Hungarian
Ügyszám:
.
30/B/2004
Előadó alkotmánybíró: Kiss László Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 13/2004. (IV. 20.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/230
.
A döntés kelte: Budapest, 04/20/2004
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
  vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

                           határozatot:

     Az   Alkotmánybíróság   az   Európai   Parlament   tagjainak
  választásáról  szóló  2003.  évi  CXIII.  törvény  2.   §   (1)
  bekezdése,  5.  §  (1) bekezdése, illetőleg  a  törvény  egésze
  alkotmányellenességének  megállapítására  és   megsemmisítésére
  irányuló indítványokat elutasítja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás
                                  
                                 I.

        Az  Alkotmánybírósághoz több indítvány érkezett az Európai
   Parlament  tagjainak  választásáról  szóló  2003.  évi   CXIII.
   törvény  (a továbbiakban: EPvt.) egyes rendelkezései, illetőleg
   egésze    alkotmányellenességének    a    megállapítását     és
   megsemmisítését    kezdeményezve.    Tartalmuk     azonosságára
   tekintettel az Alkotmánybíróság egyesítette az indítványokat és
   azokat egy eljárásban bírálta el.

        Az  egyik  indítványozó az EPvt. 5. § (1)  bekezdésének  a
   megsemmisítését  arra  hivatkozással  kezdeményezi,   hogy   az
   Alkotmány  szerint  a  választójog  általános  és  egyenlő,   a
   szavazás    közvetlen   és   titkos.   Hangsúlyozza:    „minden
   választópolgárnak joga van arra, hogy a jogszabályi  feltételek
   teljesülése  esetén választó és választható legyen, figyelemmel
   arra,  hogy  a  választás  során érvényesülnie  kell  annak  az
   alapelvnek  is,  hogy  az esélyegyenlőség  a  jelöltek  –  mint
   természetes   személyek  –  és  a  jelölő  szervezetek   között
   fennálljon.”  Az  indítványozó álláspontja szerint  mindezeknek
   ellentmond  az EPvt. 5. § (1) bekezdése – és az ahhoz  szorosan
   kapcsolódó  6.  §-a  -,  amely  a  parlamenti  választásokon  a
   választhatóság   jogát  két  feltételhez   köti:   csak   olyan
   választópolgár   választható  meg,  aki  az  adott   pártlistán
   szerepel,  továbbá az, hogy az adott párt listát állítson.  Úgy
   véli:   „a   passzív   választójog   gyakorlásának   pártlistán
   szerepléshez    kötése,    amely    kimondva-kimondatlanul    a
   párttagságot   feltételezi,  diszkriminálja  a  pártokhoz   nem
   tartozó  személyeket, megakadályozza és korlátozza őket passzív
   választójoguk  gyakorlásában, ellentmond a jelöltek  és  jelölő
   szervezetek közötti esélyegyenlőségi elvnek.”
      
       Másik   indítványozó  ugyanezen  indokokat  kiterjeszti   a
   törvény 2. § (1) bekezdésére is. Álláspontja szerint e támadott
   rendelkezések az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének a sérelmét  is
   eredményezik, ugyanis alapvető állampolgári jogok –  választás,
   közügyek  vitele  – tartalmának lényeges korlátozását  jelentik
   azáltal, hogy csak politikai pártoknak adnak lehetőséget jelölt
   állítására, azzal sem állampolgárok, sem civil szervezetek  nem
   élhetnek.  Úgy  véli  továbbá, hogy  a  támadott  rendelkezések
   ellentétesek az Alkotmány 70. § (4) bekezdésében biztosított, a
   közügyek  viteléhez,  közhivatal viseléséhez  való  joggal  is,
   valamint  a  70/A.  §  (3)  bekezdésében  biztosított  jog-  és
   esélyegyenlőség elvével.

        Az  egyik  indítványozó utal az 1976. évi 8.  törvényerejű
   rendelettel   kihirdetett,  a  Polgári   és   Politikai   Jogok
   Nemzetközi Egyezségokmánya (a továbbiakban: Egyezségokmány) 25.
   cikk   b)   pontjára,  amely  szerint  „minden   állampolgárnak
   megkülönböztetések és ésszerűtlen korlátozások nélkül joga  van
   arra,  hogy  szavazzon  és  megválaszthassák  az  általános  és
   egyenlő  választójog alapján, titkos szavazással tartott  olyan
   valódi  és  rendszeres  választásokon,  amelyek  biztosítják  a
   választók akaratának szabad kifejezését.”

        Az indítványozó külön említi, hogy az uniós csatlakozással
   lép  hatályba  az  Alkotmány  új 70.  §  (4)  bekezdése,  amely
   kimondja:   „A   Magyar   Köztársaság   területén   lakóhellyel
   rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgárt és  az  Európai
   Unió   más   tagállamának   a  Magyar   Köztársaság   területén
   lakóhellyel  rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti  az  a
   jog,  hogy  az  európai parlamenti választáson  választható  és
   választó   legyen.”  Az  indítványozó  álláspontja  szerint   a
   pártlista  EPvt.  szabálya ellentétes a  később  hatályba  lépő
   alkotmányi  rendelkezéssel. A kifogásolt törvényi rendelkezések
   és a törvény egészének visszamenő hatályú megsemmisítését kéri.

          Egy    indítvány    az    EPvt.-t    általában    tartja
   alkotmányellenesnek,  számos  alkotmányi  rendelkezésre  utalt,
   anélkül,    hogy    megjelölte   volna,    melyik    alkotmányi
   rendelkezéssel ellentétes.

                                 II.

        Az  Alkotmánybíróság  a döntését a  következő  jogszabályi
   rendelkezésekre alapozta.

       1.  Az Alkotmány rendelkezései:
       „2.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság független,  demokratikus
       jogállam.”
       „2/A.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság  az  Európai  Unióban
       tagállamként    való   részvétele   érdekében    nemzetközi
       szerződés alapján – az Európai Uniót, illetőleg az  Európai
       Közösségeket   (a  továbbiakban:  Európai   Unió)   alapító
       szerződésekből     fakadó    jogok     gyakorlásához     és
       kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig –  egyes,
       Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal  közösen
       gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat  önállóan,
       az Európai Unió intézményei útján is.
    (2)    Az   (1)   bekezdés   szerinti   nemzetközi   szerződés
   megerősítéséhez  és kihirdetéséhez az országgyűlési  képviselők
   kétharmadának szavazata szükséges.”
    „3.  §  (2)  A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában
   és kinyilvánításában.”

    „8.  §  (2)  A  Magyar Köztársaságban az alapvető  jogokra  és
   kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
   alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
       „70.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaság területén  élő  minden
       nagykorú  magyar  állampolgárnak joga van  ahhoz,  hogy  az
       országgyűlési   és   a  helyi  önkormányzati,   továbbá   a
       kisebbségi önkormányzati választásokon választható és –  ha
       a   választás,  illetőleg  népszavazás  napján  az   ország
       területén tartózkodik – választó legyen, valamint  országos
       vagy  helyi  népszavazásban és népi kezdeményezésben  részt
       vegyen.
    (2)   A   helyi   önkormányzati  képviselő-  és  polgármester-
   választásnál  a választás joga, valamint a helyi népszavazásban
   és helyi népi kezdeményezésben a részvétel joga – külön törvény
   szerint    –   megilleti   a   Magyar   Köztársaság   területén
   bevándoroltként élő nem magyar állampolgárt is, ha a választás,
   illetőleg a népszavazás napján az ország területén tartózkodik.
    (3)   Nincs   választójoga  annak,  aki  a  cselekvőképességet
   korlátozó  vagy  kizáró  gondnokság  alatt,  illetőleg  aki   a
   közügyek  gyakorlásától eltiltó jogerős  ítélet  hatálya  alatt
   áll, továbbá aki jogerős szabadságvesztés büntetését, vagy  aki
   büntetőeljárásban       jogerősen      elrendelt       intézeti
   kényszergyógykezelését tölti.
    (4)  Minden  magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy  részt
   vegyen  a  közügyek  vitelében, továbbá hogy  rátermettségének,
   képzettségének  és  szakmai tudásának  megfelelően  közhivatalt
   viseljen.”

    „70/A.  §  (1)  A  Magyar Köztársaság biztosítja  a  területén
   tartózkodó  minden  személy  számára  az  emberi,  illetve   az
   állampolgári  jogokat,  bármely  megkülönböztetés,  nevezetesen
   faj,  szín,  nem, nyelv, vallás, politikai vagy  más  vélemény,
   nemzeti  vagy  társadalmi  származás, vagyoni,  születési  vagy
   egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
    (2)   Az   embereknek  az  (1)  bekezdés  szerinti   bármilyen
   hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan bünteti.
    (3)  A  Magyar  Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását  az
   esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó  intézkedésekkel  is
   segíti.”

