English
Hungarian
Ügyszám:
.
793/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 793/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/752
.
A döntés kelte: Budapest, 02/24/1998
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

        Az  Alkotmánybíróság  jogszabály alkotmányellenességének
   utólagos  vizsgálatára  irányuló bírói kezdeményezés  alapján
   meghozta a következő

                           határozatot :

        Az  Alkotmánybíróság a büntetőeljárásról szóló 1973. évi
   I.   törvény  83.  §  (3)  bekezdése  második  mondatának  "a
   vallomást   megtagadja"  szövegrésze  alkotmányellenességének
   megállapítására    és   megsemmisítésére    irányuló    bírói
   kezdeményezést elutasítja.
                              Indokolás
                                 
                                 I.

         A  Székesfehérvári Városi Bíróság előtt 7.B.  2568/1996.
    sz. alatt folyamatban lévő büntető ügyben a bíró — az eljárás
    felfüggesztése  mellett — indítványában  a  büntetőeljárásról
    szóló  1973. évi I. törvény (a továbbiakban: Be.) 83.  §-ának
    az  1994.  évi  XCII.  törvény 5.  §-ával  megállapított  (3)
    bekezdése   második   mondatában  "a  vallomást   megtagadja"
    szövegrész    alkotmányellenességének    megállapítását    és
    megsemmisítését  kezdeményezte,  mert  az  lehetővé  teszi  a
    terhelt  nyomozás során tett vallomásának a tárgyaláson  való
    felolvasását   akkor  is,  ha  a  terhelt  a  tárgyaláson   a
    vallomástételt megtagadta.

          Az   indítványozó   álláspontja   szerint   a   Be.   e
    rendelkezésének    kifogásolt    szövegrésze     sérti     és
    alkotmányellenesen  korlátozza  az  Alkotmány   57.   §   (3)
    bekezdésében  biztosított védelemhez való jogot,  valamint  a
    Be. 10. § (2) bekezdésében megfogalmazott közvetlenség elvét.

         Az  indítványozó megállapítása alapján a Be. sérelmezett
    előírását   —   az   ahhoz  fűzött  miniszteri   indokolásban
    foglaltakkal  ellentétben — sem a tényállás  tisztázása,  sem
    pedig  más terhelt vagy a sértett érdeke nem indokolhatja,  s
    az ellentétes a Be. 87. §
    (2)  bekezdésében biztosított, a terheltet az  eljárás  egész
    tartama alatt megillető vallomástétel megtagadásának jogával.
    Álláspontjának megalapozására hivatkozott a 317/E/1990/8.  AB
    határozatra.

                                 II.

          Az   Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben   foglalt
    határozatát a következőkkel indokolja.
         1. Az Alkotmány 57. § (3) bekezdése megállapítja, hogy a
    büntetőeljárás   alá  vont  személyeket  az  eljárás   minden
    szakaszában megilleti a védelem joga.
         A  8.  §  (2) bekezdése pedig előírja, hogy az  alapvető
    jogokra  és  kötelezettségekre vonatkozó szabályokat  törvény
    állapítja  meg, alapvető jog lényeges tartalmát  azonban  nem
    korlátozhatja.
         2. A Be. 10. § (2) bekezdése meghatározza a közvetlenség
    alapelvét,  amely szerint "a bíróság ügydöntő  határozatát  a
    tárgyaláson közvetlenül megvizsgált bizonyítékokra alapítja".

         A Be.-nek az okiratok felhasználhatóságát szabályozó 83.
    §   eredeti  (3)  bekezdése  így  rendelkezett:  "A  vallomás
    (nyilatkozat)  tartalmát  rögzítő  okirat  csak   e   törvény
    rendelkezései szerint, a közvetlenség elvének sérelme  nélkül
    használható  fel a bizonyítás eszközeként. Felhasználható  az
    okirat,  ha  a  vallomást tevő nem hallgatható  ki,  vagy  az
    okirat tartalma és a vallomás között ellentét van." A Be. e §-
    ának  az 1994. évi XCII. törvény 5. §-ával megállapított  (3)
    bekezdése szerint: "Vallomás (nyilatkozat) tartalmát  rögzítő
    okirat  csak  e törvény rendelkezései szerint, a közvetlenség
    elvének   sérelme   nélkül  használható  fel   a   bizonyítás
    eszközeként.  Felhasználható az okirat, ha a  vallomást  tevő
    nem  hallgatható ki, a vallomást megtagadja, vagy  az  okirat
    tartalma és a vallomás között ellentét van".

