English
Hungarian
Ügyszám:
.
396/B/2000
Előadó alkotmánybíró: Erdei Árpád Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 22/2004. (VI. 19.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2004/367
.
A döntés kelte: Budapest, 06/14/2004
.
.

.
A döntés szövege (pdf):
  .
  A döntés szövege:
  .
  A döntés szövege:
                    A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

   Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos
   vizsgálatára irányuló indítvány, valamint – hivatalból  eljárva
   –  mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése
   tárgyában meghozta az alábbi

                            határozatot:

   1.   Az   Alkotmánybíróság  megállapítja,  hogy  a  vállalkozás
   keretében   végzett  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint   a
   magánnyomozói    tevékenység    szabályairól,    a    Személy-,
   Vagyonvédelmi  és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról  szóló  1998.
   évi  IV. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontja alkotmányellenes,
   ezért azt 2004. december 31. napjával megsemmisíti.

   2.  Az  Alkotmánybíróság  hivatalból eljárva  megállapítja:  az
   Alkotmány  59.  § (1) bekezdésében foglalt, a magántitok  és  a
   személyes  adatok  védelméhez való jogot sértő alkotmányellenes
   helyzet  jött  létre annak következtében, hogy az  Országgyűlés
   nem állapította meg a vállalkozás keretében végzett személy- és
   vagyonvédelmi,    valamint    a    magánnyomozói    tevékenység
   szabályairól,   a  Személy-,  Vagyonvédelmi  és   Magánnyomozói
   Szakmai  Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvényben a  személy-és
   vagyonőri tevékenység körében a titoktartási kötelezettséget és
   az adatkezelési szabályokat.

   Az   Alkotmánybíróság   felhívja  az  Országgyűlést,   hogy   a
   mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet 2004. december
   31. napjáig szüntesse meg.

   3. Az Alkotmánybíróság a vállalkozás keretében végzett személy-
   és   vagyonvédelmi,   valamint  a   magánnyomozói   tevékenység
   szabályairól,   a  Személy-,  Vagyonvédelmi  és   Magánnyomozói
   Szakmai  Kamaráról  szóló  1998. évi  IV.  törvény  14.  §  (1)
   bekezdés a) pontja, (3) bekezdés b) pontja, valamint 15. §  (1)
   bekezdése     alkotmányellenességének    megállapítására     és
   megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

   Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben
   közzéteszi.
                               Indokolás

                                  I.

    1.  Az  Alkotmánybírósághoz indítvány  érkezett  a  vállalkozás
    keretében   végzett  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint   a
    magánnyomozói    tevékenység    szabályairól,    a    Személy-,
    Vagyonvédelmi  és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról  szóló  1998.
    évi IV. törvény (a továbbiakban: SzVMt.) 14. § (1) bekezdés a)-
    b)  pontja, valamint a (3) bekezdés b) pontja, továbbá a 15.  §
    (1)   bekezdése   alkotmányellenességének  megállapítására   és
    megsemmisítésére.   Az   indítványozó   szerint   a    támadott
    rendelkezések  sértik  az  Alkotmány  54.  §  (1)  bekezdésében
    foglalt  emberi méltósághoz való jogot, az 57. §  (2)  bekezdés
    szerinti   ártatlanság  vélelmét,  továbbá   az   59.   §   (1)
    bekezdésében  biztosított magánszféra sérthetetlenségéhez  való
    jogot.

    Az  indítványozó ezen túlmenően hivatkozott az Alkotmány  8.  §
    (1)-(2)  bekezdéseire,  amelyek  előírják  az  alapvető   jogok
    tiszteletben tartását, valamint azt, hogy alapvető jog lényeges
    tartalma  még  törvényben sem korlátozható.  Utalt  továbbá  az
    emberi  jogok  és  az  alapvető szabadságok  védelméről  szóló,
    Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó
    nyolc  kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről  szóló  1993.  évi
    XXXI.   törvénynek,   valamint  az   Emberi   Jogok   Egyetemes
    Nyilatkozatának  a  magánélet  sérthetetlenségével  kapcsolatos
    előírásaira.

    Az indítványozó érvelése szerint a csomag vagy jármű vagyonőrök
    általi   ellenőrzése   nem  más,  mint   a   személyes   holmik
    átvizsgálása,   vagyis   a   magánszférába   való   betekintés.
    Hangsúlyozta, hogy a vagyonőr nem minősül hatósági  személynek,
    mégis  a  rendőri jogosítványokat meghaladó mértékben  végezhet
    ellenőrzést.

    Az  indítványozó véleménye szerint nem minden létesítmény olyan
    jellegű,  ahol  helye volna az igazoltatásnak, továbbá  az  sem
    tisztázott,  hogy  a  vagyonőr rendelkezik-e  a  feltartóztatás
    jogával abban az esetben, ha az igazoltatásra hatósági személyt
    kell felkérnie.

    2.   Az   ügy   elbírálásánál   figyelembe   vett   jogszabályi
    rendelkezések a következők:

    2.1. Az Alkotmány rendelkezései:
     
    „8. §  (1)  A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen
        és  elidegeníthetetlen alapvető jogait,  ezek  tiszteletben
        tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
       
     (2)   A   Magyar   Köztársaságban  az  alapvető   jogokra   és
    kötelességekre  vonatkozó szabályokat  törvény  állapítja  meg,
    alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.”
     
    „54.   §   (1)   A   Magyar   Köztársaságban  minden   embernek
        veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz,
        amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”
       
     
     „57.  §  (2)  A  Magyar  Köztársaságban senki  sem  tekinthető
    bűnösnek  mindaddig,  amíg büntetőjogi felelősségét  a  bíróság
    jogerős határozata nem állapította meg.”
     
     „59.  §  (1)  A  Magyar  Köztársaságban mindenkit  megillet  a
    jóhírnévhez,  a  magánlakás  sérthetetlenségéhez,  valamint   a
    magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.”

