Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00425/2013
Első irat érkezett: 03/11/2013
.
Az ügy tárgya: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény e módosító törvény által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és visszaható hatályú megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/26/2013
.
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény e módosító törvény által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és visszaható hatályú megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
Az indítványozó szerint a kaszinók piaci monopóliumának bevezetése a pénznyerő automaták üzemeltetése terén sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdésében, illetve XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozás szabadságát, hiszen kiszorítja a pénznyerő automaták piacáról az ezen a piacon tevékenykedő vállalkozásokat, és a jövőre vonatkozóan abszolút belépési korlátként hat.
Az indítványozó szerint a támadott szabályozás sérti a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot is, hiszen az új szabályozás hatályba lépésével megszűnik az a foglalkozás, amelyet a játéktermek üzemeltetői az elmúlt évtizedekben folytattak.
Az indítványozó szerint az támadott szabályozás azáltal, hogy ellenszolgáltatás nélkül, azonnali hatállyal megszüntette a játéktermek üzemeltetésének lehetőségét, és egyúttal érvénytelenítette a megszerzett játékengedélyeket, lényegesen korlátozta az érintett vállalkozások tulajdonát, így megsértette az Alaptörvény XII. cikk (1) és (2) bekezdéseit.
Az indítványozó szerint továbbá a támadott szabályozás több tekintetben is ellentétes az Alaptörvény XV. cikkében foglalt általános diszkriminációtilalmi szabállyal, mert a kaszinókban továbbra is engedélyezi a pénznyerő automaták üzemeltetését, így ésszerű indok nélkül, önkényesen tesz különbséget a tevékenységet ellátó jogi személyek között.
Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését az indítványozó szerint azért sérti a támadott szabályozás, mert a felkészülésre a jogalkotó nem biztosított megfelelő időt, emellett megsértette a bizalomvédelem követelményét. .
.
Támadott jogi aktus:
  a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény e módosító törvény által módosított rendelkezései
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M. cikk (1) bekezdés
M. cikk (2) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1)-(2) bekezdés
XV. cikk () bekezdés
B. cikk (1) bekezdés

.
A határozat száma: 3121/2013. (VI. 24.) AB végzés
.
ABH oldalszáma: 2013/1842
.
Az ABH 2013 tárgymutatója: érintettség a jogszabály egésze vonatkozásában; határozott kérelem (mint az indítvánnyal szembeni követelmény)
.
A határozat kelte: Budapest, 06/03/2013
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2013.06.03 9:00:00 1. öttagú tanács
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
  Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
  v é g z é s t:

  Az Alkotmánybíróság a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvénynek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény által módosított rendelkezései összessége alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránti alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
  I n d o k o l á s

  [1] 1. Az indítványozó gazdasági társaságok jogi képviselőjük útján (a továbbiakban: indítványozó) benyújtott alkotmányjogi panaszukban az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 26. § (2) bekezdésére hivatkozva a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) egésze és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) e módosító törvény által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszaható hatállyal történő megsemmisítését kérték.
  [2] Az indítványozó szerint a kaszinók piaci monopóliumának bevezetése a pénznyerő automaták üzemeltetése terén sérti az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdésében, illetve a XII. cikk (1) bekezdésében foglalt vállalkozás szabadságát, hiszen kiszorítja a pénznyerő automaták piacáról az ezen a piacon tevékenykedő vállalkozásokat, és a jövőre vonatkozóan abszolút belépési korlátként hat. Az indítványozó továbbá azt állítja, hogy a támadott szabályozás sérti a foglalkozás szabad megválasztásához való jogot is, hiszen az új szabályozás hatályba lépésével megszűnik az a foglalkozás, amelyet a játéktermek üzemeltetői az elmúlt évtizedekben folytattak.
  [3] Az Alaptörvény XII. cikk (1) és (2) bekezdése azáltal is sérül – érvel az indítványozó –, hogy miután a támadott szabályozás ellenszolgáltatás nélkül, azonnali hatállyal megszüntette a játéktermek üzemeltetésének lehetőségét, és egyúttal érvénytelenítette a megszerzett játékengedélyeket, ezzel lényegesen korlátozta az érintett vállalkozások tulajdonát.
  [4] Az indítványozó szerint a támadott szabályozás több tekintetben is ellentétes az Alaptörvény XV. cikkében foglalt általános diszkriminációtilalmi szabállyal, mert a) a kaszinókban továbbra is engedélyezi a pénznyerő automaták üzemeltetését, b) megtiltotta a pénznyerő automatáknak mind a vendéglátóhelyi, mind a játéktermi üzemeltetését, azaz nem differenciál a különböző csoportok között, pedig – állítása szerint – a két üzemeltetés jelentősen eltér egymástól mind a vonatkozó jogi szabályozás, mind az üzemeltetési struktúra, mind a vendégkör tekintetében.
  [5] Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését az indítványozó szerint azért sérti a támadott szabályozás, mert a felkészülésre a jogalkotó nem biztosított megfelelő időt, emellett megsértette a bizalomvédelem követelményét.

  [6] 2. Az Abtv. 56. § (2) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörében vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit.
  [7] A vizsgálat során az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg:
  [8] Jelen ügyben az alkotmányjogi panasz egyrészt a Módtv. egészének alaptörvény-ellenességét állítja. Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint, ha az indítvány egy módosító rendelkezés tartalma alkotmányellenességének megállapítására irányul, akkor az Alkotmánybíróság nem az új rendelkezést hatályba léptető, hanem a módosítás révén az új rendelkezést magába foglaló (inkorporáló) jogszabály alkotmányellenességét vizsgálja meg. {3283/2012. (X. 12.) AB végzés, Indokolás [4], 3171/2012. (VII. 26.) AB végzés, Indokolás [2]} Ennek megfelelően az Alkotmánybíróság az alkotmányossági vizsgálatot a jelen ügyben is az indítványozó által támadott Szjtv. módosított rendelkezései tekintetében végezte el.
  [9] Az Abtv. 26. § (2) bekezdése értelmében az Alkotmánybíróság eljárása akkor kezdeményezhető, ha az alaptörvény-ellenes jogszabály rendelkezésének alkalmazása vagy hatályosulása folytán közvetlenül, bírói döntés nélkül következett be a jogsérelem. Az alkotmányjogi panasznak ebben az esetben (is) meg kell felelnie az Abtv. 52. § (1) bekezdésében előírt tartalmi követelményeknek.
  [10] Az indítványozó másrészt az Szjtv.-nek a Módtv. által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte. Az indítványozó a konkrét törvényi rendelkezések megjelölése nélkül kezdeményezte megsemmisítést, a módosított rendelkezések összességét „Új szabályozás”-ként kezelte és az „Új szabályozás” egészére, általánosságban állította azok alaptörvény-ellenességét.
  [11] Az indítványnak határozott kérelmet kell tartalmaznia. A kérelem akkor határozott, ha egyértelműen megjelöli – többek között – az Alaptörvényben biztosított jog sérelmének lényegét, valamint indokolást tartalmaz arra nézve, hogy a sérelmezett jogszabályi rendelkezés miért és mennyiben ellentétes az Alaptörvény megjelölt rendelkezéseivel. Az indítvány nem jelöli meg konkrétan azt, hogy az Szjtv. mely módosított hatályos rendelkezései ütköznek az Alaptörvénybe, és miért. Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy az „Új szabályozás”-ba olyan módosított rendelkezések is belekerültek, amelyek irrelevánsak az indítványozó által állított jogsérelem-okozás szempontjából. [Így pl. az indítványozó nem támasztja alá az Szjtv. 13. §-ának, új, a Módtv. 3. §-ával kiegészített (2a) bekezdésének, vagy a 27. §-a módosított (9) bekezdésének az alaptörvény-ellenességét.] Emiatt az indítvány nem felel meg az Abtv. 52. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt feltételnek. Továbbá az „Új szabályozás”-ba sorolt valamennyi módosított rendelkezés heterogén jellege miatt nem állapítható meg általánosságban, hogy az indítványozót valamennyi módosított rendelkezés közvetlen alkalmazása vagy hatályosulása az Alaptörvényben biztosított jogaiban érintette volna.
  [12] Ezért az Szjtv.-nek a Módtv. által módosított rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybíróság az Abtv. 26. § (2) bekezdésében és 52. § (1) bekezdésének e) pontjában foglaltakra figyelemmel, az Ügyrend 30. § (2) bekezdés h) pontja alapján visszautasította.
    Dr. Kovács Péter s. k.,
    tanácsvezető,
    előadó alkotmánybíró
    .
    Dr. Balsai István s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Juhász Imre s. k.,
    alkotmánybíró
    Dr. Bragyova András s. k.,
    alkotmánybíró

    Dr. Kiss László s. k.,
    alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    03/11/2013
    .
    Number of the Decision:
    .
    3121/2013. (VI. 24.)
    Date of the decision:
    .
    06/03/2013
    .
    .