Hungarian
Ügyszám:
.
936/A/2003
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A határozat száma: 18/2004. (V. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/303
.
A határozat kelte: Budapest, 05/24/2004
.
.
A határozat szövege:
.
A határozat szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
  által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
  alkotmányellenessége    előzetes    vizsgálatára     benyújtott
  indítványa alapján meghozta a következő

                           határozatot:

  Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  Büntető  Törvénykönyvről
  szóló   1978.   évi   IV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
  Országgyűlés 2003. december 8-ai ülésnapján elfogadott  törvény
  1. §-a alkotmányellenes.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.1.  Az  Országgyűlés 2003. december 8-ai ülésnapján  törvényt
   fogadott  el  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.
   törvény  (a  továbbiakban: Btk.) módosításáról.  Az  elfogadott
   törvény  (a továbbiakban: Btkm.) megváltoztatja a Btk. 269.  §-
   ában  foglalt közösség elleni izgatás büntetőjogi tényállásának
   több  elemét és kiegészíti azt egy új (2) bekezdéssel. A Btkm.-
   mel   szemben  a  köztársasági  elnök  alkotmányos   aggályokat
   fogalmazott meg, ezért a törvényt nem írta alá, hanem  a  2003.
   december  22-én  kelt indítványában – az Alkotmány  26.  §  (4)
   bekezdésében    biztosított    jogkörénél    fogva     –     az
   Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
   továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
   bekezdésének  b) pontja és a 35. §-a alapján a  Btkm.  előzetes
   alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
   A   köztársasági  elnök  álláspontja  szerint  a  Btkm.   által
   módosított Btk. 269. § (1) bekezdése sérti az Alkotmány  61.  §
   (1) bekezdésében foglalt szabad véleménynyilvánítás jogát, mert
   a  „gyűlöletre izgat” fordulat azt a veszélyt hordozza magában,
   hogy   az   e  fogalmat  értelmező  bíróságok  leszállítják   a
   büntethetőség  küszöbét, az „erőszakos  cselekményre  hív  fel”
   elkövetési magatartás pedig azért alkotmánysértő, mert nem  jár
   egyéni jogok sérelmének a veszélyével. A Btkm. által beiktatott
   Btk.  269.  §  (2)  bekezdése – a köztársasági elnök  véleménye
   szerint – azért sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, mert a
   köznyugalmat   elvontan,  általánosan  védi.   Ezen   túl,   az
   indítványban  foglaltak alapján e bekezdés ellentétben  áll  az
   Alkotmány  54.  § (1) bekezdésében elismert emberi  méltósághoz
   való jog részét alkotó önrendelkezési joggal is.

   1.2.  A köztársasági elnök indítványának ismeretében eljuttatta
   véleményét  az  Alkotmánybírósághoz a Btk. módosításáról  szóló
   törvényjavaslatot benyújtó igazságügy-miniszter.

   2.1.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálásakor   az
   Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:

   „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
   jogállam.”

   „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
   és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
   tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
   (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

   „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
   veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
   amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

   „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
   szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
   adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

   2.2.  A  Btk. hatályban lévő 269. §-a alapján a közösség elleni
   izgatás törvényi tényállása a következőképpen szól:

   „269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
   a) a magyar nemzet,
   b)  valamely  nemzeti, etnikai, faji, vallási  csoport  vagy  a
   lakosság egyes csoportjai ellen
   gyűlöletre    uszít,   bűntett   miatt   három    évig    tartó
   szabadságvesztéssel büntetendő.”

   2.3.  A  köztársasági  elnöki  indítvánnyal  támadott  Btkm.  a
   következőképpen rendelkezik:

   „1.  §  A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.  törvény
   269. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
   »269.  § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzet,  vagy
   valamely  nemzeti,  etnikai,  faji,  vallási  csoport  vagy   a
   lakosság   egyes  csoportjai  ellen  gyűlöletre   izgat,   vagy
   erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel, bűntettet követ  el,
   és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
   (2)  Aki  nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot  azáltal
   sérti,  hogy  mást vagy másokat a nemzeti, etnikai,  faji  vagy
   vallási  hovatartozás  miatt becsmérel vagy  megaláz,  vétséget
   követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.«
   2.  § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon  lép
   hatályba.”

                                 II.

   Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy „a faji,
   etnikai,   nemzetiségi,   vallási   szempontú   alsóbb-    vagy
   felsőbbrendűséget  hirdető nézetek,  a  gyűlölködés,  megvetés,
   kirekesztés   eszméinek  terjesztése  az   emberi   civilizáció
   értékeit  veszélyeztetik.” [30/1992. (V. 26.) AB  határozat  (a
   továbbiakban:  Abh1.), ABH 1992, 167, 173.]  A  faji,  etnikai,
   nemzeti  vagy  vallási  közösségekkel  és  tagjaikkal  szembeni
   uszító,     gyalázkodó,     gyűlölet-     és     hisztériakeltő
   megnyilvánulások ugyanis az emberi civilizáció ellen hatnak. Az
   ilyen  jelenségekkel szembeni határozott fellépés  mindenkitől,
   és különösen a közélet szereplőitől elvárható.
   Az   Alkotmánybíróságnak   azonban   jelen   ügyben,   előzetes
   normakontroll  keretében,  abban  a  kérdésben  kellett  állást
   foglalnia,  korlátozható-e alkotmányosan a  véleménynyilvánítás
   szabadsága olyan mértékben, ahogyan a jogalkotó a Btkm. által a
   szélsőséges megnyilvánulásokat kriminalizálni kívánja.

   1.1.  A  kérdés  megválaszolásakor  az  Alkotmánybíróság  abból
   indult ki, hogy az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
   véleményszabadság   a  kommunikációs  jogok   anyajoga,   amely
   egyrészt  az  egyén önkifejezését, illetve személyisége  szabad
   kibontakoztatását  teszi  lehetővé,  másrészt  az  egyénnek   a
   társadalmi   és  politikai  folyamatokban  való   tevékeny   és
   megalapozott     részvételét    biztosítja.     Emellett     az
   Alkotmánybíróság   hangsúlyozza,  hogy  az  eltérő   nézeteket,
   álláspontokat,  elképzeléseket  egymással  ütköztető  politikai
   vita a demokrácia sajátja. A vélemény elfojtása vagy napvilágra
   kerülésének  megakadályozása nem  teszi  a  véleményt  meg  nem
   születetté,  és  nem  gátja valamely  nézet  elterjedésének.  A
   társadalom szellemi gazdagodása a véleményszabadságtól is függ:
   csak akkor van esély a téves nézetek kiszűrésére, ha szabad  és
   nyilvános vitákban ütközhetnek ellentétes vélekedések, és ha  a
   mégoly szélsőséges nézetek is napvilágra kerülhetnek.
   A  szólás szabadságának állapota a demokrácia fokmérője.  Minél
   kevesebb  korlátozás nélkül érvényesülhet a véleményalkotás  és
   –nyilvánítás  joga, annál biztosabb lábakon áll az  alkotmányos
   demokrácia.  Egy  valóban  szabad társadalomban  a  szélsőséges
   nézetek hangoztatása önmagában nem idéz elő zavargásokat, hanem
   hozzájárul  a köznyugalom és közrend alakításához,  a  lakosság
   toleranciaszintjének  emeléséhez.  Ahol  „sokféle   véleménnyel
   találkozhatnak  az  emberek,  a  közvélemény  toleráns   lesz”.
   [Abh1., ABH 1992, 167, 180.; 18/2000. (VI. 6.) AB határozat  (a
   továbbiakban: Abh4.), ABH 2000, 117, 128.]
   A  türelmes,  a szólás valódi szabadságát biztosító  társadalom
   visszahat  az  egyénre,  erősíti  polgárainak  jellemét,  olyan
   intellektuálisan  független  személyeket  nevel,  akik  autonóm
   módon képesek életük irányítására, az általuk vallott eszmék és
   értékek  iránt  elkötelezettek, de nyitottak  a  más  véleményt
   vallók és másként gondolkodók érveire.

   A  véleményszabadság védelmének a demokratikus társadalmakban a
   jogállamiság  által  megkövetelt  minimumszintjét   biztosítani
   hivatott   nemzetközi   emberi   jogi   dokumentumok    is    a
   véleményalkotás   szabadságát,  az  eszmék  megismerésének   és
   közlésének   szabadságát  hirdetik.  [Emberi  jogok   egyetemes
   nyilatkozata  19.  cikk, Polgári és politikai jogok  nemzetközi
   egyezségokmánya  (a  továbbiakban:  Egyezségokmány)  19.  cikk,
   Emberi  jogok  európai  egyezménye 10. cikk,  az  Európai  Unió
   Alapvető jogok kartája (a továbbiakban: Karta) II. fejezet  11.
   cikk] Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a felfogásában, amely
   a    magyar    joggyakorlatot   alakítja   és    kötelezi,    a
   véleménynyilvánítás   szabadsága  a   demokratikus   társadalom
   alappilléreinek, haladásának és az egyén kibontakozásának egyik
   feltétele.  Ez a szabadság az olyan véleményeket is  megilleti,
   amelyek  sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat  keltenek.  Ezt
   követeli meg a pluralizmus, a tolerancia és a felvilágosultság,
   amely  nélkül a demokratikus társadalom elképzelhetetlen. (Eur.
   Court  H.  R.,  Handyside  v. United  Kingdom,  Judgment  of  7
   December  1976, Series A no 103, para 41., Jersild v.  Denmark,
   Judgment  of 23 September 1994, Series A no 298, para 37,  Zana
   v. Turkey, Judgment of 25 November 1997, para 51.)

   1.2.  A  fenti  nemzetközi  emberi  jogi  dokumentumok  és   az
   Alkotmány    61.    §-a    is    védelemben    részesítik     a
   véleményszabadságot, bizonyos esetekben azonban lehetővé teszik
   e jog korlátozását.

   Az  Egyezségokmány  20.  cikkének 2. pontja  az  izgató  beszéd
   tiltását   követeli  a  részes  államoktól.  „Törvényben   kell
   megtiltani  a  nemzeti, faji, vagy vallási  gyűlölet  bármilyen
   hirdetését,  amely  megkülönböztetésre, ellenségeskedésre  vagy
   erőszakra izgat.”
   A  faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről
   New   Yorkban,  1965.  december  21-én  elfogadott   nemzetközi
   egyezmény 4. pontja alapján a részes államok
   „a)  Törvény által büntetendő cselekménnyé nyilvánítják a  faji
   felsőbbrendűségre    vagy    gyűlöletre    alapozott     eszmék
   terjesztését, a faji megkülönböztetésre való izgatást, valamint
   bármely  faj,  illetve  más színű vagy más  etnikai  származású
   személyek    csoportja   ellen   irányuló   minden    erőszakos
   cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá   fajgyűlölő
   tevékenység   mindenféle  támogatását,  annak   pénzelését   is
   beleértve;
   b)  Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak  minden  olyan
   szervezetet,    valamint    szervezett    és    minden    egyéb
   propagandatevékenységet,   amely   a   faji   megkülönböztetést
   előmozdítja  vagy  arra  izgat, az  ilyen  szervezetekben  vagy
   tevékenységben  való részvételt pedig törvény által  büntetendő
   cselekménynek tekintik;
   c)  Nem  engedik meg, hogy országos, vagy helyi hatóságok  vagy
   közintézmények a faji megkülönböztetést előmozdítsák vagy  arra
   izgassanak.”

   Nemcsak   az   ENSZ   keretei   között   létrejött   nemzetközi
   egyezmények,  hanem az Európa Tanács és az Európai  Unió  egyes
   intézményei által kibocsátott dokumentumok is különös figyelmet
   fordítanak  a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre.
   Az  Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  R  (97)  20.  számú
   ajánlásának  4.  alapelve a következőképpen  rendelkezik:  „[a]
   nemzeti  jogrendszernek és gyakorlatnak  lehetővé  kell  tennie
   azt,  hogy a bíróságok figyelembe vegyék, hogy a gyűlöletbeszéd
   egyes esetekben olyan sértő lehet az egyénekre vagy csoportokra
   nézve,   hogy   ezért  nem  élvezi  az  Emberi  jogok   európai
   egyezményének   10.   cikke  által  egyéb  véleménynyilvánítási
   formáknak  biztosított  védelmet.  Ez  a  helyzet,   amikor   a
   gyűlöletbeszéd  az Egyezményben és kiegészítő  jegyzőkönyveiben
   biztosított  jogok  és  szabadságok  megsemmisítését  vagy   az
   Egyezményben   megengedettnél  nagyobb   mértékű   korlátozását
   célozza.”
   Az   Európai   Unió   Bizottsága   által   előterjesztett,    a
   rasszizmussal  és  az  idegengyűlölettel  szembeni  fellépésről
   szóló  kerethatározat-tervezet célja is az,  hogy  a  tagállami
   jogalkotás  hatékonyan vegye fel a harcot a  rasszizmus  ellen,
   ugyanakkor  a  kerethatározat-tervezetet tárgyaló Európai  Unió
   bel-  és igazságügyi együttműködés Tanácsa ülésén több tagállam
   is  fenntartásának  adott  hangot,  aminek  eredményeképpen  az
   elnökség  a kerethatározat-tervezet szövegének megváltoztatását
   javasolta. Eszerint a szövegben utalni kell az Európai  Unióról
   szóló   Szerződés  6.  cikkére  és  arra,  hogy  a   tagállamok
   alkotmányos  elveit  és értékeit a kerethatározat  nem  kívánja
   csorbítani.  [Report  on the proposal for a  Council  framework
   decision  on combating racism and xenophobia (COM(2001)  664  –
   C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))]
   Ez  összhangban  van  a  Karta  preambulumában  olvasható  azon
   gondolattal,  hogy  a  Karta  megerősíti  a  tagállamok   közös
   alkotmányos hagyományaiban gyökerező jogokat.

   A    Magyarország   által   vállalt   nemzetközi    szerződéses
   kötelezettségek  nem jelentik azt, hogy a  jogalkotó  a  szabad
   véleménynyilvánításhoz   fűződő   alapjogot   figyelmen   kívül
   hagyhatná a szélsőséges megnyilvánulások elleni állami fellépés
   szabályozásakor.    A    nemzetközi    szerződésben     foglalt
   kötelezettségek  teljesítését  célzó  jogalkotás  esetében   is
   irányadó  az  Alkotmány  által  felállított  jogvédelmi  mérce,
   valamint    a   magyar   Alkotmánybíróság   által   kialakított
   szükségességi/arányossági    teszt.    Vagyis    egy    esetleg
   szükségesnek   minősülő,  szélsőséges   megnyilvánulást   tiltó
   szabálynak is meg kell felelnie az arányosság követelményének.

   Az Alkotmány 8. § (2) bekezdéséből következően ugyanis a szabad
   véleménynyilvánítás   jogára  vonatkozó   szabályokat   törvény
   állapítja meg, de lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.
   Az  alkotmánybírósági gyakorlat szerint az Alkotmány 8.  §  (2)
   bekezdése   alapján  „[a]z  állam  akkor  nyúlhat  az   alapjog
   korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
   védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
   védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
   alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
   alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
   érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
   arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
   az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
   arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
   köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
   alkalmazni.”  (Abh1., ABH 1992, 167, 171.) A  véleményszabadság
   kitüntetett  szerepét hangsúlyozó alkotmánybírósági határozatok
   kiemelik:    a    véleményszabadságot   korlátozó   törvényeket
   megszorítóan kell értelmezni, e jog ugyanis törvénnyel is  csak
   kivételesen és szűk körben korlátozható egy másik alapjog  vagy
   alkotmányos  érték  védelmében. [Abh1., ABH  1992,  167,  178.;
   36/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 223.; 12/1999.
   (V.  21.) AB határozat (a továbbiakban: Abh2.), ABH 1999,  106,
   111.]

                                III.

   1.  A  köztársasági  elnök indítványában  foglaltak  szerint  a
   Btkm.,  azáltal, hogy a Btk. 269. §-ában a „gyűlöletre uszítás”
   fogalma helyett a „gyűlöletre izgatás” kifejezést használja, az
   Alkotmány 61. § (1) bekezdését alkotmánysértő módon korlátozza.
   Fennáll  ugyanis  annak  veszélye, hogy  a  „gyűlöletre  izgat”
   kifejezést   alkalmazó   bíróságok  –  a   Legfelsőbb   Bíróság
   jogértelmezését  követve  –  leszállítják  az  Alkotmánybíróság
   által   az  Abh1.-ben  megállapított  büntethetőségi  küszöböt,
   sértve  ezzel  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdését.  Az   új
   szabályozás e bizonytalanság miatt nem felel meg az Abh2. által
   megfogalmazott,  „a  jogbiztonság,  az  alkotmányos  büntetőjog
   határozottságot,  egyértelműséget,  az  önkényes  jogalkalmazás
   lehetőségét kizáró követelményének” sem. (ABH 1999,  106,  110-
   111.)

   2.1. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság többször hangsúlyozta,  az
   Alkotmány   61.   §-a   alapján  maga  „a   véleménynyilvánítás
   lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet  nélkül”,
   e  rendelkezés  „nem  bizonyos  eszmék,  tények  és  vélemények
   tekintetében  biztosítja csupán a szabad  véleménynyilvánítást,
   hanem   magát   a  véleménynyilvánítás  lehetőségét   részesíti
   védelemben”. [Abh1., ABH 1992, 167, 179.; 36/1994. (VI. 24.) AB
   határozat, ABH 1994, 219, 223.]
   A   sokszínű   nézetek   jelenléte  a  plurális,   demokratikus
   társadalom  lényege. A változatos hangok lehetőséget  nyújtanak
   az  autonóm egyén számára a választásra, az egymással  versengő
   érvek  felvonultatása  pedig hozzájárul a felmerülő  társadalmi
   probléma  mielőbbi megoldásához. Az állam ezért,  pusztán  azok
   tartalma   alapján   nem   tilthatja   be   bizonyos    nézetek
   kinyilvánítását,   terjesztését,  és  nem  nyilváníthat   egyes
   álláspontokat  más álláspontoknál értékesebbnek, azzal  ugyanis
   sértené  az egyének egyenlő méltóságú személyekként kezelésének
   követelményét  (egy  ilyen tilalom azt  eredményezné,  hogy  az
   emberek  bizonyos  csoportjai  nem  adhatnak  hangot  személyes
   meggyőződésüknek), illetve az egyes nézetek kizárásával  még  a
   politikai  diskurzus  kialakulása előtt  lehetetlenné  tenné  a
   minden  releváns  véleményt  megjelenítő,  szabad,  eleven   és
   nyitott vita létrejöttét.
   A szélsőséges nézetek esetében sem a vélemény tartalma, hanem a
   közlés  közvetlen,  belátható  következménye  alapozza  meg   a
   szólásszabadság  korlátozását, a polgári jogi,  avagy  bizonyos
   esetekben a büntetőjogi felelősségre vonást.

   2.2.  Azt,  hogy  a  szélsőséges  megnyilvánulások  esetén   az
   Alkotmány  61. § (1) bekezdésével összhangban milyen  esetekben
   alkalmazható büntetőjogi szankció, az Alkotmánybíróság az Abh1.-
   ben a következőképpen határozta meg:
   Indokolható a büntetőjogi jogkövetkezmény kilátásba  helyezése,
   ha  a cselekmény eléri azt a szintet, amely alkalmas arra, hogy
   az  emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket oly magas  fokra
   lobbantsa, amelyből gyűlölet keletkezvén, a társadalmi rend  és
   béke   megzavarására   vezethet.  Ha   egy   ilyen   cselekmény
   következtében  a  köznyugalom  megzavarása  mögött   „ott   van
   nagyszámú  egyéni jog megsértésének a veszélye  is:  a  csoport
   ellen   felszított  indulat  fenyegeti  a  csoporthoz  tartozók
   becsületét,   méltóságát  (szélsőséges  esetben   életét   is),
   megfélemlítéssel  korlátozza  őket  más  jogaik   gyakorlásában
   (köztük a szabad véleménynyilvánításban)”. A gyűlöletre uszítás
   esetében  az  emberi méltósághoz fűződő és más, az  alkotmányos
   értékrendben  magasan  álló  szabadságjog  sérelmének  veszélye
   indokolja  a  büntetőjogi védelmet, valamint az a cél,  hogy  a
   gyűlöletre  uszítás lehetséges sértettjei: a nemzeti,  etnikai,
   faji,  vallási  csoportok, illetve a lakosság egyes  csoportjai
   tagjainak  alapjoggyakorlását ne tegyék  lehetetlenné  a  velük
   szemben  megnyilvánuló előítélettel teli, gyűlölködő és megvető
   kijelentések.
   Nem arról van szó tehát, hogy a törvényhozó az igazságtalan,  a
   bántó  vagy  akár  a  sokkoló véleményközlést  szankcionálja  a
   „gyűlöletre  uszítás”  büntethetővé  tételekor.  Az   Alkotmány
   ugyanis  mindenki  számára biztosítja a  szabad  kommunikációt,
   amely  „processzusban  helye van minden véleménynek,  jónak  és
   károsnak,  kellemesnek és sértőnek egyaránt – különösen  azért,
   mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke”. [Abh1.,
   ABH 1992, 167, 179.; 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
   219,   223.;   Abh4.,   ABH   2000,   117,   121.]   A   szabad
   véleménynyilvánítás   jogának   korlátozására   a   „gyűlöletre
   uszítás”  esetében az egyéni alapjoggyakorlás sérelme,  illetve
   annak közvetlen veszélye miatt kerül sor.
   Végül  fontos, hogy a köznyugalomban okozott veszély ne  csupán
   feltételezés  legyen, és a legalább hipotetikus  visszacsatolás
   (a     közlés    alkalmas    a    köznyugalom    megzavarására)
   elengedhetetlen.   A  köznyugalom  megzavarásának   intenzitása
   ugyanis   „egy  bizonyos  mérték  fölött  („clear  and  present
   danger”)  igazolja  a  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jog
   korlátozását”. (Abh1., ABH 1992, 167, 178-179.)

   A  gyűlöletre uszítás elkövetési magatartás esetében  –  egyéni
   alapjogok  és  a köznyugalom védelme érdekében  –  szükséges  a
   szólásszabadság  büntetőjogi  korlátozása,  mert  e  magatartás
   „egyént  és  társadalmat érintő hatásai,  következményei  olyan
   súlyosak,  hogy  más felelősségi formák, így  a  szabálysértési
   vagy  polgári jogi felelősségi rendszerek eszközei  elégtelenek
   az  ilyen magatartások tanúsítóival szemben”. (Abh1., ABH 1992,
   167,  176.)  A  demokratikus társadalmi rend fennmaradása,  „az
   erőszakról  és  az  erőszakkal  való  fenyegetésről,   mint   a
   konfliktusmegoldás eszközeiről való lemondás”, valamint konkrét
   egyéni  alapjogok  védelme érdekében az  állam  jogosan  helyez
   kilátásba  büntetőjogi szankciót az ezen értékeket  és  jogokat
   fenyegető megnyilvánulások elkövetőivel szemben.

   3.   Az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  azt  vizsgálta,   a
   „gyűlöletre  izgatás”  elkövetési  magatartást  tartalmazó   új
   büntetőjogi  tényállás  a  fenti  követelményeknek  megfelelően
   korlátozza-e az Alkotmány 61. § (1) bekezdését.

   3.1.  A  Btkm.  által megállapított Btk. 269. §  (1)  bekezdése
   által  védett  jogi tárgyak változatlanok. (A kivétel,  hogy  a
   hatályban   lévő  Btk.  269.  §-ával  szemben  a  Btkm.   által
   beiktatott 269. § (1) bekezdésben a védendő jogtárgy nem csupán
   a  magyar  nemzet,  hanem minden nemzet.) A  nagy  nyilvánosság
   előtti elkövetés szintén büntetőjogi tényállási elem maradt.  A
   Btkm.  megalkotásával  azonban  az  elkövetési  magatartást   a
   gyűlöletre izgatásban jelölte meg a törvényhozó.

   Az  Alkotmánybíróság  a  közösség  elleni  izgatás  büntetőjogi
   tényállásának   jogtörténeti  alakulását   az   Abh1.-ben   már
   tanulmányozta,  és  megállapította,  hogy  az  1878.   évi   V.
   törvénycikktől  (Csemegi  Kódex)  az  1961.  évi   V.   törvény
   hatálybalépéséig  a  bűncselekmény  elkövetési  magatartása   a
   gyűlöletre izgatás volt, majd ezt követően változott a gyűlölet
   keltésére  alkalmas cselekmény elkövetésére, és csak  az  1989.
   évi  XXV.  törvény  vezette be az uszítás fogalmát.  Ez  utóbbi
   jogszabály  „az állam elleni bűncselekmények közül kiemelte  az
   izgatást, és a köznyugalom elleni bűncselekmények között,  –  a
   büntetőjogi  felelősséget lényegesen korlátozva –  a  »közösség
   elleni  izgatás« új tényállását fogalmazta meg.  A  büntetőjogi
   felelősség korlátozását egyrészt a védendő jogi tárgyak körének
   szűkítése,  másrészt a nagy nyilvánosság alaptényállási  elemmé
   tétele eredményezte”. (Abh1., ABH 1992, 167, 169.)

   Az  Abh1.  a  Btk.-nak  az 1989. évi XXV.  törvény  15.  §-ával
   megállapított 269. §-áról foglalt állást a következőképpen:

   „Értelmezést igényel továbbá a gyűlöletre uszításban  megjelölt
   elkövetési  magatartás.  Önmagukban  a  szavak  is  általánosan
   ismert    tartalommal    bírnak.   A    gyűlölet    az    egyik
   legszélsőségesebb  negatív, a Magyar  Nyelv  Értelmező  Szótára
   szerint  (2.  kötet 1132. o.) nagyfokú ellenséges indulat.  Aki
   uszít,  az  valamely  személy, csoport,  szervezet,  intézkedés
   ellen   ellenséges   magatartásra,   ellenséges,   kárt   okozó
   tevékenységre biztat, ingerel, lázít (Értelmező Szótár 7. kötet
   59.  o.).  Tekintettel arra, hogy már a Csemegi Kódexben  is  a
   gyűlöletre   izgatás   volt   az   elkövetési   magatartás,   a
   jogalkalmazók a konkrét esetek megítélésében több mint  100  év
   értelmezési  gyakorlatára  támaszkodhatnak.  A  Curia   már   a
   századfordulón  több  döntésében nagy szabatossággal  határozta
   meg  az izgatás fogalmát: A törvény eme kifejezés alatt »izgat«
   nem  valamely  kedvezőtlen  és sértő véleménynek  nyilvánítása,
   hanem  olyan  lázongó kifakadások értendők, amelyek  alkalmasak
   arra,  hogy  az emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket  oly
   magas  fokra  lobbantsák,  amelyből  gyűlölet  keletkezvén,   a
   társadalmi  rend  és  béke megzavarására vezethet  (Büntetőjogi
   Döntvénytár 7. köt. 272. 1.).” (Abh1., ABH 1992, 167, 177-178.)

   Az  Abh2., – amely a Btk.-nak az 1996. évi XVII. törvény 5.  §-
   ával megállapított 269. §-áról foglalt állást, megsemmisítve az
   új   elkövetési   magatartásként  büntetni  rendelt   „gyűlölet
   keltésére   alkalmas  egyéb  cselekményt”  –  hangsúlyozta:   a
   gyűlöletre  uszítás  az  a  cselekmény,  amelynek  esetében   a
   szólásszabadság    büntetőjogi    korlátozása     alkotmányosan
   elfogadható.

   „Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban e bűncselekmény tekintetében a
   büntethetőség  alkotmányos  küszöbét  a  gyűlöletre  uszításban
   határozta  meg.  Amint  azt  az Abh.-nak  a  II.  3.2.  pontban
   bemutatott megállapításai tartalmazzák, a már száz éve követett
   bírói  gyakorlat szerint is csakis az uszítás foglalja  magában
   azt   a   »bizonyos   mérték«   fölötti   veszélyt,   amely   a
   véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását  megengedhetővé
   teszi. A gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény büntetése
   leszállítja a korlátozhatóság küszöbét. Ha a veszély eléri  azt
   a nagyságrendet, amit az uszítás, akkor nincs szükség az »egyéb
   cselekmény« elkülönítésére, mert az uszítás tényállása  elnyeli
   az ilyen magatartást.” (Abh2., ABH 1999, 106, 110.)

   3.2.  Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben  arra  kell  választ
   adnia, hogy a Btk. 269. § (1) bekezdésében a gyűlöletre uszítás
   tényállásnak   gyűlöletre  izgatásra  való   felcserélése   nem
   eredményezi-e  az Abh1. és Abh2. által alkotmányosnak  elismert
   büntethetőségi szint csökkenését.

   Az  elmúlt évek bírói joggyakorlata azt mutatja, jogértelmezési
   nehézségek  merültek  fel  abban  a  kérdésben,  mi  tekinthető
   uszításnak,  s  hogy egy-egy konkrét esetben  mikor  éri  el  a
   büntethetőség   határát   a   szélsőséges   megnyilvánulás.   A
   Legfelsőbb Bíróság határozataiban foglaltak alapján az  izgatás
   és az uszítás egymástól eltérő magatartásokat jelölő fogalom. A
   kettő  között tartalmi különbség van, az izgatás az  értelemhez
   szól,  az  uszítás az ösztönökre, érzelmekre apellál, mozgósít.
   Az  uszítás  megállapítása tehát – a bírói  jogértelmezésben  –
   súlyosabb magatartást kíván.

   „Az   elsőfokú  bíróság  a  gyűlöletre  uszítás  fogalmának   a
   meghatározásánál  helyesen járt el, amikor az  Alkotmánybíróság
   30/1992.   (VI.   26.)   határozatában   kifejtetteket    vette
   figyelembe.    Mivel    a   törvényi   tényállásban    szereplő
   kifejezéseket  maga  a Btk. nem határozza meg,  azok  köznyelvi
   értelmét kell figyelembe venni. […] A vádlottak kijelentései  –
   elsősorban  az I. r. vádlotté – az uszítás határát  »súrolták«,
   de   nem  lépték  túl  azt,  mert  gyűlölet  keltésére  esetleg
   alkalmasak   voltak,  de  nem  ingereltek  aktív   gyűlöletre.”
   (Legf.Bír.Br. I. 1062/1996.; BH 1997. 165.)
   „Az   izgatás  a  gondolat  olyan  nyilvános  kifejtése,  amely
   meghatározott    jelenségekkel    kapcsolatosan    tudat-    és
   érzelemformáló,  s ebből következően esetenként indulatébresztő
   ráhatást gyakorol mások pszichikumára. Amíg azonban az  izgatás
   megnyilvánulhat  racionális  érvek felsorakoztatásával  történő
   meggyőzésben  és  a  társadalom általános  értékrendje  szerint
   károsnak ítélt jelenségekkel szemben is, addig az uszításnál, –
   amelynek szinonimája a lázítás, bujtogatás, ingerlés, biztatás,
   felheccelés – e kritériumok többnyire teljességgel hiányoznak.”
   (Legf.Bír.Bfv. X.1105/1997.)
   „Aki  uszít, nem az értelemhez szól, hanem a primer  ösztönöket
   célozza  meg, mások érzelmi világára kíván hatni a szenvedélyek
   felkorbácsolása  révén,  számolva  azzal,  hogy  a  felszított,
   ellenséges    indulatok   kitörhetnek,    és    fékezhetetlenné
   válhatnak.” (Legf.Bír.Bf. IV.2211/1997.; BH 1998. 521.)
   „Az  Alkotmánybíróság  határozatainak jogi  indoklásában  és  a
   Legfelsőbb  Bíróság BH 1997. 165. és BH 1998. 521. számú  eseti
   döntéseiben  határozott  iránymutatást  adott  arra,   hogy   a
   gyűlöletre  uszítást miként kell értelmezni. Ezt összefoglalva:
   nem  a  véleménynyilvánítási szabadságával él, hanem gyűlöletre
   uszít az, aki
   - erőszakos cselekedetre,
   - ilyen magatartás vagy tevékenység kifejtésére hív fel, akkor
   -   ha   a   veszély   nem   csupán  feltételezett,   hanem   a
   veszélyeztetett  jogok  konkrétak, és az  erőszakos  cselekedet
   közvetlenül fenyeget.
   […]  Nem helytálló a Fővárosi Bíróság azon megállapítása,  hogy
   elegendő  az  elkövető részéről annak előrelátása, miszerint  a
   felkeltett  gyűlölet akár kiléphet az érzelmek zárt  világából,
   és  mások  számára  is  láthatóvá válik,  hanem  az  előzőekben
   részletezett  hármas követelménynek is meg kell  felelnie.  Nem
   osztotta  az  érvelését atekintetben sem, hogy a  kirekesztésre
   felhívás  önmagában  is  bűncselekmény megvalósítását  jelenti,
   ilyet  ugyanis a hatályos –, de a cselekmény idején hatályos  –
   Btk.  sem  tartalmaz. Ugyanakkor a Fővárosi Bíróság  ítéletében
   nem  foglalkozik  a  veszély mértékével  annak  konkrétságával,
   valamint  az  erőszak mértékével sem.” (Fővárosi Ítélőtábla  3.
   BF.                   111/2003/10.,                  közzétéve:
   „http://www.itelotabla.hu/hatarotaz.html”)