    „71.  §  (1) Az országgyűlési képviselőket, valamint  a  helyi
   önkormányzati    képviselő-testület    tagjait,    továbbá    a
   polgármestert  és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok
   általános  és egyenlő választójog alapján, közvetlen és  titkos
   szavazással választják.
    (2)  A  megyei  közgyűlés  elnökét a megyei  közgyűlés  tagjai
   titkos  szavazással  választják. A  megyei  közgyűlés  elnökévé
   magyar állampolgár választható.
       (3)  Az  országgyűlési  képviselők,  az  Európai  Parlament
       képviselői, továbbá a helyi önkormányzati képviselők  és  a
       polgármesterek választásáról külön törvények  rendelkeznek,
       amelyek  elfogadásához a jelenlevő országgyűlési képviselők
       kétharmadának szavazata szükséges.”

       2.  Az EPvt. rendelkezései:
    „1.  §  Ezt a törvényt kell alkalmazni az Európai Parlamentben
   a  Magyar  Köztársaság  részére fenntartott  képviselői  helyek
   betöltésére.”
    „2.  §  (1) A választás arányos választási rendszerben, listás
   szavazással történik.
    (2)   A   választáson  a  Magyar  Köztársaság   területe   egy
   választókerületet alkot.”
       „5.  §  (1)  Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról
       szóló  törvény  szerint bejegyzett pártok állíthatnak.  Két
       vagy  több  párt közös listát is állíthat. Ugyanaz  a  párt
       csak egy – önálló vagy közös – listát állíthat. A listán  a
       jelöltek  a  párt  (pártok)  által  bejelentett  sorrendben
       szerepelnek.
    (2)  A  listaállításhoz legalább 20 000  választópolgárnak  az
   aláírásával hitelesített ajánlása szükséges.
    (3) A választópolgár csak egy listát ajánlhat.”

    „6.   §   A   választópolgár  csak  egy   listán   szerepelhet
   jelöltként.”
    „46.   §   A   2004.   évi   európai  parlamenti   választások
   előkészítése   során  úgy  kell  eljárni,   mintha   a   Magyar
   Köztársaság az Európai Unió tagja lenne.”

    „51.  § E törvény, a választási eljárásról szóló 1997. évi  C.
   törvénnyel   együtt,  a  Magyar  Köztársaság  és   az   Európai
   Közösségek  és  azok  tagállamai között társulás  létesítéséről
   szóló,   Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt   Európai
   Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető  1994.  évi
   I.   törvény   3.  §-ával  összhangban  az  Európai  Közösségek
   következő    jogszabályaival   összeegyeztethető   szabályozást
   tartalmaz:
    a)   a  Tanács  1993.  december  6-i  93/109/EK  irányelve  az
   állampolgárságuktól  eltérő tagállamban lakóhellyel  rendelkező
   uniós  polgárok  aktív  és passzív választójogának  az  európai
   parlamenti  választások  során történő  gyakorlására  vonatkozó
   részletes szabályok megállapításáról;
    b)   a   Tanács   76/787/ESZAK,  EGK,  Euratom   határozatához
   mellékelt,  a  Tanács  2002. június  25-i  és  szeptember  23-i
   2002/772/EK,  Euratom  határozatával  módosított,  az   Európai
   Parlament  képviselőinek  közvetlen  és  általános  választójog
   alapján történő választásáról szóló okmány.”
    
                                III.
                                  
       Az indítvány nem megalapozott.
    
        1.  A  Magyar Köztársaság csatlakozása az Európai  Unióhoz
   szükségessé tette, hogy az Országgyűlés megalkossa  az  Európai
   Parlamentben   a   Magyar   Köztársaság   képviselői    részére
   fenntartott parlamenti helyek betöltésének a szabályait.  Ennek
   érdekében alkotta meg az Országgyűlés az EPvt.-t.

        Az  indítványok alapján az Alkotmánybíróság  elsőként  azt
   vizsgálta,  hogy  hatásköre  mennyiben  terjed  ki   az   EPvt.
   alkotmányosságának  vizsgálatára,  az  éppen  a   csatlakozásra
   figyelemmel   módosított   Alkotmány   milyen   rendelkezéseket
   tartalmaz az Európai Parlament tagjai megválasztására.

        Az  Alkotmány 71. § (3) bekezdése szerint az országgyűlési
   képviselők,  az Európai Parlament képviselői, továbbá  a  helyi
   önkormányzati  képviselők  és  a  polgármesterek  választásáról
   külön törvények rendelkeznek, amelyek elfogadásához a jelenlévő
   országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