    2.2. Az SzVMt. indítvánnyal támadott rendelkezései:

     „14.  §  (1)  A vagyonőr a megbízó közterületnek nem  minősülő
    létesítményének őrzése során jogosult:
     a)  a  területre belépő vagy az ott tartózkodó személyt kiléte
    igazolására,  a  belépés,  illetőleg  a  tartózkodás   céljának
    közlésére,   jogosultságának   igazolására   felhívni,    ennek
    megtagadása  vagy  a  közölt  adatok  nyilvánvaló  valótlansága
    esetén az érintett belépését, ott tartózkodását megtiltani,  és
    távozásra felszólítani;
     b)  a  területre belépő, az ott tartózkodó vagy  onnan  kilépő
    személyt csomag, illetve menet-, szállítási okmány bemutatására
    felszólítani,  csomagját,  járművét,  valamint  a  szállítmányt
    ellenőrizni;”
     […]
     (3)  A  rendezvény  biztosítását végző  személy-  és  vagyonőr
    jogosult:
     […]
     b)  zárt  területen  vagy  helyen  tartott  rendezvényre  –  a
    rendőrség,  illetve  a rendezésért felelős személy  intézkedése
    alapján  – meghatározott tárgyaknak a bevitelét megakadályozni,
    ennek érdekében a rendezvényre belépő csomagját átvizsgálni.”
     
     „15.  §  (1)  A  személy- és vagyonőr tevékenysége  gyakorlása
    során – e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén
    –   jogosult  az  intézkedésében  érintett  személyt   felhívni
    kilétének igazolására. Ha az általa erre felkért személy önként
    és  hitelt  érdemlően nem igazolja kilétét, a  személyazonosság
    megállapítására  –  indokolt esetben –  igazoltatásra  jogosult
    hatósági személyt kérhet fel.”
                                   
                                  II.
                                   
    Az indítvány részben megalapozott.

    1. Az Alkotmánybíróság elsőként az SzVMt. 14. § (1) bekezdés b)
    pontjában  és  a  (3) bekezdés b) pontjában foglalt,  a  csomag
    ellenőrzésére,   illetve  átvizsgálására  vonatkozó   vagyonőri
    jogosítvány alkotmányosságát vizsgálta.

    1.1. Az SzVMt. 47. § 2. pontjában foglalt értelmező rendelkezés
    szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység – többek között
    –   létesítmény,  telephely,  terület,  jármű  vagy  más  dolog
    őrzésére  és  rendezvény biztosítására terjed  ki.  A  vizsgált
    rendelkezések közül a 14. § (1) bekezdés b) pontja  létesítmény
    őrzése  körében  teszi lehetővé a csomag  ellenőrzését,  a  (3)
    bekezdés b) pontja pedig rendezvény biztosítása során jogosítja
    fel a vagyonőrt a csomag átvizsgálására.

    Ugyanakkor  arra,  hogy  mit, milyen  dolgokat  kell  csomagnak
    tekinteni,   az  SzVMt.-ben  nincs  értelmező  rendelkezés.   A
    Rendőrségről  szóló 1994. évi XXXIV. törvény  (a  továbbiakban:
    Rtv.) 30. § (2) bekezdése a rendőrséget feljogosítja arra, hogy
    – bizonyos esetekben – épületet, építményt, helyszínt, csomagot
    és  járművet  átvizsgálhasson. Az Rtv.  értelmező  rendelkezése
    szerint a csomag a ruházat részét képezi [97. § (1) bekezdés b)
    pont:   „ruházat:  az  intézkedéssel  érintett  személy  testén
    viselt,  illetőleg az intézkedés helyszínén nála lévő,  vagy  a
    közvetlen   felügyelete  alatt,  illetve  rendelkezésére   álló
    ruházat,  csomag  és tárgy”]. Részben ebből  az  értelmezésből,
    részben   a   szó   hétköznapi  fogalmából  kiindulva   azt   a
    következtetést  lehet  levonni, hogy csomagnak  minősül  minden
    olyan  tárgy, amely alkalmas arra, hogy más tárgyakat  a  külső
    szemlélők  –  köztük a biztonsági őr – elől eltakarva  tartson,
    tehát  különösen:  táska,  hátizsák,  irattartó,  szatyor.   Az
    eltakart állapotnak lehet merőben funkcionális oka, vagyis  az,
    hogy kisebb tárgyakat egy nagyobb tárgyban (csomagban) célszerű
    tartani, szállítani, de az sem zárható ki, hogy az eltakarás  a
    személyes (akár intim, tehát kizárólag a magánszférába tartozó)
    dolog külső szemlélők elől való elrejtését is célozza.

    Az   SzVMt.  47.  §  1.  pontjában  foglalt  további  értelmező
    rendelkezés  szerint vállalkozás keretében végzett személy-  és
    vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységnek a  polgári
    jogi  jogviszony keretében végzett olyan szolgáltatás  minősül,
    amelyet  az  egyéni, társas vállalkozó a megbízót (megrendelőt)
    is  megillető,  a szerződésben a vállalkozóra átruházott  jogok
    keretein belül szerződés alapján végez.

        Nem   a   polgári  jog  alapján  kell  azonban   azokat   a
        rendelkezéseket  vizsgálni, amelyek  a  vagyonőrt  harmadik
        személlyel szemben csomag átvizsgálására jogosítják.  Ez  a
        jogosítvány   ugyan   a   megbízási  szerződésből,   vagyis
        konkrétan  abból fakad, hogy a megbízó érdekében eljárva  a
        vagyonőr  az  általa őrzött vagyontárgyak tulajdonvédelmét,
        illetve  a  rendezvény  résztvevőinek személyi  biztonságát
        biztosítja,  de  túl  is  mutat  a  szerződéses  jogviszony
        keretein,  mert  a  vagyonőri  jogosítvány  gyakorlása   az
        Alkotmányban garantált magánszféra védelméhez való jogot is
        érinti.
       
        1.2.   Az   Alkotmánybíróság   a   magánszféra   védelmével
        kapcsolatban  egyik  legutóbbi  határozatában   kifejtette:
        „[a]z  Alkotmány  54.  § (1) bekezdése  és  az  59.  §  (1)
        bekezdése  védelemben részesíti az emberek  magánszféráját,
        magántitkait,   jó   hírnevét,   személyes   adatait.    Az
        Alkotmánybíróság  gyakorlata  szerint  ezeknek  az   emberi
        méltósághoz való jogból fakadó jogosultságoknak a  sérelmét
        jelentheti,  ha  az  állam indok  nélkül  avatkozik  be  az
        emberek magánéletébe, […] Az állami beavatkozás határait az
        Alkotmány  8.  § (2) bekezdésében meghatározott  formai  és
        tartalmi  követelmények,  végső soron  az  Alkotmánybíróság
        által   az  Alkotmány  alapján  kidolgozott  szükségességi-
        arányossági követelmények jelölik ki.” [50/2003.  (XI.  5.)
        AB határozat, ABH 2003, 566, 578.]

    Az    emberi   méltósághoz   való   jogból   levezetett   egyes
    részjogosítványok   korlátozhatóságáról   az   un.   eutanázia-
    határozat   a   következőket  állapította  meg:  „[a]z   emberi
    méltósághoz  való  jognak  az  Alkotmánybíróság  az   alapjogok
    sorában megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít. Ez abból  is
    kitűnik,  hogy  ez  a jog, az élethez való  joggal  együtt,  az
    Alkotmánynak  az  alapvető jogokra és kötelességekre  vonatkozó
    fejezete  élén  helyezkedik  el,  azt  az  Alkotmány  az  ember
    veleszületett  jogaként deklarálja, ezért az,  a  23/1990.  (X.
    31.)  AB  határozat szóhasználata szerint ’minden mást megelőző
    legnagyobb érték’ (ABH 1990, 88, 93.). Már ebben a határozatban
    megfogalmazást  nyert az Alkotmánybíróságnak  azon  álláspontja
    is,  hogy  az emberi élethez és az emberi méltósághoz való  jog
    elválaszthatatlan    egységet    alkotó     oszthatatlan     és
    korlátozhatatlan   alapjog.  A  későbbiek   során   azután   az
    Alkotmánybíróság  elvégezte  annak  kimunkálását   is,   milyen
    összefüggésben      érvényesül     az      emberi      méltóság
    korlátozhatatlansága. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy az
    emberi   méltósághoz   való  jog  csupán   az   emberi   státus
    meghatározójaként,  csak az élettel együtt  fennálló  egységben
    abszolút és korlátozhatatlan [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,
    ABH  1991, 297, 308, 312.]. Ezért anyajog mivoltából levezetett
    egyes részjogosítványai (mint például az önrendelkezéshez és  a
    személy testi integritásához való jogok) az Alkotmány 8. §  (2)
    bekezdése    szerint    bármely   más   alapjoghoz    hasonlóan
    korlátozhatók [75/1995. (XII. 21.) AB határozat, ABH 1995, 376,
    383.].” [22/2003. (IV. 28.) AB határozat, ABH 2003, 235, 260.].

        „Az   Alkotmánybíróságnak   a   6/1998.   (III.   11.)   AB
        határozatban  összegezett állandó gyakorlata  szerint  (ABH
        1998,  91, 98-99.), az alapvető jog korlátozása csak  akkor
        marad  meg  az alkotmányos határok között, ha a  korlátozás
        elkerülhetetlen,  azaz  más alkotmányos  alapjog,  valamint
        alkotmányos  érték védelme vagy érvényesülése,  illetve  az
        Alkotmányból következő feladat megvalósítása más módon  nem
        biztosítható,  továbbá, ha az elérni kívánt cél  fontossága
        és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya arányban
        áll  egymással.” (1234/B/1995. AB határozat, ABH 1999, 524,
        530.)

        1.3.   A  vizsgált  törvényi  rendelkezésekben  a  vagyonőr
        számára  biztosított,  a  magánszférát  érintő  jogosítvány
        alkotmányi   alapját,   vagyis   az   alapjogi   korlátozás
        szükségességét  a személy- és vagyonvédelemhez  fűződő  más
        alkotmányos  jogok védelme teremti meg. Az Alkotmánybíróság
        a  korlátozás  arányosságának vizsgálata  során  figyelembe
        vette  és külön értékelte a jogosítvány gyakorlása  körében
        mutatkozó eltérő körülményeket.

        Az  egyik ilyen különbséget maga a jogalkotó is relevánsnak
        tekintette, mert az SzVMt. 14. § (3) bekezdés b)  pontjában
        foglalt  szabályozás a rendezvény biztosítása körében  csak
        arra  jogosítja fel a vagyonőrt, hogy a rendezvényre belépő
        csomagját  ellenőrizze.  Ez  a  szabályozás  nem  tartalmaz
        rendelkezéseket a rendezvényre már bejutott vagy  az  onnét
        kilépők  csomagjának átvizsgálására vonatkozóan.  A  csomag
        átvizsgálása  tehát  kizárólag  azt  célozza,  hogy   olyan
        tárgyak   bevitelét  megakadályozzák,  amelyek   alkalmasak
        sérülés  okozására  vagy  tömegben  riadalom  keltésére.  A
        vizsgált  rendelkezés  alkotmányosan  értékelhető  tartalma
        ennek  megfelelően  az,  hogy  a  magánszférához  való  jog
        védelmének     biztosítása    ütközik    a     közbiztonság
        megteremtéséhez és fenntartásához fűződő társadalmi  érdek,
        illetve  az  élethez  és a személyi biztonsághoz  való  jog
        érvényesítésével [Alkotmány 54. § (1) bekezdés, 55.  §  (1)
        bekezdés].

    Az  SzVMt.  14.  §  (3) bekezdés b) pontjában foglalt  alapjogi
    korlátozás  tehát  megfelel annak a követelménynek,  hogy  arra
    csak  akkor  kerülhet sor, ha más alkotmányos  alapjog  védelme
    vagy  érvényesülése  másként  nem  biztosítható.  A  korlátozás
    szükségessége   tényszerűen   megáll,   mert   az   ellenőrzési
    jogosultsággal  érintett személyi körön  belül  a  kötelezettek
    azonos jogi helyzetben vannak. A csomagellenőrzés általános, az
    alapjogi  korlátozás minden esetben az élethez  és  a  személyi
    biztonsághoz való jog érvényesítésén alapul, továbbá valamennyi
    érintett  – saját belátása és döntése alapján – ki is  vonhatja
    magát  az  ellenőrzés alól. Mindezekre tekintettel a korlátozás
    arányosságát  állapította  meg  az  Alkotmánybíróság,  ezért  a
    rendelkezés alkotmányellenességére és megsemmisítésére irányuló
    indítvány elutasította.

        Az SzVMt. 14. § (1) bekezdés b) pontja – a fentebb vizsgált
        rendelkezéssel  ellentétben  –  a  területre  belépő,   ott
        tartózkodó   vagy   onnan   kilépő  személyek   csomagjának
        ellenőrzését  egyaránt lehetővé teszi. Ebben az  esetkörben
        tehát  az  ellenőrzéssel  és ezáltal  alapjog-korlátozással
        érintett   személyi  körhöz  tartozó  jogalanyok  helyzete,
        valamint  a  vagyonőr által védett egyes területek  jellege
        eltérő,  ugyanakkor  a  szabályozás  egységes.  Ez   annyit
        jelent,  hogy  a  szabályozás nem tartalmazza  a  vagyonőri
        jogosultság  gyakorlásának  az  eltérő  esetekhez  rendelt,
        vagyis differenciált feltételeit.

