English
Hungarian
Ügyszám:
.
288/A/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 53/1993. (X. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/323
.
A döntés kelte: Budapest, 10/12/1993
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek az Országgyűlés
   által  elfogadott,   de  még   ki  nem   hirdetett   törvény
   rendelkezései  alkotmányellenessége   vizsgálatára  irányuló
   indítványa alapján meghozta a következő

                           határozatot:

   1. A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ( a
   továbbiakban  Btk  )  33.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásánál
   alkotmányos követelmény  az, hogy  a  büntethetőség  el  nem
   évülését  csak   azokra  a   bűncselekményekre  nézve  lehet
   megállapítani, amelyek  büntethetősége az  elkövetés  idején
   hatályos magyar jog szerint nem évül el; kivéve, ha az adott
   tényállást a nemzetközi jog háborús bűncselekménynek vagy az
   emberiség elleni  bűncselekménynek minősíti, el nem évülését
   kimondja vagy  lehetővé teszi, és Magyarországot az elévülés
   kizárására nemzetközi kötelezettség terheli.

   2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :   összhangban van az
   Alkotmánnyal az,  ha a Btk 33. § (2) bekezdését az elkövetés
   időpontjában  hatályos   magyar  jog  elévülési  szabályaira
   tekintet   nélkül    alkalmazzák   a    nemzetközi    jogban
   meghatározott alábbi bűncselekményekre :

   - a  háború áldozatainak  védelmére Genfben  1949. augusztus
   12-én kötött  egyezményekben meghatározott,  az  egyezmények
   közös  2.   cikke  szerinti   nemzetközi  jellegű  fegyveres
   összeütközés esetén elkövetett "súlyos jogsértésekre";

   - a  genfi egyezmények  közös 3.  cikkében a  nem nemzetközi
   jellegű    fegyveres     összeütközés     esetén     tiltott
   cselekményekre.

   3. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc során elkövetett
   egyes bűncselekményekkel  kapcsolatos eljárásról  szóló,  az
   Országgyűlés által 1993. február 16-án elfogadott törvény 1.
   §-a ellentétes  az Alkotmány  57. § (4) bekezdésével és 7. §
   (1) bekezdésével.

   A  törvény   2.  §-ának   alkalmazása  azon  keretek  között
   alkotmányos, amelyeket  az Alkotmánybíróság határozatának 2.
   pontja kijelölt.

   Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                             Indokolás

                                 I.

    1. Az  Országgyűlés 1993. február 16-án törvényt fogadott el
    az  1956.   októberi  forradalom   és  szabadságharc   során
    elkövetett  egyes  bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról
    ( a továbbiakban Törvény ) . A Törvény szövege a következő :

    "1. §  (1) A  népbíráskodásról  szóló,  az  1945.  évi  VII.
    törvénnyel  törvényerőre   emelt  81/1945.   (II.   5.)   ME
    rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  8.  §-ával
    megállapított  13.   §-a  7.  pontjában  (  Hatályos  anyagi
    büntetőjogi szabályok  hivatalos összeállítása  - BHÖ  - 84.
    pontjának g  / alpontja  ) meghatározott,  az 1956. októberi
    forradalom és szabadságharc során elkövetett bűncselekmények
    büntethetőségének  elévülésével   kapcsolatban   a   Büntető
    Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ( Btk.  ) 33. §-
    ának / 2 / bekezdését kell alkalmazni.

    (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetési
    tétele a  Btk. 2.  §-ára figyelemmel  - 81/1945. (II. 5.) ME
    rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  9.  §-ával
    módosított 14.  §-ára (  BHÖ 85.  pontja )  tekintettel - öt
    évtől  tizenöt   évig   terjedő   vagy   életfogytig   tartó
    szabadságvesztés.

    2.  §   (1)  A  háború  áldozatainak  védelmére  vonatkozóan
    Genfben, 1949.  augusztus  12-én  kelt,  az  1954.  évi  32.
    törvényerejű rendelettel  kihirdetett nemzetközi egyezmények
    közül
    a )  a hadifoglyokkal  való bánásmódra  vonatkozóan Genfben,
    1949. augusztus  12-én kelt  Egyezmény 3. cikkének 1. pontja
    alapján az Egyezmény 130. cikkében,

    b  )   a  polgári  lakosság  háború  idején  való  védelmére
    vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 3.
    cikkének 1. pontja alapján az Egyezmény 147. cikkében súlyos
    jogsértésként meghatározott, az 1956. októberi forradalom és
    szabadságharc     során      elkövetett      bűncselekmények
    büntethetőségének elévülésével  kapcsolatban -  a háborús és
    az emberiség  elleni bűntettek  elévülésének kizárásáról  az
    Egyesült  Nemzetek   Szervezetének  közgyűlése   által   New
    Yorkban, 1968.  november 26-án  elfogadott, az  1971. évi 1.
    törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi Egyezmény 1.
    cikke a  ) pontjára  is figyelemmel  - a Btk. 33. §-ának (2)
    bekezdését kell alkalmazni.

    (2) Az  (1) bekezdésben  felsorolt bűncselekmények büntetési
    tétele a Btk. 2. §-ára figyelemmel

    a ) a szándékos emberölés tényállása esetében - az 1878. évi
    V. törvény  278. és 279. §-ára ( BHÖ 349. és 351. pontja ) ,
    a  Btk.   166.  §-ának   (1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt
    megkülönböztetésre tekintettel  -  öt  évtől  tizenöt  évig,
    illetőleg tíz  évtől tizenöt  évig terjedő  vagy életfogytig
    tartó szabadságvesztés;

    b )  a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai
    kísérleteket is,  a nagy  fájdalom szándékos előidézése és a
    testi épség vagy egészség elleni súlyos merénylet elkövetése
    tényállásai esetében - az 1878. évi V. törvény 303305. §-ára
    ( BHÖ  362364. pontja ) , illetőleg a Btk. 170. §-ának (3) -
    (6) bekezdésére  tekintettel -  hat hónaptól öt évig terjedő
    szabadságvesztés;

    c )  a hadifoglyoknak vagy védett személyeknek az ellenséges
    hatalom  fegyveres   erőiben  szolgálatra  kényszerítése,  a
    hadifoglyoknak vagy védett személyeknek attól a jogától való
    megfosztása,  hogy   a  jelen   Egyezmény   rendelkezéseinek
    megfelelő szabályos  és pártatlan  eljárás alapján ítéljenek
    felette,  a   törvénytelen  elhurcolás  vagy  áthelyezés,  a
    törvénytelen visszatartás  és a  túszok szedése  tényállásai
    esetében - az 1878.  évi V.  törvény 324-325.  §-ára  (  BHÖ
    379-381. pontja ), illetőleg a Btk. 175. §-ára tekintettel -
    hat hónaptól három évig, a sértett halála esetén a Btk. 166.
    §-ának  (4)   bekezdésére  tekintettel  -  öt  évig  terjedő
    szabadságvesztés;

    d ) a vagyontárgyaknak a katonai szükség által nem indokolt,
    nagymérvű,  törvénytelen   és  önkényes   megsemmisítése  és
    eltulajdonítása tényállása  esetében az 1878. évi V. törvény
    344-349. §-ára  és az  1948. évi  XLVIII. törvény 35. §-ának
    (1) bekezdésére ( BHÖ 433-437. pontja ), a Btk. 321.  §-ában
    foglalt megkülönböztetésre  tekintettel -  két  évtől  nyolc
    évig, öt  évtől tíz  évig, illetőleg  öt évtől  tizenöt évig
    terjedő szabadságvesztés.

    3. § (1) Az 12. §-ban felsorolt bűncselekmények miatt
    a )  a nyomozásra  kizárólag a  Budapesti Ügyészségi Nyomozó
    Hivatal

    b )  a  bírósági  eljárásra  kizárólag  a  Fővárosi  Bíróság
    illetékes.
    (2) Az  12. §-ban  felsorolt bűncselekményekkel  kapcsolatos
    eljárásra egyebekben a büntető eljárásról szóló 1973. évi I.
    törvény rendelkezései az irányadók.

    4. § Ez a törvény a kihirdetésétől számított nyolcadik napon
    lép hatályba. "

    2. A Btk 33. § (2) bekezdése szerint nem évül el

    a )  Az 1945.  évi VII.  törvénnyel törvényerőre emelt és az
    1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített
    81/1945.  (II.   5.)  ME   rendelet  11.   és   13.   §-ában
    meghatározott háborús bűntettek,

    b ) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet);

    c )  az emberölés  súlyosabban minősülő  esetei ( 166. § (2)
    bekezdés a ) -h ) pontjai ) ;

    d )  az emberrablás  és az  előljáró vagy  szolgálati  közeg
    elleni erőszak  súlyosabban minősülő  esetei (  177/A. § (4)
    bekezdés, 355. § (5) bekezdés a ) pont;

    e )  a terrorcselekmény, a légijármű hatalomba kerítése és a
    zendülés  súlyosabban   minősülő   esetei,   ha   a   halált
    szándékosan okozva  követik el  ( 261.  § (2)  bekezdés a  )
    pont, 262.  § (2)  bekezdés, 352.  § (3) bekezdés b ) pont )
    büntethetősége.

    3. A  köztársasági elnök  a törvényt  nem hirdette ki, hanem
    1993.  március   8-án  kelt   indítványában  alkotmányossági
    vizsgálatát kérte.

    Az indítvány szerint az Országgyűlés által 1993. február 16-
    án elfogadott  törvény ugyanazt  a tárgykört érinti, mint az
    Alkotmánybíróság által  korábban  vizsgált  törvényjavaslat.
    Ezért indítványozza,  hogy az  Alkotmánybíróság ezen törvény
    vonatkozásában is vizsgálja meg, az ( egyes rendelkezéseiben
    illetve egészében ) megfelel-e
    - a  Polgári és  Politikai Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya
    15. §-ában,
    - az Emberi Jogi Egyezmény 7. § (1) bekezdésében,
    - az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,
    8. § (1) és (2) bekezdésében, 57. § (2) és (4) bekezdésében,
    valamint
    - az  Alkotmánybíróság 11/1992.  (III. 5.)  AB határozatában
    írt követelményeknek,

    azaz a  büntetőjogi legalitás alkotmányos elveinek, az állam
    büntető  hatalma  korlátozottsága  elvének,  a  jogban  való
    bizalom elvének,  a jogbiztonság elvének és ezeken keresztül
    a jogállamiság követelményrendszerének.

                                II.

    Az Alkotmánybíróság hatásköre az indítványozott vizsgálatra

    1.  A   köztársasági  elnök   annak   előzetes   vizsgálatát
    indítványozta,  hogy   a  Törvény   megfelel-e  egyrészt  az
    Alkotmány bizonyos rendelkezéseinek, másrészt két nemzetközi
    egyezménynek.

    Előzetes   normakontroll   csakis   az   alkotmányellenesség
    megállapítására irányulhat.   (  Alkotmány 26.  § (4) és (5)
    bekezdés, az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
    törvény [  a továbbiakban  :   Abtv ] 35. § (2) bekezdés.  )
    Nemzetközi   szerződésbe    ütközés   szempontjából   csakis
    jogszabályt vizsgálhat meg az Alkotmánybíróság (Abtv 44. §),
    a  jogszabály  pedig  a  kihirdetéssel   nyeri   el   ezt  a
    minőségét.  Tehát   ki  nem   hirdetett  törvény  nemzetközi
    szerződésbe ütközése vizsgálatára nincs törvényes alap.

    2. Olyan  jogszabály, törvényjavaslat  vagy ki nem hirdetett
    törvény  alkotmányossági  vizsgálata  során  azonban,  amely
    nemzetközi jogi  kötelezettséget valósít  meg, s még inkább,
    ha a vizsgálat - mint a jelen esetben is - kifejezetten arra
    irányul, hogy  a belső  jog a nemzetközi joggal az Alkotmány
    7. §  (1) bekezdése szerint összhangban vane, szükségszerűen
    be kell  vonni a  vizsgálatba azt  is, hogy a kérdéses belső
    norma a  vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségbe  ütközike,
    illetve, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás összhangban
    van-e az Alkotmánnyal.

    A   nemzetközi    joggal   összefüggő    belső    jogszabály
    alkotmányossága ugyanis  más összefüggésben,  más szempontok
    alapján is vizsgálandó, mint egy csakis a hazai jogot érintő
    normáé.   A    nemzetközi   jog   figyelembevételétől   vagy
    mellőzésétől függően  ugyanannak  a  normának  a  vizsgálata
    másmás eredményre  is vezethet. Az Alkotmánybíróságnak tehát
    be kell  vonnia az  alkotmányossági vizsgálatba az Alkotmány
    7. §  (1) bekezdését is, mert a nemzetközi kötelezettségeket
    megvalósító jogszabályok  alkotmányosságának az  ott  előírt
    összhang is része.

    E tekintetben  közömbös, hogy  a  jogszabály  előzetes  vagy
    utólagos alkotmányossági  kontrolljáról van-e szó; egyik sem
    végezhető el  a belső  jogszabály, a nemzetközi szerződés és
    az Alkotmány  harmóniájának vizsgálata  nélkül. A  hatásköri
    korlátokból  legfeljebb  az  következik,  hogy  az  előzetes
    vizsgálatra  irányuló   eljárásban  a  rendelkező  rész  nem
    tartalmaz megállapítást  a ki  nem hirdetett  törvény  és  a
    nemzetközi szerződés viszonyáról.

                                III.

    A belső  jog és  a nemzetközi jog viszonya az Alkotmány 7. §
    (1) bekezdése értelmében

    a )  A 7.  § (1)  bekezdés első  fordulata, amely  szerint a
    Magyar Köztársaság  jogrendszere elfogadja  a nemzetközi jog
    általánosan elismert szabályait, azt mondja ki, hogy ezek az
    "általánosan  elismert   szabályok"  külön   (   további   )
    transzformáció  nélkül   is   a   magyar   jog   részei.   A
    transzformációt  ebben   az  általánosságban   -  vagyis   a
    szabályok felsorolása,  illetve meghatározása  nélkül - maga
    az Alkotmány  hajtotta  végre.  Eszerint  a  nemzetközi  jog
    általánosan elismert  szabályai  nem  az  Alkotmány  részei,
    hanem "vállalt  kötelezettségek". Az,  hogy a vállalást és a
    transzformációt az  Alkotmány  tartalmazza,  nem  érinti  az
    Alkotmány, a nemzetközi jog és a belső jog hierarchiáját. Ez
    az általános belső joggá tétel egyáltalán nem zárja ki, hogy
    egyes " általánosan elismert szabályokat " külön egyezmények
    ( is )    meghatározzanak   és   azok   tekintetében   külön
    transzformáció történjék.  Az ENSZ  Alapokmány  és  a  genfi
    egyezmények tartalmaznak pl. ilyen szabályokat.

    Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése  azt is  jelenti,  hogy  a
    Magyar Köztársaság  az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt
    vesz a  nemzetek közösségében;  ez a részvétel tehát a belső
    jog részére  alkotmányi parancs.  Ebből következik,  hogy az
    Alkotmányt és  a belső  jogot úgy  kell értelmezni,  hogy  a
    nemzetközi  jog  általánosan  elfogadott  szabályai  valóban
    érvényesüljenek.

    b )  A 7.  § (1)  bekezdés második  fordulata  -  a  vállalt
    nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjának
    biztosítása -  minden "vállalt"  nemzetközi  kötelezettségre
    vonatkozik, az általánosan elismert szabályokra is. Másrészt
    az összhangot  az egész  belső joggal  biztosítani kell,  az
    Alkotmánnyal is.  Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése tehát az
    Alkotmány, a  nemzetközi jogból származó, szerződéssel, vagy
    közvetlenül   az   Alkotmánnyal   vállalt   kötelezettségek,
    valamint a  belső jog  összhangját követeli meg; az összhang
    biztosításában   figyelemmel    kell    lenni    mindegyikük
    sajátosságaira.

                                IV.

    A    háborús    bűncselekmények    és    emberiség    elleni
    bűncselekmények sajátosságai

    A most  tárgyalt ügyben  mind az Alkotmány, mind a belső jog
    értelmezését annak  fényében kell  elvégezni, hogy a háborús
    és emberiség  elleni bűncselekményekre  vonatkozó  normák  a
    nemzetközi jog  sajátos részét  képezik, amelyben nem csupán
    államok egymás  közötti kötelezettségvállalásáról  van  szó,
    hanem amelyben  a  nemzetközi  jog  az  egyes  egyénekre  is
    megállapít  kötelezettséget   és  büntetőjogi  felelősséget.
    Ezzel tehát a nemzetközi jog egyrészt olyan területet érint,
    amely egyébként  a szuverén  állam büntető  hatalma alá  van
    rendelve,  másrészt   ezt  úgy   teszi,   hogy   a   háborús
    bűncselekmények és  az emberiség  elleni bűncselekmények sok
    tekintetben eltérnek  a belső  büntetőjog alapelveitől  és a
    büntető hatalom gyakorlásának szokásos módjától is.

    1.   A    háborús   bűncselekmény    és   emberiség   elleni
    bűncselekmények esetében  olyan bűncselekményekről  van szó,
    amelyek  e   minőségükben  nem   a   belső   jog   részeként
    keletkeztek,  hanem   a  nemzetek   közössége  tartja   őket
    bűncselekménynek, és  a  nemzetek  közössége  határozza  meg
    tényállásukat.

    Ezek a  bűncselekmények -  a  második  világháború  idejétől
    meghatározóvá vált nemzetközi jogi jogfejlődés szerint - nem
    egyszerűen a  legtöbb állam belső büntetőjogában is üldözött
    cselekmények.     (  Az   emberölés  tényállása   tehát  nem
    minősíthető fel önmagában emberiség elleni bűncselekménnyé.)
    Nemzetközi  státuszukhoz   hozzátartozik   a  nemzeti  jogok
    fölötti megalapozásuk,  akár a  természetjogban (  a pozitiv
    jog fölötti  elvi alapokra  hivatkozás  a  nemzetközi  jogon
    belül is garancia az esetleg önkényes nemzetközi szerződések
    ellen  )   ,  akár   a  "nemzetközi   közösség   alapjainak"
    védelmében,  akár   abban,  hogy   ezek  a  cselekmények  az
    emberiséget veszélyeztetik  :   elkövetőik  "az  emberi  nem
    ellenségei".  Jelentőségük   tehát  nagyobb  annál,  semhogy
    büntethetőségük az  egyes  államokban  való  elfogadásuktól,
    vagy az államok mindenkori büntető politikájától függhetne.

    2.  A  háborús  bűncselekményeket  és  az  emberiség  elleni
    bűncselekményeket a  nemzetközi közösség üldözi és bünteti :
    egyrészt nemzetközi bíróságok útján, másrészt azzal, hogy az
    államoknak,  amelyek   tagjai  akarnak   lenni  a   nemzetek
    közösségének, vállalniuk kell üldözésüket.

    A nürnbergi  és tokiói  nemzetközi bíróságok  vezették be és
    alapozták meg  ezt a nemzetközi büntetőbíráskodást; nyomukon
    haladva   a   népírtásról   szóló   1948-as   egyezmény   is
    előirányzott nemzetközi  büntetőbíróságot, ezt  azonban  nem
    állították  fel.   Az  államok   nemzetközi   egyezményekben
    kötelezték magukat  az ilyen bűncselekmények megbüntetésére.
    Az egyes átfogó emberi jogi egyezmények végrehajtásán őrködő
    nemzetközi   szervek    (   bizottságok   és   bíróságok   )
    gyakorlatában az  utóbbi 10-15  évben egyre  határozottabban
    kirajzolódik azoknak  az államoknak  elmarasztalása, amelyek
    belső  jogukban  nem  tesznek  eleget  e kötelezettségüknek.
    ( Elsősorban  az   AmerikaKözi  Emberi   Jogi   Bíróság   és
    Bizottság határozataiban bontakozik ki az államok nemzetközi
    jogból fakadó kötelessége a büntetőjogi  üldözésre,  amelyet
    amnesztiával sem kerülhetnek meg.  ) A nemzetközi bíráskodás
    ismét felmerült  az Öbölháború  kapcsán; majd  napjainkban a
    Biztonsági Tanács  létre is  hozott egy nemzetközi bíróságot
    azon személyek  megbüntetésére, akik  felelősek a nemzetközi
    humanitárius jog  súlyos megsértéséért a korábbi Jugoszlávia
    területén, 1991  után.   ( A BT 808 ( 1993 ) és 827 ( 1993 )
    számú határozatai.   )  A BT  808-as határozata  felkérte  a
    Főtitkárt, hogy  készítse  el  a  határozat  végrehajtásához
    szükséges anyagot  :   ez gyakorlatilag a Nemzetközi Bíróság
    statutuma és annak részletes indokolása ( Report ) .

    A Statutum  és  a  Report  (  1993.  május  3.    )  különös
    jelentősége,  hogy   -  éppen  a  nullum  crimen  sine  lege
    követelménye miatt,  a Statutum  2, 3, 4 és 5. szakaszában -
    részletesen megállapítja  és tartalmazza  azt  a  nemzetközi
    anyagi jogot, amelynek szabályai "minden kétséget kizáróan a
    [ nemzetközi ] szokásjog részei, úgy hogy fel sem merül az a
    probléma, hogy  számos, de nem minden állam részese bizonyos
    egyezményeknek. "  ( Report 34. pont.  ) Az alkalmazandó jog
    tehát független  az egyes államok belső jogától. Összhangban
    van ezzel,  hogy  a  Bíróság  a  hatáskörébe  tartozó  bűnök
    megbüntetésében a  nemzeti bíróságok  felett  áll.  Noha  az
    utóbbiakat  eljárásra  bátorítja  a  főtitkár  Jelentése,  a
    Statutum úgy  rendelkezik,  hogy  a  Nemzetközi  Bíróság  az
    ügyeket bármely eljárási szakban magához vonhatja; továbbá a
    ne  bis   in  idem  is  csak  annyiban  érvényesül,  hogy  a
    nemzetközileg már  megbüntetett bűnös  nem  állítható  többé
    nemzeti bíróság  elé, fordítva  azonban nem  így van  :    a
    Nemzetközi Bíróság újból ítélkezhet, ha a nemzeti bíróság az
    emberiség  elleni   bűntettet  közönséges  bűncselekményként
    kezelte, vagy  ha a  nemzeti  eljárás  nem  volt  pártatlan,
    független vagy tisztességes, vagy ha a nemzetközi bíráskodás
    kikerülésére alkalmazták.  ( 10. cikk.  )

    3. Az az állam tehát, amely a háborús büncselekményeket vagy
    az emberiség  elleni bűncselekményeket üldözi és megbünteti,
    a nemzetek  közösségének  mandátuma  alapján  cselekszik,  a
    nemzetközi  jogban   megállapított  feltételek   szerint.  A
    nemzetek közössége  esetenként igényt  is formál  arra, hogy
    nemzetközi  szervek   útján  felülbírálja   azt  a   nemzeti
    gyakorlatot, amely nem felel meg a nemzetközi jognak.

    A nemzetek  közössége büntető  hatalma más feltételek és más
    korlátok  között   működik,  mint   az  egyes  államoké;  az
    eltérések az általa üldözött bűncselekmények sajátosságából,
    különösen az egész emberiségre nézve bennük rejlő veszélyből
    erednek,   amelyek    miatt   kiemelték   őket   a   nemzeti
    megítélésből.

    4.   A   háborús   büncselekmények   és   emberiség   elleni
    bűncselekmények   nemzetközi    jogi   alapú   üldözése   és
    megbüntetése csak garanciák között történhet; önellentmondás
    lenne az  emberi jogokat  ezek nélkül  védeni. A garanciákat
    azonban nem  lehet felcserélni vagy helyettesíteni a nemzeti
    jog garanciáival.

    a )  A nullum  crimen sine lege garanciáját a nemzetközi jog
    magára érti,  s nem a belső jogra. "A nemzetközi szokásjog",
    "a civilizált nemzetek által elismert jogelvek", "a nemzetek
    közössége  által  elismert  jogelvek"  az  a  lex,  amely  a
    magatartást  a   nemzetek  közössége   által  (   nemzetközi
    szervezetek  vagy  a  közösségbe  tartozó  államok  útján  )
    üldözendőnek és  büntetendőnek minősíti - függetlenül attól,
    hogy a belső jog tartalmaz-e hasonló bűncselekményeket, vagy
    hogy a megfelelő egyezményeket az egyes országok belső joggá
    tettéke. A  háborús bűncselekmények  és az  emberiség elleni
    bűncselekmények súlyossága,  az, hogy  általuk a  nemzetközi
    béke  és   biztonság,  illetve   maga  az   emberiség  kerül
    veszélybe,    nem    egyeztethető    össze    azzal,    hogy
    büntethetőségük  nemzeti   jogoktól  függjön.  Az  emberiség
    elleni  bűncselekmények  meghatározásának  függetlenségét  a
    nemzeti jogoktól  a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék
    Alapszabálya 6.  cikkének c  ) pontja  mondta ki  :   az ott
    felsorolt  cselekmények  emberiség  elleni  bűncselekménynek
    minősülnek, "akár  sértették  annak  az  országnak  a  belső
    jogát, amelyben  elkövették, akár  nem". Az  1968.  évi  New
    Yorki  egyezmény   szintén  az  emberiség  elleni  bűntettek
    meghatározása részévé teszi a klauzulát :  "még akkor is, ha
    e cselekmények  nem sértik  annak az  országnak belső jogát,
    ahol azokat  elkövették". Hasonlóan,  az  1973-ban  az  ENSZ
    Közgyűlése által  elfogadott "Principles of Cooperation" [ a
    háborús bűnösök  üldözésében és  megbüntetésében ]  büntetni
    rendeli a  emberiség elleni  bűncselekményeket, "akárhol  is
    követték el őket". A nemzetközi humanitárius jog sérelmére a
    volt  Jugoszláviában   elkövetett  büntettek  megbüntetésére
    létrehozott Nemzetközi Bíróság által alkalmazandó anyagi jog
    meghatározásakor kifejezetten  elutasították, hogy a Bíróság
    akár a nemzetközi humanitárius szokásjogot inkorporáló belső
    jogot is  figyelembe vegye;  mert a  nemzetközi humanitárius
    jog kétségkívül  szokásjoggá vált  szabályai e  minőségükben
    "kielégítő   alapot    nyújtanak   a    joghatóság    tárgyi
    megalapozására".  ( Report, 36. pont.  ) Ez is a két jogrend
    külön kezelésének elvét erősíti meg.

    A Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 15.
    cikke  (1)  bekezdése  -  amely  tartalmában  megegyezik  az
    Európai Emberi  Jogi Egyezmény  7. cikke  (1) bekezdésével -
    arra kötelezi  a részes államokat, hogy a nullum crimen sine
    lege és  a nulla  poena sine  lege elvét feltétlenül tartsák
    be. A  nemzetközi jogban  meghatározott bűncselekményre való
    hivatkozás   (    "Senkit   nem    szabad   elítélni   olyan
    cselekményért,  amely  elkövetése  idején  a  hazai  vagy  a
    nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény" ) az irodalom
    szerint  kizárólag   olyan   bűncselekményekre   vonatkozik,
    amelyek a  belső jogban  vagy ratifikálás,  vagy a közvetlen
    alkalmazás folytán kétségkívül büntetendők.

    Az Egyezségokmány 15. cikk (2) bekezdése szerint "E cikk nem
    képezi akadályát valamely személy bíróság elé állításának és
    megbüntetésének olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely
    elkövetése  idején   a  nemzetek  közössége  által  elismert
    jogelvek szerint bűncselekmény volt. " ( Tartalmilag hasonló
    az Európai  Emberi Jogi  Egyezmény 7.  cikk  (2)  bekezdése,
    azzal az  eltéréssel, hogy  a "nemzetek közössége" helyett a
    "civilizált nemzetek"  kifejezést használja.  ) Ez a kivétel
    teszi lehetővé  a fent  körülírt sui generis nemzetközi jogi
    bűncselekmények üldözését  a részes  államok által akkor is,
    ha azok  tényállása és  büntethetősége  nem  része  a  belső
    jognak. Ebből értelemszerűen következik az is, hogy ezeket a
    cselekményeket   az    egyezmények   a   nemzetközi   jogban
    kialakított feltételek  szerint engedik üldözni és büntetni.
    A (2)  bekezdések így  nyilván áttörik  a  belső  jogban  az
    egyezmények  által  is  megkövetelt  büntetőjogi  garanciát,
    annál is  inkább, mert  az Európai  Egyezmény 15.  cikk  (2)
    bekezdése, illetve az Egyezségokmány 4. cikk (2) bekezdése a
    nullum crimennulla  poena garanciák feltétlen érvényesülését
    még háború és szükséghelyzet idejére is feltétlenül előírja.
    A   (2)   bekezdés   azon   államokra   nézve,   amelyek   a
    bűncselekmények  elkövetése   utáni   időben   inkorporálták
    jogukba a  háborús bűncselekményekre  és az emberiség elleni
    bűncselekményekre  vonatkozó  nemzetközi  jogi  normákat,  a
    belső  jog   szempontjából  a   visszaható  hatályú  büntető
    törvényhozás  engedélyezésével   jelent  egyet.   Ezeket   a
    cselekményeket a  nemzetközi  jognak  kellett  az  elkövetés
    idején büntetendővé nyilvánítania, és nem a belső jognak.

    Történetileg a  kivétel  a  II.  világháborúval  kapcsolatos
    háborús bűncselekmények  és emberiség elleni bűncselekmények
    büntethetőségére  vonatkozott.   A  nemzetközi   jogfejlődés
    azonban folyamatosan  eloldotta a  "nemzetközi  humanitárius
    jog" elleni  bűncselekmények körét  a háborús  kontextustól,
    illetőleg   függetlenítette    a   belső   jogi   bűnüldözés
    feltételeitől az  elévülés tekintetében  is, amennyiben  két
    egyezmény is  készült a háborús bűncselekmények és emberiség
    elleni bűncselekmények el nem évüléséről.

    b )  A nemzetközi  anyagi jogot  vagy  eljárást  meghatározó
    egyetlen dokumentum  sem  tartalmaz  időbeli  korlátozást  a
    háborús  és   emberiség  elleni  bűntettek  büntethetőségére
    nézve. A nürnbergi és tokiói eljárás befejezése után azonban
    a háborús  bűncselekményeket az  egyes államok gyakorlatilag
    belső  joguk  alapján  üldözték,  s  a  belső  jog  szerinti
    elévülési idő  lejártának közeledtével  egyes belső jogokban
    sor került  az  elévülés  törvényi  meghosszabbítására  vagy
    kizárására. Az  1968-as New  Yorki egyezmény  célja éppen az
    ezzel kapcsolatos,  a belső jogból folyó bizonytalanságok és
    esetlegességek kiküszöbölése  volt, amikor kimondta, hogy az
    egyezményben felsorolt  háborús bűncselekmények és emberiség
    elleni bűncselekmények "függetlenül elkövetésük időpontjától
    nem évülhetnek  el". Az egyezmény preambulumából nyilvánvaló
    az az  álláspont, hogy  a belső  jogok szerinti  "közönséges
    bűncselekmények"  és   a  háborús   bűncselekmények  illetve
    emberiség elleni bűncselekmények nem kezelhetők azonosan.

    A New Yorki Egyezmény abban az időszakban jött létre, amikor
    az  emberiség  elleni  bűncselekmények  "közös",  nemzetközi
    üldözésének eszméje háttérbe szorult. Az egyezményben részes
    államok kötelezik  magukat arra,  hogy az  ott meghatározott
    háborús bűncselekmények  és emberiség elleni bűncselekmények
    tekintetében "a  büntethetőség és a büntetés végrehajtásának
    elévülését  kizárják,  illetve,  ahol  ilyen  elévülés  van,
    eltöröljék".