        Az Alkotmány az Európai Parlament képviselőinek választási
   rendszeréről   nem   rendelkezik,  annak  szabályozását   külön
   törvényre utalja. Következésképpen az Európai Parlament  tagjai
   választási   rendszerének,   közöttük   a   jelölés    módjának
   szabályozásában   az   Alkotmány   alapján    széles    döntési
   szabadsággal  rendelkezik az Országgyűlés. Ezt  a  szabályozást
   végezte   el   az  Országgyűlés  az  EPvt.  megalkotásával.   A
   szabályozásnak  az  a  sajátossága, hogy az  Európai  Parlament
   tagjai  választásának várható időpontja  miatt  –  a  választás
   törvényes előkészítése érdekében – az Országgyűlésnek az EPvt.-
   t  az  Európai  Unióhoz  való csatlakozást  megelőzően  kellett
   megalkotnia.  Ezért  a  törvény 46. §-a  alapján  a  2004.  évi
   európai  parlamenti  választások előkészítése  során  úgy  kell
   eljárni, mintha már a Magyar Köztársaság az Európai Unió  tagja
   lenne. A közösségi joggal való összhang érdekében az EPvt.  51.
   §-a kinyilvánítja, hogy a törvény vonatkozó, pontosan megjelölt
   közösségi     szabályokkal    összeegyeztethető    szabályozást
   tartalmaz.  Ezek  közül a Tanács 1993. december  6-i  93/109/EK
   irányelve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel
   rendelkező  uniós polgárok aktív és passzív választójogának  az
   európai   parlamenti  választások  során  történő  gyakorlására
   vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szól. A másik, a
   Tanács  76/787/ESZAK, EGK, EURATOM határozatához  mellékelt,  a
   Tanács  2002,  június  25-i  és  szeptember  23-i  2002/772/EK,
   Euratom   határozatával  módosított,   az   Európai   Parlament
   képviselőinek   közvetlen  és  általános  választójog   alapján
   történő választásáról szóló okmány (a továbbiakban: Okmány).

         Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános
   választójog  alapján  történő  választásáról  szóló  okmány   a
   következő rendelkezéseket tartalmazza:
   „1. cikk
    (1)  Az  Európai  Parlament tagjait valamennyi tagállamban  az
      arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyetlen átvihető
      szavazatos rendszer szerint választják.
   (2) A tagállamok az elfogadott eljárás szerinti preferenciális
   listás szavazást is lehetővé tehetik.
   (3) A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és
   titkosnak kell lennie.”

   „7. cikk
       Ezen  okmány  rendelkezéseire is figyelemmel  a  választási
   eljárásra  az  egyes tagállamok saját nemzeti rendelkezései  az
   irányadók.
       Ezek   a   nemzeti  rendelkezések,  amelyek  adott  esetben
   figyelembe   vehetik   a  tagállam  sajátos   körülményeit,   a
   választási    rendszer   alapvetően    arányos    voltát    nem
   változtathatják meg.”
        Az  Okmány a benne foglalt kötelező szabályokon és elveken
   túl   önállóságot  ad  a  tagállamoknak  az  uniós   parlamenti
   képviselők  választási  eljárásának nemzeti  szabályozására.  A
   tagállamok  döntésére  bízza azt, hogy  „listás  vagy  egyetlen
   átvihető  szavazatos  rendszer” szerint választják  az  Európai
   Parlament  képviselőit,  vegyes  (egyéni  választókerületi   és
   listás) választást nem tartalmaz, a listára vonatkozóan további
   szabályt nem határoz meg. Az Országgyűlés az EPvt.-ben a listás
   választás mellett döntött.

        2.  A  listaállítás  módjáról az Okmány  nem  rendelkezik,
   ennek   szabályozása  a  tagállamok  hatásköre.   Az   Okmányon
   túlmenően  az Országgyűlésnek széles önállósága van az  európai
   parlamenti képviselők választási rendszerének szabályozásában.
       Az   Alkotmány  nem  tartalmaz  rendelkezést   az   európai
   parlamenti   képviselők   választási  rendszerére,   a   listás
   választásra.  Fel  sem merülhet ezért, hogy az  EPvt.  támadott
   rendelkezései ellentétesek az Alkotmány rendelkezésével.
      
       3.    Két    indítványozó   alkotmányos   alapelvekre    is
   hivatkozással  az  EPvt.  támadott  rendelkezéseit  a   passzív
   választójog  alkotmányellenes korlátozásának tekinti,  állítva,
   hogy   azok   a   passzív   választójog  lényeges   tartalmának
   korlátozását jelentik. Emiatt ellentétesek – véleményük szerint
   – az Alkotmány 8. §-ával, amely szerint a Magyar Köztársaságban
   az  alapvető  jogokra  és kötelességekre vonatkozó  szabályokat
   törvény  állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban
   nem korlátozhatja. Álláspontjuk erősítésére hivatkoznak még  az
   Egyezségokmány   25.   cikk   b)   pontjára,   amely    szerint
   megkülönböztetések  és  ésszerűtlen  korlátozások  nélkül   van
   passzív  választójoga az állampolgárnak. Utalnak  továbbá  arra
   is,  hogy  az  Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontjával
   lép  hatályba a 2002. évi LXI. törvény 7. §-nak megfelelően  az
   Alkotmány   új  70.  §--a,  annak  (4)  bekezdése:  „A   Magyar
   Köztársaság  területén lakóhellyel rendelkező  minden  nagykorú
   magyar  állampolgárt  és  az Európai Unió  más  tagállamának  a
   Magyar  Köztársaság  területén lakóhellyel rendelkező  nagykorú
   állampolgárát  megilleti az a jog, hogy az  európai  parlamenti
   választáson választható és választó legyen.”

