Hungarian
Ügyszám:
.
966/H/2007
Előadó alkotmánybíró: Kovács Péter Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 65/2007. (X. 18.) AB határozat
.
ABH oldalszáma: 2007/726
.
A döntés kelte: Budapest, 10/15/2007
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                   A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az   Alkotmánybíróság   az  Országos  Választási   Bizottságnak
  országos    népszavazás   kitűzésére   irányuló   kezdeményezés
  aláírásgyűjtő  ív  mintapéldányának, illetve az  azon  szereplő
  kérdés  hitelesítésével  kapcsolatban hozott  határozata  ellen
  benyújtott kifogás tárgyában meghozta a következő
                                 
                           határozatot:
                                 
  Az    Alkotmánybíróság   az   Országos   Választási   Bizottság
  239/2007. (VII. 31.) OVB határozatát helybenhagyja.

  Az  Alkotmánybíróság  ezt  a határozatát  a  Magyar  Közlönyben
  közzéteszi.
                              Indokolás

                                 I.

   1.  Az  Országos  Választási Bizottság  (a  továbbiakban:  OVB)
   239/2007. (VII. 31.) OVB határozatával megtagadta egy  országos
   népszavazási  kezdeményezés aláírásgyűjtő íve  mintapéldányának
   hitelesítését.   Az  aláírásgyűjtő  íven  a  következő   kérdés
   szerepelt:
   „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson az
   azonos neműek házasságának lehetővé tétele érdekében?”.
   Az  OVB határozatát arra alapította, hogy az Alkotmány 15.  §-a
   értelmében  a Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét. A 14/1995. (III. 13.) AB határozatban  (ABH  1995,
   82.) megfogalmazott értelmezésre, valamint az 58/1998. (X.  2.)
   OGY  határozattal  egységes szerkezetben közzétett,  az  emberi
   jogok  és  alapvető szabadságok védelméről szóló  Egyezmény  (a
   továbbiakban:  Egyezmény)  12. cikkében  és  az  1976.  évi  8.
   törvényerejű  rendelettel  kihirdetett,  az  Egyesült  Nemzetek
   Közgyűlése  XXI.  ülésszakán, 1966. december  16-án  elfogadott
   Polgári  és  Politikai  Jogok  Nemzetközi  Egyezségokmánya   (a
   továbbiakban:   Egyezségokmány)   23.   cikkében    foglaltakra
   hivatkozással  az  OVB úgy ítélte meg, hogy a  kezdeményezésben
   megtartott  eredményes népszavazás burkolt  alkotmánymódosítást
   eredményezne.     A    házasság    alanyainak     kibővítésével
   megváltoztatná az Alkotmány 15. §-ának tartalmát, az  Alkotmány
   ugyanis  a  férfi  és  nő  közötti  házasságot  tartja  védendő
   értéknek.
   A 239/2007. (VII. 31.) OVB határozat a Magyar Közlöny 2007. évi
   104.  számában, 2007. augusztus 3-án jelent meg.  A  választási
   eljárásról  szóló  1997. évi C. törvény (a  továbbiakban:  Ve.)
   130.  §  (1) bekezdése szerint az OVB-nek az aláírásgyűjtő  ív,
   illetőleg a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos  döntése
   elleni  kifogást a határozat közzétételét követő tizenöt  napon
   belül  lehet  benyújtani.  A  határozat  ellen  a  kezdeményező
   nyújtott  be  kifogást, amely 2007. augusztus  7-én,  határidőn
   belül  érkezett  az Alkotmánybírósághoz. Az Alkotmánybíróság  a
   Ve.  130. § (3) bekezdésére tekintettel a kifogást soron  kívül
   bírálta el.

   2.  A kifogás szerint „téves és a tényleges jelentéséhez képest
   eltérő értelmezést jelent az Alkotmány 15. §-ában szereplő —  a
   házasság  intézményének  védelmét megfogalmazó  —  az  OVB  (…)
   indokolásában szereplő felfogása. (…) Az Alkotmány  15.  §-ában
   szereplő  kitétel a házasságnak, mint intézménynek a védelméről
   szól,  (…) nem jelentheti azonban a jogintézmény más —  esetleg
   alacsonyabb  szintű  —  jogszabályokban meghatározott  tartalma
   megváltoztatásának tilalmát”. A kifogás benyújtója  megjegyezte
   továbbá,  hogy  az  „Egyezmény 12.  Cikke  nemzeti  jogalkotási
   hatáskörbe   utalja   a  házasságkötésre  vonatkozó   szabályok
   megállapítását  azzal a kitétellel, hogy  a  nagykorú  férfiak,
   illetve  nők  számára biztosítani kell a házasságkötéshez  való
   jogot. Arra még közvetett módon sem tartalmaz utalást, hogy  ez
   a jog csak különneműek között gyakorolható. Ugyanez vonatkozik”
   az  Egyezségokmány  23.  Cikkében foglaltakra  is.  Álláspontja
   szerint  a  „két egyezményben szereplő »férfi« és »nő«  kitétel
   ilyetén  módon  történő említésének oka  nem  a  külön  neműség
   hangsúlyozásában keresendő”.
                                 II.

   A kifogás elbírálásánál figyelembe vett jogszabályok:

   1. Az Alkotmány érintett rendelkezései:
   „15.  §  A  Magyar  Köztársaság védi a  házasság  és  a  család
   intézményét.
   (…)
   28/C.   §   (1)   Országos  népszavazást   döntéshozatal   vagy
   véleménynyilvánítás  céljából  lehet  tartani,  a   népszavazás
   elrendelésére kötelezően vagy mérlegelés alapján kerül sor.
   (2)   Országos  népszavazást  kell  tartani  legalább  200  000
   választópolgár kezdeményezésére.
   (3) Ha az országos népszavazást el kell rendelni, az eredményes
   népszavazás alapján hozott döntés az Országgyűlésre kötelező”.

   2. A Ve. érintett rendelkezései:
   „130.   §   (1)   Az   Országos  Választási   Bizottságnak   az
   aláírásgyűjtő  ív,  illetőleg a konkrét kérdés  hitelesítésével
   kapcsolatos  döntése  elleni kifogást a határozat  közzétételét
   követő  tizenöt  napon  belül lehet  —  az  Alkotmánybírósághoz
   címezve — az Országos Választási Bizottsághoz benyújtani.
   (...)
   (3)  Az Alkotmánybíróság a kifogást soron kívül bírálja el.  Az
   Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság, illetőleg az
   Országgyűlés  határozatát helybenhagyja, vagy azt megsemmisíti,
   és   az   Országos   Választási   Bizottságot,   illetőleg   az
   Országgyűlést új eljárásra utasítja.”

    3.  Az  országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló
   1998. évi III. törvény érintett rendelkezése:
   „10.   §   Az  Országos  Választási  Bizottság  megtagadja   az
   aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha
   (…)
   b) a kérdésben nem lehet országos népszavazást tartani,”.

   4.  Az  Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII.  törvény  (a
   továbbiakban: Abtv.) szerint:
   „27.  § (1) Az Alkotmánybíróság határozata ellen fellebbezésnek
   nincs helye.
   (2) Az Alkotmánybíróság határozata mindenkire nézve kötelező.”

                                III.

   A kifogás megalapozatlan.

   1.   A   jelen   ügyben  az  Alkotmánybíróság   hatáskörét   az
   Abtv.  1. § h) pontja alapján a Ve. 130. §-a határozza meg.  Az
   Alkotmánybíróság  eljárása  jogorvoslati  eljárás,   ezért   az
   Alkotmánybíróság a kifogásban foglaltak alapján azt  vizsgálja,
   hogy  az  OVB  az aláírásgyűjtő ív hitelesítésének  megtagadása
   során  az  Alkotmánynak és az irányadó törvényeknek megfelelően
   járt-e  el  [63/2002. (XII. 3.) AB határozat,  ABH  2002,  342,
   344.].   Az   Alkotmánybíróság  e   hatáskörében   eljárva   is
   alkotmányos  jogállásával és rendeltetésével összhangban  látja
   el  feladatát [25/1999. (VII. 7.) AB határozat, ABH 1999,  251,
   256.].

   2.  Az  OVB  az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését
   azon   indokolással  tagadta  meg,  hogy  a  kérdésben  tartott
   eredményes  népszavazás megváltoztatná  az  Alkotmány  15.  §-a
   „mögötti   tartalmat,   és   így  burkolt   alkotmánymódosítást
   eredményezne”.
   Az  Alkotmánybíróság következetesen érvényesített  álláspontja,
   hogy   a   „népszuverenitásból   fakadó   jogoknak   mind    az
   Országgyűlés, mind népszavazás útján történő gyakorlása csak az
   Alkotmány    rendelkezéseinek    megfelelően    történhet.    A
   népszavazásra  bocsátott kérdés nem foglalhat  magában  burkolt
   alkotmánymódosítást” [2/1993. (I. 22.) AB határozat, ABH  1993,
   33.].  Az  Alkotmánybíróság több határozatában  megállapította,
   hogy  az Alkotmány megalkotása és megváltoztatása kizárólag  az
   Országgyűlés    jogkörébe   tartozik,   ezért   választópolgári
   kezdeményezésre  nem  írható  ki olyan  népszavazás,  amely  az
   Országgyűlésre  kötelező  volta miatt elvonná  az  Országgyűlés
   alkotmányozó  hatáskörét [25/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH
   1999,  251,  262.; 28/1999. (VII. 7.) AB határozat,  ABH  1999,
   290,  292.;  50/2001. (XI. 29.) AB határozat,  ABH  2001,  359,
   364.;  48/2003.  (X. 27.) AB határozat, ABH  2003,  552,  554.;
   33/2007.  (VI. 6.) AB határozat, ABK 2007. június, 482,  486.].
   Az  Alkotmánybíróság  „eddigi  gyakorlatában  akkor  ítélte  az
   alkotmánymódosítás   tilalmába   ütközőnek   a    népszavazásra
   bocsátandó  kérdést,  ha  a  kérdés  tartalmából  valamely   új
   szabálynak  az  Alkotmányba való beépítésére keletkezett  volna
   kötelezettsége  az  Országgyűlésnek  (…),  vagy  a  kérdés   az
   Alkotmány  valamely tételes rendelkezésével ellentétes  szabály
   megalkotására  irányult” [43/2007. (VI. 27.) AB határozat,  ABK
   2007. június, 565, 568.).