   Észlelve,  hogy  a  hatályos Btk. 269. §-ában foglalt  közösség
   elleni  izgatás egyes tényállási elemei a jogalkalmazók számára
   nem  egyértelműek,  a jogalkotó lépéseket  tett  az  elkövetési
   magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos  kifejezésre
   juttatására.  „Annak  ellenére,  hogy  az  Alkotmánybíróság   a
   »gyűlöletre  uszít«  formát  alapjogi  szempontból  alkalmasnak
   találta,   mégis  felmerül  a  hatályos  tényállás   elkövetési
   magatartása   megváltoztatásának   igénye,   amely   által    a
   jogértelmezési   és   jogalkalmazási   problémák   orvosolhatók
   lennének.”  (Részletes indokolás, T/5179. számú törvényjavaslat
   a Btk. módosításáról)

   Az   Alkotmánybíróságnak  az  Abh1.-ben,  majd   az   Abh2.-ben
   megjelenő  álláspontja  alapján az  olyan  ún.  legveszélyesebb
   magatartások  esetében  korlátozhatja a jogalkotó  a  kifejezés
   szabadságát büntetőjogi eszközökkel, amelyek elérik „az emberek
   nagyobb tömegében a szenvedélyeket magas fokra lobbantó lázongó
   kifakadás”  szintjét, az alkotmányos értékrendben igen  magasan
   álló   alanyi   alapjogokat  veszélyeztetnek,  ami   egyben   a
   köznyugalom  megzavarásához vezethet (e  veszély  közvetlen  és
   nyilvánvaló).

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kifejezés szabadsága
   nem   korlátozható   olyan  módon,  hogy  a  jogi   szabályozás
   leszállítsa   a  büntetendőség  még  alkotmányosnak   tekintett
   küszöbét.
   A jogalkotó szándéka szerint a gyűlöletre izgatás fogalmába nem
   csupán  az  ún. legveszélyesebb magatartások volnának értendők.
   „A   »gyűlöletre  izgatás«  olyan  magatartás,  amely  mind   a
   racionális   mérlegelést,   meggyőzést,   mind   az   azonnali,
   mérlegelés nélküli indulatkeltést magában foglalja. Ennek az az
   oka,  hogy  a  gyűlölet kettős természetű: egyrészt fellobbanó,
   heves  indulat, másrészt viszont lehet tartós beállítódás  is.”
   (Részletes  indokolás,  T/5179. számú  törvényjavaslat  a  Btk.
   módosításáról)
   A  gyűlöletre izgatás kifejezés beiktatása mellett az erőszakos
   cselekmény elkövetésére való felhívás külön kiemelése, és e két
   új  elkövetési  magatartás együttkezelése  egyértelműen  azt  a
   törvényalkotói  szándékot fejezi ki, hogy az Abh1.  alapján  az
   uszítás fogalmi körébe nem tartozó magatartások is büntethetőek
   legyenek.  Ezáltal viszont a törvényhozó olymértékben kitágítja
   a   büntetendővé  nyilvánított  magatartások  körét,  amely  az
   Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésének szükségtelen  korlátozását
   jelenti.

   3.3.   A   köztársasági  elnöki  indítvány  felveti,  hogy   az
   Alkotmánybíróságnak  lehetősége van alkotmányos  követelményben
   megállapítani  a  közösség  elleni izgatás  tényállásának  azon
   értelmezését,    amely    összhangban    van    az    Alkotmány
   rendelkezéseivel.   Az  Alkotmánybíróság   mérlegelte   ezt   a
   lehetőséget, és a következőket állapította meg.

   Az  Alkotmánybíróság először a 38/1993. (VI. 11.) AB  határozat
   rendelkező   részében  fogalmazta  meg,   hogy   a   jogszabály
   alkotmányossági vizsgálata során a norma megsemmisítése helyett
   határozattal    megállapíthatja    azokat    az     alkotmányos
   követelményeket,   amelyek  a  rendelkezés  alkalmazása   során
   mindenkire nézve kötelezőek.
   Az  Alkotmánybíróság ezt a hatályos jog kíméletéből és abból  a
   követelményből   vezette   le,  hogy   célszerű   elkerülni   a
   jogszabály,  illetőleg jogszabályi rendelkezés megsemmisítését,
   ha  a  jogrend alkotmányossága és a jogbiztonság  e  nélkül  is
   biztosítható.  [Alkotmányos  követelményt  állapított  meg   az
   Alkotmánybíróság  többek  között  a  48/1993.  (VII.  2.),   az
   53/1993. (X. 13.), a 36/1994. (VI. 24.), a 46/1994. (X. 21.) AB
   a  39/1999.  (XII.  21.)  AB határozatok rendelkező  részeiben,
   legutóbb pedig a 32/2003. (VI. 4.) AB határozatban.]
   Előzetes normakontroll keretében azonban az Alkotmánybíróság az
   Országgyűlés által megszavazott törvénynek a köztársasági elnök
   által  kifogásolt  rendelkezéseit vizsgálja.  Nincs  érvényesen
   létrejött   jogszabály,   mivel  a   törvény   kihirdetése   és
   közzététele a köztársasági elnök vétója következtében elmaradt.
   Az  alkotmánybírósági eljárás tárgyát képező normaszöveg  tehát
   nem   része   a   hatályos   jognak,   ennek   megfelelően   az
   Alkotmánybíróság   fogalmilag  nem  lehet   tekintettel   annak
   kíméletére.
   Ezt  állapította meg az Alkotmánybíróság a 64/1997. (XII.  17.)
   AB   határozatában   is,   utalva  arra,   hogy   az   előzetes
   normakontroll  hatáskörben hozott döntés  „vagy  »érintetlenül«
   engedi  át a vizsgált törvényjavaslatot a törvényhozási eljárás
   utolsó  szakaszába,  a zárószavazásra, vagy  –  alkotmánysértés
   megállapítása esetén, a tartalmi követelmények megállapításával
   –  jogalkotási  feladatot határoz meg a törvényhozás  számára.”
   (ABH 1997, 380, 387.)
   Mindezek    alapján,    jelen   ügyben   az    Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy a gyűlöletre izgatás mint  új  tényállási
   elem     sérti     az    Alkotmányban    biztosított     szabad
   véleménynyilvánítás jogát. A vizsgált tényállás alapján ugyanis
   lehetővé válna az emberek olyan cselekmények miatti büntetőjogi
   felelősségre vonása, amely magatartások az Alkotmány 61. §  (1)
   bekezdése alapján védelemben részesülnek.

                                 IV.

   1.  A köztársasági elnök kifogásolta azt is, hogy „az erőszakos
   cselekmény  elkövetésére  hív fel”  fordulattal  a  törvényhozó
   előkészületi  jellegű  magatartást  rendel  büntetni,   önálló,
   befejezett   bűncselekményként,  függetlenül  attól,   hogy   a
   felhívás  eredménnyel jár-e. A köztársasági  elnök  álláspontja
   szerint   ezen  elkövetési  magatartás  kiemelése   és   önálló
   bűncselekményként  való megfogalmazása felesleges,  mert  ez  a
   magatartás  az  uszításban bennfoglaltatik. Ha viszont  tisztán
   immateriális   bűncselekményként  értelmezzük   a   „felhívási”
   tényállást, akkor az sérti az Alkotmány 61. § (1) bekezdését, a
   felhívás ugyanis nem jár egyéni jogok sérelmének veszélyével.

   2.  A  Btkm.  által  beiktatott 269.  §  (1)  bekezdés  második
   fordulata  alapján bűntett elkövetése miatt volna  felelősségre
   vonható  az, aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzet,  vagy
   valamely  nemzeti,  etnikai, faji, vallási csoport,  illetve  a
   lakosság    egyes   csoportjai   ellen   erőszakos   cselekmény
   elkövetésére hív fel.
   Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában   nem
   alkotmánysértő, hogy a jogalkotó az erőszakos elemet tartalmazó
   bűncselekmények   előkészületi   magatartását    sui    generis
   bűncselekményként     és     nem     valamely     bűncselekmény
   előkészületeként  bünteti.  A jogalkotó  szabadságába  tartozik
   annak megítélése, hogy bizonyos elkövetési magatartásokat  mely
   törvényi  tényállások  alá sorol be.  „A  bűncselekményeknek  a
   büntető  törvényben  történő nevesítése, adott  magatartásoknak
   sui  generis cselekményként történő szabályozása minden esetben
   egy  adott  büntetőpolitika normatív megtestesítését  jelenti.”
   (481/B/1999. AB határozat, ABH 2002, 998, 1012.)
   Jelen   ügyben  sem  az  előkészületi  cselekmény  sui  generis
   bűncselekménnyé  minősítésének  alkotmányosságát  vizsgálta  az
   Alkotmánybíróság,  hanem  azt, hogy törvényhozó  –  e  fordulat
   beiktatásával – az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
   szabad  véleménynyilvánítás jogát alkotmányos módon korlátozta-
   e,  vagyis, hogy az „erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel”
   elkövetési    magatartás   megfelel-e    a    véleményszabadság
   korlátozásakor irányadó alkotmányos mércének.

   3. A büntetni rendelt magatartás nem éri el az e határozat III.
   2.2. pontjában foglalt büntethetőségi küszöböt. A bűncselekmény
   az erőszakos cselekményre való felhívással befejezetté válik. A
   büntetőjogi dogmatikában a felhívás olyan egyoldalú cselekmény,
   amely  alapján  az  elkövető meghatározott személy(ek)hez  vagy
   általában   a  nagy  nyilvánossághoz  szól,  és  a  címzetteket
   bűncselekmény (jelen esetben erőszakos cselekmény) elkövetésére
   törekszik  rábírni.  Az  új  elkövetési  magatartás  a   rábíró
   magatartást,    illetve   rábírni   törekvést   kriminalizálja,
   függetlenül  attól,  hogy  a  felhívás  eljut-e  egyáltalán   a
   címzettekhez,  a  passzív  alanyban  sikerül-e   kiváltani   az
   erőszakos  cselekményre vonatkozó akarat-elhatározást,  (de  az
   erőszakos cselekmény megvalósítása bármely okból elmarad)  vagy
   a passzív alany visszautasítja az elkövető felhívását.

   Nem feltétele a bűncselekmény megvalósulásának, hogy a felhívás
   konkrét  egyéni jogok sérelmével fenyegessen. A  jogalkotó  már
   azt  is büntetni rendeli, ha valaki mást vagy másokat erőszakos
   cselekmény   elkövetésére  törekszik  rábírni.   Amennyiben   a
   személyek  elleni erőszak megvalósul, az erőszakos cselekményre
   felhívó  személy  a  Btk. 174/B. § alapján büntethető,  mint  a
   nemzeti,  etnikai,  faji  vagy vallási csoport  elleni  erőszak
   bűncselekmény  öt  évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő
   felbujtója.  [A  Btk. 174/B. § (1) bekezdése alapján  bűntettet
   követ  el,  és öt évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő,
   aki   mást   valamely  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy   vallási
   csoporthoz  tartozása  vagy  vélt  tartozása  miatt  bántalmaz,
   illetőleg  erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít,  hogy
   valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön.]

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  végül  a  törvény  az
   előkészületi   magatartás  bűncselekménnyé  alakításával   arra
   tekintet   nélkül   büntet,  hogy  a  felhívás   alkalmas-e   a
   köznyugalom megzavarására. Az „erőszakos cselekményre hív  fel”
   fordulat   esetében   is  irányadó  az  az  Abh1.-ben   foglalt
   megállapítás,  amely  szerint  „a  bűncselekményi   tényállásba
   felvett  hipotetikus („alkalmas”) vagy tényleges visszacsatolás
   nélkül  (valóban megzavarta a köznyugalmat) a gyalázkodással  a
   köznyugalomban okozott sérelem olyan feltételezés csupán, amely
   a   szabad  véleménynyilvánítás  korlátozását  kielégítően  nem
   indokolhatja. Itt ugyanis a külső korlát megléte, azaz más  jog
   sérelme, maga is bizonytalan”. (Abh1., ABH 1992, 167, 180.)
   Az   „erőszakos  cselekmény  elkövetésére  hív  fel”   fordulat
   esetében  a  bűncselekmény  megvalósulásához  nem  szükséges  a
   köznyugalom  megzavarása, de még az  sem,  hogy  a  felhívás  a
   köznyugalom  megzavarására  alkalmas  legyen.  A   közrend   és
   társadalmi  béke  ilyen  elvont  veszélyeztetése  viszont   nem
   alapozza   meg   a   büntetőjogi  szankció   alkalmazását.   „A
   büntetőjognak  nem  feladata  az  alkotmányos  értékek   átfogó
   védelme,  csupán  az, hogy ezen értékeket  a  különösen  súlyos
   sérelmekkel szemben védje.” (Abh4., ABH 2000, 117, 129.)

   Minthogy   az  „erőszakos  cselekmény  elkövetésére  hív   fel”
   fordulat  nem  éri  el  az  e  határozat  III.  2.2.  pontjában
   megállapított   büntethetőségi  kritériumot,  a   bűncselekmény
   megvalósulásának   nem  feltétele  konkrét   egyéni   alapjogok
   sérelme, illetve a köznyugalom megzavarása, az Alkotmány 61.  §
   (1)  bekezdésében védett szabad véleménynyilvánításhoz való jog
   szükségtelen és aránytalan korlátozását jelenti.

                                 V.

   1.  A  köztársasági  elnök  a Btkm. által  a  Btk.  269.  §-ába
   iktatott  (2)  bekezdést,  az ún. „becsmérlési”  tényállást  is
   alkotmánysértőnek  tartja.  Az  elnöki  indítvány   szerint   a
   becsmérlési  tényállás sérti a véleménynyilvánítás szabadságát,
   mivel a köznyugalmat elvontan, általánosan védi. E tényállással
   a  törvényhozó  lényegesen  szélesebben  jelöli  ki  a  tiltott
   magtartások körét, mint ahogyan azt az Abh1. az Alkotmány 61. §
   (1)  bekezdés alapján megállapította. A becsmérlési  tényállás,
   ezen  túl,  sérti  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  biztosított
   normavilágosságot  is, mert nem határozza  meg  egyértelműen  a
   védett jogi tárgyat. A törvényi tényállás a Btk. közrend elleni
   bűncselekmények     fejezetében,    a    köznyugalom     elleni
   bűncselekmények  cím  alatt  kapott  helyet,  de  a  becsmérlés
   szövege   alapján  megállapítható,  hogy  az   közvetlenül   az
   Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében garantált  emberi  méltóság
   alapjoga, illetve az abból fakadó személyiségi jogok, különösen
   a becsület védelmére irányul.
   A  köztársasági elnök álláspontja szerint, ha a védett jogtárgy
   a   becsület,  akkor  pedig  sérül  az  Alkotmány  54.  §   (1)
   bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jog részét képező
   önrendelkezési   jog,   a   törvényhozó   ugyanis   nem    köti
   magánindítványhoz  az  emberi  méltóságot  sértő  bűncselekmény
   üldözését.

   2.  Az Alkotmánybíróság a becsmérlés kapcsán mindenekelőtt  azt
   vizsgálta, hogy e tényállás az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
   biztosított  szabad  véleménynyilvánítás szükséges  és  arányos
   korlátozását jelenti-e.

