Hungarian
Ügyszám:
.
935/B/1997
Előadó alkotmánybíró: Németh János Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
A döntés száma: 935/B/1997. AB határozat
.
ABH oldalszáma: 1998/765
.
A döntés kelte: Budapest, 06/22/1998
.
.
A döntés szövege:
.
A döntés szövege:
                  A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

  Az    Alkotmánybíróság   jogszabály   alkotmányellenességének
  utólagos  vizsgálatára irányuló bírói kezdeményezés tárgyában
  meghozta a következő

                          határozatot :

  Az Alkotmánybíróság a gazdasági társaságokról szóló 1988. évi
  VI.  törvény  45.  §  (1)  bekezdése  alkotmányellenességének
  megállapítására irányuló kezdeményezést elutasítja.
                             Indokolás

                                I.

         1.   A  Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság  előtt  7.G.
   302.864/1994. számon folyamatban levő ügy kapcsán  az  eljáró
   bíró  —  eljárása  felfüggesztése mellett —  kezdeményezte  a
   gazdasági  társaságokról  szóló  1988.  évi  VI.  törvény  (a
   továbbiakban:  Gt.  1.)  45. § (1)  bekezdés  azon  fordulata
   alkotmányellenességének  megállapítását,  amely   szerint   a
   társasági  határozatok  bíróság előtt  való  megtámadására  a
   törvény  által  biztosított 30 napos  határidő  "a  határozat
   meghozatalától" számítandó. A kezdeményező megítélése szerint
   az  idézett rendelkezés sérti a határozattal érintett személy
   tulajdonhoz fűződő alkotmányos jogát.

        A  kezdeményezés  indokolása szerint  a  Gt.1.  támadott
   rendelkezésének   alkalmazása  az  Alkotmánnyal   össze   nem
   egyeztethető eredményre vezet annak következményeként, hogy a
   30  napos  határidő  nem szubjektív — azaz  tudomásszerzéstől
   számítandó  —,  hanem objektív, tehát számítása  a  határozat
   meghozatalával  kezdődik, többek között olyan  esetekben  is,
   amikor   az   érintett  társasági  tag  nem  volt   jelen   a
   határozathozatalnál, vagy esetleg annak  megtörténtéről  csak
   később   —  a  határidő  elteltét  követően  —  értesült.   A
   kezdeményező szerint ez a körülmény indokolatlanul  hátrányos
   helyzetbe  hozza a többi tag együttműködésében bízó  személyt
   azáltal,  hogy  nemcsak  a  tagok együttműködési  készségének
   hiányát  hagyja figyelmen kívül, hanem azok esetleges csalárd
   eljárásának  lehetőségét  is. Mivel  pedig  a  Gt.1.  csak  a
   tagkizárás speciális esetében ismer szubjektív határidőt,  az
   összes  egyéb  — így például a folyamatban levő  ügy  tárgyát
   képező    korlátolt   felelősségű   társaság   törzstőkéjének
   felemelését   kimondó  —  társasági  határozat   tekintetében
   alkotmányossági aggályok merülnek fel.

        A  kezdeményezés szerint tovább súlyosbítja  az  okozott
   hátrányt az a tény, hogy a társasági jog szabályai szerint  a
   Gt.1.  45. § (1) bekezdése egy anyagi jogi, jogvesztő —  azaz
   nem  igazolható, illetőleg nem elévülési jellegű —  határidőt
   tartalmaz.  Ha  tehát a társasági határozat felülvizsgálatára
   irányuló keresetindítás eme határidő letelte után történik, a
   jogosult  joga  elenyészik akkor is,  ha  sérelméről  csak  a
   határidő letelte után szerzett tudomást.

         A   kezdeményező   kitér  a  jogvesztő  keresetindítási
   határidő  elmulasztásának perjogi következményére  is,  amely
   véleménye  szerint ugyancsak alátámasztja  a  Gt.1.  kérdéses
   rendelkezésének     alkotmányellenességét.     A      Polgári
   perrendtartásról   szóló   1952.   évi   III.   törvény    (a
   továbbiakban: Pp.) 130. § (1) bek. h) pontja alapján  ugyanis
   a   bíróság   a  keresetlevelet  idézés  kibocsátása   nélkül
   elutasítja,  ha  megállapítható,  hogy  külön  jogszabály   a
   keresetindításra  határidőt  állapít  meg,  ezt  a   felperes
   elmulasztja, és igazolási kérelmet sem terjeszt elő, vagy azt
   a  bíróság elutasítja. Minthogy a Pp. ezen szabálya nem teszi
   lehetővé  a  bíró  számára, hogy az  ügy  érdemére  vonatkozó
   vizsgálatba bocsátkozzék, a kezdeményező szerint a  Gt.1.-ben
   meghatározott  határidő számítási mód  súlyosan  méltánytalan
   helyzetbe    hozza   a   társasági   határozatot   megtámadni
   szándékozót,  mert  a  keresetindítás elkésettsége  esetén  a
   bíróság nem vizsgálja sem azt, hogy szabályszerűek voltak-e a
   határozathozatal előzményei — hiszen ez már  az  ügy  érdemét
   érintené  —,  sem pedig azt, hogy az érintett tag  egyáltalán
   értesült-e a neki hátrányos határozatról — hiszen a Gt.1. 45.
   §  (1) bekezdése nem a tudomásszerzéstől számítja a jogvesztő
   határidőt  —  elzárva ezzel az érintettet  a  jogérvényesítés
   lehetőségétől.