    Az Európai  Emberi Jogi Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdése,
    illetve az Egyezségokmány 15. cikkének (2) bekezdése elvileg
    lehetővé teszi,  hogy a  belső jogi  elévülés  szabályait  a
    nemzetek közössége  által meghatározott bűncselekményekre ne
    alkalmazzák a részes államok. E megengedő szabállyal szemben
    a New  Yorki Egyezményben  kötelezettségvállalásról van szó.
    Az Egyezmény továbbá kifejezetten visszaható hatályú.

    Az Egyezményt  gyakorlatilag a  harmadik világ államai és az
    akkori szocialista  államok ratifikálták  csak. Ez az akkori
    politikai körülményekre  visszavezethető tény  azonban az el
    nem  évülés   rendezésének  egyébkénti   időszerűségét   nem
    érintette. 1974-ban  készült el  és nyílt  meg aláírásra  az
    Európa Tanácsban  kidolgozott "Európai egyezmény az elévülés
    alkalmazhatatlanságáról az emberiség elleni bűncselekménykre
    és   a    háborús   bűntettekre".    Ez   az   egyezmény   a
    Genocidiumegyezményben   meghatározott    emberiség   elleni
    bűncselekmények és a genfi konvenciókban külön meghatározott
    háborús  jogsértések   mellett  a  háború  jogának  "bármely
    összehasonlítható megsértésére" terjed ki, vagyis nem követi
    az  emberiség   elleni  bűncselekmények  kiterjesztését.  Az
    elévülhetetlenség főszabályként a jövőre, az egyezménynek az
    adott   államban   való   hatálybalépése   után   elkövetett
    cselekményekre vonatkozik.  Visszaható hatálya annyiban van,
    ha az  elévülési idő  még  nem  telt  le;  azaz  az  európai
    egyezmény szerint  csak az  elévülés meghosszabbításáról van
    szó. Az  egyezményt egyedül Hollandia ratifikálta ( 1981 ) ,
    s rajta  kívül  csak  Franciaország (1974) és Belgium (1984)
    írta   alá.  Az   európai   államok   többsége   a   háborús
    bűncselekmények el nem évülését belső jogában oldotta meg.

                                 V.

    A nemzetközi  jogban  megállapított  bűncselekmények  és  az
    Alkotmány

    1.   A   háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
    bűncselekmények tényállását  és büntethetőségük  feltételeit
    is   a    nemzetközi   jog    határozza   meg;    ezeket   a
    bűncselekményeket -  közvetlenül vagy az államok kötelezésén
    keresztül -  a  nemzetek  közössége  üldözi  és  bünteti.  A
    háborús és  emberiség elleni  bűncselekmények megbüntetésére
    vonatkozó  szabályok  -  mivel  ezek  az  emberiséget  és  a
    nemzetközi együttélést  alapjaikban veszélyeztetik  - kogens
    nemzetközi jogot képeznek. Amely állam ezt nem vállalja, nem
    vehet részt a nemzetek közösségében.

    A    háborús    bűncselekmények    és    emberiség    elleni
    bűncselekményekre  vonatkozó   szabályok  kétség   kívül   a
    nemzetközi szokásjog  részei;  a  nemzetek  közössége  által
    elismert általános  elvek, a  magyar Alkotmány szóhasználata
    szerint "a  nemzetközi jog  általánosan elismert  szabályai"
    közé számítanak.  E szabályokat a magyar jog az Alkotmány 7.
    § (1)  bekezdésének első  fordulata szerint  "elfogadja";  s
    ezért külön transzformáció vagy adaptáció nélkül azok közé a
    "vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek"  közé  számítnak,
    amelyeknek a  belső joggal  való  összhangját  ugyancsak  az
    Alkotmány idézett bekezdése írja elő második fordulatában.

    A háborús és emberiség elleni bűncselekmények megbüntetésére
    vonatkozó nemzetközi  kötelesség a  teljes kogens nemzetközi
    joganyagra vonatkozik.  Nem vállalható tehát anélkül, hogy a
    magyar jog  ne fogadná  el a  büntethetőség  nemzetközi  jog
    szerinti feltételeit  is. Ha  a háborús  bűncselekmények  és
    emberiség  elleni   bűncselekmények  bármely,  a  nemzetközi
    szokásjog egyértelmű részét képező szabályát is a magyar jog
    másként  értelmezné,   a  belső   jogban  e  néven  üldözött
    bűncselekmények megszűnnének  a  nemzetközi  jog  értelmében
    vett   háborús    bűncselekmények   és    emberiség   elleni
    bűncselekmények  lenni.   A  magyar   állam  ilyen  eljárása
    egyébként sem  változtatna a nemzetközi jogi parancson és az
    állam kötelezettségén,  s nem  változtatna semmit  az  ilyen
    tetteket elkövetők nemzetközi büntetőjogi felelősségén sem.

    2.   A   háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
    bűncselekmények   nemzetközi    jogi   szabályozása    nincs
    tekintettel  a  belső  jogokban  érvényesülő  nullum  crimen
    elvre, amikor  ezeket a  bűncselekményeket attól függetlenül
    büntetni  rendeli,   hogy  elkövetésükkor   a  belső  jogban
    büntetendők  voltake.  Ez  csak  akkor  ellentmondás,  ha  a
    nemzetközi jog  és a  belső  jog  összhangját  úgy  akarnánk
    elérni, hogy  a nemzetközi  jogot a  belső jog feltételeihez
    igazítjuk. Az adott esetben azonban nem egyszerűen arról van
    szó, hogy  a háborús  bűncselekmények  és  emberiség  elleni
    bűncselekmények  esetében   kivételt   teszünk   a   nemzeti
    büntetőjogban feltétlenül  érvényesülő  nullum  crimen  sine
    lege szabály  alól. A  kérdés tehát  nem korlátozható  arra,
    hogy a  nemzetközi  humanitárius  jog  sérelmére  elkövetett
    bűncselekmények sajátos  szabályai az  Alkotmány 57.  §  (4)
    bekezdés   keretébe    illeszthetőke.   Az   alkotmányossági
    problémát annak  figyelembevételével kell  megfogalmazni  és
    eldönteni, hogy  az adott  esetben az  Alkotmány  7.  §  (1)
    bekezdése kifejezett  rendelkezésénél fogva  egyidejűleg egy
    másik  jogrend,  a  nemzetközi  jog  bizonyos  szabályai  is
    kötelezően érvényesülnek.  A nemzetközi  jog érvényesülése e
    bűncselekmények vonatkozásában  a nemzetek közösségében való
    részvétel feltétele,  amit tehát  az Alkotmány  kifejezetten
    elismer, alkalmazni és a belső joggal harmonizálni rendel, s
    aminek   eltérő    belső   jogi    kezelése   a   nemzetközi
    kötelezettségen  és   felelősségen  mitsem   változtatna.  A
    nemzetközi jog  előli elzárkózás lenne az Alkotmány 7. § (1)
    bekezdésével ellentétes.  Nem a nullum crimen elve törik itt
    meg, hanem  annak a belső jogra való szorítása. A nemzetközi
    jog  a   maga   rendszerén   belül   megköveteli,   hogy   a
    bűncselekmények  az   elkövetés  időpontjában   a   nemzetek
    közössége által  elismert általános  elvek alapján  - a fent
    nemzetközi  szokásjognak  nevezett  szabályok  értelmében  -
    háborús  bűncselekményeknek   vagy   az   emberiség   elleni
    bűncselekményeknek  minősüljenek.  A  magyar  állam  büntető
    hatalmán keresztül  e bűncselekmények  esetében valójában  a
    nemzetek közösségének  büntető hatalma érvényesül a nemzetek
    közössége  által   meghatározott   feltételek   szerint   és
    garanciák  között.  A  nemzeti  jog  annyiban  alkalmazható,
    amennyiben azt  a nemzetközi jog kifejezetten rendeli ( mint
    ez például  a büntetési tételek tekintetében előfordul ) . A
    nemzetközi  jog   eltérő  tartalmú,   kifejezett  és  kogens
    szabályával szemben a nemzeti jog nem érvényesülhet.

    A    belső    és    a    nemzetközi    büntetőjog    közötti
    összhangteremtésnek   különböző    útjai   lehetnek.   Lehet
    kifejezett szabályt alkotni a két rendszer függetlenségéről.
    Így járt  el az  Egyezségokmány és  az Európai  Emberi  Jogi
    Egyezmény a  maga területén,  amikor kimondta, hogy a nullum
    crimenszabály feltétlen  belső jogi  érvényesítésére vállalt
    nemzetközi   kötelezettség   nem   törik   meg   a   háborús
    bűncselekményekre  és   emberiség  elleni  bűncselekményekre
    vonatkozó nemzetközi jogi szabályok érvényesítésével, azaz a
    belső jog  ennek nem  akadálya. Az Európai Egyezmény illetve
    az  Egyezségokmány   megengedő  rendelkezése  megkönnyíti  a
    nemzetközi szabálynak a belső jogba való integrálását - azt,
    amit a  magyar Alkotmány  "összhangnak" nevez.  Az  említett
    egyezmények természetesen  csak a  nemzetközi jog  oldaláról
    segíthetnek. Az  "összhang" belső  jogi  oldalát  a  nemzeti
    jogoknak kell megoldaniuk. Az egyezményhez hasonló megengedő
    vagy értelmező  szabály híján  (  amilyent  pl.  a  portugál
    alkotmány ismer  ) , erre az Alkotmánynak a nemzetközi jogra
    is  figyelemmel  lévő  értelmezése  ad  lehetőséget.  Ez  az
    Alkotmány 7. §-a szerint egyben alkotmányos kötelesség is.

    A fenti  gondolatmenet alapján  nem  áll  fenn  ellentét  az
    Alkotmány 57.  § (4)  bekezdése és  a  7.  §  (1)  bekezdése
    között, hanem  ezek egymásra  tekintettel  értelmezendők.  A
    nullum  crimen   elv  feltétlen  belső  jogi  érvényesülését
    garantáló 57.  § mellett  a 7. § (1) bekezdés erejénél fogva
    alkotmányosan érvényesülnek  a  nemzetközi  büntetőjognak  a
    háborús   bűncselekményekre    és   az    emberiség   elleni
    bűncselekményekre vonatkozó szabályai.

    3. Azok  a nemzetközi egyezmények és dokumentumok, amelyek a
    háborús    bűncselekményeket     és     emberiség     elleni
    bűncselekményeket meghatározzák,  és amelyek  kétség kívül a
    nemzetközi   jog   általánosan   elismert   és   feltétlenül
    érvényesülő  szabályai,  nem  rendelkeznek  az  elévülésről.
    Ezért  az  egyes  államok,  amelyek  e  bűncselekményeket  a
    nemzetközi szokásjog  szerint üldözik,  alkalmazhatják saját
    belső jogukat a büntethetőség vagy a büntetés elévülésére, s
    nem kötelesek azok elévülhetetlenségét kimondani. Az 1968-as
    New  Yorki   Egyezmény  a   háborús  és   emberiség   elleni
    bűncselekmények  el   nem  évüléséről,  illetve  az  1974-es
    hasonló    tárgyú     Európai    Egyezmény    az    elévülés
    alkalmazhatatlanságáról e bűncselekményekre nem tekinthető a
    nemzetközi  szokásjog   részének  vagy   a  nemzetközi   jog
    általánosan elismert  szabályának. Azok  az államok azonban,
    amelyek a  fenti két egyezmény valamelyikét is ratifikálták,
    nemzetközi jogi  kötelezettséget  vállaltak  arra,  hogy  az
    azokban meghatározott háborús bűncselekményeket és emberiség
    elleni  bűncselekményeket   visszamenőleges   hatállyal   is
    elévülhetetlennek tekintik.

    Magyarország az  1971. évi 1. tvr-rel kihirdette a New Yorki
    Egyezményt. Ezzel  nemcsak  az  elévülhetetlenségre  vállalt
    nemzetközi   kötelezettséget,   hanem   a   nemzetközi   jog
    értelmében vett  emberiség elleni  bűncselekmények körét  is
    szélesebben ismerte  el, mint  ahogy az  a nemzetközi jogban
    "általános". Az egyezmény értelmében ide tartozik ugyanis az
    apartheid és  a fegyveres támadás vagy megszállás útján való
    elűzés is.

    Annak   eldöntésénél,    hogy   az    egyezménnyel   vállalt
    kötelezettség  az   Alkotmány   57.   §   (4)   bekezdésének
    értelmezésénél  ugyanúgy   vehető-e   figyelembe,   mint   a
    nemzetközi jog általános szabályai, annak van súlya, hogy az
    el nem  évülés szabályai  szorosan  kötődnek  a  háborús  és
    emberiség  elleni  bűncselekmények  természetéhez,  valamint
    hogy e  tekintetben a nemzetközi jogfejlődés egy még világos
    irányú,  de   le  nem   zárt  folyamatáról  beszélhetünk.  A
    nemzetközi jog  maga elévülési szabályt nem tartalmaz. A New
    Yorki Egyezmény  - preambuluma szerint - csupán egyértelművé
    teszi ezt  a nemzetközi  jogi helyzetet,  s a részes államok
    számára egyszersmind kizárja a belső jog esetleges elévülési
    rendelkezését.  Az   egyezmény   tehát   e   bűncselekmények
    nemzetközi  jogi   szabályozásának   jellemző   vonását,   a
    büntethetőségnek a  belső  jogoktól  való  függetlenségét  a
    büntethetőség időtartamára  is kiterjeszti.  Ha az  alapvető
    kérdés tekintetében  - ami  a sui  generis  nemzetközi  jogi
    feltételek  érvényesülése   a  belső   jog  mellett   -   az
    alkotmányellenesség kizárható  volt, ez a megítélés érvényes
    erre   az    azonos    jellegű,    és    csupán    járulékos
    kötelezettségvállalásra   is.    Az    Alkotmánybíróság    a
    büntetőjogi felelősség összes alkotmányos feltételét a belső
    jogra nézve  egységesen értelmezte  a 11/1992.  (III. 5.) AB
    határozatban. Így  jár el  az Alkotmánybíróság  a nemzetközi
    jogi büntető felelősség tekintetében is.

    4.  Az   alkotmányosság  megköveteli,   hogy  a   nemzetközi
    büntetőjog   szabályai   kizárólag   a   nemzetközi   jogban
    meghatározott   tényállások   és   feltételek   tekintetében
    érvényesüljenek.

    a )  A Törvény  1. §-ában  meghatározott  bűncselekmény  nem
    minősül    a     nemzetközi    jog     értelmében    háborús
    bűncselekménynek.

    A népbíráskodásról  szóló,  az  1945.  évi  VII.  törvénnyel
    törvényerőre emelt  81/1945.  (II.  5.)  ME  rendeletnek  az
    1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet 8. §-ával megállapított 13.
    §-a 7.  pontjában meghatározott  ( a  BHÖ 84.  pontjának g )
    alpontjába felvett  )  bűncselekmény  tényállása  értelmében
    háborús   bűnös    az,   "aki   bármilyen   formában   olyan
    tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg mozdított vagy
    mozdít elő,  amely  a  népek  háború  utáni  békéjének  vagy
    együttműködésének megnehezítésére  vagy megbontására,  avagy
    nemzetközi viszály előidézésére alkalmas".

    Ilyen  tényállás  nem  szerepel  egyetlen  olyan  nemzetközi
    egyezményben  vagy   dokumentumban  sem,   amely  a  háborús
    bűncselekményekre és  az emberiség  elleni bűncselekményekre
    vonatkozó szabályokat  tartalmazza, s különösen nem azokban,
    amelyek kétség  kívül a  nemzetek közössége  által  elismert
    jogelveknek, illetve  nemzetközi szokásjognak  minősülnek. E
    joganyagot  legújabban   a  korábbi   Jugoszlávia  területén
    elkövetett  háborús   és  emberiség  elleni  bűncselekmények
    megbüntetésére  felállított   Nemzetközi  Bíróság  statutuma
    állapította  meg.   A  nemzetközi  humanitárius  jog  kogens
    szabályai felölelik  az 1949.  augusztus 12-én  kötött genfi
    egyezményekben definiált  "súlyos jogsértéseket";  a  háború
    jogának és  szokásainak megsértését,  úgy ahogy az 1907. évi
    hágai   egyezmény    szabályait   a   Nürnbergi   Nemzetközi
    Törvényszék   értelmezte    és   alkalmazta;    a   népirtás
    megelőzéséről és  büntetéséről  szóló  1948.  évi  egyezmény
    szerint büntetendő  magatartásokat, akár  háború, akár  béke
    idején  követik   el  őket;  s  végül  az  emberiség  elleni
    bűncselekményeket,   a    Nürnbergi    Nemzetközi    Katonai
    Törvényszék Alapokmánya és ítéletei által elismert formában,
    akár  nemzetközi   akár  belső  fegyveres  konfliktusban  is
    követték   el    őket   a    civil   lakosság    ellen.    E
    tényálláscsoportokon  belül   a  vonatkozó   egyezmények  és
    dokumentumok   pontosan    meghatározzák    az    elkövetési
    magatartásokat. Az  Alkotmánybíróság a  jelen eljárásban nem
    vizsgálja,  hogy   a   Törvény   1.   §-ában   meghatározott
    bűncselekmény tényállása  nem  alkotmányellenesen  általános
    megfogalmazásúe,  de  megállapítja,  hogy  ez  az  általános
    tényállás nem  minősíthető a nemzetközi jog szerinti háborús
    bűncselekmények    pontosan     meghatározott     elkövetési
    magatartásai alá esőnek.

    A  fentiek   alapján  a  Törvény  1.  §-ában  meghatározott,
    kizárólag a  belső jogba tartozó bűncselekményre a Btk 33. §
    (2) bekezdése  szerinti elévülhetetlenség  - a  belső joghoz
    mért -  visszaható hatállyal alkotmányosan nem alkalmazható,
    hanem csak akkor, ha az elkövetés idején a magyar jog erre a
    cselekményre  az   elévülhetetlenséget   megállapította.   A
    Törvény időbeli  hatálya "az  1956. októberi  forradalom  és
    szabadságharc  során   elkövetett"  egyes  bűncselekményekre
    terjed ki.  Ebben az  időszakban a  magyar  jog  a  kérdéses
    bűncselekményre nem tartalmazott elévülhetetlenséget kimondó
    szabályt. Ezért  a Törvény az 1. § időbeli és tárgyi hatálya
    alá tartozó  bűncselekmény  tekintetében  alkotmányellenesen
    rendeli a  Btk 33.  § (2)  alkalmazását.  Az  egyes  konkrét
    bűncselekmények  büntethetősége  elévülésének  megállapítása
    nem a törvényhozásra tartozó kérdés.

    b )  A  Törvény  2.  §-a  a  háború  áldozatainak  védelmére
    vonatkozóan   Genfben,    1949.   augusztus    12-én    kelt
    egyezményekben  "súlyos   jogsértésként"  meghatározott,  az
    1956. októberi  forradalom és szabadságharc során elkövetett
    bűncselekmények büntethetőségének  elévülésével kapcsolatban
    -   a    háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
    bűncselekmények elévülésének kizárásáról szóló 1968. évi New
    Yorki Egyezmény  1. cikke  a )  pontjára is figyelemmel - az
    egyezmények közös  3. cikkének 1. pontja "alapján" rendeli a
    Btk 33. § (2) bekezdésének alkalmazását.

    A "súlyos jogsértések" a genfi egyezmények közös 2. cikkében
    meghatározott nemzetközi  jellegű fegyveres összeütközésekre
    vonatkoznak.   A    nem   nemzetközi    jellegű    fegyveres
    összeütközések esetére  nem  ezeket,  hanem  az  egyezmények
    közös 3.  cikkében megállapított  magatartásokat tiltják  az
    egyezmények.  Az   egyezmények   külön   cikkben   tüzetesen
    meghatározzák  a   védett  személyek  körét  is;  a  "súlyos
    jogsértések" csak  ezek terhére  követhetők el.    (  Ld.  a
    hadifogolyegyezmény 4.  és 130. , illetve a polgári lakosság
    védelmére vonatkozó  egyezmény 4.  és 147. cikkét. Az utóbbi
    egyezmény pl.  csak azokat a személyeket védi, akik annak az
    összeütköző  Félnek  vagy  megszálló  Hatalomnak  hatalmában
    vannak, amelynek  nem  állampolgárai,  az  egyezményben  nem
    részes  államok   polgáraira,  illetve  a  semleges  államok
    diplomáciai védelemben  részesíthető polgáraira az egyezmény
    védelme nem  vonatkozik.   ) Ezzel  szemben a  közös 3. cikk
    rendelkezései    azokra     a    személyekre,    "akik    az
    ellenségeskedésben   nem    vesznek   közvetlenül    részt",
    "mindenkor és mindenütt" érvényesek.

    A Törvény szövegezése a genfi egyezmények különböző személyi
    és tárgyi  alkalmazási körre  szóló rendelkezéseit  egymásra
    vonatkoztatja és az egyezményekben nem szereplő összefüggést
    létesít  közöttük.  Belső  jogszabály  nemzetközi  szerződés
    tartalmát nem  változtathatja meg. Ezért a Törvény jelenlegi
    szövegével kapcsolatban  joggal merülnek fel alkotmányossági
    aggályok.

    Az Alkotmánybíróság  rámutat arra,  hogy az  1968.  évi  New
    Yorki Egyezmény  a genfi egyezményekben tiltott cselekmények
    közül    nemcsak     a    "súlyos    jogsértéseket"    teszi
    elévülhetetlenné. Az  el nem  évülési egyezmény  I. cikk a )
    pontja -  amelyre "figyelemmel"  a Törvény  a Btk 33. §-ának
    alkalmazását  előírja   -  valóban   hivatkozik  a   "súlyos
    jogsértésekre",  de   úgy,  mint   a  Nürnbergi  Törvényszék
    Alapokmányában meghatározott  háborús bűntettek példáira. Az
    I. cikk  szerint "függetlenül  elkövetésük időpontjától, nem
    évülhetnek el a következő bűncselekmények :  a ) A Nürnbergi
    Nemzetközi Katonai Bíróságnak az 1945. évi augusztus hó 8-án
    kelt Alapokmányában  meghatározott .  . . háborús bűntettek,
    különösen azok,  amelyeket az 1949. évi augusztus 12. napján
    kelt genfi  egyezmények  "súlyos  jogsértések"ként  sorolnak
    fel".

    A  genfi   egyezmények  közös   3.  cikkében   meghatározott
    cselekmények   az    emberiség    elleni    bűncselekménynek
    minősülnek,   s    azokat   a    minimális   követelményeket
    tartalmazzák, amelyeket mindegyik összeütköző Fél "legalább"
    köteles  megtartani,   s  amelyek  "mindenkor  és  mindenütt
    tilosak"  (   szemben   a   háborús   "súlyos   jogsértések"
    meghatározott alkalmazási  körével )  . A  közös 3.  cikk 2.
    pontja szerint  az összeütköző  felek külön  megállapodással
    hatályba   léptethetik    a    genfi    egyezmények    egyéb
    rendelkezéseit  is,  s  erre  törekedni  fognak.  A  "súlyos
    jogsértések" büntethetősége  a 3.  cikk alkalmazási  körében
    tehát külön egyezményt igényel. A 3. cikkbe felvett tilalmak
    viszont a  hágai Nemzetközi  Bíróság szerint "az emberiesség
    alapvető  meggondolásain"  (  elementary  considerations  of
    humanity  )  alapulnak,  s  semmilyen  fegyveres  konfliktus
    esetén  sem   szeghetők  meg,  függetlenül  az  összeütközés
    nemzetközi vagy  belső jellegétől.   (  Nicaragua v.  United
    States, 1986. június 27i ítélet, I. C. J. Reports 1986, 114.
    old.   ) Az  emberiség elleni  bűncselekmények meghatározása
    kapcsán hivatkozik  a genfi  konvenciók 3.  cikkére  a  volt
    Jugoszlávia    területén     elkövetett    bűncselekményekre
    felállított Nemzetközi Bíróság statutumát indokoló Report is
    ( 47. pont ) .