          A   Be.   203.  §  (1)  bekezdése  pedig  az   okiratok
    felhasználásáról akként rendelkezik, hogy "a tárgyaláson  fel
    kell olvasni — a 83. § (3) bekezdésének korlátai között — azt
    a   bizonyítás  eszközéül  szolgáló  okiratot  vagy   iratot,
    amelynek tartalmát a bíróság bizonyítékként értékeli".
         A  Be.  87. §-ának az 1989. évi XXVI. törvény 7.  §-ával
    megállapított  (2)  és (3) bekezdése a következő  előírásokat
    tartalmazza.

          "(2)   A   terheltet  a  kihallgatásának  megkezdésekor
    figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a
    vallomás    tételét    a   kihallgatás   folyamán    bármikor
    megtagadhatja,  továbbá,  hogy amit mond,  az  bizonyítékként
    felhasználható.  A  figyelmeztetést  és  a  terhelt  válaszát
    jegyzőkönyvbe  kell  foglalni.  A  figyelmeztetés  elmaradása
    esetén  a terhelt vallomása bizonyítási eszközként nem vehető
    figyelembe.
          (3)   Ha  a  terhelt  a  vallomás  tételét  megtagadja,
    figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását  nem
    akadályozza, de a védekezésének erről a módjáról lemond."

          3.  A  Be.  eredeti  83.  §  (3)  bekezdése  és  az   e
    rendelkezéshez   kapcsolódó  203.   §   (1)   bekezdése   nem
    tartalmazott kifejezett felhatalmazást arra, hogy a bíróság a
    terhelt  nyomozás  során  tett vallomását  felolvassa,  ha  a
    vallomástételt a tárgyaláson megtagadta. A Be. 87.  §-ának  a
    fentiekben  ismertetett módosítását követően  jelentkezett  a
    büntető  bíróságok eljárásában jogszabályértelmezési probléma
    és   eltérő   ítélkezési  gyakorlat   a   terhelt   nyomozati
    vallomásának tárgyaláson való felolvashatósága tekintetében.

          Az   Alkotmánybíróság  317/E/1990/8.  AB  határozatában
    vizsgálta   és  elutasította  a  mulasztásos  alkotmánysértés
    megállapítására irányuló azt az indítványt, amely szerint
    a  törvényhozó a Be. módosításáról rendelkező 1989. évi XXVI.
    törvény  7.  §-ával  összefüggésben  alkotmányellenesen   nem
    rendelkezett  arról  is, hogy ha a terhelt  a  tárgyaláson  a
    vallomás  tételét  megtagadja, akkor a  nyomozás  során  tett
    vallomása nem használható fel, nem olvasható fel.

         Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította, hogy
    "az   Alkotmány  57.  §  (3)  bekezdésében  és  a  8.  §  (2)
    bekezdésében  foglalt  rendelkezésekből,  sőt  az   Alkotmány
    módosításáról  szóló  1989.  évi  XXXI.  törvény  39.  §  (2)
    bekezdésében  és  az  1990.  évi  XVI.  törvény  8.   §   (5)
    bekezdésében  foglaltakból  sem  következik  felhatalmazásból
    fakadó  jogalkotói  feladatként az  indítványozott  korlátozó
    rendelkezésnek  a Be-be való felvétele. ...  Nem  állapítható
    meg  jogalkotói mulasztás az Alkotmány 57. § (3) bekezdésében
    biztosított  védelemhez  való  jog  tekintetében  sem  és   a
    hatályos  törvényi  rendezés nem sérti a védelem  jogát".  Az
    Alkotmánybíróság  rámutatott arra  is,  hogy  "a  mulasztásos
    alkotmánysértés hiányának megállapításával nem  állítja  azt,
    hogy  előnytelen lenne, ha a törvényalkotó a vizsgált kérdést
    a  közvetlenség elve, a bizonyítási rendszer és a  védelemhez
    való jog összefüggésrendszerében egyértelműen szabályozná.  A
    kifejezett    tartalmú   rendezés    a    bírói    értelmezés
    szükségességét  és  az esetleges alkotmányellenes  értelmezés
    lehetőségét zárná ki". (ABH 1990,221,227)

          4.   A  Be.-et  megelőző  büntetőeljárási  jogszabályok
    kifejezetten  lehetővé tették a vádlott korábbi  vallomásának
    felolvasását a tárgyaláson, ha a vallomástételt a  vádlott  a
    tárgyaláson  megtagadta.  (A bűnvádi  perrendtartásról  szóló
    1896.   évi   XXXIII.  törvénycikk  305.   §-a,   a   büntető
    perrendtartásról  szóló 1951. évi III.  törvény  165.  §  (2)
    bekezdés a) pontja, a büntetőeljárásról szóló 1962.   Évi  8.
    tvr. 209. § (2) bekezdés a) pontja.)

          Az  Országgyűléshez  1997.  októberében  benyújtott,  a
    büntetőeljárásról  szóló T/5013. számú törvényjavaslat  is  a
    Be.  hatályos szabályozásához hasonló rendezést tartalmaz.  A
    törvényjavaslat 291. §-a szerint "ha a vádlott a  tárgyaláson
    nem  kíván  vallomást tenni, a nyomozás során tett vallomását
    az  ügyész,  a  vádlott  vagy  a védő  indítványára,  illetve
    hivatalból    a    tanács   elnöke    felolvassa    vagy    a
    jegyzőkönyvvezetővel felolvastatja. Ha a vádlottat a nyomozás
    során  tanúként  hallgatták  ki, a  tanúvallomás  csak  akkor
    olvasható fel, ha ezt a vádlott indítványozza."

         5.1. Az Alkotmány 57. § (3) bekezdése a védelemhez  való
    alkotmányos  jogot  alapjogként  fogalmazza  meg,   amely   a
    büntetőeljárás   alá  vont  személyeket  az  eljárás   minden
    szakaszában  megilleti.  Az  Alkotmánybíróságnak   tehát   az
    indítvány  alapján  azt  kellett  vizsgálnia,  hogy   a   Be.
    kifogásolt  előírása  a  védelem  alapjogát  sérti-e,   annak
    lényeges tartalmát korlátozza-e.

         A Be. 6. §-a a büntetőeljárás alapelvei között határozza
    meg a védelemhez való jog általános szabályait. E rendelkezés
    szerint  a  terheltet megilleti a védelem joga.  A  hatóságok
    kötelesek   biztosítani,   hogy   az,   akivel   szemben    a
    büntetőeljárást  folytatják, az  e  törvényben  meghatározott
    módon  védekezhessék. A terhelt érdekében az eljárás  bármely
    szakaszában   védő   járhat  el.   A   terhelt   az   eljárás
    megindításától kezdve védőt választhat.

         A  védelemhez  való jog az eljárás egész menetében  több
    részletszabályban  ölt  testet.  A  védelemhez  való  jog   a
    büntetőeljárás  alá  vont  személynek  azokban  a   jogaiban,
    illetve   a   hatóságoknak   azokban   a   kötelezettségeiben
    realizálódik,  amelyek  biztosítják,  hogy  a  vele   szemben
    érvényesített    büntetőjogi   igényt    megismerje,    arról
    álláspontját   kifejthesse,  az  igénnyel   szembeni   érveit
    felhozhassa,   a   hatóságok   tevékenységével    kapcsolatos
    észrevételeit és indítványait előterjeszthesse, továbbá  védő
    segítségét  vehesse igénybe. A védelemhez való jog  tartalmát
    képezik  a védőnek azok az eljárási jogosítványai, illetve  a
    hatóságoknak  azok a kötelezettségei is, amelyek  részéről  a
    védelem  ellátását  lehetővé teszik. (25/1991.  (V.  18.)  AB
    határozat, ABH 1991,357,360.)

         A  Be.  83. §-a értelmében a vallomás tartalmát  rögzítő
    okirat bizonyítási eszköz, amely általános szabályként csak e
    törvény  szerint,  a  közvetlenség  elvének  sérelme   nélkül
    használható  fel.  E  § (3) bekezdésének  második  mondata  a
    közvetlenség  elvének általános szabálya alól három  kivételt
    állapít meg, ezek között a vallomás megtagadásának esetét.

         A  Be.  módosításáról rendelkező 1994. évi XCII. törvény
    5.  §-ához  és  13.  §-ához  fűzött  miniszteri  indokolás  a
    következőket állapítja meg.

         "Egyes esetekben a tényállás tisztázása végett akár  más
    terhelt  vagy  a  sértett érdekében is — szükségessé  válhat,
    hogy  a bíróság a tárgyalás anyagává tegye annak a terheltnek
    a  korábbi  vallomását, aki a tárgyaláson a vallomás  tételét
    megtagadja..."

          "Az   emberi   méltósághoz  való  jogot  az   Alkotmány
    biztosítja.  Ebből  következik az  az  elv,  hogy  senki  sem
    köteles   önmagával  szemben  bizonyítékot  szolgáltatni.   A
    terheltet ezért megilleti a hallgatás joga. Ennek a jognak  a
    tényleges  érvényesülését szolgálja  a  Be.  87.  §-ának  (2)
    bekezdése, amely az eljáró hatóság kötelességévé teszi,  hogy
    a  terheltet figyelmeztesse a vallomás megtagadásának jogára.
    Ha  azonban  a  terhelt  a  nyomozási  kihallgatása  során  a
    vallomás  megtagadás jogára történt figyelmeztetés  után  úgy
    döntött,   hogy   vallomást  tesz,  ennek  a  vallomásnak   a
    felhasználása az eljárás későbbi szakaszában nem aggályos.  A
    hallgatás  joga, a vallomástétel megtagadásának a  lehetősége
    ugyanis nem hatalmazza fel a terheltet arra, hogy maga döntse
    el: mi legyen a sorsa az olyan vallomásnak, amelyet szabadon,
    a   vallomás   megtagadási  jogára  történt   figyelmeztetést
    követően tett."

          Az   Alkotmánybíróság  megállapítása  szerint   a   Be.
    kifogásolt rendelkezése a terhelt védelemhez való jogát abban
    a  tekintetben  korlátozza, hogy vallomásának  a  tárgyaláson
    kinyilvánított megtagadásával az eljárás korábbi  szakaszában
    törvényes   figyelmeztetés  ellenére  tett   vallomásának   a
    tárgyalás   anyagává  tételét  nem  akadályozhatja   meg.   A
    terheltnek tehát nincs joga eldönteni olyan vallomása további
    sorsát,  amelyet  a  későbbi  felhasználhatóságára  vonatkozó
    figyelmeztetés után tett.

         A  Be. e rendelkezésében foglalt korlátozás a védelemhez
    való  jog  tartalmi  elemei közül csak  az  egyik  összetevőt
    érinti.  A  Be. alapján azonban a terheltet és a  védőjét  is
    megilleti  az a jog, hogy ha a bíróság a nyomozás során  tett
    vallomás   tartalmát  a  bizonyítékok  körébe  vonja,   azzal
    kapcsolatban indítványokat, észrevételeket tehetnek.  (44.  §
    (5) bekezdés, 52. § (4) bekezdés)

         Az Alkotmány szerint a büntetőjogi felelősségre vonás az
    állam  alkotmányos joga és kötelessége. Az Alkotmány 50.  §-a
    szerint   ugyanis  a  bíróságok  büntetik  a  bűncselekmények
    elkövetőit.  A  védelem  alapjogának  korlátozását  tehát  az
    állami  büntető igény érvényesítése indokolhatja,  amennyiben
    az szükségszerű és arányos mértékű.