        A  „terület”  fogalmi köre tágabb és összetettebb,  mint  a
        „rendezvény”-é.     Beletartozhat     ugyanis      bármely,
        közterületnek nem minősülő létesítmény, amelynek  védelmére
        a  megbízó  a  vagyonőrnek megbízást  ad.  A  tárgyi  skála
        szélességén  túlmenően  leginkább  a  létesítmények  eltérő
        funkciójában  megragadható különbségeket  kell  relevánsnak
        tekinteni, vagyis azt, hogy a vagyonőri védelem kiterjedhet
        a   közönség   számára  nyitva  álló  helyektől   (üzletek,
        szórakozóhelyek,  kulturális  létesítmények)  a   tipikusan
        közönség  elől  elzárt objektumokig [közüzemi  telephelyek,
        ipari  területek (parkok), ügyfélforgalommal  részben  vagy
        egészben nem érintett közintézmények].

        A  bármely  funkciójú  területre  belépni  készülő  személy
        esetében  két  meghatározó  tényező  merül  fel.  Az  egyik
        feltétel az, hogy a bejutás bizonyos feltételekhez köthető;
        így  –  többek között – ahhoz, hogy a belépő a személy-  és
        vagyonvédelmi követelményeknek megfeleljen. A másik tényező
        pedig  az,  hogy az érintett személy ugyan  nem  áll  külső
        (vagyis vagyonőri) kényszerítés alatt, de saját helyzetéből
        fakadóan nem minden esetben döntheti el szabadon,  hogy  az
        adott körülmények közötti ellenőrzésnek magát aláveti, vagy
        korábbi  szándékáról  lemond,  és  a  belépéstől  eltekint.
        Előadódhatnak ugyanis olyan körülmények, amelyek a  belépni
        szándékozót arra kényszerítik, hogy az ellenőrzésnek  vesse
        alá magát, mert ügyeinek intézése végett kénytelen az adott
        területre belépni, vagy erre joghátrány kilátásba helyezése
        szorítja    rá    (pl.    idézésre   történő    megjelenési
        kötelezettség).

        A  területek (vagyonőrrel védett létesítmények) funkcióbeli
        különbségéből   adódóan  a  belépési  feltételek   szigora,
        mértéke  és  az  ellenőrzés módja is eltérő.  Vannak  olyan
        létesítmények,  ahol a belépéskor az ellenőrzés  általános,
        akadnak  olyanok,  ahol  esetenként  előfordul,  vagy  ahol
        egyáltalán nincs. A vizsgált szabályozás viszont egységesen
        és   általánosan   teszi  lehetővé   a   belépő   személyek
        csomagjának  ellenőrzését.  A  szabályozás  ugyanakkor  nem
        tartalmaz  arra vonatkozóan rendelkezést, hogy a feltételek
        érvényesítése  nem  (így  a  csomagellenőrzés  sem)   lehet
        öncélú, visszaélésszerű, valamint nem irányulhat arra, hogy
        a  jogszerű  belépést megakadályozza. Más  megközelítésben:
        hiányzik  az  a  rendelkezés,  amely  szabályozná,  hogy  a
        csomagellenőrzést  mely  esetekben  és  milyen  módon  kell
        végrehajtani.
       
        A  szabályozás  azt  sem tartalmazza, hogy  milyen  jellegű
        tárgyak   bevitelének   megtiltása   indokolt,   és   ebből
        következően azt a kötelezettséget sem írja elő, hogy akár a
        megbízónak  (a  létesítmény tulajdonosának,  használójának)
        akár  a  vagyonőri  feladatot  ellátó  egyéni  vagy  társas
        vállalkozónak  erről  a  belépőket előzetesen  tájékoztatni
        kellene.  Arra vonatkozóan sincs előírás, hogy a belépéskor
        elvett   tárgyakat  hol  és  hogyan  kell  őrizni.   Mindez
        összefügg  a  magánszféra védelméhez való  joggal,  mert  a
        csomagellenőrzéssel  érintett személy  nem  tudhatja,  hogy
        milyen  tárgyakat  vehetnek el tőle,  és  abban  sem  lehet
        biztos,  hogy  ezek  őrzése az alapjogi  védelemből  fakadó
        követelményeknek megfelelően történik, azaz a  tőle  elvett
        tárgyakat  biztonságosan  és harmadik  személytől  elzártan
        tárolják.
       
        A  belépéskor  foganatosított  csomagellenőrzés  is  számos
        problémát  vet  fel,  de a másik két  esetkörben  ennél  is
        összetettebb  a  helyzet. A területen  történő  tartózkodás
        során végrehajtott csomagellenőrzés esetén ugyanúgy, mint a
        belépéskor    felmerülhetnek    akár    biztonsági,    akár
        tulajdonvédelemhez  kapcsolódó  aggályok,  de  az  érintett
        személy  az  ellenőrzés  alól – szabad  akarat-elhatározása
        alapján  –  már  egyáltalán  nem  tudja  kivonni  magát.  A
        létesítményből kilépő személy biztonsági kockázatot már nem
        jelent,   vele   szemben  kizárólag  a   tulajdonvédelemből
        fakadóan  érvényesíthető  a  csomag  ellenőrzését   magában
        foglaló   vagyonőri  jogosítvány.  Az  sem   elhanyagolható
        különbség   továbbá,  hogy  míg  a  beléptetés   során   az
        ellenőrzés   a   létesítmény  jellegétől  függően   változó
        (általános, alkalmankénti vagy egyáltalán nincs),  addig  a
        helyszínen   történő   ellenőrzés   mindig   eseti:   adott
        körülményektől   függően   célzatosan   végrehajtott   vagy
        szúrópróbaszerű. A kilépésnél is a létesítmény  jellege  az
        irányadó,   vagyis   előfordulhat,   hogy   az   ellenőrzés
        általános,    de   számos   helyen   (pl.   kiskereskedelmi
        létesítmények) tipikusan egyedi. Ez kétségkívül  fokozhatja
        a   visszaélésszerű  joggyakorlás  veszélyét,  illetve   az
        ellenőrzéssel érintett személyben annak látszatát keltheti.

