Hungarian
Ügyszám:
.
673/B/1990
Előadó alkotmánybíró: Herczegh Géza Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 673/B/1990. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1992/446
.
A döntés kelte: Budapest, 04/02/1992
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az  Alkotmánybíróság   jogszabály  akotmányellenességének
  megállapítására vonatkozó indítványok tárgyában, meghozta
  a következő

                        határozatot:

  Az Alkotmánybíróság a sztrájkról szóló 1989. évi VII. tv.
  3.   §     (2)      bekezdése     alkotmányellenességének
  megállapítására  irányuló   indítványát  elutasítja,   az
  azonos tárgyú  másik indítvány alapján megindult eljárást
  pedig megszünteti.
                           Indokolás

                              I.

   Dr. T.  Gy. indítványában  annak a  megállapítását kérte,
   hogy   a  sztrájkról szóló  1989. évi  VII. tv.  3. § (2)
   bekezdésének azon rendelkezése, mely szerint "Nincs helye
   sztrájknak    az     igazságszolgáltatási    szerveknél",
   alkotmányellenes. Hivatkozott  arra, hogy a sztrájknak az
   igazságszolgáltatási   szervek    tekintetében    történő
   kizárása összeütközést keletkeztet a Gazdasági, Szociális
   és  Kultúrális   Jogok   Nemzetközi   Egyezségokmányával,
   amelyet Magyarország  az 1976.  évi 9.  tvr-rel hirdetett
   ki. Az  indítványozó nézete szerint az Egyezségokmány nem
   engedi  meg   a  sztrájkjog   törvényes  korlátozását  az
   igazságszolgáltatási szerveknél,  mivel nem  sorolja  fel
   azok  között   a   szervezetek   között,   amelyeknél   a
   korlátozásnak   helyt  ad.  A  sztrájktörvény  3.  §  (2)
   bekezdésében foglalt  korlátozás megsértette a nemzetközi
   kötelezettségek és a belső jog összhangjának biztosítását
   előíró és  az Alkotmány  7. § (1)   bekezdésében  foglalt
   rendelkezést. Hivatkozott  az indítványozó  az  Alkotmány
   70/A.  §  (3)  bekezdésére is,  mely  szerint  "A  Magyar
   Köztársaság    a    jogegyenlőség    megvalósulását    az
   esélyegyenlőtlenségek        kiküszöbölését         célzó
   intézkedésekkel is segíti."

   A  belügyminiszter  írásbeli  észrevételében  kifejtette,
   hogy a  sztrájkjogról szóló  70/C. § akként  rendelkezik,
   hogy a  sztrájkjogot az  ezt szabályozó törvények keretei
   között lehet  gyakorolni. Maga  az alaptörvény  is jelzi,
   hogy ez  a jog nem abszolút, hanem nyilvánvalóan az adott
   politikai, gazdasági, társadalmi viszonyok között mintegy
   "relatíve" gyakorolható alapvető állampolgári jog.

   A munkaügyi  miniszter az  Alkotmánybíróság megkeresésére
   adott írásbeli  válaszában kifejtette,  hogy az Alkotmány
   70/C.  §  (2)  bekezdése  a sztrájkjogot,  mint  alapvető
   jogot biztosítja, ez a rendelkezés azonban lehetőséget ad
   arra,  hogy   a  jogalkotó   a  sztrájkjog  gyakorlásához
   biozonyos feltételeket állapítson meg. A sztrájkjog, mint
   alapvető jog  korlátozása csak közérdekből engedhető meg.
   A fegyveres  erők, a fegyveres testületek és a rendészeti
   szervek, továbbá az igazságszolgáltatási szervek dolgozói
   tekintetében előírt  sztrájktilalom  közérdeket  szolgál,
   mert   e    szervek   tevékenységének   zavartalanságához
   rendkívül fontos  érdekek fűződnek. A jogalkotó ezekre az
   érdekekre tekintettel  zárta  ki,  illetve  korlátozta  a
   sztrájk lehetőségét  bizonyos körülményekre  /az élet, az
   egészség,  a   környezet  veszélyeztetettsége/,   illetve
   bizonyos   tevékenységek   /tömegközlekedés,   hírközlés,
   energiaszolgáltatás/ tekintetében.

   A legfőbb  ügyész válaszában  nem látott ellentmondást az
   1989. évi  VII.  tv.  3. §  (2) bekezdése és a Gazdasági,
   Szociális és  Kultúrális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
   8. § (2)  bekezdése között. Az  Egyezségokmányban  részes
   államok eltérően  szabályozzák a sztrájkjogot, s közöttük
   több   kifejezetten    megtagadja   a    sztrájkjogot   a
   közalkalmazottaktól, míg  más országok  törvényhozása azt
   elismeri. Mindebből azt a következtetést vonta le, hogy a
   sztrájktörvény az  indítvány által  érintett részében nem
   ellentétes  az   Egyezségokmánnyal,  és   nem  sérti   az
   Alkotmány   7. § (1)  bekezdését, valamint  a 70/A. § (1)
   és (3) bekezdéseit sem.

   Az  igazságügyminiszter   szerint  az   ENSZ  hivatkozott
   Egyezségokmányának rendelkezése nemcsak az államigazgatás
   tagjaira korlátozódik,  hanem a  közfunkciókat  gyakorlók
   teljes körét  magában foglalja,  így a bírákat is. Ezért,
   az   Egyezségokmány    idézett    rendelkezése    és    a
   sztrájktörvény sérelmezett  szabálya egymásnak  nem  mond
   ellent. Az Egyezségokmányban foglalt korlátozásokat éppen
   mások alapvető  jogainak védelme  indokolja. Az Alkotmány
   55. § (2)  bekezdésében deklarált ilyen  alapvető jog az,
   hogy  a   bűncselekmény  elkövetésével   gyanúsított   és
   őrizetbe vett  személyt a  lehető legrövidebb  időn belül
   vagy  szabadon   kell  bocsátani,   vagy  bíró  elé  kell
   állítani. Ezt  a jogot  sértené, ha a törvény biztosítaná
   az igazságszolgáltatási szervek dolgozóinak sztrájkjogát.

                              II.

   Az  Alkotmánybíróság   határozata  meghozatalánál   abból
   indult  ki,   hogy   a   sztrájkjogot   Alkotmányunk   az
   alapjogokról   szóló    fejezet   rendelkezései    között
   biztosítja, de  ugyanakkor e  jog korlátaira  is utal.  A
   70/C. § (2)  bekezdése  szerint  " A sztrájkjogot  az ezt
   szabályozó törvények  keretei között lehet gyakorolni." A
   sztrájkjog  a   munkaviszonyban  állók   részére   jelent
   biztosítékot azokban  az esetekben,  amikor a  munka és a
   foglalkozás szabad  megválasztásához való jog, továbbá az
   egyenlő munkáért  egyenlő bérhez  való  jog,  valamint  a
   pihenéshez,  a  szabadidőhöz  és  a  rendszeres  fizetett
   szabadsághoz  való   jog  valamelyikével   nem  élhetnek,
   illetve azokat  nem érvényesíthetik.  Mint  ilyen,  éppen
   fontossága    miatt    nyert    alkotmányos    kiemelést.
   Alkotmányunk  8. §  (2)  bekezdése  szerint alapvető  jog
   lényeges tartalma törvényi korlátozásnak nem vethető alá.
   A sztrájkjog  vonatkozásában az  adott esetben  nem a jog
   tartalmának,  hanem   a  sztrájkra   jogosultak  személyi
   körének   korlátozásáról    van   szó,    és   pedig   az
   igazságszolgáltatási   szerveknél.   Nemcsak   a   Magyar
   Köztársaság  Alkotmánya,   hanem  a   vonatkozó  külföldi
   jogszabályok, valamint  a  nemzetközi  egyezmények  is  a
   sztrájkjog korlátozott  voltából  indulnak  ki,  amelynek
   lényege éppen más jog, illetve más jogok érvényesülésének
   előmozdítása, garanciája.

   Alapvető  jogelv,   miszerint  mindenki   úgy  és   olyan
   mértékben gyakorolhatja  saját jogait,  hogy ennek  során
   mások  jogait   ne  sértse.  Minden  egyes  alapvető  jog
   gyakorlásának korlátját mások alapvető jogai képezik. Ami
   az igazságszolgáltatás  tagjainak a  sztrájkjogát illeti,
   Alkotmányunk  70/K. §-a   szerint,  "Az   alapvető  jogok
   megsértése  esetén   keletkezett   igények,   továbbá   a
   kötelességek teljesítésével  kapcsolatban  hozott  állami
   döntések elleni kifogások bíróság előtt érvényesíthetők."
   Az  Alkotmány  57. § (1)  bekezdése  szerint  "A   Magyar
   Köztársaságban  a   bíróság  előtt  mindenki  egyenlő  és
   mindenkinek joga  van ahhoz,  hogy az  ellene emelt vádat
   vagy valamely  perben jogait  és kötelességeit  a törvény
   által  felállított   független   és   pártatlan   bíróság
   igazságos  és   nyilvános  tárgyaláson  bírálja  el."  Az
   igazságszolgáltatás tagjainak  a sztrájkja mások alapvető
   jogainak érvényesítését veszélyeztetné, súlyosabb esetben
   ténylegesen megakadályozná.