         A  Be.  5.  §-ában rögzített alapelv szerint a hatóságok
    feladata,  hogy  az eljárás minden szakaszában  a  tényállást
    alaposan és hiánytalanul tisztázzák, a valóságnak megfelelően
    állapítsák  meg, a terhelő és mentő, valamint  a  büntetőjogi
    felelősséget  súlyosító  és  enyhítő  körülményeket  egyaránt
    figyelembe  vegyék.  Az  ártatlanság  vélelmének  alkotmányos
    alapelvéből (Alkotmány 57. § (2) bekezdése) következik,  hogy
    a  bűnösség  bizonyítása a büntetőügyekben eljáró hatóságokat
    terheli  (Be.  3.  §).  A  bűncselekmény  megtörténte  miatti
    felelősség  tisztázása  érdekében tehát  a  büntető  ügyekben
    eljáró  hatóságokat,  így a nyomozó  hatóságot,  az  ügyészt,
    továbbá  a bíróságot felderítési és bizonyítási kötelezettség
    terheli.   (715/D/1994  AB  határozat,  ABK  1997.   november
    391,393.)

          5.2.   Az  emberi  jogok  és  az  alapvető  szabadságok
    védelméről  szóló, az 1993. évi XXXI. törvénnyel  kihirdetett
    Egyezmény 6. cikk (1) bekezdése szerint "Mindenkinek joga van
    arra,  hogy  ügyét a törvény által létrehozott  független  és
    pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszerű időn
    belül tárgyalja, és hozzon határozatot polgári jogi jogai  és
    kötelezettségei  tárgyában,  illetőleg  az  ellene  felhozott
    büntetőjogi vádak megalapozottságát illetően." Az Egyezmény e
    cikke   tehát   mindenki  számára  biztosítja   a   pártatlan
    ítélkezéshez és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

         Az  Emberi Jogok Európai Bírósága a tisztességes eljárás
    fontos  összetevőjének tekinti a hallgatás jogát,  azonban  a
    Bíróság gyakorlata szerint ez a jog nem abszolút. Nem ütközik
    az  Egyezménybe, ha a terhelt hallgatásából az eljáró bíróság
    következtetéseket von le. Angliában például az egyik ügyben a
    terheltet hallgatása mellett akként ítélték el, hogy a bíró a
    hallgatásából bizonyos következtetéseket vont le.  A  Bíróság
    ezzel  kapcsolatban  kifejtette,  hogy  a  hallgatás  joga  a
    tisztességes eljárás sarkköve, ami elsősorban az ellen  nyújt
    védelmet,   hogy  a  terheltet  megengedhetetlen  kényszernek
    vessék alá. Azt kell azonban a konkrét ügyben vizsgálni, hogy
    fennáll-e   olyan  megengedhetetlen  kényszer  a   terhelttel
    szemben   a   vallomástétellel  kapcsolatban,   ami   már   a
    tisztességes  eljárásba  ütközik.  Ha  a  konkrét  ügyben   a
    terheltet  előzetesen figyelmeztették arra, hogy a bíróságnak
    jogában  áll hallgatásából bizonyos logikus következtetéseket
    levonni, ilyen kényszernek nem tekinthető. Ezért a Bíróság  a
    vizsgált ügyben nem állapította meg a 6. cikk sérelmét. (Eur.
    Court HR, Murray v. the United Kingdom judgment of 8 February
    1996, Reports of Judgments and Decisions 1996, p. 30)

         5.3.  Az  Alkotmánybíróság a kifogásolt  szabályozást  a
    bizonyítási rendszerrel való összefüggésében is vizsgálta.

         A  Be.  a büntetőeljárás alapelveként fogalmazza  meg  a
    bizonyítékok  szabad értékelését. A Be. 5. § (3) bekezdésében
    rögzített   alapelv  szerint  a  büntetőeljárásban   szabadon
    felhasználható minden olyan bizonyítási eszköz és bizonyíték,
    amely a tényállás megállapítására alkalmas lehet; a hatóságok
    ezeket  egyenként  és összességükben szabadon  értékelik,  és
    ezen alapuló meggyőződésük szerint bírálják el.