       Az  Alkotmánybíróság a passzív választójog tartalmáról több
   határozatában állást foglalt. Már a 63/B/1995. AB határozatában
   kifejtette:   „Az   Alkotmány  –  a  71.  §-ban   meghatározott
   választási alapelveken kívül – nem tartalmaz rendelkezéseket  a
   választójog  gyakorlásának módjára nézve. Ebből következően  az
   Országgyűlés   széles   döntési  szabadsággal   rendelkezik   a
   választási   rendszer  megválasztása,  a   választási   eljárás
   szabályainak   megállapítása  során.  A  törvényhozó   szabadon
   határozza meg a választókerületi rendszereket, a jelöltállítás,
   a  szavazás és a mandátumszerzés rendjét. Az Országgyűlés ezt a
   döntési szabadságát a választójogi szabályok megalkotása  során
   is, csak az Alkotmány keretei között gyakorolhatja, úgy köteles
   ezeket   a   szabályokat  meghozni,  hogy  azok  az   Alkotmány
   rendelkezéseivel   ne  ütközzenek,  Alkotmányban   szabályozott
   alapvető jogot alkotmányellenes módon ne korlátozzanak (...) Az
   Alkotmány  70. § (1) bekezdése (...) nem biztosít alanyi  jogot
   arra, hogy mindenki, aki passzív választójoggal rendelkezik  és
   képviselő kíván lenni, pusztán a saját akarat elhatározásából a
   választásokon  jelöltként elinduljon.”  (ABH  1996,  509,  513,
   514.)  Hangsúlyozta azt is az Alkotmánybíróság, hogy a jelöltté
   válás önmagában nem alkotmányos alapjog. [5/2002. (II. 12.)  AB
   határozat ABH 2002, 78, 82.] Következésképpen az EPvt. 2. § (1)
   bekezdése, 5. § (1) bekezdése – az indítványokkal ellentétben –
   nem  jelenti  a passzív választójog tartalmának a korlátozását,
   ebben  az  összefüggésben a pártlista alkalmazása  nem  ütközik
   alkotmányos alapelvekbe.

         3.1.   Az   Európai  Parlament  tagjai  választásánál   a
   törvényalkotó   a  Magyar  Köztársaság  egész   területét   egy
   választókerületnek  nyilvánította, az arányos  képviselet  elve
   alapján a listás választási rendszert választotta az Okmány  1.
   cikk  (1)  bekezdésére figyelemmel. Ez nem sérti  az  Alkotmány
   rendelkezését, nem ütközik alkotmányos alapelvekbe sem.