   Az állampolgári  jogok védelme,  e védelem  hatékonysága,
   illetve  annak   a  biztosítása   szükségessé  teszi   az
   igazságszolgáltatás  tagjai   sztrájkjogának   messzemenő
   korlátozását -  gyakorlatilag annak  eltörlését  -  mivel
   enélkül mások alapvető jogainak védelme nem biztosítható.
   Az  Alkotmánybíróság   álláspontja  szerint   a  vitatott
   törvényhely ezért  nincs ellentétben az Alkotmány 70/C. §
   (2) bekezdésében foglalt alapvető szabállyal.

   Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nincs ellentét az
   indítványozó  által  kifogásolt  sztrájktörvény  3. § (2)
   bekezdése és  a Gazdasági,  Szociális és Kultúrális Jogok
   Nemzetközi  Egyezségokmánya   8.  cikkének  2.  bekezdése
   között, amelynek ez a hivatalos magyar fordítása: "E cikk
   nem akadályozza,  hogy e  jogoknak a  fegyveres  erők,  a
   rendőrség,  valamint   az  államigazgatás   tagjai  által
   történő gyakorlását  törvényes korlátozásnak vessék alá".
   Az 1976.  évi 9.  tvr. szövege  azonban az Egyezségokmány
   angol illetve  francia szövegének  eredeti tartalmát  nem
   híven  tükrözi.   Az  ott   használt  "Members   of   the
   administration of  State", illetve  "Les  membres  de  la
   fonction  publique"   kifejezések  tágabb  kört  jelölnek
   annál,  mint   amilyet   a   magyar   nyelvben   használt
   "államigazgatás    tagjai"     kifejezés,    mivel     az
   államigazgatás tagjainak  fogalmi  körébe  általában  nem
   vonják   be    az   igazságszolgáltatás    tagjait,    az
   "administration  of   the  State",  illetve  a  "fonction
   publique"  -   azaz  közszolgálat   -  körébe  viszont  a
   közfeladatokat ellátó  személyek  teljes  körét  igen.  A
   hivatkozott  Egyezségokmány  31.  cikkének  2.  bekezdése
   szerint annak  angol, francia,  kínai, orosz  és  spanyol
   szövege hiteles,  tehát ebben  az esetben  mindenképpen a
   hiteles  szövegek  valamelyikét  kell  az  Egyezségokmány
   értelmezésénél irányadónak  tekinteni. Ezért az 1989. évi
   VII. tv.  3. § (2)  bekezdésében  foglalt  korlátozás nem
   ellentétes  a   Magyarország  által   vállalt  nemzetközi
   kötelezettség tartalmával, és nem sérti az Alkotmány 7. §
   (2) bekezdését sem.

   Erre tekintettel  az Alkotmánybíróság az indítványt, mint
   nem megalapozottat,  az 1989. évi XXXII. tv. 1. §-ának b/
   pontja  szerinti  hatáskörében, e  törvény  25. §  (1) és
   (3) bekezdésének megfelelően eljárva, elutasította.

                             III.

   R. I. - az Alkotmány 70/C. § (2)  bekezdésére  hivatkozva
   -  az   Alkotmánybíróság  eljárását  indítványozta  annak
   megállapítására, hogy  a sztrájkról  szóló 1989. évi VII.
   tv.  3. §   (2)   bekezdésében    foglalt  rendelkezések,
   amelyek   szerint    "Nincs   helye   a   sztrájknak   az
   igazságszolgáltatási   szerveknél,    ...   a   fegyveres
   testületeknél   és    a   rendészeti    szerveknél.    Az
   államigazgatási  szerveknél   a  Minisztertanács   és  az
   érintett   szakszervezetek   megállapodásában   rögzített
   sajátos szabályok  mellett gyakorolható  a sztrájk joga",
   alkotmányellenesek,  és   ezért  kérte   a  rendelkezések
   megsemmisítését.

   Az indítványozó időközben az Alkotmánybírósághoz intézett
   beadványában  az   eljárás   megszüntetését   kérte.   Az
   Alkotmánybíróság az indítványozó kérelmének megfelelően -
   az 1989.  évi XXXII. tv. 20. §-a és 21. § (7) bekezdése
   alapján - az eljárást megszüntette.

   Az    Alkotmánybíróság     határozatát    megküldi     az
   indítványozóknak,      a      belügyminiszternek,      az
   igazságügyminiszternek, a  munkaügyi  miniszternek  és  a
   Legfőbb Ügyésznek.
                        Dr. Sólyom László
                   az Alkotmánybíróság elnöke

                         Dr. Ádám Antal
                          alkotmánybíró

                        Dr. Herczegh Géza
                      előadó alkotmánybíró

          Dr. Kilényi Géza            Dr. Lábady Tamás
          alkotmánybíró                  alkotmánybíró

        Dr. Schmidt Péter                Dr. Szabó András
         alkotmánybíró                     alkotmánybíró

        Dr. Tersztyánszky Ödön         Dr. Zlinszky János
          alkotmánybíró                   alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    673/B/1990
    Date of the decision:
    .
    04/02/1992
    .
    .