   2.1.  A  Btkm.  által  beiktatott 269. § (2)  bekezdés  alapján
   vétség   miatt   volna  felelősségre  vonható  az,   aki   nagy
   nyilvánosság  előtt  az emberi méltóságot azáltal  sérti,  hogy
   mást  vagy  másokat  a  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy  vallási
   hovatartozás miatt becsmérel vagy megaláz.
   Az  Alkotmánybíróság annak vizsgálatakor,  hogy  a  becsmérlés,
   megalázás  mint  elkövetési magatartás eléri-e a büntethetőségi
   küszöböt, az Abh1.-ben a gyalázkodási tényállással kapcsolatban
   megállapítottakat vette figyelembe. Ennek az  az  oka,  hogy  a
   gyalázkodás  esetében  az elkövetési magatartás  a  sértő  vagy
   lealacsonyító kifejezések használata, illetve ilyen  cselekmény
   elkövetése (a megvetés kifejezésre juttatása) volt. A jogalkotó
   a  Btkm. megalkotásakor megőrizte az elkövetési magatartást:  a
   sértő,   lealacsonyító  kifejezések  használatát  (becsmérlés),
   illetve az ilyen cselekmény elkövetését, a megvetés kifejezésre
   juttatását (megalázás).

   Ezen   elkövetési   magatartásokkal   kapcsolatban   pedig   az
   Alkotmánybíróság  az Abh1.-ben a következőket állapította  meg.
   „A  köznyugalom  fenntartásához  nem  elkerülhetetlen,  hogy  a
   magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy
   fajt  sértő  vagy  lealacsonyító  kifejezés  nagy  nyilvánosság
   előtti használatát önmagában véve (illetve az ezzel egyenértékű
   cselekményt)  büntetőjogi büntetéssel  fenyegesse  a  törvény.”
   (Abh1., ABH 1992, 167, 180-181.)
   Az  Abh2.-ben az Alkotmánybíróság az 1996. évi XVII. törvény 5.
   §-a   által  a  Btk.  269.  §-ába  iktatott  „illetve  gyűlölet
   keltésére  alkalmas egyéb cselekményt követ el” szövegrészt  is
   azért  semmisítette  meg, mert azon túl, hogy  e  fordulat  nem
   felelt   meg  az  alkotmányos  büntetőjog  határozottságot   és
   egyértelműséget    előíró    követelményének,    szükségtelenül
   korlátozta  a véleményszabadságot. Az uszítás szintjét  el  nem
   érő  közlések az Alkotmány 61. § (1) bekezdésének védelme alatt
   állnak,  ugyanis  „csakis az uszítás  foglalja  magában  azt  a
   »bizonyos     mérték«     fölötti     veszélyt,     amely     a
   véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását  megengedhetővé
   teszi”. (Abh2., ABH 1999, 106, 110.)
   Az   Alkotmánybíróságnak   a   politikai   beszéd   alkotmányos
   korlátait,   ezen   belül  is  a  szélsőséges  megnyilvánulások
   büntethetőségét vizsgáló határozatai közé tartozik  a  14/2000.
   (V.  12.)  AB  határozat (a továbbiakban: Abh3.) is,  amely  az
   önkényuralmi  jelképek használatát büntető  törvényi  tényállás
   alkotmányosságáról   döntött.  Az  Abh3.  a   véleményszabadság
   alkotmányos korlátozásának ismerte el az önkényuralmi  jelképek
   terjesztésének,  nagy  nyilvánosság  előtti  használatának   és
   közszemlére  tételének büntetőjogi szankcionálását,  mondván  e
   magatartások  alkalmasak a köznyugalom megzavarására  és  arra,
   hogy  a  demokrácia  értékei  mellett  elkötelezett  közösségek
   emberi  méltóságát  sértsék. Az Abh3. ugyanakkor  nem  magát  a
   szélsőséges  véleményformálást és az  ilyen  vélemény  közlését
   korlátozza, hanem e vélemény kinyilvánításának egyik  formáját,
   módját,  bizonyos  jelképek használatát.  Az  Abh3.  tehát  nem
   érinti  az  Abh1.-ben foglalt azon megállapítás  érvényességét,
   hogy  önmagában  a sértő, lealacsonyító kifejezések  használata
   vagy  más, ezzel egyenértékű cselekmény elkövetése az Alkotmány
   61.  §  (1)  bekezdésének oltalma alatt áll, amely a  véleményt
   annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Ahogyan
   a 33/1998. (VI. 25.) AB határozatban, itt is különbség tehető a
   véleménynyilvánítás  szabadsága  és  a  vélemény  megjelenítése
   bizonyos   formáinak  megítélése  között.  Az  Alkotmánybíróság
   azonban    jelen    ügyben    is    hangsúlyozza,    hogy    „a
   véleménynyilvánítás    módjának    meghatározása    közvetlenül
   befolyásolhatja  a  véleménynyilvánításhoz  való   emberi   jog
   érvényesülését  is.  Amennyiben ugyanis  a  […]  szabályozás  e
   véleménynyilvánítási  jog kifejezésének  módját  indokolatlanul
   szigorú  keretek között tartja (alacsonyan húzná meg a „tűrési”
   határt),   akkor   közvetlenül  akadályává   válna   a   szabad
   véleménynyilvánítási jog érvényesülésének is.” (ABH 1998,  256,
   260-261.)
   A vélemény megjelenítésének egy módját bünteti a Btk. 269/A. §-
   ában  foglalt nemzeti jelkép megsértése törvényi tényállás  is,
   amelyet   az   Alkotmánybíróság  a   13/2000.   (V.   12.)   AB
   határozatában az Alkotmányban meghatározott nemzeti szimbólumok
   és  az  azáltal megtestesített értékek védelmében  szükségesnek
   talált,  és – nem lévén más hatékony jogi szankció – arányosnak
   az  elérni  kívánt  céllal.  E  határozatában  is  hangsúlyozta
   azonban  az  Alkotmánybíróság,  „a  nemzeti  jelképeket  illető
   negatív  tartalmú vélemények, a jelképek történetére, értékére,
   közjogi  jelentőségére  vonatkozó tudományos  nézetek,  művészi
   kifejezések,    illetőleg   kritikák   hangoztatása,    esetleg
   megváltoztatásukat   vagy   eltörlésüket    célzó    javaslatok
   kifejezésre  juttatása, értelemszerűen  nem  eshet  büntetőjogi
   szankcionálás    alá,   hanem   része   a   véleménynyilvánítás
   alkotmányos szabadságának.” (ABH 2000, 61, 71.)

   Az   Alkotmánybíróság  töretlen  gyakorlata  alapján  tehát  az
   uszítás  szintjét  el  nem  érő  gyalázkodó,  becsmérlő  típusú
   véleményközlés,  minthogy az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdésének
   védelme  alatt  áll, nem büntethető. A megvetés  kinyilvánítása
   önmagában  nem jár erőszakcselekmény nyilvánvaló  és  közvetlen
   veszélyével,  és  sok  esetben  egyéni  jogok  sérelmével   sem
   fenyeget.