         Fentiek   alapján  kérte  a  kezdeményező  a   támadott
   rendelkezés alkotmányellenességének megállapítását, mivel  az
   —  szerinte — sérti a társasági határozattal érintett személy
   tulajdonhoz fűződő jogát.

        2.  Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a gazdasági
   társaságokról     szóló    1997.    évi    CXLIV.     törvény
   hatálybalépésével egyidejűleg a kezdeményezés tárgyát  képező
   törvény hatályát vesztette.

         Az   Alkotmánybíróság  hatásköre  csak  hatályban  lévő
   jogszabály   vizsgálatára  terjed  ki.  Az   Alkotmánybíróság
   állandó   gyakorlata   szerint   hatályon   kívül   helyezett
   jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés alkotmányosságát csak
   akkor  vizsgálja, ha az Alkotmánybíróságról szóló  1989.  évi
   XXXII.  törvény  (a  továbbiakban: Abtv.)  38.  §-a  alapján,
   bíróság   előtt  folyamatban  lévő  ügyben  az  eljáró   bíró
   kezdeményezi  az  eljárást, illetőleg, ha az  Abtv.  48.  §-a
   alapján     alkotmányjogi     panasszal     fordulnak      az
   Alkotmánybírósághoz  (38/1992. (VI. 22.)  AB  határozat,  ABH
   1992.  358.  54/1994. (XI. 4.) AB határozat, ABH  1994.  290.
   907/B/1995.  AB  végzés,  ABK 1997.  március,  124.).  Ezt  a
   gyakorlatot  figyelembe  véve  az  Alkotmánybíróság  érdemben
   vizsgálta   a   bírói   kezdeményezésben  érintett   törvényi
   rendelkezés alkotmányosságát.

                                II.

         Az   Alkotmánybíróság  a  rendelkező  részben   foglalt
   döntését a következő indokokra alapozta.

        1.  Az  Alkotmány 13. §-ának (1) bekezdése  szerint:  "A
   Magyar  Köztársaság  biztosítja a  tulajdonhoz  való  jogot."
   Annak  ellenére, hogy az alkotmányozó ezt a rendkívül  fontos
   tételt  nem  az  alaptörvény XII. —  alapjogokat  nevesítő  —
   fejezetében,  hanem  az  I. fejezet  általános  rendelkezései
   között  helyezte el, az Alkotmánybíróság töretlen  gyakorlata
   szerint  a tulajdonhoz való jog alapjogi védelemben  részesül
   ld.  először: 7/1991. (II. 28.) AB határozat, ABH 1991,  25.,
   így   érvényes   rá  az  Alkotmány  8.  §  (2)   bekezdésében
   lefektetett alapjogkorlátozás tilalma.

        Az  Alkotmány  8.  § (2) bekezdése kimondja:  "A  Magyar
   Köztársaságban   az   alapvető  jogokra   és   kötelességekre
   vonatkozó  szabályokat törvény állapítja  meg,  alapvető  jog
   lényeges    tartalmát   azonban   nem   korlátozhatja."    Az
   Alkotmánybíróság  állandó  gyakorlata  szerint  alapvető  jog
   korlátozása akkor tekintendő alkotmányellenesnek, ha  az  nem
   elkerülhetetlen, kényszerítő ok nélkül történik, illetőleg  a
   korlátozással elérni kívánt célhoz képest aránytalan  8/1991.
   (III. 5.) AB határozat, ABH 1991, 32..

        Ezt  az  alapjog  sérelmének  megállapítására  vonatkozó
   mércét   az  Alkotmánybíróság  —  a  tulajdonhoz   való   jog
   alapjogként   való  kezelése  következtében  —   folyamatosan
   alkalmazza  a  tulajdonjog  egyes  részjogosítványait  érintő
   törvényi    korlátozások   alkotmányosságának   megítélésekor
   18/1992.  (III.  30.)  AB határozat,  ABH  1992,  111,  113.;
   11/1993. (II. 27.) AB határozat, ABH 1993, 110..

        Jelen kezdeményezés elbírálásakor az Alkotmánybíróságnak
   tehát  azt a kérdést kellett megvizsgálnia, hogy megvalósít-e
   a   Gt.1.  45.  §  (1)  bekezdésében  foglalt  szabály  olyan
   korlátozást,  amely az érintett személyek tulajdonhoz  fűződő
   jogát   az  Alkotmánnyal  össze  nem  egyeztethető  módon   —
   kényszerítő ok nélkül és a korlátozással elérni kívánt célhoz
   képest aránytalanul — csorbítja.

        2.  A  fenti  kérdés  érdemi vizsgálatát  megelőzően  az
   Alkotmánybíróság  — miután az indítványozó is  a  sérelmezett
   rendelkezésnek  kifejezetten a tulajdonhoz  való  alkotmányos
   jog   szempontjából  történő  vizsgálatát   kezdeményezte   —
   elsőként   azt   vizsgálta,  hogy  a  gazdasági   társaságban
   létrejövő  tagsági jogviszony eredményez-e egyben tulajdonosi
   jogállást is.

        2.1.  Tisztán magánjogi szempontból a kérdés  megítélése
   nem  egyértelmű a hatályos jogszabályok alapján. A nemzetközi
   tapasztalatok  szerint  alapvető  szemléletbeli   különbségek
   fedezhetők fel a társasági jog eme területén (is) egyrészt  a
   kontinentális  és  az angolszász, másrészt  pedig  az  azonos
   jogcsaládon  belüli,  különböző országok  között.  A  nagyobb
   hagyományokkal  rendelkező angolszász és egyes  kontinentális
   (pl.  német,  francia) társasági jogokban —  melyek  egyaránt
   meghatározó szerepet játszottak és játszanak ma is  a  magyar
   társasági jog ki- és átalakulásában — a tulajdonosi szemlélet
   egyre  inkább átadja helyét egy a tőkekoncentráció és az  azt
   menedzselő   vállalati  vezetés  abszolút   túlsúlyát   valló
   elméletnek  (amely  természetesen a  gyakorlatban  felerősödő
   tendenciákból   nyeri  hajtóerejét),  ahol  is   a   társaság
   tagjainak    tradicionális   értelemben   vett    tulajdonosi
   joggyakorlásáról   már   távolról   sem   beszélhetünk.    Az
   elszemélytelenedés  és  ezzel  párhuzamosan  a  polgári  jogi
   értelemben vett tulajdon értelmezhetetlenné válása  persze  a
   tipikus  tőkeegyesítő  társaság, a részvénytársaság  esetében
   tűnik  szembe  elsőként,  de  semmiképp  sem  kizárólag  (így
   például:   a  német  társasági  jog  befektetési   betéti   —
   személyegyesítő — társaságai, Publikumskommanditgesellschaft,
   Publikums GmbH  Co. KG stb).

        Jelenleg  a magyar társasági jog is jelentősen  átalakul
   az  1988.  évi  VI.  törvényt felváltó új  társasági  törvény
   (1997. évi CXLIV. törvény, a továbbiakban: Gt.2.) megalkotása
   kapcsán. Ez az átalakulás pedig többek között éppen az  imént
   vázolt — tulajdonosi szemlélettől eltávolodó — tendencia első
   jegyeit viseli magán (figyelemmel elsősorban az új törvénynek
   a  gazdasági  társaságok ügyvezetésére vonatkozó szabályaira,
   amelyek   az  ügyvezetés  tagságtól  függetlenedő   hatáskör-
   gyakorlásának  irányába mutatnak, egy nagyon lényeges  ponton
   szakítva ezzel a Gt.1. felfogásával).

        Egyértelműnek  és egységesnek a jogtudomány  álláspontja
   tűnik,  amely  szintén tagadja a gazdasági  társasági  tagság
   tulajdonjogot eredményező voltát valló nézetet.  A  társaság,
   ha nem a külső, harmadik személyekkel létrejövő jogviszonyai,
   hanem  —  mint  ez a jelen ügyben szükséges — a  tagok  belső
   viszonyai   szempontjából  közelítjük  meg,  egy   többalanyú
   kötelemnek  minősül. Kötelmi viszonyok  állnak  fenn  mind  a
   tagok  között,  mind pedig a tagok és az általuk  létrehozott
   társaság  között.  A társaság egyes tagjainak  helyzete  ezen
   belül  leginkább  egy a tag vagyonába illeszkedő  szervezeti-
   együttműködési,    illetve    kötelmi    jogosultságok     és
   kötelezettségek           együtteséből            összetevődő
   jogviszonyösszességként  fogható  fel,  amely  semmiképp  sem
   felel  meg  a  tulajdonjog,  mint kizárólagosságot  biztosító
   dologi  jog  kritériumainak. A társasági tagságnak  mindössze
   egyetlen olyan aspektusa van, amely polgári jogi értelemben a
   tulajdonjoghoz közelít, ez pedig a tagok dologi  várománya  a
   megszűnő   társaság   vagyonából  őket   illető   likvidációs
   hányadra.

        Magánjogi  szempontból tehát sem a  hatályos  —  és  még
   kevésbé  az  éppen  újrakodifikált —  magyar,  sem  pedig  az
   egymástól is elütő külföldi jogrendszerek társasági  jogai  —
   hasonlóan  az  azokat kísérő tudományos eredményekhez  —  nem
   támasztják alá a társasági tagsági jogok tulajdonjoggal  való
   jellemezhetőségét.

          2.2.   Alkotmányjogi   szempontból   mindazonáltal   a
   fentiekhez   képest   módosul   a   kérdés   megítélése.   Az
   Alkotmánybíróság  —  alapjogi bíráskodása  során  kialakított
   gyakorlata   értelmében  —  nem  feltétlenül  azonosítja   az
   Alkotmány által alapjogként védett intézményeket ezek  bevett
   szakjogági definíciójával. Ennek megfelelően az Alkotmány 13.
   §  (1)  bekezdésében  biztosított tulajdonjogot  is  tágabban
   értelmezi  annak szakjogági fogalmánál és a tulajdon  polgári
   jogi  kategóriáján kívül eső jogokat is bevon az  alkotmányos
   tulajdonvédelem  körébe. A 17/1992. (III. 30.)  AB  határozat
   kimondja többek között: "Az Alkotmánybíróság elvi éllel mutat
   rá arra, hogy az Alkotmány 13. §-ának (1) bekezdése nemcsak a
   tulajdonjog,  hanem  az azzal összefüggő minden  vagyoni  jog
   biztosítására  vonatkozik...  A  jogösszehasonlítás  is   azt
   mutatja,  hogy  több külföldi alkotmánybíróság  gyakorlata  a
   vagyoni jogosultságokat az alkotmányos tulajdonvédelem körébe
   vonja.  Az Alkotmánybíróság ezzel is összhangban az Alkotmány
   tulajdonvédelemmel    kapcsolatos    rendelkezéseit     olyan
   alapjognak tekinti, amelyet mind az Alkotmánybíróság, mind  a
   bíróságok az egyéb dologi jellegű vagyoni jogok védelmére  is
   alkalmazhatnak.." 17/1992. (III. 30.) AB határozat, ABH 1992,
   108,  és  hasonlóan: 64/1993. (XII. 22.)  AB  határozat,  ABH
   1993, 379, 380.; 800/B/1993. AB határozat, ABH 1996, 421..

        2.3.  A vizsgált eset kapcsán tehát az határozza meg  az
   előkérdés  eldöntését, hogy a gazdasági  társasági  tagsághoz
   kapcsolódó   jogosultságok  —  és  ezen  belül  a   társasági
   határozat  folytán  sérelmet szenvedett  tag  keresetindítási
   joga  — beletartoznak-e ebbe a viszonylag tágan meghatározott
   körbe  ("... nemcsak a tulajdonjog, hanem az azzal összefüggő
   minden  vagyoni  jog..."). A jelen kezdeményezéssel  támadott
   rendelkezés ugyanis a szervezeti-együttműködési jogosultságok
   egyik  konkrét formáját adja meg a tagnak; egyrészt implicite
   kifejezésre   juttatja,   hogy  a   szervezeti-együttműködési
   jogviszonyösszességnek  van egy, a  jogosultságoknak  részben
   tükörképeként megjelenő kötelezettség-oldala, másrészt  pedig
   azt, hogy e kötelezettségek megszegése esetén a törvény által
   megjelölt  határidőn  belül nyitva áll a bírósághoz  fordulás
   lehetősége.   Ez  a  lehetőség  azonban  alapvetően   relatív
   tartalmú jogosultságok érvényesítését van hivatva biztosítani
   és   a  sérelmet  szenvedett  tag  tulajdonhoz  való  jogának
   biztosítékaként csak annyiban fogható fel, mint  bármely  más
   keresetindítási  lehetőség,  hiszen  közvetve  szinte  minden
   jogsérelem  vezethet anyagi hátrányhoz és így —  megint  csak
   közvetve — a tulajdon sérelméhez.

         Az   alapjogok  védelmének  körét  azonban   túlságosan
   leszűkítené az Alkotmánybíróság, ha a társasági tagság  egyes
   vagyonjogi  vonzatú  összetevőire  nem  terjesztené   ki   az
   Alkotmány  13. § (1) bekezdésének alkalmazását.  A  társasági
   jogi  kisebbségvédelmi szabályoknak — így egyebek  mellett  a
   Gt.1. 45. §-ának — pedig éppen az az egyik fő célja, hogy  az
   önmagukat  kisebb vagyoni hozzájárulással képviseltető  tagok
   vagyonjogi  érdekei  megfelelő  védelemben  részesüljenek   a
   társaságon  belül gazdasági erőfölényben lévőkkel szemben.  A
   kisebbségvédelmi szabályoknak az alkotmányos  tulajdonvédelem
   közvetett   realizálóiként  való  felfogása  irányába   mutat
   továbbá   már   az  Alkotmánybíróság  részvénytársasági   jog
   vonatkozásában  meghozott 33/1993. (V.28.)  AB  határozatának
   indokolása  is:  "A  kisebbségvédelem a társasági  jog  egyik
   alapintézménye,  amely az Alkotmány 13.  §  (1)  bekezdésében
   biztosított tulajdonhoz és egyéb vagyoni jogokhoz való jognak
   egyik társasági jogi konkretizálódása." 33/1993. (V. 28.)  AB
   határozat,  ABH  1993,  254..  Hasonló  eredményre   jut   az
   Alkotmánybíróság  a  korlátolt  felelősségű  társaság   egyes
   szabályainak  vizsgálata  kapcsán,  amikor  is  tudatosan  az
   üzletrész  tulajdonjogáról beszél 1524/B/1992. AB  határozat,
   ABH  1995,  655., amiből jelen ügyre vonatkozóan egyértelműen
   következik,    hogy   az   üzletrész   által   megtestesített
   jogosultságok  sérelme esetén közvetve mindig  a  tulajdonjog
   sérelme   is   bekövetkezik.  Ez  a  szóhasználat   egyébként
   összhangban  van  a  Legfelsőbb Bíróság  —  mint  a  bírósági
   igazságszolgáltatás  egységét biztosítani  hivatott  szerv  —
   határozataival is, melyek a kft-üzletrészt mint a tulajdonjog
   tárgyát kezelik BH 1994/11. 618.; BH 1997/6. 298..

         2.4.   Mindezekre   tekintettel   az   Alkotmánybíróság
   megállapította,  hogy a Gt.1. 45. § (1) bekezdésében  foglalt
   szabály  —  mint  a  társasági  jogi  kisebbségvédelem  egyik
   oszlopa — bevonható azon jogszabályok közé, amelyeknek  —  az
   alkotmányjogi értelemben vett tulajdonvédelem eszközeiként  —
   összhangban kell állniuk az Alkotmány 13. § (1) bekezdése  és
   8.    §   (2)   bekezdése   által   kijelölt   alapjogvédelmi
   követelményekkel, amiből pedig következik, hogy elvégezhető a
   kezdeményező által kért vizsgálat.

                               III.

        1.  Az  előkérdés tisztázása után az Alkotmánybíróság  —
   abból   kiindulva,  hogy  a  Gt.1.  45.  §  (1)  bekezdésének
   alkalmazása  akkor  valósítja  meg  a  tulajdonhoz  való  jog
   alkotmányellenes   korlátozását,   ha   a   korlátozás    nem
   elkerülhetetlen,   azaz  kényszerítő  ok   nélkül   történik,
   illetőleg   a  korlátozással  elérni  kívánt  célhoz   képest
   aránytalan  —  a  konkrét esetben elvégezte  a  fent  (II/1.)
   ismertetettek     szerinti     alapjogsérelemre     vonatkozó
   vizsgálatot.  A  vizsgálat  során  a  kérdés  lényege  akként
   fogalmazódik meg, hogy tulajdonvédelmi szempontból tartható-e
   a  Gt.1.  45. § (1) bekezdésében biztosított kisebbségvédelem
   bírósági  úton történő megvalósulásának ugyanezen törvényhely
   általi szigorú időbeli korlátozása.

        1.1. Az Alkotmánybíróság számos határozatában rámutatott
   arra,  hogy  a  tulajdonhoz való  jog  —  hasonlóan  a  többi
   alapjoghoz  ld. először: 2/1990. (II. 18.) AB határozat,  ABH
   1990,  20, és 20/1990. (X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 70.  —
   nem  olyan,  abszolút értelemben vett védelmet  élvez,  amely
   eleve   lehetetlenné   tenne  bármilyen  korlátozást.   Ennek
   megfelelően  a tulajdonhoz való jog, mint alapjog korlátozása
   alkotmányos,  ha  az szükséges, azaz másik jog  védelme  vagy
   érvényesülése, illetve egyéb alkotmányos cél  más  módon  nem
   érhető  el és a korlátozás arányban áll az elérni kívánt  cél
   fontosságával.   Ezen   mérce   első   elemének,   vagyis   a
   szükségességnek  a  vizsgálata az Alkotmánybíróság  1993  óta
   folyamatosan  érvényesülő  gyakorlatában  azon  kérdés   köré
   koncentrálódik, vajon az adott tulajdonkorlátozás  közérdeket
   szolgál-e.  Ha pedig megállapítható, hogy a tulajdonhoz  való
   jog  korlátozása  a  közérdek érvényre juttatásának  céljából
   történt,   úgy  "ennél  szigorúbb  "szükségesség"   már   nem
   alkotmányos  követelmény" 64/1993. (XII. 22.)  AB  határozat,
   ABH 1993, 380, 381..

        1.2.  A  tulajdonhoz való jog korlátozását  ellensúlyozó
   értékként  jelentkezik a vizsgált esetben az Alkotmány  2.  §
   (1)  bekezdésében alapelvi szinten szabályozott  jogállamiság
   követelménye.  Ez  utóbbinak pedig nélkülözhetetlen  tartalmi
   eleme  a  jogbiztonság: "A jogállam nélkülözhetetlen eleme  a
   jogbiztonság.  A  jogbiztonság az  állam  –  s  elsősorban  a
   jogalkotó  – kötelességévé teszi annak biztosítását,  hogy  a
   jog  egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok  is
   világosak,  egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak
   és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis
   a  jogbiztonság  nem  csupán az egyes normák  egyértelműségét
   követeli   meg,   de  az  egyes  jogintézmények   működésének
   kiszámíthatóságát  is." 9/1992. (I. 30.)  AB  határozat,  ABH
   1992,  65.. A Gt.1. támadott szabálya pontosan a jogbiztonság
   érvényesülésének  célját  szolgálja  azzal,  hogy  a  bíróság
   előtti   megtámadási  határidőt  egy  objektív  és  jogvesztő
   határidőhöz   köti.  A  jogbiztonság,  mint   a   jogállamban
   megvalósuló  társadalmi együttélés alapvető feltétele  iránti
   igény mindenképpen olyan ellensúlyozó érdeknek — mégpedig  az
   Alkotmánybíróság   idézett   gyakorlata    értelmében    vett
   közérdeknek — tekinthető, amely indokolhatja más alapjog, így
   esetünkben  a  tulajdonhoz  való  jog  korlátozását.  Ezt   a
   megszabott        határidő       leteltével       bekövetkező
   megkérdőjelezhetetlenséget kívánja a forgalombiztonság  és  a
   társasági   jogi   szabályozás  egyik   alapvető   célja,   a
   hitelezővédelem is. A norma címzettjeinek — a konkrét esetben
   a   társaságnak   és  a  társaság  tagjainak,   de   közvetve
   természetesen  a  társasággal  kapcsolatba  kerülő   harmadik
   személyeknek  is  —  alapvető érdeke fűződik  ahhoz,  hogy  a
   társasági   határozattal   egyszer   szabályozott   viszonyok
   változatlanságában bízhassanak, és gazdasági  tevékenységüket
   ezekhez igazíthassák anélkül, hogy egy a gazdasági élet által
   még   elviselt   határidőn   túl  számolniuk   kellene   ezen
   szabályozott  viszonyok  gyökeres  megváltozásával.  A  Gt.1.
   által  is deklarált gazdaság-élénkítés céljával is ellentétes
   volna — és egyben jogbizonytalanságot eredményezne — az olyan
   szabályozás,  amely  egy,  kizárólag  szubjektív  megtámadási
   határidő  beiktatásával a kisebbségi részesedéssel rendelkező
   tagoknak   biztosítaná   azt  a  jogot,   hogy   a   társaság
   szempontjából   létfontosságú,  a   jogi   kereteket   és   a
   gazdálkodás   irányait   meghatározó   többségi    döntéseket
   huzamosabb ideig függőben tartsák.

        Az  Alkotmánybíróság mindezek alapján a tulajdonhoz való
   jognak  és az ahhoz kapcsolódó egyéb vagyoni jellegű jogoknak
   a  Gt.1. 45. § (1) bekezdésében megvalósuló korlátozását  nem
   ítéli   alkotmányellenesnek,  mert  az  nem  kényszerítő   ok
   hiányában   került   szabályozásra,  hanem   a   jogbiztonság
   érvényrejuttatásában nyeri el legitimációját.

        2. Nem tekinthető e korlátozás továbbá annyira súlyosnak
   sem,  hogy már ne állna arányban az általa elérni kívánt  cél
   fontosságával.  Aránytalan korlátozás csak abban  az  esetben
   valósulna meg, ha a Gt.1. szabálya olyan helyzetet teremtene,
   amely  eleve megfosztaná a sérelmet szenvedettet az  orvoslás
   lehetőségétől.   Az   adott  esetben  azonban   éppen   ennek
   fordítottjáról  van  szó:  a  Gt.1.  megnyitja  a  bírósághoz
   fordulás  lehetőségét  és  pontosan  meghatározza   annak   —
   vitathatatlanul  meglehetősen szigorú — feltételeit,  ahogyan
   azt   a   Legfelsőbb  Bíróság  is  hangsúlyozza  (Pfv.   X.20
   392/1994/5.).

        (A Gt.2. 47. § (3) bekezdésének a szabályozása egyébként
   már  enyhíti,  de  a  lényeget —  azaz  a  végső  megtámadási
   határidő   objektív   és  jogvesztő   jellegét   —   illetően
   érintetlenül hagyja a bírósági felülvizsgálat szabályait.  Ez
   az  enyhítés  a  törvény "Részletes indokolás"-ának  tanúsága
   szerint  azon  a  jogalkotói  felismerésen  alapul,  hogy   a
   hatályos  jog "sok esetben méltánytalan eredményre vezetett."
   A  problémának tehát a jogalkotó is tudatában volt, de azzal,
   hogy   az   objektív  határidőt  —  mostmár  egy   szubjektív
   határidővel   vegyítve   —   nem   eltörölte,   hanem    csak
   meghosszabbította,   nem  idézett  elő  minőségi   változást,
   legfeljebb  több "esélyt" adott a sérelmet szenvedett  tagnak
   az  orvoslásra. A "méltánytalan eredmény" lehetősége így  sem
   szűnt  meg,  de  az  Alkotmánybíróság hangsúlyozza,  hogy  az
   objektív,     jogvesztő    határidő     Alkotmánnyal     való
   összeegyeztethetőségét — annak időbeli tartamától függetlenül
   — alátámasztja, hogy az a jogbiztonság érvényesülésének egyik
   biztosítéka).

                                IV.

        1.  Tekintettel arra, hogy a kezdeményező a  sérelmezett
   rendelkezésnek hangsúlyozottan a tulajdonhoz való alkotmányos
   jog    szempontjából    való   megvizsgálását    kérte,    az
   Alkotmánybíróság  először a fent (II.  és  III.  pont)  leírt
   vizsgálatot   folytatta   le.  Az  Alkotmánybíróság   azonban
   szükségesnek  tartja  az ügy kapcsán annak  hangsúlyozását  —
   noha  erre  a  kezdeményezés kifejezetten nem  utalt  —  hogy
   létezik   egy  másik  olyan  alapjog,  amelynek   kapcsán   a
   kezdeményezésben foglaltaknál közvetlenebbül merülhetnek  fel
   alkotmányos  aggályok  a  Gt.1. kisebbségvédelmi  szabályával
   szemben.  Ez  az  alapjog  pedig  az  Alkotmány  57.  §   (1)
   bekezdésében  deklarált bírósághoz való  fordulás  joga.  Míg
   ugyanis  a  tulajdonjog lehetséges — és  az  Alkotmánybíróság
   által  nem  aránytalannak ítélt — sérelme  csak  meglehetősen
   áttételes   módon  hivatkozható,  addig  a  bírósághoz   való
   fordulás   joga  közvetlenül  sérülni  látszik  az  objektív,
   jogvesztő   határidő  meghatározása  által.   E   körülményre
   figyelemmel   az   Alkotmánybíróság   vizsgálódásának   körét
   kiterjesztette a Gt.1. támadott rendelkezése és az  Alkotmány
   57. §-ának (1) bekezdése közötti viszony értelmezésére is.

        1.1. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint: "A Magyar
   Köztársaságban   a   bíróság  előtt  mindenki   egyenlő,   és
   mindenkinek  joga  van  ahhoz, hogy az ellene  emelt  bármely
   vádat,  vagy  valamely  perben a jogait  és  kötelességeit  a
   törvény  által  felállított független  és  pártatlan  bíróság
   igazságos  és  nyilvános  tárgyaláson  bírálja  el."   Ez   a
   rendelkezés    deklarálja   —   egyes   eljárási    garanciák
   meghatározása  mellett  —  a bírósághoz  fordulás  jogát.  Az
   Alkotmánybíróság   értelmezésében   ezen   alapvető    jogból
   következően  "az  államra az a kötelezettség  hárul,  hogy  —
   egyebek mellett — a polgári jogi jogok és kötelezettségek  (a
   polgári  joginak tekintett jogviták) elbírálására bírói  utat
   biztosítson."  59/1993.  (XI. 29.) AB  határozat,  ABH  1993,
   355..

