Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02957/2022
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/02720/2022,
.
Első irat érkezett: 12/30/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/13/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Pesti Központi Kerületi Bíróság 41.Pk.500.038/2022/9. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az apa (az alapeljárásban: kérelmező) kapcsolattartás végrehajtása iránti kérelméről a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) döntött 41.Pk.500.038/2022/7. számú végzésével. A PKKB megállapította, hogy a kérelmezett a kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltakat felróhatóan megszegte, ezért pénzbírságot szabott ki, valamint felhívta az kérelmezettet, hogy az elmaradt kapcsolattartás pótlását teljesítse. A kérelmezett és kiskorú gyermeke a végzés ellen fellebbezést nyújtott be. A kérelmezett fellebbezését a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzésével elbírálva az elsőfokú végzést helybenhagyta. A kiskorú indítványozó fellebbezését a PKKB - az alkotmányjogi panaszban sérelmezett 9. számú végzésével - visszautasította arra hivatkozva, hogy a kiskorú az eljárásban sem kérelmezőként, sem kérelmezettként nem léphetett volna fel, ezért a felek jogállását nem gyakorolhatja. A másodfokú bíróság 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzésével az elsőfokú végzést helybenhagyta. A bíróság megállapította, hogy az érdekeltként megjelölt kiskorú korlátozottan cselekvőképes, a Pp. 33. §-a alapján perbeli jogképességgel rendelkezik, ezért a fellebbezés visszautasításának indoka a perbeli jogképesség hiánya nem lehet. A bíróság ugyanakkor megállapította, hogy a kapcsolattartás végrehajtásáról hozott eljárásban a kiskorú gyermek a felek jogállását nem gyakorolhatja, rá nézve a kapcsolattartás végrehajtásáról szóló határozat rendelkezést (marasztalást, kötelezést) nem tartalmazhat, így a Pp. 365. § (5) bekezdése alapján fellebbezésre nem jogosult.
A kiskorú indítványozó álláspontja szerint a másodfokú bíróság döntése, amellyel a kapcsolattartásra kötelező bírósági döntés elleni fellebbezés jogát megvonta, sérti emberi méltóságát, a törvény előtti egyenlőség elvét, a tisztességes eljáráshoz és a hatékony és érdemi jogorvoslathoz való jogát. Álláspontja szerint a kapcsolattartáshoz való jog elsődlegesen a gyermeki jogot körébe tartozó jogintézmény; Bnptv. külön rendelkezik arról, hogy a 14. életévet betöltött gyermek akaratnyilvánítása miatt meghiúsult kapcsolattartás esetén a kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárást fel kell függeszteni. A gyermek érdekelt kizárása a nemperes eljárásból contra legem jogalkalmazást jelent..
.
Támadott jogi aktus:
  a Pesti Központi Kerületi Bíróság 41.Pk.500.038/2022/9. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
IV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2957_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdfIV_2957_2_2022_Indkieg_egys.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .