Hungarian
Ügyszám:
.
288/A/1993
Előadó alkotmánybíró: Sólyom László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 53/1993. (X. 13.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1993/323
.
A határozat kelte: Budapest, 10/12/1993
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek az Országgyűlés
  által  elfogadott,   de  még   ki  nem   hirdetett   törvény
  rendelkezései  alkotmányellenessége   vizsgálatára  irányuló
  indítványa alapján meghozta a következő

                          határozatot:

  1. A Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ( a
  továbbiakban  Btk  )  33.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásánál
  alkotmányos követelmény  az, hogy  a  büntethetőség  el  nem
  évülését  csak   azokra  a   bűncselekményekre  nézve  lehet
  megállapítani, amelyek  büntethetősége az  elkövetés  idején
  hatályos magyar jog szerint nem évül el; kivéve, ha az adott
  tényállást a nemzetközi jog háborús bűncselekménynek vagy az
  emberiség elleni  bűncselekménynek minősíti, el nem évülését
  kimondja vagy  lehetővé teszi, és Magyarországot az elévülés
  kizárására nemzetközi kötelezettség terheli.

  2. Az  Alkotmánybíróság megállapítja  :   összhangban van az
  Alkotmánnyal az,  ha a Btk 33. § (2) bekezdését az elkövetés
  időpontjában  hatályos   magyar  jog  elévülési  szabályaira
  tekintet   nélkül    alkalmazzák   a    nemzetközi    jogban
  meghatározott alábbi bűncselekményekre :

  - a  háború áldozatainak  védelmére Genfben  1949. augusztus
  12-én kötött  egyezményekben meghatározott,  az  egyezmények
  közös  2.   cikke  szerinti   nemzetközi  jellegű  fegyveres
  összeütközés esetén elkövetett "súlyos jogsértésekre";

  - a  genfi egyezmények  közös 3.  cikkében a  nem nemzetközi
  jellegű    fegyveres     összeütközés     esetén     tiltott
  cselekményekre.

  3. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc során elkövetett
  egyes bűncselekményekkel  kapcsolatos eljárásról  szóló,  az
  Országgyűlés által 1993. február 16-án elfogadott törvény 1.
  §-a ellentétes  az Alkotmány  57. § (4) bekezdésével és 7. §
  (1) bekezdésével.

  A  törvény   2.  §-ának   alkalmazása  azon  keretek  között
  alkotmányos, amelyeket  az Alkotmánybíróság határozatának 2.
  pontja kijelölt.

  Az Alkotmánybíróság  ezt a  határozatát a  Magyar Közlönyben
  közzéteszi.
                            Indokolás

                                I.

   1. Az  Országgyűlés 1993. február 16-án törvényt fogadott el
   az  1956.   októberi  forradalom   és  szabadságharc   során
   elkövetett  egyes  bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásról
   ( a továbbiakban Törvény ) . A Törvény szövege a következő :

   "1. §  (1) A  népbíráskodásról  szóló,  az  1945.  évi  VII.
   törvénnyel  törvényerőre   emelt  81/1945.   (II.   5.)   ME
   rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  8.  §-ával
   megállapított  13.   §-a  7.  pontjában  (  Hatályos  anyagi
   büntetőjogi szabályok  hivatalos összeállítása  - BHÖ  - 84.
   pontjának g  / alpontja  ) meghatározott,  az 1956. októberi
   forradalom és szabadságharc során elkövetett bűncselekmények
   büntethetőségének  elévülésével   kapcsolatban   a   Büntető
   Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény ( Btk.  ) 33. §-
   ának / 2 / bekezdését kell alkalmazni.

   (2) Az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény büntetési
   tétele a  Btk. 2.  §-ára figyelemmel  - 81/1945. (II. 5.) ME
   rendeletnek az  1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet  9.  §-ával
   módosított 14.  §-ára (  BHÖ 85.  pontja )  tekintettel - öt
   évtől  tizenöt   évig   terjedő   vagy   életfogytig   tartó
   szabadságvesztés.

   2.  §   (1)  A  háború  áldozatainak  védelmére  vonatkozóan
   Genfben, 1949.  augusztus  12-én  kelt,  az  1954.  évi  32.
   törvényerejű rendelettel  kihirdetett nemzetközi egyezmények
   közül
   a )  a hadifoglyokkal  való bánásmódra  vonatkozóan Genfben,
   1949. augusztus  12-én kelt  Egyezmény 3. cikkének 1. pontja
   alapján az Egyezmény 130. cikkében,

   b  )   a  polgári  lakosság  háború  idején  való  védelmére
   vonatkozóan Genfben, 1949. augusztus 12-én kelt Egyezmény 3.
   cikkének 1. pontja alapján az Egyezmény 147. cikkében súlyos
   jogsértésként meghatározott, az 1956. októberi forradalom és
   szabadságharc     során      elkövetett      bűncselekmények
   büntethetőségének elévülésével  kapcsolatban -  a háborús és
   az emberiség  elleni bűntettek  elévülésének kizárásáról  az
   Egyesült  Nemzetek   Szervezetének  közgyűlése   által   New
   Yorkban, 1968.  november 26-án  elfogadott, az  1971. évi 1.
   törvényerejű rendelettel kihirdetett nemzetközi Egyezmény 1.
   cikke a  ) pontjára  is figyelemmel  - a Btk. 33. §-ának (2)
   bekezdését kell alkalmazni.

   (2) Az  (1) bekezdésben  felsorolt bűncselekmények büntetési
   tétele a Btk. 2. §-ára figyelemmel

   a ) a szándékos emberölés tényállása esetében - az 1878. évi
   V. törvény  278. és 279. §-ára ( BHÖ 349. és 351. pontja ) ,
   a  Btk.   166.  §-ának   (1)  és  (2)  bekezdésében  foglalt
   megkülönböztetésre tekintettel  -  öt  évtől  tizenöt  évig,
   illetőleg tíz  évtől tizenöt  évig terjedő  vagy életfogytig
   tartó szabadságvesztés;

   b )  a kínzás vagy embertelen bánásmód, ideértve a biológiai
   kísérleteket is,  a nagy  fájdalom szándékos előidézése és a
   testi épség vagy egészség elleni súlyos merénylet elkövetése
   tényállásai esetében - az 1878. évi V. törvény 303305. §-ára
   ( BHÖ  362364. pontja ) , illetőleg a Btk. 170. §-ának (3) -
   (6) bekezdésére  tekintettel -  hat hónaptól öt évig terjedő
   szabadságvesztés;

   c )  a hadifoglyoknak vagy védett személyeknek az ellenséges
   hatalom  fegyveres   erőiben  szolgálatra  kényszerítése,  a
   hadifoglyoknak vagy védett személyeknek attól a jogától való
   megfosztása,  hogy   a  jelen   Egyezmény   rendelkezéseinek
   megfelelő szabályos  és pártatlan  eljárás alapján ítéljenek
   felette,  a   törvénytelen  elhurcolás  vagy  áthelyezés,  a
   törvénytelen visszatartás  és a  túszok szedése  tényállásai
   esetében - az 1878.  évi V.  törvény 324-325.  §-ára  (  BHÖ
   379-381. pontja ), illetőleg a Btk. 175. §-ára tekintettel -
   hat hónaptól három évig, a sértett halála esetén a Btk. 166.
   §-ának  (4)   bekezdésére  tekintettel  -  öt  évig  terjedő
   szabadságvesztés;

   d ) a vagyontárgyaknak a katonai szükség által nem indokolt,
   nagymérvű,  törvénytelen   és  önkényes   megsemmisítése  és
   eltulajdonítása tényállása  esetében az 1878. évi V. törvény
   344-349. §-ára  és az  1948. évi  XLVIII. törvény 35. §-ának
   (1) bekezdésére ( BHÖ 433-437. pontja ), a Btk. 321.  §-ában
   foglalt megkülönböztetésre  tekintettel -  két  évtől  nyolc
   évig, öt  évtől tíz  évig, illetőleg  öt évtől  tizenöt évig
   terjedő szabadságvesztés.

   3. § (1) Az 12. §-ban felsorolt bűncselekmények miatt
   a )  a nyomozásra  kizárólag a  Budapesti Ügyészségi Nyomozó
   Hivatal

   b )  a  bírósági  eljárásra  kizárólag  a  Fővárosi  Bíróság
   illetékes.
   (2) Az  12. §-ban  felsorolt bűncselekményekkel  kapcsolatos
   eljárásra egyebekben a büntető eljárásról szóló 1973. évi I.
   törvény rendelkezései az irányadók.

   4. § Ez a törvény a kihirdetésétől számított nyolcadik napon
   lép hatályba. "

   2. A Btk 33. § (2) bekezdése szerint nem évül el

   a )  Az 1945.  évi VII.  törvénnyel törvényerőre emelt és az
   1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel módosított és kiegészített
   81/1945.  (II.   5.)  ME   rendelet  11.   és   13.   §-ában
   meghatározott háborús bűntettek,

   b ) az emberiség elleni egyéb bűncselekmények (XI. fejezet);

   c )  az emberölés  súlyosabban minősülő  esetei ( 166. § (2)
   bekezdés a ) -h ) pontjai ) ;

   d )  az emberrablás  és az  előljáró vagy  szolgálati  közeg
   elleni erőszak  súlyosabban minősülő  esetei (  177/A. § (4)
   bekezdés, 355. § (5) bekezdés a ) pont;

   e )  a terrorcselekmény, a légijármű hatalomba kerítése és a
   zendülés  súlyosabban   minősülő   esetei,   ha   a   halált
   szándékosan okozva  követik el  ( 261.  § (2)  bekezdés a  )
   pont, 262.  § (2)  bekezdés, 352.  § (3) bekezdés b ) pont )
   büntethetősége.

   3. A  köztársasági elnök  a törvényt  nem hirdette ki, hanem
   1993.  március   8-án  kelt   indítványában  alkotmányossági
   vizsgálatát kérte.

   Az indítvány szerint az Országgyűlés által 1993. február 16-
   án elfogadott  törvény ugyanazt  a tárgykört érinti, mint az
   Alkotmánybíróság által  korábban  vizsgált  törvényjavaslat.
   Ezért indítványozza,  hogy az  Alkotmánybíróság ezen törvény
   vonatkozásában is vizsgálja meg, az ( egyes rendelkezéseiben
   illetve egészében ) megfelel-e
   - a  Polgári és  Politikai Jogok  Nemzetközi Egyezségokmánya
   15. §-ában,
   - az Emberi Jogi Egyezmény 7. § (1) bekezdésében,
   - az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében,
   8. § (1) és (2) bekezdésében, 57. § (2) és (4) bekezdésében,
   valamint
   - az  Alkotmánybíróság 11/1992.  (III. 5.)  AB határozatában
   írt követelményeknek,

   azaz a  büntetőjogi legalitás alkotmányos elveinek, az állam
   büntető  hatalma  korlátozottsága  elvének,  a  jogban  való
   bizalom elvének,  a jogbiztonság elvének és ezeken keresztül
   a jogállamiság követelményrendszerének.

                               II.

   Az Alkotmánybíróság hatásköre az indítványozott vizsgálatra

   1.  A   köztársasági  elnök   annak   előzetes   vizsgálatát
   indítványozta,  hogy   a  Törvény   megfelel-e  egyrészt  az
   Alkotmány bizonyos rendelkezéseinek, másrészt két nemzetközi
   egyezménynek.

   Előzetes   normakontroll   csakis   az   alkotmányellenesség
   megállapítására irányulhat.   (  Alkotmány 26.  § (4) és (5)
   bekezdés, az  Alkotmánybíróságról  szóló  1989.  évi  XXXII.
   törvény [  a továbbiakban  :   Abtv ] 35. § (2) bekezdés.  )
   Nemzetközi   szerződésbe    ütközés   szempontjából   csakis
   jogszabályt vizsgálhat meg az Alkotmánybíróság (Abtv 44. §),
   a  jogszabály  pedig  a  kihirdetéssel   nyeri   el   ezt  a
   minőségét.  Tehát   ki  nem   hirdetett  törvény  nemzetközi
   szerződésbe ütközése vizsgálatára nincs törvényes alap.

   2. Olyan  jogszabály, törvényjavaslat  vagy ki nem hirdetett
   törvény  alkotmányossági  vizsgálata  során  azonban,  amely
   nemzetközi jogi  kötelezettséget valósít  meg, s még inkább,
   ha a vizsgálat - mint a jelen esetben is - kifejezetten arra
   irányul, hogy  a belső  jog a nemzetközi joggal az Alkotmány
   7. §  (1) bekezdése szerint összhangban vane, szükségszerűen
   be kell  vonni a  vizsgálatba azt  is, hogy a kérdéses belső
   norma a  vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségbe  ütközike,
   illetve, hogy a nemzetközi kötelezettségvállalás összhangban
   van-e az Alkotmánnyal.

   A   nemzetközi    joggal   összefüggő    belső    jogszabály
   alkotmányossága ugyanis  más összefüggésben,  más szempontok
   alapján is vizsgálandó, mint egy csakis a hazai jogot érintő
   normáé.   A    nemzetközi   jog   figyelembevételétől   vagy
   mellőzésétől függően  ugyanannak  a  normának  a  vizsgálata
   másmás eredményre  is vezethet. Az Alkotmánybíróságnak tehát
   be kell  vonnia az  alkotmányossági vizsgálatba az Alkotmány
   7. §  (1) bekezdését is, mert a nemzetközi kötelezettségeket
   megvalósító jogszabályok  alkotmányosságának az  ott  előírt
   összhang is része.

   E tekintetben  közömbös, hogy  a  jogszabály  előzetes  vagy
   utólagos alkotmányossági  kontrolljáról van-e szó; egyik sem
   végezhető el  a belső  jogszabály, a nemzetközi szerződés és
   az Alkotmány  harmóniájának vizsgálata  nélkül. A  hatásköri
   korlátokból  legfeljebb  az  következik,  hogy  az  előzetes
   vizsgálatra  irányuló   eljárásban  a  rendelkező  rész  nem
   tartalmaz megállapítást  a ki  nem hirdetett  törvény  és  a
   nemzetközi szerződés viszonyáról.

                               III.

   A belső  jog és  a nemzetközi jog viszonya az Alkotmány 7. §
   (1) bekezdése értelmében

   a )  A 7.  § (1)  bekezdés első  fordulata, amely  szerint a
   Magyar Köztársaság  jogrendszere elfogadja  a nemzetközi jog
   általánosan elismert szabályait, azt mondja ki, hogy ezek az
   "általánosan  elismert   szabályok"  külön   (   további   )
   transzformáció  nélkül   is   a   magyar   jog   részei.   A
   transzformációt  ebben   az  általánosságban   -  vagyis   a
   szabályok felsorolása,  illetve meghatározása  nélkül - maga
   az Alkotmány  hajtotta  végre.  Eszerint  a  nemzetközi  jog
   általánosan elismert  szabályai  nem  az  Alkotmány  részei,
   hanem "vállalt  kötelezettségek". Az,  hogy a vállalást és a
   transzformációt az  Alkotmány  tartalmazza,  nem  érinti  az
   Alkotmány, a nemzetközi jog és a belső jog hierarchiáját. Ez
   az általános belső joggá tétel egyáltalán nem zárja ki, hogy
   egyes " általánosan elismert szabályokat " külön egyezmények
   ( is )    meghatározzanak   és   azok   tekintetében   külön
   transzformáció történjék.  Az ENSZ  Alapokmány  és  a  genfi
   egyezmények tartalmaznak pl. ilyen szabályokat.

   Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése  azt is  jelenti,  hogy  a
   Magyar Köztársaság  az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt
   vesz a  nemzetek közösségében;  ez a részvétel tehát a belső
   jog részére  alkotmányi parancs.  Ebből következik,  hogy az
   Alkotmányt és  a belső  jogot úgy  kell értelmezni,  hogy  a
   nemzetközi  jog  általánosan  elfogadott  szabályai  valóban
   érvényesüljenek.

   b )  A 7.  § (1)  bekezdés második  fordulata  -  a  vállalt
   nemzetközi jogi kötelezettségek és a belső jog összhangjának
   biztosítása -  minden "vállalt"  nemzetközi  kötelezettségre
   vonatkozik, az általánosan elismert szabályokra is. Másrészt
   az összhangot  az egész  belső joggal  biztosítani kell,  az
   Alkotmánnyal is.  Az Alkotmány  7. §  (1) bekezdése tehát az
   Alkotmány, a  nemzetközi jogból származó, szerződéssel, vagy
   közvetlenül   az   Alkotmánnyal   vállalt   kötelezettségek,
   valamint a  belső jog  összhangját követeli meg; az összhang
   biztosításában   figyelemmel    kell    lenni    mindegyikük
   sajátosságaira.

                               IV.

   A    háborús    bűncselekmények    és    emberiség    elleni
   bűncselekmények sajátosságai

   A most  tárgyalt ügyben  mind az Alkotmány, mind a belső jog
   értelmezését annak  fényében kell  elvégezni, hogy a háborús
   és emberiség  elleni bűncselekményekre  vonatkozó  normák  a
   nemzetközi jog  sajátos részét  képezik, amelyben nem csupán
   államok egymás  közötti kötelezettségvállalásáról  van  szó,
   hanem amelyben  a  nemzetközi  jog  az  egyes  egyénekre  is
   megállapít  kötelezettséget   és  büntetőjogi  felelősséget.
   Ezzel tehát a nemzetközi jog egyrészt olyan területet érint,
   amely egyébként  a szuverén  állam büntető  hatalma alá  van
   rendelve,  másrészt   ezt  úgy   teszi,   hogy   a   háborús
   bűncselekmények és  az emberiség  elleni bűncselekmények sok
   tekintetben eltérnek  a belső  büntetőjog alapelveitől  és a
   büntető hatalom gyakorlásának szokásos módjától is.

   1.   A    háborús   bűncselekmény    és   emberiség   elleni
   bűncselekmények esetében  olyan bűncselekményekről  van szó,
   amelyek  e   minőségükben  nem   a   belső   jog   részeként
   keletkeztek,  hanem   a  nemzetek   közössége  tartja   őket
   bűncselekménynek, és  a  nemzetek  közössége  határozza  meg
   tényállásukat.

   Ezek a  bűncselekmények -  a  második  világháború  idejétől
   meghatározóvá vált nemzetközi jogi jogfejlődés szerint - nem
   egyszerűen a  legtöbb állam belső büntetőjogában is üldözött
   cselekmények.     (  Az   emberölés  tényállása   tehát  nem
   minősíthető fel önmagában emberiség elleni bűncselekménnyé.)
   Nemzetközi  státuszukhoz   hozzátartozik   a  nemzeti  jogok
   fölötti megalapozásuk,  akár a  természetjogban (  a pozitiv
   jog fölötti  elvi alapokra  hivatkozás  a  nemzetközi  jogon
   belül is garancia az esetleg önkényes nemzetközi szerződések
   ellen  )   ,  akár   a  "nemzetközi   közösség   alapjainak"
   védelmében,  akár   abban,  hogy   ezek  a  cselekmények  az
   emberiséget veszélyeztetik  :   elkövetőik  "az  emberi  nem
   ellenségei".  Jelentőségük   tehát  nagyobb  annál,  semhogy
   büntethetőségük az  egyes  államokban  való  elfogadásuktól,
   vagy az államok mindenkori büntető politikájától függhetne.

   2.  A  háborús  bűncselekményeket  és  az  emberiség  elleni
   bűncselekményeket a  nemzetközi közösség üldözi és bünteti :
   egyrészt nemzetközi bíróságok útján, másrészt azzal, hogy az
   államoknak,  amelyek   tagjai  akarnak   lenni  a   nemzetek
   közösségének, vállalniuk kell üldözésüket.

   A nürnbergi  és tokiói  nemzetközi bíróságok  vezették be és
   alapozták meg  ezt a nemzetközi büntetőbíráskodást; nyomukon
   haladva   a   népírtásról   szóló   1948-as   egyezmény   is
   előirányzott nemzetközi  büntetőbíróságot, ezt  azonban  nem
   állították  fel.   Az  államok   nemzetközi   egyezményekben
   kötelezték magukat  az ilyen bűncselekmények megbüntetésére.
   Az egyes átfogó emberi jogi egyezmények végrehajtásán őrködő
   nemzetközi   szervek    (   bizottságok   és   bíróságok   )
   gyakorlatában az  utóbbi 10-15  évben egyre  határozottabban
   kirajzolódik azoknak  az államoknak  elmarasztalása, amelyek
   belső  jogukban  nem  tesznek  eleget  e kötelezettségüknek.
   ( Elsősorban  az   AmerikaKözi  Emberi   Jogi   Bíróság   és
   Bizottság határozataiban bontakozik ki az államok nemzetközi
   jogból fakadó kötelessége a büntetőjogi  üldözésre,  amelyet
   amnesztiával sem kerülhetnek meg.  ) A nemzetközi bíráskodás
   ismét felmerült  az Öbölháború  kapcsán; majd  napjainkban a
   Biztonsági Tanács  létre is  hozott egy nemzetközi bíróságot
   azon személyek  megbüntetésére, akik  felelősek a nemzetközi
   humanitárius jog  súlyos megsértéséért a korábbi Jugoszlávia
   területén, 1991  után.   ( A BT 808 ( 1993 ) és 827 ( 1993 )
   számú határozatai.   )  A BT  808-as határozata  felkérte  a
   Főtitkárt, hogy  készítse  el  a  határozat  végrehajtásához
   szükséges anyagot  :   ez gyakorlatilag a Nemzetközi Bíróság
   statutuma és annak részletes indokolása ( Report ) .

   A Statutum  és  a  Report  (  1993.  május  3.    )  különös
   jelentősége,  hogy   -  éppen  a  nullum  crimen  sine  lege
   követelménye miatt,  a Statutum  2, 3, 4 és 5. szakaszában -
   részletesen megállapítja  és tartalmazza  azt  a  nemzetközi
   anyagi jogot, amelynek szabályai "minden kétséget kizáróan a
   [ nemzetközi ] szokásjog részei, úgy hogy fel sem merül az a
   probléma, hogy  számos, de nem minden állam részese bizonyos
   egyezményeknek. "  ( Report 34. pont.  ) Az alkalmazandó jog
   tehát független  az egyes államok belső jogától. Összhangban
   van ezzel,  hogy  a  Bíróság  a  hatáskörébe  tartozó  bűnök
   megbüntetésében a  nemzeti bíróságok  felett  áll.  Noha  az
   utóbbiakat  eljárásra  bátorítja  a  főtitkár  Jelentése,  a
   Statutum úgy  rendelkezik,  hogy  a  Nemzetközi  Bíróság  az
   ügyeket bármely eljárási szakban magához vonhatja; továbbá a
   ne  bis   in  idem  is  csak  annyiban  érvényesül,  hogy  a
   nemzetközileg már  megbüntetett bűnös  nem  állítható  többé
   nemzeti bíróság  elé, fordítva  azonban nem  így van  :    a
   Nemzetközi Bíróság újból ítélkezhet, ha a nemzeti bíróság az
   emberiség  elleni   bűntettet  közönséges  bűncselekményként
   kezelte, vagy  ha a  nemzeti  eljárás  nem  volt  pártatlan,
   független vagy tisztességes, vagy ha a nemzetközi bíráskodás
   kikerülésére alkalmazták.  ( 10. cikk.  )

   3. Az az állam tehát, amely a háborús büncselekményeket vagy
   az emberiség  elleni bűncselekményeket üldözi és megbünteti,
   a nemzetek  közösségének  mandátuma  alapján  cselekszik,  a
   nemzetközi  jogban   megállapított  feltételek   szerint.  A
   nemzetek közössége  esetenként igényt  is formál  arra, hogy
   nemzetközi  szervek   útján  felülbírálja   azt  a   nemzeti
   gyakorlatot, amely nem felel meg a nemzetközi jognak.

   A nemzetek  közössége büntető  hatalma más feltételek és más
   korlátok  között   működik,  mint   az  egyes  államoké;  az
   eltérések az általa üldözött bűncselekmények sajátosságából,
   különösen az egész emberiségre nézve bennük rejlő veszélyből
   erednek,   amelyek    miatt   kiemelték   őket   a   nemzeti
   megítélésből.

   4.   A   háborús   büncselekmények   és   emberiség   elleni
   bűncselekmények   nemzetközi    jogi   alapú   üldözése   és
   megbüntetése csak garanciák között történhet; önellentmondás
   lenne az  emberi jogokat  ezek nélkül  védeni. A garanciákat
   azonban nem  lehet felcserélni vagy helyettesíteni a nemzeti
   jog garanciáival.

   a )  A nullum  crimen sine lege garanciáját a nemzetközi jog
   magára érti,  s nem a belső jogra. "A nemzetközi szokásjog",
   "a civilizált nemzetek által elismert jogelvek", "a nemzetek
   közössége  által  elismert  jogelvek"  az  a  lex,  amely  a
   magatartást  a   nemzetek  közössége   által  (   nemzetközi
   szervezetek  vagy  a  közösségbe  tartozó  államok  útján  )
   üldözendőnek és  büntetendőnek minősíti - függetlenül attól,
   hogy a belső jog tartalmaz-e hasonló bűncselekményeket, vagy
   hogy a megfelelő egyezményeket az egyes országok belső joggá
   tettéke. A  háborús bűncselekmények  és az  emberiség elleni
   bűncselekmények súlyossága,  az, hogy  általuk a  nemzetközi
   béke  és   biztonság,  illetve   maga  az   emberiség  kerül
   veszélybe,    nem    egyeztethető    össze    azzal,    hogy
   büntethetőségük  nemzeti   jogoktól  függjön.  Az  emberiség
   elleni  bűncselekmények  meghatározásának  függetlenségét  a
   nemzeti jogoktól  a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék
   Alapszabálya 6.  cikkének c  ) pontja  mondta ki  :   az ott
   felsorolt  cselekmények  emberiség  elleni  bűncselekménynek
   minősülnek, "akár  sértették  annak  az  országnak  a  belső
   jogát, amelyben  elkövették, akár  nem". Az  1968.  évi  New
   Yorki  egyezmény   szintén  az  emberiség  elleni  bűntettek
   meghatározása részévé teszi a klauzulát :  "még akkor is, ha
   e cselekmények  nem sértik  annak az  országnak belső jogát,
   ahol azokat  elkövették". Hasonlóan,  az  1973-ban  az  ENSZ
   Közgyűlése által  elfogadott "Principles of Cooperation" [ a
   háborús bűnösök  üldözésében és  megbüntetésében ]  büntetni
   rendeli a  emberiség elleni  bűncselekményeket, "akárhol  is
   követték el őket". A nemzetközi humanitárius jog sérelmére a
   volt  Jugoszláviában   elkövetett  büntettek  megbüntetésére
   létrehozott Nemzetközi Bíróság által alkalmazandó anyagi jog
   meghatározásakor kifejezetten  elutasították, hogy a Bíróság
   akár a nemzetközi humanitárius szokásjogot inkorporáló belső
   jogot is  figyelembe vegye;  mert a  nemzetközi humanitárius
   jog kétségkívül  szokásjoggá vált  szabályai e  minőségükben
   "kielégítő   alapot    nyújtanak   a    joghatóság    tárgyi
   megalapozására".  ( Report, 36. pont.  ) Ez is a két jogrend
   külön kezelésének elvét erősíti meg.

   A Polgári  és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 15.
   cikke  (1)  bekezdése  -  amely  tartalmában  megegyezik  az
   Európai Emberi  Jogi Egyezmény  7. cikke  (1) bekezdésével -
   arra kötelezi  a részes államokat, hogy a nullum crimen sine
   lege és  a nulla  poena sine  lege elvét feltétlenül tartsák
   be. A  nemzetközi jogban  meghatározott bűncselekményre való
   hivatkozás   (    "Senkit   nem    szabad   elítélni   olyan
   cselekményért,  amely  elkövetése  idején  a  hazai  vagy  a
   nemzetközi jog alapján nem volt bűncselekmény" ) az irodalom
   szerint  kizárólag   olyan   bűncselekményekre   vonatkozik,
   amelyek a  belső jogban  vagy ratifikálás,  vagy a közvetlen
   alkalmazás folytán kétségkívül büntetendők.

   Az Egyezségokmány 15. cikk (2) bekezdése szerint "E cikk nem
   képezi akadályát valamely személy bíróság elé állításának és
   megbüntetésének olyan cselekmény vagy mulasztás miatt, amely
   elkövetése  idején   a  nemzetek  közössége  által  elismert
   jogelvek szerint bűncselekmény volt. " ( Tartalmilag hasonló
   az Európai  Emberi Jogi  Egyezmény 7.  cikk  (2)  bekezdése,
   azzal az  eltéréssel, hogy  a "nemzetek közössége" helyett a
   "civilizált nemzetek"  kifejezést használja.  ) Ez a kivétel
   teszi lehetővé  a fent  körülírt sui generis nemzetközi jogi
   bűncselekmények üldözését  a részes  államok által akkor is,
   ha azok  tényállása és  büntethetősége  nem  része  a  belső
   jognak. Ebből értelemszerűen következik az is, hogy ezeket a
   cselekményeket   az    egyezmények   a   nemzetközi   jogban
   kialakított feltételek  szerint engedik üldözni és büntetni.
   A (2)  bekezdések így  nyilván áttörik  a  belső  jogban  az
   egyezmények  által  is  megkövetelt  büntetőjogi  garanciát,
   annál is  inkább, mert  az Európai  Egyezmény 15.  cikk  (2)
   bekezdése, illetve az Egyezségokmány 4. cikk (2) bekezdése a
   nullum crimennulla  poena garanciák feltétlen érvényesülését
   még háború és szükséghelyzet idejére is feltétlenül előírja.
   A   (2)   bekezdés   azon   államokra   nézve,   amelyek   a
   bűncselekmények  elkövetése   utáni   időben   inkorporálták
   jogukba a  háborús bűncselekményekre  és az emberiség elleni
   bűncselekményekre  vonatkozó  nemzetközi  jogi  normákat,  a
   belső  jog   szempontjából  a   visszaható  hatályú  büntető
   törvényhozás  engedélyezésével   jelent  egyet.   Ezeket   a
   cselekményeket a  nemzetközi  jognak  kellett  az  elkövetés
   idején büntetendővé nyilvánítania, és nem a belső jognak.

   Történetileg a  kivétel  a  II.  világháborúval  kapcsolatos
   háborús bűncselekmények  és emberiség elleni bűncselekmények
   büntethetőségére  vonatkozott.   A  nemzetközi   jogfejlődés
   azonban folyamatosan  eloldotta a  "nemzetközi  humanitárius
   jog" elleni  bűncselekmények körét  a háborús  kontextustól,
   illetőleg   függetlenítette    a   belső   jogi   bűnüldözés
   feltételeitől az  elévülés tekintetében  is, amennyiben  két
   egyezmény is  készült a háborús bűncselekmények és emberiség
   elleni bűncselekmények el nem évüléséről.

   b )  A nemzetközi  anyagi jogot  vagy  eljárást  meghatározó
   egyetlen dokumentum  sem  tartalmaz  időbeli  korlátozást  a
   háborús  és   emberiség  elleni  bűntettek  büntethetőségére
   nézve. A nürnbergi és tokiói eljárás befejezése után azonban
   a háborús  bűncselekményeket az  egyes államok gyakorlatilag
   belső  joguk  alapján  üldözték,  s  a  belső  jog  szerinti
   elévülési idő  lejártának közeledtével  egyes belső jogokban
   sor került  az  elévülés  törvényi  meghosszabbítására  vagy
   kizárására. Az  1968-as New  Yorki egyezmény  célja éppen az
   ezzel kapcsolatos,  a belső jogból folyó bizonytalanságok és
   esetlegességek kiküszöbölése  volt, amikor kimondta, hogy az
   egyezményben felsorolt  háborús bűncselekmények és emberiség
   elleni bűncselekmények "függetlenül elkövetésük időpontjától
   nem évülhetnek  el". Az egyezmény preambulumából nyilvánvaló
   az az  álláspont, hogy  a belső  jogok szerinti  "közönséges
   bűncselekmények"  és   a  háborús   bűncselekmények  illetve
   emberiség elleni bűncselekmények nem kezelhetők azonosan.

   A New Yorki Egyezmény abban az időszakban jött létre, amikor
   az  emberiség  elleni  bűncselekmények  "közös",  nemzetközi
   üldözésének eszméje háttérbe szorult. Az egyezményben részes
   államok kötelezik  magukat arra,  hogy az  ott meghatározott
   háborús bűncselekmények  és emberiség elleni bűncselekmények
   tekintetében "a  büntethetőség és a büntetés végrehajtásának
   elévülését  kizárják,  illetve,  ahol  ilyen  elévülés  van,
   eltöröljék".

   Az Európai  Emberi Jogi Egyezmény 7. cikkének (2) bekezdése,
   illetve az Egyezségokmány 15. cikkének (2) bekezdése elvileg
   lehetővé teszi,  hogy a  belső jogi  elévülés  szabályait  a
   nemzetek közössége  által meghatározott bűncselekményekre ne
   alkalmazzák a részes államok. E megengedő szabállyal szemben
   a New  Yorki Egyezményben  kötelezettségvállalásról van szó.
   Az Egyezmény továbbá kifejezetten visszaható hatályú.

   Az Egyezményt  gyakorlatilag a  harmadik világ államai és az
   akkori szocialista  államok ratifikálták  csak. Ez az akkori
   politikai körülményekre  visszavezethető tény  azonban az el
   nem  évülés   rendezésének  egyébkénti   időszerűségét   nem
   érintette. 1974-ban  készült el  és nyílt  meg aláírásra  az
   Európa Tanácsban  kidolgozott "Európai egyezmény az elévülés
   alkalmazhatatlanságáról az emberiség elleni bűncselekménykre
   és   a    háborús   bűntettekre".    Ez   az   egyezmény   a
   Genocidiumegyezményben   meghatározott    emberiség   elleni
   bűncselekmények és a genfi konvenciókban külön meghatározott
   háborús  jogsértések   mellett  a  háború  jogának  "bármely
   összehasonlítható megsértésére" terjed ki, vagyis nem követi
   az  emberiség   elleni  bűncselekmények  kiterjesztését.  Az
   elévülhetetlenség főszabályként a jövőre, az egyezménynek az
   adott   államban   való   hatálybalépése   után   elkövetett
   cselekményekre vonatkozik.  Visszaható hatálya annyiban van,
   ha az  elévülési idő  még  nem  telt  le;  azaz  az  európai
   egyezmény szerint  csak az  elévülés meghosszabbításáról van
   szó. Az  egyezményt egyedül Hollandia ratifikálta ( 1981 ) ,
   s rajta  kívül  csak  Franciaország (1974) és Belgium (1984)
   írta   alá.  Az   európai   államok   többsége   a   háborús
   bűncselekmények el nem évülését belső jogában oldotta meg.

                                V.

   A nemzetközi  jogban  megállapított  bűncselekmények  és  az
   Alkotmány

   1.   A   háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
   bűncselekmények tényállását  és büntethetőségük  feltételeit
   is   a    nemzetközi   jog    határozza   meg;    ezeket   a
   bűncselekményeket -  közvetlenül vagy az államok kötelezésén
   keresztül -  a  nemzetek  közössége  üldözi  és  bünteti.  A
   háborús és  emberiség elleni  bűncselekmények megbüntetésére
   vonatkozó  szabályok  -  mivel  ezek  az  emberiséget  és  a
   nemzetközi együttélést  alapjaikban veszélyeztetik  - kogens
   nemzetközi jogot képeznek. Amely állam ezt nem vállalja, nem
   vehet részt a nemzetek közösségében.

   A    háborús    bűncselekmények    és    emberiség    elleni
   bűncselekményekre  vonatkozó   szabályok  kétség   kívül   a
   nemzetközi szokásjog  részei;  a  nemzetek  közössége  által
   elismert általános  elvek, a  magyar Alkotmány szóhasználata
   szerint "a  nemzetközi jog  általánosan elismert  szabályai"
   közé számítanak.  E szabályokat a magyar jog az Alkotmány 7.
   § (1)  bekezdésének első  fordulata szerint  "elfogadja";  s
   ezért külön transzformáció vagy adaptáció nélkül azok közé a
   "vállalt nemzetközi  jogi kötelezettségek"  közé  számítnak,
   amelyeknek a  belső joggal  való  összhangját  ugyancsak  az
   Alkotmány idézett bekezdése írja elő második fordulatában.

   A háborús és emberiség elleni bűncselekmények megbüntetésére
   vonatkozó nemzetközi  kötelesség a  teljes kogens nemzetközi
   joganyagra vonatkozik.  Nem vállalható tehát anélkül, hogy a
   magyar jog  ne fogadná  el a  büntethetőség  nemzetközi  jog
   szerinti feltételeit  is. Ha  a háborús  bűncselekmények  és
   emberiség  elleni   bűncselekmények  bármely,  a  nemzetközi
   szokásjog egyértelmű részét képező szabályát is a magyar jog
   másként  értelmezné,   a  belső   jogban  e  néven  üldözött
   bűncselekmények megszűnnének  a  nemzetközi  jog  értelmében
   vett   háborús    bűncselekmények   és    emberiség   elleni
   bűncselekmények  lenni.   A  magyar   állam  ilyen  eljárása
   egyébként sem  változtatna a nemzetközi jogi parancson és az
   állam kötelezettségén,  s nem  változtatna semmit  az  ilyen
   tetteket elkövetők nemzetközi büntetőjogi felelősségén sem.

   2.   A   háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
   bűncselekmények   nemzetközi    jogi   szabályozása    nincs
   tekintettel  a  belső  jogokban  érvényesülő  nullum  crimen
   elvre, amikor  ezeket a  bűncselekményeket attól függetlenül
   büntetni  rendeli,   hogy  elkövetésükkor   a  belső  jogban
   büntetendők  voltake.  Ez  csak  akkor  ellentmondás,  ha  a
   nemzetközi jog  és a  belső  jog  összhangját  úgy  akarnánk
   elérni, hogy  a nemzetközi  jogot a  belső jog feltételeihez
   igazítjuk. Az adott esetben azonban nem egyszerűen arról van
   szó, hogy  a háborús  bűncselekmények  és  emberiség  elleni
   bűncselekmények  esetében   kivételt   teszünk   a   nemzeti
   büntetőjogban feltétlenül  érvényesülő  nullum  crimen  sine
   lege szabály  alól. A  kérdés tehát  nem korlátozható  arra,
   hogy a  nemzetközi  humanitárius  jog  sérelmére  elkövetett
   bűncselekmények sajátos  szabályai az  Alkotmány 57.  §  (4)
   bekezdés   keretébe    illeszthetőke.   Az   alkotmányossági
   problémát annak  figyelembevételével kell  megfogalmazni  és
   eldönteni, hogy  az adott  esetben az  Alkotmány  7.  §  (1)
   bekezdése kifejezett  rendelkezésénél fogva  egyidejűleg egy
   másik  jogrend,  a  nemzetközi  jog  bizonyos  szabályai  is
   kötelezően érvényesülnek.  A nemzetközi  jog érvényesülése e
   bűncselekmények vonatkozásában  a nemzetek közösségében való
   részvétel feltétele,  amit tehát  az Alkotmány  kifejezetten
   elismer, alkalmazni és a belső joggal harmonizálni rendel, s
   aminek   eltérő    belső   jogi    kezelése   a   nemzetközi
   kötelezettségen  és   felelősségen  mitsem   változtatna.  A
   nemzetközi jog  előli elzárkózás lenne az Alkotmány 7. § (1)
   bekezdésével ellentétes.  Nem a nullum crimen elve törik itt
   meg, hanem  annak a belső jogra való szorítása. A nemzetközi
   jog  a   maga   rendszerén   belül   megköveteli,   hogy   a
   bűncselekmények  az   elkövetés  időpontjában   a   nemzetek
   közössége által  elismert általános  elvek alapján  - a fent
   nemzetközi  szokásjognak  nevezett  szabályok  értelmében  -
   háborús  bűncselekményeknek   vagy   az   emberiség   elleni
   bűncselekményeknek  minősüljenek.  A  magyar  állam  büntető
   hatalmán keresztül  e bűncselekmények  esetében valójában  a
   nemzetek közösségének  büntető hatalma érvényesül a nemzetek
   közössége  által   meghatározott   feltételek   szerint   és
   garanciák  között.  A  nemzeti  jog  annyiban  alkalmazható,
   amennyiben azt  a nemzetközi jog kifejezetten rendeli ( mint
   ez például  a büntetési tételek tekintetében előfordul ) . A
   nemzetközi  jog   eltérő  tartalmú,   kifejezett  és  kogens
   szabályával szemben a nemzeti jog nem érvényesülhet.

   A    belső    és    a    nemzetközi    büntetőjog    közötti
   összhangteremtésnek   különböző    útjai   lehetnek.   Lehet
   kifejezett szabályt alkotni a két rendszer függetlenségéről.
   Így járt  el az  Egyezségokmány és  az Európai  Emberi  Jogi
   Egyezmény a  maga területén,  amikor kimondta, hogy a nullum
   crimenszabály feltétlen  belső jogi  érvényesítésére vállalt
   nemzetközi   kötelezettség   nem   törik   meg   a   háborús
   bűncselekményekre  és   emberiség  elleni  bűncselekményekre
   vonatkozó nemzetközi jogi szabályok érvényesítésével, azaz a
   belső jog  ennek nem  akadálya. Az Európai Egyezmény illetve
   az  Egyezségokmány   megengedő  rendelkezése  megkönnyíti  a
   nemzetközi szabálynak a belső jogba való integrálását - azt,
   amit a  magyar Alkotmány  "összhangnak" nevez.  Az  említett
   egyezmények természetesen  csak a  nemzetközi jog  oldaláról
   segíthetnek. Az  "összhang" belső  jogi  oldalát  a  nemzeti
   jogoknak kell megoldaniuk. Az egyezményhez hasonló megengedő
   vagy értelmező  szabály híján  (  amilyent  pl.  a  portugál
   alkotmány ismer  ) , erre az Alkotmánynak a nemzetközi jogra
   is  figyelemmel  lévő  értelmezése  ad  lehetőséget.  Ez  az
   Alkotmány 7. §-a szerint egyben alkotmányos kötelesség is.

   A fenti  gondolatmenet alapján  nem  áll  fenn  ellentét  az
   Alkotmány 57.  § (4)  bekezdése és  a  7.  §  (1)  bekezdése
   között, hanem  ezek egymásra  tekintettel  értelmezendők.  A
   nullum  crimen   elv  feltétlen  belső  jogi  érvényesülését
   garantáló 57.  § mellett  a 7. § (1) bekezdés erejénél fogva
   alkotmányosan érvényesülnek  a  nemzetközi  büntetőjognak  a
   háborús   bűncselekményekre    és   az    emberiség   elleni
   bűncselekményekre vonatkozó szabályai.

   3. Azok  a nemzetközi egyezmények és dokumentumok, amelyek a
   háborús    bűncselekményeket     és     emberiség     elleni
   bűncselekményeket meghatározzák,  és amelyek  kétség kívül a
   nemzetközi   jog   általánosan   elismert   és   feltétlenül
   érvényesülő  szabályai,  nem  rendelkeznek  az  elévülésről.
   Ezért  az  egyes  államok,  amelyek  e  bűncselekményeket  a
   nemzetközi szokásjog  szerint üldözik,  alkalmazhatják saját
   belső jogukat a büntethetőség vagy a büntetés elévülésére, s
   nem kötelesek azok elévülhetetlenségét kimondani. Az 1968-as
   New  Yorki   Egyezmény  a   háborús  és   emberiség   elleni
   bűncselekmények  el   nem  évüléséről,  illetve  az  1974-es
   hasonló    tárgyú     Európai    Egyezmény    az    elévülés
   alkalmazhatatlanságáról e bűncselekményekre nem tekinthető a
   nemzetközi  szokásjog   részének  vagy   a  nemzetközi   jog
   általánosan elismert  szabályának. Azok  az államok azonban,
   amelyek a  fenti két egyezmény valamelyikét is ratifikálták,
   nemzetközi jogi  kötelezettséget  vállaltak  arra,  hogy  az
   azokban meghatározott háborús bűncselekményeket és emberiség
   elleni  bűncselekményeket   visszamenőleges   hatállyal   is
   elévülhetetlennek tekintik.

   Magyarország az  1971. évi 1. tvr-rel kihirdette a New Yorki
   Egyezményt. Ezzel  nemcsak  az  elévülhetetlenségre  vállalt
   nemzetközi   kötelezettséget,   hanem   a   nemzetközi   jog
   értelmében vett  emberiség elleni  bűncselekmények körét  is
   szélesebben ismerte  el, mint  ahogy az  a nemzetközi jogban
   "általános". Az egyezmény értelmében ide tartozik ugyanis az
   apartheid és  a fegyveres támadás vagy megszállás útján való
   elűzés is.

   Annak   eldöntésénél,    hogy   az    egyezménnyel   vállalt
   kötelezettség  az   Alkotmány   57.   §   (4)   bekezdésének
   értelmezésénél  ugyanúgy   vehető-e   figyelembe,   mint   a
   nemzetközi jog általános szabályai, annak van súlya, hogy az
   el nem  évülés szabályai  szorosan  kötődnek  a  háborús  és
   emberiség  elleni  bűncselekmények  természetéhez,  valamint
   hogy e  tekintetben a nemzetközi jogfejlődés egy még világos
   irányú,  de   le  nem   zárt  folyamatáról  beszélhetünk.  A
   nemzetközi jog  maga elévülési szabályt nem tartalmaz. A New
   Yorki Egyezmény  - preambuluma szerint - csupán egyértelművé
   teszi ezt  a nemzetközi  jogi helyzetet,  s a részes államok
   számára egyszersmind kizárja a belső jog esetleges elévülési
   rendelkezését.  Az   egyezmény   tehát   e   bűncselekmények
   nemzetközi  jogi   szabályozásának   jellemző   vonását,   a
   büntethetőségnek a  belső  jogoktól  való  függetlenségét  a
   büntethetőség időtartamára  is kiterjeszti.  Ha az  alapvető
   kérdés tekintetében  - ami  a sui  generis  nemzetközi  jogi
   feltételek  érvényesülése   a  belső   jog  mellett   -   az
   alkotmányellenesség kizárható  volt, ez a megítélés érvényes
   erre   az    azonos    jellegű,    és    csupán    járulékos
   kötelezettségvállalásra   is.    Az    Alkotmánybíróság    a
   büntetőjogi felelősség összes alkotmányos feltételét a belső
   jogra nézve  egységesen értelmezte  a 11/1992.  (III. 5.) AB
   határozatban. Így  jár el  az Alkotmánybíróság  a nemzetközi
   jogi büntető felelősség tekintetében is.

   4.  Az   alkotmányosság  megköveteli,   hogy  a   nemzetközi
   büntetőjog   szabályai   kizárólag   a   nemzetközi   jogban
   meghatározott   tényállások   és   feltételek   tekintetében
   érvényesüljenek.

   a )  A Törvény  1. §-ában  meghatározott  bűncselekmény  nem
   minősül    a     nemzetközi    jog     értelmében    háborús
   bűncselekménynek.