          A   bizonyítási  rendszerhez  tartozik   a   bizonyítás
    törvényessége, amelynek általános szabályait a  Be.  60.  §-a
    állapítja  meg.  A  60. § (2) bekezdése  szerint  erőszakkal,
    fenyegetéssel  vagy  más  hasonló  módon  senkit  sem  szabad
    vallomásra  kényszeríteni. E § (3) bekezdése  pedig  előírja,
    hogy  az e törvény rendelkezéseivel ellentétesen lefolytatott
    bizonyítás eredménye bizonyítékként nem vehető figyelembe.  A
    Be.   ez   utóbbi   rendelkezését  erősíti  meg   a   terhelt
    vonatkozásában a már idézett 87. § (2) bekezdés: a  hallgatás
    jogára,  illetve  vallomása esetén, az általa  elmondottaknak
    bizonyítékként való felhasználhatóságára vonatkozó kioktatási
    kötelezettség,  amely  mind  a  nyomozó  hatóságot,  mind  az
    ügyészt,  mind  pedig a bíróságot külön-külön is  terheli.  A
    figyelmeztetésnek,    illetve    a    terhelti    nyilatkozat
    jegyzőkönyvi   rögzítésének  elmaradása  esetén   a   terhelt
    vallomása bizonyítékként nem vehető figyelembe.

         5.4.  A  fentiek alapján az Alkotmánybíróság  megítélése
    szerint  a Be. kifogásolt előírása — vagyis a nyomozás  során
    tett  vallomás  tartalmát rögzítő okirat felolvashatósága  és
    bizonyítási  eszközként  való  felhasználhatósága  abban   az
    esetben, ha a terhelt a tárgyaláson a vallomást megtagadja  —
    a  bizonyítékok szabad mérlegelésének elvét követő, a védelem
    alapjogát   tiszteletben  tartó  és  a   közvetlenség   elvét
    érvényesítő  eljárás keretében csak meghatározott garanciális
    feltételek   fennállása,  illetve  alkalmazása  mellett   nem
    minősíthető  a  védelem  joga  aránytalanul  alkotmányellenes
    korlátozásának.

    E feltételek között
    a)  a  nyomozati  szakban tett vallomás  tárgyaláson  történő
    felolvasásának,  a bizonyítékok szabad mérlegelése  keretében
    való  felhasználásának a tényállás tisztázását,  más  terhelt
    vagy a sértett érdekeinek védelmét kell szolgálnia;
    b) a fenti célok érdekében felolvasható vallomás tekintetében
    a  bírónak  ellenőriznie kell, hogy  a  nyomozati  szakban  a
    terheltet figyelmeztették-e a vallomás megtagadásának  jogára
    és  következményére,  valamint azt is, hogy  a  vallomás  nem
    kényszer hatása alatt született-e;
    c)  a  Be.  87. § (5) bekezdése alapján a terhelt  beismerése
    esetén is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat.

          6.   Az  Alkotmánybíróság  álláspontja  szerint  —   az
    indítványban foglaltakkal
    ellentétben — a Be. kifogásolt korlátozó szabályát az  állami
    büntetőigény  érvényesítése végett  a  tényállás  tisztázása,
    valamint  más  terhelt  vagy a sértett  érdeke  indokolhatja.
    Ezért  ez  a  korlátozás  szükséges  és  az  —  a  fentiekben
    kifejtettek szerint — nem aránytalan mértékű.

         Mindezek  alapján  az  Alkotmánybíróság  megállapította,
    hogy  a Be. 83. § (3) bekezdése második mondatának kifogásolt
    szövegrésze az Alkotmány 57. § (3) bekezdésében megállapított
    védelemhez  való alapjogot nem korlátozza alkotmányellenesen.
    Ezért  az  Alkotmánybíróság  a rendelkező  részben  foglaltak
    szerint az indítványt elutasította.
                           Dr. Sólyom László
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal            Dr. Bagi István
               előadó alkotmánybíró        alkotmánybíró
                                  
              Dr. Holló András          Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Lábady Tamás          Dr. Németh János
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                  
              Dr. Vörös Imre          Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Article 83 of Act I of 1973 on the Code of Criminal Procedure according to which the document containing the testimony could be used if the person who testified cannot be heard, the person refuses to testify or the document is contrary to the testimony
     Number of the Decision:
     .
     793/B/1997
     Date of the decision:
     .
     02/24/1998
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1998-1-002?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .