Hungarian
Ügyszám:
.
809/G/1992
Előadó alkotmánybíró: Ádám Antal Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 74/1992. (XII. 28.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/310
.
A döntés kelte: Budapest, 12/21/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

       Az  Alkotmánybíróság   a  művelődési   és   közoktatási
  miniszternek    az     Alkotmány    értelmezése    tárgyában
  előterjesztett indítványa alapján meghozta a következő

                         határozatot :

       Az   Alkotmány   60.   §-ában   biztosított   gondolat,
  lelkiismeret- és  vallásszabadság, valamint  az egyház és az
  állam  elválasztása   nem  zárja   ki  a   népesség  vallási
  hovatartozására vonatkozó,  az önkéntességet  és anonimitást
  biztosító, közérdekű illetve tudományos felmérést.

         Az   Alkotmánybíróság  ezt  a  határozatát  a  Magyar
  Közlönyben közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

        A   művelődési    és   közoktatási   miniszter   -   az
   Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi  XXXII.  törvény  (  a
   továbbiakban: ABtv. ) 21. § (6) bekezdésének  c )  pontjában
   biztosított jogkörében  előterjesztett indítványában  kérte,
   hogy az  Alkotmánybíróság  az  ABtv.  1.  §  g )   pontjában
   meghatározott hatáskörében  értelmezze "a Magyar Köztársaság
   Alkotmányát, különösen  annak 60. § (2) bekezdését  abból  a
   szempontból, hogy  rendelkezéseit  sérti-e  a  magyarországi
   népesség   vallási    megoszlásának   felmérésére   irányuló
   reprezentatív - önkéntességen alapuló - vizsgálat".

   Az indítványozó  az ABtv. 22. § (2)  bekezdésére  hivatkozva
   pedig azt  kérte, hogy  az Alkotmánybíróság  "állapítsa  meg
   azt, hogy  a magyarországi  népesség  vallási  megoszlásának
   felmérésére    irányuló     reprezentatív     -     önkéntes
   adatszolgáltatáson alapuló  - felmérés  nem sérti  a  Magyar
   Köztársaság Alkotmányát".

                               II.

        Az ABtv. 1. § g ) pontja szerinti alkotmányértelmezésre
   - amint  ezt az Alkotmánybíróság a 31/1990.  ( XII. 18. ) AB
   határozatban  kifejtette   -  akkor   kerülhet  sor,  ha  az
   indítvány az  ABtv. 21.  §  (6) bekezdésében   meghatározott
   szervek  és   személyek  valamelyikétől  származik;  ha  nem
   általánosságban,  hanem   valamely   konkrét   alkotmányjogi
   probléma feltárása  miatt kezdeményezi  az  indítványozó  az
   Alkotmány  ugyancsak   konkrétan  megjelölt  rendelkezésének
   értelmezését és  ha az  adott alkotmányjogi  probléma -  más
   jogszabály közbejötte  nélkül - levezethető az Alkotmányból.
   Az   indítvány    a   fentieknek    megfelelt,   ezért    az
   Alkotmánybíróság   a   kezdeményezett   alkotmányértelmezést
   elvégezte.

        Az Alkotmány 60. §-a a következőket tartalmazza.
        " (1) A  Magyar  Köztársaságban  mindenkinek joga van a
   gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
          (2) Ez a  jog magában  foglalja  a  vallás  vagy  más
   lelkiismereti   meggyőződés   szabad   megválasztását   vagy
   elfogadását,  és   azt  a   szabadságot,  hogy  vallását  és
   meggyőződését mindenki  vallásos cselekmények,  szertartások
   végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal
   együttesen  nyilvánosan  vagy  magánkörben  kinyilváníthassa
   vagy   kinyilvánítását    mellőzze,    gyakorolhassa    vagy
   taníthassa.
          (3) A Magyar  Köztársaságban az  egyház  az  államtól
   elválasztva működik.
          (4) A lelkiismereti   és   vallásszabadságról   szóló
   törvény elfogadásához  a jelenlévő  országgyűlési képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges. "

        Az   Alkotmány  8.  §  (4)  bekezdése   a  60.    §-ban
   megállapított jogokat  azok  közé  az  alapvető  jogok  közé
   sorolja,    amelyek     gyakorlása    rendkívüli    állapot,
   szükségállapot vagy  veszélyhelyzet idején  sem függeszthető
   fel és nem korlátozható.