        A Gt.1. kérdéses paragrafusa — ahogyan ez a III. pontban
   már  említésre  került  — éppen ennek a  követelménynek  tesz
   eleget.  Az Alkotmány 57. § (1) bekezdésének a sérelme  akkor
   lenne  megállapítható,  ha az orvoslás lehetősége  egyáltalán
   nem lenne adott. A jogrendszer ilyen hiányai esetén van helye
   az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint az alkotmányellenesség
   kimondásának.  63/1997. (XII. 11.) AB  határozat,  ABH  1997,
   365..  Ezzel  szemben  önmagában az a tapasztalat,  hogy  egy
   létező,  a  bírósági  út igénybevételét biztosító  —  de  azt
   időbeli  korláthoz kötő — szabály alkalmazása egyes esetekben
   méltánytalan, vagy akár igazságtalan eredményre vezethet, még
   nem   jelenti   az   alapjog   szükségtelen   és   aránytalan
   korlátozását.  Hasonlóan  a polgári igazságszolgáltatás  azon
   általános konfliktushelyzetének eredményéhez, mely szerint az
   anyagi  igazságossághoz fűződő érdek nem minden határ  nélkül
   érvényesülhet,  hanem  kénytelen  magára  nézve  elismerni  a
   jogerő  szabta korlátokat, a jelen esetben is túlnyomó  érdek
   fűződik   ahhoz,   hogy  a  társasági  határozattal   egyszer
   szabályozott    jogviszonyok   csak   egy   mindenki    által
   előrelátható   határidőn  belül  legyenek  megkérdőjelezhetők
   hasonlóan:  30/1994. (V. 20.) AB határozat, ABH  1994,  163..
   Ennek   megfelelően  az  Alkotmánybíróság   —   hasonlóan   a
   tulajdonhoz     való    jog    korlátozásával    kapcsolatban
   kifejtettekhez,  és  visszautalva  az  ott  mondottakra  —  a
   bírósághoz  való  fordulás  joga  tekintetében  is   arra   a
   végeredményre  jutott,  hogy van  olyan  ellensúlyozó  érdek,
   amely   indokolttá  teszi  a  keresetindítási   jog   időbeli
   korlátozását, amiért is ez utóbbi nem sérti az Alkotmány  57.
   §  (1) és 8. § (2) bekezdését. Ez az érdek pedig itt sem más,
   mint a jogállamiság elemét képező jogbiztonság igénye.

        1.2.  Az  Alkotmánybíróság  több  korábbi  határozatában
   állást   foglalt  már  egyrészről  a  jogviszonyok  igazságos
   rendezéséhez,  másrészről  a  jogbiztonsághoz  fűződő   érdek
   viszonyával     kapcsolatban.    Ezen    gyakorlata     során
   megállapította,   hogy  "Az  anyagi  igazságosság   jogállami
   követelménye  a  jogbiztonságot  szolgáló  intézményeken   és
   garanciákon  belül maradva valósulhat meg. ...  Az  Alkotmány
   ...  az anyagi igazság érvényrejuttatásához szükséges  és  az
   esetek  többségében  alkalmas eljárásra  ad  jogot."  9/1992.
   (I.30.)  AB  határozat,  ABH 1992, 65..  Az  Alkotmánybíróság
   megítélése  szerint  a  Gt.1. 45. §-a az  utóbbi  feltételnek
   megfelelő   szabályozást  tartalmaz  és  általában   alkalmas
   eszközt  biztosít a jogsérelem orvoslására.  Az  orvosláshoz,
   azaz  esetünkben a bírósághoz való fordulás  joga  azonban  —
   hasonlóan az Alkotmány által deklarált többi alapjoghoz — nem
   abszolút  jellegű jogosultság, hanem a jogállamiság elemeként
   megjelenő  jogbiztonság korlátai között juthat csak érvényre.
   A  jogbiztonság  általános követelménye pedig  egy  társasági
   határozat  bírósági  felülvizsgálatára biztosított  lehetőség
   kapcsán   a   társasági   jog   olyan,   prioritást    élvező
   célkitűzéseiben konkretizálódik, mint a forgalombiztonság  és
   a  hitelezővédelem. Ha pedig a jogbiztonság a  gazdasági  jog
   egyik    legjelentősebb   területén   e    két    követelmény
   érvényesülésén keresztül valósul meg, akkor a keresetindítási
   jog  időbeli  korlátozása nem tekinthető sem szükségtelennek,
   sem pedig aránytalannak.

          2.    Mindezek    alapján   az   Alkotmánybíróság    a
   kezdeményezéshez  képest kiterjesztett vizsgálati  szempontok
   alapján  sem találta alkotmányellenesnek a Gt.1.  45.  §  (1)
   bekezdésében foglalt szabályt.

                                V.
                                
         Amikor  az  Alkotmánybíróság  a  társasági  határozatok
   bírósági   megtámadására  biztosított   objektív,   jogvesztő
   határidőt  a  bírósághoz való fordulás alapjoga  tekintetében
   sem  találta  alkotmányellenesnek, figyelemmel volt  külföldi
   jogrendszerek     összehasonlítható     megoldásaira      is.
   Általánosságban megállapítható egy jogösszehasonlító  elemzés
   eredményeképpen, hogy — eltérő (de esetenként a mienknél  még
   rövidebb)   időbeli  korlátokkal  —  külföldi   jogrendszerek
   számára   egyáltalán   nem  ismeretlen   a   bíróság   előtti
   megtámadhatóság  jogvesztő  határidőhöz  kötése,  valamint  e
   határidő  kezdő  pontjának megállapításakor a  tudomásszerzés
   idejének  figyelmen kívül hagyása. A határidő általában  vagy
   már  a  sérelmes  határozat  meghozatalakor,  vagy  annak   a
   cégbírósághoz  való  bejelentésekor,  illetőleg  ritkábban  a
   közzétételkor  kezd  folyni. Így az  angol  Companies  Act  a
   határozathozatalt   jelöli   meg   a   megtámadási   határidő
   kezdeteként.  Hasonlóan rendelkezik az olasz  Codice  civile,
   amely  főszabályként a határozathozataltól, kivételként pedig
   a  közzétételtől számítja a határidőt. A talán szempontunkból
   leglényegesebb  — mert az 1988-as jogalkotónak  is  példaként
   szolgált   —   német   szabályozás  (Aktiengesetz,   amelynek
   rendelkezései    a    joggyakorlat    szerint    nemcsak    a
   részvénytársaságra, hanem analóg a többi társasági formára is
   alkalmazandók)   egyértelműen  a   határozat   meghozatalának
   időpontjától  rendeli  számítani  a  megtámadási   határidőt.
   Hasonlóan a hazai kommentátorokhoz, az itt említett törvények
   magyarázói, és a hozzájuk kapcsolódó bírósági gyakorlatok  is
   —  a  negatív  hatások  lehetőségének  elismerése  mellett  —
   elsősorban   a  forgalombiztonságra  és  a  hitelezővédelemre
   hivatkozással  tartják  indokoltnak  az  objektív   határidők
   törvényi szabályozását.

        Megjegyezhető  még, hogy a kodifikált  magyar  társasági
   jog  Gt. előtti, XIX. századig visszanyúló hagyományai sem  a
   szubjektív  határidőszámítási  mód  irányába  mutatnak,   épp
   ellenkezőleg:  az  1875.  évi 37. tc. (Kereskedelmi  törvény)
   vonatkozó   szabálya   sem  a  tudomásszerzéstől,   hanem   a
   "törvényszéki bemutatástól" rendelte a határidő számítását.

         Az   Alkotmánybíróság  —  álláspontját   összegezve   —
   megállapítja:  ahogyan  a  társaság kisebbségi  részesedéssel
   rendelkező   tagjainak   tulajdonhoz   való   joga    arányos
   korlátozásnak  van alávetve, úgy a bírósághoz  való  fordulás
   joga  sem szenved szükségtelen és aránytalan sérelmet a Gt.1.
   szabályozása    által.    Ezt    az    állásfoglalását     az
   Alkotmánybíróság — a gazdasági jog szempontjaira szűkítve — a
   forgalombiztonság   és   a  hitelezővédelem   követelményére,
   alkotmányjogi  szempontból pedig a lényegében ez  utóbbi  két
   szempont  alaptörvényi  foglalataként megjelenő  jogbiztonság
   elsődlegességére alapozta.

        Elvi  éllel  mutat rá az Alkotmánybíróság továbbá  arra,
   hogy   egy   objektív,  illetőleg  jogvesztő  határidőnek   —
   alapjogvédelemre  hivatkozással —  a  társasági  jogból  való
   kiiktatása   beláthatatlan   következményekkel   járhatna   a
   magánjog   egyéb   területein  szereplő,  forgalombiztonságot
   szolgáló   határidőkre.  Nehéz  olyan  minőségi   különbséget
   felfedezni a magánjog ilymódon szabályozott határidői között,
   amely    alapján    valamely    határidő    alkotmánybírósági
   megsemmisítése nyomán a többi ne lenne megkérdőjelezhető.

        Ezzel  kapcsolatban az Alkotmánybíróság  megjegyzi  még,
   hogy  a  határidő megállapításával összefüggésben a  magánjog
   területén észlelhető probléma — alkotmányossági szempontból —
   a   közjog   területén  sem  ismeretlen.  Hasonló   kérdéssel
   szembesült   például  az  Alkotmánybíróság  egyik   legutóbbi
   végzésében (28/1998. (VI. 16.) AB végzés, ABK 1998. június).

        Az  Alkotmánybíróság végül az arányosság kérdése kapcsán
   utal  arra,  hogy a Gt.1. 44-45. §§-ban biztosított  bírósági
   felülvizsgálat   a   társaság  tagjának   nem   az   egyetlen
   jogorvoslási   lehetősége  volt  és  ma  sem   az.   Az   ott
   megállapított  korlátozás ezért sem tekinthető aránytalannak.
   A jogsértő helyzet kiküszöbölésére ugyanis rendelkezésre állt
   és   áll  a  határidők  szempontjából  kedvezőbb  cégbírósági
   törvényességi  felügyeleti eljárás. Ha pedig  a  Gt.1.  által
   szabott  határidő objektív volta azért vezetett  igazságtalan
   eredményre,   mert   a   határozatról   való   tudomásszerzés
   elmaradása a határozathozatalban részt vevő többi tag csalárd
   eljárására  vezethető vissza, úgy a sérelmet  szenvedő  tagot
   semmi  sem  zárja  el  a polgári jogi felelősségre  alapozott
   kártérítési követelés érvényesítésétől.
                          Dr. Sólyom László
                     az Alkotmánybíróság elnöke
                                 
              Dr. Ádám Antal            Dr. Bagi István
              alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                 
              Dr. Erdei Árpád          Dr. Holló András
              alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                 
              Dr. Kilényi Géza          Dr. Kiss László
              alkotmánybíró               alkotmánybíró
                                 
              Dr. Lábady Tamás         Dr. Németh János
             alkotmánybíró         előadó alkotmánybíró

                       Dr. Tersztyánszky Ödön
                            alkotmánybíró

    .
    English:
    .
    Petition filed:
    .
    .
    Number of the Decision:
    .
    935/B/1997
    Date of the decision:
    .
    06/22/1998
    .
    .