kikötés,   amelyet   a   Testület
    határozattal kényszeríthetne ki.
     
     A  fentiekben kifejtettek szerint a hatályos szabályozás  arra
    jogosítja  az  ORTT-t,  hogy a műsorszolgáltató  által  vállalt
    szerződéses kötelezettségeket ne polgári peres eljárás  keretei
    között,   hanem   a  közigazgatási  (eljárási)   jog   alapján,
    hatóságként kényszerítse ki.
     
     A  közigazgatási  bírói  gyakorlat  a  vizsgált  rendelkezések
    tartalmát a fentiek szerint adta meg.
     
     A   Legfelsőbb   Bíróság  és  a  Fővárosi   Ítélőtábla   eseti
    döntéseiben egyértelművé tette, hogy jogszerűen jár el az  ORTT
    akkor,  amikor a jogsértés megállapítása esetén a felek közötti
    műsorszolgáltatási szerződésben rögzített szankciót  alkalmazza
    a  műsorszolgáltatóval szemben. A jogszerű mérlegelés  alapján,
    kellően megindokolt kötbérszankció mérséklésére nincs lehetőség
    a közigazgatási perben (lásd pl.: EBH2002. 831.; BH2004. 214.).
     A   döntésekből   egyértelmű,  hogy   a   Legfelsőbb   Bíróság
    értelmezésében   a   Testület   határozatával    a    magánjogi
    szerződésben  vállalt kötelezettséget kényszeríti  ki,  amelyre
    törvényi  felhatalmazás alapján hatóságként — és  nem  szerződő
    félként — jogosult.
     
     A  Legfelsőbb  Bíróság BH2007. 21. szám alatt közzétett  eseti
    döntésében  kifejtette, hogy a műsorszolgáltatási  szerződés  a
    felek  polgári  jogi  jellegű  megállapodása,  amely  azzal   a
    konzekvenciával  jár,  hogy az ORTT csak  annak  a  szerződéses
    kikötésnek szerezhet érvényt hatóságként, amely a felek  között
    nem  képezi vita tárgyát. Vitás helyzetben az ORTT nem jogosult
    határozatában    a    szerződés   rendelkezéseinek    egyoldalú
    értelmezésére. A Legfelsőbb Bíróság döntése egyértelművé  tette
    az   ORTT   helyét,  szerepét  és  lehetőségeit  a  szerződéses
    műsorszolgáltatók  szerződésszegése kapcsán,  amely  értelmezés
    nem  hagy  kétséget  afelől,  hogy  szerződésszegés  esetén   a
    Testület  csak  hatóságként  léphet fel  a  műsorszolgáltatóval
    szemben.
     
     A    fentiek   alapján   megállapítható,   hogy   a   többségi
    határozattal   2007.   december  31.  napjával   megsemmisített
    rendelkezés   olyan   aggályokat  vetett  fel   csupán,   amely
    jogalkalmazói  jogértelmezéssel feloldható volt  és  feloldásra
    került.  A  bírói  gyakorlat nem haladta  meg  a  jogértelmezés
    alkotmányos  kereteit,  hiszen az  értelmezésre  szoruló  norma
    tartalmazta  a jogszabályokkal szembeni minimális  elvárásokat,
    az  értelmezés  pedig megmaradt az ORTT és a szerződés  alapján
    tevékenységet végző műsorszolgáltatók számára biztosított jogok
    és kötelezettségek törvényi keretei között.
     
     Mindezen    indokok    alapján   az   Alkotmánybíróságnak    a
    Médiatörvény  136.  §  (1)  bekezdés  „12.  és”  szövegrészének
    alkotmányellenességére irányuló indítványt is el kellett  volna
    utasítania,  mert  a  normatartalom kapcsán  nem  állt  fenn  a
    jogbiztonság alkotmányos elvének sérelme.
     
    Budapest, 2007. június 25.
                                                 Dr. Paczolay Péter
                                                      alkotmánybíró
    A különvéleményhez csatlakozom:
                                                   Dr. Kovács Péter
                                                      alkotmánybíró
     .
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     .
     Number of the Decision:
     .
     46/2007. (VI. 27.)
     Date of the decision:
     .
     06/25/2007
     .
     .