   2.2.  Az  Alkotmánybíróság  által az  Abh1.-ben  megsemmisített
   gyalázkodás  és  a jelen alkotmánybírósági eljárásban  vizsgált
   becsmérlési tényállás közötti egyik lényeges különbség  azonban
   éppen   az,   hogy  a  gyalázkodás  esetében  a   bűncselekmény
   megvalósult  abban  az  esetben is, ha a közlés  a  körülmények
   folytán  nem járt annak veszélyével sem, hogy az egyéni jogokon
   sérelem esett volna.
   A    becsmérlési    tényállás,   ezzel   szemben,    materiális
   bűncselekmény,  amely tényállási elemként  az  emberi  méltóság
   sérelmét  követeli meg. Önmagában azonban az emberi méltósághoz
   való   jog   sérelme   kitétel  nem   teszi   elkerülhetetlenül
   szükségessé    a    speciális   büntetőjogi    tényállást.    A
   szólásszabadság korlátozásakor nagy súllyal esik ugyan latba  a
   személyiségvédelem, de az alapjogok közötti mérlegelés során is
   vizsgálandó,    hogy    az   alkalmazott   jogalkotói    korlát
   elengedhetetlenül szükséges-e a személyhez fűződő jogok védelme
   érdekében,   vagy   a   hatékony  személyiségvédelem   más,   a
   szólásszabadságot kevésbé korlátozó eszközzel is biztosítható.
   A   hatályos   jog  alapján,  amennyiben  a  sértett   személye
   megállapítható,  becsületének  védelme  érdekében  a   jogaiban
   sértett  – legyen a becsmérlés oka bármely csoporthoz tartozása
   vagy  egyéb más lényegi tulajdonsága, személyes adottsága  –  a
   polgári  jog  és  a  büntetőjog már meglévő eszközeivel  élhet.
   [Jelenleg a Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján személyiségi  jogi
   pert  indíthat,  illetve a Btk. 179. §-a és  180.  §-a  alapján
   rágalmazás   vagy   becsületsértés  miatt   kezdeményezheti   a
   büntetőeljárás megindítását.]
   A  Ptk. 85. § (1) bekezdése alapján azonban a személyhez fűződő
   jogok  csak  személyesen  érvényesíthetők,  és  a  bíróságok  a
   valamely  közösséget  érintő lealacsonyító kifejezések  közlése
   esetén a felperes (mint az érintett csoport meg nem nevezett és
   be  nem azonosítható tagja) kereshetőségi jogának hiánya  miatt
   elutasítják a személyiségi jogi keresetet.
   A  bírói  gyakorlat alapján rágalmazás is csak abban az esetben
   állapítható  meg,  ha  annak sértettje konkrétan  felismerhető,
   személyileg  meghatározható. „Nem  szükséges  ugyan  a  sérteni
   szándékolt személy néven való nevezése, de mellőzhetetlen annak
   olyan   módon  való  megjelölése,  körülírása,  hogy   kétséget
   kizáróan megállapítható legyen: az elkövető a kérdéses személyt
   sértette.”  (BJD  1953-1963, 1190.) (A már hatályban  nem  lévő
   1972.  évi IV. törvény 47. §-a alapján az elvi döntés  kötelező
   volt   a  bíróságokra.)  Rágalmazás  és  becsületsértés   miatt
   büntetőeljárást is akkor kezdeményezhet a sértett, ha  a  sértő
   kijelentésben a neve ugyan nem szerepel, de kiléte egyértelműen
   azonosítható. (BH 1994. 8., BH 2001. 99.)

   A  Btkm.  által beiktatott Btk. 269. § (2) bekezdés megalkotása
   azt  a törvényhozói szándékot fejezi ki, hogy abban az esetben,
   ha  a  sértettek  személye  nem  állapítható  meg,  a  nemzeti,
   etnikai,  faji  vagy  vallási  hovatartozás  miatti  becsmérlés
   esetében  az  emberi  méltósághoz való  jog  sérelme  önmagában
   megalapozza   az   ügyész  fellépését   és   a   büntetőeljárás
   hivatalbóli   megindítását.  Minthogy   a   becsületsértés   és
   rágalmazás törvényi tényállások sértetti legitimáció  hiányában
   nem  alkalmazhatóak  a becsmérlési tényállásban  megfogalmazott
   magatartásokra,  a  törvényhozó  szükségesnek  vélte   egy,   a
   sértettek   felismerhetőségét  meg  nem  követelő   büntetőjogi
   tényállás megalkotását, amely abban az esetben is biztosítja  a
   személyiségi  jogsérelem orvoslását, ha az az  egyént  valamely
   csoporthoz,  közösséghez tartozása miatt  érte  és  a  sérelmet
   szenvedett személyében nem azonosítható.

   Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban a jogalkotónak
   figyelemmel  kellett  volna lennie az  Abh1.-ben  foglalt  azon
   megállapításra, amely szerint „[a] gyalázkodásra  bírálat  kell
   hogy  feleljen.  E  folyamatba tartozik az  is,  hogy  számolni
   kelljen   magas   kártérítésekkel.  Büntetőjogi   büntetésekkel
   azonban nem a közvéleményt és a politikai stílust kell formálni
   –  ez paternalista hozzáállás –, hanem más jogok védelmében  az
   elkerülhetetlenül  szükséges esetekben szankcionálni.”  (Abh1.,
   ABH 1992, 167, 180.)
   Jelen esetben ugyanis a törvényhozó az emberi méltósághoz  való
   jog és a köznyugalom védelme érdekében a becsmérlés büntetőjogi
   szankcionálásával a véleményszabadságot nem a lehető  legkisebb
   mértékben  korlátozó eszközt választotta. A büntetőjog  a  jogi
   felelősségi  rendszerben  az ultima  ratio,  és  a  büntetőjogi
   szankció   feladata  a  jogi  és  erkölcsi   normák   épségének
   fenntartása  akkor,  amikor  már  más  jogágak  szankciói   nem
   segítenek.  (Abh1.,  ABH  1992,  167,  176.)  Ahogyan  azt   az
   Alkotmánybíróság  a  rémhírterjesztés  törvényi   tényállásának
   alkotmányosságát  vizsgáló határozatában  megállapította,  „[a]
   büntetőjogi  eszközrendszer ultima ratio szerepe  kétségtelenül
   azt  jelenti,  hogy akkor alkalmazandó, ha más jogági  eszközök
   már   nem   elegendőek.  Ugyanakkor  ennek   megítélésénél   az
   Alkotmánybíróság  nem  a  jogrendszer adott  állapotát  tekinti
   irányadónak, hanem figyelemmel van fejlesztésének lehetőségeire
   is.  A  jogi  eszköztár hiányossága önmagában nem érv  valamely
   magatartás bűncselekménnyé nyilvánítása mellett, nem teszi  sem
   szükségessé,  sem arányossá az alkotmányos alapjog  büntetőjogi
   korlátozását.” (Abh4., ABH 2000, 117, 129.) Minthogy léteznek a
   szólásszabadságot   szűkebb  körben  és  kevésbé   kíméletlenül
   korlátozó,  mégis  hatékony  eszközök  a  személyiségvédelemre,
   közelebbről  a  becsmérlési  tényállásban  foglalt   elkövetési
   magatartások   elleni   fellépésre,   az   Alkotmánybíróság   a
   becsmérlés  vagy megalázás magatartások esetében  az  Alkotmány
   61.  §  (1)  bekezdésében foglalt szabad véleménynyilvánításhoz
   való   jog   aránytalan  korlátozásának  tartja  a  büntetőjogi
   szankció kilátásba helyezését.

   2.3.  Az  Alkotmánybíróság a becsmérlési tényállás  kapcsán  is
   megvizsgálta,   nem   csupán   jogalkotói   feltételezés-e    a
   köznyugalom  megzavarása.  Az  Abh1.-ben  vizsgált  gyalázkodás
   bűncselekmény  esetében  nem  volt  tényállási  elem  a   sértő
   kifejezés köznyugalom megzavarására alkalmas volta, a közrendet
   elvontan védte e törvényi tényállás. A becsmérlési tényállásnál
   ugyanez  a  helyzet.  Nem  állítható, hogy  minden,  az  emberi
   méltóságot  sértő,  a  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy   vallási
   hovatartozás miatt történő becsmérlés vagy megalázás  egyben  a
   köznyugalom  megsértésének közvetlen és nyilvánvaló veszélyével
   jár.  A  bűncselekményi  tényállásba felvett  hipotetikus  vagy
   tényleges   visszacsatolás  hiányában  (a  közlés  alkalmas   a
   köznyugalom  megzavarására, illetve, hogy valóban megzavarta  a
   köznyugalmat)  a  köznyugalomban okozott sérelem  feltételezés,
   amely    nem    elegendő   a   véleményszabadság    alapjogának
   korlátozására.

   A  fentiek  alapján az Alkotmánybíróság arra a  következtetésre
   jutott,  hogy  a  Btkm.  által a Btk. 269.  §  (2)  bekezdésébe
   iktatott  becsmérlési tényállás szükségtelenül és  aránytalanul
   korlátozza  az  Alkotmány  61. § (1)  bekezdésében  biztosított
   szabad véleménynyilvánítás jogát.

   Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben – az Abtv. 35. § (1)  és  (2)
   bekezdéseinek   megfelelően  eljárva  –  a  Btkm.   1.   §-ának
   alkotmányellenességét állapította meg.
   A  határozatban foglalt megállapításokra és az abból  következő
   döntésre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  nem  vizsgálta   a
   köztársasági    elnök    által   felvetett    egyéb    tartalmi
   észrevételeket.

   Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát   az   abban   foglaltak
   közérdekűségére tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                   
        Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
        alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                   
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró                             alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    18/2004. (V. 25.)
    Date of the decision:
    .
    05/24/2004
    .
    .