        3.2.  Az  indítványozó úgy véli, hogy  az  EPvt.  támadott
   rendelkezései   sértik  a  jogegyenlőség,  az   esélyegyenlőség
   alkotmányos elveit, ezért diszkriminatívak.
        Az Alkotmány 71. § (1) bekezdése tartalmazza a választójog
   egyenlőségének az elvét. Ezen alkotmányos rendelkezés  tartalma
   az,   hogy  a  választójognak  a  választópolgár  szempontjából
   egyenértékűnek és a szavazatoknak közel azonos súlyúaknak  kell
   lenniük.  A  választójog egyenlőségének  alkotmányos  elve  két
   követelményt   támaszt  a  választási  törvény   megalkotójával
   szemben:    egyrészt    a   választójog   a    választópolgárok
   szempontjából  azonos  értékű  legyen,  másrészt  a  szavazatok
   lehetőleg    azonos   súlyúak   legyenek   egy-egy    képviselő
   megválasztásánál.  [33/2000. (X. 20.) AB  határozat  ABH  2000,
   221, 226.]
       A  jogegyenlőség megvalósulását célzó esélyegyenlőtlenségek
   kiküszöbölésére  irányuló intézkedések a választójog  területén
   sajátosan  érvényesülnek.  A  3/1991.  (II.  7.)  AB  határozat
   rámutatott:    „Az    esélyegyenlőtlenségek    kiküszöbölésének
   kötelezettsége...a  választójogi  törvény   szempontjából   azt
   jelenti,  hogy az állam azonos feltételeket köteles biztosítani
   azoknak, akik el kívánnak indulni a választásokon.” (ABH  1991,
   15,   18.)   Az   EPvt.  az  európai  képviselői  választásokon
   indulóknak azonos törvényi feltételeket biztosít, ezért az  nem
   ellentétes az Alkotmány 70/A. §-ában foglaltakkal és az  azonos
   törvényi feltételek következtében megfelel az Alkotmány  70.  §
   (1) bekezdésében foglaltaknak is.
       Az    indítvány    állítása   szerint   a    pártlista    a
   választópolgárok között tesz alkotmányellenes megkülönböztetést
   a passzív választójog tekintetében, csak az választható ugyanis
   képviselővé,  aki  pártlistán  szerepel  jelöltként.  Az  egyik
   indítványozó  értelmezése szerint csak párttag  szerepelhet  az
   adott  párt listáján. Az EPvt. azonban ilyen törvényi feltételt
   nem  állít.  A  diszkrimináció tekintetében az Alkotmánybíróság
   kimondta,  hogy  "a  diszkrimináció Alkotmányban  meghatározott
   tilalma  elsősorban az alkotmányos alapjogok tekintetében  tett
   megkülönböztetésekre  terjed  ki.  Ha  a  megkülönböztetés  nem
   emberi  jog vagy alapvető jog tekintetében történt,  az  eltérő
   szabályozás alkotmányellenessége akkor állapítható meg,  ha  az
   az  emberi  méltósághoz való jogot sérti.  Az  Alkotmánybíróság
   kifejtette  azt  is,  hogy alkotmányellenes megkülönböztetésről
   csak    akkor   lehet   szó,   ha   a   jogszabály    egymással
   összehasonlítható, a szabályozás szempontjából azonos csoportba
   tartozó jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy  annak
   alkotmányos  indoka  lenne.  Alkotmányellenes  megkülönböztetés
   csak  akkor  állapítható  meg, ha összehasonlítható  helyzetben
   lévő  személyek  között tesz a jogalkotó olyan különbségtételt,
   amely alapjogsérelmet okoz, illetőleg azzal az egyenlő méltóság
   alkotmányos követelményét sérti. Nem minden – személyek közötti
   –  jogi megkülönböztetés minősül tehát alkotmányellenesnek. Nem
   minősül   megengedhetetlen  megkülönböztetésnek,  ha   a   jogi
   szabályozás  eltérő  jogalanyi körre  vonatkozóan  állapít  meg
   eltérő  rendelkezéseket." [408/H/1998. AB határozat, ABH  2000,
   760,  763.; 9/1990. (IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46,  48.;
   21/1990.  (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77-78.;  61/1992.
   (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994. (VI. 24.)
   AB  határozat,  ABH  1994, 197, 203.;  30/1997.  (IV.  29.)  AB
   határozat, ABH 1997, 130, 138.].
         Az  Európai  Parlament  tagjainak  a  választása  arányos
   választási rendszerben, listás szavazással történik. [EPvt.  2.
   §  (1) bekezdés] Listát a pártok működéséről és gazdálkodásáról
   szóló törvény szerint bejegyzett pártok állíthatnak. [EPvt.  5.
   § (1) bekezdés] Az indítványozói álláspontok szerint az európai
   parlamenti  képviselők kizárólag pártlistán történő  választása
   azért diszkriminatív, mert kizárja, hogy egyéni választópolgár,
   társadalmi szervezet, civil szervezet állítson listát.
    
