Hungarian
Ügyszám:
.
506/B/2001
Előadó alkotmánybíró: Strausz János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 506/B/2001. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2002/1541
.
A döntés kelte: Budapest, 03/13/2002
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
                               
  Az Alkotmánybíróság önkormányzati rendelet
  alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló
  indítvány tárgyában meghozta a következő

                          határozatot:
                               
  Az Alkotmánybíróság Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-
  testületének  a  kommunális szilárd  hulladék  gyűjtésére  és
  elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás  kötelező
  igénybevételéről szóló 8/2001. (III. 30.) ÖKT. rendelete 6. §
  (3)  bekezdése, 10. § (2) bekezdése és a rendelet  melléklete
  alkotmányellenességének megállapítására és   megsemmisítésére
  irányuló indítványt elutasítja.
                             Indokolás
                                I.
                                
   Az  indítványozó  Hajmáskér Község  Önkormányzata  Képviselő-
   testületének  a  kommunális szilárd  hulladék  gyűjtésére  és
   elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás  kötelező
   igénybevételéről szóló 8/2001. (III. 30.) ÖKT.  rendelete  (a
   továbbiakban:  Ör.) 6. § (3) bekezdése, 10. § (2)  bekezdése,
   valamint       a      díjakat      tartalmazó      melléklete
   alkotmányellenességének  megállapítását  és   megsemmisítését
   kérte.

   Az  indítványozó  szerint  az  Ör.  azon  szabályai,  amelyek
   alapján a tulajdonosoknak a hulladéktároló edény űrmértékéhez
   mérten  kell  a  szemétszállítási  díjat  fizetni,  sértik  a
   Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
   továbbiakban:  Ptk.)  201.  §-ában  foglalt  szolgáltatás  és
   ellenszolgáltatás  egyenértékűségének  elvét,  mert  “csekély
   hulladékmennyiség,  vagy akár üres tárolóedény  esetén  is  a
   tárolóedény   űrméretét   és  nem  a   keletkezett   hulladék
   elszállítását kell megfizetni.” A kifogásolt rendelkezések az
   indítványozó  –  külön  nem indokolt  –  álláspontja  szerint
   ellentétesek  a  települési hulladékkezelési közszolgáltatási
   díj  megállapításának  részletes szakmai  szabályairól  szóló
   242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.)
   2.  §  (5)  bekezdése, 4. § (1) bekezdése, továbbá 7.  §  (2)
   bekezdése a) pontja előírásaival is, ezért az Alkotmány 44/A.
   § (2) bekezdésébe ütköznek.

                                II.
                                
   Az indítványban érintett jogszabályok:

   1.  Az Alkotmány hivatkozott rendelkezése:
   “44/A.  §  (2)  A  helyi képviselő-testület a  feladatkörében
   rendeletet  alkothat, amely nem lehet ellentétes  a  magasabb
   szintű jogszabállyal.”

   2.  A Ptk. megjelölt szabálya:
   “201.  § (1) A szerződéssel kikötött szolgáltatásért –  ha  a
   szerződésből  vagy  a  körülményekből  kifejezetten  más  nem
   következik – ellenszolgáltatás jár.
   (2) Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás között anélkül,
   hogy  az  egyik  felet  az ajándékozás  szándéka  vezetné,  a
   szerződés   megkötésének  időpontjában  feltűnően   nagy   az
   értékkülönbség,   a  sérelmet  szenvedő  fél   a   szerződést
   megtámadhatja.”

   3.  A Korm. r. hivatkozott rendelkezései:
   “2.   §   (5)   A   közszolgáltatási  díj  nem   tartalmazhat
   indokolatlan   megkülönböztetést  a   különböző   fogyasztók,
   illetve fogyasztói csoportok között.”
   “4.   §   (1)  A  települési  hulladék  kezelésére   irányuló
   közszolgáltatás  díját az önkormányzat képviselő-testülete  a
   rendeletében   meghatározott   közszolgáltatással   arányosan
   állapítja meg.”
   “7. § (2) Az egységnyi díjtételek a következők:
   a)     a    települési   szilárd   hulladékkal    kapcsolatos
    közszolgáltatás esetén a gyűjtőedényzet egyszeri ürítés díja,
    illetve az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat
    szerint meghatározott díja;”

   4.  Az Ör. kifogásolt előírásai:
   “6.  §  (3)  A  háztartási hulladék gyűjtéséhez a  tulajdonos
   olyan  űrtartalmú,  illetve darabszámú  gyűjtőedényt  köteles
   igénybe   venni,  hogy  abban,  illetve  azokban  a  megadott
   szállítási  napok  között keletkező  háztartási  hulladék  az
   előírásoknak  megfelelően mindenkor  elhelyezhető  legyen.  A
   tulajdonos  a  szolgáltató  által  rendszeresített  legkisebb
   űrtartalmú   gyűjtőedénynél  kisebb  űrtartalmú  edényt   nem
   használhat, illetve nem igényelhet.”
   “10.   §  (2)  A  díjat  az  ingatlanon  használt  szabványos
   gyűjtőedény  számának, az adott típusú  gyűjtőedény  egyszeri
   ürítési  díjának  és az ürítések számának  szorzataként  kell
   megállapítani.”

   “Melléklet
   A    közszolgáltatás   igénybevételének    havi    díját    a
   gyűjtőtartályok  számának,  a  tartályok  űrmértékétől  függő
   egyszeri    ürítési   díjának   és   az   ürítések   számának
   figyelembevételével kell megállapítani.

   A./  A  szemétszállítási díj a Veszprémi Kommunális Rt-től  3
   éves  részletfizetéssel  vásárolt és beszerzett  kukaedényzet
   (jó állapotú, használt edényzet) esetében:

   Családi házas ingatlanoknál:
   A  háztartási hulladék gyűjtésére rendszeresített  szabványos
   tartályok ürítési díja:

   a)    120   literes  tartály  (kuka)  egyszeri  ürítés  díja:
    123.-Ft/ürítés + 12 % ÁFA
                           havi díj:         597.-Ft
   A szolgáltató felé fizetendő összeg:
                597.-Ft  (ürítés  díj)  + 91.-Ft  részletfizetés
   az edényzet után = 688.-Ft/hó

   b)    80   literes  tartály  (kuka)  egyszeri  ürítési  díja:
    88.-Ft/ürítés + 12 % ÁFA
                            havi    díj:                 427.-Ft
   A szolgáltatónak fizetendő összeg:
                427.-Ft  (ürítési  díj) + 71.-Ft  részletfizetés
   az edényzet után = 498.-Ft/hó

   B./Szemétszállítási  díj  egyénileg  beszerzett  kukaedényzet
   esetén:
                 120   literes   kuka  egyszeri  ürítési   díja:
   123.-Ft + 12 % ÁFA
                                      havi    díj:       597.-Ft
                  80   literes   kuka  egyszeri   ürítés   díja:
   88.-Ft + 12 % ÁFA
                                     havi    díj:        427.-Ft
   C./ Társasházaknál (Hajmáskér, Jókai u.)
       1.1 m3-es konténer
                     egyszeri ürítési díja: 1.231.-Ft + 12 % ÁFA
                     havi díja:             5.515.-Ft/hó

   D./ Közületek, intézmények egyszeri ürítési díja:
                 1.1  m3  konténer              1.432.-Ft  +  12
                 % ÁFA = 1.604.-Ft
                 120  literes kuka             143.-Ft  +  12  %
                 ÁFA =    160.-Ft”

                               III.
                                
   Az indítvány nem megalapozott.

   1.  A helyi önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét egyrészt
   az  Alkotmány, másrészt a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
   évi  LXV.  törvény  (a  továbbiakban: Ötv.)  szabályozza.  Az
   Alkotmány  44/A.  § (2) bekezdése szerint a helyi  képviselő-
   testület  a  feladatkörében  rendeletet alkothat,  amely  nem
   lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. Az Ötv. 16.
   §  (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a törvény által
   nem  szabályozott  helyi  társadalmi  viszonyok  rendezésére,
   továbbá a törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására
   alkot rendeletet.

   A  településtisztaság biztosítása az Ötv. 8. § (1)  bekezdése
   alapján  a települési önkormányzat feladatkörébe tartozik.  E
   feladat  ellátásához kötődően a hulladékgazdálkodásról  szóló
   2000.  évi  XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)  23.  §  f)
   pontja  felhatalmazza  a  települési önkormányzat  képviselő-
   testületét, hogy önkormányzati rendeletben állapítsa  meg  az
   elvégzett   szolgáltatás  alapján   a   tulajdonost   terhelő
   díjfizetési  kötelezettséget, az alkalmazható díj legmagasabb
   mértékét,   a   díj   megfizetési   rendjét,   az   esetleges
   kedvezmények  eseteit, vagy a szolgáltatás  ingyenességét.  A
   rendeletalkotási  felhatalmazáson  túl  a  törvény   előírást
   tartalmaz  a képviselő-testület számára a díjmegállapításhoz.
   A  Hgt.  25.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  hulladékkezelési
   közszolgáltatás   díját   az   elvégzett   közszolgáltatással
   arányosan,  a  közszolgáltatás jellegét,  a  kezelt  hulladék
   mennyiségét   és  minőségét,  a  közszolgáltatást   működtető
   szolgáltató   hatékony   működéséhez   szükséges   folyamatos
   ráfordításaihoz  és  a  működés  fejleszthető  fenntartásához
   szükséges  költségeket  alapul  véve  a  külön  jogszabályban
   meghatározottak   szerint   kell   megállapítani.   E   külön
   jogszabály  a Korm. r., amelynek – az indítványozó  által  is
   hivatkozott  –  2.  §  (5) bekezdése,  4.  §  (1)  bekezdése,
   valamint 7. § (2) bekezdése rendelkezései figyelembevételével
   kell a díjmegállapítás során eljárni.

