English
Hungarian
Ügyszám:
.
936/A/2003
Előadó alkotmánybíró: Kukorelli István Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 18/2004. (V. 25.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/303
.
A döntés kelte: Budapest, 05/24/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az  Alkotmánybíróság  a köztársasági elnöknek  az  Országgyűlés
   által   elfogadott,   de   még   ki   nem   hirdetett   törvény
   alkotmányellenessége    előzetes    vizsgálatára     benyújtott
   indítványa alapján meghozta a következő

                            határozatot:

   Az  Alkotmánybíróság  megállapítja: a  Büntető  Törvénykönyvről
   szóló   1978.   évi   IV.  törvény  módosításáról   szóló,   az
   Országgyűlés 2003. december 8-ai ülésnapján elfogadott  törvény
   1. §-a alkotmányellenes.

   Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.1.  Az  Országgyűlés 2003. december 8-ai ülésnapján  törvényt
    fogadott  el  a  Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.
    törvény  (a  továbbiakban: Btk.) módosításáról.  Az  elfogadott
    törvény  (a továbbiakban: Btkm.) megváltoztatja a Btk. 269.  §-
    ában  foglalt közösség elleni izgatás büntetőjogi tényállásának
    több  elemét és kiegészíti azt egy új (2) bekezdéssel. A Btkm.-
    mel   szemben  a  köztársasági  elnök  alkotmányos   aggályokat
    fogalmazott meg, ezért a törvényt nem írta alá, hanem  a  2003.
    december  22-én  kelt indítványában – az Alkotmány  26.  §  (4)
    bekezdésében    biztosított    jogkörénél    fogva     –     az
    Alkotmánybíróságról   szóló  1989.  évi   XXXII.   törvény   (a
    továbbiakban:   Abtv.)  1.  §-ának  a)  pontja,   21.   §   (1)
    bekezdésének  b) pontja és a 35. §-a alapján a  Btkm.  előzetes
    alkotmányossági vizsgálatát kezdeményezte.
    A   köztársasági  elnök  álláspontja  szerint  a  Btkm.   által
    módosított Btk. 269. § (1) bekezdése sérti az Alkotmány  61.  §
    (1) bekezdésében foglalt szabad véleménynyilvánítás jogát, mert
    a  „gyűlöletre izgat” fordulat azt a veszélyt hordozza magában,
    hogy   az   e  fogalmat  értelmező  bíróságok  leszállítják   a
    büntethetőség  küszöbét, az „erőszakos  cselekményre  hív  fel”
    elkövetési magatartás pedig azért alkotmánysértő, mert nem  jár
    egyéni jogok sérelmének a veszélyével. A Btkm. által beiktatott
    Btk.  269.  §  (2)  bekezdése – a köztársasági elnök  véleménye
    szerint – azért sérti a véleménynyilvánítás szabadságát, mert a
    köznyugalmat   elvontan,  általánosan  védi.   Ezen   túl,   az
    indítványban  foglaltak alapján e bekezdés ellentétben  áll  az
    Alkotmány  54.  § (1) bekezdésében elismert emberi  méltósághoz
    való jog részét alkotó önrendelkezési joggal is.

    1.2.  A köztársasági elnök indítványának ismeretében eljuttatta
    véleményét  az  Alkotmánybírósághoz a Btk. módosításáról  szóló
    törvényjavaslatot benyújtó igazságügy-miniszter.

    2.1.   Az   Alkotmánybíróság  az  indítvány  elbírálásakor   az
    Alkotmány alábbi rendelkezéseit vette alapul:

    „2.   §   (1)  A  Magyar  Köztársaság  független,  demokratikus
    jogállam.”

    „8.  §  (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
    és   elidegeníthetetlen  alapvető  jogait,  ezek   tiszteletben
    tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
    (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az   alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”

    „54.   §   (1)   A   Magyar  Köztársaságban   minden   embernek
    veleszületett  joga  van az élethez és az  emberi  méltósághoz,
    amelytől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”

    „61.  §  (1)  A Magyar Köztársaságban mindenkinek  joga  van  a
    szabad  véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy  a  közérdekű
    adatokat megismerje, illetőleg terjessze.”

    2.2.  A  Btk. hatályban lévő 269. §-a alapján a közösség elleni
    izgatás törvényi tényállása a következőképpen szól:

    „269. § Aki nagy nyilvánosság előtt
    a) a magyar nemzet,
    b)  valamely  nemzeti, etnikai, faji, vallási  csoport  vagy  a
    lakosság egyes csoportjai ellen
    gyűlöletre    uszít,   bűntett   miatt   három    évig    tartó
    szabadságvesztéssel büntetendő.”

    2.3.  A  köztársasági  elnöki  indítvánnyal  támadott  Btkm.  a
    következőképpen rendelkezik:

    „1.  §  A  Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.  törvény
    269. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
    »269.  § (1) Aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzet,  vagy
    valamely  nemzeti,  etnikai,  faji,  vallási  csoport  vagy   a
    lakosság   egyes  csoportjai  ellen  gyűlöletre   izgat,   vagy
    erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel, bűntettet követ  el,
    és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
    (2)  Aki  nagy nyilvánosság előtt az emberi méltóságot  azáltal
    sérti,  hogy  mást vagy másokat a nemzeti, etnikai,  faji  vagy
    vallási  hovatartozás  miatt becsmérel vagy  megaláz,  vétséget
    követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.«
    2.  § Ez a törvény a kihirdetését követő tizenötödik napon  lép
    hatályba.”

                                  II.

    Az Alkotmánybíróság jelen ügyben is hangsúlyozza, hogy „a faji,
    etnikai,   nemzetiségi,   vallási   szempontú   alsóbb-    vagy
    felsőbbrendűséget  hirdető nézetek,  a  gyűlölködés,  megvetés,
    kirekesztés   eszméinek  terjesztése  az   emberi   civilizáció
    értékeit  veszélyeztetik.” [30/1992. (V. 26.) AB  határozat  (a
    továbbiakban:  Abh1.), ABH 1992, 167, 173.]  A  faji,  etnikai,
    nemzeti  vagy  vallási  közösségekkel  és  tagjaikkal  szembeni
    uszító,     gyalázkodó,     gyűlölet-     és     hisztériakeltő
    megnyilvánulások ugyanis az emberi civilizáció ellen hatnak. Az
    ilyen  jelenségekkel szembeni határozott fellépés  mindenkitől,
    és különösen a közélet szereplőitől elvárható.
    Az   Alkotmánybíróságnak   azonban   jelen   ügyben,   előzetes
    normakontroll  keretében,  abban  a  kérdésben  kellett  állást
    foglalnia,  korlátozható-e alkotmányosan a  véleménynyilvánítás
    szabadsága olyan mértékben, ahogyan a jogalkotó a Btkm. által a
    szélsőséges megnyilvánulásokat kriminalizálni kívánja.

    1.1.  A  kérdés  megválaszolásakor  az  Alkotmánybíróság  abból
    indult ki, hogy az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
    véleményszabadság   a  kommunikációs  jogok   anyajoga,   amely
    egyrészt  az  egyén önkifejezését, illetve személyisége  szabad
    kibontakoztatását  teszi  lehetővé,  másrészt  az  egyénnek   a
    társadalmi   és  politikai  folyamatokban  való   tevékeny   és
    megalapozott     részvételét    biztosítja.     Emellett     az
    Alkotmánybíróság   hangsúlyozza,  hogy  az  eltérő   nézeteket,
    álláspontokat,  elképzeléseket  egymással  ütköztető  politikai
    vita a demokrácia sajátja. A vélemény elfojtása vagy napvilágra
    kerülésének  megakadályozása nem  teszi  a  véleményt  meg  nem
    születetté,  és  nem  gátja valamely  nézet  elterjedésének.  A
    társadalom szellemi gazdagodása a véleményszabadságtól is függ:
    csak akkor van esély a téves nézetek kiszűrésére, ha szabad  és
    nyilvános vitákban ütközhetnek ellentétes vélekedések, és ha  a
    mégoly szélsőséges nézetek is napvilágra kerülhetnek.
    A  szólás szabadságának állapota a demokrácia fokmérője.  Minél
    kevesebb  korlátozás nélkül érvényesülhet a véleményalkotás  és
    –nyilvánítás  joga, annál biztosabb lábakon áll az  alkotmányos
    demokrácia.  Egy  valóban  szabad társadalomban  a  szélsőséges
    nézetek hangoztatása önmagában nem idéz elő zavargásokat, hanem
    hozzájárul  a köznyugalom és közrend alakításához,  a  lakosság
    toleranciaszintjének  emeléséhez.  Ahol  „sokféle   véleménnyel
    találkozhatnak  az  emberek,  a  közvélemény  toleráns   lesz”.
    [Abh1., ABH 1992, 167, 180.; 18/2000. (VI. 6.) AB határozat  (a
    továbbiakban: Abh4.), ABH 2000, 117, 128.]
    A  türelmes,  a szólás valódi szabadságát biztosító  társadalom
    visszahat  az  egyénre,  erősíti  polgárainak  jellemét,  olyan
    intellektuálisan  független  személyeket  nevel,  akik  autonóm
    módon képesek életük irányítására, az általuk vallott eszmék és
    értékek  iránt  elkötelezettek, de nyitottak  a  más  véleményt
    vallók és másként gondolkodók érveire.