        A    fentiekben    vázolt   helyzetbeli    különbségek    a
        jogalkalmazásban    eltérő   mértékben    hatnak    ki    a
        magánszférához   való  jog  korlátozására,   ugyanakkor   a
        vizsgált  szabályozás egységesen határozza meg a  vagyonőri
        jogosultságot.  Az  egységesség  azt  eredményezi,  hogy  a
        csomagellenőrzés bármely esetben elrendelhető,  akár  akkor
        is, amikor az szükségtelen. A differenciálatlan szabályozás
        ezen  túlmenően annak megítélésére is alkalmatlan,  hogy  a
        korlátozásra  milyen  okból kerül sor. Ennek  következtében
        meghatározhatatlan  a  csomagellenőrzés   konkrét   indoka,
        nevezetesen,   hogy  annak  pusztán  tulajdonvédelmi   vagy
        biztonsági oka is van.

        1.4. Az Alkotmánybíróság a fentiekhez kapcsolódóan külön is
        vizsgálta  azt,  hogy  ha a csomagellenőrzést  kizárólag  a
        tulajdonvédelem  indokolja,  a  jogalkotót  a   magánszféra
        védelmével   kapcsolatban  milyen   jellegű   és   tartalmú
        kötelezettség terheli.

        Az  Alkotmány a záró rendelkezések között rögzíti, hogy  az
        Alkotmány   és   az  alkotmányos  jogszabályok   mindenkire
        egyaránt kötelezőek.

        Az alapvető jogok Alkotmányban történő rögzítése elsősorban
        az   állam   és   szervezetei  számára   jelent   közvetlen
        kötelezettséget.

        Az   Alkotmány  8.  §  (1)  bekezdése  szerint   a   Magyar
        Köztársaság    elismeri    az   ember    sérthetetlen    és
        elidegeníthetetlen  jogait, ezek  tiszteletben  tartása  és
        védelme  az állam elsőrendű kötelezettsége. Az Alkotmány  e
        rendelkezésének második fordulata írja le az  emberi  jogok
        érvényesülése   és  az  állami  „magatartás”   kapcsolatát.
        Tételesen  is  kifejezi,  hogy  az  alapjogoknak  van   egy
        szubjektív oldala, amely az egyén számára biztosítja,  hogy
        az   alapjogával  éljen,  ugyanakkor  kifejezi,   hogy   az
        alapjognak  van egy objektív intézményvédelmi oldala,  azaz
        az  államnak  az  alapjogok érvényesülésének  előmozdítása,
        illetve  a  saját  intézményeivel  vagy  más  személyekkel,
        szervezetekkel  szembeni  védelme érdekében  intézkedéseket
        kell tennie.

    Az ún. első abortuszhatározat indokolásában az Alkotmánybíróság
    rámutatott:   „[a]z   állam  kötelessége  az   alapvető   jogok
    ’tiszteletben tartására és védelmére’ a szubjektív alapjogokkal
    kapcsolatban  nem  merül  ki  abban,  hogy  tartózkodnia   kell
    megsértésüktől,   hanem   magában   foglalja   azt   is,   hogy
    gondoskodnia     kell     az    érvényesülésükhöz     szükséges
    feltételekről.”  [64/1991. (XII. 17.) AB határozat,  ABH  1991,
    297, 302.]

    Az  SzVMt. esetében ez a követelmény azt jelenti, hogy az állam
    miközben megteremti az alkotmányos tulajdonjog védelme  körében
    a  tulajdon technikai értelemben vett védelmét, egyúttal  arról
    is köteles gondoskodni, hogy ez más alapjog aránytalan sérelmét
    ne idézze elő. A csomagellenőrzés lehetővé tétele adott személy
    (természetes személy, jogi személy, más szervezet,  állam  vagy
    önkormányzat)   tulajdonában   álló   vagyontárgyak   technikai
    védelmének egyik eszköze, de egyúttal szükségképpen érinti  más
    személynek  a  magánszféra védelméhez való  jogát.  Vagyis:  az
    alapjogok objektív intézményvédelmi tartalma megköveteli,  hogy
    a  jogalkotó biztosítsa bármely tulajdonvédelmi feljogosítottal
    szemben más alapjogok – jelen esetben: a magánszféra védelméhez
    való jog – alkotmányos érvényesülését.

    A   tulajdonvédelmi  jog  jogosultja  nevében   –   az   SzVMt.
    felhatalmazása  alapján – intézkedő vagyonőr  ezen  követelmény
    alapján  köteles  lenne a csomagellenőrzés során  úgy  eljárni,
    hogy   az   ellenőrzéssel   érintett  személy   magántitkaihoz,
    személyes  adataihoz illetéktelen személy ne  jusson  hozzá.  A
    vizsgált   rendelkezés  ezzel  szemben  csak  a   jogosultságot
    tartalmazza anélkül, hogy előírná azokat a szabályokat, amelyek
    biztosítanák  a  magánszféra védelméhez való jog korlátozásának
    arányosságát.

        Az  Alkotmánybíróságnak ennek alapján abban kellett  állást
        foglalnia,  hogy a szabályozás hiányosságában  megragadható
        aránytalan  alapjog-korlátozás közvetlen, vagy mulasztásban
        megnyilvánuló  alkotmányellenességét  eredményez-e.   Ennek
        eldöntéséhez áttekintette idevonatkoztatható gyakorlatát.

        Alkotmányellenességet  állapít  meg   az   Alkotmánybíróság
        akkor,  ha  azt  állapítja meg, hogy a jogalkotó  az  állam
        szerveinek    túl    széles   és    bizonytalan    tartalmú
        felhatalmazást   ad  valamely  alapjog   korlátozására.   A
        szabályozással  szemben  tehát az a követelmény  állítható,
        hogy  a  korlátozásra okot adó körülmények jól körülírhatók
        legyenek.  [ld. 13/2001. (V. 14.) AB határozat,  ABH  2001,
        177,  199-200.;  ill. 24/1998. (VI. 9.) AB  határozat,  ABH
        1998, 191, 195.]

        A  szükségességi-arányossági teszt  egyik  eleme,  hogy  az
        alapjogi     korlátozás    alkotmányossága    megítélésénél
        figyelembe  kell  venni a legenyhébb  eszköz  választásának
        követelményét is. Az Alkotmánybíróság a 30/1992.  (V.  26.)
        AB  határozatban  leszögezte: „[a]z alapjog  korlátozásának
        alkotmányosságához tehát önmagában nem  elegendő,  hogy  az
        másik alapjog vagy szabadság védelme vagy egyéb alkotmányos
        cél  érdekében történik, hanem szükséges, hogy  megfeleljen
        az   arányosság  követelményeinek:  az  elérni  kívánt  cél
        fontossága  és  az  ennek érdekében okozott  alapjogsérelem
        súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó  a
        korlátozás  során  köteles az adott cél elérésére  alkalmas
        legenyhébb eszközt alkalmazni.” (ABH 1992, 167, 171.)

        A    jelen    eljárásban   vizsgált    szabályozásról    az
        Alkotmánybíróság  megállapította,  hogy   a   jogalkotó   a
        differenciálatlan szabályozással túlságosan  általános,  és
        ezáltal  túl  széles  felhatalmazást  adott  a  magánszféra
        védelméhez  való jog különböző helyzetekben azonos  mértékű
        korlátozására,   amely   egyúttal   a   legenyhébb   eszköz
        alkalmazása követelményének sem felel meg. Mindezek alapján
        az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy az SzVMt. 14.
        §  (1)  bekezdés  b) pontja sérti az Alkotmány  59.  §  (1)
        bekezdésében  foglaltakat,  és  ezért  az  alkotmányellenes
        rendelkezést 2004. december 31. napjával megsemmisítette.

        Az   Alkotmánybíróság   a   megsemmisített   rendelkezéssel
        kapcsolatban      hangsúlyozza:     nem      magának      a
        csomagellenőrzésnek  az  alkotmányellenességét  állapította
        meg,   hanem  azt,  hogy  a  jogalkotó  –  az  indokolásban
        kifejtettek szerint – nem megfelelő módon szabályozta ezt a
        vagyonőri jogosítványt.

        Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
        továbbiakban:   Abtv.)   alapján   az   alkotmányellenesség
        megállapítása  esetén  főszabály  a  vizsgált   rendelkezés
        megsemmisítése és az, hogy a megsemmisített  rendelkezés  a
        határozat közzétételének napján veszti hatályát [Abtv.  42.
        §  (1)  bekezdés,  43. § (1) bekezdés]. Az Alkotmánybíróság
        ettől   eltérően   is   meghatározhatja   a   megsemmisítés
        időpontját,  ha ezt a jogbiztonság indokolja [Abtv.  43.  §
        (4) bekezdés].

        Az  Alkotmánybíróság  döntésénél azt  mérlegelte,  hogy  az
        SzVMt.    14.   §   (1)   bekezdés   b)   pontja   azonnali
        megsemmisítésének  következményeként  olyan  esetekben   is
        megszűnt volna a csomagellenőrzés lehetősége, amelyekben az
        szükséges   és  arányos  alapjog-korlátozást   jelent.   Az
        alkotmányosan  megfelelő,  vagyis  az  eltérő   helyzetekre
        figyelemmel      kellően     differenciált      szabályozás
        megteremtésére   az  Alkotmánybíróság  az   Országgyűlésnek
        elegendő időt kívánt biztosítani, ezért az alkotmányellenes
        rendelkezést  jövőbeni  hatállyal  –  2004.  december   31.
        napjával – semmisítette meg.

    1.5.  Az  indítványozó a vizsgált rendelkezésekkel kapcsolatban
    azt is állította, hogy azok az Alkotmány 57. § (2) bekezdésében
    foglalt,  az  ártatlanság vélelmét kinyilvánító  előírással  is
    ellentétesek.

        Az  Alkotmánybíróság több határozatában is kifejtette, hogy
        az ártatlanság vélelme alkotmányos alapelvként nem csupán a
        büntetőjogi  felelősségre  vonásra  nézve  irányadó,  hanem
        egyéb eljárásokra is. [41/1991. (VII. 3.) AB határozat, ABH
        1991, 193, 195.; 1284/B/1990. AB határozat, ABH 1991,  562,
        563.;  63/1997.  (XII. 11.) AB határozat,  ABH  1997,  365,
        372.]

        Ugyanakkor   az  Alkotmánybíróság  gyakorlata  következetes
        abban  a  tekintetben  is, hogy  az  Alkotmány  57.  §  (2)
        bekezdésének  rendelkezéséből  eredő  alkotmányos   védelem
        korlátlanul nem terjeszthető ki. (26/B/1998. AB  határozat,
        ABH   1999,   647,   650.)  Ennek  megfelelően   esetenként
        vizsgálandó,  hogy  az  adott  jogszabály  az   ártatlanság
        vélelmének alkotmányos elvével összefüggésben áll-e.

        Az összefüggés csak azokban az esetekben állhat fenn, ha az
        alkotmányossági  vizsgálat  felelősség  megállapítását   is
        magában   foglaló  eljárásra  irányul.  Mivel  a   vizsgált
        rendelkezések  ilyen  szabályozást  nem  tartalmaznak,   az
        Alkotmánybíróság megállapította, hogy az SzVMt. 14.  §  (1)
        bekezdés  b)  pontja  és  a (3) bekezdés  b)  pontja  nincs
        értékelhető összefüggésben az ártatlanság vélelmével, és az
        indítványt e tekintetben elutasította.

        2.  Az  indítványnak  megfelelően  az  Alkotmánybíróság   a
        továbbiakban az SzVMt. 14. § (1) bekezdése a) pontjában  és
        a 15. § (1) bekezdésében foglaltakat vizsgálta.

        A  vagyonőr tevékenysége gyakorlása során jogosult egyrészt
        arra,  hogy  a létesítménybe belépő vagy az ott  tartózkodó
        személyt felhívja kilétének igazolására, másrészt arra  is,
        hogy  az  igazolás  megtagadása esetén  a  személyazonosság
        megállapítására  igazoltatásra jogosult  hatósági  személyt
        kérjen   fel.   Vagyis   a  vagyonőr   a   személyazonosság
        megállapítását  magában foglaló igazoltatási jogosítvánnyal
        nem rendelkezik, ilyen intézkedés megtételére nem jogosult.

        Az SzVMt. 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés
        ugyan   lehetővé   teszi  a  vagyonőr   számára   a   kilét
        igazolásárára  irányuló felszólítást, de  a  felszólítással
        érintett   személy  ezt  megtagadhatja,  ezt   követően   a
        létesítményt   önként   vagy   felszólításra   elhagyhatja,
        illetőleg  az oda való belépéstől eltekinthet.  A  vizsgált
        normatartalom  tehát nem haladja meg a megbízót  megillető,
        is  a  megbízási  szerződésben a vállalkozóra  (vagyonőrre)
        átruházott jogok, jogosultságok kereteit, ezért nem hozható
        összefüggésbe  az  indítványozó által felhívott  alkotmányi
        rendelkezésekkel.