         Listát  értelemszerűen  csak  szervezet  állíthat,  ezért
   fogalmilag   kizárt,  hogy  választópolgár   egyénileg   listát
   állítson.
         A   pártok,   illetőleg  társadalmi  (civil)  szervezetek
   választási  rendszer szempontjából történő megkülönböztetésének
   ésszerű  oka,  alkotmányos alapja van. Az Alkotmány  3.  §  (2)
   bekezdése   rögzíti:  "A  pártok  közreműködnek   a   népakarat
   kialakításában  és  kinyilvánításában." Az Alkotmánybíróság  az
   53/1996. (XI. 22.) AB határozatában már megállapította:  "(...)
   a  pártokat  a  hatályos  alkotmányi  és  törvényi  szabályozás
   szerint   –   az   egyesülési  jog  alapján   létrejövő   egyéb
   szervezetekhez viszonyítva – többletjogosítványok illetik  meg,
   és   sajátos   kötelességek  terhelik.  A  Ptv.  preambulumában
   megjelölt  és a pártok által is érvényesítendő politikai  jogok
   körében  kiemelkedő  helyet  foglal  el  az  aktív  és  passzív
   választójog. E megállapítás megalapozottságát támasztják alá  a
   hatályos  választójogi törvények. A kapcsolódó jogosultságokat,
   feladatokat  és az eljárási rendet az országgyűlési  képviselők
   választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény (...)  tartalmazza
   (...)" (ABH 1996, 165, 168.).
            A  pártok  működésének – más társadalmi szervezetekhez
       képest   –  olyan  többletfeltételei  vannak,  amelyek   az
       Alkotmány  3.  §  (2) bekezdéséből következnek:  "A  pártok
       közreműködnek     a     népakarat     kialakításában     és
       kinyilvánításában".  A  nem pártként bejegyzett  társadalmi
       szervezetekre  nem vonatkozik az Alkotmány e  rendelkezése.
       A  nem  pártként  bejegyzett társadalmi szervezeteknek  van
       ilyen  lehetőségük,  de  ilyen alkotmányos  kötelezettségük
       nincs.

       Az   1/2002.   (I.   11.)   AB   határozat   kiemelte:   „A
   jelöltállítási jog – sem az országgyűlési, sem az önkormányzati
   választáson  –  nem alkotmányos alapjog. Ezért a jelöltállítási
   jog   tekintetében  a  pártok,  illetve  az  egyéb   társadalmi
   szervezetek   közötti   különbségtétel   csak   akkor   minősül
   alkotmányellenesnek,  ha  a megkülönböztetés  azonos  csoportba
   tartozó   jogalanyokra  vonatkozik,  továbbá,  ha   az   eltérő
   szabályozás   ésszerű   indok  nélküli,   azaz   önkényes.   Az
   Alkotmánybíróság  ugyanakkor az Alkotmány 3. §  (2)  bekezdése,
   illetve  a  Ptv. rendelkezései alapján megállapította,  hogy  a
   pártok  és  az  egyéb  társadalmi szervezetek  a  jelöltállítás
   tekintetében  nem  képeznek azonos jogalanyi  kört.  Az  eltérő
   jogalanyi  körre  vonatkozó eltérő rendelkezések  megállapítása
   pedig  nem minősül alkotmányellenes megkülönböztetésnek.”  (ABH
   2002, 33, 38.)
      
       Az   indítványok   szerint   a   pártlista   korlátozza   a
   választópolgár   passzív  választójogának  a   gyakorlását.   A
   pártlista állítása azonban, az indítvánnyal ellentétben, – azon
   túl,   hogy  a  listán  jelöltként  szereplésnek  nem  törvényi
   feltétele  a párttagság – nem jelent alkotmányellenes  korlátot
   azon  választópolgár előtt, aki jelöltetni kívánja magát. Ebben
   az  összefüggésben az 1/2002. (I. 11.) AB határozat kifejtette:
   „Az Alkotmány 63. § (1) bekezdése és az Etv. 1. §-a rendelkezik
   az   egyesülési  jog  gyakorlásáról,  valamint   a   társadalmi
   szervezetek  létrehozásáról, illetve működéséről. Ezek  szerint
   mindenkinek   joga  van  arra,  hogy  másokkal   szervezeteket,
   illetőleg  közösségeket hozzon létre, vagy azok tevékenységében
   részt   vegyen.  Az  érintett  személytől  függ,  hogy   milyen
   szervezet,  közösség megalakításában, illetőleg tevékenységében
   vesz  részt:  olyanban, amely az országgyűlési  választáson  is
   jelöltet  állíthat, vagy olyanban, amely erre nem jogosult.  Az
   egyesülési   jog,  mint  alapvető  szabadságjog  a  természetes
   személyek  joga.  Az érintett személy egyidejűleg  tagja  lehet
   társadalmi szervezetnek és pártnak is.” (ABH 2002, 33, 38-39.)
      
       4.  Az  egyik  indítványozó a pártlistát azzal az  indokkal
   tartja alkotmányellenesnek, hogy az sérti a közügyek viteléhez,
   a közhivatal viseléséhez való alkotmányos jogot.
       Az  Alkotmány  70. § (4) bekezdése alapján: „Minden  magyar
   állampolgárnak  joga van ahhoz, hogy részt  vegyen  a  közügyek
   vitelében,  továbbá  hogy rátermettségének,  képzettségének  és
   szakmai  tudásának  megfelelően  közhivatalt  viseljen.”  Ezzel
   összefüggésben   az   Alkotmánybíróság   a   1243/B/1993.    AB
   határozatában hangsúlyozta: „Bár nem tagadható a választójog és
   a   választás  közügyi  vonatkozása,  az  Alkotmány  azonban  a
   választójogról,    mint    önálló,    nevesített     alapjogról
   rendelkezik.” (ABH 1994, 663, 669.)
    