    A  véleményszabadság védelmének a demokratikus társadalmakban a
    jogállamiság  által  megkövetelt  minimumszintjét   biztosítani
    hivatott   nemzetközi   emberi   jogi   dokumentumok    is    a
    véleményalkotás   szabadságát,  az  eszmék  megismerésének   és
    közlésének   szabadságát  hirdetik.  [Emberi  jogok   egyetemes
    nyilatkozata  19.  cikk, Polgári és politikai jogok  nemzetközi
    egyezségokmánya  (a  továbbiakban:  Egyezségokmány)  19.  cikk,
    Emberi  jogok  európai  egyezménye 10. cikk,  az  Európai  Unió
    Alapvető jogok kartája (a továbbiakban: Karta) II. fejezet  11.
    cikk] Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a felfogásában, amely
    a    magyar    joggyakorlatot   alakítja   és    kötelezi,    a
    véleménynyilvánítás   szabadsága  a   demokratikus   társadalom
    alappilléreinek, haladásának és az egyén kibontakozásának egyik
    feltétele.  Ez a szabadság az olyan véleményeket is  megilleti,
    amelyek  sértőek, meghökkentőek vagy aggodalmat  keltenek.  Ezt
    követeli meg a pluralizmus, a tolerancia és a felvilágosultság,
    amely  nélkül a demokratikus társadalom elképzelhetetlen. (Eur.
    Court  H.  R.,  Handyside  v. United  Kingdom,  Judgment  of  7
    December  1976, Series A no 103, para 41., Jersild v.  Denmark,
    Judgment  of 23 September 1994, Series A no 298, para 37,  Zana
    v. Turkey, Judgment of 25 November 1997, para 51.)

    1.2.  A  fenti  nemzetközi  emberi  jogi  dokumentumok  és   az
    Alkotmány    61.    §-a    is    védelemben    részesítik     a
    véleményszabadságot, bizonyos esetekben azonban lehetővé teszik
    e jog korlátozását.

    Az  Egyezségokmány  20.  cikkének 2. pontja  az  izgató  beszéd
    tiltását   követeli  a  részes  államoktól.  „Törvényben   kell
    megtiltani  a  nemzeti, faji, vagy vallási  gyűlölet  bármilyen
    hirdetését,  amely  megkülönböztetésre, ellenségeskedésre  vagy
    erőszakra izgat.”
    A  faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről
    New   Yorkban,  1965.  december  21-én  elfogadott   nemzetközi
    egyezmény 4. pontja alapján a részes államok
    „a)  Törvény által büntetendő cselekménnyé nyilvánítják a  faji
    felsőbbrendűségre    vagy    gyűlöletre    alapozott     eszmék
    terjesztését, a faji megkülönböztetésre való izgatást, valamint
    bármely  faj,  illetve  más színű vagy más  etnikai  származású
    személyek    csoportja   ellen   irányuló   minden    erőszakos
    cselekedetet  vagy  arra  való  izgatást,  továbbá   fajgyűlölő
    tevékenység   mindenféle  támogatását,  annak   pénzelését   is
    beleértve;
    b)  Törvényellenessé nyilvánítanak és betiltanak  minden  olyan
    szervezetet,    valamint    szervezett    és    minden    egyéb
    propagandatevékenységet,   amely   a   faji   megkülönböztetést
    előmozdítja  vagy  arra  izgat, az  ilyen  szervezetekben  vagy
    tevékenységben  való részvételt pedig törvény által  büntetendő
    cselekménynek tekintik;
    c)  Nem  engedik meg, hogy országos, vagy helyi hatóságok  vagy
    közintézmények a faji megkülönböztetést előmozdítsák vagy  arra
    izgassanak.”

    Nemcsak   az   ENSZ   keretei   között   létrejött   nemzetközi
    egyezmények,  hanem az Európa Tanács és az Európai  Unió  egyes
    intézményei által kibocsátott dokumentumok is különös figyelmet
    fordítanak  a rasszizmus és a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre.
    Az  Európa  Tanács  Miniszteri  Bizottsága  R  (97)  20.  számú
    ajánlásának  4.  alapelve a következőképpen  rendelkezik:  „[a]
    nemzeti  jogrendszernek és gyakorlatnak  lehetővé  kell  tennie
    azt,  hogy a bíróságok figyelembe vegyék, hogy a gyűlöletbeszéd
    egyes esetekben olyan sértő lehet az egyénekre vagy csoportokra
    nézve,   hogy   ezért  nem  élvezi  az  Emberi  jogok   európai
    egyezményének   10.   cikke  által  egyéb  véleménynyilvánítási
    formáknak  biztosított  védelmet.  Ez  a  helyzet,   amikor   a
    gyűlöletbeszéd  az Egyezményben és kiegészítő  jegyzőkönyveiben
    biztosított  jogok  és  szabadságok  megsemmisítését  vagy   az
    Egyezményben   megengedettnél  nagyobb   mértékű   korlátozását
    célozza.”
    Az   Európai   Unió   Bizottsága   által   előterjesztett,    a
    rasszizmussal  és  az  idegengyűlölettel  szembeni  fellépésről
    szóló  kerethatározat-tervezet célja is az,  hogy  a  tagállami
    jogalkotás  hatékonyan vegye fel a harcot a  rasszizmus  ellen,
    ugyanakkor  a  kerethatározat-tervezetet tárgyaló Európai  Unió
    bel-  és igazságügyi együttműködés Tanácsa ülésén több tagállam
    is  fenntartásának  adott  hangot,  aminek  eredményeképpen  az
    elnökség  a kerethatározat-tervezet szövegének megváltoztatását
    javasolta. Eszerint a szövegben utalni kell az Európai  Unióról
    szóló   Szerződés  6.  cikkére  és  arra,  hogy  a   tagállamok
    alkotmányos  elveit  és értékeit a kerethatározat  nem  kívánja
    csorbítani.  [Report  on the proposal for a  Council  framework
    decision  on combating racism and xenophobia (COM(2001)  664  –
    C5-0689/2001 – 2001/0270(CNS))]
    Ez  összhangban  van  a  Karta  preambulumában  olvasható  azon
    gondolattal,  hogy  a  Karta  megerősíti  a  tagállamok   közös
    alkotmányos hagyományaiban gyökerező jogokat.

    A    Magyarország   által   vállalt   nemzetközi    szerződéses
    kötelezettségek  nem jelentik azt, hogy a  jogalkotó  a  szabad
    véleménynyilvánításhoz   fűződő   alapjogot   figyelmen   kívül
    hagyhatná a szélsőséges megnyilvánulások elleni állami fellépés
    szabályozásakor.    A    nemzetközi    szerződésben     foglalt
    kötelezettségek  teljesítését  célzó  jogalkotás  esetében   is
    irányadó  az  Alkotmány  által  felállított  jogvédelmi  mérce,
    valamint    a   magyar   Alkotmánybíróság   által   kialakított
    szükségességi/arányossági    teszt.    Vagyis    egy    esetleg
    szükségesnek   minősülő,  szélsőséges   megnyilvánulást   tiltó
    szabálynak is meg kell felelnie az arányosság követelményének.

    Az Alkotmány 8. § (2) bekezdéséből következően ugyanis a szabad
    véleménynyilvánítás   jogára  vonatkozó   szabályokat   törvény
    állapítja meg, de lényeges tartalmát törvény sem korlátozhatja.
    Az  alkotmánybírósági gyakorlat szerint az Alkotmány 8.  §  (2)
    bekezdése   alapján  „[a]z  állam  akkor  nyúlhat  az   alapjog
    korlátozásának eszközéhez, ha másik alapvető jog  és  szabadság
    védelme  vagy  érvényesülése, illetve egyéb  alkotmányos  érték
    védelme  más  módon  nem  érhető el. Az alapjog  korlátozásának
    alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az  másik
    alapjog  vagy  szabadság  védelme vagy  egyéb  alkotmányos  cél
    érdekében  történik,  hanem  szükséges,  hogy  megfeleljen   az
    arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és
    az  ennek  érdekében  okozott  alapjogsérelem  súlya  megfelelő
    arányban  legyen  egymással. A törvényhozó a  korlátozás  során
    köteles  az  adott  cél elérésére alkalmas  legenyhébb  eszközt
    alkalmazni.”  (Abh1., ABH 1992, 167, 171.) A  véleményszabadság
    kitüntetett  szerepét hangsúlyozó alkotmánybírósági határozatok
    kiemelik:    a    véleményszabadságot   korlátozó   törvényeket
    megszorítóan kell értelmezni, e jog ugyanis törvénnyel is  csak
    kivételesen és szűk körben korlátozható egy másik alapjog  vagy
    alkotmányos  érték  védelmében. [Abh1., ABH  1992,  167,  178.;
    36/1994.  (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 219, 223.; 12/1999.
    (V.  21.) AB határozat (a továbbiakban: Abh2.), ABH 1999,  106,
    111.]