        Az  SzVMt. 15. § (1) bekezdése valóban lehetővé teszi, hogy
        a  vagyonőr hatósági személyt kérjen fel a személyazonosság
        megállapítására,  de a vagyonőr számára a hatósági  személy
        megérkezéséig     tartó     időtartamra     feltartóztatási
        jogosultságot nem biztosít.

    Az  SzVMt.  más rendelkezési szabályozzák azt, hogy a  vagyonőr
    milyen  esetekben  alkalmazhat  kényszerítést.  A  15.  §   (3)
    bekezdése  értelmében  –  többek között  –  erre  akkor  nyílik
    lehetőség,  ha  a  vagyonőr  a  jogosulatlan  belépést  kívánja
    megakadályozni   vagy   a   jogosulatlanul   bent    tartózkodó
    eltávolítása szükséges. A 15. § (5) bekezdés szerint a vagyonőr
    vegyi   eszközt  (gázsprayt),  gumibotot,  őrkutyát,   valamint
    lőfegyvert,   gáz-  és  riasztófegyvert  csak   jogos   védelmi
    helyzetben,   illetve   végszükség   esetén   alkalmazhat.    A
    személyazonosság megállapítása érdekében tehát a  vagyonőr  sem
    testi   erőt,   sem  más  eszközt  nem  vehet  igénybe.   Ennek
    megfelelően   az  SzVMt.  15.  §  (1)  bekezdése  sem   hozható
    összefüggésbe az emberi méltósághoz való joggal, a  magánszféra
    védelmével és az ártatlanság vélelmével.

        Mindezek  alapján az Alkotmánybíróság megállapította,  hogy
        az  SzVMt. 14. § (1) bekezdésének a) pontja és a 15. §  (1)
        bekezdése  nem ütközik az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében,
        57.  §  (2)  bekezdésében  és az  59.  §  (1)  bekezdésében
        foglaltakkal, ezért az indítványt elutasította.

                                 III.

        A   csomagellenőrzés  és  a  kilét  igazolására   vonatkozó
        szabályozás    alkotmányossági    vizsgálata    során    az
        Alkotmánybíróság  észlelte, hogy az SzVMt.  a  személy-  és
        vagyonőr  tekintetében  – szemben a magánnyomozóval  –  nem
        tartalmaz szabályozást a titoktartási kötelezettségre és  a
        személyes adatok kezelésére vonatkozóan.

        A   területre  belépő  vagy  az  ott  tartózkodó   személy,
        amennyiben önként eleget tesz a kiléte igazolására irányuló
        felszólításnak, személyes adatait a vagyonőr rendelkezésére
        bocsátja. A csomag ellenőrzésekor is előfordulhat, hogy  az
        ellenőrzést végző vagyonőr a magántitok illetve a személyes
        adatok   körébe  tartozó  információhoz  jut.  A  jogalkotó
        azonban    elmulasztotta    annak    szabályozását,    hogy
        tevékenysége (foglalkozása gyakorlása) során a személy-  és
        vagyonőrt – hasonlóképpen a magánnyomozóhoz [SzVMt.  18.  §
        (1)  és  (3)  bekezdés, 20. § (1) bekezdés] –  titoktartási
        kötelezettség terheli, és ezzel összefüggésben azt is, hogy
        a  birtokába  jutott  személyes  adatok  kezelését  hogyan,
        milyen    módon   kell   végeznie.   Ennek    alapján    az
        Alkotmánybíróság  – hivatalból eljárva  [Abtv.  49.  §  (1)
        bekezdés]   –   vizsgálta,  hogy   a   szabályozás   hiánya
        eredményezett-e         mulasztásban          megnyilvánuló
        alkotmányellenességet.

        1.   A   kérdés   megítéléséhez   az   Alkotmánybíróság   a
        mulasztásban  megnyilvánuló alkotmányellenességre,  majd  a
        magántitok  és  a  személyes adatok  védelmére  vonatkozóan
        kialakított gyakorlatát tekintette át.

    1.1.   Az   Alkotmánybíróságnak  a  mulasztásban  megnyilvánuló
    alkotmányellenességre vonatkozó hatáskörét  az  Abtv.  49.  §-a
    szabályozza,  amely  alapján erre  akkor  kerülhet  sor,  ha  a
    jogalkotó   szerv   a  jogszabályi  felhatalmazásból   származó
    jogalkotói      feladatát      elmulasztotta      és      ezzel
    alkotmányellenességet idézett elő.

    "Az  Alkotmánybíróság állandó gyakorlata  szerint  a  jogalkotó
    szerv   jogalkotási   kötelezettségének   konkrét   jogszabályi
    felhatalmazás   nélkül  is  köteles   eleget   tenni,   ha   az
    alkotmányellenes helyzet – a jogi szabályozás  iránti  igény  –
    annak  nyomán  állott  elő,  hogy  az  állam  jogszabályi  úton
    avatkozott bizonyos életviszonyokba és ezáltal az állampolgárok
    egy  csoportját megfosztotta alkotmányos jogai érvényesítésének
    lehetőségétől. [22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH  1990,  83,
    86.]    Az    Alkotmánybíróság    mulasztásban    megnyilvánuló
    alkotmányellenességet  állapít  meg  akkor   is,   ha   alapjog
    érvényesüléséhez  szükséges jogszabályi  garanciák  hiányoznak.
    [37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 231.]

    Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést
    nemcsak  akkor állapít meg, ha az adott tárgykörre  vonatkozóan
    semmilyen  szabály nincs [35/1992. (VI. 10.) AB határozat,  ABH
    1992,   204.],   hanem  akkor  is,  ha  az  adott  szabályozási
    koncepción   belül   az   Alkotmányból   levezethető   tartalmú
    jogszabályi  rendelkezés  hiányzik.  [22/1995.  (III.  31.)  AB
    határozat,  ABH  1995,  108,  113.;  29/1997.  (IV.   29.)   AB
    határozat,  ABH 1997, 122, 128.; 15/1998. (V. 8.) AB határozat,
    ABK  1998.  május 222, 225.] A szabályozás tartalmának  hiányos
    voltából  eredő alkotmánysértő mulasztás megállapítása esetében
    is  a  mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
    nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést
    igénylő   jogalkotói   kötelezettség   elmulasztásán   alapul."
    [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 56-57.]