   3.   Az  Alkotmánybíróság  korábban  —  utólagos  normakontroll
   keretében — döntött az azonos neműek házasságkötésének lehetővé
   tételét kezdeményező indítvány ügyében [14/1995. (III. 13.)  AB
   határozat,  ABH  1995, 82.]. A jelen ügyben az Alkotmánybíróság
   emlékeztetett a korábban kifejtett álláspontjára, miszerint  „a
   házasság  intézménye kultúránkban és jogunkban is hagyományosan
   férfi  és nő életközössége. Ez az életközösség tipikusan  közös
   gyermekek születését és a családban való felnevelését  célozza,
   amellett,  hogy  a  házastársak  kölcsönös  gondoskodásban   és
   támogatásban  élésének  is  kerete. A  gyermekek  nemzésére  és
   szülésére  való képesség nem fogalmi eleme és nem  feltétele  a
   házasságnak,  de  a házasság eredeti és tipikus rendeltetéséből
   folyóan   a   házastársak  különneműsége   igen.   A   házasság
   intézményét  az állam arra tekintettel is részesíti alkotmányos
   védelemben,  hogy  elősegítse  a házastársak  számára  a  közös
   gyermekkel  is  rendelkező család alapítását. Ez a  magyarázata
   annak,  hogy  az Alkotmány 15. §-a együtt említi a védelem  két
   tárgyát:  »A  Magyar Köztársaság védi a házasság  és  a  család
   intézményét«.
   A    legfontosabb    emberi    jogi   nemzetközi    egyezmények
   szövegezéséből is az következik, hogy a házasságot férfi és  nő
   életközösségeként  fogják  fel: a házasságkötés  szabadságát  a
   férfi   és  a  nő  jogaként  határozzák  meg,  míg  más   jogok
   vonatkozásában  ilyen  különbségtétel nélkül  a  »személyek«  a
   jogalanyok. (Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 16. cikk; A
   Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 23. cikk;
   Európai Emberi Jogi Egyezmény 12. cikk. Az Európai Emberi  Jogi
   Bíróság megerősítette ezt az értelmezést, Rees Judgement of  17
   October  1986, Series A(1987) p.19.)” [14/1995. (III.  13.)  AB
   határozat, ABH 1995, 82, 83.].
   Az  Alkotmánybíróság  ezen határozatában kifejtett  értelmezése
   szerint  a házasság intézményét a férfi és nő életközösségeként
   védi  az  Alkotmány 15. §-a, ezért az Alkotmánybíróság a  jelen
   ügyben   megállapította:  az  Alkotmány  tartalmi   módosítását
   eredményezné az azonos neműek házasságkötésének lehetővé tétele
   kérdésében   tartandó   népszavazás.   Mindezek   alapján    az
   Alkotmánybíróság     az     OVB     hitelesítést      megtagadó
   239/2007. (VII. 31.) OVB határozatát helybenhagyta.

   Az   Alkotmánybíróság   a   határozat   közzétételét   az   OVB
   határozatnak a Magyar Közlönyben való megjelenésére tekintettel
   rendelte el.
                           Dr. Bihari Mihály
                      az Alkotmánybíróság elnöke
                                   
              Dr. Balogh Elemér      Dr. Bragyova András
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Holló András           Dr. Kiss László
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Kovács Péter      Dr. Kukorelli István
              előadó alkotmánybíró         alkotmánybíró
                                   
              Dr. Lenkovics Barnabás     Dr.Lévay Miklós
              alkotmánybíró                alkotmánybíró
                                   
              Dr. Paczolay Péter        Trócsányi László
              alkotmánybíró                 alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    65/2007. (X. 18.)
    Date of the decision:
    .
    10/15/2007
    .
    .