                                 III.

    1.  A  köztársasági  elnök indítványában  foglaltak  szerint  a
    Btkm.,  azáltal, hogy a Btk. 269. §-ában a „gyűlöletre uszítás”
    fogalma helyett a „gyűlöletre izgatás” kifejezést használja, az
    Alkotmány 61. § (1) bekezdését alkotmánysértő módon korlátozza.
    Fennáll  ugyanis  annak  veszélye, hogy  a  „gyűlöletre  izgat”
    kifejezést   alkalmazó   bíróságok  –  a   Legfelsőbb   Bíróság
    jogértelmezését  követve  –  leszállítják  az  Alkotmánybíróság
    által   az  Abh1.-ben  megállapított  büntethetőségi  küszöböt,
    sértve  ezzel  az  Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdését.  Az   új
    szabályozás e bizonytalanság miatt nem felel meg az Abh2. által
    megfogalmazott,  „a  jogbiztonság,  az  alkotmányos  büntetőjog
    határozottságot,  egyértelműséget,  az  önkényes  jogalkalmazás
    lehetőségét kizáró követelményének” sem. (ABH 1999,  106,  110-
    111.)

    2.1. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság többször hangsúlyozta,  az
    Alkotmány   61.   §-a   alapján  maga  „a   véleménynyilvánítás
    lehetősége és ténye védett, annak tartalmára tekintet  nélkül”,
    e  rendelkezés  „nem  bizonyos  eszmék,  tények  és  vélemények
    tekintetében  biztosítja csupán a szabad  véleménynyilvánítást,
    hanem   magát   a  véleménynyilvánítás  lehetőségét   részesíti
    védelemben”. [Abh1., ABH 1992, 167, 179.; 36/1994. (VI. 24.) AB
    határozat, ABH 1994, 219, 223.]
    A   sokszínű   nézetek   jelenléte  a  plurális,   demokratikus
    társadalom  lényege. A változatos hangok lehetőséget  nyújtanak
    az  autonóm egyén számára a választásra, az egymással  versengő
    érvek  felvonultatása  pedig hozzájárul a felmerülő  társadalmi
    probléma  mielőbbi megoldásához. Az állam ezért,  pusztán  azok
    tartalma   alapján   nem   tilthatja   be   bizonyos    nézetek
    kinyilvánítását,   terjesztését,  és  nem  nyilváníthat   egyes
    álláspontokat  más álláspontoknál értékesebbnek, azzal  ugyanis
    sértené  az egyének egyenlő méltóságú személyekként kezelésének
    követelményét  (egy  ilyen tilalom azt  eredményezné,  hogy  az
    emberek  bizonyos  csoportjai  nem  adhatnak  hangot  személyes
    meggyőződésüknek), illetve az egyes nézetek kizárásával  még  a
    politikai  diskurzus  kialakulása előtt  lehetetlenné  tenné  a
    minden  releváns  véleményt  megjelenítő,  szabad,  eleven   és
    nyitott vita létrejöttét.
    A szélsőséges nézetek esetében sem a vélemény tartalma, hanem a
    közlés  közvetlen,  belátható  következménye  alapozza  meg   a
    szólásszabadság  korlátozását, a polgári jogi,  avagy  bizonyos
    esetekben a büntetőjogi felelősségre vonást.

    2.2.  Azt,  hogy  a  szélsőséges  megnyilvánulások  esetén   az
    Alkotmány  61. § (1) bekezdésével összhangban milyen  esetekben
    alkalmazható büntetőjogi szankció, az Alkotmánybíróság az Abh1.-
    ben a következőképpen határozta meg:
    Indokolható a büntetőjogi jogkövetkezmény kilátásba  helyezése,
    ha  a cselekmény eléri azt a szintet, amely alkalmas arra, hogy
    az  emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket oly magas  fokra
    lobbantsa, amelyből gyűlölet keletkezvén, a társadalmi rend  és
    béke   megzavarására   vezethet.  Ha   egy   ilyen   cselekmény
    következtében  a  köznyugalom  megzavarása  mögött   „ott   van
    nagyszámú  egyéni jog megsértésének a veszélye  is:  a  csoport
    ellen   felszított  indulat  fenyegeti  a  csoporthoz  tartozók
    becsületét,   méltóságát  (szélsőséges  esetben   életét   is),
    megfélemlítéssel  korlátozza  őket  más  jogaik   gyakorlásában
    (köztük a szabad véleménynyilvánításban)”. A gyűlöletre uszítás
    esetében  az  emberi méltósághoz fűződő és más, az  alkotmányos
    értékrendben  magasan  álló  szabadságjog  sérelmének  veszélye
    indokolja  a  büntetőjogi védelmet, valamint az a cél,  hogy  a
    gyűlöletre  uszítás lehetséges sértettjei: a nemzeti,  etnikai,
    faji,  vallási  csoportok, illetve a lakosság egyes  csoportjai
    tagjainak  alapjoggyakorlását ne tegyék  lehetetlenné  a  velük
    szemben  megnyilvánuló előítélettel teli, gyűlölködő és megvető
    kijelentések.
    Nem arról van szó tehát, hogy a törvényhozó az igazságtalan,  a
    bántó  vagy  akár  a  sokkoló véleményközlést  szankcionálja  a
    „gyűlöletre  uszítás”  büntethetővé  tételekor.  Az   Alkotmány
    ugyanis  mindenki  számára biztosítja a  szabad  kommunikációt,
    amely  „processzusban  helye van minden véleménynek,  jónak  és
    károsnak,  kellemesnek és sértőnek egyaránt – különösen  azért,
    mert maga a vélemény minősítése is e folyamat terméke”. [Abh1.,
    ABH 1992, 167, 179.; 36/1994. (VI. 24.) AB határozat, ABH 1994,
    219,   223.;   Abh4.,   ABH   2000,   117,   121.]   A   szabad
    véleménynyilvánítás   jogának   korlátozására   a   „gyűlöletre
    uszítás”  esetében az egyéni alapjoggyakorlás sérelme,  illetve
    annak közvetlen veszélye miatt kerül sor.
    Végül  fontos, hogy a köznyugalomban okozott veszély ne  csupán
    feltételezés  legyen, és a legalább hipotetikus  visszacsatolás
    (a     közlés    alkalmas    a    köznyugalom    megzavarására)
    elengedhetetlen.   A  köznyugalom  megzavarásának   intenzitása
    ugyanis   „egy  bizonyos  mérték  fölött  („clear  and  present
    danger”)  igazolja  a  szabad véleménynyilvánításhoz  való  jog
    korlátozását”. (Abh1., ABH 1992, 167, 178-179.)

    A  gyűlöletre uszítás elkövetési magatartás esetében  –  egyéni
    alapjogok  és  a köznyugalom védelme érdekében  –  szükséges  a
    szólásszabadság  büntetőjogi  korlátozása,  mert  e  magatartás
    „egyént  és  társadalmat érintő hatásai,  következményei  olyan
    súlyosak,  hogy  más felelősségi formák, így  a  szabálysértési
    vagy  polgári jogi felelősségi rendszerek eszközei  elégtelenek
    az  ilyen magatartások tanúsítóival szemben”. (Abh1., ABH 1992,
    167,  176.)  A  demokratikus társadalmi rend fennmaradása,  „az
    erőszakról  és  az  erőszakkal  való  fenyegetésről,   mint   a
    konfliktusmegoldás eszközeiről való lemondás”, valamint konkrét
    egyéni  alapjogok  védelme érdekében az  állam  jogosan  helyez
    kilátásba  büntetőjogi szankciót az ezen értékeket  és  jogokat
    fenyegető megnyilvánulások elkövetőivel szemben.

    3.   Az  Alkotmánybíróság  a  továbbiakban  azt  vizsgálta,   a
    „gyűlöletre  izgatás”  elkövetési  magatartást  tartalmazó   új
    büntetőjogi  tényállás  a  fenti  követelményeknek  megfelelően
    korlátozza-e az Alkotmány 61. § (1) bekezdését.

    3.1.  A  Btkm.  által megállapított Btk. 269. §  (1)  bekezdése
    által  védett  jogi tárgyak változatlanok. (A kivétel,  hogy  a
    hatályban   lévő  Btk.  269.  §-ával  szemben  a  Btkm.   által
    beiktatott 269. § (1) bekezdésben a védendő jogtárgy nem csupán
    a  magyar  nemzet,  hanem minden nemzet.) A  nagy  nyilvánosság
    előtti elkövetés szintén büntetőjogi tényállási elem maradt.  A
    Btkm.  megalkotásával  azonban  az  elkövetési  magatartást   a
    gyűlöletre izgatásban jelölte meg a törvényhozó.

    Az  Alkotmánybíróság  a  közösség  elleni  izgatás  büntetőjogi
    tényállásának   jogtörténeti  alakulását   az   Abh1.-ben   már
    tanulmányozta,  és  megállapította,  hogy  az  1878.   évi   V.
    törvénycikktől  (Csemegi  Kódex)  az  1961.  évi   V.   törvény
    hatálybalépéséig  a  bűncselekmény  elkövetési  magatartása   a
    gyűlöletre izgatás volt, majd ezt követően változott a gyűlölet
    keltésére  alkalmas cselekmény elkövetésére, és csak  az  1989.
    évi  XXV.  törvény  vezette be az uszítás fogalmát.  Ez  utóbbi
    jogszabály  „az állam elleni bűncselekmények közül kiemelte  az
    izgatást, és a köznyugalom elleni bűncselekmények között,  –  a
    büntetőjogi  felelősséget lényegesen korlátozva –  a  »közösség
    elleni  izgatás« új tényállását fogalmazta meg.  A  büntetőjogi
    felelősség korlátozását egyrészt a védendő jogi tárgyak körének
    szűkítése,  másrészt a nagy nyilvánosság alaptényállási  elemmé
    tétele eredményezte”. (Abh1., ABH 1992, 167, 169.)

    Az  Abh1.  a  Btk.-nak  az 1989. évi XXV.  törvény  15.  §-ával
    megállapított 269. §-áról foglalt állást a következőképpen:

    „Értelmezést igényel továbbá a gyűlöletre uszításban  megjelölt
    elkövetési  magatartás.  Önmagukban  a  szavak  is  általánosan
    ismert    tartalommal    bírnak.   A    gyűlölet    az    egyik
    legszélsőségesebb  negatív, a Magyar  Nyelv  Értelmező  Szótára
    szerint  (2.  kötet 1132. o.) nagyfokú ellenséges indulat.  Aki
    uszít,  az  valamely  személy, csoport,  szervezet,  intézkedés
    ellen   ellenséges   magatartásra,   ellenséges,   kárt   okozó
    tevékenységre biztat, ingerel, lázít (Értelmező Szótár 7. kötet
    59.  o.).  Tekintettel arra, hogy már a Csemegi Kódexben  is  a
    gyűlöletre   izgatás   volt   az   elkövetési   magatartás,   a
    jogalkalmazók a konkrét esetek megítélésében több mint  100  év
    értelmezési  gyakorlatára  támaszkodhatnak.  A  Curia   már   a
    századfordulón  több  döntésében nagy szabatossággal  határozta
    meg  az izgatás fogalmát: A törvény eme kifejezés alatt »izgat«
    nem  valamely  kedvezőtlen  és sértő véleménynek  nyilvánítása,
    hanem  olyan  lázongó kifakadások értendők, amelyek  alkalmasak
    arra,  hogy  az emberek nagyobb tömegében a szenvedélyeket  oly
    magas  fokra  lobbantsák,  amelyből  gyűlölet  keletkezvén,   a
    társadalmi  rend  és  béke megzavarására vezethet  (Büntetőjogi
    Döntvénytár 7. köt. 272. 1.).” (Abh1., ABH 1992, 167, 177-178.)

    Az  Abh2., – amely a Btk.-nak az 1996. évi XVII. törvény 5.  §-
    ával megállapított 269. §-áról foglalt állást, megsemmisítve az
    új   elkövetési   magatartásként  büntetni  rendelt   „gyűlölet
    keltésére   alkalmas  egyéb  cselekményt”  –  hangsúlyozta:   a
    gyűlöletre  uszítás  az  a  cselekmény,  amelynek  esetében   a
    szólásszabadság    büntetőjogi    korlátozása     alkotmányosan
    elfogadható.

    „Az Alkotmánybíróság az Abh.-ban e bűncselekmény tekintetében a
    büntethetőség  alkotmányos  küszöbét  a  gyűlöletre  uszításban
    határozta  meg.  Amint  azt  az Abh.-nak  a  II.  3.2.  pontban
    bemutatott megállapításai tartalmazzák, a már száz éve követett
    bírói  gyakorlat szerint is csakis az uszítás foglalja  magában
    azt   a   »bizonyos   mérték«   fölötti   veszélyt,   amely   a
    véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását  megengedhetővé
    teszi. A gyűlölet keltésére alkalmas egyéb cselekmény büntetése
    leszállítja a korlátozhatóság küszöbét. Ha a veszély eléri  azt
    a nagyságrendet, amit az uszítás, akkor nincs szükség az »egyéb
    cselekmény« elkülönítésére, mert az uszítás tényállása  elnyeli
    az ilyen magatartást.” (Abh2., ABH 1999, 106, 110.)

    3.2.  Az  Alkotmánybíróságnak jelen ügyben  arra  kell  választ
    adnia, hogy a Btk. 269. § (1) bekezdésében a gyűlöletre uszítás
    tényállásnak   gyűlöletre  izgatásra  való   felcserélése   nem
    eredményezi-e  az Abh1. és Abh2. által alkotmányosnak  elismert
    büntethetőségi szint csökkenését.

    Az  elmúlt évek bírói joggyakorlata azt mutatja, jogértelmezési
    nehézségek  merültek  fel  abban  a  kérdésben,  mi  tekinthető
    uszításnak,  s  hogy egy-egy konkrét esetben  mikor  éri  el  a
    büntethetőség   határát   a   szélsőséges   megnyilvánulás.   A
    Legfelsőbb Bíróság határozataiban foglaltak alapján az  izgatás
    és az uszítás egymástól eltérő magatartásokat jelölő fogalom. A
    kettő  között tartalmi különbség van, az izgatás az  értelemhez
    szól,  az  uszítás az ösztönökre, érzelmekre apellál, mozgósít.
    Az  uszítás  megállapítása tehát – a bírói  jogértelmezésben  –
    súlyosabb magatartást kíván.

    „Az   elsőfokú  bíróság  a  gyűlöletre  uszítás  fogalmának   a
    meghatározásánál  helyesen járt el, amikor az  Alkotmánybíróság
    30/1992.   (VI.   26.)   határozatában   kifejtetteket    vette
    figyelembe.    Mivel    a   törvényi   tényállásban    szereplő
    kifejezéseket  maga  a Btk. nem határozza meg,  azok  köznyelvi
    értelmét kell figyelembe venni. […] A vádlottak kijelentései  –
    elsősorban  az I. r. vádlotté – az uszítás határát  »súrolták«,
    de   nem  lépték  túl  azt,  mert  gyűlölet  keltésére  esetleg
    alkalmasak   voltak,  de  nem  ingereltek  aktív   gyűlöletre.”
    (Legf.Bír.Br. I. 1062/1996.; BH 1997. 165.)
    „Az   izgatás  a  gondolat  olyan  nyilvános  kifejtése,  amely
    meghatározott    jelenségekkel    kapcsolatosan    tudat-    és
    érzelemformáló,  s ebből következően esetenként indulatébresztő
    ráhatást gyakorol mások pszichikumára. Amíg azonban az  izgatás
    megnyilvánulhat  racionális  érvek felsorakoztatásával  történő
    meggyőzésben  és  a  társadalom általános  értékrendje  szerint
    károsnak ítélt jelenségekkel szemben is, addig az uszításnál, –
    amelynek szinonimája a lázítás, bujtogatás, ingerlés, biztatás,
    felheccelés – e kritériumok többnyire teljességgel hiányoznak.”
    (Legf.Bír.Bfv. X.1105/1997.)
    „Aki  uszít, nem az értelemhez szól, hanem a primer  ösztönöket
    célozza  meg, mások érzelmi világára kíván hatni a szenvedélyek
    felkorbácsolása  révén,  számolva  azzal,  hogy  a  felszított,
    ellenséges    indulatok   kitörhetnek,    és    fékezhetetlenné
    válhatnak.” (Legf.Bír.Bf. IV.2211/1997.; BH 1998. 521.)
    „Az  Alkotmánybíróság  határozatainak jogi  indoklásában  és  a
    Legfelsőbb  Bíróság BH 1997. 165. és BH 1998. 521. számú  eseti
    döntéseiben  határozott  iránymutatást  adott  arra,   hogy   a
    gyűlöletre  uszítást miként kell értelmezni. Ezt összefoglalva:
    nem  a  véleménynyilvánítási szabadságával él, hanem gyűlöletre
    uszít az, aki
    - erőszakos cselekedetre,
    - ilyen magatartás vagy tevékenység kifejtésére hív fel, akkor
    -   ha   a   veszély   nem   csupán  feltételezett,   hanem   a
    veszélyeztetett  jogok  konkrétak, és az  erőszakos  cselekedet
    közvetlenül fenyeget.
    […]  Nem helytálló a Fővárosi Bíróság azon megállapítása,  hogy
    elegendő  az  elkövető részéről annak előrelátása, miszerint  a
    felkeltett  gyűlölet akár kiléphet az érzelmek zárt  világából,
    és  mások  számára  is  láthatóvá válik,  hanem  az  előzőekben
    részletezett  hármas követelménynek is meg kell  felelnie.  Nem
    osztotta  az  érvelését atekintetben sem, hogy a  kirekesztésre
    felhívás  önmagában  is  bűncselekmény megvalósítását  jelenti,
    ilyet  ugyanis a hatályos –, de a cselekmény idején hatályos  –
    Btk.  sem  tartalmaz. Ugyanakkor a Fővárosi Bíróság  ítéletében
    nem  foglalkozik  a  veszély mértékével  annak  konkrétságával,
    valamint  az  erőszak mértékével sem.” (Fővárosi Ítélőtábla  3.
    BF.                   111/2003/10.,                  közzétéve:
    „http://www.itelotabla.hu/hatarotaz.html”)

    Észlelve,  hogy  a  hatályos Btk. 269. §-ában foglalt  közösség
    elleni  izgatás egyes tényállási elemei a jogalkalmazók számára
    nem  egyértelműek,  a jogalkotó lépéseket  tett  az  elkövetési
    magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos  kifejezésre
    juttatására.  „Annak  ellenére,  hogy  az  Alkotmánybíróság   a
    »gyűlöletre  uszít«  formát  alapjogi  szempontból  alkalmasnak
    találta,   mégis  felmerül  a  hatályos  tényállás   elkövetési
    magatartása   megváltoztatásának   igénye,   amely   által    a
    jogértelmezési   és   jogalkalmazási   problémák   orvosolhatók
    lennének.”  (Részletes indokolás, T/5179. számú törvényjavaslat
    a Btk. módosításáról)

    Az   Alkotmánybíróságnak  az  Abh1.-ben,  majd   az   Abh2.-ben
    megjelenő  álláspontja  alapján az  olyan  ún.  legveszélyesebb
    magatartások  esetében  korlátozhatja a jogalkotó  a  kifejezés
    szabadságát büntetőjogi eszközökkel, amelyek elérik „az emberek
    nagyobb tömegében a szenvedélyeket magas fokra lobbantó lázongó
    kifakadás”  szintjét, az alkotmányos értékrendben igen  magasan
    álló   alanyi   alapjogokat  veszélyeztetnek,  ami   egyben   a
    köznyugalom  megzavarásához vezethet (e  veszély  közvetlen  és
    nyilvánvaló).

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kifejezés szabadsága
    nem   korlátozható   olyan  módon,  hogy  a  jogi   szabályozás
    leszállítsa   a  büntetendőség  még  alkotmányosnak   tekintett
    küszöbét.
    A jogalkotó szándéka szerint a gyűlöletre izgatás fogalmába nem
    csupán  az  ún. legveszélyesebb magatartások volnának értendők.
    „A   »gyűlöletre  izgatás«  olyan  magatartás,  amely  mind   a
    racionális   mérlegelést,   meggyőzést,   mind   az   azonnali,
    mérlegelés nélküli indulatkeltést magában foglalja. Ennek az az
    oka,  hogy  a  gyűlölet kettős természetű: egyrészt fellobbanó,
    heves  indulat, másrészt viszont lehet tartós beállítódás  is.”
    (Részletes  indokolás,  T/5179. számú  törvényjavaslat  a  Btk.
    módosításáról)
    A  gyűlöletre izgatás kifejezés beiktatása mellett az erőszakos
    cselekmény elkövetésére való felhívás külön kiemelése, és e két
    új  elkövetési  magatartás együttkezelése  egyértelműen  azt  a
    törvényalkotói  szándékot fejezi ki, hogy az Abh1.  alapján  az
    uszítás fogalmi körébe nem tartozó magatartások is büntethetőek
    legyenek.  Ezáltal viszont a törvényhozó olymértékben kitágítja
    a   büntetendővé  nyilvánított  magatartások  körét,  amely  az
    Alkotmány  61.  §  (1)  bekezdésének szükségtelen  korlátozását
    jelenti.

    3.3.   A   köztársasági  elnöki  indítvány  felveti,  hogy   az
    Alkotmánybíróságnak  lehetősége van alkotmányos  követelményben
    megállapítani  a  közösség  elleni izgatás  tényállásának  azon
    értelmezését,    amely    összhangban    van    az    Alkotmány
    rendelkezéseivel.   Az  Alkotmánybíróság   mérlegelte   ezt   a
    lehetőséget, és a következőket állapította meg.

    Az  Alkotmánybíróság először a 38/1993. (VI. 11.) AB  határozat
    rendelkező   részében  fogalmazta  meg,   hogy   a   jogszabály
    alkotmányossági vizsgálata során a norma megsemmisítése helyett
    határozattal    megállapíthatja    azokat    az     alkotmányos
    követelményeket,   amelyek  a  rendelkezés  alkalmazása   során
    mindenkire nézve kötelezőek.
    Az  Alkotmánybíróság ezt a hatályos jog kíméletéből és abból  a
    követelményből   vezette   le,  hogy   célszerű   elkerülni   a
    jogszabály,  illetőleg jogszabályi rendelkezés megsemmisítését,
    ha  a  jogrend alkotmányossága és a jogbiztonság  e  nélkül  is
    biztosítható.  [Alkotmányos  követelményt  állapított  meg   az
    Alkotmánybíróság  többek  között  a  48/1993.  (VII.  2.),   az
    53/1993. (X. 13.), a 36/1994. (VI. 24.), a 46/1994. (X. 21.) AB
    a  39/1999.  (XII.  21.)  AB határozatok rendelkező  részeiben,
    legutóbb pedig a 32/2003. (VI. 4.) AB határozatban.]
    Előzetes normakontroll keretében azonban az Alkotmánybíróság az
    Országgyűlés által megszavazott törvénynek a köztársasági elnök
    által  kifogásolt  rendelkezéseit vizsgálja.  Nincs  érvényesen
    létrejött   jogszabály,   mivel  a   törvény   kihirdetése   és
    közzététele a köztársasági elnök vétója következtében elmaradt.
    Az  alkotmánybírósági eljárás tárgyát képező normaszöveg  tehát
    nem   része   a   hatályos   jognak,   ennek   megfelelően   az
    Alkotmánybíróság   fogalmilag  nem  lehet   tekintettel   annak
    kíméletére.
    Ezt  állapította meg az Alkotmánybíróság a 64/1997. (XII.  17.)
    AB   határozatában   is,   utalva  arra,   hogy   az   előzetes
    normakontroll  hatáskörben hozott döntés  „vagy  »érintetlenül«
    engedi  át a vizsgált törvényjavaslatot a törvényhozási eljárás
    utolsó  szakaszába,  a zárószavazásra, vagy  –  alkotmánysértés
    megállapítása esetén, a tartalmi követelmények megállapításával
    –  jogalkotási  feladatot határoz meg a törvényhozás  számára.”
    (ABH 1997, 380, 387.)
    Mindezek    alapján,    jelen   ügyben   az    Alkotmánybíróság
    megállapította,  hogy a gyűlöletre izgatás mint  új  tényállási
    elem     sérti     az    Alkotmányban    biztosított     szabad
    véleménynyilvánítás jogát. A vizsgált tényállás alapján ugyanis
    lehetővé válna az emberek olyan cselekmények miatti büntetőjogi
    felelősségre vonása, amely magatartások az Alkotmány 61. §  (1)
    bekezdése alapján védelemben részesülnek.

                                  IV.

    1.  A köztársasági elnök kifogásolta azt is, hogy „az erőszakos
    cselekmény  elkövetésére  hív fel”  fordulattal  a  törvényhozó
    előkészületi  jellegű  magatartást  rendel  büntetni,   önálló,
    befejezett   bűncselekményként,  függetlenül  attól,   hogy   a
    felhívás  eredménnyel jár-e. A köztársasági  elnök  álláspontja
    szerint   ezen  elkövetési  magatartás  kiemelése   és   önálló
    bűncselekményként  való megfogalmazása felesleges,  mert  ez  a
    magatartás  az  uszításban bennfoglaltatik. Ha viszont  tisztán
    immateriális   bűncselekményként  értelmezzük   a   „felhívási”
    tényállást, akkor az sérti az Alkotmány 61. § (1) bekezdését, a
    felhívás ugyanis nem jár egyéni jogok sérelmének veszélyével.

    2.  A  Btkm.  által  beiktatott 269.  §  (1)  bekezdés  második
    fordulata  alapján bűntett elkövetése miatt volna  felelősségre
    vonható  az, aki nagy nyilvánosság előtt valamely nemzet,  vagy
    valamely  nemzeti,  etnikai, faji, vallási csoport,  illetve  a
    lakosság    egyes   csoportjai   ellen   erőszakos   cselekmény
    elkövetésére hív fel.
    Az   Alkotmánybíróság   álláspontja   szerint   önmagában   nem
    alkotmánysértő, hogy a jogalkotó az erőszakos elemet tartalmazó
    bűncselekmények   előkészületi   magatartását    sui    generis
    bűncselekményként     és     nem     valamely     bűncselekmény
    előkészületeként  bünteti.  A jogalkotó  szabadságába  tartozik
    annak megítélése, hogy bizonyos elkövetési magatartásokat  mely
    törvényi  tényállások  alá sorol be.  „A  bűncselekményeknek  a
    büntető  törvényben  történő nevesítése, adott  magatartásoknak
    sui  generis cselekményként történő szabályozása minden esetben
    egy  adott  büntetőpolitika normatív megtestesítését  jelenti.”
    (481/B/1999. AB határozat, ABH 2002, 998, 1012.)
    Jelen   ügyben  sem  az  előkészületi  cselekmény  sui  generis
    bűncselekménnyé  minősítésének  alkotmányosságát  vizsgálta  az
    Alkotmánybíróság,  hanem  azt, hogy törvényhozó  –  e  fordulat
    beiktatásával – az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében biztosított
    szabad  véleménynyilvánítás jogát alkotmányos módon korlátozta-
    e,  vagyis, hogy az „erőszakos cselekmény elkövetésére hív fel”
    elkövetési    magatartás   megfelel-e    a    véleményszabadság
    korlátozásakor irányadó alkotmányos mércének.

    3. A büntetni rendelt magatartás nem éri el az e határozat III.
    2.2. pontjában foglalt büntethetőségi küszöböt. A bűncselekmény
    az erőszakos cselekményre való felhívással befejezetté válik. A
    büntetőjogi dogmatikában a felhívás olyan egyoldalú cselekmény,
    amely  alapján  az  elkövető meghatározott személy(ek)hez  vagy
    általában   a  nagy  nyilvánossághoz  szól,  és  a  címzetteket
    bűncselekmény (jelen esetben erőszakos cselekmény) elkövetésére
    törekszik  rábírni.  Az  új  elkövetési  magatartás  a   rábíró
    magatartást,    illetve   rábírni   törekvést   kriminalizálja,
    függetlenül  attól,  hogy  a  felhívás  eljut-e  egyáltalán   a
    címzettekhez,  a  passzív  alanyban  sikerül-e   kiváltani   az
    erőszakos  cselekményre vonatkozó akarat-elhatározást,  (de  az
    erőszakos cselekmény megvalósítása bármely okból elmarad)  vagy
    a passzív alany visszautasítja az elkövető felhívását.

    Nem feltétele a bűncselekmény megvalósulásának, hogy a felhívás
    konkrét  egyéni jogok sérelmével fenyegessen. A  jogalkotó  már
    azt  is büntetni rendeli, ha valaki mást vagy másokat erőszakos
    cselekmény   elkövetésére  törekszik  rábírni.   Amennyiben   a
    személyek  elleni erőszak megvalósul, az erőszakos cselekményre
    felhívó  személy  a  Btk. 174/B. § alapján büntethető,  mint  a
    nemzeti,  etnikai,  faji  vagy vallási csoport  elleni  erőszak
    bűncselekmény  öt  évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő
    felbujtója.  [A  Btk. 174/B. § (1) bekezdése alapján  bűntettet
    követ  el,  és öt évig terjedő szabadságvesztéssel  büntetendő,
    aki   mást   valamely  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy   vallási
    csoporthoz  tartozása  vagy  vélt  tartozása  miatt  bántalmaz,
    illetőleg  erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít,  hogy
    valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön.]

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint  végül  a  törvény  az
    előkészületi   magatartás  bűncselekménnyé  alakításával   arra
    tekintet   nélkül   büntet,  hogy  a  felhívás   alkalmas-e   a
    köznyugalom megzavarására. Az „erőszakos cselekményre hív  fel”
    fordulat   esetében   is  irányadó  az  az  Abh1.-ben   foglalt
    megállapítás,  amely  szerint  „a  bűncselekményi   tényállásba
    felvett  hipotetikus („alkalmas”) vagy tényleges visszacsatolás
    nélkül  (valóban megzavarta a köznyugalmat) a gyalázkodással  a
    köznyugalomban okozott sérelem olyan feltételezés csupán, amely
    a   szabad  véleménynyilvánítás  korlátozását  kielégítően  nem
    indokolhatja. Itt ugyanis a külső korlát megléte, azaz más  jog
    sérelme, maga is bizonytalan”. (Abh1., ABH 1992, 167, 180.)
    Az   „erőszakos  cselekmény  elkövetésére  hív  fel”   fordulat
    esetében  a  bűncselekmény  megvalósulásához  nem  szükséges  a
    köznyugalom  megzavarása, de még az  sem,  hogy  a  felhívás  a
    köznyugalom  megzavarására  alkalmas  legyen.  A   közrend   és
    társadalmi  béke  ilyen  elvont  veszélyeztetése  viszont   nem
    alapozza   meg   a   büntetőjogi  szankció   alkalmazását.   „A
    büntetőjognak  nem  feladata  az  alkotmányos  értékek   átfogó
    védelme,  csupán  az, hogy ezen értékeket  a  különösen  súlyos
    sérelmekkel szemben védje.” (Abh4., ABH 2000, 117, 129.)

    Minthogy   az  „erőszakos  cselekmény  elkövetésére  hív   fel”
    fordulat  nem  éri  el  az  e  határozat  III.  2.2.  pontjában
    megállapított   büntethetőségi  kritériumot,  a   bűncselekmény
    megvalósulásának   nem  feltétele  konkrét   egyéni   alapjogok
    sérelme, illetve a köznyugalom megzavarása, az Alkotmány 61.  §
    (1)  bekezdésében védett szabad véleménynyilvánításhoz való jog
    szükségtelen és aránytalan korlátozását jelenti.

                                  V.

    1.  A  köztársasági  elnök  a Btkm. által  a  Btk.  269.  §-ába
    iktatott  (2)  bekezdést,  az ún. „becsmérlési”  tényállást  is
    alkotmánysértőnek  tartja.  Az  elnöki  indítvány   szerint   a
    becsmérlési  tényállás sérti a véleménynyilvánítás szabadságát,
    mivel a köznyugalmat elvontan, általánosan védi. E tényállással
    a  törvényhozó  lényegesen  szélesebben  jelöli  ki  a  tiltott
    magtartások körét, mint ahogyan azt az Abh1. az Alkotmány 61. §
    (1)  bekezdés alapján megállapította. A becsmérlési  tényállás,
    ezen  túl,  sérti  Alkotmány 2. § (1) bekezdésében  biztosított
    normavilágosságot  is, mert nem határozza  meg  egyértelműen  a
    védett jogi tárgyat. A törvényi tényállás a Btk. közrend elleni
    bűncselekmények     fejezetében,    a    köznyugalom     elleni
    bűncselekmények  cím  alatt  kapott  helyet,  de  a  becsmérlés
    szövege   alapján  megállapítható,  hogy  az   közvetlenül   az
    Alkotmány  54.  §  (1) bekezdésében garantált  emberi  méltóság
    alapjoga, illetve az abból fakadó személyiségi jogok, különösen
    a becsület védelmére irányul.
    A  köztársasági elnök álláspontja szerint, ha a védett jogtárgy
    a   becsület,  akkor  pedig  sérül  az  Alkotmány  54.  §   (1)
    bekezdésében elismert emberi méltósághoz való jog részét képező
    önrendelkezési   jog,   a   törvényhozó   ugyanis   nem    köti
    magánindítványhoz  az  emberi  méltóságot  sértő  bűncselekmény
    üldözését.

    2.  Az Alkotmánybíróság a becsmérlés kapcsán mindenekelőtt  azt
    vizsgálta, hogy e tényállás az Alkotmány 61. § (1) bekezdésében
    biztosított  szabad  véleménynyilvánítás szükséges  és  arányos
    korlátozását jelenti-e.

    2.1.  A  Btkm.  által  beiktatott 269. § (2)  bekezdés  alapján
    vétség   miatt   volna  felelősségre  vonható  az,   aki   nagy
    nyilvánosság  előtt  az emberi méltóságot azáltal  sérti,  hogy
    mást  vagy  másokat  a  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy  vallási
    hovatartozás miatt becsmérel vagy megaláz.
    Az  Alkotmánybíróság annak vizsgálatakor,  hogy  a  becsmérlés,
    megalázás  mint  elkövetési magatartás eléri-e a büntethetőségi
    küszöböt, az Abh1.-ben a gyalázkodási tényállással kapcsolatban
    megállapítottakat vette figyelembe. Ennek az  az  oka,  hogy  a
    gyalázkodás  esetében  az elkövetési magatartás  a  sértő  vagy
    lealacsonyító kifejezések használata, illetve ilyen  cselekmény
    elkövetése (a megvetés kifejezésre juttatása) volt. A jogalkotó
    a  Btkm. megalkotásakor megőrizte az elkövetési magatartást:  a
    sértő,   lealacsonyító  kifejezések  használatát  (becsmérlés),
    illetve az ilyen cselekmény elkövetését, a megvetés kifejezésre
    juttatását (megalázás).

    Ezen   elkövetési   magatartásokkal   kapcsolatban   pedig   az
    Alkotmánybíróság  az Abh1.-ben a következőket állapította  meg.
    „A  köznyugalom  fenntartásához  nem  elkerülhetetlen,  hogy  a
    magyar nemzetet, valamely nemzetiséget, népet, felekezetet vagy
    fajt  sértő  vagy  lealacsonyító  kifejezés  nagy  nyilvánosság
    előtti használatát önmagában véve (illetve az ezzel egyenértékű
    cselekményt)  büntetőjogi büntetéssel  fenyegesse  a  törvény.”
    (Abh1., ABH 1992, 167, 180-181.)
    Az  Abh2.-ben az Alkotmánybíróság az 1996. évi XVII. törvény 5.
    §-a   által  a  Btk.  269.  §-ába  iktatott  „illetve  gyűlölet
    keltésére  alkalmas egyéb cselekményt követ el” szövegrészt  is
    azért  semmisítette  meg, mert azon túl, hogy  e  fordulat  nem
    felelt   meg  az  alkotmányos  büntetőjog  határozottságot   és
    egyértelműséget    előíró    követelményének,    szükségtelenül
    korlátozta  a véleményszabadságot. Az uszítás szintjét  el  nem
    érő  közlések az Alkotmány 61. § (1) bekezdésének védelme alatt
    állnak,  ugyanis  „csakis az uszítás  foglalja  magában  azt  a
    »bizonyos     mérték«     fölötti     veszélyt,     amely     a
    véleménynyilvánításhoz  való  jog  korlátozását  megengedhetővé
    teszi”. (Abh2., ABH 1999, 106, 110.)
    Az   Alkotmánybíróságnak   a   politikai   beszéd   alkotmányos
    korlátait,   ezen   belül  is  a  szélsőséges  megnyilvánulások
    büntethetőségét vizsgáló határozatai közé tartozik  a  14/2000.
    (V.  12.)  AB  határozat (a továbbiakban: Abh3.) is,  amely  az
    önkényuralmi  jelképek használatát büntető  törvényi  tényállás
    alkotmányosságáról   döntött.  Az  Abh3.  a   véleményszabadság
    alkotmányos korlátozásának ismerte el az önkényuralmi  jelképek
    terjesztésének,  nagy  nyilvánosság  előtti  használatának   és
    közszemlére  tételének büntetőjogi szankcionálását,  mondván  e
    magatartások  alkalmasak a köznyugalom megzavarására  és  arra,
    hogy  a  demokrácia  értékei  mellett  elkötelezett  közösségek
    emberi  méltóságát  sértsék. Az Abh3. ugyanakkor  nem  magát  a
    szélsőséges  véleményformálást és az  ilyen  vélemény  közlését
    korlátozza, hanem e vélemény kinyilvánításának egyik  formáját,
    módját,  bizonyos  jelképek használatát.  Az  Abh3.  tehát  nem
    érinti  az  Abh1.-ben foglalt azon megállapítás  érvényességét,
    hogy  önmagában  a sértő, lealacsonyító kifejezések  használata
    vagy  más, ezzel egyenértékű cselekmény elkövetése az Alkotmány
    61.  §  (1)  bekezdésének oltalma alatt áll, amely a  véleményt
    annak érték- és igazságtartalmára tekintet nélkül védi. Ahogyan
    a 33/1998. (VI. 25.) AB határozatban, itt is különbség tehető a
    véleménynyilvánítás  szabadsága  és  a  vélemény  megjelenítése
    bizonyos   formáinak  megítélése  között.  Az  Alkotmánybíróság
    azonban    jelen    ügyben    is    hangsúlyozza,    hogy    „a
    véleménynyilvánítás    módjának    meghatározása    közvetlenül
    befolyásolhatja  a  véleménynyilvánításhoz  való   emberi   jog
    érvényesülését  is.  Amennyiben ugyanis  a  […]  szabályozás  e
    véleménynyilvánítási  jog kifejezésének  módját  indokolatlanul
    szigorú  keretek között tartja (alacsonyan húzná meg a „tűrési”
    határt),   akkor   közvetlenül  akadályává   válna   a   szabad
    véleménynyilvánítási jog érvényesülésének is.” (ABH 1998,  256,
    260-261.)
    A vélemény megjelenítésének egy módját bünteti a Btk. 269/A. §-
    ában  foglalt nemzeti jelkép megsértése törvényi tényállás  is,
    amelyet   az   Alkotmánybíróság  a   13/2000.   (V.   12.)   AB
    határozatában az Alkotmányban meghatározott nemzeti szimbólumok
    és  az  azáltal megtestesített értékek védelmében  szükségesnek
    talált,  és – nem lévén más hatékony jogi szankció – arányosnak
    az  elérni  kívánt  céllal.  E  határozatában  is  hangsúlyozta
    azonban  az  Alkotmánybíróság,  „a  nemzeti  jelképeket  illető
    negatív  tartalmú vélemények, a jelképek történetére, értékére,
    közjogi  jelentőségére  vonatkozó tudományos  nézetek,  művészi
    kifejezések,    illetőleg   kritikák   hangoztatása,    esetleg
    megváltoztatásukat   vagy   eltörlésüket    célzó    javaslatok
    kifejezésre  juttatása, értelemszerűen  nem  eshet  büntetőjogi
    szankcionálás    alá,   hanem   része   a   véleménynyilvánítás
    alkotmányos szabadságának.” (ABH 2000, 61, 71.)

    Az   Alkotmánybíróság  töretlen  gyakorlata  alapján  tehát  az
    uszítás  szintjét  el  nem  érő  gyalázkodó,  becsmérlő  típusú
    véleményközlés,  minthogy az Alkotmány 61. §  (1)  bekezdésének
    védelme  alatt  áll, nem büntethető. A megvetés  kinyilvánítása
    önmagában  nem jár erőszakcselekmény nyilvánvaló  és  közvetlen
    veszélyével,  és  sok  esetben  egyéni  jogok  sérelmével   sem
    fenyeget.