    Nem évül  el tehát  a genfi  egyezmények közös  3.  cikkében
    meghatározott cselekmények  büntethetősége sem :  amennyiben
    ezek  -  akár  a  sértettek  személye,  akár  az  elkövetési
    magatartás miatt  - nem  esnének a  New Yorki  Egyezmény  I.
    cikke a  ) pontjában  meghatározott háborús  bűncselekmények
    fogalma alá,  a b  ) pontban  meghatározott emberiség elleni
    bűntettek elévülhetetlensége terjed ki rájuk.

    c ) Az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet arra is, hogy a
    New Yorki  Egyezmény szerinti,  visszaható  hatályú  el  nem
    évülés kizárólag  az egyezményben  felsorolt,  a  nemzetközi
    jogban meghatározott  bűncselekményekre vonatkozik.  Az ezek
    által védett  tárgy megkülönbözteti őket a belső jog hasonló
    tényállású bűncselekményeitől.  Például  az  emberölés  csak
    akkor minősül  emberiség elleni  bűntettnek, ha "tömegesen",
    illetve  "széleskörű   és  rendszeres   támadás   részeként"
    követték el. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az egyes
    bűncselekmények    háborús     vagy     emberiség     elleni
    bűncselekménnyé  minősítésének  helyességét  végső  soron  a
    nemzetközi közösség  ellenőrzi,  amennyiben  azok  az  ügyek
    nemzetközi  emberi   jogi   bizottság   vagy   bíróság   elé
    kerülhetnek.

    d  )   A  háborús   bűncselekmények  és   emberiség   elleni
    bűncselekmények jellemző  vonása, hogy  arra tekintet nélkül
    büntetendők, hogy  az elkövetési  ország jogát sértettéke. A
    New Yorki  Egyezmény I.  cikk b ) pontja az emberiség elleni
    bűncselekmények tekintetében  megerősíti, és  az I.  cikkben
    meghatározott   valamennyi    bűncselekményt   tekintve    a
    visszaható hatályú  el nem  évülésre is  kiterjeszti ezt  az
    elvet.  Nincs   tehát  jelentősége   annak,  hogy   a  genfi
    egyezmények kihirdetése szabályszerűen megtörténte, illetve,
    hogy az  annak végrehajtására  vállalt  kötelezettségének  a
    magyar állam  a Törvény időbeli hatályának megfelelő időszak
    előtt,  azaz  1956.  október  23.  előtt  eleget  tette.  Az
    elkövetők  felelőssége   a  nemzetközi   jog  szerint  ettől
    függetlenül  fennállt,  s  az  esetleg  későbbi  belső  jogi
    törvényhozás  ezt   a  felelősséget   eredeti  terjedelmében
    érvényesítheti.

    5. A  Törvény 2. §-ával kapcsolatos alkotmányossági aggályok
    orvoslására  az   az   elvi   lehetősége   lett   volna   az
    Alkotmánybíróságnak, hogy  a genfi egyezmények 3. cikke és a
    "súlyos   jogsértéseket"    meghatározó   cikkek    egymásra
    vonatkoztatását megszünteti.  Ezt azonban  vagy a  3.  cikk,
    vagy a  súlyos jogsértésekre vonakozó cikkeknek a Törvényből
    való törlése útján érhette volna csak el. Mivel mindkét cikk
    szerepeltetése elvileg  alkotmányos lehetett  volna, továbbá
    mert  az   országgyűlési   jegyzőkönyvekből   sem   lehetett
    bizonyosságot szerezni  arról, vajon  a törvényhozó szándéka
    elsősorban  a   "súlyos  jogsértések"  elévülhetetlenségének
    megerősítésére irányulte, vagy ezek kiemelésére csupán a New
    Yorki Egyezmény  értelmezése indította,  valamint hogy ebben
    az  esetben   szándéka  átfogta-e   a  "súlyos  jogsértések"
    szankcionálásától elválaszthatatlan  szűkítéseket  a  védett
    személyi kör  tekintetében, az  Alkotmánybíróság nem  ezt  a
    megoldást választotta.

    A 38/1993.  (VI. 11.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
    kimondta, hogy  az Alkotmánybíróság  elkerüli  a  jogszabály
    illetőleg  jogszabályi  rendelkezés  megsemmisítését,  ha  a
    jogrend alkotmányosságát  és  a  jogbiztonságot  enélkül  is
    biztosítani lehet.  Ilyenkor az  Alkotmánybíróság azoknak az
    értelmezéseknek   körét    határozza   meg   általában,   az
    alkotmányos követelményekkel, amelyek esetén a jogszabály az
    Alkotmánnyal összhangban van.  ( IV. [2] a ) pont. )

    Az Alkotmánybíróság  ezzel  összhangban  -  a  jogalkalmazás
    esetleges kételyeinek  eloszlatása végett  is - szükségesnek
    ítélte, hogy  a  Btk  33.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásával
    szembeni alkotmányos  követelményeket, amelyeket a határozat
    rendelkező   részének    1.   pontjában    kötelező   erővel
    meghatározott, a  Törvény 2. §-ában szereplő nemzetközi jogi
    bűncselekmények  vonatkozásában   ugyancsak   a   rendelkező
    részben, kötelező  erővel konkretizálja. Ezzel elkerülhetővé
    vált a Törvény 2. §-a alkotmányellenességének kimondása; s a
    Törvény 2.  §-a csupán  része lett annak a szélesebb körnek,
    amelyben -  a törvényhozás további menetétől függetlenül is,
    az alkotmánybírósági  határozat kötelező  erejénél fogva - a
    genfi egyezmények alkotmányosan alkalmazhatók.
                          Dr. Sólyom László
                         előadó alkotmánybíró
                      az Alkotmánybíróság elnöke

               Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

              Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
               alkotmánybíró             alkotmánybíró

           Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
                alkotmánybíró           alkotmánybíró

             Dr. Vörös Imre            Dr. Zlinszky János
              alkotmánybíró               alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Law on 'Procedures Concerning Certain Crimes Committed During the 1956 Revolution'
     Number of the Decision:
     .
     53/1993. (X. 13.)
     Date of the decision:
     .
     10/12/1993
     Summary:
     The Hungarian Parliament in February 1993 passed a law on «Procedures Concerning Certain Crimes Committed During the 1956 Revolution». This law tried to make possible some form of «historical justice» in order to prosecute Communist offenders. Three previous attempts could not pass the scrutiny of judicial review. This time again the President of the Republic did not promulgate the act, but turned to the Constitutional Court for «preventive norm control».
     The President asked the Court to review the law for its conformity with both the Constitution and two international agreements - Article 7.1 ECHR and Article 15 of the International Covenant on Civil and Political Rights. As for the second claim, the Court had to interpret its jurisdiction to consider questions of international law when ruling on the constitutionality of a not yet promulgated law. The Court claimed the right to judge the law's conformity with international law, because the Court is required under Article 7.1 of the Constitution to ensure harmony between domestic law and obligations assumed under international law when evaluating a law's constitutionality.
     As to the merits of the case, the Court restated its former stand-point that the retroactive amendment of the statute of limitations in criminal cases is unconstitutional. The Court has found two exceptions to this principle: a) if Hungarian law in force at the time when the crime was committed provided no statute of limitations, b) if the crime is a crime against humanity or a war crime, and the non-application of a statute of limitations is an obligation undertaken by Hungary in an international agreement.
     The Court declared the first article of the law under review unconstitutional, because it referred exclusively to crimes defined by domestic law, and extended the statute of limitation retroactively for crimes committed during the revolution of 1956.
     The constitutionality of the second article, referring to war crimes and crimes against humanity as defined by the Geneva Conventions of 1949 for the Protection of War Victims, was upheld. The Court referred also to the New York Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity of 1968, signed and ratified by Hungary. The New York Convention declares that «no statutory limitation shall apply to several categories of war crimes and crimes against humanity irrespective of the date of their commission». By signing this convention, Hungary undertook an obligation not to apply its own statute of limitations in cases involving war crimes and crimes against humanity.
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-1993-3-015
     .