        A közügyek vitelében való részvétel, a közhivatal viselése
   tehát  külön  törvényekben szabályozott  feltételek  között,  a
   feltételek  teljesítésével gyakorolható jog.  A  választójog  a
   széles   értelemben  vett  közügyek  körébe  tartozik,   de   a
   választójog  önálló,  nevesített alapjog,  melynek  gyakorlását
   külön   törvények  szabályozzák.  A  közügyek  vitelében   való
   részvétel, a közhivatal viselése sem olyan alanyi jog, amelyből
   az  európai parlamenti választáson a jelöltté válás közvetlenül
   következne, így az EPvt. 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése
   nem  áll alkotmányossági szempontból értékelhető összefüggésben
   az  Alkotmány  70.  §  (4)  bekezdésében  megállapított  és  az
   indítványban hivatkozott rendelkezéssel.
          Egy    indítvány    az    EPvt.-t    általában    tartja
   alkotmányellenesnek,  az Alkotmány kilenc paragrafusára  utalt,
   de  érdemben nem volt elbírálható, mivel nem jelölte meg,  hogy
   az   EPvt.   az  Alkotmány  melyik  rendelkezésével  és   miért
   ellentétes.   Az   indítványozó  által   megjelölt   alkotmányi
   rendelkezések többsége [1. §, 2. § (2) bekezdés, 5. §, 8. § (1)
   bekezdés, 55. § (1) bekezdés, 56. §, 57. § (5) bekezdés, 77. §]
   tartalmi összefüggésben sem áll az EPvt.-vel.
        Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az EPvt. 2. § (1)
   bekezdése,  5. § (1) bekezdése pártlistára vonatkozó  szabályai
   nem    ellentétesek   az   Alkotmány   rendelkezéseivel,    nem
   ellentétesek  az Alkotmány elveivel, s emiatt a törvény  egésze
   sem az.
    
        5.  A továbbiakban azt vizsgálta az Alkotmánybíróság, hogy
   az   EPvt.   támadott   rendelkezései  nem  ellentétesek-e   az
   Alkotmánynak  az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról  szóló
   nemzetközi   szerződést  kihirdető  törvény   hatálybalépésének
   napján  hatályba lépő új rendelkezésével. A Magyar  Köztársaság
   Alkotmányáról  szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról  szóló
   2002. évi LXI. törvény 7. §-a alapján az Alkotmány új 70. § (4)
   bekezdése  szerint: „A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel
   rendelkező  minden nagykorú magyar állampolgár  és  az  Európai
   Unió   más   tagállamának   a  Magyar   Köztársaság   területén
   lakóhellyel  rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti  az  a
   jog,  hogy  az  európai parlamenti választáson  választható  és
   választó legyen.” Ez az alkotmányi rendelkezés már érvényes, de
   az  indítvány  elbírálásakor még nem  hatályos.  Megállapította
   azonban az Alkotmánybíróság, hogy az új alkotmányi szabály  sem
   rendelkezik  az  európai parlamenti képviselők választásának  a
   rendjéről,   azt   az  Országgyűlés  önállóan  határozta   meg,
   következésképpen   az   EPvt.   támadott   rendelkezései    nem
   ellentétesek az Alkotmány később hatályba lépő rendelkezésével,
   azok  – figyelemmel az előzőekben kifejtett indokokra is –  nem
   jelentik a választójog korlátozását sem.
        A  fentiek  alapján  az Alkotmánybíróság  elutasította  az
   indítványokat.
        Az  Alkotmánybíróság e határozatának a  Magyar  Közlönyben
   való közzétételét az ügy jelentőségére tekintettel rendelte el.
                           Dr. Holló András
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
        Dr. Bihari Mihály                       Dr. Czúcz Ottó
        alkotmánybíró                            alkotmánybíró
                                   
                                              Dr. Holló András
                                    az Alkotmánybíróság elnöke
                                    az aláírásban akadályozott
        Dr. Erdei Árpád                    Dr. Harmathy Attila
        alkotmánybíró                    alkotmánybíró helyett
                                   
        Dr. Kiss László                   Dr. Kukorelli István
        előadó alkotmánybíró                     alkotmánybíró
                                   
        Dr. Holló András
        az Alkotmánybíróság elnöke
        az aláírásban akadályozott
        Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné Dr. Vasadi Éva
        alkotmánybíró helyett                     alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    13/2004. (IV. 20.)
    Date of the decision:
    .
    04/20/2004
    .
    .