    2.2.  Az  Alkotmánybíróság  által az  Abh1.-ben  megsemmisített
    gyalázkodás  és  a jelen alkotmánybírósági eljárásban  vizsgált
    becsmérlési tényállás közötti egyik lényeges különbség  azonban
    éppen   az,   hogy  a  gyalázkodás  esetében  a   bűncselekmény
    megvalósult  abban  az  esetben is, ha a közlés  a  körülmények
    folytán  nem járt annak veszélyével sem, hogy az egyéni jogokon
    sérelem esett volna.
    A    becsmérlési    tényállás,   ezzel   szemben,    materiális
    bűncselekmény,  amely tényállási elemként  az  emberi  méltóság
    sérelmét  követeli meg. Önmagában azonban az emberi méltósághoz
    való   jog   sérelme   kitétel  nem   teszi   elkerülhetetlenül
    szükségessé    a    speciális   büntetőjogi    tényállást.    A
    szólásszabadság korlátozásakor nagy súllyal esik ugyan latba  a
    személyiségvédelem, de az alapjogok közötti mérlegelés során is
    vizsgálandó,    hogy    az   alkalmazott   jogalkotói    korlát
    elengedhetetlenül szükséges-e a személyhez fűződő jogok védelme
    érdekében,   vagy   a   hatékony  személyiségvédelem   más,   a
    szólásszabadságot kevésbé korlátozó eszközzel is biztosítható.
    A   hatályos   jog  alapján,  amennyiben  a  sértett   személye
    megállapítható,  becsületének  védelme  érdekében  a   jogaiban
    sértett  – legyen a becsmérlés oka bármely csoporthoz tartozása
    vagy  egyéb más lényegi tulajdonsága, személyes adottsága  –  a
    polgári  jog  és  a  büntetőjog már meglévő eszközeivel  élhet.
    [Jelenleg a Ptk. 84. § (1) bekezdése alapján személyiségi  jogi
    pert  indíthat,  illetve a Btk. 179. §-a és  180.  §-a  alapján
    rágalmazás   vagy   becsületsértés  miatt   kezdeményezheti   a
    büntetőeljárás megindítását.]
    A  Ptk. 85. § (1) bekezdése alapján azonban a személyhez fűződő
    jogok  csak  személyesen  érvényesíthetők,  és  a  bíróságok  a
    valamely  közösséget  érintő lealacsonyító kifejezések  közlése
    esetén a felperes (mint az érintett csoport meg nem nevezett és
    be  nem azonosítható tagja) kereshetőségi jogának hiánya  miatt
    elutasítják a személyiségi jogi keresetet.
    A  bírói  gyakorlat alapján rágalmazás is csak abban az esetben
    állapítható  meg,  ha  annak sértettje konkrétan  felismerhető,
    személyileg  meghatározható. „Nem  szükséges  ugyan  a  sérteni
    szándékolt személy néven való nevezése, de mellőzhetetlen annak
    olyan   módon  való  megjelölése,  körülírása,  hogy   kétséget
    kizáróan megállapítható legyen: az elkövető a kérdéses személyt
    sértette.”  (BJD  1953-1963, 1190.) (A már hatályban  nem  lévő
    1972.  évi IV. törvény 47. §-a alapján az elvi döntés  kötelező
    volt   a  bíróságokra.)  Rágalmazás  és  becsületsértés   miatt
    büntetőeljárást is akkor kezdeményezhet a sértett, ha  a  sértő
    kijelentésben a neve ugyan nem szerepel, de kiléte egyértelműen
    azonosítható. (BH 1994. 8., BH 2001. 99.)

    A  Btkm.  által beiktatott Btk. 269. § (2) bekezdés megalkotása
    azt  a törvényhozói szándékot fejezi ki, hogy abban az esetben,
    ha  a  sértettek  személye  nem  állapítható  meg,  a  nemzeti,
    etnikai,  faji  vagy  vallási  hovatartozás  miatti  becsmérlés
    esetében  az  emberi  méltósághoz való  jog  sérelme  önmagában
    megalapozza   az   ügyész  fellépését   és   a   büntetőeljárás
    hivatalbóli   megindítását.  Minthogy   a   becsületsértés   és
    rágalmazás törvényi tényállások sértetti legitimáció  hiányában
    nem  alkalmazhatóak  a becsmérlési tényállásban  megfogalmazott
    magatartásokra,  a  törvényhozó  szükségesnek  vélte   egy,   a
    sértettek   felismerhetőségét  meg  nem  követelő   büntetőjogi
    tényállás megalkotását, amely abban az esetben is biztosítja  a
    személyiségi  jogsérelem orvoslását, ha az az  egyént  valamely
    csoporthoz,  közösséghez tartozása miatt  érte  és  a  sérelmet
    szenvedett személyében nem azonosítható.

    Az  Alkotmánybíróság álláspontja szerint azonban a jogalkotónak
    figyelemmel  kellett  volna lennie az  Abh1.-ben  foglalt  azon
    megállapításra, amely szerint „[a] gyalázkodásra  bírálat  kell
    hogy  feleljen.  E  folyamatba tartozik az  is,  hogy  számolni
    kelljen   magas   kártérítésekkel.  Büntetőjogi   büntetésekkel
    azonban nem a közvéleményt és a politikai stílust kell formálni
    –  ez paternalista hozzáállás –, hanem más jogok védelmében  az
    elkerülhetetlenül  szükséges esetekben szankcionálni.”  (Abh1.,
    ABH 1992, 167, 180.)
    Jelen esetben ugyanis a törvényhozó az emberi méltósághoz  való
    jog és a köznyugalom védelme érdekében a becsmérlés büntetőjogi
    szankcionálásával a véleményszabadságot nem a lehető  legkisebb
    mértékben  korlátozó eszközt választotta. A büntetőjog  a  jogi
    felelősségi  rendszerben  az ultima  ratio,  és  a  büntetőjogi
    szankció   feladata  a  jogi  és  erkölcsi   normák   épségének
    fenntartása  akkor,  amikor  már  más  jogágak  szankciói   nem
    segítenek.  (Abh1.,  ABH  1992,  167,  176.)  Ahogyan  azt   az
    Alkotmánybíróság  a  rémhírterjesztés  törvényi   tényállásának
    alkotmányosságát  vizsgáló határozatában  megállapította,  „[a]
    büntetőjogi  eszközrendszer ultima ratio szerepe  kétségtelenül
    azt  jelenti,  hogy akkor alkalmazandó, ha más jogági  eszközök
    már   nem   elegendőek.  Ugyanakkor  ennek   megítélésénél   az
    Alkotmánybíróság  nem  a  jogrendszer adott  állapotát  tekinti
    irányadónak, hanem figyelemmel van fejlesztésének lehetőségeire
    is.  A  jogi  eszköztár hiányossága önmagában nem érv  valamely
    magatartás bűncselekménnyé nyilvánítása mellett, nem teszi  sem
    szükségessé,  sem arányossá az alkotmányos alapjog  büntetőjogi
    korlátozását.” (Abh4., ABH 2000, 117, 129.) Minthogy léteznek a
    szólásszabadságot   szűkebb  körben  és  kevésbé   kíméletlenül
    korlátozó,  mégis  hatékony  eszközök  a  személyiségvédelemre,
    közelebbről  a  becsmérlési  tényállásban  foglalt   elkövetési
    magatartások   elleni   fellépésre,   az   Alkotmánybíróság   a
    becsmérlés  vagy megalázás magatartások esetében  az  Alkotmány
    61.  §  (1)  bekezdésében foglalt szabad véleménynyilvánításhoz
    való   jog   aránytalan  korlátozásának  tartja  a  büntetőjogi
    szankció kilátásba helyezését.

    2.3.  Az  Alkotmánybíróság a becsmérlési tényállás  kapcsán  is
    megvizsgálta,   nem   csupán   jogalkotói   feltételezés-e    a
    köznyugalom  megzavarása.  Az  Abh1.-ben  vizsgált  gyalázkodás
    bűncselekmény  esetében  nem  volt  tényállási  elem  a   sértő
    kifejezés köznyugalom megzavarására alkalmas volta, a közrendet
    elvontan védte e törvényi tényállás. A becsmérlési tényállásnál
    ugyanez  a  helyzet.  Nem  állítható, hogy  minden,  az  emberi
    méltóságot  sértő,  a  nemzeti,  etnikai,  faji  vagy   vallási
    hovatartozás miatt történő becsmérlés vagy megalázás  egyben  a
    köznyugalom  megsértésének közvetlen és nyilvánvaló veszélyével
    jár.  A  bűncselekményi  tényállásba felvett  hipotetikus  vagy
    tényleges   visszacsatolás  hiányában  (a  közlés  alkalmas   a
    köznyugalom  megzavarására, illetve, hogy valóban megzavarta  a
    köznyugalmat)  a  köznyugalomban okozott sérelem  feltételezés,
    amely    nem    elegendő   a   véleményszabadság    alapjogának
    korlátozására.

    A  fentiek  alapján az Alkotmánybíróság arra a  következtetésre
    jutott,  hogy  a  Btkm.  által a Btk. 269.  §  (2)  bekezdésébe
    iktatott  becsmérlési tényállás szükségtelenül és  aránytalanul
    korlátozza  az  Alkotmány  61. § (1)  bekezdésében  biztosított
    szabad véleménynyilvánítás jogát.

    Az  Alkotmánybíróság jelen ügyben – az Abtv. 35. § (1)  és  (2)
    bekezdéseinek   megfelelően  eljárva  –  a  Btkm.   1.   §-ának
    alkotmányellenességét állapította meg.
    A  határozatban foglalt megállapításokra és az abból  következő
    döntésre  tekintettel  az  Alkotmánybíróság  nem  vizsgálta   a
    köztársasági    elnök    által   felvetett    egyéb    tartalmi
    észrevételeket.

    Az   Alkotmánybíróság   e  határozatát   az   abban   foglaltak
    közérdekűségére tekintettel tette közzé a Magyar Közlönyben.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                      előadó alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Section 1 of the Act adopted at the session of the Parliament on 8 December 2003 on the amendment of Act IV of 1978 on the Criminal Code
     Number of the Decision:
     .
     18/2004. (V. 25.)
     Date of the decision:
     .
     05/24/2004
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-1-004?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0018_2004.pdfen_0018_2004.pdf