    1.2.  A  15/1991.  (IV. 13.) AB határozat  a  személyes  adatok
    alkotmányos   védelme  körében  bontotta  ki   az   információs
    önrendelkezési  jog  tartalmát:  „[a]z  Alkotmány  59.   §-ában
    biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az
    a  tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
    feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni  és
    felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével
    szabad;  mindenki  számára követhetővé és ellenőrizhetővé  kell
    tenni  az adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek  joga
    van  tudni,  ki, hol, mikor, milyen célra használja  fel  az  ő
    személyes  adatát.  Kivételesen törvény elrendelheti  személyes
    adat  kötelező  kiszolgáltatását, és előírhatja a  felhasználás
    módját   is.   Az  ilyen  törvény  korlátozza  az   információs
    önrendelkezés alapvető jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel
    az  Alkotmány 8. §-ában megkövetelt feltételeknek.” (ABH  1991,
    40, 42.)
     
    Az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések törvénybe foglalásának
    kötelezettségét   a  47/2003.  (X.  27.)  AB  határozat   külön
    kiemelte:  „[a]z  Alkotmány 59. § (2) bekezdésének  tartalmából
    következően   a  személyes  adatok  védelmére  vonatkozó   jogi
    szabályozás  törvényi  szintű rendezést  kíván  meg.  A  célhoz
    kötött adatgyűjtés tilalma, illetve az adatgyűjtés jogosultsága
    tekintetében   fennálló  joghézag  pedig  nem   kerülhető   meg
    ténylegesen  adatgyűjtést  feltételező  módszerekre   vonatkozó
    belső  utasítások  igénybevételével.” (ABK 2003.  október  668,
    675.)

    2.  Az  Alkotmány  59.  §  (1) bekezdésében  garantált  alapjog
    védelmének   részletszabályait  az  59.  §   (2)   bekezdésének
    felhatalmazásán  alapuló, a személyes adatok  védelméről  és  a
    közérdekű  adatok  nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi   LXIII.
    törvény  (a továbbiakban: Avtv.) – az Alkotmánybíróság 15/1991.
    (IV.  13.) AB határozatában (ABH 1991, 40.) foglaltakat követve
    – határozta meg.

    Az  Avtv.  2.  §  9.  pontjában foglalt  értelmező  rendelkezés
    szerint  a  személyes  adat felvétele, gyűjtése  adatkezelésnek
    minősül.  Az  Avtv. 3. § (1) bekezdés előírja,  hogy  személyes
    adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt
    törvény  illetőleg – törvény felhatalmazása alapján,  az  abban
    meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete  elrendeli.
    A  (3)  bekezdés  szerint  a  kötelező  adatkezelés  esetén  az
    adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét  és
    megismerhetőségét,  az  adatkezelés  időtartamát,  valamint  az
    adatkezelő  személyét  az adatkezelést elrendelő  törvény  vagy
    önkormányzati rendelet határozza meg.

    Az  SzVMt.  14.  §  (1)  bekezdés a)  pontja  ugyan  nem  teszi
    kötelezővé az adatszolgáltatást, de ha az érintett ennek önként
    mégis  eleget  tesz,  a vagyonőr adatkezelőnek  minősül.  Ennek
    következtében  irányadó az Avtv. 5. § (1) bekezdésében  foglalt
    rendelkezés,   miszerint   személyes   adatot   kezelni    csak
    meghatározott   célból,   jog   gyakorlása   és   kötelezettség
    teljesítése  érdekében  lehet. A (2) bekezdés  értelmében  csak
    olyan  személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés  céljának
    megvalósulásához  elengedhetetlen, a  cél  elérésére  alkalmas,
    csak  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ezen
    célhoz kötöttségi követelménynek az SzVMt. nem tesz eleget.

    A   személyes   adatok   kezelésének  célhoz   kötöttségét   az
    Alkotmánybíróság következetes gyakorlata az Alkotmány 59. § (1)
    bekezdésében biztosított személyes adatok védelméhez  való  jog
    érvényesülésének szükségképpeni elemeként fogja  fel;  úgy  is,
    mint az információs önrendelkezési jog alkotmányos garanciáját.
    [15/1991.  (IV. 13.) AB határozat, ABH 1991, 40, 42.;  29/1994.
    (V.  20.) AB határozat, ABH 1994, 148, 153.; 46/1995. (VI. 30.)
    AB  határozat,  ABH  1995, 219, 221.; 59/1998.  (XII.  11.)  AB
    határozat,  ABH  1998,  512,  514.;  54/2000.  (XII.  18.)   AB
    határozat,  ABH  2000,  516,  519.;  35/2002.  (VII.  19.)   AB
    határozat,  ABH  2002,  199,  207.;  65/2002.  (XII.   3.)   AB
    határozat, ABH 2002, 357, 362.]

    Az  Alkotmánybíróság  a  jelen ügyben  megállapította,  hogy  a
    jogalkotó  az SzVMt.-ben elmulasztotta a személy- és vagyonőrök
    tevékenysége körében – különös tekintettel a csomagellenőrzésre
    és  a  kilét igazolására – a titoktartási kötelezettségre és  a
    személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályozás megalkotását,
    és ezáltal alkotmányellenes helyzet jött létre.

    Mivel   az   Alkotmánybíróság  az  SzVMt.  14.  és  15.   §-val
    összefüggésben  megállapította  a  mulasztásban   megnyilvánuló
    alkotmányellenességet,  az Abtv. 49. §  (1)  bekezdése  szerint
    felhívta  az Országgyűlést, hogy szabályozási kötelezettségének
    2004.  december 31. napjáig tegyen eleget. Az Abtv. 49.  §  (2)
    bekezdése  alapján  a  mulasztást elkövető  szerv  a  megjelölt
    határidőn belül köteles jogalkotói feladatának eleget tenni.

    A határozat közzététele az Abtv. 41. §-án alapul.
                            Dr. Holló András
                       az Alkotmánybíróság elnöke
                                    
         Dr. Bagi István                       Dr. Bihari Mihály
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Erdei Árpád                     Dr. Harmathy Attila
         előadó alkotmánybíró                      alkotmánybíró
                                    
         Dr. Kiss László                    Dr. Kukorelli István
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró
                                    
         Dr. Strausz János    Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
         alkotmánybíró                             alkotmánybíró

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     Subject of the case:
     .
     Provisions of Act IV of 1998 on the Professional Chamber of Property and Security Guards and Private Investigation
     Number of the Decision:
     .
     22/2004. (VI. 19.)
     Date of the decision:
     .
     06/14/2004
     .
     CODICES summary:
     http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll/CODICES/precis/eng/eur/hun/hun-2004-2-006?fn=document-frameset.htm$f=templates$3.0
     .
     en_0022_2004.pdfen_0022_2004.pdf