        A személyes  adatok védelméről  és a  közérdekű  adatok
   nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.    törvény  (  a
   továbbiakban: Avt.  ) 2.  §-a többek  között a  következőket
   állapítja meg.

        "E törvény alkalmazása során
        1.  személyes   adat  :   a  meghatározott  természetes
   személlyel (  a továbbiakban: érintett ) kapcsolatba hozható
   adat,  az   adatból  levonható,   az  érintettre   vonatkozó
   következtetés.  A   személyes  adat   az  adatkezelés  során
   mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
   helyreállítható;

        2. különleges adat:
        a )  a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai
   hovatartozásra, a  politikai véleményre  vagy pártállásra, a
   vallásos vagy más meggyőződésre,
        b )  az egészségi  állapotra, a  kóros szenvedélyre,  a
   szexuális életre,  valamint a  büntetett előéletre vonatkozó
   személyes adat;

        3. közérdekű  adat: az  állami vagy helyi önkormányzati
   feladatot ellátó  szerv kezelésében  lévő, a  személyes adat
   fogalma alá  nem eső és a törvényben meghatározott kivételek
   körébe nem tartozó adat;

        4.   adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül
   a személyes  adatok  felvétele  és  tárolása,  feldolgozása,
   hasznosítása (  ideértve a  továbbítást és  a nyilvánosságra
   hozatalt ) , adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása
   és további felhasználásuk megakadályozása is. "
        Az Avt.  3. §  (2)  bekezdése szerint pedig "Különleges
   adat akkor kezelhető, ha
        a )  az adatkezeléshez  az érintett írásban hozzájárul,
   vagy
        b ) a 2. § 2. a ) pontjában foglalt adatok esetében, az
   nemzetközi egyezményen alapul, vagy Alkotmányban biztosított
   alapvető jog  érvényesítése, továbbá  a  nemzetbiztonság,  a
   bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében törvény elrendeli;
        c ) egyéb esetekben azt törvény elrendeli".

                               III.

        Az   indítványozónak    elvont    alkotmányértelmezésre
   vonatkozó kérelme alapján az Alkotmánybíróság azt vizsgálta,
   hogy az  Alkotmány 60.  §-ában foglalt rendelkezések közül a
   népesség    vallási    megoszlására    vonatkozó    felmérés
   tekintetében mi a tartalma és követelménye annak a gondolat,
   a lelkiismeret és a vallás szabadságának összetevőjét alkotó
   alapvető jognak, amely szerint vallását és más meggyőződését
   mindenki   akár    egyénileg,   akár   másokkal   együttesen
   nyilvánosan   vagy    magánkörben   kinyilváníthatja    vagy
   kinyilvánítását mellőzheti.  Hangsúlyozandó tehát,  hogy - a
   vizsgált   indítvány    alapján   -   az   Alkotmány   fenti
   rendelkezésének  értelmezését   kizárólag  a   magyarországi
   népesség vallási  megoszlására vonatkozó  közérdekű  illetve
   tudományos  -   hivatalos  statisztikai  adatgyűjtésnek  nem
   minősülő -  felmérés alkotmányossága tekintetében végezte el
   az  Alkotmánybíróság.    Ennek  eredményeként  a  rendelkező
   részben foglaltakat a következőkkel indokolja.

        1.  A   vallás  vagy   más  lelkiismereti   meggyőződés
   kinyilvánítása  vagy  kinyilvánításának  mellőzése  alapvető
   szabadságjog, ezért  e jog  gyakorlásának  önkéntességét  és
   anonimitását  a   közérdekű  illetve   tudományos   felmérés
   keretében biztosítani kell.

        2. Az  indítványozott tárgykör tekintetében a fentieken
   kívül   figyelembe   kell  venni  az  Alkotmány  59.  §  (1)
   bekezdésében garantált  információs önrendelkezési jognak, a
   61. § (1) bekezdésében biztosított  véleménynyilvánítási  és
   információszabadságnak,   a   70/G.   §-ában   meghatározott
   tudományos  szabadságnak   a   vizsgált   tárgykört   érintő
   összefüggéseit, valamint  az Alkotmány  59. §-a  és 61.  §-a
   alapján elfogadott Avt-t.

        3.  A vallás és más lelkiismereti meggyőződés az emberi
   méltóság  és   önrendelkezés  egyik   legbensőbb  ügye,   az
   információs önrendelkezési  jog különösen  érzékeny  tárgya.
   Ezért az  egyház  saját  híveire  vonatkozó  vallási  tárgyú
   adatgyűjtésén kívül,  más szervezett  adatgyűjtés számára  a
   vallási   hovatartozás,   illetve     egyéb    lelkiismereti
   meggyőződés az adatalany írásba foglalt hozzájárulása nélkül
   nem lehet személyes adat. Személyes adattá az egyént  érintő
   információt a  személyi azonosítás  illetve  azonosíthatóság
   teszi.

         4.  A  vallási  vagy  más  lelkiismereti  meggyőződés,
   valamint ennek  kinyilvánítása  az  emberi  minőség  szerves
   része,   e nélkül   a   személyiség   szabad   kibontakozása
   elképzelhetetlen. Az  Alkotmánybíróság 30/1992.   ( V. 26. )
   AB határozata  szerint a  szabad véleménynyilvánításhoz való
   jog a  véleményt annak  érték- és igazságtartalmára tekintet
   nélkül védi.  Ezért e  határozat  kinyilvánította,  hogy  "a
   véleményszabadságot korlátozó  törvényeket megszorítóan kell
   értelmezni". Ez  a megállapítás  értelemszerűen vonatkozik a
   vallás és  más lelkiismereti  meggyőződés  kinyilvánításának
   szabadságára is.

        5.  A  népesség  vallási  megoszlására  vonatkozó  -  a
   rendelkező  részben   foglaltaknak  megfelelő   -  közérdekű
   illetve tudományos  felmérés összesített  adatai állami vagy
   helyi  önkormányzati   feladatot  ellátó   szerv  kezelésébe
   kerülése esetén közérdekű adatoknak minősülnek, ezért ezeket
   a  polgárok  információszabadságának  keretében  -  az  Avt.
   előírásainak megfelelően  -  mindenki számára hozzáférhetővé
   és megismerhetővé kell tenni.

        6. Az  Alkotmánybíróság  a  Művelődési  és  Közoktatási
   Minisztérium által  kidolgoztatott, a  3/1992.   ( II. 21. )
   OGY  határozatban  említett  felmérés  alkotmányosságát  nem
   vizsgálta, mert  ennek elvégzése  már kívül  esnék az elvont
   alkotmányértelmezés     hatásköri      jogosítványán.     Az
   Alkotmánybíróság   ugyanis  figyelemmel  volt    a  36/1992.
   (VI. 10.)    AB    határozat    indokolására    is,    amely
   rámutatott   a következőkre. "Az  elvont alkotmányértelmezés
   nem válhat  az   indítványra okot  adó konkrét  ügyben  való
   állásfoglalássá. Az egyedi problémákhoz  túl szorosan kötődő
   kérdésre   nem is adható megfelelő  elvontságú, a jövőben is
   minden   esetben kötelezően alkalmazandó  válasz. " Ezért az
   Alkotmánybíróság a   vizsgált   esetben   is   csak   elvont
   alkotmányértelmezést végzett.
                         Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke

                           Dr. Ádám Antal
                        előadó alkotmánybíró

                         Dr. Herczegh Géza
                           alkotmánybíró

         Dr. Kilényi Géza                 Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Schmidt Péter                Dr. Szabó András
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

         Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                     alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    74/1992. (XII. 28.)
    Date of the decision:
    .
    12/21/1992
    .
    .