Hungarian
Ügyszám:
.
360/H/2010
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 149/2010. (VII. 14.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2010/755
.
A döntés kelte: Budapest, 07/13/2010
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottságnak
  országos  népi kezdeményezés aláírásgyűjtő ív mintapéldányának,
  illetve  az  azon szereplő kérdés hitelesítésével  kapcsolatban
  hozott határozata ellen benyújtott kifogás tárgyában meghozta a
  következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az  Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság  92/2010.
  (II. 11.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Országos Választási Bizottság (a továbbiakban:  OVB)  a
   92/2010.  (II. 11.) OVB határozatával megtagadta  egy  országos
   népi  kezdeményezés  aláírásgyűjtő  ívének  hitelesítését.   Az
   aláírásgyűjtő   íven   a   következő  kérdés   szerepelt:   „Az
   Országgyűlés   tűzze   napirendjére   és   tárgyalja   meg    a
   közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény módosítását —  mely
   alapvetően évfolyamonként és intézménytípusonként sávosan határozza meg az
   osztályok
   maximális létszámát — úgy, hogy az egyes osztályok létszáma  ne
   lehessen  nagyobb a rájuk vonatkozó maximális létszámhatárnál.”
   Az OVB álláspontja szerint „a kérdés összetettsége és bonyolult
   megfogalmazása  miatt  a  jogalkotó  számára  (…)   nem   lenne
   egyértelmű, hogy pontosan milyen milyen kezdeményezést  kellene
   napirendre  tűznie”,  így  a  kezdeményezés  nem  felel  meg  a
   népszavazásról  és népi kezdeményezésről szóló 1998.  évi  III.
   törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 17. §-ában foglaltaknak, ezért
   a hitelesítés megtagadásáról döntött.

   2.  A  92/2010. (II. 11.) OVB határozat a Magyar Közlöny  2010.
   évi  16. számában, 2010. február 11-én jelent meg. A választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   130.  §  (1) bekezdése szerint az OVB-nek az aláírásgyűjtő  ív,
   illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos  döntése
   elleni  kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt  napon
   belül lehet benyújtani. A határozat ellen 2010. február 15-én a
   kezdeményező nyújtott be kifogást.
   A kifogást tevő beadványában kifejtette, hogy a kérdés pontosan
   megjelöli   melyik   jogszabály,  azon   belül   mely   témakör
   tekintetében és milyen módon kíván módosítást kezdeményezni. Az
   egyértelműség  feltételének  a  kérdés  tehát  —   szerinte   —
   megfelel.  A  kifogást tevő kiemelte, hogy az  Nsztv.  17.  §-a
   „semmilyen  iránymutatást nem ad arra vonatkozóan,  hogy  mikor
   számít egy népi kezdeményezés során feltett kérdés pontosnak és
   egyértelműnek”. A beadvány benyújtója megjegyezte továbbá, hogy
   az  OVB  ugyanezen  kérdés egy korábbi változatát  egyszer  már
   elutasította,   és  úgy  véli,  hogy  az  akkor  megfogalmazott
   elvárásoknak    megfelelelően    nyújtotta    be    az    újabb
   kezdeményezést.  Kérte ezért, hogy az Alkotmánybíróság  az  OVB
   támadott  határozatát semmisítse meg és az  OVB-t  utasítsa  új
   eljárás lefolytatására.

                                 II.

   A kifogás nem megalapozott.

   1.   Az   Alkotmánybíróság  hatáskörét  a   jelen   ügyben   az
   Alkotmánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII.  törvény  1.  §  h)
   pontja   alapján   a   Ve.   130.   §-a   határozza   meg.   Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  ebben  a  hatáskörben  jogorvoslati
   természetű. Az Alkotmánybíróság az OVB határozatában,  valamint
   a  kifogásban foglaltak alapján azt vizsgálja, hogy az  OVB  az
   aláírásgyűjtő   ív   hitelesítésének   megtagadása   során   az
   Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően járt-e  el
   [63/2002.  (XII.  3.) AB határozat, ABH 2002,  342,  344.].  Az
   Alkotmánybíróság   e   hatáskörében  eljárva   is   alkotmányos
   jogállásával és rendeltetésével összhangban látja el  feladatát
   [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999, 251, 256.].

   2.   Az   OVB   határozatában  megállapította,  hogy   a   népi
   kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 17.  §-
   ában   rögzített   egyértelműség   követelményének.   Az    OVB
   határozatában     foglalt    indokolással     egyetértve     az
   Alkotmánybíróság a kifogást nem találta megalapozottnak,  és  a
   92/2010.  (II.  11.) OVB határozatot az abban  foglalt  indokok
   helyességére    tekintettel,    ugyanazon    indokok    alapján
   helybenhagyta.
   Az  Alkotmánybíróság  jelen határozatának közzétételét  az  OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                          Dr. Paczolay Péter
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter    Dr. Lenkovics Barnabás
              előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lévay Miklós      Dr. Trócsányi László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    149/2010. (VII. 14.)
    Date of the decision:
    .
    07/13/2010
    .
    .