   A népbíráskodásról  szóló,  az  1945.  évi  VII.  törvénnyel
   törvényerőre emelt  81/1945.  (II.  5.)  ME  rendeletnek  az
   1440/1945. (V.  1.) ME  rendelet 8. §-ával megállapított 13.
   §-a 7.  pontjában meghatározott  ( a  BHÖ 84.  pontjának g )
   alpontjába felvett  )  bűncselekmény  tényállása  értelmében
   háborús   bűnös    az,   "aki   bármilyen   formában   olyan
   tevékenységet fejtett vagy fejt ki, illetőleg mozdított vagy
   mozdít elő,  amely  a  népek  háború  utáni  békéjének  vagy
   együttműködésének megnehezítésére  vagy megbontására,  avagy
   nemzetközi viszály előidézésére alkalmas".

   Ilyen  tényállás  nem  szerepel  egyetlen  olyan  nemzetközi
   egyezményben  vagy   dokumentumban  sem,   amely  a  háborús
   bűncselekményekre és  az emberiség  elleni bűncselekményekre
   vonatkozó szabályokat  tartalmazza, s különösen nem azokban,
   amelyek kétség  kívül a  nemzetek közössége  által  elismert
   jogelveknek, illetve  nemzetközi szokásjognak  minősülnek. E
   joganyagot  legújabban   a  korábbi   Jugoszlávia  területén
   elkövetett  háborús   és  emberiség  elleni  bűncselekmények
   megbüntetésére  felállított   Nemzetközi  Bíróság  statutuma
   állapította  meg.   A  nemzetközi  humanitárius  jog  kogens
   szabályai felölelik  az 1949.  augusztus 12-én  kötött genfi
   egyezményekben definiált  "súlyos jogsértéseket";  a  háború
   jogának és  szokásainak megsértését,  úgy ahogy az 1907. évi
   hágai   egyezmény    szabályait   a   Nürnbergi   Nemzetközi
   Törvényszék   értelmezte    és   alkalmazta;    a   népirtás
   megelőzéséről és  büntetéséről  szóló  1948.  évi  egyezmény
   szerint büntetendő  magatartásokat, akár  háború, akár  béke
   idején  követik   el  őket;  s  végül  az  emberiség  elleni
   bűncselekményeket,   a    Nürnbergi    Nemzetközi    Katonai
   Törvényszék Alapokmánya és ítéletei által elismert formában,
   akár  nemzetközi   akár  belső  fegyveres  konfliktusban  is
   követték   el    őket   a    civil   lakosság    ellen.    E
   tényálláscsoportokon  belül   a  vonatkozó   egyezmények  és
   dokumentumok   pontosan    meghatározzák    az    elkövetési
   magatartásokat. Az  Alkotmánybíróság a  jelen eljárásban nem
   vizsgálja,  hogy   a   Törvény   1.   §-ában   meghatározott
   bűncselekmény tényállása  nem  alkotmányellenesen  általános
   megfogalmazásúe,  de  megállapítja,  hogy  ez  az  általános
   tényállás nem  minősíthető a nemzetközi jog szerinti háborús
   bűncselekmények    pontosan     meghatározott     elkövetési
   magatartásai alá esőnek.

   A  fentiek   alapján  a  Törvény  1.  §-ában  meghatározott,
   kizárólag a  belső jogba tartozó bűncselekményre a Btk 33. §
   (2) bekezdése  szerinti elévülhetetlenség  - a  belső joghoz
   mért -  visszaható hatállyal alkotmányosan nem alkalmazható,
   hanem csak akkor, ha az elkövetés idején a magyar jog erre a
   cselekményre  az   elévülhetetlenséget   megállapította.   A
   Törvény időbeli  hatálya "az  1956. októberi  forradalom  és
   szabadságharc  során   elkövetett"  egyes  bűncselekményekre
   terjed ki.  Ebben az  időszakban a  magyar  jog  a  kérdéses
   bűncselekményre nem tartalmazott elévülhetetlenséget kimondó
   szabályt. Ezért  a Törvény az 1. § időbeli és tárgyi hatálya
   alá tartozó  bűncselekmény  tekintetében  alkotmányellenesen
   rendeli a  Btk 33.  § (2)  alkalmazását.  Az  egyes  konkrét
   bűncselekmények  büntethetősége  elévülésének  megállapítása
   nem a törvényhozásra tartozó kérdés.

   b )  A  Törvény  2.  §-a  a  háború  áldozatainak  védelmére
   vonatkozóan   Genfben,    1949.   augusztus    12-én    kelt
   egyezményekben  "súlyos   jogsértésként"  meghatározott,  az
   1956. októberi  forradalom és szabadságharc során elkövetett
   bűncselekmények büntethetőségének  elévülésével kapcsolatban
   -   a    háborús   bűncselekmények   és   emberiség   elleni
   bűncselekmények elévülésének kizárásáról szóló 1968. évi New
   Yorki Egyezmény  1. cikke  a )  pontjára is figyelemmel - az
   egyezmények közös  3. cikkének 1. pontja "alapján" rendeli a
   Btk 33. § (2) bekezdésének alkalmazását.

   A "súlyos jogsértések" a genfi egyezmények közös 2. cikkében
   meghatározott nemzetközi  jellegű fegyveres összeütközésekre
   vonatkoznak.   A    nem   nemzetközi    jellegű    fegyveres
   összeütközések esetére  nem  ezeket,  hanem  az  egyezmények
   közös 3.  cikkében megállapított  magatartásokat tiltják  az
   egyezmények.  Az   egyezmények   külön   cikkben   tüzetesen
   meghatározzák  a   védett  személyek  körét  is;  a  "súlyos
   jogsértések" csak  ezek terhére  követhetők el.    (  Ld.  a
   hadifogolyegyezmény 4.  és 130. , illetve a polgári lakosság
   védelmére vonatkozó  egyezmény 4.  és 147. cikkét. Az utóbbi
   egyezmény pl.  csak azokat a személyeket védi, akik annak az
   összeütköző  Félnek  vagy  megszálló  Hatalomnak  hatalmában
   vannak, amelynek  nem  állampolgárai,  az  egyezményben  nem
   részes  államok   polgáraira,  illetve  a  semleges  államok
   diplomáciai védelemben  részesíthető polgáraira az egyezmény
   védelme nem  vonatkozik.   ) Ezzel  szemben a  közös 3. cikk
   rendelkezései    azokra     a    személyekre,    "akik    az
   ellenségeskedésben   nem    vesznek   közvetlenül    részt",
   "mindenkor és mindenütt" érvényesek.

   A Törvény szövegezése a genfi egyezmények különböző személyi
   és tárgyi  alkalmazási körre  szóló rendelkezéseit  egymásra
   vonatkoztatja és az egyezményekben nem szereplő összefüggést
   létesít  közöttük.  Belső  jogszabály  nemzetközi  szerződés
   tartalmát nem  változtathatja meg. Ezért a Törvény jelenlegi
   szövegével kapcsolatban  joggal merülnek fel alkotmányossági
   aggályok.

   Az Alkotmánybíróság  rámutat arra,  hogy az  1968.  évi  New
   Yorki Egyezmény  a genfi egyezményekben tiltott cselekmények
   közül    nemcsak     a    "súlyos    jogsértéseket"    teszi
   elévülhetetlenné. Az  el nem  évülési egyezmény  I. cikk a )
   pontja -  amelyre "figyelemmel"  a Törvény  a Btk 33. §-ának
   alkalmazását  előírja   -  valóban   hivatkozik  a   "súlyos
   jogsértésekre",  de   úgy,  mint   a  Nürnbergi  Törvényszék
   Alapokmányában meghatározott  háborús bűntettek példáira. Az
   I. cikk  szerint "függetlenül  elkövetésük időpontjától, nem
   évülhetnek el a következő bűncselekmények :  a ) A Nürnbergi
   Nemzetközi Katonai Bíróságnak az 1945. évi augusztus hó 8-án
   kelt Alapokmányában  meghatározott .  . . háborús bűntettek,
   különösen azok,  amelyeket az 1949. évi augusztus 12. napján
   kelt genfi  egyezmények  "súlyos  jogsértések"ként  sorolnak
   fel".

   A  genfi   egyezmények  közös   3.  cikkében   meghatározott
   cselekmények   az    emberiség    elleni    bűncselekménynek
   minősülnek,   s    azokat   a    minimális   követelményeket
   tartalmazzák, amelyeket mindegyik összeütköző Fél "legalább"
   köteles  megtartani,   s  amelyek  "mindenkor  és  mindenütt
   tilosak"  (   szemben   a   háborús   "súlyos   jogsértések"
   meghatározott alkalmazási  körével )  . A  közös 3.  cikk 2.
   pontja szerint  az összeütköző  felek külön  megállapodással
   hatályba   léptethetik    a    genfi    egyezmények    egyéb
   rendelkezéseit  is,  s  erre  törekedni  fognak.  A  "súlyos
   jogsértések" büntethetősége  a 3.  cikk alkalmazási  körében
   tehát külön egyezményt igényel. A 3. cikkbe felvett tilalmak
   viszont a  hágai Nemzetközi  Bíróság szerint "az emberiesség
   alapvető  meggondolásain"  (  elementary  considerations  of
   humanity  )  alapulnak,  s  semmilyen  fegyveres  konfliktus
   esetén  sem   szeghetők  meg,  függetlenül  az  összeütközés
   nemzetközi vagy  belső jellegétől.   (  Nicaragua v.  United
   States, 1986. június 27i ítélet, I. C. J. Reports 1986, 114.
   old.   ) Az  emberiség elleni  bűncselekmények meghatározása
   kapcsán hivatkozik  a genfi  konvenciók 3.  cikkére  a  volt
   Jugoszlávia    területén     elkövetett    bűncselekményekre
   felállított Nemzetközi Bíróság statutumát indokoló Report is
   ( 47. pont ) .

   Nem évül  el tehát  a genfi  egyezmények közös  3.  cikkében
   meghatározott cselekmények  büntethetősége sem :  amennyiben
   ezek  -  akár  a  sértettek  személye,  akár  az  elkövetési
   magatartás miatt  - nem  esnének a  New Yorki  Egyezmény  I.
   cikke a  ) pontjában  meghatározott háborús  bűncselekmények
   fogalma alá,  a b  ) pontban  meghatározott emberiség elleni
   bűntettek elévülhetetlensége terjed ki rájuk.

   c ) Az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet arra is, hogy a
   New Yorki  Egyezmény szerinti,  visszaható  hatályú  el  nem
   évülés kizárólag  az egyezményben  felsorolt,  a  nemzetközi
   jogban meghatározott  bűncselekményekre vonatkozik.  Az ezek
   által védett  tárgy megkülönbözteti őket a belső jog hasonló
   tényállású bűncselekményeitől.  Például  az  emberölés  csak
   akkor minősül  emberiség elleni  bűntettnek, ha "tömegesen",
   illetve  "széleskörű   és  rendszeres   támadás   részeként"
   követték el. Az Alkotmánybíróság rámutat arra, hogy az egyes
   bűncselekmények    háborús     vagy     emberiség     elleni
   bűncselekménnyé  minősítésének  helyességét  végső  soron  a
   nemzetközi közösség  ellenőrzi,  amennyiben  azok  az  ügyek
   nemzetközi  emberi   jogi   bizottság   vagy   bíróság   elé
   kerülhetnek.

   d  )   A  háborús   bűncselekmények  és   emberiség   elleni
   bűncselekmények jellemző  vonása, hogy  arra tekintet nélkül
   büntetendők, hogy  az elkövetési  ország jogát sértettéke. A
   New Yorki  Egyezmény I.  cikk b ) pontja az emberiség elleni
   bűncselekmények tekintetében  megerősíti, és  az I.  cikkben
   meghatározott   valamennyi    bűncselekményt   tekintve    a
   visszaható hatályú  el nem  évülésre is  kiterjeszti ezt  az
   elvet.  Nincs   tehát  jelentősége   annak,  hogy   a  genfi
   egyezmények kihirdetése szabályszerűen megtörténte, illetve,
   hogy az  annak végrehajtására  vállalt  kötelezettségének  a
   magyar állam  a Törvény időbeli hatályának megfelelő időszak
   előtt,  azaz  1956.  október  23.  előtt  eleget  tette.  Az
   elkövetők  felelőssége   a  nemzetközi   jog  szerint  ettől
   függetlenül  fennállt,  s  az  esetleg  későbbi  belső  jogi
   törvényhozás  ezt   a  felelősséget   eredeti  terjedelmében
   érvényesítheti.

   5. A  Törvény 2. §-ával kapcsolatos alkotmányossági aggályok
   orvoslására  az   az   elvi   lehetősége   lett   volna   az
   Alkotmánybíróságnak, hogy  a genfi egyezmények 3. cikke és a
   "súlyos   jogsértéseket"    meghatározó   cikkek    egymásra
   vonatkoztatását megszünteti.  Ezt azonban  vagy a  3.  cikk,
   vagy a  súlyos jogsértésekre vonakozó cikkeknek a Törvényből
   való törlése útján érhette volna csak el. Mivel mindkét cikk
   szerepeltetése elvileg  alkotmányos lehetett  volna, továbbá
   mert  az   országgyűlési   jegyzőkönyvekből   sem   lehetett
   bizonyosságot szerezni  arról, vajon  a törvényhozó szándéka
   elsősorban  a   "súlyos  jogsértések"  elévülhetetlenségének
   megerősítésére irányulte, vagy ezek kiemelésére csupán a New
   Yorki Egyezmény  értelmezése indította,  valamint hogy ebben
   az  esetben   szándéka  átfogta-e   a  "súlyos  jogsértések"
   szankcionálásától elválaszthatatlan  szűkítéseket  a  védett
   személyi kör  tekintetében, az  Alkotmánybíróság nem  ezt  a
   megoldást választotta.

   A 38/1993.  (VI. 11.)  AB határozatban  az  Alkotmánybíróság
   kimondta, hogy  az Alkotmánybíróság  elkerüli  a  jogszabály
   illetőleg  jogszabályi  rendelkezés  megsemmisítését,  ha  a
   jogrend alkotmányosságát  és  a  jogbiztonságot  enélkül  is
   biztosítani lehet.  Ilyenkor az  Alkotmánybíróság azoknak az
   értelmezéseknek   körét    határozza   meg   általában,   az
   alkotmányos követelményekkel, amelyek esetén a jogszabály az
   Alkotmánnyal összhangban van.  ( IV. [2] a ) pont. )

   Az Alkotmánybíróság  ezzel  összhangban  -  a  jogalkalmazás
   esetleges kételyeinek  eloszlatása végett  is - szükségesnek
   ítélte, hogy  a  Btk  33.  §  (2)  bekezdése  alkalmazásával
   szembeni alkotmányos  követelményeket, amelyeket a határozat
   rendelkező   részének    1.   pontjában    kötelező   erővel
   meghatározott, a  Törvény 2. §-ában szereplő nemzetközi jogi
   bűncselekmények  vonatkozásában   ugyancsak   a   rendelkező
   részben, kötelező  erővel konkretizálja. Ezzel elkerülhetővé
   vált a Törvény 2. §-a alkotmányellenességének kimondása; s a
   Törvény 2.  §-a csupán  része lett annak a szélesebb körnek,
   amelyben -  a törvényhozás további menetétől függetlenül is,
   az alkotmánybírósági  határozat kötelező  erejénél fogva - a
   genfi egyezmények alkotmányosan alkalmazhatók.
                         Dr. Sólyom László
                        előadó alkotmánybíró
                     az Alkotmánybíróság elnöke

              Dr. Ádám Antal          Dr. Kilényi Géza
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

             Dr. Lábady Tamás         Dr. Schmidt Péter
              alkotmánybíró             alkotmánybíró

          Dr. Szabó András          Dr. Tersztyánszky Ödön
               alkotmánybíró           alkotmánybíró

            Dr. Vörös Imre            Dr. Zlinszky János
             alkotmánybíró               alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    53/1993. (X. 13.)
    Date of the decision:
    .
    10/12/1993
    .
    .