   2.  Az Ör. a tulajdonosokat a kiválasztott szabványűrtartalmú
   és  darabszámú  gyűjtőedény után,  a  megállapított  egyszeri
   ürítési díj és az ürítések száma szorzataként kiszámított díj
   megfizetésére    kötelezi.   A   tulajdonosok    a    várható
   szemétkibocsátás alapján köthetnek szerződést a 80  vagy  120
   literes gyűjtőedény és annak darabszáma megválasztásával, így
   a   szolgáltatási   díjat   a   szemétkibocsátás   mennyisége
   mértékéhez igazodóan fizetik.

   Az  Alkotmánybíróság már a – hasonló ügyben hozott – 48/2000.
   (XII.   18.)   AB  határozatában  megállapította,   hogy   “a
   szerződött   űrtartalmú  szeméttároló  edénynek  a   gyűjtési
   gyakoriságon  alapuló szolgáltatási díja okkal vélelmezhetően
   a    szolgáltatás    és   az   ellenszolgáltatás    tényleges
   egyenértékűségének  érvényesüléséhez  vezet.  (…)   Mivel   a
   tárolóedények  űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága  a
   kibocsátott    szemét    tényleges    mennyiségét     tükröző
   normaszámítási   mód,   az   erre   alapított   szolgáltatási
   díjmegállapítás  tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás
   arányosságát tükrözi.” (ABH 2000. 484., 489.)

   Az  esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb
   szemét  kibocsátása  miatt, vagy “üres”  gyűjtőedény  alapján
   kifizetett    szolgáltatási    díj    a    szolgáltatás    és
   ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után,  mivel
   a  szolgáltató  ilyen  esetekben is megjelenik  és  költségei
   merülnek  fel. Figyelembe kell venni azt is, hogy  az  egyedi
   mérések  alapján  történő  szemétszállítás  technikailag  nem
   megoldható,     vagy    csak    magas    költségráfordítással
   biztosítható.  Ha az ingatlanon rendszeresen kevesebb  szemét
   keletkezik,   akkor  kisebb  mértékű  vagy   kevesebb   számú
   gyűjtőedény   választásával  a  szerződés  módosítható.   Nem
   életszerű   azonban  az,  hogy  a  tulajdonos   az   ingatlan
   használata  során  rendszeresen,  egyáltalán  nem  bocsát  ki
   hulladékot,  ezért  – a környezetvédelmi  és  közegészségügyi
   érdekekre  is  tekintettel – a legkisebb  méretű  gyűjtőedény
   kötelező   igénybevételének  előírása   a   szolgáltatás   és
   ellenszolgáltatás   egyenértékűsége   elvének   sérelmét   az
   Alkotmánybíróság  álláspontja szerint nem idézi  elő.  Ha  az
   ingatlanon legalább 30 napig senki nem tartózkodik és  emiatt
   hulladék   valóban   nem  keletkezik,  a   képviselő-testület
   rendelkezése  szerint  írásbeli kérelemre  a  közszolgáltatás
   igénybevétele szüneteltethető.

   Mindezekre  tekintettel  az Alkotmánybíróság  megállapította,
   hogy   az   Ör.   kifogásolt  szabályai  a  Ptk.   201.   §-a
   rendelkezésébe  nem  ütköznek, továbbá a Korm.  r.  megjelölt
   rendelkezéseibe ütköző szabályozás sem állapítható meg.

   3.   Az   Alkotmánybíróság  megállapította,   hogy   az   Ör.
   közszolgáltatási   díjmegállapításra  vonatkozó,   kifogásolt
   rendelkezései   –   mivel  azokat  a   képviselő-testület   a
   kifejtettek   szerint  törvényi  felhatalmazás   alapján,   a
   megjelölt  magasabb  jogszabályi  előírások  keretei   között
   alkotta  meg  –  az  Alkotmány 44/A. §  (2)  bekezdésébe  nem
   ütköznek, ezért az indítványt elutasította.
        Dr. Bihari Mihály                  Dr. Strausz János
        alkotmánybíró                   előadó alkotmánybíró
                                 
                 Dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    506/B/2001
    Date of the decision:
    .
    03/13/2002
    .
    .